Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα"

Transcript

1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα Περίληψη Η αναγκαιότητα της παγκόσµιας περιβαλλοντικής διαχείρισης διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής, αυτό όπου η πολιτική βούληση διαµορφώνεται από την κοινωνική πρωτοβουλία, συµµετοχή και συναίνεση, ενώ υποστηρίζεται από την επιστηµονική και την τεχνική κοινότητα και συγκεκριµενοποιείται από τα κριτήρια και την µεθοδολογία της. Η αναγκαία αυτή σύζευξη υποκειµενικού και αντικειµενικού παράγοντα στον προσδιορισµό της παγκόσµιας περιβαλλοντικής διαχείρισης δίνει αφορµές και ερείσµατα στην λειτουργία µιας κοινωνικής δηµοκρατίας µε οργανωµένη εσωτερική «πειθαρχία» και «αξιοκρατία» επιστηµονικού χαρακτήρα. Τα ανταγωνιστικά αυτά χαρακτηριστικά µπορούν να καταστούν συµβατά µόνο σε µία δυναµική ενηµέρωσης της κοινωνίας και κατάκτησης της συναίνεσής της σε πρακτικές εφαρµογές κριτηρίων, µεθοδολογίας και καινοτοµιών, που µπορούν να ενισχύσουν την αειφορία της ανάπτυξης. Ο επιστηµονικός, τεχνικός και πολιτικός ρόλος των µηχανικών και των φορέων τους στη διαδικασία αυτή αποδεικνύεται µια πρόκληση που αναθέτει νέες ευθύνες, αλλά και δυνατότητες παρέµβασης στους µηχανικούς για το µέλλον του πλανήτη µας. Η απαραίτητη διεθνής συνεργασία για τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο για την αειφόρο ανάπτυξη µε έµφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση των κατασκευών και του δοµηµένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα δηµιουργούσε ένα «υποδειγµατικό» βήµα προς αυτή την κατεύθυνση που θα αξιοποιούσε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και του ΤΕΕ ως φορέα των µηχανικών και συµβούλου της πολιτείας. Το πλαίσιο της παγκόσµιας περιβαλλοντικής διαχείρισης Ιστορική αναδροµή των ετών Το πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζεται τις τελευταίες δεκαετίες βάσει της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος. Κάνοντας µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στους σηµαντικότερους σταθµούς δράσης της ΕΕ, το 1967 θεσπίζεται η πρώτη οδηγία στον τοµέα του περιβάλλοντος, που αφορά στην ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (67/548). Το 1973 τίθεται σε εφαρµογή το Πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον ( ), µε το οποίο αρχίζει να διαµορφώνεται η πολιτική της Κοινότητας για το περιβάλλον. Το 1981 τίθεται για πρώτη φορά το θέµα της αειφόρου ανάπτυξης και του πολιτιστικού τουρισµού στην UNESCO µε πρωτοβουλίες της νεολαίας και των οικολογικών οργανώσεων, µε αποτέλεσµα το 1983 να γίνει ανάλογη πρόταση στον 1

2 ΟΗΕ. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξαν καταλυτικές οι πρωτοβουλίες της νεολαίας, τόσο των ριζοσπαστικών διανοουµένων στην Ευρώπη όσο και του αντιπολεµικού κινήµατος στην Αµερική για την αναγνώριση των καινοτόµων αυτών εννοιών. Σηµαντικός σταθµός υπήρξε το 1982 το πρόγραµµα ILE (Programme for Local Employment Initiatives) που δηµιουργήθηκε µε πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας. Στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε πρόγραµµα LEED (Local Economic and Employment Development Programme), παίζοντας σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην υποστήριξη της τοπικής δράσης µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραµµα έδωσε θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην απασχόληση, την τοπική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και για το λόγο αυτό το 1985 ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) εισηγήθηκε προς την ΕΕ την εισαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης ως τοµέα πρότυπης ανάπτυξης απασχόλησης και τη χρηµατοδότησή του από το Κοινοτικό Ταµείο. Παράλληλα, από το 1982 αρχίζει η θέσπιση τεσσάρων διαδοχικά Προγραµµάτων ράσης για το Περιβάλλον, τα οποία υιοθέτησαν κάθετη και τοµεακή προσέγγιση απέναντι στα οικολογικά προβλήµατα. Θεσπίστηκαν νοµοθετικές πράξεις, χωρίς όµως να ανασταλεί ουσιαστικά η υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Σε επίπεδο πλέον καταστατικών κειµένων, το 1986 θεσπίζεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία αποτέλεσε την τυπική, νοµική βάση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας του ανθρώπου και η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Το 1987 η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ δηµοσιεύει τα πορίσµατά της στην Έκθεση «Το κοινό µας µέλλον» (Έκθεση Brundtland), αποτυπώνοντας τις µέχρι τότε διάχυτες περιβαλλοντικές ανησυχίες και αναδεικνύοντας την αναποτελεσµατικότητα των προσεγγίσεων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στην Έκθεση εισάγεται ο όρος «Αειφόρος Ανάπτυξη» ως µέτρο αξιολόγησης και στόχος πολιτικής για τις σηµερινές κοινωνίες, προβάλλοντας τις συνέπειες που θα έχουν οι κυρίαρχες σήµερα πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης στους µελλοντικούς κατοίκους του πλανήτη. Το 1991 στο άρθρο 6 της Συνθήκης του Μάαστριχτ ορίζεται ότι οι απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ενταχθούν σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες. Η συνθήκη του Μάαστριχτ εισήγαγε τυπικά την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1992: Η Σύνοδος του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Το 1992 πραγµατοποιείται η Σύνοδος του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, ως άµεσο αποτέλεσµα της Έκθεσης Brundtland. Στο πλαίσιο της Συνόδου: - ορίστηκε η Αειφόρος Ανάπτυξη ως στόχος προς επίτευξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη δηλώνει την προσπάθεια να εξασφαλιστεί διαρκής οικονοµική ανάπτυξη χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων ούτε δυσµενή επίδραση σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα. - τέθηκε ο διπλός στόχος να αλλάξουν τα καταναλωτικά πρότυπα των βιοµηχανικών χωρών που οδηγούν σε σπατάλη πόρων και να καταπολεµηθεί η φτώχεια - αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα της κοινωνικής συµµετοχής και της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών µε στόχο τη δηµιουργία αειφόρων τοπικών κοινοτήτων 2

3 - προέκυψε η Ατζέντα 21, ένα εκτενές κείµενο κατευθύνσεων για την κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική αειφορία της ανάπτυξης στον 21 ο αιώνα - δροµολογήθηκε µία σειρά διεθνών συµφωνιών και δεσµευτικών συµβάσεων για την αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης του φυσικού περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αναδεικνύεται πλέον σε προϋπόθεση για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών και κρίσιµη παράµετρος για την ανάπτυξη, ενώ εντοπίζεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ περιβαλλοντικής υποβάθµισης, κοινωνικής ευηµερίας και οικονοµικής αποδοτικότητας : Η πορεία από τη Σύνοδο του Ρίο προς τη ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ Μετά τη Σύνοδο του Ρίο συντάσσεται το 5 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον «Προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» ( ), αντικείµενο του οποίου δεν είναι µόνο η προστασία του περιβάλλοντος αλλά η βιώσιµη ανάπτυξη. Το Πρόγραµµα καταρτίστηκε παράλληλα µε την Agenda 21 και χάραξε νέο ορίζοντα µέσω της οριζόντιας κοινοτικής δράσης που εισήγαγε. Απαρτίστηκε από ένα ευρύτερο σύνολο µέσων δράσεων: - νοµοθετικά µέσα: καθορισµός ελαχίστων επιπέδων προστασίας, εφαρµογή διεθνών συµφωνιών, καθορισµός κανόνων και προτύπων στην προοπτική της εσωτερικής αγοράς - οικονοµικά µέσα: παροχή κινήτρων προς τους παραγωγούς και τους καταναλωτές για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων (οικονοµικά και φορολογικά µέτρα, αστική ευθύνη) και θέσπιση στόχου «διόρθωσης των τιµών» έτσι, ώστε τα φιλο-περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες να µην επιβαρύνονται από πλευράς κόστους. - οριζόντια µέσα στήριξης: βελτίωση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και στατιστικών, προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτίωση της χωροταξίας, της ενηµέρωσης του κοινού και της επαγγελµατικής κατάρτισης - µηχανισµοί χρηµατοδοτικής στήριξης: πρόγραµµα LIFE, ιαρθρωτικά Ταµεία, Ταµείο Συνοχής. Το 1994 πραγµατοποιείται η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος. Το 1997 συντάσσεται η Συνθήκη του Άµστερνταµ, στην οποία η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης αναγορεύεται σε θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις που ενσωµατώθηκαν διαδοχικά στις καταστατικές Συνθήκες (άρθρα ) συνθέτουν ένα συνεκτικό σύστηµα για την ανάπτυξη της πολιτικής και των δράσεων της Ένωσης στο περιβάλλον και για την αντιµετώπιση των συναφών προβληµάτων. Η καθιέρωση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης συνδυάσθηκε άρρηκτα µε την αρχή της ενσωµάτωσης, ώστε η περιβαλλοντική πολιτική να διαχυθεί σε όλες τις τοµεακές πολιτικές της Ένωσης και να προσδιορίζει το περιεχόµενό τους. Το 1997 επίσης θεσπίστηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Κλιµατικές Μεταβολές. Στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η επίτευξη της πρόληψης των επικίνδυνων ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν το κλίµα. Όλες οι αναπτυγµένες χώρες δεσµεύονται για τη µείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% των εκποµπών των αερίων (διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, πρωτοξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, υπερφθοριωµένοι υδρογονάνθρακες, εξαφθοριούχο θείο), τα οποία συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου εντός της περιόδου Τόσο οι ανεπτυγµένες όσο και οι αναπτυσσόµενες χώρες 3

4 συµφώνησαν να λάβουν µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών και να προωθήσουν την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα, την υπεύθυνη ενηµέρωση του κοινού, καθώς και την εκπαίδευση. Από το 2002 όλες οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αποτελούν πλέον κοινοτικό δίκαιο, δεσµεύοντας τις χώρες να προστατέψουν το κλιµατικό σύστηµα προς όφελος των σηµερινών και µελλοντικών γενεών, αναγνωρίζοντας τις συνέπειες των εκποµπών των αερίων στα οικοσυστήµατα, στην ανθρώπινη υγεία και συµβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, στην αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, στη στροφή προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου προτείνονται η ενίσχυση ή η θέσπιση εθνικών πολιτικών µείωσης των εκποµπών (αύξηση της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, προώθηση των αειφόρων µορφών γεωργίας, ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) καθώς και η συνεργασία µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη (ανταλλαγή πείρας ή πληροφοριών, συντονισµός των εθνικών πολιτικών µε στόχο την αποτελεσµατικότητα µέσω µηχανισµών συνεργασίας, όπως άδειες εκποµπής, από κοινού εφαρµογή και κατάλληλος µηχανισµός ανάπτυξης). Το 1998 στο Κάρντιφ αναγνωρίστηκε η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές ως προϋπόθεση για την επίτευξη της ανάπτυξης. Το 1999 καθιερώνεται η Πράσινη Εβδοµάδα, σειρά διασκέψεων για το περιβάλλον που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ΕΕ Το 2000 στη Νίκαια υιοθετήθηκε η Κοινωνική Πολιτική Ατζέντα που προσδιόριζε µέτρα για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας καθώς και για τον περιορισµό φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Το 2001 καταρτίζεται το Έκτο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον ( ) µε τίτλο: «Περιβάλλον 2010 Το µέλλον µας, η επιλογή µας». Το Πρόγραµµα προσδιόρισε ως βασικά πεδία δράσης την κλιµατική αλλαγή, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και την υγεία, τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων και διαχείριση αποβλήτων. Το Πρόγραµµα προβλέπει επίσης δράση στους τοµείς της προστασίας του εδάφους, του θαλασσίου περιβάλλοντος, της χρήσης γεωργικών φαρµάκων, της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, του αστικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης των πόρων, της ανακύκλωσης των αποβλήτων. Προτεραιότητα του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση της εφαρµογής της νοµοθεσίας από τα κράτη µέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει στο δικαστήριο τις χώρες που παραβαίνουν τις νοµοθετικές διατάξεις. Το Πρόγραµµα δεν επικεντρώνεται απλώς στην νοµοθεσία. Η ΕΕ διαπιστώνει ολοένα και περισσότερο ότι δεν καθορίζει εσωτερική ηµερήσια διάταξη για το περιβάλλον, αλλά ανταποκρίνεται στον προβληµατισµό των πολιτών, των οποίων η ενηµέρωση για τα ζητήµατα συνεχώς βελτιώνεται. ίνεται πλέον προτεραιότητα στη σύµπραξη και στην κοινή δράση µε διάφορες οµάδες ενδιαφεροµένων. Τα µέσα άσκησης πολιτικής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος θα περιλαµβάνουν στο µέλλον προσεγγίσεις πλαίσια, που θα επικεντρώνονται στην επίτευξη ρεαλιστικών στόχων, π.χ. µε τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών. Στη Σύνοδο του Ρίο καλλιεργήθηκαν σηµαντικές προσδοκίες σχετικά µε την υιοθέτηση στρατηγικής για την ανταπόκριση στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Για την υλοποίηση των προσδοκιών αυτών προέκυψε η ανάγκη για τη σύγκλιση της Παγκόσµιας ιάσκεψης στο Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προκειµένου να αναζωογονηθεί το πνεύµα του Ρίο και να διαµορφωθεί ανανεωµένη πολιτική δέσµευσης από όλες τις χώρες για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. 4

5 2002: Η ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη Στην Παγκόσµια ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2002 τέθηκε το ζήτηµα της βιώσιµης ανάπτυξης στο σύνολό της και όχι µόνο ως προς την περιβαλλοντική της διάσταση. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεδοµένου ότι η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης εµπεριέχει το Περιβάλλον µαζί τις έννοιες της Κοινωνίας και της Οικονοµίας η λέξη «Περιβάλλον» παραλείπεται πλέον από τον τίτλο της ιάσκεψης. Κατά τη ιάσκεψη υιοθετήθηκε µία πολιτική διακήρυξη και ένα σχέδιο εφαρµογής για την αειφόρο ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα οποία αναγνωρίζεται η κοινή ευθύνη όλων για την ενδυνάµωση των τριών αλληλοεξαρτώµενων συνιστωσών της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Οι πρωταρχικοί στόχοι που τέθηκαν για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι: - η εξάλειψη της φτώχειας - η επίτευξη αειφόρων µοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης - η προστασία των φυσικών πόρων στους οποίους θα βασιστεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των µελλοντικών γενεών. Οι χώρες ανέλαβαν δεσµεύσεις σχετικά µε τη µεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω υλοποίησης της Αναπτυξιακής Βοήθειας µε προγράµµατα διµερούς συνεργασίας και εισφορές σε ταµεία πολυµερούς συνεργασίας. Νέες τάσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση για την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης Το πολιτικό πλαίσιο που διέπει την περιβαλλοντική διαχείριση σήµερα στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην επίτευξη δηλαδή ισορροπίας µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονοµικής προόδου και κοινωνικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος ώστε οι επόµενες γενεές να είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να ευηµερούν. Η ολοκλήρωση του πολιτικού πλαισίου πραγµατοποιείται µε βάση την αρχή της επικουρικότητας. Οι εθνικές και τοπικές αρχές καθορίζουν στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό τις προτεραιότητές τους και διαχειρίζονται τις παρεµβάσεις τους. Επικουρικά η ΕΕ στηρίζει, συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών και ελέγχει την εφαρµογή και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Η προστασία της κοινής φυσικής κληρονοµιάς απαιτεί συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο µεταξύ των δηµοσίων αρχών, των επιχειρήσεων, των οµάδων πίεσης (λόµπι) και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και µεταξύ των ίδιων των πολιτών. Πολύ σηµαντική κρίνεται η αρχή της συµµετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. H αειφόρος ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάληψη προσωπικής δέσµευσης, εποµένως η συµµετοχή του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη. Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει βελτιώσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφορικά µε τη διαφάνεια και τη συµµετοχή των πολιτών. Στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση, που εξέδωσε το 2001, επισηµαίνονται οι αρχές της ελεύθερης πρόσβασης, της συµµετοχής, της αποτελεσµατικότητας, της συνέπειας για τη βελτίωση στη διαδικασία της συµµετοχής των πολιτών. 5

6 Η εκπαίδευση αποτελεί αναγκαιότητα έτσι, ώστε η κοινωνία να είναι ενηµερωµένη και η έρευνα αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον καθορισµό νέων προσεγγίσεων και αποτελεσµατικών, καινοτοµικών και συµβατών επεµβάσεων και λύσεων. Η τοπική συµµετοχή και η συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων πρέπει να στηρίζεται στην επιστηµονική υποστήριξη. Η επιστηµονική υποστήριξη, η οποία συντελεί στην ενίσχυση της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας, εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα του στρατηγικού σχεδιασµού, της λήψης αποφάσεων, της εφαρµογής, της παρακολούθησης και του ελέγχου µέσω διεπιστηµονικής προσέγγισης. Χαρακτηριστικό πεδίο εφαρµογής της επιστηµονικής υποστήριξης (Scientific Support to Policies) αποτελεί η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Βασικός στόχος είναι η σύνθεση πολλών διαφορετικών επιστηµονικών υποβάθρων, αναφορικά µε: - τη χρήση προηγµένων συστηµάτων παρουσίασης και διαχείρισης των δεδοµένων που εισάγονται ως πληροφορίες προς εξέταση (δεδοµένα υλικών, περιβαλλοντικά, δοµοστατικά, αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά, ιστορικά, οικονοµικά, κοινωνικά) σε επίπεδο κτηρίου, µνηµείου, πόλης, συνόλου (AutoCAD Map, GIS) και που διαχειρίζονται µε τη βοήθεια κατάλληλων συναρτήσεων ή µοντέλων (Fuzzy Logic, Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων) - τεχνικές και µεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου µε σκοπό την παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων πολιτιστικής κληρονοµιάς στο χρόνο (παρακολούθηση, αποτίµηση και έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πραγµατική κλίµακα και πραγµατικό χρόνο) και δηµιουργία κατάλληλων αρχείων και δεικτών που λαµβάνονται ως σηµεία αναφοράς. Η τεχνογνωσία που προαναφέρθηκε χρησιµοποιείται για την επιστηµονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε: - το χαρακτηρισµό των υλικών και τη µελέτη των µηχανισµών φθοράς για τη διάγνωση, που αποτελεί το αρχικό στάδιο πριν την εφαρµογή των αναγκαίων επεµβάσεων συντήρησης / προστασίας / αποκατάστασης / ανάδειξης κατά περίπτωση - τον εντοπισµό και την αποτίµηση των περιβαλλοντικών φορτίων µε σκοπό τη διαχείριση και αντιµετώπιση των φυσικών κινδύνων (π.χ. σεισµών, πυρκαγιών, πληµµύρων κ.λ.π.) - την αποτίµηση των υλικών και τεχνικών των εφαρµοζόµενων επεµβάσεων και τη συµβατότητά τους, λαµβάνοντας υπ όψιν την προσοµοίωση των ιδιοτήτων µε τα αυθεντικά υλικά - την εφαρµογή µη καταστρεπτικών τεχνικών στην κλίµακα του µνηµείου καθώς και «έξυπνων» συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί να επιτευχθεί η περιβαλλοντική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εφαρµογή της γνώσης και τη συµµετοχή των πολιτών κατά τη λήψη των αποφάσεων. Για το λόγο αυτό γίνεται εξέταση στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής και ειδικότερα της Ελληνικής στρατηγικής, η οποία θέτει το σηµερινό πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στρατηγική και Προτεραιότητες της ΕΕ και της Ελλάδας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη για τα έτη Για τη δεκαετία έχει εγκριθεί η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, θέτοντας τις ακόλουθες προτεραιότητες: - την αναγκαιότητα καλύτερης εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 6

7 - την αναγκαιότητα συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για την επίτευξη περιβαλλοντικά φιλικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης - την αναγκαιότητα ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές µέσω της χρήσης συγκεκριµένων δεικτών και χρονοδιαγραµµάτων - την αναγκαιότητα εµβάθυνσης του διαλόγου µε τις υπό ένταξη χώρες µε σκοπό τη διερεύνηση και εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου στις χώρες αυτές - την αναγκαιότητα ενίσχυσης και υποστήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής στα ιεθνή Fora. Κύριοι τοµείς προτεραιότητας είναι: - η ενδυνάµωση των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής - η αναδιάρθρωση του συστήµατος µεταφορών στην κατεύθυνση της αειφορίας - η προστασία της δηµόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυµονεί η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, καθώς και οι πρακτικές που εφαρµόζονται σε όλο τον κύκλο της διατροφικής αλυσίδας - η βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Μεγάλη βαρύτητα έχουν συνοπτικά: - η εφαρµογή στην πράξη των υφισταµένων περιβαλλοντικών νόµων - η συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ (γεωργία, ανάπτυξη, ενέργεια, αλιεία, βιοµηχανία, εσωτερική αγορά, µεταφορές) - η ενεργός συµµετοχή των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην εξεύρεση λύσεων για τα οικολογικά προβλήµατα - η παροχή στους πολίτες των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να κάνουν φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές - η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη σηµασία που έχει η ορθολογική χρησιµοποίηση των γαιών για την προστασία των φυσικών ενδιαιτηµάτων και τοπίων για την ελαχιστοποίηση της αστικής ρύπανσης Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2003 ενισχύθηκε η Στρατηγική της Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕ µε καθορισµό προτεραιοτήτων αναφορικά µε τις δράσεις της ΕΕ, µεταξύ των οποίων: - εξασφάλιση ουσιαστικών επακόλουθων ενεργειών αναφορικά µε την ύδρευση και την αποχέτευση, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τα εξαντλούµενα αποθέµατα ιχθύων, τις χηµικές ουσίες, τους φυσικούς πόρους - εξασφάλιση αποτελεσµατικής παρακολούθησης της δέσµευσης για επίτευξη του 0.7% για τη δηµόσια αναπτυξιακή βοήθεια - διεύρυνση της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ και διεθνώς - τόνωση του αισθήµατος κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιρειών µε την ανάπτυξη κινήτρων για το εµπόριο αγαθών που έχουν παραχθεί µε αειφόρες µεθόδους και την ενθάρρυνση εξαγωγικών πιστώσεων που να µην αντίκεινται στην αειφόρο ανάπτυξη - περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ «Νερό για τη ζωή» και «Ενέργεια για την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη» - συµβολή στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης - έγκαιρη εκπόνηση σε διεθνές πλαίσιο και στο πλαίσιο της ΕΕ του δεκαετούς πλαισίου προγραµµάτων για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, στα οποία η Ένωση θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 7

8 - ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθµιση του UNEP (United Nations Environment Programme) σε ειδικευµένο οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών µε εντολή ευρείας βάσεως σε θέµατα περιβάλλοντος. Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής Αειφόρου Ανάπτυξης απορρέουν από την ανάλυση των Ελληνικών ιδιαιτεροτήτων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική: - Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής - Μείωση αερίων ρύπων - Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων - Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων - Πρόληψη της ερηµοποίησης - Προστασία βιοποικιλότητας και οικοσυστηµάτων Επιπρόσθετα, για την Ελλάδα έχει θεσπιστεί το Σχέδιο Ανάπτυξης , το οποίο περιλαµβάνει ένα πλαίσιο δράσης για τον τοµέα του περιβάλλοντος στο σύνολο της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο δράσης αντικατοπτρίζεται η ανάγκη αλληλοσυσχέτισης της πολιτικής για το περιβάλλον µε τις άλλες τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και η ανάγκη ολοκληρωµένης θεώρησης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Βασικοί στόχοι για το περιβάλλον είναι: - η προστασία, διαχείριση, αναβάθµιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - η εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς κατευθύνσεις και δεσµεύσεις και η τήρηση και εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Χρηµατοδότηση στον τοµέα του Περιβάλλοντος Οι σηµαντικότερες πηγές χρηµατοδότησης των περιβαλλοντικών δράσεων κατά τη διάρκεια είναι: - Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Επιχειρησιακά Προγράµµατα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον , µε τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: o Υδατικό Περιβάλλον o Στερεά Απόβλητα o Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος o Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον, Θόρυβος o Θεσµοί Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση o Άλλες περιβαλλοντικές δράσεις o Χωροταξία πολεοδοµία αναπλάσεις o ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών βιότοποι o Έργα περιβάλλοντος µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα o Τεχνική βοήθεια Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) Χρηµατοδοτούνται δράσεις και έργα στον τοµέα του περιβάλλοντος, περιφερειακής και τοπικής σηµασίας, που αφορούν κυρίως σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης απορριµµάτων 8

9 Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II Αφορά σε ολοκληρωµένες αστικές παρεµβάσεις, σε έργα βελτίωσης τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής και αναβάθµισης του περιβάλλοντος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΕΠΑΝ Ο άξονας προτεραιότητας 7 αναφέρεται στην Ενέργεια και Αειφόρο Ανάπτυξη. - Το Ταµείο Συνοχής Στον τοµέα του Περιβάλλοντος το Ταµείο Συνοχής συγκεντρώνει τη χρηµατοδοτική του στήριξη στους τοµείς: o ύδρευση µε πόσιµο νερό o αποχέτευση και καθαρισµός λυµάτων o διαχείριση στερεών αποβλήτων - Χρηµατοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον (LIFE) Το χρηµατοδοτικό µέσο LIFE απαρτίζεται από τις ακόλουθες δράσεις: o LIFE Φύση, µε στόχο τη συµβολή στην εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών για την άγρια ορνιθοπανίδα και την προστασία των οικοτόπων o LIFE Περιβάλλον, µε στόχο τη συµβολή στην ανάπτυξη καινοτόµων και ολοκληρωµένων τεχνικών και µεθόδων προς περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής o LIFE Τρίτες Χώρες, µε στόχο τη συµβολή στη δηµιουργία αναγκαίου δυναµικού και διοικητικών δοµών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής και προγραµµάτων δράσης σε τρίτες χώρες της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας. Η έννοια του περιβάλλοντος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα προγράµµατα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης. Ειδικότερα, στο 5 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ( ) η έννοια του περιβάλλοντος εµπεριέχεται στις ράσεις: - Ποιότητα ζωής και διαχείριση των έµβιων πόρων, µε έµφαση στις δράσεις Περιβάλλον και υγεία και Αειφόρος γεωργία, αλιεία και δασοκοµία και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου, συµπεριλαµβανοµένων των ορεινών περιοχών - Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιµη ανάπτυξη, µε έµφαση στις δράσεις Βιώσιµη διαχείριση και ποιότητα του ύδατος, Πλανητικές µεταβολές, κλίµα και βιοποικιλότητα, Βιώσιµη διαχείριση των θαλασσίων οικοσυστηµάτων. Αντίστοιχα, στο 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο ( ) η έννοια του περιβάλλοντος εµπεριέχεται στη θεµατική ενότητα: - Βιώσιµη ανάπτυξη, παγκόσµια µεταβολή και οικοσυστήµατα, µε έµφαση στις δράσεις: Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα Αειφόρες επίγειες µεταφορές Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα Εξετάζοντας τις θεµατικές προτεραιότητες και την κατανοµή του Ευρωπαϊκού προϋπολογισµού στο 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο σε σχέση µε το 5 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο παρατηρείται ότι ενώ η έρευνα και τεχνολογία για την ποιότητα ζωής, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον απορροφούσε ποσοστό ~70% των Ευρωπαϊκών πόρων στο 5 ο ΠΠ, η χρηµατοδότηση των τοµέων αυτών υποβαθµίζεται στο 6 ο ΠΠ σε ποσοστό ~ 15 20% (1,5 Χ 10 6 επί συνόλου 11,285 Χ 10 6 για όλες τις θεµατικές προτεραιότητες), ενώ η Αεροναυπηγική και το ιάστηµα καθώς και η ανάπτυξη της παραγωγής βάσει νανο-τεχνολογιών νεοεµφανιζόµενοι τοµείς 9

10 απορροφούν περισσότερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισµού, και στην ενότητα ΕURATOM στον τοµέα της τεχνολογιών της Πυρηνικής Ενέργειας, η ελεγχόµενη θερµοπυρηνική σύντηξη κατέχει τα ¾ του συνολικού προϋπολογισµού µε υποβαθµισµένη την χρηµατοδότηση των τεχνολογιών διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων ή πυρηνικής ασφάλειας. Το φαινόµενο δηλαδή που αναδεικνύεται είναι φαινόµενο αντιγραφής τοµέων προτεραιότητας υψηλής ανταγωνιστικότητας για τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη εγκαταλείπει ή υποβαθµίζει δραστικά τοµείς τεχνολογικής προτεραιότητας, όπου η ίδια κατέχει την πλέον ανταγωνιστική θέση, εξάγει τεχνογνωσία και ελέγχει την πρωτοβουλία στο παγκόσµιο περιβάλλον, για παράδειγµα όσον αφορά: - στην αειφόρο κατασκευή - στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών - στη Θαλάσσια και παράκτια έρευνα και τεχνολογία - στις τεχνολογίες τροφίµων και γεωργικής παραγωγής - στην ανάπτυξη των πόλεων και στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς - στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι προτεραιότητες αυτές εντάχθηκαν βέβαια - έστω και µε ελάχιστη χρηµατοδότηση - χάρη στις πρωτοβουλίας του Έλληνα ιευθυντή της ιεύθυνσης Έρευνας Τεχνολογίας, Αχιλλέα Μητσού, αλλά και στο συντεταγµένο αγώνα κυβερνήσεων, ερευνητικών κέντρων, διεθνών προσωπικοτήτων και ευρωβουλευτών από το σύνολο της Ευρώπης. Έτσι γεννήθηκε και ο οριζόντιος τοµέας δράσης της επιστηµονικής υποστήριξης των πολιτικών, όπου για παράδειγµα η τεχνολογική καινοτοµία που αφορά στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς χρηµατοδοτείται µε το 1/10 των πόρων που τους αναλογούσε στο 5 ο ΠΠ. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα εάν η Ευρωπαϊκή αυτή πολιτική και προοπτική για την τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη αποστερεί την Ευρώπη από τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και την επιφορτίζει µε τον εφικτό (;) στόχο, τρέχοντας πίσω από τις ΗΠΑ να τις ξεπεράσει στα πεδία που εκείνες πλεονεκτούν, χωρίς να διασφαλίζει την Ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση από τον κίνδυνο της άσκησης εσωτερικών πιέσεων προς τις οικονοµίες των Εθνικών Κρατών και των Περιφερειών. Ο ρόλος των µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων γύρω από τους ακόλουθους βασικούς θεµατικούς άξονες: - αειφόρος ανάπτυξη - ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς - διασφάλιση δηµόσιας υγείας - διάδοση φυσικού τρόπου ζωής - διατήρηση φυσιογνωµίας τοπίου - πολιτική δράση - προστασία οικοσυστηµάτων - προστασία πουλιών και βιοτόπων τους - βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων - ποιότητα ζωής - ενηµέρωση ευαισθητοποίηση κοινού - βιο πολιτική / βιο περιβάλλον - οικολογική γεωργία 10

11 - διαχείριση απορριµµάτων - προστασία άγριας πανίδας - προστασία περιβάλλοντος - αστικό περιβάλλον - κοινωνική δράση Ο ρόλος των ΜΚΟ ουσιαστικά ενδυναµώνεται µε την ένταξη της Ελλάδας στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) το Οι Οργανώσεις αυτές έχουν πανελλήνια, τοπική ή ακόµα και διεθνή εµβέλεια και δράση, συµβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι ΜΚΟ δε συντελούν απλά στη διάχυση πληροφοριών, αλλά στη διαµόρφωση πολιτικής µέσω του δηµιουργικού διαλόγου και της συνεργασίας µε τους αντίστοιχους κυβερνητικούς φορείς, καθώς και µέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ενεργό συµµετοχή τους. Κατ εφαρµογή της απόφασης 466/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δράσης για την προαγωγή των µη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος (µε πιο πρόσφατη την 2004/C 193/06) φανερώνουν την αναγκαιότητα θεσµικής και οικονοµικής ενίσχυσης των ΜΚΟ. Προϋπόθεση για τη λήψη χρηµατοδότησης είναι ο προσανατολισµός των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ στη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρµογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας σε περιοχές της Ευρώπης. Τοµείς προτεραιότητας αποτελούν ο περιορισµός της αλλαγής του κλίµατος, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, η υγεία και το περιβάλλον, η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, που αποτελούν τοµείς προτεραιότητας και για το 6 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον. Επιπρόσθετα, στις προτεραιότητες συµπεριλαµβάνονται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιβολή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ο ρόλος του ΤΕΕ ως Μη Κυβερνητικού Οργανισµού και ως Συµβούλου της Πολιτείας Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία αποτελεί βασική προϋπόθεση έτσι, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να ασκήσουν ενεργό ρόλο στον εντοπισµό και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση καλύπτει τόσο το δικαίωµα των πολιτών να ζητήσουν πρόσβαση στα περιβαλλοντικά δεδοµένα που διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές όσο και την υποχρέωση των αρχών αυτών να συλλέγουν, να ενηµερώνουν και να διαθέτουν τα δεδοµένα αυτά. Ο τρόπος διαµόρφωσης της πληθώρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων στη σηµερινή εποχή απαιτούν ειδικό χειρισµό, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων µόνο εξειδικευµένοι επιστήµονες µπορούν να αποκωδικοποιήσουν και να συνθέσουν εικόνα κατανοητή στο ευρύ κοινό. Κατάλληλοι να διαδραµατίσουν το ρόλο αυτό είναι οι µηχανικοί, απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Οι µηχανικοί σήµερα λαµβάνουν ισχυρή περιβαλλοντική παιδεία, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του περιβαλλοντικού σχεδιασµού της ανάπτυξης ανταποκρινόµενοι στα προφίλ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχουν διαµορφωθεί διεθνώς: 11

12 - Κάθετο προφίλ: Προγράµµατα εξειδίκευσης των σπουδών στο περιβάλλον στους διάφορους κλάδους της µηχανικής (µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών ή εξειδικευµένες κατευθύνσεις προπτυχιακών µαθηµάτων). - Οριζόντιο προφίλ: Περιβαλλοντολόγοι µηχανικοί µη λήψη διπλώµατος στην περιβαλλοντική µηχανική. - Εγκάρσιο προφίλ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση µε συγκεκριµένα άµεσα ή έµµεσα περιβαλλοντικά µαθήµατα στους παραδοσιακούς κλάδους της µηχανικής (Πολιτικοί Μηχανικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Αγρονόµοι Τοπογράφοι Μηχανικοί κ.ά). Το επάγγελµα του µηχανικού εντάσσεται στην οµάδα επαγγελµάτων µε άµεση σχέση µε το περιβάλλον, καθώς οι αποφάσεις και η δράση του κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του επηρεάζουν το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης. Οι µηχανικοί είναι σε θέση να εφαρµόσουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές και να προωθήσουν την αειφορία και γενικότερα τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τοµέα του περιβάλλοντος. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός λόγω των διαφόρων ειδικοτήτων εξειδικεύσεων που λαµβάνουν, µε αποτέλεσµα την πολυσύνθετη παρουσία τους στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας της έρευνας και της τεχνολογίας στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό είναι δυνατό να αποδώσει τα αποτελέσµατά του για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας µόνο µε κινητοποίηση ερευνητικού δυναµικού µηχανικών από όλους τους φορείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαµόρφωση νέων σχέσεων µε τους φορείς ανάπτυξης. Η θεσµική και πολιτική αυτή προϋπόθεση δηµιουργεί νέες ευθύνες και ρόλους για το ΤΕΕ ως φορέα των Ελλήνων µηχανικών και συµβούλου της πολιτείας. Το ΤΕΕ διαδραµατίζει τόσο επιστηµονικό όσο και κοινωνικό ρόλο στα θέµατα του περιβάλλοντος, προτείνοντας λύσεις στους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς. Σύµφωνα µε τη διάταξη του Νόµου 1650/85 µπορεί να παρεµβαίνει ως πολιτικός ενάγων σε περιπτώσεις παραβίασης της νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελούν η ενηµέρωση των Ελλήνων µηχανικών και η δηµιουργία κλίµατος και δοµών αλληλοενηµέρωσης και συνεργασίας µε τους φορείς της ανάπτυξης στην κατεύθυνση του αειφόρου σχεδιασµού. Μετά τη ιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ οι µηχανικοί καλούνται να διαδραµατίσουν νέους, ιδιαίτερα σηµαντικούς ρόλους στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, καλούνται να ανταποκριθούν στο σχεδιασµό, στη µελέτη, στην υλοποίηση, στην κατασκευή, στην αποτίµηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των έργων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη τόσο ολοκληρωµένα τοπικά, όσο και ειδικά σε επιµέρους δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στους τοµείς της βιοµηχανίας, της ενέργειας, της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων κ.ά. Στην Ελλάδα υπάρχουν θεσµικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή περιβαλλοντικού σχεδιασµού, την υλοποίηση µε συγκεκριµένα έργα της αειφόρου τεχνικής ανάπτυξης της χώρας, την εφαρµογή µέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και αποτίµησης της περιβαλλοντικής ποιότητας των σχεδίων και των έργων της αειφόρου ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική προστασία συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η απασχόληση και ο δυναµισµός των µηχανικών στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά ενός οριζόντιου εργασιακού χώρου και προβάλλει ως βέλτιστη στρατηγική επιλογή για τις ελληνικές επιχειρήσεις την ενίσχυσή τους µε νέες θέσεις εργασίας µε απασχόληση σε 12

13 σηµαντικό βαθµό µηχανικών, καθώς και την εισαγωγή καινοτοµίας που αφορά στην περιβαλλοντική προσέγγιση της ανάπτυξης. Η έρευνα και η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζει νέες τεχνικές και τεχνολογίες για καθαρή παραγωγή, για αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεικτών αειφορίας µε σκοπό τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό. Οι µηχανικοί είναι σε θέση να ενισχύσουν την εισαγωγή καινοτοµιών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας καθώς και προϊόντων σε φορείς, επιχειρήσεις και εταιρείες αναπτυσσόµενων χωρών. Οι Έλληνες µηχανικοί, οι µελετητές και οι κατασκευαστές, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν προκειµένου να καταθέσουν δηµιουργικές προτάσεις για την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται σήµερα στον τοµέα του περιβάλλοντος. Τα παραπάνω συνδέονται και µε την ενίσχυση των πιέσεων από το χώρο των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για ισχυρότερο προσανατολισµό των προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας στον τοµέα του περιβάλλοντος (7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΠΕΤ ΙV κ.ά.). Αναδεικνύεται επίσης ως βέλτιστη στρατηγική επιλογή για τους επαγγελµατικούς φορείς η διαµόρφωση και διεκδίκηση ενός νέου πλαισίου πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων για την άσκηση των «περιβαλλοντικών» επαγγελµάτων µε διαβάθµιση των τεχνικών ευθυνών άσκησης του επαγγέλµατος ανάλογα µε τα «περιβαλλοντικά» προσόντα που δηµιουργεί η παιδεία των απασχολούµενων. Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ διεκδικεί το ρόλο του ως φορέα πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόντων των διπλωµατούχων µηχανικών και πιθανόν ευρύτερα των τεχνικών επαγγελµάτων, υποστηρίζοντας ότι η άσκηση του επαγγέλµατος προϋποθέτει τις πενταετείς σπουδές και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των διπλωµατούχων µηχανικών όπως συµβαίνει στην Ελλάδα. Γίνεται φανερό ως εκ τούτου ότι δηµιουργούνται νέες προκλήσεις, ευθύνες και ρόλοι για όλους τους κλάδους των µηχανικών. Το ΤΕΕ στο πλαίσιο αυτό καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και την πολιτεία για την υποστήριξη του νέου προφίλ µηχανικών, µε έµφαση στη συµβολή τους (τεχνική, κοινωνική, πολιτική) στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας και στη δηµιουργία νέας συνείδησης για το νέο τεχνικό πολιτισµό. Οι δράσεις του ΤΕΕ προσανατολίζονται σε: - γενικές περιβαλλοντικές πολιτικές, που αφορούν σε προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητηµάτων ευρέως χαρακτήρα και απαιτούν γενική πολιτική αντιµετώπισης - τοµεακές περιβαλλοντικές πολιτικές που αφορούν σε τοµείς όπως οι µεταφορές, ο τουρισµός, η γεωργία, η ενέργεια, τα έργα υποδοµής κ.ά. Περιβαλλοντικά θέµατα αιχµής αποτελούν σήµερα: - το θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον (ευρωπαϊκό και διαδικασία εναρµόνισης) - τα παγκόσµια προβλήµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος (κλιµατική αλλαγή, στρώµα όζοντος, ερηµοποίηση κ.ά.) - η διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων - η διαχείριση υγρών αποβλήτων - η διαχείριση υδατικών πόρων - το φυσικό περιβάλλον (προστατευόµενες περιοχές, βιότοποι, τοπία, χλωρίδα πανίδα, δάση, έδαφος) - το αστικό περιβάλλον - η ατµοσφαιρική ρύπανση - η ρύπανση του εδάφους - η περιβαλλοντική παιδεία εκπαίδευση 13

14 - η περιβαλλοντική διαχείριση - η οικολογική δόµηση. Πρόκληση τέλος αποτελεί η δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο ευρύτερα για την αειφόρο ανάπτυξη µε έµφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση των κατασκευών, του δοµηµένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αλλά και την εµπειρία του ΤΕΕ. Η επίτευξη του στόχου της αειφορίας οδηγεί στην εναρµόνιση και στην προσαρµογή της διαδικασίας σχεδιασµού των έργων, της παραγωγής και της χρήσης των δοµικών υλικών και προϊόντων κατασκευής κτιριακών έργων σε απαιτήσεις όπως της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αύξησης του χρόνου ζωής των υλικών και των κατασκευών στις συνθήκες του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της εργασίας των πολιτών. Συµπεράσµατα Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι για την Ευρωπαϊκή προοδευτική σκέψη και πρακτική που ενδιαφέρεται για την Ευρώπη των λαών, την απασχόληση, το περιβάλλον, την παιδεία και την ποιότητα της ζωής τους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό χώρο αλλά και έναντι των ΗΠΑ µε µια σωστή ευρωπαϊκή πολιτική για την περιβαλλοντική ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί µια θέση αιχµής, µια θέση αντιπαράθεσης για τις τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές. Μια θέση που διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ θα διασφαλίζει την µη αντιπαλότητά της και θα εµπεδώνει τους όρους ειρηνικής συνύπαρξης στην Ευρώπη και στον Κόσµο. Άλλωστε, η κριτική της τεχνολογίας, η ανάδειξη της αντίληψης ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, αλλά υλοποιεί τις κοινωνικές και οικονοµικές σκοπιµότητες της ανάπτυξης αποτελεί µία «Ευρωπαϊκή» αντίληψη όπως ευρωπαϊκή και προοδευτική είναι και η αντίληψη της ειρήνης σαν προϋπόθεση για µια ανάπτυξη µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Σηµαντικός είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ως µη κυβερνητικός οργανισµός και σύµβουλος της πολιτείας στον τοµέα του περιβάλλοντος µε ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του νέου προφίλ µηχανικών για την ανταπόκριση στα περιβαλλοντικά θέµατα αιχµής. Βιβλιογραφία Μοροπούλου, A., Η διεπιστηµονικότητα ως απαραίτητη µεθοδολογία αντιµετώπισης των προβληµάτων του περιβάλλοντος, Σεµινάριο διεπιστηµονικότητας ΥΕΤ Περιβάλλον, Αθήνα (1982) Μοροπούλου, A., Πρόταση για ειδικό χρηµατοδοτικό και θεσµικό πλαίσιο για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της νεολαίας, ιεθνής Συνδιάσκεψη Τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες, ΟΟΣΑ, Αθήνα, 1-4 εκεµβρίου (1983) Μοροπούλου, A., Θεσµοί και κατευθύνσεις ενίσχυση των πρωτοβουλιών της νεολαίας, Συνέδριο Οικολογικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες Νέων, UNESCO, UNEP, OHE, OOΣΑ, ΥΓΝΑ, Αθήνα, 5-7 Απριλίου (1984) 14

15 Moropoulou, A., Multi criteria decision making on islands development, Colloque International sur Environement et Developement de les Petites Iles Mediterraneennes, MAB-UNESCO,University of Barcelona, Ibiza -Formentera, 8-12 Οctober (1985) Moropoulou, A., Finance, Technology, Institutions for viable regional development and new jobs creation, Conference of Peripheral Maritime Regions Regional development towards emloyment creation, EEC, Killarney, Οctober (1986) First international workshop Technological innovation and financing, OECD-Banca Toscana, Τokio Bank, Boston Bank, Deutsche Bank, Firenze December (1986). (κύρια εισηγήτρια ως ΟΕCD expert) Μοροπούλου, A., Πολλαπλά κριτήρια και διεπιστηµονικές µέθοδοι περιφερειακού σχεδιασµού της ανάπτυξης, ιεθνής συνάντηση Περιβάλλον και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κέντρο ελφών, ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΟΚ, ΟΟΣΑ, ελφοί, Απρίλιος (1988) Μοροπούλου, A., Περιβαλλοντικός σχεδιασµός της ανάπτυξης, Συνέδριο Σοσιαλιστικών Κοµµάτων του Ευρωκοινοβουλίου Eυρωπαϊκή Πολιτική και Περιβάλλον, Σκιάθος, Μάιος (1988) Μοροπούλου, A., Νέοι απαιτούµενοι προσανατολισµοί για µια δηµιουργική ανάπτυξη του τουρισµού σε σχέση µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 1o ιεθνές Συνέδριο Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, ΟΟΣΑ, Ρόδος, Οκτώβριος (1989) Mοροπούλου, A., Η πόλη ως ρυθµιστής, Παγκόσµιο Συνέδριο για την Ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, ήµος Αθηναίων, ΟΟΣΑ, ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα, Σεπτέµβριος (1990) Moropoulou, A., Environment and Employment, International Congress on Environment, OECD, Naples, (1992) (κύρια εισηγήτρια) Moropoulou, A., Pilot programme: employment in tourism development by the valorisation and preservation of cultural heritage, Convegno Progetto Magna Grecia, GSEE, CGIL-CISL-UIL, Brindisi July (1996) Μοροπούλου, Α., «Ο πολλαπλός ρόλος των Μηχανικών στην Ανάπτυξη», Παγκόσµιο Συνέδριο Μηχανολόγων, Κόρινθος (1998) Moropoulou, A., Conservation, rehabilitation and management directions regarding cultural heritage of the islands towards sustainable development, ιεθνές Συνέδριο Prelude UNESCO «Αειφόρος ανάπτυξη στα νησιά : Ο ρόλος της έρευνας και της εκπαίδευσης» - Workshop «Conservation, rehabilitation and management of the cultural and architectural heritage towards islands sustainable development, Ρόδος 30 Απριλίου 4 Μαΐου (1998) Μoropoulou, A., Employment and training in conservation and rehabilitation of cultural heritage towards sustainable development. Open archaeological park Magna grecia - Grecia, ιεθνές Συνέδριο E.E., EMΠ, Πανεπιστήµιο του Lecce, ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, Ευρωπαϊκά Εργατικά Συνδικάτα, Συντήρηση και αξιοποίηση της 15

16 Πολιτιστικής Κληρονοµιάς : Εκπαίδευση - Απασχόληση, Αθήνα, ΕΜΠ, Μαΐου (1998) Moropoulou, A., New job profiles and skills in the protection of Cultural Heritage: The need for recognition and institutionalization Suggested actions, supporting measures and policies, OECD Forum of Cities and Regions: The role of Culture in Local Development and Job Creation, Paris, 25 September (2000) Πορίσµατα της Ηµερίδας Συζήτησης των ΕΚΠΑ και ΥΠΕΧΩ Ε µε θέµα: Το 6 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον, «Το 6 ο Πρόγραµµα ράσης για το Περιβάλλον και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφορία», Αθήνα, 23 Μαΐου (2001) Κούρτελη Χ., «Χρηµατοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα, ιαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡ / ΥΠΕΧΩ Ε», Συνάντηση Εργασίας του ΕΚΠΑΑ µε θέµα «Βιώσιµη Ελλάδα και το Μεσογειακό Σχέδιο ράσης», 3 Σεπτεµβρίου (2001) Φυλλάδιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, «Επιλέγουµε ένα πιο οικολογικό µέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιβάλλον», Βρυξέλλες (2002) Πορίσµατα της Ηµερίδας «Ο δρόµος για το Γιοχάνεσµπουργκ - Καταγραφή της επιτευχθείσης προόδου κατά τη δεκαετία µετά τη ιάσκεψη του Ρίο», Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Αθήνα, Μάρτιος (2002) Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ, «Ο κόσµος µετά το Γιοχάνεσµπουργκ: Προβλήµατα προοπτικές ο ρόλος των µηχανικών», Τεύχος 2225, 2 εκεµβρίου (2002) Μοροπούλου Α., Κωνσταντή Α., «Ο ρόλος της παιδείας των Μηχανικών, της έρευνας και της τεχνολογίας στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας», HELECO, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου (2003) Παπαδηµητρίου Γ., «Αειφόρος ανάπτυξη και Ευρωπαϊκό Σύνταγµα», Νόµος και Φύση, Ιούνιος (2003) Καριψιάδης Γ., «Περιβαλλοντική ηµοκρατία», Νόµος και Φύση, Αύγουστος (2003) Scientific Congress - Scientific Committee of the 7 th International Symposium of the Organisation of World Heritage Cities, Final Conclusions: Recommendations to the local authorities and stakeholders of World Heritage Cities, 7 th International Symposium of the OWHC, Rhodes, September (2003) Moropoulou, A. Konstanti A., European strategies for preservation and management of Historic Cities: Knowledge based decision making approach, Workshop on Air Pollution and Cultural Heritage, Seville, Spain, 1 3 December (2003) 16

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Οι Εταίροι του προγράμματος IONAS Ionian and Adriatic Cities and Ports Joint

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος Η ΑΑ σαν πυραμίδα/τετράεδρο με μία έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα