Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ», ΟΠ: Αθήνα, 08/06/2015 Απ. Ππωη 162 Αμηφηηκνη θχξηνη, Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη: «Αναπηςξιακή ύμππαξη για ηη δημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού», ηεο Πξάμεο: «Γημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού, Festival Factory», πνπ νξίδεη ην «χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ησλ «Σνπηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ: , ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ». Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: Παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηαηεο Πξάμεο«Γεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, Festival Factory» ηεο Α. «Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ» (Καηεγνξία δαπάλεο:πιεξνθφξεζε πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε Γξάζε 16: Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή (Mentoring). Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 1. Σελ ηηκή (ζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ηηκήο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο) 2. Σελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 3. Σελ πξνεγνπκέλε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ηνλ ππνςήθην

2 4. Σξφπνο πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηά πξνθαηαβνιήο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο) ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ », ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ:457570). Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησληπιών σιλιάδων εςπώ(3,000 )πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Σπόπορ Πληπωμήρ:Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθείκελνπ θαη βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζα γίλεη καδί ηνπ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε έξγνπ. Γιάπκεια ηος έπγος:η παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θα ππέπει να ολοκληπωθεί μέσπι ηην30/06/2015 με δςναηόηηηα παπάηαζηρ έωρ 30/09/2015. Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:παξαζθεπή, 19 Ινπλίνπ, ψξα 14:00 κ.κ. Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.), Κπςέιεο 16, Αζήλα, Σ.Κ , (Ιζφγεην). Η ππνβνιή γίλεηαη κε παξνπζία. Πληποθοπίερ - Γιεςκπινίζειρ:Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε: α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (), επίζεο β) νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο απνζηέιινληαο ζην ηοισεία ηηρ Ππάξηρ πος ςλοποιεί η Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»: Πεπιγπαθή ηηρ Παπέμβαζηρ Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελφο ζπλφινπ 78 αηφκσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ άλεξγνπο, λένπο επηζηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο/αγξφηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Πξάμεο. Η έληαμή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα, θαηά θχξην ιφγν, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Υαιαλδξίνπ, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ

3 δηαθνξνπνηνχλ απηή ηελ αζηηθή πεξηνρή απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο, θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ζχγρξνλν θαη θαηλνηφκν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηεί ην παξαδνζηαθφ κε ην ζχγρξνλν ζε πθηζηάκελνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζκνχο (πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θιπ) θαη ζε δπλεηηθνχο-λένπο ζεζκνχο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα βηψκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ εληαίνπ ζρεδίνπ ζα είλαη ε ζχζηαζε νκάδσλ (θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δηνξγαλψλνπλ ζε κφληκε βάζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή/θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο άιισλ εθδειψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνζδίδνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ, επλνψληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απμάλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Οη νκάδεο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπζηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη: Οκάδα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ηδξπζεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζα έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ νξζνινγηθή θαη απνδνηηθή δηαζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιινπο θνξείο. Θα δηεμάγεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ, γεληθνχ θνηλνχ θιπ) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επξέσο αλαγλσξίζηκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 5 άηνκα). Οκάδα ρνξνζεάηξνπ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζεάκαηα κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ δξψκελνπ, ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο, ρνξνζεάηξνπ δξφκνπ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Μνπζηθή νκάδα: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε κνπζηθή επέλδπζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ηελ πξνεηνηκαζία, πξνζαξκνγή θαη εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ησλ εθάζηνηε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ή αθφκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη

4 ερνγξάθεζε πξσηφηππσλ κνπζηθψλ έξγσλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Οκάδα ρεηξνηερλεκάησλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη ηερλνπξγεκάησλ απφ δηάθνξα πιηθά θαη κε δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχνπλ είηε σο αληηθείκελα πξνψζεζεο θαη κλήκεο (souvenirs) ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ, είηε σο πξντφληα πνπ ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη απφ ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην θνηλφ ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ θαη αιινχ, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα). Οκάδα multimedia εθαξκνγψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή Multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ. video art, digital stories, light show, digital games θιπ) πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θεζηηβάι ή/θαη ζα απνηεινχλ απηφλνκα ζεάκαηα θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ίδησλ εθδειψζεσλ, ή/θαη ζα παξνπζηάδνληαη απηφλνκα ζε άιινπο ρψξνπο θαη κε άιιεο θαη πνηθίιεο αθνξκέο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 8 άηνκα). Οκάδα ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ (outdoor activities): ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ππαηζξίσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. μελάγεζε ζε αζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, νξγαλσκέλεο νκαδηθέο πνδειαηνβφιηεο, νκαδηθέο θσηνγξαθήζεηο αμηνζέαησλ, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη sports, θιπ). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα ζπκκεηέρεη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ, απνηειψληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, ελψ ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε απηφλνκνπο επηζθέπηεο ή/θαη ζε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα κε ην αλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρεη θάπνηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ή θεζηηβάι (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Οκάδα θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε θχιαμε θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηφζν ησλ επηζθεπηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ησλ θεζηηβάι θαη ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).

5 Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ νκάδεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο art therapy. χκθσλα κε πιήζνο εξεπλψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη δηάθνξεο κνξθέο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα έρνπλ ηεξάζηηα ελδπλακσηηθά νθέιε γηα θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο ιφγσ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, αλαπεξίαο, ή αθφκα θαη απεηιήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σφζν ε ρνξνζεξαπεία, ε κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή ρεηξνηερλία, νη ππαίζξηεο ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ε ελδπλάκσζε κέζσ multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ. digital storytelling γηα ελδπλάκσζε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ), ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο δηπιφ ζηφρν: πξψηνλ, ζα απμήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη, δεχηεξνλ, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην αίζζεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιεινβνήζεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. πκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο ζα ζπζηαζνχλ απηφλνκεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα) πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ (creativity sector). Ο ηνκέαο ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ (απφ ζρέδην κφδαο θαη απηφλνκεο εθδφζεηο εληχπσλ, κέρξη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θαη θαηλνηφκα παξαγσγή ζχγρξνλσλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ) πνπ ειθχνπλ ηδηαίηεξα ηηο λέεο ειηθίεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηα άηππα θαη ηππηθά πξνζφληα ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ πνπ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, έλαο αξηζκφο 8 αηφκσλ εθηηκάηαη φηη ζα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα πξνζθιεζνχλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ άξηηα θαη ζχγρξνλα θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο Γήκνπο Υαιαλδξίνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί κε νινθιεξσκέλν ηξφπν κέρξη ζηηγκήο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα σθειεζεί άκεζα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηεο Πξάμεο, θαη έκκεζα νιφθιεξε ε ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ε Αηηηθή ζπλνιηθά απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθφζκηαο εκβέιεηαο). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ σθεινπκέλσλ αλάκεζα ζηα δπν θχια, εθηηκάηαη φηη ζηελ Πξάμε ζα εληαρζνχλ 45

6 γπλαίθεο σθεινχκελεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ λέσλ (19-24 εηψλ / εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 30 άηνκα) θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζην εμσηεξηθφ, ην ζρέδην δξάζεο πξνηείλεη έλα ζχγρξνλν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δεκηνπξγηθά θαη θαιιηηερληθά επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ) πξνθεηκέλνπ νη λένη ηεο πεξηνρήο λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία κφληκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ηφζν ζε άηνκα φζν θαη ζε ρξφλν παξακνλήο, εληζρχνληαο ηελ βησζηκφηεηα ησλ λέν-ηδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. Η θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε έληαμε ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην πιέγκα δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη αθνξά ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ δξάζεηο: (1) Μειέηεο, (2) Γηθηχσζε, (3) Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο-Δπαηζζεηνπνίεζεο, (4) πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο, (5) Καηάξηηζε- Δπηκφξθσζε, θαη (6) Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε. Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ Οη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηδξπζνχλ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, θαζψο θαη νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ζα απνθηήζνπλ αλακθηζβήηεηα πνιχηηκεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ηη απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο ή/θαη ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Γελ ζα δηαζέηνπλ φκσο θαηά ην πξψην ζηάδην ζαθή εηθφλα ηεο φιεο θαηάζηαζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη πνπ πξνθαλψο ζα ηελ επεξεάδνπλ, ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηξηβήο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ζα θαηαζηεί δπλαηή ζε πξψην ζηάδην ε εμαθξίβσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη επαξθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. ε δεχηεξν ζηάδην ζα επηζεκάλνληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά.

7 Οη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη πνπ ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε σθεινχκελνπ / επηρείξεζεο ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο, ζα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ νδεγφ χληαμεο Βέιηηζηεο Γηαδξνκήο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηεπζχλεη γξήγνξα ηνλ ελδηαθεξφκελν σθεινχκελν, ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ηνπ αλάγθεο. Χο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο εηαίξνπ ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθνχεπαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε θάζε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ππνζηήξημεο ζα απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο αλάγθεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα ζέηεη ν εθάζηνηε σθεινχκελνο / επηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Η δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξείηαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά κε ηα αθφινπζα ζηάδηα πινπνίεζεο: α) ρεδηαζκφο απφ θνηλνχ κε ηνλ σθεινχκελν ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ β) Δμαγσγή θαη εθηίκεζε απνηειεζκάησλ γ) Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πξνο ηνλ σθεινχκελν ηεο πξάμεο Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ σθεινχκελνπ, ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σα ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη θαη αμηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απφ ην ηέιερνο πκβνπιεπηηθήο, ππφ ηελ κνξθή ηειηθήο αλαθνξάο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ σθεινπκέλνπ θαζψο θαη έλα ζρέδην δξάζεο παξεκβάζεσλ ή δηνξζσηηθψλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ δηείζδπζε ηνπ ζηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ ή ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηήξημεο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα πνιχπαξαγνληηθφ ζχλνιν αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Κνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα εξγαζία ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. α) ε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο: - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε λνκηθά, γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο - πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε νηθνλνκηθά-θνξνινγηθά-ινγηζηηθά δεηήκαηα

8 - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη αχμεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ, αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξνψζεζεο ζηελ θαηάξηηζε θιπ) - πιεξνθφξεζε θαη πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. ΟΑΔΓ) θαη άιια πξνγξάκκαηα επηρνξεγήζεσλ (ΔΠΑΝ ΙΙ, Δπελδπηηθφο λφκνο θιπ) - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο έξεπλαο αγνξάο - ζπλεξγαζία γηα εθπφλεζε swot αλαιχζεσλ γηα ηηο πξνβιέςεηο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ - πιεξνθφξεζε γηα ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία - πιεξνθφξεζε γηα αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε θνξνιφγεζε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ, θαη ζηήξημε ζηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο β) ε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα παξαπνκπέο ζε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο (π.ρ. πιηθή ππνζηήξημε ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή έληαμε κεηαλαζηψλ, θχιαμεο παηδηψλ αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, δσξεάλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ θιπ)

9 Μέζα ζην πιαίζην ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηφζν ησλ σθεινπκέλσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα ρξνληθά ζηάδηα απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο αθνξνχλ: Σνλ πξψην κήλα Σνλ ηξίην κήλα Σνλ έθην κήλα Ο ζθνπφο απηήο ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Δλψ ηελ πξψηε εβδνκάδα νη αλάγθεο αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα πξνζαξκνγήο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηψλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ αλάγθεο άκβιπλζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αθφκα θαη ζέκαηα ξνπηίλαο, γηα ηα νπνία νη σθεινχκελνη κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ κέζσ παξαπνκπήο ηνπο ζε δνκέο επαγγεικαηηθήο θαη ςπρν-θνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ ζηνρεχεη ε ελ ιφγσ ελέξγεηα, εζηηάδεηαη ζηελ αδπλακία ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε θαη βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα πξνζδηνξίδεηαη: 1. ζηελ ειιηπή ελεκέξσζή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, 2. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, 3. ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ην ζπλεπαγφκελν «θφβν» σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε βησζηκφηεηα κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, 4. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη: 1. ζηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηελ πξψηε δχζθνιε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο, 2. ζηε κεησκέλε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ην λέν επηρεηξεκαηία,

10 3. ζηελ αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη θαη ζα ζηεξίμεη ηελ επηρείξεζε 4. ζηα απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πξψησλ κελψλ Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Γξάζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν ππεχζπλνο θνξέαο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ πξφζιεςε ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη: 1. ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαιχςνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο, 2. ζηελ έιιεηςε πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, 3. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία γηα δήηεζε πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, 4. ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ επάξθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, 5. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Σελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσλ πξνβιεκάησλ έξρεηαη λα θαιχςεη ε Παξνρή Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο (Mentoring), ε νπνία ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε, θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θξίζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη βαζηθέο ελέξγεηεο-ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη είλαη: Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηα βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Τπεξεζίεο ηνπηθήο-πεξηθεξεηαθήο δηθηχσζεο Τπεξεζίεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

11 Πξφζβαζε ζε εξγαιεία λέσλ ηερλνινγηψλ Πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα Γηαζχλδεζε κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο Πξφζβαζε ζε επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο έξγσλ θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο Παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο Πεπιγπαθή ηος Δπγος ην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζα αμηνπνηεζνχλ: ν Οδεγφο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο Κ.Π Equal απφ ην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο», 2005, ν Οδεγφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREGIIIC ζηα πιαη ζηα ηνπ ε ξγνπ PRAXIS απφ ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ, 2007 ν Οδεγφο γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, 2008 ην Σεηξάδην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απν ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βηνπ Μάζεζε απν ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2011 ην Πξνθίι ηνπ Κνηλσληθνχ Δπηρεηξεκαηία, εηνηκάζηεθε απν Ισάλλε Μειέα απν ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2014 Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο / ζπκπξάμεηο / ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ ΔΟΥ θαη ζην

12 εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΓ. Πεπιεσόμενο πποζθοπών Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: Αριθμός και Περιγραθή παραδοηέων ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Τιμή τωρίς ΦΠΑ.. (.νινγξάθσο ) Τιμή με ΦΠΑ 23%.. (.νινγξάθσο ) Οι προζθερόμενες ηιμές πρέπει να είναι ζε Εσρώ. Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ (επωνςμία, διεύθςνζη, ηηλέθωνο, ) ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΣΗ ΠΡΑΞΗ«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY»,ΣΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΟΠ: ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 19/06/2015 Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ:η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Α.ΔΠ. Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αθήνα, 23/10/2014 Απ. Ππ:5343 Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (λ.π.δ.δ. Β.Δ.Α), έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : 1. Σνπ λ. 2081/1992

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 23/10/2014 Αρ. Πρ: 5344 Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (λ.π.δ.δ. Β.Δ.Α), έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : 1. Σνπ λ. 2081/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 1.1.2. Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία... 6 1.2. Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε... 7 2. ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα