Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:"

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ», ΟΠ: Αθήνα, 08/06/2015 Απ. Ππωη 162 Αμηφηηκνη θχξηνη, Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη: «Αναπηςξιακή ύμππαξη για ηη δημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού», ηεο Πξάμεο: «Γημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού, Festival Factory», πνπ νξίδεη ην «χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ησλ «Σνπηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ: , ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ». Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: Παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηαηεο Πξάμεο«Γεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, Festival Factory» ηεο Α. «Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ» (Καηεγνξία δαπάλεο:πιεξνθφξεζε πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε Γξάζε 16: Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή (Mentoring). Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 1. Σελ ηηκή (ζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ηηκήο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο) 2. Σελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 3. Σελ πξνεγνπκέλε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ηνλ ππνςήθην

2 4. Σξφπνο πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηά πξνθαηαβνιήο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο) ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ », ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ:457570). Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησληπιών σιλιάδων εςπώ(3,000 )πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Σπόπορ Πληπωμήρ:Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ αληηθείκελνπ θαη βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζα γίλεη καδί ηνπ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε έξγνπ. Γιάπκεια ηος έπγος:η παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θα ππέπει να ολοκληπωθεί μέσπι ηην30/06/2015 με δςναηόηηηα παπάηαζηρ έωρ 30/09/2015. Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:παξαζθεπή, 19 Ινπλίνπ, ψξα 14:00 κ.κ. Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.), Κπςέιεο 16, Αζήλα, Σ.Κ , (Ιζφγεην). Η ππνβνιή γίλεηαη κε παξνπζία. Πληποθοπίερ - Γιεςκπινίζειρ:Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε: α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (), επίζεο β) νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο απνζηέιινληαο ζην ηοισεία ηηρ Ππάξηρ πος ςλοποιεί η Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»: Πεπιγπαθή ηηρ Παπέμβαζηρ Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ελφο ζπλφινπ 78 αηφκσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ άλεξγνπο, λένπο επηζηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο/αγξφηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Πξάμεο. Η έληαμή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα, θαηά θχξην ιφγν, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Υαιαλδξίνπ, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ

3 δηαθνξνπνηνχλ απηή ηελ αζηηθή πεξηνρή απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο, θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ζχγρξνλν θαη θαηλνηφκν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηεί ην παξαδνζηαθφ κε ην ζχγρξνλν ζε πθηζηάκελνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζκνχο (πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θιπ) θαη ζε δπλεηηθνχο-λένπο ζεζκνχο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα βηψκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ εληαίνπ ζρεδίνπ ζα είλαη ε ζχζηαζε νκάδσλ (θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δηνξγαλψλνπλ ζε κφληκε βάζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ή/θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο άιισλ εθδειψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνζδίδνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ, επλνψληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απμάλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Οη νκάδεο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπζηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη: Οκάδα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ηδξπζεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζα έρεη σο αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ νξζνινγηθή θαη απνδνηηθή δηαζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιινπο θνξείο. Θα δηεμάγεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ, γεληθνχ θνηλνχ θιπ) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επξέσο αλαγλσξίζηκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 5 άηνκα). Οκάδα ρνξνζεάηξνπ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζεάκαηα κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ δξψκελνπ, ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο, ρνξνζεάηξνπ δξφκνπ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Μνπζηθή νκάδα: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε κνπζηθή επέλδπζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ηελ πξνεηνηκαζία, πξνζαξκνγή θαη εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ησλ εθάζηνηε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ή αθφκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη

4 ερνγξάθεζε πξσηφηππσλ κνπζηθψλ έξγσλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Οκάδα ρεηξνηερλεκάησλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη ηερλνπξγεκάησλ απφ δηάθνξα πιηθά θαη κε δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχνπλ είηε σο αληηθείκελα πξνψζεζεο θαη κλήκεο (souvenirs) ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ, είηε σο πξντφληα πνπ ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη απφ ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην θνηλφ ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ θαη αιινχ, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα). Οκάδα multimedia εθαξκνγψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή Multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ. video art, digital stories, light show, digital games θιπ) πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θεζηηβάι ή/θαη ζα απνηεινχλ απηφλνκα ζεάκαηα θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ίδησλ εθδειψζεσλ, ή/θαη ζα παξνπζηάδνληαη απηφλνκα ζε άιινπο ρψξνπο θαη κε άιιεο θαη πνηθίιεο αθνξκέο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 8 άηνκα). Οκάδα ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ (outdoor activities): ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ππαηζξίσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. μελάγεζε ζε αζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, νξγαλσκέλεο νκαδηθέο πνδειαηνβφιηεο, νκαδηθέο θσηνγξαθήζεηο αμηνζέαησλ, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη sports, θιπ). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα ζπκκεηέρεη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ, απνηειψληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, ελψ ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε απηφλνκνπο επηζθέπηεο ή/θαη ζε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα κε ην αλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρεη θάπνηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ή θεζηηβάι (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα). Οκάδα θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε θχιαμε θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηφζν ησλ επηζθεπηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ησλ θεζηηβάι θαη ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).

5 Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ νκάδεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο art therapy. χκθσλα κε πιήζνο εξεπλψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη δηάθνξεο κνξθέο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα έρνπλ ηεξάζηηα ελδπλακσηηθά νθέιε γηα θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο ιφγσ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, αλαπεξίαο, ή αθφκα θαη απεηιήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σφζν ε ρνξνζεξαπεία, ε κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή ρεηξνηερλία, νη ππαίζξηεο ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ε ελδπλάκσζε κέζσ multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ. digital storytelling γηα ελδπλάκσζε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ), ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο δηπιφ ζηφρν: πξψηνλ, ζα απμήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη, δεχηεξνλ, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην αίζζεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιεινβνήζεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. πκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο ζα ζπζηαζνχλ απηφλνκεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα) πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ (creativity sector). Ο ηνκέαο ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ (απφ ζρέδην κφδαο θαη απηφλνκεο εθδφζεηο εληχπσλ, κέρξη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θαη θαηλνηφκα παξαγσγή ζχγρξνλσλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ) πνπ ειθχνπλ ηδηαίηεξα ηηο λέεο ειηθίεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηα άηππα θαη ηππηθά πξνζφληα ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ πνπ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο, έλαο αξηζκφο 8 αηφκσλ εθηηκάηαη φηη ζα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα πξνζθιεζνχλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ άξηηα θαη ζχγρξνλα θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο Γήκνπο Υαιαλδξίνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί κε νινθιεξσκέλν ηξφπν κέρξη ζηηγκήο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα σθειεζεί άκεζα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηεο Πξάμεο, θαη έκκεζα νιφθιεξε ε ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ε Αηηηθή ζπλνιηθά απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθφζκηαο εκβέιεηαο). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ σθεινπκέλσλ αλάκεζα ζηα δπν θχια, εθηηκάηαη φηη ζηελ Πξάμε ζα εληαρζνχλ 45

6 γπλαίθεο σθεινχκελεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ λέσλ (19-24 εηψλ / εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 30 άηνκα) θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζην εμσηεξηθφ, ην ζρέδην δξάζεο πξνηείλεη έλα ζχγρξνλν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δεκηνπξγηθά θαη θαιιηηερληθά επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ) πξνθεηκέλνπ νη λένη ηεο πεξηνρήο λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία κφληκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ηφζν ζε άηνκα φζν θαη ζε ρξφλν παξακνλήο, εληζρχνληαο ηελ βησζηκφηεηα ησλ λέν-ηδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. Η θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε έληαμε ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην πιέγκα δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη αθνξά ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ δξάζεηο: (1) Μειέηεο, (2) Γηθηχσζε, (3) Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο-Δπαηζζεηνπνίεζεο, (4) πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο, (5) Καηάξηηζε- Δπηκφξθσζε, θαη (6) Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε. Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ Οη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηδξπζνχλ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, θαζψο θαη νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ζα απνθηήζνπλ αλακθηζβήηεηα πνιχηηκεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ηη απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο ή/θαη ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Γελ ζα δηαζέηνπλ φκσο θαηά ην πξψην ζηάδην ζαθή εηθφλα ηεο φιεο θαηάζηαζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη πνπ πξνθαλψο ζα ηελ επεξεάδνπλ, ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηξηβήο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ζα θαηαζηεί δπλαηή ζε πξψην ζηάδην ε εμαθξίβσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη επαξθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. ε δεχηεξν ζηάδην ζα επηζεκάλνληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά.

7 Οη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη πνπ ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε σθεινχκελνπ / επηρείξεζεο ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο, ζα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ νδεγφ χληαμεο Βέιηηζηεο Γηαδξνκήο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηεπζχλεη γξήγνξα ηνλ ελδηαθεξφκελν σθεινχκελν, ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ηνπ αλάγθεο. Χο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο εηαίξνπ ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθνχεπαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε θάζε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ππνζηήξημεο ζα απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο αλάγθεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα ζέηεη ν εθάζηνηε σθεινχκελνο / επηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Η δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξείηαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά κε ηα αθφινπζα ζηάδηα πινπνίεζεο: α) ρεδηαζκφο απφ θνηλνχ κε ηνλ σθεινχκελν ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ β) Δμαγσγή θαη εθηίκεζε απνηειεζκάησλ γ) Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πξνο ηνλ σθεινχκελν ηεο πξάμεο Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ σθεινχκελνπ, ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σα ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη θαη αμηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απφ ην ηέιερνο πκβνπιεπηηθήο, ππφ ηελ κνξθή ηειηθήο αλαθνξάο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ σθεινπκέλνπ θαζψο θαη έλα ζρέδην δξάζεο παξεκβάζεσλ ή δηνξζσηηθψλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ δηείζδπζε ηνπ ζηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ ή ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηήξημεο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα πνιχπαξαγνληηθφ ζχλνιν αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Κνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα εξγαζία ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. α) ε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο: - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε λνκηθά, γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο - πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε νηθνλνκηθά-θνξνινγηθά-ινγηζηηθά δεηήκαηα

8 - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη αχμεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ, αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξνψζεζεο ζηελ θαηάξηηζε θιπ) - πιεξνθφξεζε θαη πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. ΟΑΔΓ) θαη άιια πξνγξάκκαηα επηρνξεγήζεσλ (ΔΠΑΝ ΙΙ, Δπελδπηηθφο λφκνο θιπ) - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο έξεπλαο αγνξάο - ζπλεξγαζία γηα εθπφλεζε swot αλαιχζεσλ γηα ηηο πξνβιέςεηο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ - πιεξνθφξεζε γηα ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία - πιεξνθφξεζε γηα αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε θνξνιφγεζε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ, θαη ζηήξημε ζηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο β) ε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (ΣΠΔ) - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο - πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα παξαπνκπέο ζε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο (π.ρ. πιηθή ππνζηήξημε ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή έληαμε κεηαλαζηψλ, θχιαμεο παηδηψλ αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, δσξεάλ καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ θιπ)

9 Μέζα ζην πιαίζην ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηφζν ησλ σθεινπκέλσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα ρξνληθά ζηάδηα απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο αθνξνχλ: Σνλ πξψην κήλα Σνλ ηξίην κήλα Σνλ έθην κήλα Ο ζθνπφο απηήο ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν. Δλψ ηελ πξψηε εβδνκάδα νη αλάγθεο αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα πξνζαξκνγήο θαη νινθιήξσζεο εξγαζηψλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ αλάγθεο άκβιπλζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αθφκα θαη ζέκαηα ξνπηίλαο, γηα ηα νπνία νη σθεινχκελνη κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ κέζσ παξαπνκπήο ηνπο ζε δνκέο επαγγεικαηηθήο θαη ςπρν-θνηλσληθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ ζηνρεχεη ε ελ ιφγσ ελέξγεηα, εζηηάδεηαη ζηελ αδπλακία ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε θαη βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα πξνζδηνξίδεηαη: 1. ζηελ ειιηπή ελεκέξσζή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, 2. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, 3. ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ην ζπλεπαγφκελν «θφβν» σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε βησζηκφηεηα κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, 4. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη: 1. ζηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηελ πξψηε δχζθνιε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο, 2. ζηε κεησκέλε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ην λέν επηρεηξεκαηία,

10 3. ζηελ αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη θαη ζα ζηεξίμεη ηελ επηρείξεζε 4. ζηα απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πξψησλ κελψλ Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Γξάζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν ππεχζπλνο θνξέαο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ πξφζιεςε ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη: 1. ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαιχςνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο, 2. ζηελ έιιεηςε πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, 3. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία γηα δήηεζε πξνζσπηθνχ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, 4. ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ επάξθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο, 5. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Σελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσλ πξνβιεκάησλ έξρεηαη λα θαιχςεη ε Παξνρή Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο (Mentoring), ε νπνία ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε, θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θξίζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη βαζηθέο ελέξγεηεο-ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη είλαη: Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηα βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Τπεξεζίεο ηνπηθήο-πεξηθεξεηαθήο δηθηχσζεο Τπεξεζίεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

11 Πξφζβαζε ζε εξγαιεία λέσλ ηερλνινγηψλ Πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα Γηαζχλδεζε κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο Πξφζβαζε ζε επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο έξγσλ θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο Παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο Πεπιγπαθή ηος Δπγος ην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζα αμηνπνηεζνχλ: ν Οδεγφο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο Κ.Π Equal απφ ην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο», 2005, ν Οδεγφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREGIIIC ζηα πιαη ζηα ηνπ ε ξγνπ PRAXIS απφ ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ, 2007 ν Οδεγφο γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, 2008 ην Σεηξάδην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απν ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βηνπ Μάζεζε απν ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2011 ην Πξνθίι ηνπ Κνηλσληθνχ Δπηρεηξεκαηία, εηνηκάζηεθε απν Ισάλλε Μειέα απν ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2014 Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο / ζπκπξάμεηο / ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ ΔΟΥ θαη ζην

12 εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΓ. Πεπιεσόμενο πποζθοπών Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: Αριθμός και Περιγραθή παραδοηέων ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Τιμή τωρίς ΦΠΑ.. (.νινγξάθσο ) Τιμή με ΦΠΑ 23%.. (.νινγξάθσο ) Οι προζθερόμενες ηιμές πρέπει να είναι ζε Εσρώ. Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ (επωνςμία, διεύθςνζη, ηηλέθωνο, ) ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΣΗ ΠΡΑΞΗ«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY»,ΣΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΟΠ: ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 19/06/2015 Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ:η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Α.ΔΠ. Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αθήνα, 23/10/2014 Απ. Ππ:5343 Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο (λ.π.δ.δ. Β.Δ.Α), έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ : 1. Σνπ λ. 2081/1992

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα