Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων"

Transcript

1 Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης

2 Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων 2

3 Ν. 4024/2011 -Μ.Π.Δ.Σ Νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης Κατάργηση κενών οργανικώνθέσεωνδ.δ. -ΙΔΑΧ (όριο 60%), προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα / εργασιακή εφεδρεία (καθυστέρηση Ο.Ε.Υ. νέων Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ.) Άρθρο 35: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών - ανακατανομή οργανικών θέσεων νέοι Ο.Ε.Υ. με κατάργηση / συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων και ανακατανομή οργανικών θέσεων (ΚΥΑ), μετατάξεις 3

4 Ν. 4093/2012 -Μ.Π.Δ.Σ Κινητικότητα:μετατάξεις -μεταφορές προσωπικού ΔΔ, ΙΔΑΧ: ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ υποχρεωτικές για 1) μεταβολή αρμοδιοτήτων υπηρεσιών, 2) πλεονάζον προσωπικό, 3) καλύτερη αξιοποίηση. Κριτήρια ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Διαθεσιμότητα: κατάργηση θέσεων Δ.Δ., ΙΔΑΧ Διαθεσιμότητα: Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ Δ.Ε. Τοποθέτηση για κάλυψη προσωρινών αναγκών αναστολή διαθεσιμότητας Περιορισμοί προσλήψεων 4

5 Ν. 4172/13: Διαθεσιμότητα-κινητικότητα Διαθεσιμότητα: κατάργηση θέσεων με Κ.Υ.Α. ανά κατηγορία, κλάδο(δημοτική αστυνομία), ειδικότητα (σχολικοί φύλακες, καθηγητές Τ.Ε.Ε.), Εκθέσεις αξιολόγησης δομών, σχέδια στελέχωσης Κινητικότητα: α) συμφέρον υπηρεσίας υποδοχής,β) κάλυψη άμεσωνυπηρεσιακών αναγκών, γ) καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού. Σύνδεση με εργασιακή φυσιογνωμία (δεξιότητες, ποινές, άδειες) Υποχρεωτικές μετατάξεις -μεταφορές προσωπικού: νέα κριτήρια αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), μοριοδότηση 5

6 Αναδιοργάνωση ΟΤΑ Ν. 3584/07 Κώδικας προσωπικού άρθρο 10 (Ο.Ε.Υ.) Νέοι Ο.Ε.Υ. Δήμων και νομικών προσώπων Ν. 4024/11 άρθρο 35 «Αναδιοργάνωση δημόσιων υπηρεσιών - ανακατανομή οργανικών θέσεων» Ν. 4178/13 άρθρο 54 «Περιεχόμενο, έγκριση, τροποποίηση Οργανισμών» Περιγράμματα θέσεων εργασίας (εγκύκλιος, οδηγός) Ο.Ε.Υ. ΟΤΑ τροποποίηση με βάση τοάρθρο 10 και το άρθρο 54 6

7 Ο.Ε.Υ. -προσωπικό Δήμων Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3584/2007 Κώδικας προσωπικού Ν. 3852/2010 Ο.Ε.Υ. - Νομικά Πρόσωπα Ν. 3979/2011 Μετατάξεις εθελοντικές/υποχρεωτικές Ν 4071/2012 προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις Προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ.-έργου: -20% το 2013, -20% το 2014, -10% το 2015, -10% το 2016 Προσλήψεις μόνιμοι -ΙΔΑΧ: Υ.Ε.-Δ.Ε. από 2017, Π.Ε.-Τ.Ε. αναλογία 1:5 μέχρι 2016 (όχι νησιωτικοί δήμοι) αναλογία 1:1 συνδυασμός με αποχωρήσεις 7

8 Περιεχόμενο Ο.Ε.Υ. Ν. 4024/12 Αποστολή φορέα(νομοθεσία, αρμοδιότητες), διάρθρωση οργανικών μονάδων Γενικές Διευθύνσεις στρατηγικοί σκοποί, Διευθύνσεις επιχειρησιακοί στόχοι Τμήματα αρμοδιότητες Προσωπικό: κατηγορίες, κλάδοι, θέσεις (κλάδοι/ ειδικότητες), προσόντα διορισμού Θέσεις ευθύνης: περιγραφή προσόντων και καθηκόντων, κλάδοι Αναλογία υποστηρικτικών / επιτελικών υπηρεσιών 70% -30% ή 80% -20% 8

9 Περιεχόμενο Ο.Ε.Υ. Ν. 4178/13 Κατάργηση -συγχώνευση υπηρεσιών/ οργανικών μονάδων, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες ή θυγατρικούς φορείς (κατάργηση) Σύσταση νέων θέσεων, κατάργηση θέσεων που πλεονάζουν Κλάδοι: σύσταση νέων, συγχώνευση κατάργηση υφισταμένων κατάργηση οργανικών θέσεων Θέσεις προσωπικού: μεταφορά σε άλλους κλάδους ίδιας κατηγορίας Σύσταση ομάδων διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) 9

10 Αξιολόγηση δομών Εκθέσεις αξιολόγησης δομών / σχέδια στελέχωσης, αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, Κ.Υ.Α. σύστασης / κατάργησης θέσεων Κατάργηση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας: πλεονάζον προσωπικό με αποτίμηση προσόντων όλων των υπαλλήλων Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλιαανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή ομάδα ΟΤΑ, μέλη: ΑΣΕΠ πρόεδρος, εισηγητής Γ.Δ./Διευθυντής Διοικητικού Α.Δ. ή ΟΤΑ, μέλος άλλος Γ.Δ. / Διευθυντής Α.Δ. 10

11 Προσωπικό: στατιστικά στοιχεία -1 01/01/2011: Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου (αριθμός ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ δήμων και Ν.Α.) Νέος Ο.Ε.Υ.: Κατάταξη προσωπικού σε κλάδους και θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) Ν. 4024/2011 Διαθεσιμότητα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Ν.4093/2012 Κατάργηση θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. Δ.Ε. Ν. 4172/2013 Διαθεσιμότητα σχολ.φύλακες, δημ.αστ. Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων: μεταφορά σε δήμο (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 11

12 Στατιστικά στοιχεία -2 Ι.Δ.Ο.Χ.-συμβάσεις έργου (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 εκτίμηση) Συνταξιοδοτήσεις2011, 2012, 2013, 2014 / 2015 / 2016 (εκτίμηση) Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωφελείς, ΔΕΥΑ: κατάσταση 2011, αριθμός μετά τη συγχώνευση, διαθεσιμότητα, καταργήσεις θέσεων, κατάσταση 2013, ΙΔΟΧ - συμβάσεις έργου, συνταξιοδοτήσεις Αποσπάσεις ενδοδημοτικές / άλλες 12

13 Στατιστικά στοιχεία -3 Ανάλυση ανά κατηγορία(πε, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Ανάλυση ανά ειδικότητα / κλάδο(ομαδοποίηση ανά υπηρεσία, κατηγορία, ασαφείς ειδικότητες) Ανάλυση ανά σχέση εργασίας(μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ λήξη / ΕΣΠΑ, έργου, προσωρινές διαταγές) Ανάλυση ανά ηλικία / φύλο Αποχωρήσεις: συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις (εθελούσιες), αποσπάσεις, διαθεσιμότητες, άλλα Ανάλυση ανά χρόνια υπηρεσίας (προβλέψεις αποχώρησης) 13

14 Αξιολόγηση δομών -σχέδια στελέχωσης Σκοπός Αποτύπωση -αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης, εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών Νέα οργανωτική δομή με στόχο: 1) βελτίωση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας δημοτικών υπηρεσιών, 2) αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες Προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. Οργάνωση έργου: Σύσταση ομάδας εργασίας, χρονοδιάγραμμα Τεκμηρίωση: Οδηγός -προδιαγραφές ΥΠ.ΕΣ., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου, πρότυποι Ο.Ε.Υ. Ε.Ε.Τ.Α.Α., νομοθεσία, εγκύκλιοι, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Διοίκηση με στόχους (Ν. 3230/2004) 14

15 Αξιολόγηση δομών -σχέδια στελέχωσης Φάση 1 η : Αξιολόγηση δομών Δήμων και νομικών προσώπων Περιγραφή υφιστάμενων δομών(αρμοδιότητες, ωφελούμενοι, Ο.Ε.Υ., στελέχωση, υποδομές, οικονομικά), γενικά στοιχεία Προτεραιότητες και στρατηγική Δήμου (από Ε.Π.) Αξιολόγηση λειτουργίας δομών με βάση τις αρμοδιότητες (υφιστάμενες- νέες) Αξιολόγηση: οργανωτική δομή, στελέχωση, οικονομικά, υποδομές, συνεργασίες(διοικητική υποστήριξη) Ανάλυση SWOT: προβλήματα / δυνατότητες (εσωτερικό περιβάλλον), περιορισμοί/ ευκαιρίες(εξωτερικό περιβάλλον) Ιεράρχηση αναγκών, κρίσιμα ζητήματα 15

16 Αξιολόγηση δομών -σχέδια στελέχωσης Δομή Ο.Ε.Υ. <--> Δομή υλοποιημένη, προβλήματα στελέχωσης Βασικές αδυναμίες υπηρεσιών Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και νομικών προσώπων, προβλήματα συντονισμού Ανάγκες που δεν ικανοποιούνται (συνολικά ή μερικά) Προβλήματα άσκησης νέων αρμοδιοτήτων Καταλληλότητα προσωπικού, αναδιάταξη του, επιμόρφωση, στατιστικά στοιχεία 16

17 Σχέδιο αναδιοργάνωσης Προβλήματα ανά υπηρεσία: προτάσεις επίλυσης Λειτουργία υπηρεσιών: διαδικασίες, συντονισμός Λειτουργίες διοικητικής -οικονομικής υποστήριξης, προγραμματισμού, άσκησης αρμοδιοτήτων: βελτίωση, αναβάθμιση π.χ. αποθήκη Κανονισμοί υπηρεσιών π.χ. προμηθειών Νέο οργανόγραμμα (Ο.Ε.Υ.): συγχώνευση οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. ή ένταξη στον Δήμο 17

18 Σχέδιο στελέχωσης Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά του προσωπικού που υπηρετεί, ρυθμός ανανέωσης Τα αριθμητικά δεδομένα / ποιοτικά χαρακτηριστικά του προσωπικού που κρίνονται αναγκαία Ελλείψεις ποσοτικές και ποιοτικές ανά υπηρεσία Αναδιάταξη κλάδων ανά κατηγορία Εσωτερικές μετακινήσεις Μετατάξεις από και προς τον Δήμο Αναβάθμιση προσόντων - δεξιοτήτων επιμόρφωση 18

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-9-2013 ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1) ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος αποφάσισε να εκδώσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με τίτλο «Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Η «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Κ.Δ.Β.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοζάνης προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Επί της Αρχής του σχεδίου Νόμου: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη: Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οικονομι κή κατάσταση, εκ χώρηση αρμοδιοτήτων, επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων και στα δημόσια αγαθά

Σύνοψη: Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οικονομι κή κατάσταση, εκ χώρηση αρμοδιοτήτων, επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων και στα δημόσια αγαθά Τοπιική Αυτοδιιοίίκηση: Οιικονομιική κατάσταση,, εκχώρηση αρμοδιιοτήτων,, επιιπτώσειις στο ανθρώπιινο δυναμιικό των Δήμων καιι στα δημόσιια αγαθά Κύριια σημείία - συνοπτιικά συμπεράσματα Αθήνα,, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 2 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Αθήνα, Nοέμβριος 2007 2 Ι. ΑΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα