Κυριάκου Παπακυριάκου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ TO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριάκου Παπακυριάκου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ TO 1912-1913"

Transcript

1

2

3 Κυριάκου Παπακυριάκου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ TO Θεσσαλονίκη 2013

4 Το βιβλίο εκδόθηκε για την επέτειο συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Σερρών Κυριάκος Παπακυριάκου 2013 Καθηγητής Θεολόγος Αναστασίου Χρυσάφη 6 Τ.Κ , Σέρρες τηλ: , Τεχνική επιμέλεια κειμένου: Ελευθερία Κ. Μαντά Επιμέλεια εξωφύλλου: Νίκος Α. Κολόμβος (ζωγράφος) Εκτύπωση- βιβλιοδεσία: ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε Φωτογραφία εξωφύλλου: O ποταμός Στρυμώνας και ο λόφος της Αμφίπολης στο κέντρο (Μόνκς-Γιούλεν, 1931) ISBN Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2387/ 1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/ 1993 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/ 1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

5 Αφιερώνεται με πολλή αγάπη στη σύζυγο, στα παιδιά και στα εγγόνια μου

6

7

8

9 ΕΙΣ ΕΥΛΟΓΙΑΝ Ἐν Σέρραις τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2013 Μέ ἰδιαίτερη χαρά προλογίζουμε εὐλογητικῶς τήν νέα, ὡς πρός τό περιεχόμενο, ἔκδοση γιά τήν εὑρύτερη τοπική μας ἱστορία μέ τίτλο «Ἡ Ἱστορία τοῦ Νομοῦ Σερρῶν ἀπό Ἀρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεώς του τό 1913». Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ παρόντος περιεκτικοτάτου βιβλίου προβάλλονται μέ γλαφυρό ἀλλά καί ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένο τρόπο τά ἰδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεῖα τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, δίδεται μία παραστατική καί σφαιρική εἰκόνα τῆς πολυκύμαντης καί ἔνδοξης ἱστορίας τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου καί ἰχνηλατεῖται ἡ ἀνά τούς αἰῶνες δημιουργική διαδρομή τῶν κατοίκων του. Ἰδιαιτέρως ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ συγγραφέως στήν παρουσία καί προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στόν ἁγιασμένο αὐτό τόπο. Μέ τό ἀνά χεῖρας βιβλίο του, ὁ ἐκλεκτός συμπολίτης μας καί ὀτρηρός σκαπανεύς τῆς τοπικῆς ἱστορίας, θεολόγος καθηγητής, κ. Κυρ. Παπακυριάκου, μετά ἀπό ἔμπονες ἔρευνες πολλῶν ἐτῶν στίς σχετικές πηγές γιά τήν συλλογή τοῦ ὑλικοῦ, ἀφ ἑνός μέν συμβάλλει γόνιμα στήν μελέτη τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος τοῦ Νομοῦ Σερρῶν, προσφέροντας τήν δυνατότητα στούς σύγχρονους μελετητές νά γνωρίσουν πληρέστερα τήν τοπική ἱστορία, ἀφοῦ ὡς γνωστόν «τά γραπτά μένουν» ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τίς ἑπόμενες γενεές, ἀφ ἑτέρου δέ ἐκπληρώνει ἱερό χρέος πρός τήν γενέθλια γῆ, προβάλλοντας τήν θερμουργό χριστιανική πίστη, τόν ὑψηλό πολιτισμό, τούς διαχρονικούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν Σερραίων πού πότισαν μέ τό αἷμα τους τά χώματα τῆς ἑλληνικωτάτης Μακεδονικῆς γῆς. Συγχαίρουμε ἀπό καρδίας τόν ἐκλεκτό συγγραφέα, τόν λαμπρό δάσκαλο, τόν ἀφοσιωμένο ὑπηρέτη τῆς πίστεως καί τῶν γραμμάτων, κ. Κυρ. Παπακυριάκου, τόν μεγάλως κοπιάσαντα διά τήν παροῦσα πνευματική, ἱστορική καί πολιτιστική καταγραφή καί ἐπικαλούμεθα εἰς αὐτόν καί εἰς τούς φιλίστορες ἀναγνῶστες, πλουσίαν τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Μετ εὐχῶν ἐγκαρδίων

10

11 ΠΡΟΛΟΓΟ Γεννικθκα και μεγάλωςα ςτο νομό Σερρϊν. Αυτι ιταν θ πρϊτθ περιοχι που γνϊριςα ωσ μικρό παιδί. Σε αυτιν περπάτθςα, ζπαιξα, ζνοιωςα χαρζσ και λφπεσ και απζκτθςα τισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ τθσ ηωισ. Αυτι ιταν θ ιδιαίτερθ πατρίδα μου, όπου διαδραματίςτθκαν τα περιςςότερα γεγονότα τθσ ηωισ μου. Εξ αιτίασ αυτοφ του ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ αςχολικθκα ιδιαίτερα από νζοσ με τθν τοπικι ιςτορία του νομοφ. Με ενδιζφερε να γνωρίςω πρϊτα τθν ιςτορία τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδα μου και μετά να γνωρίςω τθν ιςτορία των άλλων νομϊν και λαϊν. Θ εναςχόλθςι μου με τθν τοπικι ιςτορία εντάκθκε όταν διορίςτθκα από το Υπουργείο Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ ωσ ζκτακτοσ επιμελθτισ αρχαιοτιτων του νομοφ Σερρϊν. Ζκτοτε άρχιςα να μελετϊ περιςςότερο τθν ιςτορία του νομοφ για να κατανοϊ κατά το δυνατόν καλφτερα το κάκε αρχαιολογικό εφρθμα ςτθν περιοχι. Ο νομόσ Σερρϊν, μαηί με όλθ τθν Ανατολικι Μακεδονία και τθ Δυτικι Θράκθ, υπάγονταν τότε ςτισ αρχαιολογικζσ εφορείεσ Καβάλασ. Λόγω τθσ μεγάλθσ αρχαιολογικισ περιφζρειασ δεν ιταν δυνατό να αναδειχκεί αρχαιολογικά ο νομόσ. Ωσ εντόπιοσ, ζκτακτοσ επιμελθτισ αρχαιοτιτων Σερρϊν προςπάκθςα να προβάλλω αρχαιολογικά και ιςτορικά το νομό με όποιο μζςο διζκετα. Μελζτθςα κατά το δυνατόν όλεσ τισ πρωτογενείσ ιςτορικζσ πθγζσ και τουσ ςυγγραφείσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ και αρχαιολογίασ και πραγματοποίθςα πολλζσ ιςτορικζσ διαλζξεισ και ομιλίεσ ςτισ αίκουςεσ τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν, τθσ Σ.Ρ.Ε., των γυμναςίων τθσ πόλεωσ των Σερρϊν, κακϊσ και των κωμοπόλεων και των χωριϊν του νομοφ. Για τθν αρχαιολογικι και ιςτορικι προβολι τθσ ελλθνικισ ιςτορικισ ταυτότθτασ του νομοφ χρθςιμοποίθςα, μεταξφ άλλων, και τον ραδιοφωνικό ςτακμό των Ενόπλων Δυνάμεων Σερρϊν, ςτον οποίο παριγαγα ςχετικι εκπομπι για τρία χρόνια, κάκε Ρζμπτθ απόγευμα. Κατόπιν διεξοδικισ ιςτορικισ και αρχαιολογικισ ζρευνασ και επίπονθσ προετοιμαςίασ ζγραφα τισ ομιλίεσ μου εισ διπλοφν και παρζδιδα πριν τθν εκφϊνθςθ ζνα αντίγραφο ςτο αρχείο τθσ Χ Μεραρχίασ Στρατοφ. Τα γραπτά αυτά κείμενα των ραδιοφωνικϊν μου ομιλιϊν, των διαλζξεων και των ειςθγιςεϊν μου ςε ιςτορικά επιςτθμονικά ςυνζδρια εμπλουτίηονταν διαρκϊσ επί τριάντα ζτθ με βάςθ τα νεότερα κάκε φορά ευριματα τθσ αρχαιολογικισ και ιςτορικισ ζρευνασ και αποτζλεςαν το βαςικό υλικό για τθ ςυγγραφι του παρόντοσ βιβλίου.

12 II Στθν εναςχόλθςι μου με τθν τοπικι ιςτορία με παρϊκθςαν και οι διεκδικιςεισ των Σλάβων, Βουλγάρων και Σκοπιανϊν, ςτθ Μακεδονία. Οι πρϊτοι κατά τα ζτθ και οι δεφτεροι από το 1944 και εφεξισ προςπάκθςαν και προςπακοφν να πείςουν τουσ λαοφσ ότι θ Μακεδονία ανικει ς αυτοφσ. Τον αλλόφρονα χαρακτιρα των διεκδικιςεων των γειτόνων μασ ζχω τεκμθριϊςει ςε προθγοφμενα βιβλία μου (Ο Μακεδονικόσ αγϊνασ ςτο νομό Σερρϊν, Η ιςτορική ταυτότητα τησ Μακεδονίασ και το ψευδεπίγραφο κράτοσ των Σκοπίων). Κατά τθ ςυγγραφι του παρόντοσ βιβλίου προςπάκθςα να εντάξω τα ιςτορικά γεγονότα του νομοφ Σερρϊν μζςα ςτα γενικότερα γεγονότα τθσ κάκε εποχισ για να γνωρίςει ο αναγνϊςτθσ πότε και υπό ποιεσ ςυνκικεσ πραγματοποιικθκαν. Θα γνωρίςει ζτςι και ζνα μεγάλο μζροσ τθσ γενικότερθσ ιςτορίασ, ςτο βακμό που αυτι ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνα γεγονότα του νομοφ Σερρϊν. Η καταγραφι τθσ ιςτορίασ ενόσ νομοφ τεςςάρων και πλζον χιλιάδων ετϊν, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αρχαίασ, ρωμαϊκισ και βυηαντινισ ιςτορίασ, κακϊσ και τθσ ιςτορίασ των χρόνων τθσ Τουρκοκρατίασ μζχρι και τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλεωσ το ζτοσ 1913, αποτελεί εγχείρθμα δφςκολο. Γι αυτό και ηθτϊ τθν επιείκεια του αναγνϊςτθ για τυχόν ςφάλματα ι παραλείψεισ μου. Ευχαριςτϊ ιδιαίτερα τα παιδιά μου, τθ ςυμβολαιογράφο Θεςςαλονίκθσ Μαριάννα Παπακυριάκου- Χαραλαμπίδου και το δικθγόρο Θεςςαλονίκθσ και Λζκτορα Νομικισ του Α.Π.Θ. Θεόδωρο Παπακυριάκου, για τθ ςυμπαράςταςθ τουσ ςτθν ζκδοςθ του βιβλίου αυτοφ. Ιοφνιοσ Ιούνιος Ο συγγραφέας Κυριάκος Παπακυριάκου Παπακυριάκου Κυριάκοσ

13 III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 1. Η γεωγραφία του νομού Σερρών κατά την αρχαιότητα Η θέση της περιοχής του νομού Σερρών Η πεδιάδα των Σερρών Συγκοινωνία Η Εγνατία οδός Βουνά του νομού Σερρών Μπέλες (Κερκίνη) Άγγιστρο Λαϊλιάς Μενοίκιο Παγγαίο Κερδύλιο όρος Δύσωρον Ποτάμια του νομού Σερρών Στρυμόνας Η μυθολογία του Στρυμόνα Η θεοποίηση του Στρυμόνα Η πρόκληση ελονοσίας από τα έντομα του Στρυμόνα Γέφυρες του Στρυμόνα Παραπόταμοι του Στρυμόνα Αγγίτης Πόντος (Στρούμνιτσας) Bισάλτης Λίμνες Πρασιάδα λίμνη Κόλποι Προϊστορικοί οικισμοί Λόφος του Αγίου Κωνσταντίνου (Άγιο Πνεύμα) Λόφος Αγριάνιστα (Νέο Σούλι) Φακίστρα Τούμπας Σερρών Φωτολίβος (ΒΑ του Παγγαίου) Ύψωμα Κιλίκ τεπέ (βόρεια της Αμφιπόλεως) Παρόχθιος ιστορικός οικισμός Πεθελινός Άλλοι οικισμοί... 28

14 IV 2. Η μυθολογία του νομού Σερρών Εισαγωγή Ο μύθος της Περσεφόνης και του Πλούτωνα Ο μύθος του Λυκούργου Ο Διόνυσος και η ακολουθία του Οι Ώρες Οι Σάτυροι Οι Σειληνοί Οι Βάκχες ή Μαινάδες Οι μούσες του Παγγαίου Το μαντείο του Διονύσου Η θεά Πάλλες Ο θεός Πάνας Ο θεός Απόλλωνας Ο ημίθεος Ηρακλής Ο βασιλιάς Ρήσος Ο βασιλιάς Βισάλτης Η βασίλισσα Φυλλίδα Ο ανώνυμος Θρακιώτης καβαλάρης Ο Παίονας Οι φυλές στο νομό Σερρών Πελασγοί Θράκες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η γλώσσα των Θρακών Έθιμα των Θρακών Παίονες Σιροπαίονες Παiοπλοι Δόβηρες Αγριάνες Λιαίοι Οδόμαντες Δέρρωνες Ζαιελέοι Ορέσκιοι Βισάλτες Κρηστωναίοι Ηδωνοί Μύγδονες Σάτρες Βύσσοι... 70

15 3.19. Παναίοι Δρώοι Δαρσαίοι Πιέρες Σιντοί Μαίδοι Ωδόνες Συμπέρασμα από τη διαμονή των φυλών και την αφομοίωση αυτών Αρχαίες πόλεις στο νομό Σερρών Επαρχία Ηδωνίδας Εισαγωγικές παρατηρήσεις Αμφίπολη Τα πλεονεκτήματα της Αμφιπόλεως Το κλίμα της Αμφιπόλεως Παραγωγή της περιοχής Αμφιπόλεως Ο προϊστορικός οικισμός των Εννέα Οδών Η Αμφίπολη, το μήλον της έριδος λαών και πόλεων Αγώνες για την κατάληψη της περιοχής Αμφιπόλεως Το όνομα της νέας αποικίας Ο πληθυσμός της Αμφιπόλεως Τα τείχη της Αμφιπόλεως Οι γέφυρες του Στρυμόνα στην Αμφίπολη Το οδικό δίκτυο και οι συγκοινωνίες της Αμφιπόλεως Ύδρευση Κατάληψη της Αμφιπόλεως από τους Σπαρτιάτες Η μάχη Σπαρτιατών και Αθηναίων στην Αμφίπολη Βρασίδας και Κλέων Οι σχέσεις της Αμφιπόλεως με άλλα κράτη και πόλεις Η Αμφίπολη ως κέντρο του μακεδονικού κράτους Η Αμφίπολη στη ρωμαϊκή εποχή Οι διοικητές της Αμφιπόλεως Οι αρχαίοι συγγραφείς της Αμφιπόλεως Τα μεταλλεία του Παγγαίου Τα νομισματοκοπεία της Αμφιπόλεως Οικοδομές της Αμφιπόλεως Το γυμνάσιο της Αμφιπόλεως Η Αγορά της Αμφιπόλεως Έργα τέχνης της Αμφιπόλεως Το Λιοντάρι της Αμφιπόλεως Ποιοι θεοί λατρεύονταν από τους Αμφιπολίτες Ο Χριστιανισμός στην Αμφίπολη V

16 VI Τα νεκροταφεία της Αμφιπόλεως Επιδρομές και καταστροφές των βαρβάρων στην Αμφίπολη Αρχαιολογικές ανασκαφές Ηιόνα Μύρκινος Δραβήσκος Ηδωνίδα Επαρχία Βισαλτίας Εισαγωγικές παρατηρήσεις Βισαλτία Ευπορία Γκαίρον Καλλίτεραι Τίντος Όσσα Βρέα Άργιλος Ίδρυση της πόλεως Ανασκαφές στην Άργιλο Κερδύλιο Άρρωλος Άρασον Τράιλον ή Τράγιλος Ιμέραιο Βενδύνδια Ορέσκεια Επαρχία Σιντικής Ηράκλεια Σιντία Παρθικόπολη Τρίστολος Γαρησκός ή Γαρρέσκος Επαρχία Οδομαντικής Σκοτούσσα Βέργη Γάζωρος Ίχναι Ζέλεια Σίρις η Παιονική Οδομαντική (Σέρρες) Ιστορικές πηγές για τις Σέρρες Πότε και πού κτίστηκε αρχικά η πόλη των Σερρών; Οι πρώτες περιπέτειες των Σιροπαιόνων Σιραίων

17 Η Ακρόπολη των Σερρών Ο πύργος της βασίλισσας Ελένης Οι επιγραφές του πύργου Τα τείχη της πόλεως Οι πύλες της πόλεως Το όνομα της πόλεως Αρχαιότητες των Σερρών Η διάδοση του Χριστιανισμού στις Σέρρες Τα αρχαία νεκροταφεία της πόλεως των Σερρών Γιατί αγνοούμε τη θέση του αρχαίου νεκροταφείου; Το ρωμαϊκό νεκροταφείο Ιστορία της περιοχής των Σερρών κατά τους περσικούς και τους μετέπειτα πολέμους Η εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα Η οπισθοχώρηση του στρατού του Ξέρξη Η περιφέρεια του Στρυμόνα μετά τους Περσικούς πολέμους Διαμάχη Αθηναίων Σπαρτιατών για την περιοχή των Σερρών Ανταγωνισμός Αθηναίων, Σπαρτιατών και Μακεδόνων στην περιοχή Σερρών Μακεδονικοί και ελληνιστικοί χρόνοι Η εγκατάσταση των Μακεδόνων στον ελληνικό χώρο Ο Φίλιππος Β Χαρακτηρισμός του Φιλίππου Β Η προσφορά της περιοχής Σερρών στα χρόνια του Φιλίππου Β O Μέγας Αλέξανδρος Η προσφορά της περιοχής των Σερρών στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου Οι Μακεδόνες ως αιώνιοι φρουροί των βορείων συνόρων της Ελλάδας Οι Μακεδόνες ως παράγοντας ενοποίησης των Ελλήνων Οι Μακεδόνες ως φορείς καλλιέργειας του ελληνικού πολιτισμού Οι Μακεδόνες ως φορείς διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο Απολογισμός της ανδρείας και του έργου των Μακεδόνων Ιστορικά γεγονότα της περιοχής των Σερρών μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ο Φίλιππος Ε Ο Περσέας VII

18 VIII ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 1. Η ρωμαϊκή κυριαρχία στην περιοχή των Σερρών Επαναστάσεις και αγώνες στην περιοχή Σερρών Επανάσταση του Ανδρίσκου (Ψευδοφιλίππου) Επανάσταση του Ψευδοαλεξάνδρου Πληροφορίες για το σύστημα διοικήσεως των Μακεδόνων μέσα από τις ενεπίγραφες πλάκες Εισβολή των Γότθων στη Μακεδονία ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 1. Βυζαντινή εποχή Μετατροπή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή Η διοίκηση του βυζαντινού κράτους Διαίρεση και οργάνωση του ανατολικού κράτους του Βυζαντίου Η νομοθεσία στη βυζαντινή εποχή Οι Σέρρες και η περιφέρειά τους στη βυζαντινή εποχή Η Εκκλησία των Σερρών Η θέση της μητροπόλεως Σερρών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Η οχύρωση των Σερρών Οι επιθέσεις και οι λεηλασίες των Βουλγάρων στη Μακεδονία Εισβολές και λεηλασίες των Βουλγάρων στη Μακεδονία Η πολιορκία των Σερρών από τον Μωυσή Οι πολεμικές επιχειρήσεις του Σαμουήλ κατά του Βυζαντίου Η δράση των διαδόχων του Σαμουήλ κατά του Βυζαντίου Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β Βουλγαροκτόνου Νορμανδοί Η προέλαση των Νορμανδών Κατάληψη της Μακεδονίας από τους Νορμανδούς Η πολιορκία και η κατάληψη της Θεσσαλονίκης Η μάχη Νορμανδών-Βυζαντινών στο Δημητρίτσι Οπισθοχώρηση των Νορμανδών Φραγκοκρατία Η κατάσταση του Βυζαντίου στις παραμονές της Φραγκοκρατίας Κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφόρους Φράγκους Διανομή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους Ο Λατίνος επίσκοπος Αρνούλφος στις Σέρρες Συμμαχία Θρακών και Ιωαννίτση

19 4.6. Η καταστροφή της Θράκης από τον Ιωαννίτση Προέλαση του στρατού του Ιωαννίτση μέχρι τις Σέρρες Κατάληψη και καταστροφή των Σερρών από τον Ιωαννίτση Η άλωση της Ακροπόλεως των Σερρών από τον Ιωαννίτση, 1206 μ.χ Ανακατάληψη των Σερρών από τους Φράγκους Πόλεμοι του Δεσποτάτου της Ηπείρου με τους Βουλγάρους Κατάληψη των Σερρών από το δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Κατάληψη της Θεσσαλονίκης από το δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Η ήττα του Θεοδώρου από τον Ασάν της Βουλγαρίας Η ανακατάληψη των Σερρών από τους Βουλγάρους Το κράτος της Νίκαιας απελευθερώνει τις βυζαντινές περιοχές Το κράτος της Νικαίας απελευθερώνει τις Σέρρες Απελευθέρωση του Μελενίκου Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Η απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως από την κατοχή των Φράγκων Η επιδρομή των Καταλανών στις Σέρρες Οι εμφύλιοι πόλεμοι στο Βυζάντιο Τα αίτια του δυναστικού εμφυλίου πολέμου Οι σύμβουλοι του Ανδρονίκου Β Οχύρωση της πόλεως Σερρών και της περιφερείας της Οι Σέρβοι επιδιώκουν να καταλάβουν βυζαντινά εδάφη Η συμμετοχή του Καντακουζηνού στον εμφύλιο πόλεμο Συμμαχία Καντακουζηνού και Στεφάνου Δουσάν Οι διαπραγματεύσεις προ της πολιορκίας των Σερρών Προσπάθειες του Καντακουζηνού να καταλάβει τις Σέρρες Συμμαχίες του Καντακουζηνού με τους Τούρκους Μακροχρόνια πολιορκία και κατάληψη των Σερρών από τους Σέρβους Σερβοκρατία Η Σερβοκρατία στις Σέρρες, μ.χ Αρπαγές και δωρεές κτημάτων από τον Στέφανο Δουσάν Το σερβικό κράτος των Σερρών Ο Μανουήλ Β Παλαιολόγος απελευθερώνει τις Σέρρες Γράμματα και τέχνες στη βυζαντινή εποχή Μητροπολίτης Σερρών Νικήτας ( μ.χ.) Ιάκωβος ( ) Θεόδωρος Πεδιάσιμος Διοικητική οργάνωση της πόλεως των Σερρών Η διοίκηση των Σερρών IX

20 X Διατελέσαντες ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι της διοικήσεως των Σερρών Βασίλειος Κλαύδος Ιωάννης Μιχαήλ Παλαιολόγος Μιχαήλ Θεολογίτης Αλέξιος Τζαμπλάκων Συργής Ντελενουζιάς Ανδρόνικος Καντακουζηνός Παλαιολόγος Δημήτριος Άγγελος ο Μετοχίτης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Θεόδωρος Στρατηγός Παλαιολόγος Συργιάννης Παλαιολόγος ο Φιλανθρώπινος Ιωάννης Τραχανειώτης (δομέστικος) Κωνσταντίνος Μακρηνός Μανουήλ Λιβερός (δούκας εφοριακός) Γεώργιος Στρατηγός (εφοριακός) Στέφανος Στρατηγός (δομέστικος) Λέων Αζανίτης Μιχαήλ Αβραμπάκης Ορέστης (καθολικός κριτής) Νικήτας Πεδιάσιμος (καθολικός κριτής) Κομνηνός Ευδαιμονοϊωάννης (καθολικός κριτής) Ίσαρης (πριμικήριος) Ράικος, κεφαλή Ραδοσλάβ, Τορνίκιο κεφαλή Ιόσκουλης Μιχαήλ, καθολικός κριτής Στρατιωτικοί προνοιάριοι στις Σέρρες Γεωργία, γαιοκτήμονες και γαιοκτησίες μονών στις Σέρρες Γεωργία Γαιοκτήμονες της περιφερείας Σερρών Κωνσταντίνος Αχιραΐτης Βατάτζης Φωκόπουλος Αλέξιος Διπλοβατάτζης Κωνσταντίνος Δούκας Ιάκωβος μοναχός Καλίδης Ιωάννης Καντακουζηνός Λασκαραίοι Λυζικοί Γεώργιος Λογοθέτης Μανουήλ Άγγελος

21 Μαργαρίτης Θεόδωρος Μετοχίτης Μονομάχος Μιχαήλ Νικηφόρος Μαρτίνος Πακουριανοί αδελφοί Απάσιος, Γεώργιος και Σαμβάτιος Αλέξιος Παλαιολόγος Ιωάννης Πανάρετος, απογραφέας Πρεακόντζελος Αλέξιος Ραούλ Σαρακινοί Συναδηνός πρωτοστάτωρ Τζαμπλάκωνες Γεώργιος Τρουλινός Γεώργιος Φωκόπουλος Χαρίτων Χούμνοι Κτήματα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου του Μενοικίου Σερρών Συνοπτική ιστορία Η φήμη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου παγκοσμίως Μετατροπή της ανδρώας μονής σε γυναικεία Κτίσματα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ο κεντρικός ναός Παρεκκλήσια εντός της μονής Εξωκλήσια Άλλα κτίσματα Η βιβλιοθήκη Βρύσες Κτίσματα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες Απολεσθέντα μετόχια, μονύδρια, κτήματα της ιεράς μονής Μονή Ιωάννου του Προδρόμου στην Ακρόπολη των Σερρών Μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Μονή της Θεοτόκου Βοριτζίου στις Σέρρες Η Μονή της Πέτρας Μονή Ταξιαρχών Μονή των Αγίων Αναργύρων Κεράνιτσας στο Χιονοχώρι Μετόχι της Θεοτόκου του Δοχήνος, πλησίον της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Μετόχι Μονόσπιτο, πλησίον της Μονής Τιμίου Προδρόμου Λάκκος, Κεράνιτσα, Τοπόλσκον Έπαυλη Δερβέσιανης στην Οινούσα Μονύδρια των Αγίου Δημητρίου και Προφήτη Ηλία στο Ζιλί Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Ζίχνη XI

22 XII Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Οστρινής στη Ζίχνη Μονή των Ασωμάτων στη Ζίχνη Μονύδριο του Αγίου Αχιλλείου στη Ζίχνη Μονύδριο Σωτήρος Χριστού του Γαστιλέγκου στο χωριό Χριστός Σερρών Μετόχι του Σωτήρος Χριστού στον Θολό Μετόχι του Αγίου Μοδέστου Τουμβίτσας στο Νέο Σκοπό Μετόχι Αγίας Βαρβάρας Έπαυλη Εσφαγμένου στο Παραλίμνιο Μονή του Αγίου Δημητρίου Κερδυλίων Μετόχι Χωροβίστας Απωλεσθέντα μετόχια-μονύδρια των ιερών μονών του Αγίου Όρους στο νομό Σερρών Μετόχια Μονής Χιλανδαρίου Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμενίκαιας στις Σέρρες Άλλα μετόχια Μονή Βατοπεδίου Μονή Εσφιγμένου Μονή Ζωγράφου Μονή Ιβήρων Μονή Καρακάλλου Μονή Κασταμονίτου Μονή Κουτλουμουσίου Η Θεοτόκος η Ελεούσα ή Αγία Λεχούσα Άλλα μετόχια Μονή Μεγίστης Λαύρας Μονή Ξενοφώντος Μονή Παντοκράτορος Μονή Φιλοθέου Τα βυζαντινά νεκροταφεία των Σερρών Το νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμονος Βυζαντινά και μεταβυζαντινά νεκροταφεία στα προαύλια των ναών της πόλεως Βυζαντινοί χριστιανικοί τάφοι Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών Αγάλματα Ενεπίγραφα Τιμητικά ψηφίσματα Επιτύμβιες στήλες και πλάκες Βυζαντινά ανάγλυφα Αρχαιολογικές ανασκαφές στο νομό Σερρών

23 14. Οι Οσμανίδες Τούρκοι Η προέλαση των Οσμανίδων Τούρκων στην Ασία μέχρι τη Θράκη Προσπάθειες ενώσεως των χριστιανών κατά των Τούρκων Πολιορκία και κατάληψη της Προβίστας (Ελευθερουπόλεως) Η πολιτική κατάσταση πριν την πολιορκία των Σερρών ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1. Τουρκοκρατία στις Σέρρες Πολιορκία των Σερρών από τους Τούρκους Αιχμαλωσία του μητροπολίτη Ματθαίου Φακράση ( ) Η πολιορκία της Θεσσαλονίκης Οι Σέρρες κέντρο εκστρατειών και διαμονής των σουλτάνων Συγκέντρωση των υποτελών του σουλτάνου στις Σέρρες Οι πολεμικές επιχειρήσεις του Βαγιαζήτ Η επανάσταση του Μπεντρεντίν με πανευρωπαϊκό και ασιατικό χαρακτήρα καταλήγει στις Σέρρες ( ) Ο σουλτάνος Μουράτ ο Β Η μητριά του κατακτητή, η κυρα-μάρω Καταγωγή και προσωπικότητα της Μάρως Η επίδραση της Μάρως στον Μωάμεθ τον Κατακτητή Πρόταση γάμου της Μάρως με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Συμπαράσταση της Μάρως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διάσωση των ιερών κειμηλίων Η εγκατάσταση της Μάρως στην Έζοβα της Βισαλτίας Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Πόντου στις Σέρρες Ο Γεννάδιος Σχολάριος Η διαμονή του Γενναδίου στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών Ο θάνατος και η ταφή του Γενναδίου Σχολαρίου στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Η επανάσταση του Η ήττα του τουρκικού στόλου από τον συμμαχικό στόλο στη Ναύπακτο Οι καταστροφές στις Σέρρες κατά την επανάσταση του Οι βιαιότητες των Τούρκων Βιαιότητες και φυλακίσεις Ελλήνων Το γενιτσαροπαιδομάζωμα στις Σέρρες Οι καταπιέσεις των χριστιανών και οι βίαιες εξισλαμίσεις από τους Τούρκους Εξισλαμισμοί στις Σέρρες XIII

24 XIV 6.5. Κρυπτοχριστιανοί Νεομάρτυρες των Σερρών Πάτρουλας, Μανόλης Μποσταντζόγλου, Αδάμης του Καράπαπα Ο νεομάρτυς Νικήτας των Σερρών Τα πριν το μαρτύριο συμβάντα Το μαρτύριο του Αγίου Νικήτα Τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικήτα Η δικαιοσύνη του κατακτητή Τα δικαστήρια στην Τουρκοκρατία Η αναρχία και οι καταπιέσεις των Τούρκων στο σαντζάκι Σερρών Εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ διοικητών αγάδων του σαντζακίου Σερρών Η δραματική κατάσταση των υποδούλων του σαντζακίου Σερρών Η καταστολή της αναρχίας από τον Καπουδάν πασά Επέμβαση του σουλτάνου για τον περιορισμό των αδικιών Διοίκηση της κοινότητας Σερρών στην Τουρκοκρατία Εκλογή της διοικητικής επιτροπής της κοινότητας Σερρών Τα καθήκοντα της διοικητικής επιτροπής των Σερρών Οι αποφάσεις των συνελεύσεων της κοινότητας Σερρών είχαν ισχύ νομοθεσίας Η συμμετοχή του κλήρου στη διατήρηση της κοινότητας των Σερρών Αγώνες για την ακριβή εφαρμογή του κανονισμού της κοινότητας Σερρών Το εκκλησιαστικό δικαστήριο των Σερρών Συντεχνίες των Σερρών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Η οργάνωση των συντεχνιών των Σερρών Το έργο των συντεχνιών Ωφέλειες των Ελλήνων από τις συντεχνίες Οι ηθικές αρχές των συντεχνιών στα ατυχήματα Συμπαράσταση των συντεχνιών στα δεινά των μελών τους Συμμετοχή των συντεχνιών στα κοινά ιδρύματα της κοινότητας των Σερρών Γιορτές των συντεχνιών Ο πληθυσμός των Σερρών Ο Ισμαήλ μπέης Ο Ισμαήλ μπέης αναδεικνύεται τοπάρχης πολλών περιοχών Αντιδικίες Ισμαήλ μπέη και Αλή πασά Νέα οχύρωση των Σερρών από τον Ισμαήλ μπέη Κρίσεις για τον Ισμαήλ μπέη Η πλεονεξία του Ισμαήλ μπέη Το εμπόριο των Σερρών κατά την Τουρκοκρατία

25 14. Ο Γιουσούφ πασάς Ο Γιουσούφ πασάς διοικητής των Σερρών Ο χαρακτήρας και η δράση του Γιουσούφ μπέη Το ανάκτορο του Γιουσούφ μπέη στις Σέρρες Τα τουρκικά και εβραϊκά νεκροταφεία της πόλης των Σερρών Τα τουρκικά νεκροταφεία Τα εβραϊκά νεκροταφεία Αρματολοί και κλέφτες Η δράση των κλεφτών και αρματολών Οι αρματολοί και οι κλέφτες ως φύλακες των διαφόρων στενών Οι αρματολοί και οι κλέφτες ήταν οι πρόδρομοι της Ελληνικής Επανάστασης Οι αγώνες του Νίκου Τσάρα Η πολεμική δράση της οικογενείας Τσάρα Οι αγώνες του Νίκου Τσάρα κατά των Τούρκων Οι μάχες στις Σέρρες κατά την εκστρατεία του σώματος Νικοτσάρα προς τη Βλαχία Αναμνήσεις από το έργο του Νικοτσάρα Η Επανάσταση του Τα ιδανικά των επαναστατών Ελλήνων του Ο Εμμανουήλ Παπάς Το αρχείο του Εμμανουήλ Παπά και η Επανάσταση του 1821 στις Σέρρες Απολογισμός της προσφοράς της οικογενείας του Εμμανουήλ Παπά στον αγώνα της Επανάστασης του Οι πρωτοστάτες στην επανάσταση της Μακεδονίας του 1821 στις Σέρρες Η διάσωση των Ελλήνων Σερραίων από την προγραμματισμένη υπό των Τούρκων σφαγή του Ο μητροπολίτης Σερρών Χρύσανθος Η παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Η παρακμή της παιδείας στα πρώτα χρόνια Τα αίτια της παρακμής της παιδείας των Ελλήνων Οι συνθήκες του κρυφού σχολείου Επίσημη οργάνωση της παιδείας στο υπόδουλο γένος Η πρώτη επίσημη σχολή των Σερρών στην Τουρκοκρατία Εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία της Σχολής των Σερρών Οι δωρεές των ευεργετών και τα διδακτήρια των σχολείων των Σερρών Ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος των Σερρών Οι υπηρετήσαντες καθηγητές και δάσκαλοι στα σχολεία των Σερρών XV

26 XVI Νικόλαος Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος Αναστάσιος Πώπας Κωνσταντίνος Οικονόμου εξ Οικονόμου Νικόλαος Σχολάριος Ιεροδιάκονος Χρύσανθος Ιγνάτιος Σκαλιώρας Μηνάς Μινωίδης Ιωάννης από τα Άγραφα Κωνσταντίνος Μηνιάτης, Κωταίος Αδάμος Ζαμπέκος ( ) Αργύριος Παπαρίζος Ο κουτλουμουσιανός μοναχός Νεόφυτος Καλούδης Μιχαήλ Παπάς Ευάγγελος Μέξης ή Μεξικός Εμμανουήλ Φωτιάδης Αντώνιος Φωτιάδης ( ) Νικόλαος Αργυριάδης Ιγνάτιος ιερομόναχος, διδάσκαλος Ιωάννης Πανταζίδης Η Άννα Μοναχός Βαρθολομαίος Δημήτριος Μαρούλης Η ζωή του Κρίσεις για την προσωπικότητα και το παιδαγωγικό έργο του Ν. Χαλκιόπουλος Χριστόφορος Σαμαρτζίδης Ιωάννης Καλοστύπης ( ) Ιωάννης Δέλλιος Αθανάσιος Φυλακτός Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου Λεωνίδας Παπαπαύλος Ιωάννης Τσικόπουλος Ευάγγελος Στράτης Άλλοι δάσκαλοι και καθηγητές Η Σχολή της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών Ξένα σχολεία στις Σέρρες Τουρκικά σχολεία Άλλα ξένα σχολεία Γενικά συμπεράσματα για την παιδεία Βυζαντινές αρχαιότητες και αρχαιότητες της εποχής της Τουρκοκρατίας στο νομό Σερρών

27 XVII Βυζαντινές αρχαιότητες Αρχαιότητες της εποχής της Τουρκοκρατίας Το Μπεζεστένι Το Σιντζιρλί τζαμί Το τζαμί του Αχμέτ πασά ή της Αγίας Σοφίας Ο πληθυσμός των Σερρών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας Ο Μακεδονικός Αγώνας στο νομό Σερρών Τα βαθύτερα τα αίτια του Μακεδονικού Αγώνα Η συμπεριφορά των βουλγαροκομιτατζήδων Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αντιμαχομένων Οι ύπουλες ενέργειες των Βουλγάρων Η στάση των Τούρκων και των Μεγάλων Δυνάμεων στον Μακεδονικό Αγώνα Η αναγκαιότητα της άμυνας από τους Έλληνες Η οργάνωση του αγώνα Η συμμετοχή του ελληνικού λαού στον αγώνα Η συμμετοχή της τοπικής Εκκλησίας στον αγώνα Ανέκδοτα απομνημονεύματα Σερραίων μακεδονομάχων Αναστάσιος Χρυσάφης από τις Σέρρες Στέφανος Αναστασίου, παντοπώλης Η μύησή του στον Μακεδονικό Αγώνα Η συνεισφορά του στον οικονομικό πόλεμο Η σύμπραξή του στην εκταφή του Χατζηπανταζή Η συνεισφορά του στη μεταφορά και τη διανομή των όπλων Η δράση του ως αγγελιοφόρου Διωγμοί και μαρτύρια Κωνσταντίνος Σταμούλης Τάκης Εφέντης Άγγελος Καλαϊτζής Γεώργιος Μπασλής από το Αηδονοχώρι Γεώργιος Μπαμπαλίδης από το Σιδηρόκαστρο Δημήτριος Αδαμούσης από τις Σέρρες Αθανάσιος Στόγιας από το Αγιοχώρι Δημήτριος Παπαϊωάννου του Ιωάννου Μιλτιάδης Μηνάς από τις Σέρρες Δημήτριος Μαρκάδας του Σωτηρίου ( ) από το Άγιο Πνεύμα Γιάννης Ράμναλης Τα αποτελέσματα του Μακεδονικού Αγώνα Οι Νεότουρκοι Η στάση των Βουλγάρων μετά τον Μακεδονικό Αγώνα

28 XVIII Η συνέχιση του Μακεδονικού Αγώνα Βαλκανικοί πόλεμοι και απελευθέρωση των Σερρών ( ) Συμμαχία των βαλκανικών κρατών Προετοιμασίες των Τούρκων στις Σέρρες για τον Α Βαλκανικό Πόλεμο Η παράδοση των Σερρών από τους Τούρκους στους Βουλγάρους Οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη Η οκτάμηνη βουλγαρική κατοχή στις Σέρρες Η στάση των Βουλγάρων απέναντι στους συμμάχους Η μάχη του Λαχανά Η άμυνα των Σερραίων κατά των Βουλγάρων από 21 μέχρι 27 Ιουνίου Η λεηλασία και η πυρπόληση των Σερρών από τους Βουλγάρους Η απελευθέρωση των Σερρών Συνοπτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή της Εκκλησίας στην απελευθέρωση των Σερρών από το ημερολόγιο του μητροπολίτη Αποστόλου Βυζαντινοί ναοί και ναοί από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας στην πόλη των Σερρών Ναοί που καταστράφηκαν και δεν ανοικοδομήθηκαν Τα αίτια της καταστροφής των ναών Ναός των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου Αλεξανδρείας (Μετόχι Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας Αγίου Όρους) Ναός Αγίου Νικολάου (πλησίον της παλαιάς μητροπόλεως) Ναός Αγίου Νικολάου των Μποσταντζήδων Ναός Αγίου Νικολάου του Σιναΐτη (στο παλαιό νοσοκομείο) Ναός Αγίου Νικολάου του Ορφανοτρόφου Ναός του Αγίου Βασιλείου Ναός του Αγίου Βλασίου Ο Επάνω Άγιος Γεώργιος ή Ακαταμάχητος ή των Τριών Παίδων Ναός του Αγίου Γεωργίου των Γουναράδων Ναός του Αγίου Δημητρίου (ο Τσιανακτσίτικος) Παναγία η Αρμενοκρατούσα, Άνω Ταξιάρχης, Ταξιαρχούδη Η Παναγία Ακαταμάχητος ή Καμένος Ταξιάρχης ο Σκυψοδιάβης Ναός της Παναγίας Βλαχέρνας Ναός της Παναγίας Δοχειανής και Αγίας Βαρβάρας Ναός της Παναγίας Οδηγητρίας και της Παναγίας Επισκέψεως Ναός της Παναγίας Οδηγητρίας ή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναός «Ο Χριστός πλησίον της Φυλακής» ή Άγιος Αθάνατος Ναός του Αγίου Συμεών του Πρεσβύτου Μικρός Ναός των Αγίων Θεοδώρων έξω από τα τείχη της πόλεως

29 Ναός του Αγίου Μανδηλίου Ναοί που καταστράφηκαν και ανοικοδομήθηκαν Ο παλαιός μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών Εισαγωγή Πηγές της ιστορίας του ναού Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης του ναού Πότε κτίστηκε για πρώτη φορά ο ναός Αναστηλώσεις και επισκευές του ναού Ο παλαιός μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Θεοδώρων προ της καταστροφής του Καταστροφή και αναστήλωση του ναού Η ανακαίνιση και ανακήρυξη του ναού σε προσκυνηματικό Ναός των Μεγάλων Ταξιαρχών (Νέος μητροπολιτικός ναός) Το ιστορικό του ναού στην Τουρκοκρατία Ανοικοδόμηση ως μητροπολιτικού ναού Η αγιογράφηση του ναού Ναός του Αγίου Παντελεήμονος Σερρών Κοιμητηριακός βυζαντινός ναός άλλοτε, σήμερον ενοριακός Ιστορικές πληροφορίες Ανοικοδόμηση του ναού Ενοριακός ναός Ναός της Αγίας Παρασκευής Ιστορικές πληροφορίες για την αρχαιότητά του Η προηγούμενη αρχιτεκτονική μορφή του Η ανοικοδόμηση του ναού Άγιος Νικόλας της Ακροπόλεως Σερρών Εισαγωγή Τα ερείπια του ναού προ της ανοικοδομήσεώς του Πότε κτίστηκε ο ναός Η αναστήλωση του ναού Ναός της Αγίας Φωτεινής Ο παλαιός ναός Το σύγχρονο παρεκκλήσι Ναός της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Μηνά Ο παλαιός Ναός της Αγίας Κυριακής Ο σύγχρονος ναός της Αγίων Μηνά και Κυριακής Το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Ναός των Δώδεκα Αποστόλων Σερρών Ναός της Παναγίας Ηλιόκαλης ή Λιόκαλης (Μετόχι της Μονής Εικοσιφοινίσσης) Εισαγωγή Το όνομα της μονής XIX

30 XX Ανακαινίςεισ του ναοφ τησ Ηλιόκαλησ Ιςτορικά γεγονότα των ερρών ςτην Ηλιόκαλη Κειμήλια και κτήματα του ναοφ Πανηγφρεισ του ναοφ Ναοί διαςωθζντεσ από την πυρκαγιά του Ναόσ των Αγίων Αναργφρων Οι ενεπίγραφεσ πλάκεσ του ναοφ Περιγραφή του ναοφ Αγιογραφίεσ του ναοφ Ιερόσ Ναόσ τησ Ευαγγελιςτρίασ Καμενικίασ ερρών Ειςαγωγή Σο ιςτορικό του Ιεροφ Ναοφ τησ Ευαγγελιςτρίασ Ανακαινίςεισ του ναοφ Περιγραφή του ιεροφ ναοφ Η εικονογραφία του ναοφ Σα άλλα κτίςματα του ναοφ Ναόσ των Αγίων Μαρίνησ και Αντωνίου Η αφιζρωςη και η αρχαιότητα του ναοφ Περιγραφή του ναοφ Κειμήλια του ναοφ Ναόσ του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σα αίτια ανεγζρςεωσ του ναοφ Περιγραφή του ναοφ Ναοί του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη ερρών (μετόχι τησ Ιεράσ Μονήσ Σιμίου Προδρόμου του Μενοικζωσ) Ιςτορικζσ πληροφορίεσ Ο Ναόσ του Αγίου Δημητρίου Ο Ναόσ του Αγίου Γεωργίου Ναόσ Ιωάννου του Προδρόμου (Προδρομοφδι) Μετόχι τησ Ιεράσ Μονήσ Σιμίου Προδρόμου ερρών Περιγραφή και ανακαίνιςη του ναοφ Ναόσ του Προφήτη Ηλία ερρών Κοιμητηριακόσ Ναόσ Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνησ ερρών Ανζγερςη του ναοφ Περιγραφή του ναοφ Η αγιογραφία του ναοφ ΕΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΕΑ

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ 1 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 3 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου!

«Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! ήµος ΘΗΒΑΙΩΝ 2 ΘΗΒΑ «Το σταυροδρόµι του πολιτισµού» Ένας προορισµός για όλες τις εποχές του χρόνου! Έδρα του ήµου είναι η επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την παράδοση.

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα

Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα Περιεχόμενα Ειδικά Θέματα Μινωικός Πολιτισμός Βενετοτουρκικός πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αδιαμφισβήτητα, τα έτη 1912 και 1913 είναι δύο χρονολογίες ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θετικές Επιστήμες στο Βυζάντιο Μέρος 1: Η πολιτικοκοινωνική κατάσταση

Οι Θετικές Επιστήμες στο Βυζάντιο Μέρος 1: Η πολιτικοκοινωνική κατάσταση Οι Θετικές Επιστήμες στο Βυζάντιο Μέρος 1: Η πολιτικοκοινωνική κατάσταση Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσική Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ www..manosdanezis.gr Πως δημιουργείται ένα πολιτισμικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας

ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας ΝΙΚΙΑΝΑ Ἰούλιος 2012 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1807) Ἀναστάσιος Στάμου, Δ/ντής ΕΠΑΛ Λευκάδας Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό κράτος (1800) με συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Φράγκου Όνομα : Δημήτριος Όν. Πατρός : Διογένης Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 Χολαργός Τ.Κ. 15 562 Τηλέφωνο : 6944 692232,2106543996 Τόπος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα