ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ»"

Transcript

1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ» Μεηαιινπξγία παξαγσγήο ρξπζνύ κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ Μία κε βηώζηκε δξάζε θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίπηεηαη γηα εθαξκνγή ζηε Θξάθε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία 50δηο «αξπαρηή» εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ, ε κεγαιύηεξε από ηεο ζπζηάζεώο ηνπ (1828) Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξάζηλεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή Δηζήγεζε από ηνπο Γεώξγην Κ. Σξηαληαθπιιίδε, Μεραληθό Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγό, Λέθηνξα ΠΑΠΘ , Γαληήι εξγθειίδε, Κηελίαηξν, Λέθηνξα Κηεληαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ , 1. Δηζαγσγή Δπηρεηξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρξπζνύ ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Υαιθηδηθήο) θαη Θξάθεο (κεηαιιεία απώλ θαη Πεξάκαηνο) κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ. H δηεξγαζία ήδε εθαξκόδεηαη ζε κεηαιιεία ηεο Μηθξάο Αζίαο (πρ Ovacik) ζηελ Σνπξθία ελώ πξόζθαηα επηρεηξείηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κία αληίζηνηρε κνλάδα ζην Kirdzali ηεο Βνπιγαξίαο, πέξα από ην θνίηαζκα Ada Tepe ζην Κrumovgrad ηεο ρώξαο απηήο. Ζ Διιάδα ππνγξάθνληαο ηε ζπλζήθε ηνπ Ρίν (1972) θαη απνδερόκελε ην πεξηερόκελν ηεο «Αηδέληα 21» δεζκεύζεθε λα αδεηνδνηεί δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Πξαθηηθά απνδέρζεθε λα αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ιεγόκελεο «πνιηηηζκηθήο κεηάιιαμεο» ηεο βησζηκόηεηαο γηα ηνλ 21 ν αηώλα: Από ηελ επνρή ηεο αλάπηπμεο ησλ πξόζθαησλ αηώλσλ (κε βάζε ηελ αξρή ηεο δύλακεο θαη ηνπ πινύηνπ) εθαξκόδεηαη θάζε δηεξγαζία ε νπνία απνθέξεη θέξδε θαη αθνινύζσο επηρεηξείηαη απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Ζ πξαθηηθή απηή πξνμέλεζε κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ πιαλήηε γε. Να κεηαβεί ζηε λέα επνρή ηεο βησζηκόηεηαο κε επαλαθνξά ησλ θιαζηθώλ αμηώλ (ηεο παηδείαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο, νπόηε ζα επηρεηξείηαη πξόιεςε ησλ επηθείκελσλ επηπηώζεσλ από θάπνηα επέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη εάλ απηέο εθηηκώληαη αλαληίζηξεπηεο ηόηε ε επέκβαζε δελ ζα επηρεηξεζεί). Ζ αξρή ηεο πξόιεςεο είλαη επνκέλσο ζεκειηώδεο ζηα πιαίζηα ηεο βησζηκόηεηαο γηα θάζε αδεηνδόηεζε επηθείκελεο αλζξσπνγελνύο δξάζεο ζην πεξηβάιινλ (ηδηαίηεξα ηόζν κεγάιεο θιίκαθαο πξσηνθαλνύο γηα ηελ Διιάδα), επνκέλσο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ. 1

2 2. Αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηε κεηαιιεία Όιεο νη δξάζεηο ζα είλαη βηώζηκεο, έηζη ζα ππάξρεη θαη βηώζηκε κεηαιιεία. Οη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο όκσο δελ είλαη απνηππσκέλεο θαζαξά ζην ειιεληθό δίθαην (νύηε ζην επξσπατθό) ην νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ ηηο ελζσκάησζε. Δπεηδή πεγάδνπλ από αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ εθθξάδνληαη πξαθηηθά από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 5 νπ Σκήκαηνο ηνπ ηδ. Δηδηθά γηα ηε κεηαιιεία νη θεληξηθέο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο είλαη νη εμήο: Δμόξπμε ζε θάπνηα πεξηνρή ζα επηηξαπεί κε γλώκνλα όρη κόλν ηελ ύπαξμε θνηηάζκαηνο. Μία πεξηνρή ηεο γεο, όπνπ ε ζπγθέληξσζε θάπνηνπ ζπζηαηηθνύ είλαη ηθαλή λα ην απνδώζεη ζηε ρξήζε, κε εθαξκνγή θάπνηαο κεζόδνπ θεξδνθόξνπ νηθνλνκηθά, δελ ζα απνδνζεί ζηελ εθκεηάιιεπζε, εάλ δελ ζπληξέρνπλ όιεο νη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σν νηθνλνκηθό θξηηήξην (επέλδπζε-ζέζεηο εξγαζίαο-θέξδε) δελ είλαη απόιπην γηα ηελ αδεηνδόηεζε αλάινγσλ κνλάδσλ. Μεηαιιεία ζεκαίλεη αλάισζε θπζηθνύ θεθαιαίνπ, απηνύ πνπ θαηαζηξέθεηαη θαη απηνύ πνπ έκκεζα επεξεάδεηαη από ηε δηεξγαζία. Σν θόζηνο ηεο αλάισζήο ηνπ επηβάιιεηαη λα ζπλεθηηκεζεί ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηβάιιεηαη επηζηεκνληθή βεβαηόηεηα γηα ην όηη δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιόγνο βιάβεο ηεο δεκόζηαο πγείαο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε δξαζηεξηόηεηα δελ αδεηνδνηείηαη. Ζ δξαζηεξηόηεηα δελ πξέπεη λα επηθέξεη νύηε κόληκε βιάβε νύηε ζνβαξή δηαηάξαμε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Αθόκε θαη ζην θπζηθό αλάγιπθν ηεο γεο. Απνθιείεηαη επέκβαζε ζε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα (δάζε, εζληθνί δξπκνί θιπ). Πεξηνρέο κνιπζκέλεο από πξνεγεζείζεο αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο επηβάιιεηαη λα απνξξππαίλνληαη θαη λα κε επηρεηξείηαη επηβάξπλζή ηνπο κε λέεο απνζέζεηο ξύπσλ. Τπό ηε ινγηθή απηή νη πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα εμόξπμε πεηξσκάησλ θαη παξαγσγή κεηάιισλ βξίζθνληαη θαηάθσξα εθηόο ηνπ πλεύκαηνο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Η αξρή «Θέισ απηά ηα κέηαιια θαη ηα παίξλσ από όπνπ βξίζθνληαη ζηε γε θαη κε όπνηα κέζνδν δηαζέησ» επαλαθέξεη απιά ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία ζηελ επνρή ηνπ Ferdinando Kortez θαη ηνπ Francisco Pizzaro 3. Ννκηθό πιαίζην εμεηδίθεπζή ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο θπάλσζεο Ζ αδεηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαιιείαο (άξα θαη ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ) γίλεηαη κε βάζε ην Ν. 210/1973 (Μεηαιιεπηηθόο Κώδηθαο) ν νπνίνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 1912 όηαλ πξσηνεκθαλίζζεθε ην πξώην ζρεηηθό λνκνζέηεκα. Έρνπλ ελ ησλ κεηαμύ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερόκελό ηνπ αιιά αθόκε θαη ζήκεξα παξακέλεη έλαο λόκνο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιεηνθηεζίαο. Πνπζελά δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην θπζηθό θεθάιαην ην νπνίν αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο δεηνύλ λα αλαιώζνπλ. Ούηε θαλ αλαθέξεηαη ζ απηό. Καη ήιζε ε επνρή αδεηνδόηεζεο ηεο πδξνκεηαιινπξγίαο ρξπζνύ κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ ζηελ πεξηνρή Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο TVX ζηε 2

3 Υαιθηδηθή θαη νη πξνηάζεηο απώλ θαη Πεξάκαηνο ζηε Θξάθε επηρεηξήζεθε λα αδεηνδνηεζνύλ αιιά ε ηζρπξή αληίδξαζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ηδ ην απέηξεςαλ κέρξη ζήκεξα. Πέξαλ ησλ γεληθώλ λόκσλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (λ ηνπ 1986) νη λόκνη 2436/1996 θαη 3220/2004 (γλσζηνί σο λόκνη Πάρηα γηα ηε δηαρείξηζε εμόξπμεο ρξπζνύ κε θπάλσζε από ηελ TVX) αλαδεηθλύνπλ κε σκό ηξόπν ην πώο ελλνείηαη από πνιινύο ν όξνο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ δηνηθεηηθή επίζεζε γηα αδεηνδόηεζε ηεο θπάλσζεο ζπλερίζζεθε κε ηνπο λόκνπο ηνπ Γεληθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128 Α 3/7/2008) θαη ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ 13/4/2009) νη νπνίνη έζεζαλ ηηο ρσξνηαμηθέο βάζεηο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θπάλσζεο (λόκνη νπθιηά). Σέινο ε ΚΤΑ 39624/2209/Δ103 ζην ΦΔΚ 2076 Β ηεο 25/9/2009 θάλεη πηα ζαθείο αλαθνξέο ζηα ηέικαηα κε θπάλην, ζηηο απνξξίςεηο θπαληνύρσλ ζθνππηδηώλ ζε «θνηιόηεηεο» (απηό ηνλ όξν πξώηε θνξά ηνλ βιέπσ ζηα 58 ρξόληα κνπ!!!!!) θαη όια απηά ηα νπνία επηκειώο επηρεηξνύλ λα αδεηνδνηήζνπλ όιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο από ην 1996 κέρξη ζήκεξα. ηα πιαίζηα ηνπ ΔΑ Υαιθηδηθήο ην 2004/2006 επηρεηξήζεθε ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο κε εθκεηάιιεπζε, ζε ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο δξαζηεξηόηεηαο ε νπνία πξνθαιεί ήδε βαξύηαηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο (πρ εμόθζαικα ηξηηνθνζκηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαινίπσλ ζηδεξν/αξζελνππξίηε θαη ηνπ θπαληνύρνπ λαηξίνπ, ζέζε ζε θαηάζηαζε πςεινύ ξίζθνπ ησλ πεξηνπζηώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ηξαηνλίθεο), ηνπ ιεγόκελνπ θνηηάζκαηνο ζηηο θνπξηέο Υαιθηδηθήο θαη απηνύ ηεο Οιπκπηάδαο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη επέκβαζε ζε έθηαζε κεγάινπ εκβαδνύ ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε θπάλσζε ελώ παξάιιεια ζα παξαρζεί θαη ραιθόο. Από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ. δηνξγαλώζεθε κία δηεκεξίδα ζηελ Κνκνηελή (Οθηώβξηνο ηνπ 2000) όπνπ αθνύζηεθαλ νη γλώκεο ππέξ θαη θαηά ηεο πξόηαζεο. 4. Kπάλσζε νξπθηώλ γηα παξαγσγή ρξπζνύ Δπηθεληξώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα ηα νπνία ζπλνπηηθά αλνίγνπλ δηάπιαηα ην ζέκα ζηελ πξαγκαηηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ δηάζηαζε ηελ νπνία κε όκνξθν θαη επξσπατθό ηξόπν (!!!!!!) απνθξύπηνπλ από ηελ ηνπηθή θνηλσλία νη ζηαζώηεο ηεο θπάλσζεο: 1. Οη εκθαλίζεηο ρξπζνύ παγθνζκίσο ζε ρνλδξνκεξή ηεκάρηα ηα νπνία κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ κε βαξπηνκεηξηθό εκπινπηηζκό ζπαλίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ζ παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ απηνύ γίλεηαη από πεηξώκαηα κε εκθαλίζεηο ρξπζνύ κεξηθώλ γξακκαξίσλ αλά ηόλν πεηξώκαηνο κε ηε κέζνδν εθρύιηζεο ηνπ κεηάιινπ κε πδαηηθά θπαληνύρα δηαιύκαηα (θπάλσζε). Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνπξηώλ γίλεηαη ιόγνο γηα πεξηεθηηθόηεηεο θάησ ηνπ κηζνύ γξακκαξίνπ ρξπζνύ αλά ηόλν πεηξώκαηνο. Εεηείηαη όκσο ε παξαγσγή εθαηνληάδσλ (κήπσο θαη ρηιηάδσλ;) ηόλσλ ρξπζνύ. 3

4 2. ηε βόξεηα Διιάδα νιόθιεξε ε εξβνκαθεδνληθή κάδα (ε δώλε κεηαμύ ηξαησλίνπ θαη Γντξάλεο), ην ηκήκα ηεο νξεηλήο Θξάθεο κεηαμύ Ρνδόπεο - Έβξνπ (ε δώλε επεθηείλεηαη ζηε Βνπιγαξία όπνπ ήδε πξναλαθέξζεθε επηρεηξείηαη αδεηνδόηεζε αλάινγσλ κνλάδσλ) θαη κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ Παγγαίνπ πεξηέρνπλ ρξπζό ζε ιεπηνκεξή δηαζπνξά (κεξηθά γξακκάξηα αλά ηόλν πεηξώκαηνο). Οη εκθαλίζεηο είλαη ρακεινύ βάζνπο (επηζεξκηθά ζπζηήκαηα - από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κέρξη 600 m) oπόηε ραξαθηεξίδνληαη πξόζθνξεο γηα εθκεηάιιεπζε αξρηθά κε επηθαλεηαθή θαη αθνινύζσο κε ππόγεηα εμόξπμε. ηηο θνπξηέο ην θνίηαζκα πεξηέρεη ρξπζό 0,8 γξακκάξηα αλά ηόλν πεηξώκαηνο θαη 0,5% ραιθό. ην Πέξακα ηνπ Έβξνπ 4 θαη ζηηο άπεο 18 (εθεί ε εθκεηάιιεπζε ζα είλαη ππόγεηα). 3. Μεγάινη όγθνη πεηξσκάησλ ζα εμνξύζζνληαη, ζα αιέζνληαη ελ πγξώ (πγξή ιεηνηξίβεζε) θαη ζα πθίζηαληαη εθρύιηζε κε θπαληνύρα πδαηηθά δηαιύκαηα. Απηόκαηα νιόθιεξε ε πνζόηεηα ησλ πεηξσκάησλ ζα θαζίζηαηαη απόβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Έκθνξηε θπαλίνπ ζα απνηίζεληαη ζηνπο ιεγόκελνπο ρώξνπο (ή ιίκλεο) ηεικάησλ. Γειαδή ε γε ζα θαηαζηεί θπαληνύρν απόβιεην Σν ζεκεξηλό αλάγιπθν ηεο γεο (θπξίσο ζε νξεηλέο εκηνξεηλέο πεξηνρέο όπνπ επηθξαηνύλ δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο) ζα αληηθαηαζηαζεί από ηεξάζηηα επηθαλεηαθά νξύγκαηα, επηθαλεηθέο απνζέζεηο ζηείξσλ θαη ιίκλεο ηεικάησλ. Με βάζε ην ΔΑ Υαιθηδηθήο πάλσ από ζηξέκκαηα δάζνπο ζα έρνπλ ζήκεξα απηήλ ηελ ηύρε. Σν επηθαλεηαθό όξπγκα ζηηο θνπξηέο ζα έρεη δηάκεηξν πάλσ από 1200 m θαη βάζνο 600 m. Καη έπεηαη δξακαηηθή θαη αλεμέιεγθηε ζπλέρεηα γηα νιόθιεξε ηε βόξεηα Διιάδα. Πξαθηηθά γηα παξαγσγή 30 ηόλσλ ρξπζνύ από 200m βάζνο ζα επέξρεηαη αλαληίζηξεπηε θαηαζηξνθή πεξίπνπ έσο ζηξεκκάησλ γεο, θπξίσο δαζηθήο ή θαζαξνύ δάζνπο. 4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπάλσζεο αλεμέιεγθηεο πνζόηεηεο θαζαξνύ πδξνθπαλίνπ εμαηκίδνληαη ζηελ αηκόζθαηξα από ηελ επηθάλεηα ησλ δεμακελώλ εθρύιηζεο θαη ησλ ιηκλώλ ηεικάησλ. Γη απηό όια ηα εξγνζηάζηα θπάλσζεο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζηελ αηκόζθαηξα θαη πνπζελά δελ βξίζθνληαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Ζ νπζία απηή είλαη πιήξσο δηαιπηή ζην λεξό, άξα θαη ζηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο. Οη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο (αέξαο, βξνρή) ην επαλαθέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο όπνπ δηαιύεη κέηαιια θαη ηα κεηαηξέπεη ζε πδαηνδηαιπηά κεηαιινθπαληνύρα ζύκπινθα αλεμέιεγθηα. Δπηζεκαίλεηαη ε δηαιπηνπνίεζε ηνπ αξζεληθνύ ην νπνίν πξαθηηθά είλαη αδηάιπην ζην θαζαξό λεξό. Πνιύ κηθξέο πεξηεθηηθόηεηεο ζε θπαληόληα όκσο ην δηαιπηνπνηνύλ. Σν πεξηβαιινληηθό απνηέιεζκα επνκέλσο είλαη ζσξεπηηθό θαη πιήξσο κε αλαζηξέςηκν. ηελ πεξηνρή ηνπ επηζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο Αηζύκεο-απώλ-Πεηξσηώλ πξόθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κία ιίκλε ζπγθέληξσζεο επηθαλεηαθώλ πδάησλ κε ην θξάγκα ηνπ Ιαζίνπ γηα άξδεπζε ησλ παξαθείκελσλ θαιιηεξγεηώλ (αλαηνιηθό πεδηλό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο). Ζ ιίκλε απηή ζα επεξεάδεη ην κηθξνθιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κε ηελ απμεκέλε πγξαζία ηελ νπνία επηθέξεη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Οη ζπλέπεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ θπάλσζεο ζην πεξηβάιινλ απηό από ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο ηνπ πδξνθπαλίνπ ζα είλαη δξακαηηθέο. 4

5 Δάλ αξλνύληαη ηελ παξάκεηξν απηή ηόηε λα δεηήζεη ε ηνπηθή θνηλσλία λα ηνπνζεηεζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελώλ θπάλσζεο ζε εξκεηηθά θιεηζηό ρώξν. Η απαξάδεθηε απηή δξάζε νδεγεί ζηελ παξνπζία δειεηεξίσλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά ζσξεπηηθά θαη ηειηθά βέβαηα κε ηε βξνρή εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Σν ζέκα επηζεκάλζεθε ζηηο αξρέο ηεο Σνπξθίαο πξηλ 15 ρξόληα δηόηη ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο ην αξζεληθό βξίζθεηαη ζηε γεσρεκεία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Παξά ηε ζσξεία δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαηά ηεο θπάλσζεο νη αξρέο επέηξεςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ ηνπ Ovacik. ήκεξα ζην πόζηκν λεξό ηεο κύξλεο βξέζεθε πεξηεθηηθόηεηα ζε αξζεληθό πςειόηεξε θαηά 10 θνξέο από ηηο ηηκέο πνπ επηηξέπεηαη από ηα δηεζλή standards. Πνηνο επζύλεηαη γη απηό ν Αιιάρ βέβαηα!!!!!!!! 5. Τπνθξηηηθά πξνηείλεηαη «απνηνμηθνπνίεζε» ησλ θπαληνύρσλ πνιθώλ πξηλ ηελ απόξξηςε ζην ρώξν ηέικαηνο νπόηε νη εηαηξίεο ππνζηεξίδνπλ όηη ην ηειηθό απόξξηκκα ζα είλαη αδξαλέο ζηε ιίκλε ηέικαηνο. Γηα αδξαλή θπαληνύρα ηέικαηα (απνδεθηέο πεξηεθηηθόηεηεο θπαληόλησλ ζε ιίκλεο) θάλεη ιόγν θαη ε ΚΤΑ ηνπ 2009 θαη απόζεζή ηνπο ζηηο «θνηιόηεηεο» (δειαδή ζηα πξνεγνύκελα νξύγκαηα). Η πξόηαζε απηή κνπ έγηλε ην 2001 θαη ηελ απέξξηςα θαηεγνξεκαηηθά γηα ηε Θξάθε έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηνπ ηη ζεκαίλεη «αδξαλέο θπαληνύρν ηέικα». Με απιά ιόγηα ηελ επηθαηξνπνίεζαλ..κέζσ ΔΔ!!!!!! Γηα λα γίλεη αληηιεπηό ζηνλ θαζέλα. Δπηρεηξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ ηε γε θαη λα ηελ θαηαζηήζνπλ θπαληνύρν απόβιεην. ΠΟΤ ΘΑ ΣΟ ΒΑΛΟΤΝ; Οπνπδήπνηε αξθεί λα βαθηίδεηαη «αδξαλέο» Γηα πξνζέμηε όκσο ηελ αθόινπζε παξάγξαθν Αο επηρεηξεζεί εζηίαζε ζηε δηεξγαζία ηεο θπάλσζεο. Δπί 24 ώξεο ν ιεηνηξηβεκέλνο πνιθόο αλαδεύεηαη ζηηο δεμακελέο εθρύιηζεο ώζηε λα δηαιπηνπνηεζεί ν ρξπζόο. Γηα λα πεξηνξηζζεί ε εμάηκηζε πδξνθπαλίνπ ην ph ηνπ πνιθνύ δηαηεξείηαη ζην 10,5 (πςειά αιθαιηθό) κε πξνζζήθε CaO. Βέβαηα εμάηκηζε ππάξρεη θαη κάιηζηα ηζρπξή!!! To θπάλην δηαιύεη ην ρξπζό αιιά παξάιιεια θαη πνιιά άιια κέηαιια (ζπλήζσο ηα ζεκεξηλά πεηξώκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο πνιπκεηαιιηθά). Σν πςειό ph νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πδξνμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ απηώλ ηα νπνία ε ρεκεία ηα ραξαθηεξίδεη σο αδηάιπηα ηδήκαηα. Σα ηδήκαηα όκσο απηά παξακέλνπλ ζηνλ πνιθό, δελ απνκαθξύλνληαη από απηόλ. Απηό όπσο επεμεγείηαη ακέζσο είλαη κείδνλ πεξηβαιινληηθό ζέκα. Μεηά ηελ απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε θαηαθξήκληζε από ηελ πγξή θάζε ηνπ πνιθνύ επηρεηξείηαη ε απνθαινύκελε (θαη πνιπδηαθεκηζκέλε) απνηνμηθνπνίεζε ηνπ θπαλίνπ ηνπ πνιθνύ. Όπσο όιεο νη πξνηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο απηό απνηειεί ηε κηζή αιήζεηα. Ζ άιιε κηζή αιήζεηα είλαη όηη νη ππάξρνπζεο ζήκεξα κέζνδνη απνηνμηθνπνίεζεο ησλ θπαληόλησλ επηηπγράλνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ θπαλίνπ ηεο πδαηηθήο θάζεο ηνπ πνιθνύ ζε άιιεο αδσηνύρεο ελώζεηο (όπσο ηα θπαληθά, ε ακκσλία ή ην ακκώλην) νη νπνίεο θαη απηέο είλαη δειεηήξηα. 5

6 ηνπο πνιθνύο ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ παξακέλνπλ αλεμέιεγθηεο πνζόηεηεο θπαληόλησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηε ζηεξεά θάζε ηνπ ηέικαηνο Οη κέζνδνη απνηνμηθνπνίεζεο δελ ηηο επεξεάδνπλ. Ο πνιθόο απνξξίπηεηαη κε ph 10,5 ζηε ιίκλε ηέικαηνο ε νπνία έρεη κεγάιε επηθάλεηα. Από ηε ζηηγκή απηή ην ph ηεο ιίκλεο είλαη πεξηβαιινληηθά εμαξηώκελν ιόγσ ηεο δξάζεο αξρηθά ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο. Γξήγνξα πέθηεη ζηα επίπεδα 8 έσο 8,5. Μεηά παξέιεπζε ρξόλνπ ζηε ιίκλε ηέικαηνο αξρίδεη θαη επηδξά ν βηνινγηθόο παξάγσλ. Σα βαθηεξίδηα ξίρλνπλ αθόκε ηελ ηηκή ηνπ ph κέρξη αθόκε θαη ηελ ηηκή 6. ηηο πεξηνρέο απηέο ηεο ελεξγνύ νμύηεηαο επέξρεηαη αλεμέιεγθηε δξάζε ησλ πξνζξνθεκέλσλ θπαληόλησλ ζηε ζηεξεά θάζε ηνπ πνιθνύ. Αληηδξνύλ κε ηα πνιιά ππάξρνληα κέηαιια (όπσο πρ κε ηα αδηάιπηα κέρξη ηόηε πδξνμείδηα) θαη δεκηνπξγνύλ κηα πνηθηιία από πδαηνδηαιπηά κεηαιινθπαληνύρα ζύκπινθα κέζα ζην ηέικα. Σν ηέικα είλαη ζήκεξα ηερλνινγηθά απνιύησο ρεκηθά κε ραξαθηεξίζηκν Σα πξναλαθεξόκελα απνηεινύλ ην πην πηζαλό ελδερόκελν θαη ελ πνιινίο ζέηνπλ ζε αβεβαηόηεηα ηελ απιντθή άπνςε πεξί απνηνμηθνπνίεζεο ησλ θπαληόλησλ. Υηιηάδεο ζηξέκκαηα από αλάινγεο ιίκλεο ζα θνζκνύλ ηε Θξάθε θαη ηε βόξεηα Διιάδα, κεγαιύηεξεο ζε έθηαζε από ηηο ππάξρνπζεο ιίκλεο θαη πνηάκηα κε πόζηκν λεξό. Έηζη ε παλάζιηα από πεξηβαιινληηθή άπνςε ΚΤΑ 39624/ (ΚΤΑ νπθιηά, Υαηδεδάθε, Φινγαίηε, Παπαζαλαζίνπ) ζηα άξζξα 11, 13 θαη 14 επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ιηκλώλ (!!!!) κε θπαληόληα ζηηο θνηιόηεηεο (!!!) Δπηρεηξείηαη ινηπόλ κε ηελ ΚΤΑ απηή λα ραξαθηεξίδνληαη νη απνξξηκκαηηθνί πνιθνί σο αδξαλείο (απνδεθηά όξηα θπαληόλησλ ζε ιίκλεο ΔΛΔΟ) θαη λα απνξξίπηνληαη ΠΑΝΣΟΤ. Σν ζέκα έρεη πάξεη πηα αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο γηα ηε Θξάθε θαη ηε Μαθεδνλία. ηελ εηζήγεζή κνπ ζηα πιαίζηα ηεο HELLECO 2003 ραξαθηήξηζα ην θαηλόκελν απηό σο ηελ πεξηβαιινληηθή πηώρεπζε ηνπ ηόπνπ. Έξρνληαη ινηπόλ ζήκεξα πνιηηηθνί νη νπνίνη έθεξαλ ηε ρώξα ζηα πεξηζώξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάπησζεο ιόγσ ηνπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ λα ηελ απαμηώζνπλ θαη πεξηβαιινληηθά ζε θαηάπηπζην βαζκό. Ζ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Θξάθεο ζα πξέπεη λα αμηώζεη από ηελ θπβέξλεζε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πεηξακαηηθήο κνλάδαο θπάλσζεο (έρεη δελ έρεη ην πέηξσκα ρξπζό) δπλακηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 ηόλσλ πεηξώκαηνο ην 8σξν κε ηέικα επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 ζηξεκκάησλ θαη ύςνο θξάγκαηνο ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. Ωο θαηαιιειόηεξνο ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνηείλνληαη ηα βνπλά θνληά ζηηο πεγέο 6

7 ηνπ Μόξλνπ ή ηνπ Δύελνπ πνηακνύ. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ πιήξσζε ηνπ ηέικαηνο κε ηα θπαληνύρα απόβιεηα Σε κνλάδα απηή ζα ρξεκαηνδνηήζεη ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Θξάθεο θαη ζα ηε ιεηηνπξγήζεη θαη παξαθνινπζήζεη ηελ ηνμηθόηεηα ζε θπάληα θιπ γηα 10 ρξόληα. Αθνύ δηαπηζησζεί όηη όια είλαη αδξαλή ηόηε ζα ζπδεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε αλάινγσλ κνλάδσλ ζηε Θξάθε κε νηθνλνκηθό αληάιιαγκα όπσο ζα αλαθεξζεί ζε επόκελε παξάγξαθν. 6. εκεηώζηε ηηο πνζόηεηεο θαζαξνύ λεξνύ (ε θπάλσζε είλαη πδξνκεηαιινπξγία) ην νπνίν ζα κνιύλεηαη από ηε δηαδηθαζία (100 m 3 /ώξα γηα θάζε 1000 tn/εκέξα επεμεξγαδόκελνπ πεηξώκαηνο, ζην ΔΑ Υαιθηδηθήο πξνηείλεηαη ε εμόξπμε θαη επεμεξγαζία tn πεηξώκαηνο εκεξεζίσο!!!). Οη εθξεθηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ ζα αληινύληαη από ππόγεηνπο πδξνθνξείο θαη ζα είλαη πιήξσο αληαγσληζηηθέο ησλ απαηηήζεσλ ζε λεξό γηα άξδεπζε θαη ύδξεπζε. ήκεξα ε απαίηεζε γηα «πξναπνζηξάγγηζε» ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα ηνπ όξνπο Κάθθαβνο (θαληαζηείηε ηη ζα γίλεη κε ηελ πιήξε απνζηξάγγηζε!!!!) ζηε Μεγάιε Παλαγηά Υαιθηδηθήο γηα λα βγεη ν ρξπζόο από ην θνίηαζκα ζηηο θνπξηέο είλαη απόιπηα αληαγσληζηηθή ζηελ πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ληόπηνπ πιεζπζκνύ. Καη ζπδεηά ηέηνηεο αζιηόηεηεο ην ειιεληθό δεκόζην. 7. Σα πεηξώκαηα ζε Υαιθηδηθή θαη Θξάθε είλαη ζεηνύρα. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ επηζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Θξάθεο ην γεσινγηθό κνληέιν εκθαλίδεη ην ραξαθηεξηζηηθό «ππξηηηθό θαπέιν» ζηηο θνξπθέο ησλ ιόθσλ. Κάησ από ηελ εκθάληζε απηή ππάξρεη ε δώλε αιινπλίηε θαη ακέζσο κεηά ε εκθάληζε ησλ κηθηώλ ζεηνύρσλ. Καη νη δύν απηέο νκάδεο πεηξσκάησλ πδξνιύνληαη εθπέκπνληαο δηαιπηά κέηαιια ζηα επηθαλεηαθά λεξά. Ζ κεηαιινπξγία ηνπ ρξπζνύ ζα απνθαιύςεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κεγάιεο εθηάζεηο κε ηα πεηξώκαηα απηά. Τπάξρνπλ ζηνπο ράξηεο ησλ εηαηξηώλ ηνπιάρηζηνλ 120 ιόθνη κα ππξηηηθά θαπέιια ζην επηζεξκηθό πεδίν. Γη απηό θαη ε ιπζζαιέα επίζεζε αδεηνδόηεζεο ηώξα πνπ ε ηηκή ηνπ ρξπζνύ έθζαζε ηα 1100 $/tr.oz. θεθηείηε όκσο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο Όμηλεο Απνξξνήο Μεηαιιείσλ ζηελ πεξηνρή. Σν βξόρηλν λεξό θαη πξννδεπηηθά θαη ην ππόγεην ζα κνιύλνληαη από ηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ νμένο ην νπνίν δηαιπηνπνηεί ηα βαξέα κέηαιια (όμηλε απνξξνή κεηαιιείσλ, ΟΑΜ) θαηά αλεμέιεγθην ηξόπν ιόγν ηεο ηεξάζηηαο έθηαζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ. ΟΑΜ βέβαηα ζα δεκηνπξγεί θαη ε ζθόλε πνπ ζα εθιύεηαη από ηελ εμόξπμε. Εεηείζηε ην ράξηε γεσρεκείαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Λαπξίνπ (αιιά θαη ηεο Κίξθεο Έβξνπ θαη ηνπ ηξαησλίνπ) γηα λα δηαπηζηώζεηε πσο ζα θαηαληήζεη ε πεξηνρή ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη ηνπ επηζεξκηθνύ πεδίνπ Αηζύκεο απώλ Πεηξσηώλ από ηε κόιπλζε ζε βαξέα κέηαιια ζε ιίγα ρξόληα από ηα θαηλόκελα απηά. 8. Δλώ ε εμόξπμε ησλ πεηξσκάησλ είλαη κεηαιιεπηηθή δηαδηθαζία ε θπάλσζε είλαη θαζαξά ρεκηθή θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε αλνηθηά θπθιώκαηα όπσο απηά ηεο κεηαιινπξγίαο ρξπζνύ από πεξηβαιινληηθή άπνςε είλαη απαξάδεθηε. Γειαδή ηα απνθαινύκελα κεηαιιεία ρξπζνύ είλαη ηππηθά κεηαιιεία κόλνλ θαηά ην ηκήκα ηνπο ην αλαθεξόκελν ζηελ εμόξπμε ηνπ πεηξώκαηνο. Από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ην λεξό σο παξάγσλ επεμεξγαζίαο (θαη κάιηζηα κε θπαληόληα) ηόηε ε δηεξγαζία είλαη θαζαξά 7

8 ρεκηθή. Καη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη όζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηώζεηο. Μηα ρεκηθή βηνκεραλία απηνύ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηόηεηαο απιά δελ είλαη δπλαηόλ λα αδεηνδνηεζεί Οπόηε ε ΚΤΑ έθαλε ην ζαύκα ηεο Υαξαθηήξηζε ηε δηεξγαζία θαη ηα απόβιεηά ηεο κεηαιιεπηηθά θαη άλνημε ην δξόκν γηα αλεκπόδηζηε αδεηνδόηεζε Ζ αξλεηηθή βηνινγηθή δξάζε ζηα έκβηα όληα ησλ ελώζεσλ ηνπ θπαλίνπ είλαη γλσζηή. Σα απόβιεηα ηεο δηαδηθαζίαο όπσο πξναλαθέξζεθαλ θξίλνληαη σο ρεηξόηεξα από ηα ππξεληθά θαηάινηπα. 9. Δπηρεηξνύλ λα πείζνπλ όηη ζα παξάγνπλ ην ρξπζό κε κεζόδνπο ρσξίο θπάλην (ηε ζπλεζίδνπλ ηελ ηαθηηθή απηή όπσο πρ γηα ηηο άπεο Ρνδόπεο) ή κε «κεξηθή θπάλσζε». Δίλαη απιά εύξεκα!!!! Aθόκε απαληά ην ΤΠΔΥΩΓΔ ζηελ πξόηαζε θάπνηαο εηαηξίαο γηα αλάινγε κέζνδν ζηε Θξάθε. Αθνύ ππάξρεη ηέηνηα κέζνδνο γηαηί δελ ηε γεληθεύνπλ θαη αδεηνδνηνύλ παλάζιηεο ιίκλεο κε θπαληόληα κέζα ζε θνηιόηεηεο; 10. Η δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα αλαραηηηζζεί κέζα ζηα ηππηθά ζήκεξα ηζρύνληα λνκηθά πιαίζηα αδεηνδόηεζεο. Ο λόκνο 210/1973 (κεηαιιεπηηθόο θώδηθαο) ν νπνίνο ζήκεξα δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο κεηαιιείσλ είλαη απζηεξά λόκνο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιεηνθηεζίαο. Πνηληθή λνκνινγία γηα πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα δελ πθίζηαηαη!!!!!!! Πνπζελά νη ζεκεξηλνί λόκνη δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ αμία ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ ην νπνίν νη δηαδηθαζίεο απηέο δεηνύλ λα αλαιώζνπλ. Έρνπκε ρξπζό κεξηθά γξακκάξηα ζηνλ ηόλν, βγαίλεη κε θπάλσζε, ζα ηνλ πάξνπκε θαη «γαία ππξί κηρζείησ». Καη απνκέλεη ε πξνζθπγή ζην ηδ. 5. Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο Κάπνηνο από ηνπο πνιηηηθνύο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Α) Με ην ραξαθηεξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο σο «αλαπηπμηαθήο» έλα κεγάιν κέξνο ησλ ιεγόκελσλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ ζα είλαη πξαθηηθά επηδόηεζε δεκόζηνπ ρξήκαηνο. Όηαλ όκσο θιεζεί ην δεκόζην λα απνθαηαζηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηόηε ην θόζηνο ζα είλαη δπζβάζηαθην. Αο απαληήζνπλ νη ππεύζπλνη (αλ ππάξρνπλ ηέηνηνη) ηη έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ κεηαιιείνπ Βάβδνπ όπνπ ζηξέκκαηα δαζηθήο έθηαζεο ζην βνπλό έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζειεληαθό ηνπίν. Με ηελ πξναπνζηξάγγηζε ηνπ Κάθθαβνπ ζηηο θνπξηέο ζα κείλεη λεξό γηα νιόθιεξε ηε Υαιθηδηθή; Γηαηί κειεηνύλ θξάγκα ζην Υαβξία θαη παξάιιεια αδεηνδνηνύλ ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ Κάθθαβνπ πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή ηξνθνδνζίαο ηνπ; 8

9 Με 1100 $/ tr. νz ηηκή ηνπ ρξπζνύ θαη θόζηνο παξαγσγήο πνιύ θάησ ησλ 200 $/ tr. νz ηα θέξδε ησλ εηαηξηώλ ζα είλαη γηγάληηα ελώ ην ειιεληθό δεκόζην έρεη εθρσξήζεη όιε ηελ αμία θαη δελ ζα εηζπξάμεη ηίπνηε. Κάζε πηπρή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα επηδνηείηαη (πρ εηδηθέο ηηκέο ζην ειεθηξηθό ξεύκα, επηδόηεζε πξνζιήςεσλ ζην πξνζσπηθό, ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ). Μελ πεξηκέλεηε είζπξαμε από πηζαλά θέξδε ησλ εηαηξηώλ. Πάληνηε παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ηζνινγηζκνύο ή δεκίεο. Γηόηη θάλνπλ ρξήζε ησλ ιεγόκελσλ penalty elements ζηα πξντόληα ηνπο (ζπκππθλώκαηα θιπ) ηελ παξνπζία ησλ νπνίσλ ΓΔΝ κπνξεί λα ειέγμεη ην δεκόζην. Σα ζηνηρεία απηά δήζελ κεηώλνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο!!!!!!! Έηζη ΓΔΝ πιεξώλνπλ άκεζνπο θόξνπο. Γεδνκέλνπ όηη ν απνθαινύκελνο «νξπθηόο πινύηνο» κε βάζε ην Ν. 210/1973 είλαη κόλνλ δηθόο ηνπο ην δεκόζην αθ ελόο δελ ζα εηζπξάμεη ηίπνηε, ζα ηνπο επηδνηεί αλειέεηα θαη ηέινο ζα αλαιάβεη ηα δπζβάζηαθηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πρ πσο ζα απνθαηαζηήζεη ην πεξηβάιινλ ζηνλ Κάθθαβν Υαιθηδηθήο ην δεκόζην όηαλ ε δηεξγαζία πξναπνζηξαγγίζεη ην βνπλό; Πέληε είλαη ηα θύξηα κέηαιια ηεο ηερλνινγίαο (ζίδεξνο, αινπκίλην, ραιθόο, ςεπδάξγπξνο, κόιπβδνο). Αιιά πέληε δεπηεξεύνληα (ρξώκην, ληθέιην, ππξίηην, καγλήζην, καγγάλην). Ζ παξαγσγή ηνπο δεκηνπξγεί πιεγέο θαη απόβιεηα ζηνλ πιαλήηε. Ζ αμία όκσο ησλ κεηάιισλ απηώλ ζηελ επεμεξγαζκέλε ηνπο κνξθή (θξάκαηα) είλαη εθξεθηηθά πνιιαπιάζηα ηεο αμίαο ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ θαζαξνύ κεηάιινπ. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά κηθξέο ρώξεο (πρ Γαλία, Διβεηία, Οιιαλδία, Βέιγην, Ηζξαήι, Κνξέα) αιιά θαη ε Ηαπσλία επεμεξγάδνληαη ηα κέηαιια ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη εηζπξάηηνπλ ηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. Γελ δηαλννύληαη λα εθαξκόζνπλ θπάλσζε, ηελ αθήλνπλ γηα ρώξεο όπνπ ε αληίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ππνηνληθή έσο αλύπαξθηε. ήκεξα κε ηδηαίηεξα ππνθξηηηθό ηξόπν ε ΔΔ δεηά από ηελ ππό πηώρεπζε Διιάδα λα θαηαζηξέςεη θνκκάηηα ηεο γεο ηεο θαη λα ηνπο δώζεη κέηαιια κε ην επηρείξεκα ηεο ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγώλ!!!!! Σν επηρείξεκα απηό κόλνλ γέισηεο πξνθαιεί δηόηη εάλ εθαξκνζζεί πρ ζηελ Ιαπσλία ή ηελ Κνξέα ηόηε νη ρώξεο απηέο ζα θαηαδηθαζζνύλ ακέζσο ζε νηθνλνκηθό καξαζκό Μήπσο ην ίδην δελ ηζρύεη γηα ηηο θεληξηθέο θαη βόξεηεο επξσπατθέο ρώξεο ζηηο νπνίεο πνηέ δελ πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί ε ΚΤΑ νπθιηά, Φινγαίηε, Παπαζαλαζίνπ, Υαηδεδάθε; Η αξρή απηή ΓΔΝ ηζρύεη ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. Δίλαη δηθό ηνπο εύξεκα γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε θαη λα αξπάμνπλ ην ρξπζό Ση ιέεη ν ιαιίζηαηνο θ. Γήκαο γη απηό; Tη απνκέλεη γηα ηελ θαηαρξεσκέλε Διιάδα ε νπνία ήδε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα δηεζλώλ ηνθνγιύθσλ κε ην δεκόζην δαλεηζκό; Καη ε πεξηβαιινληηθή πηώρεπζε βέβαηα Ο ρξπζόο δελ είλαη ηερλνινγηθό κέηαιιν. Ενύκε ζηελ επνρή αλάζηξνθεο αιρεκείαο ηνπ όπνπ ην εκπόξην επηδεηά θνηλέο εθαξκνγέο γηα έλα πνιύηηκν κέηαιιν ηόλνη ηνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζηα ππόγεηα κεγάισλ Σξαπεδώλ θαη δελ μέξνπλ ηη λα ηνλ θάλνπλ. Ζ παξαγσγή ηνπ όκσο δεκηνπξγεί αξηζκεηηθά πνιύ πεξηζζόηεξα απόβιεηα (ηερλνινγηθά κε αληηκεησπίζηκα) από όηη ε παξαγσγή όισλ καδί ησλ δέθα ηερλνινγηθώλ κεηάιισλ (ηερλνινγηθά ζε ζνβαξό πνζνζηό αληηκεησπίζηκα). 9

10 Ζ βόξεηα Διιάδα έρεη άθζνλν ρξπζό (ίζσο εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο ηόλνπο) ζηα πεηξώκαηα κε πεξηεθηηθόηεηεο κεξηθώλ γξακκαξίσλ ζηνλ ηόλν. Καη εδώ ηίζεηαη ην θηινζνθηθό/ηερλνινγηθό δίιεκκα. Αλ απηά ζεσξεζνύλ θνηηάζκαηα θαη επηρεηξεζεί απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε εθρύιηζή ηνπο κε θπάλην (εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ νπθιηά-φινγαίηε-υαηδεδάθε-παπαζαλαζίνπ) ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ζα είλαη αλππνιόγηζηε. 6. Μεηαιιεία θαη πεξηβαιινληηθή εζηθή Πνιινί ζα επηρεηξήζνπλ λα πξνβιέςνπλ ην εάλ ηα απνηειέζκαηα κίαο αλάινγεο δηεξγαζίαο ζα ήηαλ από πεξηβαιινληηθή άπνςε ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηνλ ηόπν κε βάζε ηε γλώζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ηερληθή πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο θπάλσζεο. Η γλώζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα κόλνλ όηαλ θηλείηαη ζε εζηθά πιαίζηα, ελ πξνθεηκέλσ πεξηβαιινληηθά εζηθά πιαίζηα. Όηαλ δελ ζηεξίδεηαη ηόηε ελππάξρεη ν θίλδπλνο κεγάιεο θαηαζηξνθήο (πρ ν 2 νο παγθόζκηνο πόιεκνο ζηεξίρζεθε ζηε γλώζε αιιά εθηόο εζηθώλ πιαηζίσλ νπόηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ήηαλ θαηαζηξνθηθά). Όηαλ ε δηεξγαζία ηεο θπάλσζεο δεηά Α) λα εθζέζεη ζην βξόρηλν λεξό θαη ζην πδξνθπάλην ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο κεγάιεο επηθαλεηαθέο εθηάζεηο κε ζεηνύρα πεηξώκαηα ηνπ επηζεξκηθνύ πεδίνπ Αηζύκεο απώλ Πεηξσηώλ ή Β) λα πξν-αληιεί (!!!) αλεμέιεγθηα ην ππόγεην λεξό θαη λα ην πεηά ζηε ζάιαζζα από ηνλ Κάθθαβν Υαιθηδηθήο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ρξόληα αλ όρη δεθαεηίεο) ζην απίζαλν όξπγκα (θνηιόηεηα) δηακέηξνπ 1200 θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ Γ) λα δεκηνπξγεί ιίκλεο κε θπαληόληα κέζα ζε αηειείσηεο θνηιόηεηεο δηαζηξνθήο ηνπ λνπ απιά θηλείηαη εθηόο πιαηζίσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. H ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ΤΩΜΗ ΜΔΩ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΠΟΤ ΣΗΝ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΠΟΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΡΑΚΗ ΣΟΤ ΣΔΔ ΑΠΑΙΣΔΙ ΟΥΙ ΣΟ ΚΤΑΝΙΟ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ε απάληεζε ηνπ πξνθιεηηθνύ θαη απάλζξσπνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΚΤΑ 39624/2209/Δ103 ηεο 25 εο επηεκβξίνπ 2009 (ΦΔΚ Β /.9/2009) θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 11, 13 (θνηιόηεηεο εθζθαθήο!!!!!!!) θαη 14 (νξηαθέο ηηκέο θπαλίνπ ζε ιίκλε!!!!!!) ηα νπνία ζαθώο ππνδνπιώλνπλ ηε Θξάθε (αιιά θαη ηε Μαθεδνλία) ζηελ θπάλσζε ε θνηλσλία ηεο Θξάθεο απαηηεί ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα άξζξα απηά. 10

11 Γξακκάξηα κεηάιισλ αλά ηόλν πεηξώκαηνο ΓΔΝ ζπγθξνηνύλ θνηηάζκαηα ζηε γε. Η θαιύηεξε ζήκεξα δηαηηζέκελε κέζνδνο (ε θπάλσζε γηα ην ρξπζό) απνηειεί θαηαζηξνθή γηα ηνλ ηόπν. Αο ηελ εθαξκόζνπλ ζηηο ρώξεο ηνπο. ΚΑΜΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΛΙΜΝΔ ΣΔΛΜΑΣΩΝ ΜΔ ΚΤΑΝΙΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ Απνηεινύλ απηέο νη αζιηόηεηεο πξάζηλε αλάπηπμε; Δκπξόο ζην δξόκν πνπ ραξάζζεη ε απόθαζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηεο Οπγγαξίαο ηεο 7/12/2009 γηα απαγόξεπζε εθαξκνγήο ηνπ θπαλίνπ ζηε κεηαιιεπηηθή 7. Δπίινγνο, ηερληθά αιιά θαη πνιηηηθά εξσηήκαηα Αο απαληήζνπλ νη θ.θ. νπθιηάο, Φινγαίηεο, Παπαζαλαζίνπ, Υαηδεδάθεο, Γήκαο θαη Verheugen ζηνπο αθόινπζνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζηελ θνηλσλία ηεο Θξάθεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο: α. Σν δξάκα ηνπ ιαγνύ Ζ εθζθαθή ζην Πέξακα θαη ζηηο άπεο (Άγηνο Γεκήηξηνο) ζα είλαη νη πξώηεο θνηιόηεηεο (1!!!!!) θαηάιιειεο γηα απόζεζε κέζα ηνπο ησλ θπαληνύρσλ θαηαινίπσλ από ηε ζεξησδία πνπ αδεηνδόηεζαλ κε ηελ ΚΤΑ. Μεηξήζακε ηνπιάρηζηνλ 120 ππξηηηθά θαπέια ζην επηζεξκηθό πεδίν. Καζέλα ζα απνηειεί ελ δπλάκεη θνηιόηεηα όπνπ ηειηθά ζα ζρεκαηίδεηαη κία ιίκλε κε θπάληα. Οη ρώξνη απηνί ζα είλαη πεξηθξαγκέλνη ζε κεγάιε αθηίλα πέξημ κε ειεθηξνθόξα ζύξκαηα γηα λα κελ πιεζηάδεη ςπρή δώζα (έηζη είλαη ε θαηάζηαζε ζην Ovacik). Έλαο ιαγόο απνθαζίδεη από ην λνκό Ρνδόπεο λα πάεη ζην λνκό Έβξνπ. Θα βξεη δξόκν λα ην πξαγκαηνπνηήζεη κέζα από ηα ειεθηξνθόξα ζύξκαηα ησλ αδξαλώλ θνηινηήησλ ζαο; β) To δξάκα ηεο κπεθάηζαο Ξέξεηε θύξηνη όηη ε πεξηνρή είλαη πεξηνρή θπλεγίνπ. Σα θαθόκνηξα ηα πνπιηά (θπξίσο κπεθάηζεο) θάπνηε δηςνύλ θαη ν ζεόο πξόβιεςε ηνπο πγξνηόπνπο (ιίκλεο ρσξίο θπάληα!!!!) γηα λα πίλνπλ λεξό. Σώξα επί ηέινπο ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο 120 ιίκλεο κε 20 ppm θπαληόλησλ. Θα πίλνπλ αλππνςίαζηα ζίγνπξα λεξό. Θα επηβηώζνπλ; Καη αλ δειεηεξηάδνληαη (εκείο ηνλίδνπκε όηη ζα δειεηεξηάδνληαη) ζε πόζε απόζηαζε ζα πέθηνπλ λεθξά όπσο ηα παηδηά ηνπ Gebels; Ση ζα πνπλ νη 11

12 αλππνςίαζηνη Θξαθηώηεο γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ε νπνία ζεκεησηένλ είλαη πνιύ θνηλή ζε αλάινγεο πεξηνρέο παγθνζκίσο; γ) Αζζελή νμέα ζε ιίκλεο κε θπάληα, θαηάπησζε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο Κπαληόληα ινηπόλ δηαζπώκελα από αζζελή νμέα ζε ιίκλεο. Πνπ ζην θαιό ζα βξεζνύλ ηα αζζελή νμέα θαη ηα ελ ιόγσ θπαληόληα γηα λα δηαζπαζζνύλ κέζα ζηηο ιίκλεο; Ξεθαζαξίζηε ην. Άιινπ είδνπο θπαληόληα δελ ζα ππάξρνπλ ζηηο ιίκλεο ζαο; Η άιινπ είδνπο δειεηήξηα; Μπνξείηε λα καο ελεκεξώζεηε; δ) Η ππνθξηηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ κε θαηάιεμε ηελ επίδηθε ΚΤΑ ζην δήηεκα ηεο εμάηκηζεο πδξνθπαλίνπ Καη ε νδεγία Verheugen θαη ε επίδηθε ΚΤΑ είλαη θείκελα θηηαγκέλα απνθιεηζηηθά από ηηο εηαηξίεο ρξπζνύ. Μόλνλ 200 kg πδξνθπαλίνπ εηήζηα ζα εμαηκίδνπλ ηα θαδάληα ηεο θπάλσζεο ζηε Θξάθε θαη ηε Υαιθηδηθή; Απνδείμηε ην ζηνλ θνζκάθε αιιά κε πξαθηηθό ηξόπν. Δκείο κπνξνύκε λα ην θάλνπκε όηαλ θιεζνύκε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία..αιιά ην ζύκα δελ ζα είλαη.θαλαξίληα!!!!!!! Θα είλαη άλζξσπνη. ε) Αληηδξαζηήξαο Knelson γηα βαξπηνκεηξηθό δηαρσξηζκό ρξπζνύ ζηηο θνπξηέο Θα βγεη ην 10% ηνπ πεξηερόκελνπ ρξπζνύ (κε 0,8 έσο 0,2 g/tn!!!!) ζηηο θνπξηέο κε απηό ην «κπνπδνύθη»; Άιια ιελ ηα βηβιία. Σόηε ην ΔΑ ηηλάδεηαη ζηνλ αέξα. Μήπσο κπνξνύλ λα ην δηεπθξηλίζνπλ, ηδηαίηεξα κε πνηόλ ηξόπν ην πέηπραλ; Με καο πνπλ βέβαηα όηη έθαλαλ δνθηκέο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζηε Φηλιαλδία, ζηελ Απζηξαιία θαη νπνπδήπνηε ζηε γε εθηόο από ηελ Διιάδα!!!!!! δ) Οηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα γηα ηε ρώξα, δεκόζην όθεινο ή ηειηθά άγξηα δεκία; Σν θόζηνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρξπζνύ Dore κε θπάλσζε είλαη πνιύ θάησ ησλ 200 US$/tr. νz. Παξεκβαίλεη ην θόζηνο θαζαξηζκνύ ηνπ ρξπζνύ Dore ην νπνίν είλαη άγλσζην ζην επξύ θνηλό ιόγσ ηεο αμίαο ησλ πεξηερόκελσλ ινηπώλ κεηάιισλ. Οπόηε ην ζπλνιηθό θόζηνο πέθηεη θαη άιιν. Από ηα επίπεδα απηά ν ρξπζόο θζάλεη ζήκεξα ζηελ αγνξά ζηα 1100 US$/tr. νz, όιε ε δηαθνξά ζηελ ηζέπε ηνπ δηεζλνύο εκπνξηθνύ θπθιώκαηνο. Σν δεκόζην ζα επηδνηεί κε ρίιηνπο ηξόπνπο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ιεπηά ηνπ έιιελα θνξνινγνύκελνπ θαη ζα πάξεη ηνπο θόξνπο από ηε θνξνιόγεζε ησλ ΑΔ, δειαδή ηίπνηε δηόηη νη εηαηξίεο απηέο πάληνηε παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ηζνινγηζκνύο. Καη ζην θηλάιε ζα θιεζεί λα απνθαηαζηήζεη (αλ πνηέ απηό είλαη δπλαηόλ ζηα πεξηβαιινληηθά κεγέζε πνπ 12

13 πξναλαθέξζεθαλ) θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. H δηεζλήο πξαθηηθή ιέεη όηη αλάινγεο εηαηξίεο πησρεύνπλ αθνύ πάξνπλ ην ρξπζό. Μπνξνύλ ηα εκεξνκίζζηα ηνπ πξνζσπηθνύ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ ππόινηπε θαηαζηξνθή; 500 ηόλνη ρξπζνύ είλαη ζήκεξα κεηξεκέλνη, άιινη 1000 ηνπιάρηζηνλ (θαηά ηελ άπνςή καο πνιύ πεξηζζόηεξνη) βέβαηνη. Καη ζα βγνύλ ΟΛΟΙ κε ηελ θπάλσζε ηεο ΚΤΑ. Γηαηί; Γηόηη ζηελ ΚΤΑ ζαο πέξα από ηειείεο, θόκκαηα, απνθάζεηο θαη κύξηνπο όζνπο καλδαξηληζκνύο (όπσο νη κέζνδνη ρσξίο θπάλσζε πνπ καο ιαλζάξνπλ νη εηαηξίεο) ππάξρεη αλαθνξά θαη δηαπξαγκάηεπζε ζε κία θαη κόλν ρεκηθή νπζία: ΣΟ ΚΤΑΝΙΟ Δπηεηθώο 50 δηο ε «αξπαρηή» εηο βάξνο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ιηκλώλ θπαλίσλ θαη θνηινηήησλ ηεο ΚΤΑ. Δθεί δελ ππάξρεη λνύκεξν. Γελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη. Οη πνιηηηθνί ηεο γεληάο ηνπ Πνιπηερλείνπ έθζαζαλ ζήκεξα ηε ρώξα ζηα πξόζπξα ηεο νηθνλνκηθήο πηώρεπζεο κε ην δεκόζην ρξένο. Με ηελ θπάλσζε ππνζεθεύνπλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο αθεξαηόηεηα. Απηή είλαη ε δξακαηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη επεξρόκελνη ζα ηξέρνπλ γηα δάλεηα λα ζπκκαδεύνπλ ηηο απνξξνέο από ηηο θνηιόηεηεο θαη ηα θπάληα ηεο θπάλσζεο ε) Καη ε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηνλ ηόπν κε ηελ ΚΤΑ Κξίλνπκε ηνπ πνιηηηθνύο θ.θ. Υαηδεδάθε, νπθιηά, Παπαζαλαζίνπ, Φινγαίηε, Γήκα θαη Verheugen κε βάζε θαη κόλν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αδεηνδόηεζε ηεο θπάλσζεο. Όπσο ε απόθαζή ηνπο είλαη «βάξβαξε» γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αθεξαηόηεηα ηνπ ηόπνπ, ην ίδην ζθιεξή είλαη θαη ε θξηηηθή. Γελ επεθηείλεηαη όκσο ζηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηά ηνπο ηελ νπνία θαηά ηα άιια ηηκνύκε. Δίκαζηε έθζακβνη από ην κεγαιείν ηεο πεξηβαιινληηθήο ζαο ιεπηόηεηαο Πξνηείλνπκε ινηπόλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο λα αλαγείξνπλ αλακλεζηηθή πιάθα καξκάξνπ ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο Κνκνηελήο θαη ηνπ Πνιπγύξνπ κε ηα νλόκαηά ζαο σο αδεηνδόηεο ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ κε θπάλσζε. Αο επηηξέςνπλ ζηελ επόκελε γεληά (όηαλ εκείο ζα έρνπκε πιένλ θύγεη απ ηε δσή), ε νπνία ζα γεπζεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ΚΤΑ ζαο θαη ησλ «νδεγηώλ» ζαο, λα ζαο απνδώζεη ηηκέο γξάθνληαο ζηελ πιάθα Μπξάβν!!!! ζ) Δπίθιπζε επαηζζεζίαο από ηελ θα Σίλα Μπηξκπίιε γηα ην ζέκα. Πνηέ πνιηηηθόο δελ καο θάιεζε λα ηνπ πνύκε ηε γλώκε καο. Οιεο νη γξαπηέο εηζεγήζεηο καο πεηάρηεθαλ πξνθιεηηθά ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ. Τπάξρνπλ όκσο ιεπηνκέξεηεο ζηελ ππόζεζε πνπ αλ ηηο αθνύζεη θάπνηνο ζώθξσλ άλζξσπνο ζα θξίμεη!!!!!!! Απιά δελ κπνξεί θαλείο λα αδεηνδνηήζεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεο. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο νδεγίεο από ηνλ θ. Γήκα ηηο ζηακαηάο εθεί, δελ ηηο αθήλεηο λα ξεκάμνπλ ηνλ ηόπν. 13

14 Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Υπηεξηαθή ηερλνινγία γηα παξαγσγή ησλ ρπηώλ έδξαζεο ησλ πηεξπγίσλ (hub, αθαιόο) ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αηνιηθώλ πάξθσλ Πξάζηλε αλάπηπμε ζεκαίλεη δξάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. ύκθσλα κε ηηο δεζκεύζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζα επηδησρζεί ε πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην άκεζν κέιινλ. Μία ηέηνηα πεγή είλαη ηα αηνιηθά πάξθα. Ζ πξόηαζή καο ζπλδέεηαη πξαθηηθά κε ηελ ηδέα απηή. ήκεξα δηεζλώο θαηαζθεπάδνληαη κνλάδεο αλεμάξηεησλ αλεκνγελλεηξηώλ ησλ 5 θαη 6 MW, εληππσζηαθέο από θάζε άπνςε. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Θξάθεο πξνηείλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε δύν ζύγρξνλσλ ρπηεξίσλ παξαγσγήο ρπηώλ από ειαηό ρπηνζίδεξν όπνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη νη ρπηέο βάζεηο έδξαζεο ησλ πηεξπγίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αηνιηθώλ πάξθσλ. Η πνηόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ γηα ηελ πεξίπησζε ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ επξσπατθή πξνδηαγξαθή ΔΝ 1563 γηα ηα grades EN-GJS LT θαη EN- GJS LT ή θαη ην ISO γηα ηα grades ή Πξόθεηηαη γηα θεξξηηηθό ειαηό ρπηνζίδεξν ν νπνίνο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ρπηεύεηαη ζε ζύγρξνλε κνλάδα. Κάζε ρπηήξην ζα απαζρνιεί από 150 έσο 200 εξγαδνκέλνπο. ήκεξα ρπηεύνληαη αλάινγα ρπηά βάξνπο κέρξη 40 tn ζε ρπηήξηα ηα νπνία δηεζλώο μεθπηξώλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν ζε πεξηνρέο όπνπ νη εηαηξίεο απηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη. Οη κνλάδεο ζα ηεζνύλ ζηελ ππεξεζία επξύηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα πξνώζεζε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. ήκεξα ηα ρπηά αγνξάδνληαη από ηε Vestas (Γαλέδηθε εηαηξία) ή ηε Siemens ή ηζπαληθέο εηαηξίεο πιεξώλνληαο θπξηνιεθηηθά «ηνλ θνύθν αεδόλη» σο αηνιηθά πάξθα (παθέην). Οη εηαηξίεο ζα ππνρξεσζνύλ ζηα πιαίζηα αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο λα εγθαηαζηήζνπλ κία κνλάδα ζην ηξαηώλη θαη κία ζηηο άπεο. Πέξα από ηνλ αξηζκό εξγαδνκέλσλ πνπ πξναλαθέξζεθε ζα ππάξμεη κία ξαγδαία αλάπηπμε ζπλνδώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πρ ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηά ηνπο θαη ζηελ θαηαζθεπή κέρξη ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ. Να πεξηκέλεηε πάλσ από 1000 εξγαδόκελνπο ζηελά πξνζαξηεκέλνπο ζηηο κνλάδεο απηέο. Αο κελ επαλαιάβεη ε ρώξα ην ιάζνο ηεο κε απνδνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιόγεζεο ησλ αεξνζθαθώλ F-16 ζηε ρώξα. Καη ζηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ λα κελ επαλαιεθζνύλ ηα ιάζε κε ηνπο ζπλδηθαιηζηέο λα εθξηδώλνπλ ηηο βηνκεραλίεο ειαζηηθώλ ζηε ρώξα (Goodyear, Pirelli). Iαλνπάξηνο 2010 Οη εηζεγεηέο Γ. Κ. Σξηαληαθπιιίδεο Γ. εξγθελιίδεο 14

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα