ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ»"

Transcript

1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΔΔ Αζήλα - Ιαλνπάξηνο 2010 «ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΩΝΙΔ» Μεηαιινπξγία παξαγσγήο ρξπζνύ κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ Μία κε βηώζηκε δξάζε θαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίπηεηαη γηα εθαξκνγή ζηε Θξάθε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία 50δηο «αξπαρηή» εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ, ε κεγαιύηεξε από ηεο ζπζηάζεώο ηνπ (1828) Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξάζηλεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή Δηζήγεζε από ηνπο Γεώξγην Κ. Σξηαληαθπιιίδε, Μεραληθό Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγό, Λέθηνξα ΠΑΠΘ , Γαληήι εξγθειίδε, Κηελίαηξν, Λέθηνξα Κηεληαηξηθήο ρνιήο ΑΠΘ , 1. Δηζαγσγή Δπηρεηξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αδεηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρξπζνύ ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (Δπηρεηξεζηαθό ρέδην Αλάπηπμεο ησλ κεηαιιείσλ Υαιθηδηθήο) θαη Θξάθεο (κεηαιιεία απώλ θαη Πεξάκαηνο) κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ. H δηεξγαζία ήδε εθαξκόδεηαη ζε κεηαιιεία ηεο Μηθξάο Αζίαο (πρ Ovacik) ζηελ Σνπξθία ελώ πξόζθαηα επηρεηξείηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κία αληίζηνηρε κνλάδα ζην Kirdzali ηεο Βνπιγαξίαο, πέξα από ην θνίηαζκα Ada Tepe ζην Κrumovgrad ηεο ρώξαο απηήο. Ζ Διιάδα ππνγξάθνληαο ηε ζπλζήθε ηνπ Ρίν (1972) θαη απνδερόκελε ην πεξηερόκελν ηεο «Αηδέληα 21» δεζκεύζεθε λα αδεηνδνηεί δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Πξαθηηθά απνδέρζεθε λα αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ιεγόκελεο «πνιηηηζκηθήο κεηάιιαμεο» ηεο βησζηκόηεηαο γηα ηνλ 21 ν αηώλα: Από ηελ επνρή ηεο αλάπηπμεο ησλ πξόζθαησλ αηώλσλ (κε βάζε ηελ αξρή ηεο δύλακεο θαη ηνπ πινύηνπ) εθαξκόδεηαη θάζε δηεξγαζία ε νπνία απνθέξεη θέξδε θαη αθνινύζσο επηρεηξείηαη απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Ζ πξαθηηθή απηή πξνμέλεζε κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ πιαλήηε γε. Να κεηαβεί ζηε λέα επνρή ηεο βησζηκόηεηαο κε επαλαθνξά ησλ θιαζηθώλ αμηώλ (ηεο παηδείαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο, νπόηε ζα επηρεηξείηαη πξόιεςε ησλ επηθείκελσλ επηπηώζεσλ από θάπνηα επέκβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε θαη εάλ απηέο εθηηκώληαη αλαληίζηξεπηεο ηόηε ε επέκβαζε δελ ζα επηρεηξεζεί). Ζ αξρή ηεο πξόιεςεο είλαη επνκέλσο ζεκειηώδεο ζηα πιαίζηα ηεο βησζηκόηεηαο γηα θάζε αδεηνδόηεζε επηθείκελεο αλζξσπνγελνύο δξάζεο ζην πεξηβάιινλ (ηδηαίηεξα ηόζν κεγάιεο θιίκαθαο πξσηνθαλνύο γηα ηελ Διιάδα), επνκέλσο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ. 1

2 2. Αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηε κεηαιιεία Όιεο νη δξάζεηο ζα είλαη βηώζηκεο, έηζη ζα ππάξρεη θαη βηώζηκε κεηαιιεία. Οη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο όκσο δελ είλαη απνηππσκέλεο θαζαξά ζην ειιεληθό δίθαην (νύηε ζην επξσπατθό) ην νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ ηηο ελζσκάησζε. Δπεηδή πεγάδνπλ από αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ εθθξάδνληαη πξαθηηθά από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 5 νπ Σκήκαηνο ηνπ ηδ. Δηδηθά γηα ηε κεηαιιεία νη θεληξηθέο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο είλαη νη εμήο: Δμόξπμε ζε θάπνηα πεξηνρή ζα επηηξαπεί κε γλώκνλα όρη κόλν ηελ ύπαξμε θνηηάζκαηνο. Μία πεξηνρή ηεο γεο, όπνπ ε ζπγθέληξσζε θάπνηνπ ζπζηαηηθνύ είλαη ηθαλή λα ην απνδώζεη ζηε ρξήζε, κε εθαξκνγή θάπνηαο κεζόδνπ θεξδνθόξνπ νηθνλνκηθά, δελ ζα απνδνζεί ζηελ εθκεηάιιεπζε, εάλ δελ ζπληξέρνπλ όιεο νη αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σν νηθνλνκηθό θξηηήξην (επέλδπζε-ζέζεηο εξγαζίαο-θέξδε) δελ είλαη απόιπην γηα ηελ αδεηνδόηεζε αλάινγσλ κνλάδσλ. Μεηαιιεία ζεκαίλεη αλάισζε θπζηθνύ θεθαιαίνπ, απηνύ πνπ θαηαζηξέθεηαη θαη απηνύ πνπ έκκεζα επεξεάδεηαη από ηε δηεξγαζία. Σν θόζηνο ηεο αλάισζήο ηνπ επηβάιιεηαη λα ζπλεθηηκεζεί ζηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηβάιιεηαη επηζηεκνληθή βεβαηόηεηα γηα ην όηη δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιόγνο βιάβεο ηεο δεκόζηαο πγείαο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε δξαζηεξηόηεηα δελ αδεηνδνηείηαη. Ζ δξαζηεξηόηεηα δελ πξέπεη λα επηθέξεη νύηε κόληκε βιάβε νύηε ζνβαξή δηαηάξαμε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Αθόκε θαη ζην θπζηθό αλάγιπθν ηεο γεο. Απνθιείεηαη επέκβαζε ζε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα (δάζε, εζληθνί δξπκνί θιπ). Πεξηνρέο κνιπζκέλεο από πξνεγεζείζεο αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο επηβάιιεηαη λα απνξξππαίλνληαη θαη λα κε επηρεηξείηαη επηβάξπλζή ηνπο κε λέεο απνζέζεηο ξύπσλ. Τπό ηε ινγηθή απηή νη πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα εμόξπμε πεηξσκάησλ θαη παξαγσγή κεηάιισλ βξίζθνληαη θαηάθσξα εθηόο ηνπ πλεύκαηνο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Η αξρή «Θέισ απηά ηα κέηαιια θαη ηα παίξλσ από όπνπ βξίζθνληαη ζηε γε θαη κε όπνηα κέζνδν δηαζέησ» επαλαθέξεη απιά ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία ζηελ επνρή ηνπ Ferdinando Kortez θαη ηνπ Francisco Pizzaro 3. Ννκηθό πιαίζην εμεηδίθεπζή ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο θπάλσζεο Ζ αδεηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαιιείαο (άξα θαη ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ) γίλεηαη κε βάζε ην Ν. 210/1973 (Μεηαιιεπηηθόο Κώδηθαο) ν νπνίνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 1912 όηαλ πξσηνεκθαλίζζεθε ην πξώην ζρεηηθό λνκνζέηεκα. Έρνπλ ελ ησλ κεηαμύ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερόκελό ηνπ αιιά αθόκε θαη ζήκεξα παξακέλεη έλαο λόκνο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιεηνθηεζίαο. Πνπζελά δε ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην θπζηθό θεθάιαην ην νπνίν αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο δεηνύλ λα αλαιώζνπλ. Ούηε θαλ αλαθέξεηαη ζ απηό. Καη ήιζε ε επνρή αδεηνδόηεζεο ηεο πδξνκεηαιινπξγίαο ρξπζνύ κε θπάλσζε ησλ πεηξσκάησλ ζηελ πεξηνρή Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο TVX ζηε 2

3 Υαιθηδηθή θαη νη πξνηάζεηο απώλ θαη Πεξάκαηνο ζηε Θξάθε επηρεηξήζεθε λα αδεηνδνηεζνύλ αιιά ε ηζρπξή αληίδξαζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ηδ ην απέηξεςαλ κέρξη ζήκεξα. Πέξαλ ησλ γεληθώλ λόκσλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (λ ηνπ 1986) νη λόκνη 2436/1996 θαη 3220/2004 (γλσζηνί σο λόκνη Πάρηα γηα ηε δηαρείξηζε εμόξπμεο ρξπζνύ κε θπάλσζε από ηελ TVX) αλαδεηθλύνπλ κε σκό ηξόπν ην πώο ελλνείηαη από πνιινύο ν όξνο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ δηνηθεηηθή επίζεζε γηα αδεηνδόηεζε ηεο θπάλσζεο ζπλερίζζεθε κε ηνπο λόκνπο ηνπ Γεληθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128 Α 3/7/2008) θαη ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ 13/4/2009) νη νπνίνη έζεζαλ ηηο ρσξνηαμηθέο βάζεηο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θπάλσζεο (λόκνη νπθιηά). Σέινο ε ΚΤΑ 39624/2209/Δ103 ζην ΦΔΚ 2076 Β ηεο 25/9/2009 θάλεη πηα ζαθείο αλαθνξέο ζηα ηέικαηα κε θπάλην, ζηηο απνξξίςεηο θπαληνύρσλ ζθνππηδηώλ ζε «θνηιόηεηεο» (απηό ηνλ όξν πξώηε θνξά ηνλ βιέπσ ζηα 58 ρξόληα κνπ!!!!!) θαη όια απηά ηα νπνία επηκειώο επηρεηξνύλ λα αδεηνδνηήζνπλ όιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο από ην 1996 κέρξη ζήκεξα. ηα πιαίζηα ηνπ ΔΑ Υαιθηδηθήο ην 2004/2006 επηρεηξήζεθε ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο κε εθκεηάιιεπζε, ζε ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο δξαζηεξηόηεηαο ε νπνία πξνθαιεί ήδε βαξύηαηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο (πρ εμόθζαικα ηξηηνθνζκηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαινίπσλ ζηδεξν/αξζελνππξίηε θαη ηνπ θπαληνύρνπ λαηξίνπ, ζέζε ζε θαηάζηαζε πςεινύ ξίζθνπ ησλ πεξηνπζηώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ηξαηνλίθεο), ηνπ ιεγόκελνπ θνηηάζκαηνο ζηηο θνπξηέο Υαιθηδηθήο θαη απηνύ ηεο Οιπκπηάδαο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη επέκβαζε ζε έθηαζε κεγάινπ εκβαδνύ ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε θπάλσζε ελώ παξάιιεια ζα παξαρζεί θαη ραιθόο. Από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ. δηνξγαλώζεθε κία δηεκεξίδα ζηελ Κνκνηελή (Οθηώβξηνο ηνπ 2000) όπνπ αθνύζηεθαλ νη γλώκεο ππέξ θαη θαηά ηεο πξόηαζεο. 4. Kπάλσζε νξπθηώλ γηα παξαγσγή ρξπζνύ Δπηθεληξώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα ηα νπνία ζπλνπηηθά αλνίγνπλ δηάπιαηα ην ζέκα ζηελ πξαγκαηηθή πεξηβαιινληηθή ηνπ δηάζηαζε ηελ νπνία κε όκνξθν θαη επξσπατθό ηξόπν (!!!!!!) απνθξύπηνπλ από ηελ ηνπηθή θνηλσλία νη ζηαζώηεο ηεο θπάλσζεο: 1. Οη εκθαλίζεηο ρξπζνύ παγθνζκίσο ζε ρνλδξνκεξή ηεκάρηα ηα νπνία κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ κε βαξπηνκεηξηθό εκπινπηηζκό ζπαλίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ζ παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ απηνύ γίλεηαη από πεηξώκαηα κε εκθαλίζεηο ρξπζνύ κεξηθώλ γξακκαξίσλ αλά ηόλν πεηξώκαηνο κε ηε κέζνδν εθρύιηζεο ηνπ κεηάιινπ κε πδαηηθά θπαληνύρα δηαιύκαηα (θπάλσζε). Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνπξηώλ γίλεηαη ιόγνο γηα πεξηεθηηθόηεηεο θάησ ηνπ κηζνύ γξακκαξίνπ ρξπζνύ αλά ηόλν πεηξώκαηνο. Εεηείηαη όκσο ε παξαγσγή εθαηνληάδσλ (κήπσο θαη ρηιηάδσλ;) ηόλσλ ρξπζνύ. 3

4 2. ηε βόξεηα Διιάδα νιόθιεξε ε εξβνκαθεδνληθή κάδα (ε δώλε κεηαμύ ηξαησλίνπ θαη Γντξάλεο), ην ηκήκα ηεο νξεηλήο Θξάθεο κεηαμύ Ρνδόπεο - Έβξνπ (ε δώλε επεθηείλεηαη ζηε Βνπιγαξία όπνπ ήδε πξναλαθέξζεθε επηρεηξείηαη αδεηνδόηεζε αλάινγσλ κνλάδσλ) θαη κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ Παγγαίνπ πεξηέρνπλ ρξπζό ζε ιεπηνκεξή δηαζπνξά (κεξηθά γξακκάξηα αλά ηόλν πεηξώκαηνο). Οη εκθαλίζεηο είλαη ρακεινύ βάζνπο (επηζεξκηθά ζπζηήκαηα - από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο κέρξη 600 m) oπόηε ραξαθηεξίδνληαη πξόζθνξεο γηα εθκεηάιιεπζε αξρηθά κε επηθαλεηαθή θαη αθνινύζσο κε ππόγεηα εμόξπμε. ηηο θνπξηέο ην θνίηαζκα πεξηέρεη ρξπζό 0,8 γξακκάξηα αλά ηόλν πεηξώκαηνο θαη 0,5% ραιθό. ην Πέξακα ηνπ Έβξνπ 4 θαη ζηηο άπεο 18 (εθεί ε εθκεηάιιεπζε ζα είλαη ππόγεηα). 3. Μεγάινη όγθνη πεηξσκάησλ ζα εμνξύζζνληαη, ζα αιέζνληαη ελ πγξώ (πγξή ιεηνηξίβεζε) θαη ζα πθίζηαληαη εθρύιηζε κε θπαληνύρα πδαηηθά δηαιύκαηα. Απηόκαηα νιόθιεξε ε πνζόηεηα ησλ πεηξσκάησλ ζα θαζίζηαηαη απόβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Έκθνξηε θπαλίνπ ζα απνηίζεληαη ζηνπο ιεγόκελνπο ρώξνπο (ή ιίκλεο) ηεικάησλ. Γειαδή ε γε ζα θαηαζηεί θπαληνύρν απόβιεην Σν ζεκεξηλό αλάγιπθν ηεο γεο (θπξίσο ζε νξεηλέο εκηνξεηλέο πεξηνρέο όπνπ επηθξαηνύλ δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο) ζα αληηθαηαζηαζεί από ηεξάζηηα επηθαλεηαθά νξύγκαηα, επηθαλεηθέο απνζέζεηο ζηείξσλ θαη ιίκλεο ηεικάησλ. Με βάζε ην ΔΑ Υαιθηδηθήο πάλσ από ζηξέκκαηα δάζνπο ζα έρνπλ ζήκεξα απηήλ ηελ ηύρε. Σν επηθαλεηαθό όξπγκα ζηηο θνπξηέο ζα έρεη δηάκεηξν πάλσ από 1200 m θαη βάζνο 600 m. Καη έπεηαη δξακαηηθή θαη αλεμέιεγθηε ζπλέρεηα γηα νιόθιεξε ηε βόξεηα Διιάδα. Πξαθηηθά γηα παξαγσγή 30 ηόλσλ ρξπζνύ από 200m βάζνο ζα επέξρεηαη αλαληίζηξεπηε θαηαζηξνθή πεξίπνπ έσο ζηξεκκάησλ γεο, θπξίσο δαζηθήο ή θαζαξνύ δάζνπο. 4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπάλσζεο αλεμέιεγθηεο πνζόηεηεο θαζαξνύ πδξνθπαλίνπ εμαηκίδνληαη ζηελ αηκόζθαηξα από ηελ επηθάλεηα ησλ δεμακελώλ εθρύιηζεο θαη ησλ ιηκλώλ ηεικάησλ. Γη απηό όια ηα εξγνζηάζηα θπάλσζεο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζηελ αηκόζθαηξα θαη πνπζελά δελ βξίζθνληαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Ζ νπζία απηή είλαη πιήξσο δηαιπηή ζην λεξό, άξα θαη ζηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο. Οη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο (αέξαο, βξνρή) ην επαλαθέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο όπνπ δηαιύεη κέηαιια θαη ηα κεηαηξέπεη ζε πδαηνδηαιπηά κεηαιινθπαληνύρα ζύκπινθα αλεμέιεγθηα. Δπηζεκαίλεηαη ε δηαιπηνπνίεζε ηνπ αξζεληθνύ ην νπνίν πξαθηηθά είλαη αδηάιπην ζην θαζαξό λεξό. Πνιύ κηθξέο πεξηεθηηθόηεηεο ζε θπαληόληα όκσο ην δηαιπηνπνηνύλ. Σν πεξηβαιινληηθό απνηέιεζκα επνκέλσο είλαη ζσξεπηηθό θαη πιήξσο κε αλαζηξέςηκν. ηελ πεξηνρή ηνπ επηζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο Αηζύκεο-απώλ-Πεηξσηώλ πξόθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κία ιίκλε ζπγθέληξσζεο επηθαλεηαθώλ πδάησλ κε ην θξάγκα ηνπ Ιαζίνπ γηα άξδεπζε ησλ παξαθείκελσλ θαιιηεξγεηώλ (αλαηνιηθό πεδηλό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο). Ζ ιίκλε απηή ζα επεξεάδεη ην κηθξνθιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κε ηελ απμεκέλε πγξαζία ηελ νπνία επηθέξεη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Οη ζπλέπεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ θπάλσζεο ζην πεξηβάιινλ απηό από ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο ηνπ πδξνθπαλίνπ ζα είλαη δξακαηηθέο. 4

5 Δάλ αξλνύληαη ηελ παξάκεηξν απηή ηόηε λα δεηήζεη ε ηνπηθή θνηλσλία λα ηνπνζεηεζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ δεμακελώλ θπάλσζεο ζε εξκεηηθά θιεηζηό ρώξν. Η απαξάδεθηε απηή δξάζε νδεγεί ζηελ παξνπζία δειεηεξίσλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά ζσξεπηηθά θαη ηειηθά βέβαηα κε ηε βξνρή εηζέξρνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Σν ζέκα επηζεκάλζεθε ζηηο αξρέο ηεο Σνπξθίαο πξηλ 15 ρξόληα δηόηη ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο ην αξζεληθό βξίζθεηαη ζηε γεσρεκεία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Παξά ηε ζσξεία δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαηά ηεο θπάλσζεο νη αξρέο επέηξεςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαιιείνπ ηνπ Ovacik. ήκεξα ζην πόζηκν λεξό ηεο κύξλεο βξέζεθε πεξηεθηηθόηεηα ζε αξζεληθό πςειόηεξε θαηά 10 θνξέο από ηηο ηηκέο πνπ επηηξέπεηαη από ηα δηεζλή standards. Πνηνο επζύλεηαη γη απηό ν Αιιάρ βέβαηα!!!!!!!! 5. Τπνθξηηηθά πξνηείλεηαη «απνηνμηθνπνίεζε» ησλ θπαληνύρσλ πνιθώλ πξηλ ηελ απόξξηςε ζην ρώξν ηέικαηνο νπόηε νη εηαηξίεο ππνζηεξίδνπλ όηη ην ηειηθό απόξξηκκα ζα είλαη αδξαλέο ζηε ιίκλε ηέικαηνο. Γηα αδξαλή θπαληνύρα ηέικαηα (απνδεθηέο πεξηεθηηθόηεηεο θπαληόλησλ ζε ιίκλεο) θάλεη ιόγν θαη ε ΚΤΑ ηνπ 2009 θαη απόζεζή ηνπο ζηηο «θνηιόηεηεο» (δειαδή ζηα πξνεγνύκελα νξύγκαηα). Η πξόηαζε απηή κνπ έγηλε ην 2001 θαη ηελ απέξξηςα θαηεγνξεκαηηθά γηα ηε Θξάθε έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηνπ ηη ζεκαίλεη «αδξαλέο θπαληνύρν ηέικα». Με απιά ιόγηα ηελ επηθαηξνπνίεζαλ..κέζσ ΔΔ!!!!!! Γηα λα γίλεη αληηιεπηό ζηνλ θαζέλα. Δπηρεηξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ ηε γε θαη λα ηελ θαηαζηήζνπλ θπαληνύρν απόβιεην. ΠΟΤ ΘΑ ΣΟ ΒΑΛΟΤΝ; Οπνπδήπνηε αξθεί λα βαθηίδεηαη «αδξαλέο» Γηα πξνζέμηε όκσο ηελ αθόινπζε παξάγξαθν Αο επηρεηξεζεί εζηίαζε ζηε δηεξγαζία ηεο θπάλσζεο. Δπί 24 ώξεο ν ιεηνηξηβεκέλνο πνιθόο αλαδεύεηαη ζηηο δεμακελέο εθρύιηζεο ώζηε λα δηαιπηνπνηεζεί ν ρξπζόο. Γηα λα πεξηνξηζζεί ε εμάηκηζε πδξνθπαλίνπ ην ph ηνπ πνιθνύ δηαηεξείηαη ζην 10,5 (πςειά αιθαιηθό) κε πξνζζήθε CaO. Βέβαηα εμάηκηζε ππάξρεη θαη κάιηζηα ηζρπξή!!! To θπάλην δηαιύεη ην ρξπζό αιιά παξάιιεια θαη πνιιά άιια κέηαιια (ζπλήζσο ηα ζεκεξηλά πεηξώκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο πνιπκεηαιιηθά). Σν πςειό ph νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πδξνμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ απηώλ ηα νπνία ε ρεκεία ηα ραξαθηεξίδεη σο αδηάιπηα ηδήκαηα. Σα ηδήκαηα όκσο απηά παξακέλνπλ ζηνλ πνιθό, δελ απνκαθξύλνληαη από απηόλ. Απηό όπσο επεμεγείηαη ακέζσο είλαη κείδνλ πεξηβαιινληηθό ζέκα. Μεηά ηελ απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε θαηαθξήκληζε από ηελ πγξή θάζε ηνπ πνιθνύ επηρεηξείηαη ε απνθαινύκελε (θαη πνιπδηαθεκηζκέλε) απνηνμηθνπνίεζε ηνπ θπαλίνπ ηνπ πνιθνύ. Όπσο όιεο νη πξνηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο απηό απνηειεί ηε κηζή αιήζεηα. Ζ άιιε κηζή αιήζεηα είλαη όηη νη ππάξρνπζεο ζήκεξα κέζνδνη απνηνμηθνπνίεζεο ησλ θπαληόλησλ επηηπγράλνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ θπαλίνπ ηεο πδαηηθήο θάζεο ηνπ πνιθνύ ζε άιιεο αδσηνύρεο ελώζεηο (όπσο ηα θπαληθά, ε ακκσλία ή ην ακκώλην) νη νπνίεο θαη απηέο είλαη δειεηήξηα. 5

6 ηνπο πνιθνύο ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ παξακέλνπλ αλεμέιεγθηεο πνζόηεηεο θπαληόλησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηε ζηεξεά θάζε ηνπ ηέικαηνο Οη κέζνδνη απνηνμηθνπνίεζεο δελ ηηο επεξεάδνπλ. Ο πνιθόο απνξξίπηεηαη κε ph 10,5 ζηε ιίκλε ηέικαηνο ε νπνία έρεη κεγάιε επηθάλεηα. Από ηε ζηηγκή απηή ην ph ηεο ιίκλεο είλαη πεξηβαιινληηθά εμαξηώκελν ιόγσ ηεο δξάζεο αξρηθά ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο. Γξήγνξα πέθηεη ζηα επίπεδα 8 έσο 8,5. Μεηά παξέιεπζε ρξόλνπ ζηε ιίκλε ηέικαηνο αξρίδεη θαη επηδξά ν βηνινγηθόο παξάγσλ. Σα βαθηεξίδηα ξίρλνπλ αθόκε ηελ ηηκή ηνπ ph κέρξη αθόκε θαη ηελ ηηκή 6. ηηο πεξηνρέο απηέο ηεο ελεξγνύ νμύηεηαο επέξρεηαη αλεμέιεγθηε δξάζε ησλ πξνζξνθεκέλσλ θπαληόλησλ ζηε ζηεξεά θάζε ηνπ πνιθνύ. Αληηδξνύλ κε ηα πνιιά ππάξρνληα κέηαιια (όπσο πρ κε ηα αδηάιπηα κέρξη ηόηε πδξνμείδηα) θαη δεκηνπξγνύλ κηα πνηθηιία από πδαηνδηαιπηά κεηαιινθπαληνύρα ζύκπινθα κέζα ζην ηέικα. Σν ηέικα είλαη ζήκεξα ηερλνινγηθά απνιύησο ρεκηθά κε ραξαθηεξίζηκν Σα πξναλαθεξόκελα απνηεινύλ ην πην πηζαλό ελδερόκελν θαη ελ πνιινίο ζέηνπλ ζε αβεβαηόηεηα ηελ απιντθή άπνςε πεξί απνηνμηθνπνίεζεο ησλ θπαληόλησλ. Υηιηάδεο ζηξέκκαηα από αλάινγεο ιίκλεο ζα θνζκνύλ ηε Θξάθε θαη ηε βόξεηα Διιάδα, κεγαιύηεξεο ζε έθηαζε από ηηο ππάξρνπζεο ιίκλεο θαη πνηάκηα κε πόζηκν λεξό. Έηζη ε παλάζιηα από πεξηβαιινληηθή άπνςε ΚΤΑ 39624/ (ΚΤΑ νπθιηά, Υαηδεδάθε, Φινγαίηε, Παπαζαλαζίνπ) ζηα άξζξα 11, 13 θαη 14 επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ιηκλώλ (!!!!) κε θπαληόληα ζηηο θνηιόηεηεο (!!!) Δπηρεηξείηαη ινηπόλ κε ηελ ΚΤΑ απηή λα ραξαθηεξίδνληαη νη απνξξηκκαηηθνί πνιθνί σο αδξαλείο (απνδεθηά όξηα θπαληόλησλ ζε ιίκλεο ΔΛΔΟ) θαη λα απνξξίπηνληαη ΠΑΝΣΟΤ. Σν ζέκα έρεη πάξεη πηα αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο γηα ηε Θξάθε θαη ηε Μαθεδνλία. ηελ εηζήγεζή κνπ ζηα πιαίζηα ηεο HELLECO 2003 ραξαθηήξηζα ην θαηλόκελν απηό σο ηελ πεξηβαιινληηθή πηώρεπζε ηνπ ηόπνπ. Έξρνληαη ινηπόλ ζήκεξα πνιηηηθνί νη νπνίνη έθεξαλ ηε ρώξα ζηα πεξηζώξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάπησζεο ιόγσ ηνπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ λα ηελ απαμηώζνπλ θαη πεξηβαιινληηθά ζε θαηάπηπζην βαζκό. Ζ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Θξάθεο ζα πξέπεη λα αμηώζεη από ηελ θπβέξλεζε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πεηξακαηηθήο κνλάδαο θπάλσζεο (έρεη δελ έρεη ην πέηξσκα ρξπζό) δπλακηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 ηόλσλ πεηξώκαηνο ην 8σξν κε ηέικα επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 200 ζηξεκκάησλ θαη ύςνο θξάγκαηνο ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ. Ωο θαηαιιειόηεξνο ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνηείλνληαη ηα βνπλά θνληά ζηηο πεγέο 6

7 ηνπ Μόξλνπ ή ηνπ Δύελνπ πνηακνύ. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ πιήξσζε ηνπ ηέικαηνο κε ηα θπαληνύρα απόβιεηα Σε κνλάδα απηή ζα ρξεκαηνδνηήζεη ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Θξάθεο θαη ζα ηε ιεηηνπξγήζεη θαη παξαθνινπζήζεη ηελ ηνμηθόηεηα ζε θπάληα θιπ γηα 10 ρξόληα. Αθνύ δηαπηζησζεί όηη όια είλαη αδξαλή ηόηε ζα ζπδεηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε αλάινγσλ κνλάδσλ ζηε Θξάθε κε νηθνλνκηθό αληάιιαγκα όπσο ζα αλαθεξζεί ζε επόκελε παξάγξαθν. 6. εκεηώζηε ηηο πνζόηεηεο θαζαξνύ λεξνύ (ε θπάλσζε είλαη πδξνκεηαιινπξγία) ην νπνίν ζα κνιύλεηαη από ηε δηαδηθαζία (100 m 3 /ώξα γηα θάζε 1000 tn/εκέξα επεμεξγαδόκελνπ πεηξώκαηνο, ζην ΔΑ Υαιθηδηθήο πξνηείλεηαη ε εμόξπμε θαη επεμεξγαζία tn πεηξώκαηνο εκεξεζίσο!!!). Οη εθξεθηηθέο πνζόηεηεο λεξνύ ζα αληινύληαη από ππόγεηνπο πδξνθνξείο θαη ζα είλαη πιήξσο αληαγσληζηηθέο ησλ απαηηήζεσλ ζε λεξό γηα άξδεπζε θαη ύδξεπζε. ήκεξα ε απαίηεζε γηα «πξναπνζηξάγγηζε» ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα ηνπ όξνπο Κάθθαβνο (θαληαζηείηε ηη ζα γίλεη κε ηελ πιήξε απνζηξάγγηζε!!!!) ζηε Μεγάιε Παλαγηά Υαιθηδηθήο γηα λα βγεη ν ρξπζόο από ην θνίηαζκα ζηηο θνπξηέο είλαη απόιπηα αληαγσληζηηθή ζηελ πνζόηεηα λεξνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ληόπηνπ πιεζπζκνύ. Καη ζπδεηά ηέηνηεο αζιηόηεηεο ην ειιεληθό δεκόζην. 7. Σα πεηξώκαηα ζε Υαιθηδηθή θαη Θξάθε είλαη ζεηνύρα. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ επηζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Θξάθεο ην γεσινγηθό κνληέιν εκθαλίδεη ην ραξαθηεξηζηηθό «ππξηηηθό θαπέιν» ζηηο θνξπθέο ησλ ιόθσλ. Κάησ από ηελ εκθάληζε απηή ππάξρεη ε δώλε αιινπλίηε θαη ακέζσο κεηά ε εκθάληζε ησλ κηθηώλ ζεηνύρσλ. Καη νη δύν απηέο νκάδεο πεηξσκάησλ πδξνιύνληαη εθπέκπνληαο δηαιπηά κέηαιια ζηα επηθαλεηαθά λεξά. Ζ κεηαιινπξγία ηνπ ρξπζνύ ζα απνθαιύςεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κεγάιεο εθηάζεηο κε ηα πεηξώκαηα απηά. Τπάξρνπλ ζηνπο ράξηεο ησλ εηαηξηώλ ηνπιάρηζηνλ 120 ιόθνη κα ππξηηηθά θαπέιια ζην επηζεξκηθό πεδίν. Γη απηό θαη ε ιπζζαιέα επίζεζε αδεηνδόηεζεο ηώξα πνπ ε ηηκή ηνπ ρξπζνύ έθζαζε ηα 1100 $/tr.oz. θεθηείηε όκσο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο Όμηλεο Απνξξνήο Μεηαιιείσλ ζηελ πεξηνρή. Σν βξόρηλν λεξό θαη πξννδεπηηθά θαη ην ππόγεην ζα κνιύλνληαη από ηε δεκηνπξγία ζεηηθνύ νμένο ην νπνίν δηαιπηνπνηεί ηα βαξέα κέηαιια (όμηλε απνξξνή κεηαιιείσλ, ΟΑΜ) θαηά αλεμέιεγθην ηξόπν ιόγν ηεο ηεξάζηηαο έθηαζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ. ΟΑΜ βέβαηα ζα δεκηνπξγεί θαη ε ζθόλε πνπ ζα εθιύεηαη από ηελ εμόξπμε. Εεηείζηε ην ράξηε γεσρεκείαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο Λαπξίνπ (αιιά θαη ηεο Κίξθεο Έβξνπ θαη ηνπ ηξαησλίνπ) γηα λα δηαπηζηώζεηε πσο ζα θαηαληήζεη ε πεξηνρή ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη ηνπ επηζεξκηθνύ πεδίνπ Αηζύκεο απώλ Πεηξσηώλ από ηε κόιπλζε ζε βαξέα κέηαιια ζε ιίγα ρξόληα από ηα θαηλόκελα απηά. 8. Δλώ ε εμόξπμε ησλ πεηξσκάησλ είλαη κεηαιιεπηηθή δηαδηθαζία ε θπάλσζε είλαη θαζαξά ρεκηθή θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε αλνηθηά θπθιώκαηα όπσο απηά ηεο κεηαιινπξγίαο ρξπζνύ από πεξηβαιινληηθή άπνςε είλαη απαξάδεθηε. Γειαδή ηα απνθαινύκελα κεηαιιεία ρξπζνύ είλαη ηππηθά κεηαιιεία κόλνλ θαηά ην ηκήκα ηνπο ην αλαθεξόκελν ζηελ εμόξπμε ηνπ πεηξώκαηνο. Από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ην λεξό σο παξάγσλ επεμεξγαζίαο (θαη κάιηζηα κε θπαληόληα) ηόηε ε δηεξγαζία είλαη θαζαξά 7

8 ρεκηθή. Καη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη όζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηώζεηο. Μηα ρεκηθή βηνκεραλία απηνύ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνηόηεηαο απιά δελ είλαη δπλαηόλ λα αδεηνδνηεζεί Οπόηε ε ΚΤΑ έθαλε ην ζαύκα ηεο Υαξαθηήξηζε ηε δηεξγαζία θαη ηα απόβιεηά ηεο κεηαιιεπηηθά θαη άλνημε ην δξόκν γηα αλεκπόδηζηε αδεηνδόηεζε Ζ αξλεηηθή βηνινγηθή δξάζε ζηα έκβηα όληα ησλ ελώζεσλ ηνπ θπαλίνπ είλαη γλσζηή. Σα απόβιεηα ηεο δηαδηθαζίαο όπσο πξναλαθέξζεθαλ θξίλνληαη σο ρεηξόηεξα από ηα ππξεληθά θαηάινηπα. 9. Δπηρεηξνύλ λα πείζνπλ όηη ζα παξάγνπλ ην ρξπζό κε κεζόδνπο ρσξίο θπάλην (ηε ζπλεζίδνπλ ηελ ηαθηηθή απηή όπσο πρ γηα ηηο άπεο Ρνδόπεο) ή κε «κεξηθή θπάλσζε». Δίλαη απιά εύξεκα!!!! Aθόκε απαληά ην ΤΠΔΥΩΓΔ ζηελ πξόηαζε θάπνηαο εηαηξίαο γηα αλάινγε κέζνδν ζηε Θξάθε. Αθνύ ππάξρεη ηέηνηα κέζνδνο γηαηί δελ ηε γεληθεύνπλ θαη αδεηνδνηνύλ παλάζιηεο ιίκλεο κε θπαληόληα κέζα ζε θνηιόηεηεο; 10. Η δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα αλαραηηηζζεί κέζα ζηα ηππηθά ζήκεξα ηζρύνληα λνκηθά πιαίζηα αδεηνδόηεζεο. Ο λόκνο 210/1973 (κεηαιιεπηηθόο θώδηθαο) ν νπνίνο ζήκεξα δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο κεηαιιείσλ είλαη απζηεξά λόκνο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιεηνθηεζίαο. Πνηληθή λνκνινγία γηα πεξηβαιινληηθά εγθιήκαηα δελ πθίζηαηαη!!!!!!! Πνπζελά νη ζεκεξηλνί λόκνη δε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ αμία ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ ην νπνίν νη δηαδηθαζίεο απηέο δεηνύλ λα αλαιώζνπλ. Έρνπκε ρξπζό κεξηθά γξακκάξηα ζηνλ ηόλν, βγαίλεη κε θπάλσζε, ζα ηνλ πάξνπκε θαη «γαία ππξί κηρζείησ». Καη απνκέλεη ε πξνζθπγή ζην ηδ. 5. Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο Κάπνηνο από ηνπο πνιηηηθνύο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ κε ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Α) Με ην ραξαθηεξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο σο «αλαπηπμηαθήο» έλα κεγάιν κέξνο ησλ ιεγόκελσλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ ζα είλαη πξαθηηθά επηδόηεζε δεκόζηνπ ρξήκαηνο. Όηαλ όκσο θιεζεί ην δεκόζην λα απνθαηαζηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηόηε ην θόζηνο ζα είλαη δπζβάζηαθην. Αο απαληήζνπλ νη ππεύζπλνη (αλ ππάξρνπλ ηέηνηνη) ηη έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ κεηαιιείνπ Βάβδνπ όπνπ ζηξέκκαηα δαζηθήο έθηαζεο ζην βνπλό έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζειεληαθό ηνπίν. Με ηελ πξναπνζηξάγγηζε ηνπ Κάθθαβνπ ζηηο θνπξηέο ζα κείλεη λεξό γηα νιόθιεξε ηε Υαιθηδηθή; Γηαηί κειεηνύλ θξάγκα ζην Υαβξία θαη παξάιιεια αδεηνδνηνύλ ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ Κάθθαβνπ πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή ηξνθνδνζίαο ηνπ; 8

9 Με 1100 $/ tr. νz ηηκή ηνπ ρξπζνύ θαη θόζηνο παξαγσγήο πνιύ θάησ ησλ 200 $/ tr. νz ηα θέξδε ησλ εηαηξηώλ ζα είλαη γηγάληηα ελώ ην ειιεληθό δεκόζην έρεη εθρσξήζεη όιε ηελ αμία θαη δελ ζα εηζπξάμεη ηίπνηε. Κάζε πηπρή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα επηδνηείηαη (πρ εηδηθέο ηηκέο ζην ειεθηξηθό ξεύκα, επηδόηεζε πξνζιήςεσλ ζην πξνζσπηθό, ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ). Μελ πεξηκέλεηε είζπξαμε από πηζαλά θέξδε ησλ εηαηξηώλ. Πάληνηε παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ηζνινγηζκνύο ή δεκίεο. Γηόηη θάλνπλ ρξήζε ησλ ιεγόκελσλ penalty elements ζηα πξντόληα ηνπο (ζπκππθλώκαηα θιπ) ηελ παξνπζία ησλ νπνίσλ ΓΔΝ κπνξεί λα ειέγμεη ην δεκόζην. Σα ζηνηρεία απηά δήζελ κεηώλνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο!!!!!!! Έηζη ΓΔΝ πιεξώλνπλ άκεζνπο θόξνπο. Γεδνκέλνπ όηη ν απνθαινύκελνο «νξπθηόο πινύηνο» κε βάζε ην Ν. 210/1973 είλαη κόλνλ δηθόο ηνπο ην δεκόζην αθ ελόο δελ ζα εηζπξάμεη ηίπνηε, ζα ηνπο επηδνηεί αλειέεηα θαη ηέινο ζα αλαιάβεη ηα δπζβάζηαθηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Πρ πσο ζα απνθαηαζηήζεη ην πεξηβάιινλ ζηνλ Κάθθαβν Υαιθηδηθήο ην δεκόζην όηαλ ε δηεξγαζία πξναπνζηξαγγίζεη ην βνπλό; Πέληε είλαη ηα θύξηα κέηαιια ηεο ηερλνινγίαο (ζίδεξνο, αινπκίλην, ραιθόο, ςεπδάξγπξνο, κόιπβδνο). Αιιά πέληε δεπηεξεύνληα (ρξώκην, ληθέιην, ππξίηην, καγλήζην, καγγάλην). Ζ παξαγσγή ηνπο δεκηνπξγεί πιεγέο θαη απόβιεηα ζηνλ πιαλήηε. Ζ αμία όκσο ησλ κεηάιισλ απηώλ ζηελ επεμεξγαζκέλε ηνπο κνξθή (θξάκαηα) είλαη εθξεθηηθά πνιιαπιάζηα ηεο αμίαο ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ θαζαξνύ κεηάιινπ. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά κηθξέο ρώξεο (πρ Γαλία, Διβεηία, Οιιαλδία, Βέιγην, Ηζξαήι, Κνξέα) αιιά θαη ε Ηαπσλία επεμεξγάδνληαη ηα κέηαιια ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη εηζπξάηηνπλ ηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. Γελ δηαλννύληαη λα εθαξκόζνπλ θπάλσζε, ηελ αθήλνπλ γηα ρώξεο όπνπ ε αληίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ππνηνληθή έσο αλύπαξθηε. ήκεξα κε ηδηαίηεξα ππνθξηηηθό ηξόπν ε ΔΔ δεηά από ηελ ππό πηώρεπζε Διιάδα λα θαηαζηξέςεη θνκκάηηα ηεο γεο ηεο θαη λα ηνπο δώζεη κέηαιια κε ην επηρείξεκα ηεο ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγώλ!!!!! Σν επηρείξεκα απηό κόλνλ γέισηεο πξνθαιεί δηόηη εάλ εθαξκνζζεί πρ ζηελ Ιαπσλία ή ηελ Κνξέα ηόηε νη ρώξεο απηέο ζα θαηαδηθαζζνύλ ακέζσο ζε νηθνλνκηθό καξαζκό Μήπσο ην ίδην δελ ηζρύεη γηα ηηο θεληξηθέο θαη βόξεηεο επξσπατθέο ρώξεο ζηηο νπνίεο πνηέ δελ πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί ε ΚΤΑ νπθιηά, Φινγαίηε, Παπαζαλαζίνπ, Υαηδεδάθε; Η αξρή απηή ΓΔΝ ηζρύεη ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. Δίλαη δηθό ηνπο εύξεκα γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε θαη λα αξπάμνπλ ην ρξπζό Ση ιέεη ν ιαιίζηαηνο θ. Γήκαο γη απηό; Tη απνκέλεη γηα ηελ θαηαρξεσκέλε Διιάδα ε νπνία ήδε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα δηεζλώλ ηνθνγιύθσλ κε ην δεκόζην δαλεηζκό; Καη ε πεξηβαιινληηθή πηώρεπζε βέβαηα Ο ρξπζόο δελ είλαη ηερλνινγηθό κέηαιιν. Ενύκε ζηελ επνρή αλάζηξνθεο αιρεκείαο ηνπ όπνπ ην εκπόξην επηδεηά θνηλέο εθαξκνγέο γηα έλα πνιύηηκν κέηαιιν ηόλνη ηνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζηα ππόγεηα κεγάισλ Σξαπεδώλ θαη δελ μέξνπλ ηη λα ηνλ θάλνπλ. Ζ παξαγσγή ηνπ όκσο δεκηνπξγεί αξηζκεηηθά πνιύ πεξηζζόηεξα απόβιεηα (ηερλνινγηθά κε αληηκεησπίζηκα) από όηη ε παξαγσγή όισλ καδί ησλ δέθα ηερλνινγηθώλ κεηάιισλ (ηερλνινγηθά ζε ζνβαξό πνζνζηό αληηκεησπίζηκα). 9

10 Ζ βόξεηα Διιάδα έρεη άθζνλν ρξπζό (ίζσο εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο ηόλνπο) ζηα πεηξώκαηα κε πεξηεθηηθόηεηεο κεξηθώλ γξακκαξίσλ ζηνλ ηόλν. Καη εδώ ηίζεηαη ην θηινζνθηθό/ηερλνινγηθό δίιεκκα. Αλ απηά ζεσξεζνύλ θνηηάζκαηα θαη επηρεηξεζεί απόιεςε ηνπ ρξπζνύ κε εθρύιηζή ηνπο κε θπάλην (εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ νπθιηά-φινγαίηε-υαηδεδάθε-παπαζαλαζίνπ) ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ζα είλαη αλππνιόγηζηε. 6. Μεηαιιεία θαη πεξηβαιινληηθή εζηθή Πνιινί ζα επηρεηξήζνπλ λα πξνβιέςνπλ ην εάλ ηα απνηειέζκαηα κίαο αλάινγεο δηεξγαζίαο ζα ήηαλ από πεξηβαιινληηθή άπνςε ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηνλ ηόπν κε βάζε ηε γλώζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ηερληθή πξόηαζε γηα εθαξκνγή ηεο θπάλσζεο. Η γλώζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα κόλνλ όηαλ θηλείηαη ζε εζηθά πιαίζηα, ελ πξνθεηκέλσ πεξηβαιινληηθά εζηθά πιαίζηα. Όηαλ δελ ζηεξίδεηαη ηόηε ελππάξρεη ν θίλδπλνο κεγάιεο θαηαζηξνθήο (πρ ν 2 νο παγθόζκηνο πόιεκνο ζηεξίρζεθε ζηε γλώζε αιιά εθηόο εζηθώλ πιαηζίσλ νπόηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ήηαλ θαηαζηξνθηθά). Όηαλ ε δηεξγαζία ηεο θπάλσζεο δεηά Α) λα εθζέζεη ζην βξόρηλν λεξό θαη ζην πδξνθπάλην ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο κεγάιεο επηθαλεηαθέο εθηάζεηο κε ζεηνύρα πεηξώκαηα ηνπ επηζεξκηθνύ πεδίνπ Αηζύκεο απώλ Πεηξσηώλ ή Β) λα πξν-αληιεί (!!!) αλεμέιεγθηα ην ππόγεην λεξό θαη λα ην πεηά ζηε ζάιαζζα από ηνλ Κάθθαβν Υαιθηδηθήο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ρξόληα αλ όρη δεθαεηίεο) ζην απίζαλν όξπγκα (θνηιόηεηα) δηακέηξνπ 1200 θαη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ Γ) λα δεκηνπξγεί ιίκλεο κε θπαληόληα κέζα ζε αηειείσηεο θνηιόηεηεο δηαζηξνθήο ηνπ λνπ απιά θηλείηαη εθηόο πιαηζίσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο. H ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ΤΩΜΗ ΜΔΩ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΠΟΤ ΣΗΝ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤΝ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΠΟΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΡΑΚΗ ΣΟΤ ΣΔΔ ΑΠΑΙΣΔΙ ΟΥΙ ΣΟ ΚΤΑΝΙΟ ΣΗ ΘΡΑΚΗ ε απάληεζε ηνπ πξνθιεηηθνύ θαη απάλζξσπνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΚΤΑ 39624/2209/Δ103 ηεο 25 εο επηεκβξίνπ 2009 (ΦΔΚ Β /.9/2009) θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 11, 13 (θνηιόηεηεο εθζθαθήο!!!!!!!) θαη 14 (νξηαθέο ηηκέο θπαλίνπ ζε ιίκλε!!!!!!) ηα νπνία ζαθώο ππνδνπιώλνπλ ηε Θξάθε (αιιά θαη ηε Μαθεδνλία) ζηελ θπάλσζε ε θνηλσλία ηεο Θξάθεο απαηηεί ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα άξζξα απηά. 10

11 Γξακκάξηα κεηάιισλ αλά ηόλν πεηξώκαηνο ΓΔΝ ζπγθξνηνύλ θνηηάζκαηα ζηε γε. Η θαιύηεξε ζήκεξα δηαηηζέκελε κέζνδνο (ε θπάλσζε γηα ην ρξπζό) απνηειεί θαηαζηξνθή γηα ηνλ ηόπν. Αο ηελ εθαξκόζνπλ ζηηο ρώξεο ηνπο. ΚΑΜΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΛΙΜΝΔ ΣΔΛΜΑΣΩΝ ΜΔ ΚΤΑΝΙΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ Απνηεινύλ απηέο νη αζιηόηεηεο πξάζηλε αλάπηπμε; Δκπξόο ζην δξόκν πνπ ραξάζζεη ε απόθαζε ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηεο Οπγγαξίαο ηεο 7/12/2009 γηα απαγόξεπζε εθαξκνγήο ηνπ θπαλίνπ ζηε κεηαιιεπηηθή 7. Δπίινγνο, ηερληθά αιιά θαη πνιηηηθά εξσηήκαηα Αο απαληήζνπλ νη θ.θ. νπθιηάο, Φινγαίηεο, Παπαζαλαζίνπ, Υαηδεδάθεο, Γήκαο θαη Verheugen ζηνπο αθόινπζνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζηελ θνηλσλία ηεο Θξάθεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο: α. Σν δξάκα ηνπ ιαγνύ Ζ εθζθαθή ζην Πέξακα θαη ζηηο άπεο (Άγηνο Γεκήηξηνο) ζα είλαη νη πξώηεο θνηιόηεηεο (1!!!!!) θαηάιιειεο γηα απόζεζε κέζα ηνπο ησλ θπαληνύρσλ θαηαινίπσλ από ηε ζεξησδία πνπ αδεηνδόηεζαλ κε ηελ ΚΤΑ. Μεηξήζακε ηνπιάρηζηνλ 120 ππξηηηθά θαπέια ζην επηζεξκηθό πεδίν. Καζέλα ζα απνηειεί ελ δπλάκεη θνηιόηεηα όπνπ ηειηθά ζα ζρεκαηίδεηαη κία ιίκλε κε θπάληα. Οη ρώξνη απηνί ζα είλαη πεξηθξαγκέλνη ζε κεγάιε αθηίλα πέξημ κε ειεθηξνθόξα ζύξκαηα γηα λα κελ πιεζηάδεη ςπρή δώζα (έηζη είλαη ε θαηάζηαζε ζην Ovacik). Έλαο ιαγόο απνθαζίδεη από ην λνκό Ρνδόπεο λα πάεη ζην λνκό Έβξνπ. Θα βξεη δξόκν λα ην πξαγκαηνπνηήζεη κέζα από ηα ειεθηξνθόξα ζύξκαηα ησλ αδξαλώλ θνηινηήησλ ζαο; β) To δξάκα ηεο κπεθάηζαο Ξέξεηε θύξηνη όηη ε πεξηνρή είλαη πεξηνρή θπλεγίνπ. Σα θαθόκνηξα ηα πνπιηά (θπξίσο κπεθάηζεο) θάπνηε δηςνύλ θαη ν ζεόο πξόβιεςε ηνπο πγξνηόπνπο (ιίκλεο ρσξίο θπάληα!!!!) γηα λα πίλνπλ λεξό. Σώξα επί ηέινπο ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο 120 ιίκλεο κε 20 ppm θπαληόλησλ. Θα πίλνπλ αλππνςίαζηα ζίγνπξα λεξό. Θα επηβηώζνπλ; Καη αλ δειεηεξηάδνληαη (εκείο ηνλίδνπκε όηη ζα δειεηεξηάδνληαη) ζε πόζε απόζηαζε ζα πέθηνπλ λεθξά όπσο ηα παηδηά ηνπ Gebels; Ση ζα πνπλ νη 11

12 αλππνςίαζηνη Θξαθηώηεο γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ε νπνία ζεκεησηένλ είλαη πνιύ θνηλή ζε αλάινγεο πεξηνρέο παγθνζκίσο; γ) Αζζελή νμέα ζε ιίκλεο κε θπάληα, θαηάπησζε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο Κπαληόληα ινηπόλ δηαζπώκελα από αζζελή νμέα ζε ιίκλεο. Πνπ ζην θαιό ζα βξεζνύλ ηα αζζελή νμέα θαη ηα ελ ιόγσ θπαληόληα γηα λα δηαζπαζζνύλ κέζα ζηηο ιίκλεο; Ξεθαζαξίζηε ην. Άιινπ είδνπο θπαληόληα δελ ζα ππάξρνπλ ζηηο ιίκλεο ζαο; Η άιινπ είδνπο δειεηήξηα; Μπνξείηε λα καο ελεκεξώζεηε; δ) Η ππνθξηηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ κε θαηάιεμε ηελ επίδηθε ΚΤΑ ζην δήηεκα ηεο εμάηκηζεο πδξνθπαλίνπ Καη ε νδεγία Verheugen θαη ε επίδηθε ΚΤΑ είλαη θείκελα θηηαγκέλα απνθιεηζηηθά από ηηο εηαηξίεο ρξπζνύ. Μόλνλ 200 kg πδξνθπαλίνπ εηήζηα ζα εμαηκίδνπλ ηα θαδάληα ηεο θπάλσζεο ζηε Θξάθε θαη ηε Υαιθηδηθή; Απνδείμηε ην ζηνλ θνζκάθε αιιά κε πξαθηηθό ηξόπν. Δκείο κπνξνύκε λα ην θάλνπκε όηαλ θιεζνύκε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία..αιιά ην ζύκα δελ ζα είλαη.θαλαξίληα!!!!!!! Θα είλαη άλζξσπνη. ε) Αληηδξαζηήξαο Knelson γηα βαξπηνκεηξηθό δηαρσξηζκό ρξπζνύ ζηηο θνπξηέο Θα βγεη ην 10% ηνπ πεξηερόκελνπ ρξπζνύ (κε 0,8 έσο 0,2 g/tn!!!!) ζηηο θνπξηέο κε απηό ην «κπνπδνύθη»; Άιια ιελ ηα βηβιία. Σόηε ην ΔΑ ηηλάδεηαη ζηνλ αέξα. Μήπσο κπνξνύλ λα ην δηεπθξηλίζνπλ, ηδηαίηεξα κε πνηόλ ηξόπν ην πέηπραλ; Με καο πνπλ βέβαηα όηη έθαλαλ δνθηκέο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζηε Φηλιαλδία, ζηελ Απζηξαιία θαη νπνπδήπνηε ζηε γε εθηόο από ηελ Διιάδα!!!!!! δ) Οηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα γηα ηε ρώξα, δεκόζην όθεινο ή ηειηθά άγξηα δεκία; Σν θόζηνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρξπζνύ Dore κε θπάλσζε είλαη πνιύ θάησ ησλ 200 US$/tr. νz. Παξεκβαίλεη ην θόζηνο θαζαξηζκνύ ηνπ ρξπζνύ Dore ην νπνίν είλαη άγλσζην ζην επξύ θνηλό ιόγσ ηεο αμίαο ησλ πεξηερόκελσλ ινηπώλ κεηάιισλ. Οπόηε ην ζπλνιηθό θόζηνο πέθηεη θαη άιιν. Από ηα επίπεδα απηά ν ρξπζόο θζάλεη ζήκεξα ζηελ αγνξά ζηα 1100 US$/tr. νz, όιε ε δηαθνξά ζηελ ηζέπε ηνπ δηεζλνύο εκπνξηθνύ θπθιώκαηνο. Σν δεκόζην ζα επηδνηεί κε ρίιηνπο ηξόπνπο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ιεπηά ηνπ έιιελα θνξνινγνύκελνπ θαη ζα πάξεη ηνπο θόξνπο από ηε θνξνιόγεζε ησλ ΑΔ, δειαδή ηίπνηε δηόηη νη εηαηξίεο απηέο πάληνηε παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ηζνινγηζκνύο. Καη ζην θηλάιε ζα θιεζεί λα απνθαηαζηήζεη (αλ πνηέ απηό είλαη δπλαηόλ ζηα πεξηβαιινληηθά κεγέζε πνπ 12

13 πξναλαθέξζεθαλ) θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. H δηεζλήο πξαθηηθή ιέεη όηη αλάινγεο εηαηξίεο πησρεύνπλ αθνύ πάξνπλ ην ρξπζό. Μπνξνύλ ηα εκεξνκίζζηα ηνπ πξνζσπηθνύ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ ππόινηπε θαηαζηξνθή; 500 ηόλνη ρξπζνύ είλαη ζήκεξα κεηξεκέλνη, άιινη 1000 ηνπιάρηζηνλ (θαηά ηελ άπνςή καο πνιύ πεξηζζόηεξνη) βέβαηνη. Καη ζα βγνύλ ΟΛΟΙ κε ηελ θπάλσζε ηεο ΚΤΑ. Γηαηί; Γηόηη ζηελ ΚΤΑ ζαο πέξα από ηειείεο, θόκκαηα, απνθάζεηο θαη κύξηνπο όζνπο καλδαξηληζκνύο (όπσο νη κέζνδνη ρσξίο θπάλσζε πνπ καο ιαλζάξνπλ νη εηαηξίεο) ππάξρεη αλαθνξά θαη δηαπξαγκάηεπζε ζε κία θαη κόλν ρεκηθή νπζία: ΣΟ ΚΤΑΝΙΟ Δπηεηθώο 50 δηο ε «αξπαρηή» εηο βάξνο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ιηκλώλ θπαλίσλ θαη θνηινηήησλ ηεο ΚΤΑ. Δθεί δελ ππάξρεη λνύκεξν. Γελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη. Οη πνιηηηθνί ηεο γεληάο ηνπ Πνιπηερλείνπ έθζαζαλ ζήκεξα ηε ρώξα ζηα πξόζπξα ηεο νηθνλνκηθήο πηώρεπζεο κε ην δεκόζην ρξένο. Με ηελ θπάλσζε ππνζεθεύνπλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο αθεξαηόηεηα. Απηή είλαη ε δξακαηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη επεξρόκελνη ζα ηξέρνπλ γηα δάλεηα λα ζπκκαδεύνπλ ηηο απνξξνέο από ηηο θνηιόηεηεο θαη ηα θπάληα ηεο θπάλσζεο ε) Καη ε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηνλ ηόπν κε ηελ ΚΤΑ Κξίλνπκε ηνπ πνιηηηθνύο θ.θ. Υαηδεδάθε, νπθιηά, Παπαζαλαζίνπ, Φινγαίηε, Γήκα θαη Verheugen κε βάζε θαη κόλν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αδεηνδόηεζε ηεο θπάλσζεο. Όπσο ε απόθαζή ηνπο είλαη «βάξβαξε» γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αθεξαηόηεηα ηνπ ηόπνπ, ην ίδην ζθιεξή είλαη θαη ε θξηηηθή. Γελ επεθηείλεηαη όκσο ζηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηά ηνπο ηελ νπνία θαηά ηα άιια ηηκνύκε. Δίκαζηε έθζακβνη από ην κεγαιείν ηεο πεξηβαιινληηθήο ζαο ιεπηόηεηαο Πξνηείλνπκε ινηπόλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο λα αλαγείξνπλ αλακλεζηηθή πιάθα καξκάξνπ ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο Κνκνηελήο θαη ηνπ Πνιπγύξνπ κε ηα νλόκαηά ζαο σο αδεηνδόηεο ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ρξπζνύ κε θπάλσζε. Αο επηηξέςνπλ ζηελ επόκελε γεληά (όηαλ εκείο ζα έρνπκε πιένλ θύγεη απ ηε δσή), ε νπνία ζα γεπζεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ΚΤΑ ζαο θαη ησλ «νδεγηώλ» ζαο, λα ζαο απνδώζεη ηηκέο γξάθνληαο ζηελ πιάθα Μπξάβν!!!! ζ) Δπίθιπζε επαηζζεζίαο από ηελ θα Σίλα Μπηξκπίιε γηα ην ζέκα. Πνηέ πνιηηηθόο δελ καο θάιεζε λα ηνπ πνύκε ηε γλώκε καο. Οιεο νη γξαπηέο εηζεγήζεηο καο πεηάρηεθαλ πξνθιεηηθά ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ. Τπάξρνπλ όκσο ιεπηνκέξεηεο ζηελ ππόζεζε πνπ αλ ηηο αθνύζεη θάπνηνο ζώθξσλ άλζξσπνο ζα θξίμεη!!!!!!! Απιά δελ κπνξεί θαλείο λα αδεηνδνηήζεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεο. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο νδεγίεο από ηνλ θ. Γήκα ηηο ζηακαηάο εθεί, δελ ηηο αθήλεηο λα ξεκάμνπλ ηνλ ηόπν. 13

14 Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Υπηεξηαθή ηερλνινγία γηα παξαγσγή ησλ ρπηώλ έδξαζεο ησλ πηεξπγίσλ (hub, αθαιόο) ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αηνιηθώλ πάξθσλ Πξάζηλε αλάπηπμε ζεκαίλεη δξάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. ύκθσλα κε ηηο δεζκεύζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζα επηδησρζεί ε πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην άκεζν κέιινλ. Μία ηέηνηα πεγή είλαη ηα αηνιηθά πάξθα. Ζ πξόηαζή καο ζπλδέεηαη πξαθηηθά κε ηελ ηδέα απηή. ήκεξα δηεζλώο θαηαζθεπάδνληαη κνλάδεο αλεμάξηεησλ αλεκνγελλεηξηώλ ησλ 5 θαη 6 MW, εληππσζηαθέο από θάζε άπνςε. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο βόξεηαο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Θξάθεο πξνηείλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε δύν ζύγρξνλσλ ρπηεξίσλ παξαγσγήο ρπηώλ από ειαηό ρπηνζίδεξν όπνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη νη ρπηέο βάζεηο έδξαζεο ησλ πηεξπγίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αηνιηθώλ πάξθσλ. Η πνηόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ γηα ηελ πεξίπησζε ειαηνύ ρπηνζηδήξνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ επξσπατθή πξνδηαγξαθή ΔΝ 1563 γηα ηα grades EN-GJS LT θαη EN- GJS LT ή θαη ην ISO γηα ηα grades ή Πξόθεηηαη γηα θεξξηηηθό ειαηό ρπηνζίδεξν ν νπνίνο ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ρπηεύεηαη ζε ζύγρξνλε κνλάδα. Κάζε ρπηήξην ζα απαζρνιεί από 150 έσο 200 εξγαδνκέλνπο. ήκεξα ρπηεύνληαη αλάινγα ρπηά βάξνπο κέρξη 40 tn ζε ρπηήξηα ηα νπνία δηεζλώο μεθπηξώλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν ζε πεξηνρέο όπνπ νη εηαηξίεο απηέο δξαζηεξηνπνηνύληαη. Οη κνλάδεο ζα ηεζνύλ ζηελ ππεξεζία επξύηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα πξνώζεζε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. ήκεξα ηα ρπηά αγνξάδνληαη από ηε Vestas (Γαλέδηθε εηαηξία) ή ηε Siemens ή ηζπαληθέο εηαηξίεο πιεξώλνληαο θπξηνιεθηηθά «ηνλ θνύθν αεδόλη» σο αηνιηθά πάξθα (παθέην). Οη εηαηξίεο ζα ππνρξεσζνύλ ζηα πιαίζηα αληηζηαζκηζηηθήο πνιηηηθήο λα εγθαηαζηήζνπλ κία κνλάδα ζην ηξαηώλη θαη κία ζηηο άπεο. Πέξα από ηνλ αξηζκό εξγαδνκέλσλ πνπ πξναλαθέξζεθε ζα ππάξμεη κία ξαγδαία αλάπηπμε ζπλνδώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πρ ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηά ηνπο θαη ζηελ θαηαζθεπή κέρξη ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ. Να πεξηκέλεηε πάλσ από 1000 εξγαδόκελνπο ζηελά πξνζαξηεκέλνπο ζηηο κνλάδεο απηέο. Αο κελ επαλαιάβεη ε ρώξα ην ιάζνο ηεο κε απνδνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιόγεζεο ησλ αεξνζθαθώλ F-16 ζηε ρώξα. Καη ζηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ λα κελ επαλαιεθζνύλ ηα ιάζε κε ηνπο ζπλδηθαιηζηέο λα εθξηδώλνπλ ηηο βηνκεραλίεο ειαζηηθώλ ζηε ρώξα (Goodyear, Pirelli). Iαλνπάξηνο 2010 Οη εηζεγεηέο Γ. Κ. Σξηαληαθπιιίδεο Γ. εξγθελιίδεο 14

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα