ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( CTQ Label ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ( CTQ HTL CRT-Β 2014/01 ) Α. Μέθοδος Αξιολόγησης και Περιγραφή Βαθμολόγησης. 01. Κατά το Β Στάδιο Αξιολόγησης ελέγχεται η απαίτηση από την ενδιαφερόμενη για Σήμα Ποιότητας (ΣΠ) επιχείρηση, όπως παρέχει στους πελάτες της κάποια ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα υπηρεσιών και ανέσεων, ανάλογα με την τάξη της και για έκαστο επίπεδο του ΣΠ. Η Αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο του Πελάτη / Αξιολογητή («Μυστικού Επισκέπτη»). 02. Ο Μυστικός Επισκέπτης διαμένει στην επιχείρηση ως κανονικός πελάτης, χωρίς να έχει κάνει εκ των προτέρων γνωστή την ιδιότητα του, και αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ανέσεις στη βάση ερωτηματολογίων που αντιστοιχούν στους διάφορους «Τομείς Αξιολόγησης». Οι ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ταυτίζονται με τις πλέον συνήθεις σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση περιοχές/χώρους ή και είδη/μορφές παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. 0. Οι ΤΟΜΕΙΣ Αξιολόγησης φαίνονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήματος, και ταξινομούνται κάτω από πέντε (5) ΠΤΥΧΕΣ, για τις οποίες και η επιχείρηση καλείται να εξασφαλίσει μια Ελάχιστη Απαιτούμενη Βαθμολογία (ΕΑΒ), ανάλογα με την τάξη της και το επίπεδο του Σήματος Ποιότητας. Οι αξιολογούμενες ΠΤΥΧΕΣ, ως επίσης και οι αντίστοιχες Ε.Α.Β., φαίνονται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήματος. 04. Σε αρκετες περιπτώσεις, οι ΤΟΜΕΙΣ Αξιολόγησης κατανέμονται πρώτα κάτω από επιμέρους ΥΠΟΠΤΥΧΕΣ, πριν την ταξινόμηση τους κάτω από τις κύριες Πτυχές (Π. και Π.4). Στον ΠΙΝΑΚΑ Ι φαίνονται επιπρόσθετα οι αντίστοιχοι Δείκτες Βαρύτητας (Δ.Β.), με τους οποίους και σταθμίζεται ο Βαθμός Επιτυχίας (Β.Ε.) έκαστου ΤΟΜΕΑ, ώστε να προκύψει ο Β.Ε. της αντίστοιχης ΥΠΟΠΤΥΧΗΣ ή ΠΤΥΧΗΣ στην οποία είναι ενταγμένος. CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: 1 / 11

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 05. Στο τέλος του Παραρτήματος παρατίθενται κατα σειρά και αναλυτικά, τα Ερωτηματολόγια όλων των ΤΟΜΕΩΝ Αξιολόγησης. Όλα τα Ερωτήματα φέρουν αριθμό τριών () Μονάδων, κατά βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός Μονάδων μπορεί να είναι μικρότερος ή και μεγαλύτερος των τριών (), και να κυμαίνεται από το ένα (1) μέχρι το πέντε (5), εάν η βαρύτητα ενός Ερωτήματος έχει κριθεί ως τέτοια στην δεδομένη περίπτωση. Αναλόγως της ικανοποίησης του Πελάτη/Αξιολογητή (Μυστικού Επισκέπτη) σε σχέση με την απόδοση της επιχείρησης σε έκαστο Ερώτημα, αυτό απαντάται θετικά (ΝΑΙ) ή αρνητικά (ΟΧΙ). 06. Εάν ένα Ερώτημα απαντηθεί θετικά, η αξιολογούμενη επιχείρηση λαμβάνει το σύνολο των μονάδων που έχουν καθοριστεί. Εάν απαντηθεί αρνητικά, τότε η επιχείρηση αποστερείται των αντίστοιχων μονάδων. Εάν το Ερώτημα είναι μη εφαρμόσιμο (Δ/Ε), τότε σημειώνεται ως τέτοιο, και οι αντίστοιχες μονάδες δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του τελικού Βαθμού Επιτυχίας (Β.Ε.) του συγκεκριμένου ΤΟΜΕΑ. 07. Ο Βαθμός Επιτυχίας (Β.Ε.) έκαστου ΤΟΜΕΑ Αξιολόγησης, αποτελεί το ποσοστό (%) του αθροίσματος των μονάδων από όλα τα θετικά απαντηθέντα Ερωτήματα κάτω από το ερωτηματολόγιο του, ως προς το αντίστοιχο άθροισμα των μονάδων όλων των εφαρμόσιμων ερωτημάτων. 08. Ο Β.Ε. έκαστου Τομέα σταθμίζεται στην συνέχεια με τον Δ.Ε. του (δείτε ΠΙΝΑΚΑ Ι), και το αποτέλεσμα συναθροίζεται με τα αντίστοιχα των άλλων Τομέων κάτω από την Υποπτυχή ή Πτυχή στην οποία είναι ενταγμένος, ώστε να προκύψει και ο Β.Ε. έκαστου ανώτερου επιπέδου ταξινόμησης. 09. Σε κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες ένας Τομέας Αξιολόγησης είναι μη εφαρμόσιμος, αυτός δύνανται να τεθεί εκτός υπολογισμού, ώστε το αποτέλεσμα του να μην συνυπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού του Β.Ε. της Πτυχής (ή Υποπτυχής) στην οποία είναι ενταγμένος. 10. Τέτοιες περιπτώσεις εξαιρέσεων σχετίζονται κατά κανόνα με τη φυσική απουσία αναγκαίου χώρου (υποδομής) για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και ανέσεων, ο οποίος συνιστά και Τομέα Αξιολόγησης, νοουμένου ότι αυτός δεν απαιτείται βάσει των διατάξεων της περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας, ή εάν απαιτείται, έχει δοθεί ειδική εξαίρεση. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξαίρεση ενός τέτοιου Τομέα είναι η απουσία του υπό αναφορά χώρου ή/και η μη παροχή των περιλαμβανομένων σε αυτό υπηρεσιών και ανέσεων, να είναι γνωστοποιημένα στους πελάτες της επιχείρησης, τουλάχιστο μέσω της ιστοσελίδας και των ενημερωτικών της εντύπων. 11. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εξαίρεσης είναι η περίπτωση στην οποία μια μονάδα κατατάχθηκε και αδειοδοτήθηκε χωρίς να απαιτείτο από αυτήν να διαθέτει δικούς της χώρους στάθμευσης, ούτε και μπορούσε στη συνέχεια να δημιουργήσει τέτοιους χώρους. CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: 2 / 11

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 12. Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, εξαιρέσεις στην αξιολόγηση Τομέων δεν μπορούν να γίνουν στις περιπτώσεις που υπάρχει η φυσική δυνατότητα διάθεσης του χώρου και παροχής των περιλαμβανομένων υπηρεσιών και ανέσεων, τα οποία όμως η επιχείρηση δεν παρέχει κατ' επιλογήν, είτε γιατί η τάξη στην οποία είναι καταταγμένη δεν την υποχρεώνει θεσμικά, είτε για άλλους λόγους. Αυτό το ζήτημα λαμβάνεται υπόψη και ρυθμίζεται μέσω της αποδοχής διαφορετικού (χαμηλότερου) ορίου Ελάχιστης Απαιτούμενης Βαθμολογίας (Ε.Α.Β.), ανά τάξη επιχείρησης. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 1. Σε περίπτωση εξαίρεσης ενός Τομέα από την αξιολόγηση του, ο Δείκτης Βαρύτητας (ΔΒ) που του αναλογεί, για εξασφάλιση της Ε.Α.Β. της Πτυχής ή Υποπτυχής στην οποία είναι ενταγμένος, μετακυλίεται κατ' αναλογία στους υπόλοιπους Τομείς κάτω από αυτή. 14. Πλείστα από τα ερωτήματα κάτω από τους διάφορους Τομείς Αξιολόγησης, συνδέονται και με μια από πέντε διαφορετικές ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (ΠΠ). Οι ΠΠ συνιστούν παράγοντες που συνθέτουν και σε μεγάλο βαθμό, άμεσα ή έμμεσα, καθορίζουν τη συνολική εμπειρία και τον βαθμό ικανοποίησης ενός πελάτη, κατά τη διαμονή του σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Αυτές (περιγράφονται λεπτομερέστερα στην συνέχεια) είναι οι: 1. Φιλοξενία 2. Εξυπηρέτηση. Καθαριότητα 4. Συντήρηση 5. Φαγητά & Ποτά 15. Σε κάθε μια από τις εξεταζόμενες Ποιοτικές Παραμέτρους (ΠΠ), εξασφαλίζεται ξεχωριστός Βαθμός Επιτυχίας (ΒΕ). Ο ΒΕ έκαστης ΠΠ αποτελεί το ποσοστό (%) του αθροίσματος των μονάδων όλων των θετικών απαντήσεων στα ερωτήματα που σχετίζονται και έχουν συνδεθεί μαζί της, κάτω από τα ερωτηματολόγια όλων των Τομέων Αξιολόγησης, ως προς το άθροισμα των μονάδων όλων των αντίστοιχων εφαρμόσιμων ερωτημάτων. 16. Όπως και στη περίπτωση των πέντε Πτυχών Αξιολόγησης, για κάθε μια από της Ποιοτικές Παραμέτρους θα πρέπει να εξασφαλιστεί και μια Ελάχιστη Απαιτούμενη Βαθμολογία (ΕΑΒ), ανάλογα με την τάξη της επιχείρησης και το επίπεδο του Σήματος Ποιότητας (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). 17. Επιπρόσθετα από τον ΒΕ κάθε μιας Πτυχής και Παραμέτρου, εξασφαλίζεται για την επιχείρηση και ένας ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Βαθμός Επιτυχίας (ΣΒΕ). Ο ΣΒΕ αποτελεί το άθροισμα των Β.Ε. των πέντε αξιολογούμενων Πτυχών, αφού αυτοί πρώτα σταθμιστούν με βάση τον Δείκτη Βαρύτητας τους (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι). Απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση, από την επιχείρηση, όπως εξασφαλίσει μια Ελάχιστη Απαιτούμενη Βαθμολογία (ΕΑΒ), ανάλογα με την τάξη της και το επίπεδο του Σήματος Ποιότητας (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: / 11

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 18. Ακολουθούν οι περιγραφές των πέντε εξεταζόμενων Ποιοτικών Παραμέτρων (Κεφάλαιο Β'). Στην συνέχεια του Παραρτήματος, ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι, στον οποίο παρατίθεται η κατηγοριοποίηση και οι Δ.Ε. κάθε μιας Αξιολογούμενης Πτυχης, Υποπτυχης και Τομέα, και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ, στον οποίο φαίνονται οι Ε.Α.Β. για τη Συνολική Βαθμολογία και για κάθε Πτυχή και Ποιοτική Παράμετρο. Στο τέλος του Παραρτήματος, παρατίθενται αναλυτικά τα ερωτηματολόγια όλων των Τομέων Αξιολόγησης. Β'. Εξεταζόμενες Ποιοτικές Παράμετροι 01. ΦΙΛΟ: Δεικνύεται το επίπεδο παροχής φιλοξενίας εκ μέρους του προσωπικού και της διεύθυνσης, ώστε οι πελάτες να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και ως να ευρίσκονται σε ένα εξαιρετικά οικείο περιβάλλον. Λαμβάνεται κυρίως υπόψη ο θερμός, διαχυτικός και φιλικός τρόπος υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών, κατά τη διαμονή τους στην επιχείρηση. 02. ΕΞΥΠΗ: Δεικνύεται η συνολική έκταση (βαθμός) έγκαιρης ικανοποίησης των αναγκών των πελατών, εκ μέρους του προσωπικού της επιχείρησης, μέσω της πρόθυμης και επαγγελματικά σωστής παροχής όλων των άμεσα εκφρασθέντων ή και προσδοκώμενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων. 0. ΚΑΘΑΡΙ: Δεικνύεται το γενικότερο επίπεδο καθαριότητας στην αξιολογούμενη επιχείρηση. Αντικατοπτρίζεται ο βαθμός διατήρησης του συνόλου των χώρων, επίπλωσης, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης σε μια άμεμπτα καθαρή κατάσταση. 04. ΣΥΝΤΗ: Δεικνύεται το γενικότερο επίπεδο συντήρησης στην αξιολογούμενη επιχείρηση. Αντικατοπτρίζεται ο βαθμός διατήρησης του συνόλου των χώρων, εγκαταστάσεων, επίπλωσης και εξοπλισμού σε άρτια κατάσταση, κάτι που προϋποθέτει απομάκρυνση και απαλλαγή (επισκευή και αποκατάσταση) των φθορών και ζημιών που επιφέρει ο χρόνος και η χρήση. 05. και ΠΟΤΑ: Δεικνύεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια των προσφερομένων φαγητών και ποτών, κατά την αξιολόγησης της επιχείρησης. Προσμετρούνται παράγοντες όπως η ποικιλία, φρεσκάδα, αρτιότητα παρασκευής, παράθεσης ή/και σερβιρίσματος των προσφερόμενων εδεσμάτων, ποτών και ροφημάτων. CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: 4 / 11

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΩΝ, ΥΠΟΠΤΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΤΥΧΗ ΠΤΥΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Π. 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Κράτηση Δωματίου / Διαμερίσματος Άφιξη & Παραλαβή Δωματίου (Check-In) 1 1. Αναχώρηση (Check-Out) 1 Π. 2 ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 2.1 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.2 Δωμάτιο Μπάνιου (Χώρου Διαμονής) 2 2. Διευκολύνσεις Αυτόνομης Σίτισης (Διαμ. S/C) Εξυπηρέτηση & Προσωπικό Χώρου Διαμονής 1 Π. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΠΟΤΟΥ Y..1 ΔΕΙΠΝΟ.11 Δείπνο: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό 1.12 Δείπνο: Φαγητά 1.1 Δείπνο: Χώρος Εστίασης & Υποδομή 1 Y..2 ΠΡΟΓΕΥΜΑ.21 Πρόγευμα: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό 1.22 Πρόγευμα: Φαγητά & Ροφήματα 1.2 Πρόγευμα: Χώρος Εστίασης & Υποδομή 1 Y.. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΠΟΤΟΥ.1 Ελαφρύ Γεύμα / Ρόφημα (χώρος κατ' επιλογήν) 1.2 Κεντρικό Μπαρ 1. Υπηρεσία Δωματίου (Room Service) 1 Π. 4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Y.4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Περιοχή Σαλονιού & Χώρος Υποδοχής 4.12 Κοινόχρηστα W/C Σαλονιού Ανελκυστήρες, Κλιμακοστάσια, Διάδρομοι 1 Y.4.2 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /ΣΠΑ) Υποδοχή & Εξυπηρέτηση Χώρων Αναζω/νησης Αποδυτήρια Χώρων Αναζωογόνησης Χώρος και Όργανα Εκγύμνασης Χώροι και Υπηρεσίες Σπα, Κρύου & Ζέστης Εσωτερική Κολυμβητική Δεξαμενή 1 Y.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Χώροι Στάθμευσης Εξωτερική Κτιριακή Εμφάνιση 1 4. Παιδότοποι, Χώροι Πρασίνου & Αθλοπαιδιών Υπαίθρια Κολυμβητική Δεξαμενή Κοινόχρηστα W/C Υπαίθρ. Κολυμβ. Δεξαμενής 1 Π. 5 ΠΛΗΡΟΦΟ ΚΟΙΝΟΥ / ΠΕΛΑΤΩΝ Πληροφόρηση Κοινού / Πελατών 1 CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: 5 / 11

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΤΥΧΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ & ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ (ανά ΤΑΞΗ και ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΛ. & 4 ΑΣΤΕΡΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΡΓΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΡΥΣΟ ΑΡΓΥΡΟ ΧΡΥΣΟ Π. 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 55% 65% 65% 75% 75% 85% Π. 2 ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΔΩΜΑΤΙΟ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 70% 75% 75% 85% 85% 90% Π. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΠΟΤΟΥ 70% 75% 75% 80% 80% 85% Π. 4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70% 75% 75% 80% 85% 90% Π. 5 ΠΛΗΡΟΦΟ ΚΟΙΝΟΥ / ΠΕΛΑΤΩΝ 70% 75% 75% 80% 80% 85% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 70% 75% 75% 85% 85% 90% 6. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 6.1 ΦΙΛΟ (Γενικός Βαθμός) 60% 70% 65% 75% 75% 85% 6.2 ΕΞΥΠΗ (Γενικός Βαθμός) 60% 70% 70% 80% 80% 90% 6. ΚΑΘΑΡΙ (Γενικός Βαθμός) 75% 85% 85% 90% 90% 95% 6.4 ΣΥΝΤΗ (Γενικός Βαθμός) 75% 80% 80% 85% 85% 90% 6.5 (Γενικός Βαθμός) 65% 70% 70% 80% 85% 95% CTQ HTL CRT-B 2014/01 Σελ.: 6 / 11

7 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) Κράτηση Δωματίου / Διαμερίσματος 1.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Απαντήθηκε η κλήση σας εντός 4 κτύπων; Εάν προηγήθηκε αυτόματος τηλεφωνητής, διήρκησε η αναμονή λιγότερο του 1/2 λεπτού, μέχρι απαντήσεως από φυσικό πρόσωπο; Έγινε από τον υπάλληλο αναφορά στο όνομα της μονάδας, με εγκάρδιο και επαγγελματικό τρόπο και έκδηλη προθυμία για εξυπηρέτηση; 4 Εάν εφαρμόζει, σε ενδεχόμενη αναμονής σας στο ακουστικό, π.χ. για μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο άτομο, διήρκησε αυτή λιγότερο του 1/2 λεπτού; 5 Εάν εφαρμόζει, πριν τη μεταφορά της κλήσης σας σε άλλο υπάλληλο, δόθηκε επαρκής επεξήγηση του λόγου αυτής; 6 Εάν εφαρμόζει, με την ανάληψη της κλήσης σας από άλλο άτομο, προσφέρθηκε (εκ νέου) εγκάρδιος και αρμόζων χαιρετισμός και δήλωση ετοιμότητας για εξυπηρέτηση; 7 Εάν εφαρμόζει, στο ενδεχόμενο να μην υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο κατά την αιτηθείσα περίοδο, προτάθηκε εναλλακτική περίοδος διαμονής; 8 Δόθηκε επαρκής πληροφόρηση όρων διαμονής και τιμών για διαφορετικούς τύπους διαθέσιμων δωματίων, πριν οριστικοποιηθεί η κράτηση σας; 9 Προσφέρθηκε από τον υπάλληλο φιλικός και εγκάρδιος αποχαιρετισμός, με την ολοκλήρωση και το κλείσιμο της συνομιλίας; 10 Έγινε επαρκής χρήση (προσφώνηση) του ονόματος σας από τον υπάλληλο, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σας επικοινωνίας; 11 Ανακοίνωσε ο υπάλληλος κρατήσεων το όνομα του στη διάρκεια της συνομιλίας σας; PG: 7 / 11 T.1.1

8 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) Κράτηση Δωματίου / Διαμερίσματος 1.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Διεξήχθη η συνομιλία σας χωρίς δυσκολίες στην επικοινωνία, ένεκα ανεπάρκειας υπαλλήλου στον καλό χειρισμό της επιλεχθείσας γλώσσας συνομιλίας; 1 Ήταν ο τόνος φωνής και το ύφος ομιλίας εκ μέρους του υπαλλήλου κρατήσεων, ευγενικός, ευχάριστος, φιλικός και φιλόξενος; 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Οι πιο κάτω ερωτήσεις εφαρμόζουν μόνο στην περίπτωση που η κράτηση ολοκληρώθηκε μέσω τηλεφώνου, και όχι μέσω άλλου εναλλακτικού (π.χ. διαδικτυακού) τρόπου. Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 15 Ζητήθηκαν και καταχωρήθηκαν το όνομα, αριθμός ατόμων και επιθυμητοί όροι διαμονής; 16 Ρωτηθήκατε για την αναμενόμενη ώρας άφιξης ή/και έγινε επεξήγηση της ώρα παραλαβής του δωματίου (check-in time); 17 Έγινε ικανοποιητική επεξήγηση της πολιτικής ακύρωσης της μονάδας; 18 Εάν εφαρμόζει, σε αίτημα της μονάδας για παραχώρηση εγγύησης της κράτησης μέσω πιστωτικής κάρτας, επεξηγήθηκε επαρκώς η διαδικασία χειρισμού της; 19 Εάν εφαρμόζει, υπήρξε από τον υπάλληλο κρατήσεων φιλοφρονητική αναγνώριση τυχόν προηγούμενης διαμονής σας στην μονάδα; 20 Αφού οριστικοποιήθηκε η κράτηση, έγινε επιβεβαίωση όλων των στοιχείων αυτής, με συντεταγμένο και επαγγελματικό τρόπο; 21 Σας προτάθηκε αποστολή γραπτής επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω ή φαξ; Εναλλακτικά, όταν ζητήθηκε από μέρους σας, υπήρξε προθυμία και επιβεβαίωση ικανοποίησης της επιθυμίας σας; 22 Υπήρξε διακριτική προσπάθεια διακρίβωσης οποιονδήποτε ιδιαίτερων προτιμήσεων ή/και διευκολύνσεων που ενδεχομένως θα επιθυμούσατε να έχετε, κατά τη διαμονή σας στην μονάδα; PG: 8 / 11 T.1.1

9 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) Κράτηση Δωματίου / Διαμερίσματος 1.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 Άκουε ο υπάλληλος κρατήσεων με προσοχή και ενδιαφέρον; Ανταποκρινόταν πρόθυμα, με σιγουριά και σε συνάρτηση των όσων ρωτούσατε; 24 Καταληκτικά, διεκπεραιώθηκε η συνολική διαδικασία κράτησης με απόλυτα επαγγελματικό και γρήγορο τρόπο; 25 Έγινε λήψη της γραπτής επιβεβαίωσης κράτησης με τον τρόπο που είχε συμφωνηθεί, και εντός 24 ωρών, με σωστή αναγραφή των στοιχείων της κράτησης, όπως είχαν διατυπωθεί από τηλεφώνου; 5 26 Εάν εφαρμόζει, ήταν η επιβεβαίωση κράτησης επαγγελματικά διατυπωμένη; Περιελάμβανε το όνομα υπευθύνου, στοιχεία επικοινωνίας & εγκάρδια προσφώνηση/ευχές για ευχάριστη διαμονή; 27 Εάν εφαρμόζει, περιελάμβανε η γραπτή επιβεβαίωση την πολιτική ακύρωσης της μονάδας; 1 28 Εάν εφαρμόζει, συμπεριλήφθησαν περαιτέρω πληροφορίες, π.χ. σε σχέση με τη διαδρομή προς την μονάδα, ή/και με αξιοθέατα ή εκδηλώσεις στην περιοχή κατά την περίοδο διαμονής; 1 29 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 0 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 1 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 2 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε PG: 9 / 11 T.1.1

10 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) (CTQ HTL CRT-Β 2014/01) Κράτηση Δωματίου / Διαμερίσματος 1.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν ΑΡ. 26 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 0 ΑΛΛΕΣ ΑΡ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 10 / 11 T.1.1

11 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) Άφιξη & Παραλαβή Δωματίου (Check-In) 1.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΑΦΙΞΗ / ΕΙΣΟΔΟΣ στη ΜΟΝΑΔΑ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Ήταν η διέλευση με όχημα από την είσοδο της μονάδας μέχρι το χώρο στάθμευσης, κατάλληλα σηματοδοτημένη, ομαλή και ανεμπόδιστη; Προσφέρθηκε μεταφορά των αποσκευών από το όχημα σας στο χώρο υποδοχής της μονάδας, και έγινε αυτό με ασφαλή τρόπο για τις αποσκευές σας; 4 Εάν συναντηθήκατε με μέλος του προσωπικού στο χώρο στάθμευσης ή στην είσοδο της μονάδας, σας προσφέρθηκε αρμόζων, φιλικός και εγκάρδιος χαιρετισμός; 5 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ (CHECK-IN). Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 6 Με την έλευση σας στο χώρο υποδοχής, προσφέρθηκε άμεσος, εγκάρδιος και αρμόζων χαιρετισμός / καλωσόρισμα από μέλος του προσωπικού; 7 Ήταν ο χώρος του σαλονιού /υποδοχής κατάλληλα φωτισμένος, κλιματισμένος και φρεσκαρισμένος; ΆΛΛΗ 8 Εάν στο χώρο υποδοχής προηγούνταν άλλοι πελάτες, υπήρξε αναγνώριση της παρουσίας σας και πρόταση, αν ενδεικνυόταν, να καθίσετε για αναμονή της εξυπηρέτησης σας; 9 Εάν στο χώρο υποδοχής προηγούνταν άλλοι πελάτες, διήρκησε αυτή η αναμονή λιγότερο από 2 λεπτά; 10 Προσφέρθηκε δωρεάν φιλοφρονητικό ποτό κατά την άφιξη σας, είτε πριν ή κατά την διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας; 11 Υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη από μέλος του προσωπικού υποδοχής ότι η άφιξη σας στην μονάδα ήταν αναμενόμενη; PG: 11 / 11 T.1.2

12 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) Άφιξη & Παραλαβή Δωματίου (Check-In) 1.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Σας δόθηκε προσυμπληρωμένο έντυπο εγγραφής με σωστά καταχωρημένα τα στοιχεία της κράτησης; 1 Η διαδικασία εγγραφής σας διεξήχθη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; 14 Προσφέρθηκαν βασικές πληροφορίες σε σχέση με τα ωράρια και τους χώρους δείπνου και προγεύματος; 15 Προσφέρθηκαν άμεσα και πρόθυμα οποιεσδήποτε περαιτέρω σχετικές πληροφορίες είχατε ζητήσει; 16 Έγινε διακριτική προσπάθεια προώθησης κάποιας άλλης υπηρεσίας της μονάδας (π.χ. κράτηση σε σπα ή εστιατόριο), ή/και αναβάθμισης των όρων διαμονής; 17 Στο ενδεχόμενο μη έτοιμου δωματίου, πέραν της συνήθους ώρας παράδοσης, δόθηκε επαρκής ενημέρωση για το χρόνο αναμονής, ως επίσης και δωρεάν ποτά κατά τη διάρκεια της αναμονής; 18 Προσφέρθηκε διευθέτηση μεταφοράς των αποσκευών σας, από τον χώρο υποδοχής/σαλονιού στο δωμάτιο σας; 19 Έγινε επαρκής χρήση του ονόματος σας από μέλος του προσωπικού υποδοχής; 20 Διατηρήθηκε από το μέλος του προσωπικού υποδοχής, οπτική επαφή μαζί σας, κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης σας; 21 Προσφέρθηκαν εγκάρδιες ευχές για ευχάριστη διαμονή στη μονάδα, με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας; 22 Ήταν η συνολική εμφάνιση του προσωπικού υποδοχής πλήρως επαγγελματική (στολές, κόμμωση, πινακίδες ονομάτων, κ.λπ.); ΆΛΛΗ PG: 12 / 11 T.1.2

13 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) Άφιξη & Παραλαβή Δωματίου (Check-In) 1.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ). Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 24 Προσφέρθηκε συνοδεία στο δωμάτιο /διαμέρισμα σας, από εγκάρδιο και επαγγελματικά φερόμενο μέλος του προσωπικού; 5 25 Εάν εφαρμόζει, επεξηγήθηκαν επαρκώς από το μέλος του προσωπικού που σας συνόδευε, οι χώροι / υπηρεσίες της μονάδας και ο εξοπλισμός / ανέσεις του δωματίου; 26 Εάν εφαρμόζει, υποδείχθηκε ο τρόπος ανοίγματος και κλεισίματος της μπαλκονόπορτας και τρόποι διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου; 27 Ήταν το δωμάτιό πλήρως έτοιμο, φρεσκαρισμένο και σε κατάλληλη θερμοκρασία κατά την άφιξη σας σε αυτό; 28 Προσφέρθηκε μεταφορά των αποσκευών στο δωμάτιο, και αφίχθηκαν αυτές έγκαιρα και όχι πέραν των 10 λεπτών από τη δική σας άφιξη σε αυτό; 5 29 Εάν εφαρμόζει, τοποθετήθηκαν οι αποσκευές σας με ταχτοποιημένο τρόπο σε ειδικό τραπέζι ή άλλο ενδεδειγμένο σημείο του δωματίου; 2 0 Υπήρχαν φιλοφρονητικό ποτό (π.χ. φιάλη κρασιού) με καθαρά ποτήρια, ή/και ελκυστικά παρουσιασμένο δοχείο με φρέσκα φρούτα, κατά την άφιξη σας στο δωμάτιο; 1 Υπήρχε επιστολή ή κάρτα καλωσορίσματος στο δωμάτιο, υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή άλλο σημαίνων διευθυντικό στέλεχος της μονάδας; 2 ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε Ήταν όλο το προσωπικό που συναντήσατε στη μονάδα, κατά τη διαδικασία άφιξης και λήψης δωματίου, άμεμπτα ευπρεπισμένο (καθαριότητα, κόμμωση, αρώματα, κ.λπ.); ΆΛΛΗ PG: 1 / 11 T.1.2

14 Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ) Άφιξη & Παραλαβή Δωματίου (Check-In) 1.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 4 Έφερε το προσωπικό που συναντήσατε, καλοδιατηρημένες και ομοιόμορφες επαγγελματικές στολές και διακριτικές πινακίδες ονομάτων; 5 Ήταν η ικανότητα επικοινωνίας του προσωπικού που συμμετείχε στην εξυπηρέτηση σας (στη γλώσσα συνομιλίας που εσείς επιλέξατε) πλήρως ικανοποιητική; 6 Ήταν το προσωπικό που συναντήσατε κατά την διαδικασία άφιξης, εγγραφής και συνοδείας στο δωμάτιο, (σε επαγγελματικά πλαίσια) αρκούντως φιλικό, ευγενικό και εγκάρδιο; 7 Με το πέρας της διαδικασίας άφιξης και εγκατάστασης στο δωμάτιο, αισθανθήκατε πραγματικά ευπρόσδεκτος στη μονάδα; Ήταν θετική η πρώτη εντύπωση που αποκομίσατε; ΑΡ. Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 14 / 11 T.1.2

15 Αναχώρηση (Check-Out) 1. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Απαντήθηκε έγκαιρα η κλήση σας από την υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών ή την υποδοχή, και εντός τουλάχ. 4 χτύπων του τηλεφώνου; Εάν όχι, υπήρξε κατάλληλη απολογία; Απαντήθηκε η κλήση με αρμόζων και εγκάρδιο τρόπο; Έγινε αναφορά στο όνομα της υπηρεσίας που καλέσατε; 4 Ρωτηθήκατε αν επιθυμούσατε να παρασχεθεί υπηρεσία μεταφοράς των αποσκευών σας, ή τουλάχιστο κατόπιν του δικού σας αιτήματος, δόθηκε πρόθυμα υπόσχεση για την έγκαιρη παραλαβή τους; 5 Εάν δεν μπορούσε να παρασχεθεί υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών, προσφέρθηκε ειλικρινής απολογία και ικανοποιητική επεξήγηση για τους λόγους της μη εξυπηρέτησης σας; 6 Εάν εφαρμόζει, έγινε παλαβή των αποσκευών από το δωμάτιο σας εντός ικανοποιητικού και εύλογου χρονικού διαστήματος από την ώρα της κλήσης; 5 7 Εάν εφαρμόζει, προηγήθηκε διακριτικό κτύπημα της θύρας δωματίου, πριν την είσοδο του υπαλλήλου παραλαβής αποσκευών; 8 Εάν εφαρμόζει, προσφέρθηκε αρμόζων και εγκάρδιος χαιρετισμός κατά την άφιξη του υπαλλήλου παραλαβής αποσκευών από το δωμάτιο σας; 9 Εάν εφαρμόζει, έφερε το μέλος του προσωπικού που παρέλαβε τις αποσκευές από το δωμάτιο, καθαρή επαγγελματική στολή και διακριτική πινακίδα ονόματος; 10 Εάν εφαρμόζει, έγινε έγκαιρη μεταφορά των αποσκευών σας από το δωμάτιο στο χώρο υποδοχής, και με καθόλα ασφαλή τρόπο για αυτές; Ενημερωθήκατε για το σημείο απόθεσης τους; 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ "CHECK-OUT" Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε PG: 15 / 11 T.1.

16 Αναχώρηση (Check-Out) 1. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Με την άφιξη σας στο χώρο υποδοχής, προσφέρθηκε άμεσος, εγκάρδιος και αρμόζων χαιρετισμός από τον εκεί υπάλληλο; 1 Εάν εφαρμόζει, σε ενδεχόμενη ύπαρξη ουράς αναμονής στην υποδοχή, υπήρξε από μέλος του προσωπικού άμεση αναγνώριση της εκεί παρουσίας σας; 14 Εάν εφαρμόζει, σε ενδεχόμενη αναμονή σας στην ουρά για σκοπούς εξυπηρέτησης από την υποδοχή, διήρκησε αυτή λιγότερο των λεπτών από την ώρα της άφιξης σας; 15 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναχώρησης (check-out) με επαγγελματικό τρόπο, σε χρόνο λιγότερο των 5 λεπτών από την έναρξη της; 16 Έγινε εκτύπωση και παρουσίαση αναλυτικού & ευανάγνωστου λογαριασμού (folio), σε έντυπο με το όνομα και λογότυπο της μονάδας; Ήταν σωστές οι χρεώσεις ; 17 Διευθετήθηκε ο λογαριασμός σας σύμφωνα με την αρχική σας κράτηση; Εκδόθηκε η ενδεδειγμένη απόδειξη εξόφλησης; 18 Επιδείχθηκε από μέλος του προσωπικού υποδοχής ειλικρινές ενδιαφέρον για πληροφόρηση του σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης από τη διαμονή σας στη μονάδα; 19 Σας ζητήθηκε με διακριτικό τρόπο να αφιερώσετε χρόνο για συμπλήρωμα του ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών, σε περίπτωση που δεν το είχατε ήδη κάνει προηγουμένως; ΆΛΛΗ 20 Προσφέρθηκαν ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες για την επιλογή σας να μείνετε στη μονάδα, και έκφραση επιθυμίας για εκ νέου επίσκεψη και φιλοξενία σας στο μέλλον; 21 Προτάθηκε από μέλος του προσωπικού διευθέτηση μεταφοράς των αποσκευών σας από το χώρο υποδοχής στο όχημα σας, εφόσον το επιθυμούσατε; 22 Εάν εφαρμόζει, έγινε έγκαιρη μεταφορά των αποσκευών από το χώρο υποδοχής στο όχημα σας, και έγινε η μεταφορά με ασφαλή τρόπο για τις αποσκευές; PG: 16 / 11 T.1.

17 Αναχώρηση (Check-Out) 1. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 24 Έγινε σε ικανοποιητικό βαθμό χρήση του ονόματος σας από μέλος του προσωπικού υποδοχής, στη διάρκεια της εξυπηρέτησης σας κατά την διαδικασία αναχώρησης; 25 Ήταν η εμφάνιση όλου του προσωπικού με το οποίο ήλθατε σε επαφή κατά τη διαδικασία της αναχώρησης, άρτια ευπρεπισμένη; 26 Έφερε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό με το οποίο ήλθατε σε επαφή, καθαρή και ομοιόμορφη επαγγελματική στολή και διακριτική πινακίδα ονόματος; 27 Μπορούσαν όλα τα μέλη του προσωπικού με τα οποία ήλθατε σε επαφή να επικοινωνήσουν επαρκώς μαζί σας στη γλώσσα της επιλογής σας; 28 Ήταν όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό με το οποίο ήρθατε σε επαφή, (εντός επαγγελματικών πλαισίων) εξαιρετικά ευγενικό, φιλικό και εγκάρδιο; 29 Ανεξαρτήτως της δικής σας εξυπηρέτησης κατά την διαδικασία αναχώρησης, φαινόταν η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων πελατών να ήταν πολύ καλού επιπέδου και επαρκείας; 0 Πέραν τυχόν αρνητικών απαντήσεων σας, μείνατε ευχαριστημένοι με την υπόλοιπη εμπειρία που είχατε κατά τη διαδικασία αναχώρησης σας; ΆΛΛΗ 1 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 2 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε PG: 17 / 11 T.1.

18 Αναχώρηση (Check-Out) 1. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν ΑΡ. 27 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΑΡ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 2 ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 18 / 11 T.1.

19 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΘΑΡΙ & ΣΥΝΤΗ) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Υπήρχαν πίσω από τη θύρα εισόδου καλοδιατηρημένο πλάνο διαφυγής και ευανάγνωστες οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου κινδύνου; ΆΛΛΗ Ήταν το χαλί (/δάπεδο), η τοιχοποιία (/ταπετσαρία) και η οροφή του δωματίου καλοδιατηρημένα, χωρίς σχισμές, εκδορές ή άλλου είδους φθορές; 4 Ήταν το χαλί (/δάπεδο), η τοιχοποιία (/ταπετσαρία) και η οροφή του δωματίου πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες ή λεκέδες; 5 Ήταν τα καθίσματα, το καλλωπιστήριο, τα κομοδίνα και τα συρτάρια καλοσυντηρημένα, χωρίς εκδορές, σχισμές ή άλλου είδους φθορές; 6 Ήταν τα καθίσματα, το καλλωπιστήριο, τα κομοδίνα και τα συρτάρια ταχτοποιημένα, καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνες ή λεκέδες; 7 Ήταν τα πλαίσια και οι ράγες των συρόμενων μπαλκονόπορτων ή/και παραθύρων καλοσυντηρημένα; Ανοιγόκλειναν και ασφάλιζαν εύκολα; 8 Ήταν οι τζαμαρίες και τα πλαίσια των συρόμενων μπαλκονόπορτων πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες ή λεκέδες; 9 Έφεραν οι τζαμαρίες επαρκείς, καλοδιατηρημένες και ευδιάκριτες σημάνσεις (/αυτοκόλλητα) ασφαλείας; ΆΛΛΗ 10 Ήταν οι κουρτίνες καλοδιατηρημένες, χωρίς εκδορές ή άλλου είδους φθορές; 11 Ήταν οι κουρτίνες πεντακάθαρες, χωρίς σκόνες και λεκέδες; PG: 19 / 11 T.2.1

20 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Υπήρχε πολύ καλός φωτισμός δωματίου, και ήταν εύκολος και πρακτικός ο χειρισμός τού; ΆΛΛΗ 1 Ήταν όλα ανεξαιρέτως τα φωτιστικά και σημεία ηλεκτροδότησης του δωματίου σε πολύ καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση; 14 Ήταν όλες οι βάσεις, λαμπτήρες και σκιάδια φωτιστικών πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες και λεκέδες; 15 Ήταν ο χώρος του μπαλκονιού και η επίπλωση του ευπρεπισμένα και πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες και λεκέδες; 16 Ήταν τα καθίσματα, το τραπέζι και η λοιπή επίπλωση του χώρου του μπαλκονιού, καλοδιατηρημένα και χωρίς φθορές; 17 Ήταν η τοιχοποιία, το δάπεδο, και το κιγκλίδωμα του χώρου του μπαλκονιού, άρτια συντηρημένα και χωρίς φθορές; 18 Ήταν το στρώμα του κρεβατιού και τα μαξιλάρια εξαίρετης ποιότητας, άνετα και αναπαυτικά (όχι υπερβολικά σκληρά ή μαλακά); ΆΛΛΗ 19 Ήταν όλα ανεξαιρέτως τα είδη λινών (σεντόνια, θήκες μαξιλαριών κ.λπ.) και κλινοσκεπασμάτων καλής ποιότητας, καλοδιατηρημένα και χωρίς φθορές; 20 Ήταν όλα ανεξαιρέτως τα είδη λινών (σεντόνια, θήκες μαξιλαριών κ.λπ.), πετσετών και κλινοσκεπασμάτων πεντακάθαρα, χωρίς λεκέδες και καλοσιδερωμένα; 21 Ήταν τα κομοδίνα, κεφαλάρια και το έπιπλο κρεβατιού πεντακάθαρα, απαλλαγμένα από σκόνες και λεκέδες; 22 Ήταν τα κομοδίνα, κεφαλάρια και το έπιπλο κρεβατιού καλά συνηρημένα, χωρίς εκδορές ή άλλες φθορές; PG: 20 / 11 T.2.1

21 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 Ήταν τα συρτάρια και ερμάρια ρούχων πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 24 Ήταν οι θύρες, τα παραθυρόφυλλα (εάν εφαρμόζει), τα συρτάρια και ερμάρια ρούχων καλά συντηρημένα, χωρίς τριξίματα και εκδορές; Ανοιγόκλειναν εύκολα; 25 Ήταν ο διάκοσμος επαρκής, καλαίσθητος και ανάλογης ποιότητας με την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 26 Υπήρχε στο δωμάτιο διακοσμητική σύνθεση αποξηραμένων ή φρέσκων (όχι πλαστικών) λουλουδιών, σε βάζο ή γλάστρα; ΆΛΛΗ 27 Ήταν το καλάθι απορριμμάτων καθαρό, καλοδιατηρημένο, χωρίς φθορές και φέρον άδειο σακούλι υγείας; 28 Ήταν όλες οι παρεχόμενες ηλεκτρικές συσκευές σε ασφαλή και άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση; 29 Ήταν όλοι ανεξαιρέτως οι χώροι, η επίπλωση, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του δωματίου/διαμερίσματος και του μπάνιου πεντακάθαροι, χωρίς σκόνες και λεκέδες; 0 Ήταν όλοι ανεξαιρέτως οι χώροι, η επίπλωση, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του δωματίου άρτια συντηρημένοι και χωρίς φθορές; 1 Ήταν τα κλιματιστικά σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση, πεντακάθαρα, χωρίς οσμές, αθόρυβα και αποδοτικά; 2 Ήταν το υπνοδωμάτιο ήσυχο και πλήρως απαλλαγμένο από εσωτερικούς ή εξωτερικούς θορύβους και κραδασμούς; ΆΛΛΗ Ήταν το χαλί (ή δάπεδο), οι επενδύσεις τοιχοποιίας, οι κουρτίνες και ο λοιπός εξοπλισμός του δωματίου /διαμερίσματος, αρκούντως ποιοτικά/πολυτελή για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ PG: 21 / 11 T.2.1

22 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 4 Ήταν οι θύρες, καθίσματα, κομοδίνα, ερμάρια, καλλωπιστήριο και η λοιπή επίπλωση του δωματίου /διαμερίσματος, αρκούντως ποιοτικά/πολυτελή για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 5 ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΕΙΣ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 6 Υπήρχαν διπλές (double glazed) τζαμαρίες μπαλκονόπορτων και παραθύρων (για σκοπούς ηχομόνωσης / θερμομόνωσης); ΆΛΛΗ 7 Ήταν οι κουρτίνες ικανοποιητικού μεγέθους και προσέφεραν επαρκή σκίαση (παρεμπόδιση εξωτερικού φωτισμού), για άνετο ύπνο κατά την διάρκεια της ημέρας; ΆΛΛΗ 8 Διατίθετο καλοδιατηρημένη και λειτουργική τηλεφωνική συσκευή, με πίνακα αναγραφής των αριθμών κλήσης για της διάφορες εσωτερικές υπηρεσίες; ΆΛΛΗ 9 Διατίθετο στο δωμάτιο στεγνωτήρας μαλλιών, σε καλή λειτουργική και ασφαλή κατάσταση; ΆΛΛΗ 40 Υπήρχε στο δωμάτιο καλής ποιότητας και καλά στερεωμένο κιβώτιο φύλαξης τιμαλφών (safety deposit box); ΆΛΛΗ 41 Εάν εφαρμόζει, ήταν το κιβώτιο φύλαξης τιμαλφών (Safe-box) εύκολο στη χρήση του και επαρκούς μεγέθους για φύλαξη έως και μικρού φορητού υπολογιστή; ΆΛΛΗ 42 Υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός πρόσθετων (ελεύθερων) πριζών, κατάλληλων για σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών όπως φορτιστή τηλεφώνου, φορητού υπολογιστή, κ.λπ.; ΆΛΛΗ 4 Υπήρχε συσκευή TV νέας (επίπεδης) τεχνολογίας, ικανοποιητικού μεγέθους (24"+) και ορατή, τόσο από το κρεβάτι όσο και από τα καθίσματα του δωματίου; ΆΛΛΗ 44 Ήταν η TV σωστά ρυθμισμένη, σύμφωνα με το σχετικό οδηγό καναλιών, και το τηλεχειριστήριο λειτουργήσιμο; PG: 22 / 11 T.2.1

23 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 45 Εάν εφαρμόζει, διατίθετο επαρκής επιλογή τοπικών και διεθνών τηλεοπτικών καναλιών, τουλάχιστο από όλες τις βασικές γλώσσες όπως ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα; ΆΛΛΗ 46 Προσφερόταν στο δωμάτιο/διαμέρισμα δωρεάν ή λογικού κόστους ασύρματη (Wi-Fi) ή καλωδιακή σύνδεση διαδικτύου. ΆΛΛΗ 47 Διατίθονταν καλοδιατηρημένες κάρτες σήμανσης δωματίου ("Μην Ενοχλείτε", κ.λπ.), και εάν εφαρμόζει, κατάλογοι παραγγελίας προγεύματος & "Room Service"; 48 Εάν δεν υπήρχε σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω TV), διατίθετο εντός του δωματίου έντυπος "Οδηγός Υπηρεσιών" (Directory of Services), και ήταν αυτός καλής ποιοτικής εκτύπωσης και παρουσίασης; 49 Υπήρχε στο δωμάτιο καλοδιατηρημένο υλικό αλληλογραφίας όπως φάκελοι, σημειωματάριο και μολύβι ή στυλό (για 4 & 5 αστέρων, με το λογότυπο της μονάδας) ; 50 Υπήρχε στο δωμάτιο ψυκτικός θάλαμος, καλοδιατηρημένος και σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση (μπορεί να είναι κοινός με το ψυγείο "mini-bar"); ΆΛΛΗ 51 Υπήρχε πλήρως εφοδιασμένο "mini-bar", με καλή ποικιλία από βασικά είδη ποτών, ξηρών καρπών & άλλων εδεσμάτων; ΆΛΛΗ 52 Εάν εφαρμόζει, υπήρχε τιμοκατάλογος για το "mini-bar", και επεξήγηση του τρόπου αναπλήρωσης και χρέωσης των καταναλωθέντων ειδών; 5 Παρεχόταν πλήρως συμπληρωμένος δίσκος με είδη καφέ και τσαγιού (hospitality tray), μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά σκεύη και εξοπλισμό; ΆΛΛΗ 54 Εάν εφαρμόζει, ήταν ο δίσκος (hospitality tray), τα σκεύη και ο συνοδευτικός του εξοπλισμός, καλοδιατηρημένα και πεντακάθαρα; 55 Υπήρχε δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης ρύθμισης του κλιματισμού από εσάς (θερμοκρασία/ διάρκεια λειτουργίας); ΆΛΛΗ PG: 2 / 11 T.2.1

24 Υπνοδωμάτιο / Καθιστικό / Μπαλκόνι 2.1 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 56 Υπήρχαν στα ερμάρια επάρκεια ομοιόμορφων κρεμάστρων, επιπρόσθετων μαξιλαριών και (ανάλογα της περιόδου διαμονής) κλινοσκεπασμάτων; 57 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 58 Ξυπνώντας το πρωί, αισθανθήκατε το κρεβάτι και η ατμόσφαιρα του υπνοδωματίου να σας είχαν προσφέρει ένα άνετο και απολαυστικό ύπνο; ΆΛΛΗ 59 Ήταν όλες ανεξαιρέτως οι περιοχές και εγκαταστάσεις του υπνοδωμάτιου, πλήρως ασφαλείς από ορατούς κίνδυνους πρόκλησης ατυχημάτων; ΆΛΛΗ 60 Πέραν των όποιων πιο πάνω τυχόν αρνητικών απαντήσεων, μείνατε γενικά ευχαριστημένοι με την εμπειρία που είχατε από την χρήση των διαφόρων ευκολιών & ανέσεων του υπνοδωματίου και την διαμονή σας σε αυτό; ΆΛΛΗ ΑΡ. 57 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΑΡ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 26 ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 24 / 11 T.2.1

25 Δωμάτιο Μπάνιου (Χώρου Διαμονής) 2.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΘΑΡΙ & ΣΥΝΤΗ) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Απόπνεε το δωμάτιο μπάνιου φρεσκάδα και καθαριότητα; Υπήρξε άμεση αίσθηση ενός καθ όλα υγιεινού χώρου; Ήταν η οροφή, τα πλακίδια, οι αρμοί τοίχων και δαπέδων, και όλα τα δυσπρόσιτα σημεία εντός του μπάνιου, πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες και μούχλα; 4 Ήταν η οροφή, τα πλακίδια, τα δάπεδα και η τοιχοποιία άρτια συντηρημένα, χωρίς ρωγμές, οπές, ίχνη σκουριάς ή άλλες φθορές; 5 Ήταν οι βάσεις (σχάρες) και οι κρεμάστρες πετσετών, και οι λοιπές επιφάνειες χρωμίου, πεντακάθαρες και καλογυαλισμένες (απαλλαγμένες από πέτρα και λεκέδες); 6 Ήταν οι βάσεις (σχάρες), οι κρεμάστρες πετσετών και οι λοιπές επιφάνειες χρωμίου, άρτια συντηρημένες και απαλλαγμένες από σκουριά ή άλλες φθορές; 7 Ήταν το καλάθι απορριμμάτων καλοδιατηρημένο και πεντακάθαρο; Περιείχε άδειο σάκο υγιεινής; 8 Ήταν το κάθισμα και η λεκάνη της τουαλέτας, πεντακάθαρα, χωρίς λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 9 Ήταν το κάθισμα και η λεκάνη τουαλέτας άρτια συντηρημένα, και το σύστημα κένωσης τουαλέτας άρτια λειτουργήσιμο και αποδοτικό; 10 Ήταν ο κλιματισμός και ο εξαερισμός του μπάνιου επαρκής και άνετος; ΆΛΛΗ 11 Ήταν η συσκευή εξαερισμού σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση, καθαρή και αθόρυβη; PG: 25 / 11 T.2.2

26 Δωμάτιο Μπάνιου (Χώρου Διαμονής) 2.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Ήταν ο αγωγός και η κεφαλή της ντουζιέρας (λουτήρας) πεντακάθαροι και απαλλαγμένοι από πέτρα, μούχλα ή σκουριά; 1 Ήταν ο αγωγός και η κεφαλή της ντουζιέρας (λουτήρας) άρτια συντηρημένοι και χωρίς φθορές; 14 Ήταν ο μηχανισμός ρύθμισης ροής νερού εύκολος στη χρήση, η πίεση νερού ικανοποιητική και η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας νερού σταθερή; ΆΛΛΗ 15 Ήταν όλα τα σημεία (οπές) αποχέτευσης απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και φραγμούς; Απορροφούσαν εύκολα και γρήγορα; 16 Ήταν όλα τα φωτιστικά του μπάνιου άρτια συντηρημένα και πλήρως λειτουργήσιμα; 17 Ήταν τα καλύμματα των λαμπτήρων μπάνιου πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες ή σκουριές; 18 Ήταν το σημείο (ή δοχείο) παράθεσης των διαφόρων ανέσεων μπάνιου (amenities) ευπρεπισμένο και ελκυστικό στην εμφάνιση; 19 Ήταν τα πλακίδια δαπέδου και τοιχοποιίας του μπάνιου, και τα είδη υγιεινής και χρωμίου, αρκούντως ποιοτικά / πολυτελή για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 20 Ήταν τα φωτιστικά, κάδος απορριμμάτων, το κάθισμα τουαλέτας και ο λοιπός εξοπλισμός, αρκούντως ποιοτικά / πολυτελή για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 21 ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΕΙΣ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 22 Υπήρχε επαρκής αριθμός καθαρών, άριστης ποιότητας πετσετών μπάνιου και προσώπου; PG: 26 / 11 T.2.2

27 Δωμάτιο Μπάνιου (Χώρου Διαμονής) 2.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 Υπήρχε επαρκής αριθμός καθαρών, καλής ποιότητας μικρών πετσετών για σκούπισμα χεριών; 24 Υπήρχαν συσκευασμένες παντόφλες για το σύνολο των διαμενόντων στο δωμάτιο; 25 Υπήρχαν καθαρά, καλής ποιότητας και επαρκούς μεγέθους μπουρνούζια για το σύνολο των διαμενόντων στο δωμάτιο; 26 Υπήρχαν διαθέσιμα επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας σαπούνι χεριών, λοσιόν σώματος και σαμπουάν; 27 Ήταν οι παρεχόμενες ανέσεις μπάνιου (amenities) στα πλαίσια των προβλεπομένων ή/και αναμενομένων για τη τάξη της μονάδας; 28 Υπήρχε επιπρόσθετη καλή ποικιλία ανέσεων (amenities), πέραν των προβλεπομένων ή/και αναμενομένων για τη τάξη της μονάδας; 29 Υπήρχαν επαρκής ποσότητα χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλα προσώπου και πρόσθετοι πλαστικοί σάκοι υγείας (απορριμμάτων); 0 Υπήρχε μεγεθυντικός καθρέφτης και ικανοποιητικός φωτισμός για σκοπούς ξυρίσματος ή μακιγιάζ; ΆΛΛΗ 1 Διατίθετο στο μπάνιο καλοδιατηρημένη και λειτουργική τηλεφωνική συσκευή, με πίνακα αναγραφής αριθμών κλήσης για τις διάφορες εσωτερικές υπηρεσίες; ΆΛΛΗ 2 Υπήρχε θερμαινόμενη βάση ή κρεμάστρα πετσετών, για γρήγορο στέγνωμα; ΆΛΛΗ Υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα για ύπαρξη υπηρεσίας άμεσης αντικατάστασης πετσετών; PG: 27 / 11 T.2.2

28 Δωμάτιο Μπάνιου (Χώρου Διαμονής) 2.2 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 4 Διατίθονταν τουλάχιστον 2 καθαρά γυάλινα ποτήρια για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων; Ήταν αυτά αναποδογυρισμένα πάνω σε σουβέρ (Coaster); 5 Υπήρχε εντός του μπάνιου επαρκής αριθμός κρεμάστρων και χώρος για άνετη τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων; ΆΛΛΗ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 7 Ήταν όλες ανεξαιρέτως οι περιοχές και εγκαταστάσεις του δωματίου του μπάνιου, πλήρως ασφαλείς από ορατούς κίνδυνους πρόκλησης ατυχημάτων; ΆΛΛΗ 8 Πέραν των όποιων πιο πάνω τυχόν αρνητικών απαντήσεων, μείνατε γενικά ευχαριστημένοι με την εμπειρία που είχατε από την χρήση του μπάνιου και των παρεχόμενων ευκολιών & ανέσεων εντός αυτού; ΆΛΛΗ ΑΡ. 5 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 10 ΑΛΛΕΣ ΑΡ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 28 / 11 T.2.2

29 Διευκολύνσεις Αυτόνομης Σίτισης (Διαμ. S/C) 2. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 Ήταν οι πάγκοι και τα ερμάρια του παρασκευαστηρίου πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 2 Ήταν ο πάγκος, τα ερμάρια και τα συρτάρια του παρασκευαστηρίου καλοσυντηρημένα, χωρίς εκδορές ή άλλες φθορές; Ανοιγόκλειναν εύκολα και σταθερά; Ήταν τα καθίσματα (ή τα στουλ) του παρασκευαστηρίου καλοδιατηρημένα, χωρίς εκδορές ή άλλες φθορές; Ήταν σταθερά, χωρίς ταλάντευση και τριγμούς, με την παρακάθιση σας σε αυτά; 4 Ήταν τα καθίσματα (ή τα στουλ) του παρασκευαστηρίου επαρκή σε αριθμό για όλους τους διαμένοντες / αριθμό κλινών; ΆΛΛΗ 5 Ήταν τα μαχαιροπίρουνα, πιατικά και λοιπός μαγειρικός εξοπλισμός πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 6 Ήταν τα μαχαιροπίρουνα, πιατικά και λοιπά σκευή μαγειρέματος ποσοτικά επαρκή και πλήρως συμπληρωμένα; Εάν "όχι" τι σημαντικό απουσίαζε; 7 Ήταν τα μαχαιροπίρουνα, πιατικά και λοιπά σκευή μαγειρέματος αρκούντως ποιοτικά για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 8 Ήταν οι βρύσες, η αποχέτευση και η λεκάνη πλυσίματος του παρασκευαστηρίου, πεντακάθαρα, χωρίς σκόνες, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 9 Ήταν η λεκάνη πλυσίματος, οι βρύσες και η αποχέτευση καλά συντηρημένα και πλήρως λειτουργήσιμα; 10 Ήταν ο ψυκτικός θάλαμος πεντακάθαρος, χωρίς λεκέδες, μουχλιάσματα και δυσάρεστες οσμές; 11 Ήταν ο ψυκτικός θάλαμος του παρασκευαστηρίου άρτιας συντήρησης, άνετης χωρητικότητας και λειτουργικής επάρκειας; PG: 29 / 11 T.2.

30 Διευκολύνσεις Αυτόνομης Σίτισης (Διαμ. S/C) 2. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Ήταν η συσκευή μαγειρέματος και ο απορροφητήρας οσμών πεντακάθαροι, χωρίς λεκέδες και δυσάρεστες οσμές; 1 Εάν εφαρμόζει, ήταν η συσκευή μαγειρέματος και ο απορροφητήρας οσμών άρτιας συντήρησης και λειτουργικής επάρκειας; 14 Ήταν ο βραστήρας νερού, η τοστιέρα και άλλες οικοσκευές άρτια συντηρημένα και πλήρως λειτουργήσιμα; 15 Ήταν ο κάδος απορριμμάτων του παρασκευαστηρίου καλοδιατηρημένος και πεντακάθαρος; Έφερε πλαστικό σάκο υγείας; 16 Υπήρχε επαρκής ποσότητα βασικών υλικών καθαρισμού για την κουζίνα και τον εξοπλισμό της; 17 Ήταν οι πάγκοι, ερμάρια, συσκευές και η λοιπή επίπλωση και εξοπλισμός του παρασκευαστηρίου, αρκούντως ποιοτικά/πολυτελή για την τάξη της μονάδας; ΆΛΛΗ 18 Ήταν ο χώρος του παρασκευαστηρίου, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του, πλήρως ασφαλή και απαλλαγμένα από ορατούς κίνδυνους πρόκλησης ατυχημάτων; ΆΛΛΗ 19 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 20 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 21 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 22 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε PG: 0 / 11 T.2.

31 Διευκολύνσεις Αυτόνομης Σίτισης (Διαμ. S/C) 2. ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν ΑΡ. 18 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΑΡ ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 4 ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: 1 / 11 T.2.

32 Εξυπηρέτηση & Προσωπικό Χώρου Διαμονής 2.4 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 2 Παρασχέθηκε οποιαδήποτε απογευματινή υπηρεσία καθαρισμού ή/και τακτοποίησης του χώρου διαμονής, από μέλος του προσωπικού ορόφων; 5 Εάν εφαρμόζει, κατά την παροχή της υπηρεσίας και εφόσον ήσασταν στο δωμάτιο, προηγήθηκε διακριτικό κτύπημα της θύρας από ευγενικό και φιλικό μέλος του προσωπικού, και ανακοίνωση του είδους υπηρεσίας; 5 4 Εάν εφαρμόζει, κατά την παροχή της υπηρεσίας, έγινε άδειασμα κάδων απορριμμάτων και καθαρισμός / τακτοποίηση του μπάνιου; 5 5 Εάν εφαρμόζει, έγινε αναπλήρωση χρησιμοποιηθέντων πετσετών και ευκολιών μπάνιου (amenities); 5 6 Εάν εφαρμόζει, κατά την παροχή της υπηρεσίας, έγινε γενικός καθαρισμός του υπνοδωματίου, ξεδίπλωμα κλινοσκεπασμάτων και τακτοποίηση προσωπικών αντικείμενων και ρούχων; 7 Εάν εφαρμόζει, έγινε αναπλήρωση των καταναλωθέντων ειδών από το μίνι-μπαρ και τον δίσκο φιλοξενίας (hospitality tray); 8 Εάν εφαρμόζει, αφέθηκε οποιοδήποτε φιλοφρονητικό γλυκό, σοκολάτα ή μπισκότο για κάθε διαμένοντα, και ευχαριστήριο / ενημερωτικό σημείωμα εκ μέρους της υπηρεσίας; 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΟΦΩΝ (Housekeeping) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 10 Ήταν όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του "housekeeping", με το οποίο ήρθατε σε επαφή, εξαιρετικά ευγενικό, φιλικό και εγκάρδιο (εντός των επαγγελματικών πλαισίων); 11 Εάν ήρθατε σε επαφή με προσωπικό του "housekeeping", ήταν όλοι εξαιρετικά πρόθυμοι και εξυπηρετικοί; PG: 2 / 11 T.2.4

33 Εξυπηρέτηση & Προσωπικό Χώρου Διαμονής 2.4 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 Έφερε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό ομοιόμορφες, καθαρές και καλοσιδερωμένες στολές και διακριτικές πινακίδες ονομάτων; 1 Ήταν η εμφάνιση όλου ανεξαιρέτως του προσωπικού πλήρως ευπρεπισμένη (άρωμα, καθαριότητα, κόμμωση, κοσμήματα, κ.λπ.); 14 Φαινόταν το προσωπικό επαρκώς οργανωμένο στην επιτέλεση των καθηκόντων; Διεξήγαγαν την εργασία τους με τάξη και χωρίς οχληρία; ΆΛΛΗ 15 Φαινόταν το προσωπικό επαρκώς οργανωμένο στην επιτέλεση των καθηκόντων; Διεξήγαγαν την εργασία τους με τάξη και χωρίς οχληρία; ΆΛΛΗ 16 Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε ΑΡ. 1 Σύνολο Επιτευχθέντων Βαθμών Βαθμοί Ποιοτικών Παραμέτρων ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΤΟΜEΑ ΑΡ. 01. ΦΙΛΟ ΣΥΝΤΗ ΕΞΥΠΗ ΚΑΘΑΡΙ 2 ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ (Συμπεριλαμβανομένης, εάν εφαρμόζει, και αναφοράς σε μέλη του προσωπικού που ξεχώρισαν): PG: / 11 T.2.4

34 Δείπνο: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό.11 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΗ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 2 Μπορέσατε εύκολα να εντοπίσετε την είσοδο του χώρου εστίασης; Ήταν η σηματοδότηση της διαδρομής και του χώρου επαρκής; Προσφέρθηκε άμεσο, και επαγγελματικά θερμό και φιλικό καλωσόρισμα από μέλος του προσωπικού, κατά την προσέλευση σας στο χώρο εστίασης; 4 Εάν ο χώρος ήταν κλειστός, προσφέρθηκε άνοιγμα της θύρας εισόδου από μέλος του προσωπικού; 5 Εάν δεν υπήρχε άμεσα διαθέσιμο τραπέζι, σας προτάθηκε να αναμένετε για λίγο σε κατάλληλο χώρο αναμονής (π.χ. στο σαλόνι), μέχρι να σας καλέσουν; 6 Εάν εφάρμοζε, προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της αναμονής σας για ελεύθερο τραπέζι, δωρεάν φιλοφρονητικό ποτό; 7 Εάν εφάρμοζε, σε περίπτωση που χρειάστηκε να αναμένετε, προσκληθήκατε να καθίσετε σε τραπέζι τουλάχιστο εντός 10 λεπτών από την αρχική σας άφιξη; 8 Συνοδευτήκατε από μέλος του προσωπικού σε καθαρό και στρωμένο τραπέζι; 9 Σας προσφέρθηκε πρόθυμα βοήθεια για να καθίσετε στο τραπέζι; Εάν εφάρμοζε, έγινε ξεδίπλωμα και άπλωμα των πετσετών στα γόνατα; 10 Έγινε επαρκής επεξήγηση του τρόπου σερβιρίσματος (π.χ. διαδικασία λήψης παραγγελίας, είδος μπουφέ, κ.λπ.); 11 Εάν εφάρμοζε, έγινε απομάκρυνση τυχόν επιπλέον θέσεων (σερβιτσιών και ποτηριών) από το τραπέζι, ή/και γύρισμα ποτηριών; PG: 4 / 11 T..11

35 Δείπνο: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό.11 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 12 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΠΟΤΩΝ Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 1 Προσφέρθηκαν άμεσα και με επαγγελματικό τρόπο, οι τιμοκατάλογοι ποτών και κρασιών; 14 Έγινε λήψη της παραγγελίας ποτού εντός εύλογου χρόνου για να διαβαστεί ο τιμοκατάλογος, αλλά και συνάμα χωρίς υπερβολική καθυστέρηση; 15 Είχε ο σερβιτόρος που έλαβε τη παραγγελία, καλή γνώση των ποτών/κρασιών στον τιμοκατάλογο; Μπορούσε να εισηγηθεί κρασιά ή ποτά που θα άρμοζαν καλύτερα με τα φαγητά σας; 16 Εάν εφάρμοζε και σε σχέση με τα είδη ποτών που είχαν παραγγελθεί, έγινε από μέλος του προσωπικού σωστή και έγκαιρη αντικατάσταση ποτηριών στο τραπέζι; 17 Σερβιρίστηκαν έγκαιρα και από καλά εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού, το σωστό κρασί ή/και άλλα ποτά, σύμφωνα με την παραγγελία σας; 18 Σερβιρίστηκαν, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα παραγγελθέντα ποτά με τον επαγγελματικά ενδεδειγμένο τρόπο; Εάν εφάρμοζε, έγινε το άνοιγμα φιάλης νερού στη παρουσία σας, και μερικό γέμισμα ποτηριών; 19 Ήταν όλα τα σερβιρισθέντα ποτά ή/και νερό ή/και κρασί στη σωστή θερμοκρασία και χωρίς αλλοιωμένη την ποιότητα τους; 20 Εάν εφάρμοζε, έγινε παρουσίαση του κρασιού πριν το άνοιγμα της φιάλης; Προσφέρθηκε για δοκιμή και (εάν ήταν εφικτό) σερβιρίστηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (από δεξιά, κυρίες πρώτα, κ.λπ.); 21 Εάν εφάρμοζε, τοποθετήθηκε η φιάλη κρασιού σε προσιτό σημείο, εντός κατάλληλου δοχείου (καλαθιού για κόκκινο /σαμπανιέρας με πάγο για λευκό ή ροζέ) και καλύφθηκε με πετσέτα; 22 Έγινε από μέλος προσωπικού επαρκής και έγκαιρη αναπλήρωση (επαναγέμιση) κρασιού ή/και άλλων ποτών (π.χ. μπύρας ή νερού) στα ποτήρια σας, κατά τη διάρκεια του δείπνου; PG: 5 / 11 T..11

36 Δείπνο: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό.11 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 2 Εάν τα ποτά σας είχαν τελειώσει κατά τη διάρκεια του δείπνου, έγινε έγκαιρη και διακριτική πρόταση για επιπρόσθετη παραγγελία; 24 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ( Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας εφαρμόζουν μόνο εάν το δείπνο ήταν από Σετ Μενού ή A la Carte.) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 25 Με τη παρακάθιση σας στο τραπέζι, προσφέρθηκε άμεσα από μέλος του προσωπικού ο κατάλογος φαγητών (Set Menu ή A La Carte); 26 Προσφέρθηκε στο τραπέζι σας ποικιλία (τουλάχιστον 2 ειδών) ζεστού και αφράτου ψωμιού και βουτύρου (η άλλου αντίστοιχου); 27 Έγινε επεξήγηση της διαθέσιμης ποικιλίας ψωμιού; Υπήρχε διαθέσιμο πολύσπορο ψωμί ή ολικής άλεσης; 28 Έγινε λήψη της παραγγελίας φαγητού μετά που δόθηκε ικανοποιητικός χρόνος για να διαβαστεί ο κατάλογος, αλλά και συνάμα χωρίς υπερβολική καθυστέρηση; 29 Έγινε λήψη της παραγγελίας φαγητών από καλά εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού, με καλή γνώση των ειδών στον κατάλογο; Μπορούσε να κάνει εισηγήσεις; 0 Μπορούσε το μέλος του προσωπικού που έλαβε τη παραγγελία φαγητών να επικοινωνήσει επαρκώς μαζί σας με κατανοητό τρόπο; 1 Έγινε σωστή αντικατάσταση ή προσθήκη σερβιτσιών στο τραπέζι, σύμφωνα με ότι είχε παραγγελθεί εκ μέρους σας; 2 Σερβιρίστηκαν εντός ικανοποιητικού χρόνου τα σωστά εδέσματα και στα σωστά πρόσωπα, σύμφωνα με την παραγγελία σας; Σερβιρίστηκαν όλα τα εδέσματα σε κατάλληλα και καλής ποιότητας πιάτα ή/και σκεύη, και ήταν αυτά στις ανάλογες θερμοκρασίες (κρύα πιάτα για κρύα και ζεστά για ζεστά εδέσματα); PG: 6 / 11 T..11

37 Δείπνο: Εξυπηρέτηση & Προσωπικό.11 ΜΟ- ΠΑΡΑ- ΝΑΙ = Ν 4 Έγινε το σερβίρισμα των διαφόρων πιάτων (courses) με ομαλό τρόπο και εντός εύλογου χρόνου, χωρίς αδικαιολόγητη βιασύνη ή καθυστέρηση; 5 Εάν υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση στο σερβίρισμα των πιάτων (courses), προσφέρθηκε κατάλληλη επεξηγηματική απολογία; 6 Υπήρξε προσφορά πρόσθετου ψωμιού ή/και βουτύρου στο τραπέζι, στη διάρκεια του γεύματος; 7 Προσφέρθηκαν στο τραπέζι τα αναμενόμενα καρυκεύματα και συνοδευτικές σάλτσες, σύμφωνα με την παραγγελία σας (π.χ. μουστάρδα, ελαιόλαδο & ξύδι, αλάτι και πιπέρι); 8 ΕΞΥΠΗ ΜΠΟΥΦΕ ( Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας εφαρμόζουν μόνο εάν το δείπνο προσφερόταν υπό μορφή Μπουφέ.) Δ/Ε ΤΙΤΛΟΣ Δ/Ε 9 Ήταν η διαρρύθμιση του μπουφέ πλήρως βολική για τη γρήγορη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών; 40 Ήταν ο χώρος του μπουφέ πεντακάθαρος και άρτια ευπρεπισμένος; Ήταν όλα τα σκεύη και λινά πεντακάθαρα; 41 Ήταν η παράθεση των εδεσμάτων ευπαρουσίαστη, και ο διάκοσμος του μπουφέ καλαίσθητος και ελκυστικός; ΆΛΛΗ 42 Έφεραν τα διαθέσιμα εδέσματα στον μπουφέ καθαρές και ομοιόμορφες πινακίδες με τις ονομασίες τους; 4 Διέθεταν όλα τα προσφερόμενα εδέσματα καθαρό και κατάλληλο μέσο (π.χ. λαβίδα) σερβιρίσματος; 44 Γινόταν συχνή και έγκαιρη αναπλήρωση των ζεστών και των κρύων εδεσμάτων στον μπουφέ; PG: 7 / 11 T..11

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA

ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΧΑΝΙΩΝ LUXURY HOMES IN PLAKA, CHANIA Πλάκα, Χανιά, Κρήτη, Τ.Κ. 73200 Τηλ.: +30.2831025306, Fax: +30.2831025306 email: info@lesteluxuryhomes.com url: www.lesteluxuryhomes.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί τη συμμόρφωση των μελών του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες οριοθετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α' ΣΤΑΔΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Κυπριακό Σήμα Ποιότητας Τουρισμού (CTQ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Κριτήρια Α' Σταδίου Αξιολόγησης - Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( CTQ Label ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου

Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υποδοχή και Οργάνωση του Χώρου του Κομμωτηρίου Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι οι μαθητές/τριες να μπορούν: να υποδέχονται ευγενικά τον πελάτη ή την πελάτισσα, να τους εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο.

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο. Εισαγωγή Το ενηµερωτικό αυτό βιβλιάριο θα είναι χρήσιµο σ εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάρετε την θεραπεία σας ως εσωτερικός ασθενής. Περιλαµβάνει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Κωδ.: CSR-APDX2D Ισχύς: 05/08/2015 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 9 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου Βαθμολογία επιθεωρητών στο υποκριτήριο Βαθμολογία x συντελεστής βαρύτητας 100 100 0 1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599, E-mail : poed@cytanet.com.cy ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα 1 Ξενοδοχείο 4 αστέρων Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική και Ξενοδοχειακή Έρευνα Ρόδου. Dr. Kevin Nield Sheffield Hallam University, UK

Τουριστική και Ξενοδοχειακή Έρευνα Ρόδου. Dr. Kevin Nield Sheffield Hallam University, UK Τουριστική και Ξενοδοχειακή Έρευνα Ρόδου Dr. Kevin Nield Sheffield Hallam University, UK 1 Εισαγωγή 1. Η σκιαγράφηση του προφίλ των τουριστών και η εξακρίβωση του ποσού που δαπανούν στη Pόδο. 2. Η σφυγµοµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ HOTEL ROOM AUTOMATION ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η BΤicino προτείνει λύσεις αυτοματισμού για τα δωμάτια ξενοδοχείων για τη βελτίωση της άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2012 Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για τη δημιουργία, αναβάθμιση ή/ και συμπλήρωση ειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00

ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1500,00 5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 6 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΤΕΜ 4 500,00 2000,00 7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΕΜ 6 120,00 720,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό την εκπαίδευση ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ. Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ISLINGTON ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ xikriz Bengali Επισκευές Greek Reparações Portuguese Dayactirka Somali Reparaciones Spanish Onarım işleri Turkish Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες

Παράρτημα 1α. Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών - Ορισμός και συχνότητα των εργασιών καθαρισμού. Αίθουσες Σπίτι τ Ευρωπαϊκή Ένωσ: Συνολική επιφάνεια των χώρων εργασία και κοινόχρηστων χώρων (συνολική επιφάνεια: 1.470 m²) Πόλη και διεύθυνση: Λεωφόρο Βύρωνο 30, 1096 Λευκωσία, Κύπρο Ενδεικτικό πρόγραμμα παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS 2014 AQUIS HOTELS & RESORTS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΣΠΟΡ Αποστάσεις : Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας 4

Διαβάστε περισσότερα

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων

Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων Για τι είδους χρήση προορίζεται το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων; Το εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων προορίζεται για εσωτερική χρήση στο πλυντήριο πιάτων. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011 Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους Συναδέλφους ότι το ξενοδοχείο MELIA κάνει ειδική προσφορά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, για διαμονή τους σε αυτό την 29/1/2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Υποεργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα ALDEMAR Ξενοδοχείο: Cretan Village Ηµεροµηνία: 27-29 Ιουνίου 2008 Ελεγκτής: GF Room: 154 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα ωµάτια Κοινόχρηστοι Χώροι Επισιτιστικοί χώροι Σύνολο καθαριότητας Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη LT Felicity Properties Ltd Quality development with style A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη (Πίσω από την Ιταλική Πρεσβεία, δίπλα από την Αστυνομία Αγίου Δομετίου) www.felicity-properties.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα ALDEMAR ALDEMAR PARADISE RHODES 30/5-1/6/2008 Ελεγκτής: ΜΑ Room: 231 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Καθαριότητα ωµάτια Κοινόχρηστοι Χώροι Επισιτιστικοί χώροι Σύνολο καθαριότητας Κυρίως δωµάτιο Μπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας:

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1 Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με ένα ή και περισσότερους από τους κατωτέρω τρόπους Χορηγίας: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι εργασιοκεντρική (task-based). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δραστηριότητα εμπλέκει τους/τις διδασκόμενους/ες σε περίσταση που απαιτεί τη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02132F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) "Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μια για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Στόχος του συγκεκριμένου Σήματος είναι η ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2515 /21.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02022F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) «Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα» ήταν η φήμη των Ιωαννίνων, όταν η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της, τον 18ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY. 2.Εγγραφή και χαρακτηριστικά κάρτας FILOS Loyalty

1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY. 2.Εγγραφή και χαρακτηριστικά κάρτας FILOS Loyalty GIANNOULIS HOTELS AND RESORTS LOYALTY CLUB ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Χαρακτηριστικά Προγράμματος LOYALTY Το πρόγραμμα GIANNOULIS LOYALTY προσφέρεται και διοικείται από την GIANNOULIS HOTELS & RESORTS, για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1. Εξαιρέσεις ασθενών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η κλινική ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ είναι παθολογική χρόνιων παθήσεων συνεπώς δεν γίνονται δεκτοί ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα