Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον"

Transcript

1 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among students from all over the world who learn greek as a second language. The research took place in School of modern Greek in Aristotle University, in Thessaloniki, Greece. The point was to find out how and in which degree foreign students language competence to understand transparent and opaque compound words has been affected either by their mother language or by common elements existing among cultures between their country and Greece too. One hundred and twenty language tests concerning word compounding were given to students from all over the world who were divided in different levels according to the European Framework of Reference for languages (Council of Europe 2001). After the error analysis and according to the statistic package SPSS 15.0 had been clear enough that there are quite differences among learners of greek as a second language, strongly connected with compound words construction in their mother language and with common points of cultures among countries too. However, one of the most weak points of students who learn a language as a second in multilingual environment still remains the usage of semantically opaque compound words. Keywords Language competence, Second language learning, multilingual environment, compound words, opacity, mother language, cultural elements.

2 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Εισαγωγή Σκοπός αυτής της γραπτής ανακοίνωσης είναι να ανιχνεύσει τις διαφορετικές επιδόσεις κατά την εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων 1 μαθητών από όλο τον κόσμο που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 2. Η αναγκαιότητα της έρευνας συνδέεται άρρηκτα με το γεγονός ότι η δημιουργία και η χρήση σύνθετων λ.μ. αποτελεί μια άκρως δυναμική διαδικασία στη νέα ελληνική γλώσσα και γόνιμη πηγή για την ανανέωση του λεξιλογίου της (Browning 1995) κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. 2. Ορισμοί και ορολογία Στην εργασία αυτή επιχειρείται η αξιολόγηση των επιδόσεων των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 κατά την εκμάθηση σύνθετων λ.μ. σε πολύγλωσσο περιβάλλον. Ως κριτήριο αξιολόγησης χρησιμοποιείται η ικανότητα κατανόησης διαφανών και αδιαφανών σύνθετων λ.μ. αντιστοίχως. Οι όροι Γ2 και σύνθετες λ.μ. διαφανείς και αδιαφανείς ορίζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον εκμάθησης της ελληνικής ως Γ2. Τα υποκείμενα της έρευνας, κατά το διάστημα πραγματοποίησής της, συμμετείχαν σε διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα «ως δεύτερη γλώσσα, χαρακτηρίζεται η γλώσσα που μιλιέται από σχετικά μεγάλο αριθμό χρηστών στην χώρα στην οποία διδάσκεται. Ο όρος δεύτερη γλώσσα, σε ατομικό επίπεδο, υποδηλώνει συγχρόνως την ύπαρξη μιας πρώτης γλώσσας. Είναι η γλώσσα στην οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένο το άτομο, αυτή που κάποιες φορές ταυτίζεται με ό,τι χαρακτηρίζεται ως μητρική γλώσσα, παρόλο που ο όρος μητρική γλώσσα στο χώρο της διδασκαλίας των γλωσσών φαίνεται να παραχωρεί τη θέση του στον όρο πρώτη γλώσσα» (Τάνης 2001: 1). Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν σύνθετες λ.μ. διαφανείς και αδιαφανείς. Ως σύνθετες χαρακτηρίζονται οι λ.μ. που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα ελευθερώσιμα (1,2) ή ελεύθερα λεξικά μορφήματα (3,4) (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη 1996: 97). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μονολεκτικές σύνθετες λ.μ. που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας 1) πετρ-ο-πόλεμος 2) κιτριν-ο-πράσινος ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα πολυλεκτικά σύνθετα, με τα οποία δεν ασχολήθηκε η παρούσα έρευνα. 3) παιδική χαρά 4) νόμος - πλαίσιο Τέλος, αξίζει τον κόπο να αναφερθεί πως αξιολογήθηκε η κατανόηση των σύνθετων λ.μ. με εργαλείο ελέγχου τη μορφοσημασιολογική τους διαφάνεια ή αδιαφάνεια. Μάλιστα, θεωρήθηκε ως προαπαιτούμενο ότι ο χαρακτηρισμός των σύνθετων λ.μ. ως διαφανών ή αδιαφανών στη συγκεκριμένη έρευνα συνδέεται άμεσα με την αναλυσιμότητά τους. Δηλαδή, οι συγχρονικά αναλύσιμες σύνθετες λ.μ. χαρακτηρίστηκαν ως διαφανείς, ενώ οι μη συγχρονικά αναλύσιμες ως αδιαφανείς (Γιαννουλοπούλου 2000: 36). Άλλωστε, στις σύνθετες λ.μ. 1 λ.μ. από εδώ και στο εξής. 2 Γ2 από εδώ και στο εξής.

3 726 παρουσιάζεται συχνά σημασιολογική αδιαφάνεια (semantic opacity), καθώς η σημασία τους δεν προκύπτει από τις σημασίες των συστατικών που τις αποτελούν (Ράλλη 2007: 24). 3. Το υπόβαθρο της έρευνας Ερευνητικά ερωτήματα Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, και τα οποία έγινε προσπάθεια να απαντηθούν, είναι τα εξής: Ποιες είναι οι επιδόσεις των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 όσον αφορά την κατανόηση των σύνθετων λ.μ.; Έχει επηρεαστεί η γλωσσική ικανότητα των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 σε σχέση με την κατανόηση των σύνθετων λ.μ από τη μητρική τους γλώσσα; Διαφοροποιούνται οι επιδόσεις των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 όσον αφορά την κατανόηση των διαφανών και αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ. ανάλογα με τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που υφίστανται ανάμεσα στη μητρική τους γλώσσα και στην ελληνική; 3.1 H μεθοδολογία της έρευνας Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα γλωσσικό τεστ διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας. Το τεστ αυτό αποτέλεσε το κύριο ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων όσον αφορά τις σύνθετες λ.μ. και τη διαδικασία εκμάθησής τους από τους διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2 δεδομένου ότι για τη διερεύνηση της κατανόησης των σύνθετων λ.μ. δεν υπήρχε αντίστοιχο μεθοδολογικό εργαλείο. Οι λ.μ. που επελέγησαν τελικά για τη δημιουργία του γλωσσικού τεστ εντοπίστηκαν και επιλέχθηκαν από το σώμα κειμένων της Πύλης για την ελληνική γλώσσα, από το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) μέσω του οποίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει προτάσεις του Εθνικού Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ), από τον ημερήσιο τύπο, από επιστημονικά άρθρα και ερευνητικές αναφορές για τις σύνθετες λ.μ. στην ελληνική γλώσσα και μετά από συστηματικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο επιπλέον, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες μέσα σε αυθεντικά συμφραζόμενα. Η δε επιλογή συγκεκριμένων σύνθετων λ.μ. έναντι άλλων έγινε βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους στο λόγο, ενώ επιδιώχθηκε να επιλεγούν τελικά σύνθετες λ.μ. αντιπροσωπευτικές όλων των μερών του λόγου. Μάλιστα, πριν την πραγματοποίηση της κύριας έρευνας, προηγήθηκε διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και ακολούθησε αναδιαμόρφωση του γλωσσικού τεστ βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου.

4 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Η άμεση έρευνα 4.1 Διεξαγωγή της άμεσης έρευνας Η έρευνα έλαβε χώρα σε τμήματα μάθησης του σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 3 και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 4 Το γλωσσικό τεστ δόθηκε σε μαθητές από όλο τον κόσμο που παρακολουθούσαν μαθήματα επιπέδου Β και Γ στους δύο παραπάνω φορείς. Ως πρώτη προϋπόθεση τέθηκε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι 18 ετών και άνω, καθώς όλοι οι διδασκόμενοι την ελληνική γλώσσα ως Γ2 στο ΣΝΕΓ, αλλά και στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε πληρούν αυτό το κριτήριο και ως δεύτερη να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής τους. Ο χρόνος διεξαγωγή της έρευνας ήταν από τον Απρίλιο του 2007 μέχρι και τον Μάρτιο του 2008 και η συμμετοχή σε αυτή ήταν προαιρετική. Τελικά, κατέστη δυνατό να συλλεγούν 120 έγκυρα ερωτηματολόγια- γλωσσικά τεστ από τους δύο παραπάνω φορείς, 61 από τα οποία αφορούσαν διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2 στο Β επίπεδο και 59 στο Γ. 4.2 Οι μητρικές γλώσσες των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 Αρχικά, μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες στο γλωσσικό τεστ μιλούσαν 25 διαφορετικές γλώσσες. Στη συνέχεια, οι μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων στο γλωσσικό τεστ που ανήκαν στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες σύμφωνα με τον πίνακα αναπαράστασης της οικογένειας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών κατά τον Πετρούνια ([1984] 2002: 168), ενώ οι μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων στην έρευνα που δεν ανήκαν στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, λόγω του μικρού αριθμού τους, εντάχθηκαν όλες μαζί σε μία κατηγορία, η οποία αποτέλεσε το 10% των γλωσσών που εντοπίστηκαν. Όπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα που ακολουθεί υπερίσχυσαν οι Γερμανογενείς γλώσσες με ποσοστό 25% και οι Βαλτοσλαβικές με ποσοστό 45%. Επειδή, ωστόσο, ένα τέτοιου είδους συμπέρασμα είναι πολύ γενικό, ακολούθως διερευνήθηκε η ύπαρξη σημαντικής στατιστικά συσχέτισης των γλωσσών που εντοπίστηκαν σε υψηλότερο ποσοστό σε κάθε κατηγορία μητρικών γλωσσών με τις προς εξέταση μεταβλητές. 3 ΣΝΕΓ από εδώ και στο εξής. 4 Ι.Δ.ΕΚ.Ε από εδώ και στο εξής.

5 728 Διάγραμμα 1: Οι μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων στο γλωσσικό τεστ 4.3 Κατανόηση της σημασίας των σύνθετων λ.μ. Τα αποτελέσματα του γλωσσικού τεστ, ως προς το αν κατανοήθηκε ή όχι η σημασία δώδεκα λ.μ., έξι από τις οποίες ήταν διαφανείς και έξι αδιαφανείς ως προς τη σημασία τους, από τους 120 μη φυσικούς ομιλητές, ομαδοποιούνται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί. Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται κατά σειρά αρχικά οι διαφανείς και στη συνέχεια οι αδιαφανείς ως προς τη σημασία τους λ.μ και τα αντίστοιχα ποσοστά κατανόησής τους ή όχι από τους μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, οι διαφανείς σημασιολογικά λ.μ σημειώνονται με *. Από τη μελέτη του πίνακα εντοπίζουμε τις λ.μ. με τα μεγαλύτερα ποσοστά σε κάθε κατηγορία (κατανόηση/μη κατανόηση) και οδηγούμαστε σε συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη το είδος των λέξεων αυτών δεδομένου ότι οι προς διερεύνηση σύνθετες λ.μ. δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο γλωσσικό τεστ μέσα σε συμφραζόμενα (προτάσεις), στις οποίες υπήρχαν δείκτες που υποβοηθούσαν στην κατανόηση της σημασίας τους. 5 Πίνακας 1: Κατανόηση της σημασίας των σύνθετων λ.μ Λέξη Κατανόηση Μη κατανόηση Συχνότητα Ποσοστό(%) Συχνότητα Ποσοστό (%) Νερόβραστος* 89 74, ,8 Πατατοσαλάτα* ,2 1 0,80 Αναβοσβήνω* 79 65, ,2 5 Άλλωστε, όπως υποστηρίζει και ο Ellis (1994: 47) υιοθετώντας την άποψη του Corder (1974: 125), παρόλο που η κατανόηση μπορεί να ελεγχθεί σε γενικές γραμμές, είναι δύσκολο να αποδώσουμε σε ένα μόνο γραμματικό ή συντακτικό χαρακτηριστικό του εκφωνήματος την αδυναμία κατανόησης που ενδέχεται να παρουσιάζει ο μαθητής.

6 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 729 Μαχαιροπίρουνα* , ,8 Μπαλκονόπορτα* ,5 3 2,50 Χαρτοπαίζω* , ,3 Καραβοτσακισμένος 32 26, ,3 Γενναιόδωρος 72 60, ,0 Χαροπαλεύω 49 40, ,2 Κρασοπατέρας 38 31, ,3 Παλιάνθρωπος ,5 9 7,50 Βουτυρομπεμπές 41 34, ,8 Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται κατανοητό ότι κατά μέσο όρο το 87% από τους μη φυσικούς ομιλητές κατανόησε όλες τις διαφανείς λ.μ, ενώ το ίδιο συνέβη για τις αδιαφανείς λ.μ. μόνο από το 32%. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός των μη φυσικών ομιλητών κατανόησε την αδιαφανή σύνθετη λ.μ. γενναιόδωρος (60%) και τη λ.μ παλιάνθρωπος (93%), η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα όρια παραγωγής και σύνθεσης. Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται για την πρώτη λ.μ. βάσει της ύπαρξης ανάλογων φωνολογικά και με την ίδια σημασία λ.μ. σε άλλες ξένες γλώσσες με τη λ.μ γενναιόδωρος, όπως είναι οι λ.μ. generous στην αγγλική γλώσσα και generoso στην ιταλική. Όσον αφορά τη λ.μ παλιάνθρωπος, αυτή χαρακτηρίστηκε ως κατανοητή από τους μη φυσικούς ομιλητές, καθώς ήταν γνωστή σε αυτούς λόγω της συχνής χρήσης της στον καθημερινό προφορικό λόγο. Αξίζει, βέβαια, τον κόπο να σημειωθεί πως η ερμηνεία αυτή βασίζεται στα σχόλια των ίδιων των συμμετεχόντων στο γλωσσικό τεστ κατά το χρόνο διεξαγωγής του. Στη συνέχεια, για τη διερεύνηση του συνολικού βαθμού κατανόησης των σύνθετων λ.μ., αθροίστηκαν εκείνες οι λ.μ που δήλωσε ότι κατανόησε 6 κάθε μη φυσικός ομιλητής (από το σύνολο των δώδεκα λ.μ που τέθηκαν προς απάντηση στο πρώτο ερώτημα) και ομαδοποιήθηκαν στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: i) από 2 έως 6, ii) από 7 έως 9 και iii) από 10 έως 12 κατανοητές σύνθετες λ.μ. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, οι μισοί περίπου μη φυσικοί ομιλητές, 59 άτομα (49,2%), κατανόησαν 7 έως 9 λ.μ, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται στις κατηγορίες 2 έως 6, 28 άτομα (23,3%) και 10 έως 12, 33 άτομα (27,5%). Η κατανόηση ή μη των δώδεκα σύνθετων λ.μ. από τους μη φυσικούς ομιλητές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τη διάκρισή τους σε διαφανείς και αδιαφανείς σημασιολογικά σύνθετες λ.μ. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν ξεχωριστά οι διαφορές στο βαθμό κατανόησης των διαφανών από τις αδιαφανείς σύνθετες λ.μ. Αφότου υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες συχνότητες και τα 6 Οι λεξικές μονάδες που ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο γλωσσικό τεστ να απαντήσουν αν κατανόησαν ή όχι δόθηκαν μέσα σε συμφραζόμενα προς αποφυγή παρερμηνειών, καθώς σε τέτοιου είδους γλωσσικές ασκήσεις δεν είναι εύκολο να διαπιστώσει ο ερευνητής κατά πόσο η απάντηση του συμμετέχοντος στο γλωσσικό τεστ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατανόηση ή όχι της προς εξέταση σύνθετης λ.μ. Επιπροσθέτως, η διεξάγουσα την έρευνα ήταν παρούσα κατά την πραγματοποίηση του γλωσσικού τεστ, οπότε οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν ανατροφοδότηση με τη μορφή καταφατικής ή αποφατικής απάντησης όσον αφορά την κατανόηση της σημασίας των σύνθετων λ.μ. για τις οποίες διατηρούσαν αμφιβολίες.

7 730 ποσοστά τόσο για τις διαφανείς όσο και για τις αδιαφανείς σύνθετες λ.μ., οι τιμές που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των σύνθετων λ.μ., που κατανόησαν ή όχι οι μη φυσικοί ομιλητές, συγχωνεύτηκαν σε τρεις κατηγορίες: 0 έως 2, 3 έως 4 και 5 έως 6 λ.μ (Διαγράμματα 2 και 3). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μη φυσικών ομιλητών, 89 άτομα (74,2%), κατανόησε τις περισσότερες από τις διαφανείς λ.μ., 5 ή 6 από τις 6, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ίδιας κατηγορίας για τις αδιαφανείς λ.μ. είναι μόλις 14,2% (17 άτομα). Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό κατανόησης στην περίπτωση των αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ εμφανίζεται στην κατηγορία 0 έως 2 και είναι 44,2% (53 άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ίδια κατηγορία για τις διαφανείς σύνθετες λ.μ είναι μόλις 2,5% (3 άτομα). Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μη φυσικοί ομιλητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο στο να κατανοήσουν τη σημασία των αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ από ό,τι αυτή των διαφανών. Το συμπέρασμα αυτό δικαιολογείται με βάση τα μορφοσημασιολογικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών λ.μ. και ειδικότερα λόγω των διαδικασιών της λεξικοποίησης και της επέκτασης της σημασίας των σύνθετων λ.μ. λόγω της ενεργοποίησης των διαδικασιών της μεταφοράς και της μετωνυμίας. Γενικότερα, ως λεξικοποίηση ορίζεται «η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται νέα αντικείμενα τα οποία θεωρούνται λεξικά 7» (Brinton & Traugott 2005: 32-33). Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986α: 141) «η μη δυνατότητα πρόβλεψης της σημασίας της λεξικής φράσης από το άθροισμα των σημασιών των στοιχείων που την αποτελούν 8 είναι ευθέως ανάλογη με τη λεξικοποίησή της». Κάτω από αυτό το σκεπτικό οι διαδικασίες της μεταφοράς και της μετωνυμίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διαδικασία της λεξικοποίησης, καθώς συντελούν, ώστε να αποκτήσουν οι σύνθετες λ.μ., πέρα από την κυριολεκτική, μεταφορική ή μετωνυμική σημασία. Ακολουθεί αναπαράσταση με μορφή διαγραμμάτων τόσο των διαφανών όσο και των αδιαφανών σύνθετων λ.μ. που συνολικά κατανόησαν οι μη φυσικοί ομιλητές προκειμένου να παρουσιαστεί με αντιπαραθετικό τρόπο η διαφορά στα ποσοστά κατανόησης ανάμεσα στις διαφανείς και στις αδιαφανείς σύνθετες λ.μ. από τους συμμετέχοντες, μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας, στο γλωσσικό τεστ. 7 Σύμφωνα με τη διαδικασία της λεξικοποίησης. 8 Στη δική μας περίπτωση η αδυναμία πρόβλεψης της σημασίας της σύνθετης λ.μ από το άθροισμα των σημασιών των συστατικών που την αποτελούν.

8 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 731 Διάγραμμα 2: Διαφανείς σύνθετες λ.μ. που κατανοήθηκαν από τους διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2 Διάγραμμα 3: Αδιαφανείς σύνθετες λ.μ. που κατανοήθηκαν από τους διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2

9 Μητρική γλώσσα και κατανόηση των σημασιολογικά αδιαφανών σύνθετων λ.μ. Η ερευνητική υπόθεση που αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κατά την πορεία της έρευνας, είναι το αν υφίσταται συνάφεια ανάμεσα στη μητρική γλώσσα των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση των σύνθετων λ.μ. Ιδιαίτερης, μάλιστα, προσοχής χρήζει η διερεύνηση και η σύγκριση των επιδόσεων των μη φυσικών ομιλητών, με μητρική γλώσσα την αγγλική, την αλβανική, τη γερμανική και τη ρωσική γλώσσα. Οι τέσσερις αυτές γλώσσες είναι οι κυρίαρχες του δείγματος, δηλαδή σε αυτές εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες παρατηρούμενες συχνότητες. Ειδικότερα το 27,5% των συμμετεχόντων στο γλωσσικό τεστ δήλωσε ως μητρική τη ρωσική γλώσσα, το 11,7% τη γερμανική γλώσσα, το 9,2% την αλβανική γλώσσα και το 8,3% την αγγλική γλώσσα. Ο στατιστικός έλεγχος Χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μητρικής γλώσσας και του πλήθους των αδιαφανών σημασιολογικά κατανοητών σύνθετων λ.μ. (Χ 2 =26,183, p=0,001, df=8, Cramer s V=0,330). Ειδικότερα, οι διδασκόμενοι την ελληνική ως Γ2 με μητρική την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα παρουσίασαν συγκριτικά μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανόηση των αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ. Οι μισοί από αυτούς κατανόησαν από 0 έως 2 από το σύνολο των 6 αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ. Αντιθέτως, οι διδασκόμενοι την ελληνική ως Γ2 με μητρική γλώσσα τη Ρωσική κατανόησαν σε ποσοστό 48,5% 3-4 από τις 6 αδιαφανείς σημασιολογικά σύνθετες λ.μ. που συμπεριλαμβανόταν στο γλωσσικό τεστ. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι διδασκόμενοι την ελληνική ως Γ2 με μητρική γλώσσα την Αλβανική, οι οποίοι σε ποσοστό 63,6% κατανόησαν 5 με 6 από τις 6 συνολικά αδιαφανείς σημασιολογικά σύνθετες λ.μ. λόγω της μακροχρόνιας παραμονής τους στην Ελλάδα (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Κυρίαρχες γλώσσες στο δείγμα και κατανόηση των αδιαφανών σύνθετων λ.μ. Κατανόηση των αδιαφανών λ.μ. Μητρική Γλώσσα 0 έως 2 3 έως 4 5 έως 6 Άθροισμα Αγγλικά ,0% 40,0% 10,0% 100,0% Αλβανικά ,1% 27,3% 63,6% 100,0% Γερμανικά ,0% 28,6% 21,4% 100,0% Ρωσικά ,4% 48,5% 12,1% 100,0% Αξίζει τον κόπο να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως στις αδιαφανείς σύνθετες

10 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 733 λ.μ. εντοπίστηκε λεξικοποίηση λόγω της ενεργοποίησης των διαδικασιών της μεταφοράς και της μετωνυμίας με απώτερο στόχο την επέκταση της σημασίας τους. Μάλιστα η επικράτηση της μεταφορικής έναντι της κυριολεκτικής σημασίας συμβαδίζει απόλυτα με τη σημασιολογική αδιαφάνεια της σύνθετης λ.μ. σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να ερμηνευθεί η σημασία της μόνο με τη βοήθεια της συντακτικής σχέσης των συστατικών της μερών. Άλλωστε, η ερμηνεία μίας σύνθετης λ.μ. απαιτεί κατά τον Wamelik-van Lint (Asher : 657) «τη συμφωνία μεταξύ του ομιλητή και του ακροατή ως προς το ποια σχέση υπάρχει σε κάθε περίπτωση». Η συμφωνία αυτή για το αν κατά την ερμηνεία της σύνθετης λ.μ. θα κυριαρχήσει η κυριολεκτική ή η μεταφορική σημασία συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη καθορισμένων πολιτισμικών στοιχείων (Fromkin, Rodman & Hyams 2003: 205), τα οποία στην περίπτωση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως Γ2 συντελούν στην κατανόηση σημασιολογικά αδιαφανών λ.μ., όπως διαπιστώθηκε με βάση την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη Συμεωνίδου - Χριστίδου (1998: ), είναι συχνό το φαινόμενο η σημασιολογική περιγραφή των λημμάτων από τους συντάκτες των λεξικών να είναι ελλιπής. Η ίδια παρατηρεί ότι κατά τη σημασιολογική περιγραφή ενός λήμματος «συστηματικά παραλείπεται το πολιτισμικό 9 κομμάτι, το αυτονόητο για τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, το αναπόσπαστο από την ακουστική ή γραφική μορφή της λέξης. το κομμάτι αυτό της σημασίας αποτελεί μέρος των γενικών γνώσεων που κατέχει ένας λαός για τον κόσμο και τα λεγόμενα που τον εκφράζουν» (Συμεωνίδου-Χριστίδου 1998: 156) Mε άλλα λόγια για την κατανόηση των σύνθετων λ.μ. από τους διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2 παίζει σημαντικό ρόλο, πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των λ.μ. και τη μέθοδο διδασκαλίας, η ύπαρξη κοινής κουλτούρας ανάμεσα σε δύο λαούς, οι κοινές έννοιες και τα κοινά στοιχεία πολιτισμού τα οποία, αναμφίβολα, έχουν σχέση με τις κοινές ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν την πραγματικότητα που τους περιβάλλει. Διότι «οι λέξεις αποτελούν φορείς σημασίας και κουλτούρας 10» (Symeonidou-Christidou 1998: 13). 9 Διάκριση των όρων πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία γίνεται από τη Συμεωνίδου- Χριστίδου «Τα πολιτισμικά στοιχεία έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή επαφή που έχουν οι ομιλούντες με τα κοινά, το στενό οικογενειακό περιβάλλον, το δρόμο, την παρέα, τις κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής. Οι μεγάλες διαφορές των γλωσσών είναι κυρίως πολιτισμικές. Αντίθετα, τα πολιτιστικά στοιχεία αντιπροσωπεύονται από καθετί που αναφέρεται στον ιστορικό πολιτισμό της χώρας, της οποίας τη γλώσσα μελετούμε, και έχει σχέση με τη γεωγραφική της θέση, τον πλούτο των ιστορικών γεγονότων, των πνευματικών επιτευγμάτων και γενικότερα με τη δυναμική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του κόσμου» (1998: 157). 10 Στο σημείο αυτό γίνεται μόνο ενδεικτική αναφορά στο πολιτισμικό φορτίο των λέξεων που αποτελούν το λεξιλόγιο ενός λαού, καθώς το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο και απαιτείται αναλυτικότερη και συστηματικότερη παρουσίασή του.

11 Συμπεράσματα Μετά την ανάλυση λαθών (Corder 1981, Norrish 1983) και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 1) Το μεγαλύτερο ποσοστό των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 κατανοεί τις διαφανείς σημασιολογικά σύνθετες λ.μ., ενώ αδυνατεί να κατανοήσει, λόγω της ενεργοποίησης των φαινομένων της μεταφοράς και της μετωνυμίας, τις αδιαφανείς σύνθετες λ.μ. 2) Όσον αφορά την ύπαρξη συνάφειας μεταξύ μητρικής γλώσσας και κατανόησης σύνθετων λ.μ. διαπιστώθηκε αρχικά ότι υφίσταται συνάφεια ανάμεσα στη μητρική γλώσσα και το πλήθος των κατανοητών σύνθετων λ.μ. (Χ 2 =23,883, p=0,002, df=8, Cramer s V=0,315). 3) Ειδικότερα οι διδασκόμενοι την ελληνική ως Γ2 με μητρική γλώσσα τη Ρωσική σε ποσοστό 48,5 % κατανόησαν 3-4 από τι 6 συνολικά αδιαφανείς σύνθετες λ.μ. των οποίων η κατανόηση διερευνήθηκε μέσω του γλωσσικού τεστ. 4) Η κατανόηση των αδιαφανών σημασιολογικά σύνθετων λ.μ. από τους διδασκόμενους την ελληνική ως Γ2 με μητρική τη Ρωσική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί, με κάθε επιφύλαξη, στη συνύπαρξη δύο παραγόντων, κοινής διαδικασίας σχηματισμού σύνθετων λ.μ. ανάμεσα στην ελληνική και στη ρωσική γλώσσα και κοινών πολιτισμικών στοιχείων (Συμεωνίδου - Χριστίδου 1998: 157) ανάμεσα στις δύο γλώσσες. 5) Άλλωστε, οι λ.μ. και ειδικότερα οι σύνθετες, δημιουργούνται από τους ομιλητές κάθε γλώσσας προκειμένου να αποδώσουν την πραγματικότητα που τους περιβάλλει και η κατανόησή τους από άλλους ομιλητές συνδέεται άμεσα με την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται οι συγκεκριμένες λ.μ. (Ράλλη 2005: 88). 11 Περαιτέρω έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την επαλήθευση και τη στήριξη με περισσότερα επιχειρήματα αυτών των αποτελεσμάτων. Βιβλιογραφικές αναφορές Aναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1986). Η νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 65. Aναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1996). «Η Νεοελληνική Σύνθεση». Στο Ζητήματα Νεοελληνικής Γλώσσας. Διδακτική προσέγγιση, (επιστ.επιμ.) Γ. Κατσιμαλή / Φ. Καβουκόπουλος. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αsher R. E.(ed.) (1994). Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics, 10 volumes. Oxford: Pergamon. Brinton L. & E. C. Traugott (2005). Lexicalization and language change. Cambridge: Cambridge University Press. 11 Για παράδειγμα η σύνθετη λ.μ. καραβοτσακισμένος πιθανότατα δεν είναι κατανοητή και άρα σημασιολογικά ολοκληρωτικά αδιαφανής για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τη θάλασσα (Ράλλη, 2005: 88).

12 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 735 Browning R. (1995). Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. Αθήνα: Παπαδήμας. Γιαννουλοπούλου Γ. (2000). Μορφοσημασιολογική σύγκριση παραθημάτων και συμφυμάτων στα Νέα Ελληνικά και στα Ιταλικά. Θεσσαλονίκη: Ενυάλειο Κληροδότημα Α.Π.Θ. Corder S.P. (1974). Error Analysis. In J. Allen & S.P. Corder (eds.). The Edinburgh Course in Applied Linguistics, vo l.3. Oxford: Oxford University Press, Corder P. S., (1981). "Analisi degli errori, interlingue e apprendimento della seconda lingua" in Amato, Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Strasbourg: Cambridge University Press. Ellis N. (1994). Impicit and Explicit Learning of Languages. London: Academic Press. Fromklin V., R. Rodman & N. Hyams. (2003g). An Introduction to language. Boston, MA: Thomson. Norrish J. (1983). Language Learners And Their Errors. London: Macmillan. Πετρούνιας Β. Ευ. (1984) (επανέκδοση 2002). Νεοελληνική Γραμματική και συγκριτική (αντιπαραθετική) ανάλυση. Γενικές γλωσσολογικές αρχές, φωνητική, εισαγωγή στη φωνολογία. Μέρος Α Θεωρία. Μέρος Β Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Ράλλη Α. (2005). Mορφολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Ράλλη Α. (2007). Η Σύνθεση Λέξεων. Διαγλωσσική Μορφολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Συμεωνίδου-Χριστίδου Τ. (1998). Εισαγωγή στη σημασιολογία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Simeonidou-Christidou T. (1998). Zones de transparence et d opacité sémantiques pour le Grec et le Français. Thessaloniki: University Studio Press. Τάνης Δ. (2001). "Η διδασκαλία της ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές." Στο Forum συζητήσεων του ηλεκτρονικού κόμβου του Κ.Ε.Γ. Ηλεκτρονικές πηγές

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Νίκος Αµβράζης Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. amvrazis_n@yahoo.gr Abstract: In this paper I present the results

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα επιστημονικά λεξιλόγια της φυσικής και της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract Language contact has been, traditionally, dealt with as

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Γεώργιος Μικρός & Γεώργιος Καραγιάννης The aim of this research is to reveal the present status of the final n

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Τεύχος 1, 2004, σ.σ. 49-66 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου Από την Πρόθεση στην Πραγματικότητα Νατάσα Οικονομίδου-Σταύρου Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα