Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ & ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: ΜΑΡΟΥΙ Ιστοσελίδα: Πληροφ.: Φράγκου Ν., Παναγόπουλος Α. Τηλ.: ,2387 Fax: Βαθμ Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 6/9/2017 Αριθ. Πρωτ /Ε2 Α Π Ο Φ Α Η ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 1775 εκπαιδευτικών Ε κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.Ε, ΠΕ02.Ε, ΠΕ03.Ε, ΠΕ04.Ε, ΠΕ04, ΠΕ06.Ε, ΠΕ08.Ε, ΠΕ08, ΠΕ09.Ε, ΠΕ10.Ε, ΠΕ11.Ε, ΠΕ12.Ε, ΠΕ12, ΠΕ13.Ε, ΠΕ14.Ε, ΠΕ14, ΠΕ15.Ε, ΠΕ16.Ε, ΤΕ16.Ε, ΠΕ17.Ε, ΠΕ18.Ε, ΠΕ18, ΠΕ19-20.Ε, ΠΕ32.Ε, ΠΕ32, ΤΕ01.19.Ε, ΤΕ01.20.Ε, ΤΕ01.22.Ε και ΤΕ01.22, Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ε, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟ 2017/18» με κωδικό ΟΠ του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/τ.Α / ) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό υνέδριο, τα Νομικό υμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», β. των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, γ. των άρθρων 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α / ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», δ. του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, ε. του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α / ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει, στ. των άρθρων 2, 5 και 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α / ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, ελίδα 1 από 51

2 ζ. του άρθρου 59, παρ. 17, όπως ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών χολείων, [ ] και λοιπές διατάξεις», η. του άρθρου 28, παρ. 11 και 24 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, θ. του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτ καταστήματος και άλλες διατάξεις», ι. του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α / ) «Εκδημοκρατισμ της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», ια. του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/τ.Α / ) «Κύρωση του Μνημονίου υνεργασίας [ ] και άλλες διατάξεις», ιβ. Του άρθρου 48 παρ. 2α του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», και ιγ. Του άρθρου 46 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/τ.Α / ) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [ ] και άλλες διατάξεις.». 2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α / ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α / ) με θέμα: «Διορισμ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 4. Την αριθμ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/τ.Β / ) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 5. Την αριθμ /Δ3/ (ΦΕΚ 1148/τ.Β / ) υ.α. με θέμα: «Μετονομασία των εργαστηρίων Κηπουρικής, Κηπουρικής-Ανθοκομίας, Φυτικών-ζωικών προϊόντων, Βιολογικών Καλλιεργειών σε εργαστήρια Γεωπονίας-Τροφίμων-Περιβάλλοντος». 6. Την αριθμ /Δ3/ (ΦΕΚ 2087/τ.Β / ) υ.α. με θέμα «υγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων. 7. Την αριθμ /Ε2/ (ΦΕΚ 1239/τ.Β / ) υ.α. με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». 8. Την υπ αριθ. πρωτ /Ε2/ (ΦΕΚ 1313/τ.Β / ΑΔΑ: 7ΖΜ54653Π-Θ32) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε, σχολικού έτους ». 9. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: 6ΕΤ9465ΧΙ8-91Υ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ,ΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟ 2017/18» με κωδικό ΟΠ και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » 10. Το αριθμ. πρωτ. 3036/ έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΠΑ Τομέας Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: "Διαβίβαση Αποφάσεων Ένταξης, Τεχνικών Δελτίων Πράξης και προγραμματισμού προσλήψεων των Πράξεων : 1) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ,ΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟ 2017/18» με κωδικό ΟΠ , 2) «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠ και 3) «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος ελίδα 2 από 51

3 » με Κωδικό ΟΠ " με επισυναπτόμενους τρεις (3) Πίνακες Προγραμματισμού Προσλήψεων σχολικού έτους για τις εν λόγω Πράξεις. 11. Την αριθμ /Ε2/ Ανακοινοποίηση στο ορθό Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων EAE ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 σχολικού έτους ». 12. Την αριθμ /Ε2/ Ανακοινοποίηση στο ορθό Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 σχολ. έτους ». 13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Α Π Ο Φ Α Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την πρόσληψη 1775 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.Ε, ΠΕ02.Ε, ΠΕ03.Ε, ΠΕ04.Ε, ΠΕ04, ΠΕ06.Ε, ΠΕ08.Ε, ΠΕ08, ΠΕ09.Ε, ΠΕ10.Ε, ΠΕ11.Ε, ΠΕ12.Ε, ΠΕ12, ΠΕ13.Ε, ΠΕ14.Ε, ΠΕ14, ΠΕ15.Ε, ΠΕ16.Ε, ΤΕ16.Ε, ΠΕ17.Ε, ΠΕ18.Ε, ΠΕ18, ΠΕ19-20.Ε, ΠΕ32.Ε, ΠΕ32, ΤΕ01.19.Ε, ΤΕ01.20.Ε, ΤΕ01.22.Ε και ΤΕ01.22, Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Ε, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟ 2017/18» με κωδικό ΟΠ του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », για το διδακτικό έτος , όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Α/Α ΡΟΗ 1 1 ΕΙΔΙΚΗ 2 2 ΕΙΔΙΚΗ 3 3 ΕΙΔΙΚΗ 4 4 ΕΙΔΙΚΗ 5 5 ΕΙΔΙΚΗ 6 6 ΕΙΔΙΚΗ 7 7 ΕΙΔΙΚΗ 8 8 ΕΙΔΙΚΗ 9 9 ΕΙΔΙΚΗ 10 1 ΕΙΔΙΚΗ 11 2 ΕΙΔΙΚΗ 12 3 ΕΙΔΙΚΗ 13 4 ΕΙΔΙΚΗ 14 5 ΕΙΔΙΚΗ 15 6 ΕΙΔΙΚΗ 16 7 ΕΙΔΙΚΗ ΤΥΠΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΚΛΑΔΟ ΤΡΙΤΕΚ ΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΤΑΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 1 Β-Γ Αθήνας ΚΟΚΚΑ ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 2 Β-Φθιώτιδος ΓΚΑΝΕΤΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΑΝΘΗ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 3 Β-Ηρακλείου ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ ΤΑΥΡΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 4 Β-Α Ανατ. ΚΟΡΔΑ ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 5 Β-Αχαΐας ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΛΑΖΑΡΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 7 Β-Γ Αθήνας ΧΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 11 Β-Α ΚΑΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 12 Β-Αιτωλ/νίας ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ01.00 ΠΕ01.Ε 14 Β-Δυτ. ΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 1 Β-Α Αθήνας ΜΑΝΕΤΤΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 2 Β-Α Πειραιά ΝΤΑΟΥΤΗ ΩΤΗΡΙΑ ΜΟΔΕΤΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 3 Β-Β Αθήνας ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 4 Β-Γ Αθήνας ΑΡΡΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 5 Β-Ιωαννίνων ΓΕΡΑΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΟΛΓΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 6 Β-Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΤΕΡΓΙΑΝΗ ΧΡΗΤΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 7 Β-Α Αθήνας ελίδα 3 από 51

4 17 8 ΕΙΔΙΚΗ 18 9 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ Ο ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 8 Β-Β άμου ΧΑΤΖΗΑΒΒΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 9 Β-Καβάλας ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 10 Β-Ιωαννίνων ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 11 Β-Α ΚΑΛΥΒΕΖΑ ΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 13 Β-Δ Αθήνας ΧΡΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 14 Β-Α Αθήνας ΚΑΤΕΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 15 Β-Ιωαννίνων BRAILE ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 16 Β-Γ Αθήνας ΝΟΗΜΑΤΙ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 17 Β-Α ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 18 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 19 Β-Τρικάλων ΕΙΔΙΚΗ ΛΙΑΠΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 20 Β-Γ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 21 Β-Β ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΜΠΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 22 Β-Β Ανατ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 23 Β-Δ Αθήνας ΑΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΙΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 24 Β-Ιωαννίνων ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 25 Β-Αχαΐας ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 26 Β-Ηρακλείου ΒΑΙΛΟΝΙΚΟΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 27 Β-ερρών ΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 28 Β-Τρικάλων ΤΟΠΟΥΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 29 Β-Α ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 30 Β-Ηρακλείου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 31 Β-Γ Αθήνας BRAILE ΜΑΧΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 32 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 33 Β-Ιωαννίνων ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 35 Β-Α ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΙΤΙΝΑ- ΜΟΥΡΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΒΑΤΙΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 36 Β-Α Λέσβου ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΑΚΑΛΗ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 37 Β-Α Μαγνησίας ΚΑΡΜΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 38 Β-Αιτωλ/νίας ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 39 Β-Ηρακλείου ΓΙΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΖΩΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 40 Β-Α Μαγνησίας ΤΟΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 41 Β-Λάρισας ΚΟΥΤΟΚΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 42 Β-Α ΔΕΓΛΕΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΗΓΑ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 43 Β-Γ Αθήνας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 44 Β-Β Μαγνησίας ΚΟΥΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 45 Β-Τρικάλων ΠΑΛΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 46 Β-Α ΡΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 47 Β-Α Ευβοίας ελίδα 4 από 51

5 55 48 ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΡΟΥΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 48 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΑΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 49 Β-Ιωαννίνων BRAILE ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 50 Β-Δ Αθήνας BRAILE ΤΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 51 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 52 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 53 Β-Α Πειραιά ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 54 Β-Α Ανατ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 55 Β-Δ Αθήνας BRAILE ΡΩΙΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 56 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 57 Β-Β Αθήνας ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΥΒΕΤΟΥ ΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 58 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 59 Β-Α Πειραιά ΕΙΔΙΚΗ ΓΚΑΝΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 60 Β-Ιωαννίνων ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΙΑΤΙΚΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 61 Β-Γ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΛΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΕΑΡΧΟ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 62 Β-Α Ευβοίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 63 Β-Χανίων ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΪΗ ΕΛΙΝΤΑ ΙΑΚΩΒΟ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 64 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΔΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΥΑΥΓΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 65 Β-Αχαΐας ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΤΑΑΚΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΙΤΟΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 66 Β-Α Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 67 Β-Ηρακλείου ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΜΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟ ΖΩΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 68 Β-Ιωαννίνων ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 70 Β-Β ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 71 Β-Πρέβεζας ΜΟΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 72 Β-Β ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 73 Β-Αρτας ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 74 Β-Κορινθίας ΜΑΛΛΗ-ΠΟΛΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 75 Β-Δ Αθήνας ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 76 Β-Ηλείας ΜΗΛΕΗ ΡΟΥΑ-ΑΝΝΑ ΕΥΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 77 Β-Δ Αθήνας ΤΖΙΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 78 Β-Αχαΐας ΠΛΙΑΚΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 79 Β-Α Αθήνας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 80 Β-Κορινθίας ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 81 Β-Αχαΐας ΑΓΓΕΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 82 Β-Α Χίου ΤΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 83 Β-Αχαΐας ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΟΜΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 84 Β-Β άμου ΧΑΡΕΛΛΗ ΦΙΛΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 85 Β-Κορινθίας ΚΛΕΦΤΟΥΡΗ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 86 Β-Α ελίδα 5 από 51

6 93 87 BRAILE ΑΧΟΥΛΙΑ ΡΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 87 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΘΟ ΧΡΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 88 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 89 Β-Α Πειραιά ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 90 Β-Αχαΐας ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟ ΦΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 91 Β-Ευρυτανίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΓΙΑΔΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 92 Β-Α Λέσβου ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΥΦΩΝ ΦΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 93 Β-Θεσπρωτίας ΕΙΔΙΚΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 94 Β-Α Πειραιά BRAILE ΚΥΡΙΤΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 96 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟ ΗΡΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 98 Β-Β ΕΙΔΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 99 Β-Α Λέσβου ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΛΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΧΑΪΔΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 100 Β-Κοζάνης ΕΙΔΙΚΗ ΧΑΑΠΗ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 101 Β-Γ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΔΩΡΑΚΗ ΧΡΥΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 102 Β-Ηρακλείου ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 103 Β-Ηρακλείου BRAILE ΚΡΙΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 104 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 105 Β-Εβρου ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΘΕΛΜΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 106 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 107 Β-Α Πειραιά ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΙΟ ΝΕΛΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 108 Β-Β Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 109 Β-Γ ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΤΟ ΚΑΙΤΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 110 Β-Α Μαγνησίας BRAILE ΤΕΡΚΕΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 111 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 112 Β-Α Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε Β-Α Ανατ ΕΙΔΙΚΗ ΙΤΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 114 Β-Πιερίας ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΝΑΤΑΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 115 Β-Λάρισας ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΝΤΟΒΑΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 116 Β-Καρδίτσας ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΡΟΥ ΤΡΑΤΟΝΙΚΗ ΤΑΥΡΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 117 Β-Χανίων ΕΙΔΙΚΗ ΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 118 Β-Ροδόπης ΕΙΔΙΚΗ ΧΛΩΡΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΕΦΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 119 Β-Τρικάλων ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟ ΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 120 Β-Εβρου ΕΙΔΙΚΗ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 121 Β-Καστοριάς ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 122 Β-Τρικάλων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 123 Β-Δ Αθήνας ΝΟΗΜΑΤΙ ΤΙΜΠΛΙΑΡΙΔΗ ΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΜΑΪΔΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 124 Β-Αχαΐας ΕΙΔΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΟΦΙΑ ΚΩΝΤ ΧΡΥ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 125 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΧΑΤΖΗΖΗΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 126 Β-Β ΠΛΙΑΤΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 127 Β-Β ελίδα 6 από 51

7 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 128 Β-Κέρκυρας ΜΠΑΔΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 129 Β-Α ΚΑΤΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 130 Β-Β ΚΡΕΜΟΝΑ ΘΗΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 131 Β-Κέρκυρας ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΤΟ ΞΑΝΘΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 132 Β-Αχαΐας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΙΡΙ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 133 Β-Α Λέσβου ΒΑΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 134 Β-Αρτας ΝΤΟΜΠΡΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 135 Β-Φλωρινας ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 136 Β-Θεσπρωτίας ΚΡΙΤΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 137 Β-Α Αθήνας BRAILE ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΧΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 138 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 139 Β-Λασιθίου ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 140 Β-Α Ευβοίας ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΝΔΑΡΑΚΗ ΑΡΙΤΕΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 141 Β-Α Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 142 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΛΥΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 143 Β-Δ ΦΡΑΓΚΙΚΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΩΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 144 Β-Α Αθήνας ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 145 Β-Ηρακλείου ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 146 Β-Φθιώτιδος ΙΟΥΓΓΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΥΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 147 Β-Δ Κυκλάδων ΙΜΕΛΙΑΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 148 Β-Α Λέσβου ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 149 Β-Β Αθήνας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΝΥΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 150 Β-Μεσσηνίας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 151 Β-Κιλκίς ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 152 Β-Ρεθύμνου ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 153 Β-Α Μαγνησίας ΓΚΑΡΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 154 Β-Β ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 155 Β-Λευκάδας ΤΑΦΥΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝIA ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 156 Β-Χανίων ΡΟΥΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 157 Β-Ηρακλείου ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 158 Β-Β ΠΑΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 159 Β-Ρεθύμνου ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ ΕΛΙΑΒΕΤ ΒΑΡΤΑΝ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 160 Β-Ροδόπης ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 161 Β-Χανίων ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 162 Β-Κοζάνης ΜΠΑΡΔΟΚΑ ΕΛΒΙΡΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 163 Β-Αργολίδας ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΙΖΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 164 Β-Δ Αθήνας ελίδα 7 από 51

8 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 165 Β-Δ Αθήνας ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 166 Β-Α Αθήνας ΒΟΪΝΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 167 Β-Γ Αθήνας ΝΟΥΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ- ΜΕΔΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 168 Β-Α Ανατ. ΓΑΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 169 Β-Α Λέσβου ΚΑΝΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 170 Β-Α Αθήνας ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 171 Β-Α Πειραιά ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 172 Β-Α ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΝΥΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 173 Β-Δ Αθήνας ΖΕΡΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 174 Β-Ηρακλείου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 175 Β-Δ Αθήνας ΜΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 176 Β-Α Αθήνας ΚΑΚΑΒΑ ΧΡΗΤΟ ΝΕΟΚΛΗ ΖΩΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 177 Β-Β Ευβοίας ΒΑΡΕΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 178 Β-Α Αθήνας ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΚΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΠΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 179 Β-Ηρακλείου ΡΗΓΑ ΑΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 180 Β-Αχαΐας ΦΩΤΑΚΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 181 Β-Λακωνίας ΜΟΥΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 182 Β-Τρικάλων ΚΟΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 183 Β-Α Πειραιά ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 184 Β-Β ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 185 Β-ερρών ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΜΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 186 Β-Γ Αθήνας ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 187 Β-Καβάλας ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 188 Β-Ηρακλείου ΧΑΤΖΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 189 Β-Ημαθίας ΡΟΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 191 Β-Γ Αθήνας ΤΕΒΕΚΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 192 Β-Α Ευβοίας ΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 193 Β-Δ Αθήνας ΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 194 Β-Ημαθίας ΜΟΧΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 195 Β-Αχαΐας ΚΑΤΙΩΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 197 Β-Θεσπρωτίας ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΛΙΑΒΕΤ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 198 Β-Δ Αθήνας ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 199 Β-Γ Αθήνας ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 200 Β-Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 201 Β-Γ Αθήνας ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝΘΟΥΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 202 Β-Ημαθίας ΔΡΙΤΑ ΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 203 Β-Β ελίδα 8 από 51

9 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΚΕΦΤΑΡΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 204 Β-Ημαθίας ΖΗΒΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 206 Β-Αιτωλ/νίας ΜΠΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 207 Β-ερρών ΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 208 Β-Αργολίδας ΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 209 Β-Κιλκίς ΑΝΑΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 210 Β-Αρτας ΚΑΡΑΤΟΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 211 Β-Α Πειραιά ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 212 Β-Α Πειραιά ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 213 Β-Πέλλας ΓΚΑΛΒΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΡΙΕΥΓΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 214 Β-Δ Αθήνας ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 215 Β-Ξάνθης ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 216 Β-Κέρκυρας ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 217 Β-Βοιωτίας ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 218 Β-Κέρκυρας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 219 Β-Μεσσηνίας ΜΠΑΔΗΛΑ ΟΦΙΑ ΚΟΜΑ ΔΩΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 220 Β-Βοιωτίας ΠΡΑΓΚΑΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 221 Β-Ηλείας ΜΑΝΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 222 Β-Ξάνθης ΚΛΗΡΟ ΜΟΡΕΛΛΑ ΜΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΦΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 223 Β-Α Ευβοίας ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 224 Β-Καρδίτσας ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΥΑΝΘΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 225 Β-Αιτωλ/νίας ΜΠΑΙΜΠΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 226 Β-Β άμου ΙΑΠΑΤΗ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΡΓΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 227 Β-Κιλκίς ΜΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΤΕΡΙΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 228 Β-Πιερίας ΝΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 229 Β-Αχαΐας ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΕΦΑΝΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 230 Β-Α Μαγνησίας ΚΑΡΒΕΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 231 Β-Κορινθίας ΠΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 232 Β-Χαλκιδικής ΜΠΑΤΡΑΝΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 234 Β-Λάρισας ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΩ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 235 Β-Αρτας ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 236 Β-Ηρακλείου ΤΙΓΚΟΥΝΗ ΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 237 Β-Γ Αθήνας ΙΑΠΑΚΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 238 Β-Χανίων ΤΙΤΙΓΙΑ ΟΦΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 239 Β-Κιλκίς ΝΙΜΟΡΑΚΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 240 Β-Α ΜΕΝΤΕΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΑΝΘΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 241 Β-Ξάνθης ΚΑΡΟΚΗ ΤΑΥΡΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 242 Β-Πέλλας ελίδα 9 από 51

10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΚΚΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 243 Β-Λευκάδας ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 244 Β-Ημαθίας ΝΤΑΡΑΧΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΩΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 246 Β-Δ Αθήνας ΒΑΡΙΚΟΥ ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 247 Β-Α άμου ΠΕΦΑΝΗ ΕΒΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 248 Β-Α Κυκλάδων ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 249 Β-Κοζάνης ΒΕΡΒΕΡΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 250 Β-Γ Αθήνας ΤΡΥΦΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 251 Β-Καστοριάς ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 253 Β-Καβάλας ΓΡΕΑΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΩΜΑΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 255 Β-Ημαθίας ΚΟΥΤΟΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 256 Β-Α Χίου ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΕΒΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 257 Β-Λασιθίου ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΙΜΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 258 Β-Α Κεφαλληνίας ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 259 Β-Ηρακλείου ΠΑΧΟΥΜΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΪΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 260 Β-ερρών ΔΡΟΝΤΖΑ ΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 261 Β-Αχαΐας ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΘΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 262 Β-Γ Αθήνας ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 263 Β-Ηρακλείου ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 264 Β-Ημαθίας ΜΠΙΛΛΙΑ ΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΡΙΤΕΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 265 Β-Α Πειραιά ΚΑΛΕΛΗ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 266 Β-Κοζάνης ΙΑΤΡΗ ΧΑΡΗ ΧΡΗΤΟ ΟΛΓΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 267 Β-Ημαθίας ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 268 Β-Λάρισας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 269 Β-Δυτ. ΚΑΤΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 270 Β-Δυτ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 271 Β-Δυτ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 273 Β-ερρών ΛΑΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 274 Β-Δ Κυκλάδων ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 275 Β-Αχαΐας ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΤΟ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 276 Β-Δυτ. ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 277 Β-Ημαθίας ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΤΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 278 Β-Εβρου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 281 Β-Αρτας ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 283 Β-Α Ευβοίας ΜΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 285 Β-Αρτας ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 286 Β-Πέλλας ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΡΑΜΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 287 Β-Ρεθύμνου ελίδα 10 από 51

11 ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 289 Β-Καρδίτσας ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 290 Β-Δ Αθήνας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 292 Β-Ημαθίας ΠΕΖΕΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΗΦ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 293 Β-Κορινθίας ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 295 Β-Πέλλας ΠΥΡΑΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΥΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 296 Β-Β Λέσβου ΥΚΑ ΜΥΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 297 Β-Πέλλας ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 299 Β-Ηρακλείου ΑΤΚΑ ΕΛΙΑΒΕΤ ΤΑΥΡΟ ΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 301 Β-Ροδόπης ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 302 Β-Αχαΐας ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 305 Β-Λάρισας ΔΟΥΦΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 306 Β-Λευκάδας ΔΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΕΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 309 Β-Ρεθύμνου ΑΡΕΝΗ ΧΑΪΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 310 Β-Λάρισας ΠΕΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 312 Β-Πρέβεζας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 313 Β-Λάρισας ΠΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 314 Β-Καρδίτσας ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 315 Β-Ημαθίας ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΡΟΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 317 Β-Καρδίτσας ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 320 Β-Ρεθύμνου ΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΘΗΜΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 321 Β-Α Λέσβου ΜΠΑΛΚΙΖΑ ΩΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 322 Β-Τρικάλων ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 323 Β-Αιτωλ/νίας ΒΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 325 Β-Ηρακλείου ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΟΛΦΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 326 Β-Φθιώτιδος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 327 Β-Εβρου ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 328 Β-Λευκάδας ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 329 Β-Χαλκιδικής ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 330 Β-Β Λέσβου ΓΩΓΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 331 Β-Χαλκιδικής ΗΛΙΑΔΗ ΤΑΥΡΟ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 332 Β-Κορινθίας ΠΙΤΙΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 333 Β-Καρδίτσας ΠΑΝΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 334 Β-Δ Κυκλάδων ΓΑΓΚΛΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 335 Β-Β Λέσβου ΤΟΙΟΥΔΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 336 Β-Καρδίτσας ΞΥΛΑΓΚΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΡΓΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 340 Β-ερρών ΚΟΚΚΩΝΙΔΟΥ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 341 Β-Β άμου ελίδα 11 από 51

12 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΜΗΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 342 Β-Β Ευβοίας ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΤΟ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 343 Β-Κορινθίας ΤΑΚΟΥΜΑΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 344 Β-Α άμου ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΪΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 346 Β-Κοζάνης ΙΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 349 Β-Τρικάλων ΚΑΜΑΡΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΤΟ ΑΡΙΤΕΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 351 Β-Ροδόπης ΓΟΥΤΑ ΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΟΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 352 Β-Κορινθίας ΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΡΥΟΤΟΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 353 Β-Β Πειραιά ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 354 Β-Ρεθύμνου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΩΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 355 Β-Πέλλας ΠΑΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕΤΗ ΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 357 Β-Χαλκιδικής ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 358 Β-Αιτωλ/νίας ΚΟΥΡΤΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΥΡΕΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 359 Β-Ημαθίας ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ Ο ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 361 Β-Κέρκυρας ΚΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 362 Β-Αιτωλ/νίας ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 364 Β-Δ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 365 Β-Κορινθίας ΤΕΡΖΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 366 Β-Ρεθύμνου ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 367 Β-Κορινθίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 368 Β-Ηρακλείου ΝΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 369 Β-Βοιωτίας ΒΟΔΟΓΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 370 Β-Χανίων ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 373 Β-Καρδίτσας ΚΟΥΤΙΡΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 374 Β-Φθιώτιδος ΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 375 Β-Καβάλας ΒΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 376 Β-Ηλείας ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 377 Β-Α Λέσβου ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 378 Β-Καρδίτσας ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 379 Β-Κέρκυρας ΙΜΑΜΙΔΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 380 Β-Ξάνθης ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΟΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 381 Β-ερρών ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΧΡΥΑΝΘΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 382 Β-Εβρου ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ- ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 383 Β-Α Κεφαλληνίας ΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 385 Β-Τρικάλων ΓΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΚΙΤΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 386 Β-Κοζάνης ΚΑΝΔΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 387 Β-Ηλείας ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΑΓΟΡΙΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 388 Β-Χανίων ελίδα 12 από 51

13 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΒΛΑΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟ ΧΡΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 389 Β-Εβρου ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 390 Β-Τρικάλων ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 392 Β-Πρέβεζας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΗ ΑΗΜΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 394 Β-Ηλείας ΑΚΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 395 Β-Β Κυκλάδων ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 397 Β-Α ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 400 Β-Καβάλας ΠΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΩΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 401 Β-Πέλλας ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΖΩΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 402 Β-Ηρακλείου ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 403 Β-Μεσσηνίας ΜΟΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 405 Β-Βοιωτίας ΝΤΟΥΤΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 406 Β-Τρικάλων ΓΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 409 Β-Ηλείας ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 414 Β-Φθιώτιδος ΠΟΛΥΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΛΟΥΔΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 415 Β-Β Κεφαλληνίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 416 Β-Ηλείας ΜΑΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 418 Β-Α Λέσβου ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 419 Β-Κέρκυρας ΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 420 Β-Φθιώτιδος ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 421 Β-Χαλκιδικής ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ ΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 425 Β-Ροδόπης ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 428 Β-Πέλλας ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΡΓΙΟ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 429 Β-Αργολίδας ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 432 Β-Ξάνθης ΖΟΥΡΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 433 Β-Πέλλας ΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΡΤΕΜΙ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 439 Β-Ξάνθης ΤΙΚΝΑ ΕΛΙΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΜΕΝ- ΡΟΝΤΙΚΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 440 Β-Α Ευβοίας ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 441 Β-Ρεθύμνου ΜΠΟΚΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 442 Β-Ηλείας ΟΚΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΦΑΝΟ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 444 Β-Δράμας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΑΑΚ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 446 Β-Καβάλας ΜΕΛΛΟΥ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 447 Β-Β Μαγνησίας ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 453 Β-Πέλλας ΓΙΑΛΑΒΟΥΖΗ ΜΗΛΙΑ ΧΡΗΤΟ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 454 Β-Χαλκιδικής ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 455 Β-Χαλκιδικής ΛΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 457 Β-Αιτωλ/νίας ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΡΗΤΟ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 458 Β-Κοζάνης ελίδα 13 από 51

14 ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΓΓΕΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 459 Β-Κοζάνης BRAILE ΓΕΩΡΓΟΥΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 460 Β-Πρέβεζας ΕΙΔΙΚΗ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΟΦΙΑ ΧΡΗΤΟ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 461 Β-Α Κυκλάδων ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 462 Β-Φθιώτιδος ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 464 Β-Β Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 465 Β-Α άμου ΕΙΔΙΚΗ ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 466 Β-Κοζάνης ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΓΩΝΗ ΟΦΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 468 Β-Χαλκιδικής ΕΙΔΙΚΗ ΓΚΟΥΦΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 469 Β-Α Χίου ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 472 Β-Β Ευβοίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΗΛΕΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 473 Β-Αργολίδας ΕΙΔΙΚΗ ΧΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 474 Β-Φθιώτιδος ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΑΪΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 475 Β-Ηρακλείου ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 476 Β-Ρεθύμνου ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 477 Β-Εβρου ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 478 Β-Ρεθύμνου ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΥΦΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΦΑΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 480 Β-Γ Κυκλάδων ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΦΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 481 Β-Γ ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 483 Β-Δράμας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 484 Β-Φθιώτιδος ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 485 Β-Δράμας ΑΡΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 486 Β-Α Ευβοίας ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 487 Β-Α Ευβοίας ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 488 Β-Α Ευβοίας ΜΑΝΩΛΗ ΑΤΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΠΟΛΥΞ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 490 Β-Α Ευβοίας ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ- ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 494 Β-Αιτωλ/νίας ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 495 Β-Ρεθύμνου ΗΛΙΑΔΗ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΑΒΒΑ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 496 Β-Χανίων ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 498 Β-Καβάλας ΓΟΥΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 500 Β-Καβάλας ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 501 Β-Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΑΓΓΕΛΟ ΩΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 502 Β-Α ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 503 Β-Ηρακλείου ΠΑΚΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 505 Β-Αργολίδας ΤΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 506 Β-Καβάλας ΒΑΤΙΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 507 Β-Ηλείας ΜΠΕΚΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 509 Β-Γ ελίδα 14 από 51

15 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΟ ΘΕΟΔΟΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 510 Β-Αργολίδας ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 512 Β-Μεσσηνίας ΤΙΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 515 Β-Αργολίδας ΚΡΙΤΩΤΑΛΑΚΗ ΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΗΜΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 520 Β-Α ΤΕΡΨΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 521 Β-Κέρκυρας ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 523 Β-Μεσσηνίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 524 Β-Καβάλας ΛΩΡΙΔΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 525 Β-Αιτωλ/νίας ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 526 Β-Α ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 527 Β-Καβάλας ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 529 Β-Αργολίδας ΠΑΤΕΑ ΤΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 531 Β-Αιτωλ/νίας ΦΛΩΡΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 532 Β-Α Χίου ΒΙΛΤΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟ ΑΗΜΙΝΑ- ΥΡΜΩ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 536 Β-Κέρκυρας ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 543 Β-Χανίων ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 544 Β-Λακωνίας ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΚΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 547 Β-Εβρου ΒΛΑΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 549 Β-Χανίων ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 554 Β-Γ Κυκλάδων ΜΠΕΚΙΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 555 Β-Λασιθίου ΦΟΥΛΕ ΝΕΚΤΑΡΙΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 559 Β-Λασιθίου ΠΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 560 Β-Χανίων ΖΗΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 563 Β-Χανίων ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 565 Β-Αιτωλ/νίας ΑΗΜΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 569 Β-Λακωνίας ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 570 Β-Γ Κυκλάδων ΑΘΑΝΑΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 571 Β-Χανίων ΠΟΥΡΔΟΥΛΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 573 Β-Β ΚΑΛΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 574 Β-Μεσσηνίας ΤΑΥΡΟΥ ΖΩΗ ΧΡΗΤΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 576 Β-Ηλείας ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 579 Β-Λευκάδας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 581 Β-Εβρου ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 584 Β-Λασιθίου ΓΕΩΡΓΟΥΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΧΡΗΤΟ ΟΛΓΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 585 Β-Αιτωλ/νίας ΚΟΡΚΟΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 586 Β-Κέρκυρας ΠΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΧΡΗΤΟ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 589 Β-Φωκίδας ΡΕΪΗ ΦΛΩΡΑ ΤΑΜΠΙΚΟ ΒΑΛΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 591 Β-Α Λέσβου ελίδα 15 από 51

16 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΡΟΔΟΝΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 592 Β-Εβρου ΜΠΟΓΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 593 Β-Μεσσηνίας ΚΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 595 Β-Μεσσηνίας ΛΥΜΠΕΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 596 Β-Β Πειραιά 469 BRAILE/Ν 489 ΟΗΜΑΤΙΚ ΓΚΙΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 597 Β-Ροδόπης Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΤΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 598 Β-Μεσσηνίας ΕΙΔΙΚΗ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 600 Β-Χανίων ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΡΟΥΜΠΙΔΑΚΗ ΕΛΙΑΒΕΤ ΑΓΓΕΛΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 605 Β-Εβρου ΑΠΟΤΟΛΙΔΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 609 Β-Λακωνίας ΓΑΛΙΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 610 Β-Ηλείας ΤΟΛΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΘΩΜΑ ΜΑΙΡΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 611 Β-Κέρκυρας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΤΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 612 Β-Ηλείας ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ ΧΑΪΔΩ ΧΡΗΤΟ ΒΑΪΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 615 Β-Ηλείας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΔΑΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 618 Β-Χανίων ΛΟΤΟΡΙΔΗ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 620 Β-Β ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 622 Β-Λασιθίου ΤΕΡΚΕΖΗ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΦΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 623 Β-Εβρου ΚΑΛΑΤΖΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 628 Β-Μεσσηνίας ΜΟΥΡΓΚΑΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 630 Β-Φωκίδας ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 638 Β-Α Κεφαλληνίας ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 641 Β-Λακωνίας ΚΡΙΤΙΛΑ ΑΓΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΠΟΤΟΛΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 642 Β-Φωκίδας ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 644 Β-Λασιθίου ΤΑΚΙΡΗ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 645 Β-Ευρυτανίας ΓΟΤΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 647 Β-Β Πειραιά ΜΠΟΥΧΑΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 648 Β-Ευρυτανίας ΓΡΗΓΟΡΙΟ- ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 601 Β-Α ΕΥΑΓΓΕΛΟ Κεφαλληνίας ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 603 Β-Εβρου ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ- ΓΡΟΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 653 Β-Λακωνίας ΠΑΤΛΗ ΦΕΡΟΝΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 656 Β-Α Κεφαλληνίας ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 662 Β-Δ Κυκλάδων ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 668 Β-Ηλείας ΤΕΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 671 Β-Δ Κυκλάδων ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΤΑΥΡΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 674 Β-Μεσσηνίας ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 675 Β-Μεσσηνίας ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 679 Β-Α Κεφαλληνίας ελίδα 16 από 51

17 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΤΟΥΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ ΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 680 Β-Α Χίου ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 683 Β-Α άμου ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΤΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 686 Β-Α άμου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 692 Β-Α Κεφαλληνίας ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 693 Β-Δ Κυκλάδων ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 697 Β-Β ΠΑΝΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΤΑΘΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ02.00 ΠΕ02.Ε 703 Β-Α άμου BRAILE ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 1 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑΝΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΤΑΚΟ ΔΑΦΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 2 Β-Ημαθίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 3 Β-Αχαΐας ΕΙΔΙΚΗ ΡΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 4 Β-Γ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΓΚΙΟΥΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΤΑΥΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 5 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΟΜΑΝΟΥΟ ΜΑΝΟΥΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 6 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΙΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 7 Β-Καρδίτσας ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΥΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 8 Β-Β Κυκλάδων BRAILE ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 9 Β-Α ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 10 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΛΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 11 Β-Ιωαννίνων ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 12 Β-Κοζάνης ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΤΟ ΩΤΗΡΙΟ ΤΕΦΑΝΟ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 13 Β-Γ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 14 Β-Α Ευβοίας ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΑΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 15 Β-Λάρισας ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΖΗΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 16 Β-Αχαΐας ΕΙΔΙΚΗ ΓΚΑΛΙΤΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 17 Β-Λάρισας ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΠΕΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΤΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 18 Β-Β ΝΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 19 Β-Κορινθίας ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 20 Β-Α Αθήνας ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ ΚΥΡΑΤΟΥΛΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 21 Β-Καβάλας BRAILE ΜΟΘΩΝΑΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 22 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΜΕΩΝ ΑΝΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 23 Β-Α Μαγνησίας ΕΙΔΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΥΛΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 24 Β-Α BRAILE ΤΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 25 Β-Δ Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 26 Β-Α Αθήνας ΕΙΔΙΚΗ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 27 Β-Καβάλας ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΓΛΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΠΑΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 28 Β-ερρών ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΩΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 29 Β-Β ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 30 Β-Αιτωλ/νίας ΕΙΔΙΚΗ ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΤΑΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 31 Β-Δυτ. ελίδα 17 από 51

18 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 32 Β-Β ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΥΛΙΑΝΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 33 Β-Γ Αθήνας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 34 Β-Β 542 BRAILE/Ν 35 ΟΗΜΑΤΙΚ ΚΑΤΙΒΕΛΗ ΠΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 35 Β-Γ Αθήνας Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 36 Β-Ηρακλείου ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΝΙΚΛΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΛΠΙΝΙΚΗ- ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 37 Β-Β Αθήνας ΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 38 Β-Β Αθήνας ΒΡΟΥΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 39 Β-Α Χίου ΓΡΟΥΜΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΛΑΙΟ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 40 Β-Αχαΐας ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΧΡΥΑΝΘΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 41 Β-Α Ευβοίας ΑΝΑΓΝΩΤΟΥ ΧΡΗΤΟ ΘΩΜΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 42 Β-Τρικάλων ΠΑΛΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 43 Β-Αργολίδας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΖΩΙΤΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 44 Β-Ιωαννίνων ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 45 Β-Α Πειραιά ΖΕΡΒΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 46 Β-Ηρακλείου ΤΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΤΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 47 Β-Α ΔΡΟΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 48 Β-Β Αθήνας ΤΑΪΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 49 Β-Γ Αθήνας ΙΓΓΙΛΗ ΠΑΧΑΛΙΝΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 50 Β-Α ΦΕΡΦΥΡΗ ΟΦΙΑ ΑΔΑΜΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 51 Β-Καρδίτσας ΔΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 52 Β-Β Αθήνας ΚΑΤΑΡΕΛΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 53 Β-Ηλείας ΤΖΕΛΗ ΚΡΥΤΑΛΛΩ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 54 Β-Τρικάλων ΜΑΝΤΖΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 55 Β-Τρικάλων ΤΙΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΙΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 56 Β-Α Αθήνας ΔΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 57 Β-Κορινθίας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 58 Β-Δυτ. ΚΕΡΕΖΗ ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΖΩΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 59 Β-ερρών ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΩΚΡΑΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 60 Β-Λευκάδας ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΘΕΑΓΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΛΩΡΙΚΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 61 Β-Β ΑΠΟΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΦΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 62 Β-Ημαθίας ΑΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 63 Β-Α Αθήνας ΚΟΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 64 Β-Α Αθήνας ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜΗΤ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 65 Β-Α Αθήνας ΠΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΟ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 66 Β-Ξάνθης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ03.00 ΠΕ03.Ε 67 Β-Δ Κυκλάδων ελίδα 18 από 51

ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 1 061489785 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΥΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 0 Β 9 86 Α Πειραιά 2 068580995 ΑΓΓΟΥΡΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 0 Β 13 60 Α Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Μη Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΥΠ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑ ΑΞ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ 1 133 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

130907_A_fasi_PE60.xls ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ

130907_A_fasi_PE60.xls ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟ ΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΨΗΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΟΧΙ Β 1 52.58 Εύβοια ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑ 2 ΧΑΙΚΑΛΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΟΧΙ Β 2 41.583

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 29/01/2016 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 29/01/2016 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΜΕ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΧΟΛΑΡΓΟ) ΟΝΟΜΑ ΚΕΦΔ ΚΕΦ ΛΗΨΗ ΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤ/ Φ ΩΝΙΑ ΚΕΦΔ ΕΓΚΑΤ & EKΠΟ ΛΕΙΤΟΥ Ρ ΤΑΘΜ ΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α,Β,Γ ΜΟΡ ΜΟΡ ΑΥΡΜ ΑΤ ΚΑ ΤΗΓΟΡIΑ(1) ΚΑΤΗΓΟΡIΑ(2) 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ Κοζάνης Περιφέρεια αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 02/11/2017 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.: /Ε2 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 02/11/2017 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.: /Ε2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ ΚΛΑΔΟ Σ ΠΙΝΑΚΑ Σ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ ΚΛΑΔΟ Σ ΠΙΝΑΚΑ Σ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑ Ο ΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ 1 ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ70 0 Β 1 18,267 Α Ιωαννίνων 2 ΚΑΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΠΕ70 0 Β 2 9,667 Αχαία 3 ΑΛΕΞΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8603

Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90%

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90% ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ ΜΕ ΤΟ 90% A/ A Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός χολή Επιτυχίας 1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΦΑΝΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος ». ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-2Ι8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ 1 Αντωνίου Βασίλειος 566993 Διάθεση 163,52 4 8 0 0 2 Τρικάλων 177,52

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ 09/06/2017 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10348

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ 09/06/2017 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10348 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ 09/06/2017 ΔΗΜ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10348 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΧ 1/2017) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης etwinning για τα σχ.έτη και

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Ορισμός εθελοντικού σώματος περιφερειακών πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης etwinning για τα σχ.έτη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι, 07 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 19386/Ε1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι, 07 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 19386/Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθ. Πρωτ.: 41926

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθ. Πρωτ.: 41926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ KAI Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ. ΠΕ70_ΤΥ_ΖΕΠ_ΙΝΤ.xlsx

ΡΟΗ. ΠΕ70_ΤΥ_ΖΕΠ_ΙΝΤ.xlsx ΡΟΗ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕ ΚΝΟΣ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ΒΕΚΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΤΗ ΠΕ70 ΟΧΙ Γ 9 0 Α Θεσσαλονίκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Νοτίου Αιγαίου,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Νοτίου Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Ομήρου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-09-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10815 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΣΜΕΑ003 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8608

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8608 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή > 24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή 6-24 Μηνών ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή 6-24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή > 24 Μηνών. Μηνών ΦΥΛΗΣ. Μηνών.

ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή > 24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή 6-24 Μηνών ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή 6-24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή > 24 Μηνών. Μηνών ΦΥΛΗΣ. Μηνών. ΑΙΤΗΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ.. "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕ ΕΝΙΧΥΕΙ" 9// ΔΡΑΗ. "ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" ΤΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 9/ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα