Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association"

Transcript

1 Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120 γλϊςςεσ και διαλζκτουσ, δρα ςε περιςςότερεσ από κοινότθτασ και ενϊνει 25 εκατομμφρια γυναίκεσ. Ιδρφκθκε το 1884 και ζχει ζδρα τθ Γενεφθ. Είναι από τισ παλαιότερεσ διεκνείσ, γυναικείεσ ςυςπειρϊςεισ. Ζχει ςυμβουλευτικι ιδιότθτα ςτο Κοινωνικό & Οικονομικό υμβοφλιο του ΟΗΕ και ςτθν Επιτροπι του για τθ κζςθ τθσ Γυναίκασ. «...Σο όρακα ηες ΥΔΝ, παγθόζκηα, προζβιέπεη ζε έλαλ θόζκο, όποσ ζα σπάρτεη ζέζε γηα όινπο, όποσ ε δηθαηνζύλε, ε εηξήλε, ε πγεία, ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ε ειεπζεξία θαη ε κέξηκλα γηα ηο περηβάιιολ ζα πξνωζνύληαη θαη ζα ππνζηεξίδνληαη από γπλαηθεία εγεζία. Γηα λα πραγκαηοποηεζεί ασηό ηο όρακα ε ΥΔΝ παγθόζκηα εργάδεηαη γηα ηελ απηνδηάζεζε ηωλ γπλαηθώλ θαη ηωλ θνξηηζηώλ ζε όιοσς ηοσς ηοκείς ηες δωής, γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ εγεηηθώλ ηνπο ηθαλνηήηωλ θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθήο ηνπο δύλακεο ζ οιόθιερο ηολ θόζκο. Σα κέιε ηες είλαη εζειόληξηεο, απνδέρνληαη ηης Υρηζηηαληθές αρτές, ζέβνληαη ηελ δηαθορεηηθόηεηα, κεξηκλνύλ γηα ηο περηβάιιολ θαη ελεξγνύλ κε εληηκόηεηα θαη σπεύζσλε δηατείρηζε.» Αποθάζεης ηες Παγθόζκηας Γεληθής σλέιεσζες ηες ΥΔΝ ηο 2007 ζ ηελ Κέλσα κε ζέκα «Αιιάδνληαο ηηο δωέο, Αιιάδνληαο ηηο θνηλόηεηεο» θαη κε ηε ζσκκεηοτή 2000 γσλαηθώλ από όιολ ηολ θόζκο. Οη πξνηεξαηόηεηεο ηεο X.E.N παγθόζκηα είλαη: Υγεία θαη HIV/aids Παγθόζκηα εηξήλε δηθαηνζύλε Βηώζηκε Αλάπηπμε Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γπλαηθώλ & θνξηηζηώλ Σηελ Διιάδα ε ΧΔΝ ηδξύζεθε ην 1923 θαη ζηελ Κεθηζηά ην 1945.

2 Οκάδεο δξάζεο εζεινληξηώλ Κοινωνικι Δράςθ, Ομάδα Βιβλιοκικθσ, Ομάδα Παιδικισ Βιβλιοκικθσ, Ομάδα Θεάτρου, Κφκλοσ Επικοινωνίασ, εμινάρια Ψυχολογίασ, Εργαςτιρι Μαγειρικισ - Ζαχαροπλαςτικισ 3 Παλειιήληα Πξνγξάκκαηα Ομάδα Βιβλίου, Ελλθνικι Γλώςςα & Πολιτιςμόσ, Greek Language & Culture 5 Δπηκνξθωηηθά Πξνγξάκκαηα Γλώςςεσ - Aγγλικά, Γαλλικι Λογοτεχνία, Πλθροφορικι, Φφςθ Περιβάλλον 6 Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε Εργαςτιρια Αγιογραφίασ,Ζωγραφικισ,Κοςμιματοσ, Μικρογλυπτικισ. Καλλιτεχνικά εργαςτιρια καταςκευών και διακόςμθςθσ. Ανκοδιακόςμθςθ με φρζςκα λουλοφδια. Κοπτικι Ραπτικι Φπζηθή Αγωγή 8 Γενικι Ειδικι Γυμναςτικι, Yoga 12 ΧΔΝ & Υγεία ΧΔΝ & Παηδί 13 Παιδικι Δανειςτικι Βιβλιοκικθ, Παιδικι Φωλιά 13 Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε- «Κ. Τςιρόπουλοσ» Όξνη Σπκκεηνρήο ζηα Πξνγξάκκαηα

3 3 Ομάδεσ δράςθσ εκελοντριϊν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΗ Σακτικζσ επιςκζψεισ ςτο «Λαςκαρίδειο Κδρυμα Συφλϊν»και ςτο «πίτι τθσ Αγάπθσ» ςτα Μελίςςια. Απαςχόλθςθ των φίλων μασ με διάβαςμα και φιλικι κουβζντα. Η ομάδα διατθρεί επικοινωνία με τθ «τζγθ ειδικισ αγωγισ» με επιςκζψεισ ςτο χϊρο τουσ και διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο Κζντρο μασ. ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκελόντριεσ εργάηονται για τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων και τθν καλι λειτουργία τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. τόχοσ τθσ ομάδασ είναι θ οργάνωςθ δραςτθριοτιτων για το βιβλίο. ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Νζεσ εκελόντριεσ / μθτζρεσ παιδιϊν εργάηονται για τθν ταξινόμθςθ των βιβλίων και τθ λειτουργία τθσ παιδικισ βιβλιοκικθσ. ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΣΡΟΤ Τπεφκυνθ: Ντίνα Ρόκου (κακθγιτρια) Δευτζρα απόγευμα Σα Δευτεριάτικα απογεφματα διαβάηουμε και αναλφουμε προςεκτικά επιλεγμζνα κεατρικά ζργα είτε των μεγάλων μασ τραγικϊν, είτε από τθ διεκνι ςφγχρονθ κεατρικι ςκθνι. Προςπακοφμε να εξερευνιςουμε τθ γυναικεία προςφορά προσ τθν κοινωνία, τθ γυναικεία εξζλιξθ και βεβαίωσ τισ μεγάλεσ πανανκρϊπινεσ αξίεσ. 3

4 ΚΤΚΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σθν πρϊτθ Σρίτθ κάκε μινα, μζςα ςτθν ανοιχτι ςυντροφιά μασ, προςπακοφμε να προςεγγίςουμε κζματα τθσ κακθμερινότθτασ όπωσ τα αντιλαμβανόμαςτε μζςα από τθ γυναικεία μασ ματιά και φφςθ. ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ Η κ. Pat Helsen εκελόντρια, κλινικι ψυχολόγοσ, κα μασ βοθκιςει να προςεγγίςουμε κζματα όπωσ: - Πϊσ μποροφμε να επικοινωνιςουμε καλφτερα με τα παιδιά και τα εγγόνια μασ - Πϊσ μποροφμε να διαχειριςτοφμε τθν απϊλεια ςτθ ηωι μασ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ Σρίτθ απόγευμα 18:00 20:00 Παλιζσ νοικοκυρζσ, εκελόντριεσ, ςασ καλοφν να μοιραςτείτε μαηί τουσ τα μυςτικά τθσ κουηίνασ. 4 ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η ΧΔΝ Κεθηζηάο δηοργαλώλεη παδάρη γηα ηης τρηζηοσγελληάηηθες αγορές ζας. 4

5 5 Πανελλινια Προγράμματα ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΤ Ανοικτι πρόςκλθςθ για μια ξεχωριςτι εμπειρία μζςα από τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων. Η προςωπικι αναηιτθςθ πίςω από τισ λζξεισ μάσ οδθγεί ςε επικοινωνία, προβλθματιςμό, εμπλουτιςμό γνϊςεων και εξάςκθςθ των κανόνων υγειοφσ διαλόγου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ Πρωϊνά τμιματα (δίωρα) Διάρκεια: 16 εβδομάδεσ (4 μινεσ) Ζναρξθ: Οκτϊβριοσ 2010 Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε κάκε αλλοδαπό. τόχοσ, θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Διδακτζα φλθ είναι θ κακοριςμζνθ από το Τπουργείο Παιδείασ, για τα τζςςερα επίπεδα πιςτοποίθςθσ τθσ ελλθνομάκειασ. GREEK LANGUAGE & CULTURE Morning classes (2 hours) Duration: 16 weeks (4 months), beginning in October 2010 A program for foreigners who want to learn Greek The aim is to teach you Greek and also immerse into the Greek way of life. In class, together with other women from all over the world, you learn the language. The program covers all four levels (beginners to highly advanced) as appointed by the Ministry of Education and may also prepare you for the official exams. 5

6 6 Επιμορφωτικά προγράμματα γιώζζες ΑΓΓΛΙΚΑ με τθν κα Θεοδοςία οφιάδου Σμιματα αρχαρίων, μεςαίων, προχωρθμζνων. Η κατάταξθ ςε τμιματα γίνεται μετά από αξιολόγθςθ από τθν κακθγιτρια. ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ με τθν κα Λίλιαν Βαηαίου Δευτζρα ι Σρίτθ πρωί για αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ Σμιματα όλων των επιπζδων γι αυτοφσ που κζλουν να φρεςκάρουν και βελτιϊςουν τισ προφορικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ με τθν κα Σαςία Ευκυμιάτου Αλιςανδράτου (θηιόιογος, πρ.θαζεγήηρηα ηοσ Γαιιηθού Ιλζηηζηούηοσ Αζελώλ) 20 ςυναντιςεισ ςε δφο ενότθτεσ Σετάρτθ: 11:30 13:00 Οι ςυναντιςεισ μασ εφζτοσ κα επικεντρωκοφν ςτθν προςζγγιςθ των φιλοςοφικϊν και κοινωνικϊν ρευμάτων των αρχϊν του 20οφ αιϊνα ςτθ γαλλικι λογοτεχνία, μζςα από κείμενα των Bergson, Alain, Jaures, Maurras, Romain Rolland, Peguy, Gide και άλλων. Εναλλάξ ανά 15κιμερο ανάγνωςθ και ςχολιαςμόσ άρκρων από τον ζγκυρο γαλλικό τφπο. 6

7 7 πιεροθορηθή Θεωρία Πρακτικι 16 δίωρεσ ςυναντιςεισ Πζμπτθ 17:30 19:30 και Παραςκευι 11:00 13:00 1.Τμήμα αρχαρίων, Θεωρία - Πρακτικι Ειςαγωγι ςτουσ Η/Τ εφαρμογζσ ςτα Windows XP (12 ϊρεσ) Επεξεργαςία κειμζνου με τοmicrosoft Word XP (12 ϊρεσ) Χειριςμόσ του Internet explorer 6.0 (8 ϊρεσ) 2.Τμήμα Προχωρημένων Χριςθ και αλλαγζσ ςτο περιβάλλον των Windows XP (8 ϊρεσ) Περαιτζρω χριςθ του Microsoft Word XP (12 ϊρεσ) Ειςαγωγι ςτο Microsoft Excell XP (10 ϊρεσ) Περαιτζρω χριςθ του Internet Explorer 6.0 ςε ςυνδυαςμό με το Microsoft Word XP. θύζε-περηβάιιολ Σθν περίοδο ςτόχοσ μασ κα είναι θ πλθροφόρθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν μασ και όχι μόνον, για το περιβάλλον. ε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Ανάπτυξθσ, και τισ Οργανϊςεισ W.W.F. και Greenpeace, κα μασ απαςχολιςουν τα κζματα : Γυναίκα και κατανάλωςθ Αςφάλεια τροφίμων Ανακφκλωςθ 7

8 εργαζηήρηα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελζνθ (Λιάνα) Γκριτηάλα Σετάρτθ 10:00 13:00 8 Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ Βυηαντινι αγιογραφία για αρχάριουσ και προχωρθμζνουσ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ελζνθ (Λιάνα) Γκριτηάλα Σετάρτθ 17:00-20:00 Σμιματα αρχαρίων και προχωρθμζνων το πρϊτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ κα δουλζψουν ελεφκερο ςχζδιο με μολφβι ι κάρβουνο.το δεφτερο μζροσ κα δουλζψουν με χρϊματα ακρυλικά τθν ίδια ςφνκεςθ. Κόζκεκα Αληηθείκελν - Μηθξνγιππηό ΚΟΜΗΜΑ Δζςποινα Καλλιγά-Γεωργιάδου (Γλυπτογράφοσ, ςχεδιάςτρια, δθμιουργόσ κοςμθμάτων, κουκλοποιόσ) ΜΙΚΡΟΓΛΤΠΣΙΚΗ Κόςμθμα Αντικείμενο Μικρογλυπτό Ολιγομελι τμιματα 1 φορά τθν εβδομάδα Πρωϊνά ι απογευματινά των 2 ωρϊν 8

9 Παραγωγικό κόςμθμα αντικείμενο Πρακτικι εφαρμογι Με τθ μζκοδο του «Χαμζνου Κεριοφ» Μοντζλο για χυτό. Αςθμοκολλιςεισ, φινίριςμα, χειροποίθτεσ καδζνεσ. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΚΟΜΗΜΑ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Ολιγομελι τμιματα 1 φορά τθν εβδομάδα Πρωϊνά ι Απογευματινά των 2 ωρϊν Εφαρμογι ςφγχρονων και παραδοςιακϊν τεχνικϊν επεξεργαςίασ μετάλλων, αποτφπωςθ ςχεδίου, αςθμοκολλιςεισ, απλι καρφωτικι, ςυρματερά, ςμάλτο (ψυχρό), χρφςωμα. ΜΕΣΑΛΛΟΠΛΑΣΙΚΗ (REPOUSSE) -Παραδοςιακι τεχνικι Απευκφνεται ςε άτομα που ζχουν γνϊςεισ χειροποίθτου κοςμιματοσ. ΚΟΜΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΤ ΚΟΜΗΜΑ «FAUX BIJOUX» Με ςφρμα, διάφορα υλικά, χάντρεσ, θμιπολφτιμεσ πζτρεσ κ.α., φτιάχνουμε μοναδικά κοςμιματα. ΑΠΟ ΠΗΛΟ Ε ΜΕΣΑΛΛΟ Καταςκευι χρθςτικϊν αντικειμζνων, που από πθλό μετατρζπονται ςε μζταλλα, με τθν παραδοςιακι μζκοδο τθσ άμμου. 14 ςυναντιςεισ των 2,5 ωρϊν 9 9

10 θαιιηηετληθά εργαζηήρηα 10 ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΔΙΑΚΟΜΗΗ Ελάτε να φτιάξετε ςτεφάνια με το μζταλλο πιοφτερ, χαλκό, αρηαντό, ςτολίδια χριςτουγεννιάτικα παςχαλινά, αποκριάτικα, λαμπάδεσ. Να ανακαλφψετε τα μυςτικά του papier maché, του πθλοφ (ψυχροφ), τθσ γυψόγαηασ, τθσ παραδοςιακισ τεχνικισ τθσ νωπογραφίασ, του ντεκουπάη, τθσ μαρκετερί 1θ ενότθτα: Οκτϊβριοσ 2010 Μάρτιοσ 2011: 20 δίωρεσ ςυναντιςεισ 2θ ενότθτα: Μάρτιοσ 15 Ιουνίου 2011 ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ Σεχνικζσ ηωγραφικισ ε διάφορα υφάςματα 9 δίωρεσ ςυναντιςεισ (18 ϊρεσ) Παλαίωςθ Εικόνασ 11 δίωρεσ ςυναντιςεισ (22 ϊρεσ) Φρζςκο ι τοιχογραφία 9 δίωρεσ ςυναντιςεισ (18 ϊρεσ) Κθροπλαςτικι 10 δίωρεσ ςυναντιςεισ (20 ϊρεσ) Κοφκλα Μαριονζτα 15 δίωρεσ ςυναντιςεισ (30 ϊρεσ) Μάςκα Βενετςιάνικθ - Κεραμικι - Δερμάτινθ 14 δίωρεσςυναντιςεισ (28ϊρεσ) 10

11 11 ΑΝΘΟΔΙΑΚΟΜΗΗ ΜΕ ΦΡΕΚΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΑ με τθν Ειρινθ Δαρδάνθ Σρίτθ 17:30-19:30. 6 δίωρεσ ςυναντιςεισ Ειςαγωγι ςτθν ανκοδετικι τζχνθ, μπουκζτα, γραμμικζσ ελεφκερεσ καταςκευζσ, εορταςτικζσ ςυνκζςεισ ΚΟΠΣΙΚΗ ΡΑΠΣΙΚΗ με τθν Αμαλία Μαρκάκθ Αρχάριοι - Σετάρτθ & Παραςκευι πρωϊ Αρχάριοι - Δευτζρα & Σετάρτθ απόγευμα Προχωρθμζνοι - Δευτζρα & Πζμπτθ πρωϊ Ελάτε να μάκουμε να κόβουμε πατρόν ςτα μζτρα μασ και να ράβουμε φοφςτεσ, παντελόνια, φορζματα, ηακζτεσ και ό,τι άλλο κελιςουμε. Tον Oκτϊβριο κα γίνει EKΘEH ςτο Kζντρο μασ των ζργων των μακθτριϊν των τμθμάτων τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. 11

12 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Πρωϊνά τμιματα Ελζνθ Σςακίρθ Κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ Σμιματα Εξειδικευμζνθσ Γυμναςτικισ Δευτζρα & Πζμπτθ ι Σρίτθ & Παραςκευι πρωί 12 Φυςικι Αγωγι Κίνθςθ και χορόσ, αςκιςεισ ειδικά μελετθμζνεσ για αποφυγι τραυματιςμϊν και εκγφμναςθ όλων των μυϊκϊν ομάδων. Αποκεραπεία χαλάρωςθσ των μυϊν και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Αποτζλεςμα: ΤΓΕΙΑ & ΕΤΕΞΙΑ. Επίςθσ, αςκιςεισ γυμναςτικισ με το ςφςτθμα PILATES με μπάλεσ. Απογευματινά τμιματα YOGA Βάντα Ρίηου Πτυχιοφχοσ τθσ Yoga Alliance USA Δευτζρα & Πζμπτθ 17:00 18:00 12

13 13 ΧΕΝ & Τγεία Σο Κζντρο Οικογενειακοφ Προγραμματιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο μασ κα ενθμερϊςει εφιβουσ και άτομα νεαρισ θλικίασ ςε κζματα ςεξουαλικισ υγείασ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ εμινάρια για «Πρώτεσ Βοικειεσ» 6 δίωρεσ ςυναντιςεισ Παραςκευι π.μ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΕΝ & Παιδί Με χαρά περιμζνουμε τουσ νεαροφσ αναγνϊςτεσ να γνωρίςουν τθ νζα βιβλιοκικθ μασ και να διαλζξουν βιβλία που κα τουσ ταξιδζψουν ςε κόςμουσ μακρινοφσ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ - άββατο πρωϊ Η ΧΕΝ Κθφιςιάσ ζχει ςτόχο από τον Οκτϊβριο να λειτουργιςει τθν Παιδικι Φωλιά για παιδιά θλικίασ 5 8 ετϊν. ζνα περιβάλλον ηεςτό και φιλόξενο μια παρζα από μικροφσ και μεγάλουσ κα αξιοποιοφν δθμιουργικά το χρόνο τουσ. 13

14 14 Βιβλιοκικθ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κ. ΣΙΡΟΠΟΤΛΟ» Η βιβλιοκικθ μασ λειτουργεί: Δευτζρα, Σρίτθ & Πζμπτθ 10:00 12:00 Σετάρτθ 17:30 19:30 Ελάτε να γνωρίςετε τθ βιβλιοκικθ μασ τόμοι λογοτεχνικοφ, εικαςτικοφ, ιςτορικοφ, φιλοςοφικοφ, κρθςκευτικοφ και κοινωνιολογικοφ περιεχομζνου. Εγκυκλοπαίδειεσ, λογοτεχνικά και επιςτθμονικά περιοδικά είναι ςτθ διάκεςι ςασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ κα γίνει θ κακιερωμζνθ ομιλία του δωρθτι ςυγγραφζα κ. Κ. ΣΙΡΟΠΟΤΛΟΤ με κζμα τθσ επικαιρότθτασ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ μελαγήζεηο, εθδξνκέο. Θα επηζθεθζνύκε ηηο ζπνπδαηόηεξεο εθζέζεηο εηθαζηηθώλ έξγωλ θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλωζνύλ έγθαηξα ζην δίκελν πξόγξακκά καο. 14

15 ϋοροι ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα Οι εγγραφζσ για το ζτοσ αρχίηουν τθν Tετάρτθ 1 θ επτεμβρίου Για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα ι περιςςότερα τμιματα θ εγγραφι είναι 15 ευρϊ. Εξαιροφνται τα τακτικά μασ μζλθ. Η κράτθςθ κζςθσ είναι απαραίτθτθ. - τισ ξεναγιςεισ, τα ταξίδια, τισ εκδρομζσ τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ μόνο με τθν καταβολι του ποςοφ ςυμμετοχισ. - Η ΧΕΝ δεν δεςμεφεται για αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα (π.χ. αφξθςθ, περιοριςμό τμθμάτων ι και κατάργθςθ τμιματοσ όταν θ ςυμμετοχι δεν είναι ικανοποιθτικι κακϊσ και για τθν αλλαγι των εκπαιδευτϊν. - Προςφζρεται δωρεάν παρακολοφκθςθ μακθμάτων ςε γυναίκεσ οικονομικά αςκενζςτερεσ, όπου υπάρχει δυνατότθτα. Δσταρηζηούκε γηα ηελ προζθορά ηοσς ηελ θ.λίιηαλ Βαδαίοσ, ηελ θ.pat Helsen θαη ηολ Δ.Δ.. Ιδηαηηέρως ηης εηαηρείες «AFP House Δ.Π.Δ.» γηα ηελ επηκέιεηα θαη «Inform Π. Λύθος Α.Δ.» γηα ηε τορεγία ηες έθδοζες ηοσ εηήζηοσ προγράκκαηός κας. Δπίζες όιοσς όζοσς ζσλέβαιαλ ζηελ σιοποίεζε ηωλ προγρακκάηωλ ηες ΥΔΝ. 15

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα