Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ"

Transcript

1 ΔΛΟΣΖΣΑ 3 ε : ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ 24

2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ Σν ΔΒΔΑ αλαβαζκίδεη ζπλερεία ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ παξέρνληαο: εζηηαζκέλε εθπαίδεπζε επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε Δπίζεο, αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ησλ κειψλ ηνπ κε ηελ ζχγρξνλε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. ηα πιαίζηα απηά, ην ΔΒΔΑ έρεη ζπκκεηάζρεη κέρξη ζήκεξα ζηα πξνγξάκκαηα: think green gateway to japan & korea implement equal νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εξγαζία equal δίθηπν γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ executive training programme (etp) πγθεθξηκέλα: Think Green: Έρεη γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην Πξφγξακκα, ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Gateway to Japan and Korea: Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζηα κέιε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Ηαπσλία θαη Θνξέα: πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ απνζηνιή, ζεκηλάξην γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ, θιείζηκν ζπλαληήζεσλ κε επηιεγκέλεο θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο, εθζεζηαθή εθδήισζε δχν εκεξψλ θαη ππνζηήξημε γηα ηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο follow up. Implement: Σν Δ.Β.Δ.Α. ζπληφληζε ην έξγν κε ηίηιν: «An Integrated Mentoring Plan for the Local Effective Management of Employment- IMPLEMENT». Σν έξγν αθνξνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλαδηάξζξσζεο ζηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζε επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ Σνπξηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο, ζηνπο θιάδνπο απηνχο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο θαη κεζαίαο εηδίθεπζεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθαλ λέα εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πξνζαξκνγήο, 25

3 πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη αλέιημεο, κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Κentoring πνπ ζηφρεπε ζηελ πξφιεςε ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο θαη πξννπηηθήο. Equal (Β θύθινο): «Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε γηα ηελ Ηζφηηκε πκκεηνρή Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηελ Δξγαζία», Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, ππεξεζηψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ (ΑΚΔΑ) ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη' επέθηαζε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Πεξαηηέξσ, ην Έξγν επηρεηξεί λα άξεη ζεζκηθά θαη δνκηθά εκπφδηα ηεο Πνιηηείαο, κε ηα νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπα, πηνζεηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ην θνηλσληθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο θαη δηακνξθψλνληαο ην πιαίζην πνπ ζπλάδεη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο. Θχξηα επηδίσμε είλαη ε θαζηέξσζε ελφο λένπ κνληέινπ, ην νπνίν ζα εκθνξείηαη απφ ηελ λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαπεξία θαη ζα εζηηάδεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Equal (Β θύθινο): «45-64 ΔΠΗΣΡΟΦΖ», ζηφρνο ηνπ έξγνπ, ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο αηφκσλ ειηθίαο 45 έσο 64 εηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ, κηθξψλ θαη επέιηθησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Equal (Β θύθινο): «ΑΙΘΖΣΗ», ην νπνίν ζηνρεχεη ζε κηα νινθιεξσκέλε θαη πνιπεπίπεδε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ. Οη δξάζεηο ηνπ έξγνπ εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ή λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ην ξφιν ησλ δχν θχιισλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Executive Training Programme: 60 ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηηχρνπλ ζηελ Ηαπσληθή θαη Θνξεάηηθε Αγνξά, ράξε ζηνλ λέν θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο Executive Training Programme (ETP) πνπ δξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζήκεξα. Σν ETP είλαη έλα εηήζην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε Δπξσπατθέο Δηαηξείεο κηα ιεπηνκεξή βαζηά γλψζε γηα ηελ Ηαπσληθή θαη Θνξεάηηθε νηθνλνκία, γιψζζα θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ κέξνο ζε ηξίκελν εληαηηθφ ζεκηλάξην ζηελ Δπξψπε, ζηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπλ γηα έμη κήλεο πςεινχ επηπέδνπ 26

4 εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ζην Σφθην ή ηε ενχι θαη ηέινο ζα αθνινπζήζεη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηξηψλ κελψλ ζε Ηαπσληθέο ή Θνξεάηηθεο εηαηξείεο Σν πξφγξακκα think green ελζσκαηψλεη : 1. Σν φξακα θαη ηελ Απνζηφιε ηνπ ΔΒΔΑ γηα ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ 2. Σελ εμνηθείσζε κε ηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή 3. Σελ αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θξίζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 4. Δπηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη δηεμφδνπο απφ ηελ ζπλερηδφκελε χθεζε κέζσ ηελ λέαο αλαδπφκελεο αγνξάο Ζ Απνζηφιε ησλ κεληφξσλ απνηειεί ίζσο ηνλ θξηζηκφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ζ αλαθνξά ζε λνκνζεηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ελδεηθηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο. Παξαηίζεληαη νξηζκέλα βαζηθά λνκνζεηήκαηα. ε παξάξηεκα δίλεηαη εθηελήο θαηάινγνο λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ (εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ). Λα ζεκεησζεί φηη ν θαηάινγνο είλαη «δπλακηθφο», δειαδή απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Λ (ΦΔΘ 68/Α/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ-βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». χλνςε: χζηαζε Τπεξεζηψλ Ρπζκίδνληαη ζέκαηα αδεηψλ εγθαηάζηαζεο Θαζνξίδνληαη νη έιεγρνη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο 27

5 ηεξεά Απόβιεηα: Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 179Α/6.8.01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ - Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ο Λ.2939/2001 πεξηιακβάλεη: Οξηζκφο «άιισλ πξντφλησλ» : (άξζ. 2 4) Άιια πξντφληα : (άξζ ) πζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο : (άξζ. 7) Πηζηνπνηεηηθφ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ : (άξζ. 9) Θπξψζεηο : (άξζ. 20) Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) : (άξζ. 24) ΘΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β/ ) «Κέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ. Δζληθόο θαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο» Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΓΑ) πξνζδηνξίδεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνσζνχλ ζπλδπαζκέλα: α. Σελ πξφιεςε ή θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βιαπηηθφηεηαο ησλ απνβιήησλ. β. Σελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ κε αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ. γ. Σελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δ. Σελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ σο πεγήο ελέξγεηαο. ε. Σελ πεξηβαιινληηθά απνδεθηή θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, κε ζηφρν ηελ αεηθνξία. 28

6 ζη. Σελ ελζάξξπλζε ηεο νξζνινγηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. δ. Σε δεκηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο απνβιήησλ. ε. Σελ θαηάξηηζε εζληθήο ζηαηηζηηθήο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 2150/2002/ΔΘ Δπηθίλδπλα Απόβιεηα: KYA 24944/2006 (ΦΔΘ 791Β/ ) «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Κέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Καξηίνπ 1991» Πεξηιακβάλεη : πιινγή ζπζθεπαζία ζήκαλζε κεηαθνξά ησλ Δ.Α. -Απνζήθεπζε Δ.Α. -Κειέηε νξγάλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο Δ.Α. -Έληππν αλαγλψξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά Δ.Α. -Σερληθή έθζεζε δηαρείξηζεο απνζεθεπκέλσλ Δ.Α. -Πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ γηα εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ -Σήξεζε κεηξψνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ε/θαη δηαρείξηζεο Δ.Α. -Δηήζηα έθζεζε παξαγσγνχ απνβιήησλ -Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο Δ.Α. ΠΓ 115/2004 (ΦΔΘ 80/Α) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537//1438/95 ΘΤΑ (Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ησλ ζπζζσξεπηώλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο - ΦΔΘ 781/Β) θαη ηεο 19817/2000 ΘΤΑ (Σξνπνπνίεζε ηεο 73537//1438/95 ΘΤΑ θιπ - ΦΔΘ 963 Β). Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 29

7 δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ» Σα πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθέξνληαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν: α) Κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε βαξέα κέηαιια. β) Κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ ζηα νηθηαθά απφβιεηα. γ) Κεζφδνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ. δ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο αλαθχθισζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ. ε) Κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. ζη) Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ. δ) Κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Π.Γ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη άδεηα δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. ΠΓ 117/2004 (ΦΔΘ 82/Α) «Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηώλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» 30

8 Σν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθέξεηαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ θαη πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν: α) Κέηξα γηα νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ. β) Κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ΖΖΔ θαζψο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ΑΖΖΔ ζηα νηθηαθά απφβιεηα. γ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνπνίεζεο αλαθχθισζεο ησλ ΑΖΖΔ. δ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη αλάπηπμε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ δίρσο βαξέα κέηαιια, ΡΒΟΔ θαη ΡΒΒ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ππνθαηάζηαζή ηνπο κε θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ ελαιιαθηηθέο νπζίεο νη νπνίεο λα εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ε) Κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζη) Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ ΑΖΖΔ. δ) Κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Π.Γ. Γηαρείξηζε Τδάησλ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ: ΤΑ /656/79 (ΦΔΘ 582/Β/ ) «Πεξί δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ από ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ βηνκεραληθώλ απνξξνώλ πεξηνρήο Κείδνλνο Πξσηεπνύζεο, δηα ηνπ δηθηύνπ ππνλόκσλ θαη ησλ ξεπκάησλ πνπ εθηξέπνληαη ζηνλ Θ.Α.Α. θαη πνπ επνπηεύνληαη από ηνλ Ο.ΑΠ., κε απνδέθηε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή Θεξαηζηλίνπ Πεηξαηώο.» ΘΤΑ 26857/553/88 (ΦΔΘ 196Β) «Κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ από απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ» 31

9 Πξνυπνζέζεηο θαη φξνη γηα ηηο απνξξίςεηο επηθηλδχλσλ νπζηψλ ζηα ππφγεηα λεξά. 1. Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπνχλ απνξξίςεηο ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ ησλ θαηαιφγσλ Η θαη ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο (άξζξνλ 9) ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. Η ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο απαηηνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Γπλαηφηεηα επνπηείαο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή β) Σήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο ησλ θαηαιφγσλ Η θαη ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο (άξζξν 9) ηεο παξνχζαο. γ) Σήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ πξνθεηκέλνπ νη επηθίλδπλεο νπζίεο λα κελ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα ή βιάςνπλ άιια νηθνζπζηήκαηα. ΠΓ 256/89 (ΦΔΘ 121Α) «Άδεηα ρξήζεο λεξνύ» θνπφο ηνπ ΠΓ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ έθδνζεο αδεηψλ λέσλ ρξήζεσλ λεξνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά άιισλ ξπζκίζεσλ ηνπ Λ. 1739/1987, ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο επηζπκεηήο πδαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δήηεζεο ζε ρξήζεηο ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο. Οη άδεηεο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα θάζε λνκηθφ θαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί λεξφ. ΠΓ 82/2004 (ΦΔΘ 64Α) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΘΤΑ "Θαζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ" (Β'40)." Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ιηπαληηθώλ Διαίσλ".» Θεζπηδφκελα κέηξα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Λ.2939/2001 (άξζξα 1 θαη 4) θαη λα επηηπγράλεηαη έηζη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ην Πεξηβάιινλ, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζή ηνπο κε 32

10 πξνηεξαηφηεηα ηελ επεμεξγαζία κε αλαγέλλεζε θαη ε κείσζε ηεο ηειηθήο ηνπο δηάζεζεο, ζην πιαίζην κηαο πεξηβαιινληηθά νινθιεξσκέλεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ. Πξέπεη ε εηαηξεία λα θξνληίδεη ψζηε ηα απφβιεηα κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ λα νδεγνχληαη πξνο επεμεξγαζία ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε: ΠΓ 335/93 (ΦΔΘ 143/Α/93) «Απαηηήζεηο απόδνζεο γηα ηνπο λένπο ιέβεηεο δεζηνύ λεξνύ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε πγξά ή αέξηα θαύζηκα, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ 92/42/ΔΟΘ ηνπ Κατνπ 1992» Σν παξφλ Γηάηαγκα θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο λένπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε πγξά ή αέξηα θαχζηκα, νλνκαζηηθήο ηζρχνο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 4KW θαη ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 400KW. Δμαηξνχληαη απφ ην παξφλ δηάηαγκα: νη ιέβεηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη κε δηάθνξα θαχζηκα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζηεξεά, νη κνλάδεο ζηηγκηαίαο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε, νη ιέβεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη κε θαχζηκα ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ αεξίσλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ζπλήζσο θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην (θαηάινηπα βηνκεραληθά αέξηα βηναέξηα, θ.ιπ.), νη καγεηξηθέο ζπζθεπέο θαη νη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζεξκαίλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη παξέρνπλ επίζεο, αιιά δεπηεξεπφλησο, δεζηφ λεξφ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε θαη νηθηαθή ρξήζε, νη ζπζθεπέο σθέιηκεο ηζρχνο θάησ ησλ 6 KW πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε κε θπθινθνξία κέζσ ηεο βαξχηεηαο,νη ιέβεηεο πνπ δελ θαηαζθεπάδνληαη ελ ζεηξά. ΤΑ 21475/4707 (ΦΔΘ 880Β/ ) «Πεξηνξηζκόο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κε ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ.» 33

11 θνπφο ηεο απφθαζεο είλαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/76/ΔΟΘ. Ρχζκηζε ζεκάησλ ΘΟΥΔΔ (Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ν Θαλνληζκφο γηα ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ΘΟΥΔΔ (άξζξν 26 ηνπ ΓΟΘ) επηβάιιεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, φπσο ελεξγεηαθή κειέηε, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία (βαζκνλφκεζε) ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηδηθφ έληππν (ΓΔΣΑ). Κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΘΟΥΔΔ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Θαζηέξσζε ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ, ελεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο θαη ελεξγεηαθήο βαζκνλόκεζεο θηηξίσλ. Θόξπβνο: Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΘ 293Α/ ) «Πεξί ξπζκίζεσλ ζεκάησλ αλαγόκελσλ εηο ηα ηεο ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, πάζεο θύζεσο κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθώλ θαη ηεο εθ ηνύησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη.» Ρπζκίδνληαη ζέκαηα νξίσλ ζνξχβνπ αλά πεξίπησζε δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. ΘΤΑ 69001/1921/88 (ΦΔΘ 751Β/88) «Οξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ.» Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΟΘ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ερεηηθήο ηζρχνο θάζε ηχπνπ κεραλνθίλεηνπ αεξνζπκπηεζηή, ή ππξγνγεξαλνχ ή ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζπγθφιιεζεο ή ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ηζρχνο ή θνξεηήο ζπζθεπήο ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο, Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκνδίαο Γ/λζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 34

12 ΤΑ ΖΠ 9272/471/2007 (ΦΔΘ 286Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ αξηζκ /2028/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο (1418/Β), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2005/88/ΔΘ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/14/ΔΘ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2005» Πεξηέρεη ιίζηα εμνπιηζκνχ έξγσλ / θαηαζθεπψλ πνπ ππφθεηηαη ζε φξηα ζνξχβνπ θαζψο θαη ιίζηα εμνπιηζκνχ πνπ ππφθεηηαη κφλν ζε επηζήκαλζε σο πξνο ην ζφξπβν. 35

13 ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΔΟΓΑΠ (ΔΘΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΘΔΤΑΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ) Ο λφκνο 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΛΠΗΓ) ηνλ «Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΟΔΓΑΠ». Ο ΔΟΔΓΑΠ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. θνπφο ηνπ ΔΟΔΓΑΠ είλαη θαηά θχξην ιφγν ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ «άιισλ πξντφλησλ» (σο άιια πξντφληα λννχληαη απφβιεηα πνπ αθνξνχλ ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ηα ειαζηηθά νρεκάησλ, ηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΘΕ), ηα απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ηα απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ). Ο ΔΟΔΓΑΠ επνπηεχεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο : χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ «ΔΓ- ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ» ηεο εηαηξείαο Δ.Δ.Α.Α. ΑΔ (ΦΔΘ 391 Β/ ) Υεηκάξξαο 5, Καξνχζη, ηει.: /3, Fax: , χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ «ΘΔΛΣΡΟ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α.Δ» κε δ.η. ΘΔΠΔΓ ΑΔ (ΦΔΘ 391 Β/ ) Ζξ. Αηηηθνχ 12Α, Καξνχζη, ηει.: /2, Fax: Αηνκηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο Ηδησηηθήο Δηηθέηαο θαη Δηζαγσγήο Πξντφλησλ «ΑΒ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ» (ΦΔΘ 1108 Β/ ), Σει: πιινγηθφ ζχζηεκα αληαπνδνηηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη απνβιήησλ κε ηελ επσλπκία «ΑΛΣΑΠΟΓΟΣΗΘΖ ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» (ΦΔΘ 2711 Β / ). Ιεσθ. Πεληέιεο 77-79, Υαιάλδξη, ηει: , Fax: , πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΤΘΔΤΩΛ Α.Δ» (ΦΔΘ 905 Β/ 36

14 ) πγγξνχ 196 & Υαξνθφπνπ 2, Θαιιηζέα Σει.: , Fax: πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φσηηζηηθψλ Δηδψλ θαη Ιακπηήξσλ «ΦΩΣΟΘΤΘΙΩΖ Α.Δ.» (ΦΔΘ 317 Β/ ) Θχπξνπ 3 & 25εο Καξηίνπ 4,ΣΘ Σαχξνο, Σει , Fax: , ΖΙΔΘΣΡΗΘΩΛ ΣΖΙΩΛ (ΚΠΑΣΑΡΗΩΛ) πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ κε δ.η Α.Φ.Ζ.. Α.Δ. (ΦΔΘ 1056Β/ ) Ι. Γεκνθξαηίαο 73, Κειίζζηα, ηει.: , Fax: ΤΩΡΔΤΣΩΛ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ.τ.γ.δ..τ. ΑΔ (ΦΔΘ 1124 Β/ ) Ηνπιίνπ κίζ 3, Θεζείν, ηει.: , Fax: πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ Θξήηεο ΔΓΗ-Θ ΔΠΔ (ΦΔΘ 1398 Β/ ) Δθφδνπ 8, Ζξάθιεην Θξήηε, ηει.: /317546, Fax: ΟΥΖΚΑΣΩΛ ΣΔΙΟΤ ΘΤΘΙΟΤ ΕΩΖ (ΟΣΘΕ) πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο κε ην δ. η. «ΔΓΟΔ Α.Δ» (ΦΔΘ 907 Β / ) Θεθηζίαο 324, Υαιάλδξη, ηει.: , Fax: ΔΙΑΣΗΘΩΛ ΟΥΖΚΑΣΩΛ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Κεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ «ECOELASTICA» (ΦΔΘ 1145 Β/ ) Βαζ. Θσλ/λνπ 35 & Αληαίνπ 1, Καξνχζη, Σει: /370 Fax: ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ ΔΙΑΗΩΛ (ΑΙΔ) χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ιηπαληηθψλ Διαίσλ «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Α.Δ» κε ην δ.η. ΔΙ.ΣΔ.ΠΔ. ΑΔ (ΦΔΘ 905 Β/ ) Ι. Κεγαξίδνο 124, Αζπξφππξγνο, ηει.: /2, Fax:

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΣΖ ΗΝΓΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΟΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO

Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία. Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO Αλώλπκνο Μειεηεηηθή & Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Σπκκεηνρώλ Δηαηξία Γηεύζπλζε Καηάηαμεο Ξελνδνρεηαθώλ Καηαιπκάησλ θαη Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ISO ΑΘΖΝΑ 2015 Πεξηερόκελα Υαηξεηηζκφο-Γηεχζπλζε Καηάηαμεο Σνπξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα