Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ"

Transcript

1 ΔΛΟΣΖΣΑ 3 ε : ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ Ο ΡΟΙΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΚΔΛΟΗ ΦΟΡΔΗ 24

2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΒΔΑ Σν ΔΒΔΑ αλαβαζκίδεη ζπλερεία ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ παξέρνληαο: εζηηαζκέλε εθπαίδεπζε επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε Δπίζεο, αλαιακβάλεη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ησλ κειψλ ηνπ κε ηελ ζχγρξνλε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. ηα πιαίζηα απηά, ην ΔΒΔΑ έρεη ζπκκεηάζρεη κέρξη ζήκεξα ζηα πξνγξάκκαηα: think green gateway to japan & korea implement equal νινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εξγαζία equal δίθηπν γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ executive training programme (etp) πγθεθξηκέλα: Think Green: Έρεη γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην Πξφγξακκα, ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Gateway to Japan and Korea: Σν πξφγξακκα πξνζθέξεη ζηα κέιε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Ηαπσλία θαη Θνξέα: πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ απνζηνιή, ζεκηλάξην γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ, θιείζηκν ζπλαληήζεσλ κε επηιεγκέλεο θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο, εθζεζηαθή εθδήισζε δχν εκεξψλ θαη ππνζηήξημε γηα ηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο follow up. Implement: Σν Δ.Β.Δ.Α. ζπληφληζε ην έξγν κε ηίηιν: «An Integrated Mentoring Plan for the Local Effective Management of Employment- IMPLEMENT». Σν έξγν αθνξνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλαδηάξζξσζεο ζηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζηε γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, ζε επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ Σνπξηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο, ζηνπο θιάδνπο απηνχο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο θαη κεζαίαο εηδίθεπζεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθαλ λέα εξγαιεία θαη ζπζηήκαηα πξνζαξκνγήο, 25

3 πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη αλέιημεο, κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Κentoring πνπ ζηφρεπε ζηελ πξφιεςε ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο θαη πξννπηηθήο. Equal (Β θύθινο): «Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε γηα ηελ Ηζφηηκε πκκεηνρή Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηελ Δξγαζία», Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, ππεξεζηψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο-ζηφρνπ (ΑΚΔΑ) ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη θαη' επέθηαζε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Πεξαηηέξσ, ην Έξγν επηρεηξεί λα άξεη ζεζκηθά θαη δνκηθά εκπφδηα ηεο Πνιηηείαο, κε ηα νπνία ηα άηνκα κε αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπα, πηνζεηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ην θνηλσληθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο θαη δηακνξθψλνληαο ην πιαίζην πνπ ζπλάδεη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρψξαο. Θχξηα επηδίσμε είλαη ε θαζηέξσζε ελφο λένπ κνληέινπ, ην νπνίν ζα εκθνξείηαη απφ ηελ λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαπεξία θαη ζα εζηηάδεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Equal (Β θύθινο): «45-64 ΔΠΗΣΡΟΦΖ», ζηφρνο ηνπ έξγνπ, ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο αηφκσλ ειηθίαο 45 έσο 64 εηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ, κηθξψλ θαη επέιηθησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Equal (Β θύθινο): «ΑΙΘΖΣΗ», ην νπνίν ζηνρεχεη ζε κηα νινθιεξσκέλε θαη πνιπεπίπεδε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ. Οη δξάζεηο ηνπ έξγνπ εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα εληαρζνχλ ή λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ην ξφιν ησλ δχν θχιισλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Executive Training Programme: 60 ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηηχρνπλ ζηελ Ηαπσληθή θαη Θνξεάηηθε Αγνξά, ράξε ζηνλ λέν θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο Executive Training Programme (ETP) πνπ δξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζήκεξα. Σν ETP είλαη έλα εηήζην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε Δπξσπατθέο Δηαηξείεο κηα ιεπηνκεξή βαζηά γλψζε γηα ηελ Ηαπσληθή θαη Θνξεάηηθε νηθνλνκία, γιψζζα θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ κέξνο ζε ηξίκελν εληαηηθφ ζεκηλάξην ζηελ Δπξψπε, ζηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπλ γηα έμη κήλεο πςεινχ επηπέδνπ 26

4 εθπαίδεπζε ζηελ γιψζζα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ζην Σφθην ή ηε ενχι θαη ηέινο ζα αθνινπζήζεη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηξηψλ κελψλ ζε Ηαπσληθέο ή Θνξεάηηθεο εηαηξείεο Σν πξφγξακκα think green ελζσκαηψλεη : 1. Σν φξακα θαη ηελ Απνζηφιε ηνπ ΔΒΔΑ γηα ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ 2. Σελ εμνηθείσζε κε ηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή 3. Σελ αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θξίζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 4. Δπηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη δηεμφδνπο απφ ηελ ζπλερηδφκελε χθεζε κέζσ ηελ λέαο αλαδπφκελεο αγνξάο Ζ Απνζηφιε ησλ κεληφξσλ απνηειεί ίζσο ηνλ θξηζηκφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ζ αλαθνξά ζε λνκνζεηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ελδεηθηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο. Παξαηίζεληαη νξηζκέλα βαζηθά λνκνζεηήκαηα. ε παξάξηεκα δίλεηαη εθηελήο θαηάινγνο λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ (εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ). Λα ζεκεησζεί φηη ν θαηάινγνο είλαη «δπλακηθφο», δειαδή απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Λ (ΦΔΘ 68/Α/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ-βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». χλνςε: χζηαζε Τπεξεζηψλ Ρπζκίδνληαη ζέκαηα αδεηψλ εγθαηάζηαζεο Θαζνξίδνληαη νη έιεγρνη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο 27

5 ηεξεά Απόβιεηα: Λ. 2939/2001 (ΦΔΘ 179Α/6.8.01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ - Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ο Λ.2939/2001 πεξηιακβάλεη: Οξηζκφο «άιισλ πξντφλησλ» : (άξζ. 2 4) Άιια πξντφληα : (άξζ ) πζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο : (άξζ. 7) Πηζηνπνηεηηθφ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ : (άξζ. 9) Θπξψζεηο : (άξζ. 20) Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ & Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) : (άξζ. 24) ΘΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΘ 1909/Β/ ) «Κέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ. Δζληθόο θαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο» Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΓΑ) πξνζδηνξίδεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξνσζνχλ ζπλδπαζκέλα: α. Σελ πξφιεςε ή θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο βιαπηηθφηεηαο ησλ απνβιήησλ. β. Σελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ κε αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ. γ. Σελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δ. Σελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ σο πεγήο ελέξγεηαο. ε. Σελ πεξηβαιινληηθά απνδεθηή θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, κε ζηφρν ηελ αεηθνξία. 28

6 ζη. Σελ ελζάξξπλζε ηεο νξζνινγηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. δ. Σε δεκηνπξγία εζληθνχ δηθηχνπ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο απνβιήησλ. ε. Σελ θαηάξηηζε εζληθήο ζηαηηζηηθήο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 2150/2002/ΔΘ Δπηθίλδπλα Απόβιεηα: KYA 24944/2006 (ΦΔΘ 791Β/ ) «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Κέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Καξηίνπ 1991» Πεξηιακβάλεη : πιινγή ζπζθεπαζία ζήκαλζε κεηαθνξά ησλ Δ.Α. -Απνζήθεπζε Δ.Α. -Κειέηε νξγάλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο Δ.Α. -Έληππν αλαγλψξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά Δ.Α. -Σερληθή έθζεζε δηαρείξηζεο απνζεθεπκέλσλ Δ.Α. -Πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ γηα εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ -Σήξεζε κεηξψνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ε/θαη δηαρείξηζεο Δ.Α. -Δηήζηα έθζεζε παξαγσγνχ απνβιήησλ -Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο Δ.Α. ΠΓ 115/2004 (ΦΔΘ 80/Α) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537//1438/95 ΘΤΑ (Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ησλ ζπζζσξεπηώλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο - ΦΔΘ 781/Β) θαη ηεο 19817/2000 ΘΤΑ (Σξνπνπνίεζε ηεο 73537//1438/95 ΘΤΑ θιπ - ΦΔΘ 963 Β). Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 29

7 δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ» Σα πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθέξνληαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν: α) Κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε βαξέα κέηαιια. β) Κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ ζηα νηθηαθά απφβιεηα. γ) Κεζφδνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ. δ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο αλαθχθισζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ. θαη ζπζζσξεπηψλ. ε) Κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. ζη) Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ. δ) Κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Π.Γ. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ζ.. θαη ζπζζσξεπηψλ απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη άδεηα δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. ΠΓ 117/2004 (ΦΔΘ 82/Α) «Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηώλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» 30

8 Σν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθέξεηαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ θαη πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν: α) Κέηξα γηα νξγάλσζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ. β) Κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ΖΖΔ θαζψο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ΑΖΖΔ ζηα νηθηαθά απφβιεηα. γ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνπνίεζεο αλαθχθισζεο ησλ ΑΖΖΔ. δ) Κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ αμηνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη αλάπηπμε εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ δίρσο βαξέα κέηαιια, ΡΒΟΔ θαη ΡΒΒ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ππνθαηάζηαζή ηνπο κε θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ ελαιιαθηηθέο νπζίεο νη νπνίεο λα εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ε) Κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζη) Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ ΑΖΖΔ. δ) Κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο Π.Γ. Γηαρείξηζε Τδάησλ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ: ΤΑ /656/79 (ΦΔΘ 582/Β/ ) «Πεξί δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ από ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ βηνκεραληθώλ απνξξνώλ πεξηνρήο Κείδνλνο Πξσηεπνύζεο, δηα ηνπ δηθηύνπ ππνλόκσλ θαη ησλ ξεπκάησλ πνπ εθηξέπνληαη ζηνλ Θ.Α.Α. θαη πνπ επνπηεύνληαη από ηνλ Ο.ΑΠ., κε απνδέθηε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή Θεξαηζηλίνπ Πεηξαηώο.» ΘΤΑ 26857/553/88 (ΦΔΘ 196Β) «Κέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ από απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ» 31

9 Πξνυπνζέζεηο θαη φξνη γηα ηηο απνξξίςεηο επηθηλδχλσλ νπζηψλ ζηα ππφγεηα λεξά. 1. Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπνχλ απνξξίςεηο ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ ησλ θαηαιφγσλ Η θαη ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο (άξζξνλ 9) ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. Η ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο απαηηνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) Γπλαηφηεηα επνπηείαο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή β) Σήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο ησλ θαηαιφγσλ Η θαη ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο (άξζξν 9) ηεο παξνχζαο. γ) Σήξεζε φισλ ησλ ηερληθψλ πξνθπιάμεσλ πξνθεηκέλνπ νη επηθίλδπλεο νπζίεο λα κελ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα ή βιάςνπλ άιια νηθνζπζηήκαηα. ΠΓ 256/89 (ΦΔΘ 121Α) «Άδεηα ρξήζεο λεξνύ» θνπφο ηνπ ΠΓ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ έθδνζεο αδεηψλ λέσλ ρξήζεσλ λεξνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά άιισλ ξπζκίζεσλ ηνπ Λ. 1739/1987, ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο επηζπκεηήο πδαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δήηεζεο ζε ρξήζεηο ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο. Οη άδεηεο απηέο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα θάζε λνκηθφ θαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί λεξφ. ΠΓ 82/2004 (ΦΔΘ 64Α) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΘΤΑ "Θαζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ" (Β'40)." Κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ιηπαληηθώλ Διαίσλ".» Θεζπηδφκελα κέηξα γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Λ.2939/2001 (άξζξα 1 θαη 4) θαη λα επηηπγράλεηαη έηζη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ην Πεξηβάιινλ, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζή ηνπο κε 32

10 πξνηεξαηφηεηα ηελ επεμεξγαζία κε αλαγέλλεζε θαη ε κείσζε ηεο ηειηθήο ηνπο δηάζεζεο, ζην πιαίζην κηαο πεξηβαιινληηθά νινθιεξσκέλεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ. Πξέπεη ε εηαηξεία λα θξνληίδεη ψζηε ηα απφβιεηα κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ λα νδεγνχληαη πξνο επεμεξγαζία ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε: ΠΓ 335/93 (ΦΔΘ 143/Α/93) «Απαηηήζεηο απόδνζεο γηα ηνπο λένπο ιέβεηεο δεζηνύ λεξνύ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε πγξά ή αέξηα θαύζηκα, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ 92/42/ΔΟΘ ηνπ Κατνπ 1992» Σν παξφλ Γηάηαγκα θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο λένπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε πγξά ή αέξηα θαχζηκα, νλνκαζηηθήο ηζρχνο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 4KW θαη ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 400KW. Δμαηξνχληαη απφ ην παξφλ δηάηαγκα: νη ιέβεηεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη κε δηάθνξα θαχζηκα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζηεξεά, νη κνλάδεο ζηηγκηαίαο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε, νη ιέβεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη κε θαχζηκα ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ αεξίσλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ζπλήζσο θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην (θαηάινηπα βηνκεραληθά αέξηα βηναέξηα, θ.ιπ.), νη καγεηξηθέο ζπζθεπέο θαη νη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζεξκαίλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη παξέρνπλ επίζεο, αιιά δεπηεξεπφλησο, δεζηφ λεξφ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε θαη νηθηαθή ρξήζε, νη ζπζθεπέο σθέιηκεο ηζρχνο θάησ ησλ 6 KW πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ γηα νηθηαθή ρξήζε κε θπθινθνξία κέζσ ηεο βαξχηεηαο,νη ιέβεηεο πνπ δελ θαηαζθεπάδνληαη ελ ζεηξά. ΤΑ 21475/4707 (ΦΔΘ 880Β/ ) «Πεξηνξηζκόο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κε ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ.» 33

11 θνπφο ηεο απφθαζεο είλαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/76/ΔΟΘ. Ρχζκηζε ζεκάησλ ΘΟΥΔΔ (Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ν Θαλνληζκφο γηα ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ΘΟΥΔΔ (άξζξν 26 ηνπ ΓΟΘ) επηβάιιεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, φπσο ελεξγεηαθή κειέηε, γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία (βαζκνλφκεζε) ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην εηδηθφ έληππν (ΓΔΣΑ). Κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΘΟΥΔΔ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Θαζηέξσζε ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ, ελεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο θαη ελεξγεηαθήο βαζκνλόκεζεο θηηξίσλ. Θόξπβνο: Π.Γ. 1180/81 (ΦΔΘ 293Α/ ) «Πεξί ξπζκίζεσλ ζεκάησλ αλαγόκελσλ εηο ηα ηεο ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, πάζεο θύζεσο κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθώλ θαη ηεο εθ ηνύησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη.» Ρπζκίδνληαη ζέκαηα νξίσλ ζνξχβνπ αλά πεξίπησζε δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. ΘΤΑ 69001/1921/88 (ΦΔΘ 751Β/88) «Οξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ.» Βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ΔΟΘ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ερεηηθήο ηζρχνο θάζε ηχπνπ κεραλνθίλεηνπ αεξνζπκπηεζηή, ή ππξγνγεξαλνχ ή ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζπγθφιιεζεο ή ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ηζρχνο ή θνξεηήο ζπζθεπήο ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο, Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκνδίαο Γ/λζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 34

12 ΤΑ ΖΠ 9272/471/2007 (ΦΔΘ 286Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ αξηζκ /2028/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο (1418/Β), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2005/88/ΔΘ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/14/ΔΘ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2005» Πεξηέρεη ιίζηα εμνπιηζκνχ έξγσλ / θαηαζθεπψλ πνπ ππφθεηηαη ζε φξηα ζνξχβνπ θαζψο θαη ιίζηα εμνπιηζκνχ πνπ ππφθεηηαη κφλν ζε επηζήκαλζε σο πξνο ην ζφξπβν. 35

13 ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΔΟΓΑΠ (ΔΘΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΘΔΤΑΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ) Ο λφκνο 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΛΠΗΓ) ηνλ «Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΟΔΓΑΠ». Ο ΔΟΔΓΑΠ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. θνπφο ηνπ ΔΟΔΓΑΠ είλαη θαηά θχξην ιφγν ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ «άιισλ πξντφλησλ» (σο άιια πξντφληα λννχληαη απφβιεηα πνπ αθνξνχλ ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ηα ειαζηηθά νρεκάησλ, ηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηα νρήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο (ΟΣΘΕ), ηα απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ηα απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη ζε άιια ξεχκαηα απνβιήησλ). Ο ΔΟΔΓΑΠ επνπηεχεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο : χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ «ΔΓ- ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ» ηεο εηαηξείαο Δ.Δ.Α.Α. ΑΔ (ΦΔΘ 391 Β/ ) Υεηκάξξαο 5, Καξνχζη, ηει.: /3, Fax: , χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ «ΘΔΛΣΡΟ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α.Δ» κε δ.η. ΘΔΠΔΓ ΑΔ (ΦΔΘ 391 Β/ ) Ζξ. Αηηηθνχ 12Α, Καξνχζη, ηει.: /2, Fax: Αηνκηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο Ηδησηηθήο Δηηθέηαο θαη Δηζαγσγήο Πξντφλησλ «ΑΒ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ» (ΦΔΘ 1108 Β/ ), Σει: πιινγηθφ ζχζηεκα αληαπνδνηηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη απνβιήησλ κε ηελ επσλπκία «ΑΛΣΑΠΟΓΟΣΗΘΖ ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» (ΦΔΘ 2711 Β / ). Ιεσθ. Πεληέιεο 77-79, Υαιάλδξη, ηει: , Fax: , πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΛΑΘΤΘΙΩΖ ΤΘΔΤΩΛ Α.Δ» (ΦΔΘ 905 Β/ 36

14 ) πγγξνχ 196 & Υαξνθφπνπ 2, Θαιιηζέα Σει.: , Fax: πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φσηηζηηθψλ Δηδψλ θαη Ιακπηήξσλ «ΦΩΣΟΘΤΘΙΩΖ Α.Δ.» (ΦΔΘ 317 Β/ ) Θχπξνπ 3 & 25εο Καξηίνπ 4,ΣΘ Σαχξνο, Σει , Fax: , ΖΙΔΘΣΡΗΘΩΛ ΣΖΙΩΛ (ΚΠΑΣΑΡΗΩΛ) πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ κε δ.η Α.Φ.Ζ.. Α.Δ. (ΦΔΘ 1056Β/ ) Ι. Γεκνθξαηίαο 73, Κειίζζηα, ηει.: , Fax: ΤΩΡΔΤΣΩΛ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ.τ.γ.δ..τ. ΑΔ (ΦΔΘ 1124 Β/ ) Ηνπιίνπ κίζ 3, Θεζείν, ηει.: , Fax: πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζζσξεπηψλ Θξήηεο ΔΓΗ-Θ ΔΠΔ (ΦΔΘ 1398 Β/ ) Δθφδνπ 8, Ζξάθιεην Θξήηε, ηει.: /317546, Fax: ΟΥΖΚΑΣΩΛ ΣΔΙΟΤ ΘΤΘΙΟΤ ΕΩΖ (ΟΣΘΕ) πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδαο κε ην δ. η. «ΔΓΟΔ Α.Δ» (ΦΔΘ 907 Β / ) Θεθηζίαο 324, Υαιάλδξη, ηει.: , Fax: ΔΙΑΣΗΘΩΛ ΟΥΖΚΑΣΩΛ πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Κεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ «ECOELASTICA» (ΦΔΘ 1145 Β/ ) Βαζ. Θσλ/λνπ 35 & Αληαίνπ 1, Καξνχζη, Σει: /370 Fax: ΑΠΟΒΙΖΣΩΛ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ ΔΙΑΗΩΛ (ΑΙΔ) χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ιηπαληηθψλ Διαίσλ «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ Α.Δ» κε ην δ.η. ΔΙ.ΣΔ.ΠΔ. ΑΔ (ΦΔΘ 905 Β/ ) Ι. Κεγαξίδνο 124, Αζπξφππξγνο, ηει.: /2, Fax:

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΔΝΝΟΗΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...10 1.1 ΟΡΗΜΟΗ...10 1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...13 1.2.1 Κνηλνηηθό ζεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ Παρόμ και προοπτικές Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Λάριζα, 4 Ιοσνίοσ 2009 Σν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα