Αζήλα, Κύξηνη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη,"

Transcript

1 Αζήλα, Κύξηνη, ρεηηθά κε ην εξώηεκα πνπ κνπ απεπζύλαηε, εάλ νη Γηαηξνί θιάδνπ Ε..Τ. λνκηκνπνηνύληαη ζηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα εμήο: 1. Σν Κξάηνο παύεη πιένλ λα είλαη ν αδηαθηινλίθεηνο θνξέαο κόλν δηθαησκάησλ θαη όρη ππνρξεώζεσλ, ν δε πνιίηεο θνξέαο κόλν ππνρξεώζεσλ θαη όρη δηθαησκάησλ. Σν Κξάηνο αλαιακβάλεη ή "εμαλαγθάδεηαη" πιένλ λα αλαιάβεη, ύζηεξα από πνιύ ζεκαληηθέο θαη "εξστθέο", ζα έιεγα, απνθάζεηο ησλ Δηθαζηεξίσλ καο, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζε κεγάιεο πιένλ θαηεγνξίεο πνιηηώλ. Θεσξώ σο απεξραησκέλε θαη αηπρή ηελ άπνςε, πνπ αληηδηαζηέιιεη ηνλ ππάιιειν κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ από ηνλ δεκόζην ππάιιειν, σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ελάζθεζεο ή κε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο, θαη ε νπνία βάιιεη επζέσο θαηά ησλ άξζξσλ 4 παξ.1 θαη 22 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο. Σν δηθαίσκα ηεο επίζρεζεο κπνξεί λα αζθεζεί από ηνλ εξγαδόκελν, όηαλ ν εξγνδόηεο (Ιδηώηεο ή ην Δεκόζην) θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιόκελσλ απνδνρώλ ηνπ ή δελ εθπιεξώλεη ηηο λόκηκεο ή ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ζηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ν εξγνδόηεο (Ιδηώηεο ή ην Δεκόζην) πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ. Η επίζρεζε εξγαζίαο ζπληζηά δηθαίσκα άκεζα θαη απόιπηα ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξνζσπηθόηεηα. Πνηνο δηαλνήζεθε κέρξη ζήκεξα λα παξαθσιύζεη ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο ζε όζνπο Ννζνθνκεηαθνύο Γηαηξνύο ην έθαλαλ, όηαλ πνιιά Ννζνθνκεία δελ επιήξσλαλ ηηο δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο (Πάηξα, Θεζ/λίθε, Ρέζπκλν, Υαληά, Κσο, Κάιπκλνο, Λέξνο, ύξνο, θ.α.); Οπδείο ην έπξαμε ή ζα ην πξάμεη, γηαηί ε επίζρεζε εξγαζίαο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ ζηελ απζαηξεζία ηνπ θάζε εξγνδόηε. Καη όηαλ ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ πξνζέθπγε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, δεηώληαο λα θεξπρζεί ε επίζρεζε ησλ Γηαηξώλ παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή, ην Δηθαζηήξην κε απόθαζή ηνπ ηεο εδηθαίσζε 1

2 ηνπο Γηαηξνύο, νη νπνίνη, όπσο γλσξίδσ, ζπλέρηζαλ γηα αξθεηέο εκέξεο ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο κέρξη λα ηνπο θαηαβιεζνύλ ηα δεδνπιεπκέλα. 2. Είλαη πέξα γηα πέξα ζαθέο, όηη από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία νξίδεη, όηη "νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ λόκνπ", θαζηεξώλεηαη όρη κόλν ε ηζόηεηα ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ έλαληη ηνπ Νόκνπ αιιά θαη ε ηζόηεηα ηνπ Νόκνπ έλαληη απηώλ, ππό ηελ έλλνηα όηη ν λνκνζέηεο, θαηά ηελ ξύζκηζε νπζησδώο νκνίσλ πξαγκάησλ, ζρέζεσλ ή θαηαζηάζεσλ θαη θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ δελ κπνξεί λα λνκνζεηεί θαηά δηάθνξν ηξόπν, εηζάγνληαο εμαηξέζεηο θαη δηαθξίζεηο, εθηόο αλ ε δηαθνξεηηθή ξύζκηζε δελ είλαη απζαίξεηε αιιά επηβάιιεηαη από ιόγνπο γεληθόηεξνπ θνηλσληθνύ ή δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Εμάιινπ, ζην άξζξν 22 παξ.1, εδ.β' ηνπ πληάγκαηνο, νξίδεηαη όηη: "1. Η εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεύεηαη από ην Κξάηνο.. Όινη νη εξγαδόκελνη, αλεμάξηεηα από ην θύιν ή από άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα παξερόκελε εξγαζία ίζεο αμίαο". Η ελ ιόγσ δηάηαμε εθαξκόδεηαη ζε εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνληαη από ην ηδησηηθό δίθαην αιιά θαη ζηηο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζρέζεηο, ζύκθσλα κε ηελ γεληθή δηθαητθή αξρή ηεο ηζόλνκεο ξύζκηζεο ησλ νκνίσλ πνπ θξαηεί ζην Κνηλνηηθό Δίθαην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 164 ηεο Ιδξπηηθήο πλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 3. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ππ αξηζ.39/2002 απόθαζή ηεο, ε Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έθξηλε, όηη κηζζόο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 655 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζε ζπλδπαζκό πξνο ηα άξζξα 648 θαη 649 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη 1 ηεο 95 Δηεζλνύο πκβάζεσο Εξγαζίαο, πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.3248/1955, είλαη θάζε παξνρή ηελ νπνία νθείιεη ν εξγνδόηεο θαηά ην λόκν ή ηε ζύκβαζε ζην κηζζσηό σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξερόκελε εξγαζία ηνπ. Άπα, μιζθό ςπό ηην έννοια ηων ωρ άνω διαηάξεων αποηελούν και οι αμοιβέρ πος οθείλονηαι καηά νόμο ζηο μιζθωηό ωρ ανηάλλαγμα ςπεπεπγαζίαρ ηος, νόμιμηρ ςπεπωπιακήρ επγαζίαρ ηος και επιηπεπόμενηρ απαζσολήζεώρ ηος ζε ημέπα απγίαρ, αθού ζςνιζηούν νόμιμα ανηαλλάγμαηα εγκύπωρ παπεσόμενηρ επγαζίαρ ηος μιζθωηού. Επνκέλσο, θαη γηα ηηο ακνηβέο απηέο ηάζζεηαη από ην άξζξν 655 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα δήιε εκέξα θαηαβνιήο, εηο ηξόπνλ ώζηε κε κόλε ηελ πάξνδν απηήο λα θαζίζηαηαη ν εξγνδόηεο ππεξήκεξνο θαηά ην άξζξν 341 παξ.1 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη λα νθείιεη έθηνηε επί ρξεκαηηθνύ ρξένπο ηόθνπο 2

3 ππεξεκεξίαο θαηά ην άξζξν 345 εδαθ. α' ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Γηα ηελ ακνηβή δε ηεο ππεξεξγαζίαο, ηεο λόκηκεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη ηεο επηηξεπόκελεο εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο, δήιε εκέξα θαηαβνιήο ησλ απαηηήζεσλ απηώλ ζε κηζζσηό πνπ ακείβεηαη κε κεληαίν κηζζό, είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα κέζα ζηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη επί κέξνπο απηέο εξγαζίεο. Ο λόκνο δελ δηαθξίλεη κεηαμύ κηζζνύ ππό ζηελή θαη ππό επξεία έλλνηα κε πεξηνξηζκό ηεο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ θαλόλσλ κόλν ζηνλ πξώην. 4. Επαλαιακβάλσ, γηα πνιινζηή θνξά, όηη νη Γηαηξνί ηνπ Ε..Τ., σο εξγαδόκελνη, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηώλ 93/104/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 Ννεκβξίνπ 1993, 2000/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22 Ινπλίνπ 2000 θαη 2003/88/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 Ννεκβξίνπ 2003, όπσο έρεη πιένλ δερζεί απζεληηθά ην Δηθαζηήξην ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ κε κηα ζεηξά ζεκαληηθόηαησλ Απνθάζεώλ ηνπ (Τπνζέζεηο Simap/ , Jaeger/ , Pfeiffer/ , Dellas/ θιπ.). Οη αλσηέξσ Οδεγίεο απνηεινύλ ελεξγείο λνκνζεηηθέο πξάμεηο κε εθαξκνγή έλαληη πάλησλ θαη κάιηζηα κε ππεξεζληθή ηζρύ. Σν Π.Δ.88/1999 πνπ εθδόζεθε ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 93/104/ΕΚ, κεηαθέξνληάο ηελ ζην εζσηεξηθό δίθαην όπσο θαη ην Π.Δ.76/2005 πνπ ηξνπνπνίεζε ην Π.Δ.88/1999 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2000/34/ΕΚ, κεηαθέξνληάο ηελ επίζεο ζην εζσηεξηθό δίθαην, δελ θάλνπλ αληηδηαζηνιή κεηαμύ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οκηινύλ αδηαθξίησο γηα εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνπο ηόζν ηνπ ηδησηηθνύ όζν θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ν δε έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ.88/1999 έρεη αλαηεζεί ζηηο αξκόδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 15). Μάιηζηα δε ην Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο δηεπθξηλίδεη ζην κε αξηζ.πξση / έγγξαθν ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο πλζεθώλ θαη Τγηεηλήο ηεο Εξγαζίαο, όηη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.88/1999, έηζη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Δ.76/2005, γηα ηα ρξνληθά όξηα εξγαζίαο, νθείινπλ λα εθαξκόδνπλ όιεο νη επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 3

4 5. Θέησ ηα εμήο εύινγα εξσηήκαηα: α) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ επηδεηθλύεη βαξηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ εκπξόζεζκε πιεξσκή ησλ εθεκεξηώλ; β) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ απνδεηθλύεηαη αθεξέγγπνο εξγνδόηεο; γ) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ, κνινλόηη ε θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ απνηειεί αληηθεηκεληθή επζύλε ηεο Δηνίθεζεο, απηή αξλείηαη ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ηνπο; δ) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ ε νθεηιόκελε πξνο απηόλ αληηπαξνρή, πνπ δελ θαηαβάιιεηαη ή θαζπζηεξεί λα ηνπ θαηαβιεζεί, είλαη όρη κόλν αμηόινγε αιιά νπζηώδεο γηα ηελ δηαβίσζή ηνπ; ε) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ ν εξγνδόηεο ηνπ είλαη, ηηο πεξηζζόηεξεο κάιηζηα θνξέο, επί καθξόλ ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ πνζώλ γηα ηηο δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο; ζη) Πσο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη ν εξγαδόκελνο Γηαηξόο ηνπ Ε..Τ., όηαλ ελώ ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ ππνρξεώλεη λα εθεκεξεύεη πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη δελ ηνπ θαηαβάιιεη ή θαζπζηεξεί λα ηνπ θαηαβάιιεη ηελ απνδεκίσζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνρξεσηηθώλ σξώλ εθεκεξηώλ, ε ίδηα ε Δηνίθεζε αμηώλεη από ηνλ Γηαηξό λα εξγάδεηαη ρξόλν εθεκεξίαο ίζν ή θαη κεγαιύηεξν ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ηνπ, δσξεάλ ή "επί πηζηώζεη"; 6. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη απόιπηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, ζπλπθαζκέλνο κε ηηο εθεκεξίεο, νη νπνίεο είλαη γηα ηνπο Γηαηξνύο ππνρξεσηηθέο. Αλεμάξηεηα από ηνλ βαζκό ηνπ θαζέλα ή ηα ρξόληα ππεξεζίαο ηνπ, νη Γηαηξνί ππνρξενύληαη λα εθηεινύλ ηηο εθεκεξίεο πνπ εγθξίλεη ε Δηνίθεζε ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη νη αλάγθεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ, όπσο θξίλεηαη από ηνπο επηζηεκνληθά ππεύζπλνπο. Έηζη, ελώ ν ρξόλνο εξγαζίαο ηνπ θάζε Γηαηξνύ ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθεκεξηώλ είλαη εθαηόλ εμήληα (160) ώξεο ηνλ κήλα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη εξγαζία ππνρξεσηηθή (εθεκεξία) από εθαηόλ πελήληα (150) έσο θαη εθαηόλ ελελήληα (190) ώξεο ηνλ κήλα. πλεπώο, ε απνδεκίσζε από ηηο εθεκεξίεο, ζπληζηά ην κηζό ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θάζε Γηαηξνύ κεληαίσο. 4

5 Πεξαηηέξσ, νη ππάξρνληεο Γηαηξνί, ιόγσ κόληκεο έιιεηςεο ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ, θαιύπηνπλ ηηο πάγηεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ, νη δε εθεκεξίεο απνηεινύλ κόληκεο θαη ζηαζεξέο απνιαβέο. Με βάζε δε θαη ηηο απνιαβέο από ηηο εθεκεξίεο, πξνγξακκαηίδνπλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ (έμνδα δηαβίσζεο, δίδαθηξα, δάλεηα θιπ.). πλεπώο, ε κε θαηαβνιή ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ από δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο όπσο θαη ην αόξηζην ηνπ ρξόλνπ θαηαβνιήο ηνπο, ηνπο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπο θαζηζηά αθεξέγγπνπο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, ε δε άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο είλαη ε κόλε λνκηθή θαη έληηκε δηέμνδνο. Από ηα όζα αλακθηζβήηεηα παξαζέησ, είηε σο ζθέςεηο είηε σο γεγνλόηα, πξνθύπηεη αβίαζηα όηη νη Γηαηξνί θιάδνπ Ε..Τ. λνκηκνπνηνύληαη ζηε πιήξε ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο αθξηβώο όπσο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Σν Κξάηνο πξέπεη λα παύζεη λα ελεξγεί αζύδνηα ζε θαζεζηώο λνκηθήο αζπιίαο απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Άιισζηε, ε ζέζε απηή εύγισηηα απεηθνλίδεηαη ηόζν ζην πξσηνγελέο όζν θαη ζην παξάγσγν δίθαην ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Με εθηίκεζε Δξ Μηραήι Δ. Μηραήι Δηθεγόξνο 5

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015

Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Αζήλα, 06-08-2015 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 4 /2015 Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10 July-September 2013

Newsletter 10 July-September 2013 Αγαπεηνί/εο πειάηεο, ζπλάδειθνη θαη θίινη. Σε απηό ην newsletter καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά α) ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, n πνπ πξόζθαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα