ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» Εγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά πτυξης Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επι τροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για ένταξη στη Δράση , «Ενίσχυση της μετεγκατάστα σης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπό λεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύ ος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 και καθο ρισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τι μής Προσφοράς Ενέργειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας (ΦΕΚ Β 655/Β/ ) Τροποποίηση της υπ αριθμ /οικ.13219/587/ υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 758/ Τ.Β ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο των Ιδιωτικών Κατα σκηνώσεων κατά τη θερινή κατασκηνωτική πε ρίοδο 2005 και καθορισμός αποζημίωσης»... 6 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ λήλων που υπηρετούν στην Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απασχο λούνται στο Τμήμα Γραμματείας... 7 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή της χώρας στο Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστο ποίησης της Αειφορικής Διαχείρισης Δασών και Δασικών Προϊόντων... 8 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου στην θέση «Αγ. Σπυρίδωνος» στην Ζαχάρω Ν. Ηλείας φερό μενης ιδιοκτησίας Γ. Σταυρόπουλου... 9 Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής ΕΡΤ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ.3389/ΔΕΚΟ 65 (1) Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Του άρθρου 7 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/ Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1479/1984 «Τροποποιήσεις του νόμου 1100/1980 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ145/Α/ ). Του άρθρου 12 του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ). Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίη ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/ ). Τα πρακτικά των υπ αριθμ. Θ/21/ και Θ/30/ συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περί συγκρότησης επιτροπής για την εκκαθάριση των αρχείων των μελών του Οικονομικού επιμελητηρίου της Ελλάδας και αμοι βής των μελών της. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «περί παροχής κι νήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής και Οι κονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ 232/τ.Α ) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 59Α), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών της επιτρο πής, η οποία έχει συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και θα ασχο ληθεί από μέχρι με την εκκαθάριση των αρχείων των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, των αδειών άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και των αδειών άσκησης επαγγέλμα

2 1562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τος λογιστή φοροτεχνικού, στο ποσό των ευρώ συνολικά για το κάθε μέλος. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθ. οικ. 1565/128 (2) Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β. Του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση Γ.Γ.Β.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99Α). γ. Του π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». δ. Του π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). ε. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας». στ. Του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α /155) το οποίο τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ γανισμών και άλλες διατάξεις». ζ. Του π.δ. 155/1997 «Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίη σης Α.Ε.» (ΦΕΚ Α 131). η. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας». θ. Του άρθρου 34 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Β/Α/ ). ι. Του άρθρου 4 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/ ). 2. Το πρακτικό με αριθμό 19 της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 7ης Ιουλίου 2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.». 3. Το υπ αριθμ /ΦΚ/φμ/ έγγραφο του ΕΛΟΤ. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμούς της ΕΛΟΤ Α.Ε., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την, με αριθμό πρακτικού 19, απόφαση της 7ης Ιουλίου 2005 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποί ησης Α.Ε., με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του π.δ. 155/1995, ως εξής: «Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα, ελλείποντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα εν γένει καθήκοντά του ένα στέλεχος της εταιρείας ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εν λόγω αναπλήρωση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αφορά την ανα πλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. ΔΠ/Φ6.20/οικ.1619 (3) Εγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμ ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». β) των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86), 396/1989 (ΦΕΚ 172/ Α/89), 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95), 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/05) και του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/95) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.». γ) του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». δ) του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 2. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/2004) «Διορισμός Υπουρ γών και Υφυπουργών». 3. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ). 4. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες και έκτα κτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους και ειδικότερα: Μέριμνα και ενέργειες για προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και για την έγκριση των απαιτουμένων ανα γκαίων πιστώσεων. Ενέργειες εν γένει για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004). Εγκατάσταση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Πρωτο κόλλου στην Γ.Γ.Β. Εκκαθάριση και Ηλεκτρονική αποτύπωση Μητρώου εν ενεργεία υπαλλήλων της Γ.Γ.Β., καθώς και αρχείου συνταξιούχων υπαλλήλων της Γ.Γ.Β. Εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου υπαλλήλων στην υποδοχή του Υπουργείου μας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1563 Εκκαθάριση αρχείων. Ηλεκτρονική αποτύπωση Ερωτήσεων, Αναφορών Κοι νοβουλευτικού Ελέγχου αρμοδιότητας Γ.Γ.Β. Συγκέντρωση Νομοθεσίας Διευθύνσεων, επικαιροποί ηση και κωδικοποίηση. Προώθηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), που αφορούν: Τη νεανική επιχειρηματικότητα Τη γυναικεία επιχειρηματικότητα Τον εκσυγχρονισμό μικρών και μεσαίων επιχειρή σεων Περιβαλλοντικά σχέδια για βιομηχανικές εγκατα στάσεις Τη βελτίωση της βιομηχανικής υποδομής Την πιστοποίηση βιομηχανικών μονάδων με βάση διεθνή ή ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας Την υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδί ων σε μεγάλες επιχειρήσεις Την προώθηση του προγράμματος «Επιχειρείτε ηλε κτρονικά» Σύνταξη των σχετικών οδηγών και των κανονισμών των διαφόρων προγραμμάτων. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για υποβολή πρό τασης, παροχή διευκρινήσεων, παραλαβή των προτά σεων και έλεγχο της πληρότητας των φακέλων που υποβάλλονται. Οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης και ένταξη αυτών των προτάσεων. Εκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν το κα θεστώς αδειοδότησης Βιομηχανικών μονάδων (Νόμοι 2516/97 και 2965/2001). Απλούστευση των διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οργάνωση συστήματος έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης των επιχειρήσεων (οργάνωση κέντρων Υποδοχής Επενδυτών και κέντρων Τεχνολογικής Ανά πτυξης). Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον χώρο των Τεχνικών Επαγγελμάτων. Επίσπευση διαδικασιών εναρμόνισης της Εθνικής Νο μοθεσίας με βάση τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού, αναμόρφω ση και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού. Ελεγχος και αναγνώριση δαπανών. Εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της ΓΓΒ. Παρακολούθηση της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νο μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) κ.λπ. Επιτελική παρέμβαση, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κ.λπ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι σμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, η οποία θα ανέλθει μέχρι του ποσού των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) Ευρώ και θα καλυφθεί από την σχετική πρόβλεψη στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γ.Γ.Β. στον Φ και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση για το χρονικό διάστημα από έως , κατά τις απογευματινές ώρες, από 15ης απογευματινής μέχρι 22ας βραδινής και μέχρι εξήντα (60) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Η υπερωριακή απασχόληση κάθε υπαλλήλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες για κάθε μήνα. 3. Με νεώτερη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα ορισθούν οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν υπε ρωριακά. 4. Η πραγματοποίηση των ωρών βεβαιώνεται από τους οικείους προϊσταμένους. 5. Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από την Οικονομική Διεύθυνση της Γ.Γ.Β., μετά από σχετικές βεβαιώσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων, στις οποίες απασχολούνται υπερωριακά οι υπάλληλοί τους κάθε μήνα. 6. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των εξό δων οικονομικού έτους 2006 της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης Φ , ΚΑΕ 0511 και μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. οικ. 1551/144 (4) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επι τροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για ένταξη στη Δράση , «Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επι χειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλ λες μορφές ΒΕΠΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Τις διατάξεις των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/ ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Οργανισμός της ΓΓΒ», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/95) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της Υ.Α. 3584/ (ΦΕΚ 147/Β/ ) «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ». 3. Το π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19Α) «Συγχώνευση Υπουρ γείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 4. Το π.δ 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 5. Το π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). 6. Το άρθρο 28 παρ. α του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211Α).

4 1564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την υπ αριθμ. Οικ. 614/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ ματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 106/Γ/ ). 8. Την υπ αριθμ. 7154/2004 (ΦΕΚ 655/Β/ ) από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Διευθυντές και Λοιπούς Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Υπουργού». 9. Το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμά των ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέρ γειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 168/Α/94) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/95). 10. Το π.δ. 98/1996 (ΦΕΚ77/Α/96) «Όροι και διαδικασί ες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανά πτυξης που αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 11. Την C(2001) 550 της απόφαση της ΕΕ με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). 12. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως ισχύει και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α). 14. Την υπ αριθμ /1463/ Πρόσκληση εκ δήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στην Δράση Την λήξη στις της 1ης περιόδου υποβολής προτάσεων της παραπάνω Δράσης και τις απαντήσεις των ΕΦΔ σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις μέχρι για την Δράση ήτοι: Α.Π.Ε62/ΒΓ/μθ/ (ΕΛΑΝΕΤ), Α.Π.81/ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), Α.Π.Υ / (ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ), Α.Π.10020/ (ΔΕΣΜ ΟΣ ΑΜΘ), Α.Π.7490/ (ΑΝ.ΔΙΑ), Α.Π.3/ (ΑΕΔΕΠ), Α.Π.0048/ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), 15. Τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσε ων που υποβλήθηκαν μέχρι στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της μετεγκατάστα σης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ», του Επιχ. Προγράμματος «ΑΝΤΑ ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ». Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Διονυσία Σταματάκη πρόεδρος της Επιτροπής Αγιάλεω Ουέρκνεχ μέλος Ιωάννης Πατίρης μέλος Γεώργιος Γιαννιτσιώτης μέλος Εκπρόσωπος ΕΦΔ μέλος Αναπληρωτές των ανωτέρω ορίζονται οι: Ιωάννης Κατσογιάννης Δέσποινα Αναγνώστου Εκπρόσωποι των ΕΦΔ στην παραπάνω Επιτροπή ορί ζονται οι εξής: ΕΛΑΝΕΤ Χριστόφορος Λιακόπουλος ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ Σπύρος Σκοτίδας με αναπ. την Χριστίνα Παπαποστόλου ΔΙΑΧ. Ε.Π. ΔΥΤ.ΕΛΛ Αλέξανδρος Παράσχης με αναπ. τον Άγγελο Καλό Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή θα παρέχει η: Δέσποινα Σκαθαρούδη με αναπληρώτρια την Μαρία Καρακώστα Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι η γνωμο δότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης επί των προτά σεων που έχουν υποβληθεί για ένταξη στην παραπάνω Δράση του ΕΠΑΝ. Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα υποστηριχθεί από τη Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 2. Συγκροτούμε Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέχρι στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της με τεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ». Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Ανδρέας Μουρτσιάδης πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλαος Αντωνάκης μέλος Ζαχαρίας Μαυρούκας μέλος Γεώργιος Καπανταϊδάκης μέλος Αντώνιος Καραντώνης μέλος Λουκάς Γουργιώτης μέλος Χρυσούλα Χριστάνα μέλος Κυριακή Γεωργιάδου μέλος Ευαγγελία Ζήρα μέλος Παγωνίτσα Κουτσολουκά μέλος Μαρία Ζουμπουλάκη μέλος Σταύρος Περίδης μέλος Δημοσθένης Τσαμτσάκης μέλος Βασιλική Τρύφωνα μέλος Ευάγγελος Κοντογιάννης μέλος Παναγούλα Πασχάλη μέλος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος μέλος Οδυσσέας Γεώρμας μέλος Νίκη Μαρτσέλου μέλος Βασιλική Χρόνη μέλος Αναπληρωτές των ανωτέρω ορίζονται οι: Αθηνά Τσόκα Μαρία Καλύβα Κυριακή Αϊβαλιώτη Παύλος Χρυσανθακόπουλος Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή θα παρέχει η: Μαρία Καρακώστα με αναπληρώτρια την Αναστασία Μπάρα Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι η αξιο λόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί για ένταξη στην παραπάνω Δράση του ΕΠΑΝ σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης και Έντυπο Αξιολό γηση. Στην συνέχεια μέλη της Επιτροπής θα εισηγούνται κάθε θέμα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα πρέ πει να παραδίνουν στον πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής, τις αξιολογήσεις που θα χρεώνονται από την Δ/νση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1565 Βιομηχανικής Χωροθεσίας με κλήρωση, εντός 10 εργα σίμων ημερών από την παραλαβή τους. 3. Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν στην ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον γενικό συντονισμό του έργου της αξιολόγησης θα έχει η Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος. 4. Οι αμοιβές των προέδρων, των μελών και των γραμ ματέων των παραπάνω Επιτροπών θα καταβληθούν από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΑΝ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του άρθρου 38 παρ. 9 του ν. 3325/2005. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574 (5) Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 και καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφο ράς Ενέργειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/Β/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) σε συνδυασμό με το π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ. 168/Α) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ. 286/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 2941/2001 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 3 του νόμου αυτού. 4. Τις διατάξεις του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 201/Α) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου αυτού. 5. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο γίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Δ5/Β/Φ1/οικ8331/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 655/Β/2005) και ειδικότερα τα άρθρα 72, 320, 331 και Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης». 8. Την υπ αριθμ / γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 9. Το γεγονός ότι η υποχρέωση των εκπροσώπων φορτίου για την προσκόμιση εγγυήσεων διαθεσιμότη τας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας άρχεται από την Δεύτερη Ημέρα Αναφοράς ήτοι από την 1η Ιανουαρίου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζουμε: α) Την αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και ανά έτος ( /MW έτος). και β) την αριθμητική τιμή της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά τη χρονι κή περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά Μεγα βατώρα (150 /MWh). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Αριθ. Φ.43000/οικ /1106 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ /οικ.13219/587/ υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 758/ Τ.Β ) με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμε νο τον έλεγχο των Ιδιωτικών Κατασκηνώσεων κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2005 και καθορι σμός αποζημίωσης». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (τ.α 102)» Οργανισμός της Γ.Γ.Κ.Α.». 2. Τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (τ.α ) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» και ειδι κότερα το άρθρο 8 «Ανάθεση εργασιών Ασφαλιστικών Οργανισμών». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/ (τ.α 84) «Διορι σμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Την υπ αριθμ. Υ1/ (τ.β 513) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και κα θορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 5. Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 598 τ.β ) και 80026/ (ΦΕΚ 883 τ.β ) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας» και 6. Τις διατάξεις του νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003 τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου» άρθρο 17, Αποζημιώσεις μελών συλλογικών Οργάνων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /οικ /587/ Υπουργική Απόφαση ως προς την δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού Βελτί ωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), η οποία θα ανέλθει στο ποσό των Η απόφαση αυτή ισχύει από Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

6 1566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΔΥ1α/Γ.Π /05 (7) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κ.Υ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απασχολούνται στο Τμήμα Γραμματείας. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 άρθρο Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους ,00 περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικο νομικού έτους και ειδικότερα από τον Φ. 110 ΚΑΕ Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης είκοσι (20) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απα σχολούνται στο Τμήμα Γραμματείας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι (20) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απασχολούνται στο Τμήμα Γραμματείας (15 υπάλληλοι) και στο Αρχείο (5 υπάλληλοι), για το χρονικό διάστημα από έως , οι οποίοι θα απασχοληθούν μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα ο καθένας, για απογευ ματινή υπερωριακή εργασία. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων κρίνεται απολύτως αναγκαία λόγω του συνεχούς και αυξημένου φόρτου εργασίας που προκύπτει από την έλλειψη προσωπικού, καθώς από τους 11 σταθμούς του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου υπολειτουργούν μόνο 6 με μη έμπειρους υπαλλήλους, και από την μη καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος, που δικαιολογεί η σημερινή κατάσταση του εργασιακού τους χώρου. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 15:00 έως 20:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμε νος του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Αριθ (8) Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συμμετοχή της χώρας στο Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίη σης της Αειφορικής Διαχείρισης Δασών και Δασι κών Προϊόντων. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες δια τάξεις» (Α303). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α98). 2. Τα υπ αριθμ /110/ και 85418/219/ έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας για τη συμμετοχή της χώρας στο Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Πιστοποίησης της Αειφορικής Διαχείρισης Δασών και Δασικών Προϊ όντων, που αποτελείται από τους: α. Αλέξανδρο Τορορή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ2 Δα σολογικού, με βαθμό Α, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχεί ρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού το Γεώργιο Νίπη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας. β. Δημήτριο Κύτρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ2 Δασο λογικού, με βαθμό Α, της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος, με αναπλη ρωτή αυτού το Δημήτριο Βακάλη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων. γ. Κοσμά Αλμπάνη, Δασολόγο, Ερευνητή στο Ινστι τούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τε χνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ευαγγελία Δασκα λάκου, Δασολόγο, Ερευνήτρια στο ίδιο Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ. δ. Στυλιανό Γκατζογιάννη, Δασολόγο, Ερευνητή στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΘΙΑΓΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Δέσποι να Παϊταρίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ2 Δασολογι κού, με βαθμό Β, της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ε. Ελευθέριο Κόλλια, Δασολόγο του Δασικού τμήματος της Υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας, ως τακτικό μέ λος, εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρώτρια αυτού τη Σμαράγδα Γαβριήλ, Δασολόγο της ίδιας Υπηρεσίας, εκπρόσωπο της ίδιας Ενωσης. 2. Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας ορίζουμε την Ελένη Γιακουμή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 2 Δασολο γικού, με βαθμό Γ, της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. 3. Για την αμοιβή των μελών της Ομάδας Εργασί ας εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α 303). 4. Εργο της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάρτιση των Ελληνικών Προτύπων για το ξύλο και τα λοιπά δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και τα προ ϊόντα πρώτης επεξεργασίας αυτών. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέα είναι διετής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1567 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006 Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/7179/187 (9) Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου στην θέση «Αγ. Σπυρίδωνος» στην Ζαχάρω Ν. Ηλείας φερόμενης ιδι οκτησίας Γ. Σταυρόπουλου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ α) Του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). β) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» γ) του ν. 2039/1992 «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης ΦΕΚ 61/Α/ ) δ) του π.δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.». 2. Την υπ αριθμ. 133/ απόφαση του Πρω θυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πο λιτισμού Φάνη Πάλλη Πετραλιά και στους Υφυπουρ γούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ 527/Β/ ), όπως διορθώθηκε στο (ΦΕΚ 558/Β/ ). 3. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/ 3698/ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (ΦΕΚ 70/Β/ ) καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ ΝΥΣ/14/3698/ «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» ΦΕΚ 70/Β/ ). 4. Την πρόταση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, την εισήγηση της Δι εύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κλη ρονομιάς, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ βουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό Πρακτικού 42/ , αποφασίζουμε: Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, το κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γ. Σταυρόπουλου στη θέση «Αγ. Σπυρίδωνος» στην Ζα χάρω Ν. Ηλείας, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην περιοχή της Ζαχάρως και επίσης, διότι λόγω της χρήσης του ως σχολείου και ορμητηρίου ανταρτών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Αριθ (10) Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής ΕΡΤ 3. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Tις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 5 και 6 του ν.2173/ 1993 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλε κτρο νικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ Α 222), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α 208). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 196/2002 «Διάθρωση και αρμο διότητες των υπηρεσιών και των Οργάνων της ΕΡΤ 3» (ΦΕΚ Α 178). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 της υπ αριθμ /Ε/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β 112) «Προσαρμογή των καταστατικών διατάξεων της Ελληνικής Ραδιοφω νίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.) στο ν. 2414/ Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/ «Τροπο ποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (ΦΕΚ Α 108) και το π.δ. 181/1994 «Συ γκρότηση Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Α 116). 7. Το άρθρο 2 παρ. 6 κατάργηση Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε Σύσταση Γενικών Γραμματειών του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυ βέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ Α 102). 8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 84). 9. Την υπ αριθμ. Υ93/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 789). 10. Την υπ αριθμ /Ε/ «Απόφαση Συγκρό τησης της Διοικούσας Επιτροπής ΕΡΤ 3» (ΦΕΚ Β 864). 11. Την υπ αριθμ /Ε/ απόφαση «Συμπλή ρωση της απόφασης» «Συγκρότηση της Διοικούσας Επι τροπής ΕΡΤ 3» (ΦΕΚ Β 1011). 12. Την από απόφαση της Διοικούσας Επιτρο πής της ΕΡΤ Α.Ε. ΕΡΤ 3 περί ορισμού του μέλους της Θάλειας Ιωαννίδου ως Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ Την υπ αριθμ. 592/ σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Τρία (ΕΡΤ 3) τον Κωνσταντίνο Ταγγίρη, οικονομολόγο, σε αντικατάσταση της Θάλειας Ιωαννίδου, μέχρι το τέλος της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής η σύνθεση της οποίας παραμένει κατά τα λοιπά ως έχει και όπως καθορίσθηκε με την υπ αριθμ /Ε/ απόφαση. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006 Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

8 1568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα