OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OCR Greek AS Word List Produced by Eton College"

Transcript

1 OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀγών, ἀγῶνος, ὁ ἀδελφή, ἀδελφῆς, ἡ ἀδελφός, ἀδελφοῦ, ὁ ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην ἀδικία, ἀδικίας, ἡ ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον ἀδύνατος, ἀδύνατον ἀεί Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ ἀθροίζω, ἀθροίσω, ἤθροισα, ἠθροίσθην ἀθυμέω, ἀθυμήσω, ἠθύμησα αἰδέομαι, αἰδέσομαι, ᾐδεσάμην, ᾐδέσθην αἷμα, αἵματος, τό αἱρέομαι, αἱρήσομαι, εἱλόμην αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἤρθην αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ᾔσχυνα αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα αἴτιος, αἰτία, αἴτιον good too much I announce messenger I do not know market place field, countryside I lead, bring contest, trial sister brother I do wrong, injure a wrong, wrong doing, injustice unjust, wrong impossible, incapable always Athenians I gather, muster I am disheartened, am despondent I respect, revere blood I choose I take I lift, raise I notice, perceive shameful, ugly, disgraceful I am ashamed I shame, dishonour I ask, ask for, beg for, demand responsible for, guilty of (+gen.) Eton College

2 αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον ἀκτή, ἀκτῆς, ἡ ἄκων, ἄκουσα, ἆκον ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές ἅλις ἀλλά ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἄλληλα ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο ἅμα ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον ἀμύνομαι, ἀμυνοῦμαι, ἠμυνάμην ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα ἀμφί ἀμφότερος, ἀμφοτέρα, ἀμφότερον ἄν ἀνά ἀναγιγνώσκω, ἀναγνώσομαι, ἀνέγνων, ἀνεγνώσθην ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ ἀνάγομαι, ἀνάξομαι, ἀνηγαγόμην ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα ἀνδρεία, ἀνδρείας, ἡ ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ ἄνευ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ ἀντί ἄξιος, ἀξία, ἄξιον prisoner of war I hear, listen (+gen.) top (of), furthest shore unwilling true enough but one another, each other other, another at the same time, with I make a mistake; miss I defend myself, resist I ward off, defend (+dat.) around, near (+acc.); concerning (+gen.) both would, could [indefinite] up (+acc.) I read I force, compel necessity, constraint I put to sea I retreat, withdraw courage brave wind without, except (+gen.) man, husband man, person instead of (+gen.) worthy (of +gen.), deserving Eton College

3 ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξιώθην ἅπας, ἅπασα, ἅπαν ἀπειλέω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα, ἠπείληθην ἀπέχω, ἀφέξω / ἀποσχήσω, ἀπέσχον ἀπό ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα ἀπορία, ἀπορίας, ἡ ἀποστερέω, ἀποστερήσω, ἀπεστέρησα, ἀπεστερήθην ἀπροσδόκητος, ἀπροσδόκητον ἅπτομαι, ἅѱομαι, ἡѱάμην ἄρα ἆρα ἀργύριον, ἀργυρίου, τό ἀργυροῦς, ἀργυρᾶ, ἀργυροῦν ἀρετή, ἀρετῆς, ἡ ἀριθμός, ἀριθμοῦ, ὁ ἀριστερός, ἀριστερά, ἀριστερόν ἅρμα, ἅρματος, τό ἁρπάζω, ἁρπάσω, ἥρπασα, ἡρπάσθην ἄρτι ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην ἀσεβής, ἀσεβές ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές I demand, request all I threaten I am distant (from +gen.) from (+gen.) I die, am killed I reply, answer I kill I lose, destroy I am in doubt, am puzzled, am at a loss perplexity, hesitation I deprive, rob (+acc.) of (+gen.) unexpected I lay hold of, touch (+gen.) then [inferential particle] interrogative particle (introduces a question) money, piece of silver made of silver excellence, virtue, prowess number (on the) left; sinister chariot I seize, snatch just now, recently beginning; power, empire, rule I begin (+gen.) I rule (+gen.) impious weak Eton College

4 ἄσμενος, ἀσμένη, ἄσμενον ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ ἄστυ, ἄστεως, τό ἀσφάλεια, ἀσφαλείας, ἡ ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές ἅτε αὖ αὖθις αὐξάνω, αὐξήσω, ηὔξησα, ηὐξήθην αὔριον αὐτίκα αὐτός, αὐτή, αὐτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην ἀφίσταμαι, ἀποστήσομαι, ἀπέστην ἀφίστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα βαδίζω, βαδιοῦμαι, ἐβάδισα βαθύς, βαθεῖα, βαθύ βαίνω, βήσομαι, ἔβην βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην βάρβαρος, βάρβαρον βαρύς, βαρεῖα, βαρύ βασίλεια, βασίλειας, ἡ βασιλεύς, βασιλέως, ὁ βέβαιος, βέβαιον βία, βίας, ἡ βίος, βίου, ὁ βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην βλέπω, βλέѱω, ἔβλεѱα βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα βοή, βοῆς, ἡ glad shield city safety safe inasmuch as, because in turn, again, furthermore again I increase, strengthen tomorrow at once himself, herself, itself (emphatic); (with article) the same himself, herself, itself I arrive I revolt I (make to) revolt I walk, go deep, high I go I throw; I fire at, pelt, hit (with missile) foreign, strange, barbarian, non Greek heavy queen king firm, steady force, strength life, livelihood I harm I look, see I shout shout, cry Eton College

5 βοήθεια, βοηθείας, ἡ βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην βουλεύομαι, βουλεύσομαι, ἐβουλευσάμην βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα βουλή, βουλῆς, ἡ βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην βραδύς, βραδεῖα, βραδύ βωμός, βωμοῦ, ὁ γαμέομαι, γαμοῦμαι, ἐγημάμην γαμέω, γαμῶ, ἔγημα, ἐγαμήθην γάρ γε γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην γένος, γένους, τό γέρων, γέροντος, ὁ γέφυρα, γεφύρας, ἡ γῆ, γῆς, ἡ γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ γλῶσσα, γλώσσης, ἡ γνώμη, γνώμης, ἡ γοῦν γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην γυμνός, γυμνή, γυμνόν γυνή, γυναικός, ἡ δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα δέ δεῖ, δεήσει, ἐδέησε δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, ἐδείχθην δεινός, δεινή, δεινόν δεῖπνον, δείπνου, τό δέκα help; reinforcements I help (+dat.) I consider, plan, discuss, deliberate, decide I discuss, plan, consider plan, counsel; a council I wish, am willing slow platform, altar I marry (of a woman) (+dat.) I marry (of a man) for at any rate, even I laugh race, descent, type, family old man bridge; dam land, earth I become, happen, occur I know, realise, understand sweet, delightful tongue, language mind, purpose, opinion, judgement at any rate I write, draw naked, unarmed woman, wife I cry, weep but, and (conjunctive particle) it is necessary for (+acc.) to (+inf.) I show terrible; strange; clever meal ten Eton College

6 δένδρον, δένδρου, τό δεξία, δεξιᾶς, ἡ δεξιός, δεξιά, δεξιόν δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην δεσμός, δεσμοῦ, ὁ δεσμώτης, δεσμώτου, ὁ δέσποινα, δεσποίνας, ἡ δεσπότης, δεσπότου, ὁ δεῦρο δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην δή δῆλος, δήλη, δῆλον δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, ἐδηλώθην δῆμος, δήμου, ὁ δήπου δῆτα διά διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελεξάμην, διελέχθην διὰ τί διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, ἐδιδάχθην δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην διηγέομαι, διηγήσομαι, διηγησάμην δίκαιος, δικαία, δίκαιον δίκη, δίκης, ἡ δι' ὀλίγου διότι διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε tree right hand, the right right, on the right hand side; clever, skilled I need, want (+gen.), ask for chain, binding, bond, fetter prisoner mistress master (to) here, hither; come here! second I receive, accept, welcome indeed (emphatic particle) clear, obvious I show people, country of course indeed (emphatic adverb) because of, on account of (+acc.); through (+gen.) I converse (with +dat.) why? I destroy, corrupt I teach, tell I give I narrate just, fair, upright, moral justice; lawsuit, penalty soon because I chase, pursue it seems good (to me), (I) decide Eton College

7 δοκέω, δόξω, ἔδοξα δόλος, δόλου, ὁ δόξα, δόξας, ἡ δουλεύω, δουλεύσω, ἐδούλευσα δούλη, δούλης, ἡ δοῦλος, δούλου, ὁ δουλόω, δουλώσω, ἐδούλωσα, ἐδουλώθην δράω, δράσω, ἔδρασα, ἐδράσθην δρόμος, δρόμου, ὁ δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην δύναμις, δυνάμεως, ἡ δυνατός, δυνατή, δυνατόν δύο, δύο, δύο δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές δῶρον, δώρου, τό ἐάν ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (no nom) ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἰάθην ἐγγύς ἐγώ, ἐμοῦ ἐγώγε ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα ἔθνος, ἔθνους, τό εἰ εἰκός, εἰκότος, τό εἶμι εἰμί, ἔσομαι, ἦν εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ εἰς εἷς, μία, ἕν εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην εἰσβολή, εἰσβολῆς, ἡ I think; I seem (to +dat.) trickery opinion, glory I am a slave female slave slave I enslave I do racecourse, race, a run I am able, I can power, capacity able, powerful, capable; possible two unlucky, unfortunate present, gift if himself, herself, itself, themselves I allow near (+gen.) I, me I (emphatic) I wish, am willing race, tribe, nation if probability, likelihood I go, I shall go I am peace to, into (+acc.) one I throw into; I invade invasion; pass Eton College

8 εἶτα εἴτε...εἴτε... ἐκ, ἐξ ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον ἐκεῖ ἐκεῖθεν ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο ἐκεῖσε ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἠλάθην ἐλευθερία, ἐλευθερίας, ἡ ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον ἐλευθερόω, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ἠλευθερώθην ἕλκω, ἕλξω, εἵλκυσα, εἱλκύσθην ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην ἐμαυτόν, ἐμαυτήν ἐμός, ἐμή, ἐμόν ἔμπροσθεν ἐν ἐναντίος, ἐναντία, ἐναντίον ἕνεκα ἔνθα ἐνθάδε ἐνθένδε ἐνιαυτός, ἐνιαυτοῦ, ὁ ἐνίοτε ἐννέα ἐννοέω, ἐννοήσω, ἐνενόησα ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ then whether...or... out of, from (+gen.) each each (of two) there from there, thence that, those to there, thither assembly, meeting willing I drive freedom free I free I drag I hope, expect myself my; (with article) mine before, beforehand, in front in, on, among (+dat.) opposite, opposing on account of (+gen.) there, to there, then; where, to where, when here, to here from here, from where, from when, hereafter year sometimes nine I consider, think of inhabitant Eton College

9 ἐνταῦθα here, there, then; to here, to there ἐντεῦθεν from here, from there, hereafter, thereupon ἐντυγχάνω, ἐντεύξομαι, ἐνέτυχον I meet (+dat.) ἕξ six ἐξαίφνης suddenly ἐξαπατάω, ἐξαπατήσω, ἐξηπάτησα, I deceive ἐξηπατήθην ἔξεστι it is allowed for (+dat.) to (+inf.) ἐξ οὗ since, since the time when ἔξω outside ἑορτή, ἑορτῆς, ἡ festival ἐπαινέω, ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, ἐπῃνέθην I praise, approve of ἐπανέρχομαι, ἐπάνειμι, ἐπανῆλθον I return ἐπεί since, when ἐπειδάν whenever ἐπειδή since, when ἔπειτα then, next, afterwards ἐπει τάχιστα as soon as ἐπί against (+acc.); on (+gen. or dat.); on condition of (+dat.) ἐπιλανθάνομαι, ἐπιλήσομαι, ἐπελαθόμην I forget (+gen.) ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην I understand; know (how to +inf.) ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ letter ἐπιτήδεια, ἐπιτηδείων, τά provisions ἐπιτρέπω, ἐπιτρέѱω, ἐπέτρεѱα, I entrust (+acc.) to (+dat.) ἐπετράπην ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην I follow (+dat.) ἕπτα seven ἔργον, ἔργου, τό work, task, deed, action ἐρῆμος, ἐρήμη, ἐρῆμον deserted ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον I go, come ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα I ask ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον I eat Eton College

10 ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον ἔτι ἑτοῖμος, ἑτοῖμον ἔτος, ἔτους, τό εὖ εὐγενής, εὐγενές εὐδαίμων, εὔδαιμον εὐθύς εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ εὐσεβής, εὐσεβές εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές εὔχομαι, εὔξομαι, ηὐξάμην ἐφ' ᾧτε ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον ἕως ζάω, ζήσω / ζήσομαι, ἔζησα Ζεύς, Διός, ὁ ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζητήθην ἤ ἤ...ἤ... ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην ἤδη ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ ἥκιστα ἥκω, ἥξω, ἧκον (impf) evening last, furthest companion the other one (of two); another, different still, yet ready year well noble happy, fortunate at once, immediately I find broad, wide pious lucky, fortunate I pray on condition that hostile I have, hold; am (+adverb); can (+inf.) while, until I live Zeus I seek, enquire about or; than either...or... guide, leader I lead (+dat.); consider, believe already, by now I enjoy, am pleased with (+dat.) pleasant, sweet least, not at all I have come Eton College

11 ἥλιος, ἡλίου, ὁ ἡμᾶς αὐτούς ἡμεῖς, ἡμῶν ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον ἤπειρος, ἠπείρου, ἡ ἡσυχάζω, ἡσυχάσω, ἡσύχασα θάλασσα, θαλάσσης, ἡ θάνατος, θανάτου, ὁ θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην θαρρέω, θαρρήσω, ἐθάρρησα θαρσέω, θαρσήσω, ἐθάρσησα θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθην θεά, θεᾶς, ἡ θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην θεός, θεοῦ, ὁ, ἡ θεράπαινα, θεράπαινης, ἡ θεραπεύω, θεραπεύσω, ἐθεράπευσα, ἐθεραπεύθην θεράπων, θεράποντος, ὁ θέρος, θέρους, τό θηρεύω, θηρεύσω, ἐθήρευσα θρασύς, θρασεῖα, θρασύ θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ θύρα, θύρας, ἡ θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην θώραξ, θώρακος, ὁ ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ ἱερεύς, ἱερέως, ὁ ἱερόν, ἱεροῦ, τό ἱερος, ἱερά, ἱερόν ἵημι, ἧκα, ειθην (in compound) ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόν sun ourselves we day our; (with article) ours mainland I am calm sea death I bury I am confident I am confident I am amazed at, admire goddess I look at god; goddess female servant I care for, serve male servant harvest; summer I hunt reckless; bold daughter door I sacrifice breast plate doctor priest temple sacred I send, hurl sufficient, enough; capable, able to Eton College

12 (+inf.) ἵνα so that, in order that, in order to (+subj. or opt.); where (with indic.) ἱππεύς, ἱππέως, ὁ cavalryman, (plural) cavalry ἱππεύω, ἱππεύσω, ἵππευσα I ride ἵππος, ἵππου, ὁ horse ἴσος, ἴση, ἴσον equal ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἐστάθην I make to stand ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν strong ἴσως perhaps καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf) I sleep καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα I sit καθίσταμαι be appointed, get into a state καθίστημι I appoint, put into a state καί and; also, even, too; actually καίπερ although καιρός, καιροῦ, ὁ right time, opportunity καίτοι and yet καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην I burn, set on fire κακός, κακή, κακόν bad, wicked, cowardly καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην I call καλός, καλή, καλόν beautiful, handsome, fine κάμνω, καμοῦμαι, ἔκαμον I toil, work κατά down from (+gen.); by, down, along, according to (+acc.) κατάσκοπος, κατασκόπου, ὁ spy, scout καταφρονέω, καταφρονήσω, I despise, look down on (+gen.) κατεφρονήσα κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, I accuse (+gen. of person) κατηγορήθην κεῖμαι, κείσομαι, ἐκείμην (impf) I lie, am situated; am established κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην I bid, ask, order κενός, κενή, κενόν empty κέρας, κέρατος, τό horn, wing, flank Eton College

13 κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ head κῆρυξ, κήρυκος, ὁ herald κηρύσσω, κηρύξω, ἐκήρυξα, ἐκηρύχθην I proclaim κινδυνεύω, κινδυνεύσω, ἐκινδύνευσα, ἐκινδυνεύθην I risk; I am in danger (of +inf.), may (+inf.) κίνδυνος, κινδύνου, ὁ danger κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην I steal κοινός, κοινή, κοινόν common, shared κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην I punish, correct κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, ἐκομίσθην I bring, convey; regain (middle) κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην I cut (down), hit κόρη, κόρης, ἡ girl, maiden κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, ἐκρατήθην I rule, control (+gen.); I conquer (+acc.) κράτος, κράτους, τό might, authority κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, ἐκρίθην I judge κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην I hide (something) κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην I obtain, get κτῆμα, κτήματος, τό possession κυβερνήτης, κυβερνήτου, ὁ helmsman κύκλος, κύκλου, ὁ circle κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην I hinder, prevent (someone from doing) + inf. κώμη, κώμης, ἡ village λάθρᾳ in secret, secretly Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ the Spartans λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην I take, capture λανθάνω, λήσω, ἐλαθον I escape the notice of (+acc.) λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, I say, speak, tell ἐρρήθην / ἐλέχθην λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην I leave λίθος, λίθου, ὁ stone λιμήν, λιμένος, ὁ harbour λίμνη, λίμνης, ἡ marsh Eton College

14 λόγος, λόγου, ὁ word, speech, argument; story, account λόγχη, λόγχης, ἡ spear λοιπός, λοιπή, λοιπόν rest, remaining λοχαγός, λοχαγοῦ, ὁ commander λύομαι, λύσομαι, ἐλυσάμην I ransom λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην I untie, loose, set free μακρός, μακρά, μακρόν long μάλα very μάλιστα most; very much, especially μᾶλλον more μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον I learn μαντεῖον, μαντείου, τό oracle μάντις, μάντεως, ὁ prophet μάτην in vain, unsuccessfully μάχη, μάχης, ἡ battle, fight μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην I fight μέγας, μεγάλη, μέγα big, great μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα I intend, am going to (+inf.); hesitate μέμνημαι, μεμνήσομαι, ἐμνήσθην I remember (+gen.)... μέν... δέ on the one hand...on the other μέντοι however, certainly μένω, μενῶ, ἔμεινα I wait, remain μέρος, μέρους, τό part μέσος, μέση, μέσον middle (of) μετά with (+gen.); after (+acc.) μεταπέμπομαι, μεταπέμѱομαι, I send for μετεπεμѱάμην μέχρι until; as far as (+gen.) μή not μηδαμοῦ nowhere μηδαμῶς in no way, not at all μήδε and...not, but...not, not even Eton College

15 μηδείς, μηδεμία, μηδέν μηδέποτε μηκέτι μήποτε μήτε... μήτε... μήτηρ, μητρός, ἡ μικρός, μικρά, μικρόν μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην μισθός, μισθοῦ, ὁ μόλις μόνον μόνος, μόνη, μόνον μῦθος, μύθου, ὁ μῶρος, μώρα, μῶρον ναί ναυμαχέω, ναυμαχήσω, ἐναυμάχησα ναυμαχία, ναυμαχίας, ἡ ναῦς, νεώς (irreg), ἡ ναύτης, ναύτου, ὁ ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό νεανίας, νεανίου, ὁ νεκρός, νεκροῦ, ὁ νέος, νέα, νέον νῆσος, νήσου, ἡ νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην νίκη, νίκης, ἡ νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα νόμος, νόμου, ὁ νοσέω, νοσήσω, ἐνόσησα νόσος, νόσου, ἡ νοῦς, νοός (irreg) / νοῦ, ὁ νῦν νύξ, νυκτός, ἡ ξένος, ξένου, ὁ no one, nothing, no never no longer never neither...nor mother small, little I hate wages, pay, reward, fee hardly, scarcely, with difficulty only alone, only word, story stupid, foolish yes I fight a sea battle sea battle ship sailor fleet young man corpse new, young, recent island I win, conquer victory I think, consider law, custom I am ill disease, illness mind now night stranger, foreigner; guest, host; Eton College

16 friend ξίφος, ξίφους, τό sword ξύλινος, ξυλίνη, ξύλινον wooden ὁ, ἡ, τό the ὅδε, ἥδε, τόδε this ὁδός, ὁδοῦ, ἡ road, path, way; journey ὅθεν from where (whence) οἷ to where (whither) οἶδα, εἴσομαι, ᾔδη (impf) I know (how to +inf.) οἴκαδε homewards οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾠκήθην I dwell, live (in), inhabit οἰκία, οἰκίας, ἡ house, home οἴκοθεν from home οἴκοι at home οἶκος, οἴκου, ὁ home οἰκτείρω, οἰκτερῶ, ᾤκτειρα I pity οἶνος, οἴνου, ὁ wine οἷος, οἵα, οἷον such οἷός τ' εἰμί I am able, I can ὀκτώ eight ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον small, little, (plural) few ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα, ὠμόθην I swear ὅμοιος, ὁμοία, ὅμοιον similar ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, I agree, admit ὡμολογήθην ὅμως nevertheless ὄνομα, ὀνόματος, τό name ὄπισθε(ν) behind; in future ὅπλα, ὅπλων, τά weapons, arms, armour; gear, tackle ὁπλίζω, ὁπλίσω / ὁπλιῶ, ὥπλισα, I arm ὡπλίσθην ὁπλίτης, ὁπλίτου, ὁ hoplite ὅποθεν from where Eton College

17 ὅποι ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον ὁπότε ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον ὅπου ὅπως ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην ὀργή, ὀργῆς, ἡ ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν ὅρκος, ὅρκου, ὁ ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὡρμήθην ὄρος, ὄρους, τό ὅς, ἥ, ὅ ὅσος, ὅση, ὅσον ὅστις, ἥτις, ὅ τι ὅταν ὅτε ὅτι οὗ οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι οὐδαμοῦ οὐδαμῶς οὐδέ οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν οὐδέποτε οὐκέτι οὔποτε οὔκουν (οὐκ + οὐν) οὐκοῦν to where such as as much as when which (of two) where how?, in what way?; in such a way (as to); so that I see anger I grow angry (with +dat.) straight, correct oath I set in motion; (middle) start, set out hill, mountain who, which how big/much/many; as big/much/many as... who, which; whoever, whatever when, whenever when that, because where not nowhere in no way, not at all and...not, but...not, not even, nor no one, nothing, no never no longer never therefore...not... therefore Eton College

18 οὖν οὔτε... οὔτε οὗτος, αὕτη, τοῦτο οὕτω(ς) ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ, ὁ παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, ἐπαιδεύθην παῖς, παιδός, ὁ, ἡ πάλαι παλαιός, παλαιά, παλαιόν πάλιν πανταχοῦ παρά παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην πάρειμι πάρεστι παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον παρθένος, παρθένου, ἡ πᾶς, πᾶσα, πᾶν πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον πατήρ, πατρός, ὁ πατρίς, πατρίδος, ἡ πατρῷος, πατρῴα, πατρῷον παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην πεδίον, πεδίου, τό πεζῇ πεζοί, πεζῶν, οἱ πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον therefore, and so neither...nor this thus, so, in this way eye I train, educate child, son, daughter, boy, girl long ago, formerly former again, back everywhere from (+gen.); with (+dat.); to (motion), contrary to (+acc.) I hand over I prepare I am present it is possible for (+dat.) to (+inf.) I provide, cause, produce unmarried woman, maiden, virgin all, every I suffer, experience father homeland, fatherland of a father I cease from (doing sth) (+gen.) I stop plain on foot infantry I obey (+dat.) I persuade Eton College

19 πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην πελταστής, πελταστοῦ, ὁ πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην πέντε περί πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα πίεζω, πιέσω, ἐπίεσα πίνω, πίομαι, ἔπιον, ἐπόθην πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα πιστός, πιστή, πιστόν πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα πλῆθος, πλήθους, τό πλήν πληρόω, πληρώσω, ἐπλήρωσα, ἐπληρώθην πλοῖον, πλοίου, τό πλοῦς, πλόος / πλοῦ, ὁ πλούσιος, πλουσία, πλούσιον πόθεν ποῖ ποιέομαι, ποιήσομαι, ἐποιησάμην ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην ποῖος, ποία, ποῖον πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, ἐπολεμήθην πολέμιος, πολεμία, πολέμιον πόλεμος, πολέμου, ὁ πολιορκέω, πολιορκήσω, ἐπολιόρκησα, ἐπολιορκήθην πόλις, πόλεως, ἡ I try light armed soldier fifth I send, escort, fire (an arrow) five around (+acc.); about, concerning (+gen.) I leap I squeeze, oppress I drink I fall I believe, trust (+dat.) faithful, reliable I sail number, crowd except (+gen.) I fill boat voyage rich from where? whence? to where? I do; I value I do, make what sort of? such as I fight a war, am at war enemy, hostile, (plural as noun) the enemy war I besiege city, state Eton College

20 πολίτης, πολίτου, ὁ πολλάκις πολύς, πολλή, πολύ πονέω, πονήσω, ἐπόνησα, ἐπονήθην πόνος, πόνου, ὁ πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην πόρρω πόσος, πόση, πόσον ποταμός, ποταμοῦ, ὁ πότε ποτε πότερον... ἤ... πότερος, ποτέρα, πότερον που ποῦ πούς, ποδός, ὁ πρᾶγμα, πράγματος, τό πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην πρέσβυς, πρέσβεως, ὁ πρίν πρό πρόγονος, προγόνου, ὁ προδίδωμι, προδώσω, προὔδωκα πρόθυμος, πρόθυμον πρός προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην πρόσθεν πρόσω προτεραία, προτεραίας, ἡ πρότερον citizen often much, (plural) many I toil, suffer toil I travel, march forwards how big, how much? (plural) how many? as much as, as many as river when? at some time, once whether...or which of two? somewhere; I suppose where? foot thing, matter I do, fare; manage ambassador, elder, old man before...; beforehand (adverb) before (time and place), in front of (+gen.) ancestor I betray eager to, against (+acc.); by (+gen.); at (+dat.) I attack (+dat.) before, beforehand, in front forwards previous day, day before before, formerly Eton College

21 πρῷ πρῶτον πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον πύλη, πύλης, ἡ πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην πῦρ, πυρός, τό πῶς πως ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ ῥίπτω, ῥίѱω, ἔρριѱα, ἐρρίφθην σαφής, σαφές σεαυτόν, σεαυτήν σῆμα, σῆματος, τό σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, ἐσημάνθην σήμερον σιγάω, σιγήσω, ἐσίγησα, ἐσιγήθην σιγή, σιγῆς, ἡ σῖτος, σίτου, ὁ σκευή, σκευῆς, ἡ σκηνή, σκηνῆς, ἡ σκοπεώ, σκέѱομαι, ἐσκεѱάμην σκότος, σκότου, ὁ σός, σή, σόν σοφία, σοφίας, ἡ σοφός, σοφή, σοφόν σπονδαί, σπονδῶν, αἱ στάδιον, σταδίου, τό στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἐστάλην στενός, στενή, στενόν στόλος, στόλου, ὁ στόμα, στόματος, τό στράτευμα, στρατεύματος, τό στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα early at first, first first gate I learn, ascertain; ask fire how? in some way easy speaker, politician I throw clear yourself sign, signal I show, signal today I am silent silence food, corn, bread equipment tent I look at, consider, examine darkness your (singular); (with article) yours cleverness, wisdom wise, clever treaty stadium I send narrow expedition mouth, entrance army I march, go on an expedition Eton College

22 στρατηγέω, στρατηγήσω, ἐστρατήγησα στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ στρατιά, στρατιᾶς, ἡ στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ στρατοπεδεύομαι, στρατοπεδεύσομαι, ἐστρατοπεδευσάμην στρατόπεδον, στρατοπέδου, τό στρατός, στρατοῦ, ὁ σύ, σοῦ συγγενής, συγγένους, ὁ συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην συμβουλεύω, συμβουλεύσω, συνεβούλευσα συμμαχία, συμμαχίας, ἡ σύμμαχος, συμμάχου, ὁ συμφορά, συμφορᾶς, ἡ σύν σφᾶς, σφῶν, σφίσιν σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον σφόδρα σχεδόν σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην σῶμα, σώματος, τό σωτηρία, σωτηρίας, ἡ σώφρων, σῶφρον τάξις, τάξεως, ἡ ταράσσω, ταράξω, ἐτάραξα, ἐταράχθην τάσσω, τάξω, ἔταξα, ἐτάχθην τάφος, τάφου, ὁ τάχα τάχ' ἄν ταχύς, ταχεῖα, ταχύ I am general general, commander army soldier I encamp army camp army you (singular) relative, kin I collect, assemble I advise (+dat.) alliance ally misfortune, disaster, event with (+dat.) them, themselves (indirect speech, referring to original subject) their very, very much nearly, almost I save body safety prudent; self controlled arrangement, rank I throw into confusion I draw up, arrange tomb quickly; probably, perhaps probably, perhaps fast, quick Eton College

23 τε τε...τε τειχίζω, τειχιῶ, ἐτείχισα τείχισμα, τειχίσματος, τό τεῖχος, τείχους, τό τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, ἐτελευτήθην τελευτή, τελευτῆς, ἡ τέλος, τέλους, τό τέλος τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, ἐτμήθην τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον τέχνη, τέχνης, ἡ τίθημι, θήσω, ἔθηκα, ἐτέθην τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην τιμή, τιμῆς, ἡ τιμωρέω, τιμωρήσω, ἐτιμώρησα, ἐτιμωρήθην τίς, τί τις, τι τοι τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο τόλμα, τόλμης, ἡ τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, ἐτολμήθην τόξευμα, τοξεύματος, τό τοξεύω, τοξεύσω, ἐτόξευσα, ἐτοξεύθην τόξον, τόξου, τό τοξότης, τοξότου, ὁ τόπος, τόπου, ὁ τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο τότε τραῦμα, τραύματος, τό τραυματίζω, τραυματίσω, ἐτραυμάτισα, and both...and I fortify fort, fortification wall I finish, end; die end end in the end, at last I cut four fourth skill, craft, art I place; I make I honour, respect honour, respect I punish, avenge who?, what?, which? a certain; someone, something I assure you, let me tell you, verily such daring I dare arrow I shoot (with an arrow) bow archer place so great, so much, (plural) so many then, at that time wound I wound Eton College

24 ἐτραυματίσθην τρεῖς, τρεῖς, τρία τρέπω, τρέѱω, ἔτρεѱα, ἐτράπην τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον τριήρης, τριήρους, ἡ τρίτος, τρίτη, τρίτον τρόπαιον, τροπαίου, τό τρόπος, τρόπου, ὁ τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον τύπτω, τυπτήσω, ἔτυπον, ἐτύφθην / ἐτύπην τύχη, τύχης, ἡ ὑβρίζω, ὑβριῶ, ὕβρισα, ὑβρίσθην ὕδωρ, ὕδατος, τό υἱός, υἱοῦ, ὁ ὕλη, ὕλης, ἡ ὑμᾶς αὐτούς ὑμεῖς, ὑμῶν ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον ὑπέρ ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην ὕπνος, ὕπνου, ὁ ὑπό ὑστεραία, ὑστεραίας, ἡ ὕστερον ὕστερος, ὑστέρα, ὕστερον ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον φημί, φήσω, ἔφην (impf) three I turn; rout, put to flight I run trireme third trophy way, manner I get (+gen.); happen to be, am actually (+part.) I hit, strike chance, luck, fortune (good or bad) I assault, insult water son wood, forest yourselves you (plural) your; (with article) yours above, on behalf of (+gen.); over, beyond (motion +acc.) I promise sleep under (position +dat.), under (motion +acc.); by (of agent +gen.) the next day later later high I seem, appear I carry, bear, endure I run away, flee I say Eton College

25 φθάνω, φθήσομαι / φθάσω, ἔφθασα / I do something first ἔφθην φθονέω, φθονήσω, ἐφθόνησα, I grudge, resent (+dat.) ἐφθονήθην φθόνος, φθόνου, ὁ grudge φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην I love, like, am accustomed to φίλη, φίλης, ἡ (female) friend φιλία, φιλίας, ἡ affection φίλιος, φιλία, φίλιον dear φίλος, φίλου, ὁ (male) friend φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην I am afraid, fear φόβος, φόβου, ὁ fear φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, I murder, kill ἐφονεύθην φυγάς, φυγάδος an exile φυγή, φυγής, ἡ flight; exile φύλαξ, φύλακος, ὁ guard φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην I guard φωνή, φωνῆς, ἡ voice χαίρω, χαιρήσω, ἐχάρην I rejoice χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν difficult χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν brazen, of bronze χάριν ἔχω I thank χειμών, χειμῶνος, ὁ storm; winter χείρ, χειρός, ἡ hand χθές yesterday χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην I use (+dat.) χρή it is necessary for (+acc.) to (+inf.) χρῆμα, χρημάτος, τό thing; (plural) money, goods, property χρησιμός, χρησιμή, χρησιμόν useful χρηστήριον, χρηστηρίου, τό oracle χρόνος, χρόνου, ὁ time χρυσός, χρυσοῦ, ὁ gold Eton College

26 χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν golden χώρα, χώρας, ἡ country, land χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα I go χωρίον, χωρίου, τό place ѱεύδομαι, ѱεύσομαι, ἐѱευσάμην I lie, I am mistaken ѱεύδω, ѱεύσω, ἔѱευσα, ἐѱεύσθην I cheat, deceive ὦ o... (addressing someone) ὧδε thus ὥρα, ὥρας, ἡ season; time, right time ὡς as, when, since, because; that; in order to, so that; how ὥσπερ just as; as if ὥστε that, so that, with the result that ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα, ὠφελήθην I help, benefit Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΑΥΑΙΑ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty. Κορίμα Σζιηζιρίκοσ-Θεοδοζιάδη qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ΤΝΟΠΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour [C015/SQP007] Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper Time: 1 hour NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. 50 marks are allocated to this paper.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα