OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OCR Greek AS Word List Produced by Eton College"

Transcript

1 OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀγών, ἀγῶνος, ὁ ἀδελφή, ἀδελφῆς, ἡ ἀδελφός, ἀδελφοῦ, ὁ ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην ἀδικία, ἀδικίας, ἡ ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον ἀδύνατος, ἀδύνατον ἀεί Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ ἀθροίζω, ἀθροίσω, ἤθροισα, ἠθροίσθην ἀθυμέω, ἀθυμήσω, ἠθύμησα αἰδέομαι, αἰδέσομαι, ᾐδεσάμην, ᾐδέσθην αἷμα, αἵματος, τό αἱρέομαι, αἱρήσομαι, εἱλόμην αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἤρθην αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ᾔσχυνα αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα αἴτιος, αἰτία, αἴτιον good too much I announce messenger I do not know market place field, countryside I lead, bring contest, trial sister brother I do wrong, injure a wrong, wrong doing, injustice unjust, wrong impossible, incapable always Athenians I gather, muster I am disheartened, am despondent I respect, revere blood I choose I take I lift, raise I notice, perceive shameful, ugly, disgraceful I am ashamed I shame, dishonour I ask, ask for, beg for, demand responsible for, guilty of (+gen.) Eton College

2 αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον ἀκτή, ἀκτῆς, ἡ ἄκων, ἄκουσα, ἆκον ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές ἅλις ἀλλά ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἄλληλα ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο ἅμα ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον ἀμύνομαι, ἀμυνοῦμαι, ἠμυνάμην ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα ἀμφί ἀμφότερος, ἀμφοτέρα, ἀμφότερον ἄν ἀνά ἀναγιγνώσκω, ἀναγνώσομαι, ἀνέγνων, ἀνεγνώσθην ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ ἀνάγομαι, ἀνάξομαι, ἀνηγαγόμην ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα ἀνδρεία, ἀνδρείας, ἡ ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ ἄνευ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ ἀντί ἄξιος, ἀξία, ἄξιον prisoner of war I hear, listen (+gen.) top (of), furthest shore unwilling true enough but one another, each other other, another at the same time, with I make a mistake; miss I defend myself, resist I ward off, defend (+dat.) around, near (+acc.); concerning (+gen.) both would, could [indefinite] up (+acc.) I read I force, compel necessity, constraint I put to sea I retreat, withdraw courage brave wind without, except (+gen.) man, husband man, person instead of (+gen.) worthy (of +gen.), deserving Eton College

3 ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξιώθην ἅπας, ἅπασα, ἅπαν ἀπειλέω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα, ἠπείληθην ἀπέχω, ἀφέξω / ἀποσχήσω, ἀπέσχον ἀπό ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα ἀπορία, ἀπορίας, ἡ ἀποστερέω, ἀποστερήσω, ἀπεστέρησα, ἀπεστερήθην ἀπροσδόκητος, ἀπροσδόκητον ἅπτομαι, ἅѱομαι, ἡѱάμην ἄρα ἆρα ἀργύριον, ἀργυρίου, τό ἀργυροῦς, ἀργυρᾶ, ἀργυροῦν ἀρετή, ἀρετῆς, ἡ ἀριθμός, ἀριθμοῦ, ὁ ἀριστερός, ἀριστερά, ἀριστερόν ἅρμα, ἅρματος, τό ἁρπάζω, ἁρπάσω, ἥρπασα, ἡρπάσθην ἄρτι ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην ἀσεβής, ἀσεβές ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές I demand, request all I threaten I am distant (from +gen.) from (+gen.) I die, am killed I reply, answer I kill I lose, destroy I am in doubt, am puzzled, am at a loss perplexity, hesitation I deprive, rob (+acc.) of (+gen.) unexpected I lay hold of, touch (+gen.) then [inferential particle] interrogative particle (introduces a question) money, piece of silver made of silver excellence, virtue, prowess number (on the) left; sinister chariot I seize, snatch just now, recently beginning; power, empire, rule I begin (+gen.) I rule (+gen.) impious weak Eton College

4 ἄσμενος, ἀσμένη, ἄσμενον ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ ἄστυ, ἄστεως, τό ἀσφάλεια, ἀσφαλείας, ἡ ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές ἅτε αὖ αὖθις αὐξάνω, αὐξήσω, ηὔξησα, ηὐξήθην αὔριον αὐτίκα αὐτός, αὐτή, αὐτό αὑτόν, αὑτήν, αὑτό ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην ἀφίσταμαι, ἀποστήσομαι, ἀπέστην ἀφίστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα βαδίζω, βαδιοῦμαι, ἐβάδισα βαθύς, βαθεῖα, βαθύ βαίνω, βήσομαι, ἔβην βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην βάρβαρος, βάρβαρον βαρύς, βαρεῖα, βαρύ βασίλεια, βασίλειας, ἡ βασιλεύς, βασιλέως, ὁ βέβαιος, βέβαιον βία, βίας, ἡ βίος, βίου, ὁ βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην βλέπω, βλέѱω, ἔβλεѱα βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα βοή, βοῆς, ἡ glad shield city safety safe inasmuch as, because in turn, again, furthermore again I increase, strengthen tomorrow at once himself, herself, itself (emphatic); (with article) the same himself, herself, itself I arrive I revolt I (make to) revolt I walk, go deep, high I go I throw; I fire at, pelt, hit (with missile) foreign, strange, barbarian, non Greek heavy queen king firm, steady force, strength life, livelihood I harm I look, see I shout shout, cry Eton College

5 βοήθεια, βοηθείας, ἡ βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην βουλεύομαι, βουλεύσομαι, ἐβουλευσάμην βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα βουλή, βουλῆς, ἡ βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην βραδύς, βραδεῖα, βραδύ βωμός, βωμοῦ, ὁ γαμέομαι, γαμοῦμαι, ἐγημάμην γαμέω, γαμῶ, ἔγημα, ἐγαμήθην γάρ γε γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην γένος, γένους, τό γέρων, γέροντος, ὁ γέφυρα, γεφύρας, ἡ γῆ, γῆς, ἡ γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ γλῶσσα, γλώσσης, ἡ γνώμη, γνώμης, ἡ γοῦν γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην γυμνός, γυμνή, γυμνόν γυνή, γυναικός, ἡ δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα δέ δεῖ, δεήσει, ἐδέησε δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, ἐδείχθην δεινός, δεινή, δεινόν δεῖπνον, δείπνου, τό δέκα help; reinforcements I help (+dat.) I consider, plan, discuss, deliberate, decide I discuss, plan, consider plan, counsel; a council I wish, am willing slow platform, altar I marry (of a woman) (+dat.) I marry (of a man) for at any rate, even I laugh race, descent, type, family old man bridge; dam land, earth I become, happen, occur I know, realise, understand sweet, delightful tongue, language mind, purpose, opinion, judgement at any rate I write, draw naked, unarmed woman, wife I cry, weep but, and (conjunctive particle) it is necessary for (+acc.) to (+inf.) I show terrible; strange; clever meal ten Eton College

6 δένδρον, δένδρου, τό δεξία, δεξιᾶς, ἡ δεξιός, δεξιά, δεξιόν δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην δεσμός, δεσμοῦ, ὁ δεσμώτης, δεσμώτου, ὁ δέσποινα, δεσποίνας, ἡ δεσπότης, δεσπότου, ὁ δεῦρο δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην δή δῆλος, δήλη, δῆλον δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, ἐδηλώθην δῆμος, δήμου, ὁ δήπου δῆτα διά διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελεξάμην, διελέχθην διὰ τί διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, ἐδιδάχθην δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην διηγέομαι, διηγήσομαι, διηγησάμην δίκαιος, δικαία, δίκαιον δίκη, δίκης, ἡ δι' ὀλίγου διότι διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε tree right hand, the right right, on the right hand side; clever, skilled I need, want (+gen.), ask for chain, binding, bond, fetter prisoner mistress master (to) here, hither; come here! second I receive, accept, welcome indeed (emphatic particle) clear, obvious I show people, country of course indeed (emphatic adverb) because of, on account of (+acc.); through (+gen.) I converse (with +dat.) why? I destroy, corrupt I teach, tell I give I narrate just, fair, upright, moral justice; lawsuit, penalty soon because I chase, pursue it seems good (to me), (I) decide Eton College

7 δοκέω, δόξω, ἔδοξα δόλος, δόλου, ὁ δόξα, δόξας, ἡ δουλεύω, δουλεύσω, ἐδούλευσα δούλη, δούλης, ἡ δοῦλος, δούλου, ὁ δουλόω, δουλώσω, ἐδούλωσα, ἐδουλώθην δράω, δράσω, ἔδρασα, ἐδράσθην δρόμος, δρόμου, ὁ δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην δύναμις, δυνάμεως, ἡ δυνατός, δυνατή, δυνατόν δύο, δύο, δύο δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές δῶρον, δώρου, τό ἐάν ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (no nom) ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἰάθην ἐγγύς ἐγώ, ἐμοῦ ἐγώγε ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα ἔθνος, ἔθνους, τό εἰ εἰκός, εἰκότος, τό εἶμι εἰμί, ἔσομαι, ἦν εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ εἰς εἷς, μία, ἕν εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην εἰσβολή, εἰσβολῆς, ἡ I think; I seem (to +dat.) trickery opinion, glory I am a slave female slave slave I enslave I do racecourse, race, a run I am able, I can power, capacity able, powerful, capable; possible two unlucky, unfortunate present, gift if himself, herself, itself, themselves I allow near (+gen.) I, me I (emphatic) I wish, am willing race, tribe, nation if probability, likelihood I go, I shall go I am peace to, into (+acc.) one I throw into; I invade invasion; pass Eton College

8 εἶτα εἴτε...εἴτε... ἐκ, ἐξ ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον ἐκεῖ ἐκεῖθεν ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο ἐκεῖσε ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἠλάθην ἐλευθερία, ἐλευθερίας, ἡ ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον ἐλευθερόω, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ἠλευθερώθην ἕλκω, ἕλξω, εἵλκυσα, εἱλκύσθην ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην ἐμαυτόν, ἐμαυτήν ἐμός, ἐμή, ἐμόν ἔμπροσθεν ἐν ἐναντίος, ἐναντία, ἐναντίον ἕνεκα ἔνθα ἐνθάδε ἐνθένδε ἐνιαυτός, ἐνιαυτοῦ, ὁ ἐνίοτε ἐννέα ἐννοέω, ἐννοήσω, ἐνενόησα ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ then whether...or... out of, from (+gen.) each each (of two) there from there, thence that, those to there, thither assembly, meeting willing I drive freedom free I free I drag I hope, expect myself my; (with article) mine before, beforehand, in front in, on, among (+dat.) opposite, opposing on account of (+gen.) there, to there, then; where, to where, when here, to here from here, from where, from when, hereafter year sometimes nine I consider, think of inhabitant Eton College

9 ἐνταῦθα here, there, then; to here, to there ἐντεῦθεν from here, from there, hereafter, thereupon ἐντυγχάνω, ἐντεύξομαι, ἐνέτυχον I meet (+dat.) ἕξ six ἐξαίφνης suddenly ἐξαπατάω, ἐξαπατήσω, ἐξηπάτησα, I deceive ἐξηπατήθην ἔξεστι it is allowed for (+dat.) to (+inf.) ἐξ οὗ since, since the time when ἔξω outside ἑορτή, ἑορτῆς, ἡ festival ἐπαινέω, ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, ἐπῃνέθην I praise, approve of ἐπανέρχομαι, ἐπάνειμι, ἐπανῆλθον I return ἐπεί since, when ἐπειδάν whenever ἐπειδή since, when ἔπειτα then, next, afterwards ἐπει τάχιστα as soon as ἐπί against (+acc.); on (+gen. or dat.); on condition of (+dat.) ἐπιλανθάνομαι, ἐπιλήσομαι, ἐπελαθόμην I forget (+gen.) ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην I understand; know (how to +inf.) ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ letter ἐπιτήδεια, ἐπιτηδείων, τά provisions ἐπιτρέπω, ἐπιτρέѱω, ἐπέτρεѱα, I entrust (+acc.) to (+dat.) ἐπετράπην ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην I follow (+dat.) ἕπτα seven ἔργον, ἔργου, τό work, task, deed, action ἐρῆμος, ἐρήμη, ἐρῆμον deserted ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον I go, come ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα I ask ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον I eat Eton College

10 ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον ἔτι ἑτοῖμος, ἑτοῖμον ἔτος, ἔτους, τό εὖ εὐγενής, εὐγενές εὐδαίμων, εὔδαιμον εὐθύς εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ εὐσεβής, εὐσεβές εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές εὔχομαι, εὔξομαι, ηὐξάμην ἐφ' ᾧτε ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον ἕως ζάω, ζήσω / ζήσομαι, ἔζησα Ζεύς, Διός, ὁ ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζητήθην ἤ ἤ...ἤ... ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην ἤδη ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ ἥκιστα ἥκω, ἥξω, ἧκον (impf) evening last, furthest companion the other one (of two); another, different still, yet ready year well noble happy, fortunate at once, immediately I find broad, wide pious lucky, fortunate I pray on condition that hostile I have, hold; am (+adverb); can (+inf.) while, until I live Zeus I seek, enquire about or; than either...or... guide, leader I lead (+dat.); consider, believe already, by now I enjoy, am pleased with (+dat.) pleasant, sweet least, not at all I have come Eton College

11 ἥλιος, ἡλίου, ὁ ἡμᾶς αὐτούς ἡμεῖς, ἡμῶν ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον ἤπειρος, ἠπείρου, ἡ ἡσυχάζω, ἡσυχάσω, ἡσύχασα θάλασσα, θαλάσσης, ἡ θάνατος, θανάτου, ὁ θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην θαρρέω, θαρρήσω, ἐθάρρησα θαρσέω, θαρσήσω, ἐθάρσησα θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθην θεά, θεᾶς, ἡ θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην θεός, θεοῦ, ὁ, ἡ θεράπαινα, θεράπαινης, ἡ θεραπεύω, θεραπεύσω, ἐθεράπευσα, ἐθεραπεύθην θεράπων, θεράποντος, ὁ θέρος, θέρους, τό θηρεύω, θηρεύσω, ἐθήρευσα θρασύς, θρασεῖα, θρασύ θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ θύρα, θύρας, ἡ θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην θώραξ, θώρακος, ὁ ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ ἱερεύς, ἱερέως, ὁ ἱερόν, ἱεροῦ, τό ἱερος, ἱερά, ἱερόν ἵημι, ἧκα, ειθην (in compound) ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόν sun ourselves we day our; (with article) ours mainland I am calm sea death I bury I am confident I am confident I am amazed at, admire goddess I look at god; goddess female servant I care for, serve male servant harvest; summer I hunt reckless; bold daughter door I sacrifice breast plate doctor priest temple sacred I send, hurl sufficient, enough; capable, able to Eton College

12 (+inf.) ἵνα so that, in order that, in order to (+subj. or opt.); where (with indic.) ἱππεύς, ἱππέως, ὁ cavalryman, (plural) cavalry ἱππεύω, ἱππεύσω, ἵππευσα I ride ἵππος, ἵππου, ὁ horse ἴσος, ἴση, ἴσον equal ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἐστάθην I make to stand ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν strong ἴσως perhaps καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf) I sleep καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα I sit καθίσταμαι be appointed, get into a state καθίστημι I appoint, put into a state καί and; also, even, too; actually καίπερ although καιρός, καιροῦ, ὁ right time, opportunity καίτοι and yet καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην I burn, set on fire κακός, κακή, κακόν bad, wicked, cowardly καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην I call καλός, καλή, καλόν beautiful, handsome, fine κάμνω, καμοῦμαι, ἔκαμον I toil, work κατά down from (+gen.); by, down, along, according to (+acc.) κατάσκοπος, κατασκόπου, ὁ spy, scout καταφρονέω, καταφρονήσω, I despise, look down on (+gen.) κατεφρονήσα κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, I accuse (+gen. of person) κατηγορήθην κεῖμαι, κείσομαι, ἐκείμην (impf) I lie, am situated; am established κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην I bid, ask, order κενός, κενή, κενόν empty κέρας, κέρατος, τό horn, wing, flank Eton College

13 κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ head κῆρυξ, κήρυκος, ὁ herald κηρύσσω, κηρύξω, ἐκήρυξα, ἐκηρύχθην I proclaim κινδυνεύω, κινδυνεύσω, ἐκινδύνευσα, ἐκινδυνεύθην I risk; I am in danger (of +inf.), may (+inf.) κίνδυνος, κινδύνου, ὁ danger κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην I steal κοινός, κοινή, κοινόν common, shared κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην I punish, correct κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, ἐκομίσθην I bring, convey; regain (middle) κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην I cut (down), hit κόρη, κόρης, ἡ girl, maiden κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, ἐκρατήθην I rule, control (+gen.); I conquer (+acc.) κράτος, κράτους, τό might, authority κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, ἐκρίθην I judge κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην I hide (something) κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην I obtain, get κτῆμα, κτήματος, τό possession κυβερνήτης, κυβερνήτου, ὁ helmsman κύκλος, κύκλου, ὁ circle κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην I hinder, prevent (someone from doing) + inf. κώμη, κώμης, ἡ village λάθρᾳ in secret, secretly Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ the Spartans λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην I take, capture λανθάνω, λήσω, ἐλαθον I escape the notice of (+acc.) λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, I say, speak, tell ἐρρήθην / ἐλέχθην λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην I leave λίθος, λίθου, ὁ stone λιμήν, λιμένος, ὁ harbour λίμνη, λίμνης, ἡ marsh Eton College

14 λόγος, λόγου, ὁ word, speech, argument; story, account λόγχη, λόγχης, ἡ spear λοιπός, λοιπή, λοιπόν rest, remaining λοχαγός, λοχαγοῦ, ὁ commander λύομαι, λύσομαι, ἐλυσάμην I ransom λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην I untie, loose, set free μακρός, μακρά, μακρόν long μάλα very μάλιστα most; very much, especially μᾶλλον more μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον I learn μαντεῖον, μαντείου, τό oracle μάντις, μάντεως, ὁ prophet μάτην in vain, unsuccessfully μάχη, μάχης, ἡ battle, fight μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην I fight μέγας, μεγάλη, μέγα big, great μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα I intend, am going to (+inf.); hesitate μέμνημαι, μεμνήσομαι, ἐμνήσθην I remember (+gen.)... μέν... δέ on the one hand...on the other μέντοι however, certainly μένω, μενῶ, ἔμεινα I wait, remain μέρος, μέρους, τό part μέσος, μέση, μέσον middle (of) μετά with (+gen.); after (+acc.) μεταπέμπομαι, μεταπέμѱομαι, I send for μετεπεμѱάμην μέχρι until; as far as (+gen.) μή not μηδαμοῦ nowhere μηδαμῶς in no way, not at all μήδε and...not, but...not, not even Eton College

15 μηδείς, μηδεμία, μηδέν μηδέποτε μηκέτι μήποτε μήτε... μήτε... μήτηρ, μητρός, ἡ μικρός, μικρά, μικρόν μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην μισθός, μισθοῦ, ὁ μόλις μόνον μόνος, μόνη, μόνον μῦθος, μύθου, ὁ μῶρος, μώρα, μῶρον ναί ναυμαχέω, ναυμαχήσω, ἐναυμάχησα ναυμαχία, ναυμαχίας, ἡ ναῦς, νεώς (irreg), ἡ ναύτης, ναύτου, ὁ ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό νεανίας, νεανίου, ὁ νεκρός, νεκροῦ, ὁ νέος, νέα, νέον νῆσος, νήσου, ἡ νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην νίκη, νίκης, ἡ νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα νόμος, νόμου, ὁ νοσέω, νοσήσω, ἐνόσησα νόσος, νόσου, ἡ νοῦς, νοός (irreg) / νοῦ, ὁ νῦν νύξ, νυκτός, ἡ ξένος, ξένου, ὁ no one, nothing, no never no longer never neither...nor mother small, little I hate wages, pay, reward, fee hardly, scarcely, with difficulty only alone, only word, story stupid, foolish yes I fight a sea battle sea battle ship sailor fleet young man corpse new, young, recent island I win, conquer victory I think, consider law, custom I am ill disease, illness mind now night stranger, foreigner; guest, host; Eton College

16 friend ξίφος, ξίφους, τό sword ξύλινος, ξυλίνη, ξύλινον wooden ὁ, ἡ, τό the ὅδε, ἥδε, τόδε this ὁδός, ὁδοῦ, ἡ road, path, way; journey ὅθεν from where (whence) οἷ to where (whither) οἶδα, εἴσομαι, ᾔδη (impf) I know (how to +inf.) οἴκαδε homewards οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾠκήθην I dwell, live (in), inhabit οἰκία, οἰκίας, ἡ house, home οἴκοθεν from home οἴκοι at home οἶκος, οἴκου, ὁ home οἰκτείρω, οἰκτερῶ, ᾤκτειρα I pity οἶνος, οἴνου, ὁ wine οἷος, οἵα, οἷον such οἷός τ' εἰμί I am able, I can ὀκτώ eight ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον small, little, (plural) few ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα, ὠμόθην I swear ὅμοιος, ὁμοία, ὅμοιον similar ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, I agree, admit ὡμολογήθην ὅμως nevertheless ὄνομα, ὀνόματος, τό name ὄπισθε(ν) behind; in future ὅπλα, ὅπλων, τά weapons, arms, armour; gear, tackle ὁπλίζω, ὁπλίσω / ὁπλιῶ, ὥπλισα, I arm ὡπλίσθην ὁπλίτης, ὁπλίτου, ὁ hoplite ὅποθεν from where Eton College

17 ὅποι ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον ὁπότε ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον ὅπου ὅπως ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην ὀργή, ὀργῆς, ἡ ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν ὅρκος, ὅρκου, ὁ ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὡρμήθην ὄρος, ὄρους, τό ὅς, ἥ, ὅ ὅσος, ὅση, ὅσον ὅστις, ἥτις, ὅ τι ὅταν ὅτε ὅτι οὗ οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι οὐδαμοῦ οὐδαμῶς οὐδέ οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν οὐδέποτε οὐκέτι οὔποτε οὔκουν (οὐκ + οὐν) οὐκοῦν to where such as as much as when which (of two) where how?, in what way?; in such a way (as to); so that I see anger I grow angry (with +dat.) straight, correct oath I set in motion; (middle) start, set out hill, mountain who, which how big/much/many; as big/much/many as... who, which; whoever, whatever when, whenever when that, because where not nowhere in no way, not at all and...not, but...not, not even, nor no one, nothing, no never no longer never therefore...not... therefore Eton College

18 οὖν οὔτε... οὔτε οὗτος, αὕτη, τοῦτο οὕτω(ς) ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ, ὁ παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, ἐπαιδεύθην παῖς, παιδός, ὁ, ἡ πάλαι παλαιός, παλαιά, παλαιόν πάλιν πανταχοῦ παρά παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην πάρειμι πάρεστι παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον παρθένος, παρθένου, ἡ πᾶς, πᾶσα, πᾶν πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον πατήρ, πατρός, ὁ πατρίς, πατρίδος, ἡ πατρῷος, πατρῴα, πατρῷον παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην πεδίον, πεδίου, τό πεζῇ πεζοί, πεζῶν, οἱ πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον therefore, and so neither...nor this thus, so, in this way eye I train, educate child, son, daughter, boy, girl long ago, formerly former again, back everywhere from (+gen.); with (+dat.); to (motion), contrary to (+acc.) I hand over I prepare I am present it is possible for (+dat.) to (+inf.) I provide, cause, produce unmarried woman, maiden, virgin all, every I suffer, experience father homeland, fatherland of a father I cease from (doing sth) (+gen.) I stop plain on foot infantry I obey (+dat.) I persuade Eton College

19 πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην πελταστής, πελταστοῦ, ὁ πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην πέντε περί πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα πίεζω, πιέσω, ἐπίεσα πίνω, πίομαι, ἔπιον, ἐπόθην πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα πιστός, πιστή, πιστόν πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα πλῆθος, πλήθους, τό πλήν πληρόω, πληρώσω, ἐπλήρωσα, ἐπληρώθην πλοῖον, πλοίου, τό πλοῦς, πλόος / πλοῦ, ὁ πλούσιος, πλουσία, πλούσιον πόθεν ποῖ ποιέομαι, ποιήσομαι, ἐποιησάμην ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην ποῖος, ποία, ποῖον πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, ἐπολεμήθην πολέμιος, πολεμία, πολέμιον πόλεμος, πολέμου, ὁ πολιορκέω, πολιορκήσω, ἐπολιόρκησα, ἐπολιορκήθην πόλις, πόλεως, ἡ I try light armed soldier fifth I send, escort, fire (an arrow) five around (+acc.); about, concerning (+gen.) I leap I squeeze, oppress I drink I fall I believe, trust (+dat.) faithful, reliable I sail number, crowd except (+gen.) I fill boat voyage rich from where? whence? to where? I do; I value I do, make what sort of? such as I fight a war, am at war enemy, hostile, (plural as noun) the enemy war I besiege city, state Eton College

20 πολίτης, πολίτου, ὁ πολλάκις πολύς, πολλή, πολύ πονέω, πονήσω, ἐπόνησα, ἐπονήθην πόνος, πόνου, ὁ πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην πόρρω πόσος, πόση, πόσον ποταμός, ποταμοῦ, ὁ πότε ποτε πότερον... ἤ... πότερος, ποτέρα, πότερον που ποῦ πούς, ποδός, ὁ πρᾶγμα, πράγματος, τό πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην πρέσβυς, πρέσβεως, ὁ πρίν πρό πρόγονος, προγόνου, ὁ προδίδωμι, προδώσω, προὔδωκα πρόθυμος, πρόθυμον πρός προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην πρόσθεν πρόσω προτεραία, προτεραίας, ἡ πρότερον citizen often much, (plural) many I toil, suffer toil I travel, march forwards how big, how much? (plural) how many? as much as, as many as river when? at some time, once whether...or which of two? somewhere; I suppose where? foot thing, matter I do, fare; manage ambassador, elder, old man before...; beforehand (adverb) before (time and place), in front of (+gen.) ancestor I betray eager to, against (+acc.); by (+gen.); at (+dat.) I attack (+dat.) before, beforehand, in front forwards previous day, day before before, formerly Eton College

21 πρῷ πρῶτον πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον πύλη, πύλης, ἡ πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην πῦρ, πυρός, τό πῶς πως ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ ῥίπτω, ῥίѱω, ἔρριѱα, ἐρρίφθην σαφής, σαφές σεαυτόν, σεαυτήν σῆμα, σῆματος, τό σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, ἐσημάνθην σήμερον σιγάω, σιγήσω, ἐσίγησα, ἐσιγήθην σιγή, σιγῆς, ἡ σῖτος, σίτου, ὁ σκευή, σκευῆς, ἡ σκηνή, σκηνῆς, ἡ σκοπεώ, σκέѱομαι, ἐσκεѱάμην σκότος, σκότου, ὁ σός, σή, σόν σοφία, σοφίας, ἡ σοφός, σοφή, σοφόν σπονδαί, σπονδῶν, αἱ στάδιον, σταδίου, τό στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἐστάλην στενός, στενή, στενόν στόλος, στόλου, ὁ στόμα, στόματος, τό στράτευμα, στρατεύματος, τό στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα early at first, first first gate I learn, ascertain; ask fire how? in some way easy speaker, politician I throw clear yourself sign, signal I show, signal today I am silent silence food, corn, bread equipment tent I look at, consider, examine darkness your (singular); (with article) yours cleverness, wisdom wise, clever treaty stadium I send narrow expedition mouth, entrance army I march, go on an expedition Eton College

22 στρατηγέω, στρατηγήσω, ἐστρατήγησα στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ στρατιά, στρατιᾶς, ἡ στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ στρατοπεδεύομαι, στρατοπεδεύσομαι, ἐστρατοπεδευσάμην στρατόπεδον, στρατοπέδου, τό στρατός, στρατοῦ, ὁ σύ, σοῦ συγγενής, συγγένους, ὁ συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην συμβουλεύω, συμβουλεύσω, συνεβούλευσα συμμαχία, συμμαχίας, ἡ σύμμαχος, συμμάχου, ὁ συμφορά, συμφορᾶς, ἡ σύν σφᾶς, σφῶν, σφίσιν σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον σφόδρα σχεδόν σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην σῶμα, σώματος, τό σωτηρία, σωτηρίας, ἡ σώφρων, σῶφρον τάξις, τάξεως, ἡ ταράσσω, ταράξω, ἐτάραξα, ἐταράχθην τάσσω, τάξω, ἔταξα, ἐτάχθην τάφος, τάφου, ὁ τάχα τάχ' ἄν ταχύς, ταχεῖα, ταχύ I am general general, commander army soldier I encamp army camp army you (singular) relative, kin I collect, assemble I advise (+dat.) alliance ally misfortune, disaster, event with (+dat.) them, themselves (indirect speech, referring to original subject) their very, very much nearly, almost I save body safety prudent; self controlled arrangement, rank I throw into confusion I draw up, arrange tomb quickly; probably, perhaps probably, perhaps fast, quick Eton College

23 τε τε...τε τειχίζω, τειχιῶ, ἐτείχισα τείχισμα, τειχίσματος, τό τεῖχος, τείχους, τό τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, ἐτελευτήθην τελευτή, τελευτῆς, ἡ τέλος, τέλους, τό τέλος τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, ἐτμήθην τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον τέχνη, τέχνης, ἡ τίθημι, θήσω, ἔθηκα, ἐτέθην τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην τιμή, τιμῆς, ἡ τιμωρέω, τιμωρήσω, ἐτιμώρησα, ἐτιμωρήθην τίς, τί τις, τι τοι τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο τόλμα, τόλμης, ἡ τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, ἐτολμήθην τόξευμα, τοξεύματος, τό τοξεύω, τοξεύσω, ἐτόξευσα, ἐτοξεύθην τόξον, τόξου, τό τοξότης, τοξότου, ὁ τόπος, τόπου, ὁ τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο τότε τραῦμα, τραύματος, τό τραυματίζω, τραυματίσω, ἐτραυμάτισα, and both...and I fortify fort, fortification wall I finish, end; die end end in the end, at last I cut four fourth skill, craft, art I place; I make I honour, respect honour, respect I punish, avenge who?, what?, which? a certain; someone, something I assure you, let me tell you, verily such daring I dare arrow I shoot (with an arrow) bow archer place so great, so much, (plural) so many then, at that time wound I wound Eton College

24 ἐτραυματίσθην τρεῖς, τρεῖς, τρία τρέπω, τρέѱω, ἔτρεѱα, ἐτράπην τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον τριήρης, τριήρους, ἡ τρίτος, τρίτη, τρίτον τρόπαιον, τροπαίου, τό τρόπος, τρόπου, ὁ τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον τύπτω, τυπτήσω, ἔτυπον, ἐτύφθην / ἐτύπην τύχη, τύχης, ἡ ὑβρίζω, ὑβριῶ, ὕβρισα, ὑβρίσθην ὕδωρ, ὕδατος, τό υἱός, υἱοῦ, ὁ ὕλη, ὕλης, ἡ ὑμᾶς αὐτούς ὑμεῖς, ὑμῶν ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον ὑπέρ ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην ὕπνος, ὕπνου, ὁ ὑπό ὑστεραία, ὑστεραίας, ἡ ὕστερον ὕστερος, ὑστέρα, ὕστερον ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον φημί, φήσω, ἔφην (impf) three I turn; rout, put to flight I run trireme third trophy way, manner I get (+gen.); happen to be, am actually (+part.) I hit, strike chance, luck, fortune (good or bad) I assault, insult water son wood, forest yourselves you (plural) your; (with article) yours above, on behalf of (+gen.); over, beyond (motion +acc.) I promise sleep under (position +dat.), under (motion +acc.); by (of agent +gen.) the next day later later high I seem, appear I carry, bear, endure I run away, flee I say Eton College

25 φθάνω, φθήσομαι / φθάσω, ἔφθασα / I do something first ἔφθην φθονέω, φθονήσω, ἐφθόνησα, I grudge, resent (+dat.) ἐφθονήθην φθόνος, φθόνου, ὁ grudge φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην I love, like, am accustomed to φίλη, φίλης, ἡ (female) friend φιλία, φιλίας, ἡ affection φίλιος, φιλία, φίλιον dear φίλος, φίλου, ὁ (male) friend φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην I am afraid, fear φόβος, φόβου, ὁ fear φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, I murder, kill ἐφονεύθην φυγάς, φυγάδος an exile φυγή, φυγής, ἡ flight; exile φύλαξ, φύλακος, ὁ guard φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην I guard φωνή, φωνῆς, ἡ voice χαίρω, χαιρήσω, ἐχάρην I rejoice χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν difficult χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν brazen, of bronze χάριν ἔχω I thank χειμών, χειμῶνος, ὁ storm; winter χείρ, χειρός, ἡ hand χθές yesterday χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην I use (+dat.) χρή it is necessary for (+acc.) to (+inf.) χρῆμα, χρημάτος, τό thing; (plural) money, goods, property χρησιμός, χρησιμή, χρησιμόν useful χρηστήριον, χρηστηρίου, τό oracle χρόνος, χρόνου, ὁ time χρυσός, χρυσοῦ, ὁ gold Eton College

26 χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν golden χώρα, χώρας, ἡ country, land χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα I go χωρίον, χωρίου, τό place ѱεύδομαι, ѱεύσομαι, ἐѱευσάμην I lie, I am mistaken ѱεύδω, ѱεύσω, ἔѱευσα, ἐѱεύσθην I cheat, deceive ὦ o... (addressing someone) ὧδε thus ὥρα, ὥρας, ἡ season; time, right time ὡς as, when, since, because; that; in order to, so that; how ὥσπερ just as; as if ὥστε that, so that, with the result that ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα, ὠφελήθην I help, benefit Eton College

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 Unit B402 Classical Greek Language 2 (History) α ἀγαθός ἀγγέλλω ἄγγελος ἀγορά ἀγρός ἄγω ἀδικέω ἄδικος ἀεί Ἀθηναῖοι ἆθλον αἱρέω αἰσθάνομαι αἰσχρός

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.)

AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.) AS Level Ancient Greek vocabulary (2009 ed.) this list has been created direclty from documents published online by OCR (AS/A Level Classical Greek vocabulary (Unit F371 2009)) it is a verbatim list except

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε)

Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε σε κάποιο διάλογο όταν διαφωνούμε 100%, σημαίνει: ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε) LIST OF VERBS THAT ARE FOLLOWED BY A FULL INFINITIVE A Afford: έχω τη δυνατότητα, έχω τα μέσα να I can t afford to buy a new computer, now Agree: συμφωνώ Let s agree to disagree (έκφραση που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek

AS Level Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2016 AS Level in Classical Greek QN 601/8382/2 AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary list

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα