Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία."

Transcript

1 Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη εηο ηελ επαξρίαλ Πνιπαλήο, θαηά ηελ πεξίνδνλ ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Δπηζθνπηθή ύλνδνο ηεο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζεκαζία απηήο ζήκεξνλ. Αζήλαη (αλάηππνλ από ηελ Θενινγίαλ). Γ. Ο Διιεληζκόο ηεοηξσκλίηζεο. Θεζζαινλίθε Αδακίδεο Α : Α. ηέξγηνο Παλαγησηίδεο. Δλαο άμηνο ηεξνδηδάζθαινο. Θεζζαινλίθε Β. Θαπεηάλ Ινύθαο Θόθθηλνο. Ο ιενληόθαξδνο Καθεδνλνκάρνο. Θεζζαινλίθε Aθξνπνιίηεο Γεώξγηνο: Υξνληθή ζπγγξαθή. Δθδνζε Α. Heisenbrg. Lipsiae. Σ Corpus scriptorium Historiae Byzantinae, Nikephorus Gregoras. 5. Αιεμάλδξνπ Λ. Γεκήηξηνο : Δγθισβηζκέλνη. Οη Διιελεο ησλ θνπίσλ. πγθινληζηηθέο καξηπξίεο. Δθδόζεηο Δξσδηόο. Θεζζαινλίθε Αιηβηδάηνο Ξ. Γεξ θαη Πθιέπαο - Ηνπζηηληαλόο Ξ : Ζ θαηαλνκή ησλ νκάδσλ αίκαηνο παξ Διιεζηλ, από Δζλνινγηθήο απόςεσο. Διιεληθή Ηαηξηθή, ηεύρνο 10, Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο 1948, ζει Ζ εηζαγσγή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δεκνζηεύζεθαλ θαη ζην L Hellenisme Contemporain, No 1 Janvier Fevrier 1949, όπσο θαη ζηελ αζελαηθή γαιιόθσλε εθεκεξίδα Le Messager d A δε, ζε ρσξηζηό θπιιάδην, γαιιηθά. ρεηηθά κ απηή ηελ κειέηε βιέπε Δζηία , άξζξν ηνπ π. Κειά κε ηίηιν ε θπιή καο θαη Βήκα , άξζξν κε ηίηιν, ε θπιεηηθή θαζαξόηεο ησλ Διιήλσλ. 7. Ακάληνο Θ. Α : Οη βόξεηνη γείηνλεο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη Β. Καθεδνληθά. πκβνιή εηο ηελ κεζαησληθήλ ηζηνξίαλ θαη

2 εζλνινγίαλ ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλαη Γ. Ηζηνξηθαί ζρέζεηο Διιήλσλ, έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Αλεζηόπνπινο Α : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Αλδξηώηεο Λ. Α : Σν Οκόζπνλδν Θξάηνο ησλ θνπίσλ θαη ε γιώζζα ηνπ. Δθδόζεηο ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αλαδεκνζίεπζε 1992.(Πξσηνδεκνζηεύζεθε αγγιηθά ην The Federative Republic of Skopje and its language. Aλαδεκνζίεπζε 1991). Οκνίσο εθδόζεηο Πειαζγόο. Β. Ζ Γιώζζα θαη ε Διιεληθόηεηα ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Θεζζαινλίθε Αλδξεάδε Α : Ο ιόξδνο αιίζβνπξε θαη ηα Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, εηο Δξγα, ηόκνο Γ. Αζήλαη Αλδξόληθνο Καλώιεο : α. Ζ αλαθάιπςε ηεο Καθεδνλίαο. Σξάπεδα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεσο. Αζήλα Θαη αγγιηθά: Andronikos Manolis. The Discovery of Alexander s Macedonia. Translation by John Davis. Traders Credit Bank S.A. Athens β. Βεξγίλα. Οη Βαζηιηθνί Σάθνη. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα γ. Φίιηππνο Βαζηιεύο Καθεδόλσλ. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Αμηώηεο Η. Ξ : Ζ Αλδξηαλνύπνιηο Θξάθε Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Θεζζαινλίθε Απνζηνιίδεο Κπξηίινο Θ : ηελίκαρνο. Αζήλαη Αξαβαληηλνύ Ξ : Κνλνγξαθία πεξί Θνπηζνβιάρσλ. Αζήλαη Αξγπξόπνπινο Ξ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αξξηαλόο : ην γλσζηό Η,16,11, αλαθέξεηαη όηη κεηά ηελ κάρε ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, ν Αιέμαλδξνο αθηέξσζε σο επραξηζηήξην ζηελ Παιιάδα Αζελά, 300 πεξζηθέο παλνπιίεο κε ηελ πνιύ εύγισηηε επηγξαθή: Αιέμαλδξνο Φηιίππνπ θαη νη Διιελεο, πιελ Ιαθεδαηκνλίσλ, από ησλ βαξβάξσλ ησλ ηελ Αζίαλ θαηνηθνύλησλ. Δπηγξαθή ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ ειιεληθόηεηα θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Καθεδόλσλ ζηξαηησηώλ, γηαηί ζηνπο Διιελεο πεξηιακβάλνληαλ βέβαηα θαη νη Καθεδόλεο. Πξβι. θαη Αξξηαλνύ, Η,16,10. Αιισζηε ε πξνζηάηηδα ζεά ησλ Καθεδόλσλ ήηαλ ε Αζελά. 17. Αζπξέαο Γ : Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο Αζήλαη Βαβνύζθνο Α. Θ : Ζ ζπκβνιή ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πειαγνλίαο εηο ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 33/34. Δηνο 1962, όπσο θαη ΗΚΥΑ, Θεζζαινλίθε Βαθαιόπνπινο Θ : Α. Ο Βόξεηνο Διιεληζκόο θαηά ηελ πξώηκε θάζε ηνπ Καθεδνληθνύ αγώλα. ( ). Β. Λεώηεξε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο( ). Θεζζαινλίθε 1986.

3 20. Βαζδξαβέιιεο Θ. Η : Α. Ο Αγώλαο ηνπ 1821 ζηελ Καθεδνλία. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 2/44. Δηνο 8νλ Β. ε Φηιηθή Δηαηξεία, ν Θαπνδίζηξηαο θαη ε ξσζηθή πνιηηηθή. 8νλ, ζει. 20. Θεζζαινλίθε Γεκνζίεπκα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Γ. Αξκαηνινί θαη Θιέθηεο εηο ηελ Καθεδνλίαλ. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηνπ 1854, εηο ηελ Υαιθηδηθήλ Υεξζόλεζνλ. Θεζζαινλίθε Δ.Oη Καθεδόλεο εηο ηνπο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο αγώλαο Θεζζαινλίθε Βξαβείνλ Αθαδεκίαο Αζελώλ. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. ηε+297. ΠΡ. Ζ Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο. Θεζζαινλίθε Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Βαζηιεηάδεο Γ : Σν Διιεληθόλ πξόβιεκα. Πξνδνζία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έλαληη αληαιιαγκάησλ. Αζήλαη Βέιθνο Γ : Ηζηνξηθόλ ζεκείσκα πεξί Ιαδαίσλ. Έθδνζε Κνξθσηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Θάησ Κειηάο Πηεξίσλ, ΟΗ ΙΑΕΑΗΟΗ. Θαηεξίλε Βειόπνπινο Θπξηάθνο : Καθεδνλία θαη ύβξεηο. Δθδόζεηο Θάδκνο. Θεζζαινλίθε. 24. Βεληήξεο Γ: Διιάο ηνπ Βιάρνο Β. Ληθόιανο : Α. Σν Καθεδνληθόλ, σο θάζηο ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο Σόκνη 2. Αζήλα Β. Ζ εζλνινγηθή ζύλζεζηο ησλ αλεθόλησλ εηο ηελ Διιάδα ηκεκάησλ ηεο Καθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Αζήλαη Βνγηαηδήο Θ. Β : Ζ γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπνπδαηόηεο ηνπ Καθεδνλνζξαθηθνύ ρώξνπ, δηα ηελ Διιάδα. 8νλ, ζει.24. Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 27. Βνγηαηδίδεο Θ. Ησάλλεο : Σα πξνο βνξξάλ ζύλνξα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ.18. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 9. Κειέηε αλαγλσζζείζα ελ ησ ελ Θεζζαινλίθε ζπλειζόληη πλεδξίσ Δζληθώλ Γηθαίσλ ηελ 5ελ Ηνπλίνπ Γ.Α.Ι : Ζ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθή επηβνπιή. Αζήλαη Γεδεώλ Κ : Δγγξαθα Παηξηαξρηθά θαη πλνδηθά, πεξί ηνπ Βνπιγαξηθνύ δεηήκαηνο. Αζήλαη Γεληθή Πηξαηησηηθή Δπηζεώξεζηο : Ηζηνξηθά ζεκεηώκαηα, ηνπ Τπνζηξαηήγνπ Εάγθιε Γ. Γεκεηξίνπ. A. Αη δύν Καθεδνλίαη. Β. Ζ ζεσξία ηνπ Drinov. 31. Γεληθό Δπηηειείν Πηξαηνύ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ηα εηο Θξάθελ γεγνλόηα. Αζήλαη Γηαλλαθάθνπ-Οαδέινπ Γ : Οη Δζεινληηθνί Αγώλεο ηεο Κάλεο. Αζήλαη Γηαλλάθελαο Σξ. Ησάλλεο : Βόξεηνο Καθεδνλία. Ζ απάληεζε ζηα θόπηα. Δθδόζεηο Πειαζγόο.

4 34. Γθηζδαβίδε Απ : Σν Κελέιηθνλ. Αξραηνινγηθή ηζηνξηθή κειέηε. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Γθνηδακάλεο Πσηήξηνο : Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. Δθδνζε Γθξηηδώλαο Θώζηαο : Καθεδνλία θαη ε θνπηαλή Απεηιή. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Από ηνλ Βίζκαξθ ζηνλ Λίκηηο. Πξσηόηππεο Θεζζαιηθέο Δθδόζεηο. 37. Γνλαηάο Πηπιηαλόο : Απνκλεκνλεύκαηα. Αζήλαη Γξεγόξηνο Θ. Δκκαλνπήι : Α. Διιελεο θαη Βνύιγαξνη. Β έθδνζηο. 8νλ, ζει. ε Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Σν Βνπιγαξηθόλ όξγηνλ αίκαηνο εηο ηελ Γπηηθήλ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Γπαιίζηξαο Πέξγηνο : Α. Καθεδνλία. Δθδνζε Β. Δζληθνί αγώλεο Αζήλα Γ. Ο Διιεληζκόο θαη νη Βαιθαληθνί γείηνλέο ηνπ, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ρξόλνπο. Αζήλαη Γ. Διιάο. Δθδνζε Γαγθιήο Ξ : Αξρείν Καθεδνληθνύ Αγώλνο.( ζην Κνπζείν Κπελάθε). Αζήλα. 41. Γαζθαιάθεο Απόζηνινο : Α. Ο Γεκνζζέλεο θαη νη Καθεδόλεο. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Θόζκνο. Σεύρε Δηνο Β Β. Ο Διιεληζκόο ηεο Αξραίαο Καθεδνλίαο. (Θαηαγσγή θαη γιώζζα ησλ Καθεδόλσλ). Αζήλα (= L Hellenisme de η Ancienne Macedoine, Θεζζαινλίθε 1965). 42. Γέιηα Ξελειόπε : Σα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ. 43. Γεκέζηηραο Ησάλλεο : Α. Από ηνλ Καθεδνληθό αγώλα ηνπ ζώκαηνο Ληθεθόξνπ, ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ ( Βάιηνο). Β. Δμνπιηζκόο ησλ εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ νκνεζλώλ καο. Κειέηε εηο Αξρείνλ ΓΗ. (Γηεπ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). 44. Γεκεηξόπνπινο Θεόδσξνο : Καθεδνλία. Ηζηνξία θαη Πιαζηνγξαθία. Καξκαξπγή έαξνο ειιεληθνύ εο αεί. Δθδόζεηο Θάθηνο. Αζήλα Γεκίηζαο Γ. Καξγαξίηεο : Α. Δπίηνκνο Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο. Από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Αζήλεζηλ Δπαλέθδνζε εθδόζεηο Θαξαβία, Αζήλα. Βηβιηνζήθε Ηζηνξηθώλ Κειεηώλ, 155. Β. Αξραία Γεσγξαθία ηεο Καθεδνλίαο Γόγαο Η. Κελάο: Θεζαπξόο Καθεδόλσλ. Αιι ώ Καθάξηνη, Δζηηλ κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία. Οη Βαξδαξίηεο δελ είλαη Καθεδόλεο. Ηδησηηθή έθδνζε. Αζήλα Γνύβνπ Ι : Οη Γεκηνπξγνί ηνπ ιαπνθνκκνπληζηηθνύ Κεδεληζκνύ. Αζήλαη Γξαγνύκεο Πη. Ίσλ : Θνηλόηεο, Έζλνο θαη Θξάηνο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

5 49. Γξαγνύκεο Φηι : Α. Πξνζνρή ζηελ Βόξεηνλ Διιάδα. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Πεξηνδηθόλ Λέα Δζηία. Σόκνο 850. Αζήλαη. Γεθέκβξηνο Γξαθηώηεο Η : Πεξηγξαθή Ιηηνρώξνπ θαη ρσξίσλ ηηλώλ ηεο Θαζζάλδξαο. Βηβιηνζήθε Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (αξ. ΑΗΗ 32576). 51. Γξνύγνπ Πηέιια Πααηζόγινπ-Ξαιηαδέιε Σξπζνύια : Βεξγίλα, Πεξηδηαβάδνληαο ηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα. 3ε Δθδνζε Διιεληθή πεξεζία Ρύπνπ : Hellenic Department of Information. 15, SHARIA EMAD-EL-DIN.CAIRO. Οη Βνύιγαξνη ζηε Καθεδνλία. Δπί ηε βάζεη επηζήκσλ εθζέζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο Αξρέο Θαηνρήο θαη ζηνλ Γηεζλή Δξπζξό ηαπξό. Θάηξνλ Eιιεληζκόο (Δηαηξεία) : Σα δίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ. Δθδνζε Δηαηξεία Καθεδνληθώλ Ππνπδώλ : Α. Θαξίπεηνλ Ηδξπκα Κειεηώλ Καθεδνλίαο Θξάθεο. Ο ηκπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ Δθδόζεηο Έθεζζνο Β. Macedonia and the Macedonian Question. A brief Survey. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Θξαθηθώλ Κειεηώλ : Αγρίαινο. Σόκνο ΗΘ. 56. Δπξπγέλε Γ : Ο Ησλ Γξαγνύκεο θαη ν Καθεδνληθόο Αγώλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Δθεκεξίδα Αθξόπνιηο : Α. Φύιιν Αξζξν Γεκ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α : Λα κάζνπλ κεξηθνί αληζηόξεηνη ακεξηθαλνί, όηη ν Κέγαο Αιέμαλδξνο δελ ήην Βνύιγαξνο. Β. Γύν άξζξα ηνπ Γ. Εαθπζελνύ, ηεο θαη κε ηίηιν, Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. 58. Δθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή : Γύξσ από έλα επηζηεκνληθόλ ζθάλδαινλ. (άββαο Θσλζηαληόπνπινο). Απεπζπλόκελνο πξνο ηνλ θ. ηεθαλόπνπινλ. Φύιιν ηεο Δθεκεξίδα Βξαδπλή :Α. Δηνο 43ν. Φύιιν 5278/15084/ Θύξην άξζξν θαη ράξηεο. Β. Αιηβηδάηνο Π. Γεξάζηκνο. εηξά άξζξσλ κε ηίηιν, ην αίκα ησλ Διιήλσλ, από 18 Απξηιίνπ έσο 26 Απξηιίνπ Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν θ.εμ. Αξζξα ηνπ Βνπιγάξνπ επηηεηξακκέλνπ ζηελ Αζήλα, Σνζέθ. Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη. 60. Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν Αξζξν Θ. Ρέληε. Γ εκνζίεπζε εγγξάθσλ, πεξί πξνζθνξάο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1915 από ηνπο έξβνπο, ηεο πεξηνρήο Γεπγειήο- Γνηξάλεο-ηξσκλίηζεο 61. Δθεκεξίδα Βνξξάο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν ηαηξνύ Θσκά Βαθεηάδε. Σν Καθεδνληθό Θξάηνο ησλ θνπίσλ.

6 62. Δθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή Φιώξηλαο : Αξζξν ηεο κε ηίηιν, Οη Γξαηθνκαλείο. 63. Δθεκεξίδα Δζλνο : Κηραιόπνπινο Φ: Ζ Διιεληθή Καθεδνλία Δθεκεξίδα Δκπξόο : Αξζξν Κόδε Υ. Γ, ηεο , κε ηίηιν, Πνιιαπιή Πξνδνζία. 65. Δθεκεξίδα Δζηία : Α. Δηνο ΟΒ. Φύιιν 25339/ Θύξην άξζξν. Β : Αη δηαπξαγκαηεύζεηο δηα ηελ ζπκκεηνρήλ ηεο Λνηηνζιαβίαο, εηο ηελ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο επίζεζηλ. Γ : Ζ ύπνπινο πνιηηηθή ηεο Λνηηνζιαβίαο, δηα ηελ Καθεδνλίαλ. Γ : Αη λνηηνζιαπηθαί θαη βνπιγαξηθαί δηεθδηθήζεηο επί ηεο Καθεδνλίαο. Δ. Βνπδηθιάξεο Γ. Θ : Αιη, Δδώ Διιάο Δθεκεξίδα Ζκέξα : Δηνο 1ν, αξηζκόο θύιινπ 272/ Σν αξρείν Θβέληεξ γηα ην Καθεδνληθό. ειίδεο 1Ζ θαη 6ε. 67. Δθεκεξίδα Ζκεξεζία Γξάκαο: Ο Γξακελόο ήξσο Αξκελ Θνύπηζηνο. Φύιινλ ηεο 1/7/1967. Από ηνλ Β. Παζραιίδε. 68. Δθεκεξίδα Θάξξνο, Γξάκαο : Δμηζηόξεζηο ηεο εζληθήο δξάζεσο εζλνκάξηπξνο Αξκελ. Ιόγνο ηνπ Δ. Γαπίδ. Φύιινλ ηεο 3/7/ Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή : Λ. Θαιεκέξεο. Οη ζθνπνί ησλ ζιάβσλ ζηελ Καθεδνλία. 70. Δθεκεξίδα Ρα Λέα : Α. Δπί ηε επεηείσ ηεο Ηιηληελ, εθδεινύηαη ν αληαγσληζκόο ησλ ερζξώλ καο Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο, κέζα από ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Α έθδνζε Θείκελα, Βαζίιεο Γνύλαξεο. 71. Δθεκεξίδα Λέα Αιήζεηα Θεζζαινλίθεο : Αξρηεξείο θαη Ηεξείο αγσληζηαί, ππέξ ηεο Απειεπζεξώζεσο ηεο Καθεδνλίαο. Αξζξν ηεο Αγγειηθήο Κεηαιιελνύ Δθεκεξίδα Φσο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν Γεκ. Γ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α. Ζ άκπλα ηεο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο. 73. Εάγθιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία ηνπ Αηγαίνπ θαη νη Γηνπγθνζιάβνη. Δθδόζεηο Η. ηδέξε. Αζήλα Εαθπζελόο Γ : Οη ιάβνη ελ Διιάδη, Αζήλαη Εάλλαο Αιέμαλδξνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Αλακλήζεηο. Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-Απνκλεκνλεύκαηα, Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ-Κνπζείνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-πκπόζην, Θεζζαινλίθε Εαθεηξόπνπινο Γ : Σν Θ.Θ.Δ θαη ε Καθεδνλία. Αζήλαη Θαβώξεο Αληώληνο : Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ζει ). Ησάλληλα 1983.

7 78. Θενραξίδεο Γ : ύληνκε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο, έσο ηελ Σνπξθνθξαηίαλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θνπθπδίδεο : ην ΗΗ 99, 3-6, ν νπνίνο κεηαρεηξίδεηαη σο πεγή ηνλ Ζξόδνην, αλαθέξεη όηη νη βαζηιείο ησλ Καθεδόλσλ είλαη Σεκελίδεο από ην Αξγνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, όηη απνδέρεηαη ηελ ειιεληθόηεηα ησλ Καθεδόλσλ. 80. Kαβάινο Λ : Σν Ιηηόρσξν θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ1878 θαη ν Δπάγγεινο Θνξνβάγθνο. Δθδνζε Γήκνπ Ιηηνρώξνπ. 81. Θαδάδεο Λενθιήο : Α. Σν καθεδνληθόλ πξόβιεκα. Αζήλαη Β. Ο Διιεληζκόο ελ ηε Υεξζνλήζσ ηνπ Αίκνπ. Δθδνζε Θαθθάβνο Γεκήηξηνο : Α. Ζ Καθεδνλία θαηά ηελ ηειεπηαίαλ ηεζζαξαθνληαεηίαλ θαη ηα εζληθά εκώλ δίθαηα. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 18. Β. Απνκλεκνλεύκαηα. ΔΚ. Θεζζαινλίθε Θαιαθάηεο Σξπζόζηνκνο (Κεηξνπνιίηεο Γξάκαο) : Δθζέζεηο πεξί ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο Σόκνη 2. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θαιιέξεο Ησάλλεο : Les Acnes Macedonies, Σόκνη Α - Β, Αζήλα Θαινγεξόπνπινο Κ : Οη Πξώζζνη ηεο Αλαηνιήο. Αζήλαη Θαινγηάλλεο Β : Ιεύθσκα. Δθδνζε Γήκνπ Ιαξίζεο Θαινζηύπεο Η : Καθεδνλία. Αζήλαη Θακκώλα Λ: Ηζηνξία ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. Αλέθδνηε δαθηπινγξαθεκέλε κειέηε, ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ 1953). 89. Θαλαηζνύιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο αλόδνπ ηνπ Φηιίππνπ Β. ΗΗ. Δζσηεξηθή Ηζηνξία. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 50. Θεζζαινλίθε Θαλειήο Καλώιεο : Οη Βνύιγαξνη. Αζήλα Β έθδνζε. 91. Θαλειόπνπινο Γξεγ. Θεόδσξνο : Θαπεηάλ Άγξαο. Σέιινο Αγαπελόο, Δζλνκάξηπο Δηζαγσγή ην Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδνζε πξώηε, Αζήλα 1958, ηππνγξαθείν Κπξηίδε. Δθδνζε δεύηεξε, Αζήλα 2003, εθδνηηθή παξαγσγή Δπηάινθνο ΑΒΒΔ. 92. Θαξαβαγγέιεο Γεξκαλόο Κεηξνπνιίηεο Θαζηνξηάο : Απνκλεκνλεύκαηα Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Θαξαβίηεο Ησάλλεο : Απνκλεκνλεύκαηα. Δθεκεξίδα Διιεληθόο Βνξξάο. Φύιια εηώλ Καίνπ Γεθεκβξίνπ Θαξάδαιε Γ : Γ.. Ζξαθιήο , Θεζζαινλίθε 1969.

8 95. Θαηζαξέαο Η. Γξεγόξηνο : Αη θαηά ηνπ Διιεληζκνύ αζθεζείζαη πξνπαγάλδαη. Αζήλαη Θαηζνπγηάλλεο Κ. Ρα : Α. Πεξί ησλ Βιάρσλ ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ. Α. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ, πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ Θνπηζνβιάρσλ. 8νλ, ζει ράξηεο. Θεζζαινλίθε Β. Δθ ηνπ βίνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ Θνπηζνβιάρσλ, επί ηνπξθνθξαηίαο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 97. Θαθηαληδή Γ: Οξθέαο εξξώλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δθδνζε Οκίινπ Οξθέα εξξώλ. Θεζζαινλίθε Θεξακόπνπινο Γ. Αληώληνο : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο Καθεδνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. Δλ Αζήλαηο Β. Οη Καθεδόλεο θαη ε Καθεδνλία. Ζκεξνιόγηνλ Κεγάιεο Διιάδνο Γ. Διιελεο θαη Καθεδόλεο. Διιεληθά 7, (37-49), Γ. Οη Βόξεηνη Διιελεο θαηά ην Δηθνζηέλα. Αλάηππν Οκηιίαο ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Δηνο Δ. Αξραία Ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ, ε Αίγππηνο θαη νη Βιάρνη. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Δηαηξεία Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Δηνο ΠΡ. Ση είλαη νη Θνπηζόβιαρνη. Δθδνζηο έηνο Ε. Πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Ζ. Ζ ζεκεξηλή γεξκαληθή επηζηήκε, πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Θνεκηδόπνπινο Λ : Θαπεηάλ Θώηηαο. Αζήλαη Οη Ιαδαίνη ηνπ Οιύκπνπ θαη απόγνλνη, εθδόζεηο Γσδώλε, Αζήλα Θόεο Α : Δγγξαθα από ην αξρείν ηνπ Θαπεηάλ Βάιηζα (Θόεο). Έθδνζε από ηνλ Β. Ιανύξδα. Θεζζαινλίθε Kόθθηλνο Γηνλύζηνο: Οη δύν πόιεκνη Αζήλαη Θνινθνηξώλεο Β : La Macedoine et l Hellenisme. Paris Θνληνύιεο Α : Βηνγξαθία Θαπεηάλ Θώηηα. Δθδνζε Θνξξέο Γ. Π. : Ζ δύλακηο ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ θαη ε ζπκβνιή απηώλ εηο ηελ Εσήλ ηνπ Δζλνπο. Αλάηππν νκηιίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δηνο Θνξηδήο Π. Σαξίησλ : Καθεδνλία γε Διιεληθή. Αζήλαη Θνηδακάλεο Π. : Α. Ζ Παλειιήληνο Ηδέα, σο δπλακηθόλ ζηνηρείνλ ηνπ ηεηάξηνπ αηώλνο π.υ. Έθδνζηο Β. Τπνκλήκαηα επί ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, πεξί κεηνλνηήησλ θαη αθνκεηώζεσο πιεζπζκώλ, Θνπθνύιεο Σ : Αξραηόηεηεο θαη Κλεκεία Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο. Αλάηππνλ εθ ησλ ρξνληθώλ ηνπ αξραηνινγηθνύ δειηίνπ, Σόκνο 23 (1968). Αζήλαη Θξπζηάιιεο Θ : Οη Βιάρνη ηεο Πίλδνπ. Απαληα Θ. Θξπζηάιιε Δπηκέιεηα Υ. Αγγεινκάηε.

9 109. Θπξηαθίδεο Ξ. Πηίιπσλ : Α. Σα Βόξεηα εζλνινγηθά όξηα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Β. Βνύιγαξνη θαη ιαύνη εηο ηελ Διιεληθήλ ηζηνξίαλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 50. Γ. Ο Διιεληθόο δσηηθόο ρώξνο από ηεο αξραηόηεηνο, κέρξη ζήκεξνλ. Δθδνζε Θπξηαθόπνπινο Η. Ξαλαγηώηεο : Σν Καθεδλόλ Διιεληθόλ Δζλνο, Αξραίνλ Πξόθξαγκα Διιάδνο. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ηλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΣΔ). Αζήλα Θύξνο Αιέμεο : Οη Βαιθαληθνί γείηνλέο καο. Αζήλα Θσλζηαληηλίδεο Ι. Θσλζηαληίλνο : Δξεπλα ελ ηε Αλσ Καθεδνλία, πεξί ηεο Αξραίαο Ζξαθιείαο ησλ Ιπγθεζηώλ. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ. Σεύρνο 19. Δηνο Θσζηόπνπινο Α : Ζ ζπκβνιή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, εηο ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλαο ηνπ Δζλνπο. Θεζζαινλίθε Θσθόο Δπάγγεινο : Α. Ζ Καθεδνλία ζηελ Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Αξηζκόο 24. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο ζηε Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Θεζζαινλίθε Γ. Nationalism and Communism in Macedonia. Civil Conflict, Politics of Mutation, National Identity. New Rochelle-New York Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηεο Καθεδνλίαο θαηά ην Αλέθδνηα πξνμεληθά έγγξαθα, κεηά ζπληόκνπ ηζηνξηθήο επηζθνπήζεσο, ΗΚΥΑ Δ. Ο Αληάξηεο Δπίζθνπνο Θίηξνπο Ληθόιανο. Δθδόζεηο Γσδώλε. Αζήλα Ladas S : The Exchahge of Minorities Bulgaria, Greece and Turkey. New York Ιανύξδαο Β : Α. Διιελεο θαη ιαύνη. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Καθεδνλία Θξάθε. Δηνο 14ν. Φύιιν Β. Ζ Κεηξόπνιηο Λεπξνθνπίνπ Θεζζαινλίθε, ΗΚΥΑ Γ. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ εξξώλ. Αζήλαη Γ. Σν Διιεληθόλ Γεληθόλ Πξνμελείνλ Θεζζαινλίθεο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ιάζθαξηο Κ : Σν Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, (ζει ). Θεζζαινλίθε Ιέηζαο Λ. Αιέμαλδξνο : Α. Γύν δηαιέμεηο : α. Σα ειαηήξηα άηηλα ώζεζαλ ηνλ Θάζζαλδξνλ λα ηδξύζε ηελ Θεζζαινλίθελ. β. Ζ Δμέιημηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ καθεδνληθήλ, ξσκαηθήλ θαη βπδαληηλήλ πεξίνδνλ. 8νλ, ζει. 72. Θεζζαινλίθε Β. Παλεγπξηθόλ ιεύθσκα Γεξκαλνύ Θαξαβαγγέιιε, κεηξνπνιίηνπ Θαζηνξηάο. 4νλ, ζει. 80 (92 εηθόλεο). Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

10 119. Ιηβαδέαο Γ. Α : Βνύιγαξνη θαη Βνπιγαξηζκνί. Αζήλαη Ιηνύκπαο Θ. Λ : Ζ αλαγθαία ζηξαηεγηθή δηαξξύζκηζηο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Ιηνύθε Ξ : Ηζηνξία ηεο Θνδάλεο. Αζήλα Ιπξηηδή Γ : Α. Ζ Δζληθή Δηαηξεία θαη ε δξάζηο απηήο. Θνδάλε Β. Έλα ρεηξόγξαθν ζεκείσκα ηνπ νπιαξρεγνύ Ησάλλνπ Ιάδνπ, γηα ηελ κάρε ηεο Πέηξαο ζηα Πεξξαηβία Γ. Γεώξγηνο Παπαδήζεο, Αξρίαηξνο ηνπ ηξαηνύ. Δθδνζηο πλδέζκνπ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ, Λνκνύ Θνδάλεο. Θεζζαινλίθε Ιπγεξόο Πηαύξνο : Δλ Ολόκαηη ηεο Καθεδνλίαο. Ο δηπισκαηηθόο πόιεκνο γηα ην όλνκα. Αζήλα Δθδόζεηο Α. Ιηβάλε Ινπξέληδεο Θ : Ζ ηζηνξία ηνπ Ρσζν-Σνπξθηθνύ πνιέκνπ. Αζήλαη Καδαξάθεο Αιέμαλδξνο : Αη ηζηνξηθαί πεξηπέηεηαη ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλεζη Καδαξάθεο Η. Θσλζηαληίλνο : Καθεδνληθόο Αγώλ Αλάηππν από ην πεξηνδηθό Κήλεο, ηεύρε 1-8. Αζήλαη Καθξή-Γηθσλύκνπ Γ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ - Απνκλεκνλεύκαηα, ΗΚΥΑ Καξθεδίλεο Ππύξνο : Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Σόκνη 4. Αζήλαη Κάξηεο Θ. Ληθόιανο : Ζ πιαζηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Καιιηάξεο Παηδεία. Αζήλα Καπξνγνξδάηνπ Κ Σακνπδνπνύινπ Α : Α. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Β. Καπξνγνξδάηνο Κ : Ζ Βόξεηνο Διιάο θαη νη Βνύιγαξνη. Αζήλαη Κέγαο Γ : Αλαηνιηθή Ρνπκειία. Αζήλαη Κειά Ξ. Λαηαιία : Παύινο Κειάο. Αζήλαη Κειάο Ιέσλ : Πνιηηηθαί Κειέηαη. Αζήλαη Κειάο Ππύξνο : Πόιεκνη Δθδνζε Κέξηδνο Λ : Δκείο νη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο ηδέξε Κεηαιιηλνύ Β. Αγγειηθή : Α. Πάλζενλ ησλ Καθεδόλσλ Αγσληζηώλ Θεζζαινλίθε Β. Ζ Διιεληθόηεο ηεο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Γ. Οη Κνλαζηεξηώηαη θαηά ηνλ εζληθόλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Θεζζαινλίθε Γ. Φύιια εθ ηεο ηζηνξίαο ηεο πνιππαζνύο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Δ. Δηθνλνγξαθεκέλνλ ιεύθσκα παιαηώλ Θεζζαινληθέσλ. Θεζζαινλίθε ΠΡ. Παιαηνί επηζηήκνλεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ε. Ιεύθσκα Καθεδνληθνύ Αγώλνο Θεζζαινλίθε Ζ.Παιαηά Θεζζαινλίθε. Θεζζαινλίθε Θ. Καθεδνληθόλ Ιεύθσκα, 1931, ηόκνο Α, 1936, ηόκνο Β.

11 137. Κηζύξεο Βαζίιεηνο : Καθεδνλία. Γε πνηηζκέλε κε αίκα. Δθδόζεηο Λέα Θέζηο. Αζήλα Κόδεο Σ. Γ : Α. Αη Διιεληθαί Θνηλόηεηεο ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Δ. Σεύρνο 25. Δηνο Β. πκβνιή θαη επίδξαζηο ησλ Γπηηθνκαθεδόλσλ, ζηελ Πλεπκαηηθήλ θαη Οηθνλνκηθήλ αλάπηπμηλ ηεο εξβίαο, θαηά ηνλ ΗΖ - ΗΘ αηώλα. ε έθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 5/41. Δηνο Γ. Ζ Καθεδνληθή εζλόηεο θαη ε Καθεδνληθή ζηελ Διιάδα Κεηνλόηεο. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελώλ. Δηνο Γ. Καθεδνληθόο Αγώλ θαη Καθεδόλεο Αξρεγνί. Θεζζαινλίθε Δ. Καθεδνληθέο Ηζηνξίεο. Φιώξηλα ΠΡ. ηα Καθεδνληθά Βνπλά. Αζήλαη Ε. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ε Λεώηεξε Καθεδνληθή Ηζηνξία, Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Κνζρόπνπινο Λ : La Fable de L IIin den ou la Pretendue. Revolution Macedonienne de εηξά άξζξσλ ζηελ εθεκεξίδα, Le Messager d Athenes , , , Mπαθνύξνο Θ. Βαζίιεηνο: Καθεδνληθή Βηβιηνθξηζία. Ζ Σεθκεξησκέλε θαη κε Δζληθηζηηθή θξηηηθή πνπ έιιεηπε, γηα ην ABECEDAR ΑΛΑΓΛΩΣΗΘΟ. πγθξηηηθή Κειέηε. Δλζεην. Πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΚΑΣΗ. Φεβξνπάξηνο Κπάιιαο Ζ : Ηζηνξία ηνπ Θξνπζόβνπ. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Mπαιάλνο Λ : Ζ παξνπζία γηαηξώλ ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα πεξηνρήο εξξώλ. Παλζεξξαηθό Ζκεξνιόγην Κπόλλεο Θ : Ζ ηξώκληηζα. Θεζζαινλίθε Κπνπθνπβάιαο Γ : Ζ γιώζζα ησλ βνπιγαξνθώλσλ ηεο Καθεδνλίαο. Έθδνζε Κπισλάο Γ. Θαιήο : Σν Καθεδνληθό Εήηεκα θαη ε Γηαβαιθαληθή πλεξγαζία. Ηλζηηηνύην Γηαβαιθαληθώλ ρέζεσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Λάιηζαο Α. Σξηζηόθνξνο : Σα Διιελνζιαπηθά ζύλνξα. Αη πξνο βνξξάλ εζληθαί καο δηεθδηθήζεηο. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Λεξάληδεο Σξήζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σξείο Σόκνη. Δθδόζεηο Αιέμαλδξνο. Θεζζαινλίθε Ληθνιαίδεο Θιεάλζεο : Α. La Macedoine. Berlin B. Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ κε Θέληξνλ θαη Βάζηλ ηελ Καθεδνλίαλ Λνηάξεο Η : Αξρείν ηεθάλνπ Ληθ. Γξαγνύκε. Αλέθδνηα Δγγξαθα γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Λνύζθαο Δ. Θσλζηαληίλνο : Α. ΣΟΠ. Δδώ Καθεδνλία. Δθδόζεηο Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Αδειθόηεο, Ιπδία. Θεζζαινλίθε

12 1986. Β. Ζ Δδεζζα ζηηο επάιμεηο ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα ( ). Βηβιηνζήθε ηεο Δδέζζεο Ληαειάθεο Ιάθεο : Αξρείν ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). Αλέθδνηα απνκλεκνλεύκαηα Οπιαξρεγνύ Α Σάμεσο, Ιάθε Ληαειάθε Λπζηαδνπνύινπ-Ξειεθίδνπ Καξία : Α. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Ηζηνξηθή Θεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθδόζεηο Βαληάο. Θεζζαινλίθε Β. Οη Βαιθαληθνί Ιανί. Από ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε. (14νο 19νο αηώλ). Β έθδνζε. Θεζζαινλίθε Μαλάιαηνο Γηνγέλεο : Α. Οη Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ. Δθδνζε Β. Σα όξηα ηνπ Διιεληζκνύ εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Δθδνζε Μάλζνο Ησάλλεο : Ηζηνξία ηεο Γεπγειήο θαη εζληθή δξάζηο ησλ θαηνίθσλ απηήο θαη ησλ πέξημ ρσξίσλ. Θεζζαινλίθε Νηθνλόκνπ Ξ : Σν Ιέρνβνλ, Πξνπύξγηνλ ηνπ Διιεληζκνύ θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα, Αλέθδνηε εξγαζία (1953), ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ ( Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ ) Ξαγηαξέο Κ : Ζ Καθεδνληθή ζύειια. Δθδόδεηο Σξνραιία. Αλαηύπσζε. Αζήλα Ξάιιεο Α. Α : Α.πιινγή ησλ θπξησηέξσλ ζηαηηζηηθώλ ησλ αθνξσζώλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ, θαη πξνζθπγηθήλ απνθαηάζηαζηλ κεηά αλαιύζεσο θαη επεμεγήζεσλ. Αζήλαη Β. Ζ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ. Αζήλαη Ξαλαγησηίδεο Η : Τγεία θαη πεξίζαιςε ζηνλ κείδνλα επεηξσηηθό ρώξν, Θεζζαινλίθε Ξαπαβύδαο Θ. Γεώξγηνο : Αγώλεο ζηνλ Διιεληθό Βνξξά. Καθεδνλία Δθδόζεηο πκκεηξία. Αζήλα Ξαπαγαξπθάινπ Ι. Ξαλαγηώηεο : Σν ρξνληθό ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο ηνπ νλόκαηνο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Γεσξγηάδε. Αζήλα Ξαπαγεσξγίνπ Αιθηβηάδνπ Αιέμαλδξνο : Ζ πκβνιή ησλ Καθεδόλσλ εηο ηνλ Πνιηηηζκόλ θαη ηνπο Αγώλαο ηνπ Δζλνπο καο. Αζήλαη Ξαπαδάηε Η. Α : Ηζηνξία Αγώλεο Γίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δθδνζηο Ξαπαδόπνπινο Π : Οη επαλαζηάζεηο ηνπ 1854 θαη ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. Δ.Κ Ξαπαζαλαζίνπ Γ : Σν Ιενληόθαξδν Κνλαζηήξη. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Ξαπαθπξηαθόπνπινο Ξ. Ησάλλεο : Βνύιγαξνη θαη Ηηαινί εγθιεκαηίαη πνιέκνπ ελ Καθεδνλία. Αζήλαη Δηζαγγειηθή αγόξεπζηο, θαηά ηελ πξώηελ δίθελ εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ ελ

13 Διιάδη, αμησκαηηθώλ Ραβάιη (ηηαινύ) θαη Θάιηθεθ(βνύιγαξνπ), ελ ησ ελ Αζήλαηο εηδηθώ ζηξαηνδηθείν, εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ. Αίζνπζα Παιαηάο Βνπιήο. πλεδξηάζεηο ηεο 6εο, 7εο, 8εο θαη 9εο Καίνπ Δπαλαδεκνζίεπζε, αλαζηαηηθή έθδνζε, εθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Ξαπαθπξηάθνο Θπξηάθνο : Ζ ηζηνξηθή ηαπηόηεηα ηεο Καθεδνλίαο θαη ην ςεπδεπίγξαθν θξάηνο ησλ θνπίσλ. Δθδνζηο ηεο Ηεξάο Κνλήο Αγίαο Θενδώξαο, ηεο Ηεξάο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ Θ : Δλαληίνλ ηνπ Ρεύκαηνο. Αζήλαη Ξαπαθσλζηαληίλνπ Κ : Ζ Καθεδνλία κεηά ηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Αζήλα Ξαπαζηακάηεο Ξ : Ο Οπιαξρεγόο Ιάθεο Πύξδαο. Φιώξηλα Πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο, ηόκνο Ξαπαζηαύξνο Η : Ζ πκβνιή ηεο Βνξείνπ Διιάδνο εηο ηνλ Αξραίνλ Διιεληθόλ Πνιηηηζκόλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Ξαπαηδαλεηέα Ξ : Καθεδνληθόο Αγώλ-Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξάζρνο Α : Ηζηνξία ηεο Ιηγθνβάλεο. Θεζζαινλίθε Ξειεθίδεο Σξήζηνο : Κύζνη θαη ύκβνια ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Ο ήιηνο ηεο Βεξγίλαο Ξεξηνδηθόλ Καθεδνληθόλ Ζκεξνιόγηνλ: Δηε Δθδνζε Παλκαθεδνληθνύ πιιόγνπ Αζελώλ Ξέηξνβηηο Δκκ. Λαηάιεο : Ακθίπνιηο ε Καθεδόλσλ Πξώηε. Αζήλαη πγρξόλσο θαη ζηνλ 3ν Σόκν ησλ εξξατθώλ Υξνληθώλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Ιανγξαθηθήο Δηαηξίαο εξξώλ Κελειίθνπ, ηνπ Ξεηξόπνπινο Α. Γεκήηξηνο : Πλεπκαηηθέο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Ξεθάλεο Γ. Γ : Οη Διιελεο ιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο θαη νη Διιελνβιάρνη. Αζήλαη Κάξηηνο 1949 θαη Ραδηνθσληθό πξόγξακκα Δ.Η.Ρ, Απξηιίνπ 1949, όπνπ πεξηέρεηαη ξαδηνθσληθή νκηιία ηεο 3 Απξηιίνπ 1949, από ηνλ ζηαζκό Αζελώλ, ηνπ Α. Γ. Θεξακόπνπινπ Ξερεώλ Θ : Ζ πξνζθνξά ηεο πόιεσο Θαζηνξηάο εηο ηνλ έλνπινλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αζήλα Ξνιύβηνο : ην ΥΥVΗΗΗ, 8, 9, θαηαγξάθεηαη ε αθόινπζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία. ηελ πξεζβεία πνπ έζηεηιε ν βαζηιεύο ηεο Καθεδνλίαο Πεξζέαο ( ηειεπηαίνο Καθεδώλ βαζηιεύο, πξηλ ηελ ππνδνύισζε ηεο Διιάδνο ζηελ Ρώκε, κεηά ηελ κάρε ηεο Πύδλαο) ζηνλ βαζηιέα ηεο Ηιιπξίαο, γηα ηελ ζύλαςε ζπκκαρίαο ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ, ζπκκεηείρε θαη έλαο πξέζβπο ηιιπξηθήο θαηαγσγήο «δηα ην ηελ δηάιεθηνλ εηδέλαη ηελ Ηιιπξίδα», πνπ απνδεηθλύεη όηη νη Καθεδόλεοδελ γλώξηδαλ ηελ ηιιπξηθή γιώζζα,

14 θαζόζνλ ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο κε ηνπο Ηιιπξηνύο, είραλ ηελ αλάγθε δηεξκελέα. Βι. επίζεο ΗΥ, 37, 7 : «πξνο Αραηνύο θαη Καθεδόλαο νκνθύινπο θαη ηνλ ηνύηνλ εγεκόλα Φίιηππνλ». Πξβι. Θαη ΗV, 9, θαη VΗΗ, 9, Ξνιύδνο Γεκήηξηνο : Αη Γηνπγθνζιαβηθαί κεηνλόηεηεο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππό Γξνο TRINIEGORSKY 1938, κεηάθξαζε θαη αλαζθεπή, όπνπ θαη δύν θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αλαζθεπή, ην έλα κε ηίηιν, Οη Καθεδόλεο θαηά ηελ αξραηόηεηα, ζει θαη ην άιιν, Ζ Διιεληθόηεο ησλ Παηόλσλ, ζει Αζήλαη Ξνιπδσίδεο Π : Κηζόο αηώλαο κε ηνλ Ηαηξηθό Θόζκν ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθδνζε Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ξνιύθαξπνο Κεηξνπνιίηεο Πηζαλίνπ θαη Πηάηηζηαο : Ζ Γπηηθή Καθεδνλία θαη ν Διιελνρξηζηηαληθόο Πνιηηηζκόο. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Γεσξγίνπ Γηθσλύκνπ Καθξή. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξνπιηαλόο Αξεο : Ζ πξνέιεπζηο ησλ Διιήλσλ, Δζλνγελεηηθή έξεπλα. Αζήλαη Ξύξδα Ι : Ζκεξνιόγηνλ ( Αξηζηνηέιεο ηεύρ.20), Φιώξηλα Οσκαίνο Θσλζηαληίλνο : Βεξγίλα. Σα επξήκαηα ηνπ ηάθνπ ηνπ Φηιίππνπ θαη ε ιανγξαθηθή εξκελεία ηνπο. Δπεηεξίδα ηνπ Θέληξνπ Δξεύλεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 25 (1981), ζειίδα 251 θαη επόκελα. Καθεδνλία. Δηνο Ξξαθηηθά Βνπιήο Ρσλ Διιήλσλ : Δηνο Ξξνκπνλάο Θ. Ησάλλεο : Ζ ζπγγέλεηα ηεο Καθεδνληθήο θαη Κπθελαηθήο Γηαιέθηνπ θαη ε Πξσηνειιεληθή Θαηαγσγή ησλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Οάπηεο Π : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα.Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη.Β. Ο Θαπεηάλ Πνύιαθαο. Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη. Αζήλαη Οσκηνπνύινπ Θαηεξίλα : Ιεπθάδηα Αξραία Κίεδα. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Παββόπνπινο Δπάγγεινο : Καθεδνλία. Α έθδνζε 1945, Β έθδνζε Παπνπληδήο Ρ : Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Λνκνύ Φισξίλεο, εηο ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Φιώξηλα. Δηνο Παξάληεο Θ. Θεόδσξνο : Γπηηθή Καθεδνλία. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Παρηνύξεο Αληώληνο : Αλακλήζεηο από ηελ δηπισκαηηθήλ κνπ ζηαδηνδξνκίαλ. Αζήλαη 1951.

15 194. Πεηδάλεο Κηιηηάδεο : Ζ πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαη ε Δπαλάζηαζηο ηνπ 1878 ελ Καθεδνλία, Ζπείξσ θαη Θεζζαιία. Αζήλαη Πηγαλίδνπ Καξία Ιηιακπάθε-Αθακάηε Καξία : Πέιια Πξσηεύνπζα ησλ Καθεδόλσλ. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα ε Δθδνζε Πίκνο Ληθόιανο : Σν Καθεδνληθό. Δθδόζεηο Πεξίπινπο. Αζήλα Πίλνο Α : Ζ Γεσγξαθηθή ελόηεο ηνπ Διιεληθνύ Κεζνγεηαθνύ ρώξνπ Πλώθ Θ : Καθεδνλία Θξάθε. Δθδνζε Θεζζαινλίθε Πνπιηώηεο-Ληθνιαίδεο Αζαλάζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Ζ Οξγάλσζηο Θεζζαινλίθεο Απνκλεκνλεύκαηα Θεζζαινλίθε Ππαλόο Λανύκ : Αλακλήζεηο εθ ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ππειηάδεο Ξ : Δθζεζηο εηο πεξηνδηθόλ Καθεδνληθόο Αγώλ. Σεύρνο 5-10/9/ Ππειησηόπνπινο Θ. Αληώληνο : Α. Οη βιαρόθσλνη Διιελεο θαη ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία θαη ν Διιεληζκόο. Αζήλαη Γ. εξβία Πηάκνο Ξ : Ο Κεηξνπνιίηεο Θαζζαλδξείαο Δηξελαίνο, Αζήλαη Πηαπξηαλόο Π. Ι : Balkan Federation. A History of the Movement toward Balkan Unity in Modern Time. Hamdem- Connecticut Πηαπξίδεο Θ. Αληώλεο : Αλλα-Κειά Παπαδνπνύινπ. Δθεί πνπ δελ πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη. Καθεδνληθόο Αγώλ- Βαιθαληθνί-Κηθξαζηαηηθό. Δθδόζεηο Κίιεηνο. Αζήλα Πηαπξόπνπινο Β : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Πηεθαλίδεο Γ : Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, σο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Αζήλαη Πηξαηεγνπνύινπ Η : Αλακλήζεηο εθ ηεο ελ Καθεδνλία επαλαζηάζεσο ηνπ Αζήλαη Ππιινγηθό έξγν : Ζ γιώζζα ηεο Καθεδνλίαο. Ζ Αξραία Καθεδνληθή θαη ε ςεπδεπίγξαθε γιώζζα ησλ θνπίσλ. Δπηκέιεηα Γ. Κπακπηληώηε. Αζήλα Οπνπ νη κειέηεο ησλ Γ. Υαηδηδάθη, Λ. Αλδξηώηε, Κ. αθειιαξίνπ, Η. Θαιιέξε, Αλη. Θαβώξε, Γ. Κπακπηληώηε Ππιινγηθό έξγν : Καθεδνλία ρξόληα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ. Γεληθή Δπνπηεία, αθειιαξίνπ Β.Κ. (Αθαδεκαηθόο). Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Ππγγξαθείο : Διέλε-Γιύθαηδε-Ahrweiler (Θαζεγήηξηα ηεο

16 Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ), Καλώιεο Αλδξόληθνο (Θαζεγεηήο ηεο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Απόζηνινο Βαθαιόπνπινο(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Robert Brownihg (Οκόηηκνο θαζεγεηήο ησλ Θιαζζηθώλ Γξακκάησλ θαη ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Θνιιεγίνπ Βirkbeck ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Θ. Θ. Γεκαξάο (Θαζεγεηήο ηεο Λενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ-νξβόλλεο), Ησάλλα Γηακαληνύξνπ (Ηζηνξηθόο), J.R.Ellis (Senior Lecturer ησλ Kιαζζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Monash ηεο Απζηξαιίαο), N.G.L.Hammond (Oκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Διιεληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bristol θαη επίηηκνο Fellow ηνπ Clare College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge), ηαύξνο Θενθαλίδεο (Θαζεγεηήο ηεο Δθεξκνζκέλεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Παληείνπ Αλσηάηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ), Ησάλλεο Θαξαγηαλλόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Θσλζηαληίλνο Θεθαιάο(Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Ιανγξαθηθνύ θαη Δζλνινγηθνύ Κνπζείνπ Θεζζαινλίθεο), Ησάλλεο Θνιηόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Λεσηέξαο Δπξσπαηθήο Ηζηνξίαο, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Δπάγγεινο Θσθόο (Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Ληθόιανο Κνπηζόπνπινο (Θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Κνξθνινγίαο θαη Ρπζκνινγίαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο), Γεκήηξεο Παληεξκαιήο (Θαζεγεηήο ηεο Θιαζζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Φαλνύια Παπάδνγινπ (Θαζεγήηξηα ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ),Υαξάιακπνο Παπαζηάζεο (Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Κ.Β. αθειιαξίνπ(αθαδεκαηθόο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηεπζπληήο ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Αξραηόηεηνο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ), Ληθόιανο βνξώλνο (Οκόηηκνο θαζεγεηήο- Γηεπζπληήο πνπδώλ ηεο Δcole pratique des Hautes Etudes ησλ Παξηζίσλ),Michel Sivignon (Θαζεγεηήο ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ, Raris-Nord), Ησάλλεο Σζνπξάηζνγινπ (Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Saarland), Αλλα Σζηηνπξίδνπ (Γηδάθησξ. Ιέθησξ ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Καλόιεο Υαηδεδάθεο(Ηζηνξηθόο ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο. Αθαδεκαηθόο), Αηθαηεξίλε Υξηζηνθηινπνύινπ(Θαζεγήηξηα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), F.W. Walbank(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Liverpool), K.A. Wardle (Lecturer ηεο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham) Ππιιόγνπ Πηαηηζηέσλ Θεζζαινλίθεο : ηαηηζηέσλ Κλήκε Ιεύθσκα. Θεζζαινλίθε 1972.

17 212. Πσηεξηάδεο Γεώξγηνο : Σν Γίνλ ηεο Καθεδνλίαο θαη αη αλαζθαθαί ηνπ Γίνπ. Ζκεξνιόγηνλ ηεο Κεγάιεο Διιάδνο ειίδεο Πσηεξόπνπινο Θ. Σ : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ, Σεύρνο 22, έηνο Β.Τπάληεζεο πξνο Βνξξάλ. Αζήλαη Ρδηλίθνπ - Θαθνύιε Αζελά : Α. Γηαηξνί ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδόζεηο Καίαλδξνο. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Καθεδόληζζα ζην ζξύιν θαη ηελ ηζηνξία. Θεζζαινλίθε Ρηκνζεάδεο Ρ : Ζ Οπλία ησλ Γηαλληηζώλ. Γηαλληηζά Ρξηαληαθπιιίδεο Α. Π : Ηζηνξηθά Βεύεο θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Δθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Δηνο Ρζάιιεο Γ : Σν δνμαζκέλν Κνλαζηήξη. Θεζζαινλίθε Ρζάκεο Ξ. Α : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Β. Οη Καθεδνλνκάρνη αδειθνί Παπαζηαύξνο θαη Ιάδαξνο Θνζκά Σζάκεο. Θεζζαινλίθε Ρζαπάλνο Γ. Π : Σν ρξνληθόλ ηεο Φισξίλεο ρξόληα αγώλσλ θαη πνιεκηθήο αξεηήο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Σ. Σεύρνο 35/36. Δηνο Ρζηιηίθεο Σαξάιακπνο : Έζηη κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία Ρζνπαλάθεο Γ. Αγαπεηόο : Γισζζηθά Καθεδνλίαο. Καθεδνλία Tζνπδεξόο Η. Δ : Γηπισκαηηθά Παξαζθήληα Αζήλαη ςειάληεο Ησάλλεο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Φεζζόπνπινο Θ. Γ : Ζ Γηαθώηηζηο Διιεληθόο Βνξξάο Θεζζαινλίθεο Πξνπαγαλδηζηηθέο Βνπιγαξηθέο Οξγαλώζεηο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Αθξόπνιηο ηεο Οη αληηθνκκνπληζηηθέο βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππέξ ηνπ ζρεκαηηζκνύ καθεδνληθνύ θξάηνπο, δηα ηεο απνζπάζεσο Διιεληθώλ εδαθώλ Φηιηππίδεο Γ : Σν Φηξκηιηαλόλ Εήηεκα, ήηνη ν εθ εξβίαο θίλδπλνο ηεο Καθεδνλίαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη εζλνινγηθή κειέηε, Πεξί ηνπ Βηιαεηίνπ ηνπ Θνζζόβνπ. Αζήλαη Σακνπδόπνπινο Σ. Α : Α. Οη Διιελεο, νη Βνύιγαξνη θαη ε βαιθαληθή ζπλελλόεζηο. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ λεσηέξα Φηιηθή Δηαηξεία. Αζήλαη Σαξηζηόο Ληθόιανο : Αιέμαλδξνο ν Φηιιέιιελ θαη ε ζπκβνιή απηνύ, εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο Καθεδνλίαο

18 228. Σαξνθόπνπ Π : Ηαηξηθή θαη Δζληθνί Αγώλεο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο ( ) Σαηδεθπξηάθνο Γ : θέςεηο θαη εληππώζεηο εθ πεξηνδείαο, αλά ηελ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Σαηδηδάθηο Λ. Γεώξγηνο : Α. Πεξί ηνπ Διιεληζκνύ ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Δπαλέθδνζε, εθδόζεηο Θπξνκάλνο. Θεζζαινλίθε Β. Λέα ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ ραξαθηήξνο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Γ. Zur Chronologie der griechish Lautgesetze und zur Sprachfrage der alten Makedonien, Kuhn s Zeitschrift. B. XXXVII, Σαηδόπνπινο Α : Die Fluchtlingsfrage in Griechenland. Athen Σηδίξνγινπ Ξαύινο : Ζ ρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Βαιθαληθή Θξίζε. Δθδόζεηο Ηδξύκαηνο Γνπιαλδξή - Υνξλ. Αζήλα Σνιέβαο Θ. Ησάλλεο : Α. Ζ Δλδηάκεζε πκθσλία Αζελώλ θνπίσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Β Οη Διιελεο ζιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα 234. Σξεζηνβαζίιεο Σξ : Σα ελ Καθεδνλία Διιεληθά Γίθαηα, Ηζηνξηθώο θαη ηαηηζηηθώο, ζην Διιεληζκόο, έηνο Σ, επηέκβξηνο 1903, ηεύρνο Σξηζηόδνπινο Θ. Γεώξγηνο : Ζ Θεζζαινλίθε Πόιηο ηνπ Δκπνξίνπ. Ηζηνξία ηνπ εκπνξίνπ από ηεο θηίζεσο απηήο, κέρξη ησλ λενηέξσλ ρξόλσλ. Θεζζαινλίθε Σύπνηο Λ. Ληθνιαίδνπ. Σζηκηζθή Σξπζαλζαθάθε- Θνπθνύιε Σάηδσ : Φίιηππνη. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Σξπζαλζόπνπινο Π. Κηραήι : Φάθεινο Καθεδνλία. Τπόδνπινη Διιελεο ησλ θνπίσλ. Δθδόζεηο ΘΑΓΚΟ. Θεζζαινλίθε Σξπζνρόνο Η. Αζαλάζηνο : Α. Ζ θαηνρή ελ Καθεδνλία. Βηβιίνλ Β. Ζ δξάζηο ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο. Σεύρνο Α. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Οκνίσο, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει.418. Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, ε δξάζηο ηεο ηηαινξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο. 8νλ, ζει. 158.Θεζζαινλίθε Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, νη Βνύιγαξνη ελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, ηεύρνο Α, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Δ. Οκνίσο κε Γ, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Σ. Πηγή: Σύνδεζμορ "Αλέξανδπορ Φιλίππος, Έλλην Μακεδών"

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών (1944-1947)

Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών (1944-1947) 1 ππξίδσλ Γ. Πινπκίδεο Ήηαν ο εθνικιζμός και ο εδαθικός επεκηαηιζμός αιηίες ηοσ Ψστρού Πολέμοσ; Η περίπηωζη ηων βαλκανικών κραηών (1944-1947) Σν 1921 ν Ακεξηθαλόο δεκνζηνγξάθνο Paul Scott Mowrer, αληαπνθξηηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα