Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία."

Transcript

1 Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη εηο ηελ επαξρίαλ Πνιπαλήο, θαηά ηελ πεξίνδνλ ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Δπηζθνπηθή ύλνδνο ηεο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζεκαζία απηήο ζήκεξνλ. Αζήλαη (αλάηππνλ από ηελ Θενινγίαλ). Γ. Ο Διιεληζκόο ηεοηξσκλίηζεο. Θεζζαινλίθε Αδακίδεο Α : Α. ηέξγηνο Παλαγησηίδεο. Δλαο άμηνο ηεξνδηδάζθαινο. Θεζζαινλίθε Β. Θαπεηάλ Ινύθαο Θόθθηλνο. Ο ιενληόθαξδνο Καθεδνλνκάρνο. Θεζζαινλίθε Aθξνπνιίηεο Γεώξγηνο: Υξνληθή ζπγγξαθή. Δθδνζε Α. Heisenbrg. Lipsiae. Σ Corpus scriptorium Historiae Byzantinae, Nikephorus Gregoras. 5. Αιεμάλδξνπ Λ. Γεκήηξηνο : Δγθισβηζκέλνη. Οη Διιελεο ησλ θνπίσλ. πγθινληζηηθέο καξηπξίεο. Δθδόζεηο Δξσδηόο. Θεζζαινλίθε Αιηβηδάηνο Ξ. Γεξ θαη Πθιέπαο - Ηνπζηηληαλόο Ξ : Ζ θαηαλνκή ησλ νκάδσλ αίκαηνο παξ Διιεζηλ, από Δζλνινγηθήο απόςεσο. Διιεληθή Ηαηξηθή, ηεύρνο 10, Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο 1948, ζει Ζ εηζαγσγή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δεκνζηεύζεθαλ θαη ζην L Hellenisme Contemporain, No 1 Janvier Fevrier 1949, όπσο θαη ζηελ αζελαηθή γαιιόθσλε εθεκεξίδα Le Messager d A δε, ζε ρσξηζηό θπιιάδην, γαιιηθά. ρεηηθά κ απηή ηελ κειέηε βιέπε Δζηία , άξζξν ηνπ π. Κειά κε ηίηιν ε θπιή καο θαη Βήκα , άξζξν κε ηίηιν, ε θπιεηηθή θαζαξόηεο ησλ Διιήλσλ. 7. Ακάληνο Θ. Α : Οη βόξεηνη γείηνλεο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη Β. Καθεδνληθά. πκβνιή εηο ηελ κεζαησληθήλ ηζηνξίαλ θαη

2 εζλνινγίαλ ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλαη Γ. Ηζηνξηθαί ζρέζεηο Διιήλσλ, έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Αλεζηόπνπινο Α : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Αλδξηώηεο Λ. Α : Σν Οκόζπνλδν Θξάηνο ησλ θνπίσλ θαη ε γιώζζα ηνπ. Δθδόζεηο ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αλαδεκνζίεπζε 1992.(Πξσηνδεκνζηεύζεθε αγγιηθά ην The Federative Republic of Skopje and its language. Aλαδεκνζίεπζε 1991). Οκνίσο εθδόζεηο Πειαζγόο. Β. Ζ Γιώζζα θαη ε Διιεληθόηεηα ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Θεζζαινλίθε Αλδξεάδε Α : Ο ιόξδνο αιίζβνπξε θαη ηα Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, εηο Δξγα, ηόκνο Γ. Αζήλαη Αλδξόληθνο Καλώιεο : α. Ζ αλαθάιπςε ηεο Καθεδνλίαο. Σξάπεδα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεσο. Αζήλα Θαη αγγιηθά: Andronikos Manolis. The Discovery of Alexander s Macedonia. Translation by John Davis. Traders Credit Bank S.A. Athens β. Βεξγίλα. Οη Βαζηιηθνί Σάθνη. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα γ. Φίιηππνο Βαζηιεύο Καθεδόλσλ. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Αμηώηεο Η. Ξ : Ζ Αλδξηαλνύπνιηο Θξάθε Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Θεζζαινλίθε Απνζηνιίδεο Κπξηίινο Θ : ηελίκαρνο. Αζήλαη Αξαβαληηλνύ Ξ : Κνλνγξαθία πεξί Θνπηζνβιάρσλ. Αζήλαη Αξγπξόπνπινο Ξ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αξξηαλόο : ην γλσζηό Η,16,11, αλαθέξεηαη όηη κεηά ηελ κάρε ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, ν Αιέμαλδξνο αθηέξσζε σο επραξηζηήξην ζηελ Παιιάδα Αζελά, 300 πεξζηθέο παλνπιίεο κε ηελ πνιύ εύγισηηε επηγξαθή: Αιέμαλδξνο Φηιίππνπ θαη νη Διιελεο, πιελ Ιαθεδαηκνλίσλ, από ησλ βαξβάξσλ ησλ ηελ Αζίαλ θαηνηθνύλησλ. Δπηγξαθή ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ ειιεληθόηεηα θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Καθεδόλσλ ζηξαηησηώλ, γηαηί ζηνπο Διιελεο πεξηιακβάλνληαλ βέβαηα θαη νη Καθεδόλεο. Πξβι. θαη Αξξηαλνύ, Η,16,10. Αιισζηε ε πξνζηάηηδα ζεά ησλ Καθεδόλσλ ήηαλ ε Αζελά. 17. Αζπξέαο Γ : Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο Αζήλαη Βαβνύζθνο Α. Θ : Ζ ζπκβνιή ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πειαγνλίαο εηο ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 33/34. Δηνο 1962, όπσο θαη ΗΚΥΑ, Θεζζαινλίθε Βαθαιόπνπινο Θ : Α. Ο Βόξεηνο Διιεληζκόο θαηά ηελ πξώηκε θάζε ηνπ Καθεδνληθνύ αγώλα. ( ). Β. Λεώηεξε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο( ). Θεζζαινλίθε 1986.

3 20. Βαζδξαβέιιεο Θ. Η : Α. Ο Αγώλαο ηνπ 1821 ζηελ Καθεδνλία. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 2/44. Δηνο 8νλ Β. ε Φηιηθή Δηαηξεία, ν Θαπνδίζηξηαο θαη ε ξσζηθή πνιηηηθή. 8νλ, ζει. 20. Θεζζαινλίθε Γεκνζίεπκα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Γ. Αξκαηνινί θαη Θιέθηεο εηο ηελ Καθεδνλίαλ. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηνπ 1854, εηο ηελ Υαιθηδηθήλ Υεξζόλεζνλ. Θεζζαινλίθε Δ.Oη Καθεδόλεο εηο ηνπο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο αγώλαο Θεζζαινλίθε Βξαβείνλ Αθαδεκίαο Αζελώλ. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. ηε+297. ΠΡ. Ζ Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο. Θεζζαινλίθε Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Βαζηιεηάδεο Γ : Σν Διιεληθόλ πξόβιεκα. Πξνδνζία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έλαληη αληαιιαγκάησλ. Αζήλαη Βέιθνο Γ : Ηζηνξηθόλ ζεκείσκα πεξί Ιαδαίσλ. Έθδνζε Κνξθσηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Θάησ Κειηάο Πηεξίσλ, ΟΗ ΙΑΕΑΗΟΗ. Θαηεξίλε Βειόπνπινο Θπξηάθνο : Καθεδνλία θαη ύβξεηο. Δθδόζεηο Θάδκνο. Θεζζαινλίθε. 24. Βεληήξεο Γ: Διιάο ηνπ Βιάρνο Β. Ληθόιανο : Α. Σν Καθεδνληθόλ, σο θάζηο ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο Σόκνη 2. Αζήλα Β. Ζ εζλνινγηθή ζύλζεζηο ησλ αλεθόλησλ εηο ηελ Διιάδα ηκεκάησλ ηεο Καθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Αζήλαη Βνγηαηδήο Θ. Β : Ζ γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπνπδαηόηεο ηνπ Καθεδνλνζξαθηθνύ ρώξνπ, δηα ηελ Διιάδα. 8νλ, ζει.24. Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 27. Βνγηαηδίδεο Θ. Ησάλλεο : Σα πξνο βνξξάλ ζύλνξα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ.18. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 9. Κειέηε αλαγλσζζείζα ελ ησ ελ Θεζζαινλίθε ζπλειζόληη πλεδξίσ Δζληθώλ Γηθαίσλ ηελ 5ελ Ηνπλίνπ Γ.Α.Ι : Ζ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθή επηβνπιή. Αζήλαη Γεδεώλ Κ : Δγγξαθα Παηξηαξρηθά θαη πλνδηθά, πεξί ηνπ Βνπιγαξηθνύ δεηήκαηνο. Αζήλαη Γεληθή Πηξαηησηηθή Δπηζεώξεζηο : Ηζηνξηθά ζεκεηώκαηα, ηνπ Τπνζηξαηήγνπ Εάγθιε Γ. Γεκεηξίνπ. A. Αη δύν Καθεδνλίαη. Β. Ζ ζεσξία ηνπ Drinov. 31. Γεληθό Δπηηειείν Πηξαηνύ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ηα εηο Θξάθελ γεγνλόηα. Αζήλαη Γηαλλαθάθνπ-Οαδέινπ Γ : Οη Δζεινληηθνί Αγώλεο ηεο Κάλεο. Αζήλαη Γηαλλάθελαο Σξ. Ησάλλεο : Βόξεηνο Καθεδνλία. Ζ απάληεζε ζηα θόπηα. Δθδόζεηο Πειαζγόο.

4 34. Γθηζδαβίδε Απ : Σν Κελέιηθνλ. Αξραηνινγηθή ηζηνξηθή κειέηε. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Γθνηδακάλεο Πσηήξηνο : Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. Δθδνζε Γθξηηδώλαο Θώζηαο : Καθεδνλία θαη ε θνπηαλή Απεηιή. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Από ηνλ Βίζκαξθ ζηνλ Λίκηηο. Πξσηόηππεο Θεζζαιηθέο Δθδόζεηο. 37. Γνλαηάο Πηπιηαλόο : Απνκλεκνλεύκαηα. Αζήλαη Γξεγόξηνο Θ. Δκκαλνπήι : Α. Διιελεο θαη Βνύιγαξνη. Β έθδνζηο. 8νλ, ζει. ε Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Σν Βνπιγαξηθόλ όξγηνλ αίκαηνο εηο ηελ Γπηηθήλ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Γπαιίζηξαο Πέξγηνο : Α. Καθεδνλία. Δθδνζε Β. Δζληθνί αγώλεο Αζήλα Γ. Ο Διιεληζκόο θαη νη Βαιθαληθνί γείηνλέο ηνπ, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ρξόλνπο. Αζήλαη Γ. Διιάο. Δθδνζε Γαγθιήο Ξ : Αξρείν Καθεδνληθνύ Αγώλνο.( ζην Κνπζείν Κπελάθε). Αζήλα. 41. Γαζθαιάθεο Απόζηνινο : Α. Ο Γεκνζζέλεο θαη νη Καθεδόλεο. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Θόζκνο. Σεύρε Δηνο Β Β. Ο Διιεληζκόο ηεο Αξραίαο Καθεδνλίαο. (Θαηαγσγή θαη γιώζζα ησλ Καθεδόλσλ). Αζήλα (= L Hellenisme de η Ancienne Macedoine, Θεζζαινλίθε 1965). 42. Γέιηα Ξελειόπε : Σα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ. 43. Γεκέζηηραο Ησάλλεο : Α. Από ηνλ Καθεδνληθό αγώλα ηνπ ζώκαηνο Ληθεθόξνπ, ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ ( Βάιηνο). Β. Δμνπιηζκόο ησλ εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ νκνεζλώλ καο. Κειέηε εηο Αξρείνλ ΓΗ. (Γηεπ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). 44. Γεκεηξόπνπινο Θεόδσξνο : Καθεδνλία. Ηζηνξία θαη Πιαζηνγξαθία. Καξκαξπγή έαξνο ειιεληθνύ εο αεί. Δθδόζεηο Θάθηνο. Αζήλα Γεκίηζαο Γ. Καξγαξίηεο : Α. Δπίηνκνο Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο. Από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Αζήλεζηλ Δπαλέθδνζε εθδόζεηο Θαξαβία, Αζήλα. Βηβιηνζήθε Ηζηνξηθώλ Κειεηώλ, 155. Β. Αξραία Γεσγξαθία ηεο Καθεδνλίαο Γόγαο Η. Κελάο: Θεζαπξόο Καθεδόλσλ. Αιι ώ Καθάξηνη, Δζηηλ κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία. Οη Βαξδαξίηεο δελ είλαη Καθεδόλεο. Ηδησηηθή έθδνζε. Αζήλα Γνύβνπ Ι : Οη Γεκηνπξγνί ηνπ ιαπνθνκκνπληζηηθνύ Κεδεληζκνύ. Αζήλαη Γξαγνύκεο Πη. Ίσλ : Θνηλόηεο, Έζλνο θαη Θξάηνο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

5 49. Γξαγνύκεο Φηι : Α. Πξνζνρή ζηελ Βόξεηνλ Διιάδα. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Πεξηνδηθόλ Λέα Δζηία. Σόκνο 850. Αζήλαη. Γεθέκβξηνο Γξαθηώηεο Η : Πεξηγξαθή Ιηηνρώξνπ θαη ρσξίσλ ηηλώλ ηεο Θαζζάλδξαο. Βηβιηνζήθε Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (αξ. ΑΗΗ 32576). 51. Γξνύγνπ Πηέιια Πααηζόγινπ-Ξαιηαδέιε Σξπζνύια : Βεξγίλα, Πεξηδηαβάδνληαο ηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα. 3ε Δθδνζε Διιεληθή πεξεζία Ρύπνπ : Hellenic Department of Information. 15, SHARIA EMAD-EL-DIN.CAIRO. Οη Βνύιγαξνη ζηε Καθεδνλία. Δπί ηε βάζεη επηζήκσλ εθζέζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο Αξρέο Θαηνρήο θαη ζηνλ Γηεζλή Δξπζξό ηαπξό. Θάηξνλ Eιιεληζκόο (Δηαηξεία) : Σα δίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ. Δθδνζε Δηαηξεία Καθεδνληθώλ Ππνπδώλ : Α. Θαξίπεηνλ Ηδξπκα Κειεηώλ Καθεδνλίαο Θξάθεο. Ο ηκπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ Δθδόζεηο Έθεζζνο Β. Macedonia and the Macedonian Question. A brief Survey. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Θξαθηθώλ Κειεηώλ : Αγρίαινο. Σόκνο ΗΘ. 56. Δπξπγέλε Γ : Ο Ησλ Γξαγνύκεο θαη ν Καθεδνληθόο Αγώλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Δθεκεξίδα Αθξόπνιηο : Α. Φύιιν Αξζξν Γεκ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α : Λα κάζνπλ κεξηθνί αληζηόξεηνη ακεξηθαλνί, όηη ν Κέγαο Αιέμαλδξνο δελ ήην Βνύιγαξνο. Β. Γύν άξζξα ηνπ Γ. Εαθπζελνύ, ηεο θαη κε ηίηιν, Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. 58. Δθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή : Γύξσ από έλα επηζηεκνληθόλ ζθάλδαινλ. (άββαο Θσλζηαληόπνπινο). Απεπζπλόκελνο πξνο ηνλ θ. ηεθαλόπνπινλ. Φύιιν ηεο Δθεκεξίδα Βξαδπλή :Α. Δηνο 43ν. Φύιιν 5278/15084/ Θύξην άξζξν θαη ράξηεο. Β. Αιηβηδάηνο Π. Γεξάζηκνο. εηξά άξζξσλ κε ηίηιν, ην αίκα ησλ Διιήλσλ, από 18 Απξηιίνπ έσο 26 Απξηιίνπ Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν θ.εμ. Αξζξα ηνπ Βνπιγάξνπ επηηεηξακκέλνπ ζηελ Αζήλα, Σνζέθ. Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη. 60. Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν Αξζξν Θ. Ρέληε. Γ εκνζίεπζε εγγξάθσλ, πεξί πξνζθνξάο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1915 από ηνπο έξβνπο, ηεο πεξηνρήο Γεπγειήο- Γνηξάλεο-ηξσκλίηζεο 61. Δθεκεξίδα Βνξξάο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν ηαηξνύ Θσκά Βαθεηάδε. Σν Καθεδνληθό Θξάηνο ησλ θνπίσλ.

6 62. Δθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή Φιώξηλαο : Αξζξν ηεο κε ηίηιν, Οη Γξαηθνκαλείο. 63. Δθεκεξίδα Δζλνο : Κηραιόπνπινο Φ: Ζ Διιεληθή Καθεδνλία Δθεκεξίδα Δκπξόο : Αξζξν Κόδε Υ. Γ, ηεο , κε ηίηιν, Πνιιαπιή Πξνδνζία. 65. Δθεκεξίδα Δζηία : Α. Δηνο ΟΒ. Φύιιν 25339/ Θύξην άξζξν. Β : Αη δηαπξαγκαηεύζεηο δηα ηελ ζπκκεηνρήλ ηεο Λνηηνζιαβίαο, εηο ηελ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο επίζεζηλ. Γ : Ζ ύπνπινο πνιηηηθή ηεο Λνηηνζιαβίαο, δηα ηελ Καθεδνλίαλ. Γ : Αη λνηηνζιαπηθαί θαη βνπιγαξηθαί δηεθδηθήζεηο επί ηεο Καθεδνλίαο. Δ. Βνπδηθιάξεο Γ. Θ : Αιη, Δδώ Διιάο Δθεκεξίδα Ζκέξα : Δηνο 1ν, αξηζκόο θύιινπ 272/ Σν αξρείν Θβέληεξ γηα ην Καθεδνληθό. ειίδεο 1Ζ θαη 6ε. 67. Δθεκεξίδα Ζκεξεζία Γξάκαο: Ο Γξακελόο ήξσο Αξκελ Θνύπηζηνο. Φύιινλ ηεο 1/7/1967. Από ηνλ Β. Παζραιίδε. 68. Δθεκεξίδα Θάξξνο, Γξάκαο : Δμηζηόξεζηο ηεο εζληθήο δξάζεσο εζλνκάξηπξνο Αξκελ. Ιόγνο ηνπ Δ. Γαπίδ. Φύιινλ ηεο 3/7/ Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή : Λ. Θαιεκέξεο. Οη ζθνπνί ησλ ζιάβσλ ζηελ Καθεδνλία. 70. Δθεκεξίδα Ρα Λέα : Α. Δπί ηε επεηείσ ηεο Ηιηληελ, εθδεινύηαη ν αληαγσληζκόο ησλ ερζξώλ καο Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο, κέζα από ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Α έθδνζε Θείκελα, Βαζίιεο Γνύλαξεο. 71. Δθεκεξίδα Λέα Αιήζεηα Θεζζαινλίθεο : Αξρηεξείο θαη Ηεξείο αγσληζηαί, ππέξ ηεο Απειεπζεξώζεσο ηεο Καθεδνλίαο. Αξζξν ηεο Αγγειηθήο Κεηαιιελνύ Δθεκεξίδα Φσο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν Γεκ. Γ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α. Ζ άκπλα ηεο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο. 73. Εάγθιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία ηνπ Αηγαίνπ θαη νη Γηνπγθνζιάβνη. Δθδόζεηο Η. ηδέξε. Αζήλα Εαθπζελόο Γ : Οη ιάβνη ελ Διιάδη, Αζήλαη Εάλλαο Αιέμαλδξνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Αλακλήζεηο. Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-Απνκλεκνλεύκαηα, Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ-Κνπζείνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-πκπόζην, Θεζζαινλίθε Εαθεηξόπνπινο Γ : Σν Θ.Θ.Δ θαη ε Καθεδνλία. Αζήλαη Θαβώξεο Αληώληνο : Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ζει ). Ησάλληλα 1983.

7 78. Θενραξίδεο Γ : ύληνκε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο, έσο ηελ Σνπξθνθξαηίαλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θνπθπδίδεο : ην ΗΗ 99, 3-6, ν νπνίνο κεηαρεηξίδεηαη σο πεγή ηνλ Ζξόδνην, αλαθέξεη όηη νη βαζηιείο ησλ Καθεδόλσλ είλαη Σεκελίδεο από ην Αξγνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, όηη απνδέρεηαη ηελ ειιεληθόηεηα ησλ Καθεδόλσλ. 80. Kαβάινο Λ : Σν Ιηηόρσξν θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ1878 θαη ν Δπάγγεινο Θνξνβάγθνο. Δθδνζε Γήκνπ Ιηηνρώξνπ. 81. Θαδάδεο Λενθιήο : Α. Σν καθεδνληθόλ πξόβιεκα. Αζήλαη Β. Ο Διιεληζκόο ελ ηε Υεξζνλήζσ ηνπ Αίκνπ. Δθδνζε Θαθθάβνο Γεκήηξηνο : Α. Ζ Καθεδνλία θαηά ηελ ηειεπηαίαλ ηεζζαξαθνληαεηίαλ θαη ηα εζληθά εκώλ δίθαηα. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 18. Β. Απνκλεκνλεύκαηα. ΔΚ. Θεζζαινλίθε Θαιαθάηεο Σξπζόζηνκνο (Κεηξνπνιίηεο Γξάκαο) : Δθζέζεηο πεξί ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο Σόκνη 2. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θαιιέξεο Ησάλλεο : Les Acnes Macedonies, Σόκνη Α - Β, Αζήλα Θαινγεξόπνπινο Κ : Οη Πξώζζνη ηεο Αλαηνιήο. Αζήλαη Θαινγηάλλεο Β : Ιεύθσκα. Δθδνζε Γήκνπ Ιαξίζεο Θαινζηύπεο Η : Καθεδνλία. Αζήλαη Θακκώλα Λ: Ηζηνξία ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. Αλέθδνηε δαθηπινγξαθεκέλε κειέηε, ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ 1953). 89. Θαλαηζνύιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο αλόδνπ ηνπ Φηιίππνπ Β. ΗΗ. Δζσηεξηθή Ηζηνξία. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 50. Θεζζαινλίθε Θαλειήο Καλώιεο : Οη Βνύιγαξνη. Αζήλα Β έθδνζε. 91. Θαλειόπνπινο Γξεγ. Θεόδσξνο : Θαπεηάλ Άγξαο. Σέιινο Αγαπελόο, Δζλνκάξηπο Δηζαγσγή ην Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδνζε πξώηε, Αζήλα 1958, ηππνγξαθείν Κπξηίδε. Δθδνζε δεύηεξε, Αζήλα 2003, εθδνηηθή παξαγσγή Δπηάινθνο ΑΒΒΔ. 92. Θαξαβαγγέιεο Γεξκαλόο Κεηξνπνιίηεο Θαζηνξηάο : Απνκλεκνλεύκαηα Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Θαξαβίηεο Ησάλλεο : Απνκλεκνλεύκαηα. Δθεκεξίδα Διιεληθόο Βνξξάο. Φύιια εηώλ Καίνπ Γεθεκβξίνπ Θαξάδαιε Γ : Γ.. Ζξαθιήο , Θεζζαινλίθε 1969.

8 95. Θαηζαξέαο Η. Γξεγόξηνο : Αη θαηά ηνπ Διιεληζκνύ αζθεζείζαη πξνπαγάλδαη. Αζήλαη Θαηζνπγηάλλεο Κ. Ρα : Α. Πεξί ησλ Βιάρσλ ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ. Α. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ, πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ Θνπηζνβιάρσλ. 8νλ, ζει ράξηεο. Θεζζαινλίθε Β. Δθ ηνπ βίνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ Θνπηζνβιάρσλ, επί ηνπξθνθξαηίαο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 97. Θαθηαληδή Γ: Οξθέαο εξξώλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δθδνζε Οκίινπ Οξθέα εξξώλ. Θεζζαινλίθε Θεξακόπνπινο Γ. Αληώληνο : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο Καθεδνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. Δλ Αζήλαηο Β. Οη Καθεδόλεο θαη ε Καθεδνλία. Ζκεξνιόγηνλ Κεγάιεο Διιάδνο Γ. Διιελεο θαη Καθεδόλεο. Διιεληθά 7, (37-49), Γ. Οη Βόξεηνη Διιελεο θαηά ην Δηθνζηέλα. Αλάηππν Οκηιίαο ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Δηνο Δ. Αξραία Ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ, ε Αίγππηνο θαη νη Βιάρνη. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Δηαηξεία Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Δηνο ΠΡ. Ση είλαη νη Θνπηζόβιαρνη. Δθδνζηο έηνο Ε. Πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Ζ. Ζ ζεκεξηλή γεξκαληθή επηζηήκε, πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Θνεκηδόπνπινο Λ : Θαπεηάλ Θώηηαο. Αζήλαη Οη Ιαδαίνη ηνπ Οιύκπνπ θαη απόγνλνη, εθδόζεηο Γσδώλε, Αζήλα Θόεο Α : Δγγξαθα από ην αξρείν ηνπ Θαπεηάλ Βάιηζα (Θόεο). Έθδνζε από ηνλ Β. Ιανύξδα. Θεζζαινλίθε Kόθθηλνο Γηνλύζηνο: Οη δύν πόιεκνη Αζήλαη Θνινθνηξώλεο Β : La Macedoine et l Hellenisme. Paris Θνληνύιεο Α : Βηνγξαθία Θαπεηάλ Θώηηα. Δθδνζε Θνξξέο Γ. Π. : Ζ δύλακηο ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ θαη ε ζπκβνιή απηώλ εηο ηελ Εσήλ ηνπ Δζλνπο. Αλάηππν νκηιίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δηνο Θνξηδήο Π. Σαξίησλ : Καθεδνλία γε Διιεληθή. Αζήλαη Θνηδακάλεο Π. : Α. Ζ Παλειιήληνο Ηδέα, σο δπλακηθόλ ζηνηρείνλ ηνπ ηεηάξηνπ αηώλνο π.υ. Έθδνζηο Β. Τπνκλήκαηα επί ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, πεξί κεηνλνηήησλ θαη αθνκεηώζεσο πιεζπζκώλ, Θνπθνύιεο Σ : Αξραηόηεηεο θαη Κλεκεία Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο. Αλάηππνλ εθ ησλ ρξνληθώλ ηνπ αξραηνινγηθνύ δειηίνπ, Σόκνο 23 (1968). Αζήλαη Θξπζηάιιεο Θ : Οη Βιάρνη ηεο Πίλδνπ. Απαληα Θ. Θξπζηάιιε Δπηκέιεηα Υ. Αγγεινκάηε.

9 109. Θπξηαθίδεο Ξ. Πηίιπσλ : Α. Σα Βόξεηα εζλνινγηθά όξηα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Β. Βνύιγαξνη θαη ιαύνη εηο ηελ Διιεληθήλ ηζηνξίαλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 50. Γ. Ο Διιεληθόο δσηηθόο ρώξνο από ηεο αξραηόηεηνο, κέρξη ζήκεξνλ. Δθδνζε Θπξηαθόπνπινο Η. Ξαλαγηώηεο : Σν Καθεδλόλ Διιεληθόλ Δζλνο, Αξραίνλ Πξόθξαγκα Διιάδνο. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ηλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΣΔ). Αζήλα Θύξνο Αιέμεο : Οη Βαιθαληθνί γείηνλέο καο. Αζήλα Θσλζηαληηλίδεο Ι. Θσλζηαληίλνο : Δξεπλα ελ ηε Αλσ Καθεδνλία, πεξί ηεο Αξραίαο Ζξαθιείαο ησλ Ιπγθεζηώλ. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ. Σεύρνο 19. Δηνο Θσζηόπνπινο Α : Ζ ζπκβνιή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, εηο ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλαο ηνπ Δζλνπο. Θεζζαινλίθε Θσθόο Δπάγγεινο : Α. Ζ Καθεδνλία ζηελ Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Αξηζκόο 24. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο ζηε Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Θεζζαινλίθε Γ. Nationalism and Communism in Macedonia. Civil Conflict, Politics of Mutation, National Identity. New Rochelle-New York Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηεο Καθεδνλίαο θαηά ην Αλέθδνηα πξνμεληθά έγγξαθα, κεηά ζπληόκνπ ηζηνξηθήο επηζθνπήζεσο, ΗΚΥΑ Δ. Ο Αληάξηεο Δπίζθνπνο Θίηξνπο Ληθόιανο. Δθδόζεηο Γσδώλε. Αζήλα Ladas S : The Exchahge of Minorities Bulgaria, Greece and Turkey. New York Ιανύξδαο Β : Α. Διιελεο θαη ιαύνη. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Καθεδνλία Θξάθε. Δηνο 14ν. Φύιιν Β. Ζ Κεηξόπνιηο Λεπξνθνπίνπ Θεζζαινλίθε, ΗΚΥΑ Γ. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ εξξώλ. Αζήλαη Γ. Σν Διιεληθόλ Γεληθόλ Πξνμελείνλ Θεζζαινλίθεο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ιάζθαξηο Κ : Σν Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, (ζει ). Θεζζαινλίθε Ιέηζαο Λ. Αιέμαλδξνο : Α. Γύν δηαιέμεηο : α. Σα ειαηήξηα άηηλα ώζεζαλ ηνλ Θάζζαλδξνλ λα ηδξύζε ηελ Θεζζαινλίθελ. β. Ζ Δμέιημηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ καθεδνληθήλ, ξσκαηθήλ θαη βπδαληηλήλ πεξίνδνλ. 8νλ, ζει. 72. Θεζζαινλίθε Β. Παλεγπξηθόλ ιεύθσκα Γεξκαλνύ Θαξαβαγγέιιε, κεηξνπνιίηνπ Θαζηνξηάο. 4νλ, ζει. 80 (92 εηθόλεο). Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

10 119. Ιηβαδέαο Γ. Α : Βνύιγαξνη θαη Βνπιγαξηζκνί. Αζήλαη Ιηνύκπαο Θ. Λ : Ζ αλαγθαία ζηξαηεγηθή δηαξξύζκηζηο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Ιηνύθε Ξ : Ηζηνξία ηεο Θνδάλεο. Αζήλα Ιπξηηδή Γ : Α. Ζ Δζληθή Δηαηξεία θαη ε δξάζηο απηήο. Θνδάλε Β. Έλα ρεηξόγξαθν ζεκείσκα ηνπ νπιαξρεγνύ Ησάλλνπ Ιάδνπ, γηα ηελ κάρε ηεο Πέηξαο ζηα Πεξξαηβία Γ. Γεώξγηνο Παπαδήζεο, Αξρίαηξνο ηνπ ηξαηνύ. Δθδνζηο πλδέζκνπ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ, Λνκνύ Θνδάλεο. Θεζζαινλίθε Ιπγεξόο Πηαύξνο : Δλ Ολόκαηη ηεο Καθεδνλίαο. Ο δηπισκαηηθόο πόιεκνο γηα ην όλνκα. Αζήλα Δθδόζεηο Α. Ιηβάλε Ινπξέληδεο Θ : Ζ ηζηνξία ηνπ Ρσζν-Σνπξθηθνύ πνιέκνπ. Αζήλαη Καδαξάθεο Αιέμαλδξνο : Αη ηζηνξηθαί πεξηπέηεηαη ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλεζη Καδαξάθεο Η. Θσλζηαληίλνο : Καθεδνληθόο Αγώλ Αλάηππν από ην πεξηνδηθό Κήλεο, ηεύρε 1-8. Αζήλαη Καθξή-Γηθσλύκνπ Γ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ - Απνκλεκνλεύκαηα, ΗΚΥΑ Καξθεδίλεο Ππύξνο : Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Σόκνη 4. Αζήλαη Κάξηεο Θ. Ληθόιανο : Ζ πιαζηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Καιιηάξεο Παηδεία. Αζήλα Καπξνγνξδάηνπ Κ Σακνπδνπνύινπ Α : Α. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Β. Καπξνγνξδάηνο Κ : Ζ Βόξεηνο Διιάο θαη νη Βνύιγαξνη. Αζήλαη Κέγαο Γ : Αλαηνιηθή Ρνπκειία. Αζήλαη Κειά Ξ. Λαηαιία : Παύινο Κειάο. Αζήλαη Κειάο Ιέσλ : Πνιηηηθαί Κειέηαη. Αζήλαη Κειάο Ππύξνο : Πόιεκνη Δθδνζε Κέξηδνο Λ : Δκείο νη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο ηδέξε Κεηαιιηλνύ Β. Αγγειηθή : Α. Πάλζενλ ησλ Καθεδόλσλ Αγσληζηώλ Θεζζαινλίθε Β. Ζ Διιεληθόηεο ηεο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Γ. Οη Κνλαζηεξηώηαη θαηά ηνλ εζληθόλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Θεζζαινλίθε Γ. Φύιια εθ ηεο ηζηνξίαο ηεο πνιππαζνύο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Δ. Δηθνλνγξαθεκέλνλ ιεύθσκα παιαηώλ Θεζζαινληθέσλ. Θεζζαινλίθε ΠΡ. Παιαηνί επηζηήκνλεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ε. Ιεύθσκα Καθεδνληθνύ Αγώλνο Θεζζαινλίθε Ζ.Παιαηά Θεζζαινλίθε. Θεζζαινλίθε Θ. Καθεδνληθόλ Ιεύθσκα, 1931, ηόκνο Α, 1936, ηόκνο Β.

11 137. Κηζύξεο Βαζίιεηνο : Καθεδνλία. Γε πνηηζκέλε κε αίκα. Δθδόζεηο Λέα Θέζηο. Αζήλα Κόδεο Σ. Γ : Α. Αη Διιεληθαί Θνηλόηεηεο ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Δ. Σεύρνο 25. Δηνο Β. πκβνιή θαη επίδξαζηο ησλ Γπηηθνκαθεδόλσλ, ζηελ Πλεπκαηηθήλ θαη Οηθνλνκηθήλ αλάπηπμηλ ηεο εξβίαο, θαηά ηνλ ΗΖ - ΗΘ αηώλα. ε έθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 5/41. Δηνο Γ. Ζ Καθεδνληθή εζλόηεο θαη ε Καθεδνληθή ζηελ Διιάδα Κεηνλόηεο. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελώλ. Δηνο Γ. Καθεδνληθόο Αγώλ θαη Καθεδόλεο Αξρεγνί. Θεζζαινλίθε Δ. Καθεδνληθέο Ηζηνξίεο. Φιώξηλα ΠΡ. ηα Καθεδνληθά Βνπλά. Αζήλαη Ε. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ε Λεώηεξε Καθεδνληθή Ηζηνξία, Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Κνζρόπνπινο Λ : La Fable de L IIin den ou la Pretendue. Revolution Macedonienne de εηξά άξζξσλ ζηελ εθεκεξίδα, Le Messager d Athenes , , , Mπαθνύξνο Θ. Βαζίιεηνο: Καθεδνληθή Βηβιηνθξηζία. Ζ Σεθκεξησκέλε θαη κε Δζληθηζηηθή θξηηηθή πνπ έιιεηπε, γηα ην ABECEDAR ΑΛΑΓΛΩΣΗΘΟ. πγθξηηηθή Κειέηε. Δλζεην. Πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΚΑΣΗ. Φεβξνπάξηνο Κπάιιαο Ζ : Ηζηνξία ηνπ Θξνπζόβνπ. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Mπαιάλνο Λ : Ζ παξνπζία γηαηξώλ ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα πεξηνρήο εξξώλ. Παλζεξξαηθό Ζκεξνιόγην Κπόλλεο Θ : Ζ ηξώκληηζα. Θεζζαινλίθε Κπνπθνπβάιαο Γ : Ζ γιώζζα ησλ βνπιγαξνθώλσλ ηεο Καθεδνλίαο. Έθδνζε Κπισλάο Γ. Θαιήο : Σν Καθεδνληθό Εήηεκα θαη ε Γηαβαιθαληθή πλεξγαζία. Ηλζηηηνύην Γηαβαιθαληθώλ ρέζεσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Λάιηζαο Α. Σξηζηόθνξνο : Σα Διιελνζιαπηθά ζύλνξα. Αη πξνο βνξξάλ εζληθαί καο δηεθδηθήζεηο. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Λεξάληδεο Σξήζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σξείο Σόκνη. Δθδόζεηο Αιέμαλδξνο. Θεζζαινλίθε Ληθνιαίδεο Θιεάλζεο : Α. La Macedoine. Berlin B. Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ κε Θέληξνλ θαη Βάζηλ ηελ Καθεδνλίαλ Λνηάξεο Η : Αξρείν ηεθάλνπ Ληθ. Γξαγνύκε. Αλέθδνηα Δγγξαθα γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Λνύζθαο Δ. Θσλζηαληίλνο : Α. ΣΟΠ. Δδώ Καθεδνλία. Δθδόζεηο Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Αδειθόηεο, Ιπδία. Θεζζαινλίθε

12 1986. Β. Ζ Δδεζζα ζηηο επάιμεηο ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα ( ). Βηβιηνζήθε ηεο Δδέζζεο Ληαειάθεο Ιάθεο : Αξρείν ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). Αλέθδνηα απνκλεκνλεύκαηα Οπιαξρεγνύ Α Σάμεσο, Ιάθε Ληαειάθε Λπζηαδνπνύινπ-Ξειεθίδνπ Καξία : Α. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Ηζηνξηθή Θεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθδόζεηο Βαληάο. Θεζζαινλίθε Β. Οη Βαιθαληθνί Ιανί. Από ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε. (14νο 19νο αηώλ). Β έθδνζε. Θεζζαινλίθε Μαλάιαηνο Γηνγέλεο : Α. Οη Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ. Δθδνζε Β. Σα όξηα ηνπ Διιεληζκνύ εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Δθδνζε Μάλζνο Ησάλλεο : Ηζηνξία ηεο Γεπγειήο θαη εζληθή δξάζηο ησλ θαηνίθσλ απηήο θαη ησλ πέξημ ρσξίσλ. Θεζζαινλίθε Νηθνλόκνπ Ξ : Σν Ιέρνβνλ, Πξνπύξγηνλ ηνπ Διιεληζκνύ θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα, Αλέθδνηε εξγαζία (1953), ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ ( Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ ) Ξαγηαξέο Κ : Ζ Καθεδνληθή ζύειια. Δθδόδεηο Σξνραιία. Αλαηύπσζε. Αζήλα Ξάιιεο Α. Α : Α.πιινγή ησλ θπξησηέξσλ ζηαηηζηηθώλ ησλ αθνξσζώλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ, θαη πξνζθπγηθήλ απνθαηάζηαζηλ κεηά αλαιύζεσο θαη επεμεγήζεσλ. Αζήλαη Β. Ζ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ. Αζήλαη Ξαλαγησηίδεο Η : Τγεία θαη πεξίζαιςε ζηνλ κείδνλα επεηξσηηθό ρώξν, Θεζζαινλίθε Ξαπαβύδαο Θ. Γεώξγηνο : Αγώλεο ζηνλ Διιεληθό Βνξξά. Καθεδνλία Δθδόζεηο πκκεηξία. Αζήλα Ξαπαγαξπθάινπ Ι. Ξαλαγηώηεο : Σν ρξνληθό ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο ηνπ νλόκαηνο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Γεσξγηάδε. Αζήλα Ξαπαγεσξγίνπ Αιθηβηάδνπ Αιέμαλδξνο : Ζ πκβνιή ησλ Καθεδόλσλ εηο ηνλ Πνιηηηζκόλ θαη ηνπο Αγώλαο ηνπ Δζλνπο καο. Αζήλαη Ξαπαδάηε Η. Α : Ηζηνξία Αγώλεο Γίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δθδνζηο Ξαπαδόπνπινο Π : Οη επαλαζηάζεηο ηνπ 1854 θαη ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. Δ.Κ Ξαπαζαλαζίνπ Γ : Σν Ιενληόθαξδν Κνλαζηήξη. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Ξαπαθπξηαθόπνπινο Ξ. Ησάλλεο : Βνύιγαξνη θαη Ηηαινί εγθιεκαηίαη πνιέκνπ ελ Καθεδνλία. Αζήλαη Δηζαγγειηθή αγόξεπζηο, θαηά ηελ πξώηελ δίθελ εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ ελ

13 Διιάδη, αμησκαηηθώλ Ραβάιη (ηηαινύ) θαη Θάιηθεθ(βνύιγαξνπ), ελ ησ ελ Αζήλαηο εηδηθώ ζηξαηνδηθείν, εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ. Αίζνπζα Παιαηάο Βνπιήο. πλεδξηάζεηο ηεο 6εο, 7εο, 8εο θαη 9εο Καίνπ Δπαλαδεκνζίεπζε, αλαζηαηηθή έθδνζε, εθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Ξαπαθπξηάθνο Θπξηάθνο : Ζ ηζηνξηθή ηαπηόηεηα ηεο Καθεδνλίαο θαη ην ςεπδεπίγξαθν θξάηνο ησλ θνπίσλ. Δθδνζηο ηεο Ηεξάο Κνλήο Αγίαο Θενδώξαο, ηεο Ηεξάο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ Θ : Δλαληίνλ ηνπ Ρεύκαηνο. Αζήλαη Ξαπαθσλζηαληίλνπ Κ : Ζ Καθεδνλία κεηά ηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Αζήλα Ξαπαζηακάηεο Ξ : Ο Οπιαξρεγόο Ιάθεο Πύξδαο. Φιώξηλα Πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο, ηόκνο Ξαπαζηαύξνο Η : Ζ πκβνιή ηεο Βνξείνπ Διιάδνο εηο ηνλ Αξραίνλ Διιεληθόλ Πνιηηηζκόλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Ξαπαηδαλεηέα Ξ : Καθεδνληθόο Αγώλ-Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξάζρνο Α : Ηζηνξία ηεο Ιηγθνβάλεο. Θεζζαινλίθε Ξειεθίδεο Σξήζηνο : Κύζνη θαη ύκβνια ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Ο ήιηνο ηεο Βεξγίλαο Ξεξηνδηθόλ Καθεδνληθόλ Ζκεξνιόγηνλ: Δηε Δθδνζε Παλκαθεδνληθνύ πιιόγνπ Αζελώλ Ξέηξνβηηο Δκκ. Λαηάιεο : Ακθίπνιηο ε Καθεδόλσλ Πξώηε. Αζήλαη πγρξόλσο θαη ζηνλ 3ν Σόκν ησλ εξξατθώλ Υξνληθώλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Ιανγξαθηθήο Δηαηξίαο εξξώλ Κελειίθνπ, ηνπ Ξεηξόπνπινο Α. Γεκήηξηνο : Πλεπκαηηθέο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Ξεθάλεο Γ. Γ : Οη Διιελεο ιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο θαη νη Διιελνβιάρνη. Αζήλαη Κάξηηνο 1949 θαη Ραδηνθσληθό πξόγξακκα Δ.Η.Ρ, Απξηιίνπ 1949, όπνπ πεξηέρεηαη ξαδηνθσληθή νκηιία ηεο 3 Απξηιίνπ 1949, από ηνλ ζηαζκό Αζελώλ, ηνπ Α. Γ. Θεξακόπνπινπ Ξερεώλ Θ : Ζ πξνζθνξά ηεο πόιεσο Θαζηνξηάο εηο ηνλ έλνπινλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αζήλα Ξνιύβηνο : ην ΥΥVΗΗΗ, 8, 9, θαηαγξάθεηαη ε αθόινπζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία. ηελ πξεζβεία πνπ έζηεηιε ν βαζηιεύο ηεο Καθεδνλίαο Πεξζέαο ( ηειεπηαίνο Καθεδώλ βαζηιεύο, πξηλ ηελ ππνδνύισζε ηεο Διιάδνο ζηελ Ρώκε, κεηά ηελ κάρε ηεο Πύδλαο) ζηνλ βαζηιέα ηεο Ηιιπξίαο, γηα ηελ ζύλαςε ζπκκαρίαο ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ, ζπκκεηείρε θαη έλαο πξέζβπο ηιιπξηθήο θαηαγσγήο «δηα ην ηελ δηάιεθηνλ εηδέλαη ηελ Ηιιπξίδα», πνπ απνδεηθλύεη όηη νη Καθεδόλεοδελ γλώξηδαλ ηελ ηιιπξηθή γιώζζα,

14 θαζόζνλ ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο κε ηνπο Ηιιπξηνύο, είραλ ηελ αλάγθε δηεξκελέα. Βι. επίζεο ΗΥ, 37, 7 : «πξνο Αραηνύο θαη Καθεδόλαο νκνθύινπο θαη ηνλ ηνύηνλ εγεκόλα Φίιηππνλ». Πξβι. Θαη ΗV, 9, θαη VΗΗ, 9, Ξνιύδνο Γεκήηξηνο : Αη Γηνπγθνζιαβηθαί κεηνλόηεηεο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππό Γξνο TRINIEGORSKY 1938, κεηάθξαζε θαη αλαζθεπή, όπνπ θαη δύν θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αλαζθεπή, ην έλα κε ηίηιν, Οη Καθεδόλεο θαηά ηελ αξραηόηεηα, ζει θαη ην άιιν, Ζ Διιεληθόηεο ησλ Παηόλσλ, ζει Αζήλαη Ξνιπδσίδεο Π : Κηζόο αηώλαο κε ηνλ Ηαηξηθό Θόζκν ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθδνζε Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ξνιύθαξπνο Κεηξνπνιίηεο Πηζαλίνπ θαη Πηάηηζηαο : Ζ Γπηηθή Καθεδνλία θαη ν Διιελνρξηζηηαληθόο Πνιηηηζκόο. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Γεσξγίνπ Γηθσλύκνπ Καθξή. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξνπιηαλόο Αξεο : Ζ πξνέιεπζηο ησλ Διιήλσλ, Δζλνγελεηηθή έξεπλα. Αζήλαη Ξύξδα Ι : Ζκεξνιόγηνλ ( Αξηζηνηέιεο ηεύρ.20), Φιώξηλα Οσκαίνο Θσλζηαληίλνο : Βεξγίλα. Σα επξήκαηα ηνπ ηάθνπ ηνπ Φηιίππνπ θαη ε ιανγξαθηθή εξκελεία ηνπο. Δπεηεξίδα ηνπ Θέληξνπ Δξεύλεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 25 (1981), ζειίδα 251 θαη επόκελα. Καθεδνλία. Δηνο Ξξαθηηθά Βνπιήο Ρσλ Διιήλσλ : Δηνο Ξξνκπνλάο Θ. Ησάλλεο : Ζ ζπγγέλεηα ηεο Καθεδνληθήο θαη Κπθελαηθήο Γηαιέθηνπ θαη ε Πξσηνειιεληθή Θαηαγσγή ησλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Οάπηεο Π : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα.Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη.Β. Ο Θαπεηάλ Πνύιαθαο. Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη. Αζήλαη Οσκηνπνύινπ Θαηεξίλα : Ιεπθάδηα Αξραία Κίεδα. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Παββόπνπινο Δπάγγεινο : Καθεδνλία. Α έθδνζε 1945, Β έθδνζε Παπνπληδήο Ρ : Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Λνκνύ Φισξίλεο, εηο ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Φιώξηλα. Δηνο Παξάληεο Θ. Θεόδσξνο : Γπηηθή Καθεδνλία. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Παρηνύξεο Αληώληνο : Αλακλήζεηο από ηελ δηπισκαηηθήλ κνπ ζηαδηνδξνκίαλ. Αζήλαη 1951.

15 194. Πεηδάλεο Κηιηηάδεο : Ζ πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαη ε Δπαλάζηαζηο ηνπ 1878 ελ Καθεδνλία, Ζπείξσ θαη Θεζζαιία. Αζήλαη Πηγαλίδνπ Καξία Ιηιακπάθε-Αθακάηε Καξία : Πέιια Πξσηεύνπζα ησλ Καθεδόλσλ. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα ε Δθδνζε Πίκνο Ληθόιανο : Σν Καθεδνληθό. Δθδόζεηο Πεξίπινπο. Αζήλα Πίλνο Α : Ζ Γεσγξαθηθή ελόηεο ηνπ Διιεληθνύ Κεζνγεηαθνύ ρώξνπ Πλώθ Θ : Καθεδνλία Θξάθε. Δθδνζε Θεζζαινλίθε Πνπιηώηεο-Ληθνιαίδεο Αζαλάζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Ζ Οξγάλσζηο Θεζζαινλίθεο Απνκλεκνλεύκαηα Θεζζαινλίθε Ππαλόο Λανύκ : Αλακλήζεηο εθ ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ππειηάδεο Ξ : Δθζεζηο εηο πεξηνδηθόλ Καθεδνληθόο Αγώλ. Σεύρνο 5-10/9/ Ππειησηόπνπινο Θ. Αληώληνο : Α. Οη βιαρόθσλνη Διιελεο θαη ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία θαη ν Διιεληζκόο. Αζήλαη Γ. εξβία Πηάκνο Ξ : Ο Κεηξνπνιίηεο Θαζζαλδξείαο Δηξελαίνο, Αζήλαη Πηαπξηαλόο Π. Ι : Balkan Federation. A History of the Movement toward Balkan Unity in Modern Time. Hamdem- Connecticut Πηαπξίδεο Θ. Αληώλεο : Αλλα-Κειά Παπαδνπνύινπ. Δθεί πνπ δελ πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη. Καθεδνληθόο Αγώλ- Βαιθαληθνί-Κηθξαζηαηηθό. Δθδόζεηο Κίιεηνο. Αζήλα Πηαπξόπνπινο Β : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Πηεθαλίδεο Γ : Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, σο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Αζήλαη Πηξαηεγνπνύινπ Η : Αλακλήζεηο εθ ηεο ελ Καθεδνλία επαλαζηάζεσο ηνπ Αζήλαη Ππιινγηθό έξγν : Ζ γιώζζα ηεο Καθεδνλίαο. Ζ Αξραία Καθεδνληθή θαη ε ςεπδεπίγξαθε γιώζζα ησλ θνπίσλ. Δπηκέιεηα Γ. Κπακπηληώηε. Αζήλα Οπνπ νη κειέηεο ησλ Γ. Υαηδηδάθη, Λ. Αλδξηώηε, Κ. αθειιαξίνπ, Η. Θαιιέξε, Αλη. Θαβώξε, Γ. Κπακπηληώηε Ππιινγηθό έξγν : Καθεδνλία ρξόληα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ. Γεληθή Δπνπηεία, αθειιαξίνπ Β.Κ. (Αθαδεκαηθόο). Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Ππγγξαθείο : Διέλε-Γιύθαηδε-Ahrweiler (Θαζεγήηξηα ηεο

16 Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ), Καλώιεο Αλδξόληθνο (Θαζεγεηήο ηεο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Απόζηνινο Βαθαιόπνπινο(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Robert Brownihg (Οκόηηκνο θαζεγεηήο ησλ Θιαζζηθώλ Γξακκάησλ θαη ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Θνιιεγίνπ Βirkbeck ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Θ. Θ. Γεκαξάο (Θαζεγεηήο ηεο Λενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ-νξβόλλεο), Ησάλλα Γηακαληνύξνπ (Ηζηνξηθόο), J.R.Ellis (Senior Lecturer ησλ Kιαζζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Monash ηεο Απζηξαιίαο), N.G.L.Hammond (Oκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Διιεληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bristol θαη επίηηκνο Fellow ηνπ Clare College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge), ηαύξνο Θενθαλίδεο (Θαζεγεηήο ηεο Δθεξκνζκέλεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Παληείνπ Αλσηάηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ), Ησάλλεο Θαξαγηαλλόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Θσλζηαληίλνο Θεθαιάο(Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Ιανγξαθηθνύ θαη Δζλνινγηθνύ Κνπζείνπ Θεζζαινλίθεο), Ησάλλεο Θνιηόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Λεσηέξαο Δπξσπαηθήο Ηζηνξίαο, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Δπάγγεινο Θσθόο (Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Ληθόιανο Κνπηζόπνπινο (Θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Κνξθνινγίαο θαη Ρπζκνινγίαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο), Γεκήηξεο Παληεξκαιήο (Θαζεγεηήο ηεο Θιαζζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Φαλνύια Παπάδνγινπ (Θαζεγήηξηα ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ),Υαξάιακπνο Παπαζηάζεο (Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Κ.Β. αθειιαξίνπ(αθαδεκαηθόο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηεπζπληήο ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Αξραηόηεηνο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ), Ληθόιανο βνξώλνο (Οκόηηκνο θαζεγεηήο- Γηεπζπληήο πνπδώλ ηεο Δcole pratique des Hautes Etudes ησλ Παξηζίσλ),Michel Sivignon (Θαζεγεηήο ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ, Raris-Nord), Ησάλλεο Σζνπξάηζνγινπ (Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Saarland), Αλλα Σζηηνπξίδνπ (Γηδάθησξ. Ιέθησξ ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Καλόιεο Υαηδεδάθεο(Ηζηνξηθόο ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο. Αθαδεκαηθόο), Αηθαηεξίλε Υξηζηνθηινπνύινπ(Θαζεγήηξηα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), F.W. Walbank(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Liverpool), K.A. Wardle (Lecturer ηεο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham) Ππιιόγνπ Πηαηηζηέσλ Θεζζαινλίθεο : ηαηηζηέσλ Κλήκε Ιεύθσκα. Θεζζαινλίθε 1972.

17 212. Πσηεξηάδεο Γεώξγηνο : Σν Γίνλ ηεο Καθεδνλίαο θαη αη αλαζθαθαί ηνπ Γίνπ. Ζκεξνιόγηνλ ηεο Κεγάιεο Διιάδνο ειίδεο Πσηεξόπνπινο Θ. Σ : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ, Σεύρνο 22, έηνο Β.Τπάληεζεο πξνο Βνξξάλ. Αζήλαη Ρδηλίθνπ - Θαθνύιε Αζελά : Α. Γηαηξνί ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδόζεηο Καίαλδξνο. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Καθεδόληζζα ζην ζξύιν θαη ηελ ηζηνξία. Θεζζαινλίθε Ρηκνζεάδεο Ρ : Ζ Οπλία ησλ Γηαλληηζώλ. Γηαλληηζά Ρξηαληαθπιιίδεο Α. Π : Ηζηνξηθά Βεύεο θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Δθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Δηνο Ρζάιιεο Γ : Σν δνμαζκέλν Κνλαζηήξη. Θεζζαινλίθε Ρζάκεο Ξ. Α : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Β. Οη Καθεδνλνκάρνη αδειθνί Παπαζηαύξνο θαη Ιάδαξνο Θνζκά Σζάκεο. Θεζζαινλίθε Ρζαπάλνο Γ. Π : Σν ρξνληθόλ ηεο Φισξίλεο ρξόληα αγώλσλ θαη πνιεκηθήο αξεηήο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Σ. Σεύρνο 35/36. Δηνο Ρζηιηίθεο Σαξάιακπνο : Έζηη κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία Ρζνπαλάθεο Γ. Αγαπεηόο : Γισζζηθά Καθεδνλίαο. Καθεδνλία Tζνπδεξόο Η. Δ : Γηπισκαηηθά Παξαζθήληα Αζήλαη ςειάληεο Ησάλλεο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Φεζζόπνπινο Θ. Γ : Ζ Γηαθώηηζηο Διιεληθόο Βνξξάο Θεζζαινλίθεο Πξνπαγαλδηζηηθέο Βνπιγαξηθέο Οξγαλώζεηο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Αθξόπνιηο ηεο Οη αληηθνκκνπληζηηθέο βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππέξ ηνπ ζρεκαηηζκνύ καθεδνληθνύ θξάηνπο, δηα ηεο απνζπάζεσο Διιεληθώλ εδαθώλ Φηιηππίδεο Γ : Σν Φηξκηιηαλόλ Εήηεκα, ήηνη ν εθ εξβίαο θίλδπλνο ηεο Καθεδνλίαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη εζλνινγηθή κειέηε, Πεξί ηνπ Βηιαεηίνπ ηνπ Θνζζόβνπ. Αζήλαη Σακνπδόπνπινο Σ. Α : Α. Οη Διιελεο, νη Βνύιγαξνη θαη ε βαιθαληθή ζπλελλόεζηο. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ λεσηέξα Φηιηθή Δηαηξεία. Αζήλαη Σαξηζηόο Ληθόιανο : Αιέμαλδξνο ν Φηιιέιιελ θαη ε ζπκβνιή απηνύ, εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο Καθεδνλίαο

18 228. Σαξνθόπνπ Π : Ηαηξηθή θαη Δζληθνί Αγώλεο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο ( ) Σαηδεθπξηάθνο Γ : θέςεηο θαη εληππώζεηο εθ πεξηνδείαο, αλά ηελ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Σαηδηδάθηο Λ. Γεώξγηνο : Α. Πεξί ηνπ Διιεληζκνύ ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Δπαλέθδνζε, εθδόζεηο Θπξνκάλνο. Θεζζαινλίθε Β. Λέα ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ ραξαθηήξνο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Γ. Zur Chronologie der griechish Lautgesetze und zur Sprachfrage der alten Makedonien, Kuhn s Zeitschrift. B. XXXVII, Σαηδόπνπινο Α : Die Fluchtlingsfrage in Griechenland. Athen Σηδίξνγινπ Ξαύινο : Ζ ρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Βαιθαληθή Θξίζε. Δθδόζεηο Ηδξύκαηνο Γνπιαλδξή - Υνξλ. Αζήλα Σνιέβαο Θ. Ησάλλεο : Α. Ζ Δλδηάκεζε πκθσλία Αζελώλ θνπίσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Β Οη Διιελεο ζιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα 234. Σξεζηνβαζίιεο Σξ : Σα ελ Καθεδνλία Διιεληθά Γίθαηα, Ηζηνξηθώο θαη ηαηηζηηθώο, ζην Διιεληζκόο, έηνο Σ, επηέκβξηνο 1903, ηεύρνο Σξηζηόδνπινο Θ. Γεώξγηνο : Ζ Θεζζαινλίθε Πόιηο ηνπ Δκπνξίνπ. Ηζηνξία ηνπ εκπνξίνπ από ηεο θηίζεσο απηήο, κέρξη ησλ λενηέξσλ ρξόλσλ. Θεζζαινλίθε Σύπνηο Λ. Ληθνιαίδνπ. Σζηκηζθή Σξπζαλζαθάθε- Θνπθνύιε Σάηδσ : Φίιηππνη. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Σξπζαλζόπνπινο Π. Κηραήι : Φάθεινο Καθεδνλία. Τπόδνπινη Διιελεο ησλ θνπίσλ. Δθδόζεηο ΘΑΓΚΟ. Θεζζαινλίθε Σξπζνρόνο Η. Αζαλάζηνο : Α. Ζ θαηνρή ελ Καθεδνλία. Βηβιίνλ Β. Ζ δξάζηο ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο. Σεύρνο Α. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Οκνίσο, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει.418. Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, ε δξάζηο ηεο ηηαινξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο. 8νλ, ζει. 158.Θεζζαινλίθε Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, νη Βνύιγαξνη ελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, ηεύρνο Α, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Δ. Οκνίσο κε Γ, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Σ. Πηγή: Σύνδεζμορ "Αλέξανδπορ Φιλίππος, Έλλην Μακεδών"

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΜΤΡΝΑΗΟΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1821 ΑΘΗΝΑ 1894) Σνπ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΗ Πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα, επηρεηξεκαηίαο, εθνπιηζηήο, λαππεγόο, εθδόηεο, δηπισκάηεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη θύξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα