Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία."

Transcript

1 Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη εηο ηελ επαξρίαλ Πνιπαλήο, θαηά ηελ πεξίνδνλ ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Δπηζθνπηθή ύλνδνο ηεο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζεκαζία απηήο ζήκεξνλ. Αζήλαη (αλάηππνλ από ηελ Θενινγίαλ). Γ. Ο Διιεληζκόο ηεοηξσκλίηζεο. Θεζζαινλίθε Αδακίδεο Α : Α. ηέξγηνο Παλαγησηίδεο. Δλαο άμηνο ηεξνδηδάζθαινο. Θεζζαινλίθε Β. Θαπεηάλ Ινύθαο Θόθθηλνο. Ο ιενληόθαξδνο Καθεδνλνκάρνο. Θεζζαινλίθε Aθξνπνιίηεο Γεώξγηνο: Υξνληθή ζπγγξαθή. Δθδνζε Α. Heisenbrg. Lipsiae. Σ Corpus scriptorium Historiae Byzantinae, Nikephorus Gregoras. 5. Αιεμάλδξνπ Λ. Γεκήηξηνο : Δγθισβηζκέλνη. Οη Διιελεο ησλ θνπίσλ. πγθινληζηηθέο καξηπξίεο. Δθδόζεηο Δξσδηόο. Θεζζαινλίθε Αιηβηδάηνο Ξ. Γεξ θαη Πθιέπαο - Ηνπζηηληαλόο Ξ : Ζ θαηαλνκή ησλ νκάδσλ αίκαηνο παξ Διιεζηλ, από Δζλνινγηθήο απόςεσο. Διιεληθή Ηαηξηθή, ηεύρνο 10, Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο 1948, ζει Ζ εηζαγσγή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δεκνζηεύζεθαλ θαη ζην L Hellenisme Contemporain, No 1 Janvier Fevrier 1949, όπσο θαη ζηελ αζελαηθή γαιιόθσλε εθεκεξίδα Le Messager d A δε, ζε ρσξηζηό θπιιάδην, γαιιηθά. ρεηηθά κ απηή ηελ κειέηε βιέπε Δζηία , άξζξν ηνπ π. Κειά κε ηίηιν ε θπιή καο θαη Βήκα , άξζξν κε ηίηιν, ε θπιεηηθή θαζαξόηεο ησλ Διιήλσλ. 7. Ακάληνο Θ. Α : Οη βόξεηνη γείηνλεο ηεο Διιάδνο. Αζήλαη Β. Καθεδνληθά. πκβνιή εηο ηελ κεζαησληθήλ ηζηνξίαλ θαη

2 εζλνινγίαλ ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλαη Γ. Ηζηνξηθαί ζρέζεηο Διιήλσλ, έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Αλεζηόπνπινο Α : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Αλδξηώηεο Λ. Α : Σν Οκόζπνλδν Θξάηνο ησλ θνπίσλ θαη ε γιώζζα ηνπ. Δθδόζεηο ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αλαδεκνζίεπζε 1992.(Πξσηνδεκνζηεύζεθε αγγιηθά ην The Federative Republic of Skopje and its language. Aλαδεκνζίεπζε 1991). Οκνίσο εθδόζεηο Πειαζγόο. Β. Ζ Γιώζζα θαη ε Διιεληθόηεηα ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Θεζζαινλίθε Αλδξεάδε Α : Ο ιόξδνο αιίζβνπξε θαη ηα Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, εηο Δξγα, ηόκνο Γ. Αζήλαη Αλδξόληθνο Καλώιεο : α. Ζ αλαθάιπςε ηεο Καθεδνλίαο. Σξάπεδα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεσο. Αζήλα Θαη αγγιηθά: Andronikos Manolis. The Discovery of Alexander s Macedonia. Translation by John Davis. Traders Credit Bank S.A. Athens β. Βεξγίλα. Οη Βαζηιηθνί Σάθνη. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα γ. Φίιηππνο Βαζηιεύο Καθεδόλσλ. Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Αμηώηεο Η. Ξ : Ζ Αλδξηαλνύπνιηο Θξάθε Αλαηνιηθή Ρσκπιία. Θεζζαινλίθε Απνζηνιίδεο Κπξηίινο Θ : ηελίκαρνο. Αζήλαη Αξαβαληηλνύ Ξ : Κνλνγξαθία πεξί Θνπηζνβιάρσλ. Αζήλαη Αξγπξόπνπινο Ξ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Αξξηαλόο : ην γλσζηό Η,16,11, αλαθέξεηαη όηη κεηά ηελ κάρε ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, ν Αιέμαλδξνο αθηέξσζε σο επραξηζηήξην ζηελ Παιιάδα Αζελά, 300 πεξζηθέο παλνπιίεο κε ηελ πνιύ εύγισηηε επηγξαθή: Αιέμαλδξνο Φηιίππνπ θαη νη Διιελεο, πιελ Ιαθεδαηκνλίσλ, από ησλ βαξβάξσλ ησλ ηελ Αζίαλ θαηνηθνύλησλ. Δπηγξαθή ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ ειιεληθόηεηα θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Καθεδόλσλ ζηξαηησηώλ, γηαηί ζηνπο Διιελεο πεξηιακβάλνληαλ βέβαηα θαη νη Καθεδόλεο. Πξβι. θαη Αξξηαλνύ, Η,16,10. Αιισζηε ε πξνζηάηηδα ζεά ησλ Καθεδόλσλ ήηαλ ε Αζελά. 17. Αζπξέαο Γ : Πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο Αζήλαη Βαβνύζθνο Α. Θ : Ζ ζπκβνιή ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πειαγνλίαο εηο ηελ Ηζηνξίαλ ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 33/34. Δηνο 1962, όπσο θαη ΗΚΥΑ, Θεζζαινλίθε Βαθαιόπνπινο Θ : Α. Ο Βόξεηνο Διιεληζκόο θαηά ηελ πξώηκε θάζε ηνπ Καθεδνληθνύ αγώλα. ( ). Β. Λεώηεξε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο( ). Θεζζαινλίθε 1986.

3 20. Βαζδξαβέιιεο Θ. Η : Α. Ο Αγώλαο ηνπ 1821 ζηελ Καθεδνλία. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 2/44. Δηνο 8νλ Β. ε Φηιηθή Δηαηξεία, ν Θαπνδίζηξηαο θαη ε ξσζηθή πνιηηηθή. 8νλ, ζει. 20. Θεζζαινλίθε Γεκνζίεπκα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Γ. Αξκαηνινί θαη Θιέθηεο εηο ηελ Καθεδνλίαλ. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηνπ 1854, εηο ηελ Υαιθηδηθήλ Υεξζόλεζνλ. Θεζζαινλίθε Δ.Oη Καθεδόλεο εηο ηνπο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο αγώλαο Θεζζαινλίθε Βξαβείνλ Αθαδεκίαο Αζελώλ. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. ηε+297. ΠΡ. Ζ Θεζζαινλίθε θαηά ηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο. Θεζζαινλίθε Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Βαζηιεηάδεο Γ : Σν Διιεληθόλ πξόβιεκα. Πξνδνζία ηεο Γηνπγθνζιαβίαο έλαληη αληαιιαγκάησλ. Αζήλαη Βέιθνο Γ : Ηζηνξηθόλ ζεκείσκα πεξί Ιαδαίσλ. Έθδνζε Κνξθσηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Θάησ Κειηάο Πηεξίσλ, ΟΗ ΙΑΕΑΗΟΗ. Θαηεξίλε Βειόπνπινο Θπξηάθνο : Καθεδνλία θαη ύβξεηο. Δθδόζεηο Θάδκνο. Θεζζαινλίθε. 24. Βεληήξεο Γ: Διιάο ηνπ Βιάρνο Β. Ληθόιανο : Α. Σν Καθεδνληθόλ, σο θάζηο ηνπ Αλαηνιηθνύ Εεηήκαηνο Σόκνη 2. Αζήλα Β. Ζ εζλνινγηθή ζύλζεζηο ησλ αλεθόλησλ εηο ηελ Διιάδα ηκεκάησλ ηεο Καθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Αζήλαη Βνγηαηδήο Θ. Β : Ζ γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπνπδαηόηεο ηνπ Καθεδνλνζξαθηθνύ ρώξνπ, δηα ηελ Διιάδα. 8νλ, ζει.24. Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 27. Βνγηαηδίδεο Θ. Ησάλλεο : Σα πξνο βνξξάλ ζύλνξα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ.18. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 9. Κειέηε αλαγλσζζείζα ελ ησ ελ Θεζζαινλίθε ζπλειζόληη πλεδξίσ Δζληθώλ Γηθαίσλ ηελ 5ελ Ηνπλίνπ Γ.Α.Ι : Ζ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο Βνπιγαξνθνκκνπληζηηθή επηβνπιή. Αζήλαη Γεδεώλ Κ : Δγγξαθα Παηξηαξρηθά θαη πλνδηθά, πεξί ηνπ Βνπιγαξηθνύ δεηήκαηνο. Αζήλαη Γεληθή Πηξαηησηηθή Δπηζεώξεζηο : Ηζηνξηθά ζεκεηώκαηα, ηνπ Τπνζηξαηήγνπ Εάγθιε Γ. Γεκεηξίνπ. A. Αη δύν Καθεδνλίαη. Β. Ζ ζεσξία ηνπ Drinov. 31. Γεληθό Δπηηειείν Πηξαηνύ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ηα εηο Θξάθελ γεγνλόηα. Αζήλαη Γηαλλαθάθνπ-Οαδέινπ Γ : Οη Δζεινληηθνί Αγώλεο ηεο Κάλεο. Αζήλαη Γηαλλάθελαο Σξ. Ησάλλεο : Βόξεηνο Καθεδνλία. Ζ απάληεζε ζηα θόπηα. Δθδόζεηο Πειαζγόο.

4 34. Γθηζδαβίδε Απ : Σν Κελέιηθνλ. Αξραηνινγηθή ηζηνξηθή κειέηε. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Γθνηδακάλεο Πσηήξηνο : Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. Δθδνζε Γθξηηδώλαο Θώζηαο : Καθεδνλία θαη ε θνπηαλή Απεηιή. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Από ηνλ Βίζκαξθ ζηνλ Λίκηηο. Πξσηόηππεο Θεζζαιηθέο Δθδόζεηο. 37. Γνλαηάο Πηπιηαλόο : Απνκλεκνλεύκαηα. Αζήλαη Γξεγόξηνο Θ. Δκκαλνπήι : Α. Διιελεο θαη Βνύιγαξνη. Β έθδνζηο. 8νλ, ζει. ε Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Σν Βνπιγαξηθόλ όξγηνλ αίκαηνο εηο ηελ Γπηηθήλ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Γπαιίζηξαο Πέξγηνο : Α. Καθεδνλία. Δθδνζε Β. Δζληθνί αγώλεο Αζήλα Γ. Ο Διιεληζκόο θαη νη Βαιθαληθνί γείηνλέο ηνπ, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ρξόλνπο. Αζήλαη Γ. Διιάο. Δθδνζε Γαγθιήο Ξ : Αξρείν Καθεδνληθνύ Αγώλνο.( ζην Κνπζείν Κπελάθε). Αζήλα. 41. Γαζθαιάθεο Απόζηνινο : Α. Ο Γεκνζζέλεο θαη νη Καθεδόλεο. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Θόζκνο. Σεύρε Δηνο Β Β. Ο Διιεληζκόο ηεο Αξραίαο Καθεδνλίαο. (Θαηαγσγή θαη γιώζζα ησλ Καθεδόλσλ). Αζήλα (= L Hellenisme de η Ancienne Macedoine, Θεζζαινλίθε 1965). 42. Γέιηα Ξελειόπε : Σα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ. 43. Γεκέζηηραο Ησάλλεο : Α. Από ηνλ Καθεδνληθό αγώλα ηνπ ζώκαηνο Ληθεθόξνπ, ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ ( Βάιηνο). Β. Δμνπιηζκόο ησλ εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ νκνεζλώλ καο. Κειέηε εηο Αξρείνλ ΓΗ. (Γηεπ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). 44. Γεκεηξόπνπινο Θεόδσξνο : Καθεδνλία. Ηζηνξία θαη Πιαζηνγξαθία. Καξκαξπγή έαξνο ειιεληθνύ εο αεί. Δθδόζεηο Θάθηνο. Αζήλα Γεκίηζαο Γ. Καξγαξίηεο : Α. Δπίηνκνο Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο. Από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Αζήλεζηλ Δπαλέθδνζε εθδόζεηο Θαξαβία, Αζήλα. Βηβιηνζήθε Ηζηνξηθώλ Κειεηώλ, 155. Β. Αξραία Γεσγξαθία ηεο Καθεδνλίαο Γόγαο Η. Κελάο: Θεζαπξόο Καθεδόλσλ. Αιι ώ Καθάξηνη, Δζηηλ κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία. Οη Βαξδαξίηεο δελ είλαη Καθεδόλεο. Ηδησηηθή έθδνζε. Αζήλα Γνύβνπ Ι : Οη Γεκηνπξγνί ηνπ ιαπνθνκκνπληζηηθνύ Κεδεληζκνύ. Αζήλαη Γξαγνύκεο Πη. Ίσλ : Θνηλόηεο, Έζλνο θαη Θξάηνο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

5 49. Γξαγνύκεο Φηι : Α. Πξνζνρή ζηελ Βόξεηνλ Διιάδα. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Πεξηνδηθόλ Λέα Δζηία. Σόκνο 850. Αζήλαη. Γεθέκβξηνο Γξαθηώηεο Η : Πεξηγξαθή Ιηηνρώξνπ θαη ρσξίσλ ηηλώλ ηεο Θαζζάλδξαο. Βηβιηνζήθε Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (αξ. ΑΗΗ 32576). 51. Γξνύγνπ Πηέιια Πααηζόγινπ-Ξαιηαδέιε Σξπζνύια : Βεξγίλα, Πεξηδηαβάδνληαο ηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα. 3ε Δθδνζε Διιεληθή πεξεζία Ρύπνπ : Hellenic Department of Information. 15, SHARIA EMAD-EL-DIN.CAIRO. Οη Βνύιγαξνη ζηε Καθεδνλία. Δπί ηε βάζεη επηζήκσλ εθζέζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο Αξρέο Θαηνρήο θαη ζηνλ Γηεζλή Δξπζξό ηαπξό. Θάηξνλ Eιιεληζκόο (Δηαηξεία) : Σα δίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ. Δθδνζε Δηαηξεία Καθεδνληθώλ Ππνπδώλ : Α. Θαξίπεηνλ Ηδξπκα Κειεηώλ Καθεδνλίαο Θξάθεο. Ο ηκπεξηαιηζκόο ησλ θνπίσλ Δθδόζεηο Έθεζζνο Β. Macedonia and the Macedonian Question. A brief Survey. Θεζζαινλίθε Δηαηξεία Θξαθηθώλ Κειεηώλ : Αγρίαινο. Σόκνο ΗΘ. 56. Δπξπγέλε Γ : Ο Ησλ Γξαγνύκεο θαη ν Καθεδνληθόο Αγώλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Δθεκεξίδα Αθξόπνιηο : Α. Φύιιν Αξζξν Γεκ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α : Λα κάζνπλ κεξηθνί αληζηόξεηνη ακεξηθαλνί, όηη ν Κέγαο Αιέμαλδξνο δελ ήην Βνύιγαξνο. Β. Γύν άξζξα ηνπ Γ. Εαθπζελνύ, ηεο θαη κε ηίηιν, Σν Καθεδνληθόλ Εήηεκα. 58. Δθεκεξίδα Απνγεπκαηηλή : Γύξσ από έλα επηζηεκνληθόλ ζθάλδαινλ. (άββαο Θσλζηαληόπνπινο). Απεπζπλόκελνο πξνο ηνλ θ. ηεθαλόπνπινλ. Φύιιν ηεο Δθεκεξίδα Βξαδπλή :Α. Δηνο 43ν. Φύιιν 5278/15084/ Θύξην άξζξν θαη ράξηεο. Β. Αιηβηδάηνο Π. Γεξάζηκνο. εηξά άξζξσλ κε ηίηιν, ην αίκα ησλ Διιήλσλ, από 18 Απξηιίνπ έσο 26 Απξηιίνπ Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν θ.εμ. Αξζξα ηνπ Βνπιγάξνπ επηηεηξακκέλνπ ζηελ Αζήλα, Σνζέθ. Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη. 60. Δθεκεξίδα Βήκα Αζελώλ : Φύιιν Αξζξν Θ. Ρέληε. Γ εκνζίεπζε εγγξάθσλ, πεξί πξνζθνξάο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1915 από ηνπο έξβνπο, ηεο πεξηνρήο Γεπγειήο- Γνηξάλεο-ηξσκλίηζεο 61. Δθεκεξίδα Βνξξάο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν ηαηξνύ Θσκά Βαθεηάδε. Σν Καθεδνληθό Θξάηνο ησλ θνπίσλ.

6 62. Δθεκεξίδα Διιεληθή Φσλή Φιώξηλαο : Αξζξν ηεο κε ηίηιν, Οη Γξαηθνκαλείο. 63. Δθεκεξίδα Δζλνο : Κηραιόπνπινο Φ: Ζ Διιεληθή Καθεδνλία Δθεκεξίδα Δκπξόο : Αξζξν Κόδε Υ. Γ, ηεο , κε ηίηιν, Πνιιαπιή Πξνδνζία. 65. Δθεκεξίδα Δζηία : Α. Δηνο ΟΒ. Φύιιν 25339/ Θύξην άξζξν. Β : Αη δηαπξαγκαηεύζεηο δηα ηελ ζπκκεηνρήλ ηεο Λνηηνζιαβίαο, εηο ηελ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο επίζεζηλ. Γ : Ζ ύπνπινο πνιηηηθή ηεο Λνηηνζιαβίαο, δηα ηελ Καθεδνλίαλ. Γ : Αη λνηηνζιαπηθαί θαη βνπιγαξηθαί δηεθδηθήζεηο επί ηεο Καθεδνλίαο. Δ. Βνπδηθιάξεο Γ. Θ : Αιη, Δδώ Διιάο Δθεκεξίδα Ζκέξα : Δηνο 1ν, αξηζκόο θύιινπ 272/ Σν αξρείν Θβέληεξ γηα ην Καθεδνληθό. ειίδεο 1Ζ θαη 6ε. 67. Δθεκεξίδα Ζκεξεζία Γξάκαο: Ο Γξακελόο ήξσο Αξκελ Θνύπηζηνο. Φύιινλ ηεο 1/7/1967. Από ηνλ Β. Παζραιίδε. 68. Δθεκεξίδα Θάξξνο, Γξάκαο : Δμηζηόξεζηο ηεο εζληθήο δξάζεσο εζλνκάξηπξνο Αξκελ. Ιόγνο ηνπ Δ. Γαπίδ. Φύιινλ ηεο 3/7/ Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή : Λ. Θαιεκέξεο. Οη ζθνπνί ησλ ζιάβσλ ζηελ Καθεδνλία. 70. Δθεκεξίδα Ρα Λέα : Α. Δπί ηε επεηείσ ηεο Ηιηληελ, εθδεινύηαη ν αληαγσληζκόο ησλ ερζξώλ καο Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο, κέζα από ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Α έθδνζε Θείκελα, Βαζίιεο Γνύλαξεο. 71. Δθεκεξίδα Λέα Αιήζεηα Θεζζαινλίθεο : Αξρηεξείο θαη Ηεξείο αγσληζηαί, ππέξ ηεο Απειεπζεξώζεσο ηεο Καθεδνλίαο. Αξζξν ηεο Αγγειηθήο Κεηαιιελνύ Δθεκεξίδα Φσο Θεζζαινλίθεο : Φύιιν Αξζξν Γεκ. Γ. Εάγθιε, Τπ/γνπ ε.α. Ζ άκπλα ηεο Καθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Θξάθεο. 73. Εάγθιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία ηνπ Αηγαίνπ θαη νη Γηνπγθνζιάβνη. Δθδόζεηο Η. ηδέξε. Αζήλα Εαθπζελόο Γ : Οη ιάβνη ελ Διιάδη, Αζήλαη Εάλλαο Αιέμαλδξνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Αλακλήζεηο. Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-Απνκλεκνλεύκαηα, Θεζζαινλίθε Ηδξύκαηνο Κειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ-Κνπζείνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα: Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο-πκπόζην, Θεζζαινλίθε Εαθεηξόπνπινο Γ : Σν Θ.Θ.Δ θαη ε Καθεδνλία. Αζήλαη Θαβώξεο Αληώληνο : Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ζει ). Ησάλληλα 1983.

7 78. Θενραξίδεο Γ : ύληνκε Ηζηνξία ηεο Καθεδνλίαο, έσο ηελ Σνπξθνθξαηίαλ. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θνπθπδίδεο : ην ΗΗ 99, 3-6, ν νπνίνο κεηαρεηξίδεηαη σο πεγή ηνλ Ζξόδνην, αλαθέξεη όηη νη βαζηιείο ησλ Καθεδόλσλ είλαη Σεκελίδεο από ην Αξγνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, όηη απνδέρεηαη ηελ ειιεληθόηεηα ησλ Καθεδόλσλ. 80. Kαβάινο Λ : Σν Ιηηόρσξν θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ1878 θαη ν Δπάγγεινο Θνξνβάγθνο. Δθδνζε Γήκνπ Ιηηνρώξνπ. 81. Θαδάδεο Λενθιήο : Α. Σν καθεδνληθόλ πξόβιεκα. Αζήλαη Β. Ο Διιεληζκόο ελ ηε Υεξζνλήζσ ηνπ Αίκνπ. Δθδνζε Θαθθάβνο Γεκήηξηνο : Α. Ζ Καθεδνλία θαηά ηελ ηειεπηαίαλ ηεζζαξαθνληαεηίαλ θαη ηα εζληθά εκώλ δίθαηα. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 18. Β. Απνκλεκνλεύκαηα. ΔΚ. Θεζζαινλίθε Θαιαθάηεο Σξπζόζηνκνο (Κεηξνπνιίηεο Γξάκαο) : Δθζέζεηο πεξί ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο Σόκνη 2. ΗΥΚΑ. Θεζζαινλίθε Θαιιέξεο Ησάλλεο : Les Acnes Macedonies, Σόκνη Α - Β, Αζήλα Θαινγεξόπνπινο Κ : Οη Πξώζζνη ηεο Αλαηνιήο. Αζήλαη Θαινγηάλλεο Β : Ιεύθσκα. Δθδνζε Γήκνπ Ιαξίζεο Θαινζηύπεο Η : Καθεδνλία. Αζήλαη Θακκώλα Λ: Ηζηνξία ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. Αλέθδνηε δαθηπινγξαθεκέλε κειέηε, ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ 1953). 89. Θαλαηζνύιεο Γεκήηξηνο : Ζ Καθεδνλία από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, κέρξη ηεο αλόδνπ ηνπ Φηιίππνπ Β. ΗΗ. Δζσηεξηθή Ηζηνξία. Καθεδνληθή Βηβιηνζήθε. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 50. Θεζζαινλίθε Θαλειήο Καλώιεο : Οη Βνύιγαξνη. Αζήλα Β έθδνζε. 91. Θαλειόπνπινο Γξεγ. Θεόδσξνο : Θαπεηάλ Άγξαο. Σέιινο Αγαπελόο, Δζλνκάξηπο Δηζαγσγή ην Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδνζε πξώηε, Αζήλα 1958, ηππνγξαθείν Κπξηίδε. Δθδνζε δεύηεξε, Αζήλα 2003, εθδνηηθή παξαγσγή Δπηάινθνο ΑΒΒΔ. 92. Θαξαβαγγέιεο Γεξκαλόο Κεηξνπνιίηεο Θαζηνξηάο : Απνκλεκνλεύκαηα Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Θαξαβίηεο Ησάλλεο : Απνκλεκνλεύκαηα. Δθεκεξίδα Διιεληθόο Βνξξάο. Φύιια εηώλ Καίνπ Γεθεκβξίνπ Θαξάδαιε Γ : Γ.. Ζξαθιήο , Θεζζαινλίθε 1969.

8 95. Θαηζαξέαο Η. Γξεγόξηνο : Αη θαηά ηνπ Διιεληζκνύ αζθεζείζαη πξνπαγάλδαη. Αζήλαη Θαηζνπγηάλλεο Κ. Ρα : Α. Πεξί ησλ Βιάρσλ ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ. Α. πκβνιή εηο ηελ έξεπλαλ, πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ Θνπηζνβιάρσλ. 8νλ, ζει ράξηεο. Θεζζαινλίθε Β. Δθ ηνπ βίνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ Θνπηζνβιάρσλ, επί ηνπξθνθξαηίαο. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. 97. Θαθηαληδή Γ: Οξθέαο εξξώλ Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δθδνζε Οκίινπ Οξθέα εξξώλ. Θεζζαινλίθε Θεξακόπνπινο Γ. Αληώληνο : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο Καθεδνληθήο Δθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. Δλ Αζήλαηο Β. Οη Καθεδόλεο θαη ε Καθεδνλία. Ζκεξνιόγηνλ Κεγάιεο Διιάδνο Γ. Διιελεο θαη Καθεδόλεο. Διιεληθά 7, (37-49), Γ. Οη Βόξεηνη Διιελεο θαηά ην Δηθνζηέλα. Αλάηππν Οκηιίαο ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Δηνο Δ. Αξραία Ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ, ε Αίγππηνο θαη νη Βιάρνη. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Δηαηξεία Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Δηνο ΠΡ. Ση είλαη νη Θνπηζόβιαρνη. Δθδνζηο έηνο Ε. Πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Ζ. Ζ ζεκεξηλή γεξκαληθή επηζηήκε, πεξί ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Θνεκηδόπνπινο Λ : Θαπεηάλ Θώηηαο. Αζήλαη Οη Ιαδαίνη ηνπ Οιύκπνπ θαη απόγνλνη, εθδόζεηο Γσδώλε, Αζήλα Θόεο Α : Δγγξαθα από ην αξρείν ηνπ Θαπεηάλ Βάιηζα (Θόεο). Έθδνζε από ηνλ Β. Ιανύξδα. Θεζζαινλίθε Kόθθηλνο Γηνλύζηνο: Οη δύν πόιεκνη Αζήλαη Θνινθνηξώλεο Β : La Macedoine et l Hellenisme. Paris Θνληνύιεο Α : Βηνγξαθία Θαπεηάλ Θώηηα. Δθδνζε Θνξξέο Γ. Π. : Ζ δύλακηο ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ θαη ε ζπκβνιή απηώλ εηο ηελ Εσήλ ηνπ Δζλνπο. Αλάηππν νκηιίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δηνο Θνξηδήο Π. Σαξίησλ : Καθεδνλία γε Διιεληθή. Αζήλαη Θνηδακάλεο Π. : Α. Ζ Παλειιήληνο Ηδέα, σο δπλακηθόλ ζηνηρείνλ ηνπ ηεηάξηνπ αηώλνο π.υ. Έθδνζηο Β. Τπνκλήκαηα επί ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, πεξί κεηνλνηήησλ θαη αθνκεηώζεσο πιεζπζκώλ, Θνπθνύιεο Σ : Αξραηόηεηεο θαη Κλεκεία Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο. Αλάηππνλ εθ ησλ ρξνληθώλ ηνπ αξραηνινγηθνύ δειηίνπ, Σόκνο 23 (1968). Αζήλαη Θξπζηάιιεο Θ : Οη Βιάρνη ηεο Πίλδνπ. Απαληα Θ. Θξπζηάιιε Δπηκέιεηα Υ. Αγγεινκάηε.

9 109. Θπξηαθίδεο Ξ. Πηίιπσλ : Α. Σα Βόξεηα εζλνινγηθά όξηα ηνπ Διιεληζκνύ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Β. Βνύιγαξνη θαη ιαύνη εηο ηελ Διιεληθήλ ηζηνξίαλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ. 50. Γ. Ο Διιεληθόο δσηηθόο ρώξνο από ηεο αξραηόηεηνο, κέρξη ζήκεξνλ. Δθδνζε Θπξηαθόπνπινο Η. Ξαλαγηώηεο : Σν Καθεδλόλ Διιεληθόλ Δζλνο, Αξραίνλ Πξόθξαγκα Διιάδνο. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ηλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΣΔ). Αζήλα Θύξνο Αιέμεο : Οη Βαιθαληθνί γείηνλέο καο. Αζήλα Θσλζηαληηλίδεο Ι. Θσλζηαληίλνο : Δξεπλα ελ ηε Αλσ Καθεδνλία, πεξί ηεο Αξραίαο Ζξαθιείαο ησλ Ιπγθεζηώλ. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ. Σεύρνο 19. Δηνο Θσζηόπνπινο Α : Ζ ζπκβνιή ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, εηο ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλαο ηνπ Δζλνπο. Θεζζαινλίθε Θσθόο Δπάγγεινο : Α. Ζ Καθεδνλία ζηελ Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Αξηζκόο 24. Θεζζαινλίθε Β. Ο Καθεδνληθόο Αγώλαο ζηε Γηνπγθνζιαβηθή Ηζηνξηνγξαθία. Θεζζαινλίθε Γ. Nationalism and Communism in Macedonia. Civil Conflict, Politics of Mutation, National Identity. New Rochelle-New York Γ. Ζ Δπαλάζηαζηο ηεο Καθεδνλίαο θαηά ην Αλέθδνηα πξνμεληθά έγγξαθα, κεηά ζπληόκνπ ηζηνξηθήο επηζθνπήζεσο, ΗΚΥΑ Δ. Ο Αληάξηεο Δπίζθνπνο Θίηξνπο Ληθόιανο. Δθδόζεηο Γσδώλε. Αζήλα Ladas S : The Exchahge of Minorities Bulgaria, Greece and Turkey. New York Ιανύξδαο Β : Α. Διιελεο θαη ιαύνη. Αξζξν ζηελ εθεκεξίδα Καθεδνλία Θξάθε. Δηνο 14ν. Φύιιν Β. Ζ Κεηξόπνιηο Λεπξνθνπίνπ Θεζζαινλίθε, ΗΚΥΑ Γ. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ εξξώλ. Αζήλαη Γ. Σν Διιεληθόλ Γεληθόλ Πξνμελείνλ Θεζζαινλίθεο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ιάζθαξηο Κ : Σν Αλαηνιηθόλ Εήηεκα, (ζει ). Θεζζαινλίθε Ιέηζαο Λ. Αιέμαλδξνο : Α. Γύν δηαιέμεηο : α. Σα ειαηήξηα άηηλα ώζεζαλ ηνλ Θάζζαλδξνλ λα ηδξύζε ηελ Θεζζαινλίθελ. β. Ζ Δμέιημηο ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ καθεδνληθήλ, ξσκαηθήλ θαη βπδαληηλήλ πεξίνδνλ. 8νλ, ζει. 72. Θεζζαινλίθε Β. Παλεγπξηθόλ ιεύθσκα Γεξκαλνύ Θαξαβαγγέιιε, κεηξνπνιίηνπ Θαζηνξηάο. 4νλ, ζει. 80 (92 εηθόλεο). Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ.

10 119. Ιηβαδέαο Γ. Α : Βνύιγαξνη θαη Βνπιγαξηζκνί. Αζήλαη Ιηνύκπαο Θ. Λ : Ζ αλαγθαία ζηξαηεγηθή δηαξξύζκηζηο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Ιηνύθε Ξ : Ηζηνξία ηεο Θνδάλεο. Αζήλα Ιπξηηδή Γ : Α. Ζ Δζληθή Δηαηξεία θαη ε δξάζηο απηήο. Θνδάλε Β. Έλα ρεηξόγξαθν ζεκείσκα ηνπ νπιαξρεγνύ Ησάλλνπ Ιάδνπ, γηα ηελ κάρε ηεο Πέηξαο ζηα Πεξξαηβία Γ. Γεώξγηνο Παπαδήζεο, Αξρίαηξνο ηνπ ηξαηνύ. Δθδνζηο πλδέζκνπ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ, Λνκνύ Θνδάλεο. Θεζζαινλίθε Ιπγεξόο Πηαύξνο : Δλ Ολόκαηη ηεο Καθεδνλίαο. Ο δηπισκαηηθόο πόιεκνο γηα ην όλνκα. Αζήλα Δθδόζεηο Α. Ιηβάλε Ινπξέληδεο Θ : Ζ ηζηνξία ηνπ Ρσζν-Σνπξθηθνύ πνιέκνπ. Αζήλαη Καδαξάθεο Αιέμαλδξνο : Αη ηζηνξηθαί πεξηπέηεηαη ηεο Καθεδνλίαο. Αζήλεζη Καδαξάθεο Η. Θσλζηαληίλνο : Καθεδνληθόο Αγώλ Αλάηππν από ην πεξηνδηθό Κήλεο, ηεύρε 1-8. Αζήλαη Καθξή-Γηθσλύκνπ Γ : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ - Απνκλεκνλεύκαηα, ΗΚΥΑ Καξθεδίλεο Ππύξνο : Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο. Σόκνη 4. Αζήλαη Κάξηεο Θ. Ληθόιανο : Ζ πιαζηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Καιιηάξεο Παηδεία. Αζήλα Καπξνγνξδάηνπ Κ Σακνπδνπνύινπ Α : Α. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Β. Καπξνγνξδάηνο Κ : Ζ Βόξεηνο Διιάο θαη νη Βνύιγαξνη. Αζήλαη Κέγαο Γ : Αλαηνιηθή Ρνπκειία. Αζήλαη Κειά Ξ. Λαηαιία : Παύινο Κειάο. Αζήλαη Κειάο Ιέσλ : Πνιηηηθαί Κειέηαη. Αζήλαη Κειάο Ππύξνο : Πόιεκνη Δθδνζε Κέξηδνο Λ : Δκείο νη Καθεδόλεο. Δθδόζεηο ηδέξε Κεηαιιηλνύ Β. Αγγειηθή : Α. Πάλζενλ ησλ Καθεδόλσλ Αγσληζηώλ Θεζζαινλίθε Β. Ζ Διιεληθόηεο ηεο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Γ. Οη Κνλαζηεξηώηαη θαηά ηνλ εζληθόλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Θεζζαινλίθε Γ. Φύιια εθ ηεο ηζηνξίαο ηεο πνιππαζνύο Καθεδνλίαο. Θεζζαινλίθε Δ. Δηθνλνγξαθεκέλνλ ιεύθσκα παιαηώλ Θεζζαινληθέσλ. Θεζζαινλίθε ΠΡ. Παιαηνί επηζηήκνλεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ε. Ιεύθσκα Καθεδνληθνύ Αγώλνο Θεζζαινλίθε Ζ.Παιαηά Θεζζαινλίθε. Θεζζαινλίθε Θ. Καθεδνληθόλ Ιεύθσκα, 1931, ηόκνο Α, 1936, ηόκνο Β.

11 137. Κηζύξεο Βαζίιεηνο : Καθεδνλία. Γε πνηηζκέλε κε αίκα. Δθδόζεηο Λέα Θέζηο. Αζήλα Κόδεο Σ. Γ : Α. Αη Διιεληθαί Θνηλόηεηεο ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη Γηνπγθνζιαβίαο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Δ. Σεύρνο 25. Δηνο Β. πκβνιή θαη επίδξαζηο ησλ Γπηηθνκαθεδόλσλ, ζηελ Πλεπκαηηθήλ θαη Οηθνλνκηθήλ αλάπηπμηλ ηεο εξβίαο, θαηά ηνλ ΗΖ - ΗΘ αηώλα. ε έθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σεύρνο 5/41. Δηνο Γ. Ζ Καθεδνληθή εζλόηεο θαη ε Καθεδνληθή ζηελ Διιάδα Κεηνλόηεο. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία Αζελώλ. Δηνο Γ. Καθεδνληθόο Αγώλ θαη Καθεδόλεο Αξρεγνί. Θεζζαινλίθε Δ. Καθεδνληθέο Ηζηνξίεο. Φιώξηλα ΠΡ. ηα Καθεδνληθά Βνπλά. Αζήλαη Ε. Ο Καθεδνληθόο Αγώλ θαη ε Λεώηεξε Καθεδνληθή Ηζηνξία, Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Κνζρόπνπινο Λ : La Fable de L IIin den ou la Pretendue. Revolution Macedonienne de εηξά άξζξσλ ζηελ εθεκεξίδα, Le Messager d Athenes , , , Mπαθνύξνο Θ. Βαζίιεηνο: Καθεδνληθή Βηβιηνθξηζία. Ζ Σεθκεξησκέλε θαη κε Δζληθηζηηθή θξηηηθή πνπ έιιεηπε, γηα ην ABECEDAR ΑΛΑΓΛΩΣΗΘΟ. πγθξηηηθή Κειέηε. Δλζεην. Πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΚΑΣΗ. Φεβξνπάξηνο Κπάιιαο Ζ : Ηζηνξία ηνπ Θξνπζόβνπ. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Mπαιάλνο Λ : Ζ παξνπζία γηαηξώλ ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα πεξηνρήο εξξώλ. Παλζεξξαηθό Ζκεξνιόγην Κπόλλεο Θ : Ζ ηξώκληηζα. Θεζζαινλίθε Κπνπθνπβάιαο Γ : Ζ γιώζζα ησλ βνπιγαξνθώλσλ ηεο Καθεδνλίαο. Έθδνζε Κπισλάο Γ. Θαιήο : Σν Καθεδνληθό Εήηεκα θαη ε Γηαβαιθαληθή πλεξγαζία. Ηλζηηηνύην Γηαβαιθαληθώλ ρέζεσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Λάιηζαο Α. Σξηζηόθνξνο : Σα Διιελνζιαπηθά ζύλνξα. Αη πξνο βνξξάλ εζληθαί καο δηεθδηθήζεηο. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε 8νλ ζ Λεξάληδεο Σξήζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σξείο Σόκνη. Δθδόζεηο Αιέμαλδξνο. Θεζζαινλίθε Ληθνιαίδεο Θιεάλζεο : Α. La Macedoine. Berlin B. Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ κε Θέληξνλ θαη Βάζηλ ηελ Καθεδνλίαλ Λνηάξεο Η : Αξρείν ηεθάλνπ Ληθ. Γξαγνύκε. Αλέθδνηα Δγγξαθα γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Λνύζθαο Δ. Θσλζηαληίλνο : Α. ΣΟΠ. Δδώ Καθεδνλία. Δθδόζεηο Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή Αδειθόηεο, Ιπδία. Θεζζαινλίθε

12 1986. Β. Ζ Δδεζζα ζηηο επάιμεηο ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλα ( ). Βηβιηνζήθε ηεο Δδέζζεο Ληαειάθεο Ιάθεο : Αξρείν ΓΗ (Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ). Αλέθδνηα απνκλεκνλεύκαηα Οπιαξρεγνύ Α Σάμεσο, Ιάθε Ληαειάθε Λπζηαδνπνύινπ-Ξειεθίδνπ Καξία : Α. Σν Καθεδνληθό Εήηεκα. Ηζηνξηθή Θεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθδόζεηο Βαληάο. Θεζζαινλίθε Β. Οη Βαιθαληθνί Ιανί. Από ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ζηελ εζληθή απνθαηάζηαζε. (14νο 19νο αηώλ). Β έθδνζε. Θεζζαινλίθε Μαλάιαηνο Γηνγέλεο : Α. Οη Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, εηο Καθεδνλίαλ θαη Θξάθελ. Δθδνζε Β. Σα όξηα ηνπ Διιεληζκνύ εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Δθδνζε Μάλζνο Ησάλλεο : Ηζηνξία ηεο Γεπγειήο θαη εζληθή δξάζηο ησλ θαηνίθσλ απηήο θαη ησλ πέξημ ρσξίσλ. Θεζζαινλίθε Νηθνλόκνπ Ξ : Σν Ιέρνβνλ, Πξνπύξγηνλ ηνπ Διιεληζκνύ θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα, Αλέθδνηε εξγαζία (1953), ζηελ βηβιηνζήθε ΓΗ ( Γ/λζε Ηζηνξίαο ηξαηνύ ) Ξαγηαξέο Κ : Ζ Καθεδνληθή ζύειια. Δθδόδεηο Σξνραιία. Αλαηύπσζε. Αζήλα Ξάιιεο Α. Α : Α.πιινγή ησλ θπξησηέξσλ ζηαηηζηηθώλ ησλ αθνξσζώλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ, θαη πξνζθπγηθήλ απνθαηάζηαζηλ κεηά αλαιύζεσο θαη επεμεγήζεσλ. Αζήλαη Β. Ζ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ. Αζήλαη Ξαλαγησηίδεο Η : Τγεία θαη πεξίζαιςε ζηνλ κείδνλα επεηξσηηθό ρώξν, Θεζζαινλίθε Ξαπαβύδαο Θ. Γεώξγηνο : Αγώλεο ζηνλ Διιεληθό Βνξξά. Καθεδνλία Δθδόζεηο πκκεηξία. Αζήλα Ξαπαγαξπθάινπ Ι. Ξαλαγηώηεο : Σν ρξνληθό ηεο εζληθήο κεηνδνζίαο ηνπ νλόκαηνο ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Γεσξγηάδε. Αζήλα Ξαπαγεσξγίνπ Αιθηβηάδνπ Αιέμαλδξνο : Ζ πκβνιή ησλ Καθεδόλσλ εηο ηνλ Πνιηηηζκόλ θαη ηνπο Αγώλαο ηνπ Δζλνπο καο. Αζήλαη Ξαπαδάηε Η. Α : Ηζηνξία Αγώλεο Γίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δθδνζηο Ξαπαδόπνπινο Π : Οη επαλαζηάζεηο ηνπ 1854 θαη ηνπ 1878 ζηελ Καθεδνλία. Δ.Κ Ξαπαζαλαζίνπ Γ : Σν Ιενληόθαξδν Κνλαζηήξη. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Ξαπαθπξηαθόπνπινο Ξ. Ησάλλεο : Βνύιγαξνη θαη Ηηαινί εγθιεκαηίαη πνιέκνπ ελ Καθεδνλία. Αζήλαη Δηζαγγειηθή αγόξεπζηο, θαηά ηελ πξώηελ δίθελ εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ ελ

13 Διιάδη, αμησκαηηθώλ Ραβάιη (ηηαινύ) θαη Θάιηθεθ(βνύιγαξνπ), ελ ησ ελ Αζήλαηο εηδηθώ ζηξαηνδηθείν, εγθιεκαηηώλ πνιέκνπ. Αίζνπζα Παιαηάο Βνπιήο. πλεδξηάζεηο ηεο 6εο, 7εο, 8εο θαη 9εο Καίνπ Δπαλαδεκνζίεπζε, αλαζηαηηθή έθδνζε, εθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Ξαπαθπξηάθνο Θπξηάθνο : Ζ ηζηνξηθή ηαπηόηεηα ηεο Καθεδνλίαο θαη ην ςεπδεπίγξαθν θξάηνο ησλ θνπίσλ. Δθδνζηο ηεο Ηεξάο Κνλήο Αγίαο Θενδώξαο, ηεο Ηεξάο Κεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ Θ : Δλαληίνλ ηνπ Ρεύκαηνο. Αζήλαη Ξαπαθσλζηαληίλνπ Κ : Ζ Καθεδνλία κεηά ηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Αζήλα Ξαπαζηακάηεο Ξ : Ο Οπιαξρεγόο Ιάθεο Πύξδαο. Φιώξηλα Πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο, ηόκνο Ξαπαζηαύξνο Η : Ζ πκβνιή ηεο Βνξείνπ Διιάδνο εηο ηνλ Αξραίνλ Διιεληθόλ Πνιηηηζκόλ. Θεζζαινλίθε Δζληθή Βηβιηνζήθε. 8νλ ζ Ξαπαηδαλεηέα Ξ : Καθεδνληθόο Αγώλ-Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξάζρνο Α : Ηζηνξία ηεο Ιηγθνβάλεο. Θεζζαινλίθε Ξειεθίδεο Σξήζηνο : Κύζνη θαη ύκβνια ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Ο ήιηνο ηεο Βεξγίλαο Ξεξηνδηθόλ Καθεδνληθόλ Ζκεξνιόγηνλ: Δηε Δθδνζε Παλκαθεδνληθνύ πιιόγνπ Αζελώλ Ξέηξνβηηο Δκκ. Λαηάιεο : Ακθίπνιηο ε Καθεδόλσλ Πξώηε. Αζήλαη πγρξόλσο θαη ζηνλ 3ν Σόκν ησλ εξξατθώλ Υξνληθώλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Ιανγξαθηθήο Δηαηξίαο εξξώλ Κελειίθνπ, ηνπ Ξεηξόπνπινο Α. Γεκήηξηνο : Πλεπκαηηθέο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ. Αζήλαη Ξεθάλεο Γ. Γ : Οη Διιελεο ιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο θαη νη Διιελνβιάρνη. Αζήλαη Κάξηηνο 1949 θαη Ραδηνθσληθό πξόγξακκα Δ.Η.Ρ, Απξηιίνπ 1949, όπνπ πεξηέρεηαη ξαδηνθσληθή νκηιία ηεο 3 Απξηιίνπ 1949, από ηνλ ζηαζκό Αζελώλ, ηνπ Α. Γ. Θεξακόπνπινπ Ξερεώλ Θ : Ζ πξνζθνξά ηεο πόιεσο Θαζηνξηάο εηο ηνλ έλνπινλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αζήλα Ξνιύβηνο : ην ΥΥVΗΗΗ, 8, 9, θαηαγξάθεηαη ε αθόινπζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία. ηελ πξεζβεία πνπ έζηεηιε ν βαζηιεύο ηεο Καθεδνλίαο Πεξζέαο ( ηειεπηαίνο Καθεδώλ βαζηιεύο, πξηλ ηελ ππνδνύισζε ηεο Διιάδνο ζηελ Ρώκε, κεηά ηελ κάρε ηεο Πύδλαο) ζηνλ βαζηιέα ηεο Ηιιπξίαο, γηα ηελ ζύλαςε ζπκκαρίαο ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ, ζπκκεηείρε θαη έλαο πξέζβπο ηιιπξηθήο θαηαγσγήο «δηα ην ηελ δηάιεθηνλ εηδέλαη ηελ Ηιιπξίδα», πνπ απνδεηθλύεη όηη νη Καθεδόλεοδελ γλώξηδαλ ηελ ηιιπξηθή γιώζζα,

14 θαζόζνλ ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπο κε ηνπο Ηιιπξηνύο, είραλ ηελ αλάγθε δηεξκελέα. Βι. επίζεο ΗΥ, 37, 7 : «πξνο Αραηνύο θαη Καθεδόλαο νκνθύινπο θαη ηνλ ηνύηνλ εγεκόλα Φίιηππνλ». Πξβι. Θαη ΗV, 9, θαη VΗΗ, 9, Ξνιύδνο Γεκήηξηνο : Αη Γηνπγθνζιαβηθαί κεηνλόηεηεο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππό Γξνο TRINIEGORSKY 1938, κεηάθξαζε θαη αλαζθεπή, όπνπ θαη δύν θεθάιαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αλαζθεπή, ην έλα κε ηίηιν, Οη Καθεδόλεο θαηά ηελ αξραηόηεηα, ζει θαη ην άιιν, Ζ Διιεληθόηεο ησλ Παηόλσλ, ζει Αζήλαη Ξνιπδσίδεο Π : Κηζόο αηώλαο κε ηνλ Ηαηξηθό Θόζκν ηεο Θεζζαινλίθεο. Δθδνζε Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε Ξνιύθαξπνο Κεηξνπνιίηεο Πηζαλίνπ θαη Πηάηηζηαο : Ζ Γπηηθή Καθεδνλία θαη ν Διιελνρξηζηηαληθόο Πνιηηηζκόο. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Γεσξγίνπ Γηθσλύκνπ Καθξή. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ξνπιηαλόο Αξεο : Ζ πξνέιεπζηο ησλ Διιήλσλ, Δζλνγελεηηθή έξεπλα. Αζήλαη Ξύξδα Ι : Ζκεξνιόγηνλ ( Αξηζηνηέιεο ηεύρ.20), Φιώξηλα Οσκαίνο Θσλζηαληίλνο : Βεξγίλα. Σα επξήκαηα ηνπ ηάθνπ ηνπ Φηιίππνπ θαη ε ιανγξαθηθή εξκελεία ηνπο. Δπεηεξίδα ηνπ Θέληξνπ Δξεύλεο Διιεληθήο Ιανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 25 (1981), ζειίδα 251 θαη επόκελα. Καθεδνλία. Δηνο Ξξαθηηθά Βνπιήο Ρσλ Διιήλσλ : Δηνο Ξξνκπνλάο Θ. Ησάλλεο : Ζ ζπγγέλεηα ηεο Καθεδνληθήο θαη Κπθελαηθήο Γηαιέθηνπ θαη ε Πξσηνειιεληθή Θαηαγσγή ησλ Καθεδόλσλ. Αζήλαη Οάπηεο Π : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα.Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη.Β. Ο Θαπεηάλ Πνύιαθαο. Σόκνη 2. Αρξνλνιόγεηνη. Αζήλαη Οσκηνπνύινπ Θαηεξίλα : Ιεπθάδηα Αξραία Κίεδα. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Παββόπνπινο Δπάγγεινο : Καθεδνλία. Α έθδνζε 1945, Β έθδνζε Παπνπληδήο Ρ : Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Λνκνύ Φισξίλεο, εηο ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Αλάηππν δηαιέμεσο ζηελ Φιώξηλα. Δηνο Παξάληεο Θ. Θεόδσξνο : Γπηηθή Καθεδνλία. Αξζξν ζην εκεξνιόγην εθεκεξίδνο Γπηηθή Καθεδνλία. Δηνο Παρηνύξεο Αληώληνο : Αλακλήζεηο από ηελ δηπισκαηηθήλ κνπ ζηαδηνδξνκίαλ. Αζήλαη 1951.

15 194. Πεηδάλεο Κηιηηάδεο : Ζ πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαη ε Δπαλάζηαζηο ηνπ 1878 ελ Καθεδνλία, Ζπείξσ θαη Θεζζαιία. Αζήλαη Πηγαλίδνπ Καξία Ιηιακπάθε-Αθακάηε Καξία : Πέιια Πξσηεύνπζα ησλ Καθεδόλσλ. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα ε Δθδνζε Πίκνο Ληθόιανο : Σν Καθεδνληθό. Δθδόζεηο Πεξίπινπο. Αζήλα Πίλνο Α : Ζ Γεσγξαθηθή ελόηεο ηνπ Διιεληθνύ Κεζνγεηαθνύ ρώξνπ Πλώθ Θ : Καθεδνλία Θξάθε. Δθδνζε Θεζζαινλίθε Πνπιηώηεο-Ληθνιαίδεο Αζαλάζηνο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Ζ Οξγάλσζηο Θεζζαινλίθεο Απνκλεκνλεύκαηα Θεζζαινλίθε Ππαλόο Λανύκ : Αλακλήζεηο εθ ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Ππειηάδεο Ξ : Δθζεζηο εηο πεξηνδηθόλ Καθεδνληθόο Αγώλ. Σεύρνο 5-10/9/ Ππειησηόπνπινο Θ. Αληώληνο : Α. Οη βιαρόθσλνη Διιελεο θαη ε ξνπκαληθή πξνπαγάλδα. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία θαη ν Διιεληζκόο. Αζήλαη Γ. εξβία Πηάκνο Ξ : Ο Κεηξνπνιίηεο Θαζζαλδξείαο Δηξελαίνο, Αζήλαη Πηαπξηαλόο Π. Ι : Balkan Federation. A History of the Movement toward Balkan Unity in Modern Time. Hamdem- Connecticut Πηαπξίδεο Θ. Αληώλεο : Αλλα-Κειά Παπαδνπνύινπ. Δθεί πνπ δελ πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη. Καθεδνληθόο Αγώλ- Βαιθαληθνί-Κηθξαζηαηηθό. Δθδόζεηο Κίιεηνο. Αζήλα Πηαπξόπνπινο Β : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Απνκλεκνλεύκαηα. ΗΚΥΑ. Θεζζαινλίθε Πηεθαλίδεο Γ : Διιελεο θαη Βνύιγαξνη, σο νηθνλνκηθνί παξάγνληεο εηο ηελ Βαιθαληθήλ. Αζήλαη Πηξαηεγνπνύινπ Η : Αλακλήζεηο εθ ηεο ελ Καθεδνλία επαλαζηάζεσο ηνπ Αζήλαη Ππιινγηθό έξγν : Ζ γιώζζα ηεο Καθεδνλίαο. Ζ Αξραία Καθεδνληθή θαη ε ςεπδεπίγξαθε γιώζζα ησλ θνπίσλ. Δπηκέιεηα Γ. Κπακπηληώηε. Αζήλα Οπνπ νη κειέηεο ησλ Γ. Υαηδηδάθη, Λ. Αλδξηώηε, Κ. αθειιαξίνπ, Η. Θαιιέξε, Αλη. Θαβώξε, Γ. Κπακπηληώηε Ππιινγηθό έξγν : Καθεδνλία ρξόληα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ. Γεληθή Δπνπηεία, αθειιαξίνπ Β.Κ. (Αθαδεκαηθόο). Δθδνηηθή Αζελώλ Α.Δ. Αζήλα Ππγγξαθείο : Διέλε-Γιύθαηδε-Ahrweiler (Θαζεγήηξηα ηεο

16 Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ), Καλώιεο Αλδξόληθνο (Θαζεγεηήο ηεο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Απόζηνινο Βαθαιόπνπινο(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Λεσηέξαο Διιάδνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Robert Brownihg (Οκόηηκνο θαζεγεηήο ησλ Θιαζζηθώλ Γξακκάησλ θαη ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Θνιιεγίνπ Βirkbeck ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Θ. Θ. Γεκαξάο (Θαζεγεηήο ηεο Λενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ-νξβόλλεο), Ησάλλα Γηακαληνύξνπ (Ηζηνξηθόο), J.R.Ellis (Senior Lecturer ησλ Kιαζζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Monash ηεο Απζηξαιίαο), N.G.L.Hammond (Oκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Διιεληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bristol θαη επίηηκνο Fellow ηνπ Clare College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge), ηαύξνο Θενθαλίδεο (Θαζεγεηήο ηεο Δθεξκνζκέλεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Παληείνπ Αλσηάηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ), Ησάλλεο Θαξαγηαλλόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Θσλζηαληίλνο Θεθαιάο(Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ Ιανγξαθηθνύ θαη Δζλνινγηθνύ Κνπζείνπ Θεζζαινλίθεο), Ησάλλεο Θνιηόπνπινο (Θαζεγεηήο ηεο Λεσηέξαο Δπξσπαηθήο Ηζηνξίαο, ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Δπάγγεινο Θσθόο (Γηδάθησξ Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ), Ληθόιανο Κνπηζόπνπινο (Θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο Κνξθνινγίαο θαη Ρπζκνινγίαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο), Γεκήηξεο Παληεξκαιήο (Θαζεγεηήο ηεο Θιαζζηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Φαλνύια Παπάδνγινπ (Θαζεγήηξηα ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ),Υαξάιακπνο Παπαζηάζεο (Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ ηεο Λνκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Κ.Β. αθειιαξίνπ(αθαδεκαηθόο, νκόηηκνο θαζεγεηήο ηεο Αξραίαο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηεπζπληήο ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Αξραηόηεηνο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ), Ληθόιανο βνξώλνο (Οκόηηκνο θαζεγεηήο- Γηεπζπληήο πνπδώλ ηεο Δcole pratique des Hautes Etudes ησλ Παξηζίσλ),Michel Sivignon (Θαζεγεηήο ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ, Raris-Nord), Ησάλλεο Σζνπξάηζνγινπ (Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Saarland), Αλλα Σζηηνπξίδνπ (Γηδάθησξ. Ιέθησξ ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), Καλόιεο Υαηδεδάθεο(Ηζηνξηθόο ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο. Αθαδεκαηθόο), Αηθαηεξίλε Υξηζηνθηινπνύινπ(Θαζεγήηξηα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), F.W. Walbank(Οκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Liverpool), K.A. Wardle (Lecturer ηεο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham) Ππιιόγνπ Πηαηηζηέσλ Θεζζαινλίθεο : ηαηηζηέσλ Κλήκε Ιεύθσκα. Θεζζαινλίθε 1972.

17 212. Πσηεξηάδεο Γεώξγηνο : Σν Γίνλ ηεο Καθεδνλίαο θαη αη αλαζθαθαί ηνπ Γίνπ. Ζκεξνιόγηνλ ηεο Κεγάιεο Διιάδνο ειίδεο Πσηεξόπνπινο Θ. Σ : Α. Καθεδνλία θαη Καθεδόλεο. Κειέηε ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Γ, Σεύρνο 22, έηνο Β.Τπάληεζεο πξνο Βνξξάλ. Αζήλαη Ρδηλίθνπ - Θαθνύιε Αζελά : Α. Γηαηξνί ζηνλ Καθεδνληθό Αγώλα. Δθδόζεηο Καίαλδξνο. Θεζζαινλίθε Β. Ζ Καθεδόληζζα ζην ζξύιν θαη ηελ ηζηνξία. Θεζζαινλίθε Ρηκνζεάδεο Ρ : Ζ Οπλία ησλ Γηαλληηζώλ. Γηαλληηζά Ρξηαληαθπιιίδεο Α. Π : Ηζηνξηθά Βεύεο θαηά ηνλ Καθεδνληθόλ Αγώλα. Δθηαθην ηεύρνο ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Δηνο Ρζάιιεο Γ : Σν δνμαζκέλν Κνλαζηήξη. Θεζζαινλίθε Ρζάκεο Ξ. Α : Α. Καθεδνληθόο Αγώλ. Δ.Κ.. Θεζζαινλίθε Β. Οη Καθεδνλνκάρνη αδειθνί Παπαζηαύξνο θαη Ιάδαξνο Θνζκά Σζάκεο. Θεζζαινλίθε Ρζαπάλνο Γ. Π : Σν ρξνληθόλ ηεο Φισξίλεο ρξόληα αγώλσλ θαη πνιεκηθήο αξεηήο. Γεκνζίεπκα ζην θηινινγηθό πεξηνδηθό Αξηζηνηέιεο Φισξίλεο. Σόκνο Σ. Σεύρνο 35/36. Δηνο Ρζηιηίθεο Σαξάιακπνο : Έζηη κελ νπλ Διιάο θαη ε Καθεδνλία Ρζνπαλάθεο Γ. Αγαπεηόο : Γισζζηθά Καθεδνλίαο. Καθεδνλία Tζνπδεξόο Η. Δ : Γηπισκαηηθά Παξαζθήληα Αζήλαη ςειάληεο Ησάλλεο : Ο Καθεδνληθόο Αγώλ. Σόκνη 2. Θεζζαινλίθε Φεζζόπνπινο Θ. Γ : Ζ Γηαθώηηζηο Διιεληθόο Βνξξάο Θεζζαινλίθεο Πξνπαγαλδηζηηθέο Βνπιγαξηθέο Οξγαλώζεηο, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Αθξόπνιηο ηεο Οη αληηθνκκνπληζηηθέο βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο ηνπ Δμσηεξηθνύ, ππέξ ηνπ ζρεκαηηζκνύ καθεδνληθνύ θξάηνπο, δηα ηεο απνζπάζεσο Διιεληθώλ εδαθώλ Φηιηππίδεο Γ : Σν Φηξκηιηαλόλ Εήηεκα, ήηνη ν εθ εξβίαο θίλδπλνο ηεο Καθεδνλίαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη εζλνινγηθή κειέηε, Πεξί ηνπ Βηιαεηίνπ ηνπ Θνζζόβνπ. Αζήλαη Σακνπδόπνπινο Σ. Α : Α. Οη Διιελεο, νη Βνύιγαξνη θαη ε βαιθαληθή ζπλελλόεζηο. Αζήλαη Β. Ζ Καθεδνλία. Θεζζαινλίθε Γ. Ζ λεσηέξα Φηιηθή Δηαηξεία. Αζήλαη Σαξηζηόο Ληθόιανο : Αιέμαλδξνο ν Φηιιέιιελ θαη ε ζπκβνιή απηνύ, εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο Καθεδνλίαο

18 228. Σαξνθόπνπ Π : Ηαηξηθή θαη Δζληθνί Αγώλεο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο ( ) Σαηδεθπξηάθνο Γ : θέςεηο θαη εληππώζεηο εθ πεξηνδείαο, αλά ηελ Καθεδνλίαλ. Αζήλαη Σαηδηδάθηο Λ. Γεώξγηνο : Α. Πεξί ηνπ Διιεληζκνύ ησλ Αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Δπαλέθδνζε, εθδόζεηο Θπξνκάλνο. Θεζζαινλίθε Β. Λέα ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ ραξαθηήξνο ησλ αξραίσλ Καθεδόλσλ. Δθδνζε Γ. Zur Chronologie der griechish Lautgesetze und zur Sprachfrage der alten Makedonien, Kuhn s Zeitschrift. B. XXXVII, Σαηδόπνπινο Α : Die Fluchtlingsfrage in Griechenland. Athen Σηδίξνγινπ Ξαύινο : Ζ ρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Βαιθαληθή Θξίζε. Δθδόζεηο Ηδξύκαηνο Γνπιαλδξή - Υνξλ. Αζήλα Σνιέβαο Θ. Ησάλλεο : Α. Ζ Δλδηάκεζε πκθσλία Αζελώλ θνπίσλ. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα Β Οη Διιελεο ζιαβόθσλνη ηεο Καθεδνλίαο. Δθδόζεηο Πειαζγόο. Αζήλα 234. Σξεζηνβαζίιεο Σξ : Σα ελ Καθεδνλία Διιεληθά Γίθαηα, Ηζηνξηθώο θαη ηαηηζηηθώο, ζην Διιεληζκόο, έηνο Σ, επηέκβξηνο 1903, ηεύρνο Σξηζηόδνπινο Θ. Γεώξγηνο : Ζ Θεζζαινλίθε Πόιηο ηνπ Δκπνξίνπ. Ηζηνξία ηνπ εκπνξίνπ από ηεο θηίζεσο απηήο, κέρξη ησλ λενηέξσλ ρξόλσλ. Θεζζαινλίθε Σύπνηο Λ. Ληθνιαίδνπ. Σζηκηζθή Σξπζαλζαθάθε- Θνπθνύιε Σάηδσ : Φίιηππνη. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Σακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ. Αζήλα Σξπζαλζόπνπινο Π. Κηραήι : Φάθεινο Καθεδνλία. Τπόδνπινη Διιελεο ησλ θνπίσλ. Δθδόζεηο ΘΑΓΚΟ. Θεζζαινλίθε Σξπζνρόνο Η. Αζαλάζηνο : Α. Ζ θαηνρή ελ Καθεδνλία. Βηβιίνλ Β. Ζ δξάζηο ηεο βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο. Σεύρνο Α. 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύκαηα ηεο Δηαηξείαο Καθεδνληθώλ πνπδώλ. Β. Οκνίσο, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει.418. Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, ε δξάζηο ηεο ηηαινξνπκαληθήο πξνπαγάλδαο. 8νλ, ζει. 158.Θεζζαινλίθε Γ. Οκνίσο, βηβιίνλ Γ, νη Βνύιγαξνη ελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, ηεύρνο Α, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Δ. Οκνίσο κε Γ, ηεύρνο Β, 8νλ, ζει Θεζζαινλίθε Σ. Πηγή: Σύνδεζμορ "Αλέξανδπορ Φιλίππος, Έλλην Μακεδών"

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012

«Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο» 22-26 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΛΤΕΩΝ & ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Κατάλογος έκθεσης έντυπου υλικού για την επέτειο των 100 χρόνων από τον Α Βαλκανικό Πόλεμο»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΛΓ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 25-27 Μαΐος 2012. Π ρ α κ η ι κ ά

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΛΓ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 25-27 Μαΐος 2012. Π ρ α κ η ι κ ά ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΓ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 25-27 Μαΐος 2012 Π ρ α κ η ι κ ά ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΓΡΑ: ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟ : ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ : ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ "Δηαηάζζνπκε όια ηα ηεξά θαη νη λανί ηνπο (ησλ Ειιήλσλ), όζα βξίζθνληαη αθόκα άζηθηα, λα θαηαζηξαθνύλ κε δηαηαγή ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη λα εμαγληζηνύλ κε ηελ ύςσζε ηνπ ζεκείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΪΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΒΗΔΝΝΖ ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ηνλ θαζεγεηή Johannes KODER ειάρηζην πλεπκαηηθφ αληίδσξν γηα ηα 65 α γελέζιηά ηνπ ΠΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν ελφο

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα