ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/ /12/ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2003 31/12/ 2003"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/ /12/ 2003 Οι οποίες έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποψηφίων Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της <<ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την 12 Σεπτεµβρίου Παναγιώτα Ν Παπαθανασίου Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε..

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 3 Β. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων... 4 Γ. Ισολογισµός Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 9 Ε. Κατάσταση ταµειακών ροών ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ΣΤ.1 Σύσταση- ραστηριότητα ΣΤ.2 Βασικές λογιστικές αρχές ΣΤ.3 Μέθοδος σύνταξης ενοποιηµένου ισολογισµού ΣΤ.4 Μέθοδοι αποτίµησης των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και οι µέθοδοι υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων ΣΤ.5 Πάγιο ενεργητικό & έξοδα εγκαταστάσεως ΣΤ.6 Αποθέµατα...18 ΣΤ. 7 Απαιτήσεις...18 ΣΤ.8 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέλη ΣΤ.9 Λογαριασµοί τάξεως ΣΤ.10 Ίδια κεφάλαια ΣΤ. 11 Προβλέψεις ΣΤ. 12 Υποχρεώσεις ΣΤ. 13 Αποτελέσµατα αύξησης του 2 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους και τον Σύµβουλο έκδοσης ARTION A.E.Π.Ε.Υ, της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας«.ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» Ελέγξαµε τις συνηµµένες αναδιατυπωµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003, οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό,την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταµειακών ροών και το σχετικό προσάρτηµα, όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του ενηµερωτικού ελτίου. Η ευθύνη της σύνταξης των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν για το σκοπό της έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο, της 12 Σεπτεµβρίου 2006 µε βάσει τις παρατηρήσεις του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο για τους σκοπούς του ενηµερωτικού δελτίου.. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας, αφού η αναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων έχει παντελώς εξαλείψει τις παρατηρήσεις του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2003 και τα αποτελέσµατα των εργασιών του Οµίλου καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 3 ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: Ε148 Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Μ. όγας Α.Μ./ΣΟΕΛ:10531 αύξησης του 3 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Β. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (ποσά σε ) ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003(1/1-31/12/2003)ποσά σε ευρώ Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2003 χρήσεως 2002 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµ/σης Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 'Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης ΠΛΕΟΝ: 1α. Κέρδη συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα Μείον: 1α. Ζηµίες συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης ΠΛΕΟΝ: 'Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα & Ανόργανα 'Εσοδα Έκτακατα κέρδη 'Εσοδα προηγουµένων χρήσεων Μείον: 1. Εκτακτα & Ανόργανα 'Εξοδα 'Εκτακτες ζηµίες 'Εξοδα προηγουµένων χρήσεων Έξοδα από προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι απ'αυτές ενσωµατ. στο λειτουργ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων ΜΕΙΟΝ: ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεως Φόρος εισοδήµατος Λοιποί µη ενσωµατούµενοι στο λειτ. Κόστος φόροι ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από φόρους αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4

5 Γ. Ισολογισµός (ποσά σε ) ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/ /12/2003) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγ\νης χρήσεως 2002 EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.214, ,71 3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου , ,77 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,06 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,54 1. Γήπεδα - οικόπεδα , ,85 3. Κτίρια & τεχνικά έργα , ,75 4. Μηχανήµατα - τεχν. εγκ/σεις & λ. µηχανολογικός εξοπλισµός , ,70 5. Μεταφορικά µέσα , ,83 6.'Επιπλα & λ. εξοπλισµός , ,88 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , ,71 Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις , ,72 1α. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,86 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,38 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα , ,09 2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή , ,91 4. Α'& βοηθ.ύλες - είδη συσκευασίας , ,45 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των , ,85 Απαιτήσεις , ,30 1. Πελάτες , ,80 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου , ,65 - Στις τράπεζες για είσπραξη , ,67 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση , ,90 3α.Επιταγές εισπρακτέες , ,03 3β. Επιταγές εισπρακτ. Σε καθυστέρηση , ,54 11.Χρεώστες διάφοροι , , Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων , , , ,89 αύξησης του 5 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 ιαθέσιµα 1. Ταµείο , ,41 3. Καταθέσ. όψεως & προθ , , , ,33 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) , ,52 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Eξοδα εποµένων χρήσεων , ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) , ,87 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών , ,57 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις , ,55 4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως , ,06 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (µετοχικό) , ,18 1. Καταβεβληµένο , ,01 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,10 ιαφορές αναπροσαρµογής 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων 0,00 135,54 Αποθεµατκά κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεµατικό , ,18 2. Εκτακτο Αποθεµατικό , ,86 5. Αφορολόγ.αποθ/κά ειδ.διατ. νόµων , ,34 Αποτελέσµατα εις νέο , ,38 Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο , ,29 Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής Ισολογισµών Θυγατρικών Εξωτερικού , ,15 ιαφορές Ενοποίησης ,32 ικαιώµατα µειοψηφίας 0, ,81 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,66 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,06 2. Λοιπές προβλέψεις , ,90 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,90 2. άνεια Τραπεζών , ,24 8. Λοιπές Μακρ/µες Υποχρεώσεις 947, ,01 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,25 αύξησης του 6 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 1. Προµηθευτές , ,84 2. Γραµµάτια πληρωτέα , ,11 2α.Επιταγές πληρωτέες , ,29 3. Τράπεζες λογ.βραχ/µων υποχρεωσ , ,25 4. Προκαταβολές πελατών , ,76 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,96 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , ,37 7. Μακροπρόθεσµες υποχρ. Πληρ. στην επόµενη χρήση , , Μερίσµατα πληρωτέα , , Πιστωτές διάφοροι , , , ,33 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,58 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα , ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) , ,87 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών , ,57 3.Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις , ,55 4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως , , , ,18 αύξησης του 7 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Κατά τη χρήση 2004 πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Μοσχολιός προΐόντα χηµικής βιοµηχανίας Α.Ε.»από την ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/12/2003. Η ανωτέρω απορρόφηση εγκρίθηκε την 14/12/2004 από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ αρίθµου Κ απόφαση. Για να έχουµε την δυνατότητα τα κονδύλια των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσεως 2004, να είναι συγκρίσιµα µε τα κονδύλια του έτους 2003, δηµιουργήσαµε ένα αναδιατυπωµένο ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου Τούτο είχε ως αποτέλεσµα " Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί µε βάσει το ΕΓΛΣ του Οµίλου 31/12/2003 να διαµορφωθεί ως εξής Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΥ προ της αναδιατύπωσης, βάσει ΕΓΛΣ 31/12/ Πλέον ιαφορές Ενοποίησης των εταιρειών "Μοσχολιός Α.Ε. και Αγριπλας ΕΠΕ επειδή τελικά δεν ενοποιήθηκαν,αφού η µεν πρώτη εταιρεία απορροφήθηκε από την Μητρική βάσει του Ν 2166 µε ηµεροµηνία 31/12/2003, η δε αξία της δεύτερης αποµείωσε κατά 100% το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές" της µητρικής Μείον ικαιώµατα µειοψηφίας των ανωτέρω δύο εταιρειών τα οποία εµφανίζονται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/ Πλέον Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού κατά την 31/12/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΥ, ΕΓΛΣ 31/12/2003 µετά προσαρµογές Μείον:Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Μείον : Λογιστικές διαφορές χρήσεων 2001,2002 & ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/ αύξησης του 8 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 . Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (ποσά σε ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Μετοχικό κεφάλαιο αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο υπερ άρτιο ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών Αποθεµατικά κεφάλαια Μη διανεµηθέντα κέρδη Συναλλαγµα τική διαφορά θυγατρικών εξωτερικού ιαφορές ενοποίησης ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Αποτελέσµατα χρήσεως 1/1-31/12/2003 Μεταβολές στη χρήση Φόρος εισοδήµατος χρήσεως Καταβολή µετρητών ιανοµή κερδών Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1) Μητρικής Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2) Από ακύρωση µετοχών θυγατρικής Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Ακύρωση µετοχών από απορρόφηση θυγατρικής ιαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιπών φόρων ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001,2002&2003 Προσαρµογές 31η εκεµβρίου 2003 Υπόλοιπο 31η εκεµβρίου

10 Ε. Κατάσταση ταµειακών ροών (ποσά σε ) ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 7951/06/Β/86/85 Αναδιατυπωµένη Ε ν ο π ο ι η µ έ ν η Κ α τ ά σ τ α σ η Τ α µ ι α κ ώ ν Ρ ο ώ ν τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς : α π ό 1/1/2003 έως 31/12/2003 A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά σε ΕΥΡΩ Προηγούµενη Τρέχουσα Χρήση Χρήση Α Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες Α 100 Ταµιακές εισροές 101 Πωλήσεις , , Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.610, , Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα , , Έσοδα προηγούµενων χρήσεων , , Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 6.423, , Έσοδα χρεωγράφων 107 Πώληση χρεωγράφων 108 Μείωση Απαιτήσεων 0,00 0,00 Αφαιρούνται: 109 Αγορά χρεωγράφων 110 Αύξηση απαιτήσεων , ,08 Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) , ,19 Α 200 Ταµιακές εκροές 201 Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) , , Έξοδα Λειτουργίας ιοικήσεως , , Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 0,00 0, Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως , , Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας 206 Άλλα έξοδα , , Αύξηση αποθεµάτων 0, , Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 239,59 0, Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού ,56 0, Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) , ,07 Αφαιρούνται: 211 Μείωση Αποθεµάτων ,78 0, Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0, , Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0, , Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 0,00 0,00 Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) , ,19 A 300 Ταµιακές Εκροές φόρων 301 Φόροι εισοδήµατος , ,48 10

11 302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου ,00 0, Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 0, ,34 Αφαιρείται: 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη ,94 0,00 Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) , ,73 Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α) ,29 ( ,73) Β Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες Β 100 Ταµιακές εισροές 101 Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων , , Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00 0, Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) , ,70 Β 200 Ταµιακές εκροές 201 Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων , , Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων , , Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 9.828, , Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως , ,10 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) , ,92 Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες(β 100-Β 200)=Β ( ,72) ( ,22) Γ Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Γ 100 Ταµιακές εισροές 101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο ,00 1, Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00 0, Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 104 Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) , ,55 Σύνολο ταµιακών εισροών (Γ 100) , ,73 Γ 200 Ταµιακές εκροές 201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου ,65 0,00 11

12 202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00 0, Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 205 Τόκοι πληρωθέντες , , Μερίσµατα πληρωθέντα , , ιανοµή κερδών στο προσωπικό 208 Αµοιβές.Σ. από κέρδη χρήσεως , ,00 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) , ,36 Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ ΙΙ ( ,83) ,37 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) ( ,26) ,42 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: , ,91 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,33 Σηµείωση: Το κονδύλι "Γ-201 Μείωση (επιστοφή) Μετοχικού Κεφαλαίου" περιλαµβάνει τις διαφορές που προέκυψαν από τη σύγκριση των στοιχείων των µετατραπέντων σε Ευρώ Ισολογισµών (διαφορετική ισοτιµία συν/τος τέλους χρήσης) των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών µεταξύ των δύο χρήσεων. ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» (Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) Το παρόν προσάρτηµα έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του ενηµερωτικού δελτίου στα πλαίσια της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και την διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και αποτελεί συµπληρωµένη έκδοση του αρχικού προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2003, όπως αυτό εγκρίθηκε από την από 12 Σεπτεµβρίου 2006 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ»Στην συµπληρωµένη έκδοση παρέχονται επεξηγηµατικές πληροφορίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πληρέστερη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 12

13 ΣΤ.1 Σύσταση- ραστηριότητα Η εταιρεία << ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε..>> δηµιουργήθηκε το 1981 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 3958/ ), ως µετατροπή της προϋφισταµένης εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη, δηλαδή µέχρι την Η επωνυµία της είναι<< ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία >>µε το διακριτικό τίτλο<< ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ.>> Για τις σχέσεις της εταιρείας µε την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία της στην αγγλική ως εξής <<ELTON INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A.>>και τον διακριτικό τίτλο <<ELTON S.A.>> Έδρα της είναι ο ήµος Αυλώνος όπου βρίσκονται και τα γραφεία της( ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα, θέση Ντράσεζα.) Σκοπός και αντικείµενο των εργασιών της εταιρείας µετά την απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης στις σύµφωνα µε την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού είναι: α) η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή και εµπορία πρώτων υλών για βιοµηχανία, πάσης φύσεως χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών, οργάνων και µηχανηµάτων για βιοµηχανική και εργαστηριακή χρήση, β) η βιοµηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και ανασυσκευασία χηµικών και βιοµηχανικών προϊόντων, γ) η παραγωγή, εκµετάλλευση, προµήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία ηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερµικής και ηλιακής ενέργειας, δ) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ήπιων µορφών-πηγών ενεργείας, ε) η δηµιουργία αιολικών πάρκων, στ) η δηµιουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής συστηµάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων, παραγωγής φωτοβολταϊκών µονάδων, παραγωγής και εκµετάλλευσης ενέργειας, η) η παροχή κάθε είδους συναφούς µε τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας θ) η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης ηµεδαπής του αυτού ή συναφούς σκοπού ι) η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και κ) η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή ή συνεργασία της εταιρίας µε άλλες επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές κάθε νοµικής µορφής µε τους αυτούς η παρεµφερείς σκοπούς ή µε φυσικά πρόσωπα, όπως και κάθε άλλη σχετική εργασία.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα µε τη διάταξη του άρθρου 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου την 31/12/2003. ΣΤ.2 Βασικές λογιστικές αρχές Στις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό τηρήθηκαν οι ακόλουθες βασικέςαρχές: 1) Η αρχή της τιµής κτήσεως (άρθρο 103 παρ 4 δεύτερο εδάφιο) 2) Θεωρείται ως δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητας των εταιρειών. 3) Οι µέθοδοι αποτίµησης εφαρµόζονται πάγια (άρθρο 107 παρ.1 περίπτωση α) 4) Η αρχή της συντηρητικότητας εφαρµόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα Στη χρήση περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα σ αυτή Λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και όλες οι πιθανές ζηµίες που αφορούν την κλειοµένη χρήση. Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµία. 5) Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σε αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή πληρωµής. 6) Τα περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού αποτιµώνται χωριστά. 13

14 Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό εκτός της µητρικής Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείας που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Σχέση που Ποσοστό υπαγόρευσε την συµµετοχής ενοποίηση ενοποιηµένων α) σχέση επιχειρήσεων µητρικής Ποσοστό εκτός της θυγατρικής συµµετοχής µητρικής ή (αρθ.42, παρ. µητρικής προσώπων 5α) εταιρείας στο αυτών που β) ενιαία κεφάλαιο της Ενεργούν για διεύθυνση ή ίδια θυγατρικής λογαριασµό των διοικητικά κτλ. Επωνυµία Έδρα επιχειρήσεων Πρόσωπα 9άρθ. 96, παρ1 1) ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 52% εν Υπάρχει (α) 2) ELTON CORPORATION S.A. Βουκουρέστι Ρουµανία 99,984% έν Υπάρχει (α) 3) ELTON CORPORATION LTD Σόφια Βουλγαρία 100% έν Υπάρχει (α) 4) ELTON CORPORATION DOO Βελιγράδι Νέα 80% έν Υπάρχει (α) Γιουγκοσλαβία 5) ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 34,67% εν υπάρχει (α) Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως Ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως η εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ. Σχέση που Ποσοστό υπαγόρευσε την συµµετοχής ενοποίηση ενοποιηµένων α) σχέση µητρικής επιχειρήσεων θυγατρικής εκτός της (αρθ.42, παρ. 5α) µητρικής ή β) ενιαία Ποσοστό προσώπων αυτών διεύθυνση ή ίδια συµµετοχής που διοικητικά κτλ. µητρικής ενεργούν για Πρόσωπα9άρθ. εταιρείας στο λογαριασµό των 96, παρ1 κεφάλαιο της επιχειρήσεων Επωνυµία Έδρα θυγατρικής 14

15 ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ Αλεξάνδρε ια Ηµαθίας εν υπάρχει 30% (α) εν περιλαµβάνονται άλλες εταιρείες στην ενοποίηση, διότι δεν υπάρχουν άλλες συµµετοχές. Οι εταιρείες του εξωτερικού υπάγονται στη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένες. Παρατίθεται πίνακας µε τα ποσοστά συµµετοχής των θυγατρικών εταιρειών, στο σύνολο του ενεργητικού, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα προ φόρων : Εταιρεία Σύνολο Ενεργητικού ποσοστό Κύκλος εργασιών Ποσοστό Αποτελέσµατα προ Φόρων ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ,04% ,76% ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ,99% ,38% ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ELTON CORPORATION S.A ,73% ,31% ELTON CORPORATION LTD ,44% ,45% ELTON CORPORATION DOO ,44% ,09% ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ,36% ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ,00% ,00% ΣΤ.3 Μέθοδος σύνταξης ενοποιηµένου ισολογισµού Για τη σύνταξη του ενοποιηµένου ισολογισµού τηρήθηκε η µέθοδος της ολικής ενοποίησης, ως προς τα στοιχεία Ενεργητικού Παθητικού των επιχειρήσεων και των εσόδων εξόδων για τις εταιρείες που συµµετέχουν στον ενοποιηµένο ισολογισµό.(άρθρο 102) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση (ενεργητικόπαθητικό) την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αναλυτικότερα 1) Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 2) Τα έσοδα,τα έξοδα και οι αγορές που προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που περιέχονται στην λογιστική αξία του ενεργητικού απαλείφονται από τους λογαριασµούς του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως. Όλες οι παραπάνω αρχές τηρήθηκαν χωρίς καµία παρέκκλιση.( Άρθρο 104, παρ. 3) Οι ενοποιηµένες καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής Εταιρείας. Η µητρική εταιρεία έχει ηµεροµηνία κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2003. (Άρθρο 104, παρ.6) Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού (ή ενοποίησης) Ο αρχικός συµψηφισµός της αξίας των συµµετοχών που κατέχει η µητρική επιχείρηση,έγινε µε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αντιστοιχεί στις συµµετοχές αυτές κατά την 31/12/2000 ( Αγορά Μοσχολιού ) Στην παρούσα χρήση οι χρεωστικές ιαφορές ενοποίησης αυξήθηκαν κατά ,14. Αυτό οφείλεται διότι για πρώτη φορά ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η έµµεση συµµετοχή στην θυγατρική εταιρία ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής της. Η διαφορά που προέκυψε είναι χρεωστική,και εµφ;ανίζεται κατά πάγια τακτική ως αφαιρετικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων και ανά εταιρεία αναλύεται ως εξής: 15

16 (Άρθρο 103, παρ. 1) Ενοποιούµενη Εταιρεία ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ Πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων των ενοποιηµένων ισολογισµών των θυγατρικών επιχειρήσεων. εν συντρέχει περίπτωση (Άρθρο 103, παρ. 2) Παρακλήσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. εν έγινε (Άρθρο 104, παρ. 2) ΣΤ.4 Μέθοδοι αποτίµησης των διαφόρων αποσβέσεων και προβλέψεων περιουσιακών στοιχείων και οι µέθοδοι υπολογισµού - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες απο τον νόµο αποσβέσεις, εκτός από τα ακίνητα τα οποία αποτιµήθηκαν στην αναπροσαρµοσθείσα αξία βάσει του Ν.2065/92. - εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. - Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως. Σηµειώνεται ότι η αξία κτήσεως των συµµετοχών του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε µε την ισοτιµία του Ξ.Ν., από την εκάστοτε τµηµατική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. - Τα απο αγορά αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατα το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. - Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων της µητρικής προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. - Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. εν έγιναν.( Άρθρο 43 παρ. 2) - Για την ενοποίηση των θυγατρικών εξωτερικού οι οικονοµικές καταστάσεις αυτών που ήταν συνταγµένες σε Ξ.Ν. µετατράπηκαν σε ευρώ µε βάση τις παρακάτω ισοτιµίες της 31/12/ ΕΥΡΩ= Lei Ρουµανίας ισοτιµίας 1 ΕΥΡΩ=1,9557 Lei Βουλγαρίας, 1 ΕΥΡΩ=68,3257 Din Νέας Γιουγκοσλαβίας. ΣΤ.5 Πάγιο ενεργητικό & έξοδα εγκαταστάσεως Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) εκτός των διαφορών ενοποίησης (βλέπε επόµενο πίνακα ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31- εκ.03 ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΟ 31- εκ εκ εκ εκ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια & εγκατ/σεις κτιρίων Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Επιπλα &λ.εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17

18 ΣΤ.6 Αποθέµατα Αποτελούνται από: Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα ,81 2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή ,63 4. Α'& βοηθ.ύλες - είδη συσκευασίας ,43 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των , ,52 Οι προκαταβολές για την αγορά αποθεµάτων αφορούν ποσά που δόθηκαν σε προµηθευτές για αγορές κυκλοφορούντων στοιχείων. Τα απο αγορά αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων της µητρικής και των θυγατρικών προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. εν υπάρχουν απαξιωµένα ή βραδέως κινούµενα αποθέµατα. ΣΤ. 7 Απαιτήσεις Αποτελούνται από: Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,73 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου ,01 - Στις τράπεζες για είσπραξη ,21 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση ,32 3α.Επιταγές εισπρακτέες ,60 3β. Επιταγές εισπρακτ. Σε καθυστέρηση ,06 11.Χρεώστες διάφοροι , Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων , ,89 ΠΕΛΑΤΕΣ µε µεγαλύτερες αγορές στη χρήση 2003 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 (σε χιλιάδες ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 ELTON CORPORATION S.A.,ROMANIA ,23% ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε ,66% ELTON CORPORATION LTD,BULGARIA ,30% GREITER INTERNATIONAL A.G ,98% FAMAR ABE ,97% CHIPITA INTERNATIONAL AE ,92% JOHNSON & JOHNSON AEBE ,92% SCHERING-PLOUGH ABEE ,58% BOERINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ ,55% APIVITA A.E ,54% ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % 18

19 ΣΤ.8 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέλη ιεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε. ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 1/1-31/12/2003 ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΕΝΑ ELTON CORPORATION SA ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION DOO ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε. Ε. 1/1-31/12/2003 ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ELTON CORPORATION SA ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ Πέρα των ανωτέρω αναφεροµένων συναλλαγών της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και οι οποίες είναι µέσα στις συνήθεις δραστηριότητες της, η εταιρεία ουδεµία άλλη συναλλαγή έχει µε τις θυγατρικές της ΣΤ.9 Λογαριασµοί τάξεως εν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες εν υπάρχουν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό εν υπάρχουν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη εν υπάρχουν οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.τ.λ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως, ούτε υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τους κοµιστές χρεογράφων

20 ΣΤ.10 Ίδια κεφάλαια Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης οµίλου. Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής που στον ενοποιηµένο θεωρείται και µετοχικό κεφάλαιο του οµίλου διαιρείται σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,6 ευρώ εκάστη πλήρως καταβληµένο Στην παρούσα χρήση (µε βάση την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/11/2003) έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 5,135,280 µε κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών << ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο>> κατά το ποσό 5,135,280 ευρώ. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 8,558,800 νέες ονοµαστικές µετοχές. ΣΤ. 11 Προβλέψεις Οι προβλέψεις αφορούν: 1.Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Στον αναδιατυπωµένο ισολογισµό της 31/12/2003 δηµιουργήσαµε το λογαριασµό << Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση >> λαµβάνοντας υπόψη στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή. Οι ανωτέρω προβλέψεις προσαύξησαν το λογαριασµό κατά ποσό ευρώ σε αντίστοιχη µείωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Στο λογαριασµό <<λοιπές προβλέψεις >> καταχωρούνται οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που αναλύονται ως εξής : Προβλέψεις επισφάλειας µητρικής Προβλέψεις επισφάλειας Μοσχολιός Προβλέψεις επισφάλειας θυγατρικής Ρουµανίας Προβλέψεις επισφάλειας θυγατρικής 720 Γιουγκοσλαβίας Προβλέψεις από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή Σύνολο λοιπών προβλέψεων ΣΤ. 12 Υποχρεώσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. άνεια Τραπεζών Λοιπές Μακρ/µες Υποχρεώσεις

21 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα α.Επιταγές πληρωτέες Τράπεζες λογ.βραχ/µων υποχρεωσ Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί Μακροπρόθεσµες υποχρ. Πληρ. στην επόµενη χρήση Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ µε µεγαλύτερες αγορές στη χρήση 2003 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 2003 (σε χιλιάδες ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΓΟΡΩΝ 2003 ISP ( Ελβετία ) ,73% ROQUETTE ITALIA S.p.a. ( Ιταλία ) ,42% WACKER CHEMIE GMBH ( Γερµανία ) ,68% STEPAN EUROPE ( Γαλλία ) ,82% DOW (Γερµανία ) ,51% FALCON AEBE ( Ελλάδα ) ,07% ROCHE VITAMINS LTD ( Ελβετία ) ,84% WACKER POLYMER SYSTEMS ( Γερµανία ) ,31% AIR PRODUCTS POLYMERS (Ολλανδία ) ,02% EPI INGREDIENTS ( Γαλλία ) ,82% ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,21% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,00% Βεβαιωµένες υποχρεώσεις που λήγουν µετά τα πέντε χρόνια δεν υπάρχουν. Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια του οµίλου, αφορούν δάνειο που έχει συναφθεί από την εταιρεία Μοσχολιός Χηµικά Προϊόντα ΑΕΒΕ στην Τράπεζα EUROBANK και λήγει εντός του έτους Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια του οµίλου αναλύονται ανά εταιρεία και ανά τράπεζα ως εξής : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΗΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΑ υποχρεώσεων ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

22 Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη του οµίλου έχει προστεθεί και ποσό ευρώ που αφορά υποχρεώσεις από διαφορές φορολογικού ελέγχου µητρικής για τις χρήσεις 2001,2002 και ΣΤ. 13 Αποτελέσµατα Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές ως εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ Πωλήσεις εσωτερικού Εµπορικής Ευρώ Πωλήσεις εσωτερικού Παροχής Υπηρεσιών» Πωλήσεις εξωτερικού Εµπορικής» Πωλήσεις εσωτερικού Βιοµηχανικής» Πωλήσεις εξωτερικού Βιοµηχανικής» Σύνολο» Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Άλλα έσοδα ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Επιχορηγήσεις ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ELTON CORPORATION SA ELTON CORPORATION LTD ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Αριθµός εργαζοµένων οµίλου και αµοιβές αυτών Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως 2003 από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες, έχει ως εξής: Εµµισθοι 149 Ηµεροµίσθιο 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 174 Οι αποδοχές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε ΕΥΡΩ

23 Αµοιβές µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στην χρήση ως αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις αυτών λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία έχουν ως εξής: Καταβληθέντα ποσά για µισθούς και αµοιβές µελών.σ. Υποχρέωση καταβολής αµοιβών.σ. από πίνακα ιάθεσης Κερδών χρήσεως Αµοιβές από συµβάσεις εξηρτηµένης εργασίας ΣΥΝΟΛΟ εν υπάρχουν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις σε αποχωρήσαντα στην χρήση οργάνων ιοικήσεως και ιευθύνσεως της εταιρίας. εν υπάρχουν υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. εν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). Έξοδα εκµεταλλεύσεως Η κατανοµή των εξόδων εκµεταλλεύσεως στις επί µέρους λειτουργίες έχει ως εξής: Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2003 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά διάφορα έξοδα Κόστος αποθεµάτων αναγνωροζόµενο ως έξοδο µειον :ενδοεταιρικές αγορές πωλήσεις

24 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα της λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως κάτωθι: ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2003 1/1-31/12/2003 Παροχές σε Παροχές σε εργαζοµένους εργαζοµένους Αµοιβές και έξοδα Αµοιβές και έξοδα τρίτων τρίτων Λοιπές Παροχές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Φόροι και τέλη Λοιπά διάφορα Λοιπά διάφορα έξοδα έξοδα Αποσβέσεις Αποσβέσεις παγίων Σύνολο Σύνολο Εκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κατωτέρω και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα. (α) Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (β) Λοιπά έκτακτα έσοδα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα. (α) Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις (β) Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (γ) φόρος υπεραξίας ακινήτων (δ) Λοιπά έκτακτα έξοδα Εκτακτες Ζηµίες Ζηµίες από καταστροφή εµπορευµάτων (δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Εσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (α) Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων (β) Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων

25 Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: Επωνυµία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε ELTON CORPORATION S.A ELTON CORPORATION L.T.D ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade ΕΥΡΟΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των αναδιατυπωµένων ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα που να αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε την χρηµατοοικονοµική θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσεως µιας από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις. ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 12/9/2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Τ. Ν Α.Τ. Ξ Α.Τ. Τ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε..>> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2004 31/12/2004.

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε.

UNIBRAIN A.E. Ετήσιο ελτίο 2005. unibrain Α.Ε. unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ποσά σε χιλιάδες (εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 6 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004... 7 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012 SWEET HEART Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 37246/03/Β/96/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000815901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. 9. Παράρτηµα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31ης ΜΑΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Μαρτίου 2006 και έχουν αναρτηθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ERGOTRAK ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.E.

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα