ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/ /12/ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2003 31/12/ 2003"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/ /12/ 2003 Οι οποίες έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποψηφίων Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της <<ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την 12 Σεπτεµβρίου Παναγιώτα Ν Παπαθανασίου Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε..

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 3 Β. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων... 4 Γ. Ισολογισµός Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 9 Ε. Κατάσταση ταµειακών ροών ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ΣΤ.1 Σύσταση- ραστηριότητα ΣΤ.2 Βασικές λογιστικές αρχές ΣΤ.3 Μέθοδος σύνταξης ενοποιηµένου ισολογισµού ΣΤ.4 Μέθοδοι αποτίµησης των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και οι µέθοδοι υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων ΣΤ.5 Πάγιο ενεργητικό & έξοδα εγκαταστάσεως ΣΤ.6 Αποθέµατα...18 ΣΤ. 7 Απαιτήσεις...18 ΣΤ.8 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέλη ΣΤ.9 Λογαριασµοί τάξεως ΣΤ.10 Ίδια κεφάλαια ΣΤ. 11 Προβλέψεις ΣΤ. 12 Υποχρεώσεις ΣΤ. 13 Αποτελέσµατα αύξησης του 2 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους και τον Σύµβουλο έκδοσης ARTION A.E.Π.Ε.Υ, της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυµης Εταιρείας«.ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» Ελέγξαµε τις συνηµµένες αναδιατυπωµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003, οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό,την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταµειακών ροών και το σχετικό προσάρτηµα, όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του ενηµερωτικού ελτίου. Η ευθύνη της σύνταξης των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν για το σκοπό της έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο, της 12 Σεπτεµβρίου 2006 µε βάσει τις παρατηρήσεις του ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο για τους σκοπούς του ενηµερωτικού δελτίου.. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας, αφού η αναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων έχει παντελώς εξαλείψει τις παρατηρήσεις του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες αναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2003 και τα αποτελέσµατα των εργασιών του Οµίλου καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 3 ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: Ε148 Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Μ. όγας Α.Μ./ΣΟΕΛ:10531 αύξησης του 3 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Β. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (ποσά σε ) ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003(1/1-31/12/2003)ποσά σε ευρώ Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2003 χρήσεως 2002 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης Πλέον: 'Αλλα έσοδα εκµ/σης Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 'Εξοδα λειτουργείας διαθέσεως Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης ΠΛΕΟΝ: 1α. Κέρδη συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα Μείον: 1α. Ζηµίες συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης ΠΛΕΟΝ: 'Εκτακτα αποτελέσµατα 1. Εκτακτα & Ανόργανα 'Εσοδα Έκτακατα κέρδη 'Εσοδα προηγουµένων χρήσεων Μείον: 1. Εκτακτα & Ανόργανα 'Εξοδα 'Εκτακτες ζηµίες 'Εξοδα προηγουµένων χρήσεων Έξοδα από προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι απ'αυτές ενσωµατ. στο λειτουργ.κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων ΜΕΙΟΝ: ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεως Φόρος εισοδήµατος Λοιποί µη ενσωµατούµενοι στο λειτ. Κόστος φόροι ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από φόρους αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4

5 Γ. Ισολογισµός (ποσά σε ) ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/ /12/2003) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγ\νης χρήσεως 2002 EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 1.214, ,71 3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου , ,77 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,06 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,54 1. Γήπεδα - οικόπεδα , ,85 3. Κτίρια & τεχνικά έργα , ,75 4. Μηχανήµατα - τεχν. εγκ/σεις & λ. µηχανολογικός εξοπλισµός , ,70 5. Μεταφορικά µέσα , ,83 6.'Επιπλα & λ. εξοπλισµός , ,88 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , ,71 Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις , ,72 1α. Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,86 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,38 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,10 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα , ,09 2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή , ,91 4. Α'& βοηθ.ύλες - είδη συσκευασίας , ,45 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των , ,85 Απαιτήσεις , ,30 1. Πελάτες , ,80 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου , ,65 - Στις τράπεζες για είσπραξη , ,67 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση , ,90 3α.Επιταγές εισπρακτέες , ,03 3β. Επιταγές εισπρακτ. Σε καθυστέρηση , ,54 11.Χρεώστες διάφοροι , , Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων , , , ,89 αύξησης του 5 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 ιαθέσιµα 1. Ταµείο , ,41 3. Καταθέσ. όψεως & προθ , , , ,33 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) , ,52 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Eξοδα εποµένων χρήσεων , ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) , ,87 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών , ,57 3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις , ,55 4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως , ,06 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο (µετοχικό) , ,18 1. Καταβεβληµένο , ,01 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,10 ιαφορές αναπροσαρµογής 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων 0,00 135,54 Αποθεµατκά κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεµατικό , ,18 2. Εκτακτο Αποθεµατικό , ,86 5. Αφορολόγ.αποθ/κά ειδ.διατ. νόµων , ,34 Αποτελέσµατα εις νέο , ,38 Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο , ,29 Συναλλαγµατική διαφορά µετατροπής Ισολογισµών Θυγατρικών Εξωτερικού , ,15 ιαφορές Ενοποίησης ,32 ικαιώµατα µειοψηφίας 0, ,81 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,66 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,06 2. Λοιπές προβλέψεις , ,90 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,90 2. άνεια Τραπεζών , ,24 8. Λοιπές Μακρ/µες Υποχρεώσεις 947, ,01 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,25 αύξησης του 6 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 1. Προµηθευτές , ,84 2. Γραµµάτια πληρωτέα , ,11 2α.Επιταγές πληρωτέες , ,29 3. Τράπεζες λογ.βραχ/µων υποχρεωσ , ,25 4. Προκαταβολές πελατών , ,76 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,96 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , ,37 7. Μακροπρόθεσµες υποχρ. Πληρ. στην επόµενη χρήση , , Μερίσµατα πληρωτέα , , Πιστωτές διάφοροι , , , ,33 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,58 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα , ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ) , ,87 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπραγµάτων ασφαλειών , ,57 3.Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις , ,55 4. Λοιποί λογ/σµοί τάξεως , , , ,18 αύξησης του 7 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Κατά τη χρήση 2004 πραγµατοποιήθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Μοσχολιός προΐόντα χηµικής βιοµηχανίας Α.Ε.»από την ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/12/2003. Η ανωτέρω απορρόφηση εγκρίθηκε την 14/12/2004 από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ αρίθµου Κ απόφαση. Για να έχουµε την δυνατότητα τα κονδύλια των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσεως 2004, να είναι συγκρίσιµα µε τα κονδύλια του έτους 2003, δηµιουργήσαµε ένα αναδιατυπωµένο ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου Τούτο είχε ως αποτέλεσµα " Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί µε βάσει το ΕΓΛΣ του Οµίλου 31/12/2003 να διαµορφωθεί ως εξής Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΥ προ της αναδιατύπωσης, βάσει ΕΓΛΣ 31/12/ Πλέον ιαφορές Ενοποίησης των εταιρειών "Μοσχολιός Α.Ε. και Αγριπλας ΕΠΕ επειδή τελικά δεν ενοποιήθηκαν,αφού η µεν πρώτη εταιρεία απορροφήθηκε από την Μητρική βάσει του Ν 2166 µε ηµεροµηνία 31/12/2003, η δε αξία της δεύτερης αποµείωσε κατά 100% το υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές" της µητρικής Μείον ικαιώµατα µειοψηφίας των ανωτέρω δύο εταιρειών τα οποία εµφανίζονται στον ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/ Πλέον Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού κατά την 31/12/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΥ, ΕΓΛΣ 31/12/2003 µετά προσαρµογές Μείον:Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Μείον:Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Μείον : Λογιστικές διαφορές χρήσεων 2001,2002 & ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/ αύξησης του 8 µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 . Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (ποσά σε ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 Μετοχικό κεφάλαιο αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο υπερ άρτιο ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών Αποθεµατικά κεφάλαια Μη διανεµηθέντα κέρδη Συναλλαγµα τική διαφορά θυγατρικών εξωτερικού ιαφορές ενοποίησης ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου Αποτελέσµατα χρήσεως 1/1-31/12/2003 Μεταβολές στη χρήση Φόρος εισοδήµατος χρήσεως Καταβολή µετρητών ιανοµή κερδών Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1) Μητρικής Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2) Από ακύρωση µετοχών θυγατρικής Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού Ακύρωση µετοχών από απορρόφηση θυγατρικής ιαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιπών φόρων ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001,2002&2003 Προσαρµογές 31η εκεµβρίου 2003 Υπόλοιπο 31η εκεµβρίου

10 Ε. Κατάσταση ταµειακών ροών (ποσά σε ) ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 7951/06/Β/86/85 Αναδιατυπωµένη Ε ν ο π ο ι η µ έ ν η Κ α τ ά σ τ α σ η Τ α µ ι α κ ώ ν Ρ ο ώ ν τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς : α π ό 1/1/2003 έως 31/12/2003 A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά σε ΕΥΡΩ Προηγούµενη Τρέχουσα Χρήση Χρήση Α Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες Α 100 Ταµιακές εισροές 101 Πωλήσεις , , Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.610, , Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα , , Έσοδα προηγούµενων χρήσεων , , Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 6.423, , Έσοδα χρεωγράφων 107 Πώληση χρεωγράφων 108 Μείωση Απαιτήσεων 0,00 0,00 Αφαιρούνται: 109 Αγορά χρεωγράφων 110 Αύξηση απαιτήσεων , ,08 Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) , ,19 Α 200 Ταµιακές εκροές 201 Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) , , Έξοδα Λειτουργίας ιοικήσεως , , Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 0,00 0, Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως , , Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας 206 Άλλα έξοδα , , Αύξηση αποθεµάτων 0, , Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 239,59 0, Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού ,56 0, Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) , ,07 Αφαιρούνται: 211 Μείωση Αποθεµάτων ,78 0, Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0, , Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0, , Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 0,00 0,00 Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) , ,19 A 300 Ταµιακές Εκροές φόρων 301 Φόροι εισοδήµατος , ,48 10

11 302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου ,00 0, Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 0, ,34 Αφαιρείται: 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη ,94 0,00 Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) , ,73 Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α) ,29 ( ,73) Β Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες Β 100 Ταµιακές εισροές 101 Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων , , Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 0,00 0, Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) , ,70 Β 200 Ταµιακές εκροές 201 Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων , , Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων , , Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 9.828, , Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως , ,10 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) , ,92 Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες(β 100-Β 200)=Β ( ,72) ( ,22) Γ Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Γ 100 Ταµιακές εισροές 101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο ,00 1, Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00 0, Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 104 Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) , ,55 Σύνολο ταµιακών εισροών (Γ 100) , ,73 Γ 200 Ταµιακές εκροές 201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου ,65 0,00 11

12 202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων 0,00 0, Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) 205 Τόκοι πληρωθέντες , , Μερίσµατα πληρωθέντα , , ιανοµή κερδών στο προσωπικό 208 Αµοιβές.Σ. από κέρδη χρήσεως , ,00 Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) , ,36 Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ ΙΙ ( ,83) ,37 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) ( ,26) ,42 ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: , ,91 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,33 Σηµείωση: Το κονδύλι "Γ-201 Μείωση (επιστοφή) Μετοχικού Κεφαλαίου" περιλαµβάνει τις διαφορές που προέκυψαν από τη σύγκριση των στοιχείων των µετατραπέντων σε Ευρώ Ισολογισµών (διαφορετική ισοτιµία συν/τος τέλους χρήσης) των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών µεταξύ των δύο χρήσεων. ΣΤ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» (Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) Το παρόν προσάρτηµα έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του ενηµερωτικού δελτίου στα πλαίσια της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και την διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και αποτελεί συµπληρωµένη έκδοση του αρχικού προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2003, όπως αυτό εγκρίθηκε από την από 12 Σεπτεµβρίου 2006 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ»Στην συµπληρωµένη έκδοση παρέχονται επεξηγηµατικές πληροφορίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την πληρέστερη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 12

13 ΣΤ.1 Σύσταση- ραστηριότητα Η εταιρεία << ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε..>> δηµιουργήθηκε το 1981 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 3958/ ), ως µετατροπή της προϋφισταµένης εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη, δηλαδή µέχρι την Η επωνυµία της είναι<< ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανώνυµη Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία >>µε το διακριτικό τίτλο<< ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ.>> Για τις σχέσεις της εταιρείας µε την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία της στην αγγλική ως εξής <<ELTON INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A.>>και τον διακριτικό τίτλο <<ELTON S.A.>> Έδρα της είναι ο ήµος Αυλώνος όπου βρίσκονται και τα γραφεία της( ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα, θέση Ντράσεζα.) Σκοπός και αντικείµενο των εργασιών της εταιρείας µετά την απόφαση της τακτικής γενικής Συνέλευσης στις σύµφωνα µε την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού είναι: α) η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή και εµπορία πρώτων υλών για βιοµηχανία, πάσης φύσεως χηµικών προϊόντων και συναφών ειδών, οργάνων και µηχανηµάτων για βιοµηχανική και εργαστηριακή χρήση, β) η βιοµηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και ανασυσκευασία χηµικών και βιοµηχανικών προϊόντων, γ) η παραγωγή, εκµετάλλευση, προµήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εµπορία ηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερµικής και ηλιακής ενέργειας, δ) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ήπιων µορφών-πηγών ενεργείας, ε) η δηµιουργία αιολικών πάρκων, στ) η δηµιουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής συστηµάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων, παραγωγής φωτοβολταϊκών µονάδων, παραγωγής και εκµετάλλευσης ενέργειας, η) η παροχή κάθε είδους συναφούς µε τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας θ) η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης ηµεδαπής του αυτού ή συναφούς σκοπού ι) η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και κ) η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή ή συνεργασία της εταιρίας µε άλλες επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές κάθε νοµικής µορφής µε τους αυτούς η παρεµφερείς σκοπούς ή µε φυσικά πρόσωπα, όπως και κάθε άλλη σχετική εργασία.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα µε τη διάταξη του άρθρου 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου την 31/12/2003. ΣΤ.2 Βασικές λογιστικές αρχές Στις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό τηρήθηκαν οι ακόλουθες βασικέςαρχές: 1) Η αρχή της τιµής κτήσεως (άρθρο 103 παρ 4 δεύτερο εδάφιο) 2) Θεωρείται ως δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητας των εταιρειών. 3) Οι µέθοδοι αποτίµησης εφαρµόζονται πάγια (άρθρο 107 παρ.1 περίπτωση α) 4) Η αρχή της συντηρητικότητας εφαρµόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα Στη χρήση περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα σ αυτή Λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και όλες οι πιθανές ζηµίες που αφορούν την κλειοµένη χρήση. Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµία. 5) Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σε αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή πληρωµής. 6) Τα περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού αποτιµώνται χωριστά. 13

14 Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό εκτός της µητρικής Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείας που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Σχέση που Ποσοστό υπαγόρευσε την συµµετοχής ενοποίηση ενοποιηµένων α) σχέση επιχειρήσεων µητρικής Ποσοστό εκτός της θυγατρικής συµµετοχής µητρικής ή (αρθ.42, παρ. µητρικής προσώπων 5α) εταιρείας στο αυτών που β) ενιαία κεφάλαιο της Ενεργούν για διεύθυνση ή ίδια θυγατρικής λογαριασµό των διοικητικά κτλ. Επωνυµία Έδρα επιχειρήσεων Πρόσωπα 9άρθ. 96, παρ1 1) ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 52% εν Υπάρχει (α) 2) ELTON CORPORATION S.A. Βουκουρέστι Ρουµανία 99,984% έν Υπάρχει (α) 3) ELTON CORPORATION LTD Σόφια Βουλγαρία 100% έν Υπάρχει (α) 4) ELTON CORPORATION DOO Βελιγράδι Νέα 80% έν Υπάρχει (α) Γιουγκοσλαβία 5) ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 34,67% εν υπάρχει (α) Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως Ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως η εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ. Σχέση που Ποσοστό υπαγόρευσε την συµµετοχής ενοποίηση ενοποιηµένων α) σχέση µητρικής επιχειρήσεων θυγατρικής εκτός της (αρθ.42, παρ. 5α) µητρικής ή β) ενιαία Ποσοστό προσώπων αυτών διεύθυνση ή ίδια συµµετοχής που διοικητικά κτλ. µητρικής ενεργούν για Πρόσωπα9άρθ. εταιρείας στο λογαριασµό των 96, παρ1 κεφάλαιο της επιχειρήσεων Επωνυµία Έδρα θυγατρικής 14

15 ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ Αλεξάνδρε ια Ηµαθίας εν υπάρχει 30% (α) εν περιλαµβάνονται άλλες εταιρείες στην ενοποίηση, διότι δεν υπάρχουν άλλες συµµετοχές. Οι εταιρείες του εξωτερικού υπάγονται στη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένες. Παρατίθεται πίνακας µε τα ποσοστά συµµετοχής των θυγατρικών εταιρειών, στο σύνολο του ενεργητικού, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσµατα προ φόρων : Εταιρεία Σύνολο Ενεργητικού ποσοστό Κύκλος εργασιών Ποσοστό Αποτελέσµατα προ Φόρων ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ,04% ,76% ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ,99% ,38% ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ELTON CORPORATION S.A ,73% ,31% ELTON CORPORATION LTD ,44% ,45% ELTON CORPORATION DOO ,44% ,09% ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ,36% ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ,00% ,00% ΣΤ.3 Μέθοδος σύνταξης ενοποιηµένου ισολογισµού Για τη σύνταξη του ενοποιηµένου ισολογισµού τηρήθηκε η µέθοδος της ολικής ενοποίησης, ως προς τα στοιχεία Ενεργητικού Παθητικού των επιχειρήσεων και των εσόδων εξόδων για τις εταιρείες που συµµετέχουν στον ενοποιηµένο ισολογισµό.(άρθρο 102) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση (ενεργητικόπαθητικό) την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αναλυτικότερα 1) Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 2) Τα έσοδα,τα έξοδα και οι αγορές που προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που περιέχονται στην λογιστική αξία του ενεργητικού απαλείφονται από τους λογαριασµούς του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως. Όλες οι παραπάνω αρχές τηρήθηκαν χωρίς καµία παρέκκλιση.( Άρθρο 104, παρ. 3) Οι ενοποιηµένες καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής Εταιρείας. Η µητρική εταιρεία έχει ηµεροµηνία κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2003. (Άρθρο 104, παρ.6) Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού (ή ενοποίησης) Ο αρχικός συµψηφισµός της αξίας των συµµετοχών που κατέχει η µητρική επιχείρηση,έγινε µε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αντιστοιχεί στις συµµετοχές αυτές κατά την 31/12/2000 ( Αγορά Μοσχολιού ) Στην παρούσα χρήση οι χρεωστικές ιαφορές ενοποίησης αυξήθηκαν κατά ,14. Αυτό οφείλεται διότι για πρώτη φορά ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης η έµµεση συµµετοχή στην θυγατρική εταιρία ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής της. Η διαφορά που προέκυψε είναι χρεωστική,και εµφ;ανίζεται κατά πάγια τακτική ως αφαιρετικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων και ανά εταιρεία αναλύεται ως εξής: 15

16 (Άρθρο 103, παρ. 1) Ενοποιούµενη Εταιρεία ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ Πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων των ενοποιηµένων ισολογισµών των θυγατρικών επιχειρήσεων. εν συντρέχει περίπτωση (Άρθρο 103, παρ. 2) Παρακλήσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. εν έγινε (Άρθρο 104, παρ. 2) ΣΤ.4 Μέθοδοι αποτίµησης των διαφόρων αποσβέσεων και προβλέψεων περιουσιακών στοιχείων και οι µέθοδοι υπολογισµού - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες απο τον νόµο αποσβέσεις, εκτός από τα ακίνητα τα οποία αποτιµήθηκαν στην αναπροσαρµοσθείσα αξία βάσει του Ν.2065/92. - εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. - Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως. Σηµειώνεται ότι η αξία κτήσεως των συµµετοχών του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε µε την ισοτιµία του Ξ.Ν., από την εκάστοτε τµηµατική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. - Τα απο αγορά αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατα το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. - Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων της µητρικής προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. - Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. εν έγιναν.( Άρθρο 43 παρ. 2) - Για την ενοποίηση των θυγατρικών εξωτερικού οι οικονοµικές καταστάσεις αυτών που ήταν συνταγµένες σε Ξ.Ν. µετατράπηκαν σε ευρώ µε βάση τις παρακάτω ισοτιµίες της 31/12/ ΕΥΡΩ= Lei Ρουµανίας ισοτιµίας 1 ΕΥΡΩ=1,9557 Lei Βουλγαρίας, 1 ΕΥΡΩ=68,3257 Din Νέας Γιουγκοσλαβίας. ΣΤ.5 Πάγιο ενεργητικό & έξοδα εγκαταστάσεως Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) εκτός των διαφορών ενοποίησης (βλέπε επόµενο πίνακα ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31- εκ.03 ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΟ 31- εκ εκ εκ εκ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια & εγκατ/σεις κτιρίων Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Επιπλα &λ.εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17

18 ΣΤ.6 Αποθέµατα Αποτελούνται από: Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα ,81 2. Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή ,63 4. Α'& βοηθ.ύλες - είδη συσκευασίας ,43 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των , ,52 Οι προκαταβολές για την αγορά αποθεµάτων αφορούν ποσά που δόθηκαν σε προµηθευτές για αγορές κυκλοφορούντων στοιχείων. Τα απο αγορά αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων της µητρικής και των θυγατρικών προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους. εν υπάρχουν απαξιωµένα ή βραδέως κινούµενα αποθέµατα. ΣΤ. 7 Απαιτήσεις Αποτελούνται από: Απαιτήσεις 1. Πελάτες ,73 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου ,01 - Στις τράπεζες για είσπραξη ,21 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση ,32 3α.Επιταγές εισπρακτέες ,60 3β. Επιταγές εισπρακτ. Σε καθυστέρηση ,06 11.Χρεώστες διάφοροι , Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων , ,89 ΠΕΛΑΤΕΣ µε µεγαλύτερες αγορές στη χρήση 2003 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 (σε χιλιάδες ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 ELTON CORPORATION S.A.,ROMANIA ,23% ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε ,66% ELTON CORPORATION LTD,BULGARIA ,30% GREITER INTERNATIONAL A.G ,98% FAMAR ABE ,97% CHIPITA INTERNATIONAL AE ,92% JOHNSON & JOHNSON AEBE ,92% SCHERING-PLOUGH ABEE ,58% BOERINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ ,55% APIVITA A.E ,54% ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ % 18

19 ΣΤ.8 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέλη ιεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε. ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 1/1-31/12/2003 ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΕΝΑ ELTON CORPORATION SA ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION DOO ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε. Ε. 1/1-31/12/2003 ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ELTON CORPORATION SA ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ Πέρα των ανωτέρω αναφεροµένων συναλλαγών της εταιρείας µε τις θυγατρικές της και οι οποίες είναι µέσα στις συνήθεις δραστηριότητες της, η εταιρεία ουδεµία άλλη συναλλαγή έχει µε τις θυγατρικές της ΣΤ.9 Λογαριασµοί τάξεως εν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες εν υπάρχουν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό εν υπάρχουν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη εν υπάρχουν οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.τ.λ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως, ούτε υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, Πληροφορίες σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τους κοµιστές χρεογράφων

20 ΣΤ.10 Ίδια κεφάλαια Η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων απεικονίζεται αναλυτικά στον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης οµίλου. Το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής που στον ενοποιηµένο θεωρείται και µετοχικό κεφάλαιο του οµίλου διαιρείται σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,6 ευρώ εκάστη πλήρως καταβληµένο Στην παρούσα χρήση (µε βάση την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/11/2003) έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 5,135,280 µε κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών << ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο>> κατά το ποσό 5,135,280 ευρώ. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν 8,558,800 νέες ονοµαστικές µετοχές. ΣΤ. 11 Προβλέψεις Οι προβλέψεις αφορούν: 1.Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές προβλέψεις Στον αναδιατυπωµένο ισολογισµό της 31/12/2003 δηµιουργήσαµε το λογαριασµό << Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση >> λαµβάνοντας υπόψη στις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή. Οι ανωτέρω προβλέψεις προσαύξησαν το λογαριασµό κατά ποσό ευρώ σε αντίστοιχη µείωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Στο λογαριασµό <<λοιπές προβλέψεις >> καταχωρούνται οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που αναλύονται ως εξής : Προβλέψεις επισφάλειας µητρικής Προβλέψεις επισφάλειας Μοσχολιός Προβλέψεις επισφάλειας θυγατρικής Ρουµανίας Προβλέψεις επισφάλειας θυγατρικής 720 Γιουγκοσλαβίας Προβλέψεις από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή Σύνολο λοιπών προβλέψεων ΣΤ. 12 Υποχρεώσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2. άνεια Τραπεζών Λοιπές Μακρ/µες Υποχρεώσεις

21 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα α.Επιταγές πληρωτέες Τράπεζες λογ.βραχ/µων υποχρεωσ Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί Μακροπρόθεσµες υποχρ. Πληρ. στην επόµενη χρήση Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ µε µεγαλύτερες αγορές στη χρήση 2003 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 2003 (σε χιλιάδες ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΓΟΡΩΝ 2003 ISP ( Ελβετία ) ,73% ROQUETTE ITALIA S.p.a. ( Ιταλία ) ,42% WACKER CHEMIE GMBH ( Γερµανία ) ,68% STEPAN EUROPE ( Γαλλία ) ,82% DOW (Γερµανία ) ,51% FALCON AEBE ( Ελλάδα ) ,07% ROCHE VITAMINS LTD ( Ελβετία ) ,84% WACKER POLYMER SYSTEMS ( Γερµανία ) ,31% AIR PRODUCTS POLYMERS (Ολλανδία ) ,02% EPI INGREDIENTS ( Γαλλία ) ,82% ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ,21% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,00% Βεβαιωµένες υποχρεώσεις που λήγουν µετά τα πέντε χρόνια δεν υπάρχουν. Τα Μακροπρόθεσµα δάνεια του οµίλου, αφορούν δάνειο που έχει συναφθεί από την εταιρεία Μοσχολιός Χηµικά Προϊόντα ΑΕΒΕ στην Τράπεζα EUROBANK και λήγει εντός του έτους Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια του οµίλου αναλύονται ανά εταιρεία και ανά τράπεζα ως εξής : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΤΗΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROBANK ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΑ υποχρεώσεων ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΛΑΣ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

22 Στις υποχρεώσεις από φόρους τέλη του οµίλου έχει προστεθεί και ποσό ευρώ που αφορά υποχρεώσεις από διαφορές φορολογικού ελέγχου µητρικής για τις χρήσεις 2001,2002 και ΣΤ. 13 Αποτελέσµατα Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές ως εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ Πωλήσεις εσωτερικού Εµπορικής Ευρώ Πωλήσεις εσωτερικού Παροχής Υπηρεσιών» Πωλήσεις εξωτερικού Εµπορικής» Πωλήσεις εσωτερικού Βιοµηχανικής» Πωλήσεις εξωτερικού Βιοµηχανικής» Σύνολο» Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Άλλα έσοδα ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Επιχορηγήσεις ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΙOΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ELTON CORPORATION SA ELTON CORPORATION LTD ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Αριθµός εργαζοµένων οµίλου και αµοιβές αυτών Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως 2003 από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες, έχει ως εξής: Εµµισθοι 149 Ηµεροµίσθιο 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 174 Οι αποδοχές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε ΕΥΡΩ

23 Αµοιβές µελών του ιοικητικού Συµβουλίου Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στην χρήση ως αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής εταιρείας για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις αυτών λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία έχουν ως εξής: Καταβληθέντα ποσά για µισθούς και αµοιβές µελών.σ. Υποχρέωση καταβολής αµοιβών.σ. από πίνακα ιάθεσης Κερδών χρήσεως Αµοιβές από συµβάσεις εξηρτηµένης εργασίας ΣΥΝΟΛΟ εν υπάρχουν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις σε αποχωρήσαντα στην χρήση οργάνων ιοικήσεως και ιευθύνσεως της εταιρίας. εν υπάρχουν υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. εν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). Έξοδα εκµεταλλεύσεως Η κατανοµή των εξόδων εκµεταλλεύσεως στις επί µέρους λειτουργίες έχει ως εξής: Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2003 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά διάφορα έξοδα Κόστος αποθεµάτων αναγνωροζόµενο ως έξοδο µειον :ενδοεταιρικές αγορές πωλήσεις

24 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα της λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως κάτωθι: ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2003 1/1-31/12/2003 Παροχές σε Παροχές σε εργαζοµένους εργαζοµένους Αµοιβές και έξοδα Αµοιβές και έξοδα τρίτων τρίτων Λοιπές Παροχές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Φόροι και τέλη Λοιπά διάφορα Λοιπά διάφορα έξοδα έξοδα Αποσβέσεις Αποσβέσεις παγίων Σύνολο Σύνολο Εκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κατωτέρω και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα. (α) Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (β) Λοιπά έκτακτα έσοδα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα. (α) Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις (β) Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (γ) φόρος υπεραξίας ακινήτων (δ) Λοιπά έκτακτα έξοδα Εκτακτες Ζηµίες Ζηµίες από καταστροφή εµπορευµάτων (δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Εσοδα προηγούµενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (α) Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων (β) Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων

25 Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: Επωνυµία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε ELTON CORPORATION S.A ELTON CORPORATION L.T.D ELTON CORPORATION d.o.o. Belgrade ΕΥΡΟΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των αναδιατυπωµένων ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα που να αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε την χρηµατοοικονοµική θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσεως µιας από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις. ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 12/9/2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Τ. Ν Α.Τ. Ξ Α.Τ. Τ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ SERVICES ΑΡ. Μ.Α.Ε 53442/01ΑΤ/Β/02/460 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει). 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014. ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΚΑΜΠΑΣ OINOΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στην Αθήνα σήμερα την 31 η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κοίλης 28,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38771305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ESTATE DEVELOPMENT A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 643/01/B/86/37(01) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. - 31.12.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/1998-31/12/1999 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

" 31 2014 (1/1/14-31/12/14) ( /86) .88)

 31 2014 (1/1/14-31/12/14) ( /86) .88) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 / 12 / 2014 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/14-31/12/14 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12030/73/Β/86/89 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα