ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2010 EH2350PTB Ημερομηνία έκδοσης: Ημερομηνία αναθεώρησης: Δεν εφαρμόζεται Έκδοση: R SECTION 1: Στοιχεία της ουσίας/μείγματος και της επιχείρησης/εταιρείας 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτη : EH2350PTB ρισμός 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις - HEAVYDUTY EPOXY HARDENER Αντενδεικνυόμενες χρήσεις - Do not use except for purpose 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παραγωγός/προμηθευτής : KCC Corporation Διεύθυνση : 30, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan, Korea Τηλέφωνο : Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου : 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου : SECTION 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] - Οξεία τοξικότητα (στοματική) : Κατηγορία4, H302 - Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Κατηγορία4, H312 - Οξεία τοξικότητα (εισπνοή: ατμός) : Κατηγορία4, H332 - Οξεία υδατική τοξικότητα : Κατηγορία1, H400 - Χρόνια υδατική τοξικότητα : Κατηγορία1, H410 - Καρκινογονικότητα : Κατηγορία1Β, H350 - Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : Κατηγορία2, H361 - Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων : Κατηγορία1Β, H340 - Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών : Κατηγορία1, H318 - Εύφλεκτα υγρά : Κατηγορία3, H226 - Ευαισθητοποίηση του δέρματος : Κατηγορία1Α - Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος : Κατηγορία1Α, H Ταξινόμηση (σύμφωνα με την 1999/45/EΚ) - Carc. Cat.2; R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. - Muta. Cat.2; R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες. - N; R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. - N; R50-53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκα- λέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλο ν. - R10 Εύφλεκτο. - R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. - Repr. Cat.3; R61 Μπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης - Xi; R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. - Xn; R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. - Xn; R21 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. - Xn; R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 1/14

2 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] * Εικονόγραμμα(τα) κινδύνου * Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος * Δήλωση(εις) επικινδυνότητας - H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα - H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης - H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα - H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες - H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη - H332 (Αέριο) Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής - H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα - H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο - H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο - H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς - H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις * Δήλωση(εις) προφύλαξης 1) Πρόληψη - P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. - P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. - P233 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο - P240 Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. - P241 Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός εξοπλισμός. - P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Εύφλεκτα υγρά (κεφάλαιο 2.6) 1, 2, 3 - P243 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. - P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. - P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. - P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. - P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. - P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. - P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. - P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. 2) Απόκριση - P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. - P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. - P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. - P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύ ματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. - P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. - P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακ οί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. - P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. - P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. - P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. - P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή - P322 Χρειάζονται ειδικά μέτρα - P330 Ξεπλύνετε το στόμα. - P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. - P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για την κατάσβεση (βλέπε ΔΔΑ, τμήμα 5) - P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 2/14

3 3) Φύλαξη - P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. - P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 4) Απόρριψη - P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με του τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς 2.3. Άλλοι κίνδυνοι SECTION 3: Σύνθεση/πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά 3.1. Ουσίες - Δεν εφαρμόζεται 3.2. Μείγματα Όνομα CAS No. REACH No. % [βάρος] Ταξινόμηση [67/548/EEC] Ταξινόμηση [1272/2008/EC] Polyamide resin ~ Cashew, nutshell liq ~ 10 N; R50 N; R50-53 Xn; R48 Xi; R38 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Choronic 1, H410 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 Toluene n-butyl alcohol 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2- aminoethyl)- 2,4,6- Tris[(dimethylamino)methyl]phenol Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer Isobutanol Solvent naphtha (petroleum), light arom. 1,3-Dioxolan-2-one Xylene 1,2,4-Trimethylbenzene ~ ~ ~ 10 F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67 R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67 Xn; R22 Xi; R36/ ~ ~ ~ ~ ~ XXXX 1 ~ ~ 10 R10 Xi; R37/38-41 R67 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65 Xn; R21 C; R34 R43 R10 Xn; R20/21 Xi; R38 R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51-53 Repr. 2, H361 Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 - Eye Dam. 1, H318 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Carc. 1B, H350 Muta. 1B, H340 Eye Irrit. 2B, H320 Skin Irrit. 3, H316 Acute Tox. 4, H312 Aquatic Choronic 3, H412 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Choronic 2, H411 Eye Irrit. 2, H319 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Secret Secret - 10 ~ /14

4 SECTION 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά - Δεν υπάρχουν γενικές πληροφορίες. Εισπνοή - Σε περίπτωση έκθεσης σε μεγάλες ποσότητες ατμού και ομίχλης, μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. - Πάρτε ειδική θεραπεία εάν απαιτείται. - Εάν η αναπνοή σταματήσει ή είναι ακανόνιστη, προσφέρετε τεχνητή αναπνοή και παρέχετε οξυγόνο. - Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα: - Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά αφαιρώντας τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα. - Πλύνετε επαρκώς τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε. - Αποτρέψτε την εξάπλωση στο δέρμα. - Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα, υποδήματα και απομονώστε. - Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. - Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. - Φοράτε γάντια όταν πλένετε τον ασθενή και αποφεύγετε την επαφή με μολυσμένα ενδύματα. Οφθαλμός - Μην τρίβετε τα μάτια σας. - Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε γιατρό. - Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε. - Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Κατάποση - Σχετικά με το αν θα έπρεπε να προκαλέσετε εμετό, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. - Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με νερό. - Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες 4.3. Ένδειξη τυχόν απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας - Ειδοποιήστε το ιατρικό προσωπικό σχετικά με περιπτώσεις μόλυνσης και προτρέψτε το να λάβει κατάλληλα μέτρα προστασίας. - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. SECTION 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα - Ξηρή χημική ουσία, διοξείδιο του άνθρακα, συνήθης αφρός πυρόσβεσης, διασκορπισμένη βολή Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα - Αποφύγετε τη χρήση εκτοξευόμενου νερού για την κατάσβεση 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει η ουσία ή το μείγμα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες - Απομακρυνθείτε αμέσως σε περίπτωση ήχου αυξανόμενης έντασης από τις συσκευές αερισμού ασφαλείας ή αποχρωματισμού της δεξαμενής. - Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αυτόματες συσκευές νερού και αφήσει την φωτιά να ολοκληρωθεί, εάν δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για το αντίθετο. - Αποφεύγετε την εισπνοή του υλικού ή παραπροϊόντων της καύσης. - Μην πλησιάζετε εάν η δεξαμενή φλέγεται. - Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. - Χρησιμοποιήστε διαδικασίες πυρόσβεσης κατάλληλες για τον περιβάλλοντα χώρο. - Ο ατμός ή το αέριο μπορεί να διαδοθεί γρήγορα προς απομακρυσμένες πηγές ανάφλεξης. - Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ουσίες με εξαιρετικά χαμηλό σημείο ανάφλεξης μπορεί να έχουν μικρότερη επίδραση. 4/14

5 SECTION 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης - Προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. - Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Δεν εφαρμόζεται - Εάν απαιτείται, ειδοποιείστε τις σχετικές αρχές σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες - Εργάζεστε σε προσήνεμη θέση και επιτρέψτε στα παρόντα άτομα να απομακρυνθούν προς προσήνεμη θέση. - Μην αγγίζετε το χυμένο υλικό. Σταματήστε τη διαρροή όταν αυτό είναι δυνατό. - Χειριστείτε τους κατεστραμμένους περιέκτες ή το χυμένο υλικό μόνο αφού φορέσετε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. - Μην κατευθύνετε το νερό στη χυμένη ποσότητα ή στην πηγή της διαρροής. - Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και την εισπνοή. - Κρατήστε τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα μακριά, απομονώστε την περιοχή κινδύνου και μην επιτρέπετε την είσοδο. - Συστήνεται καθαρισμός και απόρριψη υπό την επίβλεψη εμπειρογνώμονα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις - Αποφύγετε την απορροή και επαφή με υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις ή υπονόμους. - Σε περίπτωση διαρροής μεγάλων ποσοτήτων, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές. - Αποφεύγεται το διασκορπισμό του χυμένου υλικού και την απορροή και επαφή με υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις και υπονόμους. Σε περίπτωση με γάλων διαρροών, ενημερώστε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για τον περιορισμό - Μη χρησιμοποιείτε βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό επιφανειών ή ενδυμάτων. - Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. - Εκκενώστε την περιοχή από το προσωπικό και μετακινηθείτε σε προσήνεμη θέση Για τον καθαρισμό - Μεγάλη διαρροή: Μείνετε προσήνεμα και μακριά από περιοχές χαμηλού ύψους. Περιορίστε με σκοπό ακόλουθη απόρριψη. - Κοινοποίηση προς την κεντρική διοίκηση, την τοπική διοίκηση. Όταν οι εκπομπές φτάνουν ή υπερβαίνουν την καθορισμένη ποσότητα - Διάθεση των απορριμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. - Για την απόρριψη χυμένου υλικού, συλλέξτε σε κατάλληλο περιέκτη. - Μικρή διαρροή: παρακαλούμε, χρησιμοποιήσετε για την απορρόφηση άμμο ή άλλο άκαυστο υλικό. - Σκουπίστε τον διαλύτη. - Περιορίστε, με σκοπό ακόλουθη απόρριψη. - Αποτρέψτε την εισροή σε υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις, υπόγεια ή κλειστούς χώρους. - Αποφύγετε την εισροή σε αποχετεύσεις ή υδάτινα συστήματα. - Μη χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες. - Συλλεγμένο χυμένο υλικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά επικίνδυνο απόβλητο Άλλες πληροφορίες - Ολισθηρό όταν χυθεί Παραπομπή σε άλλα τμήματα: - Βλέπε τμήμα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό. - Βλέπε τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. - Βλέπε τμήμα 13 για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη. SECTION 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό - Αποφύγετε τη φυσική επαφή. - Καθώς οι κενοί περιέκτες διατηρούν υπολειμματικό προϊόν (ατμό, υγρό, στερεό), ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις του ΔΔΑ και της επισήμ ανσης ακόμη και αφού ο περιέκτης έχει αδειάσει. - Τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για το χειρισμό. - Χειρισμός μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. - Μην εισπνέετε τον ατμό παρατεταμένα ή επανειλημμένα. 5/14

6 - Αποφύγετε την επαφή με θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. - Τυχόν μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τον χώρο εργασίας Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων - Τηρείτε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. - Μην εφαρμόζετε οποιαδήποτε φυσική κρούση στο δοχείο. - Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. - Διατηρήστε το στον αρχικό περιέκτη. - Παρακαλούμε, προσέξτε τυχόν ασυμβατότητες υλικών και συνθήκες προς αποφυγήν. - Αποθηκεύεται μακριά από ύδατα και αποχέτευση. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Προσδιορίζοντας μια περιοχή φύλαξης για καρκινογόνες ουσίες. - Συλλέξτε σε σφραγισμένους περιέκτες Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις - Βλέπε τμήμα 1 για πληροφορίες σχετικά με το 1.2 Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις. SECTION 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Όρια επαγγελματικής έκθεσης Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Οδηγία 2006/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΟΤΕΕ) - Εφαρμοστέο (Toluene) Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Οδηγία 2006/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΟΤΕΕ) - Δέρμα - Εφαρμοστέο (Toluene) Greece Occupational Exposure Limits - [n-butyl alcohol] - Exposure Limit : 100 ppm ; Exposure Limit : 300 mg/m3 (Βουτανόλη, n-) - [Isobutanol] - Exposure Limit : 100 ppm ; Exposure Limit : 300 mg/m3 (Ισοβουτυλική αλκοόλη) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Exposure Limit : 25 ppm ; Exposure Limit : 125 mg/m3 (Τριµεθυλο-βενζόλιο, 1,2,4-) - [Toluene] - Exposure Limit : 100 ppm ; Exposure Limit : 375 mg/m3 (Τολουόλιο) - [Xylene] - Exposure Limit : 100 ppm ; Exposure Limit : 435 mg/m3 (Ξυλόλια (όλα τα ισοµερή)) Netherlands Occupational Exposure Limits - [Toluene] - TWA 8 hours : 150 mg/m3 ; TWA 15-minutes : 384 mg/m3 (Tolueen) - [Xylene] - TWA 8 hours : 210 mg/m3 ; TWA 15-minutes : 442 mg/m3 (Xyleen, o-, m-, p-isomeren) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - TWA 8 hours : 100 mg/m3 ; TWA 15-minutes : 200 mg/m3 (1,2,4-Trimethylbenzeen) Denmark Indicative List of Organic Solvents - [n-butyl alcohol] - Substances in the list of limit values : 50 ppm (Butanol, all isomers) - [Isobutanol] - Substances in the list of limit values : 50 ppm (Butanol, all isomers) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Substances in the list of limit values : 20 ppm (Trimethylbenzene (2002)) - [Toluene] - Substances in the list of limit values : 25 ppm (Toluene (1996)) - [Xylene] - Substances in the list of limit values : 25 ppm (Xylene, all isomers (1996)) Denmark List of Limit Values for Dust Latvia Occupational Exposure Limit Values (OELV) for Chemical Substances in the Work Environment AtmbExcel Air & Hydraulics9 - [n-butyl alcohol] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 10 mg/m3 (Butilspirti (pirmējais, otrējais, trešējais) (n- butanols, 1- butanols, 2- butanols, 2- metil-2-propanols, terc- butanols, 2- metil-1-propanols, izobutilspirts)) - [Isobutanol] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 10 mg/m3 (Butilspirti (pirmējais, otrējais, trešējais) (n- butanols, 1- butanols, 2- butanols, 2- metil-2-propanols, terc- butanols, 2- metil-1-propanols, izobutilspirts)) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 100 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 20 ppm (1,2,4-Trimetilbenzols (pseidokumols)) - [Toluene] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 50 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 14 ppm ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 150 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 150 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 40 ppm (Toluols (metilbenzols)) - [1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)-] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 1 mg/m3 (Amīni, alifātiskie (alkilamī ni)) - [Xylene] - Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 221 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 8hr : 50 ppm ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 442 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 442 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Values (OELV) 15 min : 100 ppm (Ksilols (o-,m-,p-ksilols, dimetilbenzols)) Latvia Carcinogens and their Occupational Exposure Limit Values (OELV) Bulgaria Occupational Exposure Limits 6/14

7 - [n-butyl alcohol] - Limit Values 8 hours : mg/m3 ; Limit values 15 min : mg/m3 (n-бутилов алкохол) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Limit values 15 min : mg/m3 (1,2,4-Триметилбензен (1/10)) - [Toluene] - Limit Values 8 hours : mg/m3 ; Limit values 15 min : mg/m3 (Толуен (1/10)) - [Xylene] - Limit Values 8 hours : 442 mg/m3 ; Limit values 15 min : mg/m3 (Ксилен (смес от изомери), чист (1/10)) Bulgaria Limit values for the chemical agents in the air at the working environment - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Limit Values 8 hours : mg/m3 (1,2,4-Trimethylbenzene) - [Toluene] - Limit Values 8 hours : mg/m3 ; Limit values 15 min : mg/m3 (Toluene) - [Xylene] - Limit Values 8 hours : mg/m3 ; Limit values 15 min : 442 mg/m3 (Xylene (mixture of isomers), pure*) Sweden Occupational Exposure Limit Values - [n-butyl alcohol] - NGV : 15 ppm ; NGV : 45 mg/m3 ; NGV : 90 fiber/cm3 ; TGV : 30 ppm (n-butanol) - [Isobutanol] - NGV : 50 ppm ; NGV : 150 mg/m3 ; KTV : 75 ppm ; KTV : 250 mg/m3 (iso-butanol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - NGV : 25 ppm ; NGV : 120 mg/m3 ; KTV : 35 ppm ; KTV : 170 mg/m3 (Trimetylbensen - 1,2,3- Trimetylbensen; 1,2,4-Trimetylbensen; 1,3,5-Trimetylbensen) - [Toluene] - NGV : 50 ppm ; NGV : 200 mg/m3 ; KTV : 100 ppm ; KTV : 400 mg/m3 (Toluen) - [1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)-] - NGV : 1 ppm ; NGV : 6 mg/m3 ; KTV : 2 ppm ; KTV : 12 mg/m3 (Trietylentetramin) - [Xylene] - NGV : 50 ppm ; NGV : 200 mg/m3 ; KTV : 100 ppm ; KTV : 450 mg/m3 (Xylen - o-xylen; m-xylen; p-xylen) Sweden Occupational Exposure Limit Values and Measures against Air Contaminants - [n-butyl alcohol] - LLV : 15 ppm ; LLV : 45 mg/m3 ; CLV : 30 ppm ; CLV : 90 mg/m3 (n-butanol) - [Isobutanol] - LLV : 50 ppm ; LLV : 150 mg/m3 ; STV : 75 ppm ; STV : 250 mg/m3 (iso-butanol) - [Toluene] - LLV : 50 ppm ; LLV : 192 mg/m3 ; STV : 100 ppm ; STV : 384 mg/m3 (# Toluene) - [1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)-] - LLV : 1 ppm ; LLV : 6 mg/m3 ; STV : 2 ppm ; STV : 12 mg/m3 (Triethylenetetramine) - [Xylene] - LLV : 50 ppm ; LLV : 221 mg/m3 ; STV : 100 ppm ; STV : 442 mg/m3 (# Xylene) Spain Changes Proposed for Occupational Limit Values - [n-butyl alcohol] - VLA- ED (ppm) : 20 ppm (n-butyl alcohol) Spain Occupational Exposure Limit for Chemical Agents - [n-butyl alcohol] - VLA- EC : 50 ppm ; VLA- EC : 154 mg/m3 (n-butyl alcohol) - [Isobutanol] - VLA- ED : 50 ppm ; VLA- ED : 154 mg/m3 (Isobutyl alcohol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - VLA- ED : 20 ppm ; VLA- ED : 100 mg/m3 (1,2,4-Trimethyl benzene) - [Toluene] - VLA- ED : 50 ppm ; VLA- ED : 192 mg/m3 ; VLA- EC : 100 ppm ; VLA- EC : 384 mg/m3 (Toluene) - [Xylene] - VLA- ED : 50 ppm ; VLA- ED : 221 mg/m3 ; VLA- EC : 100 ppm ; VLA- EC : 442 mg/m3 (Xilene (mixed isomers)) Slovak Republic Highest Admissible Exposure Limits - [n-butyl alcohol] - PEAK : 310 ppm ; PEAK : 100 mg/m3 (n-butyl alcohol) - [Isobutanol] - TWA : 100 ppm ; TWA : 310 mg/m3 (Isobutanol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - STEL : 20 ppm ; STEL : 100 mg/m3 (1,2,4-Trimethylbenzene) - [Toluene] - TWA : 50 ppm ; TWA : 192 mg/m3 (Toluene) - [Xylene] - TWA : 50 ppm ; TWA : 221 mg/m3 (Xylene) Slovak Republic Highest Admissible Exposure Limits - Solid aerosols predominately with fibrogenic effect Slovak Republic Highest Admissible Exposure Limits - Solid aerosols with possible fibrogenic effect Slovak Republic Highest Admissible Exposure Limits - Solid aerosols predominately with nonspecific effect Ireland Occupational Exposure Limits - [n-butyl alcohol] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 20 ppm (Butan-1-ol) - [Isobutanol] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 50 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 150 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 75 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 225 mg/m3 (Isobutyl alcohol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 20 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 100 mg/m3 (1,2,4 - Trimethylbenzene) - [1,3-Dioxolan-2-one] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 10 mg/m3 (Dusts non-specific total inhalable) - [Toluene] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 50 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 192 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 100 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 384 mg/m3 (Toluene) - [Xylene] - Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 50 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (8-hour reference period) : 221 mg/m3 ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 100 ppm ; Occupational Exposure Limit Value (15-minute reference period) : 442 mg/m3 (Xylene, mixed isomers) UK Workplace Exposure Limits (WELs) - [n-butyl alcohol] - Short-term Exposure Limit : 50 ppm ; Short-term Exposure Limit : 154 mg/m3 (Butan-1-ol) - [Isobutanol] - Long-term Exposure Limit : 50 ppm ; Long-term Exposure Limit : 154 mg/m3 ; Short-term Exposure Limit : 75 ppm ; Shortterm Exposure Limit : 231 mg/m3 (2-Methylpropan-1-ol) 7/14

8 - [1,2,4-Trimethylbenzene] - Long-term Exposure Limit : 25 ppm ; Long-term Exposure Limit : 125 mg/m3 (Trimethylbenzenes, all isomers or mixtures) - [Toluene] - Long-term Exposure Limit : 50 ppm ; Long-term Exposure Limit : 191 mg/m3 ; Short-term Exposure Limit : 100 ppm ; Shortterm Exposure Limit : 384 mg/m3 (Toulene) - [Xylene] - Long-term Exposure Limit : 50 ppm ; Long-term Exposure Limit : 220 mg/m3 ; Short-term Exposure Limit : 100 ppm ; Shortterm Exposure Limit : 441 mg/m3 (Xylene, o-,m-,p- or mixed isomers) Austria Technical Exposure Limits (TRK Values) Austria Occupational Exposure Limits - Maximum Workplace Concentrations (MAK) - [n-butyl alcohol] - TMW : 50 ppm ; TMW : 150 mg/m3 ; KZW : 200 ppm ; KZW : 600 mg/m3 (Butanol (alle Isomeren außer 2Methyl-2- propanol): 1-Butanol) - [Isobutanol] - TMW : 50 ppm ; TMW : 150 mg/m3 ; KZW : 200 ppm ; KZW : 600 mg/m3 (Butanol (alle Isomeren außer 2Methyl-2- propanol): 2 Methyl 1 propanol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - TMW : 20 ppm ; TMW : 100 mg/m3 ; KZW : 30 ppm ; KZW : 150 mg/m3 (Trimethylbenzol (alle Isomeren): 1,2,4-Trimethylbenzol) - [Toluene] - TMW : 50 ppm ; TMW : 190 mg/m3 ; KZW : 100 ppm ; KZW : 380 mg/m3 (Toluol) - [Xylene] - TMW : 50 ppm ; TMW : 221 mg/m3 ; KZW : 100 ppm ; KZW : 442 mg/m3 (Xylol (alle Isomeren)) Italy Occupational Exposure Limits - [n-butyl alcohol] - TWA : 20 ppm (n-butanol) - [Isobutanol] - TWA : 50 ppm (Isobutanol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - TWA : 25 ppm (Trimethyl benzene (mixed isomers)) - [Toluene] - TWA : 20 ppm (Toluene) - [Xylene] - TWA : 100 ppm ; STEL : 150 ppm (Xylene (o, m & p isomers)) - [Xylene] - TWA : 100 mg/m3 (Diesel fuel, as total hydrocarbons) - [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] - TWA : 100 mg/m3 (Diesel fuel, as total hydrocarbons) Czech Republic Occupational Exposure Limits (PEL and NPK-P) - [n-butyl alcohol] - PEL : 300 mg/m3 ; NPK-P : 600 mg/m3 (Butanol (všechny isomery)) - [Isobutanol] - PEL : 300 mg/m3 ; NPK-P : 600 mg/m3 (Butanol (všechny isomery)) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - PEL : 100 mg/m3 ; NPK-P : 250 mg/m3 (1,2,4-Trimethylbenzen) - [1,3-Dioxolan-2-one] - PEL : 5 mg/m3 ; NPK-P : 10 mg/m3 (Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný) - [Toluene] - PEL : 200 mg/m3 ; NPK-P : 500 mg/m3 (Toluen) - [Xylene] - PEL : 200 mg/m3 ; NPK-P : 400 mg/m3 (Xylen technická směs isomerů a (všechny isomery)) Czech Republic Occupational Exposure Limits - Dusts predominately with fibrogenic effect Czech Republic Occupational Exposure Limits - Dusts with possible fibrogenic effect Czech Republic Occupational Exposure Limits - Dusts predominately with nonspecific effect Czech Republic Occupational Exposure Limits - Dusts predominately with irritating effect Czech Republic Occupational Exposure Limits - Mineral fibrous dusts Poland Workplace Maximum Allowable Concentration - Dust Poland Workplace Maximum Allowable Concentration - [n-butyl alcohol] - NDS 8h/d - 40h/w : 50 mg/m3 ; NDSCh 15min : 150 mg/m3 (Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)) - [Isobutanol] - NDS 8h/d - 40h/w : 100 mg/m3 ; NDSCh 15min : 200 mg/m3 (2-Metylopropan-1-ol (izobutylowy alkohol)) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - NDS 8h/d - 40h/w : 100 mg/m3 ; NDSCh 15min : 170 mg/m3 (Trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-)) - [Toluene] - NDS 8h/d - 40h/w : 100 mg/m3 ; NDSCh 15min : 200 mg/m3 (Toluen) - [1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)-] - NDS 8h/d - 40h/w : 1 mg/m3 ; NDSCh 15min : 3 mg/m3 (N,N'-bis(2- aminoetylo)etylenodiamina(trójetylenoczteroamina)) - [Xylene] - NDS 8h/d - 40h/w : 100 mg/m3 (Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-1,4-)) - [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] - NDS 8h/d - 40h/w : 300 mg/m3 ; NDSCh 15min : 900 mg/m3 (Benzyna - do lakierów) France Threshold Limit Values for Occupational Exposure - VLE/VME - [Isobutanol] - VME : 50 ppm ; VME : 150 mg/m3 (Alcool isobutylique) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - VME : 20 ppm ; VME : 100 mg/m3 (1,2,4-Triméthylbenzène) - [Toluene] - VME : 50 ppm ; VME : 192 mg/m3 (Toluène) - [Xylene] - VME : 50 ppm ; VME : 221 mg/m3 (Xylène, isomères mixtes, purs) - [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] - VME : 150 mg/m3 (Hydrocarbures benzéniques en C9-C12 (vapeurs) (5)) Finland Occupational Exposure Levels - Concentrations Known to be Harmful 8/14

9 - [n-butyl alcohol] - HTP Value (8h) : 50 ppm ; HTP Value (8h) : 150 mg/m3 ; HTP Value (15min) : 75 ppm ; HTP Value (15min) : 230 mg/ m3 (n-butanol) - [Isobutanol] - HTP Value (8h) : 50 ppm ; HTP Value (8h) : 150 mg/m3 ; HTP Value (15min) : 75 ppm ; HTP Value (15min) : 230 mg/m3 (2-Metylpropan-1-ol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - HTP Value (8h) : 20 ppm ; HTP Value (8h) : 100 mg/m3 (Trimetylbensen 1,2,4-Trimetylbensen) - [Toluene] - HTP Value (8h) : 25 ppm ; HTP Value (8h) : 81 mg/m3 ; HTP Value (15min) : 100 ppm ; HTP Value (15min) : 380 mg/m3 (Toluen) - [Xylene] - HTP Value (8h) : 50 ppm ; HTP Value (8h) : 220 mg/m3 ; HTP Value (15min) : 100 ppm ; HTP Value (15min) : 440 mg/m3 (Xylen) Hungary Occupational Exposure Limits - [n-butyl alcohol] - TWA : 45 mg/m3 ; STEL : 90 mg/m3 (n-butil-alkohol) - [1,2,4-Trimethylbenzene] - TWA : 100 mg/m3 (1,2,4-TRIMETILBENZOL) - [Toluene] - TWA : 190 mg/m3 ; STEL : 760 mg/m3 (TOLUOL) - [Xylene] - TWA : 221 mg/m3 ; STEL : 442 mg/m3 (XILOL(ok)) Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης - Προσωπική παρακολούθηση, παρακολούθηση της ατμόσφαιρας του χώρου εργασίας ή βιολογική παρακολούθηση ενδέχεται να απαιτείται, πρ οκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του αερισμού ή άλλων μέτρων ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα χρήσης μέσων ατομικής προσ τασίας της αναπνοής DNEL/PNEC - τιμές 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: - Σύστημα τοπικού ή/και γενικού εξαερισμού συστήνεται για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων κάτω από τα όρια έκθεσης. Ο εξαερ ισμός με τοπική απαγωγή προτιμάται γενικά, διότι μπορεί να ελέγχει τις εκπομπές ρυπαντών στην πηγή τους, προσλαμβάνοντας τη διασπορά σ το γενικό χώρο εργασίας. Η χρήση εξαερισμού με τοπική απαγωγή συστήνεται για τον έλεγχο των εκπομπών κοντά στην πηγή Ατομικά μέτρα προστασίας, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας Προστασία των χεριών - Φοράτε κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά. Προστασία των οφθαλμών - Να φοράτε πρωτεύοντα εξοπλισμό προστασίας των ματιών όπως προστατευτικά γυαλιά ανθεκτικά σε εκτινασσόμενες ουσίες μαζί με μάσ κα δευτερεύουσας προστασίας. - Παρέχετε λουτρό ματιών έκτακτης ανάγκης και καταιονητήρα έκτακτης ανάγκης στην άμεση περιοχή εργασίας. Μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής - Υπό συνθήκες συχνής χρήσης ή υψηλής έκθεσης μπορεί να απαιτούνται μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. - Τα μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατατάσσονται από το ελάχιστο στο μέγιστο. - Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις πριν τη χρήση. - Οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή κασέτας χημικού με κασέτα(ες) οργανικών ατμών. - Οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή κασέτας χημικού με μάσκα ολόκληρου προσώπου και κασέτα(ες) οργανικών ατμών. - Οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με μάσκα πλήρους προσώπου και κάνιστρο οργανικού ατμού. - Για μη γνωστές συγκεντρώσεις ή άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή ή την υγεία: Οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή προσαγωγής αέρα με μά σκα ολόκληρου προσώπου σε λειτουργία ζήτησης πίεσης ή άλλη λειτουργία θετικής πίεσης, σε συνδυασμό με μια χωριστή παροχή διαφυγή ς. Οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή με μάσκα ολόκληρου προσώπου. Προστασία του δέρματος - Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα ανθεκτικά στα χημικά. Άλλα - Είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτική ένδυση και άλλον προστατευτικό εξοπλισμό. Καλύψτε το πρόσωπό σας, το κεφάλι και τον αυ χένα σας. - Πριν από την αφαίρεση της προστατευτικής ένδυσης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβληθεί σε απολύμανση και θα πρέπει να κάνει ντους αμέσως μετά την αφαίρεση της ένδυσης και του προστατευτικού κεφαλής. - Καταιονητήρες έκτακτης ανάγκης και πίδακες πλύσης ματιών, με παροχή πόσιμου νερού, θα πρέπει να βρίσκονται κοντά και να είναι ορατ οί από και στο ίδιο επίπεδο με τοποθεσίες όπου είναι πιθανή άμεση έκθεση. Θερμικοί κίνδυνοι Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης - Μην επιτρέψετε την εισροή του προϊόντος στην αποχέτευση. Για οικολογικές πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα 12. SECTION 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 9/14

10 Όψη (κατάσταση) Όψη (χρώμα) Οσμή Όριο οσμής ph Σημείο τήξης/σημείο πήξης Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης Σημείο ανάφλεξης 26 Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρη κτικότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα 0.93 ~ 0.95 Διαλυτότητα Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού: Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 343 Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Υγρό(Υγρό υψηλού ιξώδους) Smell of liquor 1 % / 14 % > 1(Air=1) 59.1 ~ 63.1 KU 9.2. Άλλες πληροφορίες SECTION 10: Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα - Το προϊόν είναι σταθερό ή ασταθές υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης περιβάλλοντος και αναμενόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης αποθήκευσης και χειρισμού Χημική ασφάλεια - Το υλικό αυτό είναι σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης και χειρισμού Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων - Κύλινδροι που εκτίθενται σε πυρκαγιά μπορεί να διαρραγούν και να απελευθερώσουν εύφλεκτο αέριο Συνθήκες προς αποφυγήν - Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά και συνθήκες. - Αποφεύγετε: Συσσώρευση ηλεκτροστατικού φορτίου, θέρμανση, φλόγες και θερμές επιφάνειες - Αποφύγετε την επαφή με θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης - Μπορεί να εκπέμψει εύφλεκτους ατμούς εάν εμπλακεί σε πυρκαγιά. SECTION 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Οξεία τοξικότητα - Δια του στόματος - [Cashew, nutshell liq.] : LD50 > 2000 mg/kg Rat - [n-butyl alcohol] : LD50 = 300 ~ 2000 mg/l - [2,4,6-Tris[(dimethylamino)methyl]phenol] : LD50 = 300 ~ 2000 mg/l - [1,3-Dioxolan-2-one] : LD50 = mg/kg Rat - Δια του δέρματος 10/14

11 - [1,3-Dioxolan-2-one] : LD50 > 3000 mg/kg Rabbit - [1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)-] : LD50 = 1000 ~ 2000 mg/l - [Xylene] : LD50 = 1000 ~ 2000 mg/l - Εισπνοή - [Xylene] : LC50 = 10 ~ 20 mg/l - [1,2,4-Trimethylbenzene] : LC50 = 10 ~ 20 mg/l Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Διάβρωση/ερεθισμός των ματιών - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα Καρκινογονικότητα - IARC - [Toluene] : Group 3 - [Xylene] : Group 3 - OSHA - ACGIH - [Toluene] : A4 - [Xylene] : A4 - NTP - EU CLP - [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : Carc.1B Τοξικότητα στην αναπαραγωγή - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση): Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση): Κίνδυνος από αναρρόφηση SECTION 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Ψάρια - [Cashew, nutshell liq.] : LC50 = mg/l 96 hr - [1,3-Dioxolan-2-one] : LC50 = mg/l 96 hr Ασπόνδυλα - [Cashew, nutshell liq.] : LC50 = 0.04 mg/l 48 hr - [1,3-Dioxolan-2-one] : LC50 = mg/l 48 hr 11/14

12 Φύκη - [Cashew, nutshell liq.] : EC50 = mg/l 96 hr - [1,3-Dioxolan-2-one] : EC50 = mg/l 96 hr Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης: Ανθεκτικότητα - [Cashew, nutshell liq.] : log Kow = [1,3-Dioxolan-2-one] : log Kow = Ικανότητα αποδόμησης Δυναμικό βιοσυσσώρευσης: Βιοσυσσώρευση - [1,3-Dioxolan-2-one] : BCF = Βιοαποικοδομησιμότητα Κινητικότητα στο έδαφος - [1,3-Dioxolan-2-one] : Koc = Αξιολόγηση ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις SECTION 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων - Καθώς είναι αναμεμειγμένα περισσότερα από δύο είδη επικίνδυνων αποβλήτων, είναι δύσκολος ο χωριστός χειρισμός, τότε μπορεί να λάβει χώρα αναγωγή ή σταθεροποίηση μέσω αποτέφρωσης ή παρόμοιας διαδικασίας. - Εάν είναι δυνατός ο διαχωρισμός του νερού, προεπεξεργαστείτε μέσω διαδικασίας διαχωρισμού του νερού. - Απορρίψτε μέσω αποτέφρωσης. - Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ο ίδιος για την απόρριψη του προϊόντος ή να εξουσιοδοτήσει για αυτόν έναν ειδικό για την ανακύκλωση και τη διά θεση που διαθέτει και λειτουργεί εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. - Διάθεση των απορριμάτων σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. SECTION 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ Αριθμός ΟΗΕ (ADR/RID/ADN) Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) Αριθμός ΟΗΕ (ICAO) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: - Paint including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Τάξη ADR/RID/ADN /14

13 Αρ. ετικέτας ADR Τάξη IMDG Τάξη/Τμήμα ICAO Ετικέτες μεταφοράς Ομάδα συσκευασίας Ομάδα συσκευασίας ADR/RID/ADN - Ⅱ Ομάδα συσκευασίας IMDG - Ⅱ Ομάδα συσκευασίας ICAO - Ⅱ Κίνδυνοι για το περιβάλλον: - [Solvent naphtha (petroleum), light arom.] : Εφαρμοστέο Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη σχετικές με τη μεταφορά ή με τα μέτρα για την μεταφορά: - Η τοπική μεταφορά γίνεται σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. - Η συσκευασία και η μεταφορά γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Μεταφορών και άλλων κανονιστικών οργανισμών. - EmS FIRE SCHEDULE : F-E (Non-water-reactive flammable liquids) - EmS SPILLAGE SCHEDULE : S-E (Flammable liquids, floating on water) - Κωδικός έκτακτης ανάγκης : l3ye - Αρ. κινδύνου : 33 - Κωδικός έκτακτης ανάγκης : 1 (D/E) Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC SECTION 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Ευρώπη κανονιστικό REACH Ουσία υπό περιορισμό δυνάμει του REACH - Εφαρμοστέο (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) - Εφαρμοστέο (Toluene) REACH Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση δυνάμει του REACH - Δεν εφαρμόζεται REACH SVHC - Δεν εφαρμόζεται Ευρώπη PBT - Δεν εφαρμόζεται Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων - Κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας - Δεν έχουν διεξαχθεί 13/14

14 SECTION 16: Άλλες πληροφορίες Ένδειξη αλλαγών - Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό έχει αναθεωρηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 453/ Συντομογραφίες και ακρωνύμια /2008 CLP : Κανονισμός για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία. - REACH: καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων. - DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις - PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων - Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας συντάχθηκε με βάση δεδομένα και πληροφορίες προερχόμενα από τις ακόλουθες πηγές: RTECS, ECOSAR, HSDB, SIDS SIAP, ChemWATCH, CESAR, Chemical DB Σχετικές φράσεις R και δηλώσεις H - Βλέπε τμήμα 2.1 για πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση του μείγματος Οδηγίες για την εκπαίδευση - Δεν εφαρμόζεται Περαιτέρω πληροφορίες - Το ΔΔΑ(Υ) αποτελεί εργαλείο κοινοποίησης του κινδύνου και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της εκτίμησης κινδύνων. Πολλο ί παράγοντες καθορίζουν αν οι αναφερόμενοι κίνδυνοι ισχύουν πραγματικά στο χώρο εργασίας ή άλλα περιβάλλοντα. Οι κίνδυνοι μπορούν να προ σδιοριστούν με αναφορά σε σενάρια έκθεσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κλίμακα χρήσης, η συχνότητα χρήσης και τα παρόντα ή διαθέσιμα μηχανι κά μέσα ελέγχου. - Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και αποσκοπούν στην περιγραφή του προϊόντος για τους σκοπούς των απαιτήσεων που αφορούν στην υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον μόνο. - Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθεί ως εγγύηση οποιασδήποτε ειδικής ιδιότητας του προϊόντος. 14/14

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINODIE LC Βερνίκι κολοβώματος 19852 80-62-6

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ASTERIA ULTRA 1.8 EC

ASTERIA ULTRA 1.8 EC ASTERIA ULTRA 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ASTERIA ULTRA 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Koινή ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Εταιρεία: DOBLE 1.8 EC Abamectin Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα