ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 22/12 /2014 Αρ.πρωτ.:οικ /6802 Ταχ. Δ/νση : Αν.Παπανδρέου 3 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Θ.Χατζηιωακεμίδου Τηλέφωνο : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), άρθρο 176 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/Α / ), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 3. Το Π.Δ. 133 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ226/τ.Α / Το Π.Δ. 242/1996 στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις, μισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές κ.λ.π. των ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Ν.Α. 5. Το άρθρο 16 του Ν. 3377/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 55/τ.Β / «τιμές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης, κατά εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.3377/05 κ.λ.π. ρυθμίσεις». 6. Την από 15/04/2009 σύμβαση μίσθωσης που υπογράφηκε μεταξύ του νυν εκμισθωτή και του πρώην Νομάρχη Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της ορίστηκε στα πέντε(5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής 7. Το από Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφηκε μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή. 8. Το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». -1-

2 9. Την με αρ. 38/ 23463/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το άρθρο 76 του Ν.4257/ Την αρ.2159/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ:7Ψ9Γ77ΛΛ- ΗΤΛ) περί έγκρισης διενέργειας του δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο Διοικητήριο της Π.Ε.Κιλκίς. 10. Την ανάγκη εκμίσθωσης και λειτουργίας του κυλικείου στο Διοικητήριο της ΠΕ Κιλκίς για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και του συναλλασσόμενου κοινού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου της ΠΕ Κιλκίς Το κατάστημα είναι ισόγειο, έχει εμβαδό 89,40τ.μ., διαθέτει αύλειο χώρο 34,20τ.μ. και βρίσκεται στο Διοικητήριο της ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3. Η διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., την./ /2014 ημέρα.. και ώρα. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Κιλκίς έως και την 02/01//2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα 2. Εκπρόσωποι των παραπάνω φυσικών προσώπων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθεί, από κάθε ενδιαφερόμενο, σε σφραγισμένο φάκελο, με την επωνυμία του, ο οποίος θα περιέχει : α. εγγυητική επιστολή, εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960 ), η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή να κατατεθεί γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντίστοιχο ποσό. β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο. στ. Επικυρωμένο από δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. -2-

3 ζ. Κάθε νόμιμο έγγραφο που θα αποδεικνύει την πενταετή τουλάχιστον εμπειρία εργασίας σε κυλικείο ή ομοειδούς αντικειμένου επιχείρηση. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Φάκελος Δικαιολογητικών : Θα φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που υποβάλλονται οι προσφορές: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Τμήμα Προμηθειών 2. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 3. Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Στην δημοπρασία όποιος παρουσιασθεί και δηλώσει συμμετοχή για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου, υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 2. Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα καθορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 ) και κάθε προφορική προσφορά, πρέπει να είναι ανωτέρα του ελαχίστου μηνιαίου μισθώματος, τουλάχιστον κατά πέντε τοις εκατό (5%). 3. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος σύμφωνα με τον τιμάριθμο του κόστους ζωής όπως προκύπτει κάθε χρόνο και ο μισθωτής οφείλει κατ έτος να προσκομίζει ισόποση συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την αναπροσαρμογή. Το τέλος χαρτοσήμου θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο 5νθήμερο κάθε μήνα στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Κιλκίς, στον ειδικό για τον σκοπό αυτό λογαριασμό. Τυχόν μη καταβολή του μισθώματος, ή μη τήρηση των αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν ή η διακοπή της μίσθωσης πριν τη λήξη της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, υπαιτιότητα του μισθωτή, είναι δυνατόν να προκαλέσουν την έκπτωση του μισθωτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εγγυητική επιστολή στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της ΠΕ Κιλκίς. 4. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι πέντε (5) έτη, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. -3-

4 5. Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση, η ολική ή μερική υπεκμίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του κυλικείου σε τρίτο πρόσωπο. Ακόμη απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η αλλαγή χρήσης του κυλικείου. 5. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος υπεύθυνος εις ολόκληρων με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 6. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής το μισθώματος όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 7. Μετά την λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται για την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και την εκπλήρωση όλων των όρων και υποχρεώσεων της διακήρυξης, την παράδοση του μισθίου σε καλή κατάσταση. 8. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου στη μισθώτρια, χωρίς καμία άλλη όχληση και χωρίς καμία απαίτηση του μισθωτή. Η περαιτέρω παραμονή του και μέχρι την απόδοση του μισθίου, πέραν του συμβατικού χρόνου, θεωρείται ως καταχρηστική και οφείλει, πέραν του μισθώματος και σε αποζημίωση χρήσεως καθώς και στην ανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. 9. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνον υπό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης διενέργειας αυτού. 10. Αν η δημοπρασία ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμά της, κανένας από τους συμμετέχοντες ούτε και ο τελευταίος πλειοδότης, δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης. 11. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, γνωστοποιείται αυτό εγγράφως στον τελευταίο πλειοδότη, και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης, αυτός οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, η οποία καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας 15 ημερών, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την επιτροπή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η κατατεθειμένη εγγύησή του καταπίπτει υπέρ δημοσίου. Αντί για την επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για λόγους δημοσίου συμφέροντος να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του μισθωτηρίου εγγράφου, εάν θέλει με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν αναλλοίωτα τα δικαιώματα της Οικονομικής επιτροπής κατά του τελευταίου πλειοδότη. 12. Κατά εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 3377/2005 και των άρθρων 1,2,3,4,& 5 του ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Β / οι ανώτατες τιμές διάθεσης καθορίζονται ως εξής: -4-

5 ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ α)εμφιαλωμένα νερά, σε συσκευασία 500 ML, ανά φιάλη Μέχρι 0,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) β)εμφιαλωμένα νερά, σε συσκευασία 750 ML, ανά φιάλη Μέχρι 0,70 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) γ)καφές ρόφημα μονός «Ελληνικός» Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) δ)καφές ρόφημα μονός «Στιγμιαίος» Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) ε)καφές ρόφημα μονός «Γαλλικός» Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) στ)καφές ρόφημα μονός «Eσπρέσσο» Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) ζ)τσάι ρόφημα Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) η)τόστ με ζαμπόν και τυρί Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) θ)σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί Μέχρι 1,50 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Επισημαίνεται ότι με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Β / οι άνωθεν τιμές αφορούν όρθιους πελάτες και όχι πελάτες καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα). 13.Τα λοιπά είδη που θα προσφέρονται και οι τιμές πώλησης αυτών, θα είναι αυτά που επιτρέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. 14. Οι τιμές θα αναγράφονται, με ευθύνη του μισθωτή σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές σημείο του κυλικείου. 15. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί ανοικτό σε λειτουργία το κυλικείο όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. 16. Η τιμή που θα καθορισθεί από τη δημοπρασία είναι οριστική και ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής. 17. Η δημοπρασία είναι τελειωτική και δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Η κατακύρωση του αποτελέσματος υπόκειται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. 18. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί με δικά του έξοδα στον απαιτούμενο εξοπλισμό για την λειτουργία του κυλικείου προς διατήρηση των πωλούμενων ειδών, απαγορευμένης όμως της εγκατάστασης ψησταριάς. Όλος ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν από τον μισθωτή ανήκουν κατά την κυριότητα και χρήση στον ίδιο, μέχρις της λύσης της μίσθωσης. 19. Το κατάστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, διαθέτει σύστημα ύδρευσης-αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΠΕ Κιλκίς δεν ευθύνονται έναντι του μισθωτή για την κατάσταση του κυλικείου, για την οποία οφείλει να λάβει γνώση έκαστος πλειοδότης. Κατά συνέπεια δεν δημιουργείται κανένα δικαίωμα του μισθωτή για επιστροφή ή μείωση του μισθώματος και για λύση της μίσθωσης. Οποιαδήποτε επισκευή ή βελτίωση θα επιβαρύνει το μισθωτή συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης κουζίνας, επίστρωσης με πλακίδια ή βαφή κατά την κρίση του μισθωτή, που απαιτείται για τη χορήγηση της έγκρισης από την Υγειονομική Επιτροπή και θα παραμείνει προς όφελος του μισθίου μετά τη λύση μίσθωσης, χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση. -5-

6 21. Το σερβίρισμα των πωλούμενων ειδών για τους υπαλλήλους, θα γίνεται στα γραφεία τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 22. Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Τυχόν παράβαση από τον μισθωτή οποιουδήποτε όρου, συνεπάγεται την λύση της σύμβασης και την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει στη Π.Ε.Κιλκίς την χρήση του κυλικείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 23. Η μίσθωση θα ρυθμίζεται από τους παραπάνω όρους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. 24. Για κάθε τι που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 242/96. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο Αν.Πρ/νος Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό 2159/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ Ε.ΑΘΗΝΑ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία 2. Ανδρίτσος Ιωάννης 3. Θάνος Αλέξανδρος 4. Μασλαρινός Αθανάσιος 5. Μήττας Χρήστος 6. Πάλλας Κωνσταντίνος 7. Τσιμήτρης Δημήτριος 8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 9. Μούρνος Δημήτριος 10.Μπαζδάνης Αθανάσιος -6-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.3/06/2014 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΗ5-ΧΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά,19/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 27470 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις ακόλουθες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-10-2013 Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα