Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ"

Transcript

1 Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Καιρός τοῦ Ποιῆσαι Παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἐλεύσεις καί οἱ ἀποκρύψεις τῆς Χάριτος καί ὅλη ἡ γνώση περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς πού προσφέρεται στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέχεται αὐτές τίς ἐλεύσεις καί τίς ἀποκρύψεις τῆς ἀκτίστου Χάριτος. Αὐτή ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἕνα μυστήριο, ἀφοῦ ὅ,τι γίνεται καί ἐνεργεῖται μέσα στήν Εκκλησία εἶναι μυστήριο. Στηριζόμαστε πολύ στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, πού εἶναι «οἱ πείρᾳ μεμυημένοι» καί ἔχουν δεχθῆ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπό αὐτές τίς πραγματικότητες. Γιά τήν παιδεία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχουν πολλά χωρία μέσα στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη. Δέν ἔχουμε πρόθεση νά τά ἀναλύσουμε διεξοδικά. Ἁπλῶς καί μόνον ἀναφερόμαστε στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Εἰσαγωγικά μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι οἱ ἐξ Ἑβραίων Χριστιανοί, πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐδέχθησαν τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί ἀμέσως μετά ἀντιμετώπισαν διωγμούς ἐκ μέρους τῶν ἄλλων συμπατριωτῶν τους. Καί ἐπειδή εἶχαν λίγο κλονισθῆ, γι αὐτό συγγράφει τήν ἐπιστολή αὐτή ὁ Ἀπόστολος τονίζοντας μερικές ἀλήθειες μεταξύ τῶν ὁποίων, ὅτι ὁ διωγμός καί, γενικά, ὁ πειρασμός εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένα μέ τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Σ αὐτό τό μυστήριο τῆς παιδείας ἀναφέρεται ὅλο τό ΙΒ κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Ἀλλά ὁ πειρασμός αὐτός δέν ἦταν μόνον ἐξωτερικός. Ἦταν καί ἐσωτερικός. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἀντιμετώπισαν τό πρόβλημα τῆς ἄρσεως τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν καρδιά τους καί δέν μποροῦσαν νά ἀντιληφθοῦν τήν ἐγκατάλειψη αὐτή τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατοι νά ἑρμηνεύσουν τό φαινόμενο αὐτό

2 τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς συμμετοχῆς, δηλαδή, στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Σ αὐτόν τόν σκοπό ἀποβλέπει ὁ τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τῶν ἁγίων μας, σ αὐτήν κυρίως τήν παιδεία ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος. Γιατί ὁ Θεός ἐργάζεται κατά τρόπον ἀκατανόητο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική. Στά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων ἡ πνευματική ζωή παρουσιάζεται ὅτι ἔχει πολλά στάδια. Κυρίως τά διακρίνουν σέ τρία, στήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς, στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τήν θέωση. Ὁ ἅγιος Μάξιμος τά ὀνομάζει «πρακτική φιλοσοφία», «φυσική θεωρία» καί «μυστική θεολογία». Αὐτή ἡ διαίρεση ξεκινᾶ ἀπό τόν Ἀριστοτέλη καί συνεχίζεται στούς ἁγίους Πατέρας μέ ἄλλο ὅμως περιεχόμενο. Ὁ Καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου ἀναπτύσσοντας τήν «μέθοδο τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας», περιγράφει τήν διάκριση τῶν τριῶν φάσεων στόν θρησκευτικό βίο. Ὁ Ἀριστοτέλης διαιρεῖ τίς φάσεις τοῦ θρησκευτικοῦ βίου στήν ἠθική, τήν φυσική καί τήν θεολογία. «Ὁ Ὠριγένης κατά τήν προσφιλῆ του μεταφορική μέθοδο λέγει ὅτι ὁ Χριστιανός ἀποκτᾶ τόν Χριστόν διά μέν τῆς πρακτικῆς ὡς οἰκοδεσπότη, διά τῆς φυσικῆς ὡς Βασιλέα καί διά τῆς θεολογίας ὡς Θεό». Οἱ βαθμίδες τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι τρεῖς, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός (ἠθική) καί ἡ ἀλήθεια (φυσική) καί ἡ ζωή (θεολογία)» ( Ιω. 14,6). Ὁ Εὐάγριος ὁρίζει τόν Χριστιανισμό ὡς «δόγμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ πρακτικῆς καί φυσικῆς καί θεολογικῆς συνεστώς». Ἡ ἴδια διάκριση παρατηρεῖται στόν ἅγιο Διάδοχο τόν Φωτικῆς, στόν ἅγιο Συμεών τόν νέο Θεολόγο (πού χώρισε τά κεφάλαιά του σέ πρακτικά, γνωστικά, θεολογικά) καί, ἀκόμη, στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, πού χρησιμοποίησε τήν ἴδια διάκριση στά κεφάλαιά του (ἠθικά, φυσικά, θεολογικά). Μελετώντας ὅμως τά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων, καί κυρίως τῶν λεγομένων νηπτικῶν, συναντοῦμε καί μία ἄλλη διαβάθ-

3 μιση τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ διαβάθμιση εἶναι βαθύτερη χωρίς νά καταργῆ τά προηγούμενα στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Γιατί πράγματι, σύμφωνα μέ τήν ἐμπειρία πολλῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ μετάβαση ἀπό τό ἕνα στάδιο στό ἄλλο, γίνεται μέ τήν ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν πόνο ἀπό τήν στέρηση τῆς Χάριτος μέχρι τῆς ἐκ νέου ἐλεύσεώς της. Ἔτσι μποροῦμε, σύμφωνα μέ αὐτά, νά διακρίνουμε τήν πνευματική ζωή σέ τρία στάδια: στήν ἔλευση τῆς Χάριτος, στήν ἀπόκρυψή της ἀπό τόν ἄνθρωπο καί στήν ἐκ νέου ἔλευσή της στήν καρδιά του ἀνθρώπου. Αὐτήν την βαθειά πείρα τήν ἐκφράζουν στά ἔργα τους οἱ θεοφόροι Πατέρες καί θά ἐπιχειρήσουμε στήν συνέχεια νά τήν παρουσιάσουμε, ὅσο, βεβαίως, εἶναι δυνατόν. Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος στίς πνευματικές του ὁμιλίες ἀναφέρεται σ αὐτό τό γεγονός. Γράφει: «Ὁ ἀκούων λόγον ἔρχεται εἰς κατάνυξιν καί μετά τοῦτο, ὑποστελλούσης τῆς χάριτος κατ οἰκονομίαν πρός τό συμφέρον τῷ ἀνθρώπῳ, εἰσέρχεται εἰς γυμνασίαν καί παιδείαν πολέμου καί ποιεῖ πάλην καί ἀγῶνα πρός τόν σατανᾶν καί μετά πολλοῦ δρόμου καί ἀγῶνος ἀποφέρεται τά νικητήρια καί γίνεται χριστιανός». Αὐτή ἡ παρατήρηση εἶναι ἀξιοσημείωτη. Γιατί φανερώνει αὐτό πού ἐλέχθη προηγουμένως, ὅτι, δηλαδή, παιδεία εἶναι ὁ πόλεμος στόν καιρό τῆς ἄρσεως τῆς Χάριτος καί ἀκόμη δείχνει καθαρά ὅτι τά στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς ταυτίζονται μέ τήν ἔλευση, τήν ὑποστολή καί τήν ἐκ νέου ἔλευση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, σημειώνει χαρακτηριστικά ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται Χριστιανός ὄχι μέ τήν κατάνυξη πού θά δημιουργηθῆ ἀπό τήν ἔλευση τῆς Χάριτος, ἀλλά ἀπό τόν ἀγώνα πού θά ἀκολουθήση. Τότε ἀποκτᾶ, ὅπως θά λεχθῆ πιό κάτω, πείρα καί γνώση Θεοῦ. Τήν ἴδια ἐμπειρία ἐκφράζει καί ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «Εἶχε ἔμπειρη γνώση τῆς πνευματικῆς πορείας ὁ Γέροντας. Ἔδειχνε τρία οὐσιώδη στάδιά της: πρῶτο, τήν λήψη τῆς

4 χάρης δεύτερο, τήν ἄρση της καί τρίτο, τήν ἐπιστροφή τῆς χάρης, τήν ξαναπόκτησή της μέ ἀγώνα ταπεινώσεως. Πολλοί ἔλαβαν τή χάρη, κι ὄχι μόνον ἀπ ὅσους μένουν στήν Ἐκκλησία, ἀλλά κι ἀπ ὅσους βρίσκονται ἔξω ἀπ αὐτήν γιατί δέν ὑπάρχει προσωποληψία στόν Κύριο ἀλλά κανένας δέν διεφύλαξε τήν πρώτη χάρη καί μόνο λίγοι τήν ξαναπέκτησαν. Ὅποιος ἀγνοεῖ τήν περίοδο τοῦ δεύτερου ἐρχομοῦ τῆς χάρης, ὅποιος δέν πέρασε τόν ἀγώνα γιά τήν ἐπιστροφή της, αὐτός οὐσιαστικά ἔχει μιά λειψή πνευματική πείρα. Ὁ Γέροντας Σιλουανός ἦταν πλούσιος, ὄχι μόνον ἀπό τήν προσωπική του ἐσωτερική πείρα, ἀλλά ἦταν καί θεωρητικά καλά καταρτισμένος στήν ἀσκητική γραμματεία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν δωρεά τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν μόνο πιστός στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπαναλήφθηκε στόν ἴδιο ἡ πείρα τῶν μεγάλων Πατέρων». Ἄς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικότερα αὐτά τά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. α) Πρώτη ἔλευση τῆς Χάριτος Ἀπό τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης βλέπουμε καθαρά τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἐμφανίζεται μέ διάφορους τρόπους στούς Προφήτας. «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ» (Ἑβρ. α, 1 ). Ὁ Θεός συνάπτει μέ τόν κάθε ἄνθρωπο προσωπική διαθήκη. Δέν θέλει νά ἔχουμε γνώσεις γι Αὐτόν ἀπό τίς μαρτυρίες ἄλλων, ἀλλά ὁ Ἴδιος ἐμφανίζεται καί δίνει τήν δική Του γνώση καί ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ δική του προσωπική μαρτυρία περί τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ πρώτη προσωπική γνωριμία, μέ τόν Θεό, γίνεται σέ περίοδο πού δέν περιμένει ὁ ἄνθρωπος ἤ ἀκόμα ὕστερα ἀπό ὀδυνηρή ἀναζήτηση. Μπορεῖ ἀκόμη νά συμβῆ σέ ἄνθρωπο πού Τόν πολεμάει. Αὐτό τό βλέπουμε στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου

5 Παύλου, πού βλέπει τόν Θεό, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐμφανίζεται καί συνάπτει προσωπική διαθήκη μαζί του, τήν στιγμή πού ἐκεῖνος πορεύεται γιά νά Τόν πολεμήση. Αὐτή ἡ προσωπική ἔλευση τῆς Χάριτος εἶναι μιά ἱερή κατάσταση. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἔστω καί ἀμυδρῶς, γνωρίζει τόν Θεό ὡς Πρόσωπο. Καταλαβαίνει μέ τήν καρδιά του, τόν νοῦ του, ὅπως λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι μία ἀφηρημένη κατάσταση, οὔτε μία ἀπρόσωπη δύναμη ἤ μεγάλη ἀξία, ἀλλά εἶναι Πρόσωπο. Ἡ πρώτη αὐτή ἔλευση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού τήν γεύεται ὁ καθένας διαφορετικά, εἶναι ζωή γεμάτη ἀπό καρδιακά βιώματα καί ζωή μυστικῆς εὐωχίας. Ὁ ἅγιος Διάδοχος ὁ Φωτικῆς γράφει «ἡ Χάρις τήν ἀρχήν ἐν αἰσθήσει πολλῇ τήν ψυχήν τῷ οἰκείῳ εἴωθε περιαυγάζειν φωτί». Σέ ἄλλο σημεῖο γράφει ὁ ἴδιος: «Γεύει μέν οὖν τό ἅγιον Πνεῦμα ἐν ἀρχαῖς τῆς προκοπῆς, εἴπερ θερμῶς ἐρασθῶμεν τῆς ἀρετῆς τοῦ Θεοῦ, τήν ψυχήν ἐν πάσῃ αἰσθήσει καί πληροφορίᾳ τῆς γλυκύτητος τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἔχῃ εἰδέναι ὁ νοῦς ἐν ἀκριβεῖ ἐπιγνώσει τό τέλειον ἔπαθλον τῶν φιλοθέων πόνων». Μέ αὐτήν τήν πρώτη περίοδο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Θεοῦ λαμβάνουμε ἕνα κεφάλαιο τῆς νέας ζωῆς, ἕνα κεφάλαιο τῆς Χάριτος. Μᾶς ἑλκύει ὁ Θεός πρός τόν Ἑαυτό Του, ὥστε μετά ἀπό ἀγῶνες καί θυσίες πολλές νά Τόν οἰκειοποιηθοῦμε. Σ αὐτόν τόν πόνο, καί τόν ἀγώνα θά ἀναφερθοῦμε πιό κάτω. Ἐδῶ θά πρέπει νά σημει- ώσουμε ὅτι αὐτή ἡ νέα περίοδος τῆς κλήσεως ἀπό τόν Θεό, εἶναι περίοδος γλυκύτητος, εὐφροσύνης πνευματικῆς, περίοδος καρδιακῶν βιωμάτων. Τήν πασχάλεια αὐτή ἀτμόσφαιρα ζοῦν πολλοί Σ αὐτήν τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος βρίσκει αὐτό πού ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ὀνομάζουν «βαθεία καρδία». Ὁ νοῦς, ἐπιστρέφοντας στήν καρδιά ἀπό τήν προηγουμένη διάχυσή του διά τῶν αἰσθήσεων στόν περιβάλλοντα κόσμο, βρίσκει κατ

6 ἀρχάς τό σαρκικό ὄργανο τῆς καρδιᾶς καί στήν συνέχεια εἰσέρχεται στήν λεγομένη πνευματική καρδιά, δηλαδή στό κέντρο τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου. Μποροῦμε νά ποῦμε, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν λεγομένων νηπτικῶν πατέρων, ὅτι ἡ καρδιά εἶναι ὁ χῶρος ἐκεῖνος πού ἀνακαλύπτεται μέ τήν ἐν Χάριτι ἄσκηση καί μέσα στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Στήν πραγματικότητα ὅταν μιλᾶμε γιά πρόσωπο στήν Ἐκκλησία ἐννοοῦμε αὐτόν τόν χῶρο τῆς καρδιᾶς. Πρόσωπο εἶναι «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πνεύματος... ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές» (Α Πέτρου γ, 4). Ἡ εὕρεση αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου χώρου εἶναι ἀπαραίτητη, γιατί αὐτό συνιστᾶ τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀββᾶς Παμβώ σέ σχετική ἐρώτηση ἀπάντησε: «εἰ ἔχεις καρδίαν δύνασαι σωθῆναι». Μέσα στήν καρδιά, πού στήν πατερική θεολογία ταυτίζεται μέ τόν νοῦ, ἑνώνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό ἀφοῦ, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «Θεός θεοῖς ἑνούμενός τε καί γνωριζόμενος ἐν καρδίᾳ». Ἡ καρδιά τότε γίνεται Ναός ὅπου τελεῖται μία ἀκατάπαυστη θεία Λειτουργία, καί σ αὐτήν τήν περίπτωση ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀληθινός ἱερεύς τῆς θείας Χάριτος, «ἱερατεῖον πνευματικόν», κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Σιναἵτη. Ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ - προσοχῆς - μέ τήν καρδιά εἶναι μιά ἐμφανής κατάσταση, δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀποδείξεις αὐτῆς τῆς ἑνώσεως. Κυρίως τρεῖς ἀποδείξεις θά ἤθελα στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφέρω... *** β) Ἄρση τῆς Χάριτος Πορεία στήν ἔρημο Αὐτή ὅμως ἡ κατάσταση δέν πρόκειται νά διαρκέση πολύ. Γιά τόν κάθε ἄνθρωπο διάφορος εἶναι ὁ χρόνος παραμονῆς τῆς Χάριτος μέ τήν πρώτη ἔλευση. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό διαφόρους παράγοντες. Ἀπό τό ζῆλο του, τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, τόν τρόπο

7 ζωῆς του κλπ. Πάντως, μετά ἀπό ἕνα διάστημα ἡ Χάρη ὑποστέλλεται. Στά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι γνωστή ἡ κατάσταση αὐτή. Διαφορετική ὅμως εἶναι ἡ ὁρολογία. Ὑποστολή, ἄρση, ἐγκατάλειψη, Θεοεγκατάλειψη, κλπ. Πάντως, πρόκειται γιά τό ἴδιο πράγμα, πού γίνεται γιά διαφόρους λόγους. Τί εἶναι ὅμως ἡ ἄρση τῆς Χάριτος; Εἶναι πραγματική ἄρση καί ἐγκατάλειψη; Καί πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά ἐγκαταλείψη τελείως τόν ἄνθρωπο; Στό σημεῖο αὐτό οἱ Πατέρες εἶναι ἐκφραστικοί. «Δέν πρόκειται, βέβαια, γιά ἀντικειμενική πλήρη ἀφαίρεση τῆς Χάρης, ἀλλά ὑποκειμενικά ἡ ψυχή βιώνει τήν μείωση τῆς ἐνέργειας τῆς χάρης σάν ἐγκατάλειψη ἀπό τόν Θεό». Ἡ «θεωρία» τοῦ Θεοῦ κατά διαφόρους βαθμούς μειώνεται καί αὐτήν τήν μείωση ὁ ἄνθρωπος τήν βιώνει ὡς ἐγκατάλειψη Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Διάδοχος ὁ Φωτικῆς κάνει λόγο γιά τήν παιδευτική παραχώρηση καί τήν κατά ἀποστροφή. Ἡ πρώτη γίνεται γιά λόγους πού ὁ Θεός θέλει, πού συντελοῦν στήν σωτηρία μας καί στήν παιδεία μας, ἡ δεύτερη γιά τίς ἁμαρτίες μας. Μέ αὐτά φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ Χάρη δέν ἀπομακρύνεται ὁλοσχερῶς ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά κρύπτει τόν ἑαυτό της, καλύτερα, ὑποστέλλει τόν ἑαυτό της, γιά νά δώση τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά παλέψη ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, νά ἀγωνισθῆ κατά τῶν παθῶν καί νά ἀναζητήση σφοδρῶς τήν ἐκ νέου ἔλευσή της. Αὐτός ὁ ἀγώνας, ὅπως θά ἀποδειχθῆ κατωτέρω, εἶναι ὀδυνηρός καί διαρκεῖ διαφορετικά σέ κάθε ἄνθρωπο. Πάντως, πολλά χρόνια ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στήν ἔρημο. Αἰσθάνεται σάν νά βαδίζη σέ ἔρημο πνευματική, σέ χώρα πού δέν ὑπάρχει ἡ ζωογόνος πνοή τῆς θείας Χάριτος Εἶναι σημαντικό νά ἀναφερόμαστε καί νά προσπαθοῦμε νά ἐξηγήσουμε αὐτήν τήν περίοδο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γιατί πολ-

8 λοί τήν διέρχονται, ἀλλά δέν γνωρίζουν τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτή ἡ κατάσταση. Φθάνουν μέχρι τελείας ἀπελπισίας, ἀγνοοῦντες τόν χαρακτήρα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀγνοοῦντες τήν παιδεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τά χάνουν, ἀπελπίζονται. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού μοναχοί ἐγκαταλείπουν τήν μοναχική τους ζωή καί φεύγουν στόν κόσμο παραβαίνοντες τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσαν στόν Θεό κατά τήν μοναχική κουρά. Ἄλλοι τρέχουν στούς ψυχιάτρους, γιά νά λάβουν ἑρμηνεία τῶν καταστάσεων αὐτῶν καί μερικοί ἀκόμη παραφρονοῦν. Σ ὅλους αὐτούς λέμε ὅτι εἶναι μιά φυσική κατάσταση. Ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται τόν καλό ἀγώνα διέρχονται ἀπό αὐτόν τόν πειρασμό. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀποκτοῦν πείρα πνευματική. Γι αὐτό χρειάζεται ὑπομονή πολλή, προσευχή ἔντονη καί σύντονη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ παιδεύει πατήρ; εἰ δέ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστε καί οὐχ υἱοί» (Ἑβρ. Ιβ, 7-9). *** γ) Ἡ ἐκ νέου ἔλευση τῆς Χάριτος Ἡ ἐκ νέου ἔλευση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐξάγει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πνευματική ἔρημο τήν ὁποία περνοῦσε προηγουμένως καί ἀκόμη περισσότερο τόν ἐλευθερώνει ἀπό ἕνα πνευματικό ἅδη στόν ὁποῖο βρισκόταν. Καί φυσικά ὁ ἅδης εἶναι ὁ τόπος ἐκεῖνος πού δέν εἰσχωροῦν οἱ ἀκτίνες τῆς ἀκτίστου Χάριτος, ἤ καλύτερα βιώνονται ὡς φωτιά. Ὁ ἅδης τῆς προσωπικῆς ζωῆς γίνεται πάμφωτος μέ τήν ἔλευση τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τότε ὁ Χριστός μέ τήν κάθοδό Του στόν ἅδη ἐλευθέρωσε τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἔτσι καί τώρα ὁ Ἴδιος ἀνασύρει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἰδιότυπη πνευματική νέκρωση. Ἡ φωτιά τῆς κολάσεως καί τῆς ἀπελπισίας, πού προηγουμένως τόν κατέκαιε, τώρα μεταβάλ-

9 λεται σέ φῶς αἰώνιας ζωῆς. Ἀντιλαμβάνεται καλά τήν διαφορά μεταξύ τῆς ἐγκεφαλικῆς γνώσεως καί τῆς ἐμπειρικῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, γιατί ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ προσφέρεται μέ τόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ. Τότε ἀποκτᾶ ἐσωτερικη ἠρεμία πού δέν κλονίζεται, δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίποτε τό ἐξωτερικό. Ὅλα τά ψυχολογικά μετατρέπονται σέ πνευματικά βιώματα. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἑνώνεται μέ τήν φύση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν καθιστᾶ φῶς. Ἐνῶ ἀπό τίς προηγούμενες καταστάσεις βιώνει ὁ ἄνθρωπος ἔντονες μεταπτώσεις καί ἀλλαγές, ἄλλοτε φωτιά καί ἄλλοτε φῶς, τώρα ζῆ μιά πνευματική ἰσορροπία. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ἔχει θεραπευθῆ. Ἡ πάλη μέ τόν Θεό παύει νά ὑπάρχη. Ἡ ψυχή γνωρίζει καλά τόν Θεό. Ἐνῶ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐν τούτοις ταυτόχρονα αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ἀναγεννηθῆ καί ἔχει τήν βεβαι- ότητα ὅτι κάποιο ἄλλο σῶμα ἁμάρτησε, κάποιος ἄλλος ἄνθρωπος διέπραξε πράγματα πού συνιστοῦν τήν ἁμαρτία. Καί πραγματικά εἶναι ἄλλος ἄνθρωπος, ἀφοῦ τώρα ὑπάρχει ὁ νέος, ὁ ἀναγεννημένος ἄνθρωπος. Τό σῶμα μεταμορφώνεται καί μπορεῖ νά ἀντέξη τήν καινούρια ζωή. Γενικά αἰσθάνεται μιά βαθυτάτη ἠρεμία καί ἰσορροπία πνευματική. Ὁ Χριστός γίνεται ζωή του καί ἐντρύφημά του. Παρά τήν ἀναξιότητά του αἰσθάνεται ὅτι εἶναι μέλος τοῦ ἀναστημένου σώματος τοῦ Χριστοῦ. Σ αὐτήν τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος καθίσταται θεολόγος ἤ μᾶλλον πηγή θεολογίας. Τότε ἡ θεολογία πηγάζει, ἀναβλύζει ἀπό ὅλη τήν ὕπαρξη. Ὁ ἅγιος Ιωάννης τῆς Κλίμακος γράφει: «Αὔξησις φόβου, ἀρχή ἀγάπης τέλος δέ ἁγνείας, θεολογίας ὑπόθεσις. Ὁ Θεῷ τελείως τάς αἰσθήσεις ἑνώσας, τούς λόγους αὐτοῦ μυσταγωγεῖται ὑπ αὐτοῦ τούτων γάρ μή συναφθέντων, χαλεπόν περί Θεοῦ διαλέγεσθαι. Ἑνούσιος μέν Λόγος, τελειοῖ ἁγνείαν, παρουσίᾳ ἑαυτοῦ νεκρώσας τόν θάνατον τούτου δέ νεκρωθέντος, ὁ τῆς

10 θεολογίας μαθητής πεφώτισται. Ὁ Λόγος Κυρίου, ὁ ἐκ Κυρίου Πατρός, ἁγνός διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος. ὁ γάρ Θεόν μή γνούς, στοχαστικῶς ἀποφθέγγεται. Ἁγνεία μαθητήν θεολόγον εἰργάσατο, δι ἑαυτοῦ κρατύναντα τῆς Τριάδος τά δόγματα». Αὐτός πού πέρασε ἀπό αὐτήν τήν πορεία γίνεται «βίβλος τοῖς ἄλλοις θεόπνευστος» κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν περάση ἀπό αὐτά τά στάδια, κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Μακαρίου πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή, δέν μπορεῖ νά θεωρῆται Χριστιανός. Τότε «γίνεται Χριστιανός». Πολύ περισσότερο δέν μπορεῖ νά θεωρηθῆ κάποιος ἱερεύς, πνευματικός πατέρας, ἄν δέν γνωρίση τίς ἐλεύσεις, τίς ἀποκρύψεις καί τίς ἐκ νέου ἐλεύσεις τῆς θείας Χάριτος. Διότι τότε θά ἔχη ἀκρωτηριασμένη πνευματική πείρα. Βέβαια εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά φύγη ἀπό τόν κόσμο αὐτόν ὄντας στήν ἔρημο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, δηλαδή στήν περίοδο τῆς ἄρσεως τῆς Χάριτος. Αὐτό γίνεται μέ τούς περισσότερους Χριστιανούς. Παρά ταῦτα, ἄν κάνη ὑπομονή καί ἄν διαθέτη ἐπιμονή, θά εἰσέλθη καί αὐτός στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔγινε μέ τόν Μωϋσῆ. Δέν εἰσῆλθε στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλά εἶναι ὁ Μέγας Μωϋσῆς πού ἔχει τόση δόξα, ἀφοῦ ἐμφανίσθηκε καί κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ. Δέν πρόκειται γιά λογική γνώση καί ἀποστήθιση ἁγιογραφικῶν καί πατερικῶν χωρίων, ἀλλά γιά προσωπική γνώση τῆς ἐλεύσεως τῆς Χάριτος καί τῆς ἄρσεώς της. Αὐτή ἡ παιδεία δέν ἔχει σχέση μέ Σχολεῖα καί βιβλία, ἀλλά μέ τήν παραμονή μας στήν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Πρέπει νά εὐχόμαστε στόν Θεό νά ἀνοίξη τόν δρόμο τῆς γνώσεώς Του, νά ἀποκτήσουμε αὐτήν τήν παιδεία, ἔστω κι ἄν περάσουμε ἀπό τόσες πνευματικές ὀδύνες. Συγχρόνως πρέπει νά Τόν παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ἐγκαταλείπη τε-

11 λείως, ἀλλά νά μᾶς δίνη παρηγοριά καί παράκληση αὐτές τίς ὧρες, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀντέξουμε στό μεγάλο βάρος τῶν θλίψεων. Ὁ δρόμος πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ διέρχεται ἀπό μυστηριώδεις ὁδούς. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατανόητη γιά τήν ἀνθρώπινη λογική καί γιά τά κριτήρια τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής μέθοδος γιά τήν θεοκοινωνία.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α Ἐμπειρική δογματική τόμος Α...Τά κλειδιά τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ εἰκόνα στό καθ ὁμοίωση, ἀπό τήν κατάσταση τοῦ δούλου, στήν κατάσταση τοῦ μισθωτοῦ καί τοῦ υἱοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 1 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 2 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 1 Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἀπόδοση: Βασίλειος Σκιαδᾶς Θεολόγος Περί τοῦ Θεοῦ Πατρός 1 Ὑπάρχει ἕνας Θεός πρίν ἀπ ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα καί μέ ὅλα φανερούμενος καί πιό μεγάλος ἀπό ὁ,τιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Οὐ καλόν... Πάντοτε μέ ἐντυπωσίαζαν καί μέ ἐντυπωσιάζουν, ὅταν μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα τά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως πού

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τομ. Β

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τομ. Β ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ τομ. Β Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ στόν Γολγοθᾶ, πού συνδέεται στενά μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι κεν τρικό σημεῖο στήν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρίνης Μνηστευθεῖσα τῷ Λόγῳ Μαρίνα ἔνδοξε, τῶν ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπες καί ἐνήθλησας λαμπρῶς ὡς καλλιπάρθενος τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν κατεπάτησας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία

Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία Μέ ὅλα ὅσα προαναφέρθηκαν νομίζω ὅτι φάνηκε καθαρά ὅτι ὁ Χριστιανισμός εἶναι θεραπευτική ἐπιστήμη. Θεραπεύει τόν ἄρρωστο ἄνθρωπο. Καί αὐτή ἡ ἀσθένεια συγκεκριμενοποιεῖται στόν νοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική καί βιοθεολογία

Βιοηθική καί βιοθεολογία Βιοηθική καί βιοθεολογία «Ἔδει δέ τόν ἄνθρωπον πρῶτον γενέσθαι καί γενόμενον αὐξῆσαι καί αὐξήσαντα ἀνδρωθῆναι καί ἀνδρωθέντα πληθυνθῆναι καί πληθυνθέντα ἐνισχῦσαι καί ἐνισχυθέντα δοξασθῆναι καί δοξασθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 10 ο ΤΕΥΧΟΣ 100 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ αὐτό τόν κόσμο τῆς πολυπραγμοσύνης καί τῆς δράσης γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κυριακή ΙΓ ΛΟΥΚΑ Λκ. ΙΗ 18-30. Κάθε Κυριακή στήν Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί σέ κάθε Ἂκολουθία καί μυστήριο τῆς Ἐκκλησιάς μας, ἡ Εὐαγγελική περικοπή πού διαβάζεται ἀποτελεῖ μιά χαριτόβρυτη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι Πολύ συχνά στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς προασπίσεώς της, προβάλλεται συνήθως ἀπό νεωτεριστές, ὅπως λ.χ. τούς οἰκουμενιστές κ.ἄ. τό ἐπιχείρημα ἀφ ἑνός τῆς «ἀγάπης» πρός τούς καινοτόμους, τούς αἱρετικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ')

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') «Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/tuesday/tues_2.htm...π ρόσεξε δέ ὅτι παντοῦ δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως αὐτά πού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 1. Μέ ὠθεῖ νά μιλήσω ὁ ἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς πατρικούς κόλπους καί κυοφορήθηκε ἀπερίγραπτα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου.

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία καί πολιτική

Θεολογία καί πολιτική Θεολογία καί πολιτική Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἕνα ἀπό τά µεγαλύτερα χαρίσµατα τῶν Χριστιανῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν) πού εἶναι µέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνθρωπολογική γνωσιολογία κατά τή Βίβλο τῶν. Ἠθικῶν. τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἀνθρωπολογική γνωσιολογία κατά τή Βίβλο τῶν. Ἠθικῶν. τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γεώργιος Ἀγ. Σίσκος Ἀνθρωπολογική γνωσιολογία κατά τή Βίβλο τῶν Ἠθικῶν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά καί Νέα Ρώμη. Βασικές διαφορές μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ

Παλαιά καί Νέα Ρώμη. Βασικές διαφορές μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ Παλαιά καί Νέα Ρώμη Βασικές διαφορές μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ Ὁ δυτικός Χριστιανισμός ἀποσπάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἐκφράζεται θεολογικά ἀπό τήν Ὀ ρθό δοξη Ἐκκλησία. Αὐτό ἔγινε πρῶτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756

Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756 Ἡ Σύνοδος τῶν Τριῶν Πατριαρχῶν τοῦ ἔτους 1756 Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον δέχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τούς προσερχοµένους σέ αὐτήν ἀπό ἄλλες Χριστιανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΛΙΩΜΗΣ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΛΙΩΜΗΣ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΛΙΩΜΗΣ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πού ὑποβλήθηκε στό Τμήμα Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός,

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, 16 12. Κατηχητικό φωλιά Νιώθω πρώτη μου φορά, τόσο ἀπέραντη χαρά κι ἡ καρδιά μου εὐτυχισμένη δε χορταίνει νά τό λέει: Κατηχητικό φωλιά γιά τοῦ Θεοῦ τή φαμελιά. Θέ μου, νά μαστε μαζί στόν οὐρανό, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 97

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 97 ΤΕΥΧΟΣ 97 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ έ τόσα ἀγαθά, µέ τόσες ἀνέσεις, µέ τόσες ἀπολαύσεις καί µέ Μ τόσες ἐπιθυµίες πού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡ Ἐπιστήμη μπροστά στή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἐπίκεντρο, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

"Η αρχή της ζωής από ορθόδοξη άποψη" Στην ετήσια ειδική σύνοδο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας

Η αρχή της ζωής από ορθόδοξη άποψη Στην ετήσια ειδική σύνοδο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας "Η αρχή της ζωής από ορθόδοξη άποψη" 18/12/2004 Στην ετήσια ειδική σύνοδο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Εὐχαριστῶ θερμῶς ὅλους ἐσᾶς, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωρισµός ἤ σχέσεις µεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας»

«Χωρισµός ἤ σχέσεις µεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας» «Χωρισµός ἤ σχέσεις µεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας» Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Κατά καιρούς γίνονται διάφορες συζητήσεις καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων γιά τόν λεγόµενο «χωρισµό Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς ἤ ἱεροποιοῦνται. Ἐκεῖνο πού παρατηρεῖται

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου. ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς ἤ ἱεροποιοῦνται. Ἐκεῖνο πού παρατηρεῖται Τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα, καί ἡ ὑπέρβασή τους Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Στήν ἐποχή µας γίνεται πολύς λόγος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα, ἴσως ἐπειδή καταστρατηγοῦνται ἐν πολλοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

«Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση

«Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση «Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τόν τελευταῖο καιρό δηµοσιεύθηκαν διάφορα κείµενα ἀπό καθηγητές, θεολόγους, Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ θρήνος του Αδάμ. Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς. Ἦχ. πλ. β

Ὁ θρήνος του Αδάμ. Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς. Ἦχ. πλ. β Ὁ θρήνος του Αδάμ Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς Ἦχ. πλ. β «Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καί τήν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο. Οἴμοι, τόν ἀπάτῃ πονηρᾷ πεισθέντα καί κλαπέντα καί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες»

«Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες» «Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες» Ομιλία από τον θεολόγο καθηγητή του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας Σταματίου Δημήτριο. Εκφωνήθηκε κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη

Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010 Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Τοῦ πρωτοπρ. Ἀντωνίου Μπουσδέκη Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας. Τί εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα