ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»"

Transcript

1 ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι Τποςτθρικτικζσ προσ τθ δαςοκομία υπθρεςίεσ 07.2 Εξόρυξθ μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία *** 09 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ*** 10 Βιομθχανία τροφίμων Παραγωγι παγωτϊν Αρτοποιία παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ Παραγωγι παξιμαδιϊν και μπιςκότων παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ Παραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων Παραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ Επεξεργαςία υποκατάςτατων του καφζ εκχυλιςμάτων, αποςταγμάτων και ςυμπυκνωμάτων του καφζ ι των υποκατάςτατων του καφζ- λοβοφ και φλοιοφ καφζ Επεξεργαςία πράςινου τςαγιοφ (που δεν ζχει υποςτεί ηφμωςθ), μαφρου τςαγιοφ (που ζχει υποςτεί ηφμωςθ) και τςαγιοφ που ζχει υποςτεί εν μζρει ηφμωςθ, που διακζτονται ςε άμεςεσ ςυςκευαςίεσ περιεχομζνου <= 3 kg Επεξεργαςία εκχυλιςμάτων, αποςταγμάτων, ςυμπυκνωμάτων και παραςκευαςμάτων τςαγιοφ ι μάτε Επεξεργαςία αφεψθμάτων βοτάνων Παραγωγι αρτυμάτων και καρυκευμάτων Παραγωγι ζτοιμων γευμάτων και φαγθτϊν **/** Τπό ειδικζσ ςυνκικεσ και προχποκζςεισ Παραγωγι ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων διατροφισ και διαιτθτικϊν τροφϊν τουσ Παραγωγι ςουπϊν και ηωμϊν και παραςκευαςμάτων Παραγωγι ηυμϊν αρτοποιίασ και παρόμοιων ειδϊν Παραγωγι μπζικιγκ πάουντερ 11 Βιομθχανία Ποτϊν Παραγωγι αποςταγμζνων αλκοολοφχων ποτϊν Ηυκοποιία Παραγωγι αναψυκτικϊν παραγωγι μεταλλικοφ νεροφ

2 ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟ ΣΘΣΕ και άλλων εμφιαλωμζνων νερϊν 12 Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 13 Παραγωγι κλωςτοχφαντουργικϊν υλικϊν. 14 Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ. 15 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ, καταςκευι ειδϊν ταξιδιοφ (αποςκευϊν ), τςαντϊν, ειδϊν ςελοποιίασ, ειδϊν ςαγματοποιίασ και υποδθμάτων και υποδθμάτων. 16 Βιομθχανία ξφλου και καταςκευι προϊόντων από ξφλο και φελλό, εκτόσ από τα ζπιπλα, καταςκευι ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ. 17 Καταςκευι χαρτοπολτοφ, χαρτιοφ και προϊόντων από χαρτί. 18 Εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ και αναπαραγωγι προεγγεγραμμζνων μζςων εγγραφισ ιχου και εικόνασ ι μζςων πλθροφορικισ. 19 Παραγωγι οπτάνκρακα και προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου 20 Παραγωγι χθμικϊν ουςιϊν και προϊόντων Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 22 Παραγωγι προϊόντων από ελαςτικό (καουτςοφκ) και πλαςτικζσ φλεσ. 23 Καταςκευι άλλων προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά. 24 Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων. ****/*** ΠΡΟΟΧΘ: Επιλογι ςφμφωνα με ςυνθμμζνο πίνακα 25 Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ. 26 Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 27 Καταςκευι θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ 28 Καταςκευι μθχανθμάτων και ειδϊν εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. 29 Καταςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων, ρυμουλκοφμενων και θμιρυμουλκοφμενων οχθμάτων 30 Καταςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ μεταφορϊν 31 Καταςκευι επίπλων 32 Άλλεσ μεταποιθτικζσ δραςτθριότθτεσ 33 Επιςκευι και εγκατάςταςθ μθχανθμάτων εξοπλιςμοφ Τπθρεςίεσ παροχισ πάγου (μόνο οι επιχειριςεισ υπθρεςιϊν παροχισ πάγου) 36 υλλογι, επεξεργαςία και παροχι νεροφ. 37 Επεξεργαςία Λυμάτων 38 υλλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ απορριμμάτων ανάκτθςθ υλικϊν 39 Δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 41 Καταςκευζσ Κτιρίων 42 Ζργα Πολιτικοφ μθχανικοφ 43 Εξειδικευμζνεσ Καταςκευαςτικζσ Δραςτθριότθτεσ

3 ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟ ΣΘΣΕ Χονδρικό εμπόριο αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων μθχανοκίνθτων οχθμάτων Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ άλλων μθχανοκίνθτων οχθμάτων υντιρθςθ και επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων Χονδρικό εμπόριο μερϊν και εξαρτθμάτων μθχανοκίνθτων οχθμάτων Χονδρικό εμπόριο μοτοςικλετϊν και μοτοποδιλατων και ςυναφϊν ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ μοτοςικλετϊν και μοτοποδιλατων και ςυναφϊν ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων Τπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μοτοςικλετϊν και μοτοποδιλατων 46 Χονδρικό Εμπόριο (πλθν εμπόριο μθχανοκινιτων οχθμάτων / μοτοςικλετϊν) 3 58 Εκδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 58.2 Ζκδοςθ λογιςμικοφ 61 Σθλεπικοινωνίεσ 61.1 Ενςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 61.2 Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 61.3 Δορυφορικζσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 62.0 Δραςτθριότθτεσ Προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, παροχισ ςυμβουλϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ Δραςτθριότθτεσ Προγραμματιςμοφ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ πλθροφορίασ Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για τεχνολογίεσ τθσ Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ εφαρμογϊν Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ και δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν Άλλεσ υπθρεςίεσ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν π.δ.κ.α. Άλλεσ υπθρεςίεσ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν π.δ.κ.α.

4 ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ YΠΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 63 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν πλθροφορίασ 63.1 Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ δικτυακζσ πφλεσ Επεξεργαςία δεδομζνων, καταχϊρθςθ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ Τπθρεςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, παροχισ κεντρικοφ υπολογιςτι, λειτουργίασ εφαρμογϊν και παροχισ λοιπισ υποδομισ τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ Τπθρεςίεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ βάςεων δεδομζνων Τπθρεςίεσ αποκικευςθσ βάςεων δεδομζνων Τπθρεςίεσ διάκεςθσ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ δεδομζνων ι δικτφων (υπολογιςτικισ ιςχφοσ κλπ) Τπθρεςίεσ προετοιμαςίασ ειςαγωγισ δεδομζνων Παροχι υπθρεςιϊν εφαρμογϊν πλθροφορικισ Δικτυακζσ πφλεσ (web portals) Παραγωγι περιεχόμενου δικτυακϊν πυλϊν (web portals) Παραγωγι περιεχόμενου δικτυακϊν πυλϊν (web portals) 70 Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν γραφείων δραςτθριότθτεσ παροχισ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ Δραςτθριότθτεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και άλλων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ Τπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν διαχείριςθσ Τπθρεςίεσ μελετϊν οργάνωςθσ και επιχειρθςιακισ ζρευνασ Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςτρατθγικισ διαχείριςθσ Τπθρεςίεσ αποτίμθςθσ επιχειριςεων πριν από ςυγχωνεφςεισ ι/και εξαγορζσ Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα μάρκετινγκ Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα οργάνωςθσ παραγωγισ Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν για κζματα εφοδιαςμοφ και άλλων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν ςε κζματα επιμελθτείασ (logistic) Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ ζργων εκτόσ των καταςκευαςτικϊν 71 Αρχιτεκτονικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μθχανικϊν τεχνικζσ δοκιμζσ και αναλφςεισ Σεχνικζσ Δοκιμζσ και Αναλφςεισ 72 Επιςτθμονικι ζρευνα και ανάπτυξθ 73 Διαφιμιςθ και ζρευνα αγοράσ

5 ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ YΠΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ Τπθρεςίεσ πλιρουσ διαφιμιςθσ Τπθρεςίεσ γραφίςτα διαφθμίςεων Τπθρεςίεσ καταςκευισ διαφθμιςτικϊν πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφϊν Τπθρεςίεσ καταχϊριςθσ αγγελιϊν και διαφθμίςεων ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ (όχι παραγωγισ) διαφθμιςτικϊν αντικειμζνων ι ταινιϊν Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ διαφθμιςτικϊν αφιςϊν 74 Άλλεσ επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων, βιομθχανικισ ςχεδίαςθσ και άλλεσ 5 υπθρεςίεσ εξειδικευμζνου ςχεδιαςμοφ Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ εςωτερικϊν χϊρων Τπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ Άλλεσ υπθρεςίεσ εξειδικευμζνου ςχεδιαςμοφ Παραγωγι πρωτοτφπων ςχεδίων Παραγωγι πρωτοτφπων ςχεδίων Δραςτθριότθτεσ ςυςκευαςίασ (μόνο προϊόντων που ανικουν ςε επιλζξιμεσ δράςεισ) Τπθρεςίεσ ςυςκευαςίασ και αποςυςκευαςίασ εμπορευμάτων 86.1 Νοςοκομειακζσ Δραςτθριότθτεσ 91 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν, αρχειοφυλακείων, μουςείων και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ Πλφςιμο και ςτεγνό κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων 10.73 !"#$%&'"()*+ &,!"#()*+ $&-./ 0"!#*1) 23$&/-.0"!#*1)!45"$!#'0&#-/0"-!# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ προθγμζνων δικτφων βιομθχανικισ ςυμβίωςθσ (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράςθ 1: Απαιτιςεισ χρθςτϊν και υπθρεςιϊν Παραδοτζο 1.2 Καταγραφι,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΕΕΜ 3204 ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΧΗΜΙΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2013 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Εξωστρέφεια» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 1. Η Εταιρεία Θ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. ςτθν ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα