Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Αριθ. Απόφασης 64/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας προµηθειών και ανάγκης εκτέλεσης εργασιών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 26 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 4460/ έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 29. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος και Κ. ρίβας προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2 ου θέµατος, οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 3 ου θέµατος και ο κος Π. Λαµπρόπουλος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7 ου θέµατος. Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Η. Ντάβαρης και Ε. Καυκάλα αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2 ου θέµατος, οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης αποχώρησαν πριν τη ψηφοφορία του 2 ου θέµατος, οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου θέµατος, ο κος Κ. Παττακός αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 ου θέµατος, ο κος Σ. Πετρόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 22 ου θέµατος, ο κος Μ. Κόσσυβας αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 25 ου θέµατος, η κα Ν. Αγγελοπούλου αποχώρησε πριν τη ψηφοφορία του 25 ου θέµατος και οι κ.κ. Ι. Κεχαγιόγλου και Β. Σταύρου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 26 ου θέµατος. Μεταβολές: Α. Πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης συζήτηση των θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης), 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση

2 πρακτικού προσφορών κατόπιν συλλογής τους σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 16/2014 ηµοτικού Συµβουλίου για την Προµήθεια Τροφίµων (ειδών Κρεοπωλείου, Αρτοπωλείου, Γαλακτοκοµικών) µε Α.Μ. 15/2013 προϋπολογισµού ,84 µε Φ.Π.Α. 13% και 23% ανάλογα µε τα υπό προµήθεια είδη, 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 170/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισµό τελών χρήσης αθλητικών χώρων, 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να υπογραφεί το νέο συµφωνητικό συνεργασίας της βιβλιοθήκης του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου και της παιδικής βιβλιοθήκης Μίµης Βασιλόπουλος στο πρόγραµµα Future Library (αποκλειστική χορηγία Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»), 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου σύµβασης Ο.Ε µε την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - Ν.Π..., ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιµότητας για τις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασµού της Εθνικής Εορτής της 25 ης Μαρτίου 2014 µε απευθείας ανάθεση και έγκριση πίστωσης και 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσθήκη Οµάδων προσανατολισµού, τοµέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος Το.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη των θεµάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 30 ο, 31 ο, 32 ο, 33 ο, 34 ο, 35 ο, και 36 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Μειοψήφησαν οι κ.κ.κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης και Ν. Αγγελοπούλου. Β. Μετά από πρόταση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου το 10 ο, 11 ο και 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν. Γ. Μετά από πρόταση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου έγινε διόρθωση τίτλων στα 2 ο, 5 ο, 16 ο, 17 ο, 18 ο, 19 ο, 20 ο 21 ο, 22 ο και 33 ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ως αναλυτικά αναγράφεται στον τίτλο της αντίστοιχης απόφασης του κάθε θέµατος. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου κ. ηµήτριος Κατσοπρίνης. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 26 ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ. πρωτ. 4215/ εισήγηση από τη /νση Περιβάλλοντος στην οποία αναφέρονται τα εξής: Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος είναι µια από τις πλέον νευραλγικές διευθύνσεις του ήµου καθώς διαχειρίζεται την καθαριότητα, το πράσινο, το δηµοτικό κοιµητήριο, την πολιτική προστασία καθώς και την κίνηση και συντήρηση των οχηµάτων δήµου. Η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της είναι αδιαπραγµάτευτη προκειµένου να διασφαλιστεί και η υγιεινή και ασφάλεια των πολιτών. εδοµένης της περιόδου την οποία διανύουµε, των συχνά χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών (π.χ. ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών) και εγκρίσεων και προκειµένου να µην εµποδιστεί η οµαλή λειτουργία της ιεύθυνσης στους αµέσως επόµενους µήνες, υποβάλλουµε προς έγκριση σκοπιµότητας µια σειρά από κρίσιµες για το σκοπό αυτό προµήθειες και υπηρεσίες/εργασίες. Επισηµαίνεται, ότι λόγω του γεγονότος ότι πλέον οι προµήθειες πραγµατοποιούνται µε βάση τους ενιαίους κωδικούς CPV, οι εν λόγω προτάσεις θα δηµοπρατηθούν όχι απαραίτητα ανά εγγραφή (Κ.Α.) αλλά ανά ενιαίο κωδικό συνολικά για όλες τις υπηρεσίες του ήµου. Ο τρόπος δηµοπράτησης των εν λόγω συνολικών προµηθειών / εργασιών θα γίνει µε βάση το συνολικό προϋπολογισµό που θα προκύψει. Eπίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»: «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόµου, ορίζεται ότι «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) ( ), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης

3 προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, σύµφωνα µε το σκεπτικό του VII Τµήµατος του Ελ. Συνεδρίου, όπως αυτό έχει εκτεθεί σε έναν πολύ µεγάλο αριθµό πράξεων (πράξεις 33,178,195,196/2012 και 26/2013), ότι «το ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας των δηµοτικών προµηθειών, η αρµοδιότητα ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης». Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου για το οικονοµικό έτος 2014, όλες οι υπηρεσίες του ήµου µας υπέβαλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή τις προτάσεις τους για τις αναγκαίες προµήθειες κι εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του ήµου και την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, τεκµηριώνοντας τις προτάσεις αυτές βάσει της εµπειρίας, της υφιστάµενης κατάστασης και των αναγκών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10. Με την υπ αριθµ. 10/2013 απόφαση της 6 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκαν οι προτάσεις των υπηρεσιών οι οποίες και ενσωµατώθηκαν στον προϋπολογισµό του ήµου. Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να προβούµε στην έγκριση της διενέργειας των προµηθειών, υπηρεσιών/εργασιών, που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου οικονοµικού έτους 2014 ως ο συνηµµένος πίνακας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τη σκοπιµότητα διενέργειας προµηθειών και ανάγκης εκτέλεσης εργασιών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου οικονοµικού έτους 2014, ως ο κατωτέρω πίνακας:

4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 α/α Κ.Α. κατονοµασία πίστωση 2014 CPV περιγραφή Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφαλείας , Ρούχα προστασίας και ασφαλείας προσωπικού) Εργασίες φόρτωσης εύφλεκτων υλικών & µεταφοράς εξωοικιακών αντικειµένων-κλαδιών από κοινόχρηστους χώρους και Ρεµατιά λόγω αντιπυρικής περιόδου , Υπηρεσία µεταφοράς απορριµάτων Μίσθωση χηµικής τουαλέτας , Χηµικές τουαλέτες Μίσθωση ανοικτών κάδων (σκάφες) για απόρριψη ογκοδών αντικειµένων σε περιοχές του ήµου Χαλανδρίου , Μεγάλοι κάδοι Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , Υπηρεσίες ασφάλισης τεχνικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόµενες υπηρεσίες για οχήµατα και συναφή εξοπλισµό Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόµενες υπηρεσίες για οχήµατα και συναφή εξοπλισµό Τέλη κυκλοφοριάς φορτηγών αυτοκινήτων , Σήµατα τελών κυκλοφορίας Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (διόδια , Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόµων Παροχή οδικής βοήθειας για τα αυτοκίνητα καθαριότητας του ήµου απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π 4.000, Καθαρισµός οικοπέδων , Καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου , Υπηρεσίες οδικής βοήθειας , Υπηρεσίες καθαρισµού φρεατίων υπονόµων Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες καθώς και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες καθώς και συναφείς υπηρεσίες Αποκοµιδή κλαδιών και ογκοδών αντικειµένων , Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων Απολύµανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του ήµου , Υπηρεσίες καθαρισµού και απολύµανσης Εργασία πλύσης κάδων απορριµµάτων , Υπηρεσίες καθαρισµού κάδων Εργασίες ψεκασµών, µυοκτονίας-εντοµοκτονίας κ.λ.π , Υπηρεσίες απολύµανσης εγκαταστάσεων Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (διόδια) , Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόµων

5 Προµήθεια χηµικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυµαντικού υλικού, χηµικού υγρού κλπ) , Χηµικά παρασκευάσµατα Προµήθεια χηµικού υλικού για ψεκασµό 5.000, Χηµικά παρασκευάσµατα Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.000, Προϊόντα καθαρισµού Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριότητας , Προµήθεια κάδων απορριµµάτων (καλαθιών) για πλατείες,παιδικές χαρές, κοιν. Χώρους , Κάδοι Αξίνες,σκαπάνες,σκαλιστήρια,τσουγγράνες και τσουγγράνες για εκκαθάριση παραλιών Προµήθεια σάκων απορριµµάτων , Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (περιλ.και τα mini buses) Προµήθεια βεζνίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Προµήθεια καυσίµων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων , Λιπαντικά παρασκευάσµατα , Μολυβδούχος βενζίνη , Φυσικό αέριο Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Συνολικός ιαγωνισµός ,00 ) , Καύσιµο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000, Κατασκευαστικά υλικά και παρόµοια είδη Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών,πεζοδροµίων κλπ.) Ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων , , Φωτιστικός εξοπλισµός Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Προµήθεια ελαστικών , Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) Εργαλεία και αναλώσιµα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης οχηµάτων της /νσης Περιβάλλοντος Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16m2 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο 6.000, Σηµαίες 8.000, Εργαλεία χειρός και µέρη εργαλείων , Οχήµατα συµπίεσης απορριµµάτων

6 Προµήθεια 1 (ενός) απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 10m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων µε χούφτα και µπράτσο Πιλοτική προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ειδικών κάδων κοµποστοποίησης σε επιλεγµένες περιοχές , Οχήµατα συµπίεησς απορριµµάτων , Κάδοι Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου σαρώθρου 5m , Σάρωθρα οδικού καθαρισµού Προµήθεια µιάς µεταχειρισµένης πρέσσας 18m , Οχήµατα συµπίεσης απορριµµάτων Προµήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100HP , Προµήθεια οχηµάτων από Ο Υ µέχρι 1400cc 8.000, Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου αυτοκινήτου µε ανυψωτικόµηχανισµό(δαγκάνα) και καρότσα 10µ3 για αποκοµιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειµένων Προµήθεια δύο (2) µεταχειρισµένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τµήµατος Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων του Τµήµατος Πρασίνου Προµήθεια µεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού µε καρότσα 65m3 και αρπάγη Αυτοκινούµενοι γερανοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης µε ανεστραµένο πτύο Μεταχειρισµένα οχήµατα για µεταφορά επιβατών , Γερανοφόροι και ανατραπόµενα οχήµατα , Μεταχειρισµένα οχήµατα για µεταφορά εµπορευµάτων , Γερανοφόρα φορτηγά και ανατραπόµενα οχήµατα Προµήθεια επίπλων και σκευών 2.000, ιάφορα έπιπλα και εξοπλισµός Συστήµατα ασφαλείας µε κάµερες για τον χώρο φύλαξης του αµαξοστασίου Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη /νση Περιβάλλοντος , Σύστηµα παρακολούθησης κλειστού κυκλώµατος 6.000, Τηλεφωνικά κέντρα Προµήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 770lt , Απορριµατοφόροι κάδοι Τρία (3) υπόγεια συστήµατα διαβαθµισµένης συµπίεσης µε κάδους 1100lt , Κάδοι ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 α/α Κ.Α. κατονοµασία πίστωση 2014 CPV περιγραφή 1 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφαλείας προσωπικού) 3.000, Ρούχα προστασίας και ασφαλείας Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000, Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων Συντήρηση αντλητικών µηχανηµάτων των γεωτρήσεων , Μηχανήµατα γεωτρήσεων Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία ,00 ιάφορα CPV

7 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.500, Μέρη γεωργικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 2.000, ιάφορα έπιπλα και εξοπλισµός Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 5.000, Μέρη αλυσοπρίονων 8 Κλάδεµα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους 2.000, Υπηρεσίες κοπής δέντρων ιάνοιξη γεωτρήσεων 5.000, ιάνοιξη φρεάτων ύδατος Τέλη κυκλοφοριάς φορτηγών αυτοκινήτων Σήµατα τελών κυκλοφορίας Προµήθεια σάκων απορριµµάτων , Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο 12 Προµήθεια απολυµαντικού υλικού για τον ψεκασµό Α.Σ.Α σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζοµένων 1.000, Χηµικά παρασκευάσµατα Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , Αµόλυβδη βενζίνη Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 1.500, Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 5.000, Εξοπλισµός υδραυλικώς εγκαταστάσεων 18 Προµήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 1.500, Εξοπλισµός υδραυλικών εγκαταστάσεων Προµήθεια πασσάλων Πασσαλίσκοι Προµήθεια κηπευτικού χώµατος και κοπριάς 2.500, Προϊόντα φυτωρίων δέντρων Προµήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, παιδικών 8.000, Προϊόντα φυτωρίων δέντρων χαρών κλπ Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 5.000, Εντοµοκτόνα Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές Φωλιές 1.500, Ποικίλος εξοπλισµός πυροπροστασίας Εξοπλισµός γεωτρήσεων 5.000, Εξοπλισµός γεωτρήσεων Προµήθεια ειδών πυρασφάλειας για την πολιτική προστασία Προµήθεια µηχανηµάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) Προµήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων για συντριβάνια και διάφορες γεωτρήσεις του ήµου µας 3.500, Ποικίλος εξοπλισµός πυροπροστασίας 5.000, Εξοπλισµός συντήρησης υπαίθριου χώρου 5.000, Εξοπλισµός γεώτρησης Προµήθεια αλατιέρας-λεπίδας για Πολιτική Προστασία 2.500, Εκχιονιστήρες Προµήθεια γεννητριών για την Πολιτική Προστασία 5.000, Γενήτριες ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 α/α Κ.Α. κατονοµασία πίστωση 2014 CPV περιγραφή

8 Προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό 1.850, Νωπό αγελαδινό γάλα Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.000, Καθαρισµός φρεατίων, βόθρων κλπ Εργασίες µυοκτονίας και απολύµανσης στο ηµοτικό Νεκροταφείο 7.000, Ρούχα προστασίας και ασφάλειας Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων Υπηρεσίες καθαρισµού και εκκένωσης φρεατίων υπονόµων Υπηρεσίες καθαρισµού και απολύµανσης Τέλη κυκλοφοριάς φορτηγών αυτοκινήτων Σήµατα τελών κυκλοφορίας Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Χηµικά παρασκευάσµατα Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προϊόντα καθαρισµού Προµήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας Απορρυπαντικά Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 1.500, Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριµµάτων από πολυαιθυλένιο Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000, Μολυβδούχος βενζίνη Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια κεριών (2.500 κιλά) 3.000, Κήρος παραφίνης Λοιπές προµήθειες , Λιπαντικά παρασκευάσµατα Προµήθεια χρωµάτων Χρώµατα και επενδύσεις τοίχων Προµήθεια λαδιού κανδηλίων (πυρινέλαιο) κιλά 1.000, Φυτικά έλαια Προµήθεια παραφινέλαιου 3.000kgr 1.750, Φυτικά έλαια Προµήθεια λαµπτήρων Λαµπτήρες πυρακτώσεως Προµήθεια επίπλων και σκευών Έπιπλα,επιπλώσεις και οικιακές συσκευές Προµήθεια υλικού κεφαλαιακού εξοπλισµού 250

9 Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ανδρεόπουλος Ε., Γκότση - Μάγκουρα Κ., Βλασσόπουλος Α., Ανδριανάκης Μ., ρίβας Κ., Λαδόπουλος Ι. και αµίγου Χ. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 64/2014. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΗΔ-ΠΧ3 Χαλάνδρι, 05/03/2014 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΘΕΟ ΩΡΟΥ Γ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΚΡΑΝΙ ΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΛΙΑΝΟΣ., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.-Μ., ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ Θ., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ Κ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΡΙΒΑΣ Κ., ΑΜΙΓΟΥ Χ.

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014

Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 539/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών καθαριότητας και φωτισµού για το Ο.Ε 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 346/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα