ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ"

Transcript

1 ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Βαζ. νθίαο 15, , Αζήλα Πιεξ: Γηψξγνο Γηνχινο Σει.: Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2012 Α.Π:ΓΙΔΚ/ΣΜ.Α/Φ.3/30925 Απνζηνιή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ΠΡΟ : 1.Όια ηα Τπνπξγεία, Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ /Πξνζσπηθνχ 2.Όιεο ηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ /Πξνζσπηθνχ 3.Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ 4.Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο Θέκα: Αλαθνίλσζε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (κε απφζπαζε) Η Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαθνηλψλεη λέα πξνθήξπμε γηα πιήξσζε ζαξάληα (40) ζέζεσλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ηνλ Ιαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ Αλαιπηηθφηεξα: 1. Όζνλ αθνξά ζηελ 25ε Ιαλνπαξίνπ 2013 πξνθεξχζζνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο: Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (AGRI.C.2.EN) (AGRI.C.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γξάζεο γηα ην Κιίκα (CLIMA.A.3.EN) (CLIMA.A.3.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γξάζεο γηα ην Κιίκα (CLIMA.B.2.EN) (CLIMA.B.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηθηχσλ & Δμεηδηθεπκέλεο Σερλνινγίαο (CNECT.B.1.EN) (CNECT.B.1.FR) 1

2 Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ (COMP.F.2.EN) (COMP.F.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο EUROPEAID (DEVCO.C.2.EN) (DEVCO.C.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηε Γηεχξπλζε (ρσξίο απνδεκίσζε) (ENLARG.D.3.EN) Μία ζέζε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο (ENTR.F.1.EN) (ENTR.F.1.FR) Μία ζέζε ζηελ EUROSTAT (ESTAT.F.3.EN) (ESTAT.F.3.FR) Μία ζέζε ζηo Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ (JRC.C.2.EN) (JRC.C.2.FR) Μία ζέζε ζηo Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ (JRC.F.4.EN) (JRC.F.4.FR) Μία ζέζε ζηo Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ (JRC.J.2.EN) (JRC.J.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ θαη Αιηείαο (MARE.A.2.EN) (MARE.A.2.FR) Μία ζέζε ζηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF.D.2.EN) (OLAF.D.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη Πνιενδνκηθήο Πνιηηηθήο (REGIO.C.4.EN) (REGIO.C.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο Έλσζεο (TAXUD.A.4.EN) (TAXUD.A.4.FR) Σξεηο ζέζεηο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο (ECHO.B.1.EN) (ECHO.B.1.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηθαηνζχλεο (JUST.A.3.EN) (JUST.A.3.FR) 2. Όζνλ αθνξά ζηελ 25 ε Φεβξνπαξίνπ 2013 πξνθεξχζζνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο: Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ (COMP.DDG3.03.EN) (COMP.DDG3.03.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ (COMP.F.2.EN) (COMP.F.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ Τπνζέζεσλ (ECFIN.D.3.EN) (ECFIN.D.3.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο (EMPL.B.4.EN) (EMPL.B.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο (EMPL.C.4.EN) (EMPL.C.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο (EMPL.E.3.EN) (EMPL.E.3.FR) Μία ζέζε ζηελ EUROSTAT (ESTAT.F.4.EN) (ESTAT.F.4.FR) 2

3 Μία ζέζε ζηελ EUROSTAT (ESTAT.G.1.EN) (ESTAT.G.1.FR) Mία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Αζθάιεηαο (ΗR.DS.2.EN) (ΗR.DS.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ θαη Αιηείαο (MARE.B.3.EN) (MARE.B.3.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Τπεξεζηψλ (MARKT.E.4.EN) (MARKT.E.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Τπεξεζηψλ (MARKT.F.4.EN) (MARKT.F.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηέπζπλζε Κηλεηηθφηεηαο θαη Μεηαθνξψλ (MOVE.D.4- A.EN) (MOVE.D.4-A.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηέπζπλζε Κηλεηηθφηεηαο θαη Μεηαθνξψλ (MOVE.D.4- B.EN) (MOVE.D.4-B.FR) Mία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (RTD.D.1.EN) (RTD.D.1.FR) Mία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (RTD.K.1.EN) (RTD.K.1.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ (SANCO.D.4.EN) (SANCO.D.4.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Σεισλεηαθήο Έλσζεο (TAXUD.C.1.EN) (TAXUD.C.1.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ (TRADE.C.2.EN) (TRADE.C.2.FR) Μία ζέζε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ (TRADE.H.3.EN) (TRADE.H.3.FR) Οη εζληθνί εκπεηξνγλψκνλεο θαηά θαλφλα απνζπψληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη ζε θξαηηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Δθηφο απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, κπνξνχλ επίζεο λα απνζπαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη εκπεηξνγλψκνλεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, απφ παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα θαζψο θαη απφ νξγαληζκνχο πνπ ππάγνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, εηδηθφηεξα φηαλ νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ απηνί είλαη απαξαίηεηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. πεξί Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ Μνλίκσλ Αληηπξνζσπεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, βάζεη εηδηθνχ 3

4 εληχπνπ (European CV), αθνχ ην κεηαηξέςνπλ θαηά πξνηίκεζε ζε αξρείν word ή pdf, θαη ην νπνίν αλεπξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή γιψζζα. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ιήκκα «Δπηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο/ηνκέαο απαζρφιεζεο» επαθξηβψο ηα ζηνηρεία ηεο ζέζεο (δει. Γελ. Γηεχζπλζε ή Τπεξεζία ή Μνλάδα), ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ίδην πξφζσπν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θάιπςε πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο ζέζεσλ, ηφηε απαηηείηαη ε ζχληαμε ηζάξηζκσλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θη φρη ε αλαγξαθή φισλ ησλ ζέζεσλ ζε έλα έληππν. πλίζηαηαη, νη ππνςήθηνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κφλν γηα ηε ζέζε, ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ ηα πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο. Η ππνβνιή αηηήζεσλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο, απνδπλακψλεη ηε ζρεηηθή ππνςεθηφηεηα θαζψο εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη αδχλαην λα δηαζέηεη θάπνηνο εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Παξαθαινχληαη, ινηπφλ, νη ελδηαθεξφκελνη λα πεξηνξηζηνχλ ζηελ απνζηνιή κφλν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη πηζαλφλ κηαο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, θαζψο θαη λα επηιέγνπλ ηηο ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο, κε γλψκνλα ηε κέγηζηε δπλαηή ηαχηηζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε αληίζηνηρε πξνθήξπμε. Δλ ζπλερεία νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο, απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο: (ππφςε θπξίαο Μηρεινγηαλλάθε). Δπηιέγεηαη σο κέζνδνο απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αθελφο γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο θη αθεηέξνπ δηφηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. δεηνχλ απφ ηηο Μφληκεο Αληηπξνζσπείεο λα ηνπο δηαβηβάζνπλ ηηο αηηήζεηο απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( ). Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο πξέπεη λα δηαβηβαζηνχλ ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ή ε δηφξζσζή ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηνχην απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εκπξφζεζκε πξνψζεζή ηνπο 4

5 ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, ηαρπδξνκηθψο. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ πξνο ηε Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ ηειενκνηνηππηθή δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ κε έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ν δεκφζηνο ππάιιεινο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ε ππεξεζία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ. Σν ελ ιφγσ έγγξαθν ζα απνζηαιεί ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία (ππφςε θαο Μηρεινγηαλλάθε) κε θαμ ζηνπο αξηζκνχο θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη εθηθηή ε εκπξφζεζκε απνζηνιή ηνπ παξαπάλσ δηαβηβαζηηθνχ, ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εκπξφζεζκα ε ζρεηηθή αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο ηελ ππεξεζία ηνπο, κε ηελ ζθξαγίδα πξσηνθφιιεζεο, ρσξίο βέβαηα λα αλαβάιιεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ απνζηνιή ηνπ δηαβηβαζηηθνχ. Δθφζνλ ππάξμεη ζρεηηθή απνδνρή ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή ή ην πκβνχιην θαιεί ηνλ εξγνδφηε, ελ πξνθεηκέλσ ηελ θξαηηθή αξρή, λα πηζηνπνηήζεη φηη: α) ν ελδηαθεξφκελνο απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν, β) δέρεηαη λα ηνλ απνζπάζεη θαη φηη γ) δηαηεξείηαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αζθάιηζεο. ην ζηάδην απηφ απαηηείηαη επίζεο, αλάινγα κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε / Τπεξεζία ζηελ νπνία απνζπάηαη ν Δζληθφο Δκπεηξνγλψκνλαο, εζληθή εμνπζηνδφηεζε αζθαιείαο, ε νπνία λα ηνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Η Δπηηξνπή ή ην πκβνχιην θαηαβάιιεη ζηνπο Δζληθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη θαιχπηεη έθηαθηεο αλάγθεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ απηέο πξνθχςνπλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο απφζπαζεο. Οη Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ θαη ησλ θνξέσλ παξαθαινχληαη λα δηαβηβάζνπλ άκεζα, ειεθηξνληθά, ηελ παξνχζα εγθχθιην ζε φινπο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Δπίζεο, παξαθαινχληαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Κξάηνπο λα δηαβηβάζνπλ άκεζα, ειεθηξνληθά, ηελ παξνχζα ζε φινπο ηνπο Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 5

6 Σέινο ζεκεηψλεηαη, φηη νη ελ ιφγσ πξνθεξχμεηο γηα ηηο ζέζεηο ησλ Δζληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ηα θαζήθνληα, φζν θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: ζηελ ελφηεηα: Πξνθεξχμεηο/Πξνζσπηθφ/Απνζπάζεηο (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55) Η ππεξεζία καο θαη ε Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπλεξγαζία. Η Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Διεπζεξία Μπηληάξε πλεκκέλα: Απνζηέιιεηαη/αλαξηάηαη ζηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν ηζηφηνπν ζπκπηεζκέλνο θάθεινο κε ηηο πξνυπνζέζεηο/πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηεο θάζε ζέζεο. Δζσηεξηθή Γηαλνκή (Με Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν): - Γξαθείν Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Γξαθείν Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΤΓΜΗΓ 6

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 5 / 4 /2011 Αξ.πξση. 3637/ Φ. 234.03 Πξνο: 1. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα