ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ. : Πιεξνθ. : Γ. Μαλνπζάθε Σειέθσλν : FAX : Δ-ΜΑΗL : ΠΡΟ: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο ΘΔΜΑ: «Απνδεκίσζε εθεκεξηψλ λνζνθνκείσλ ηαηξψλ Δ..Τ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ α. ηνπ Ν.2362/95 «Πεξί Κψδηθνο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» (ΦΔΚ 247/Α/95) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3871/ 10 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» ( ΦΔΚ.141/ η. Α ). β. ηνπ Ν. 4071/ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ η. Α ) άξζξν 45 παξ. 2 α γ. ηνπ Ν.4151/2013 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ζπληαμηνδνηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» άξζξν16 (ΦΔΚ 103/Α/2013) δ. ηνπ Π Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α/10) ε. ηνπ Π.Γ 151/98 «Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο & εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 116Α / ) 2. Σελ αξηζ. ΓΤ(3-4)Γ.Π. νηθ.77909/9-08- Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο εγγξάθσλ «κε εληνιή Τπνπξγνχ» ζηνπο Γεληθνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΦΔΚ2354/Β /). 3. Σελ αξ. ΓΤ5α/νηθ.26011/ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καηαλνκή πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε επηκέξνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (ΚΑΔ)», ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ Ν.4046/ φπνπ είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 1

2 4. Σελ κε αξηζκ. πξση. Τ10α/Γ.Π.νηθ.ΓΤ 156/ (ΦΔΚ 545/ η.β ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε πίζησζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο , γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ εθεκεξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ν.Η., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση.τ10α/γ.π. νηθ.46158/3-05- (ΦΔΚ1467/3-05-η.Β ) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. Τ10α/Γ.Π.νηθ.75131/ (ΦΔΚ.2235/2-08- η. Β ). 5. Ζ κε αξηζ. πξση. 2/ 74860/ απφθαζε ηνπ Γ.Λ.Κ. 6.Ζ κε αξηζ.πξση. ΓΤ5α/νηθ.70045/ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μεηαβνιέο εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο» (ΑΓΑ: ΒΛ45Θ-1ΒΠ) 7.Σελ απφ θαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο 1 εο ΤΠΔ 8. Σν αξ.πξση.9657/ έγγξαθν θαη ην απφ θαμ ηεο 2 Ζο ΤΠΔ 9. Σελ απφ θαη ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο 3 εο ΤΠΔ 10.Σα αξ.πξση.3154/ θαη 12089/ έγγξαθα ηεο 4 εο ΤΠΔ 11.Σα αξ.πξση. 3069/ θαη 11930/ έγγξαθα ηεο 5 εο ΤΠΔ 12.Σα απφ θαη θαμ ηεο 6 εο ΤΠΔ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Tε ρνξήγεζε πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ, πεληαθνζίσλ δψδεθα ρηιηάδσλ, νθηαθνζίσλ δεθαελληά επξψ θαη είθνζη ηξηψλ ιεπηψλ ( ,23) απφ ηελ πίζησζε ηνπ Φ Κ.Α.Δ «Απνδεκηψζεηο εθεκεξηψλ γηαηξψλ Δ..Τ.» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ η.έ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηα αθφινπζα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα γηα απνδεκίσζε εθεκεξηψλ ηαηξψλ ΔΤ κελφο Ννεκβξίνπ έηνπο σο εμήο: ΝΟΜΧΝ & ΠΡΧΖΝ Ν. ΔΒΡΟΤ Ν. ΚΗΛΚΗ Ν. ΔΒΡΟΤ Π.Γ.Ν ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 5.108,05 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν.ΔΒΡΟΤ 5.108,05 Ν. ΚΗΛΚΗ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΗΛΚΗ 1.827,39 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν. ΚΗΛΚΗ 1.827,39 2

3 ΝΟΜΧΝ & ΠΡΧΖΝ Ν. ΘΔ/ΚΖ Ν. ΘΔ/ΚΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ" ,30 Γ.Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ,56 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ'' ,88 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" ,93 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ,04 ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ "ΑΓ. ΠΑΤΛΟ" ,00 Ν ΠΔΛΛΑ Ν. ΠΗΔΡΗΑ ΤΝΟΛΟ Ν. ΘΔ/ΚΖ ,71 Ν. ΠΔΛΛΑ Γ.Ν. ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ ,13 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν ΠΔΛΛΑ ,13 Ν. ΠΗΔΡΗΑ Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ,07 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ,97 Ν. ΔΡΡΧΝ ΤΝΟΛΟ Ν. ΠΗΔΡΗΑ ,04 Ν. ΔΡΡΧΝ Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ ,64 Ν. ΥΑΛΚ/ΚΖ Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν. ΔΡΡΧΝ ,64 Ν. ΥΑΛΚ/ΚΖ Γ.Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν. ΥΑΛΚ/ΚΖ ,00 Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Γ.Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ ,40 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν.ΓΡΔΒΔΝΧΝ ,40 Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ Γ.Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ ,16 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν.ΦΛΧΡΗΝΑ ,16 Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ Γ.Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ,20 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ ,20 3

4 ΝΟΜΧΝ & ΠΡΧΖΝ Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ,82 Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ,82 Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ,98 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ,98 Ν. ΔΤΒΟΗΑ Ν. ΔΤΒΟΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Κ. Τ. ΚΑΡΤΣΟΤ ,00 Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν. ΔΤΒΟΗΑ ,00 Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ Γ.Ν. ΛΔΗΒΑΓΗΑ ,38 Γ.Ν. ΘΖΒΧΝ ,72 Ν. ΦΧΚΗΓΑ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ ,10 Ν. ΦΧΚΗΓΑ Γ.Ν. ΑΜΦΗΑ 4.627,42 ΤΓΔ ΣΖ ΝΟΜ. ΑΘΖΝΧΝ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ Ν.ΦΧΚΗΓΑ 4.627,42 ΝΟΜ. ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 740,00 ΜΑΗΔΤΣΗΚΟ - ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» 1.097,10 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ "ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ- θαη ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ,40 ΣΖ ΝΟΜ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΤΓΔ ΣΖ ΝΟΜ. ΑΘΖΝΧΝ ,50 ΝΟΜ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ "ΆΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ" ,22 Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΜΔΣΑΞΑ» ,21 Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ,23 Γ.Ν.- Κ.Τ ΚΤΘΖΡΧΝ ,67 ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΝΟΜ. ΠΔΗΡΑΗΑ ,33 4

5 ΝΟΜΧΝ & ΠΡΧΖΝ Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ Γ.Π.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ ,00 ΦΤΥ. ΣΟΜ. ΣΡΗΠΟΛΖ ,00 Ν ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ ,00 Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ ''ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ'' ,13 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Κ.Τ. ΚΧ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΝ" ,34 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ - Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ "ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ'' ,89 ΚΡΑΣ.ΘΔΡ.Κ.Τ. ΛΔΡΟΤ ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ Ν ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ,36 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,23 2. Σελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο απφ ηε Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αληίζηνηρσλ ησλ λνζνθνκείσλ πηζηψζεσλ δηα επηηξνπηθνχ εληάικαηνο ζηελ ΤΓΔ θάζε λνκνχ. ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ: Α.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Τπνπξγείνπ Τγείαο (2) Κεθηζίαο 124 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Β.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (κε ηελ ππνρξέσζε ησλ ΤΠΔ λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξφλ έγγξαθν ζηα λνζνθνκεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο) 1. 1 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Εαράξσθ 3, Σ.Κ Ακπειφθεπνη ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΔΛΟΠΗΓΑ ΚΑΛΛΗΡΖ 2. 2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ Θεβψλ 46-48, Σ.Κ Πεηξαηάο 5

6 3. 3 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΚ Θεζζαινλίθε 4. 4 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΚ Θεζζαινλίθε 5. 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο Μεδνχξιν, ΣΚ Λάξηζα 6. 6 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ- Ηνλίσλ Νήζσλ-Ζπείξνπ Yπάηεο 1 & Ν.Δ.Ο. Παηξψλ-Αζελψλ, ΣΚ.: Πάηξα 7. Γεληθφ Λνγηζηήξην Κξάηνπο Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γελ. Κπβέξλεζεο Σκήκα Γ Παλεπηζηεκίνπ 37 - ΣΚ Αζήλα Γ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα 3. Γξαθ.Πξντζη. Γελ. Γ/λζεσλ α) Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ & β) Τπεξεζηψλ Τγείαο 4. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Ν.Π. Σκήκα Α 5. Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ (5) ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 6

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820748 2015-06-03

15PROC002820748 2015-06-03 5PROC002820748 205-06-03 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 03 / 06 / 205 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 802 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΠ-2ΚΝ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-05/12 Αξηζκ. ρεδίνπ: -1405- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΠ-2ΚΝ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-05/12 Αξηζκ. ρεδίνπ: -1405- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 18 επηέκβξηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 05/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 21 Απγνύζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ KAI ΑΙΓΑΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 03/ 2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-02/12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/437/14.1.2015 ΑΔΑ:7Η9Φ46Ψ842-ΓΚΣ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 20-03-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηος ΠΟΛΙΣΗ Απιθμ. Γιακήπςξηρ: 12/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα