«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»"

Transcript

1 «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιεχόμενο παραδοτέου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Απολογισμός της πορείας των επιχειρήσεων το Εκτιμήσεις για την πορεία των επιχειρήσεων το 2014 και προβλέψεις για το Διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού και εξαγωγικός προσανατολισμός Επιβίωση στην οικονομική συγκυρία ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν παραδοτέο «Παραδοτέο Β.5.6: Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις» υποβάλλεται στο πλαίσιο της από Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ ΑΕ) ως αναθέτουσας αρχής και της Κοινοπραξίας για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων». Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ Το παρόν παραδοτέο αποτελεί την πρώτη μελέτη παρακολούθησης και αποτύπωσης της επιχειρηματικής εξέλιξης και των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΑΕ και ΕΠΕ που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων Περιεχόμενο παραδοτέου Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει πληροφορίες για την πορεία ενός πολύ μεγάλου κομματιού της οικονομίας που οροθετείται εντός του Δήμου Αθηναίων, η οποία αποτελείται από επιχειρήσεις μικρομεσαίου (ΜΜΕ) και πολύ μικρού (ΠΜΕ) μεγέθους. Η πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση των οικονομικών τους στοιχείων, με συνέπεια η καταγραφή της εξέλιξής τους να μην καθίσταται εφικτή χωρίς τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας. Η έρευνα απευθύνεται σε ένα δείγμα συνολικά 308 επιχειρήσεων, στρωματοποιημένο βάσει κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και νομικής μορφής. Ο διαχωρισμός κατά κλάδο δραστηριότητας έχει γίνει βάσει του συστήματος NACE Rev 2., ενώ η νομική μορφή αφορά κατά κύριο λόγο τις κατηγορίες ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και ΕΠΕ. Οι ερωτήσεις της έρευνας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον απολογισμό της ετήσιας οικονομικής πορείας των επιχειρήσεων το 2013 (πωλήσεις, κέρδη, ρευστότητα, επενδύσεις, τραπεζικές και συνολικές υποχρεώσεις, απασχόληση), εκτιμήσεις για την πορεία τους το 2014 και προβλέψεις για το 2015 (πωλήσεις, επενδύσεις, υποχρεώσεις, ρευστότητα, κέρδη και απασχόληση), καθώς επίσης και απόψεις σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, ένα ειδικό κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στην οικονομική κρίση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, προσπαθώντας να καταγράψει πιθανές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης. Στη συνέχεια (ενότητα 2) αναλύονται τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, ενώ στο παράρτημα Α παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες με τις ποσοστιαίες κατανομές των απαντήσεων των επιχειρήσεων ανά κλάδο και νομική μορφή. Στο παράρτημα Β επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Η έρευνα απευθύνεται σε ένα δείγμα συνολικά 308 εταιρειών, στρωματοποιημένο βάσει κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και νομικής μορφής. Ο διαχωρισμός κατά κλάδο δραστηριότητας έγινε βάσει του συστήματος κωδικοποίησης NACE Rev. 2, το οποίο κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος από τον πληθυσμό των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αθηναίων και να γενικευτούν τα συμπεράσματα στον ευρύτερο πληθυσμό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενστρωμάτωσης (stratified random sampling), βάσει της οποίας ο πληθυσμός κατανέμεται σε ομάδες ιδίων χαρακτηριστικών των στρωμάτων (strata). Χαρακτηριστικότερες ομάδες είναι ο κλάδος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (Κωδικοί ΚΑΔ) και η νομική μορφή. Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επικεντρώνεται στις εξής κατηγορίες δραστηριότητας: χονδρικό εμπόριο 1, λιανικό εμπόριο 2 και δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3, εκδοτικές δραστηριότητες 4 και δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 5. Η επιλογή έγινε βάσει του υψηλότερου μεριδίου συμμετοχής των συγκεκριμένων ΚΑΔ στην κατανομή του δείγματος. Η στρωματοποίηση βάσει νομικής μορφής αφορά τις κατηγορίες ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ Μονοπρόσωπες ΕΠΕ και λοιπές νομικές μορφές 6. Διάγραμμα 2-1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος % κατανομή ανά ΚΑΔ % κατανομή ανά νομική μορφή 1 ΚΑΔ: 46 2 ΚΑΔ: 47 3 ΚΑΔ: 56 4 ΚΑΔ: 58 5 ΚΑΔ: 79 6 Ως λοιπές καταχωρούνται οι: αστικές εταιρείες, μονοπρόσωπες ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες καθώς και άλλες Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 4

5 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος αποτελείται από Ε.Π.Ε. Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (45% περίπου). Το δείγμα αποτελείται επίσης από Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) σε ποσοστό 29,55%, από Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε) οι οποίες καλύπτουν το 19,8% του δείγματος, καθώς και από εταιρείες που λειτουργούν υπό λοιπές νομικές μορφές (ΙΚΕ, κλπ.) με μερίδιο συμμετοχής στο δείγμα 5,52%. Το μικρότερο μερίδιο κατέχουν οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) με ποσοστό 2,6%. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα με ΚΑΔ 46 και 47 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, με εξαίρεση το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του δείγματος με ποσοστό εμφάνισης 29%, ενώ το σύνολο των υπόλοιπων υπό παρακολούθηση δραστηριοτήτων με ΚΑΔ 56, 58 και 79 (εστίασης, ταξιδιωτικές και εκδοτικές) καταλαμβάνουν το 13,5% του δείγματος. Το υπόλοιπο 57,4% του δείγματος κατανέμεται συνολικά σε 41 ΚΑΔ. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 5

6 2.2 Απολογισμός της πορείας των επιχειρήσεων το 2013 Ο ετήσιος απολογισμός της πορείας των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσα από μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων, των κερδών προ φόρου, των συνθηκών ρευστότητας, των πάγιων επενδύσεων, των τραπεζικών και συνολικών υποχρεώσεων, καθώς και την καταγραφή της δυναμικής της απασχόλησης για το έτος 2013 έναντι του 2012 (ερωτήσεις ). Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες Α1-Α5 του παραρτήματος Α. Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η αποτύπωση και αξιολόγηση των απαντήσεων συνολικά, καθώς και για επιλεγμένες κατηγορίες άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, μέσω του υπολογισμού των σχετικών ισορροπιών τους. Οι ισορροπίες ισούνται με τη διαφορά μεταξύ των σταθμισμένων μέσων όρων των θετικών και αρνητικών απαντημένων επιλογών, υπολογισμένες ως ποσοστά επί των συνολικών απαντήσεων. Συγκεκριμένα, στην παρούσα ενότητα ισορροπίες υπολογίζονται για τις ερωτήσεις , όπου οι πέντε επιλογές που προσφέρονται προς απάντηση είναι «σημαντικά υψηλότερες», «υψηλότερες», «περίπου στάσιμες», «χαμηλότερες» και «σημαντικά χαμηλότερες». Οι δύο πρώτες θεωρούνται θετικές επιλογές, η τρίτη ουδέτερη και οι δύο τελευταίες αρνητικές. Αν υποθέσουμε ότι, οι ποσοστιαίες κατανομές των απαντημένων παραπάνω πέντε επιλογών κωδικοποιούνται αντιστοίχως σε ΘΘ, Θ, Ο, Α, ΑΑ έτσι ώστε ΘΘ + Θ + Ο + Α + ΑΑ = 100, τότε η ισορροπία (Ι) για κάθε απάντηση υπολογίζεται ως εξής: Ι = (ΘΘ + 1 / 2Θ) ( 1 / 2Α + ΑΑ) Οι τιμές των ισορροπιών κυμαίνονται από -100, όταν όλοι επιλέγουν την αρνητικότερη απάντηση, μέχρι +100, όταν όλοι επιλέγουν τη θετικότερη απάντηση. Κατά συνέπεια, μικρές (θετικές ή αρνητικές) ισορροπίες υποδηλώνουν συνολικά ουδετερότητα. Σημειώνεται ότι, μία θετική/αρνητική ισορροπία δεν ερμηνεύεται πάντα και ως μία ευνοϊκή/ μη ευνοϊκή κατάσταση για την επιχείρηση. Η ερμηνεία της εξαρτάται από το πώς έχει τεθεί η ερώτηση, καθώς και από το ευρύτερο αντικείμενο της έρευνας. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

7 Διάγραμμα 2-2: Απολογισμός πωλήσεων 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) ΣΥΝΟΛΟ -36,4 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε -47,4-31,3-31,3-30,0-38,1 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία -52,6-43,3-31,7-5,0 10,0 Ιδιαίτερα αρνητικός κρίνεται ο απολογισμός αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων το 2013 έναντι του Εξειδικεύοντας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (περίπου 60%) δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατέγραψε μείωση το 2013 έναντι του 2012, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να αναφέρει ότι η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών ξεπέρασε το 10%. Ως αποτέλεσμα, οι σχετικές ισορροπίες απαντήσεων υπολογίζονται σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα (- 36,4). Εξειδικεύοντας την ανάλυση σε επίπεδο νομικής μορφής, τις πλέον αρνητικές ισορροπίες απαντήσεων σημειώνουν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (-38,1), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνισαν μείωση του κύκλου εργασιών να εμφανίζεται ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με το σύνολο. Σε επίπεδο κλάδου, αξίζει να δοθεί έμφαση στην κατηγορία των ταξιδιωτικών πρακτορείων, η οποία καταγράφει θετικές ισορροπίες απαντήσεων (+10), καθώς το 47% περίπου των επιχειρήσεων δηλώνει πως σημείωσαν αύξηση των πωλήσεων το Αντίθετα, σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα καταγράφεται η ισορροπία απαντήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (-52,6), με το 70% των συμμετεχόντων να δηλώνει μείωση των πωλήσεων για το 2013, με την πλειοψηφία μάλιστα να προσδιορίζει ότι η εν λόγω μείωση ξεπέρασε το 10% σε σχέση με το Τα αρνητικά αποτελέσματα της παρούσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, αποτυπώνονται τόσο στη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε ανωτέρω, όσο και στην επιδείνωση των συνθηκών κερδοφορίας. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (60% περίπου) δήλωσε ότι τα προ φόρου κέρδη σημείωσαν απώλειες, οι οποίες (για τις περισσότερες επιχειρήσεις) ξεπέρασαν το 10%. Ως αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία απαντήσεων καταγράφεται σε έντονα αρνητικά επίπεδα (-35,7), ήτοι στα ίδια επίπεδα με αυτά που καταγράφηκαν κατά τον απολογισμό των πωλήσεων. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 7

8 Διάγραμμα 2-3: Απολογισμός κερδών 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) ΣΥΝΟΛΟ -35,7 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε -48,1-38,4-31,9-25,0 0,0 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία -44,7-37,9-26,9-14,3-5,6 Εξειδικεύοντας την ανάλυση, τη σημαντικότερη επιδείνωση των προ φόρου κερδών σημειώνουν οι εταιρείες που λειτουργούν υπό τη μορφή της Ε.Ε. (-48,1). Σημαντική επιδείνωση των συνθηκών κερδοφορίας καταγράφουν και οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (-38,4) οι οποίες σημειώνουν αντίστοιχα αρνητικές ισορροπίες και κατά τον απολογισμό των πωλήσεων. Σε επίπεδο κλάδου, και σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο καταγράφουν την πλέον αρνητική ισορροπία απαντήσεων (-44,7), καθώς το 70% δηλώνει μείωση των προ φόρου κερδών για το Στους κλάδους των εκδόσεων και των ταξιδιωτικών πρακτορείων, ο αριθμός των επιχειρήσεων που σημειώνουν βελτίωση των συνθηκών κερδοφορίας ουσιαστικά ισούται με τον αριθμό των επιχειρήσεων που καταγράφουν επιδείνωση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η επιδείνωση που σημειώνει η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων είναι πιο έντονη έναντι της βελτίωσης που σημειώνει η πρώτη κατηγορία, έχει ως αποτέλεσμα οι σχετικές ισορροπίες απαντήσεων να διαμορφώνονται σε χαμηλά και αρνητικά επίπεδα. Οι επιπτώσεις της ύφεσης και της ευρύτερης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας έχει επηρεάσει και τις συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία (64% περίπου) των συμμετεχόντων να απαντά ότι το επίπεδο ρευστότητας επιδεινώθηκε το Ως αποτέλεσμα, η σχετική ισορροπία απαντήσεων διαμορφώνεται σε έντονα αρνητικά επίπεδα (-42,8). Σε επίπεδο κλάδου, ακόμα πιο αρνητικές καταγράφονται οι σχετικές ισορροπίες στο λιανικό εμπόριο (-54,4) καθώς πάνω από το 70% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι το επίπεδο ρευστότητας τους επιδεινώθηκε σημαντικά. Και σε αυτή την περίπτωση οι κλάδοι των ταξιδιωτικών πρακτορείων και των εκδόσεων σημειώνουν (συγκριτικά με το σύνολο) τις λιγότερο δυσμενείς απαντήσεις, με τις σχετικές ισορροπίες απαντήσεων να διαμορφώνονται σε αρνητικά αλλά πιο ήπια επίπεδα. Σε όρους νομικής μορφής, τις μεγαλύτερες αντιστάσεις έναντι της επιδείνωσης των συνθηκών ρευστότητας σημειώνουν οι Ανώνυμες Εταιρείες με τη σχετική ισορροπία απαντήσεων να Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 8

9 διαμορφώνεται στο -21,4, αποτελώντας με διαφορά την καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τις λοιπές κατηγορίες. Διάγραμμα 2-4: Απολογισμός επιπέδου ρευστότητας 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) ΣΥΝΟΛΟ -42,8 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε -48,2-50,0-43,3-36,3-21,4 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία -54,4-44,8-46,7-35,0-26,7 Η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται έντονα και στην αύξηση που εμφανίζουν οι υποχρεώσεις τους κυρίως προς τον Δημόσιο Τομέα, καθώς οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές. Εξειδικεύοντας, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι το 55% των επιχειρήσεων του δείγματος είχε υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα το Για την πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων (περίπου 51%) οι εν λόγω υποχρεώσεις παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, η σχετική ισορροπία καταγράφεται σε οριακά θετικά επίπεδα (+7,2) δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν αύξηση των υποχρεώσεων τους προς τις τράπεζες υπερισχύουν αριθμητικά έναντι αυτών που δηλώνουν σχετική μείωση (30% έναντι 19%). Εστιάζοντας στην ανάλυση ανά κλάδο προκύπτει ιδιαίτερα αρνητική ισορροπία απαντήσεων στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων (-31,3) με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις τους προς τον τραπεζικό τομέα περιορίσθηκαν αισθητά. Αντίθετα, ιδιαίτερα υψηλές (συγκρινόμενες με το σύνολο) καταγράφονται οι ισορροπίες απαντήσεων στους κλάδους της εστίασης και των εκδόσεων (+25,0 και +20,0 αντίστοιχα). Σε όρους νομικής μορφής, στην κατηγορία των Ανώνυμων Εταιρειών καταγράφεται το υψηλότερο μερίδιο επιχειρήσεων με υποχρεώσεις προς τράπεζες (75%), με τη πλειοψηφία των οποίων να σημειώνει μείωση των υποχρεώσεων τους. Ως αποτέλεσμα, η σχετική ισορροπία απαντήσεων διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα συγκρινόμενη με το σύνολο (-16,7) Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 9

10 Διάγραμμα 2-5: Απολογισμός υποχρεώσεων 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) Προς Τράπεζες ΣΥΝΟΛΟ 7,2 Α.Ε -16,7 Ε.Ε -3,9 Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 4,5 Λοιπές Κατηγορίες 16,7 Ο.Ε 23,8 Χονδρικό εμπόριο -6,3 Λιανικό εμπόριο 3,0 Εστίαση 25,0 Εκδόσεις 20,0 Ταξιδιωτικά πρακτορεία -31,3 Προς Δημόσιους Φορείς ΣΥΝΟΛΟ 32,3 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε 6,3 16,7 28,1 27,9 46,5 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία 10,0 17,9 26,0 46,7 55,0 Αντίθετα με τις υποχρεώσεις προς τράπεζες, για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων (51%) καταγράφεται αύξηση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο το 2013, με αποτέλεσμα η σχετική πλειοψηφία να διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα (+32,3). Σε επίπεδο κλάδου οι σχετικές ισορροπίες καταγράφονται ακόμα υψηλότερες στην εστίαση και στις εκδόσεις (+46,7 και +55,0 αντίστοιχα), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν αύξηση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο να ξεπερνά το 70%.. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 10

11 Διάγραμμα 2-6: Απολογισμός επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 2013 έναντι 2012 (κατανομή απαντήσεων) Δεν υπήρξαν επενδύσεις, 78,2% Υψηλότερες, 7,3% Σημαντικά Υψηλότερες, 2,1% Περίπου στάσιμες, 9,7% Σημαντικά Χαμηλότερες, 2,4% Χαμηλότερες, 0,3% Η συντριπτική πλειοψηφία (78%) των επιχειρήσεων της έρευνας δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το Για το υπόλοιπο 22% που πραγματοποίησε σχετικές επενδύσεις, η πλειοψηφία (που αντιστοιχεί ωστόσο στο 9,3% των συμμετεχόντων) δήλωσε αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία απαντήσεων να διαμορφώνεται σε θετικά επίπεδα (+14,3). Σε επίπεδο κλάδου την υψηλότερη ισορροπία εμφανίζει αυτός της εστίασης (+50), ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία (86%) δηλώνει ότι δεν πραγματοποίησε τέτοιου είδους επενδύσεις το Διάγραμμα 2-7: Απολογισμός επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) ΣΥΝΟΛΟ 14,3 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε -16,7 3,8 20,0 27,3 50,0 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία 12,5 12,5 25,0 35,7 50,0 Αναφορικά με την απασχόληση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (63%) δήλωσε ότι δεν μετέβαλε ουσιαστικά τις θέσεις απασχόλησης στην επιχείρηση του. Ωστόσο, η μείωση των θέσεων απασχόλησης αποτέλεσε τη δεύτερη πιο δημοφιλή απάντηση, καθώς επιλέχθηκε από το Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 11

12 27% περίπου των επιχειρήσεων (έναντι 10% που δήλωσαν αύξηση). Ως αποτέλεσμα, η σχετική ισορροπία απαντήσεων διαμορφώνεται σε αρνητικά επίπεδα (-12,9). Σε επίπεδο κλάδου, ακόμα πιο αρνητικές καταγράφονται οι ισορροπίες στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (-19,6 και -19,2 αντίστοιχα), κυρίως εξαιτίας της μετατόπισης των επιλογών από τη στασιμότητα στη μείωση των θέσεων απασχόλησης. Διάγραμμα 2-8: Απολογισμός θέσεων απασχόλησης 2013 έναντι 2012 (ισορροπίες απαντήσεων) ΣΥΝΟΛΟ -12,9 Α.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ο.Ε -22,7-20,0-18,8-9,7-9,3 Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εστίαση Εκδόσεις Ταξιδιωτικά πρακτορεία -19,6-19,2-15,0-12,5-13,3 Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 12

13 2.3 Εκτιμήσεις για την πορεία των επιχειρήσεων το 2014 και προβλέψεις για το 2015 Η καταγραφή των εκτιμήσεων και προβλέψεων των επιχειρήσεων του δείγματος για τα έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, πραγματοποιείται μέσω της διερεύνησης της πορείας των πωλήσεων, των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, των κερδών προ φόρου, των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, του επιπέδου ρευστότητας, καθώς και της απασχόλησης για τα εν λόγω έτη. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των αποτελεσμάτων αφορά και πάλι τον υπολογισμό των ισορροπιών των απαντήσεων. Συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις 3.1 και 4.1 προσφέρονται τρεις επιλογές προς απάντηση, «ανοδική» (Θ), «στάσιμη» (Ο), «καθοδική» (Α), εκ των οποίων η πρώτη θεωρείται θετική, η δεύτερη ουδέτερη και η τρίτη αρνητική. Ακολουθώντας την λογική που έχει περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα και δεδομένου ότι πλέον υπάρχουν τρεις (και όχι πέντε) εναλλακτικές έτσι ώστε Θ + Ο + Α = 100, η ισορροπία (Ι) για κάθε απάντηση υπολογίζεται ως εξής: Ι = Θ - Α Όπως και πριν, το εύρος των τιμών των ισορροπιών κυμαίνεται μεταξύ -100 (όλοι διαλέγουν την αρνητική απάντηση) και +100 (όλοι διαλέγουν την θετική απάντηση). Η ερμηνεία της ισορροπίας εξαρτάται και πάλι από το αντικείμενο που διερευνάται. Διάγραμμα 2-9:. Εκτιμήσεις 2014 και προβλέψεις 2015 (ισορροπίες απαντήσεων, σύνολο επιχειρήσεων) 2014 (εκτιμήσεις) 2015 (προβλέψεις) Πωλήσεις -6,3 16,3 Κέρδη -15,4 3,4 Υποχρεώσεις προς Δημόσιο 26,3 20,5 Υποχρεώσεις προς Τράπεζες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -5,9 0,4 4,5 2,2 Ρευστότητα-27,8-0,9 Απασχόληση -6,9 6,1 Αντιπαραθέτοντας τις πληροφορίες του 2013 με το 2014 και το 2015, αποτυπώνεται σταδιακή μεταστροφή των επιχειρηματικών προσδοκιών όπως προκύπτει βάσει της πορείας των σημαντικότερων παραμέτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, για το 2014 παρατηρείται σε γενικές γραμμές μικρή μετακίνηση των αρνητικών απαντήσεων προς τις πιο ουδέτερες, με αποτέλεσμα οι σχετικές ισορροπίες απαντήσεων για τα βασικότερα μεγέθη να παραμένουν αρνητικές, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση. Η Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 13

14 μεταστροφή των προσδοκιών συνεχίζεται πιο έντονη για το 2015, όπου πλέον οι απαντήσεις διαμορφώνονται συνολικά πιο αισιόδοξες, με τις σχετικές ισορροπίες απαντήσεων πλέον να διαμορφώνονται σε χαμηλά αλλά θετικά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρονικός ορίζοντας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το αποτέλεσμα, καθώς η δυνατότητα πρόβλεψης γίνεται πιο δύσκολη όσο απομακρύνεται χρονικά από το παρόν. Επιπλέον, η δυνατότητα πρόβλεψης γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αν ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που συντρέχουν στην ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Αναφορικά με τις πωλήσεις οι εκτιμήσεις για το 2014 διαμορφώνονται σε γενικές γραμμές πιο αισιόδοξες σε σχέση με τον απολογισμό του Ωστόσο, η σχετική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (37%) εκτιμά ότι και το 2014 θα είναι έτος συρρίκνωσης για τις πωλήσεις, με αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία να εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε οριακά αρνητικά επίπεδα (- 6,3). Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει για το 2015 με έντονη μεταστροφή των προβλέψεων, καθώς πλέον η πλειοψηφία (43%) θεωρεί ότι θα σημειώσει αύξηση των πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία απαντήσεων διαμορφώνεται πλέον σε 16,3. Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι προβλέψεις για το 2015 για τις Α.Ε διαμορφώνουν δύο φορές πιο αισιόδοξη άποψη σε σχέση με τις προσδοκίες του 2014 με αντίστοιχες τιμές ισορροπίας 57,14 και 25 αντίστοιχα. Οι ΕΠΕ και Ε.Ε διαμορφώνουν μεταστροφή κλίματος από απαισιόδοξες προσδοκίες για το 2014 σε αισιόδοξες προβλέψεις για το 2015, ενώ οι Ο.Ε προβλέπουν σχετική σταθερότητα. Σε επίπεδο δραστηριότητας, αισθητά πιο αισιόδοξο κλίμα για το 2015 διαμορφώνεται στον τομέα του εμπορίου, με τιμές ισορροπίας -10,7 (από -24,17) ως προς το λιανικό και +38,1 (από 3,13) ως προς το χονδρικό. Οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων διαμορφώνουν έντονα πιο αισιόδοξο κλίμα για το 2015 σε σχέση με το 2014, ενώ μεταστροφή του κλίματος διαμορφώνεται και στις υπηρεσίες εστίασης. Διάγραμμα 2-10: Προσδοκίες και προβλέψεις, πωλήσεις (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Αναφορικά με τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι σχετικές προσδοκίες και προβλέψεις κρίνονται ιδιαίτερα μετριοπαθείς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (> 80%) εκτιμά ότι δεν θα πραγματοποιήσει σχετικές δαπάνες. Οι σχετικές ισορροπίες ωστόσο διαμορφώνονται σε θετικά Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 14

15 επίπεδα (4,5 για το 2014 και 2,2 για το 2015), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που προτίθεται να αυξήσει τις εν λόγω δαπάνες υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων που προτίθεται να προβεί σε μείωση. Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι Α.Ε προβλέπουν σημαντικό περιορισμό των επενδύσεων με ισορροπία απαντήσεων (-50) για το 2015 σε σχέση με τις προσδοκίες σταθερότητας για το Εξίσου περιορισμό των επενδύσεων προβλέπουν οι Ε.Ε και λοιπές κατηγορίες με τιμές -9,3 και -15,3 αντίστοιχα. Ανα κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, οι προβλέψεις για το 2015 σχετικά με τις πάγιες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου διαμορφώνουν σχετική απομείωση. Ειδικότερα, ο εμπορικός τομέας και κυρίως το λιανικό εμπόριο προβλέπει περιορισμό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου με τιμή ισορροπίας -12,5 σε σχέση με την σταθερότητα που διαμορφώθηκε για τις προσδοκίες του 2014 (τιμή ισορροπίας: 0). Εξίσου περιορισμό των επενδύσεων αναμένεται και για τις δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων με τιμή ισορροπίας -16,67 για το Διάγραμμα 2-11: Προσδοκίες και προβλέψεις, επενδύσεις (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Οι σχετικές προσδοκίες και προβλέψεις αναφορικά με το επίπεδο των προ φόρου κερδών, ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις αντίστοιχες προσδοκίες για την πορεία των πωλήσεων. Ειδικότερα, για το τρέχον έτος η σχετική πλειοψηφία (41%) εκτιμά ότι τα κέρδη θα μειωθούν περαιτέρω, με τη σχετική ισορροπία ωστόσο να διαμορφώνεται σε πιο ήπια επίπεδα έναντι του 2013 (-15,4). Η εικόνα αλλάζει για το 2015 καθώς η πλειοψηφία (34,6%) προβλέπει αύξηση των κερδών, με αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία να καταγράφεται σε οριακά θετικά επίπεδα (3,4). Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι προβλέψεις για το 2015 διαμορφώνονται σταθερές προς αισιόδοξες για το σύνολο των κατηγοριών, με εξαίρεση τις Ο.Ε.. Σε επίπεδο κλάδου, ο τομέας του χονδρικού εμπορίου εκφράζει σημαντικά πιο αισιόδοξο κλίμα για το 2015, ενώ το λιανικό εμπόριο κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα με παρόμοιες τιμές ισορροπίας (-28,5 και -29,5) τόσο για τις προσδοκίες του 2014 όσο και για τις προβλέψεις του Αναφορικά με τις δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και τις εκδοτικές δραστηριότητες διαμορφώνεται κλίμα σταθερότητας σχετικά με τις προβλέψεις για το 2015, ενώ αισιοδοξία για σημαντικότερα κέρδη το 2015 διαμορφώνεται για τον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 15

16 Διάγραμμα 2-12: Προσδοκίες και προβλέψεις, κέρδη προ φόρων (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Οι σχετικές προσδοκίες και προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη των θέσεων απασχόλησης των επιχειρήσεων αξιολογούνται ιδιαίτερα μετριοπαθείς, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (>65%) των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι δε θα μεταβάλει τις θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης της επόμενη διετία ( ). Ωστόσο, το μερίδιο των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι θα προβούν σε προσλήψεις ενισχύεται συνεχώς έναντι αυτών που απαντούν με απολύσεις, με αποτέλεσμα η σχετική ισορροπία απαντήσεων να βελτιώνεται συνεχώς και από αρνητικά επίπεδα για το 2014 (-6,9) να διαμορφώνεται σε θετικά επίπεδα για το 2015 (+6,1). Σε επίπεδο νομικής μορφής δε σημειώνονται ιδιαίτερες αποκλίσεις από τη γενικότερη τάση. Περισσότερο αισιόδοξες είναι οι ΕΠΕ με τιμή ισορροπίας +10 για τις προβλέψεις του 2015 σε σχέση την τιμή -5 για τις τρέχουσες προσδοκίες. Στο ίδιο πλαίσιο θετικής μεταστροφής του κλίματος καταγράφονται και οι Ο.Ε και οι Ε.Ε., ενώ σταθερότητα διαμορφώνεται για τις Α.Ε. Στο ίδιο πλαίσιο αισιόδοξων προβλέψεων για το 2015 κινούνται στο σύνολό τους οι κλάδοι ενδιαφέροντος, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, το οποίο καταγράφει αρνητικό ισοζύγιο τόσο για το 2014 όσο και για το Επίσης, τόσο οι δραστηριότητες εστίασης όσο και οι εκδοτικές δραστηριότητες σημειώνουν το 2015 αισθητή βελτίωση του κλίματος αναφορικά με την απασχόληση. Διάγραμμα 2-13: Προσδοκίες και προβλέψεις, επίπεδο απασχόλησης (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 16

17 Αναφορικά με τις συνθήκες ρευστότητας και συγκριτικά με τα υπόλοιπα υπό εξέταση μεγέθη, οι σχετικές προσδοκίες και προβλέψεις των επιχειρήσεων καταγράφονται λιγότερο αισιόδοξες. Ειδικότερα, η σχετική πλειοψηφία (45%) εκτιμά ότι και κατά το τρέχον έτος οι συνθήκες ρευστότητας θα σημειώσουν επιδείνωση, με το σχετικό ισοζύγιο απαντήσεων να διαμορφώνεται αρνητικό (-27,8). Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2015 η πλειοψηφία μετακινείται προς την ουδετερότητα (αμετάβλητες συνθήκες ρευστότητας), με τη σχετική ισορροπία απαντήσεων να διαμορφώνεται σχεδόν μηδενική. Σε επίπεδο νομικής μορφής, το αρνητικό κλίμα σχετικά με το επίπεδα ρευστότητας περιορίζεται σημαντικά για τις Ε.Ε και για τις Ο.Ε χωρίς εν τέλει οι θετικές απαντήσεις να ξεπερνάνε τις αρνητικές. Μεταστροφή κλίματος παρατηρείται και για τις ΕΠΕ (από 27,6 το 2014 σε + 9,76 το 2015). Σε επίπεδο κλάδου, το χονδρικό εμπόριο από αρνητικές προσδοκίες για το 2014 (-35,7) διαμορφώνει θετική πρόβλεψη για το 2015 (+20). Στο λιανικό εμπόριο το αρνητικό κλίμα παραμένει αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2015 αλλά σε περιορισμένη κλίμακα. Στο ίδιο πλαίσιο με το λιανικό εμπόριο κινείτο και ο κλάδος με τις εκδοτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων παρουσιάζουν αισιοδοξία τόσο για τις προσδοκίες του 2014 όσο και για τις προβλέψεις του 2015, ενώ οι δραστηριότητες του κλάδου εστίασης διαμορφώνουν σταθερότητα. Διάγραμμα 2-14: Προσδοκίες και προβλέψεις, επίπεδο ρευστότητας (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (τόσο προς τις Τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκτιμά σε γενικές γραμμές ότι δε θα μεταβληθούν αισθητά τη διετία Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές σχετικά με την εξέλιξη των υποχρεώσεων τους έναντι του Δημοσίου παρά έναντι του τραπεζικού τομέα, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ύψος των αντίστοιχων ισορροπιών απαντήσεων. Ειδικότερα, η ισορροπία απαντήσεων σχετικά με την εξέλιξη των υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου κυμαίνεται μεταξύ +20 και +25, τη στιγμή που οι αντίστοιχες ισορροπίες απαντήσεων για την εξέλιξη των υποχρεώσεων έναντι του Τραπεζικού τομέα διαμορφώνονται κοντά στο μηδέν. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 17

18 Κύριος παράγοντας για αυτή την απόκλιση, είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που αναμένουν αύξηση των υποχρεώσεων τους έναντι του Δημοσίου υπερέχουν αισθητά έναντι των αντίστοιχων που αναμένουν αύξηση των υποχρεώσεων τους προς Τράπεζες. Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι προσδοκίες και προβλέψεις των Α.Ε. διαμορφώνονται προς την κατεύθυνση της μείωσης των υποχρεώσεων τους τόσο έναντι του Δημοσίου (με μικρότερη ένταση) όσο και έναντι των Τραπεζών (με μεγαλύτερες προσδοκίες). Σε επίπεδο κλάδου, σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται αναφορικά με την εξέλιξη των υποχρεώσεων προς τράπεζες, με τους κλάδους της εστίασης και του χονδρικού εμπορίου να σημειώνουν θετικές ισορροπίες απαντήσεων. Διάγραμμα 2-15: Προσδοκίες και προβλέψεις, υποχρεώσεις προς Δημόσιο (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Ο.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ε.Π.Ε - Μον. Ε.Π.Ε Ε.Ε Α.Ε -20,0-12,5 30,0 37,8 28,6 17,6 13,8 20,0 19,5 29,3 ΚΑΔ 79 ΚΑΔ 58 ΚΑΔ 56 ΚΑΔ 47 ΚΑΔ 46-7,7 13,3 16,7 21,7 27,8 10,5 9,7 37,5 44,4 70, Διάγραμμα 2-16: Προσδοκίες και προβλέψεις, υποχρεώσεις προς Τράπεζες (ισορροπίες απαντήσεων) Ισορροπίες απαντήσεων ανα νομική μορφή Ισορροπίες απαντήσεων ανα ΚΑΔ Ο.Ε 2,9 3,6 ΚΑΔ 79-16,7-21,4 Λοιπές Κατηγορίες 0,0 6,3 ΚΑΔ 58-16,7 0,0 Ε.Π.Ε - Μον. Ε.Π.Ε -13,0 0,9 ΚΑΔ 56 12,5 15,4 Ε.Ε -4,8-3,6 ΚΑΔ 47 0,0 8,7 Α.Ε -50,0-28,6 ΚΑΔ 46-15,8-13, Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 18

19 2.4 Διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού και εξαγωγικός προσανατολισμός Οι συνθήκες ανταγωνισμού εξετάζονται μέσω της βελτίωσης ή επιδείνωσης της ποιότητας, του κόστους και των τιμών των προϊόντων των επιχειρήσεων το 2014, καθώς και μέσω του προσδιορισμού των κύριων χωρών διάθεσης τους. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποιότητα, το κόστος και τις τιμές των προϊόντων (ερωτήσεις ) ακολουθείται και πάλι η μεθοδολογία υπολογισμού των ισορροπιών των απαντήσεων, έτσι όπως έχει περιγραφεί στις προηγούμενες ενότητες. Αρκεί να σημειωθεί ότι, για τις ερωτήσεις 5.6 και 5.7, θετική απάντηση θεωρείται η διατύπωση «Αυξήθηκε/αν» (Θ), ουδέτερη η «αμετάβλητο/α» (Ο) και αρνητική η «μειώθηκε/αν» (Α). Αντίστοιχα, για την ερώτηση 5.5 η κωδικοποίηση είναι «βελτιώθηκε» (Θ), «έμεινε αμετάβλητη» (Ο) και «επιδεινώθηκε» (Α). Διάγραμμα 2-17: Χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιχείρησης το 2014 σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σύνολο (ισορροπίες απαντήσεων) Ποιότητα 52,0 Κόστος 16,3 Τιμές -47,1 Το ισοζύγιο απαντήσεων για την ποιότητα των προϊόντων κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (+52), καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (56%) εκτιμά ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει βελτιωθεί το 2014 σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Σε θετικά αλλά χαμηλότερα επίπεδα (+16,3) διαμορφώνεται το ισοζύγιο απαντήσεων για το κόστος παραγωγής των προϊόντων, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (49%) εκτιμά ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει παραμείνει ίδιο το 2014 σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, το ισοζύγιο των τιμών διαμορφώθηκε αρνητικό (-47,1) καθώς εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή διάθεσης των προϊόντων τους μειώθηκε, είναι περισσότεροι από εκείνους που εκτιμούν ότι αυξήθηκε (51,2 % έναντι 4,0%). Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

20 Διάγραμμα 2-18: Χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιχείρησης το 2014 σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανά κλάδο (ισορροπίες απαντήσεων) Ποιότητα 40,0 38,6 41,9 75,0 86,7 Κόστος 10,0 9,1 6,3 26,7 43,8 Τιμές -40,0-20,0-56,3-50,0-58,6 Ταξιδιωτικά πρακτορεία Εκδόσεις Εστίαση Λιανικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο Οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων εμφανίζουν το θετικότερο ισοζύγιο ποιότητας (86,7), ο κλάδος της εστίασης εμφανίζει το θετικότερο ισοζύγιο κόστους (43,8), ενώ ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου εμφανίζει το αρνητικότερο ισοζύγιο στις τιμές χρέωσης (-58,5). Σε ανάλυση νομικής μορφής, οι ΕΠΕ εμφανίζουν το θετικότερο ισοζύγιο ποιότητας, ενώ οι ΑΕ είναι η μόνη κατηγορία με αρνητικά ισοζύγια στο κόστος παραγωγής. Αντίστοιχα, το αρνητικότερο ισοζύγιο στις τιμές χρέωσης εμφανίζει η κατηγορία των Ε.Ε. Διάγραμμα 2-19: Χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιχείρησης το 2014 σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ανά νομική μορφή (ισορροπίες απαντήσεων) Ποιότητα 25,0 48,9 52,9 57,4 48,3 Κόστος -12,5 17,6 11,2 11,7 28,9 Τιμές -64,9-41,6-47,1-42,9-50,0 Ο.Ε Λοιπές Κατηγορίες Ε.Π.Ε - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Ε.Ε Α.Ε Τα επίπεδα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εξετάζονται μέσω της ανάλυσης του εξαγωγικού τους προφίλ. Η απόκτηση κωδικού VIES για συναλλαγές εκτός Ελλάδος αποτελεί απαραίτητη Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 20

21 προϋπόθεση άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου προκύπτει ποσοτικοποίηση του δείκτη εξωστρέφειας. Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων το 29,8% νομιμοποιείται να εξάγει μέσω της απόκτησης του εν λόγω κωδικού ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά ως προς την απόκτηση του εν λόγω κωδικού σε ποσοστό 61,02%. Το 9,15% δεν γνωρίζει σχετικά με την συγκεκριμένη προϋπόθεση. Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι Α.Ε κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στην απόκτηση του κωδικού VIES με ποσοστό 55,5% ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες νομικής μορφής έχουν αποκτήσει το VIES σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως και 30%. Οι επιχειρηματικοί κλάδοι με πιστοποιημένη την δυνατότητα εξαγωγών είναι ο ΚΑΔ 46 με ποσοστό 51,6% και ο ΚΑΔ 47 με 26%. Διάγραμμα 2-20: Απόκτηση κωδικού VIES (Κατανομή απαντήσεων) Βάσει της κατανομής του χρόνου απόκρισης του συγκεκριμένου κωδικού παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία με μερίδιο 69% έχει αποκτήσει τον κωδικό VIES κατά την τελευταία εξαετία ( ) γεγονός που συμβαδίζει με την ανοδική τάση για άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας και της επένδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξαγωγικό τους προφίλ. Στο ίδιο πλαίσιο, από τις επιχειρήσεις που εξάγουν και έχουν αποκτήσει κωδικό VIES μόνο το 25,2% του συνόλου προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες. Σε επίπεδο κλάδων, οι εξαγωγικές δραστηριότητες του ΚΑΔ 79 ενισχύονται σημαντικά με περεταίρω προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο 66,67%, ενώ σε επίπεδο νομικής μορφής διαμορφώνεται ισοκατανομή ως προς το βαθμό άσκησης προωθητικών ενεργειών. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 21

22 Διάγραμμα 2-21: Προωθητικές ενέργειες εξαγωγικής δραστηριότητας Χρονική κατανομή απόκτησης κωδικού VIES (σύνολο επιχειρήσεων) Προωθητικές ενέργειες Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία ιστοσελίδας με προφίλ σε ξένη γλώσσα. Με συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 83,19%, οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν προφίλ στην αγγλική γλώσσα. Ακολουθούν το προφίλ στα Γαλλικά με 5,3%, στα Ιταλικά με 3,5% ενώ μερίδιο της τάξης του 2,6% μοιράζονται τα προφίλ στα Ρωσικά, στα Κινέζικα και στα Γερμανικά. Οι σημαντικότερες αγορές στόχοι της εξαγωγικής δραστηριότητας του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος είναι κυρίως οι χώρες της ευρωζώνης με μερίδιο 19,8%. Οι υπόλοιποι προορισμοί καταλαμβάνουν μερίδιο συμμετοχής που κυμαίνεται από 1,6% έως και 3,7%. Διάγραμμα 2-22: Απόκτηση κωδικού VIES (Κατανομή απαντήσεων) Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 22

23 2.5 Επιβίωση στην οικονομική συγκυρία Το τελευταίο κομμάτι της έρευνας (ερωτήσεις ) επιχειρεί να αποτυπώσει την επίδραση της εξαετούς ύφεσης ( ) στην μέχρι σήμερα δραστηριότητα των επιχειρήσεων, καθώς και στη μελλοντική τους πορεία. Η δυσκολία ανταπόκρισης στις τρέχουσες υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 2014 εκτιμάται μέτρια προς αρκετά πιθανή για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος. Ειδικότερα, κατά μέσο όρο η επίπτωση αξιολογήθηκε με 2,84 σε κλίμακα 1: καθόλου πιθανό έως 5: πολύ πιθανό. Λιγότερο πιθανό εκτιμάται το κλείσιμο της επιχείρησης μέσα στο 2014 (μέσος όρος 1,64). Σε επίπεδο νομικής μορφής, οι Α.Ε αντιμετωπίζουν σημαντικότερες δυσκολίες ανταπόκρισης στις τρέχουσες υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές με μέσο όρο 3,1. Ωστόσο όλες οι κατηγορίες νομικής μορφής διαμορφώνουν μέτριας έντασης πιθανότητα ως προς την δυσκολία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις. Αναφορικά με τους κλάδους δραστηριότητας και οι πέντε υπό εξέταση επιχειρηματικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν μέτριας έντασης δυσκολίες ανταπόκρισης με εύρος βαθμολογίας από 2,7 έως 3,1. Διάγραμμα 2-23: Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ανά νομική μορφή και ΚΑΔ (μέσοι όροι απαντήσεων, κλίμακα 1: καθόλου πιθανό 5: πολύ πιθανό) Ως βασικό μέτρο αντιμετώπισης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των δυσκολιών ανταπόκρισής τους στις τρέχουσες υποχρεώσεις, αναδυκνείεται η μείωση των τιμών με ποσοστό απόκρισης 14%, ενώ σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνεται και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας (12,6%). Ως τρίτο σημαντικότερο μέτρο λαμβάνεται η αύξηση των παροχών/ προσφορών με μερίδιο ανταπόκρισης 7,3%. Άλλα πιθανά μέτρα αξιολουγούνται τα εξής: Μείωση προσωπικού με 4,7%, Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

24 αλλαγή προμηθευτών με 4,3%, επέκαταση σε άλλες δτασηριότητες με 4%. Η αλλαγή στρατηγικής με στόχο την επέκταση πωλήσεων στο εξωτερικό καταλαμβάνει μερίδιο 1,3% των απαντήσεων, ενώ ισχνή θετική απόκριση έχουν τα μέτρα του περιορισμού περιόδου λειτουργίας και αλλαγής τόπου εγκατάστασης. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψγηφία σε ποσοστό 50,8% δεν προτίθεται να λάβει περεταίρω μέτρα κατά το τρέχον έτος ή μελλοντικά από αυτά που έχει αναλάβει ήδη. Διάγραμμα 2-24: Εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της θέσης της θέσης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της εντός του 2014 Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 24

25 3. ΚΎΡΙΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ Οι επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας αποτυπώνονται ιδιαίτερα έντονα κατά τον απολογισμό των επιχειρήσεων σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών τους μεγεθών κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (2013). Η έντονη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, η σημαντική επιδείνωση των συνθηκών κερδοφορίας και ρευστότητας, η αποχή από επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και η αύξηση των υποχρεώσεων (κυρίως προς το Δημόσιο) χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές τις επιδόσεις των επιχειρήσεων για το Ωστόσο, αντιπαραθέτοντας τις εκτιμήσεις για το 2014 με τις προβλέψεις για το 2015 είναι φανερό ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων για την πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αρχίζουν σταδιακά να καταγράφονται πιο αισιόδοξες. Ειδικότερα βάσει της επεξεργασίας των στοιχείων, το 2014 δείχνει να αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα μεταβατικό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αρνητικές επιδόσεις θα επαναληφθούν, ωστόσο αναμένονται πιο ήπιες έναντι του Η μεταστροφή των προσδοκιών συνεχίζεται πιο έντονη για το 2015 όπου πλέον οι απαντήσεις των συμμετεχόντων για την πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας διαμορφώνονται συνολικά πιο αισιόδοξες. Πιο αναλυτικά, ο απολογισμός της δραστηριότητας των επιχειρήσεων για το τελευταίο ολοκληρωμένο οικονομικό έτος (βάσει των απολογιστικών στοιχείων) διαμορφώνεται έντονα αρνητικός, με σημαντικές ωστόσο προοπτικές μεταστροφής του κλίματος στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και η ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα το 2013 έναντι του 2012, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου τη διετία Η κακή αυτή εικόνα καταγράφεται σε γενικές γραμμές σε όλους τους κλάδους ενδιαφέροντος, χωρίς αξιόλογες διαφοροποιήσεις. Αντιπαραθέτοντας ωστόσο τις πληροφορίες του 2013 με το 2014 και το 2015, αποτυπώνεται σταδιακή μεταστροφή των επιχειρηματικών προσδοκιών όπως προκύπτει βάσει της πορείας των σημαντικότερων παραμέτρων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, για το 2014 παρατηρείται σε γενικές γραμμές μικρή μετακίνηση των αρνητικών απαντήσεων προς τις πιο ουδέτερες, με αποτέλεσμα οι σχετικές ισορροπίες απαντήσεων για τα βασικότερα μεγέθη να παραμένουν αρνητικές, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική βελτίωση. Η μεταστροφή των προσδοκιών συνεχίζεται πιο έντονη για το 2015, όπου πλέον οι απαντήσεις διαμορφώνονται συνολικά πιο αισιόδοξες, με τις σχετικές ισορροπίες απαντήσεων πλέον να διαμορφώνονται σε χαμηλά αλλά θετικά επίπεδα. Αναφορικά με τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι επιδέχεται σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης. Στο σύνολο των επιχειρήσεων μόνο το 1/3 πραγματοποιεί εξαγωγές το 2014 με κυριότερες χώρες προορισμού τις χώρες της Ε.Ε., ενώ βάσει των στοιχείων της έκδοσης VIES, ο ουσιαστικός αναπροσανατολισμός των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές καταγράφεται από το 2008, με την τριετία να σημειώνει τη μεγαλύτερη ένταση. Περισσότερο δραστήριες ως προς την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας εμφανίζονται οι Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 25

26 Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ οι πλέον εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που μόλις φέτος διαμορφώνει σημάδια περιορισμού, έχει επηρεάσει αρνητικά τις προσδοκίες των επιχειρήσεων σχετικά με την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων κατά το τρέχον έτος. Ωστόσο, η πιθανότητα παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης εντός τους έτους καταγράφεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ανάδοχος: Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων 26

27 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Η βαθύτατη κρίση των θεσμών παραμένει Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Του Γιαννη Mαυρη/www.mavris.gr/www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΗΣ «DIGI-CONTENT» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2010 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ DIGI CONTENT «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα