Χ.Κ.Φιρωιρισ-ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΡΟΟΡΤΙΚΘ Επανάληψη χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Κ.Φιρωιρισ-ΦΟΝΤΙΣΤΘΙΑ ΡΟΟΡΤΙΚΘ Επανάληψη χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου"

Transcript

1 1 Οξειδοαναγωγθ. 1.Να υπολογιςκεί κεωρθτικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του οξυγόνου (Ο) ςτα μόρια : Ο 2, Θ 2 Ο, Θ 2 Ο 2, ΟF 2 2.Να τοποκετιςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτισ αντιδράςεισ που ακολουκοφν : α. Θ 2 S+HNO 3 S+NO+H 2 O β. Cu+HNO3(πυκνό) Cu (NO3)2+NO2+H2O γ. Ι2+ΘΝΟ3(πυκνό) ΘIΟ3+NO2+H2O δ. C +HNO3 CO 2+NO2+H2O ε. Ag + HNO 3 AgNO 3 +NO+H 2 O ςτ. SO2+HNO3 H2SO4+NO ζ. SO2+H2S S +H2O η. H2O2+KMnO4+H2SO4 O2+ MnSO4+K2SO4+ H2O ι.p+hno3+h2o H3PO4+NO ια.al+hno3 Al(NO3)3+NO+H2O ιβ.feo+hno3 Fe(NO3)3+NO+H2O ιγ.mno2+hbr MnBr2+Br2+H2O ιδ.kmno4+h2s+h2so4 MnSO4+K2SO4+S+H2O ιε.k2cr2o7 +HCl CrCl3+Cl2+KCl+H2O 3.Να ςυμπλθρϊςετε προϊόντα και να τοποκετιςετε ςυντελεςτζσ ςτισ αντιδράςεισ που ακολουκοφν. α. ΝΘ 3 +CuO β. ΝΘ 3 +ΚMnO 4 +H 2 SO 4 γ.νθ 3 +Κ 2 Cr 2 O 7 +HCl δ. CuO+CO ε. CuO+FeCl 2 +HCl ςτ. CO + K 2 Cr 2 O 7 +HCl ζ. CO+KMnO 4 +H 2 SO 4 η.fecl 2 +HCl+KMnO 4 ι.fecl 2 +HCl+K 2 Cr 2 O 7 4. Δείγμα χάλυβα που αποτελείται από Fe και C κατεργάηεται με διάλυμα Δ-1 πυκνοφ νιτρικοφ οξζοσ. Κατά τθν ογκομζτρθςθ 50mL του Δ-1 με πρότυπο διάλυμα Ca(OH) 2 ςυγκζντρωςθσ 1Μ απαιτικθκαν 50mL πρότυπου διαλφματοσ. Α. Να βρεκεί θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ Δ-1. Κατά τθν κατεργαςία 6,2gr δείγματοσ χάλυβα απαιτικθκαν 400mL διαλφματοσ Δ-1 για τθν πλιρθ αντίδραςθ. Β. Να τοποκετιςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτισ αντιδράςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθν κατεργαςία του χάλυβα : Fe+HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O C+HNO 3 CO 2 +NO 2 +H 2 O Γ. Να βρείτε τθν κατά βάροσ ςφςταςθ του δείγματοσ χάλυβα. Δίνονται A r : Fe=56, C=12 5. Για τον προςδιοριςμό ςυγκζντρωςθσ διαλφματοσ Δ-1 ΝΘ 3,πραγματοποιείται ογκομζτρθςθ με πρότυπο διάλυμα KMnO 4 /H 2 SO 4 ςυγκζντρωςθσ 2Μ. Α. Γιατί δεν απαιτείται πρωτολυτικόσ δείκτθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ογκομζτρθςθσ. Β. Για τθν περάτωςθ τθσ ογκομζτρθςθσ απαιτικθκαν 30mL προτφπου διαλφματοσ με δεδομζνο ότι ο όγκοσ του διαλφματοσ Δ-1 που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν ογκομζτρθςθ ιταν 100mL,να υπολογίςετε τθν ςυγκζντρωςθ του Δ-1. 6.Α.Να δϊςετε τουσ οριςμοφσ οξείδωςθσ και αναγωγισ με βάςθ : Α1. Ρροςκικθ /αποβολι ατόμων Ο και Θ. Α2. Ρρόςλθψθ /αποβολι θλεκτρονίων. Α3. Αφξθςθ/Μείωςθ αρικμοφ οξείδωςθσ Β. Σασ δίνονται οι παρακάτω οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ: α.c+ο2 CΟ2 β.4hcl+o2 2Cl2+2H2O γ.h2+br2 2HBr δ.c+2f2 CF4 ε.2na+cl2 2NaCl Να εξθγιςετε ποιο ςϊμα οξειδϊνεται και ποιο ςϊμα ανάγεται ςτισ αντιδράςεισ α., β.και γ. με βάςθ τουσ οριςμοφσ τθσ οξείδωςθσ /αναγωγισ των υποερωτθμάτων Α1. και Α3. Ομοίωσ ςτισ αντιδράςεισ δ και ε με βάςθ τουσ οριςμοφσ Α2. και Α3. Γ. Ροιοσ οριςμόσ που αωορά τα υποερωτιματα Α1, Α2 και Α3 είναι πιο γενικόσ; 7.Α.Να βρεκεί κεωρθτικά ο Α.Ο. του C ςτισ ενϊςεισ: Φορμαλδεψδθ, μεκανόλθ, μυρμθγκικό οξφ,μεκάνιο Θερμοχημεία. 8.Κατά τθν καφςθ 1mol αλκενίου που διακζτει 5ς δεςμοφσ εκλφονται 1560KJ. Α. Να αναγραωεί θ κερμοχθμικι εξίςωςθ καφςθσ του αλκενίου. Β. Σασ δίνεται θ κερμοχθμικι εξίςωςθ καφςθσ του μεκανίου. CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O +890KJ Δείγμα αερίου καυςίμου (CH 4,C 2 H 4 ) που ςε ςυνκικεσ stp καταλαμβάνει όγκο V=11,2L καίγεται με επάρκεια Ο 2 εκλφοντασ 579KJ. Να βρεκεί θ αναλογία των γραμμομοριακϊν όγκων των αερίων του μίγματοσ. 9.Nα χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ. α. Οι αντιδράςεισ που ελευκερϊνουν κερμότθτα ονομάηονται εξϊκερμεσ και αυτζσ που απορροωοφν κερμότθτα ονομάηονται ενδόκερμεσ. β. Σε μια εξϊκερμθ αντίδραςθ ΔΗ < 0 και ςε μια ενδόκερμθ ΔΗ > 0 γ. Ζνα ςϊμα ζχει κερμότθτα, αλλά όχι ενκαλπία. Ενκαλπία δίνει και παίρνει ζνα ςϊμα με αποτζλεςμα να αλλάηει θ κερμότθτα του. δ. Σε κάκε περίπτωςθ θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ ςε μία χθμικι αντίδραςθ είναι Θ προϊόντων -Θ αντιδρϊντων. Σελίδα 1

2 2 ε. Θ ενκαλπία είναι μία καταςτατικι ιδιότθτα. Καταςτατικι ιδιότθτα ενόσ ςυςτιματοσ είναι το μζγεκοσ εκείνο που δεν εξαρτάται από τθν ποςότθτα και τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται το ςφςτθμα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο το ςφςτθμα ζωταςε ςτθν κατάςταςθ αυτι. ςτ. 2 mol CO 2 ςε P=1atm, κ=25 ο C ζχουν τθν ίδια ενκαλπία είτε ςχθματίςτθκαν από τθν καφςθ 1mol CH 4,είτε από τθν διάςπαςθ 2mol CaCO 3 10.Να ςθμειϊςετε ποιο από τα παρακάτω μεγζκθ δεν είναι καταςτατικό : α. Θερμοκραςία β. Θερμότθτα γ. Ενκαλπία δ. Γεωγραωικό φψοσ Χημικθ Κινητικθ 11. Για τθν αντίδραςθ Α+Β ΑΒ-50KJ θ ενζργεια ενεργοποίθςθσ είναι E a =+150KJ. Να υπολογιςκεί θ Ε a για τθν αντίδραςθ ΑΒ Α+Β. 12. Για τθν εξϊκερμθ αντίδραςθ Γ+Δ ΓΔ ιςχφει ΔΘ=-100ΚJ και Ε a =+200KJ. Να υπολογιςκεί θ Ε a για τθν αντίδραςθ ΓΔ Γ+Δ. 13.Σασ δίνεται θ χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ : A (g) 2B (g) Αρχικά ςτο δοχείο όγκου 1L τοποκετιςαμε 100mmol A(g). Μετά από 20s θ ποςότθτα του Α (g) ιταν 20mmol ενϊ μετά από 40s ζχουμε τθν πλιρθ αντίδραςθ του Α (g) (ποςοτικι αντίδραςθ). Α. Να υπολογιςκεί θ ταχφτθτα παραγωγισ του Β για το χρονικό διάςτθμα 0-40s. Β. Να υπολογιςκεί θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για τα χρονικά διαςτιματα : 0-20s και 20s-40s. Τι ςυμβαίνει ςτθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ (αυξάνεται ι μειϊνεται ) κακϊσ προχωρά θ αντίδραςθ; 14.Σε κλειςτό δοχείο όγκου 10L πραγματοποιείται θ αντίδραςθ : 2Θ 2 Ο 2(l) 2H 2 O (l) + O 2(g) Αρχικά τθ χρονικι ςτιγμι t 0 =0s το δοχείο ςτο πυκμζνα του περιείχε υγρό μάηασ 1200gr. Μετά από χρονικό διάςτθμα t 1 =60s το υγρό ςτον πυκμζνα του δοχείου θ μάηα του είναι ίςθ με 1196,8gr. Να υπολογιςκεί θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ. (Α r O=16) Δίνεται ότι ο όγκοσ του υγροφ είναι αμελθτζοσ ςε ςχζςθ με τον όγκο του δοχείου. 15.Σασ δίνεται θ παρακάτω χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ : Α (g) + 2B (g) 3Γ (g) + 4Δ (g) κακϊσ και δφο καμπφλεσ μεταβολισ τθσ ςυγκζντρωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Α. Να βρείτε ςε ποια ςϊματα (Α, Β, Γ ι Δ) αντιςτοιχοφν οι καμπφλεσ Ι και ΙΙ ; Β. Να υπολογιςκεί θ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για το χρονικό διάςτθμα Δt=10 3 s. Γ. Να υπολογιςκεί θ ςτιγμιαία ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ τθν χρονικι ςτιγμι t 1. Δ. Να υπολογιςκεί ο ρυκμόσ μεταβολισ των ςυγκεντρϊςεων των ςωμάτων Α, Β, Γ και Δ για το χρονικό διάςτθμα Δt=10 3 s. Ε. Να υπολογιςκεί θ ςτιγμιαία ταχφτθτα μεταβολισ των ςυγκεντρϊςεων Α, Β, Γ και Δ τθ χρονικι ςτιγμι t Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τουσ κατάλλθλουσ όρουσ : Α. Σφμωωνα με τθ κεωρία των για να αντιδράςουν δφο μόρια πρζπει να ςυγκρουςτοφν αποτελεςματικά. H ελάχιςτθ τιμι ενζργειασ που απαιτείται να ζχουν τα μόρια για να ςυγκρουςτοφν αποτελεςματικά ονομάηεται. Β. Πταν δφο αζρια αναμιχκοφν ςε ζνα δοχείο, τότε ο αρικμόσ των ςυγκροφςεων μεταξφ των μορίων είναι τεράςτιοσ. Απ αυτζσ ζχει υπολογιςτεί ότι μόνο το 1/10 8 είναι. Γ. Σφμωωνα με μια άλλθ κεωρία, τθσ για να πραγματοποιθκεί μια αντίδραςθ κα πρζπει να ςχθματιςτεί κατά τθ ςφγκρουςθ των αντιδρϊντων ζνα ενδιάμεςο προϊόν. To προϊόν αυτό απορροωά τθν ενζργεια ενεργοποίθςθσ και ονομάηεται. Σελίδα 2

3 3 Χημικθ ιςορροπία. 16. Δίνεται θ παρακάτω χθμικι εξίςωςθ που περιγράωει μία χθμικι ιςορροπία ςε δοχείο μεταβλθτοφ όγκου (με ζμβολο) ςε κερμοκραςία κ 1 0 C A(s) + 2B(g) Γ(g) + 2Δ(g) ΔΘ>0 Να βρείτε προσ ποια κατεφκυνςθ κα μετατοπιςτεί θ ιςορροπία αν : α. Αωαιρεκεί ποςότθτα Α(s) β. Αωαιρεκεί ποςότθτα Β(g) γ. Αωαιρεκεί ποςότθτα Γ(g) δ. Αωαιρεκεί ποςότθτα Δ(g) ε. Αυξθκεί θ κερμοκραςία κ 2 0 C > κ 1 0 C ςτ. Μειωκεί θ κερμοκραςία κ 3 0 C < κ 1 0 C ζ. Αυξθκεί ο όγκοσ του δοχείου η. Μειωκεί ο όγκοσ του δοχείου ι. Χριςθ καταλυτϊν 17. Δίνεται θ παρακάτω χθμικι εξίςωςθ που περιγράωει μία χθμικι ιςορροπία ςε δοχείο μεταβλθτοφ όγκου (με ζμβολο) ςε κερμοκραςία κ 1 0 C A(g) + 2B(g) Γ(g) + 2Δ(g) ΔΘ<0 Να βρείτε προσ ποια κατεφκυνςθ κα μετατοπιςτεί θ ιςορροπία αν : α. Ρροςτεκεί ποςότθτα Α(g) β. Ρροςτεκεί ποςότθτα Β(g) γ. Ρροςτεκεί ποςότθτα Γ(g) δ. Ρροςτεκεί ποςότθτα Δ(g) ε. Αυξθκεί θ κερμοκραςία κ 2 0 C > κ 1 0 C ςτ. Μειωκεί θ κερμοκραςία κ 3 0 C < κ 1 0 C ζ. Αυξθκεί ο όγκοσ του δοχείου η. Μειωκεί ο όγκοσ του δοχείου ι. Αφξθςθ πίεςθσ με τθν προςκικθ αδρανοφσ αερίου. 18. Σασ δίνονται χθμικζσ εξιςϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ χθμικι βιομθχανία για τθν παραγωγι χριςιμων προϊόντων. Να βρείτε τισ ςυνκικεσ πίεςθσ (υψθλι-χαμθλι) και τισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ (υψθλι-χαμθλι) που ευνοεί τθν μετατόπιςθ τθσ ιςορροπίασ προσ τα προϊόντα. α. Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) + Q β. CH 3 COOH(aq)+CH 3 CH 2 OH (aq) CH 3 COOCH 2 CH 3 (aq) + H 2 O(aq) Q γ. 4ΝΘ 3 (g) + 5O 2 (g) 4NO(g)+6H 2 O(g) +Q δ. 2CO(g) +O 2 (g) 2CO 2 (g) +Q ε.feo(s)+co(g) Fe(s) +CO 2 (g) -Q ςτ.caco 3 (s) CaO(s) +CO 2 (g) -Q ζ. CO(g) +H 2 O(g) CO 2 (g) + H 2 (g) -Q η.co(g)+3h 2 (g) CH 4 (g) +H 2 O(g) +Q 19. Δίνεται θ παρακάτω υποκετικι ιςορροπία Α(g) + 2B(g) 3Γ(g). Σε δοχείο όγκου V=1L τοποκετοφνται αρχικά 2mol A(g) και 2mol B(g) με αποτζλεςμα τθν αποκατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ. Στο δοχείο ςτθν κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ βρζκθκαν 1,5mol Γ(g). Να βρεκοφν : α. Οι ποςότθτεσ των Α(g) και Β(g) ςτο δοχείο ιςορροπίασ. β. Θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ γ. Θ τιμι τθσ Κ c ςτισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ τθσ ιςορροπίασ. Σε όλθ τθ διάρκεια του φαινομζνου θ κερμοκραςία και ο όγκοσ του δοχείου δεν μεταβάλλονται. 20.Σε δοχείο όγκου V βρίςκονται ςε ιςορροπία 4mol ςϊματοσ Γ(g), 4mol ςϊματοσ Δ(g),2 mol Α(g) και 2mol B(g). Αν θ χθμικι εξίςωςθ τθσ ιςορροπίασ είναι: Α(g) + B(g) Γ(g) + Δ(g), να βρείτε τθν ποςότθτα Α(g) που πρζπει να προςκζςουμε ςτο δοχείο ϊςτε θ ποςότθτα του Β(g) να μειωκεί ςτο μιςό μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ νζασ ιςορροπίασ. 21.Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω ωράςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι λανκαςμζνεσ (Λ) α. Ζνασ τρόποσ για να διακρίνουμε τθν πραγματικι από τθ ωαινομενικι ιςορροπία είναι να επιταχφνουμε τθν αντίδραςθ με τθ χρθςιμοποίθςθ καταλυτϊν. β. Πταν ζχουμε ιςορροπία μεταξφ υγροφ νεροφ και υδρατμϊν θ ταχφτθτα εξάτμιςθσ και θ ταχφτθτα υγροποίθςθσ μθδενίηονται. γ. Κλειςτό ονομάηεται το ςφςτθμα που διατθρεί τθ μάηα του ςτακερι, ενϊ θ ενζργειά του μεταβάλλεται, δθλαδι μπορεί να προςλάβει ι να αποδϊςει ενζργεια π.χ. κλειςτό δοχείο. δ. Θ απόδοςθ μιασ αντίδραςθσ, α, κυμαίνεται από 0 ζωσ 100%. Πςο το α προςεγγίηει τθ μονάδα τόςο θ αντίδραςθ πλθςιάηει τθν αμωίδρομθ, κυριαρχεί δθλαδι θ ωορά προσ τα αριςτερά. Αντίκετα όςο το α προςεγγίηει το 0 τόςο κυριαρχεί θ ωορά τθσ αντίδραςθσ προσ τα δεξιά. ε. Στθν κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ θ ςφςταςθ των αντιδρϊντων-προϊόντων παραμζνει ςτακερι ενϊ οι ταχφτθτεσ των δφο αντικζτων αντιδράςεων (αριςτερά προσ τα δεξιά και δεξιά προσ τα αριςτερά) εξιςϊνονται. 21.Στα παρακάτω αρικμθμζνα κενά να επιλζξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτον όρο που τα ςυμπλθρϊνει ςωςτά. A. Οριςμζνεσ αντιδράςεισ εξελίςςονται προσ μία μόνο κατεφκυνςθ, γι αυτό λζμε ότι θ αντίδραςθ είναι (1) ι ποςοτικι. ( 1): α. μονόδρομθ β. αμωίδρομθ γ. ςτατικι δ. δυναμικι Σελίδα 3

4 4 Β. Οι περιςςότερεσ όμωσ χθμικζσ αντιδράςεισ δεν ολοκλθρϊνονται. Φαίνεται ότι ςταματοφν, όταν μζροσ μόνο των αντιδρϊντων μετατραπεί ςε προϊόντα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αντίδραςθ γίνεται και προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ και ζτςι το ςφςτθμα καταλιγει, κάτω από κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ςε μια (2) ιςορροπία, γνωςτι ωσ χθμικι ιςορροπία. (2): α. μονόδρομθ β. αμωίδρομθ γ. ςτατικι δ. δυναμικι Γ. (3) ιςορροπία ζχουμε όταν τα αντιδρϊντα και προϊόντα βρίςκονται ςτθν ίδια ωάςθ (αζρια ι υγρά). (3): α. ομογενι β. ετερογενι γ. χθμικι δ. δυναμικι Δ. (4) ιςορροπία ζχουμε όταν τα ςϊματα που ςυμμετζχουν ςτθν ιςορροπία (αντιδρϊντα και προϊόντα) βρίςκονται ςε περιςςότερεσ από μία ωάςεισ. (4): α. ομογενι β. ετερογενι γ. χθμικι δ. δυναμικι Ε. Ονομάηουμε απόδοςθ (α) μιασ αντίδραςθσ το λόγο τθσ ποςότθτασ τθσ ουςίασ που παράγεται πρακτικά προσ τθν ποςότθτα τθσ ουςίασ που κα παραγόταν κεωρθτικά αν θ αντίδραςθ ιταν (5). (5): α. μονόδρομθ β. αμωίδρομθ γ. ςτατικι δ. δυναμικι 22.Σασ δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που δείχνει τθ μεταβολι των ςυγκεντρϊςεων *ΘΙ+, *Θ 2 +, *Ι 2 + ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο κατά τθν πραγματοποίθςθ 2 πειραμάτων όπου είχαμε επίτευξθ χθμικισ ιςορροπίασ ςτουσ C. Στο 1 ο πείραμα αρχικά τοποκετιςαμε ίςεσ ποςότθτεσ Θ 2, Ι 2 ςε δοχείο όγκου V. Μετά τθν επίτευξθ χθμικισ ιςορροπίασ *ΘΙ+=16Μ. Α. Να βρείτε τισ αρχικζσ ποςότθτεσ των Θ 2,Ι 2 ςτο 1 ο πείραμα αν θ χθμικι εξίςωςθ που περιγράωει τθν ιςορροπία είναι : Θ 2 (g) +I 2 (g) 2HI(g) B. Να υπολογίςετε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτο 1 ο πείραμα. Στο 2 ο πείραμα τοποκετιςαμε ποςότθτα *ΘΙ+=20Μ που μασ δείχνει το διάγραμμα. Γ. Να υπολογιςτεί θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτο 2 ο πείραμα. Στο 1 ο πείραμα κεωριςτε : (1) H 2(g) +I 2(g) 2HI(g) (2) Δ. Να υπολογιςτοφν οι ταχφτθτεσ των αντιδράςεων (1) και (2) ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο t που απαιτικθκε για τθν επίτευξθ τθσ ιςορροπίασ. Στο 2 ο πείραμα κεωριςτε: (3) 2HI(g) H 2(g) +I2(g) (4) Ε. Να υπολογιςτοφν οι ταχφτθτεσ των αντιδράςεων (3) και (4) ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο t που απαιτικθκε για τθν επίτευξθ τθσ ιςορροπίασ. ΣΤ. Να ςυγκρίνεται τθσ ταχφτθτεσ u 1 u 2 και τισ ταχφτθτεσ u 3 -u 4. Τι παρατθρείτε ; Ζ. Να υπολογιςτοφν οι τιμζσ Κ c ςτουσ C για τισ χθμικζσ ιςορροπίεσ που περιγράωονται από τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ: H 2(g) +I 2(g) 2HI(g) 2HI H +I (g) 2(g) 2(g) 23.Σε δοχείο όγκου V και ςε κερμοκραςία κ 0 C διαβιβάηονται 3mol NH 3 με αποτζλεςμα μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα τθν αποκατάςταςθ ιςορροπίασ που περιγράωεται από τθν χθμικι εξίςωςθ : 2ΝΘ 3 (g) N 2 (g) + 3H 2 (g) Θ ποςότθτα ΝΘ 3 του δοχείου ιςορροπίασ διαβιβάηεται ςε δοχείο όγκου V=10L που περιζχει διάλυμα HCl 0,1M. To ph του νζου διαλφματοσ που προκφπτει είναι 5. Να υπολογίςετε : Α. Τισ ποςότθτεσ των ςωμάτων ςτο δοχείο ιςορροπίασ πριν τθν διαβίβαςθ τθσ ΝΘ 3 ςτο διάλυμα ΘCl. Β. Τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ Δίνεται ότι όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία 25 0 C,όπου Κ w =10-14 και Κ bnh3 =10-5 Να γίνουν οι γνωςτζσ προςεγγίςεισ ςτθν ιοντικι ιςορροπία. 24.Σε δοχείο όγκου V τοποκετοφνται από 1mol οξικοφ οξζοσ και αικανόλθσ προσ αποκατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ όπου όλα τα ςϊματα βρίςκονται ςτθν υγρι ωάςθ: CH 3 COOH +CH 3 CH 2 OH CH 3 COOCH 2 CH 3 +H 2 O. Σελίδα 4

5 5 Το μίγμα ιςορροπίασ μπορεί να αποχρωματίςει το πολφ 400mL διαλφματοσ KMnO 4 2/3 M οξινιςμζνου με H 2 SO 4. Να υπολογιςτεί θ τιμι τθσ K c τθσ εςτεροποίθςθσ ςτθ κερμοκραςία του προβλιματοσ. 25.Σε δοχείο όγκου V τοποκετοφνται από 2mol μυρμθγκικοφ οξζοσ και μεκανόλθσ προσ αποκατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ (εςτεροποίθςθ/υδρόλυςθ εςτζρα). Το μίγμα ιςορροπίασ μπορεί να αποχρωματίςει το πολφ 2L διαλφματοσ KMnO 4 /H 2 SO 4 ςυγκζντρωςθσ 0,8Μ όςον αωορά το ΚΜnO 4. Κατά τθν πλιρθ αντίδραςθ του μίγματοσ ιςορροπίασ με τθν παραπάνω ποςότθτα KMnO 4 /H 2 SO 4 απελευκερϊνονται 44,8L αερίου που κολϊνει το αςβεςτόνερο. Α. Να υπολογίςετε τισ ποςότθτεσ του μίγματοσ ιςορροπίασ. Β. Να βρείτε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ Γ. Να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ Κ c τθσ ιςορροπίασ για τισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ Για τθν ιςορροπία A(g)+2B(g) 3Γ(g) ςασ δίνονται τα διαγράμματα c=f(t) 2 A. Να υπολογίςετε τισ ταχφτθτεσ κατανάλωςθσ των Α και Β για το χρονικό διάςτθμα 0-100s. Β. Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα παραγωγισ του Γ για το χρονικό διάςτθμα 0-100s. Γ. Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ (1) για το χρονικό διάςτθμα 0-100s. Δ. Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ (2) για το χρονικό διάςτθμα 0-100s. Ε. Να υπολογίςετε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ α και τθν K c. Σελίδα 5

6 6 Ιοντικθ ιςορροπία 1.Σασ δίνονται 3 ρυκμιςτικά διαλφματα HA/NaA : Δ-1 : HA 1Μ- ΝaA 1M V=1L Δ-2 : HA 0,1 Μ-NaA 1M V=1L Δ-3 : HA 0,01Μ ΝaA 1Μ V=1L Τα διαλφματα βρίςκονται ςτουσ 25 0 C όπου ιςχφει για τo HA : K a =10-3 και για το νερό : Κ w = A. Nα υπολογιςτεί το ph των διαλυμάτων Δ-1,Δ-2 και Δ-3. Β. Να υπολογίςετε τα n(mol) NaOH που πρζπει να προςκζςουμε ςτα διαλφματα ϊςτε να μεταβλθκεί το ph του κάκε διαλφματοσ κατά μία μονάδα. Γ. Ροιο από τα 3 ρυκμιςτικά διαλφματα ζχει μεγαλφτερθ ρυκμιςτικι ικανότθτα ; 2. Διάλυμα Δ-1 όγκου 500mL, περιζχει 0,5mol NaOH και 0,5mol NH 3. A. Nα υπολογιςτεί το ph του Δ-1. B. Nα υπολογιςτεί ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ ΝΘ 3 ςτο Δ-1. Ροιοσ κα ιταν ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ ΝΘ 3 ςτο διάλυμα Δ-1 αν αυτό περιείχε μόνο τθν ποςότθτα τθσ ΝΘ 3 ; Να αιτιολογιςετε το αποτζλεςμα με βάςθ τθ κεωρία. Γ. Να υπολογιςτεί θ ποςότθτα n(mol) HCl που πρζπει να προςτεκεί ςτο διάλυμα ϊςτε αυτό να μεταβλθκεί : i.) Κατά 5 μονάδεσ ii.) Κατά 9,5 μονάδεσ. Το Δ-1 βρίςκεται ςτουσ 25 0 C,όπου K bnh3 =10-5, K w =10-14 H προςκικθ HCl ςτο διάλυμα Δ-1 δεν μεταβάλλει τον όγκο του. 3.Διακζτουμε ςτουσ 25 0 C δφο διαλφματα αςκενϊν οξζων : ΘCOOH (K a =10-4 ) Δ-1 : V=0,5L c=1m και CH 3 COOH (K a =10-5 ) Δ-2 :V=0,5L c=1m Α. Να υπολογίςετε το ph και το βακμό ιοντιςμοφ και ςτα δφο διαλφματα. Β. Χωρίσ μεταβολι όγκου και ςτα δφο διαλφματα προςκζτουμε από 28gr KOH(M r =56) ςτο κάκε διάλυμα. Να υπολογίςετε το ph ςτα δφο νζα διαλφματα Δ-3 (μετά από προςκικθ KOH ςτο Δ-1) και Δ-4(μετά από προςκικθ KOH ςτο Δ-2) που προκφπτουν. Γ. Αναμιγνφουμε το Δ-3 με 50mL του Δ-4 και αραιϊνουμε μζχρι τελικοφ όγκου V 5 =1L, προκφπτοντασ νζο διάλυμα Δ-5. Να βρεκεί το ph του Δ-5. Στουσ 25 0 C : K w = Σε διάλυμα Δ-1 V=500mL που περιζχει HCOOH c=1m προςκζτουμε χωρίσ μεταβολι του όγκου 18,5gr Ca(OH) 2. Να υπολογιςτεί το ph του διαλφματοσ Δ-2 που προκφπτει. Τα διαλφματα Δ-1 και Δ-2 βρίςκονται ςτουσ 25 0 C,όπου ιςχφει : Κ ahcooh =10-4, K w = Δίνονται τα Α r : Ca=40, O=16, H=1 5.Στουσ 25 0 C διακζτουμε διάλυμα Δ 1 CH 3 COOH (K a =10-5 ) ςυγκζντρωςθσ 0,1Μ και όγκου V=1L. Α. Να υπολογιςκεί θ ποςότθτα ςε gr Ca(OH) 2 (M r =74) που πρζπει να προςτεκεί χωρίσ μεταβολι όγκου,ϊςτε να προκφψει διάλυμα Δ 2 με ph=5. B. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ Δ 3 που κα προκφψει αν προςκζςουμε ςτο Δ 1 ςυνολικά 3,7gr ςτερεοφ Ca(OH) 2 χωρίσ μεταβολι όγκου. Γ. Να βρείτε τισ ςυγκεντρϊςεισ όλων των ιόντων κακϊσ και το ph διαλφματοσ Δ 4 που κα προκφψει κατά τθν προςκικθ 7,4gr ςτερεοφ Ca(OH) 2 χωρίσ μεταβολι όγκου ςτο Δ 1. Στουσ 25 0 C K w = Στο εργαςτιριο ςτουσ 25 0 C διακζτουμε 25mL διαλφματοσ Δ 1 ΝΘ 4 Cl άγνωςτθσ ςυγκζντρωςθσ. Για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ του Δ 1,χρθςιμοποιοφμε πρότυπο διάλυμα NaOH ςυγκζντρωςθσ c=0,2m. Το ιςοδφναμο ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ του Δ 1 με πρότυπο διάλυμα NaOH,είναι 25mL. Α. Να υπολογιςκεί ο όγκοσ πρότυπου διαλφματοσ NaOH που προςτζκθκε ςτο Δ 1,όταν το ph του διαλφματοσ τθσ κωνικισ ωιάλθσ ιταν 9. Β. Να υπολογιςκεί το ph ςτο ιςοδφναμο ςθμείο. Γ. Ροιοσ από τουσ παρακάτω δείκτεσ είναι ο καταλλθλότεροσ για τον προςδιοριςμό του ιςοδυνάμου ςθμείου ; Δείκτθσ Ρεριοχι ph αλλαγισ χρϊματοσ Φαινολοωκαλεΐνθ 8,2-10,0 Ερυκρό τθσ ωαινόλθσ 6,6-8,2 Κίτρινο τθσ αλιηαρίνθσ 10,0-12,0 Στουσ 25 0 C K w =10-14 Κ bnh3 =10-5 Σελίδα 6

7 7 7.Στουσ 25 0 C (K w =10-14, Κ ahcooh =10-4 ) διακζτουμε 50 ml διαλφματοσ Δ 1 HCOONa άγνωςτθσ ςυγκζντρωςθσ Για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ του Δ 1 χρθςιμοποιοφμε πρότυπο διάλυμα HCl 0,3M. Το ιςοδφναμο ςθμείο τθσ οξυμετρίασ που πραγματοποιικθκε είναι 25mL. A. Nα υπολογιςκεί θ ςυγκζντρωςθ του Δ 1. Β. Να προςδιοριςτεί το ph ςτο ιςοδφναμο ςθμείο. Γ. Ροιοσ από τουσ παρακάτω δείκτεσ είναι καταλλθλότεροσ για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου ςθμείου ; i. Ιϊδεσ μεκυλίου(0,5-2,5) ii.κυανό κυμόλθσ (1,2-3,2) iii. Ρράςινο βρωμοκρεςόλθσ(3,5-5,5) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. Δ. Ροιοσ από τουσ δείκτεσ του υποερωτιματοσ Γ. αν χρθςιμοποιθκεί : Δ1. Το τελικό ςθμείο κα είναι μικρότερο του ιςοδφναμου. Δ2. Το τελικό ςθμείο κα είναι μεγαλφτερο του ιςοδφναμου. Να γίνουν οι γνωςτζσ προςεγγίςεισ 8. Αν από τθν ςτρόωιγγα τθσ προχοΐδασ ζχουμε διαρροι προτφπου διαλφματοσ κατά τθν εκτζλεςθ μίασ ογκομζτρθςθσ. Το τελικό ςθμείο..: α. είναι ίςο με το ιςοδφναμο. β. είναι μεγαλφτερο του ιςοδφναμου. γ. είναι μικρότερο του ιςοδφναμου. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ αιτιολογϊντασ τθν επιλογι ςασ. 9.Στο εργαςτιριο ςε κερμοκραςία κ 0 C διακζτουμε αζριο οξφ ΘΑ κακϊσ και ςτερεό NaA. Σε 500mL κακαροφ νεροφ διαβιβάηουμε 1,12L αερίου ΘΑ μετρθμζνα ςε stp ςυνκικεσ προκφπτοντασ διάλυμα Δ 1. Με ειδικό θλεκτρονικό πεχάμετρο υπολογίηουμε το ph του Δ 1. Σε 250mL κακαροφ νεροφ διαλφουμε 2,5gr ςτερεοφ άλατοσ NaA (M r =100) προκφπτοντασ διάλυμα Δ 2,όπου ομοίωσ με θλεκτρονικό πεχάμετρο προςδιορίηουμε το ph. To ph 1 =2,5 του Δ 1 και το ph 2 =9,5. Θ κερμοκραςία κ 0 C είναι : α. Μικρότερθ των 25 o C β. Κςθ με 25 ο C γ. Μεγαλφτερθ των 25 ο C Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ,αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ με βάςθ τα αρικμθτικά δεδομζνα του προβλιματοσ. Η προςκικθ αερίου ι ςτερεοφ ςτο υγρό νερό δε μεταβάλλει τον όγκο του υγροφ. Να γίνουν οι 10.Σασ δίνεται ςτουσ 25 0 C διάλυμα Δ 1 μεκυλαμίνθσ ςυγκζντρωςθσ 0,1Μ όπου με θλεκτρονικό πεχάμετρο ζχει προςδιοριςτεί το ph 1 =11,5. Α. Να προςδιοριςτεί ο βακμόσ ιοντιςμοφ του Δ 1. Β. Στθ ςυνζχεια ςε 500 ml του Δ 1 προςκζτουμε 2gr ςτερεοφ NaOH προκφπτοντασ νζο διάλυμα Δ 2. Να υπολογιςκεί το ph 2 του Δ 2. Γ. Να υπολογιςκεί ο όγκοσ ΘBr μετρθμζνα ςε stp ςυνκικεσ που πρζπει να διαβιβαςτεί ςτο Δ 2, ϊςτε να προκφψει νζο διάλυμα Δ 3 με ph 3 =ph 2-3. Δ. Σε 1L του Δ 1 διαβιβάηουμε 4,48L αερίου ΘΙ. Να υπολογιςτεί το ph 4 του διαλφματοσ Δ 4. -Η προςκικθ αερίου ι ςτερεοφ ςτο υγρό διάλυμα δε μεταβάλλει τον όγκο του διαλφματοσ. -Να γίνουν οι -Στουσ 25 ο C όπου βρίςκονται όλα τα διαλφματα ιςχφει K w = Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ Α r των ςτοιχείων: Na=23, O=16,H=1 11.Διακζτουμε 2 διαλφματα ςτουσ 25 ο C : Δ 1 : ΝΘ 3 (K b =10-5 ) 1Μ και Δ 2 : CH 3 NH 2 (K b =10-4 ) 0,1M K w = α. Να υπολογιςκεί το ph και ο βακμόσ ιοντιςμοφ των αςκενϊν θλεκτρολυτϊν ςτα δφο διαλφματα. β. 500mL του Δ 1 αναμειγνφονται με 500mL του Δ 2 προκφπτωντασ νζο διάλυμα Δ 3. Να υπολογιςκεί το ph ςτο Δ 3. -Να γίνουν οι 12. Διάλυμα ΝΘ 4 ΝΟ 3 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝαOH. Θ καμπφλθ ογκομζτρθςθσ ζχει τθ μορωι: 13. Σε υδατικό διάλυμα HCOOH προςτίκεται μικρι ποςότθτα HCOONa(s) χωρίσ μεταβολι του όγκου του διαλφματοσ.ροιο από τα παρακάτω μεγζκθ αυξάνεται : α. Ο βακμόσ ιοντιςμοφ του ΘCOOH β. θ *Θ 3 Ο + ] γ. θ *ΟΘ - ] δ. το poh 14. Διάλυμα NH 4 CN 0,1 Μ ζχει ph = 9,2. Για τθ ςτακερά K b τθσ NH 3 και τθν Ka του HCN, ιςχφει: α. K b = Ka β. K b < K a γ. K b > K a 15. Κατά τθν ανάμειξθ20 ml διαλφματοσ Ca(OH) 2 0,02 M με 80mL διαλφματοσ HNO 3 0,01M, προκφπτει διάλυμα με ph: Σελίδα 7

8 8 α. 12 β. 2 γ. 7 δ Ρόςα ml διαλφματοσ ΚΟΘ(aq) 1Μ πρζπει να προςκζςω ςε 100 ml διαλφματοσ HCOOH(aq) 0,1Μ, για να παραχκεί διάλυμα που να ζχει *ΘCΟΟ - ] = 3[HCOOH] α. 5 ml β. 7,5 ml γ. 25 ml δ. 75 ml 17. Από τα διαλφματα: Δ 1 : CH 3 NH 2 0,1M ςε κερμοκραςία 25 ο C, Δ2: CH 3 NH 3 Cl 0,1Μ ςε κερμοκραςία 25 ο C, Δ3: CH 3 NH 2 0,1M CH 3 NH 3 Cl 0,1M ςε κερμοκραςία 25 ο C,, εμωανίηει τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ανιόντων υδροξειδίου το: α. Δ1 β. Δ2 γ. Δ3 18. Τα υδατικά διαλφματα τριϊν μονοπρωτικϊν οξζων ΘΑ, ΘΒ, ΘΓ ζχουν ph 4, 3 και 3 αντίςτοιχα. O όγκοσ διαλφματοσ NaOH που απαιτείται για τθν πλιρθ εξουδετζρωςθ 10 ml από το κακζνα απο τα παραπάνω διαλφματα είναι αντίςτοιχα 1 ml, 12 ml και 1 ml. Για τθν ιςχφ των παραπάνω οξζων ιςχφει: α. ΘΓ > ΘΒ > ΘΑ β. ΘΓ > ΘΑ > ΘΒ γ. ΘΒ > ΘΑ > ΘΓ δ. ΘΑ > ΘΓ > ΘΒ 19. Oι ιςορρροπίεσ: ΟΘ - + HClO H 2 O + ClO - HΝΟ 2 + ClO - ΝΟ 2- + HClO είναι και οι δφο μετατοπιςμζνεσ προσ τα δεξιά. Θ ιςχφσ των οξζων ελαττϊνεται κατά τθ ςειρά: α. HClO > HΝΟ 2 > H 2 O β. H 2 O > HClO > HΝΟ 2 γ. H 2 O > HΝΟ 2 > HClO δ. HΝΟ 2 > HClO > H 2 O 20. Από τα ακόλουκα ιόντα δεν είναι αμωιπρωτικό το: α. HS β. H 2 PO 4 γ. NH 4 δ. HCO Διακζτουμε από 1L από τα παρακάτω διαλφματα : Δ 1 : HCl 0,1M Δ 2 : NaOH 0,1M Δ 3 : NH 3 0,1 M-NH 4 Cl 0,1 M (K bnh3 =10-5 ) Σε κάκε ζνα από τα παρακάτω διαλφματα προςκζτουμε από 0,1mol NaOH χωρίσ μεταβολι όγκου. Να υπολογίςετε τθν μεταβολι του ph : ΔpH ςε κάκε διάλυμα. Σε ποιο διάλυμα παρατθρείται μικρότερθ μεταβολι ph ; Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςτουσ 25 ο C όπου ιςχφει K w = Να λθφκεί: log2=0, Κατά τθν προςκικθ διαλφματοσ NaCl ςε διάλυμα HCl (διάλυμα Δ1), θ *Cl - + του τελικοφ διαλφματοσ ςε ςχζςθ με τθν ςυγκζντρωςθ του ςτο διάλυμα Δ1, είναι: α. μεγαλφτερθ β. μικρότερθ γ. ίςθ δ. δεν επαρκοφν τα δεδομζνα για να απαντιςουμε Δομθ των ατόμων και περιοδικόσ πίνακασ 1. Δίνονται τα ςτοιχεία 12 Mg, 16 S, 20 Ca. Για τισ ενζργειεσ πρϊτου ιοντιςμοφ ιςχφει θ ςχζςθ: α. E Ca < E Mg < E S β. E S < E Mg < E Ca γ. E Mg < E S < E Ca δ. E Mg < E S < E Ca 2. Δίνονται τα ςτοιχεία 11 Na, 17 Cl, 19 K. Για τισ ατομικζσ ακτίνεσ ιςχφει θ ςχζςθ: α. R K > R Cl > R Na β. R K > R Na > R Cl γ. R Na > R Cl > R K δ. R K < R Na < R Cl 3. Τζςςερα θλεκτρόνια Α, Β, Γ και Δ ενόσ ατόμου ζχουν τθν τετράδα των κβαντικϊν που δίνονται ςτα γράμματα που τα απεικονίηουν. Ροιο από αυτά τα θλεκτρόνια ζχει τθ χαμθλότερθ ενζργεια; α. n = 3, l = 0, m l = 0, m s = - 1/2 β. n = 3, l = 1, m l = -1, m s = - 1/2 γ. n = 3, l = 2, m l = 0, m s = + 1/2 δ. n = 4, l = 0, m l = 0, m s = + ½ 4. Ροια από τισ παρακάτω δομζσ είναι ςωςτι για το 26Fe 3+ ; α. [Ar]4s 2 3d 6 β. [Ar]4s 2 3d 3 γ. [Ar]4s 2 3d 4 δ. [Ar]3d 5 5. Μεταξφ των αλογόνων ( 53 I, 17 Cl, 35 Br, 9 F) ποιο ζχει τθν υψθλότερθ ενζργεια 1ου ιοντιςμοφ ; 6. Το ςτοιχείο Α βρίςκεται ςε μία από τισ κφριεσ ομάδεσ του Ρεριοδικοφ Ρίνακα και οι ενζργειεσ ιοντιςμοφ του είναι: Ε 1 =496 kj/mol, Ε 2 =4562 kj/mol, Ε 3 =6912 kj/mol, Ε 4 =9453 kj/mol για τον 1ο, 2ο,3ο και 4ο ιοντιςμό αντίςτοιχα. Σε ποια ομάδα του περιοδικοφ πίνακα ανικει το Α ; 7. Να επιλζξετε τον ςωςτό όρο τθσ παρζνκεςθσ. Τα οξείδια των ςτοιχείων τθσ 3θσ περιόδου μεταβαίνοντασ από το 11 Na 17 Cl γίνονται περιςςότερο(ιοντικά/ ομοιοπολικά)και κατά τθ διάλυςι τουσ ςτο νερό παράγουν περιςςότερο (όξινα/βαςικά)διαλφματα. 8. Δφο ςτοιχεία Α και Β που ανικουν ςτθν 1 θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα ζχουν ατομικοφσ αρικμοφσ Η Β =Η Α Να βρεκοφν οι Η Α και Η Β. 9. Το ςτοιχείο Χ ανικει ςτθν 15θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα και ζχει τθ μεγαλφτερθ τιμι ενζργειασ πρϊτου ιοντιςμοφ απ όλα τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ του. Α. Να εξθγιςετε ςε ποιο τομζα και ςε ποια περίοδο ανικει το ςτοιχείο Χ. Β. Να εξετάςετε αν τα άτομα του ςτοιχείου Χ είναι παραμαγνθτικά ι διαμαγνθτικά. Γ. Θ ςτιβάδα Μ ενόσ ςτοιχείου Ψ περιζχει 4 λιγότερα θλεκτρόνια από τον μζγιςτο αρικμό. Να διατάξετε τα ςτοιχεία 19 Κ, Ψ, Χ κατά ςειρά αυξανόμενθσ ατομικισ ακτίνασ, αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ. Σελίδα 8

9 9 10. Πταν το θλεκτρόνιο ςτο άτομο του υδρογόνου βρίςκεται ςτισ ςτιβάδεσ L και M ζχει αντίςτοιχα ενζργειεσ, κατά Bohr, Ε 2 και Ε 3. Ο λόγοσ Ε 2 /Ε 3 είναι ίςοσ με: α. 1/4 β. 9/4 γ. 2/3 δ. 3/2 11. Από τα ακόλουκα ελεφκερα άτομα και ιόντα είναι παραμαγνθτικό το: α. 21 Sc 3+ β. 29 Cu + γ. 30 Zn δ. 26 Fe Τα ςτοιχεία 16 S, 20 Ca και 17 Cl ςχθματίηουν τα οξείδια SO 3, CaO, Cl 2 O 7. Ιςομοριακζσ ποςότθτεσ των παραπάνω οξειδίων διαλφονται ςτο νερό ςχθματίηοντασ τα διαλφματα Δ1,Δ2 και Δ3 αντίςτοιχα. Θ διάταξθ των διαλυμάτων κατά αυξανόμενθ τιμι ph είναι: α. Δ2<Δ1<Δ3 β. Δ3<Δ1<Δ2 γ. Δ3=Δ1<Δ2 δ. Δ1<Δ3<Δ2 13. Από τα επόμενα άτομα ι ιόντα λιγότερα αςφηευκτα θλεκτρόνια διακζτει : α. 25 Mn β. 24 Cr γ. 26 Fe 2+ δ. 26 Fe Ο 47 Ag μπορεί να ζχει ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ άκροιςμα κβαντικϊν αρικμϊν spin (ms) ίςο με: α. 3 β. 3/2 γ. 1/2 δ Ρόςα θλεκτρόνια ςτο άτομο 18 Ar ςτθ κεμελιϊδθ θλεκτρονιακι κατάςταςθ ζχουν m l = +1; α. 2 β. 4 γ. 6 δ Ρόςα θλεκτρόνια το πολφ μποροφν να υπάρχουν ςε ζνα άτομο που να ζχουν: n =3, l =2, m s = -1/2 ; α. 5 β. 9 γ. 10 δ Θ θλεκτρονιακι δομι ςτοιχείου που βρίςκεται ςτθν 5θ περίοδο και ςτθν 15θ ομάδα είναι: α. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 5p 3 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 5 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 3 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p Ροιο από τα επόμενα ςτοιχεία ζχει τθν μεγαλφτερθ 2θ ενζργεια ιοντιςμοφ; α. 2 He β. 3 Li γ. 9 F δ. 53 I 19. Ροιο από τα επόμενα ςτοιχεία ζχει μεγαλφτερθ 1θ ενζργεια ιοντιςμοφ; α. 11 Na β. 19 K γ. 12 Mg δ. 20 Ca 20. H ςειρά με τθν οποία αυξάνεται ο βαςικόσ χαρακτιρασ των επόμενων οξειδίων είναι: α. Na 2 O < Al 2 O 3 < MgO < SiO 2 β. Na 2 O < MgO < Al 2 O 3 < SiO 2 γ. SiO 2 < Al 2 O 3 < MgO < Na 2 O δ. SiO 2 < MgO < Al 2 O 3 < Na 2 O 21. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ατομικϊν τροχιακϊν του ωλοιοφ n = 4 είναι α. 2 β. 8 γ. 10 δ. 16 ε Για κάκε τιμι του κβαντικοφ αρικμοφ l, ο αρικμόσ των δυνατϊν τιμϊν του κβαντικοφ αρικμοφ m l είναι: α. 2 l β. n +1 γ. n 2 δ. 2l +1 ε. 2n Ροιο από τα παρακάτω ςφνολα κβαντικϊν αρικμϊν θλεκτρονίου είναι δυνατόν; α. n = 4 l = 3 m l = -3 m s = 0 β. n = 4 l = 0 m l = 0 m s = +½ γ. n = 4 l = 4 m l = -4 m s = -½ δ. n = 4 l = 0 m l = +2 m s = -½ ε. n = 4 l = 2 m l = +2 m s = Στοιχείο Μ το οποίο ανικει ςτθν πρϊτθ ςειρά ςτοιχείων μετάπτωςθσ, ςχθματίηει ιόν Μ 3+, που ζχει 3 θλεκτρόνια ςτθν υποςτιβάδα 3d. Το ςτοιχείο Μ είναι: α. 23 V β. 25 Mn γ. 24 Cr δ. 26 Fe 24. Το άτομο του υδρογόνου βρίςκεται ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ και θ ενζργεια του θλεκτρονίου του είναι Ε 1 (Ε 1 = - 2, J). Θ ενζργεια που πρζπει να απορροωιςει το άτομο αυτό για να μεταβεί το θλεκτρόνιό του ςτθν τροχιά με n=3, ςφμωωνα με τον Bohr, είναι: α. 15 Ε 1 / 16 β. 8 Ε 1 / 9 γ. 2 Ε 1 / Το 42 Μο ζχει ολικό άκροιςμα spin ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ : α. 3 β. 3/2 γ. ½ δ Το ςτοιχείο με θλεκτρονιακι δομι *Ar]3d 8 4s 2 ανικει: α. 4θ περίοδο και 2θ ομάδα του Ρ.Ρ β. 4θ περίοδο και 10θ ομάδα του Ρ.Ρ. γ. 3θ περίοδο και 10θ ομάδα του Ρ.Ρ. δ. 4θ περίοδο και 8θ ομάδα του Ρ.Ρ. 27. Από τα παρακάτω ςτοιχεία ςφμπλοκα ιόντα ςχθματίηει : α. 37 Rb β. 13 Al γ. 28 Ni δ. 15 P 28. Για ζνα ςτοιχείο που ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ διακζτει πζντε p θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα ο μικρότεροσ δυνατόσ ατομικόσ αρικμόσ είναι : α. 9 β. 8 γ. 17 δ Ροια από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτι, αναωορικά με τθν θλεκτρονιακι δόμθςθ πολυθλεκτρονικϊν ατόμων; α. Θ πλιρωςθ τθσ (n-1)d υποςτοιβάδασ προθγείται τθσ ns υποςτοιβάδασ. β. Θ πλιρωςθ τθσ (n+1)d υποςτοιβάδασ προθγείται τθσ nf υποςτοιβάδασ. γ. Θ πλιρωςθ τθσ nf υποςτοιβάδασ προθγείται τθσ (n+2)s υποςτοιβάδασ. δ. Θ πλιρωςθ τθσ ns υποςτοιβάδασ προθγείται τθσ (n-1)d υποςτοιβάδασ. 30. Ο ατομικόσ αρικμόσ του 4ου μζλουσ τθσ ομάδασ των αλκαλίων είναι: α. 19 β. 27 γ. 37 δ. 55 Σελίδα 9

10 10 Οργανικθ χημεία. 1. Με επίδραςθ υδροβρωμίου ςε αλκζνιο (Α) προκφπτει αλκυλοβρωμίδιο (Β) το οποίο αντιδρά με μαγνιςιο ςε άνυδρο αικζρα και δίνει ζνωςθ (Γ). Θ ζνωςθ (Γ) αντιδρά με x gr αλδεψδθσ (Δ) και με υδρόλυςθ του προϊόντοσ τουσ παράγεται οργανικι ζνωςθ (Ε) που είναι κατά 8,8g βαρφτερθ από τθν αλδεψδθ. Θ ζνωςθ (Δ) παραςκευάηεται με επίδραςθ νεροφ ςε αλκίνιο. Επίςθσ x gr τθσ ζνωςθσ (Δ) αντιδροφν με υδροκυάνιο και δίνουν τθν ζνωςθ (Η) θ οποία με επίδραςθ νεροφ ςε όξινο περιβάλλον δίνει οργανικι ζνωςθ Θ που ζχει μάηα 18g. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων και τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των (Α), (Β),(Γ),(Δ),(Ε),(Η),(Θ). Δίνονται A r : C=12, H=1, O=16 2. Κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Α αντιδρά με Ι 2 /ΝαΟΘ και παράγονται κίτρινο ίηθμα Γ και οργανικι ζνωςθ Β. 2,4g τθσ Β διαλφονται ςε οριςμζνθ ποςότθτα νεροφ ςε ογκομετρικι ωιάλθ 250mL και το διάλυμα ςυμπλθρϊνεται με νερό μζχρι τθ χαραγι(δ 1 ). Το διάλυμα Δ 1 ζχει ςτουσ 25 ο C ph=9. α. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των ενϊςεων Α,Β και Γ β. Να γραωοφν οι ςυντακτικοί τφποι όλων των ενϊςεων του παρακάτω ςχιματοσ ζνωςθ Ε και το προϊόν που παράγεται υδρολφεται και δίνει 13 g ζνωςθσ Η. Να βρεκοφν: α. Θ ποςότθτα (mol) τθσ ζνωςθσ Α β. Οι ςυντακτικοί τφποι και τα ονόματα των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η 4. Σε ογκομετρικι ωιάλθ των 250 ml ειςάγονται 15,0 g ιςομοριακοφ μείγματοσ δφο αλάτων κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν οξζων με νάτριο και προςτίκεται νερό μζχρι τθ χαραγι (διάλυμα Δ 1 ). α. Ογκομετροφνται 25 ml του διαλφματοσ Δ 1 με πρότυπο διάλυμα KMnO4 0,5 M και αποχρωματίηονται 8 ml του πρότυπου διαλφματοσ. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των αλάτων. -Α r : C=12, H=1, O=16, Na=23 5. Θ οργανικι ζνωςθ Α κερμαίνεται με πυκνό διάλυμα ΚΟΘ και παράγονται 2 οργανικζσ ενϊςεισ θ Β και θ Γ. Θ ζνωςθ Β οξειδϊνεται με όξινο διάλυμα KMnO 4, ενϊ θ Γ δίνει τθν αλογονοωορμικι αντίδραςθ. Θ Α είναι : α. μεκανικόσ μεκυλεςτζρασ β. αικανικόσ μεκυλεςτζρασ γ. μεκανικόσ προπυλεςτζρασ δ. μεκανικόσ ιςοπροπυλεςτζρασ 6. Από το ςχιμα χθμικϊν εξιςϊςεων που ακολουκεί γ. Να βρεκεί ο όγκοσ διαλφματοσ KMnO 4 0,5M ο οποίοσ μπορεί να αποχρωματιςτεί από ιςομοριακό μίγμα των Α και Χ μάηασ 29,6g. -Μόνο για το ςυγκεκριμζνο κζμα να λθφκεί ότι τα κορεςμζνα μονοκαρβοξυλικά οξζα ςτουσ 25 0 C ζχουν Κ a = Στουσ 25 0 C K w = Α r : C=12, H=1, O=16, Na=23 3. Μάηα 11,2 g αλκενίου Α χωρίηεται ςε δφο ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ αντιδρά με ΘΙ και δίνει ζνα και μοναδικό προϊόν (Β), το οποίο αντιδρά με μαγνιςιο ςε περιβάλλον άνυδρου αικζρα και δίνει προϊόν Γ. Το 2ο μζροσ αντιδρά με Θ 2 Ο ςε όξινο περιβάλλον και δίνει ζνα και μόνο προϊόν Δ, το οποίο οξειδϊνεται πλιρωσ από KMnO 4 παρουςία H 2 SO 4 και δίνει καρβονυλικι ζνωςθ Ε. Θ ζνωςθ Γ αντιδρά με τθν Θ ζνωςθ Α είναι θ : α. θ μεκανόλθ β. θ μεκανάλθ γ. θ αικανόλθ δ. θ αικανάλθ 7. Θ οργανικι ζνωςθ Α με μοριακό τφπο C v H 2v O αντιδρά τόςο με αλκαλικό διάλυμα ιωδίου και καταβυκίηεται κίτρινο ίηθμα, όςο και με υδατικό αμμωνιακό διάλυμα νιτρικοφ αργφρου και ςχθματίηεται κακρζωτθσ αργφρου. Θ Α είναι θ: α. θ μεκανάλθ β. θ αικανόλθ γ. θ προπανάλθ δ. θ αικανάλθ 8. Σελίδα 10

11 11 α. Να αναγνωριςτοφν όλεσ οι ενϊςεισ (κφρια προϊόντα των αντιδράςεων) ςτο παραπάνω ςχιμα. β. 40,8 g τθσ ζνωςθσ Λ διαλφονται ςε 500 ml διαλφματοσ KMnO 4 0,4 M οξινιςμζνου με κειικό οξφ. Να εξετάςετε αν κα αποχρωματιςτεί το διάλυμα του KMnO 4. γ. Να εξετάςετε ποιεσ από τισ ενϊςεισ Α ζωσ και Ν, όταν διαλφονται ςτο νερό ςχθματίηουν όξινα και ποιεσ αλκαλικά διαλφματα και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ, γράωοντασ τισ ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ. A r : Na=23, H=1, O=16, C=12 9. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ρ, του παρακάτω ιςτοδιαγράμματοσ: (κφριο προϊόν) 10. Να προςδιορίςετε τισ οργανικζσ ενϊςεισ ςτο παρακάτω διάγραμμα ροισ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ, Θ, Ξ, Ν, Ρ, Μ, Λ, Κ. 11. Σε ζνα δοχείο μπορεί να βρίςκεται μια οργανικι ζνωςθ που μπορεί να είναι : οξικό οξφ, 1-πεντίνιο, 1- βουτανόλθ. Σελίδα 11 Για να ταυτοποιιςουμε τθ χθμικι ζνωςθ πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τα αντιδραςτιρια : α. Na και ςτθ ςυνζχεια ΚΘCO 3 β.khco 3 και ςτθ ςυνζχεια Na γ. KHCO 3 και ςτθ ςυνζχεια CuCl/NH 3 δ.cucl/nh 3 και ςτθ ςυνζχεια Ι 2 /NaOH 12. Ζχουμε δφο διαλφματα, ζνα μεκανικοφ οξζοσ (Κa = 10-4 ) ςυγκζντρωςθσ 0,1 Μ και ζνα αικανικοφ οξζοσ (Κa = 10-5 ). Τα δφο αυτά διαλφματα ζχουν το ίδιο ph. Αναμιγνφοντασ 500 ml από το κακζνα από τα διαλφματα αυτά προκφπτει το διάλυμα Α. Στο διάλυμα Α προςκζτουμε 10 g Mg. Υπολογίςτε: (α) το ph των δφο διαλυμάτων των οξζων. (β) τον όγκο του αερίου που εκλφεται υπό STP μετά τθν προςκικθ του μαγνθςίου. (γ) τθν ποςότθτα μαγνθςίου που δεν αντζδραςε. (δ) Τα ml διαλφματοσ 0,10 Μ KMnO 4 που απαιτοφνται, ϊςτε να αποχρωματιςτοφν 500 ml διαλφματοσ Α; A r Mg = Κατά τθν οξείδωςθ του τολουολίου (C 6 H 5 CH 3 ) ςε βενηοϊκό οξφ (C 6 H 5 COOH), μεταβάλλεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ςε ζνα μόνο άτομο άνκρακα. Θ μεταβολι αυτι ιςοφται με: α. 1 β. 2 γ. 4 δ Ροια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ ζχει δεςμοφσ που ςχθματίηονται με επικάλυψθ sp (υβριδικϊν) και p (ατομικϊν) τροχιακϊν; α. BF 3 β. BeCl 2 γ. NH 3 δ. H 2 O 15. Θ οξείδωςθ τθσ 2-μεκυλο-1-βουτανόλθσ με περίςςεια όξινου διαλφματοσ KMnO 4 (aq) δίνει: α. 2-μεκυλοβουτανάλθ β. 2-μεκυλοβουτανικό οξφ γ. 2-μεκυλοβουτανάλθ και 2-μεκυλοβουτανικό οξφ δ. 2-πεντανόνθ 16. Το προπίνιο όταν διαβιβαςτεί : α. ςε υδατικό διάλυμα ΚΟΘ ςχθματίηει άλασ CH 3 C CK β. ςε αμμωνιακό διάλυμα CuCl ςχθματίηει άλασ CH 3 C CCu γ. ςε υδατικό διάλυμα κειικοφ οξζοσ ςχθματίηει προπανάλθ δ. ςε HBr ςχθματίηει CH 3 CH 2 CHBr Ζνωςθ Χ (C 5 H 12 Ο) οξειδϊνεται ςε ζνωςθ Ψ (C 5 H 10 Ο). Θ ζνωςθ Ψ δεν ανάγει το αντιδραςτιριο Fehling οφτε δίνει τθν αλογονοωορμικι αντίδραςθ. Θ ζνωςθ Χ είναι: α. CH 3 CH 2 CΘ(ΟΘ)CH 2 CH 3 β. CH 3 CH 2 CΘ 2 CH 2 CΘ 2 ΟΘ γ. CH 3 CH 2 CH 2 CΘ(ΟΘ)CH 3 δ. CH 3 CH 2 CΘ 2 ΟCΘ 2 CH Μια ζνωςθ Χ (C 4 H 8 Ο 2 ) κατά τθν υδρόλυςι τθσ ςε όξινο περιβάλλον δίνει δφο ενϊςεισ που

12 12 αποχρωματίηουν όξινο διάλυμα KMnO 4 και θ μια από αυτζσ δίνει τθν αλογονοωορμικι αντίδραςθ. Ο ςυντακτικόσ τφποσ τθσ ζνωςθσ Χ είναι: α. μεκανικόσ προπυλεςτζρασ β. αικανικόσ αικυλεςτζρασ γ. μεκανικόσ ιςοπροπυλεςτζρασ δ. προπανικόσ μεκυλεςτζρασ. 19. Ροια από τα επόμενα αντιδραςτιρια κα οδθγιςουν, μετά από υδρόλυςθ του προϊόντοσ τουσ, ςε παραςκευι τθσ 2-πεντανόλθσ; α. προπανόνθ και μεκυλομαγνθςιοχλωρίδιο. β. ακεταλδεχδθ και βουτυλομαγνθςιοχλωρίδιο. γ. βουτανόνθ και μεκυλομαγνθςιοχλωρίδιο. δ. βουτανάλθ και μεκυλομαγνθςιοχλωρίδιο. 20. Ροια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ αντιδρά με NaHCO 3 και ελευκερϊνει αζριο; α. HCOOH β. C 6 H 5 OH γ. CH 3 OH δ. C 2 H Οι pkθδ για τουσ δείκτεσ κυανοφν τθσ βρωμοωαινόλθσ, πορωυρό τθσ βρωμοκρεςόλθσ, κυανοφν τθσ βρωμοκυμόλθσ και ωαινολοωκαλεïνθ είναι αντίςτοιχα 4,2 6,4 7,3 9,5 και κεωροφμε ότι όλοι μεταβάλλουν το χρϊμα τουσ ςε μια περιοχι ph δφο μονάδων. Ο πλζον κατάλλθλοσ δείκτθσ για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου ςθμείου μιασ ογκομζτρθςθσ διαλφματοσ HCOOH με πρότυπο διάλυμα ΚΟΘ είναι: α. το κυανοφν τθσ βρωμοωαινόλθσ β. το πορωυρό τθσ βρωμοκρεςόλθσ γ. το κυανοφν τθσ βρωμοκυμόλθσ δ. θ ωαινολοωκαλεïνθ 22. Από τισ ακόλουκεσ καρβονυλικζσ ενϊςεισ είναι πιο δραςτικι ςε αντιδράςεισ προςκικθσ ςτο καρβονφλιο θ: α. προπανάλθ β. ωαινυλο μεκυλοκετόνθ γ. προπανόνθ δ. μεκανάλθ 23. Από τισ ακόλουκεσ ενϊςεισ, με αντίδραςθ με C 2 H 5 MgBr ςε αικζρα και ςτθ ςυνζχεια υδρόλυςθ του προϊόντοσ, δίνει 3 πεντανόλθ θ: α. αικανάλθ β. προπανάλθ γ. προπανόνθ δ. μεκανικόσ αικυλεςτζρασ 24. Κατά τον ςχθματιςμό του κφριου προιόντοσ με τθν προςκικθ HCl ςε CH 3 -CH 2 CH παρατθρείται: α. μεταβολι του υβριδιςμοφ των ανκράκων 1-2 από sp 3 ςε sp 2 και ταυτόχρονα οξείδωςθ του άνκρακα 2 και αναγωγι του άνκρακα 1. β. μεταβολι του υβριδιςμοφ των ανκράκων 1-2 από sp 2 ςε sp 3 και ταυτόχρονα οξείδωςθ του άνκρακα 2 και αναγωγι του άνκρακα 1. γ. μεταβολι του υβριδιςμοφ των ανκράκων 1-2 από sp 2 ςε sp 3 και ταυτόχρονα οξείδωςθ του άνκρακα 1 και αναγωγι του άνκρακα 2. δ. μεταβολι του υβριδιςμοφ των ανκράκων 1-2 από sp 2 ςε sp 3 και οι αρικμοί οξείδωςθσ των ανκράκων δεν μεταβάλλονται. 25. Κατά τθν προςκικθ νεροφ ςτο ακετυλζνιο παράγεται τελικά ςτακερι χθμικι ζνωςθ ςτθν οποία τα άτομα του άνκρακα χρθςιμοποιοφν υβριδικά τροχιακά: α. sp και sp β. sp και sp 2 γ. sp 3 και sp 2 δ. sp και sp Ρεριζχει μόνο ς δεςμοφσ το μόριο : α. του προπανικοφ οξζοσ β. τθσ προπανάλθσ γ. του προπανονιτριλίου δ. τθσ 2-προπανόλθσ 27. Κατά τθν αναγωγι τθσ προπανόνθσ με Θ 2, ο ς δεςμόσ μεταξφ C και O μετατρζπεται από: α. sp 2 -p ςε sp 3 -p β. sp 2 -s ςε sp 3 -s γ. sp-p ςε sp2-p δ. sp-p ςε sp 3 -p Σελίδα 12

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτα τετράδιά ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα, το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:.

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ);

Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ); Οργανική χημεία Όνομα: Επίκετο: Ημ/νια: Θέμα 1 Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ); 1. Κατά τθν οξείδωςθ ενόσ ατόμου άνκρακα, θ θλεκτρονιακι του πυκνότθτα αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ δ. Κc = [CH 4 ]/[H ] Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. i A2. i A. ii A4. i A. iii ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Β Β1. -1 0-2 0 4HCl (g) + O 2(g) 2H 2 O (g) + 2Cl 2(g), ΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΘΕΜΑ A 1 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 β α δ β Σ-Σ-Λ-Λ-Σ ΘΕΜΑ B Β1: α. 12Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15 P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Προςανατολιςμού Γ -Επανάληψη

Χημεία Προςανατολιςμού Γ -Επανάληψη ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΙΟ ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Από τισ παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. γ Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ωςτό. Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. α) Από τα παρακάτω σωματίδια μπορεί να αναχθεί σε SO 2, το:

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. α) Από τα παρακάτω σωματίδια μπορεί να αναχθεί σε SO 2, το: Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την σωστή απάντηση α) Από τα παρακάτω σωματίδια μπορεί να αναχθεί σε SO 2, το: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1

Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο. Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Διαγώνισμα χημείας Κεφ. 1 ο & 2 Ο Ον/μο:.. Ημ/νια:.. Θέμα1 Α) Να χαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ και να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ: a. Όταν πρόκειται να ενωκοφν δυο άτομα, τα θλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ. Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s)

Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ. Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s) Αντιδράςεισ Οξείδωςθσ-Αναγωγισ Fe(s) + CuSO 4 (aq) Fe(s) + Cu 2+ (aq) FeSO 4 (aq) + Cu(s) Fe 2+ (aq) + Cu(s) Αρικμόσ οξείδωςθσ (ι κατάςταςθ οξείδωςθσ) ενόσ ατόμου ςε μια ζνωςθ είναι το πραγματικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Γενικά ςτοιχεία κεωρίασ από τθ Θερμοχθμεία Κατά τισ χθμικζσ αντιδράςεισ, κατά τισ μετατροπζσ δθλαδι χθμικϊν ουςιϊν ςε άλλεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου : Προςανατολιςμού Θετικών ςπουδών

Χημεία Γ Λυκείου : Προςανατολιςμού Θετικών ςπουδών 1 Χημεία Γ Λυκείου : Προςανατολιςμού Θετικών ςπουδών 1.Οξειδοαναγωγή 1.1.Αριθμόσ οξείδωςησ-οξείδωςηαναγωγή. Για τθν μελζτθ των φαινομζνων τθσ οξείδωςθσ και τθσ αναγωγισ είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Α.1 Σε δύο όμοια δοχεία Δ 1 και Δ 2 έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Στισ ερωτήςεισ 1.1 ζωσ 1.8 επιλζξτε τη ςωςτή απάντηςη: 1.1. Ποιο από τα επόμενα ςωματίδια δεν ζχει θλεκτρικό φορτίο;

Στισ ερωτήςεισ 1.1 ζωσ 1.8 επιλζξτε τη ςωςτή απάντηςη: 1.1. Ποιο από τα επόμενα ςωματίδια δεν ζχει θλεκτρικό φορτίο; Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Χημεία Α λυκείου Υλη: Δομή ατόμου-ταξινόμηςη τησ φλησ-διαλφματα-ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων-περιοδικόσ πίνακασ Επιμζλεια διαγωνίςματοσ: Μπαλαςκά Ειρήνη Αξιολόγηςη : ΘΕΜΑ 1 Στισ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Σχολικό έτος 2016-2017 Σελίδα 1 Ζήηημα 1 ο. Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ (i iv) πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: H σελίδα με τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί στο Τετράδιο των Απαντήσεων.

Προσοχή: H σελίδα με τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί στο Τετράδιο των Απαντήσεων. 24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - 20 Μαρτίου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - Διάρκεια διαγωνισμού 3 ώρες. - Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο που θα καλυφθεί αδιαφανώς, το όνομά σας, τη διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1.Βασικές έννοιες. 1.1.Η έννοια του mol

1.Βασικές έννοιες. 1.1.Η έννοια του mol 1 Χημεία Β Λυκείου-Χ.Κ.Φιρφιρής 1.Βασικές έννοιες 1.1.Η έννοια του mol 1.1.1. Να ςυμπλθρϊςετε ςωςτά τθν παρακάτω θμιτελι πρόταςθ : Το 1 είναι ποςότθτα φλθσ που περιζχει Ν Α αρικμό ςωματιδίων. 1.1.. Να

Διαβάστε περισσότερα

2NaCl αφού δε συμμετέχει

2NaCl αφού δε συμμετέχει ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣOΜΟΙΩΣΗΣ 016 xhmeiastokyma ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α. γ Α. δ Α. β Α5. β Α6. Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων και αναγωγή η πρόσληψη ηλεκτρονίων. Το NaCl είναι ιοντική ένωση. Το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου

Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου Πλα τα Σωςτό-Λάκοσ τθσ τράπεηασ κεμάτων για τθ Χθμεία Αϋ Λυκείου 1 ο κεφαλαιο 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκφπτει όταν το άτομο του Na προςλαμβάνει ζνα θλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ,όταν αποβάλλει ζνα θλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται μέχρι να αποκατασταθεί η ισοοροπία μπορεί να είναι :

Το ποσό θερμότητας που εκλύεται μέχρι να αποκατασταθεί η ισοοροπία μπορεί να είναι : ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΜΑ 1 A. Το στοιχείο της τρίτης περιόδου, του οποίου το χλωρίδιο έχει το μικρότερο σημείο βρασμού έχει

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 003 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη, 9 Ιουνίου 005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. O μέγιστος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων εξετάσεων Χημεία Γ Λυκείου

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων εξετάσεων Χημεία Γ Λυκείου Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων εξετάσεων Χημεία Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α 1 έως και Α 5 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια από τις επόμενες ενώσεις είναι περισσότερο δραστική σε αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

27 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-09-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 Τετάρτη, 7 Μαΐου 009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο μέγιστος αριθμός ατομικών τροχιακών του φλοιού n = 4 είναι Α. 2 Β. 8 Γ. 10 Δ. 16 Ε. 32 2. Για κάθε τιμή του κβαντικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις A1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις A1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΘΕΜΑ 1 Ο. 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. ΜΑΘΗΜΑ...ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. Να σηµειώσετε κάτω από κάθε ουσία - σώµα τη λέξη οξύ ή βάση. NH + HCl NH + Cl + 3 4 H 0+ HCOOH H + HCOO + 2 3 NH + H O NH + H O + + 4 2 3 3 HPO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. 1-β 2-γ 3-α 4-δ Α6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ο ένας από τους δεσμούς μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Για το ιόν α. β. γ.

Διαβάστε περισσότερα

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5

A2. Ποια τετράδα κβαντικών αριθμών είναι αδύνατη: α. (4, 2, -1, +½) β. (2, 0, 1, -½) γ. (3, 1, 0, -½) δ. (4, 3, -2, +½) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 02 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Στέφανος Γεροντόπουλος, Μαρία Ρήγα, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Σύμφωνα με τη μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 ΤΑΞΗ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. δ Α5. α. λάθος β. λάθος γ. λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/4/2017 ΕΩΣ 22/4/2017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Ποιο είναι το σύνολο των π δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του CH 2 =CH C CH; α. ύο. β. Τρεις. γ. Τέσσερις. δ. Πέντε.

Μονάδες Ποιο είναι το σύνολο των π δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του CH 2 =CH C CH; α. ύο. β. Τρεις. γ. Τέσσερις. δ. Πέντε. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ν Ε Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης. Ισχύει ότι: Α. E 1 ΔH = E 3 Σελίδα 1 από 7 g g g Δ g

σύμφωνα με τη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης. Ισχύει ότι: Α. E 1 ΔH = E 3 Σελίδα 1 από 7 g g g Δ g ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.4. να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα