Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ"

Transcript

1 1 Επεςνηηική Επγαζία Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 1 Βαζιλοπούλοσ Θεοδώρα-Δσαγγελία 2 Κφνζηανηινίδοσ Δλιζάβεη-Ανδριάνα 3 Σζακλής Παναγιώηης 4 1 Φσζικοθεραπεσηής 2 Φσζικοθεραπεύηρια 3 Φσζικοθεραπεύηρια 4 Αναπληρωηής Καθηγηηής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Φσζικοθεραπεσηής, Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής, Εργοθσζιολόγος PhD Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο,.Δ.Τ.Π., Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο Σηοισεία Επικοινωνίαρ: Όνομα: Λπξίηζεο Θ. Μάξθνο-Βαιζάκεο Γιεύθσνζη: Υξηζηνπνύινπ 4, Σ.Κ , Θεζζαινλίθε Σηλέθφνα: ,

2 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σκοπόρ: θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. Μέθοδορ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ. Κάζε αζζελήο απάληεζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ηαηξό. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζ/λίθεο. Αποηελέζμαηα: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ζπλήζσο θαζπζηεξεί (ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο). Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Σόζν ζηνπο άληξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ν απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο (ζηαηηθό επάγγεικα θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο (δπλακηθό επάγγεικα, νηθηαθή ελαζρόιεζε). Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα (52,5%) θαη ηνπ θζηλνπώξνπ (45%). Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία (93%). Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο

3 3 ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ζεσξνύλ όηη ε ρξόληα πάζεζή ηνπο είλαη αηηία δαπάλεο ελόο ζεκαληηθνύ πνζνζηνύ από ην ζύλνιν ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ θαη ζπλαθώλ εμόδσλ ηνπο, ελώ ζπρλά θαζηζηά θαη ηελ εξγαζία ηνπο αδύλαηε γηα αξθεηέο εκέξεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. Σςμπεπάζμαηα: Απαηηείηαη έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο, ηαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, θαζώο θαη ππεύζπλε ελεκέξσζεπιεξνθόξεζε. Σέινο, ζπζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξόιεςε ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Λέξειρ κλειδιά: επιδημιολογία, τρόνιες παθήζεις ζπονδσλικής ζηήλης.

4 4 ΔΗΑΓΧΓΖ: Η ζύγρξνλε αξζξνγξαθία θαη έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθνζεξαπείαο έρεη έλα ζαθή ζεκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό: ηελ ηόζν ζπνπδαία κα θαη πνιύπαζε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αλάκεζα ζηα αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο αξκνδηόηεηαο, απηά πνπ απαληώληαη ζπρλόηεξα θη άξα δηθαηνινγεκέλα απαζρνινύλ ηηο πεξηζζόηεξεο επίζεκεο κειέηεο παγθνζκίσο, είλαη νη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ νκάδα ησλ κπνζθειεηηθώλ θαθώζεσλ. Έηζη, ηα ζπλήζε θαηάγκαηα, εμαξζξήκαηα ή ππεμαξζξήκαηα ησλ νζηώλ θαη ζπλδέζκσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ είλαη αληηθείκελα κειέηεο ζ απηή ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, πεξηπηώζεηο δνκηθώλ παξακνξθώζεσλ όπσο ν επζπαζκόο θαη ε ζθνιίσζε θαη ζηαηηθήο αηηηνινγίαο ζπκπηώκαηα ή ιεηηνπξγηθέο παζήζεηο όπσο ηα δηάθνξα ζύλδξνκα, νη θήιεο θαη νη αξζξίηηδεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπληζηνύλ ρξόληεο θαηαζηάζεηο, ηέηνηεο πνπ απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ, αλ ζα πξέπεη νη αζζελείο λα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ παζνινγία ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ (Binkley et al, 1993 & Twomey, 1992) θαη ηα ζπκπηώκαηα (DeRosa et al, 1992) ή αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αληθαλόηεηα (Krause et al, 1987 & Waddell, 1987). Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ γηα κηα ζύκθσλε θαηάηαμε ησλ αζζελώλ, έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα ειάρηζηεο ειεγρόκελεο θαιά εξεπλεηηθέο κειέηεο, γηα λα ζηεξίμνπλ έγθπξεο θαη αμηόπηζηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Rothstein, 1993). Οη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη αληθαλόηεηεο δελ είλαη γλσζηνί ηελ ώξα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. πλήζσο ην 80% κε 90% ησλ νμέσλ ηξαπκαηηζκώλ επνπιώλνληαη κέζα ζ'

5 5 έλαλ κήλα (Butler, 1990). Οη αληθαλόηεηεο ζα εμαξηεζνύλ από ηελ έθηαζε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Αλ εκπιέθεηαη ν λσηηαίνο κπειόο, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ επίπεδα ηέιεηαο παξάιπζεο. Αλ εκπιέθνληαη λεπξηθέο ξίδεο (επίζεο ε ηππνπξίδα ), κπνξεί λα εκθαληζηεί δηαθόξσλ βαζκώλ κπτθή αδπλακία ζε ζπγθεθξηκέλε κπνηόκηα, ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηηο θαζεκεξηλέο πξνζσπηθέο ή εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Οη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ άλσ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ώκσλ θαη ησλ ρεξηώλ- νη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ θάησ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θάησ άθξσλ, εηδηθά θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο θόξηηζεο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα ζύλδξνκα ρξόληνπ πόλνπ σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκώλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν βαζκόο ηεο αληθαλόηεηαο ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ςπρνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο, θνηλσληθνύο παξάγνληεο θαη κε ηηο πξώηεο επηπηώζεηο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ παξά κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζηνύο πνπ εκπιέθνληαη (Hellsing et al, 1994 & Krause et al, 1994). ηε κεραληθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αλάγεηαη ε εμήγεζε ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νμέα ζπκπηώκαηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ησλ αξζξώζεσλ θαη ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. Σα πξνβιήκαηα ζηάζεο απνηεινύλ ζπρλά ηελ πξσηαξρηθή αηηία ή κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνύ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη κπνζθειεηηθέο βιάβεο από ιαλζαζκέλε ζηάζε ή από ηξαπκαηηζκό πεξηιακβάλνπλ κπτθή αδπλακία, κεησκέλε αληνρή ησλ ζηαζηθώλ κπώλ, πεξηνξηζκέλν αξζξηθό εύξνο θίλεζεο ή πεξηνξηζκέλε κπτθή ειαζηηθόηεηα. Οη βιάβεο απηέο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθηειεί επαλαιακβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ή λα δηαηεξεί παξαηεηακέλεο ζηάζεηο, ρσξίο λα πξνθαιεί επαλαηξαπκαηηζκό ή λα ππνθέξεη από επώδπλα ζπκπηώκαηα. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ

6 6 έρνπλ ππνζηεί ηξαπκαηηζκό κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη ηε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπο ή ηα πξνβιήκαηα ειαζηηθόηεηαο θαη δύλακεο, ή κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη πώο λα αλαθνπθίζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηάζε. ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνληαη θνηλά πξνβιήκαηα ζηάζεο, ηα νπνία ελνρνπνηνύληαη γηα πνιιέο ππνμείεο θαη ρξόληεο θαηαζηάζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Λόγσ ηεο θύζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ, ζπλήζσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηαησλίδνπλ ην πξόβιεκα. Οη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ: 1. Αληζνξξνπίεο κεηαμύ ηνπ κήθνπο θαη ηεο δύλακεο ησλ κπώλ γύξσ από ηελ άξζξσζε νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε κεραληθή ηεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο ή ζε κε θπζηνινγηθέο δπλάκεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο κπο. 2. Απόηνκε ή ππεξβνιηθή επαλαιακβαλόκελε έθθεληξε απαίηεζε από ηνπο κπο, νη ν- πνίνη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληέμνπλ ην θνξηίν, νδεγεί ζε ξήμε ηνπ ηζηνύ, θπξίσο ζηε κπνηελόληηα πεξηνρή. 3. Μπτθή αδπλακία ή αληθαλόηεηα αληαπόθξηζεο ζε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηζρύνο ν- δεγεί ζε κπτθή θόπσζε, κε κεησκέλεο ηθαλόηεηεο ζπζηαιηηθόηεηαο θαη απνξξόθεζεο θξαδαζκνύ θαη απμεκέλε ηάζε ζηνπο ππνζηεξηθηηθνύο ηζηνύο. 4. Καθή επζπγξάκκηζε ησλ νζηώλ ή ειιηπήο δνκηθή ππνζηήξημε, ε νπνία πξνθαιεί ιαλζαζκέλε κεραληθή ζηε κεηαβίβαζε ηεο δύλακεο ζηηο αξζξώζεηο (ειάρηζηε ζηαζεξόηεηα ζηελ άξζξσζε). 5. Αιιαγή ζηε ζπλεζηζκέλε έληαζε ή ζηηο ζπλεζηζκέλεο απαηηήζεηο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο αύμεζε ή αιιαγή ζε κηα άζθεζε ή ζ' έλα θαζηεξσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή ζηηο απαηηήζεηο κηαο εξγαζίαο.

7 7 6. Δπηζηξνθή ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνιύ γξήγνξα κεηά από έλαλ ηξαπκαηηζκό, όηαλ ε κπνηελόληηα κνλάδα είλαη αθόκε πνιύ αδύλακε θαη θαζόινπ έηνηκε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 7. Παξαηεηακέλεο άβνιεο ή αδέμηεο ζέζεηο ή θηλήζεηο πνπ ζέηνπλ ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο ζε κεραληθό κεηνλέθηεκα ην νπνίν νδεγεί ζε ζηαζηθή θόπσζε ή ηξαπκαηηζκό. 8. Πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο όπσο εξγνλνκηθά αθαηάιιεινο εξγαζηαθόο ρώξνο, ππεξβνιηθό ςύρνο, ζπλερόκελε δόλεζε ή αθαηάιιειε επηθάλεηα ζηήξημεο βάξνπο (ζε ζηάζε, βάδηζε ή ηξέμηκν) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζ' έλαλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο παξάγνληεο. 9. Ηιηθηαθνί παξάγνληεο, όηαλ ην άηνκν επηρεηξεί δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύζε λα ε- θηειέζεη λεόηεξνο, αιιά νη ηζηνί δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα αληέμνπλ ηελ παξαηεηακέλε ηάζε. 10. Πξνπνλεηηθά ιάζε όπσο ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ κεζόδσλ έληαζεο, πνζνύ, ε- μνπιηζκνύ ή ζπλζεθώλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ νδεγνύλ ζε κε θπζηνινγηθέο ηάζεηο. 11. πρλά έλαο ζπλδπαζκόο αξθεηώλ ηέηνησλ παξαγόλησλ θαίλεηαη όηη πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα. Πνιιέο από ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο απνηεινύλ κέζα από ηε ρξνληόηεηά ηνπο έλα επηδεκηνινγηθό θαηλόκελν κε πνηθίιεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο, πέξα από απηέο ηεο πγείαο. θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ πνπ

8 8 αθνξνύζε ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, δηαγλσζηηθά θαη ινηπά δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ θάζε αζζελνύο θαζώο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξόληαο παζήζεσο αιιά θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θαη γεληθόηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ ζρεηηθά κε απηή. Δθαξκόζηεθε θπξίσο ν θιεηζηόο ηύπνο εξσηήζεσλ αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν αλνηθηόο. Σέινο, ππήξρε θαη επηπξόζζεηε πξναηξεηηθή έλδεημε γηα ζεκείσζε νπνησλδήπνηε παξαηεξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ έξεπλα. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά επί ηνηο εθαηό πνζνζηά θαη θξίζεθε ζθόπηκν λα δηαρσξηζηνύλ ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ηελ πάζρνπζα πεξηνρή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (απρέλαο-σκηθή δώλε θαη νζθύ-ππειηθή δώλε). Κάζε αζζελήο ππνρξενύηαλ λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε επίζεκα δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ππεύζπλν ηαηξό (κε κέζν όξν ρξνληόηεηαο ησλ παζήζεσλ ηα 9 έηε). Σν δείγκα επηιέρζεθε κέζα από κηα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο θη αθνξά θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ δπηηθώλ πεξηρώξσλ ηεο θη άξα ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζζαινλίθεο (παξάξηεκα Γηνηθεηεξίνπ). Η ζπιινγή θη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από 10/10/2003 έσο 15/04/2004, ελώ ε κνξθνπνίεζε εξγαζίαο νινθιεξώζεθε ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 28/06/2004 έσο 30/08/2004). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην εξσηεκαηνιόγην ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο. ηε ρξνληθή απηή κεζνιάβεζε ηα ζπκπηώκαηα

9 9 ζηνπο άληξεο επηδεηλώζεθαλ ζε πνζνζηό 85%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 11% θαη βειηηώζεθαλ ζην 4% ελώ ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώζεθαλ ζην 78%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 20% θαη βειηηώζεθαλ ζην 2%. Σν θύξην-α ζύκπησκα-ηα (ηη νδήγεζε ηνλ αζζελή ζηνλ ηαηξό) γηα ηνπο άλδξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα ήηαλ: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), θεθαιαιγία (84%), θαη ζηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), αδπλακία-δπζθηλεζία (71%). Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ήηαλ: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε (48%), ελώ ζηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), αδπλακία-δπζθηλεζία (55%). Η θύξηα δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνπο άλδξεο ππήξμε ε εμήο: απρεληθέο (απρεληθό ζύλδξνκν, απρεληθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, απρεληθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 33%, ζσξαθννζθπτθέο (νζθπαιγία, ηζρηαιγία, νζθπντζρηαιγία, νζθπτθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, εθθπιηζηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ζπνλδπιόιπζε, ζπνλδπινιίζζεζε, ζθνιίσζε, θύθσζε, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 67%. Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα -σο πξνο ηηο ζέζεηο- (νδεγόο, ππάιιεινο γξαθείνπ, θιπ) θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, θαθελείν, αλάγλσζε, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε δπλακηθό επάγγεικα (εξγάηεο, κεηαθνξέαο, νηθνδόκνο, ραιθνπξγόο, θιπ). ηηο γπλαίθεο ε αληίζηνηρε δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ήηαλ: απρεληθέο: 58%, ζσξαθννζθπηθέο: 42%. Πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα (γαδώηξηα, θόπηξηα, παηξνλίζη, πσιήηξηα, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ νηθηαθή ελαζρόιεζε θαη ηηο θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, πιέμηκν-θέληεκα, αλάγλσζε, ρεηξνηερλίεο, θιπ). ηε

10 10 δηάγλσζε ζπλέβαιαλ παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, θπξίσο αθηηλνινγηθόο έιεγρνο (απιόο, CT, MRI, θιπ) ζε πνζνζηό 62% γηα ηνλ απρέλα θαη 74% γηα ηελ νζθύ ζηνπο άληξεοπεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δέθα εηώλ- θαη ζηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηό 53% θαη 86% γηα ηνλ απρέλα θαη ηελ νζθύ αληίζηνηραπεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε εηώλ. Ο κέζνο όξνο ηεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ γηα ηνπο άληξεο ήηαλ 60.4 έηε (46 έσο 83 εηώλ) θαη γηα ηηο γπλαίθεο 55.6 έηε (24 έσο 76 εηώλ). Όζνλ αθνξά ζηε ρξνληόηεηα ηεο πάζεζεο (κέζνο όξνο από ην πξώην-α ζύκπησκα-ηα σο ηώξα) γηα ηνπο άληξεο ήηαλ ζηνλ απρέλα ηα 8 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 11 έηε. ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο νζθύνο λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηνπ απρέλα. Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ηα 5 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 12 έηε. ηα δύν ηξίηα ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ απρέλα λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηεο νζθύνο. ηνηρεία ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1. Γηα ηελ επνρή πνπ εκθαλίζηεθε πξώηα ε πάζεζε νη άλδξεο απάληεζαλ: ρεηκώλαο: 52%, θζηλόπσξν: 46%, θαινθαίξη: 2% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 53%, θζηλόπσξν: 44%, θαινθαίξη: 3% ελώ γηα ηελ επνρή πνπ ζπλήζσο επαλεκθαλίδεηαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο πάζεζεο νη άλδξεο: ρεηκώλαο: 62%, θζηλόπσξν: 33%, θαινθαίξη: 5% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 58%, θζηλόπσξν: 40%, θαινθαίξη: 2%. Σα ζπκπηώκαηα κε ηελ επαλεκθάληζή ηνπο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εκθάληζή ηνπο, γεληθά (σο πξνο ηελ έληαζε, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα) ζηνπο άλδξεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 23%, είλαη ζηάζηκα ζην 76% θαη βειηηώλνληαη ζην 1% ελώ γηα ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 28%, είλαη ζηάζηκα ζην 72% θαη βειηηώλνληαη ζην 0%.

11 11 Ο κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη πξώηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο ήηαλ 4,5 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 2,25 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Μεηά ηελ πξώηε ζπλεδξία ηα ζπκπηώκαηα ζηνπο άλδξεο βειηηώζεθαλ ζε πνζνζηό 92%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 7% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 1% ελώ ζηηο γπλαίθεο βειηηώζεθαλ ζην 94%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 4% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 2%. ηελ εξώηεζε αλ ιακβάλεη ν αζζελήο ηα πξνζσπηθά κέηξα πξνθύιαμεο-πξόιεςεο πνπ ππέδεημε ν ηαηξόο/θπζηθνζεξαπεπηήο νη άλδξεο απάληεζαλ λαη ζε πνζνζηό 8% θη όρη ζην 92% ελώ νη γπλαίθεο είπαλ λαη ζε πνζνζηό 12% θη όρη ζην 88%. Σα ηξία ηέηαξηα από ηνπο αζζελείο ζεσξνύλ όηη ε ακέιεηα απηή νθείιεηαη γηα ηε ρξνληόηεηα θαη ηελ επηδείλσζε ηεο πάζεζήο ηνπο. ε πνζνζηό 64% ηνπ ζπλόινπ ησλ αζζελώλ απαληήζεθε όηη ηα έμνδα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηηο θπζηθνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ηεο ρξόληαο πάζεζήο ηνπο απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε δαπάλε απηνύ ηνπ είδνπο ελώ νη κηζνί αζζελείο, ηόζν άληξεο όζν θαη γπλαίθεο, αλέθεξαλ όηη εμαληινύλ ηελ εξγαζηαθή άδεηα γηα ηελ αλάξξσζή ηνπο. ηνπο πίλαθεο 2, 3 θαη 4 ζπλνςίδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα. ΤΕΖΣΖΖ: Πνιύο ιόγνο έρεη γίλεη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο έρεη απνδεηρηεί ν ζπζρεηηζκόο απηόο θαη θάπνηνη από ηνπο παξάγνληεο είλαη νη αθόινπζνη: ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: πγθξηηηθά κε ηνπο κε παρύζαξθνπο αζζελείο, νη παρύζαξθνη είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηάζνπλ δηζθνπάζεηεο θαη ξηδηηηθά ζεκεία, θαη αθόκε θαη ν ίδηνο ν πόλνο παξνπζηάδεηαη πην έληνλνο (Fanuele et al, 2002).

12 12 ΤΓΓΔΝΔΙ ΓΤΜΟΡΦΙΔ ΣΗ ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ: Η ηδηνπαζήο ζθνιίσζε, ε ιόξδσζε θαη ε ζθνιίσζε ηεο νζθπτθήο κνίξαο (Perennou et al, 1994), ν επζπαζκόο ηεο απρεληθήο κνίξαο θαη ε θύθσζε, αλ θαη δελ ζπζρεηίδνληαη απόιπηα κε ηελ πξόθιεζε ελνριήζεσλ, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο γηα εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζηνπο πάζρνληεο. ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 1992 ζηηο Η.Π.Α. πξνέθπςε όηη ην 61% ησλ αζζελώλ πνπ αλέθεξαλ ρξόλην πόλν ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε παξνπζίαδαλ επίζεο ηδηνπαζή ζθνιίσζε πνπ δελ είρε αληηκεησπηζηεί (Weinstein et al, 2003). Οη ζπγγελείο δπζκνξθίεο ζρεηίδνληαη κε ρξόληεο ζπνλδπιηθέο παζήζεηο όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ παξνύζα εξγαζία. ΗΛΙΚΙΑ: Δίλαη ζαθέο όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ πξνθαινύλ πην έληνλα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Cvijetic et al, 2000). Η νζηενπόξσζε πνπ είλαη ζύλεζεο εύξεκα ζε γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε ζεσξείηαη όηη δελ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε νζηενθύησλ ζηελ απρεληθή κνίξα (Jones et al, 1995). Η παξνύζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηνλ πξνδηαζεζηθό παξάγνληα ηεο ειηθίαο. ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ε ό,ηη αθνξά ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα ιέγακε όηη ηζρύεη ην ξεηό Παλ κέηξνλ άξηζηνλ. ε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 19 Δπξσπατθέο ρώξεο απνδείρηεθε όηη εκεξήζηα άζθεζε 30 ιεπηώλ π.ρ. πεξπάηεκα ή πνδήιαην έρεη ζπλδεζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ελώ αληίζεηα ππεξβνιηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ιόγσ επαγγέικαηνο ή εμαηηίαο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αληίζεηα απνηειέζκαηα (Silman et al, 1997 Evans et al, 1997). Απηό ηζρύεη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο.

13 13 ΚΑΠΝΙΜΑ: Αλ θαη δελ ζπλδέεηαη απόιπηα κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, σζηόζν κία ζεηξά εξεπλώλ απέδεημε όηη νη θαπληζηέο εκθαλίδνπλ πην έληνλα θαη δηαξθή ζπκπηώκαηα πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε από ηνπο κε θαπληζηέο (Scott et al, 1999 & Vogt et al, 2002). ΦΤΛΟ: ηα δύν θύια δηαθνξνπνηείηαη ηόζν ην πνζνζηό δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, όζν ε πεξηνρή εθδήισζεο. Έηζη, νη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα πξόβιεκα ζηελ νζθπτθή κνίξα ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ πην ζπρλά πξόβιεκα ζηνλ απρέλα (McGeary et al, 2003). Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ππήξμαλ θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ: Όζνλ αθνξά ζηα επξσπατθά δεδνκέλα, ςειόηεξα πνζνζηά δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο παξνπζηάδνληαη ζηα θαλδηλαβηθέο ρώξεο (O Neil et al, 1996). ε κηα επξεία νιιαλδηθή έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη πεξίπνπ ην 75% ησλ αζζελώλ ηεο ρεηξνπξαθηηθήο ηαηξηθήο αθνξά ζηνπο ρξόληνπο αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Rubinstein et al, 2000). Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο έρνπλ απνδείμεη ην ρακειό ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππόινηπνπο πιεζπζκνύο πνζνζηό αγθπινπνηεηηθήο ζπνλδπιίηηδαο ζην Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο (Alamanos et al, 2004) ελώ έξεπλα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαηέιεμε όηη ην ρακειό πνζνζηό εκθάληζεο ζθνιίσζεο δπζηπρώο δελ είλαη αμηόπηζην (Karachalios et al, 1999). Δθηόο από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα ζηε ρξνληόηεηα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όπσο: ΓΙΑΓΝΧΗ: Βαζηθόηαην παξάγνληα γηα ηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζηνπο δίζθνπο απνηειεί ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Komori et al, 2002 & Raspe et al, 1998). Τπάξρεη κηα

14 14 κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαγλσζηηθώλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία θάπνησλ ρξόλησλ θιηληθώλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ ίζσο δηαθεύγνπλ ηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν. Η εξγαζία καο έδεημε όηη ζπρλά νη αζζελείο εκπηζηεύνληαη παιηέο θαη πξνθαλώο αθαηάιιειεο αθηηλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο. ΠΡΟΓΝΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ: ε παιαηόηεξε έξεπλα ν επαλεκθαληδόκελνο, ρξόληνο πόλνο ζηα ζύλδξνκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ραξαθηεξίζηεθε σο ζπλεζέζηεξα κε ζεξαπεύζηκνο. ηελ ίδηα κειέηε, σο παξάγνληεο πξόιεςεο ζπληζηώληαη ε ειάηησζε ηεο θνξηηθήο εξγαζίαο, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ζσζηή εξγνλνκία ζην επαγγεικαηηθό, αζιεηηθό θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε (Dwyer, 1987). Άιιε κειέηε είρε θαηαιήμεη ζηε ζρέζε κεγάιεο ειηθίαο, ελήιηθεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη βαξένο επαγγέικαηνο κε ην ρξόλην νζθπτθό πόλν ελώ πξνιεπηηθά ζεσξνύηαλ όηη ιεηηνπξγνύζε ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε σο ζπλέρεηα ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηα ζρνιηθά ρξόληα θαη ε επηινγή ηεο εξγαζίαο (Burton et al, 1989). ε πξόζθαηε έξεπλα αμηνινγήζεθαλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αληθαλόηεηα εξγαζίαο πνπ επέξρεηαη έκκεζα ιόγσ ηνπ ρξόληνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ αιιά επηθξάηεζαλ νη ςπρνινγηθνί, παξά νπνηνηδήπνηε άιινη (Lechmann et al, 2003). ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ: Καηαξρήλ είλαη πηα απνδεθηό όηη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρνπλ επαλεθηηκεζεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ελόο αηόκνπ πνπ πάζρεη (Fanuele et al, 2000). ε επξεία ακεξηθαληθή έξεπλα αλάκεζα ζηηο δέθα πην δαπαλεξέο δηαηαξαρέο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηέηαξηε ππήξμε ν κεραληθήο αηηίαο νζθπτθόο πόλνο θη έβδνκε ε δπζιεηηνπξγία ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Goetzel et al, 2003). πζρεηηζκόο έγηλε θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ εκθάληζε θάπνησλ παζήζεσλ ζε γεξκαληθή

15 15 έξεπλα όπνπ νη δηζθνπάζεηεο απνηέιεζαλ θύξηα αζζέλεηα ησλ θαηώηεξσλ ηαμηθώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ (Helmert et al, 1994). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαζπζηεξεί εμαηηίαο ηεο ακέιεηαο ησλ αζζελώλ- ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη από παξαθιηληθνύο έιεγρνπο. Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα απηώλ ησλ παζήζεσλ. Ο απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο, ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα θαη ηνπ θζηλνπώξνπ. Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία. Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο, θαηάζηαζε πνπ ηνπο θνζηίδεη ηόζν ζε ρξήκα όζν θαη ζε ρξόλν. ΠΡΟΣΑΔΙ: Έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο. Σαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. Τπεύζπλε ελεκέξσζε- πιεξνθόξεζε. πζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία πξόιεςε ηεο

16 16 παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κε επξύηεξν θαη κεγαιύηεξν δείγκα, πεξηζζόηεξεο πεξηγξαθηθέο παξακέηξνπο θη αλαιπηηθόηεξν ζπζρεηηζκό παξακέηξσλ (παρπζαξθία, θάπληζκα, γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θιπ). ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ: Δπραξηζηνύκε ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Α Φπζηθνζεξαπεπηεξίνπ Ι.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο θαζώο θαη όινπο ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 1. Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Karakatsanis A, Siozos C, Drosos AA. Epidemiology of ankylosing spondylitis in Northwest Greece, Rheumatology (Oxford). 2004; 43(5): Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Siozos C, Psychos DN, Tympanidou M, Drosos Epidemiology of psoriatic arthritis in northwest Greece, AA. J Rheumatol. 2003; 30(12): Burton AK, Tillotson KM, Troup JD. Prediction of low-back trouble frequency in a working population. Spine. 1989; 9: Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. Θεξαπεπηηθέο αζθήζεηο-βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο. Θεζζαινλίθε: ηώθεο 2003; θεθ. 7: , θεθ. 14: θεθ. 15: Cvijetic S, McCloskey E, Korsic M. Vertebral osteophytosis and vertebral deformities in an elderly population sample. Wien Klin Wochenschr. 2000; 112(9):

17 17 6. Dvorak J. Epidemiology, physical examination, and neurodiagnostics. Spine. 1998; 23(24): Dwyer AP. Backache and its prevention. Clin Orthop. 1987; 222: Evans W, Jobe W, Seibert C. A cross-sectional prevalence study of lumbar disc degeneration in a working population. Spine. 1989; 14(1): Evans TH, Mayer TG, Gatchel RJ. Recurrent disabling work-related spinal disorders after prior injury claims in a chronic low back pain population. Spine J. 2001; 1(3): Fanuele JC, Abdu WA, Hanscom B, Weinstein JN. Association between obesity and functional status in patients with spine disease. Spine. 2002; 27(3): Fanuele JC, Birkmeyer NJ, Abdu WA, Tosteson TD, Weinstein JN. The impact of spinal problems on the health status of patients: have we underestimated the effect? Spine. 2000; 25(12): Goetzel RZ, Hawkins K, Ozminkowski RJ, Wang S. The health and productivity cost burden of the "top 10" physical and mental health conditions affecting six large U.S. employers in J Occup Environ Med. 2003; 45(1): Helmert U, Shea S. Social inequalities and health status in western Germany. Public Health. 1994; 108(5): Heliovaara M, Knekt P, Aromaa A. Incidence and risk factors of herniated lumbar intervertebral disc or sciatica leading to hospitalization. J Chronic Dis. 1987; 40(3):251-8.

18 Jones G, Nguyen T, Sambrook PN, Kelly PJ, Eisman JA. A longitudinal study of the effect of spinal degenerative disease on bone density in the elderly. J Rheumatol. 1995;5: Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K. Ten-year follow-up evaluation of a school screening program for scoliosis. Is the forwardbending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine. 1999; 24(22): Komori H, Okawa A, Haro H, Shinomiya Ki K. Factors predicting the prognosis of lumbar radiculopathy due to disc herniation. J Orthop Sci. 2002; 7(1): Koukourakis I, Giaourakis G, Kouvidis G, Kivernitakis E, Blazos J, Koukourakis M. Screening school children for scoliosis on the island of Crete. J Spinal Disord. 1997; 10(6): Kovacs FM, Gestoso M, Gil del Real MT, Lopez J, Mufraggi N, Mendez JI. Risk factors for non-specific low back pain in schoolchildren and their parents: a population based study. Pain. 2003; 103(3): LeBlanc R, Labelle H, Rivard CH, Poitras B. Relation between adolescent idiopathic scoliosis and morphologic somatotypes. Spine. 1997; 22(21): Lehmann TR, Spratt KF, Lehmann KK. Predicting long-term disability in low back injured workers presenting to a spine consultant. Spine. 1993; 8: McGeary DD, Mayer TG, Gatchel RJ, Anagnostis C, Proctor TJ. Gender-related differences in treatment outcomes for patients with musculoskeletal disorders. Spine J. 2003; 3(3):

19 O'Neill TW, Felsenberg D, Varlow J, Cooper C, Kanis JA, Silman AJ. The prevalence of vertebral deformity in european men and women: the European Vertebral Osteoporosis Study. J Bone Miner Res Jul;11(7): Perennou D, Marcelli C, Herisson C, Simon L. Adult lumbar scoliosis. Epidemiologic aspects in a low-back pain population. Spine. 1994; 19(2): Piazzi A, Bollino G, Mattioli S. Spinal pathology in self-employed truck drivers. Med Lav. 199; 82(2): Raspe H, Raspe A, Holzmann M, Leidig G, Scheidt-Nave C, Felsenberg D, Banzer D, Matthis C. The reliability of radiologic findings for differential diagnosis of vertebral osteoporosis. Med Klin (Munich). 1998; 93 (Suppl.2): Salminen JJ, Erkintalo MO, Pentti J, Oksanen A, Kormano MJ. Recurrent low back pain and early disc degeneration in the young. Spine ; 24(13): Scott SC, Goldberg MS, Mayo NE, Stock SR, Poitras B. The association between cigarette smoking and back pain in adults. Spine. 1999; 24(11): Silman AJ, O'Neill TW, Cooper C, Kanis J, Felsenberg D. Influence of physical activity on vertebral deformity in men and women: results from the European Vertebral Osteoporosis Study. Bone Miner Res. 1997; 12(5): Soucacos PN, Zacharis K, Soultanis K, Gelalis J, Xenakis T, Beris AE. Risk factors for idiopathic scoliosis: review of a 6-year prospective study. Orthopedics. 2000; 23(8): Violante FS, Fiori M, Fiorentini C, Risi A, Garagnani G, Bonfiglioli R, Mattioli S. Associations of psychosocial and individual factors with three different categories of back disorder among nursing staff. J Occup Health. 2004; 46(2):100-8.

20 Vogt MT, Hanscom B, Lauerman WC, Kang JD. Influence of smoking on the health status of spinal patients: the National Spine Network database. Spine. 2002; 27(3): Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. JAMA. 2003; 289(5): ΠΗΝΑΚΔ: Πίνακας 1: ηοιτεία δείγμαηος. Πίνακαρ 1 ηλικία επάγγελμα δραζηηριόηηηες δπλακηθό: 62% δπλακηθέο: 54% άνηρες 60.4 έηε ζηαηηθό: 38% θαζηζηηθέο: 46% ζηαηηθό: 32% θαζηζηηθέο: 58% δπλακηθό: γσναίκες 55.6 έηε 17% δπλακηθέο: 42% νηθηαθά: 51% διάγνφζη πάθηζης απρέλα: 33% ζώξαθνονζθύνο: 67% απρέλα: 58% ζώξαθνονζθύνο: 42% τρονιόηηηα πάθηζης απρέλα: 8 έηε ζώξαθνονζθύνο: 11 έηε απρέλα: 5 έηε ζώξαθνονζθύνο: 12 έηε

21 21 Πίνακας 2: Σο κύριο ζύμπηφμα και πόηε οδήγηζε ηον αζθενή ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή. Πίνακαρ 2 κύριο ζύμπηφμα τρονικό διάζηημα από ηην εμθάνιζη ηοσ ζσμπηώμαηος φς ηην ιαηρική διάγνφζη τρονικό διάζηημα από ηην ιαηρική διάγνφζη φς ηη θσζικοθεραπεσηική ζσνεδρία γηα ηνλ απρέλα: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), γηα ηνλ απρέλα: 2 κήλεο γηα ηνλ απρέλα: 3 έηε θεθαιαιγία (84%) άνηρες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), γηα ηελ νζθύ: 3 κήλεο γηα ηελ νζθύ: 6 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (71%) γηα ηνλ απρέλα: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε γηα ηνλ απρέλα: 2 εβδνκάδεο γηα ηνλ απρέλα: 6 κήλεο (48%) γσναίκες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), γηα ηελ νζθύ: 1 κήλαο γηα ηελ νζθύ: 4 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (55%)

22 22 Πίνακας 3: Δπίζκευη ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή μεηά ηην επανεμθάνιζη ηφν ζσμπηφμάηφν μέζα ζηη τρονιόηηηα ηης παθήζεφς. Πίνακαρ 3 νέα επίζκευη ζηον νέα επίζκευη ζηο λήυη ζσνιζηώμενφν ιαηρό θσζικοθεραπεσηή μέηρφν άνηρες 18% 68% 8% γσναίκες 24% 73% 12% Πίνακας 4: σμπεριθορά ζσμπηφμάηφν από ηην πρώηη εμθάνιζή ηοσς έφς ζήμερα. Πίνακαρ 4 επιδεινώθηκαν ζηάζιμα βεληιώθηκαν άνηρες 92% 8% 0% γσναίκες 96% 4% 0%

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ

ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΚΑΚΩΔΙ ΜΗΝΙΚΩΝ Δ ΑΘΛΗΣΔ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΔΕΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΕΙΡΟΤΡΓΟ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΟΠΟΛΙΣΑΝ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Σν γόλαην είλαη ε άξζξσζε κε ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα