Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ"

Transcript

1 1 Επεςνηηική Επγαζία Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 1 Βαζιλοπούλοσ Θεοδώρα-Δσαγγελία 2 Κφνζηανηινίδοσ Δλιζάβεη-Ανδριάνα 3 Σζακλής Παναγιώηης 4 1 Φσζικοθεραπεσηής 2 Φσζικοθεραπεύηρια 3 Φσζικοθεραπεύηρια 4 Αναπληρωηής Καθηγηηής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Φσζικοθεραπεσηής, Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής, Εργοθσζιολόγος PhD Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο,.Δ.Τ.Π., Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο Σηοισεία Επικοινωνίαρ: Όνομα: Λπξίηζεο Θ. Μάξθνο-Βαιζάκεο Γιεύθσνζη: Υξηζηνπνύινπ 4, Σ.Κ , Θεζζαινλίθε Σηλέθφνα: ,

2 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σκοπόρ: θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. Μέθοδορ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ. Κάζε αζζελήο απάληεζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ηαηξό. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζ/λίθεο. Αποηελέζμαηα: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ζπλήζσο θαζπζηεξεί (ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο). Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Σόζν ζηνπο άληξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ν απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο (ζηαηηθό επάγγεικα θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο (δπλακηθό επάγγεικα, νηθηαθή ελαζρόιεζε). Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα (52,5%) θαη ηνπ θζηλνπώξνπ (45%). Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία (93%). Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο

3 3 ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ζεσξνύλ όηη ε ρξόληα πάζεζή ηνπο είλαη αηηία δαπάλεο ελόο ζεκαληηθνύ πνζνζηνύ από ην ζύλνιν ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ θαη ζπλαθώλ εμόδσλ ηνπο, ελώ ζπρλά θαζηζηά θαη ηελ εξγαζία ηνπο αδύλαηε γηα αξθεηέο εκέξεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. Σςμπεπάζμαηα: Απαηηείηαη έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο, ηαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, θαζώο θαη ππεύζπλε ελεκέξσζεπιεξνθόξεζε. Σέινο, ζπζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξόιεςε ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Λέξειρ κλειδιά: επιδημιολογία, τρόνιες παθήζεις ζπονδσλικής ζηήλης.

4 4 ΔΗΑΓΧΓΖ: Η ζύγρξνλε αξζξνγξαθία θαη έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθνζεξαπείαο έρεη έλα ζαθή ζεκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό: ηελ ηόζν ζπνπδαία κα θαη πνιύπαζε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αλάκεζα ζηα αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο αξκνδηόηεηαο, απηά πνπ απαληώληαη ζπρλόηεξα θη άξα δηθαηνινγεκέλα απαζρνινύλ ηηο πεξηζζόηεξεο επίζεκεο κειέηεο παγθνζκίσο, είλαη νη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ νκάδα ησλ κπνζθειεηηθώλ θαθώζεσλ. Έηζη, ηα ζπλήζε θαηάγκαηα, εμαξζξήκαηα ή ππεμαξζξήκαηα ησλ νζηώλ θαη ζπλδέζκσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ είλαη αληηθείκελα κειέηεο ζ απηή ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, πεξηπηώζεηο δνκηθώλ παξακνξθώζεσλ όπσο ν επζπαζκόο θαη ε ζθνιίσζε θαη ζηαηηθήο αηηηνινγίαο ζπκπηώκαηα ή ιεηηνπξγηθέο παζήζεηο όπσο ηα δηάθνξα ζύλδξνκα, νη θήιεο θαη νη αξζξίηηδεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπληζηνύλ ρξόληεο θαηαζηάζεηο, ηέηνηεο πνπ απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ, αλ ζα πξέπεη νη αζζελείο λα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ παζνινγία ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ (Binkley et al, 1993 & Twomey, 1992) θαη ηα ζπκπηώκαηα (DeRosa et al, 1992) ή αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αληθαλόηεηα (Krause et al, 1987 & Waddell, 1987). Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ γηα κηα ζύκθσλε θαηάηαμε ησλ αζζελώλ, έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα ειάρηζηεο ειεγρόκελεο θαιά εξεπλεηηθέο κειέηεο, γηα λα ζηεξίμνπλ έγθπξεο θαη αμηόπηζηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Rothstein, 1993). Οη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη αληθαλόηεηεο δελ είλαη γλσζηνί ηελ ώξα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. πλήζσο ην 80% κε 90% ησλ νμέσλ ηξαπκαηηζκώλ επνπιώλνληαη κέζα ζ'

5 5 έλαλ κήλα (Butler, 1990). Οη αληθαλόηεηεο ζα εμαξηεζνύλ από ηελ έθηαζε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Αλ εκπιέθεηαη ν λσηηαίνο κπειόο, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ επίπεδα ηέιεηαο παξάιπζεο. Αλ εκπιέθνληαη λεπξηθέο ξίδεο (επίζεο ε ηππνπξίδα ), κπνξεί λα εκθαληζηεί δηαθόξσλ βαζκώλ κπτθή αδπλακία ζε ζπγθεθξηκέλε κπνηόκηα, ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηηο θαζεκεξηλέο πξνζσπηθέο ή εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Οη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ άλσ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ώκσλ θαη ησλ ρεξηώλ- νη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ θάησ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θάησ άθξσλ, εηδηθά θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο θόξηηζεο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα ζύλδξνκα ρξόληνπ πόλνπ σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκώλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν βαζκόο ηεο αληθαλόηεηαο ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ςπρνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο, θνηλσληθνύο παξάγνληεο θαη κε ηηο πξώηεο επηπηώζεηο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ παξά κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζηνύο πνπ εκπιέθνληαη (Hellsing et al, 1994 & Krause et al, 1994). ηε κεραληθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αλάγεηαη ε εμήγεζε ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νμέα ζπκπηώκαηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ησλ αξζξώζεσλ θαη ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. Σα πξνβιήκαηα ζηάζεο απνηεινύλ ζπρλά ηελ πξσηαξρηθή αηηία ή κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνύ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη κπνζθειεηηθέο βιάβεο από ιαλζαζκέλε ζηάζε ή από ηξαπκαηηζκό πεξηιακβάλνπλ κπτθή αδπλακία, κεησκέλε αληνρή ησλ ζηαζηθώλ κπώλ, πεξηνξηζκέλν αξζξηθό εύξνο θίλεζεο ή πεξηνξηζκέλε κπτθή ειαζηηθόηεηα. Οη βιάβεο απηέο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθηειεί επαλαιακβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ή λα δηαηεξεί παξαηεηακέλεο ζηάζεηο, ρσξίο λα πξνθαιεί επαλαηξαπκαηηζκό ή λα ππνθέξεη από επώδπλα ζπκπηώκαηα. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ

6 6 έρνπλ ππνζηεί ηξαπκαηηζκό κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη ηε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπο ή ηα πξνβιήκαηα ειαζηηθόηεηαο θαη δύλακεο, ή κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη πώο λα αλαθνπθίζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηάζε. ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνληαη θνηλά πξνβιήκαηα ζηάζεο, ηα νπνία ελνρνπνηνύληαη γηα πνιιέο ππνμείεο θαη ρξόληεο θαηαζηάζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Λόγσ ηεο θύζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ, ζπλήζσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηαησλίδνπλ ην πξόβιεκα. Οη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ: 1. Αληζνξξνπίεο κεηαμύ ηνπ κήθνπο θαη ηεο δύλακεο ησλ κπώλ γύξσ από ηελ άξζξσζε νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε κεραληθή ηεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο ή ζε κε θπζηνινγηθέο δπλάκεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο κπο. 2. Απόηνκε ή ππεξβνιηθή επαλαιακβαλόκελε έθθεληξε απαίηεζε από ηνπο κπο, νη ν- πνίνη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληέμνπλ ην θνξηίν, νδεγεί ζε ξήμε ηνπ ηζηνύ, θπξίσο ζηε κπνηελόληηα πεξηνρή. 3. Μπτθή αδπλακία ή αληθαλόηεηα αληαπόθξηζεο ζε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηζρύνο ν- δεγεί ζε κπτθή θόπσζε, κε κεησκέλεο ηθαλόηεηεο ζπζηαιηηθόηεηαο θαη απνξξόθεζεο θξαδαζκνύ θαη απμεκέλε ηάζε ζηνπο ππνζηεξηθηηθνύο ηζηνύο. 4. Καθή επζπγξάκκηζε ησλ νζηώλ ή ειιηπήο δνκηθή ππνζηήξημε, ε νπνία πξνθαιεί ιαλζαζκέλε κεραληθή ζηε κεηαβίβαζε ηεο δύλακεο ζηηο αξζξώζεηο (ειάρηζηε ζηαζεξόηεηα ζηελ άξζξσζε). 5. Αιιαγή ζηε ζπλεζηζκέλε έληαζε ή ζηηο ζπλεζηζκέλεο απαηηήζεηο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο αύμεζε ή αιιαγή ζε κηα άζθεζε ή ζ' έλα θαζηεξσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή ζηηο απαηηήζεηο κηαο εξγαζίαο.

7 7 6. Δπηζηξνθή ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνιύ γξήγνξα κεηά από έλαλ ηξαπκαηηζκό, όηαλ ε κπνηελόληηα κνλάδα είλαη αθόκε πνιύ αδύλακε θαη θαζόινπ έηνηκε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 7. Παξαηεηακέλεο άβνιεο ή αδέμηεο ζέζεηο ή θηλήζεηο πνπ ζέηνπλ ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο ζε κεραληθό κεηνλέθηεκα ην νπνίν νδεγεί ζε ζηαζηθή θόπσζε ή ηξαπκαηηζκό. 8. Πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο όπσο εξγνλνκηθά αθαηάιιεινο εξγαζηαθόο ρώξνο, ππεξβνιηθό ςύρνο, ζπλερόκελε δόλεζε ή αθαηάιιειε επηθάλεηα ζηήξημεο βάξνπο (ζε ζηάζε, βάδηζε ή ηξέμηκν) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζ' έλαλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο παξάγνληεο. 9. Ηιηθηαθνί παξάγνληεο, όηαλ ην άηνκν επηρεηξεί δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύζε λα ε- θηειέζεη λεόηεξνο, αιιά νη ηζηνί δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα αληέμνπλ ηελ παξαηεηακέλε ηάζε. 10. Πξνπνλεηηθά ιάζε όπσο ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ κεζόδσλ έληαζεο, πνζνύ, ε- μνπιηζκνύ ή ζπλζεθώλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ νδεγνύλ ζε κε θπζηνινγηθέο ηάζεηο. 11. πρλά έλαο ζπλδπαζκόο αξθεηώλ ηέηνησλ παξαγόλησλ θαίλεηαη όηη πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα. Πνιιέο από ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο απνηεινύλ κέζα από ηε ρξνληόηεηά ηνπο έλα επηδεκηνινγηθό θαηλόκελν κε πνηθίιεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο, πέξα από απηέο ηεο πγείαο. θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ πνπ

8 8 αθνξνύζε ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, δηαγλσζηηθά θαη ινηπά δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ θάζε αζζελνύο θαζώο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξόληαο παζήζεσο αιιά θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θαη γεληθόηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ ζρεηηθά κε απηή. Δθαξκόζηεθε θπξίσο ν θιεηζηόο ηύπνο εξσηήζεσλ αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν αλνηθηόο. Σέινο, ππήξρε θαη επηπξόζζεηε πξναηξεηηθή έλδεημε γηα ζεκείσζε νπνησλδήπνηε παξαηεξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ έξεπλα. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά επί ηνηο εθαηό πνζνζηά θαη θξίζεθε ζθόπηκν λα δηαρσξηζηνύλ ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ηελ πάζρνπζα πεξηνρή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (απρέλαο-σκηθή δώλε θαη νζθύ-ππειηθή δώλε). Κάζε αζζελήο ππνρξενύηαλ λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε επίζεκα δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ππεύζπλν ηαηξό (κε κέζν όξν ρξνληόηεηαο ησλ παζήζεσλ ηα 9 έηε). Σν δείγκα επηιέρζεθε κέζα από κηα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο θη αθνξά θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ δπηηθώλ πεξηρώξσλ ηεο θη άξα ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζζαινλίθεο (παξάξηεκα Γηνηθεηεξίνπ). Η ζπιινγή θη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από 10/10/2003 έσο 15/04/2004, ελώ ε κνξθνπνίεζε εξγαζίαο νινθιεξώζεθε ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 28/06/2004 έσο 30/08/2004). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην εξσηεκαηνιόγην ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο. ηε ρξνληθή απηή κεζνιάβεζε ηα ζπκπηώκαηα

9 9 ζηνπο άληξεο επηδεηλώζεθαλ ζε πνζνζηό 85%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 11% θαη βειηηώζεθαλ ζην 4% ελώ ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώζεθαλ ζην 78%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 20% θαη βειηηώζεθαλ ζην 2%. Σν θύξην-α ζύκπησκα-ηα (ηη νδήγεζε ηνλ αζζελή ζηνλ ηαηξό) γηα ηνπο άλδξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα ήηαλ: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), θεθαιαιγία (84%), θαη ζηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), αδπλακία-δπζθηλεζία (71%). Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ήηαλ: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε (48%), ελώ ζηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), αδπλακία-δπζθηλεζία (55%). Η θύξηα δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνπο άλδξεο ππήξμε ε εμήο: απρεληθέο (απρεληθό ζύλδξνκν, απρεληθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, απρεληθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 33%, ζσξαθννζθπτθέο (νζθπαιγία, ηζρηαιγία, νζθπντζρηαιγία, νζθπτθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, εθθπιηζηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ζπνλδπιόιπζε, ζπνλδπινιίζζεζε, ζθνιίσζε, θύθσζε, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 67%. Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα -σο πξνο ηηο ζέζεηο- (νδεγόο, ππάιιεινο γξαθείνπ, θιπ) θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, θαθελείν, αλάγλσζε, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε δπλακηθό επάγγεικα (εξγάηεο, κεηαθνξέαο, νηθνδόκνο, ραιθνπξγόο, θιπ). ηηο γπλαίθεο ε αληίζηνηρε δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ήηαλ: απρεληθέο: 58%, ζσξαθννζθπηθέο: 42%. Πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα (γαδώηξηα, θόπηξηα, παηξνλίζη, πσιήηξηα, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ νηθηαθή ελαζρόιεζε θαη ηηο θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, πιέμηκν-θέληεκα, αλάγλσζε, ρεηξνηερλίεο, θιπ). ηε

10 10 δηάγλσζε ζπλέβαιαλ παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, θπξίσο αθηηλνινγηθόο έιεγρνο (απιόο, CT, MRI, θιπ) ζε πνζνζηό 62% γηα ηνλ απρέλα θαη 74% γηα ηελ νζθύ ζηνπο άληξεοπεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δέθα εηώλ- θαη ζηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηό 53% θαη 86% γηα ηνλ απρέλα θαη ηελ νζθύ αληίζηνηραπεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε εηώλ. Ο κέζνο όξνο ηεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ γηα ηνπο άληξεο ήηαλ 60.4 έηε (46 έσο 83 εηώλ) θαη γηα ηηο γπλαίθεο 55.6 έηε (24 έσο 76 εηώλ). Όζνλ αθνξά ζηε ρξνληόηεηα ηεο πάζεζεο (κέζνο όξνο από ην πξώην-α ζύκπησκα-ηα σο ηώξα) γηα ηνπο άληξεο ήηαλ ζηνλ απρέλα ηα 8 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 11 έηε. ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο νζθύνο λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηνπ απρέλα. Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ηα 5 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 12 έηε. ηα δύν ηξίηα ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ απρέλα λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηεο νζθύνο. ηνηρεία ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1. Γηα ηελ επνρή πνπ εκθαλίζηεθε πξώηα ε πάζεζε νη άλδξεο απάληεζαλ: ρεηκώλαο: 52%, θζηλόπσξν: 46%, θαινθαίξη: 2% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 53%, θζηλόπσξν: 44%, θαινθαίξη: 3% ελώ γηα ηελ επνρή πνπ ζπλήζσο επαλεκθαλίδεηαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο πάζεζεο νη άλδξεο: ρεηκώλαο: 62%, θζηλόπσξν: 33%, θαινθαίξη: 5% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 58%, θζηλόπσξν: 40%, θαινθαίξη: 2%. Σα ζπκπηώκαηα κε ηελ επαλεκθάληζή ηνπο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εκθάληζή ηνπο, γεληθά (σο πξνο ηελ έληαζε, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα) ζηνπο άλδξεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 23%, είλαη ζηάζηκα ζην 76% θαη βειηηώλνληαη ζην 1% ελώ γηα ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 28%, είλαη ζηάζηκα ζην 72% θαη βειηηώλνληαη ζην 0%.

11 11 Ο κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη πξώηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο ήηαλ 4,5 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 2,25 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Μεηά ηελ πξώηε ζπλεδξία ηα ζπκπηώκαηα ζηνπο άλδξεο βειηηώζεθαλ ζε πνζνζηό 92%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 7% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 1% ελώ ζηηο γπλαίθεο βειηηώζεθαλ ζην 94%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 4% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 2%. ηελ εξώηεζε αλ ιακβάλεη ν αζζελήο ηα πξνζσπηθά κέηξα πξνθύιαμεο-πξόιεςεο πνπ ππέδεημε ν ηαηξόο/θπζηθνζεξαπεπηήο νη άλδξεο απάληεζαλ λαη ζε πνζνζηό 8% θη όρη ζην 92% ελώ νη γπλαίθεο είπαλ λαη ζε πνζνζηό 12% θη όρη ζην 88%. Σα ηξία ηέηαξηα από ηνπο αζζελείο ζεσξνύλ όηη ε ακέιεηα απηή νθείιεηαη γηα ηε ρξνληόηεηα θαη ηελ επηδείλσζε ηεο πάζεζήο ηνπο. ε πνζνζηό 64% ηνπ ζπλόινπ ησλ αζζελώλ απαληήζεθε όηη ηα έμνδα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηηο θπζηθνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ηεο ρξόληαο πάζεζήο ηνπο απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε δαπάλε απηνύ ηνπ είδνπο ελώ νη κηζνί αζζελείο, ηόζν άληξεο όζν θαη γπλαίθεο, αλέθεξαλ όηη εμαληινύλ ηελ εξγαζηαθή άδεηα γηα ηελ αλάξξσζή ηνπο. ηνπο πίλαθεο 2, 3 θαη 4 ζπλνςίδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα. ΤΕΖΣΖΖ: Πνιύο ιόγνο έρεη γίλεη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο έρεη απνδεηρηεί ν ζπζρεηηζκόο απηόο θαη θάπνηνη από ηνπο παξάγνληεο είλαη νη αθόινπζνη: ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: πγθξηηηθά κε ηνπο κε παρύζαξθνπο αζζελείο, νη παρύζαξθνη είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηάζνπλ δηζθνπάζεηεο θαη ξηδηηηθά ζεκεία, θαη αθόκε θαη ν ίδηνο ν πόλνο παξνπζηάδεηαη πην έληνλνο (Fanuele et al, 2002).

12 12 ΤΓΓΔΝΔΙ ΓΤΜΟΡΦΙΔ ΣΗ ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ: Η ηδηνπαζήο ζθνιίσζε, ε ιόξδσζε θαη ε ζθνιίσζε ηεο νζθπτθήο κνίξαο (Perennou et al, 1994), ν επζπαζκόο ηεο απρεληθήο κνίξαο θαη ε θύθσζε, αλ θαη δελ ζπζρεηίδνληαη απόιπηα κε ηελ πξόθιεζε ελνριήζεσλ, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο γηα εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζηνπο πάζρνληεο. ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 1992 ζηηο Η.Π.Α. πξνέθπςε όηη ην 61% ησλ αζζελώλ πνπ αλέθεξαλ ρξόλην πόλν ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε παξνπζίαδαλ επίζεο ηδηνπαζή ζθνιίσζε πνπ δελ είρε αληηκεησπηζηεί (Weinstein et al, 2003). Οη ζπγγελείο δπζκνξθίεο ζρεηίδνληαη κε ρξόληεο ζπνλδπιηθέο παζήζεηο όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ παξνύζα εξγαζία. ΗΛΙΚΙΑ: Δίλαη ζαθέο όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ πξνθαινύλ πην έληνλα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Cvijetic et al, 2000). Η νζηενπόξσζε πνπ είλαη ζύλεζεο εύξεκα ζε γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε ζεσξείηαη όηη δελ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε νζηενθύησλ ζηελ απρεληθή κνίξα (Jones et al, 1995). Η παξνύζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηνλ πξνδηαζεζηθό παξάγνληα ηεο ειηθίαο. ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ε ό,ηη αθνξά ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα ιέγακε όηη ηζρύεη ην ξεηό Παλ κέηξνλ άξηζηνλ. ε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 19 Δπξσπατθέο ρώξεο απνδείρηεθε όηη εκεξήζηα άζθεζε 30 ιεπηώλ π.ρ. πεξπάηεκα ή πνδήιαην έρεη ζπλδεζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ελώ αληίζεηα ππεξβνιηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ιόγσ επαγγέικαηνο ή εμαηηίαο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αληίζεηα απνηειέζκαηα (Silman et al, 1997 Evans et al, 1997). Απηό ηζρύεη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο.

13 13 ΚΑΠΝΙΜΑ: Αλ θαη δελ ζπλδέεηαη απόιπηα κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, σζηόζν κία ζεηξά εξεπλώλ απέδεημε όηη νη θαπληζηέο εκθαλίδνπλ πην έληνλα θαη δηαξθή ζπκπηώκαηα πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε από ηνπο κε θαπληζηέο (Scott et al, 1999 & Vogt et al, 2002). ΦΤΛΟ: ηα δύν θύια δηαθνξνπνηείηαη ηόζν ην πνζνζηό δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, όζν ε πεξηνρή εθδήισζεο. Έηζη, νη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα πξόβιεκα ζηελ νζθπτθή κνίξα ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ πην ζπρλά πξόβιεκα ζηνλ απρέλα (McGeary et al, 2003). Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ππήξμαλ θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ: Όζνλ αθνξά ζηα επξσπατθά δεδνκέλα, ςειόηεξα πνζνζηά δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο παξνπζηάδνληαη ζηα θαλδηλαβηθέο ρώξεο (O Neil et al, 1996). ε κηα επξεία νιιαλδηθή έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη πεξίπνπ ην 75% ησλ αζζελώλ ηεο ρεηξνπξαθηηθήο ηαηξηθήο αθνξά ζηνπο ρξόληνπο αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Rubinstein et al, 2000). Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο έρνπλ απνδείμεη ην ρακειό ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππόινηπνπο πιεζπζκνύο πνζνζηό αγθπινπνηεηηθήο ζπνλδπιίηηδαο ζην Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο (Alamanos et al, 2004) ελώ έξεπλα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαηέιεμε όηη ην ρακειό πνζνζηό εκθάληζεο ζθνιίσζεο δπζηπρώο δελ είλαη αμηόπηζην (Karachalios et al, 1999). Δθηόο από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα ζηε ρξνληόηεηα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όπσο: ΓΙΑΓΝΧΗ: Βαζηθόηαην παξάγνληα γηα ηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζηνπο δίζθνπο απνηειεί ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Komori et al, 2002 & Raspe et al, 1998). Τπάξρεη κηα

14 14 κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαγλσζηηθώλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία θάπνησλ ρξόλησλ θιηληθώλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ ίζσο δηαθεύγνπλ ηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν. Η εξγαζία καο έδεημε όηη ζπρλά νη αζζελείο εκπηζηεύνληαη παιηέο θαη πξνθαλώο αθαηάιιειεο αθηηλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο. ΠΡΟΓΝΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ: ε παιαηόηεξε έξεπλα ν επαλεκθαληδόκελνο, ρξόληνο πόλνο ζηα ζύλδξνκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ραξαθηεξίζηεθε σο ζπλεζέζηεξα κε ζεξαπεύζηκνο. ηελ ίδηα κειέηε, σο παξάγνληεο πξόιεςεο ζπληζηώληαη ε ειάηησζε ηεο θνξηηθήο εξγαζίαο, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ζσζηή εξγνλνκία ζην επαγγεικαηηθό, αζιεηηθό θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε (Dwyer, 1987). Άιιε κειέηε είρε θαηαιήμεη ζηε ζρέζε κεγάιεο ειηθίαο, ελήιηθεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη βαξένο επαγγέικαηνο κε ην ρξόλην νζθπτθό πόλν ελώ πξνιεπηηθά ζεσξνύηαλ όηη ιεηηνπξγνύζε ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε σο ζπλέρεηα ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηα ζρνιηθά ρξόληα θαη ε επηινγή ηεο εξγαζίαο (Burton et al, 1989). ε πξόζθαηε έξεπλα αμηνινγήζεθαλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αληθαλόηεηα εξγαζίαο πνπ επέξρεηαη έκκεζα ιόγσ ηνπ ρξόληνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ αιιά επηθξάηεζαλ νη ςπρνινγηθνί, παξά νπνηνηδήπνηε άιινη (Lechmann et al, 2003). ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ: Καηαξρήλ είλαη πηα απνδεθηό όηη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρνπλ επαλεθηηκεζεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ελόο αηόκνπ πνπ πάζρεη (Fanuele et al, 2000). ε επξεία ακεξηθαληθή έξεπλα αλάκεζα ζηηο δέθα πην δαπαλεξέο δηαηαξαρέο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηέηαξηε ππήξμε ν κεραληθήο αηηίαο νζθπτθόο πόλνο θη έβδνκε ε δπζιεηηνπξγία ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Goetzel et al, 2003). πζρεηηζκόο έγηλε θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ εκθάληζε θάπνησλ παζήζεσλ ζε γεξκαληθή

15 15 έξεπλα όπνπ νη δηζθνπάζεηεο απνηέιεζαλ θύξηα αζζέλεηα ησλ θαηώηεξσλ ηαμηθώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ (Helmert et al, 1994). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαζπζηεξεί εμαηηίαο ηεο ακέιεηαο ησλ αζζελώλ- ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη από παξαθιηληθνύο έιεγρνπο. Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα απηώλ ησλ παζήζεσλ. Ο απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο, ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα θαη ηνπ θζηλνπώξνπ. Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία. Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο, θαηάζηαζε πνπ ηνπο θνζηίδεη ηόζν ζε ρξήκα όζν θαη ζε ρξόλν. ΠΡΟΣΑΔΙ: Έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο. Σαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. Τπεύζπλε ελεκέξσζε- πιεξνθόξεζε. πζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία πξόιεςε ηεο

16 16 παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κε επξύηεξν θαη κεγαιύηεξν δείγκα, πεξηζζόηεξεο πεξηγξαθηθέο παξακέηξνπο θη αλαιπηηθόηεξν ζπζρεηηζκό παξακέηξσλ (παρπζαξθία, θάπληζκα, γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θιπ). ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ: Δπραξηζηνύκε ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Α Φπζηθνζεξαπεπηεξίνπ Ι.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο θαζώο θαη όινπο ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 1. Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Karakatsanis A, Siozos C, Drosos AA. Epidemiology of ankylosing spondylitis in Northwest Greece, Rheumatology (Oxford). 2004; 43(5): Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Siozos C, Psychos DN, Tympanidou M, Drosos Epidemiology of psoriatic arthritis in northwest Greece, AA. J Rheumatol. 2003; 30(12): Burton AK, Tillotson KM, Troup JD. Prediction of low-back trouble frequency in a working population. Spine. 1989; 9: Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. Θεξαπεπηηθέο αζθήζεηο-βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο. Θεζζαινλίθε: ηώθεο 2003; θεθ. 7: , θεθ. 14: θεθ. 15: Cvijetic S, McCloskey E, Korsic M. Vertebral osteophytosis and vertebral deformities in an elderly population sample. Wien Klin Wochenschr. 2000; 112(9):

17 17 6. Dvorak J. Epidemiology, physical examination, and neurodiagnostics. Spine. 1998; 23(24): Dwyer AP. Backache and its prevention. Clin Orthop. 1987; 222: Evans W, Jobe W, Seibert C. A cross-sectional prevalence study of lumbar disc degeneration in a working population. Spine. 1989; 14(1): Evans TH, Mayer TG, Gatchel RJ. Recurrent disabling work-related spinal disorders after prior injury claims in a chronic low back pain population. Spine J. 2001; 1(3): Fanuele JC, Abdu WA, Hanscom B, Weinstein JN. Association between obesity and functional status in patients with spine disease. Spine. 2002; 27(3): Fanuele JC, Birkmeyer NJ, Abdu WA, Tosteson TD, Weinstein JN. The impact of spinal problems on the health status of patients: have we underestimated the effect? Spine. 2000; 25(12): Goetzel RZ, Hawkins K, Ozminkowski RJ, Wang S. The health and productivity cost burden of the "top 10" physical and mental health conditions affecting six large U.S. employers in J Occup Environ Med. 2003; 45(1): Helmert U, Shea S. Social inequalities and health status in western Germany. Public Health. 1994; 108(5): Heliovaara M, Knekt P, Aromaa A. Incidence and risk factors of herniated lumbar intervertebral disc or sciatica leading to hospitalization. J Chronic Dis. 1987; 40(3):251-8.

18 Jones G, Nguyen T, Sambrook PN, Kelly PJ, Eisman JA. A longitudinal study of the effect of spinal degenerative disease on bone density in the elderly. J Rheumatol. 1995;5: Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K. Ten-year follow-up evaluation of a school screening program for scoliosis. Is the forwardbending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine. 1999; 24(22): Komori H, Okawa A, Haro H, Shinomiya Ki K. Factors predicting the prognosis of lumbar radiculopathy due to disc herniation. J Orthop Sci. 2002; 7(1): Koukourakis I, Giaourakis G, Kouvidis G, Kivernitakis E, Blazos J, Koukourakis M. Screening school children for scoliosis on the island of Crete. J Spinal Disord. 1997; 10(6): Kovacs FM, Gestoso M, Gil del Real MT, Lopez J, Mufraggi N, Mendez JI. Risk factors for non-specific low back pain in schoolchildren and their parents: a population based study. Pain. 2003; 103(3): LeBlanc R, Labelle H, Rivard CH, Poitras B. Relation between adolescent idiopathic scoliosis and morphologic somatotypes. Spine. 1997; 22(21): Lehmann TR, Spratt KF, Lehmann KK. Predicting long-term disability in low back injured workers presenting to a spine consultant. Spine. 1993; 8: McGeary DD, Mayer TG, Gatchel RJ, Anagnostis C, Proctor TJ. Gender-related differences in treatment outcomes for patients with musculoskeletal disorders. Spine J. 2003; 3(3):

19 O'Neill TW, Felsenberg D, Varlow J, Cooper C, Kanis JA, Silman AJ. The prevalence of vertebral deformity in european men and women: the European Vertebral Osteoporosis Study. J Bone Miner Res Jul;11(7): Perennou D, Marcelli C, Herisson C, Simon L. Adult lumbar scoliosis. Epidemiologic aspects in a low-back pain population. Spine. 1994; 19(2): Piazzi A, Bollino G, Mattioli S. Spinal pathology in self-employed truck drivers. Med Lav. 199; 82(2): Raspe H, Raspe A, Holzmann M, Leidig G, Scheidt-Nave C, Felsenberg D, Banzer D, Matthis C. The reliability of radiologic findings for differential diagnosis of vertebral osteoporosis. Med Klin (Munich). 1998; 93 (Suppl.2): Salminen JJ, Erkintalo MO, Pentti J, Oksanen A, Kormano MJ. Recurrent low back pain and early disc degeneration in the young. Spine ; 24(13): Scott SC, Goldberg MS, Mayo NE, Stock SR, Poitras B. The association between cigarette smoking and back pain in adults. Spine. 1999; 24(11): Silman AJ, O'Neill TW, Cooper C, Kanis J, Felsenberg D. Influence of physical activity on vertebral deformity in men and women: results from the European Vertebral Osteoporosis Study. Bone Miner Res. 1997; 12(5): Soucacos PN, Zacharis K, Soultanis K, Gelalis J, Xenakis T, Beris AE. Risk factors for idiopathic scoliosis: review of a 6-year prospective study. Orthopedics. 2000; 23(8): Violante FS, Fiori M, Fiorentini C, Risi A, Garagnani G, Bonfiglioli R, Mattioli S. Associations of psychosocial and individual factors with three different categories of back disorder among nursing staff. J Occup Health. 2004; 46(2):100-8.

20 Vogt MT, Hanscom B, Lauerman WC, Kang JD. Influence of smoking on the health status of spinal patients: the National Spine Network database. Spine. 2002; 27(3): Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. JAMA. 2003; 289(5): ΠΗΝΑΚΔ: Πίνακας 1: ηοιτεία δείγμαηος. Πίνακαρ 1 ηλικία επάγγελμα δραζηηριόηηηες δπλακηθό: 62% δπλακηθέο: 54% άνηρες 60.4 έηε ζηαηηθό: 38% θαζηζηηθέο: 46% ζηαηηθό: 32% θαζηζηηθέο: 58% δπλακηθό: γσναίκες 55.6 έηε 17% δπλακηθέο: 42% νηθηαθά: 51% διάγνφζη πάθηζης απρέλα: 33% ζώξαθνονζθύνο: 67% απρέλα: 58% ζώξαθνονζθύνο: 42% τρονιόηηηα πάθηζης απρέλα: 8 έηε ζώξαθνονζθύνο: 11 έηε απρέλα: 5 έηε ζώξαθνονζθύνο: 12 έηε

21 21 Πίνακας 2: Σο κύριο ζύμπηφμα και πόηε οδήγηζε ηον αζθενή ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή. Πίνακαρ 2 κύριο ζύμπηφμα τρονικό διάζηημα από ηην εμθάνιζη ηοσ ζσμπηώμαηος φς ηην ιαηρική διάγνφζη τρονικό διάζηημα από ηην ιαηρική διάγνφζη φς ηη θσζικοθεραπεσηική ζσνεδρία γηα ηνλ απρέλα: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), γηα ηνλ απρέλα: 2 κήλεο γηα ηνλ απρέλα: 3 έηε θεθαιαιγία (84%) άνηρες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), γηα ηελ νζθύ: 3 κήλεο γηα ηελ νζθύ: 6 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (71%) γηα ηνλ απρέλα: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε γηα ηνλ απρέλα: 2 εβδνκάδεο γηα ηνλ απρέλα: 6 κήλεο (48%) γσναίκες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), γηα ηελ νζθύ: 1 κήλαο γηα ηελ νζθύ: 4 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (55%)

22 22 Πίνακας 3: Δπίζκευη ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή μεηά ηην επανεμθάνιζη ηφν ζσμπηφμάηφν μέζα ζηη τρονιόηηηα ηης παθήζεφς. Πίνακαρ 3 νέα επίζκευη ζηον νέα επίζκευη ζηο λήυη ζσνιζηώμενφν ιαηρό θσζικοθεραπεσηή μέηρφν άνηρες 18% 68% 8% γσναίκες 24% 73% 12% Πίνακας 4: σμπεριθορά ζσμπηφμάηφν από ηην πρώηη εμθάνιζή ηοσς έφς ζήμερα. Πίνακαρ 4 επιδεινώθηκαν ζηάζιμα βεληιώθηκαν άνηρες 92% 8% 0% γσναίκες 96% 4% 0%

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α... 3 1. Δηζαγσγή... 3 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο

Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο. Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Ψπρν-θνηλσληθνί παξάγνληεο θαη θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο Γεκήηξηνο Αλπθαληάθεο, Δκκαλνπήι Κ. πκβνπιάθεο, Υξήζηνο Ληνλήο Κιηληθή Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο, Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα