Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ"

Transcript

1 1 Επεςνηηική Επγαζία Πεπιγπαθική μελέηη ηηρ σπονιόηηηαρ ηων παθήζεων ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 1 Βαζιλοπούλοσ Θεοδώρα-Δσαγγελία 2 Κφνζηανηινίδοσ Δλιζάβεη-Ανδριάνα 3 Σζακλής Παναγιώηης 4 1 Φσζικοθεραπεσηής 2 Φσζικοθεραπεύηρια 3 Φσζικοθεραπεύηρια 4 Αναπληρωηής Καθηγηηής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Φσζικοθεραπεσηής, Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής, Εργοθσζιολόγος PhD Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο,.Δ.Τ.Π., Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο Σηοισεία Επικοινωνίαρ: Όνομα: Λπξίηζεο Θ. Μάξθνο-Βαιζάκεο Γιεύθσνζη: Υξηζηνπνύινπ 4, Σ.Κ , Θεζζαινλίθε Σηλέθφνα: ,

2 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σκοπόρ: θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. Μέθοδορ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ. Κάζε αζζελήο απάληεζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ηαηξό. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζ/λίθεο. Αποηελέζμαηα: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ζπλήζσο θαζπζηεξεί (ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο). Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Σόζν ζηνπο άληξεο όζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ν απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο (ζηαηηθό επάγγεικα θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο (δπλακηθό επάγγεικα, νηθηαθή ελαζρόιεζε). Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα (52,5%) θαη ηνπ θζηλνπώξνπ (45%). Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία (93%). Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο

3 3 ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ζεσξνύλ όηη ε ρξόληα πάζεζή ηνπο είλαη αηηία δαπάλεο ελόο ζεκαληηθνύ πνζνζηνύ από ην ζύλνιν ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ θαη ζπλαθώλ εμόδσλ ηνπο, ελώ ζπρλά θαζηζηά θαη ηελ εξγαζία ηνπο αδύλαηε γηα αξθεηέο εκέξεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. Σςμπεπάζμαηα: Απαηηείηαη έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ηήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο, ηαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, θαζώο θαη ππεύζπλε ελεκέξσζεπιεξνθόξεζε. Σέινο, ζπζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξόιεςε ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Λέξειρ κλειδιά: επιδημιολογία, τρόνιες παθήζεις ζπονδσλικής ζηήλης.

4 4 ΔΗΑΓΧΓΖ: Η ζύγρξνλε αξζξνγξαθία θαη έξεπλα ζηελ επηζηήκε ηεο θπζηθνζεξαπείαο έρεη έλα ζαθή ζεκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό: ηελ ηόζν ζπνπδαία κα θαη πνιύπαζε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αλάκεζα ζηα αλαξίζκεηα πξνβιήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο αξκνδηόηεηαο, απηά πνπ απαληώληαη ζπρλόηεξα θη άξα δηθαηνινγεκέλα απαζρνινύλ ηηο πεξηζζόηεξεο επίζεκεο κειέηεο παγθνζκίσο, είλαη νη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ νκάδα ησλ κπνζθειεηηθώλ θαθώζεσλ. Έηζη, ηα ζπλήζε θαηάγκαηα, εμαξζξήκαηα ή ππεμαξζξήκαηα ησλ νζηώλ θαη ζπλδέζκσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ είλαη αληηθείκελα κειέηεο ζ απηή ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, πεξηπηώζεηο δνκηθώλ παξακνξθώζεσλ όπσο ν επζπαζκόο θαη ε ζθνιίσζε θαη ζηαηηθήο αηηηνινγίαο ζπκπηώκαηα ή ιεηηνπξγηθέο παζήζεηο όπσο ηα δηάθνξα ζύλδξνκα, νη θήιεο θαη νη αξζξίηηδεο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζπληζηνύλ ρξόληεο θαηαζηάζεηο, ηέηνηεο πνπ απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ, αλ ζα πξέπεη νη αζζελείο λα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ παζνινγία ησλ αλαηνκηθώλ δνκώλ (Binkley et al, 1993 & Twomey, 1992) θαη ηα ζπκπηώκαηα (DeRosa et al, 1992) ή αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αληθαλόηεηα (Krause et al, 1987 & Waddell, 1987). Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ γηα κηα ζύκθσλε θαηάηαμε ησλ αζζελώλ, έρνπλ γίλεη κέρξη ηώξα ειάρηζηεο ειεγρόκελεο θαιά εξεπλεηηθέο κειέηεο, γηα λα ζηεξίμνπλ έγθπξεο θαη αμηόπηζηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Rothstein, 1993). Οη ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη αληθαλόηεηεο δελ είλαη γλσζηνί ηελ ώξα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. πλήζσο ην 80% κε 90% ησλ νμέσλ ηξαπκαηηζκώλ επνπιώλνληαη κέζα ζ'

5 5 έλαλ κήλα (Butler, 1990). Οη αληθαλόηεηεο ζα εμαξηεζνύλ από ηελ έθηαζε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. Αλ εκπιέθεηαη ν λσηηαίνο κπειόο, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ επίπεδα ηέιεηαο παξάιπζεο. Αλ εκπιέθνληαη λεπξηθέο ξίδεο (επίζεο ε ηππνπξίδα ), κπνξεί λα εκθαληζηεί δηαθόξσλ βαζκώλ κπτθή αδπλακία ζε ζπγθεθξηκέλε κπνηόκηα, ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ή όρη κε ηηο θαζεκεξηλέο πξνζσπηθέο ή εξγαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αηόκνπ. Οη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ άλσ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ώκσλ θαη ησλ ρεξηώλ- νη λεπξηθέο ξίδεο ηνπ θάησ θνξκνύ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θάησ άθξσλ, εηδηθά θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο θόξηηζεο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα ζύλδξνκα ρξόληνπ πόλνπ σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκώλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν βαζκόο ηεο αληθαλόηεηαο ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ςπρνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο, θνηλσληθνύο παξάγνληεο θαη κε ηηο πξώηεο επηπηώζεηο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ παξά κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ηζηνύο πνπ εκπιέθνληαη (Hellsing et al, 1994 & Krause et al, 1994). ηε κεραληθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αλάγεηαη ε εμήγεζε ησλ ζπνλδπιηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ νμέα ζπκπηώκαηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ησλ αξζξώζεσλ θαη ηνπ κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. Σα πξνβιήκαηα ζηάζεο απνηεινύλ ζπρλά ηελ πξσηαξρηθή αηηία ή κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκνύ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη κπνζθειεηηθέο βιάβεο από ιαλζαζκέλε ζηάζε ή από ηξαπκαηηζκό πεξηιακβάλνπλ κπτθή αδπλακία, κεησκέλε αληνρή ησλ ζηαζηθώλ κπώλ, πεξηνξηζκέλν αξζξηθό εύξνο θίλεζεο ή πεξηνξηζκέλε κπτθή ειαζηηθόηεηα. Οη βιάβεο απηέο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθηειεί επαλαιακβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ή λα δηαηεξεί παξαηεηακέλεο ζηάζεηο, ρσξίο λα πξνθαιεί επαλαηξαπκαηηζκό ή λα ππνθέξεη από επώδπλα ζπκπηώκαηα. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ

6 6 έρνπλ ππνζηεί ηξαπκαηηζκό κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη ηε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπο ή ηα πξνβιήκαηα ειαζηηθόηεηαο θαη δύλακεο, ή κπνξεί λα κελ αληηιακβάλνληαη πώο λα αλαθνπθίζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηάζε. ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνληαη θνηλά πξνβιήκαηα ζηάζεο, ηα νπνία ελνρνπνηνύληαη γηα πνιιέο ππνμείεο θαη ρξόληεο θαηαζηάζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Λόγσ ηεο θύζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ, ζπλήζσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηαησλίδνπλ ην πξόβιεκα. Οη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ: 1. Αληζνξξνπίεο κεηαμύ ηνπ κήθνπο θαη ηεο δύλακεο ησλ κπώλ γύξσ από ηελ άξζξσζε νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε κεραληθή ηεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο ή ζε κε θπζηνινγηθέο δπλάκεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο κπο. 2. Απόηνκε ή ππεξβνιηθή επαλαιακβαλόκελε έθθεληξε απαίηεζε από ηνπο κπο, νη ν- πνίνη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αληέμνπλ ην θνξηίν, νδεγεί ζε ξήμε ηνπ ηζηνύ, θπξίσο ζηε κπνηελόληηα πεξηνρή. 3. Μπτθή αδπλακία ή αληθαλόηεηα αληαπόθξηζεο ζε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ηζρύνο ν- δεγεί ζε κπτθή θόπσζε, κε κεησκέλεο ηθαλόηεηεο ζπζηαιηηθόηεηαο θαη απνξξόθεζεο θξαδαζκνύ θαη απμεκέλε ηάζε ζηνπο ππνζηεξηθηηθνύο ηζηνύο. 4. Καθή επζπγξάκκηζε ησλ νζηώλ ή ειιηπήο δνκηθή ππνζηήξημε, ε νπνία πξνθαιεί ιαλζαζκέλε κεραληθή ζηε κεηαβίβαζε ηεο δύλακεο ζηηο αξζξώζεηο (ειάρηζηε ζηαζεξόηεηα ζηελ άξζξσζε). 5. Αιιαγή ζηε ζπλεζηζκέλε έληαζε ή ζηηο ζπλεζηζκέλεο απαηηήζεηο κηαο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο αύμεζε ή αιιαγή ζε κηα άζθεζε ή ζ' έλα θαζηεξσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή ζηηο απαηηήζεηο κηαο εξγαζίαο.

7 7 6. Δπηζηξνθή ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνιύ γξήγνξα κεηά από έλαλ ηξαπκαηηζκό, όηαλ ε κπνηελόληηα κνλάδα είλαη αθόκε πνιύ αδύλακε θαη θαζόινπ έηνηκε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 7. Παξαηεηακέλεο άβνιεο ή αδέμηεο ζέζεηο ή θηλήζεηο πνπ ζέηνπλ ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο ζε κεραληθό κεηνλέθηεκα ην νπνίν νδεγεί ζε ζηαζηθή θόπσζε ή ηξαπκαηηζκό. 8. Πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο όπσο εξγνλνκηθά αθαηάιιεινο εξγαζηαθόο ρώξνο, ππεξβνιηθό ςύρνο, ζπλερόκελε δόλεζε ή αθαηάιιειε επηθάλεηα ζηήξημεο βάξνπο (ζε ζηάζε, βάδηζε ή ηξέμηκν) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζ' έλαλ από ηνπο πξνεγνύκελνπο παξάγνληεο. 9. Ηιηθηαθνί παξάγνληεο, όηαλ ην άηνκν επηρεηξεί δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύζε λα ε- θηειέζεη λεόηεξνο, αιιά νη ηζηνί δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα αληέμνπλ ηελ παξαηεηακέλε ηάζε. 10. Πξνπνλεηηθά ιάζε όπσο ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ κεζόδσλ έληαζεο, πνζνύ, ε- μνπιηζκνύ ή ζπλζεθώλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ νδεγνύλ ζε κε θπζηνινγηθέο ηάζεηο. 11. πρλά έλαο ζπλδπαζκόο αξθεηώλ ηέηνησλ παξαγόλησλ θαίλεηαη όηη πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα. Πνιιέο από ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο απνηεινύλ κέζα από ηε ρξνληόηεηά ηνπο έλα επηδεκηνινγηθό θαηλόκελν κε πνηθίιεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο, πέξα από απηέο ηεο πγείαο. θνπόο ηεο έξεπλαο ππήξμε ε θαηαγξαθή επηδεκηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- πεξηγξαθηθή κειέηε. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 108 αζζελείο, 47 άληξεο θαη 61 γπλαίθεο, κε κέζν όξν ειηθίαο ηα 58 έηε. πληάρζεθε εξσηεκαηνιόγην 40 ζεκάησλ πνπ

8 8 αθνξνύζε ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, δηαγλσζηηθά θαη ινηπά δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ θάζε αζζελνύο θαζώο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξόληαο παζήζεσο αιιά θαη ηεο πγεηνλνκηθήο θαη γεληθόηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ ζρεηηθά κε απηή. Δθαξκόζηεθε θπξίσο ν θιεηζηόο ηύπνο εξσηήζεσλ αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν αλνηθηόο. Σέινο, ππήξρε θαη επηπξόζζεηε πξναηξεηηθή έλδεημε γηα ζεκείσζε νπνησλδήπνηε παξαηεξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ έξεπλα. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπγθεληξσηηθά επί ηνηο εθαηό πνζνζηά θαη θξίζεθε ζθόπηκν λα δηαρσξηζηνύλ ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ηελ πάζρνπζα πεξηνρή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (απρέλαο-σκηθή δώλε θαη νζθύ-ππειηθή δώλε). Κάζε αζζελήο ππνρξενύηαλ λα απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο θη ε ρξόληα πάζεζή ηνπ είρε επίζεκα δηαγλσζηεί από επηβιέπνληα ππεύζπλν ηαηξό (κε κέζν όξν ρξνληόηεηαο ησλ παζήζεσλ ηα 9 έηε). Σν δείγκα επηιέρζεθε κέζα από κηα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο θη αθνξά θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ δπηηθώλ πεξηρώξσλ ηεο θη άξα ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Υώξνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππήξμε ην A Φπζηθνζεξαπεπηήξην Ι.Κ.Α Θεζζαινλίθεο (παξάξηεκα Γηνηθεηεξίνπ). Η ζπιινγή θη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από 10/10/2003 έσο 15/04/2004, ελώ ε κνξθνπνίεζε εξγαζίαο νινθιεξώζεθε ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 28/06/2004 έσο 30/08/2004). ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην εξσηεκαηνιόγην ν κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ θύξηνπ ζπκπηώκαηνο θαη ηεο επίζθεςεο ζηνλ ηαηξό ήηαλ 2,5 κήλεο γηα ηνπο άληξεο θαη 3 εβδνκάδεο γηα ηηο γπλαίθεο. ηε ρξνληθή απηή κεζνιάβεζε ηα ζπκπηώκαηα

9 9 ζηνπο άληξεο επηδεηλώζεθαλ ζε πνζνζηό 85%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 11% θαη βειηηώζεθαλ ζην 4% ελώ ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώζεθαλ ζην 78%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 20% θαη βειηηώζεθαλ ζην 2%. Σν θύξην-α ζύκπησκα-ηα (ηη νδήγεζε ηνλ αζζελή ζηνλ ηαηξό) γηα ηνπο άλδξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ απρέλα ήηαλ: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), θεθαιαιγία (84%), θαη ζηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), αδπλακία-δπζθηλεζία (71%). Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ήηαλ: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε (48%), ελώ ζηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), αδπλακία-δπζθηλεζία (55%). Η θύξηα δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνπο άλδξεο ππήξμε ε εμήο: απρεληθέο (απρεληθό ζύλδξνκν, απρεληθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, απρεληθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 33%, ζσξαθννζθπτθέο (νζθπαιγία, ηζρηαιγία, νζθπντζρηαιγία, νζθπτθή δηζθνθήιε ή δηζθνπάζεηα, εθθπιηζηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ζπνλδπιόιπζε, ζπνλδπινιίζζεζε, ζθνιίσζε, θύθσζε, ιόξδσζε, επζπαζκόο, θιπ): 67%. Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα -σο πξνο ηηο ζέζεηο- (νδεγόο, ππάιιεινο γξαθείνπ, θιπ) θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, θαθελείν, αλάγλσζε, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε δπλακηθό επάγγεικα (εξγάηεο, κεηαθνξέαο, νηθνδόκνο, ραιθνπξγόο, θιπ). ηηο γπλαίθεο ε αληίζηνηρε δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ήηαλ: απρεληθέο: 58%, ζσξαθννζθπηθέο: 42%. Πεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ απρεληθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ζηαηηθό επάγγεικα (γαδώηξηα, θόπηξηα, παηξνλίζη, πσιήηξηα, θιπ) θαη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ ζσξαθννζθπτθώλ παζήζεσλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ νηθηαθή ελαζρόιεζε θαη ηηο θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (tv, πιέμηκν-θέληεκα, αλάγλσζε, ρεηξνηερλίεο, θιπ). ηε

10 10 δηάγλσζε ζπλέβαιαλ παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, θπξίσο αθηηλνινγηθόο έιεγρνο (απιόο, CT, MRI, θιπ) ζε πνζνζηό 62% γηα ηνλ απρέλα θαη 74% γηα ηελ νζθύ ζηνπο άληξεοπεξηζζόηεξεο από ηα δύν ηξίηα ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δέθα εηώλ- θαη ζηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηό 53% θαη 86% γηα ηνλ απρέλα θαη ηελ νζθύ αληίζηνηραπεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο ησλ εμεηάζεσλ ήηαλ παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε εηώλ. Ο κέζνο όξνο ηεο ειηθίαο ησλ αζζελώλ γηα ηνπο άληξεο ήηαλ 60.4 έηε (46 έσο 83 εηώλ) θαη γηα ηηο γπλαίθεο 55.6 έηε (24 έσο 76 εηώλ). Όζνλ αθνξά ζηε ρξνληόηεηα ηεο πάζεζεο (κέζνο όξνο από ην πξώην-α ζύκπησκα-ηα σο ηώξα) γηα ηνπο άληξεο ήηαλ ζηνλ απρέλα ηα 8 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 11 έηε. ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο νζθύνο λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηνπ απρέλα. Γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ απρέλα ηα 5 έηε θαη ζηελ νζθύ ηα 12 έηε. ηα δύν ηξίηα ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλδπάδνληαη νη παζήζεηο, κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ απρέλα λα πξνεγνύληαη ρξνληθά ηεο νζθύνο. ηνηρεία ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1. Γηα ηελ επνρή πνπ εκθαλίζηεθε πξώηα ε πάζεζε νη άλδξεο απάληεζαλ: ρεηκώλαο: 52%, θζηλόπσξν: 46%, θαινθαίξη: 2% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 53%, θζηλόπσξν: 44%, θαινθαίξη: 3% ελώ γηα ηελ επνρή πνπ ζπλήζσο επαλεκθαλίδεηαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο πάζεζεο νη άλδξεο: ρεηκώλαο: 62%, θζηλόπσξν: 33%, θαινθαίξη: 5% θη νη γπλαίθεο: ρεηκώλαο: 58%, θζηλόπσξν: 40%, θαινθαίξη: 2%. Σα ζπκπηώκαηα κε ηελ επαλεκθάληζή ηνπο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εκθάληζή ηνπο, γεληθά (σο πξνο ηελ έληαζε, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα) ζηνπο άλδξεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 23%, είλαη ζηάζηκα ζην 76% θαη βειηηώλνληαη ζην 1% ελώ γηα ζηηο γπλαίθεο επηδεηλώλνληαη ζε πνζνζηό 28%, είλαη ζηάζηκα ζην 72% θαη βειηηώλνληαη ζην 0%.

11 11 Ο κέζνο όξνο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη πξώηεο θπζηθνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο ήηαλ 4,5 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 2,25 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Μεηά ηελ πξώηε ζπλεδξία ηα ζπκπηώκαηα ζηνπο άλδξεο βειηηώζεθαλ ζε πνζνζηό 92%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 7% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 1% ελώ ζηηο γπλαίθεο βειηηώζεθαλ ζην 94%, παξέκεηλαλ ζηάζηκα ζην 4% θη επηδεηλώζεθαλ ζην 2%. ηελ εξώηεζε αλ ιακβάλεη ν αζζελήο ηα πξνζσπηθά κέηξα πξνθύιαμεο-πξόιεςεο πνπ ππέδεημε ν ηαηξόο/θπζηθνζεξαπεπηήο νη άλδξεο απάληεζαλ λαη ζε πνζνζηό 8% θη όρη ζην 92% ελώ νη γπλαίθεο είπαλ λαη ζε πνζνζηό 12% θη όρη ζην 88%. Σα ηξία ηέηαξηα από ηνπο αζζελείο ζεσξνύλ όηη ε ακέιεηα απηή νθείιεηαη γηα ηε ρξνληόηεηα θαη ηελ επηδείλσζε ηεο πάζεζήο ηνπο. ε πνζνζηό 64% ηνπ ζπλόινπ ησλ αζζελώλ απαληήζεθε όηη ηα έμνδα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηηο θπζηθνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο ηεο ρξόληαο πάζεζήο ηνπο απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε δαπάλε απηνύ ηνπ είδνπο ελώ νη κηζνί αζζελείο, ηόζν άληξεο όζν θαη γπλαίθεο, αλέθεξαλ όηη εμαληινύλ ηελ εξγαζηαθή άδεηα γηα ηελ αλάξξσζή ηνπο. ηνπο πίλαθεο 2, 3 θαη 4 ζπλνςίδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνηειέζκαηα. ΤΕΖΣΖΖ: Πνιύο ιόγνο έρεη γίλεη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Από έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο έρεη απνδεηρηεί ν ζπζρεηηζκόο απηόο θαη θάπνηνη από ηνπο παξάγνληεο είλαη νη αθόινπζνη: ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: πγθξηηηθά κε ηνπο κε παρύζαξθνπο αζζελείο, νη παρύζαξθνη είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηάζνπλ δηζθνπάζεηεο θαη ξηδηηηθά ζεκεία, θαη αθόκε θαη ν ίδηνο ν πόλνο παξνπζηάδεηαη πην έληνλνο (Fanuele et al, 2002).

12 12 ΤΓΓΔΝΔΙ ΓΤΜΟΡΦΙΔ ΣΗ ΠΟΝΓΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ: Η ηδηνπαζήο ζθνιίσζε, ε ιόξδσζε θαη ε ζθνιίσζε ηεο νζθπτθήο κνίξαο (Perennou et al, 1994), ν επζπαζκόο ηεο απρεληθήο κνίξαο θαη ε θύθσζε, αλ θαη δελ ζπζρεηίδνληαη απόιπηα κε ηελ πξόθιεζε ελνριήζεσλ, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο γηα εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζηνπο πάζρνληεο. ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην 1992 ζηηο Η.Π.Α. πξνέθπςε όηη ην 61% ησλ αζζελώλ πνπ αλέθεξαλ ρξόλην πόλν ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε παξνπζίαδαλ επίζεο ηδηνπαζή ζθνιίσζε πνπ δελ είρε αληηκεησπηζηεί (Weinstein et al, 2003). Οη ζπγγελείο δπζκνξθίεο ζρεηίδνληαη κε ρξόληεο ζπνλδπιηθέο παζήζεηο όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ παξνύζα εξγαζία. ΗΛΙΚΙΑ: Δίλαη ζαθέο όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθύπηνπλ πξνθαινύλ πην έληνλα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Cvijetic et al, 2000). Η νζηενπόξσζε πνπ είλαη ζύλεζεο εύξεκα ζε γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε ζεσξείηαη όηη δελ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε νζηενθύησλ ζηελ απρεληθή κνίξα (Jones et al, 1995). Η παξνύζα έξεπλα ππνζηεξίδεη ηνλ πξνδηαζεζηθό παξάγνληα ηεο ειηθίαο. ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ε ό,ηη αθνξά ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα ιέγακε όηη ηζρύεη ην ξεηό Παλ κέηξνλ άξηζηνλ. ε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 19 Δπξσπατθέο ρώξεο απνδείρηεθε όηη εκεξήζηα άζθεζε 30 ιεπηώλ π.ρ. πεξπάηεκα ή πνδήιαην έρεη ζπλδεζεί κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηλδύλνπ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ελώ αληίζεηα ππεξβνιηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ιόγσ επαγγέικαηνο ή εμαηηίαο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αληίζεηα απνηειέζκαηα (Silman et al, 1997 Evans et al, 1997). Απηό ηζρύεη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο.

13 13 ΚΑΠΝΙΜΑ: Αλ θαη δελ ζπλδέεηαη απόιπηα κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, σζηόζν κία ζεηξά εξεπλώλ απέδεημε όηη νη θαπληζηέο εκθαλίδνπλ πην έληνλα θαη δηαξθή ζπκπηώκαηα πόλνπ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε από ηνπο κε θαπληζηέο (Scott et al, 1999 & Vogt et al, 2002). ΦΤΛΟ: ηα δύν θύια δηαθνξνπνηείηαη ηόζν ην πνζνζηό δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, όζν ε πεξηνρή εθδήισζεο. Έηζη, νη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα πξόβιεκα ζηελ νζθπτθή κνίξα ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ πην ζπρλά πξόβιεκα ζηνλ απρέλα (McGeary et al, 2003). Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ππήξμαλ θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ: Όζνλ αθνξά ζηα επξσπατθά δεδνκέλα, ςειόηεξα πνζνζηά δπζιεηηνπξγηώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο παξνπζηάδνληαη ζηα θαλδηλαβηθέο ρώξεο (O Neil et al, 1996). ε κηα επξεία νιιαλδηθή έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη πεξίπνπ ην 75% ησλ αζζελώλ ηεο ρεηξνπξαθηηθήο ηαηξηθήο αθνξά ζηνπο ρξόληνπο αζζελείο κε πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Rubinstein et al, 2000). Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο έρνπλ απνδείμεη ην ρακειό ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππόινηπνπο πιεζπζκνύο πνζνζηό αγθπινπνηεηηθήο ζπνλδπιίηηδαο ζην Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο (Alamanos et al, 2004) ελώ έξεπλα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαηέιεμε όηη ην ρακειό πνζνζηό εκθάληζεο ζθνιίσζεο δπζηπρώο δελ είλαη αμηόπηζην (Karachalios et al, 1999). Δθηόο από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα ζηε ρξνληόηεηα ησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όπσο: ΓΙΑΓΝΧΗ: Βαζηθόηαην παξάγνληα γηα ηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ζηνπο δίζθνπο απνηειεί ε καγλεηηθή ηνκνγξαθία (Komori et al, 2002 & Raspe et al, 1998). Τπάξρεη κηα

14 14 κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαγλσζηηθώλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία θάπνησλ ρξόλησλ θιηληθώλ θαηλνκέλσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ ίζσο δηαθεύγνπλ ηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν. Η εξγαζία καο έδεημε όηη ζπρλά νη αζζελείο εκπηζηεύνληαη παιηέο θαη πξνθαλώο αθαηάιιειεο αθηηλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο. ΠΡΟΓΝΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ: ε παιαηόηεξε έξεπλα ν επαλεκθαληδόκελνο, ρξόληνο πόλνο ζηα ζύλδξνκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ραξαθηεξίζηεθε σο ζπλεζέζηεξα κε ζεξαπεύζηκνο. ηελ ίδηα κειέηε, σο παξάγνληεο πξόιεςεο ζπληζηώληαη ε ειάηησζε ηεο θνξηηθήο εξγαζίαο, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ε ζσζηή εξγνλνκία ζην επαγγεικαηηθό, αζιεηηθό θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε (Dwyer, 1987). Άιιε κειέηε είρε θαηαιήμεη ζηε ζρέζε κεγάιεο ειηθίαο, ελήιηθεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη βαξένο επαγγέικαηνο κε ην ρξόλην νζθπτθό πόλν ελώ πξνιεπηηθά ζεσξνύηαλ όηη ιεηηνπξγνύζε ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε σο ζπλέρεηα ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηα ζρνιηθά ρξόληα θαη ε επηινγή ηεο εξγαζίαο (Burton et al, 1989). ε πξόζθαηε έξεπλα αμηνινγήζεθαλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αληθαλόηεηα εξγαζίαο πνπ επέξρεηαη έκκεζα ιόγσ ηνπ ρξόληνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ αιιά επηθξάηεζαλ νη ςπρνινγηθνί, παξά νπνηνηδήπνηε άιινη (Lechmann et al, 2003). ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ: Καηαξρήλ είλαη πηα απνδεθηό όηη ηα ρξόληα πξνβιήκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρνπλ επαλεθηηκεζεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ελόο αηόκνπ πνπ πάζρεη (Fanuele et al, 2000). ε επξεία ακεξηθαληθή έξεπλα αλάκεζα ζηηο δέθα πην δαπαλεξέο δηαηαξαρέο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηέηαξηε ππήξμε ν κεραληθήο αηηίαο νζθπτθόο πόλνο θη έβδνκε ε δπζιεηηνπξγία ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε (Goetzel et al, 2003). πζρεηηζκόο έγηλε θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ εκθάληζε θάπνησλ παζήζεσλ ζε γεξκαληθή

15 15 έξεπλα όπνπ νη δηζθνπάζεηεο απνηέιεζαλ θύξηα αζζέλεηα ησλ θαηώηεξσλ ηαμηθώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ (Helmert et al, 1994). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Η ηαηξηθή δηάγλσζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαζπζηεξεί εμαηηίαο ηεο ακέιεηαο ησλ αζζελώλ- ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη από παξαθιηληθνύο έιεγρνπο. Ο πόλνο είλαη ην θπξίαξρν ζύκπησκα απηώλ ησλ παζήζεσλ. Ο απρέλαο εκθαλίδεη πεξηζζόηεξε εππάζεηα ζε ρξόληεο ζηαηηθέο ζπλζήθεο, ελώ ε νζθύ ζε δπλακηθέο. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα παζήζεηο ηεο ζσξαθν-νζθπτθήο κνίξαο, ελώ νη γπλαίθεο ηεο απρεληθήο, αλ θαη νη δύν ζπρλά ζπλδπάδνληαη. Η ειηθία εκθάληζεο ησλ παζήζεσλ είλαη πεξίπνπ θνηλή γηα ηηο δύν πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο θαη ην όηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ- ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο- ηα ζπκπηώκαηά ηνπο ζε κεγαιύηεξε ειηθία, έρεη πξνθαλώο επεξεαζηεί από ην κεγαιύηεξν κέζν όξν ειηθίαο ηνπ δείγκαηόο ηνπο. ρεδόλ πάληα νη παζήζεηο εκθαλίδνληαη θαη ππνηξνπηάδνπλ ηελ επνρή ηνπ ρεηκώλα θαη ηνπ θζηλνπώξνπ. Σα ζπκπηώκαηα, κέζα ζηε ρξνληόηεηά ηνπο, ηείλνπλ λα ζηαζηκνπνηνύληαη ή λα επηδεηλώλνληαη. ρεδόλ πάληα ε θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε βειηηώλεη ηε ζπκπησκαηνινγία. Οη αζζελείο αξλνύληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνδείμεηο πξνθύιαμεο παξόηη πηζηεύνπλ όηη απηό επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο, θαηάζηαζε πνπ ηνπο θνζηίδεη ηόζν ζε ρξήκα όζν θαη ζε ρξόλν. ΠΡΟΣΑΔΙ: Έγθαηξε ηαηξηθή δηάγλσζε θαη θπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σήξεζε ησλ ππνδείμεσλ πξνθύιαμεο. Σαθηηθή ηαηξηθή επαλεμέηαζε θαη ζπζηεκαηηθή θπζηθνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. Τπεύζπλε ελεκέξσζε- πιεξνθόξεζε. πζηεκαηηθή άζθεζε, θαιή εξγνλνκία ζώκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο νμείαο θάζεο (απνθπγή ρξνληόηεηαο) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία πξόιεςε ηεο

16 16 παξάηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Πξνηείλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κε επξύηεξν θαη κεγαιύηεξν δείγκα, πεξηζζόηεξεο πεξηγξαθηθέο παξακέηξνπο θη αλαιπηηθόηεξν ζπζρεηηζκό παξακέηξσλ (παρπζαξθία, θάπληζκα, γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θιπ). ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ: Δπραξηζηνύκε ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Α Φπζηθνζεξαπεπηεξίνπ Ι.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο θαζώο θαη όινπο ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 1. Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Karakatsanis A, Siozos C, Drosos AA. Epidemiology of ankylosing spondylitis in Northwest Greece, Rheumatology (Oxford). 2004; 43(5): Alamanos Y, Papadopoulos NG, Voulgari PV, Siozos C, Psychos DN, Tympanidou M, Drosos Epidemiology of psoriatic arthritis in northwest Greece, AA. J Rheumatol. 2003; 30(12): Burton AK, Tillotson KM, Troup JD. Prediction of low-back trouble frequency in a working population. Spine. 1989; 9: Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. Θεξαπεπηηθέο αζθήζεηο-βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο. Θεζζαινλίθε: ηώθεο 2003; θεθ. 7: , θεθ. 14: θεθ. 15: Cvijetic S, McCloskey E, Korsic M. Vertebral osteophytosis and vertebral deformities in an elderly population sample. Wien Klin Wochenschr. 2000; 112(9):

17 17 6. Dvorak J. Epidemiology, physical examination, and neurodiagnostics. Spine. 1998; 23(24): Dwyer AP. Backache and its prevention. Clin Orthop. 1987; 222: Evans W, Jobe W, Seibert C. A cross-sectional prevalence study of lumbar disc degeneration in a working population. Spine. 1989; 14(1): Evans TH, Mayer TG, Gatchel RJ. Recurrent disabling work-related spinal disorders after prior injury claims in a chronic low back pain population. Spine J. 2001; 1(3): Fanuele JC, Abdu WA, Hanscom B, Weinstein JN. Association between obesity and functional status in patients with spine disease. Spine. 2002; 27(3): Fanuele JC, Birkmeyer NJ, Abdu WA, Tosteson TD, Weinstein JN. The impact of spinal problems on the health status of patients: have we underestimated the effect? Spine. 2000; 25(12): Goetzel RZ, Hawkins K, Ozminkowski RJ, Wang S. The health and productivity cost burden of the "top 10" physical and mental health conditions affecting six large U.S. employers in J Occup Environ Med. 2003; 45(1): Helmert U, Shea S. Social inequalities and health status in western Germany. Public Health. 1994; 108(5): Heliovaara M, Knekt P, Aromaa A. Incidence and risk factors of herniated lumbar intervertebral disc or sciatica leading to hospitalization. J Chronic Dis. 1987; 40(3):251-8.

18 Jones G, Nguyen T, Sambrook PN, Kelly PJ, Eisman JA. A longitudinal study of the effect of spinal degenerative disease on bone density in the elderly. J Rheumatol. 1995;5: Karachalios T, Sofianos J, Roidis N, Sapkas G, Korres D, Nikolopoulos K. Ten-year follow-up evaluation of a school screening program for scoliosis. Is the forwardbending test an accurate diagnostic criterion for the screening of scoliosis? Spine. 1999; 24(22): Komori H, Okawa A, Haro H, Shinomiya Ki K. Factors predicting the prognosis of lumbar radiculopathy due to disc herniation. J Orthop Sci. 2002; 7(1): Koukourakis I, Giaourakis G, Kouvidis G, Kivernitakis E, Blazos J, Koukourakis M. Screening school children for scoliosis on the island of Crete. J Spinal Disord. 1997; 10(6): Kovacs FM, Gestoso M, Gil del Real MT, Lopez J, Mufraggi N, Mendez JI. Risk factors for non-specific low back pain in schoolchildren and their parents: a population based study. Pain. 2003; 103(3): LeBlanc R, Labelle H, Rivard CH, Poitras B. Relation between adolescent idiopathic scoliosis and morphologic somatotypes. Spine. 1997; 22(21): Lehmann TR, Spratt KF, Lehmann KK. Predicting long-term disability in low back injured workers presenting to a spine consultant. Spine. 1993; 8: McGeary DD, Mayer TG, Gatchel RJ, Anagnostis C, Proctor TJ. Gender-related differences in treatment outcomes for patients with musculoskeletal disorders. Spine J. 2003; 3(3):

19 O'Neill TW, Felsenberg D, Varlow J, Cooper C, Kanis JA, Silman AJ. The prevalence of vertebral deformity in european men and women: the European Vertebral Osteoporosis Study. J Bone Miner Res Jul;11(7): Perennou D, Marcelli C, Herisson C, Simon L. Adult lumbar scoliosis. Epidemiologic aspects in a low-back pain population. Spine. 1994; 19(2): Piazzi A, Bollino G, Mattioli S. Spinal pathology in self-employed truck drivers. Med Lav. 199; 82(2): Raspe H, Raspe A, Holzmann M, Leidig G, Scheidt-Nave C, Felsenberg D, Banzer D, Matthis C. The reliability of radiologic findings for differential diagnosis of vertebral osteoporosis. Med Klin (Munich). 1998; 93 (Suppl.2): Salminen JJ, Erkintalo MO, Pentti J, Oksanen A, Kormano MJ. Recurrent low back pain and early disc degeneration in the young. Spine ; 24(13): Scott SC, Goldberg MS, Mayo NE, Stock SR, Poitras B. The association between cigarette smoking and back pain in adults. Spine. 1999; 24(11): Silman AJ, O'Neill TW, Cooper C, Kanis J, Felsenberg D. Influence of physical activity on vertebral deformity in men and women: results from the European Vertebral Osteoporosis Study. Bone Miner Res. 1997; 12(5): Soucacos PN, Zacharis K, Soultanis K, Gelalis J, Xenakis T, Beris AE. Risk factors for idiopathic scoliosis: review of a 6-year prospective study. Orthopedics. 2000; 23(8): Violante FS, Fiori M, Fiorentini C, Risi A, Garagnani G, Bonfiglioli R, Mattioli S. Associations of psychosocial and individual factors with three different categories of back disorder among nursing staff. J Occup Health. 2004; 46(2):100-8.

20 Vogt MT, Hanscom B, Lauerman WC, Kang JD. Influence of smoking on the health status of spinal patients: the National Spine Network database. Spine. 2002; 27(3): Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. JAMA. 2003; 289(5): ΠΗΝΑΚΔ: Πίνακας 1: ηοιτεία δείγμαηος. Πίνακαρ 1 ηλικία επάγγελμα δραζηηριόηηηες δπλακηθό: 62% δπλακηθέο: 54% άνηρες 60.4 έηε ζηαηηθό: 38% θαζηζηηθέο: 46% ζηαηηθό: 32% θαζηζηηθέο: 58% δπλακηθό: γσναίκες 55.6 έηε 17% δπλακηθέο: 42% νηθηαθά: 51% διάγνφζη πάθηζης απρέλα: 33% ζώξαθνονζθύνο: 67% απρέλα: 58% ζώξαθνονζθύνο: 42% τρονιόηηηα πάθηζης απρέλα: 8 έηε ζώξαθνονζθύνο: 11 έηε απρέλα: 5 έηε ζώξαθνονζθύνο: 12 έηε

21 21 Πίνακας 2: Σο κύριο ζύμπηφμα και πόηε οδήγηζε ηον αζθενή ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή. Πίνακαρ 2 κύριο ζύμπηφμα τρονικό διάζηημα από ηην εμθάνιζη ηοσ ζσμπηώμαηος φς ηην ιαηρική διάγνφζη τρονικό διάζηημα από ηην ιαηρική διάγνφζη φς ηη θσζικοθεραπεσηική ζσνεδρία γηα ηνλ απρέλα: απρελαιγία-ξαρηαιγία (96%), δάιε (67%), γηα ηνλ απρέλα: 2 κήλεο γηα ηνλ απρέλα: 3 έηε θεθαιαιγία (84%) άνηρες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (89%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (69%), γηα ηελ νζθύ: 3 κήλεο γηα ηελ νζθύ: 6 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (71%) γηα ηνλ απρέλα: απρελνβξαρηόλην άιγνο (83%), αηκσδίεο άλσ άθξσλ (72%), δάιε γηα ηνλ απρέλα: 2 εβδνκάδεο γηα ηνλ απρέλα: 6 κήλεο (48%) γσναίκες γηα ηελ νζθύ: πόλνο (92%), αηκσδίεο θάησ άθξσλ (88%), γηα ηελ νζθύ: 1 κήλαο γηα ηελ νζθύ: 4 έηε αδπλακία-δπζθηλεζία (55%)

22 22 Πίνακας 3: Δπίζκευη ζηον ιαηρό και ηο θσζικοθεραπεσηή μεηά ηην επανεμθάνιζη ηφν ζσμπηφμάηφν μέζα ζηη τρονιόηηηα ηης παθήζεφς. Πίνακαρ 3 νέα επίζκευη ζηον νέα επίζκευη ζηο λήυη ζσνιζηώμενφν ιαηρό θσζικοθεραπεσηή μέηρφν άνηρες 18% 68% 8% γσναίκες 24% 73% 12% Πίνακας 4: σμπεριθορά ζσμπηφμάηφν από ηην πρώηη εμθάνιζή ηοσς έφς ζήμερα. Πίνακαρ 4 επιδεινώθηκαν ζηάζιμα βεληιώθηκαν άνηρες 92% 8% 0% γσναίκες 96% 4% 0%

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ.

Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ. Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΟΦΤΑΛΓΙΑ Ε ΑΘΛΗΣΕ ΜΕ ΔΤΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΤ (MCKENZIE - SHIATSU) ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ MSC ΔΡΓΑΣ. ΤΝΔΡΓ. ΑΣΔΗ-Θ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ I Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα