ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ"

Transcript

1

2 ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Κξήηεο, θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο παξνρέο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ. Βαζηθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο είλαη: Η δηεξεύλεζε ησλ δπλαηώλ θαη ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ πεξαηηέξσ δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο λα ελδπλακώζεη ηα ζεηηθά ζηνηρεηά ηεο εηθόλαο ηεο Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απεηινύλ ηε ζεηηθή εηθόλα ηεο εκπνξηθήο αγνξάο Η δηεξεύλεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, αλαγθώλ θαη πξνζδνθηώλ ηνπ μέλνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ώζηε νη πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο λα είλαη πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλεο ζε απηό ην target group.

3 ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Οη πέληε πνιππιεζέζηεξεο εζληθόηεηεο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη Γεξκαλνί, Άγγινη, Ρώζνη, Γάιινη θαη θαλδηλαβνί. Σν θύιν ησλ ηνπξηζηώλ είλαη ηζνθαηαλεκεκέλν κεηαμύ αληξώλ θαη γπλαηθώλ Η Κξήηε πξνζειθύεη ηνπξίζηεο όισλ ησλ ειηθηώλ κε κία ηάζε πξνο ηα λεαξόηεξα άηνκα, αθνύ ζρεδόλ νη κηζνί δελ μεπεξλάλ ηελ ειηθία ησλ 34 εηώλ Η πιεηνλόηεηα ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ δηακέλεη κόληκα ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη έρεη αλώηεξε κόξθσζε

4 ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Η επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα κεηαμύ ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ είλαη ηδησηηθόο ππάιιεινο ζε πνζνζηό 30%. Έλαο ζηνπο ηξεηο εξσηώκελνπο δελ ζέιεζε λα δειώζεη ην αηνκηθό εηήζην εηζόδεκά ηνπ. Από ηνπο ππόινηπνπο ην 60% έρεη εηζόδεκα κεηαμύ θαη

5 ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΒΑΙΚΔ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΛΑΙΘΙ ΡΔΘΤΜΝΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΥΑΝΙΑ Άγγινη, Ρώζνη Γεξκαλνί θαη Οιιαλδνί, Γεξκαλνί, Άγγινη, Ρώζνη θαη θαλδηλαβνί Γεξκαλνί, Άγγινη, Ρώζνη θαη Γάιινη θαλδηλαβνί, Άγγινη, Γεξκαλνί θαη Γάιινη

6 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ι Οη δύν βαζηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο πξηλ ην ηαμίδη ηνπο γηα ηελ Κξήηε απνηεινύλ ην δηαδίθηπν θαη ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία. Σν 43% δήισζε δηαδίθηπν θαη ην 32% ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία Η πιεηνλόηεηα νξγάλσζε ην ηαμίδη ηνπο κέζσ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ (53%), ελώ ην 39% κέζσ δηαδηθηύνπ. Σα μελνδνρεία έσο ηεζζάξσλ αζηέξσλ απνηεινύλ ηελ θύξηα επηινγή θαηαιύκαηνο ζε πνζνζηό 40%. Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο επηιέγεη All-inclusive θαηαιύκαηα θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζηελ Κξήηε. Σν 57% δηακέλεη ζπλνιηθά ζην λεζί έσο κία βδνκάδα.

7 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΙΙ Οη ηξεηο βαζηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνπο εξσηώκελνπο ζηελ επηινγή ηεο Κξήηεο σο πξννξηζκό δηαθνπώλ είλαη νη εμήο : Φπζηθό ηνπίν / θιίκα Φηινμελία θηιηθόηεηα ησλ ληόπησλ Πνηόηεηα ππεξεζηώλ Σν 46% ησλ ηνπξηζηώλ έρεη επαλαιάβεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζηελ Κξήηε, θαζώο θαη ην 67% δειώλεη όηη είλαη πνιύ πηζαλό λα μαλαέξζεη ζην λεζί. Σν 28% ησλ εξσηώκελσλ δηέκεηλε ζε κία από ηηο ηέζζεξηο πξσηεύνπζεο ησλ Ννκώλ, ελώ ην 64% δήισζε 83 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνύ.

8 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ι Η μέζη ζςνολική δαπάνη για ηο ηαξίδι ζηην Κπήηη ςπολογίζηηκε ζηα 1162 ανά άηομο. Σο 60% πεπίπος ηυν δαπανών ανηιζηοισεί ζε διαμονή και μεηαθοπικά, ενώ ηο ςπόλοιπο ζε έξοδα καηά ηη διάπκεια ηηρ διαμονήρ ηοςρ ζηην Κπήηη. Οη ηνπξίζηεο πνπ δηέκεηλαλ ζηνλ Ν. Λαζηζίνπ εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο ζπλνιηθέο δαπάλεο (1308 ), ελώ ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ ηηο κηθξόηεξεο (1121 ). Η πςειόηεξε εθηίκεζε ζε δαπάλεο εζηίαζεο ππνινγίζηεθε γηα ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ Ν. Υαλίσλ (244 ). Οη Ρώζνη είλαη ε εζληθόηεηα κε ηελ κεγαιύηεξε εθηίκεζε ζπλνιηθώλ δαπαλώλ 1487, θαζώο θαη νη κόλνη πνπ παξνπζηάδνπλ δαπάλεο ζε αγνξέο (283 ) πςειόηεξεο από δαπάλεο ζε εζηίαζε (214 ). Οη Γάιινη εκθαλίδνπλ ηελ κηθξόηεξε εθηίκεζε ζπλνιηθώλ δαπαλώλ (950 ) θαη νη Γεξκαλνί ηελ κηθξόηεξε εθηίκεζε δαπαλώλ ζε αγνξέο (105 ).

9 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΙΙ Σα ηοπικά παπαδοζιακά πποφόνηα και ηα είδη δώπυν / souvenir αποηελούν ηα πιο δημοθιλή πποφόνηα πος αγοπάζοςν οι ηοςπίζηερ καηά ηην παπαμονή ηοςρ ζηην Κπήηη. Με ηνπο Ρώζνπο θαη ηνπο Γάιινπο λα απνηεινύλ ηηο δύν εζληθόηεηεο πνπ αγνξάδνπλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα πξντόληα ησλ δύν εηδώλ. Η πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ επηιέγνπλ πξντόληα εηδώλ δηαηξνθήο / ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη εηδώλ δώξσλ / αμεζνπάξ κε ειιεληθή πξνέιεπζε ζε πνζνζηά 87% θαη 77% αληίζηνηρα. Αληίζεηα ηα είδε έλδπζεο θαη ππόδεζεο πνπ αγόξαζαλ είραλ θπξίσο δηεζλή πξνέιεπζε. ρεδόλ νη κηζνί εξσηώκελνη (48%) δήισζαλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο απζόξκεηα ρσξίο λα ζθέθηνληαη ην θόζηνο, ελώ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο (27%) έρεη νξίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ύςνο ρξεκάησλ πξηλ ην ηαμίδη πνπ ζα δηαζέζεη θαηά βνύιεζε ζε αγνξέο. Δπίζεο ν βαζηθόηεξνο ιόγνο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπο είλαη γηαηί ηνπο αξέζνπλ ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντόληα.

10 ΓΑΠΑΝΔ Όζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα ηα νπνία μόδεςαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ Κξήηε ην κεγαιύηεξν κέξνο, ζρεδόλ ην κηζό, αληηζηνηρεί ζε έμνδά εζηίαζεο, ελώ γηα αγνξέο πεξίπνπ ην έλα ηξίην. Γαπάνερ ανά άηομο πλνιηθή 1162 ± 37 Γηακνλή θαη κεηαθνξηθά 661 ± 27 Αγνξέο 136 ± 12 Δζηίαζε 198 ± 12 Φπραγσγηθέο/πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 46 ± 6 Λνηπέο 63 ±

11 ΜΔΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ Άθποιζμα δαπανών εζηίαζηρ και αγοπών καηά Νομό ΤΝΟΛΟ Υαλίσλ Ρεζύκλνπ Λαζηζίνπ Ηξαθιείνπ

12 ΜΔΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΔΣΙΑΗ - ΑΓΟΡΔ Γαπάνερ αγοπών και εζηίαζηρ καηά εθνικόηηηα ζε ΤΝΟΛΟ Ρσζία θαλδηλαβηθέο Αγγιία Γαιιία Γεξκαλία Δζηίαζε Αγνξέο

13 ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ο Ν. Υαλίσλ εκθαλίδεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αηόκσλ πνπ γλσξίδεη «πάξα πνιύ» ή «πνιύ» θαιά ηηο εκπνξηθέο αγνξέο, ελώ ν Ν. Λαζηζίνπ ην κηθξόηεξν. Γύν ζηνπο ηξεηο εξσηώκελνπο άληιεζαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκπνξηθή αγνξά κε επηηόπηα παξαηήξεζε. Σν δηαδίθηπν θαη νη ηνπξηζηηθνί νδεγνί απνηεινύλ ηηο δύν βαζηθόηεξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εκπνξηθή αγνξά πξηλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ Κξήηε Από ηο υπάπιο λειηοςπγίαρ ηυν καηαζηημάηυν και ηην εξςπηπέηηζη πελαηών έμεινε ικανοποιημένο πάνυ από ηο 70% ηυν ηοςπιζηών. Πεπίπος δύο ζηοςρ ηπειρ δήλυζαν ικανοποιημένοι από ηην ποιόηηηα, ηιρ ηιμέρ και ηην ποικιλία ηυν πποφόνηυν, ενώ έναρ ζηοςρ δύο από ηην διάθεζη μοναδικών πποφόνηυν. Η έλλειτη ςποδομών για σώποςρ ζηάθμεςζηρ είσε υρ αποηέλεζμα μόλιρ ηο 31% να μένει ικανοποιημένο από ηη δςναηόηηηα ζηάθμεςζηρ. Ο Ν. Υαλίσλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεκεηώλεη ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ηθαλνπνίεζεο ζε όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ, ελώ ν Ν. Ηξαθιείνπ ηνλ κηθξόηεξν.

14 ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Σν 28% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε όηη νη ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ηνπο θάιπςαλ «πάξα πνιύ» ή «πνιύ», σο πξνο ηε δηάζεζε επώλπκσλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ην 46% «αξθεηά». Η πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη νη ζπκθέξνπζεο ηηκέο είλαη ηα δύν βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμηνινγνύλ νη ηνπξίζηεο σο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα δπλαηά ζεκεία ησλ εκπνξηθώλ αγνξώλ πνπ επηζθέθζεθαλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Κξήηε θαη αθνινπζνύληαη από ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο αγνξάο. εκαληηθά κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό ησλ Γεξκαλώλ πνπ παξαηήξεζε πεξηζζόηεξα αξλεηηθά ζηηο Κξεηηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηηο Γεξκαληθέο θαη αλέξρεηαη ζην 30% έλαληη ηνπ 20% πνπ εθηηκήζεθε ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο.

15 ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Η ειδική πεπίπηυζη ηηρ κποςαζιέπαρ

16 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Οη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κξήηε κε θξνπαδηεξόπινην είλαη ελ γέλεη επθαηάζηαηνη, κεγάισλ ειηθηώλ θαη αλώηεξνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαη απηνί πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζε ρώξεο εθηόο ηεο Δπξώπεο έρνπλ κεγαιύηεξα αηνκηθά εηζνδήκαηα, ελώ ηα λεαξόηεξα άηνκα είλαη πην πηζαλό λα έρνπλ ιάβεη αλώηεξε / αλώηαηε εθπαίδεπζε.

17 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Οη νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο είλαη θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηνπξηζηώλ πνπ ήξζαλ ζηελ Κξήηε κε θξνπαδηεξόπινην θαη γίλεηαη εληνλόηεξν γηα απηνύο κε κεγαιύηεξα εηζνδήκαηα. Η πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ από επξσπατθέο ρώξεο έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Κξήηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ζε αληίζεζε κε ηνπο κε επξσπαίνπο. ην ζύλνιν ηνπο είλαη απζόξκεηνη θαηαλαισηέο θαη γεληθόηεξα έξρνληαη ζηελ Κξήηε αλνηρηνί σο πξνο ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα δερζνύλ από ηηο εκπνξηθέο αγνξέο.

18 ΓΑΠΑΝΔ Η εθηίκεζε ηεο κέζεο αηνκηθήο ζπλνιηθήο δαπάλεο ππνινγίζηεθε ζηα 176 γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κξήηε κε θξνπαδηεξόπινην, νη δαπάλεο αγνξώλ ζηα 102 θαη νη δαπάλεο ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ζηα 46. Όζεο ιηγόηεξεο ρώξεο έρνπλ επηζθεθηεί πξηλ ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπο ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη δαπάλεο ζηε ρώξα καο. Καζώο θαη ην ύςνο ησλ δαπαλώλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηηο ώξεο πνπ έκεηλαλ εθηόο ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ. Σα ηέζζεξα δεκνθηιέζηεξα είδε πξντόλησλ πνπ αγνξάδνπλ νη ηνπξίζηεο ζηελ Κξήηε είλαη souvenir, ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντόληα, είδε έλδπζεο θαη ηξόθηκα.

19 Δκπνξηθή αγνξά Η πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε από όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπνξηθώλ αγνξώλ θαη πεξηζζόηεξν από ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ κε ηνπο επξσπαίνπο ηνπξίζηεο λα εκθαλίδνπλ κηθξόηεξνπο βαζκνύο ηθαλνπνίεζεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηνπξηζηώλ. Σα δύν ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο ηνπξίζηεο, όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε κίαο αγνξάο, είλαη νη ηηκέο θαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ζε απηά πξέπεη λα δώζνπλ βάξνο νη έκπνξνη ηνπ λεζηνύ ώζηε λα βειηηώζνπλ ηελ γεληθόηεξε εηθόλα ηνπο. Η πνηθηιία θαη νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ, αλ θαη έρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο, είλαη δύν ζηνηρεία ζηα νπνία ππεξηεξνύλ νη θξεηηθέο εκπνξηθέο αγνξέο έλαληη άιισλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ θαη απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα. πγθεθξηκέλα ε πνηθηιία εθπιήζζεη ζεηηθά ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηνπο ηνπξίζηεο κε κόληκε θαηνηθία εθηόο ηεο Δπξώπεο θαη νη ηηκέο ηνπο επξσπαίνπο ηνπξίζηεο.

20 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Η κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ήηαλ πνζνηηθή ώζηε λα απνηππσζνύλ νη γεληθέο ηάζεηο ηνπ ππό έξεπλα πιεζπζκνύ θαη λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζηαηηζηηθή γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η ηερληθή ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εθαξκόζηεθε ζηελ έξεπλα πεδίνπ είλαη ε ζπλέληεπμε κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από θιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο θαη δηαβάζκηζεο, θαη πεξηιακβάλεη επίζεο νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (ειεύζεξεο απάληεζεο) ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ δεηήκαηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό.

21 ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη μέλνη ηνπξίζηεο ζην λεζί ηεο Κξήηεο όπνπ ζύκθσλα κε ζηνηρεία γηα ην έηνο 2012 αλειζαλ πεξίπνπ ζηα άηνκα. ην δείγκα θαηαξρήλ ζπκπεξηιήθζεθαλ ρώξεο πνπ ην πνζνζηό ησλ αθίμεσλ ησλ επηβαηώλ, ζηα δύν κεγαιύηεξα αεξνδξόκηα ηνπ λεζηνύ, μεπεξλά ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αθίμεσλ από ην εμσηεξηθό θαη είλαη 14 ηνλ αξηζκό. Να ζεκεησζεί όηη νη επηβάηεο από ηηο 14 απηέο ρώξεο θαιύπηνπλ ην 86.8% ησλ ζπλνιηθώλ αθίμεσλ γηα ην έηνο ην πξώην ζηάδην σο ζηξώκαηα νξίζηεθαλ ηα δύν αεξνδξόκηα ηεο Κξήηεο, Ν. Καδαληδάθεο ηνπ Ηξαθιείνπ θαη Κ. Γαζθαινγίαλλεο ησλ Υαλίσλ. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηβαηώλ πνπ απνβηβάζηεθαλ ζηα δύν αεξνδξόκηα από ηηο επηιερζείζεο ρώξεο. ην δεύηεξν ζηάδην σο ζηξώκαηα νξίζηεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηβαηώλ. Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηβαηώλ από θάζε ρώξα ζε θάζε αεξνδξόκην.

22 ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη Ο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκόο επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζύλνιν ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ Κξήηε αθνύ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό σο πξνο ηηο εζληθόηεηεο ησλ επηζθεπηώλ θαζώο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα θάζε εζληθόηεηα πνπ έρεη βάζε ηα 60 άηνκα. Δπίζεο αλ ιεθζεί ππόςε ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο σο πξνο ην Ννκό πνπ επηιέγνπλ ην θαηάιπκά ηνπο από δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ γηα ην 2011 κπνξεί ζεσξεηηθά λα επεθηαζεί ε αλάιπζε θαη αλά λνκό. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Ννκό Ρεζύκλεο πνπ απνξξνθά ην κηθξόηεξν πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ ζηελ Κξήηε (15.1%) αλακέλεηε βάζε 200 πεξίπνπ αηόκσλ. Με βάζε ην κέγηζην ηππηθό ζθάικα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο γηα θάζε εξώηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν (Δθηίκεζε πνζνζηνύ πληειεζηήο επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο * Σππηθό ζθάικα), όπνπ γηα ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 95% ν ζπληειεζηήο είλαη 1.96.

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012)

ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΔΣΟΤ 2013 (Περίοδος αλαθοράς εηζοδήκαηος 2012) Γείθηες ζσλζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ

ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 27 / 02 / 2015 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΥΡΗΗ ΥΡΟΝΟΤ 2013 2014 Φρήζε Φρόλοσ Εργαδοκέλφλ Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) δηελήξγεζε γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός

Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Η εικόνα ηης Θεζζαλονίκης ως ηοσριζηικός προοριζμός Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ηεο Γξ. Γεκήηξηνο Καξαπηζηόιεο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ ΘΔΜΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα