ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού Αλιβερί ου Ερέτριας Κύμης Καρύστου Λίμνης Μαρ μαρίου Ν. Στύρων Σκύρου Χαλκίδας Ωρεών 1 Μετονομασία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας... 2 Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας από το Τμήμα Κατασκευής της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έδρα την Πάτρα, για έργα του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ, στα οποία οι αρμοδιότητες ασκούντο από το καταργηθέν ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ... 4 Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών Νη σιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /32/2010 (1) Ανασυγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού Αλιβερίου Ερέ τριας Κύμης Καρύστου Λίμνης Μαρμαρίου Ν. Στύρων Σκύρου Χαλκίδας Ωρεών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α ) «Σύστημα επιλογής προϊστα μένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊστα μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τη παρ. 10 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) των άρθρων του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51) «Σύστημα επιλογής προϊ σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατά ξεις», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις. γ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81). δ) του Π.Δ. 86/2003 «Διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Ευβοίας» (ΦΕΚ Α 80). ε) της αριθ /9/88/ απόφασης «Προσαρ μογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο Π.Δ. 194/1988» (Β 591), της υπ αριθ /328/87/ απόφασης «Προσαρμογή των Κλάδων του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας στο Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο» (Β 187) καθώς και την 27/ Πρά ξη της Λιμενικής Επιτροπής Στύρων και την υπ αριθ. 18/ Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Σκύρου (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 142/1985). στ) της αριθ /02/2000/ απόφασης Σύσταση Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλί ου υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού Αλιβερίου Ερέτριας Κύμης Καρύστου Λίμνης Μαρμαρίου Ν. Στύρων Σκύρου Χαλκίδας Ωρεών (ΦΕΚ Β 1464), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λει τουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οι κείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερω ριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε: 1. Ανασυγκροτούμε το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Λιμενικών Ταμείων Αιδηψού Αλιβερίου Ερέτριας Κύμης Καρύστου Λίμνης Μαρμαρίου Ν. Στύρων Σκύρου Χαλκίδας Ωρεών αρμόδιο για όλο το προσωπικό των εν λόγω Λιμενικών Ταμείων ως εξής: α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στα Λιμενικά

2 16232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταμεία Αιδηψού Αλιβερίου Ερέτριας Κύμης Κα ρύστου Λίμνης Μαρμαρίου Ν. Στύρων Σκύρου Χαλκίδας Ωρεών. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ανα δείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη του από υφιστάμενου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμβά νονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμέ νου Διεύθυνσης, των Λιμενικών Ταμείων αρμοδιότητας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύ θυνσης. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. του νομού Ευβοίας, οι οποίοι να τις πληρούν. 3. Τα υπό στοιχεία α τακτικά μέλη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας. 4. Το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που ανασυγκρο τείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθε ση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. 5. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν σης Διοικητικού με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμή ματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης για κάθε Λιμενικό Ταμείο ή ελλείψει αυτών ο αρχαιότερος υπάλληλος κάθε Ταμείου, ο οποίος ορί ζεται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Επιτροπής. 6. Γραμματέας και αναπληρωτής γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα του. 7. Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου που ανασυγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέ πονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικατα στάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/ Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ (2) Μετονομασία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ 188/Α/ ) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1320/1983 (Φ.Ε.Κ 6/Α/ ) «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2327/1995 (Φ.Ε.Κ 156/Α/ ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαι δευτικών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ 90/Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τρι τοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 (Φ.Ε.Κ 171/Α/ ) «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες δι ατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ 199/Α/ ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2776/1999 (Φ.Ε.Κ 291/Α/ ) «Σωφρονιστικός κώδικας» σύμφωνα με την οποία οι παρεχόμενοι τίτ λοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, χωρίς να προκύπτει από το κείμενό τους ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ 98/Α/ ). 9. Τις διατάξεις των αριθ. 3533/2001 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1270/ Β/ ), αριθ. 2548/2002 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1316/Β/ ), αριθ. 2910/2003 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1377/Β/ ), αριθ. 2912/2003 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1377/Β/ ), αριθ. 390/2004 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 286/Β/ ), αριθ. 1880/2004 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 794/Β/ ), αριθ. 3062/2005 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1070/Β/ ), αριθ. 1355/2006 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 461/Β/ ), αριθ. 1609/2008 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 665/Β/ ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης σε «1 ο Σ.Δ.Ε (Νεάπολης) Θεσσαλονίκης». 2. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Θεσσαλονίκης σε «2 ο Σ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης». 3. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Θεσσαλονίκης σε «3 ο Σ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης». 4. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού Αττικής σε «1 ο Σ.Δ.Ε Κορυδαλλού». 5. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαι ρίας στις φυλακές Κορυδαλλού Αττικής σε «2 ο Σ.Δ.Ε. Κορυδαλλού».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Λάρισας σε «1 ο Σ.Δ.Ε Λάρισας». 7. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Λάρισας σε «2 ο Σ.Δ.Ε Λάρισας». 8. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Τρικάλων σε «1 ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων». 9. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Τρικάλων σε «2 ο Σ.Δ.Ε Τρικάλων». 10. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαι ρίας στις φυλακές Δομοκού Φθιώτιδας σε «1 ο Σ.Δ.Ε Δο μοκού». 11. Την μετονομασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών σε «1 ο Σ.Δ.Ε (Ελαιώνα) Θηβών». Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ /Α331 (3) Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σει σμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας και Αιτωλο ακαρνανίας. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 5, παρ. 4 της από Πράξεως Νομοθετικού Περι εχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί απο καταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε με το Ν. 867/79 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.79). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του πέμπτου του Ν. 1190/81 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κύρωσε την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θε μάτων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/ Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά φιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α). 4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 5. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/ του Υπουρ γού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την με αριθμό 50148/542/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/ Β/1.7.92). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8. Την υπ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων. 9. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/ Α/ ) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύ νολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α 28, Π.Δ. 63/2005, Α 98, άρθρο 52 (στ), (αα)». 10. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/ ), για το δι ορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 11. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ) για την ανα σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών. 12. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 13. Την υπ αρ. οικ /7766 (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 14. Την υπ αρ. οικ/5322/α32/ (Φ.Ε.Κ. 1336/Β/8.7.08) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτω λοακαρνανίας.». 15. Την υπ αρ. οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/ Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.» και ιδίως το άρθρο Το με αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας. 17. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, αποφα σίζουμε: Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρω γής (Δ.Κ.Α.) από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως κατωτέρω: Α. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. Δήμος Αιγίου 1 Ασημακοπούλου Βασιλική Γεώργιος Αιγίου 2 Φωτόπουλος Κων/νος Γεώργιος Αιγίου 3 α) Χριστόπουλος Γεώργιος, β) Δεδοπούλου Μαρία α) Κων/νος, β) Χαράλαμπος Αιγίου

4 16234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 Αντωνοπούλου Αργυρή Παναγιώτης Αιγίου 5 Χριστόπουλος Κων/νος Γεώργιος Αιγίου 6 Σπυροπούλου Φωτεινή Ιωάννης Αιγίου 7 Καρτεκλιά Παρασκευή Αθανάσιος Πτέρης 8 Γεωργίου Μιχαήλ Ιωάννης Βαλιμητίκων 9 Μέγαρη Κων/να Γεώργιος Αιγίου 10 α) Διαμαντή Χρυσούλα, α) συζ. Θεοδώρου, β) Διαμαντής Θεόδωρος β) Βασίλειος Αιγίου 11 Θεοδωρόπουλος Αλέξιος Μιχαήλ Αιγίου 12 Ραμπαβίλα Γεωργία Παναγιώτης Αιγίου 13 Παπαδόγιαννη Ελένη Ανδρέας Αιγίου α) Ζουδιός Ευστάθιος και Θεόδωρος, β) Ζουδιός Σπυρίδων Γιοβά Αργυρούλα (Σύλλογος Κυριών «Ο Καλός Σα μαρίτης») 2. Δήμος Αιγείρας α) Σπυρίδων, β) Θεόδωρος Αιγίου Αιγίου 1 Λίβας Σωτήριος Παναγιώτη Αιγείρας 2 Μουστερής Αργύριος (Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων) Γεώργιος Αμπελοκήπων 3 Παπαγιαννακόπουλος Ιωάννης Αργύριος Αμπελοκήπων 4 Σπυρόπουλος Σπυρίδων Απόστολος Χρυσανθίου 3. Δήμος Ακράτας 1 Λάζαρης Παναγιώτης Βασίλειος Ζαρούχλης 2 Δεληγιάννης Παναγιώτης (Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου) Μαρίνος Ακράτας 4. Δήμος Διακοπτού 1 Σταύρου Θεοδώρα Γεώργιος Διακοπτού 2 Γεωργιλάς Νικόλαος Παναγιώτης Διακοπτού 5. Δήμος Κλειτορίας 1 Σκαρπέντζου Ισμήνη Γεώργιος Φιλίων 6. Δήμος Συμπολιτείας 1 Ράπτης Βασίλειος Κων/νος Κρήνης 2 Νικολακόπουλος Παναγιώτης Κλεόβουλος Κρήνης 3 Αραβαντινός Αλέξανδρος Αντώνιος Βερίνου Β. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. Δήμος Αποδοτίας 1 α) Αυγεράκη Ευριδίκη, α) Γεώργιος, β) Λουκόπουλος Κων/νος β) Θεόδωρος Κεντρικής 2 Παπαχριστοδούλου Παρασκευάς Αντώνιος Αναβρυτής 3 Παπαχριστοδούλου Αθανάσιος Χρήστος Αναβρυτής 4 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος Χρήστος Αναβρυτής 5 Λουκόπουλος Λεωνίδας Παντελή Αναβρυτής 6 Κογιώνης Σπύρος Θωμάς Καταφυγίου 2. Δήμος Θέρμου 1 Λιανός Αναστάσιος Γεώργιος Θέρμου 2. Δήμος Μεδεώνος 1 Πολίτης Νικόλαος Ιωάννης και Φωτεινή Ευάγγελος Κονοπίνας 4. Δήμος Ναυπάκτου 1 Καραγιώργος Παναγιώτης Γεράσιμος Ναυπάκτου 2 Κοτίνης Χαράλαμπος Γεώργιος Ναυπάκτου 3 Σταυρουλάκης Στυλιανός Γεώργιος Ναυπάκτου 4 α) Γραμματής Νικόλαος α) Απόστολος, και Γεώργιος, β) Απόστολος β) Αναστασιάδη Φωτεινή Ναυπάκτου 5 Μπερβέσκος Δημήτριος Θεοφάνης Ναυπάκτου 5. Δήμος Στράτου 1 Κοντονάσιος Βασίλειος Ανδρέας Λεπενούς Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμoύ, γιατί έχει προβλεφθεί στην Κοινή Απόφαση οικ/7320/α32/ (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/ ) των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ F Αριθμ. ΚΒ/ΦΚ000/ΟΡΓ/οικ/52537 (4) Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας από το Τμήμα Κατασκευής της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων, με έδρα την Πάτρα, για έργα του Οδικού Άξο να ΠΑΘΕ, στα οποία οι αρμοδιότητες ασκούντο από το καταργηθέν ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» ΦΕΚ 98Α. 2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ23/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 3. Του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 116 Α /2008 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 180, παραγρ Του Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30Α) «Καθορισμός αρμοδιοτή των που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περι φερειακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και νυν Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.». 5. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 6. Την κοινή απόφαση 69139/7766/ (ΦΕΚ 2514Β ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Π.Δ. 102/2000 (ΦΕΚ 99/Α ) «Περί συστάσεως της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 178/2008 (ΦΕΚ 244Α). 8. Ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο. Και επειδή: 1. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Πάτρας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, καταργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2008 (ΦΕΚ 244Α). 2. Το εν λόγω ΤΚΕ είχε, ως χωρική αρμοδιότητα, την ευθύνη επίβλεψης των Έργων της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ και την Ε.Ο. Βυτίνας Αρ χαίας Ολυμπίας, Τμήμα Παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας. 3. Το γεγονός ότι μετά την κατάργηση του παραπάνω ΤΚΕ, παραμένουν σοβαρές εκκρεμότητες (δικαστικές, οικονομικές, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.), για την αντιμετώπι ση των οποίων θα απαιτηθεί η σύμπραξη Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά την έννοια του Π.Δ. 609/ Το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικότατος όγκος κατασκευαστικών και λοιπών αρχείων του Έργου, τα οποία χρήζουν συνολική και ενιαία διαχείριση. 5. Το Τμήμα Κατασκευής Έργων της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ με έδρα την Πάτρα, έχει την οργάνωση και τους απαι τούμενους πόρους, στους οποίους θα προστεθούν και εκείνοι που ήδη έχουν αποδεσμευθεί από την κατάρ γηση του ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ (πάγια, μηχανογραφικός εξοπλισμός κ.λ.π.), για την ανάληψη αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας των εκτελε σθέντων έργων του Οδικού Άξονα, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, ώστε να καταστεί δυνατό το εύρυθμο «κλείσιμο» των εν λόγω Έργων και η αντιμετώπιση τοπικών υποθέσε ων που έχουν προκληθεί από την εκτέλεση του Έργου (απαλλοτριώσεις, παροχή στοιχείων κ.λ.π.). 6. Με τις διατάξεις του έβδομου άρθρου του Ν. 3621/2007, είναι επιτρεπτή η ανάθεση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τον Υπουργό σε άλλη Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. 7. Με τις αποφάσεις του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, υπ αρ. Πρωτ. (α) ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/οικ/21769/ , (β) ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/οικ/22718/ και (γ) ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/οικ/51143/ , είχαν ανατεθεί προσωρινά οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσί ας των Έργων : (α) «Κατασκευή Παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας, που αποτελεί το Τμήμα Αρχαία Ολυμπία Λιναριά της Ε.Ο. Βυτίνας Αρχ. Ολυμπίας», (β) «Κα τασκευή Κόμβου Κ5 και συμπληρωματικές εργασίες της Ε.Π. Πατρών και Α φάση Έργων διευθέτησης πο ταμού Γλαύκου» και (γ) «Κατασκευή Οδικών Σηράγγων Αρχαιολογικού Χώρου και Γηροκομείου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών» στο ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αντιμε τώπισης των εκκρεμοτήτων της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ που προέκυψαν από την κατάργηση ορισμένων ΤΚΕ αυτής, αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρε σίας των Έργων της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ και της Ε.Ο. Βυτίνας Αρχαί ας Ολυμπίας, Τμήμα Παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας, στο Τμήμα Κατασκευών Έργων της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με έδρα την Πάτρα, τις οποί ες ασκούσε μέχρι την κατάργησή του το ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, προκειμένου να γίνει δυνατό το οριστικό «κλείσιμο» των εν λόγω Εργολαβιών, στις πε ριπτώσεις εξελισσόμενων δικαστικών προσφυγών των Αναδόχων. 2. Ανακαλούμε τις Αποφάσεις του Προϊστάμενου της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ (α) υπ αρ. Πρωτ. ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/ οικ/21769/ , (β) ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/οικ/22718/ και (γ) ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ1/οικ/51143/ , με τις οποίες είχαν ανατεθεί (προσωρινά) οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ για τα Έργα: (α) «Κατασκευή Παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας, που αποτελεί το Τμήμα Αρχαία Ολυμπία Λιναριά της Ε.Ο. Βυτίνας Αρχ. Ολυμπίας», (β) «Κατασκευή Κόμβου Κ5 και συμπληρωματικές εργασίες της Ε.Π. Πατρών και Α φάση Έργων διευθέτησης ποταμού Γλαύκου» και (γ) «Κατασκευή Οδικών Σηράγγων Αρχαιολογικού Χώρου και Γηροκομείου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών». 3. Οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής των παραπά νω Έργων, εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ, με έδρα την Αθήνα. 4. Η παράδοση και παραλαβή των αρχείων Διευθύνου σας Υπηρεσίας, θα γίνει με μέριμνα των Προϊσταμένων της ΕΥΔΕ Α/Δ ΠΑΘΕ και της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ, και αφού συνταχθεί σχετικό Πρακτικό. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ F Αριθμ (5) Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών Νησι ών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). β) Του Ν.Δ. 131/74 (Α 320) «περί παροχής οικονομι κών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/83 (Α 129) και 2512/97 (άρθρο11). γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/92 (Α 113) «περί έγκρισης οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας» δ) Του άρθρου 26 του Ν. 1262/82 και του άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 2. Τους κανονισμούς: α) (ΕΚ) αριθ.1405/2006 του Συμβουλίου της 18 ης Σε πτεμβρίου 2006(L265/ ) «σχετικά με τον καθορι σμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003». β) Τον (ΕΚ) Επιτροπής αριθμ. 1914/2006 της 20 ης Δε κεμβρίου 2006(L365/ ), για τη θέσπιση λεπτομε ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

6 16236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον κανονισμό 1405/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με την 22/ΧΙΙ/2006 απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε.και την τροποποίηση του όπως αυτή εγκρίθηκε με την από απόφαση της Ε.Ε. 4. Την αριθμ /29/8/07 (ΦΕΚ Β ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δη μόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη σιωτικής Πολιτικής «περί καθορισμού διαδικασιών και δικαιολογητικών για την πληρωμή των εφοδιασμών με ορισμένα γεωργικά προϊόντα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». 5. Το υπ αριθμ. 187/ (ΦΕΚ 214/7/10/09)Προεδρι κό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών», 6. Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β/09) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη». 7. Το αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Οι κονομικής για την «Κατανομή πιστώσεων Κοινοτικών Προγραμμάτων 2010». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Τακτι κού Προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423,φ.29/110 και ανέρχεται για το έτος 2010 στο ύψος του ποσού των ,00 Ευρώ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες: Α. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ: (Πεντακοσίων σαρά ντα επτά χιλιάδων ευρώ), που αφορά το 10% της ελληνι κής συμμετοχής στο συνολικό ποσό των του προγράμματος της Ε.Ε. για τους εφοδιασμούς των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους και θα διατεθεί αποκλειστι κά για εφοδιασμούς με ζωοτροφές και άλευρα. Β. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ (τριακοσίων τρι ών χιλιάδων Ευρώ) για την πληρωμή του ΦΠΑ που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης (κοινοτικής και εθνικής) του πο σού των Ευρώ. Άρθρο 2 Εξουσιοδότηση Εξουσιοδοτείται η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως με απόφασή της ρυθμίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας Άρθρο 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

7

8 16238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1293 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.... 1 Πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 279 17 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 936 24 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 14 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διαδικασιών κατασκευής του έργου «Κτί ριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 9 Ιουνίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1615 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης στην Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1949 14 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Λαγό Γεώργιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα