ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστά σεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)... 2 Ορισμός Εκκαθαριστή της ανώνυμης εταιρείας «Ελ ληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε. Α.Ε.)» Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πρόσληψης των Πυροσβε στών Πενταετούς Υποχρέωσης κατά τον διαγω νισμό του έτους Αλλαγή του ωραρίου εργασίας των απασχολούμε νων στα απορριμματοφόρα και των χειριστών στα μηχανήματα έργου του Δήμου Καρύστου και κα θορισμός νέου ωραρίου Τροποποίηση της αριθμ. 6949/ ΦΕΚ 228/ Β/ προγενέστερης απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης ως προς την αντικατάσταση Ληξι άρχου στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Αθανασίου Δή μου Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων Τμήματος Εμπορίου Τουρισμού Διεύθυν ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την διενέργεια Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους Τροποποίηση της με αριθμ. 4214/462/ (ΦΕΚ 455/Β ) απόφασης μας περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για την χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1072 (1) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά γραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α ). 2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ). 3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσε ων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, καθώς και τον προσδιορισμό των συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. 4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Με την παρούσα τροποποιούμε συμπληρώνουμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: «γ) Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν κα ταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές: Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επι βαρύνεται με Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι αυτά, συνδρο μές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμή θειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται

2 10412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλό μενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύμα τα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλ λογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, πωλήσεις λαχείων. Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορο λογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμ βάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατά σταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής: α) από τους εκδότες, μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατη γορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής πε ριοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν, β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν: βα) διπλογραφικά βιβλία, μηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν, ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν, γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδι κών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρε ούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέ πεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμε νου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν. Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, οι κατα στάσεις, των ανωτέρω περιπτώσεων α και βα υποβάλ λονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερο λογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων από τον υπόχρεο ή της απαλλαγής του από την τήρηση αυτών. Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014.» 3. Στο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τρο ποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν.» Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ ΕΞ 2014 (2) Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α /1995) «Περί Δημοσίου Λογι στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». 3) Την ΥΠΟΙΚ ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.β / ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο μικών. 4) Την αρ. Δ6Α ΕΞ2013/ (Β 130 και 372) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β 2003) «Μεταβίβαση αρμοδιο τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 5) Το αρ. 1125/ έγγραφο του Γενικού Νοσο κομείου Ηλείας. 6) Το αρ. 2006/ έγγραφο του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας. 7) Το αρ. 140/10/01/2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Εορδαίας. 8) Το αρ. 3515/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Ηγου μενίτσας. 9) Το αρ. 4294/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας. 10) Το αρ.4228/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Αγ. Νι κολάου. 11) Το αρ. 3231/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Κεφαλ λονιάς. 12) Το αρ. 1676/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Κώ. 13) Το αρ. 2607/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Σητείας. 14) Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων: α) του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας β) του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας γ) της Δ.Ε.Υ.Α Εορδαίας δ) της Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας ε) της Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας στ) της Δ.Ε.Υ.Α Αγ. Νικολάου ζ) της Δ.Ε.Υ.Α Κεφαλλονιάς η) της Δ.Ε.Υ.Α Κώ θ) της Δ.Ε.Υ.Α Σητείας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%. Κατ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανι σμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζη μίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής. 3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον Κ.Α. Ε του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά: το Νομ. Γεν. Νοσ. Πύργου «Μανωλοπούλειο», το Νομ. Γεν. Νοσ. Αμαλιάδας,το Νομ. Νοσ. Κ.Υ Κρεστένων, τα Λιμενικά Ταμεία: Μαρμαρίου, Κύμης, Ερέτρειας, Ωρεών, Λ. Αιδηψού, Ν.Στύρων, Λίμνης, Καρύστου, Αλιβερίου, Χαλκίδας, την Δ.Ε.Υ.Α Πτολεμαίδας Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Αριθμ /ΔΙΟΕ 225 (3) Ορισμός Εκκαθαριστή της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνι κός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε. Α.Ε.)». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50Α) «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνει ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α), δ) του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει, ε) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργεί ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα», στ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α), «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών», 2. Την υπ αριθ /ΔΙΟΕ 547/ (ΦΕΚ 1653Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδι οτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας, Παναγιώτη Μηταράκη», 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋ πολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι στικότητας και η οποία θα καθοριστεί με την απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 4242/2014, αποφασίζουμε: Τον ορισμό ως εκκαθαριστή της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε Α.Ε.)» τον Νικόλαο Κουλοχέρη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών ΑΜΔΣΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Aριθμ. 111/32595 (4) Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 44). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). γ) Του π.δ. 104/2006 «Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυν σης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΦΕΚ Α 102) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού. 2. Τις αριθ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ , ΔΙΠΑ/Φ.4/ οικ.7323/ , ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/ και ΔΙ ΠΑ/Φ.4/οικ.5270/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τις οποίες παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3230/ Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2014, όπως αυτοί αναφέρονται στην συνέχεια. 2. Κάθε Στρατηγικός Στόχος θα αναλυθεί από της αρ μόδιες Υπηρεσίες του Φορέα μας σε επιμέρους Στόχους, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3230/2004. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων» του άρθρου 1 του ν. 3230/2004, εφαρμόζεται για το έτος 2014 από

4 10414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις κατωτέρω Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι οι εξής: α) Οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες και Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. β) Ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υπο δομών. γ) Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑ&Τ. Άρθρο 3 Στρατηγικοί Στόχοι Καθορίζουμε για το έτος 2014 τους Στρατηγικούς Στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής: 1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απο δοτικότητας του ΥΠΑΑ&Τ & των Εποπτευόμενων Ορ γανισμών. 2. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλι ευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) σε κρίσιμες προτεραιότητες. 3. Ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Αριθ οικ Φ (5) *Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πρόσληψης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης κατά τον διαγωνισμό του έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα τηγικής » (Α 226). β. Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξε ων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α 283), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α 167) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4229/2014 (Α 8). γ. Του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). δ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). ε. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). στ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153). ζ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ ματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α 167). η. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9669/ έγγραφο του Προ έδρου του Ν.Σ.Κ. Ι. Σακελλαρίου. 3. Το υπ αριθμ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ/4/972/ έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Π. Νομικού. 4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την ανάγκη τήρησης της αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο Δημόσιο, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη ως ακολούθως: α) Παντελεήμων Παπαδάκης του Ιωάννου, Πάρε δρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με Α.Δ.Τ. ΑΙ / , ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος, τον οποίο, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει ο Παναγιώτης Δημόπουλος του Σπήλιου, Πάρεδρος του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, με Α.Δ.Τ. ΛΟ 28996/ β) Κατσαρός Παναγιώτης του Βασιλείου, Προϊστά μενος Επιθεωρητής του Τομέα Α του Σώματος Επι θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , μέλος, τον οποίο, σε περίπτωση κω λύματος, αναπληρώνει ο Μανιάτης Γεώργιος του Ηλία, Προϊστάμενος Επιθεωρητής του Τομέα Α του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με Α.Δ.Τ. ΑΕ / γ) Πύραρχος (9159) Κουτσούκος Διονύσιος του Ανδρέα, Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυ ροσβεστικού Σώματος, μέλος, τον οποίο, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει ο Πυραγός (11185) Καντερές Γεώργιος του Παναγιώτη, Αναπλ. Τμηματάρχης 5ου Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Εισηγητές στην ανωτέρω Επιτροπή ορίζονται οι πα ρακάτω Αξιωματικοί, οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος: α) Πυραγός (12686) Τάγκαλη Κονδύλια του Κωνστα ντίνου, β) Υποπυραγός (11603) Στρατικόπουλος Ιωάννης του Παύλου, γ) Ανθυποπυραγός (16008) Μπαρδούτσος Νικόλαος του Σταματίου, δ) Ανθυποπυραγός (16066) Τέγος Βασίλειος του Δημητρίου. 3. Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών που απαιτήθηκαν για την πρόσληψη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, στο πλαί σιο του διαγωνισμού που διενεργήθηκε το έτος 2011, δυνάμει της υπ αριθ οικ. Φ / από φασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ αριθ / απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών Πενταετούς Υπο χρέωσης» (Β 1618) και η υποβολή σχετικής εισήγησης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 4. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε στικού Σώματος ο οποίος θα οριστεί για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή Προσωπικού. Το έργο της Επι τροπής υποβοηθείται από το αναγκαίο προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με απόφαση του Διευθυντή της. 5. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από τον Πρόεδρο αυτής. 6. Η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 50 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 117 ΥΟΔΔ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ. 1960/37527 (6) Αλλαγή του ωραρίου εργασίας των απασχολούμενων στα απορριμματοφόρα και των χειριστών στα μη χανήματα έργου του Δήμου Καρύστου και καθορι σμός νέου ωραρίου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010) και ιδίως των άρθρων 1,6 και 280. β) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/A /2007) και ιδίως του άρθρου 36. γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/ Α /2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου Την αριθμ. 351/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Καρύστου (πρακτικό 44 θέμα 20 ), αναφορικά με την αλλαγή ωραρίου εργασίας των απα σχολούμενων στα απορριμματοφόρα και των χειριστών στα μηχανήματα έργου του Δήμου Καρύστου. 3. Την αριθμ. 3050/ βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία από την ανωτέρω απόφαση δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στο προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αλλαγή του ωραρίου εργασίας των απασχολούμενων στα απορριμματοφόρα του Δήμου Καρύστου από το ισχύον 7:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., σε 4:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., για την πόλη της Καρύστου και σε 5:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. για τις υπόλοιπες πε ριοχές του Δήμου. Το ίδιο ωράριο θα ισχύει και για τους χειριστές στα μηχανήματα έργου, για την πόλη της Καρύστου και τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου, αντίστοιχα. Η ανωτέρω αλλαγή κρίνεται απαραίτητη λόγω δυσφο ρίας (κυκλοφοριακό πρόβλημα, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις των περιχώρων, δεν προλαβαίνουν να συ ντηρηθούν και να επισκευαστούν τα οχήματα, οι κάδοι κλπ) και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες και αριθμό υπαλλήλων: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κλάδος/ειδικότητα ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων 3 ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων 2 ΥΕ Εργατικό Προσωπικό 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΡΩΝ Κλάδος/ειδικότητα ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρων 2 Αριθμός υπαλλήλων Αριθμός υπαλλήλων YE Εργατικό Προσωπικό 4 Λαμία, 7 Μαρτίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (7) Τροποποίηση της αριθμ. 6949/ ΦΕΚ 228/Β/ προγενέστερης απόφασης Γενικού Γραμματέα Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ως προς την αντικατάσταση Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. 143/Α / ), όπως τροποποι ήθηκε με τις όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 113/A / ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθ /57460/ Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. 4. Την η αριθ. οικ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης ΦΕΚ τ.β 2017/

6 10416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την αριθ. 6949/ απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα ΦΕΚ 228/Β / , περί ανάθεσης καθηκό ντων Ληξιάρχου, μεταξύ άλλων, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, στη μόνιμο υπάλληλο Γερμανού Δέσποινα του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α, όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτή. 6. Την αριθμ. 1839/ εισήγηση Δημάρχου Χαλ κηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης με την οποία προτείνεται η αντικατάσταση της Γερμανού Δέσποινα του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α, Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλ κηδόνος, με τον μόνιμο υπάλληλο του οικείου Δήμου, Χατζόπουλο Κωνσταντίνου του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό ΣΤ, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 6949/ ΦΕΚ 228/Β / προγενέστερη απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,σχετι κά με τον ορισμό ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος Ν. Θεσσαλονίκης και αντικαθιστούμε την μόνιμη υπάλληλο Γερμανού Δέσποι να του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α, ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, με τον μόνιμο υπάλληλο Χατζόπου λο Κωνσταντίνου του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό ΣΤ, ο οποίος και θα ασκεί καθήκοντα Ληξι άρχου στην εν λόγο Δημοτική Ενότητα. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6949/ ΦΕΚ 228/Β / απόφασή μας. Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Αριθμ /752 (8) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Τμήματος Εμπορίου Τουρισμού Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την διενέργεια Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τον Ν. 3852/2010 άρθ. 186 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Μισθολογικές ρυθμίσεις». 3. Την υπ αριθμ. Φ2 2312/ (ΦΕΚ 3460/Β/2012) απόφαση της Δ/νσης Μετρολογίας του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. 4. Το αρθρ. 43 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 5. Την ανάγκη καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για 1 TE Τεχνολόγων Τροφίμων και 1 TE Τεχνολόγων Γεωπονίας του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού για τη διενέργεια αρχικού και περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρολογικών ελέγχων, καθώς και τον έλεγχο βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού. 6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους Ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 τον ΚΑΕ0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων. 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ) άρθρο 45, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2014 και μέχρι 20 απογευματινές ώρες μηνιαίως. Δ/νση Τμήμα Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός υπαλλήλων Σύνολο ωρών Ώρες απογευματινής εργασίας (20 ώρες) Δ/νση Ανάπτυξης Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού Δ/νση Ανάπτυξης Τμ. Εμπορίου Τουρισμού ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή να δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Φλώρινα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. πρωτ /697 (9) Τροποποίηση της με αριθμ. 4214/462/ (ΦΕΚ 455/Β ) απόφασης μας περί εξουσιοδότησης υπαλ λήλων να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ ΧΗ» για την χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμ βασης της Χάγης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. II εδ. Θ., περ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α ). 3. Το αριθμ. 5325/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Η. Δ. Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 4. Την με αριθμ. 4214/402/ απόφαση μας περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να υπογράφουν «Με Εντολή Περιφερειάρχη» για την χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (ΦΕΚ 455/Β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /358/ όμοια (ΦΕΚ 518/Β ) και ισχύει. 5. Το με αριθμ. 853/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π. Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την αντικατάσταση των αρμοδίων υπαλλήλων για την χορήγηση της Επι σημείωσης της Σύμβασης της Χάγης. 6. Την ανάγκη αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλή λων για την χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, για την Π.Ε. Φθιώτιδας. 7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. 4214/462/ (ΦΕΚ 455/Β ) απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον ορισμό των αρμοδίων υπαλλήλων για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως ακολούθως: Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας Αριστέα Σιδερή του Επαμεινώνδα, κλάδου ΔΕ Πλη ροφορικής Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ, με αναπλη ρώτρια την Μελετίου Σωτηρία του Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας Λεμψέογλου Γρηγόριο του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β, με αναπληρωτή τον Πριτσιόλα Λεωνίδα του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού με βαθμό Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 4214/462/ απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως Λαμία, 4 Μαρτίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

8 10418 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 874 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ήμερες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 495 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 486 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας για δικαστικούς υπαλλήλους του Αρείου Πάγου, (δυο του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 515 Το παρόν ΦΕΚ επανακυκλοφορεί λόγω λάθους 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3393 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα