Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/21-3-90)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7/Φ1/4817/90 Λψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν. /τος 210/73 «περί Μεταλλευτικού κώδικος» (ΦΕΚ 277/1973). β. Του Ν. 699/77 «περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων» (ΦΕΚ 241/77). γ. Του Ν. 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/1984). δ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/1985). ε. Του άρθρου 22 του Ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακς πολιτικς. Προγραµµατικές συµφωνίες και αναπτυξιακές συµβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του Ν. 1262/82 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/1987). στ. Του Π. /ντος 460/76 «περί λψεως µέτρων πυρασφάλειας υπό Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρσεων και αποθηκών (ΦΕΚ 170/1976). ζ. Του Π. /τος 381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/1989). η. Του Π. /τος 437/1985 «Καθορισµός και Ανακατανοµ αρµοδιοττων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/1985). θ. Τις οδηγίες του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοττων της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον Τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (83/189/ΕΟΚ). ι. Την απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΙΙ-5/Φ 17402/ (ΦΕΚ 931/1984) «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών». 2. Το έγγραφό µας ΙΙ-5/Φ17/1819/ µε το οποίο ζητθηκαν οι απόψεις του ΤΕΕ και των άλλων ενδιαφεροµένων φορέων επί του καταρτισθέντος σχεδίου Υπουργικς απόφασης για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων µεταλλείων λατοµείων. 3. Την γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος επί του σχεδίου Υπουργικς Απόφασης για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων µεταλλείων λατοµείων, όπως διατυπώθηκε µε το έγγραφό του 8597/ Το έγγραφό µας ΙΙ-5/Φ17/5553/ για την αποστολ του παραπάνω σχεδίου Υπουργικς απόφασης στην Επιτροπ Ευρωπαϊκών Κοινοττων στα πλαίσια της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ. 5. Το έγγραφο 25641/3901/ της Γενικς Γραµµατείας Βιοµηχανίας, µε το οποίο µας γνωστοποιθηκε ότι έληξε η προθεσµία υποβολς παρατηρσεων που προβλέπεται στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ. 6. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθµίσεων που αφορούν την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων µεταλλείων και λατοµείων, που προέκυψε µετά την έκδοση της απόφασης 7755/160/ των Υπουργών Εσωτερικών, ηµοσίας Τάξεως και Αναπλ. Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη λψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθκες αυτών, καθώς και αποθκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ 241/1988), αποφασίζουµε: Άρθρο 1

2 1. Οι εκµεταλλευτές µεταλλείων λατοµείων υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα µέτρα για την αποφυγ τον περιορισµό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση Θ του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών και στις αποθκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων. 2. Στα ανωτέρω µέτρα περιλαµβάνονται: α. Τα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης. β. Τα κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εµφάνισης πυρκαγιάς. γ. Η συγκρότηση οµάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η µέριµνα για την εκπαίδευσ της. Άρθρο 2 1. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσας, οφείλουν µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας να συντάσσουν µελέτη πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.). Στην παραπάνω µελέτη διαλαµβάνονται τα µέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση αποθκη, καθώς και το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθκοντα της οµάδας πυροπροστασίας σε θέµατα πρόληψης, περιστολς και καταστολς πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της οµάδας. 2. Η µελέτη πρέπει να συντάσσεται από τους επιστµονες που έχουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δικαίωµα σύνταξης µελετών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων. 3. Τα µέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτσεις που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. Άρθρο Για τη χοργηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της άδειας εγκατάστασης κατασκευς που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολ πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές και µελέτης πυροπροστασίας εγκεκριµένης από την Πυροσβεστικ Υπηρεσία. 2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολ νέας µελέτης εφόσον: α. εν επέρχεται αύξηση της καλυπτόµενης επιφάνειας που επιβάλλει την λψη πρόσθετων µέτρων πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. β. εν επέρχεται αύξηση της αποθηκευοµένης ποσότητας εκρηκτικών υλών του αριθµού των καψυλίων που επιβάλλει την λψη των προσθέτων µέτρων πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. γ. εν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. 3. Για την χοργηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της σχετικς άδειας λειτουργίας των ανωτέρων εγκαταστάσεων και αποθηκών η ανανέωση αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί, απαιτείται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις η υποβολ και πιστοποιητικού της αρµόδιας Πυροσβεστικς Υπηρεσίας, ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, που αναφέρονται στην µελέτη που ισχύει για τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποθκες και ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Ο εκµεταλλευτς οφείλει να ζητσει από την Πυροσβεστικ Υπηρεσία ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον µνες πριν από την λξη της ισχύος του. 4. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που έχουν εκδοθεί µέχρι την δηµοσίευση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσ τους.

3 5. Για εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων που έχουν εγκεκριµένο ΕΚΠΥ και πιστοποιητικό πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις προυϊσχύουσες διατάξεις, όταν τούτο λξει, πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στην αρµόδια Π.Υ. µελέτη πυροπροστασίας σύµφωνα µε την παρούσα για την έκδοση πιστοποιητικού. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων δεν είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγεί προσωριν βεβαίωση πυροπροστασίας, στην οποία θα αναγράφονται τα πρόσθετα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας και ο χρόνος, µέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέµα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρµόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικς άδειας λειτουργίας µε τον όρο ότι µέσα στο χρόνο που καθορίζεται στη βεβαίωση της Π.Υ., ο εκµεταλλευτς θα προσκοµίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 6. Όταν ζητείται από τους ενδιαφερόµενους η χοργηση άδειας λειτουργίας, χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, θα υποβάλλονται στην αρµόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία, τόσο η µελέτη όσο και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου. 7. Σε περίπτωση που ζητείται, από τους ενδιαφερόµενους των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 της παρούσας, άδεια λειτουργίας ανανέωση αυτς, χωρίς να έχει υποβληθεί εγκεκριµένος ΕΚΠΥ Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό, τότε θα υποβάλλονται τα προβλεπόµενα από τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά αντίστοιχα. Άρθρο 4 1. εν απαιτείται η υποβολ µελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στην κατηγορία 0 του παραρτµατος 1 της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους το εµβαδόν τον όγκο τους. Για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και για τα φορητά µεταθετά συστµατα συγκροτµατα, πρέπει να λαµβάνονται τα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Για τη χοργηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της σχετικς άδειας λειτουργίας την ανανέωση χορηγηθείσης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων της κατηγορίας 0 του παραρτµατος 1 της παρούσης, απαιτείται η υποβολ πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και υπεύθυνης δλωσης του επιβλέποντος την εγκατάσταση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ιπλ. Μηχανικού πτυχιούχου τεχνικού, ότι έχουν ληφθεί τα γενικά προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτ. ΙΙ της παρούσας. 2. εν απαιτείται η υποβολ µελέτης και πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας 0 εντός ευφλέκτων υπογείων µεταλλείων λιγνιτωρυχείων. Για τις περιπτώσεις αυτές τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας θα καθορίζονται από τριµελ επιτροπ που θα συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και θα αποτελείται από: α. Τον αρµόδιο Επιθεωρητ Μεταλλείων. β. Τον ιοικητ της κατά τόπο αρµόδιας Πυροσβεστικς Υπηρεσίας και γ. Τον ιευθυντ του µεταλλείου λιγνιτωρυχείου. Η παραπάνω Επιτροπ θα συντάσσει πρακτικό καθορισµού των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας, καθώς και πρακτικό πιστοποίησης εφαρµογς τους. Άρθρο Η Πυροσβεστικ Υπηρεσία µπορεί να ενεργεί οποτεδποτε επιθεωρσεις στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτ, προκειµένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα

4 προβλεπόµενα, από την εγκεκριµένη µελέτη γενικά τις διατάξεις της απόφασης αυτς, µέτρα και µέσα πυροπροστασίας. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις παραλψεις των µέτρων πυροπροστασίας, η ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώνει την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. 3. Κατά των εκµεταλλευτών, που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλονται από τον αρµόδιο Επιθεωρητ Μεταλλείων οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της µεταλλευτικς και λατοµικς νοµοθεσίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατ η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από την αρµόδια για την έκδοσ της Υπηρεσία, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Επιθεωρητ Μεταλλείων. Άρθρο 6 Κατά των αποφάσεων της Πυροσβεστικς Υπηρεσίας που σχετίζονται µε την έγκριση µελέτης πυροπροστασίας τη µη χοργηση προσωρινού οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας, επιτρέπεται ένσταση του ενδιαφεροµένου, η οποία ασκείται εντός µηνός από της κοινοποίησης της απόφασης του εγγράφου της Π.Υ. ενώπιον του Περιφερειακού ιοικητ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η Πυρ/κ Υπηρεσία, που αρνείται την έγκριση µελέτης την χοργηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Η απόφαση του Περιφερειακού ιοικητ Π.Υ. επί της ένστασης, πρέπει να εκδοθεί εντός διµνου από την κατάθεσ της. Άρθρο 7 1. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµµα της τα εξς παραρτµατα: - Παράρτηµα Ι µε το οποίο κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις µεταλλείων λατοµείων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. - Παράρτηµα ΙΙ στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. 2. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επιλύεται οποιοδποτε θέµα που έχει σχέση µε την κατάταξη εγκαταστάσεων µεταλλείων λατοµείων σε κατηγορίες από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. 3. Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην ΙΙ-5ης Φ/17402/ ) ΦΕΚ 931 τ.β ) Υπουργικ Απόφαση Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» θα ελέγχονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (Επιθεώρηση Μεταλλείων), τα δε µέσα και µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση θα ελέγχονται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Άρθρο 8 1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δηµοσίευσ της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη σχετικ µε την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων µεταλλείων λατοµείων, που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας προβλέπει ρυθµίσεις στα θέµατα αυτά, κατά τρόπο διαφορετικό από τις διατάξεις της παρούσας. 3. Η απόφαση αυτ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάταξη Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µεταλλείων λατοµείων και αποθηκών εκρηκτικών υλών καψυλίων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. Κατηγορία 0

5 - Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις θραύσης ταξινόµησης και ανάµειξης, υδροµηχανικού µαγνητικού φωτοοπτικού εµπλουτισµού, επίπλευσης, καθώς και κάθε άλλης υγρς επεξεργασίας εµπλουτισµού µη υποκείµενων σε αυτοανάφλεξη ορυκτών. - Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις συρµατοκοπς µαρµάρων. - Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (κοπς κ.λ.π.) µαρµάρων, αντλιοστασίων. - Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις αεροσυµπιεστών, αντλιοστασίων στην επιφάνεια τα υπόγεια µεταλλευτικά έργα σε µη εύφλεκτα µεταλλεία. - Εγκαταστάσεις ανέλκυσης από φρέατα, κεκλιµένα µη εύφλεκτων υπογείων µεταλλείων. - Ηλεκτροκίνητες εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης σε πλοία µη υποκείµενων σε αυτοανάφλεξη ορυκτών προϊόντων αυτών. - Ηλεκτρικά ξηραντρια µη υποκείµενα σε αυτοανάφλεξη ορυκτών. - Εγκαταστάσεις παραγωγς ετοίµου σκυροδέµατος. - Αποθκευση εκρηκτικών υλών καψυλίων σε υπόγεια µεταλλευτικά έργα µη ευφλέκτων µεταλλείων. Κατηγορία Αα - Όλες οι πετρελαιοκίνητες εγκαταστάσεις κατηγορίας 0. - Εγκαταστάσεις ξρανσης, θερµικς διάσπασης µη υποκείµενων σε αυτανάφλεξη ορυκτών που λειτουργούν µε στερεά υγρά καύσιµα. - Συνεργεία επισκευών. - Πυροµεταλλουργία. - Ηλεκτροµεταλλουργία. Κατηγορία Αβ Εγκαταστάσεις θραύσης, ταξινόµησης, εµπλουτισµού, φορτοεκφόρτωσης ορυκτών υποκείµενων σε αυτανάφλεξη (λιγνίτης, θείο κ.λ.π.). Κατηγορία ΑΓ. Κατηγορία Βα Εγκαταστάσεις παραγωγς ασφαλτοµίγµατος. Κατηγορία Ββ Κατηγορία Βγ Κατηγορία Ca Κατηγορία Cβ Κατηγορία Cγ Αποθκευση εκρηκτικών υλών Καψυλίων σε κτίρια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μέτρα και Μέσα πυροπροστασίας Σε όλες τις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων καθώς και τις αποθκες εκρηκτικών υλών καψυλίων πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα και µέσα πυροπροστασίας: Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφαν σηµεία της εγκατάστασης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 2. Σµανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και µέσων, οδών διαφυγς και εξόδων κινδύνου. 3. Σµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 4. Απαγόρευση καπνίσµατος και χρση γυµνς φλόγας (σπίρτα, αναπτρες κ.λπ.) σε επικίνδυνους χώρους.

6 5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθκευσης υλών, που µπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογ των χώρων αποθκευσης µακριά από θέση παραγωγς και εργασίας. 6. Αποµάκρυνση από τις αποθκες, διαδρόµους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων υλικών, που µπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησ τους σε ασφαλ µέρη, για αποφυγ µετάδοσης πυρκαγιάς σ αυτά. 7. Τρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευόµενων υλικών για τη διευκόλυνση επέµβασης σε περίπτωση έναρξη πυρκαγιάς. 8. Αποµάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρση γυµνς φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθρες και γενικά από πηγές εκποµπς θερµότητας. 9. Συνεχς καθαρισµός όλων των διαµερισµάτων, γραφείων, διαδρόµων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της εγκατάστασης και άµεση αποµάκρυνση των υλών που µπορούν να αναφλεγούν. 10. ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγ τυχαίας ανάµιξης υλικών που µπορούν να προκαλέσουν εξώθερµη αντίδραση. 11. Επιµελς συντρηση και τακτικ επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. 12. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 13. Επαρκς και συχνός αερισµός (φυσικός τεχνητός) των χώρων παραγωγς και αποθκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο άτοµο της επιχείρησης όλων των διαµερισµάτων, αποθηκών κ.λπ. µετά την διακοπ της εργασίας, καθώς και κατά τις εργάσιµες ώρες για επισµανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάµενων προϋποθέσεων εκδλωσης πυρκαγιάς. 15. Στις αποθκες εκρηκτικών υλών καψυλίων, απαγορεύεται οποιαδποτε θέρµανση του χώρου. 16. Λψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγ αιτιών και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 17. Όλες οι µονάδες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης µελέτης πυροπροστασίας, οφείλουν πέραν των παραπάνω µέτρων, να έχουν σε επίκαιρα σηµεία δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστρες σκόνης τύπου ΡΑ6 σε κάθε κτίριο εγκατάσταση της µονάδας. Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ α. ΟΜΑ Α ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Αα) Για την οµάδα αυτ πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά µέσα: (1) Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυρόσβεσης. Φορητοί πυροσβεστρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Είδος πυρ/στρα Τύπος πυρ/στρα Κατανοµ πυρ/στρων για κάθε 500 τ.µ. επιφάνειας Ελάχιστος αριθ πυρ/στρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια Μεγίστη διαδρ προσέγγισης πυρ/στρων σε µέτρα. Σκόνης Ρ Α Σκόνης Ρ Α (2) Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυρόσβεσης Εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για εγκαταστάσεις που έχουν στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από τ.µ.

7 Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύµφωνα µε αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστικ Αρχ. β. ΟΜΑ Α ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Αβ) Για την οµάδα αυτ πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά µέσα: (1) Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυρόσβεσης. Φορητοί πυροσβεστρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Είδος πυρ/στρα Τύπος πυρ/στρα Κατανοµ πυρ/στρων για κάθε 350 τ.µ. επιφάνειας Ελάχιστος αριθ πυρ/στρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια Μεγίστη διαδρ. προσέγγισης πυρ/στρων σε µέτρα Σκόνης Ρ Α Σκόνης Ρ Α (2) Εφοδιασµός των µονάδων µε τροχλατα µέσα πυρόσβεσης. ύο (2) τροχλατοι πυροσβεστρες ξηρς σκόνης 25 χιλ/µων ο καθένας ένας (1) όµοιος των 50 χιλ/µων για εγκαταστάσεις που έχουν υπαίθριες αποθκες επιφάνειας µεγαλύτερης από 1000 τ.µ. εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες βιοµηχανικά προϊόντα που µπορούν να αναφλεγούν. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόµη όµοιος πυροσβεστρας των 25 χιλ/µων για κάθε επί πλέον των τ.µ. επιφάνεια για κλάσµα πάνω από το µισό (1/2). (3) Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυρόσβεσης. Εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για εγκαταστάσεις που έχουν συνολικ επιφάνεια µεγαλύτερη από τ.µ. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για αποθκευση πρώτων υλών βιοµηχανικών προϊόντων. Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύµφωνα µε αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστικ Αρχ. (4) Εγκαταστάσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, πρέπει να διαθέτουν σηµεία υδροληψίας µε µόνιµα προσαρµοσµένους κοινούς ελαστικούς σωλνες νερού µε ακροσύφιο (αυλίσκο), που να καλύπτουν όλους τους στεγασµένους χώρους, καθώς και τους τυχόν υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για αποθκευση πρώτων υλών βιοµηχανικών προϊόντων, που µπορούν ν αναφλεγούν. Οι σωλνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε επίκαιρα σηµεία µέσα σε ειδικά ερµάρια. γ. ΟΜΑ Α ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Βα) Για την οµάδα αυτ πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά µέσα: (1) Εφοδιασµός των µονάδων µε φορητά µέσα πυρόσβεσης. Πρέπει να συνυπάρχουν φορητοί πυροσβεστρες ξηρς σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος (CO 2 ) µηχανικού αφρού HALLON κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Είδος πυρ/στρα Τύπος πυρ/στρα Κατανοµ πυρ/στρων για κάθε 300 τ.µ. επιφάνειας Ελάχιστος αριθ πυρ/στρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια Μεγίστη διαδρ. προσέγγισης πυρ/στρων σε µέτρα

8 Σκόνης Ρ Α ιοξειδίου άνθρακος C µηχανικού αφρού WF HALLON 3KG 1211 BCF HALLON 1/2KG 1211 BCF (2) Εφοδιασµός των µονάδων µε τροχλατα µέσα πυρόσβεσης. ύο (2) τροχλατοι πυροσβεστρες ξηρς σκόνης των 25 χιλ/µων ο καθένας ένας (1) πυροσβεστρας όµοιος των 50 χιλ/µων σε κάθε εγκατάσταση. δ. ΟΜΑ Α ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Cγ) (1) Για την οµάδα αυτ πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά µέτρα: Φορητοί πυροσβεστρες κατάλληλοι για πυρκαγιές C σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Είδος πυρ/στρα ιοξειδίου του άν/κος(co 2 ) Σκόνης Τύπος πυρ/στρα Κατανοµ πυρ/στρων για κάθε 100 τ.µ. επιφάνειας Ελάχιστος αριθ. πυρ/στρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασµένου χώρου Μεγίστη διαδρ. προσέγγισης πυρ/στρων σε µέτρα C Ρ HALLON 3KG BCF (2) Εγκατάσταση µονίµων µέσων πυρόσβεσης. (α) Εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους µε αποθηκευόµενη ποσότητα εκρηκτικών υλών µεγαλύτερη από χιλ/µα καψυλίων µεγαλύτερη από τεµάχια. Τούτο να καλύπτει περιµετρικά και την οικοπεδικ έκταση σε ακτίνα 30µ. τουλάχιστον. Το υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο θα κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύµφωνα µε αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυρ/κ Αρχ. (β) Εφοδιασµός µε κατάλληλα αυτόµατα συστµατα ανίχνευσης υποχρεωτικά για κλειστές αποθκες µε αποθηκευόµενη ποσότητα εκρηκτικών υλών µεγαλύτερη από χιλ/µα καψυλλίων µεγαλύτερη από τεµάχια. Τα ανιχνευτικά συστµατα πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύµφωνα µε αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστικ Αρχ. Γ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται µε βοηθητικά εργαλεία και µέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερµάριο. Το ερµάριο αυτό ονοµάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθµό µε µεγάλα γράµµατα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΥΤΕΡΟΣ.

9 Ανά έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδ ένα ειδικό ερµάριο µέσα στο οποίο θα βρίσκονται: α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης. β. Ένας (1) πέλεκυς µεγάλος γ. Ένα (1) φτυάρι. δ. Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και ε. ύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός. Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται: α. Μία (1) αναπνευστικ συσκευ οξυγόνου πεπιεσµένου αέρα. β. ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο και γ. δύο (2) κράνη προστατευτικά. 2. Εγκαταστάσεις που διαθέτουν δεξαµενές αποθκευσης ευφλέκτων υγρών υγραερίων και εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες υποχρεούνται για τη προστασία των δεξαµενών αυτών να λαµβάνουν τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας πετρελαιοειδών υγραερίων. 3. Εγκαταστάσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιµοποιούν επικίνδυνα αέρια (αµµωνία, χλώριο, υδρογόνο κ.λπ.) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόµατου ανιχνευτικού συστµατος, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αυτόµατης διακοπς διαφυγέντος αερίου. Επίσης να διαθέτουν µια τουλάχιστον ειδικ προστατευτικ στολ όπου απαιτείται. 4. Εγκαταστάσεις µε στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη των τ.µ. υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδροστοµίου για τροφοδότηση πυροσβεστικών οχηµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Π.Υ. 5. Κτίρια εγκαταστάσεις αποθκες της ίδιας επιχείρησης εφόσον απέχουν µεταξύ τους απόσταση µεγαλύτερη των 20 µέτρων θα αντιµετωπίζονται σε ότι αφορά τη λψη και επιβολ των µέσων πυροπροστασίας ως ανεξάρτητες αυτοτελείς, εγκαταστάσεις. 6. Στη στεγασµένη επιφάνεια δεν προσµετράται η επιφάνεια χώρου διοικσεως (γραφεία, λογιστρια κ.λπ.) εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτίριο. Στους ανωτέρω χώρους διοίκησης θα εγκαθίστανται τα φορητά µέσα πυρόσβεσης που προβλέπονται για την κατηγορία κινδύνου Αα. 7. Η µέτρηση της στεγασµένης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται µε βάση τις εξωτερικές διαστάσεις και θα περιλαµβάνει και τα υπόγεια. Η απόφαση αυτ να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνσεως. Αθνα, 15 Μαρτίου 1990 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜ. ΜΑΝΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 7755/160/88 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 241/Β/22-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 611 12 Ιουλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Aριθ. 5905/Φ15/839 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β )

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Page 1 of 47 ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97)

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 8/1997 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) α. Του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα Page 1 of 15 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8 ΤΗΣ 15.7/19.8.1997 (ΦΕΚ 725 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770 28 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 16085 Φ. 700.1 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τε χνικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β )

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Π-7086/Φ5.2 /88 Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) «καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. (ΦΕΚ 578/Β/29-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 Σελίδα 1 από 14 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πυρηνελαιουργείο AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.15 / οικ. 1589 / 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 2 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση απόφασης έναρξης λειτουργίας του Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα