ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ. οικ /1138 Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΟΣ ΥΠΟΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΙΚΤΥΩΝ Η ΥΦΥΠΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΟ Έχοντας υπόψη: Ι. Τις διατάξεις: 1. του άρθρου 13, παρ. 9 και του άρθρου 14, παρ. 8 του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρή σεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ( 161), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80, παρ. 1, εδ. στ του ν. 4070/2012 και ισχύει, 2. του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤ» ( 102), όπως ισχύει, 3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» ( 112), όπως ισχύει, 4. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( 98), όπως ισχύει, 5. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της ενικής ραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» ( 112 ιορθ. Σφαλμ. 122), όπως ισχύει, 6. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της ενικής ραμματείας Επικοινωνίας και της ενικής ραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγο μένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση ενικής ραμμα τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο νάπτυξης, νταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» ( 178), 7. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «ιάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο θέσεων, Νήσων και λιείας στο Υπουργείο νάπτυξης, νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των ενικών ραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια ίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της ενικής ραμματείας Νέας ενιάς» ( 147 ιορθ. Σφαλμ. 154), 8. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ( 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 ( 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και θλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων νάπτυξης, νταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και θλητισμού σε Υπουρ γείο νάπτυξης και νταγωνιστικότητας και σε Υπουρ γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» ( 152), 9. του π.δ. 88/2014 «ποδοχή παραίτησης Υπουργών, ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( 133) 10. του π.δ. 89/2014 «ιορισμός Υπουργών, ναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» ( 134). 11. της υπ αριθ. Υ 462/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας ούλτεψη» ( 1634). 12. της υπ αριθ. 329/ απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και ικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» ( 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13. της υπ αριθ / κοινής απόφασης του ναπληρωτή Υπουργού νάπτυξης, νταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήμα τος» ( 2704), ΙΙ. Την υπ αριθ. 723/3/ πόφαση ΕΕΤΤ «Τρο ποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος». ΙΙΙ. Την ανάγκη τροποποίησης και διόρθωσης ορισμέ νων στοιχείων του χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφι

2 23658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος για την εύ ρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας επίγειας ευρυεκπομπής καθώς και την απελευθέρωση του ψηφιακού μερίσματος. IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στο Παράρτημα Ζ παρατί θεται χάρτης της επικράτειας με την ραδιοκάλυψη από όλα τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής για προδιαγραφές της ITU 64 QAM FEC 3/4.» 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η βασική σχεδίαση του χάρ τη αφορά σε συστημικές παραμέτρους σχεδίασης δια μόρφωση 64 QAM, κωδικοποίηση 3/4 και διάστημα φύ λαξης (Guard Interval Gl) τουλάχιστον 1/8, για σταθερή λήψη. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που προσδιι στα Παράρτημα και Ε της παρού σας δεν παραβιάζονται, ο πάροχος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την τεχνολογία ανάπτυξης των δικτύων του.» 3. Όπου στην ΚΥ 42800/2012 αναφέρονται οι ονομασίες των περιοχών απονομής «Allotment 31a KYKLADES (SFN 1)» και «Allotment 31b KYKLADES (SFN 2)» νοούνται οι αντίστοιχες ονομασίες «Allotment 31 KYKLADES (όρειο SFN 1)» και Allotment 31 KYKLADES (Νότιο SFN 2)». 4. ια την εφαρμογή της ΚΥ 42800/2012 οι όροι «απα ραίτητα» ή «επιτρεπτά» κέντρα εκπομπής έχουν την ίδια έννοια και χρησιμοποιούνται ισοδύναμα. 5. Όπου στην ΚΥ 42800/2012 αναφέρονται οι ονο μασίες των κέντρων εκπομπής των περιοχών απονο μής Allotment 16 ΦΡΙΣΤ, Allotment 19 ΛΙΟΡΙΚΙ και Allotment 24 ΙΥΜ νοούνται οι αντίστοιχες ονομα σίες Allotment 16 ΦΡΚΙΣΤ, Allotment 19 ΛΙΩΡΙΚΙ και Allotment 24 ΙΥΜΟ. 6. Οι σειρές 20 και 21 καθώς και οι σειρές 31 (όρειο SFN 1) και 31 (Νότιο SFN 2) του Πίνακα του Παραρτήμα τος της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: Allotment/ SFN ATTIKI (SFN 1) ATHINA (SFN 2) Allotment/SFN KYKLADES (όρειο SFN1) KYKLADES (Νότιο SFN2) Κέντρα Εκπομπής ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΡΝΗΘ ΙΙΝ ΟΧΘΩΝΙ ΠΡΣΙΝΟ ΧΛΚΙ ΥΛΩΝΣ ΡΗ ΣΤΥΡ ΛΥΡΙΟ ΝΥΣΣΟΣ ΣΟΥΝΙΟ Ν. ΜΚΡΗ Κέντρα Εκπομπής ΣΥΡΟΣ ΝΡΟΣ ΕΞΩΜΟΥΡΟ ΝΩ ΜΕΡ ΦΟΙΝΙΚΣ ΠΡΟΣ ΡΤΕΜΩΝΣ ΦΙΛOΤΙ ΙΙΛΗ ΘΥ (ΣΙΦΝΟΣ) ΘΗΡ ΙΟΣ ΚΜΡΕΣ ΜΗΛΟΣ 7. Οι γεωγραφικές περιοχές ραδιοκάλυψης των επι τρεπτών κέντρων εκπομπής για τις περιοχές απονομής (Allotment) 20 και 21 του Παραρτήματος της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Allotment 20

4 23660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Allotment Τα απαραίτητα (επιτρεπτά) κέντρα εκπομπής των περιοχών απονομής (Allotment) 20 και 21 του Παραρτήματος Ε της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίστανται ως εξής: ALLOTMENT 20 (ATTIKI) παραίτητα (επιτρεπτά) Κέντρα Εκπομπής Ονομασία ΥΜΗΤΤΟΣ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 949 EIRP (dbw) 45 45* 135* * 5

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Ονομασία ΠΡΝΗΘ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 1323 EIRP (dbw) Ονομασία ΙΙΝ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 353 EIRP (dbw) Ονομασία ΟΧΘΩΝΙ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 595 EIRP (dbw) Ονομασία ΠΡΣΙΝΟ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 635 EIRP (dbw) Ονομασία ΧΛΚΙ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) Ονομασία ΥΛΩΝΣ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 260 EIRP (dbw) Ονομασία ΡΗ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος

6 23662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Υψόμετρο (m) ALLOTMENT 21 (ATHINA) παραίτητα (επιτρεπτά) Κέντρα Εκπομπής Ονομασία ΣΤΥΡ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 529 EIRP (dbw) Ονομασία ΛΥΡΙΟ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) Ονομασία ΝΥΣΣΟΣ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) 78 50* 230 Ονομασία ΣΟΥΝΙΟ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) Ονομασία ΝΕ ΜΚΡΗ Στοιχεία Κεραίας (ΕΣ87) Μήκος Πλάτος Υψόμετρο (m) Τα σχηματικά πολικά διαγράμματα των κεραιών των επιτρεπτών κέντρων εκπομπής για τις περιοχές απο νομής (Allotment) 20 και 21 του Παραρτήματος Η της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίστανται ως εξής

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Allotment 20 Allotment Το σχηματικό πολικό διάγραμμα των κεραιών των επιτρεπτών κέντρων εκπομπής για την περιοχή απονομής (Allotment) 31 (όρειο SFN1) του Παραρτήματος Η της ΚΥ 42800/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

8 23664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 11. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. θήνα, 2 Ιουλίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΟΣ ΥΠΟΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΟ ΣΟΦΙ ΟΥΛΤΕΨΗ * * ΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΡΦΕΙΟ ΚΠΟΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΘΗΝ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2704 5 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 42800 Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΦ-Ζ2Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2758 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1462 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας Φυ λάκων Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα