ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2012"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατοµικές Οικονοµικές Kαταστάσεις 31 εκεµβρίου 2012 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. την 27η Φεβρουαρίου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

2

3 Πίνακας Περιεχοµένων των Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµείωση Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 2 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Μισθωµένα πάγια Απαιτήσεις από πελάτες Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αναβαλλόµενοι φόροι Παροχές σε εργαζοµένους Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων ιανοµή µερισµάτων Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες 11 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 13 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας ιαχείριση κεφαλαίων 14 5 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 14 6 ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15 7 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16

4 Σηµείωση 8 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 16 9 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΘΑΡΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ 24 ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 25 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 5 2, , Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 22, , Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 200, , Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8 32, , , , Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες 9 337, , Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων , ,212, Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 7 164, , Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11 1,197, , ,278, ,308, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,536, ,608, Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο 12 2,000, ,000, Αποθεµατικά 24, , Κέρδη εις νέο , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,170, ,124, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , Λοιπές προβλέψεις 15 9, , , , Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , , Σύνολο υποχρεώσεων 365, , ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2,536, ,608, Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Χρήση που έληξε την Σηµείωση Κύκλος εργασιών (έσοδα διαχείρισης) 17 2,159, ,904, Κόστος διαχείρισης 18 (1,025,313.39) (1,487,726.87) Μικτά κέρδη 1,133, ,416, Έξοδα διάθεσης 19 (177,018.82) (199,570.64) Έξοδα διοίκησης 20 (945,840.31) (1,094,781.00) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 5.6 (24,218.93) (84,998.22) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 22 21, (25,889.31) Αποτελέσµατα (ζηµίες) / κέρδη εκµετάλλευσης 8, , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 23 60, , Κέρδη προ φόρων 68, , Φόρος εισοδήµατος 24 (23,199.47) (38,905.29) Κέρδη µετά από φόρους (α) 45, , Λοιπά συνολικά έσοδα (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (α+β) 45, , Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σηµείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ,000, , , ,108, Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεµατικό (808.50) 0.00 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους , , Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου ,000, , , ,124, Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου ,000, , , ,124, Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεµατικό , (2,275.63) 0.00 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους , , Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου ,000, , , ,170, Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Χρήση που έληξε την Σηµείωση Κέρδη προ φόρων 68, , Πλέον / µείον προσαρµογές για : Αποσβέσεις , , Ζηµίες από πωλήσεις / διαγραφές παγίων Προβλέψεις 14 (26,922.00) 8, Κέρδη από αναπροσαρµογή χρηµ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία 22 (1,656.86) (12,516.00) Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 23 (62,943.44) (45,239.61) Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες : Μείωση απαιτήσεων 4, , (Μείωση) υποχρεώσεων (91,375.52) (53,026.64) Μείον: Καταβληµένοι φόροι (5,107.05) (48,407.47) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (90,861.13) 135, Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορές ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 5.6 (2,776.86) (24,464.70) Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (0.00) Πληρωµές για αγορά επενδυτικών τίτλων (Αµοιβαία Κεφάλαια) , (1,200,000.00) Τόκοι εισπραχθέντες 23 62, , Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 696, (1,178,626.14) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και ταµειακών ισοδυνάµων χρήσης 605, (1,043,470.02) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης χρήσης 592, ,635, Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα λήξης χρήσης 11 1,197, , Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» («Εταιρεία»), συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2005 µε την αρχική επωνυµία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ CONSTRUCTIONS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Με την υπ αριθµ. 6/378/ απόφαση του. Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπού) του καταστατικού της Εταιρείας και η µετατροπή της σε Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων του Ν. 3283/2004. Σύµφωνα µε το καταστατικό, σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων και συλλογικών επενδύσεων του Ν. 3283/2004 καθώς επίσης η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων τρίτων. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 έτη και λήγει το Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και η έδρα της είναι επί της Λεωφόρου Συγγρού 87 στην Αθήνα. Είναι µέλος του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στις συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εταιρειών "Τράπεζα Πειραιώς" µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι παρούσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα.π.χ.α., περιλαµβάνονται στις παρακάτω αρχές οι οποίες έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν εφαρµόζοντας πλήρως τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους µετά την Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.α. και παρουσιάζουν τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα εργασιών και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, σύµφωνα µε την αρχή συνέχισης των δραστηριοτήτων. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµάει ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης της µητρικής εταιρείας "Τράπεζα Πειραιώς" δεν έχει άµεση επίδραση στις εργασίες της Εταιρείας. Βασική αρχή κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρµόζεται µε τις αποτιµήσεις σε εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει.π.χ.α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων, αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων, καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.α. απαιτεί τη χρήση ορισµένων λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγαλύτερο βαθµό άσκησης κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιµήσεις και παραδοχές είναι σηµαντικές για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 3. Η Εταιρεία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρµογή κάποιου ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου. 7

10 2.2. Συναλλαγµατικές µετατροπές Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµεροµηνία αυτή. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Αντίθετα, σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων, εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή τους. Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Λοιπός εξοπλισµός : 4-5 έτη Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων: 12,5 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται στα έξοδα. Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς, την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν την ωφέλιµη ζωή τους.τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν λογισµικό.το κόστος λογισµικού αποσβένεται µε την σταθερή µέθοδο εντός 3 4 ετών. Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατοµικευµένο επίπεδο ή σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών στην οποία ανήκουν Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης, και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε σχετική ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, η Εταιρεία εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η τελευταία θα µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του και θα αναγνωρίζεται µία ζηµία αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα αµέσως, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισµός από άλλο.λ.π. Μία ζηµία αποµείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούµενα έτη αναστρέφεται αν και µόνον αν έχει υπάρξει µία µεταβολή στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζηµία αποµείωσης που είχε καταχωρηθεί. Αν αυτό συµβαίνει, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται στο ανακτήσιµο ποσό του Μισθωµένα πάγια Οι µισθώσεις στις οποίες ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλειες που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές από τυχόν άλλα κίνητρα που έλαβε ο εκµισθωτής) καταχωρούνται αναλογικά στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 8

11 2.7. Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου (εάν αυτές είναι απαιτητές σε διάστηµα άνω του ενός έτους), αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ταξινοµείται στην κατηγορία αυτή εφόσον έχει, κατά κύριο λόγο, αποκτηθεί µε σκοπό τη βραχυπρόθεσµη µεταπώλησή του. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία, εκτός εάν έχουν οριστεί ως στοιχεία αντιστάθµισης. Τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία (τα έξοδα από τη συναλλαγή καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) και στη συνέχεια αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές. Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Όλα τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων καθώς και τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν απο την αποτίµησή τους στις εύλογες αξίες, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Τα έσοδα απο µερίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος όταν το δικαίωµα της Εταιρείας να εισπράξει είναι βεβαιωµένο Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Το ταµείο και τα χρηµατικά διαθέσιµα είναι περιουσιακά στοιχεία µειωµένου κινδύνου και εµπεριέχουν υπόλοιπα µε ληκτότητα µικρότερη των τριών µηνών από την πρώτη ηµέρα έκδοσής τους όπως µετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα σε Τράπεζες Μετοχικό κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται απο κοινές ονοµαστικές µετοχές. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης Αναβαλλόµενοι φόροι Οι αναβαλλόµενοι φόροι αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση των φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 9

12 2.12. Παροχές σε εργαζοµένους Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγµατικά βέβαιο, ότι θα προκύψει µία εισροή οικονοµικών ωφελειών, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία συµβαίνει η µεταβολή. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται, παρά µόνο αν είναι βέβαιες Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα. Αναλυτικότερα: τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα τα έσοδα από µερίσµατα (εάν υπάρχουν) αναγνωρίζονται όταν εγκριθούν από την αρµόδια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα ιανοµή µερισµάτων Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν α) Τη µητρική Τράπεζα Πειραιώς, β) Εταιρείες που ελέγχει η µητρική Τράπεζα και µε τις οποίες η Εταιρεία τελεί υπό κοινό έλεγχο, γ) Μέλη.Σ. και ιοίκησης της Εταιρείας και δ) Οικονοµικά εξαρτώµενα µέλη και συγγενείς πρώτου βαθµού (σύζυγοι, τέκνα, κ.ά.) των µελών.σ. και ιοίκησης. Συναλλαγές παρόµοιας φύσης γνωστοποιούνται συγκεντρωτικά. Όλες οι συναλλαγές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη διενεργούνται µε όρους που ισοδυναµούν µε εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση. 10

13 2.17. Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013 ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το Σ ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Το ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Το ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Ε ΠΧΑ 20 «απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος ( ore body ). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 11

14 ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Η τροποποίηση του ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περιόδους. ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ΛΠ 12. ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 12

15 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.α. µπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια κάποιων εκτιµήσεων και παραδοχών από πλευράς της ιοίκησης της Εταιρείας, που επηρεάζουν τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Εφόσον πραγµατοποιηθούν τέτοιες εκτιµήσεις θα παρατεθούν αναλυτικά στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων για κάθε σχετική περίπτωση. Τα απολογιστικά στοιχεία είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Πλαίσιο ιαχείρισης Κινδύνων Η επιχειρηµατική λειτουργία της Εταιρείας είναι αλληλένδετη µε την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η ιοίκηση έχοντας ως γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάµενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δηµιουργηθεί για τον έγκαιρο εντοπισµό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία, για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων και συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των θεσπισµένων ορίων. Η Εταιρεία επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναµική των αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα και στις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων: α) κίνδυνος αγοράς, β) πιστωτικός κίνδυνος και γ) κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα και µόνο οικονοµικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα λόγω των µή συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της ζώνης του ευρώ, µε αποτέλεσµα να µην είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, σε αντίθεση µε τα Α/Κ που διαχειρίζεται και τα οποία είναι εκτεθειµένα σε περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω µικρών ενεργητικών, η επίδραση του οποίου δεν κρίνεται σηµαντική. Κίνδυνος µεταβολής τιµών χρεογράφων Η Εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (Αµοιβαία Κεφάλαια) και συνεπώς εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών των χρεογράφων.επίσης και τα Α/Κ,τα οποία διαχειρίζεται, εκτίθενται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών των χρεογράφων. Ο κίνδυνος αυτός µεταφέρεται στην Εταιρεία µέσω των εσόδων που πραγµατοποιεί από την προµήθεια διαχείρισης των Α/Κ και η οποία έχει άµεση σχέση µε το ενεργητικό των Α/Κ, όπως αυτό αποτιµάται καθηµερινά. Για τον περιορισµό του κινδύνου αυτού, υπάρχει Επενδυτική Επιτροπή η οποία συνεδριάζει σε τακτά διαστήµατα, παρακολουθεί τη σύνθεση των µετοχικών Α/Κ και ανάλογα µε τις µεταβολές των τιµών των χρεογράφων, προσαρµόζει τη σύνθεση του Α/Κ. Επιτοκιακός κίνδυνος Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό σηµαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές τραπεζικές καταθέσεις. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε κίνδυνο από διακυµάνσεις στα επιτόκια καθώς οι καταθέσεις των ταµειακών διαθεσίµων της είναι προθεσµιακές µε µέγιστη περίοδο τριών µηνών και εγγυηµένη απόδοση. 13

16 4.2. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε τις απαιτήσεις από τα Α/Κ που διαχειρίζεται. Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειµένου να µην παρατηρούνται προβλήµατα καθυστερήσεων πληρωµών και επισφαλειών. Η Εταιρεία δεν έχει υπόλοιπα τραπεζικών πιστώσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται περαιτέρω οι απαιτήσεις της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων όπως φαίνονται ακολούθως απεικονίζουν και το µέγιστο πιστωτικό κίνδυνο. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και χωρίς αποµείωση αξίας Λοιπές µακροπρόθεσες απαιτήσεις 200, , Πελάτες 337, , Λοιπές βραχυπρόσθεσµες απαιτήσεις 164, , , , Κίνδυνος ρευστότητας Η καλή διαχείριση των διαθεσίµων, η υγιής χρηµατοοικονοµική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή των επενδυτικών κινήσεων εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της. Το υπόλοιπο των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ανάλογα µε το βαθµό ληκτότητάς τους ως ακολούθως: Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις µέχρι 1 µήνα 205, , από 1 έως 3 µήνες 12, , , , ιαχείριση κεφαλαίων Η Εταιρεία δεν έχει δάνεια και παρατίθεται ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων της στη σηµείωση ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 2011 Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Αξία κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , Προσθήκες , , Πωλήσεις / ιαγραφές 0.00 (6,324.79) (6,324.79) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , ,

17 Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 (26,479.74) (90,418.44) (116,898.18) Αποσβέσεις χρήσης (24,762.88) (6,676.39) (31,439.27) ιαγραφές , , Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2011 (51,242.62) (91,378.18) (142,620.80) Αναπόσβεστη αξία , , Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Αξία κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , Προσθήκες Πωλήσεις / ιαγραφές (51,242.62) (215.40) (51,458.02) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 (51,242.62) (91,378.18) (142,620.80) Αποσβέσεις χρήσης 0.00 (1,832.02) (1,832.02) ιαγραφές 51, , Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (92,994.84) (92,994.84) Αναπόσβεστη αξία , , ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα άυλα πάγια της Εταιρείας αφορούν λογισµικό και αναλύονται παρακάτω: Αξία κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 303, , Προσθήκες 2, , ιαγραφές Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 305, , Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (260,968.94) (207,409.99) Αποσβέσεις χρήσης (22,386.91) (53,558.95) ιαγραφές Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (283,355.85) (260,968.94) Αναπόσβεστη αξία 22, ,

18 7 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: Μάκροπρόθεσµες απαιτήσεις Συµµετοχή στην PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 200, , οσµένες εγγυήσεις , ΣΥΝΟΛΑ 200, , Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 37, , Λοιποί χρεώστες 75, , εδουλευµένοι τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 5, , Έξοδα επόµενων χρήσεων 46, , ΣΥΝΟΛΑ 164, , ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί του συνόλου των προσωρινών φορολογικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Για την χρήση του 2012 ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων έγινε µε φορολογικό συντελεστή 20%. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η ανάλυση των φορολογικών απαιτήσεων για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχει ως εξής: Αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 27, , ιαγραφή λογισµικών προγραµµάτων 1, , Λοιπές υποχρεώσεις 3, , Σύνολο (α) 32, , Αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία παθητικού Αποτίµηση χρεογράφων (331.37) (2,503.20) Σύνολο (β) (331.37) (2,503.20) Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (α)-(β) 32, ,

19 Η κίνηση της καθαρής αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής: Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση την 1η Ιανουαρίου 50, , Επίδραση αναβαλλόµενου φόρου στα αποτελέσµατα χρήσης (18,092.42) 3, Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση την 31η εκεµβρίου 32, , Ο αναβαλλόµενος φόρος που επηρέασε τα αποτελέσµατα χρήσης αναλύεται ως εξής: Αναβαλλόµενος φόρος (Αποτελέσµατα) Άυλα στοιχεία ενεργητικού (0.05) 0.00 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού (5,385.80) 1, Λοιπές υποχρεώσεις (10,000.00) 9, ιαγραφή λογισµικών προγραµµάτων (4,878.40) (4,878.42) Αποτίµηση χρεογράφων 2, (2,503.20) (18,092.42) 3, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από τους πελάτες, αναλύεται ως εξής: Πελάτες εσωτερικού 17, , Πελάτες εξωτερικού 320, , ΣΥΝΟΛΑ 337, , H Εταιρεία δε θεωρεί ότι υφίσταται αυξηµένη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά µε τις απαιτήσεις της 31 εκεµβρίου 2012, λόγω της υψηλής φερεγγυότητας των πελατών της. 10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεια αφορούν: Αµοιβαία Κεφάλαια 577, ,212, ΣΥΝΟΛΑ 577, ,212, Τα χρηµατοοικονονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες ως µέρος των µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών. Η εύλογη αξία των αµοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται στις τρέχουσες τιµές τους στην ενεργή αγορά.οι µεταβολές στις εύλογες αξίες τους εµφανίζονται στα λοιπά έσοδα της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος.(Σηµείωση 22) 17

20 11 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: Ταµείο Καταθέσεις όψεως 26, , Καταθέσεις προθεσµίας 1,170, , ΣΥΝΟΛΑ 1,197, , Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο για τις καταθέσεις προθεσµίας ήταν 4,68 % (2011 : 4,48 %). 12 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Υπόλοιπο ,000 2,000, Υπόλοιπο ,000 2,000, Υπόλοιπο ,000 2,000, Υπόλοιπο ,000 2,000, ΚΕΡ Η ΕΙΣ ΝΕΟ Τα κέρδη εις νέο της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Κέρδη εις νέο Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου , Αποτέλεσµα χρήσης , Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεµατικό (808.50) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , Υπόλοιπο Έναρξης την 1 Ιανουαρίου , Αποτέλεσµα χρήσης , Μεταφορά κερδών σε τακτικό αποθεµατικό (2,275.63) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η κίνηση της υποχρέωσης όπως αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης 166, , Έξοδα / (Έσοδα) που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα (10,195.00) 8, Παροχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη (16,727.00) 0.00 Υπόλοιπο τέλους 139, ,

21 Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναλύονται ως εξής: Παρούσα αξία υποχρεώσεων 78, , Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη 61, , Υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 139, , Η κίνηση της παρούσας αξίας της υποχρέωσης για τις χρήσεις 2012 και 2011 αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης 60, , Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 6, , απάνη τόκου 3, , Παροχές που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη (16,727.00) 0.00 Πρόσθετες πληρωµές ή έξοδα Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες 24, (21,846.00) Υπόλοιπο τέλους 78, , Τα πόσα που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Λογαριασµός αποτελεσµάτων Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 6, , απάνη τόκου 3, , Πληρωµή µη αναγνωρισµένης ζηµίας (3,945.00) (3,090.00) Κέρδος / (κόστος) περικοπών / διακανονισµών / τερµατισµού υπηρεσίας (15,835.00) 0.00 Σύνολο που περιλαµβάνεται στις δαπάνες προσωπικού (10,195.00) 8, Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: Επιτόκιο προεξοφλήσεως 3.20% 5.00% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2.00% 2.00% Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή (έτη) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Υπόλοιπο έναρξης χρήσης Μείωση πρόβλεψης λόγω περαίωσης χρήσης 2009 (Σηµείωση 24) , , (6,000.00) Υπόλοιπο λήξης χρήσης 9, , Η Εταρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 9.000,00 για πιθανούς φόρους που ενδεχοµένως προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης του

22 16 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Προµηθευτές Υποχρεώσεις από φόρους 46, , Ασφαλιστικοί οργανισµοί 26, , Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 98, , Λοιποί πιστωτές 44, , ΣΥΝΟΛΑ 217, , ΕΣΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο κύκλος εργασιών (έσοδα διαχείρισης) της Εταιρείας περιλαµβάνει αµοιβές και προµήθειες από τη διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων και των χαρτοφυλακίων τρίτων και αναλύεται ως εξής: Αµοιβή διαχείρισης διαχειριζόµενων Α/Κ 578, ,005, Προµήθειες διάθεσης - εξαγοράς διαχειριζόµενων Α/Κ 17, , Αµοιβή διαχείρισης αντιπροσωπευόµενων ξένων Α/Κ 1,422, ,673, Προµήθειες διάθεσης - εξαγοράς αντιπροσωπευόµενων ξένων Α/Κ 101, , Λοιπά έσοδα 39, , ΣΥΝΟΛΑ 2,159, ,904, ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το κόστος διαχείρισης αναλύεται ως ακολούθως: Αµοιβές & έξοδα προσωπικού (317,485.44) (357,348.13) Αµοιβές & προµήθειες (707,827.95) (1,130,378.74) ΣΥΝΟΛΑ (1,025,313.39) (1,487,726.87) 19 ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως: Αµοιβές & έξοδα προσωπικού (176,038.46) (198,141.42) Έξοδα προβολής & διαφήµισης (980.36) (1,429.22) ΣΥΝΟΛΑ (177,018.82) (199,570.64) 20

23 20 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως: Αµοιβές & έξοδα προσωπικού (206,708.65) (232,662.47) Αµοιβές & έξοδα τρίτων (218,481.29) (242,581.48) Παροχές τρίτων (211,713.18) (255,737.92) Φόροι - τέλη (98,760.88) (119,849.00) ιάφορα έξοδα (210,176.31) (243,950.13) ΣΥΝΟΛΑ (945,840.31) (1,094,781.00) 21 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί (549,861.84) (632,254.66) Εργοδοτικές εισφορές (130,458.35) (144,391.71) Λοιπές δαπάνες προσωπικού (30,107.36) (2,586.65) Αποζηµιώσεις απόλυσης (16,727.00) 0.00 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 26, (8,919.00) ΣΥΝΟΛΑ (700,232.55) (788,152.02) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την ήταν 18 άτοµα, ενώ την προηγούµενη χρήση ήταν 21 άτοµα. 22 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης καθαρά αναλύονται ως ακολούθως: Ζηµίες από εκποιήση επίπλων & λοιπ.εξοπλισµού (0.04) (9.19) Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών 0.00 (40,000.00) Κέρδη εξαγοράς Αµοιβαίων Κεφαλαίων 14, Κέρδη αποτίµησης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 1, , Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 5, , ΣΥΝΟΛΑ 21, (25,889.31) 23 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΘΑΡΑ Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Έσοδα από τόκους καταθέσεων 62, , Προµήθειες εγγυητικών επιστολών (1,630.44) (1,365.39) Προµήθειες & έξοδα τραπεζών (906.13) (410.94) ΣΥΝΟΛΑ 60, ,

24 24 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η Εταιρεία, ως ανώνυµη και σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο, φορολογείται µε συντελεστή 20% επί των κερδών της Τρέχων φόρος (4,997.73) (18,882.81) Φόρος περαίωσης 0.00 (29,524.66) ιαφορά φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης (109.32) 0.00 Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 8) (18,092.42) 3, Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων (Σηµείωση 15) , ΣΥΝΟΛΑ (23,199.47) (38,905.29) Ανάλυση Φόρων Κέρδη προ φόρων µε βάση τα ΠΧΑ Φόρος εισοδήµατος (20%) Φόρος επί εξόδων που δεν εκπίπτουν φορολογικά Φόρος επί εισοδηµάτων που δεν υπόκεινται σε φόρο 68, , (13,742.42) (11,015.05) (14,832.37) (4,365.58) 5, ιαφορά φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης (109.32) 0.00 Φόρος περαίωσης 0.00 (29,524.66) Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις , Φόρος (23,199.47) (38,905.29) Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και έχει περαιώσει οριστικά όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, µέχρι και τη χρήση του Για την ανέλεγκτη χρήση του 2010 έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού 9.000,00 η οποία εµφανίζεται στις λοιπές προβλέψεις (Σηµείωση 15). Για την χρήση 2011, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας από την PricewaterhouseCoopers A.E. και εκδόθηκε η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» χωρίς επιφύλαξη. Σηµειώνεται ότι, για σκοπούς φορολογικού ελέγχου, η χρήση 2011 θεωρείται οριστική µετά από δεκαοχτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 22

25 25 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται µε άλλες εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Όλες οι συναλλαγές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη διενεργούνται µε όρους που ισοδυναµούν µε εκείνους που επικρατούν σε συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση. Η ανάλυση των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη για τις περιόδους και έχει ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Μητρική 1,196, , , , Λοιπά συνδεδεµένα µέρη , , , Αµοιβές & αποζηµιώσεις µελών του.σ , ΣΥΝΟΛΑ 1,197, , , ,086, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Μητρική 591, , , ,080, Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2, , , , Αµοιβές & αποζηµιώσεις µελών του.σ , ΣΥΝΟΛΑ 594, , , ,572, Οι απαιτήσεις από τη µητρική αφορούν καταθέσεις όψεως και οι υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα έσοδα από τη µητρική αφορούν πιστωτικούς τόκους, ενώ τα έξοδα αφορούν προµήθειες και ενοίκια γραφείων. 26 ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρεία έχει µε εκκρεµή νοµική υπόθεση ύψους ,00 ευρώ περίπου για την οποία όµως, τόσο η ιοίκηση, όσο και ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρείας, δεν αναµένουν να έχει επίπτωση στη λειτουργία και στην οικονοµική θέση της Εταιρείας. Η Εταιρεία στις είχε ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές αξίας ,00. Η περίοδος για την οποία η Εταιρεία, µισθώνει τους χώρους των γραφείων της επί της οδού Λ.Συγγρού 87, µέσω λειτουργικής µίσθωσης, είναι έως και διέπεται από τη σχετική περί εµπορικής µίσθωσης νοµοθεσία. Με βάση τη µη ακυρούµενη σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης, τα σωρευτικά πληρωτέα µελλοντικά µισθώµατα, ανέρχονται στο ποσό των ,00. Αναλυτικότερα: Μέχρι 1 έτος 168, , Από 1 µέχρι και 5 έτη 672, , Περισσότερα από 5 έτη 672, , Σύνολο 1,512, ,680,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε.

LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») Γ.Ε.Μ.Η.: 4308101000 (πρώην AP.M.A.E: 48192/01AT/B/01/099)

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Αρ. Μ.Α.Ε.: 7375/01ΝΤ/B/86/284

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2013 31/12/2012

11/03/2013 31/12/2012 ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως Βιοµηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34763/01ΑΤ/Β/95/365 Πλ.Φιλικής Εταρείας 15, 106 73 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥ 25 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 14564 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Για τη χρήση 2011 (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») POST BANK GREEN INSTITUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

5.6.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές... 29 5.6.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 30

5.6.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές... 29 5.6.2. Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 30 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012 31/03/2012) Η παρούσα τριµηνιαία οικονοµική έκθεση, που συντάχθηκε σύµφωνα µε τον νόµο 3556/2007 και την επ αυτού εκδοθείσα απόφαση του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλμ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα