author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: Teacher s Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: author s notes Our purpose in writing this book was to offer all learners and candidates a tool with which to improve, consolidate and evaluate their skills at the B1-B2 level. The advanced material that follows is intended to be challenging and comprehensive, both in choice of subject and skills required. Contemporary topics are provided to keep learners at the forefront of language use and cultural context, permitting them to be competent language users. The authors, directly involved in producing this book, would like to wish all learners and candidates success in their studies and future. Heartfelt thanks must go to all those who provided their invaluable input and expertise in preparing this text. κουπόνι All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

2 contents RACTICE EXAM SECTION RACTICE EXAM 1 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 3 Module II Writing roduction and Mediation... p. 10 Module III Listening Comprehension... p. 14 RACTICE EXAM 2 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 17 Module II Writing roduction and Mediation... p. 24 Module III Listening Comprehension... p. 28 RACTICE EXAM 3 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 31 Module II Writing roduction and Mediation... p. 38 Module III Listening Comprehension... p. 42 RACTICE EXAM 4 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 45 Module II Writing roduction and Mediation... p. 52 Module III Listening Comprehension... p. 56 RACTICE EXAM 5 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 59 Module II Writing roduction and Mediation... p. 66 Module III Listening Comprehension... p. 70 RACTICE TEST 1 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 146 RACTICE TEST 2 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 149 RACTICE TEST 3 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 152 RACTICE TEST 4 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 155 ENGLISH TO GREEK GLOSSARY p. 170 Listening Transcripts p RACTICE EXAM 6 contents Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 73 Module II Writing roduction and Mediation... p. 80 Module III Listening Comprehension... p. 84 RACTICE EXAM 7 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 87 Module II Writing roduction and Mediation... p. 94 Module III Listening Comprehension... p. 98 RACTICE EXAM 8 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 101 Module II Writing roduction and Mediation... p. 108 Module III Listening Comprehension... p. 112 RACTICE EXAM 9 Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 115 Module II Writing roduction and Mediation... p. 122 Module III Listening Comprehension... p. 126 RACTICE EXAM 10 SEAKING SECTION Module I Reading Comprehension and Language Awareness... p. 129 Module II Writing roduction and Mediation... p. 138 Module III Listening Comprehension... p. 142 RACTICE TEST 5 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 158 RACTICE TEST 6 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 161 RACTICE TEST 7 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 164 RACTICE TEST 8 Module IV Speaking roduction and Mediation... p. 167

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education, Lifelong learning and Religious Affairs English Language Certification LEVEL B1 & B2 on the scale set by the Council of Europe MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 READING COMREHENSION AND LANGUAGE AWARENESS TEST Duration: 85 minutes WRITING RODUCTION & MEDIATION Duration: 90 minutes LISTENING COMREHENSION Duration: 30 minutes ractice Test 1 ATTENTION Do not open this booklet until this part of the exam begins. Try to answer all the questions. Mark your answers on Answer Sheet 1. Respond to all activities and answer all test items. rovide ONE answer for each item.

4 practice test 1 Module 1 Reading Comprehension & Language Awareness Activity 1.1: Read the text below and choose the best answer (A, B or C) for items The text probably appeared in A. a product catalogue. B. a tourist brochure. C. a community magazine. A FAMILIAR SCENE? The scene is a familiar one. Traditional Greek music plays. Dancers dance. The onlookers clap. Cries of OA. Loud hisses from both onlookers and dancers. The swirl of a Foustanella (a traditional dress) and the sound of Tsarouchia (traditional shoes) drumming an ancient rhythm on the dance floor. This is the local Greek Orthodox Church s youth dance group performing at the annual Greek festival. Or is it? There s something about this group that doesn t fit the usual Greek dance group mould. erhaps, it is when the audience notices that many members of the group are in their 60s and 70s. erhaps it is when a whisper runs through the audience: Can you believe that none of these dancers are Greek? The scene is certainly familiar, but the dancers are unusual. These are the Greek Village Dancers of the Monterey eninsula in California, a group of philhellenes who love Greek dance and culture. They gather once a month, each time at a different member s home, simply to dress up, have fun and dance. Greece has had a large impact on many of the dancers. Several have been to Greece numerous times, and have enjoyed dancing there, often to the amazement of the locals who aren t used to seeing tourists dance. A few have learned enough Greek to get by and enjoy trying their language skills when interacting with the wider Greek community. All the dancers know at least a few words of Greek, as dance calls are generally made in Greek. Jonathan relates: My wife and I even had the joy of dancing with villagers in Delphi on Easter Sunday. 2. What is the most likely subtitle for the text? A. Californian Dancers visit Greece B. Greek Dancing in Monterey C. The History of Greek Dancing 1.2: Read the text again and choose the best answer (A, B or C) for items The most unusual thing about the dancers is that A. they are very good at Greek dancing. B. they are not of Greek descent. C. most of them speak fluent Greek. 4. Many of the people dancing A. are not young, but elderly. B. have visited Greek villages. C. settled in California in the 60s and 70s. 5. Some of the dancers have A. relatives living in Greece. B. managed to learn some Greek. C. Greek roots. 6. According to the writer, when Greeks see foreigners dancing, they A. get offended. B. urge them on. C. are frequently surprised. 4

5 Activity 2: Read the information in the leaflet below and match the meaning of each underlined word or phrase (7-13) with options A-H. There is one option you do not need. A. support 9 B. set up 12 C. taken place 10 D. increase E. paid for 8 F. profit - G. run 7 H. maintained London Transport Museum is a non-profit, independent museum. It is owned and 7 operated by Transport for London (TFL), London Transport s successor. Unfortunately, not all the museum s activities can be 8 funded from visitor income and the financial 9 assistance provided by Transport for London. Nevertheless, a great number of successful exhibitions have 10 been held through sponsorship from industry partners. In an effort to 11 boost its visitor numbers, the museum constantly seeks to improve its galleries and collections. Important conservation projects have also been 12 established and financed by the Friends of London Transport Museum. The vibrancy of the museum is thus 13 sustained by the support of a team of 1,800 individual friends, volunteer staff and 59 corporate members. London Transport Museum is available for hire and offers a unique venue in the heart of Covent Garden. For general enquiries, call +44 (0) Activity 3: Read the excerpt from a medical text below and for each gap (14-19) choose the best option (A-G). Use each option once only. There is one option you do not need. A. of B. off C. before D. with E. up F. in G. to HOME HEALTH A-Z TEEN HEALTH ARTICLES Magical rotein Our bodies use protein in lots of ways. In fact, protein is so important to our bodies that it is needed and used by us even 14 before we are born. rotein s biggest job is to build up, keep up, and replace the tissues 15 in our bodies. Our muscles, organs, even some 16 of our hormones are made 17 up mostly of protein. Yet protein helps our bodies in other ways, too. It helps to produce haemoglobin, the substance in red blood cells that carries oxygen to every part of the body. rotein even makes antibodies, the cells that fight 18 off infection and disease. And when you scrape your knee, protein comes 19 to the rescue yet again - it s what helps make cuts and scrapes heal. 5

6 Activity 4.1: Read the text below and choose the best answer (A, B or C) for items This text was written for A. pupils. B. parents. C. teachers. Home Schooling 21. The aim of the text is to A. advise. B. persuade. C. instruct. Home schooling is when a child is educated exclusively at home rather than at a private or public school. It is legal in many countries, however, making the decision to teach your child or children at home is usually very difficult and not to be taken lightly. It is a personal decision that no one can make for you, but maybe we can help you think it through. Consider the following: Time commitment - Home schooling tends to take up a lot of time in your day. It is more than just sitting down with books for a couple of hours. There are experiments and projects to be done, lessons to prepare, papers to grade, field trips, park days, music lessons, and the list goes on and on. ersonal sacrifice - The home schooling parent has little personal time. If care is not taken to set aside time for yourself, it is easy to start neglecting your own personal needs. You will basically be with your children 24/7. Financial strain - You can practise home schooling very inexpensively; however, it requires that the teaching parent will not have a job outside of the home. Socialisation - More attention will have to be given to help your children get together with other children, since they won t be spending usual classroom time with peers. Household organisation - Housework and laundry still have to be done, but it probably won t get done first thing in the morning. If you re a stickler for a spotless house, you might be in for a surprise. Not only does housework need to be let go at times, but home schooling also creates clutter in itself : Read the text again, and decide if statements are True (A), False (B) or Not Stated (C). A B C STATEMENTS TRUE FALSE NOT STATED 22. It is becoming more and more popular to educate children at home. 23. Home schooling your child can be extremely time consuming. 24. Home schooled children have plenty of time for leisure activities. 25. arents who home school their children usually have a second job. 26. Home schooled children form strong relationships with peers. 27. On a daily basis, home schooled children don t spend much time with children of their age. 28. Households where home schooling takes place are generally neat and tidy.

7 Activity 5: Read the text from an internet blog and choose the best answer (A, B or C) for items All about Children s HEALTH children and happiness children and stress diets children and diets children and relationships CHILDHOOD stress In order to fully comprehend the notion of childhood stress, we must examine the definition and causes of stress. Stress is generally described as a response of the body to demands made on it when the overall homeostasis or equilibrium of the body is disturbed. Stress has also been described as the physiological and psychological responses of the body to a situation that is perceived as harmful. Stress responses involve both body and mind. The body responds according to how the mind interprets the stimulus and not to the stimulus itself; hence the variations in the way people seem to deal with potentially stressful situations. One person may have an indifferent attitude to a situation whereas another may be highly stimulated by that same situation. The perception and interpretation of incoming information depend on each person s prior knowledge, experiences, culture and upbringing. The older one gets, the more information and experience one has. Therefore, a situation will affect people of different ages in various ways. The demands on the body may be different, and the way the mind interprets it may be different, but the level of the stress could be the same. What may seem unimportant to an adult can be extremely stressful to a child. The obvious stressors - death of a loved one, divorce or separation in the family, change in the home environment - are accepted causes of stress in children. Other recognizable factors are pressure to do well in school and anxieties during the transition to adolescence. But there are numerous other factors in a young person s life that could be perceived as threatening or harmful to them. hysical discomfort, for example, is one. As adults we may be in a better position to adjust our environment to suit our physical needs. Young people are not always at liberty to do that. 29. Stress can be defined as a A. disturbance of a balanced state. B. psychological situation which is perceived. C. physiological response which is felt. 30. In a stressful situation A. the stimulus is most significant. B. the mind determines the type of stress. C. the body and mind are both involved. 31. The word indifferent in paragraph two means A. similar or familiar. B. interested or concerned. C. neutral or uncaring. 32. Children are sometimes more affected by stress because A. their parents cause them stress. B. they have less experience than adults. C. the environment changes more for them. 33. The example of physical discomfort is used to A. stress that children cannot change their environment as easily as adults. B. show how important stress is to children. C. explain how physical discomfort can be avoided. 34. The purpose of the posting is to A. show how adults cause stress for children. B. discuss various aspects of childhood stress. C. describe the stress of adolescence. 35. The writer of this blog posting is most likely A. a school teacher. B. a concerned parent. C. a school counsellor. 36. The posting is most probably aimed at both A. parents and teachers. B. psychiatrists and surgeons. C. psychologists and pensioners. 7

8 Activity 6: Read the statements (items 37-43) seven professionals (options A-H) make about their work. Match the statement with the appropriate professional. There is one option you do not need. A. motor mechanic B. accountant C. engineer D. driving instructor E. train driver F. hairdresser G. air-traffic controller H. chemist 37. If you keep your wits about you, you shouldn t have problems at intersections. D 38. The most difficult thing about designing these bridges is to support the weight equally. C 39. When the tracks haven t been cleaned, the wagons can easily get derailed. E 40. When mixed, these two compounds form a flammable gas. H 41. This type of problem often arises when the wrong type of petrol has been put in. A 42. In this tower we can monitor both runways simultaneously - whatever the weather. G 43. Now don t forget to apply conditioner after each wash. It ll add body and shine. F Activity 7: Read this article. For each gap (44-50) choose the best option (A-H). Use each option only once. There is one option you do not need. A. in B. no C. appeared D. with E. corrupt F. historical G. during H. honouring Late December is the winter solstice, the time of year in the Northern Hemisphere when the night is longest and the day is shortest. It is one of the year s pivotal points and it is 47 no surprise that most cultures celebrated the solstice in some way. Choosing December 25th as the date of Christmas Day was not the result of careful 44 historical research; it was chosen because there was a pagan tradition occurring at this time. The pagan celebration 45 in question was Saturnalia, an ancient Roman holiday 46 honouring Saturn, the god of agriculture. 48 During Saturnalia, which began on December 17th and lasted for one week, Romans decorated trees with bits of bright metal and then gave each other gifts for the New Year. As Rome grew more 49 corrupt, Saturnalia grew wilder. Today, the word saturnalia means rowdy, out-of-control partying. That is probably a good indication of what Saturnalia had become by the year the year Christmas first 50 appeared on a Roman calendar. 8

9 Activity 8: Use the correct form of the words in parenthesis (51-55) in the article below, as in the example. Jazz music is said to have originated in New Orleans at the turn of the 20th artistic century, although this unique, EX (art) medium occurred almost simultaneously in Saint Louis, Kansas City and Chicago. The roots of Jazz can be traced to the blues, which evolved from West African black folk music, as it came into contact with light 51 classical (class) music of the nineteenth century. Jazz music is among America s greatest 52 cultural (culture) achievements and exports to the world 53 community (commune). Jazz unites people across the divides of race, religion and national boundaries. It has always made 54 powerful (power) statements about 55 freedom (free), creativity and American identity, both at home and abroad. Activity 9: Think of ONE word that can go with BOTH sentences (56-60) in each set. The first letter of the word is given. 56. a) We will make a f i r e tonight and cook some sausages. b) The boss will f him if he arrives late again. 57. a) The p a c k of wolves surrounded the frightened goat. b) Honey, would you like me to p your suitcase for your business trip? 58. a) The construction workers were exhausted so they decided to take a short b r e a k. b) How on earth does Jeremy manage to b his toys in such a short time? 59. a) I personally g r o o m my horse every weekend. b) The g always arrives at the church before the bride. 60. a) Take the glasses out of the dishwasher and p l a c e them carefully on the shelf. b) Why don t you come over to my p after school? 9

10 Module 2 Writing & Mediation Activity B1.1: You are one of the reporters for the local magazine Our City and have been asked to write a text (80 words) about the zoo, Regency Zoo, which you are very proud of. resent your city s zoo, using the Marine Land text as a model. Marine Land is next to Regency Zoo. It has many aquariums and a glass tunnel which visitors can walk through and see all sorts of fish. The ground floor has octopuses, crabs, lobsters, squid and colourful tropical fish. On the first floor, there s a huge aquarium that includes sharks and rays. The feeling is sensational as you look at the aquariums because you think you can touch the fish. In the middle of Marine Land, there is a cafeteria, where visitors can have a drink or a snack. A visit to Marine Land is a great day out for young and old. Activity B2.1: Write one more article about Regency Zoo for the same magazine. Imagine that you have interviewed your classmates who visited the zoo with you. They have told you about an animal they liked best and wish they could have or adopt as a pet. In your short article (100 words), report their opinions. Use the notes on the right, which you took when interviewing your classmates. funny & hairy noisy & jumps around long arms, legs and tail loves bananas 10

11 REGENCY ZOO Regency Zoo is a ten-minute walk from Central ark. The zoo has many tall trees in it and it has a wide variety of animals from all over the world. Stone paths in the zoo lead to the cages and aquariums. It s wonderful to hear the parrots repeating what you tell them. It s amazing to see the giraffes with the long necks and it is fun to watch the elephants taking a mud bath. Visitors have a lovely day as they can relax at the cafeteria if they get tired. ADOT A MONKEY Visiting Regency Zoo can only mean excitement. It s wonderful to be able to see all the different animals there. The feelings are indescribable, especially when one comes to the monkeys cage. The monkey is an unusual animal to adopt as a pet. It s funny when it makes silly faces and it is incredible how fast it walks, jumps around and swings from one branch to the other using its long arms and tail. A monkey is an interesting animal to have as a pet as long as we have a garden with tall banana trees. 11

12 Activity B1.2: You have recently been a victim of electronic abuse, but have managed to pull through the experience. Write an (about 80 words) to your friend telling him what happened to you and informing him about what must be done if the same thing happens to him. Use some of the ideas from the text below (the column on the left). Sign as Albert. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικού εκφοβισμού συνιστώ στο θύμα να μοιραστεί το γεγονός με τους γονείς του και να τους ζητήσει να βοηθήσουν. Δεν πρέπει να απαντήσει στον εκφοβισμό. Πρέπει να μπλοκάρει ηλεκτρονικά το θύτη, όπου αυτό είναι εφικτό. Να κρατάει αρχεία εκτυπώνοντας τα μηνύματα που λαμβάνει. Να δημιουργήσει νέο ηλεκτρονικό λογαριασμό καθώς και να αλλάξει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Ο ρόλος των γονέων είναι να προτρέψουν να μιλήσει γι αυτό που βιώνει και να ενθαρρύνουν να μην απαντάει στον εκφοβισμό. Να τοποθετήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε σημείο που να είναι εκτεθειμένος, ώστε να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια. Να ενημερώσουν τον παροχέα διαδικτυακής σύνδεσης και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για τον εκφοβισμό. Να αναφέρουν το πρόβλημα στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του παιδιού, εφόσον προερχόταν από εκεί. Επιπλέον να αναζητήσουν συχνά το όνομα του σε διαφορετικές μηχανές αναζήτησης (google κ.λπ.) και να να απευθυνθούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Έχει διαπιστωθεί πως τα θύματα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού έχουν αρκετά κοινά σημεία ως προς το προφίλ της προσωπικότητάς τους: Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και ίσως είναι άτομα εσωστρεφή και απομονωμένα, δεν έχουν αρκετούς φίλους. Υπολείπονται κοινωνικών δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους και είναι πολύ υποχωρητικά. Έχουν χαμηλό ανάστημα ή αδύναμη φυσιογνωμία σε σχέση με αυτή του θύτη και φαίνονται ανίκανα να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Τείνουν να είναι ήσυχα, προσεκτικά, αγχώδη, ανασφαλή και ευαίσθητα. Οι θύτες έχει βρεθεί πως μπορεί να: - έχουν βιώσει οι ίδιοι τον εκφοβισμό και να τους αρέσει να γελούν με τους άλλους, να τους πληγώνουν και να επιβάλλονται. - είναι υπερβολικά επιθετικοί και καταστροφικοί στην καθημερινότητά τους. - προέρχονται από οικογένειες με εχθρικούς, απορριπτικούς και αδιάφορους γονείς. - έχουν ασταθείς κανόνες πειθαρχίας στην οικογένεια, κάτι που διδάσκει στα παιδιά πως η βία και η επιθετικότητα αποτελούν λύση στα προβλήματά τους. Activity B2.2: Some of your friends have told you that they are being victimised over the Internet. Use the ideas from the text above (the column on the right) and write a message (about 100 words) to post on your blog helping them understand why they may have become victims and putting their minds at ease. 12 WHEN WRITING IN YOUR NOTEBOOK, DON T FORGET TO WRITE THE NUMBER OF EACH ACTIVITY Activity Β1.1 Activity Β1.2 Activity Β2.1 Activity Β2.2

13 Hi John! I was recently harassed over the Internet and am writing to tell you what to do if it happens to you. Firstly, inform your parents immediately. Then, block the abuser s access wherever you can and never respond to his or her threats. Keep a record of all the messages you receive by printing them, create a new address and change your mobile telephone number. You should also inform your parents immediately and they should move your computer to a place in the house where everyone can use it. They should then post a message on your social network website stating that you have been victimised and contact your service provider and the authorities in order to try and find out who the person is. Bye for know, Albert VICTIMS AND VICTIMISERS Research has shown that victims of Internet abuse share some common characteristics. They don t have many friends and have low self-esteem. They seem unable to protect themselves and tend to be quiet, careful, nervous and insecure. Abusers also share common characteristics. They may have experienced intimidation themselves at some point in the past. They like to make fun of others, hurt them and try to impose their ideas on other people. Their parents may have been hostile, failures and indifferent to their children. In such families children are taught that problems can be solved through violence and aggression. So don t blame yourself. It s not your fault if you ve suffered Internet abuse! 13

14 Module 3 Listening Comprehension Activity 1: Listen to the speakers and decide which photo they are talking about. Choose the best answer (options A-F) for items 1-4. There are two photos you do not need. 1. A B C D E F 2. A B C D E F 3. A B C D E F 4. A B C D E F A. B. C. D. E. F. Listen again and check your answers. 14

15 Activity 2: Read items 5-7. Listen to the fable and choose the best answer (A, B or C) for each item. 5. What did the woman find peculiar about the fish that she caught? A. the effect it had on her husband B. the fact that it spoke in a human voice C. the magical powers it seemed to give her 6. How did the fish react to the woman s last wish? A. It told her to return home to her husband. B. It hesitantly granted her wish. C. It left without saying anything. 7. What could be considered the moral of the fable? A. Those who are patient will get what they desire. B. Being too greedy will leave you with nothing. C. There are no such things as magical fish. Listen again and check your answers. Activity 3: Listen to three different radio events and choose the best answer (A, B or C) for items Read item 8. Listen and respond. 8. The radio guest is not in favour of A. the establishment of protest websites. B. any official contact with the British government. C. the removal of a particular radio service. Read item 9. Listen and respond. 9. What caught the interest of the speaker while he was at the expo? A. a book about wild horses B. wild horses roaming free C. well-fed rodeo horses Read item 10. Listen and respond. 10. The presenter believes that the major difficulty facing America is the A. fact that many families are in debt. B. breakdown of the traditional family. C. lack of housing compared to its rising population. Listen again and check your answers. Activity 4: Read items Listen to the interview and choose the best answer (A, B or C) for each item. 11. Jamie Cullum A. is still a teenager. B. mixes pop music with jazz elements. C. has just landed a major record contract. 12. Jamie claims that he A. never thought he d become a professional musician. B. is disappointed by the promotion of his album. C. still hasn t decided if he is going to make a living from music. 14. Jamie turned his attention to jazz because A. his uncle had a bossa nova guitar. B. jazz musicians played the guitar very fast. C. his brother introduced him to it. 15. Jamie tries to create music A. for jazz specialists. B. that everyone enjoys. C. for rock and roll lovers. 13. As a young boy, Jamie A. wasn t a member of a band. B. didn t listen to hip hop music. C. was curious about music. Listen again and check your answers. 15

16 Activity 5: Listen to the speakers and decide which SOCIAL ISSUE they are talking about. Choose the best answer (options A-F) for items There is one option you do not need. A. Censorship B. Sexism C. Unemployment D. Ageism E. Capital unishment F. Racism Speaker A B C D E F Speaker A B C D E F Speaker A B C D E F Speaker A B C D E F Speaker A B C D E F Listen again and check your answers. Activity 6: Read questions Listen to the speaker and write down your answer. A. QUESTIONS B. ANSWERS 21. What is the speaker going to cook first? vegetable lasagne 22. What can the dish be accompanied with? a crunchy salad or steamed vegetables 23. What will she prepare after the break? pancakes 24. Which is the speaker s favourite filling? dark chocolate and cherries 25. What ingredients are needed? eggs, milk and self-raising flour Listen again and check your answers. 16

17 ΣΧΑΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ος βαθμολογητής 2 ος βαθμολογητής ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ανταπόκριση σε ερωτήματα που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Ανάπτυξη ενός θέματος (με αφορμή οπτικό ερέθισμα, λ.χ. φωτογραφία ή σχέδιο) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ανάπτυξη ενός θέματος με αφορμή πληροφορίες που δίνονται στην ελληνική γλώσσα (με τη μορφή κειμένου, διαγράμματος, πίνακα, κτλ.) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 Επιτονισμός και προφορά Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών Ορθότητα λεξικογραμματικών επιλογών Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου

18 practice test 1 speaking Activity 1: (3-4 minutes) ERSONAL INFORMATION ABOUT YOURSELF Your examiner will first make you feel at ease and go on to ask you simple questions from a variety of topics such as educational background, upbringing, leisure time activities, occupation, sports, hobbies, family structure, friends and acquaintances, travelling, vacations, future aspirations, etc. Candidates A & B e.g. What do you usually do in your free time? Is there any particular activity you do to relax? How do you spend your evenings and/or weekends? Is there anything you are dissatisfied with regarding your daily routine? If so, how would you change it? Activity 2: (5-6 minutes) ONE-SIDED TALK Candidate A Look at the photographs below. Tell us what has happened, what is happening, and what is going to happen next. Also tell us how these people are feeling. Candidate B Look at the photographs below. Imagine that you are a photographer and have taken the photographs of these people. Tell us who these people are, why you took these particular photographs, and what you plan to do with them. 146

19 Activity 3: (5-6 minutes) ORAL MEDIATION 6 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Candidate A Candidate A Quickly read the text below. You have about one minute to do so. Imagine you are the main speaker at a local community gathering on how we can all help to protect the environment. Using information from the text, tell us what you will say to the people that are present. Πολλές καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν το περιβάλλον. Θέλουμε να το προστατέψουμε και μαθαίνουμε πως! Μικρές απλές αλλαγές σε 6 καθημερινές μας συνήθειες βοηθούν! Συγκεντρώστε και ανακυκλώστε τα χαρτιά, όπως περιοδικά και εφημερίδες, στο σπίτι ή στο γραφείο σας! Αντικαταστήστε τις απλές λάμπες με οικονομικές, οι οποίες καταναλώνουν 4 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8 έως 15 φορές περισσότερο. Έτσι, και ενέργεια εξοικονομείτε και η κατανάλωση του ρεύματος μειώνεται! Κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται πάνω από 500 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες παγκοσμίως. Προτιμήστε τις υφασμάτινες τσάντες για τα καθημερινά σας ψώνια, αφού τώρα πλέον αρκετά σούπερ μάρκετ σας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα του φούρνου όταν μαγειρεύετε, γιατί το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου σημαίνει σημαντική απώλεια ενέργειας. Τοποθετήστε πάνω στο καπάκι της κατσαρόλας ένα κομμάτι βαμβάκι με λίγο ξύδι, για να μη μυρίζει άσχημα το σπίτι σας όταν μαγειρεύετε, αντί να ανοίγετε πολλές ώρες τον απορροφητήρα. Ή βράστε ένα κομμάτι φλούδας από λεμόνι μαζί με το φαγητό για να εξαφανιστεί κάθε μυρωδιά! Τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν πρόσθετα χημικά συντηρητικά, γι' αυτό να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων, καθώς επικίνδυνα συστατικά πάντα παραμονεύουν. 147

20 Candidate B Candidate B Quickly read the text below. You have about one minute to do so. Imagine you have just picked up this leaflet in the street. Tell us what it is about and what advice it offers. καθαρή πόλη μαζί κάνουμε την πόλη μας πιο καθαρή συμμετέχουμε και βοηθούμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο δήμος, στις γειτονιές της πόλης μας. Βάζουμε τα σκουπίδια μέσα στις ειδικές σακούλες σκουπιδιών και φροντίζουμε να τις δένουμε καλά. Αποφεύγουμε να βάζουμε στις σακούλες υγρά και σκουπίδια που στάζουν. Όταν περπατάμε πετάμε τα σκουπίδια μας στα ειδικά καλάθια του Δήμου και όχι στο δρόμο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Δεν αφήνουμε ποτέ τα ογκώδη αντικείμενα όπως κλαδιά, στρώματα, σίδερα κλπ. έξω από τους κάδους, πάνω στο δρόμο, αλλά ειδοποιούμε την υπηρεσία καθαριότητας. Τα χαρτοκιβώτια τα σπάμε για να μην καταλαμβάνουν χώρο και τα τοποθετούμε μέσα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού. Όταν βγάζουμε τα κατοικίδιά μας βόλτα προσέχουμε να μην αφήνουμε τις ακαθαρσίες τους στο δρόμο και στα πάρκα. Δεν εγκαταλείπουμε στο δρόμο αδέσποτα επειδή δεν μπορούμε να τα φροντίσουμε. Δε μετακινούμε ποτέ τους κάδους σκουπιδιών από τη θέση τους και δεν παρκάρουμε σε γωνίες ή σε μέρη που εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία των απορριμματοφόρων. Φροντίζουμε τα πάρκα να είναι καθαρά και προσέχουμε να μην προκαλούμε φθορές στους κοινόχρηστους χώρους, στον εξοπλισμό ποτίσματος, στα φυτά, στα όργανα των παιδικών χαρών και στα καλάθια απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για την καταστροφή, κλοπή ή απομάκρυνση κάδων. 148

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten

EDI. contents. PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19. Written by Peter Pappas Jean Vinten EDI B2 Written by Peter Pappas Jean Vinten Editing by Vicky Nash contents PAGE Reading & Writing Tutorial 3 Reading 4 Writing 19 Practice Test 1 36 Listening 37 Reading 40 Writing 49 Page layout Evi Zimantakou

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Index Page Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Class Photos and Graduates Photos 9-13 English 14-15 Drama 16 Poetry 17 Greek

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter June 2013 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα