A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης."

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 19/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης τµ στη θέση «Αλωνάκι»,.Κ. Λιβαδίου,. Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (φορείς του έργου: κκ Ουργαντζίδης Ματθαίος, Ουργαντζίδης Μιλτιάδης) Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 21η Απριλίου 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 1:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.13015/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος Ακριτίδου Μαρία Σαµαράς Σωκράτης Ιωσηφίδησ Ιωάννης Τσουκαλά Λήδα-Αναστασία Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα Σαραφιανός Χρήστος Κουγιουµτζίδης Σταύρος ΑΠΟΝΤΕΣ Ζελιλίδης αµιανός Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο εκπρόσωπος του Λιβαδίου κ. Τσιλιπάκος Αριστείδης ο οποίος εκλήθη και παρέστη µε δικαίωµα ψήφου. O Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι µε την υπ αριθµ (110)/ ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καλούνται το κοινό, το οικείο ηµοτικό Συµβούλιο, η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχοµένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της δραστηριότητας εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρου σε δηµόσια έκταση τ.µ. στη θέση «Αλωνάκι» της.κ. Βασιλικών, ήµου Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η και ηµεροµηνία λήξης αυτής η Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη µε αριθ. πρωτ / εισήγηση της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου, η οποία έχει ως εξής: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Με το υπ αριθ. πρωτ (110)/ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γεν. /νση Εσωτ. Λειτουργίας, Τµ. Συλλογικών Οργάνων µε θέµα «Αποστολή ανακοίνωσης για δηµοσιοποίηση φακέλου ΜΠΕ»

2 Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις και λήγει στις Επίσης, ορίζεται ως λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η Α.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης και το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του φακέλου της ανωτέρω Μ.Π.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ. 1649/45/ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». Α.4 Σύµφωνα µε το Ν. 2837/2000 άρθρο 12 παρ. 1 «Ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασµα µεταλλευτικών, βιοµηχανικών ορυκτών και µαρµάρων θεωρείται εκ του νόµου χωροθετηµένο µεταλλείο ή λατοµείο αντίστοιχα». Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β.1 Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρου είναι οι Ουργαντζίδης Ματθαίος και Ουργαντζίδης Μιλτιάδης. Β.2 Το έργο κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία έργων της 5 ης οµάδας «Εξορυκτικές δραστηριότητες» α/α 3 σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Β.3 Ο χώρος της λατοµικής δραστηριότητας εξόρυξης µαρµάρου αποτελεί δηµόσια δασική έκταση και βρίσκεται στη θέση «Αλωνάκι»,.Κ. Λιβαδίου,. Θέρµης εντός προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 έκτασης <50 στρ. Ο χώρος βρίσκεται σε βραχώδες πρανές, σε υψόµετρο από τη θάλασσα περίπου 800µ, το εµβαδόν του ανέρχεται σε µ 2 και βρίσκεται σε απόσταση >1 χλµ από κατοικηµένη περιοχή. Β.4 Η εξεταζόµενη δραστηριότητα περιλαµβάνει: α. Εξόρυξη του ασβεστολιθικού κοιτάσµατος µε χρήση συρµατοκοπών µε περιορισµένη χρήση στο ελάχιστο βαθµό εκρηκτικών (µόνο ακαριαία θρυαλλίδα). β. Επιτόπου πρωτογενής κατεργασία των υλικών µε τεµαχισµό του υλικού σε όγκους και µεταφορά τους στα εργοστάσια κατεργασίας και κοπής σε πλάκες στην περιοχή της ράµας Προσοτσάνης, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Υπολογίζεται µέση ετήσια διακίνηση m 3 ογκοµαρµάρων. Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ.1 Εκτίµηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τα συµπεράσµατα της Μελέτης, για κάθε επιµέρους ζήτηµα που εξετάστηκε και αξιολογήθηκε, είναι τα ακόλουθα: α. Έδαφος µορφολογία αισθητική περιβάλλοντος: Οι επιπτώσεις κατά το τέλος της δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι σηµαντικές ως προς την αλλαγή της φυσιογνωµίας του χώρου από την αποµάκρυνση των ογκολίθων µετά τις εκσκαφές, την επικάλυψη µε µετακίνηση λεπτού υλικού καθώς και τη διαµόρφωση των υλικών αυτών, ώστε να σταθεροποιούνται και συγκρατούνται

3 στην επιφάνεια. Θα υπάρξει δηµιουργία βαθµίδων, γεγονός που θα προσδώσει στο χώρο βαθµιδωτή φυσιογνωµία και οπωσδήποτε διαφορετική από αυτή πριν την επέµβαση. Επίσης θα γίνει απόρριψη των στείρων σε καθορισµένες θέσεις εντός του λατοµικού χώρου. Το εδαφικό υλικό που προκύπτει κατά τη διαδικασία εξόρυξης µεταφέρεται καθ όλη τη διάρκεια της εµκετάλλευσης στην κατάλληλα διαµορφωµένη πλατεία µε σκοπό τη χρησιµοποίηση στην εκτέλεση των αποκαταστάσεων. Η συσσωρευµένη φυτική γη θα ασφαλίζεται, ώστε να µην παρασύρεται µε από τα νερά της βροχής, µε τη διάνοιξη τάφρων απόπλυσης των νερών, περιµετρικά των σωρών. Επειδή το χώµα από την εκσκαφή δεν επαρκεί κατά τις φάσεις αποκατάσεις του τοπίου, θα µεταφερθεί συµπληρωµατική ποσότητα φυτικής γης από τους κατάλληλους δανειοθαλάµους της ευρύτερης περιοχής και από µη δασικές εκτάσεις. Υπολογίζεται ότι για την επικάλυψη ενός στρέµµατος απαιτούνται 500 m 3. β. Υδατικοί πόροι: Η δραστηριότητα δε θα υδροδοτείται από το υπάρχον δηµοτικό δίκτυο. Το νερό θα αποθηκεύεται σε δεξαµενές και θα χρησιµοποιείται για την ανάγκες των υδρόψυκτων µηχανηµάτων. Θα γίνονται όλες οι δυνατές ενέργειες για την ανακύκλωση του νερού, το οποίο µετά τη χρήση του θα συσσωρεύεται σε τεχνητές λίµνες εντός του λατοµείου και θα επαναδιοχετεύεται στις δεξαµενές. Επίσης κατά την εξόρυξη δε θα χρησιµοποιηθούν τοξικές ουσίες (κυάνιο) και εποµένως δε θα υπάρξει καµµία επίδραση στην ποιότητα των υπογείων νερών. Από την διαδικασία δεν παράγονται υγρά απόβλητα. Κατά την επανατοποθέτηση των στείρων αποβλήτων στις κοιλότητες εκσκαφής δεν υποβαθµίζεται η ποιότητα των υπογείων υδάτων, διότι δεν έχουν αλλοιωθεί τα φυσικοχηµικά τους χαρακτηριστικά και ούτε έχουν αναµιχθεί µε επικίνδυνες ουσίες. γ. Φυσικό περιβάλλον: Το λατοµείο βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000, GR «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα. Η εν λόγω περιοχή συνιστά ενδιαίτηµα µε θαµνώνες φυλλοβόλων πλατύφυλλων και αποτελεί βιότοπο των οικογενειών ορνιθοπανίδας της περιοχής. Ο θόρυβος ως όχληση δεν αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά την πανίδα της περιοχής, ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα. Ειδικά για τις µικροεκρήξεις ως όχληση, από την στιγµή που αυτές δεν συνδέονται µε απειλητικό παράγοντα, θεωρούνται από τα ζώα ως φυσικό φαινόµενο (π.χ. βροντή) και αγνοούνται. Επιπρόσθετα η περιφερειακή θέση του λατοµείου δεν επιτρέπει την διέλευση των οχηµάτων από την προστατευόµενη περιοχή πράγµα που βοηθά στην µείωση των όποιων οχλήσεων κατά την διέλευση των βαρέων οχηµάτων. Επίσης, η τεχνολογία συγκράτησης της σκόνης µε νερό που έχει ενσωµατωθεί στην παραγωγική ροή συµβάλει στην προστασία της ποιότητας του αέρα.

4 Με το πέρας των εργασιών επίσης, οι προβλέψεις αποκατάστασης του χώρου επιτρέπουν την αύξηση της φυτοκάλυψης και τον εµπλουτισµό και υποστήριξη της ορνιθοπανίδας. δ. Χρήσεις γης: Η περιοχή αυτή καλύπτεται από βοσκοτόπους, δασικές εκτάσεις και µικρούς πυρήνες καλλιεργούµενων εκτάσεων. Επίσης εντοπίζονται ακόµη ορισµένες κτηνοτροφικές µονάδες µε ιδιαίτερη συγκέντρωση γύρω από την Περιστερά, όµορο οικισµό του Λιβαδίου. Η εκτός σχεδίου δόµηση στη περιοχή είναι περιορισµένη. ε. ίκτυα υποδοµής: Ο µοναδικός δρόµος προσπέλασης στο λατοµείο είναι ένας δασικός δρόµος Γ κατηγορίας µε µέγιστη κλίση 12% και δασικές προδιαγραφές. Η επιβάρυνση θα είναι από την κίνηση των φορτηγών τόνων, περίπου 1 µε 2 δροµολόγια την ηµέρα και 1 δροµολόγιο για τη µετακίνηση του προσωπικού. Ο δρόµος αυτός συνδέεται µε το επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδίου Βασιλικών. στ. Κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον: Βιοµηχανικές, στρατιωτικές, τουριστικές και λοιπές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν κοντά στη λατοµική περιοχή. ζ. Πολιτιστικό περιβάλλον: εν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι ενδιαφέροντος στην περιοχή του λατοµείου. η. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον: Σκόνη: Η κυριότερη πηγή σκόνης εντοπίζεται κατά τη διαδικασία εξόρυξης του µαρµάρου, την εσωτερική διακίνηση εξορυγµένων υλικών (ογκοµάρµαρα και στείρα), την κοπή των ογκοµαρµάρων µε συρµατοκοπή εντός της πλατείας, στους χώρους φόρτωσης αυτών στα φορτηγά µε τον φορτωτή και κατά την απόθεση των στείρων σε καθορισµένες θέσεις εντός του λατοµείου. Η ποιότητα της ατµόσφαιρας δεν επιβαρύνεται, διότι τα φορτηγά δεν αποτελούν σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και αφετέρου οι άξονες κίνησης των οχηµάτων είναι εκτός κατοικηµένων περιοχών. Καπνός, Σωµατίδια: Χωρίς αντικείµενο, διότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ακουστικό περιβάλλον: Με βάση τον παραγόµενο από τα µηχανήµατα θόρυβο, προκύπτει ότι στο στενό εργασιακό περιβάλλον (έως και 10 µέτρα) η στάθµη του θορύβου θα διαµορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Στον ευρύτερο εργοταξιακό χώρο (από 50 µέτρα και πέρα), η στάθµη του θορύβου βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα γεγονός που διαµορφώνει ανεκτές συνθήκες οχλήσεων και πίεσης. Η κίνηση των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς προς και από το λατοµείο επί του δρόµου κύριας προσπέλασης θα αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος. Επειδή ο δρόµος είναι εκτός κατοικηµένων περιοχών, δεν προβλέπεται δηµιουργία οχλήσεων. Επιπλέον ο δρόµος διέρχεται µέσα από δασική έκταση µε ικανή βλάστηση, η οποία λειτουργεί ως ηχοµόνωση µεγάλου µέρους των θορύβων των οχηµάτων µεταφοράς. θ. Στείρα απόβλητα:

5 Η διαχείριση απόθεσης στείρων αποβλήτων δεν µπορεί να ταξινοµηθεί ως εγκατάσταση τύπου Α. Τα στείρα είναι αδρανή απόβλητα που δεν υφίστανται καµία φυσική, χηµική ή βιολογική µετατροπή και δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. ε θα γίνεται «επεξεργασία κατεργασία» των στείρων και συνεπώς δε θα προκύπτουν «απόβλητα κατεργασίας», θα γίνεται µόνο δευτερογενής θραύση µε σπαστήρα, ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και µεταφορά προς διάθεση στο εµπόριο του ασβεστολιθικού υλικού που θα παραχθεί από την αποκάλυψη του κοιτάσµατος. Θέση απόθεσης των στείρων επιλέγεται το χαµηλότερο υψοµετρικά τµήµα του λατοµείου, όπου εκεί θα διαστρώνονται µε το φορτωτή σε βαθµίδες µε ελαφρυά κλίση προς το εσωτερικό, ώστε να συγκρατούνται τα όµβρια και να µη δηµιουργούνται υδροροές και καθιζήσεις. Τα στείρα σε ποσοστό 25% θα επανατοποθετηθούν στο χώρο εκσκαφής για να καλύψουν µεγάλο µέρος των αναγκών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µαζί µε τη φυτική γη. Γ.2 Μέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Τα µέτρα για τα επιµέρους ζητήµατα επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι τα ακόλουθα: Αρνητικές αναµένεται να είναι οι επιπτώσεις του Έργου στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεδοµένου ότι η υλοποίησή του συνεπάγεται την εξάντληση ενός φυσικού πόρου, σε τοπικό επίπεδο. α. Έδαφος µορφολογία αισθητική τοπίου: - η αποκατάσταση του λατοµείου αφορά στη φύτευση µε κατάλληλα δασοπονικά φυτά για τη συγκράτηση των εδαφών σε τρεις φάσεις αρχοµένης από το 5 ο έτος της εκµετάλλευσης και συντήρησης αυτών µέχρι δύο έτη από το πέρας της. - µετά την εξόρυξη εκσκαφή θα συλλέγεται και θα αποθηκεύεται προσωρινά το επιφανειακό γόνιµο εδαφικό στρώµα έως 30 εκ., ώστε να χρησιµοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης - κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προληπτικά µέτρα για αποτροπή διάχυσης ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήµατος - να προβλεφθούν ειδικοί κατάλληλοι χώροι έκπλυσης των µηχανηµάτων - τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια από τους χώρους συντήρησης των µηχανηµάτων να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλο χώρο µέχρι την απόρριψή τους κατά τις διατάξεις της νοµοθεσίας - µετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος πρέπει να αποκαταστήσει το τοπίο, να αποµακρύνει άχρηστα υλικά και µηχανήµατα. β. Υδατικοί πόροι: - το νερό που θα χρησιµοποιείται στις συρµατοκοπές µετά τη χρήση του θα συσσωρεύεται σε τεχνητές λίµνες εντός του λατοµείου και θα επαναδιοχετεύεται στις δεξαµενές. - τα µεταχειρισµένα ορυκτέλαια από τους χώρους συντήρησης των µηχανηµάτων να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλο χώρο µέχρι την απόρριψή τους κατά τις διατάξεις της νοµοθεσίας, για την αποφυγή διαρροής και ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. - Τα λύµατα του προσωπικού που αφορούν στους χώρους υγιεινής εξυπηρετούνται από στεγανό βόθρο εντός της αποθήκης και θα αποµακρύνονται µε βοθροφόρο

6 όχηµα προς τους ορισµένους αποδέκτες του Νοµού. Οι ποσότητες των λυµάτων από τους χώρους υγιεινής είναι µικρές, περίπου 0,5m 3 ανά ηµέρα. γ. Φυσικό περιβάλλον: - περιορισµός αποψίλωσης τη υφιστάµενης βλάστησης στις απολύτως αναγκαίες - τα απορρίµµατα και άλλα άχρηστα υλικά να αποθηκεύονται και απορρίπτονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο - ο φορέας του έργου να παρακολουθεί και καταγράφει τις επιπτώσεις λειτουργίας του έργου στα είδη πανίδας, µε έµφαση στα περιστατικά θνησιµότητας. δ. ίκτυα υποδοµής: Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας η κίνηση των οχηµάτων θα γίνεται αποκλειστικά από το µοναδικό δρόµο προσπέλασης, στον οποίο θα πρέπει να γίνουν όλες οι τεχνικές βελτιώσεις για να µπορούν να κινούνται τα οχήµατα µε ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσης πρέπει να υπάρχει επαρκής σήµανση για την είσοδο έξοδο βαρέων οχηµάτων για τη διασφάλιση των διερχόµενων οχηµάτων προς και από το Λιβάδι. ε. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον: Θόρυβος - όταν γίνεται χρήση εκρητικών υλών, πρέπει να ρυθµίζονται µε τέτοιο τρόπο οι παράµετροι των ανατινάξεων (χρόνοι πυροδότησης, ποσότητα εκρηκτικών ανά χρόνο πυροδότησης, αριθµός διάταξη µήκος διάµετρος γόµωση µέσα έναυσης διατρηµάτων, διεύθυνση έναυσης κλπ), ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο µέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικότερα απαγορεύεται: Α) η εκτίναξη κοµµατιών πετρωµάτων έξω από τα όρια του λατοµικού χώρου. Β) η πρόκληση υψηλού επιπέδου δονήσεων από ανατινάξεις που µπορούν να προκαλέσουν οχλήσης ή ζηµίες από το ωστικό κύµα. Για το λόγο αυτό οι εκρήξεις δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται στις ώρες κοινής ησυχίας - θα πρέπει να ρυµθµίζεται µε τέτοιο τρόπο η λειτουργία του χωµατουργικού / µηχανολογικού εξοπλισµού και να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να περιορίζονται οι στάθµες του περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια των κατοικηµένων περιοχών. - αποφυγή νυκτερινής λειτουργίας και µεταφοράς των υλικών µε τα οχήµατα µεταφοράς. Σκόνη - κατά τις διευλεύσεις των οχηµάτων θα πρέπει να γίνεται καθηµερινό κατάβρεγµα των δρόµων (του δρόµου κύριας προσπέλασης και των δρόµων εντός του λατοµικού χώρου) κυρίως κατά τους θερινούς µήνες, και της πλατείας φόρτωσης. - συντήρηση σε ετήσια βάση του δρόµου προσπέλασης στο λατοµείο και προς το χώρο απόθεσης των στείρων. - φύτευση φυτών για τη δηµιουργία φράκτη γύρω από το λατοµείο, έτσι ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά στη µεταφορά σκόνης εκτός της περιοχής του λατοµείου.

7 - η χρησιµοποίηση νερού στην εξόρυξη µε συρµατοκοπές, περιορίζει σηµαντικά το πρόβληµα της σκόνης στα παραγωγικά τµήµατα του λατοµείου. Αέρας - τήρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων λατοµείου Γ.3 Συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε. Μετά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, η ΜΠΕ συµπεραίνει ότι οι συνολικές επιπτώσεις από την δραστηριότητα της εκµετάλλευσης µαρµάρου θεωρούνται, σε γενικές γραµµές, µικρής έντασης, είναι αντιµετωπίσιµες και στο µεγαλύτερο µέρος τους αναστρέψιµες. Περαιτέρω, η µελέτη προτείνει ικανοποιητικά µέτρα και επεµβάσεις προκειµένου να αµβλυνθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποκαθιστώντας το τοπίο. Τέλος, γίνεται αναφορά στο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων λατοµείων µαρµάρων, το οποίο αφορά στη διαχείριση των στείρων.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η διαδικασία διαβούλευσης στον ήµο Θέρµης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης τµ στη θέση «Αλωνάκι»,.Κ. Λιβαδίου,. Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (φορείς του έργου: κκ Ουργαντζίδης Ματθαίος, Ουργαντζίδης Μιλτιάδης)», έγινε µε τη δηµοσιοποίηση της ανακοίνωσης σε πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ήµου. Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.1.1 Ε.1.2 Επειδή, Από την εξέταση του περιεχοµένου της Μελέτης (ανάλυση, εκτίµηση και αξιολόγηση επιπτώσεων και προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης αυτών) προκύπτουν τα ακόλουθα: Η υπό γνωµοδότηση Μ.Π.Ε. του έργου «Εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης τµ στη θέση «Αλωνάκι»,.Κ. Λιβαδίου,. Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (φορείς του έργου: κκ Ουργαντζίδης Ματθαίος, Ουργαντζίδης Μιλτιάδης)» είναι πλήρης και εξετάζει διεξοδικά όλες τις περιβαλλοντικές παραµέτρους, και την επίδραση του εξεταζόµενου έργου σ αυτές, ενώ προτείνει και τα κατάλληλα µέτρα, που στοχεύουν στην άµβλυνση ή αποτροπή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα θετικά αποτελέσµατα από τη λειτουργία της δραστηριότητας θα είναι η εκµετάλλευση ενός φυσικού πλούτου και η σύνδεση του ονόµατός του µε την περιοχή του Λιβαδίου (αναγνωρισιµότητα Λιβαδίου και ευρύτερης περιοχής), η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (δασοπονικά είδη) µε εµπλουτισµό των ειδών και του αριθµού τους και δυνατότητα εύρευσης εργασίας κατοίκων του Λιβαδίου στη δραστηριότητα. Η υπηρεσία εισηγείται υπέρ της προώθησης του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης

8 τµ στη θέση «Αλωνάκι»,.Κ. Λιβαδίου,. Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (φορείς του έργου: κκ Ουργαντζίδης Ματθαίος, Ουργαντζίδης Μιλτιάδης)», αποδεχόµενοι, εν γένει, το περιεχόµενο της, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και επισηµάνσεις: Να προσδιορισθεί από πού θα λαµβάνεται το νερό και µε ποιο τρόπο και προς τα πού θα αποχετεύεται εντός και εντός του λατοµείου. Προτείνεται η υδροδότηση να γίνεται από το δηµοτικό δίκτυο. Το νερό που θα συγκεντρώνεται στις τεχνητές λίµνες που θα διαµορφωθούν θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε σε περίπτωση υπερχείλισης λόγω έντονης βροχόπτωσης να µην διαρρέει σε παρακείµενα ρέµατα. Για τη διαµόρφωση της βατότητας και τη διαπλάτυνση του δρόµο προσπέλασης στο λατοµείο απαιτείται εκπόνηση ΜΠΕ και αδειοδότηση από το οικείο ασαρχείο. Η προσπέλαση στο λατοµείο (πρόσβαση και αποχώρηση των οχηµάτων) θα γίνεται αποκλειστικά από τη δασική οδό που συµβάλλει στον κόµβο της οδού προς Πετροκέρασα και της εισόδου του οικισµού Λιβαδίου. Απαγορεύεται η χρήση του οδικού δικτύου του οικισµού από τα οχήµατα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. Για τη χρήση σπαστήρα για την πρωτογενή θραύση των στείρων, θα πρέπει να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα αντιρρύπανσης και να ενσωµατωθεί στην κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού της εκµετάλλευσης. Η ακαριαία θρυαλλίδα (εκρηκτική θρυαλλίδα) θα πρέπει να αποθηκεύεται σε αποθήκη εκρητικτικών υλικών, η οποία θα κατασκευαστεί κατόπιν αδειοδότησης από την αρµόδια Υπηρεσία. Θα πρέπει να καθορισθούν οι δανειοθάλαµοι λήψης εδαφικής γης για τη συµπλήρωση χώµατος κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και να ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου να γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και µε τα κατάλληλα δασοπονικά είδη για τη συγκράτηση των εδαφών και να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες µέθοδοι για την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών (φυτευτικός σύνδεσµος, σκαλίσµατα, άρδευση, λίπανση, αποκατάσταση ξηρών φυτών). γ. Ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου γ.1 Να ενσωµατωθούν στους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων όλα τα µέτρα και οι επεµβάσεις, γενικά και ειδικά, που προτείνονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειµένου να τηρηθούν υποχρεωτικά από τον φορέα υλοποίησης της εκµετάλλευσης. γ.2 Κατά τη φάση της λειτουργίας της εκµετάλλευσης να ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες Αρχές, µε τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τακτικών και έκτακτων. Στο σηµείο αυτό ο εκπρόσωπος του Λιβαδίου κ. Τσιλιπάκος Αριστείδης κατέθεσε στην Επιτροπή τις απόψεις των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου, οι οποίες διατυπώθηκαν σε ανοιχτή διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 19/04/2015 και

9 εξέφρασαν κατά πλειοψηφία την αντίθεση τους επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση λατοµείου µαρµάρου δηµόσιας έκτασης τµ στη θέση «Αλωνάκι», Τ.Κ. Λιβαδίου, και εισηγήθηκαν να µην δοθεί άδεια λειτουργίας του λατοµείου µαρµάρου καθώς και άδεια εξόρυξης µαρµάρου από τους φορείς του έργου, κκ. Ουργαντζίδη Ματθαίου, Ουργαντζίδη Μιλτιάδη. Κλείνοντας ανέφερε το από έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης µε το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους στην αδειοδότηση και λειτουργία λατοµείου µαρµάρων σε δασική έκταση, στην περιοχή Αλωνάκι, επειδή η λειτουργία του σε µια δασική περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πλησίον του χαρακτηρισµένου ως «αξιόλογου», από άποψη προστασίας, οικισµού του Λιβαδίου: Α. Θα αλλοιώσει µόνιµα και µη αναστρέψιµα τη µορφολογία της περιοχής, Β. Θα αποτελέσει τροχοπέδη στην προγραµµατισµένη και σταδιακά υλοποιούµενη από τον ήµο Θέρµης ανάπλαση και ανάδειξη του οικισµού της ευρύτερης περιοχής Γ. εν θα είναι επωφελής για την οικονοµική, κοινωνική και τουριστική µελλοντική προοπτική και ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ των απόψεων των πολιτών της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου. Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στις ελλείψεις και σφάλµατα που εντοπίστηκαν στη µελέτη και λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου και το έγγραφο του Συλλόγου Λειβαδιωτών, πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν αρνητικά για τη ΜΠΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που έθεσε η Υπηρεσία µε την εισήγησή της, καθώς και τα ακόλουθα κοινωνικο-οικονοµικά ζητήµατα: (α) τα εκτιµώµενα έσοδα που αναλογούν στον ήµο Θέρµης από τα πάγια και αναλογικά µισθώµατα της λειτουργίας του λατοµείου είναι µηδαµινά, (β) η περιοχή στην οποία προτείνεται να λειτουργήσει το λατοµείο µαρµάρου βρίσκεται σε επαφή µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις του αγροκτήµατος Λιβαδίου, και (γ) η χρήση του λατοµείου δεν συνάδει µε τον προγραµµατισµό του ήµου για τον οικισµό του Λιβαδίου και την ευρύτερη περιοχή. Στο σηµείο αυτό οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος δήλωσαν ότι η ΜΠΕ για µία τέτοια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή έπρεπε να είναι άψογη και λεπτοµερής, παρόλα αυτά έχει ανακρίβειες και λάθη, συµφωνούν µε την πρόταση του Προέδρου, συνυπολογίζοντας και τις απόψεις που διατυπώθηκαν στην διαδικασία διαβούλευσης. Η ηµοτική Σύµβουλος κα. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί κατά τη Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει και θα τοποθετηθεί στην Συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβουλίου µετά την ανάπτυξη περαιτέρω προβληµατισµών και την ενηµέρωση από υπηρεσιακούς και άλλους ενδιαφερόµενους παράγοντες. Και τέλος οι ηµοτικού Σύµβουλοι κ. Σαµαράς Σωκράτης, Ακριτίδου Μαρία και Κουγιουτζίδης Σταύρος δήλωσαν ότι συµφωνούν µε την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα την γνωµοδότηση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου και το έγγραφο του Συλλόγου Λειβαδιωτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι µε πλειοψηφία Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκµετάλλευσης λατοµείου µαρµάρου σε δηµόσια έκταση τ.µ. στη

10 θέση «Αλωνάκι» της.κ. Βασιλικών, ήµου Θέρµης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τους ακόλουθους λόγους: (α) τα εκτιµώµενα έσοδα που αναλογούν στον ήµο Θέρµης από τα πάγια και αναλογικά µισθώµατα της λειτουργίας του λατοµείου είναι µηδαµινά, (β) η περιοχή στην οποία προτείνεται να λειτουργήσει το λατοµείο µαρµάρου βρίσκεται σε επαφή µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις του αγροκτήµατος Λιβαδίου, (γ) η χρήση του λατοµείου δεν συνάδει µε τον προγραµµατισµό του ήµου για τον οικισµό του Λιβαδίου και την ευρύτερη περιοχή, και συγκεκριµένα: 1. έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο σχέδιο ανάπλασης και ανάδειξης του οικισµού Λιβαδίου, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως «αξιόλογος» µε απόφαση Νοµάρχη Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει υλοποιηθεί µέρος του σχεδίου ανάπλασης (αναπλάσεις, παιδική χαρά, ασφαλτοστρώσεις) και έχει υποβληθεί φάκελος έργου αναπλάσεων για ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 2. ο ήµος Θέρµης προωθεί, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι, µε την αξιοποίηση τµήµατος των δηµοτικών ξενώνων Λιβαδίου. 3. έχει ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και είναι σε εξέλιξη η δηµοπρασία ανάθεσης του επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ της.ε. Βασιλικών ήµου Θέρµης», µεταξύ των οποίων και ο οικισµός Λιβαδίου και η ευρύτερη περιοχή του. Στόχοι του σχεδίου είναι: η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής η αύξηση της αναγνωρισιµότητας της περιοχής η ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισµού η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων η ανάδειξη του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος η υποστήριξη του αγροτουρισµού. Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 19/2015 Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 1/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΩ-ΙΜΠ. ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων. Ταχ. /νση: ερβενακίων Τηλ.: 22733-50450 Πληροφορίες.: Παράσχος Β. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ- ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα