ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 2Ο Ν ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

2 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ " ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 2-ΜΑΡΤΙΟΣ 19R1 ΕΠΙΜΕΑΕΙΑ_ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου Α γ ί α Γαλήν η Κων/νος Κ. Λινοξυλάκης-Πρόεδρος Σοφ ί α Σ. Σπανουδάκη-'Αντ/όρος Έμμ. Μ. Μπαντινάκης- Γ. Γραμματ. Γεώργιος Σ. Νικηφοράχης-Ταμίας Τδλης Ν. Τσακίρης - Είδ. Γραμματ. Μιχαήλ Κ. Γισαφάκης - Μέλος Ελένη Ε. Μπαντινάκη - " Μύρων Ε. Ρυαχιωτάκης- " Έμ μ. Ε. Σαββάκης - " _ΥΠ^ΘΥΝΟΣ_ΕΚΔΟΣΕΩΣ_ Κων/νος Κ. Λίνοξυλάκης: 'Ακαδημίας 74 ΑΘΗΝΑΙ τηλ : ^ ρ γ α ς θ ^ _ ς ;α υ τ ^ τ η ν ΕΚΔΟΣΗ_ΟΙ : EMM. I. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.Δ,ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΦΡΟΣΩ Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.ΛΙΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΗΕΡΙΜΟΜΕΝΑ 'Από χό Διοικητικό Συμβούλιο Προκήρυξή Γενικής Συνελεύσεως καί Άρχαιρεσιδδν - 'Απολογισμός έπί των πεπραγμένων τοϋ Συλλόγου μας - Μεταξύ μας συγχωριανοί - Ιστορικά θέματα καί παραδόσεις (Σουλία -Έρμούπολις-Άγ.Γαλήνη) - 'Από τό φωτογραφικό μας άρχεγο - 'Από τα 'Εμπορικά Χρονικά τής Άγ. Γαλήνης. - Ά π ό τίς έκδηλώσεις τοο Συλλόγου, μας. - ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 'Επιτυχίες 'Αρραβώνες Γόμοι Γεννήσεις Βαπτίσεις Πένθη Μνημόσυνα Μεταθέσεις - 'Ελεύθερα. Σημειώματα καί Άνακοινώσεις-Μίκρές ίστορίες καί άνέκδοτα. - Χρονιάρες μέρες - Λογοτεχνία καί ξωή - Τό. Σταυρόλεξό μας Τό έξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε άπό τόν Γιάννη Ν. Παπαδάκη *Η Δακτυλογράφηση έγινε ατά έργαστήρια "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"; Σανταρόξα άριθμ. ΙδΙ - τηλ lbi - 3~ Έκτύπωσις OFFSET: Α. ΦΛΩΡΟΣ - Η. ΑΡΧΟΝΤΑΣ Βαλτετσίου 35-Τηλ ΣΕΛΙΔΑ 1 *

3 Αγαπητοί μας φίλοι, Στην προσπάθεια μας νά επικοινωνήσουμε καί πάλι μαζύ, προβαίνουμε στην δεύτερη έκδοσή μας. Μπορούμε νά πούμε, σάν γενικό άπολογισμό, δτι ή προσπάθεια μας αύτή έγινε εύπρόσδεκτη άπό τούς συγχωριανούς καί φίλους. Αρκετοί μάλιστα, έφτασαν στά όρια τού ένθουσιασμοΰ μέ λόγια καί έργα. Τις ποικιλόμορφες τους προσφορές τις δεχόμαστε μέ χαρά πού μάς γεμίζει αισιοδοξία. Αισιοδοξία, γιατί στερημένοι χρόνια καί χρόνια τόν "άγαπημένο τόπο", δείχνουν πώς καίει μέσα τους ασίγαστη ή φλόγα τής νοσταλγίας καί τής αγάπης. Ή πεποίθηση, ίσως πώς ριζωμένοι στά παληά νοιώθουν πιό ολοκληρωμένοι νά δημιουργήσουν καί νά ευτυχήσουν.' Υπήρξαν βέβαια καί οί απαθείς, φαινομενικά τουλάχιστο, θέλουμε νά πιστεύουμε πώς είναι θέμα χρόνου καί περιστάσεων καί πώς τό κενό πού ύπάρχει σιγά σιγά θά έκμηδενισθεΐ. Μέ τήν αρχή τής Άνοιξης καί όσο πλησιάζουμε πρός τό καλοκαίρι άρχίζουν στήν Άγια Γαλήνη οί πυρετώδεις προετοιμασίες γιά τήν καινούργια σαιζόν. Καί συμβαίνει, σ αύτό τό άπόμακρο σημείο τής 'Ελληνικής γής, κάθε χρόνος πού έρχεται νά τό βρίσκει πλουσιώτερο σέ τουριστικές έγκαταστάσεις καί έξοπλισμό. Πού σημαίνει: όλο καί πιό πολλοί "ξένοι" θά άποζητοΰν κάθε χρόνο τήν ξεγνοιασιά καί τήν ξεκούρασή τους κοντά της. Κατάφορο σημάδι εύπορίας καί ύλικής προόδου. Κάθε χρόνος πού περνά επίσης, βρίσκει καί τούς "έκτος των τειχών " Άγ ιογαλην ιώτες σέ ένα αέναο άγώνα ύλικής, έπιστημον ικής καί κοινωνικής καλυτέρευσης. Καί δέν είναι λίγοι αυτοί πού κατάφεραν καί καταφέρνουν πολλά. Δέν είναι ίσως τής στιγμής νά αναφέρουμε ονόματα. Τούς ξέρουμε, περηφανευόμαστε γι αύτούς, τούς νοιώθουμε καταδικούς μας καί τούς εύχόμαστε κάθε πρόοδο. Εύχή μας είναι, άν μέσα στήν ποικιλόμορφη αύτή άνοδική πορεία ό καθένας μας, θά μπορούσε νά άφήση στήν άκρη ένα μηδαμινό "ποσό" ένέργειας, σκέψης, προσπάθειας καί ύλικής άρρωγής γιά νά τό καταναλώσει Συλλογικά στήν προσπάθειά μας νά διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τόν πραγματικό έαυτό μας., Αθήνα Μάρτιος 1981 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" - 1-

4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΕΝΙΚΗΣ Σ Υ Ν Ε Λ Ξ Υ Σ Ε Ω Σ _ Κ Α Ι _ΑΡ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 'Αγαπητοί, Συγχωριανοί, Πέρασαν δύο χρόνια, άπό' χίς π ε ρ α σ μ έ ν ε ς Αρχαιρεσίες, πού έξελέγει μέ τη ψήφο σας τδ τωρινό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Συμβούλιο τοο Συλλόγου μας. "Ηδη, σ ύ μ φ ω ν α μέ τό Καταστατικό, πρέπει ν ά γίνουν νέες Α ρ χ α ι ρεσίες γ ιά την Α ν ά δ ε ι ξ η νέου Δ. Συμβουλίου. Τά π ε π ρ α γ μ έ ν α τοο Α π ε ρ χ ό μ ε ν ο υ Δ.Σ. θά έκτεθοόν στην Γενική Σ υ ν έλευση των μελών τοο Συλλόγου μας, πού θ ά γίνει την 'ίδια μέρα, πριν άπό τίς Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς καί' στόν ίδιο χώρο. Εϋναι γνωστό σέ όλους μας ότι οί σκοποί τοο Συλλόγου μας είναι εύγενεϋς καί ίεροί. Γιά ν ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ηθ ο Ο ν όμως καί νά δ ι α τ η ρ η θ ο Ο ν στίς καρδιές μας οί π α ρ α δ ό σ ε ι ς τοο τόπου μας, χρειάζεται ή συμπ α ρ ά σ τ α σ η καί ή π ρ ο θ υ μ ί α όλων μας. Μέ αύτές τίς απλές καί ε ί λικρινεγς σκέψεις καί μέ τη\; π ρ ο σ δ ο κ ία γιά τη καθ ο λ ι κ ή Α ν τ α π ό κ ρ ι σ η σας,.τό Δ.Σ. τοο Συλλόγου σάς καλεϋ ν ά Α π ο β ά λ λ ε τ ε ύ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α γιά τη ν έ α Διοίκηση τοο Συλλόγου μας. "Οσοι Από τούς Α γ α πητούς συγχ ω ρ ι α ν ο ύ ς έπιθυμοον ν ά συμμετάσχουν στίς Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς γ ιά την Ανάδειξη τοο νέ ο υ Δ.Σ., μποροον ν ά δηλώσουν υποψηφ ι ό τ η τ α, όέ όποιο δ ή π ο τ ε μέλος τοο Δ.Σ. Θ ά Ακολουθήσει Ατομική είδοποίηση γ ιά τόν χρόνο καί τόπο τής Γενι κ ή ς Συνελεύσεως. Γιά τό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Συμβούλιο 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ. ΛΙΝΟΞ Υ Λ Α Κ Η Σ - 2-

5 / i i l V A O i ± ί ι Ρ υ ΐ ι H ilj.x JLidlN U l j i i r / i i i vu-ji.nji)<ii\ - L w x u ± l i n w i v x Ι'ΙΧ Χ Χ Ι ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 2R 'Αγαπητοί χωριανοί καί φίλοι τού χωριού νιας, "Οπως δλοι γνωρίζετε δ Σύλλογός πας έχει έκπολιτιστικόν σκοπόν καί όχι εμπορικόν, πλην όμως χρειάζεται γιά νά έκπληρώση τούς σκοπούς του καί κάποια, χρήματα άναγκαία διά την λειτουργία του. Αύτά λοιπόν προέρχονται είτε άπό δωρεές μελών τού Συλλόγου είτε άπό διάφορες έκδηλωσεις τις όποιες πραγματοποιώ άνά καιρούς. ΘεωροΟμεν λοιπόν οκόπιμον νά σάς ένημερωσουμε παραθέτωντες κατωτέρω τά ποσά τά όποϋα διεκινήθησαν υπό τοο Συλλόγου μας κατά την τελευταία τετραετίαν εις την ό ποιαν συμμετέχουν σχεδόν όλα τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου,άλλά μέ διάφορες άρμοδιότητες. 'Επίσης σάς ένημερωνωμεν περιληπτικά διά τις έκδηλωσεις πού πραγματοποίησε ό Σύλλογος κατά την τελευταίαν τετραετίαν : Την παραλάβαμε έκ τοο απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου τό ύπόλοιπον τού Ταμείου ώς τούτο έμφανίζεται εις τό έπίσημο βιβλίο Ταμείου τού Συλλόγου μας έκ δρχ ,10. Κατά τό 1977 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. Δωρεά κ. Ζ. Καψαλάκη δρχ. 2. Δωρεά 'Εταιρείας Τσιμέντων ΧΑΛΥΨ " (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.) 3. Προϊόν χοροεοπερίδος " 4. Υπόλοιπον Ταμείου Μ Σ ύ ν ο λ ο ν " Κατά τό αύτό έτος έδαπανήθησαν ύπό τού Συλλόγου τά κάτωθι ποσά : 1. 'Ενοίκια γραφείου 2. Κοινόχρηστα 3. Κατανάλωση ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΟΥΑΕΝ καί καθαρισμός γραφείου 4. "Εξοδα έπικοινωνίας μετά των μελών τού Συλλόγου διά έκδρομές καί χοροεσπερίδες 5. "Εξοδα διοργανώσεως έκδρομής εις Δάφνη Χαλκίδος 6. "Εξοδα άρτοκλασίας 'Αποστολή χρημάτων εις Άγ. Γαλήνη 8. Κατάθεσις στεφάνων εις έκλιπόντας συγχωριανούς δρχ Μ " Μ " " " Σ ύ ν ο λ ο ν " Στην διάρκεια τού 1977 έπραγματοποιήθησαν μία χοροεσπερίδα τήν ,μία συνεστίαση μελών κατά τήν μετ'άρτοκλασίας ώς καί ή πραγματοποίηση μίας έκδρομής εις τήν Δάφνη Εύβοιας. 'Επίσης άποφασίσθηκε όπως δ Σύλλογος στεγάζεται άπό τούδε καί εις τό έξής εις γραφεϊα μελών καθ'όσον κρίνεται άσύμψορος ή ένοικίασις γραφείου. Κατά τό 1978 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. "Εσοδα άπό Απογευματινό τέϊον τής "Εσοδα έκ συνεστιάσεως Υπόλοιπον Ταμείου 1977 Σ ύ ν ο λ ο ν δρχ " " 7.512,10 " ,10-3-

6 'Ereίσης έδαπανήθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. Έ ξ ο δ α αυνεστιάο'εως Κατάθεσις στεφάνων εις έκλιπόντας συγχωριανούς 3. Διάφορα έξοδα Σ ύ ν ο λ ο ν δρχ " 5.000» Μ 'Εντός τοο 1978 άπό πλευράς έκδηλώσεων έπραγματοποι ήθησαν μόνον ένα ένα Απογευματινόν τέϊσν καί μία συνεστίαση μετ Αρτοκλασίας τήν Δέν πραγματοποιήθη ή καθιερωμένη χοροεσπερίς τού Συλλόγου εις ένδειξιν πένθους διά τό θάνατο τού Κων/νου Χριστοφάκη ίδρυτικοο μέλους τού Συλλόγου μας. Κατά τό 1979 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. Εισφορές μελών κατά τις έκλογές τής 1.4, "Εσοδα συνεστιάσεως "Εσοδα λαχειοφόρου άγοράς Προσφορές μελχυν συλλόγου δι'ένίσχυσιν συγχωριανού 5. Υπόλοιπον Σ ύ ν ο λ ο ν Κατά τό έτος αύτό έδαπανήθησαν τά κάτιοθι ποσά : δρχ, Π π π ,10 " ,10 1. "Εξοδα έκλογβν δρχ "Εξοδα όμιλίας εις αίθουσα ΠΡΑΙΣΟΣ I 'Αποστολή χρημάτων δι'ένίσχυσιν συγχωριανού μας I "Εξοδα συνεστιάσεως I Κατάθεσις στεφάνου I Σ ύ ν ο λ ο ν 'Εντός τού 1979 έγιναν οί έκλογές διά τις Αρχαιρεσίες νέου Διοικητικού Συμβουλίου καί συγκεκριμένα τήν καί πάλι δέν έδόθη ή έτήσια χοροεσπερίς τ&ν Άπόκρεων λόγω πένθους εις μνήμην τού Ίωάν. Νοδαράκη μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου. 'Επραγματοποιήθη μόνον ή συνεστίασις τής καί έγινε έπίσης μία όμιλία εις την αίθουσα ΠΡΑΙΣΣΌΣ Από τόν έκλεκτόν συγχωριανόν μας 'Ιωάννη Γ. Μηναδάκη. Κατά τό 1980 είσεπράχθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. Εισφορές μελών Συλλόγου 2. "Εσοδα συνεστιάσεως Υπόλοιπον Ταμείου 1979 Σ ύ ν ο λ ο ν Κατά τό αύτό έτος έδαπανηθησαν τά κάτωθι ποσά : 1. Έξοδα ματαιωθεί στις χοροεσπερ ίδος Προκαταβολή διά τήν συνεστίαση τής (είσπράττεται έντός τού 1981) 3. Έ ξ ο δ α συνεστιάσεως Διάφορα έξοδα 5. Κατάθεσις στεφάνου καί συλλυπητήρια τηλεγραφήματα 6. Δαπάνη έκδόσεως περιοδικού καί Αποστολή τούτου εις τά μέλη τού Συλλόγου (Αου τεύχους) Σ ύ ν ο λ ο ν δρχ " ,10 Π ,10 δρχ " Π " π Η Έντός τού 1980 έπραγματοποιήθη μόνον ή συνεστίαση τής καθ'δσσν δ Σύλλογος λόγω θανάτου τής Χαρούλας Μαμαλάκη γενικού γραμματέως τού Συλ λόγου Αναγκάσθηκε τήν τελευταίαν στιγμή νά Ακύρωση τήν έτησίαν χοροεσπερίδα του. "Ενα σημαντικό βήμα δμως πού έπραγματοποιήθη είναι ή έκδοση τού περιοδικού Από τό όποιον θά γίνεται πλέον συχνότερη ή έπαφή των μελών τού Συλλόγου καί πιστεύομεν δ τι θά συμβάλη εις τήν προωθησιν των σκοπών τού Συλλόγου μας. Διά τό 1981 καί συγκεκριμένα διά τούς μήνες- 'Ιανουάριον καί Φεβρουάριον έχουν είσπραχθή τά κάτωθι ποσά : -4-

7 1. Εισφορές μελών Συλλόγου 2. "Εσοδα έκ προσκλήσεων χοροεσπερίδας "Εσοδα έκ λαχειοφόρου άγοράς 4. 'Επιστροφή προκαταβολής χοροεσπερίδος λόγω πραγματοποιήσεων τής χοροεσπερίδος εις τό αυτό κέντρο 5. 'Υπόλοιπον δρχ π Μ Μ Σ ύ ν ο λ ο ν π Κατά τό αύτό δίμηνον έδαππνήθη τό κάτωθι ποσόν: "Εξοδα διοργανώσεοος χοροεσπερίδος δρχ καί Απομένει μέ ήμερομηνία ύπόλοιπον Ταμείου διά τις Ανάγκες τοϋ Συλλόγου, Πιστεύομεν δτι μέσα σ'αύτές τίς λίγες γραμμές σάς δώσαμε μία μικρή, εικόνα σχετικά μέ την δλη λειτουργία τοϋ Συλλόγου μας καί τήν διάθεσιν τών διαφόρων χρημάτων πού είσπράττονται άπ'αύτόν καί θά θέλαμε νά σας γνωρίσωμεν άκόμη ότι δ Σύλλογος έχει τεράστιες δυνατότητες άναπτύξεως πρός δλες τίς κατευθύνσεις άρκεΐ δλα τά μέλη νά καταβάλλουν μία μικρή προσπάθεια νά συσπειρωθούν γύρω άπό τόν Σύλλογον Ούτως ώστε νά μπορέση νά άναλάβη καί νέες δραστηριότητες πρός τό συμφέρον δλων τών μελών καί τοϋ χωριοϋ μας. Επίσης σάς γνωρίζομεν διά μίαν άκόμη φοράν δτι δλων των μελών οί απόψεις καί οί ιδέες είναι ένδιαφέρουσες γιά τόν Σύλλογον άρκεΐ αύτές νά φτάνουν εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον ώστε νά γίνονται έργα καί δχι νά παραμένουν ιδέες. Σάς περιμένουμε λοιπόν δλου3 νά συζητήσομε, δλα τά πεπραγμένα τοϋ Συλλόγου μας τής τελευταίας τετραετίας κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, πού θά γίνη διά τήν άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου διά τήν έπομένην διετίαν. Έ κ μέρους τού Διοικ. Συμβουλίου Γεώργιος Σ. Νικηφοράκης Ταμίας τοϋ Συλλόγου * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ * ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -5-

8 ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ... *Αγαπητό C φ ί λο ι, Μ Ε Τ Α Ξ Υ Μ Α Σ 'Από αυτή τή οτήλη θά έπικοινωνοομε μαζί σας καί θά συζητάμε τά προβλήματα τού χωριού καί τού Συλλόγου μας. Μέ άφορμή τή λήξη τής θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας καί τίς άρχαιρεσίες πού θά έχομε τόν 'Απρίλιο μετά τήν κεθιερωμένη Γενική Σ=νέλευση, θά θέλαμε νά συζητήσουμε μαζί τό θέμα τής συμμετοχής όλων μας στίς διάφορες δραστηριότητες τού Συλλόγου. Στόν πρόλογο τού πρώτου τεύχους τού περιοδικού μας,άναφέραμε ότι οί καιροί εϋναι "χαλεποί" γιά Συλλόγους σάν τό δικό μας άκόμα κι'&ν όλοι πιστεύουμε στήν άναγκαιότητα τής ύτώςξεοήςτους. Τά αίτια πού άναφέρθηκαν, όπως δηλαδή οί καινούργιοι προσανατολισμοί στά ήθη καί έθιμα τής έποχής μας, οί έντοντες βιοποριστικές άνάγκες καί οί κοινωνικές συνθήκες,δέν νομίζουμε ότι άποτελούν άξεπέραστα έμπόδια.'αντίθετα πιστεύουμε, ότι μέσα άπό τόν Σύλλογο, μάς δίνεται ή εύκαιρία νά ξεπεράσουμε τήν τάση απομονωτισμού καί άδιαφορίας πού συνεχώς κερδίζει έδαφος στήν ψυχή τού σύγχρονου άνθρώπου. Ή πρωτοβουλία ή δράση καί πάνω άπ' όλα ή συνεργασία όλων μας,μπορεί νά δώσει νέα πνοή στό Σύλλογο. Οί ένέργειες ό μως αύτές πρέπει νά είναι συνειδητές,νά έχουν ρίζες μέσα στήν καρδιά μας καί νά καθοδηγούνται άπό τήν άγάπη μας γιά τό χωριό μας. "Ας δούμε όμως τί σημαίνουν οί έννοιες πού άναφέραμε πιό πάνω. Συνειδητή πρωτοβουλία εϋναι, άφού έχει καταλάβει καθένας μας καλά τή σπουδαιότητα, τού ρόλου του μέσα στό Σύλλογο νά συμμετέχει άνάλογα μέ τίς δυνάμεις του χωρίς νά περιμένει παρακίνηση άπό κάποιον άλλο. Συνειδητή δράση σημαίνει,νά ζέσει κανείς καλά ότι τίποτα δέ γίνεται μόνο του. Γιά όλα χρειάζονται κόποι, προσπάθειες άγώνας. Μόνο έτσι γίνονται τά έργα καί όχι μέ τόν "ώχ άδερφισμό". Συνειδητή συνεργασία τέλος, σημαίνει ότι πρέπει νά νιώσουμε όλοι μας ότι στήν ένωση βρίσκεται ή δύναμη. "Οπως λέει καί ό λαός μας "ένας κούκος δέ φέρνει τήν ανοιζη". Δηλαδή καθένας μας πρέπει νά έργάζεται μαζύ μέ τούς άλλους γιά κοινούς σκοπούς καί κοινούς στόχους. Μέ αύτές τίς σκέψεις θά θέλαμε νά σάς καλέσουμε όλους νά δώσετε τό παρόν στίς δραστηριότητες τού Συλλόγου καί νά εύχηθοομε οί προσεχείς άρχαιρεσίες νά είναι ή άρχη μϋάς νέας περιόδου γιά τό Σύλλογό μας. Ά ς προσπαθήσουμε λοιπόν νά διατηρήσουμε τίς παραδόσεις μας, νά άναβιώσουμε τά ήθη καί έθιμά μας καί πάνω άπ'όλα νά ζαναδώσουμε τό νόημα στή λέζη "συγχωριανοί" όπως τό βλέπει ό ποιητής σ'αυτούς τούς λίγους στοίχους : " Γνωρίζονται άπό άνήλικα παιδιά καί μέ τό μικρό του τ'όνομα ό ένας τόν άλλο κράζει. Στά μυστικά τους δέ βάζουμε κλειδιά καί ξέρει ό ένας τ'άλλουνο0 τά μάτια νά διαβάζει. Μοιράζονται τή θλίψη τους καί τή χαρά. Στούς γόμους άντιλαλεΐ τό τραγούδι πέρα ώς πέρα, καί στούς θανάτους όλοι θλιβεροί* καί άπ'τό καμπαναριό κατάμαυρο τόν βάφει ή καμπάνα τόν άέρα. Χόρια άπό τίς έγνοιες τής ζωής,τούς χάρους τούς πικρούς έχουνε πάντοτεινό 'Απρίλη, κι'όσες τσουκνίδες βγαίνουνε μονάχες στούς άγρούς έκεΐ ξεμοναχιάζονται πνιχτές στό χαμομήλι. " Ε. Δ. Β. - Ρ

9 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΟΥΛΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ Άγια Γαλήνη: "Ενα όνομα χορίου, πού αν άνοίξει κανείς έναν τόμο εγκυκλοπαίδειας θά διαβάσει τά συνηθισμένα εκείνα ψυχρά λόγια "Κοινότης τής 'Επαρχίας Αγίου Βασιλείου τοο ΝομοΟ Ρεθύμνης. Κάτοικοι 460. "Εχει Δημοτικόν ΣχολεΣον καί Ταχυδρομικό Γραφείο". ('Εγκυκλ. 'Ελευθερουδάκη 1931). "Αν αναζητήσει δέ κανείς περισσότερες πληροφορίες σέ Γεωγραφικά καί Ναυτικά 'Εγχειρίδια πιθανώς νά βρει : "Αγία Γαλήνη : δρμος καί χωρίον σέ πλάτος 35.05' 30" Βόρειον καί μήκος 24 42' 15" Ανατολικόν" (Χάρτης 'Αγγλικός 2536α Candia Western Portion). "Ολα δμως αυτά, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα άπό τήν πορεία καί τήν έξέλιξη τοο χωριοο μας μέσα στό χρόνο. 0 δρμος τής Αγίας Γαλήνης, στόν μιχό χοο κόλπου τής Μεσαοράς, λόγφ τής φύσεως καί τής θέσεώς του ύπήνεμος, προσψέρεται γιά τή χρησιμοποίησή του σάν έμπορικό καί ναυτικό κέντρο. Θά ήταν δέ παράξενο νά μην είχε χρησιμοποιηθεί άπό άρχαιοτάτων χρόνων, γιά τίς θαλάσσιες μεταφορές, ίδίως, άν λάβει κανείς ύκόώη του, δτι στό έαωτερικό τοο ΝομοΟ Ρεθύμνης άνθισαν σπουδαίες πόλεις (Συβριτία ή Σίβρυτος κλπ) πού είχαν άναπτύξει έμπορικές σχέσεις μέ τά βόρεια παράλια τής 'Αφρικής καί τής Φοινίκης. Είναι γεγονός πάντως, δτι κατά τή Μινωϊκή Περίοδο δέν ύπάρχουν'στοιχεία πού νά μάς κατευθύνουν στήν άποψη δτι ή περιοχή χρησιμοποιήθηκε σά λιμάνι. "Ισως ή μεγάλη άνάπτυξη των Ματάλων σάν κύριο έμπορικό λιμάνι τής Φαιστού,νά μήν έπέτρεψε τήν ανάπτυξη άλλων γειτονικών περιοχών. Σ'αύτούς τούς χρόνους, ή περιοχή άναφέρεται γιά πρώτη φορά στό. μύθο τοο Δαίδαλου καί τοο "Ικαρου. Μέσα στό χωριό βρίσκεται τό "σπήλαιο τοο Δαίδαλου" δπου κατά τήν παράδοση ό Δαίδαλος κατασκεύασε τά κέρινα φτερά του γιά νά πετάξει καί νά φύγει,μαζί μέ τόν "Ικαρο, άπό τά δεσμά τοο Μίνωα. Έδω> αξίζει νά άναφερθεϋ δτι κατά τή Γερμανική Κατοχή έγιναν μερικές προσπάθειες διερευνήσεως τοο Σπηλαίου. Άναφέρεται, δτι χρωστικές ούσι^ς πού ρίχτηκαν άπό τό στόμιο τοο Σπηλαίου άνιχνεύτηκαν στήν παραλία. Τά πρώτα ίσπορικά στοιχεία γιά τήν περιοχή άναφέρονται κατά τούς Ρωμαϊκούς Χρόνους, δταν ή Κρήτη άποτέλεσε μαζί μέ τήν Κυρηναϊκή ένιαία Συγκλητική 'Επαρχία (1ος π.χ. αίώνας). Κατά τούς χρόνους έκείνους άναφέρεται στήν περιοχή τής σημερινής Αγίας Γαλήνης ή πόλη Σουλία ή Σουλήνα. Ή πόλη δέ φαίνεται νά ύπήρξε αύτόνομη καί πιθανότατα ήταν έπίνειο τής πόλεως Σύβριτα πού τοποθετεϋται άπό τούς άρχαιολόγιυς στή θέση "Θρόνος" τής 'Επαρχίας Άμαρίου τοο ΝομοΟ Ρεθύμνης, δπου βρέθηκε καί ίκανός άριθμός έρειπίων. Η πόλη Σύβριτα (Συβριτία ή Σίβρυτος) ήταν αύτόνομη καί άναφέρεται στή συνθήκη πού έκανε ό Εύμένης δ Β[ μέ 31 άνεξάρτητες πόλεις τής Κρήτης. "Αν λάβουμε ύπόψη μας δτι τό κοντινότερο λιμάνι τίδν Ματάλων χρησιμοποιείτο άπό τήν ανεξάρτητη πόλη τής ΦαιστοΟ, τότε θά πρέπει νά θεωρεγται πολύ πιθανή ή άποψη δτι ή Σουλία ή Σουλήνα ύπήρξε τό πρός νότον λιμάνι τής άκμάζουσας Σιβρύτου. Σημαντικά αρχαιολογικά λείψανα τής εποχής άναφέρει στήν περιοχή τής Σουλίας ό Φλωρεντιανδς περιηγητής τής Κρήτης Buondelmonti κατά τό έτος μ.χ. 'Από τόν ίδιο περιηγητή άναφέρονται στήν περιοχή έρείπια σημαντικοο ΝαοΟ τής 'Αρτέμιδας. Αυτό συμφωνεί μέ τά ίστορικά δεδομένα τά όπογα μάς άναφέρουν δτι στήν ευρύτερη περιοχή τοο κόλπου τής Μεσσαράς κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους ή λατρεία τής 'Αρτέμιδας κατείχε ξεχωριστή θέση. *Η θεά "Αρτεμη στήν περιοχή αύτή, συγχέεται πολλές φορές μέ τοπικές θεότητες, όπως ή θεά Δίκτυννα καί ή θεά Βριτόμαρτις. Σήμερα,στήν περιοχή τής Αγίας Γαλήνης είναι γνωστές λίγες έπιγραφές Ελληνορωμαϊκών χρόνων, οί περισσότερες εντοιχισμένες σέ οίκοδομήματα τοο χοριοο καί κορμοί άπό γρανιτένιες κολόνά πού "σως προέρχονται άπό τό Ιερό τής 'Αρτέμχδος. -7-

10 'Επίσης Ανακαλύφτηκαν εύρήματα πού χρονολογούνται Από τόν Γον μ.χ. αιώνα σε Ανάβαθο μέρος τής θάλασσας στην Απόκρημνη άκτή μεταξύ Άγιας Γαλήνης καί Κόκκινου Πύργου. Τά εύρήματα αύτά άποτελοον ένα- μικρό θησαυρό άπό μικρά χάλκινα Αντικείμενα, άγαλματίδια,λύχνους, βάσεις κλείθρων καί γόμφων, νομίσματα Ρωμαίων ΑύχΟκρατόρων (άπό τόν Αύγουστο μέχρι τόν Πρόβο 275 μ.χ.) κ.λ.π. Πιθανώς νά προέρχονται άπό πλοίο πού ναυάγησε στην περιοχή κατά τόν Γ' μ.χ. αιώνα. "Η περιοχή τής Σουλίας άναφέρεται ξανά τόν 5ο μ.χ. αιώνα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση,γύρω στά 450 μ.χ., μιά, Βυζαντινή Αύγούστα ή Εύδοκία (Άθηναίς) σύζυγος τού Αύτοκράτορα Θεοδοσίου τού Β'. διωγμένη άπό τή Βασιλεύουσα μετά άπό δολοπλοκίες της Αδελφής τού Αύτοκράτορα Πουλχερίας, βρέθηκε νά περιπλέει τά Νότια παράλια τής Κρήτης στό δρόμο πρός τήν έξορία. Μιά άγρια θαλασσοταραχή πού ξέσπασε ξαφνικά έφερε σέ δύσκολη θέση τό Αύτοκρατορικό καράβι. Τότε ή Άθηναίδα πού στή Βασιλεύουσα είχε βαπτιστεϋ Χριστιανή μέ τό δνομα Εύδοκία, προσευχήθηκε στήν Παναγία γιά νά.τληνέψει ή θάλασσα καί έκανε τάμα νά χτίσει έκκλησία Αφιερωμένη στήν "Παναγία Ά γ ι α Γαλήνη". Τό ιστιοφόρο,μόλις ήρέμησε ή θάλασσα, κατευθύνθηκε Απέναντι στήν πόλη Σουλία πού τά χρόνια έκεϋνα γνώριζε μεγάλη άκμή.έκεϋ,ή Εύδοκία, γιά έκπλήρωση'τού τάματος άρχισε νά κτίζει έκκλησία στό βόρειο μέρος τής σημερινής Άγιας Γαλήνης μέ τό δνομα "ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΊΑ ΓΑΛΗΝΗ". 'Ενώ τό κτίσιμο τής έκκλησίας προχωρούσε έφτασε μήνυμα άπό τήν Κωνσταντινούπολη πού καλούσε τήν Εύδοκία νά έπιστρέφει γιά νά άναλάβει τό θρόνο, έπειδή ό Αύτοκράτορας είχε πεθάνει. "Ετσι,,ή έκκλησία έμεινε μισοτελειωμένη καί σήμερα σώζεται μόνο τό Ι ε ρ ό μέ θαυμάσιες Αγιογραφίες. Μία παραλαβή τής παραδόσεως Αναφέρει, δτι φεύγοντας ή Εύδοκία άφησε χρήματα μέ τά όποια τελείωσε τό κτίσιμο τού Ναού. Αργότερα δμως (640 μ.χ.),σαρακηνοί Πειρατές άπό τή Βόρειο Αφρική κατάστρεψαν σέ μία έπιδρομή τους τήν Έκκλησία καί σώθηκε μόνο τό Ιερό. Αύτά Αναφέρει ή παράδοση... Γεγονός Αναμφισβήτητο είναι ή ύπαρξη τής 'Εκκλησίας' τής Παναγίας πού άποτελεϋ τμήμα μόνο ένός πολύ μεγαλύτερου Ναού (5ου μ.χ. αιώνα) τού'όποιου τά θεμέλια φαίνονται Ακόμα στό προαύλιο τής Έκκλησίας. Η Σουλία άναφέρεται ξανά στό περίφημο, γεωγραφικό καί ναυτιλιακό σύγγραμμα των Βυζαντινών χρόνων πού έχει τίτλο "Σταδιασμός τής Μεγάλης Θαλάσσης". Στό σύγγραμμα αύτό,ανώνυμου συγγραφέα, περιγράφσνται οί Ακτές δλης τής Μεσογείου (Μεγάλη Θάλασσα). Ά π ό δλο αύτό τό έργο διασώθηκαν μικρά μόνο τμήματα μεταξύ τών όποιων καί οί περίπλοι τής Κρήτης καί τής Κύπρου. Στόν περίπλου τής Κρήτης καί μάλιστα στά νότια παράλια, Αναφέρεται ή Σουλία ή Σουλήνα στή θέση τής σημερινής Άγιας Γαλήνης. Γιά πολλούς αιώνες μετά, μέχρι τόν 19 μ.χ, αιώνα δέν ύπάρχουν ιστορικά στοιχεϋα. Η παράδοση Αναφέρει δτι ή άκμάζουσα πόλη τής Σουλίας ή Σουλήνας δέχτηκε Αλλεπάλληλες έπιδρομές Πειρατών καί πολλές φορές καταοτράφηκε έντελώς. Άναφέρεται ακόμα,χωρίς δμως νά, ύπάρχουν ιστορικά στοιχεϋα, δτι μετά άπό κάποια έπιδρομή Πειρατών,ή πόλη καταστράφηκε τελείως καί Αργότερα ξανακτίστηκε μέ τό δνομα Έ ρ - μούπολη. Ά π ό Αφηγήσεις γερόντιαν τού χωριού πληροφορηθήκαμε δτι τό χόριό ξανακτίστηκε τό 1887 Από κάποιον Χαλκεδάκη, κάτοικο Μελάμπων, πού ζούσε οπή Σμύρνη,καί γύρυσε στό τόπο του. Αύτός έδωσε στό χωριό τό δνομα Ά γ ι α Γαλήνη Από τό δνομα τής Παναγίας Ά γ ι α ς Γαλήνης. Πιθανώς τά γεγονότα τής άνοικοδομήσεως νά είναι πραγματικά. Η ημερομηνία δμως τής άνοικοδομήσεως δέ θά πρέπει νά είναι Ακριβής. Στή σημερινή θέση τού χωριού,άναφέρεται άπό τόν Άγ γ λ ο Περιηγήτή Pashley κατά τό 1837, τό χόριό Ά γ ι ο ς Γαλήνης (Travels in Crete, Λονδίνο 1837,τόμος I. σελ. 304). *Η όνομασία Ά γ ι ο ς Γαλήνης ή "Αγιος Γαλήνιος, διατηρήθηκε Αρκετά χρόνια καί Αργότερα μετονομάσθηκε μέ Νομαρχιακή πράξη σέ Ά γ ι α Γαλήνη Τό δνομα Άγιος Γαλήνιος πιθανόν νά προήλθε άπό συσχέτιση μέ παράδοση πού Αναφέρει δτι έκεϋ κοντά - 8 -

11 υπήρχε 'Εκκλησία άφΐερωμένη στό Χριστό γαληνεύοντα τή θάλασσα. "Ετσι λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή Αγία Γαλήνη τής όποιας τήν πρόσφατη ιστορία μας περιέγραψε μέ τό γλαφυρό του ύφος ό Γιάννης Μηναδάκης στό πρώτο τεύχος τού περιοδικού μας. Β_Ι_Β_Λ_Ι_0_Γ_Ρ_Α_Φ_Ι_Α 1. Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη. "Εκδοση Φοίνιξ ΑΘΗΝΑ, 2. 'Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Έλευθερουδάκη. "Εκδοση Έλευθερουδάκη ΑΘΗΝΑ Νεώτερο 'Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλιου. "Εκδοση Ήλιου ΑΘΗΝΑ. 4. Ιστορία τοο Ελληνικού "Εθνους 'Εκδοτική 'Αθηνών. 5. Ι.Γ. Μηναδάκη : Ιστορικές Παραδόσεις στό περιοδικό : Αγία Γαλήνη'Αθήνα 1980 τεύχος Ε. Βογιατζάκη : Προσωπική έπικοινωνία μέ Κοσμά Λινοξυλάκη. 7. Ημερολόγιο Συλλόγου Αγία Γαλήνη, έτους I. Σταματάκου : Λεξικό τής 'Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,"Εκδοση Φοίνιξ 'Αθήνα. 9. Ρ. DECHARME Ελληνική μυθολογία έκδοση "Χρήσιμα Βιβλία" Αθήνα Ι,Γ. Μηναδάκη : Προσωπική επικοινωνία μέ Άρίστο Βουλγαράκη Ε,Δ. Βογιατζάκης ************************************ ************************ ******** Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α ΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Λ Ο Γ Ο Υ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ Π Ο ΡΕΙΑ ίου * * ******************************** ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Σ ΥΛ -9-

12 ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ Λ Ι Μ Α Ν Ι :" Τό piibiuo τοο ΣταυροΟ

13 ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ Τόν 'Οκτώβριο τού 1908 δ οίκος Πετροζαχαρίου άπδ τό Ρέθεμνος φόρτωσε σ'ένα τρικάταρτο καράβι άπδ τή Νεάπολι της Ιταλίας χίλια (1.000) σακιά άλεύρι των έκατό (100) κιλών μέ προοοισμό την Ά γ ι α Γαλήνη. Ξεφορτώνοντας τό άλεύρι στήν Ά για Γαλήνη, θά φόρτωνε χαρούπια γιά τή Νεάπολι. Δυστυχώς, τό ταζίδι άπό Νεάπολι- Ά γ ι α Γαλήνη κράτησε εφτά μήνες, συγκεκριμένα άπδ τόν 'Οκτώβριο τού 1908 μέχρι τόν Απρίλη τού 'Η καθυστέρηση αυτή έπροξένησε,όπως ήταν φυσικό,ζημιά στό άλεύρι πού "έβρασε" καί "κατέστη άκατάλληλο πρός βρωσίν". Μέ μεγάλη σπουδή ό οίκος Πετροζαχαρίου έστειλε έναν ύπάλληλό του στήν Ά γ ι α Γαλήνη νά πουλήσει τό άλέυρι σέ δποιαδήποτε έφικτή τιμή, έστω καί γιά τά ζώα. "Ετσι,οί έμποροι τής Άγ.Γαλήνης προμηθεύτηκαν μεγάλες ποσότητες, σέ χαμηλό κόστος. Κοντά σ'αότούς κι'δ μεγαλέμπορας Γιάννης Βασιλογιάννης, περισσότερο γνωστός σάν Βασιλογιάννης, πήρε μιά μεγάλη παρτίδα. Γιά νά φέρει δμως τό άλεύρι αύτό σέ μορφή καταναλώσιμη,έβαζε τά τρία παιδιά του, τό Μιχάλη, τό Δημοσθένη καί τό Μανώλη, νά "κοπανίζουν" τούς βόλους τό άλεύρι - σ'αύτή τήν κατάσταση βρίσκονταν. Ά π ό τούς βόλους έβλεπαν οί νεοσσοί έμποροι νά παρελαύνουν στρατιές όλόκληρες σιταρόψειρες, άσπρα καί μαορα σκουλίκια. Τό. περίφημο αυτό άλεύρι τότε πήρε τόν τίτλο " ΤΌ ΑΛΕΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ" καί έτσι τό θυμόντουσαν γιά χρόνια στό έμπόριο. "Οταν λοιπόν έρχόταν πελάτες καί ρωτούσαν τό Βασιλογιάννη : "Γιαννιό, έχει, άλεύρι ; Έκεϋνος άπαντοοσε : "Ναι 1 Εχω ΑΛΕΥΡΙ ΤΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣί" "Ενας άπό τούς "τυχερούς" άγοραστές ήταν καί ό 'Ηλίαίφωτάκης, πατέρας τοο πρώην διανομέα Άλέζη Φωτάκη, ό δποϋος ζήτησε νά προμηθευτεί άλεύρι "δύό ζημωτών". Φίλος τού καλού κρασιού καί φαγητού καθώς ήταν, άφησε τά ύφαντά σακιά του στό Βασιλογιάννη νά τά γεμίσει καί κατευθύνθηκε στό έστιατδριο τού Κ. Λινοζυλάκη γιά νά φάει καί, φυσικά,γιά νά... πιεϋ. Θά πρέπει νά χάρηκε τό κρασί του - είχε παραγγείλει μιά οκά κρασίγιατί έπιστρέφοντας νά παραλάβει τό άλεύρι του καί νά φύγει γιά τις Μελαμπες, παραπατούσε λίγο... Φορτώνοντας τό πρώτο σακί στό γαϊδαρό του άντελήφθη τις ιβεγρες πού έ καναν παρέλαση σωρηδόν καί άνενόχλητες... καί λέει στό Βασιλογιάννη. " Γιαννάκο 1 ίδέ έπαέ ψείρες 1 Κι'έκεϋνος, ψύχραιμος κι'έτοιμόλογος καθώς ήταν άπαντά : " Τή χαχσλόβεργα βαστάς. Δόστονε νά μπούνε μέσα στό σακί 11". ****************************** Ε.Ι.Β. -11-

14 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ TO^AnOI^IATIKO _ΓΛΕΝΤΙ_ΜΑΣ Ναμαστε καί πάλι μαζύ γιά νά γιορτάσουμε την φετεινή Αποκριά στή πρώτη κοινωνική έκδήλωση τοϋ συλλόγου μας στό Στίς 20 τοϋ Φλεβάρη, συγκεντρωθήκαμε οικογενειακά στό όμορφο Κρητικό Κέντρο της Κυψέλης "'Αριάδνη" καί μέ τήν βοήθεια τοϋ Κρητικού συγκροτήματος τοο Ν. Σταυρακάκη, γλεντήσαμε, χωριανοί καί φίλοι, μέχρι τίς πρωινές ώρες. Μεγάλη έντύπωση προκάλεσε ή έκτακτη έμφάνιση τμήματος τοϋ χορευτικού συγκροτήματος των Άνωγείων, τό όποϋο καταχειροκροτήθηκε στούς λεβέντικους Κρητικούς χορούς. Στό συγκρότημα συμμετείχαν ot : Δημήτριος Μ αυροκώστας, 'Ελένη Μπαντινάκη, Γιάννης Σταυρακάκης καί 'Αγάπη Δελουδάκη. Στήν έκδήλωση μοιράστηκαν λαχνοί καί οί πολλοί τυχεροί - ό ένας στούς 3 λαχνούς κέρδιζε - μοιράστηκαν χρήσιμα δβρα, πού εύγενικά πρόαρεραν συγχωριανοί καί φίλοι μας. Χαιρετισμό άπό μέρους τοο Διοικητικού Συμβουλίου τοο Συλλόγου άπήυθυνε 6 πρόεδρος κ. Κων/νος Λινοζυλάκης. Σημαντική ήταν καί φέτος όπως καί σ'όλες τίς έκδηλώσεις μας, ή συμμετοχή φίλων τού χοοριοο μας. Μπορέσαμε καί διακρίναμε στήν αίθουσα τού κέντρου τίς οικογένειες τδδν κ.κ. :Κώστα Λινοξυλάκη, Χρήστου Μηναδάκη, Γιώργου Φραντζεσκάκη, Δημητρίου Κολοβή, Γιώργου Γλακουσάκη, ΝίΐΊου Σπιθάκη, Χριστίνας Γιαννακάκη, 'Αντωνίου Καρατζή, Παναγιώτη Κρητικού, Σίμου Σιμυγδαλά, Μήτσου Βο ιατζάκη, Γεωργίου Μπελτάου, Βαγγέλη Βογιατζάχη, Κώστα Σανίδά, Κωνσταντίνου Κομηνέα, Στέλιου Σπανουδάκη, Γεωργίου Καρ λη, Γ. Άναγνωστιάδη, Βασίλη Σπανουδάκη, Κ. Παρασύρη, I. Καμπουράκη, Ν. Ροδουσά- κη, Π. Χατζηδάκη, Μιχαήλ Χριστσράκη, 'Ιωάννη Άποστολάκη, Νίκου Παπαγιαννάκη, Εύτυχίου Χριστοφάκη, 'Αντωνίου Μπαγουράκη, Γεωργίου Αύγουστάκη, Έμμ. Μιχελάκη,'Ιωάννου Μιχελάκη, Γεαργιος Δασκαλάκης,Γεωργίου Μαρκάκη, Κώστα Λαμπάκη, Κώστα Γρηγοριάδη, 'Ηλεία Παπαδογιάννη, 'Εμμ. Παπαδογιάννη, Σωκράτη Μπεκατώρου, 'Εμμανουήλ Μπατινάκη, Γιάννη Πρωτογεράκη, "Αγγέλου Κάρταλου, Ίάσωνα Κάρταλου, Κων/νου Ταβλαδωράκη, Οίκογ. Άσπμακόπουλου, Γεωργίου Νικηφοράκη, 'Εμμανουήλ Σαββάκη, Άθαν. Κωστάκου, 'Εμμανουήλ Χριστόπουλου, Κων/νου Άνδρουλάκη καί Μηνά Σαρανταένα. Στέλιος Βαβουρακης,Γεώργιος Μαριδακης. 'Επίσης παρευρέθησαν οί κ.κ. : Μιχαήλ Σπυριδάκης,Μιχαήλ Μιχελιδάκης,Κώστας καί Σόνια Γιασαφάκη, Έρασμία Έργινουσάκη, Άθαν. Λαμπρακόπουλος, Μαίρη Κοτζαμπασάκη, Νίκη Έργιανουσάκη, ΆλέΕης Μιχελιδάκης,Μανώλης Μαμαλάκης, Χρήστος Χριοτοφάκης, 'Αναστάσιος Φιντάνης, Μανωλία Παπαδογιάννη καί Μανωλία Γ. Παπαδογιάννη. Πολύ πιθανόν νά ζεχάσαμε κάποιον. "Ας μάς τό συγχωρέση. ΤΗταν τόσοι πολλοί καί έπικρατούσε πολύ κέφι. Ε. Δ. Β. ΤΌ ΩΡΑΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γιορτάσθηκε καί φέτος μέ τήν συμμετοχή πολλ&ν προσκυνητίγν - Άγιογαληνκωτών καί άπό άλλα χωριά - τό πανηγύρι τοϋ Αγίου 'Αντωνίου. Ή βροχή καί οί άσχημες καιρικές συνθήκες δέν έπέτρεψαν στούς προσκυνητές νά πραγματοποιήσουν τό ύπαίθριο φαγοπότι μέ τό πατροπαράδοτο κρητικό γλέντι. Κ.Κ.Λ

15 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Ε_Π_I_Τ_Υ_X_I_S_Σ Ο η, Μηνάς Γεωργ. Μηναδάκης, Δικηγόρος κατόπιν έξετάσεων, πέτυχε ώς Πρωτόδικης (Πάρεδρος) στά φορολογικά δικαστήρια καί διορίστηκε στη Ρόδο. Τόν συγχαίρομεν θερμότατα καί τοο εύχόμεθα καί είς άνώτερα. Ή κ. Μανωλία συζ. Γεωργ. Δασκαλάκη (τό γένος Ίωάνν. Παπαδογιάννη)Δικηγόρος, κατόπιν έξετάσεων πέτυχε ώς Είρηνοδίκης στό Δικαστικό κλάδο. Την συγχαίρομεν θερμότατα και τής εύχόμεθα καί είς άνώτερα. ********* a j p j p _a j 3_q j $J2_5_ *0 κ. Δημήτρης Μαυρόκωστας άπό τά Άνώγεια Ρεθύμνης καί ή δίδα 'Ελένη 'Εμμ. Μπαντινάκη άρραβωνιάστηκαν στην Αγία Γαλήνη. Τούς εύχόμεθα καλά στέψανα. 0 κ. Μιχαήλ 'Επαμειν. Μπαργιατάκης καί ή δίδα Ελένη Κώστ. Καραπιδάκη άπό τά Σαχτούρια άρραβωνιάστηκαν στήν Αγία Γαλήνη. Τούς εύχόμεθα καλά στέφανα. 0 κ. Γεώργιος Στεφ. Νικηψοράκης καί ή δίδα Δήμητρα Άσημακοπούλου φρραβωνιάστηκαν στήν 'Αθήνα. Τούς εύχόμεθα καλά στέφανα. ********* Γ_Α_Μ_0_Ι 0 κ. Μιχαήλ Γεωργ. Παπαδάκης άπό τά Σαχτούρια καί ή δίδα 'Ελευθερία Γεωργ. Τυροκομάκη έκαναν τό γάμο τους στήν 'Αγία Γαλήνη μέ πολλούς προσκεκλημένους άπό συγγενείς καί φίλους. Οί νεόνυμφοι έγκατεστάθησαν είς 'Ηράκλειο Κρήτης. 0 κ. Γεώργιος Δασκαλάκης άπό τό χωριό Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου Κρήτης καί ή δίδα Μανωλία 'Ιωάν. Παπαδογιάννη έκαναν τό γάμο τους στήν Α γ ί α Γαλήνη μέ πολλούς προσκεκλημένους άπό συγγενείς καί φίλους. 'Επακολούθησε φαγοπότι καί γλέντι στόν Κόκκινο Πύργο στό Κοσμικό Κέντρο τοο Κυριάκου Πετρακάκη. Οί νεόνυμφοι έγκαταστάθησαν στήν 'Αθήνα. Τούς εύχόμεθα νά ζήσουν. *********** Ε_ε ν ν _η _ς_ε _ι _ς *Η κ. Βιργινία Έμμ. Σαβάκη γέννησε στήν 'Αθήνα κοριτσάκι,. Η κ. Μάχη Ίωάνν. Μηναδάκη γέννησε στήν 'Αθήνα κοριτσάκι Εύχόμαστε νά τούς ζήσουν

16 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Έβαπτίσθη στήν Παναγία Καλυβιανή τό κοριτσάκι τού κι Μανώλη καί τής κ.βούλας Κασσωτάκη (τό γένος Ίωάννου Νοδαράκη) μέ νονά τή δίδα Καί τη Δήμου Λινοξυλάκη καί όνομάσθη Μαρία. Τούς καλεσμένους δεξιώθηκαν οί γονείς στό Κοσμικό Κέντρο Κυριάκου Πετρακάκη στόν Κόκκινο Πύργο. ********** S J L S J L i L Πέθανε την στό 'Ηράκλειο ένας άκόμη άπό την τιαλιά φρουρά τού χωριοο μας σέ Ηλικία 74 έτών, δ Γεώργιος Ίωάνν. Μηναδάκης (Μηναδογιώργης). ΤΗταν υπόδειγμα τιμιότητος, εύγενείας, συνέπειας, τόσο στήν οίκογενειακή δοο καί στην έπαγγελματική δραστηριότητά του. "Εζηδε εύτυχισμένος,μέσα στη ζεστασιά τής οικογένειας του, πάντοτε στό πλευρό του ή έκλεκτή σύντροφός του καί τά έξαίρετα παιδιά του. Την κηδεία του πού έγινε στό χωριό μας παρηκολούθηααν συγγενείς καί φίλοι της οίκογενείας του,δλοι οί Άίγαληνιώτες καί πλίνθος άλλου κόσμου άπό τά γύρω χωριά. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα τού Ά ϊ γαλήνη πού τόν σκέπασε. Αίαν ία του ή μνήμη. Μία εύγενική Αγιογαληνιώτησα τής περασμένης γενιάς ή Βαρβάρα Παν. Καοωτάκη δέν ύπάρχει πιά άνάμεσά μας, πέθανε στήν 'Αθήνα. 'Η Βαρβάρα σέ ήλικία 8 5 έτών έφυγε μέ τήν ανάμνηση τοό χωριού μας πού τόσο άγαπούσε τριγυρισμένη άπό τά παιδιά της, τά έγγόνια της, άπό τούς συγγενείς καί φίλους της, εύτυχισμένη πού ή αποστολή της σ'αύτό τόν κόσμο είχε έκπληρωθή.τηταν ύπόδειγμα Μητέρας,γιαγιάς καί νοικοκυράς καί ή καρδιά της ήταν γεμάτη μέ αίσθήματα χριστιανικής άγάπης καί καλοσύνης. Εύτύχησε νά δή γύρω της έγγόνια καί δισέγγονο καί ώς τίς τελευταϋες μέρες τής ζωής της συνέχιζε άκούραστη τήν έργασία της μέ πλήρη ύγεία καί διαύγεια πνεύματος. Ή κηδεία της έγινε στό χωριό μας. "Ας εϋναι έλαφρό τό χώμα πού τήν σκεπάζει. Αίωνία της ή μνήμη. Πέθανε έδώ στη ζηλευτή ήλικία των 84 χρόνιαν ή Μαρούλη Νικ. Βουλγαράκη τό γένος Ματθαίου Μαμαλάχη. "Εφυγε αφήνοντας πίσω της παιδιά κι έγγόνια, μέλη άξιόλογα τής Ελληνικής κοινωνίας. "Εφυγε κι άφησε πολλή λύπη σ'έκείνους πού τή γνώρισαν καί περισσότερη στά παιδιά καί τά έγγόνια της. Στήν κηδεία της πού έγινε έδώ στήν 'Αθήνα παρηκολούθησε πλήθος κόσμου ά πό συγγενεϋς καί φίλους τής οίκογενείας της. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τή σκέπασε. Αίωνία της ή μνήμη. Γιά όσους θυμούνται τήν κυρά Χρυσή τού Μαστρογιώργη Φωτάκη πού έζησε μέ τήν οίκογένειά της άρχετά χρόνια οτό χωριό μας πέθανε ξαφνικά έδώ στήν 'Αθήνα σέ ήλικία 71 χρόνων. "Εφυγε άφήνσντας τήν άνάμνηση τής γελαστής μορφής της, τής καλοσυνάτης ψυχής της, τής γλυκειάς της μιλιάς - δσοι τήν γνώρισαν θά λυπηθούνε πολύ γιά τόν χαμό της. "Υπήρξε ύπόδειγμα στοργικής Μητέρας καί Γιαγιάς, μέ αίσθήματα Χριστιανικής άγάπης. Στήν κηδεία της πού έγινε έδώ παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου άπό συγγενεϋς καί φίλους τής οίκογενείας της. "Ας είναι έλαωρύ τό χώμα πού τή σκεπάζει. Αίωνία της ή μνήμη

17 ι^νυυαακης. την κηοεια του που εγινε στην 'Αθήνα παρηκολούθησε πλήθος κόσμου άπό συγγενείς καί, φίλους τής οίκογενείας του. Στην κηδεία του ό Σύλλογός μας έστειλε στεφάνι. "Ας είναι έλαφρύ τό χώμα που τον σκέπασε. Αίωνία του ή μνήμη. Τούς συγγενείς δλων συλλυπούμεθα θερμώς. "Ενας άχόμη αγαπητός χωριανός μας δ Γιάννης Μπαργιατάκης (Μπαργιατογιάννης) έ φυγε άπό τή ζωή πρίν λίγες μέρες σέ ηλικία 7^ χρονών καί κηδεύτηκε στό χωριό μας. Είχε συνδέσει τή ζωή του μέ τή θαλασινή άλμύρα.1απλός καί καλοσυνάτος έζησε μέ τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση των χωριανών μας καί έφυγε άπό τή ζαπη μέ τήν ικανοποίηση δτι έζεπλήρωσε τήν άποστολή του. Μέ τό θάνατό του έζέλιπε άκόμη ένας τής παλιάς φρου ράς τοο χωριοο μας. Πολλοί χωριανοί μας άκολούθησαν τήν κηδεία του καί τόν συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. "Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκέπασε. Στούς δικούς του άπευθύνομε τά θερμά μας συλλυπητήρια. ********** * ********** Μ_Ν Η_Μ_0_Σ _ Υ_Ν _Α Τήν είς "Ηράκλειο Κρήτης έτελέσθη τό έτήσιο μνημόσυνο υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής γιά τόν πρόωρο θάνατο τής άλησμόνητης συμπολίτιδός μας Χαρούλας Άντων. Μαμαλάκη. Τήν μνήμη της έτίμησαν πλήθος κόσμου άπό συγγενεϋς καί φίλους τής οίκογενε ί ας της. Στίς 15 Μαρτίου στην Αγία Γαλήνη έγινε τό μνημόσυνο ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοο Γεωργίου Ίωάνν. Μηναδάκη. Τήν μνήμη του τίμησαν μέ τήν παρουσία τους συγγενεϋς καί φίλοι τής οίκογένειας. ********************** ^ Ε_Τ_ΑβΘ_Ε_Σ_Ε_Ι_Σ Ό Μύρων 'Εμμ. Ρυαχιωτάχης κατόπιν αίτήσεώς του μετετέθη άπό τήν "Εθνική Τράπεζα Νέου Κόσμου 'Αθηνών είς τήν 'Εθνική Τράπεζα Αγίου Νικολάου Κρήτης. Ο Πέτρος Μιχαήλ Πετρουλάκης μέ αίτησή του μετετέθη άπό τό Δημόσιο Ταμεϋο Α[ Κεφαλαίου 'Αθηνών είς τό Δημόσιο Ταμεϋο Περάματος Ρεθύμνης. 0 Γεώργιος Kccvo. Νικηφοράκης μέ αίτησή του μετετέθη άπό τήν ΔΕΗ 'Αθηνών είς τήν ΔΕΗ Ηρακλείου Κρήτης. Τούς εύχόμεθα καλή τακτοποίηση. Η δίδα Μαρία Νικ. Σπιθάκη (τό γένος Φωτεινής Χαριδ. Γιανναχάκη) άφοϋ πήρε τό πτυχεϋο της άπό τήν Νομική Σχολή - τήν συγχαίρομε γι'αύτό - έγκατέλειψε τήν πολυθόρυβη καί μολυσμένη 'Αθήνα γιά νά έγκατασταθή είς τό 'Ηράκλειο Κρήτης καί ν'άρχίση έχεϋ τήν Καριέρα της. Είς τό 'Ηράκλειο Κρήτης τά προβλήματα καί τά άγχη θά είναι δποσδήποτε λιγότερα άπό τήν Άθήνά,έν πάση περιπτώσει θά είναι πιδ κοντά στην φύση,πιό κοντά στό χωριό τοο Πατέρα της Πιτσίδια καί στό χωριό τής μητέρας της Αγία Γαλήνη. 'Επιστροφή λοιπόν στίς Ρίζες μας, γιά τούς ίδιους λόγους έγκατέλειψαν καί οίπα - ραπάνω τήν 'Αθήνα. Εύχόμεθα σ'όλους καλή έπιτυχία καί καλή τακτοποίηση. ************** -15-

18 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. Τ [ ν ά γράφω Τό πρώτο μας τεύχος βγήκε στήν κυκλοφορία μέ περιορισμένες συνεργασίες και πιθανόν άτέλειες, λόγω τών ειδικών συνθηκών πούέξεδόθη. Γιά τή βελτίωση τής ύλης τού περιοδικού καί γιά νά δώσουμε "πνοή ζώσα" στις άφυχες σελίδες του, ζητήσαμε τις δικές σας συνεργασίες, πού θά δώσουν τήν αμεσότητα στήν μεταξύ μας νοερή έπικοινωνία. Πολλοί συγχωριανοί φάνηκαν πρόθυμοι γι'αύτή τή συνεργασία, πάντα όμος μέ ένα έρωτημα : "Τί νά γράφω;". Μά ένας γάμος, μία βάπτιση, ένα κοινωνικό γεγονός,αποτελεί "ύλη" γιά τό περιοδικό. "Ενα έθιμο,μία ιστορία,μία έπέτειος γραμμένη άπό σάς, θά μάς θυμήση παλιές καλές έποχές. "Ενα έπίκαιρο θέμα ή ό προβληματισμός σας γιά κάποιο ζήτημα,θά άπασχολήση όλους μας μέσα άπό τις σελίδες τού περιοδικού.'ακόμα καί ή δική σας χαρούμενη ή πσνεμένη μαντινάδα θά μάς δώση τήν εύκαιρία νά χαρσομε ή νά πονέσουμε μαζύ σας. Περιμένουμε λοιπόν τις συνεργασίες σας μέ άνοικτές... σελίδες. 2. Ό μικρούλης καί τ ά καλοχερίδια Μπήκε τό 81 μέ πολλές έλπίδες καί μπόλικες έννοιες γιά τό Σύλλογό μας. 'Αρκετά μεγάλοι πλέον, είμαστε έτοιμοι γιά κάθε έμπόδιο. 'Όλοι ; 'Όχι δλοι [... 'Υπάρχουν καί οί μικροί πού άκόμα δεν μπορούνε ν'άντιμετωτιίσουνε τά προβλήματά. "Ενας τέτοιος μικρούλης,είναι καί τό περιοδικό τού Συλλόγου μας. Ό πρώτος χρόνος τής ζωής του έρχεται δύσκολος. Θέλει πολλούς συνεργάτας, θέλει πολλά θέματα νά καλύψη πολλούς τομείς καί γιά νά γεμίζη τις σελίδες του. Θέλει, δλα τά θέματα γιά όλους, θέλει ν'άπλωθεί γιά νά άγκαλιάση χωριανούς καί φίλους όπου κι αν βρίσκωνται. Μπελάς μεγάλος ό πιτσιρίκος μας πού τρέχει πρός όλες τις κατευθύνσεις καί δημιουργεί πολλές εύθύνες άφού μπήκε καί θά μπαίνει σ'όλα τά σπίτια χωριανών καί ψιλών τού Συλλόγου μας. Αύτός είναι λοιπόν δ μικρούλης μας πού γιά ν Αντιμετώπιση τά προβλήματα άπό τά πρώτα του βήματα ζητά τό χέρι σας γιά νά στηριχτή. Γιαύτό λοιπόν ό πιτσιρίκος μέ καλό ποδαρικό γιά τόν καινούργιο χρόνο, έκανε τήν έμφάνισή του οτά σπίτια μας γιά νά μάς εύχηθή καλή χρονιά καί νά είσπράξη τό φίλοδόρημά του. 'Αντί γιά καλοχερίδια πού δίνουμε στό μικρό πού έκανε πρώτος τό ποδαρικό στδ σπίτι μας τις άγιες μέρες, ή τό λίγο λαδάκι πού ρίχναμε στήν δκά πού κρατούσαν οί μικροί όταν έλεγαν τά κάλαντα θά μάς στέλνετε ώς έτήσια συνδρομή 500 δραχμές ή αν θέλετε καί κάτι παραπάνω ευχαρίστως τά δεχόμαστε. Ή Δ/νση πού θά στέλνετε τά χρήματα διά ταχυδρομικής έπιταγής είναι Κώστας Λίνοξυλάκης - Διά Σύλλογο Άγιας Γαλήνης - Ακαδημίας άριθμ Άθήναι τ.τ. 142, μπορείτε όμως νά περάσετε οί ίδιοι νά τά δώσετε, ή άκόμη μπορείτε νά δώσετε σέ δποιοδήποτε άλλο μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Γιά τά χρήματά σας θά πέρνετε απόδειξη.- Εύκαιρία νά εύχαριστήσουμε τούς κάτωθι συγχωριανούς μας πού έσπευσαν νά ένισχύσουν οίκονομικώς τήν προσπάθειά μας αύτή : (κατά σειρά άποστολής καί διά τό χρονικό διάστημα άπό 5/1 έως 20/3/1981) 'ΗλίαεΚων. Κανδυλάκης " Γιαννιτσά δρχ Νίκος καί Φωτεινή Σπιθάκη τό γένος Χαρ,Γιαννακάκη-'Αθήναι " 500 Άντώνης καί Μαρία Καρατζή τό γένος Εύστρ. Τρουλινοϋ-Άθήναι " Μαρία Καρατζή τό γένος χαρ. Γιαννακάκη - Πειραιάς " 500 Παναγιώτης καί Δέσποινα Κούνουπα τό γένος Γεωρ.Καρατζή-Πειραιάς 500 Παναγιώτης καί Χρυσούλα Κρητικός τό γένος Εύστρ. Τρουλινού Α θ ή ν α "

19 Σπΰρος καί "Αννα Μπιλίνης τδ γένος Εύστρ. Τρουλινού -'Αθήναι Εό&γγελος καί Φρόσω Βογιατζάκη -'Αθήναι Γεώργιος καί Ρέμυ Μαχίνη τό γένος Εύαγ. Παπαδογ ιάννη " Μιχαήλ Τζωρτζακάκης - 'Αθήναι Εύστράχ ιος Γεωργ. 'Αποστολάκης - 'Αθήναι Εύλαβεία Ευαγ. Παπαδογιάννη - 'Αθήναι Εύστάθιος καί Μαρίκα Κοσιώνη τό γένος Ευαγ. Παπαδογ ιάννη-'αθήναι Μιχαήλ Τζωρτζακάκης - 'Αθήναι Κώστας καί'ελευθερία Λαμπάκη.τό γένος Νίκ. Παπαδάκη - 'Αθήναι 'Αθανάσιος καί Κατίνα Άθανασέλη " Μ " Κώστας καί Βαρβάρα Γρηγοριάδη " -" " Ευάγγελος καί 'Αγαπία Γκίκα " " Κύπρος Πελαγία Νικ. Παπαδάκη 'Αθήναι Άνόωνιος Π. Κασωτάκης - Άγ. Γαλήνη 'Ιωάννης 'Εμμ. Βασιλάκης - 'Αθήναι Κώστας Νικ. Παπαδάκης - Πάρος Χάρης Μύρ. Γιαννακάκης - 'Αθήνα ι Σπόρος καί Χρυσούλα Καισαρατος τδ γένος Φώτη Παπαδάκη-'Αθήναι 'Εμμανουήλ Μιχ. Άποστολάκης - 'Αθήναι Νίκος Μιχ. Χριστοφοράκης - Μοίρες Κρήτης (αί άποδείζεις είσπράζεως θά σύς στέλνονται μέ τδ περιοδικδ) δρχ. 500 " 500 " Η 500 " Η " " 400 " 500 Μ 500 " 500 " 500 " 500 " " 500 " 500 " 500 " 500 " " Υπεύθυνος έκδδσεως Ή Αναγραφή τού δνδματος τού υπευθύνου τής έκδδσεως κάθε περιοδικού είναι υποχρεωτική. "Ετσι, τδ Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου μας άπεφάσισε νά δρίση ώς ύπεύθυνον έκδόσεως τού περιοδικού μας τδν έκάστοτε πρόεδρο τού Συλλόγου. Θά ήταν παράλειψη,νά μή Αναφέρουμε δτι στην μέχρι τώρα πορεία τού περιοδικού, ή συμβο λή τού κ. Γιάννη Μηναδάκη είναι μεγάλη καί δτι χωρίς τήν βοήθεια του δέν θά ήταν δυνατή ή έκδοσή μας. Πρόθυμα μάς δδθηκε ή βοήθεια καί οί τεχνικές γνώσεις τού κ. Γιάννη Ν. Παπαδάκη, δ όποιος Αφιλοκερδώς φιλοτέχνησε τδ έζώφυλλο καί μάλιστα μάς έκανε γνωστό δτι θά μάς προσφέρη τό χαρτί γιά τήν έκδοση τού περιοδικού. 'Αλλά καί οί γαμπροί τού χωριού είχαν τήν συμβολή τού χωριού είχαν τήν συμβολή τους στήν έκδοση μας. Οί τεχνικές γνώσεις καί τά έργαστήρια Φωτοστοιχειοθεσίας τού κ. Σωκράτη Μπεκατώρου, μαζύ μέ τδ προσωπικό του ένδιαφέρσν, είχαν σάν Αποτέλεσμα τήν καλαίσθητη έμφάνιση τού περιοδικού. 4. Διαφημίζεσθε μέσω τού περιοδικού μας Τό περιοδικό μας στά πλαίσια τών Αντικειμενικών του στόχων ν'άποτελέσει δηλ. τό θετικό βήμα προβολής καί έζυψώσεως τού έπαγγέλματδς σας καί διαθέσεως των προϊόντων σας σ'ένα κόσμο ίδιαίτερα εύαίσθητο καί ζωντανό, εύχαρίστως θά δημοσιεύη τίς Αγγελίες σας. 5. Ο ί διευθύνσεις τών μελών Παρακαλούνται τά μέλη νά ένημερώνουν έγκαίρως τόν Σύλλογο γιά κάθε Αλλαγή τής Δ/νσεώς των.'εάν κάποιος Από τούς συμπολίτας μας δέν παίρνει τό περιοδικό είναι γιατί δέν γνωρίζομε διεύθυνσή του. "Οποιος δέν έχει πάρει τό πρώτο τεύχος, άς μάς είδοποιήση νά τού στείλουμε καί τά 2 τεύχη μαζύ. 6. 'Εφημερίδα ή περιοδικό -Τό έντυπο τού Συλλόγου μας θά τυπώνεται ύπό μορφή περιοδικού καί δχι έ- φημερίδας γιά τό λόγο δτι ώς περιοδικό δύναται νά φυλάσσεται στήν βιβλιοθήκη μας - καί πρέπει - διότι γιά πρώτη φορά'θά γραφούν ίστορικά γεγονότα γύρω Από τήν ύπαρζη τού χωρίο. μας άφ'ένδς,άφ'έτέρου θά γραφούν γεγονότα καί Ανέκδοτα πού έλέγσντο μέ τό χιουμοριστικό ταλέντο πού διέθεταν χωοιανοί μας πού ήδη δέν ύπάρχουν στήν ζωή - 17-

20 καί αφηοαν έποχή. Γιά τδ λόγο αυτό ζήταγε καί πάλι τή συμπαράσταση καί τή βοήθε,ιά σας προκειμενού νά συγκεντρώσουμε την υλη. Ζητάμε συνεργάτες, ιδιαίτερα άπό την παλιά φρουρά πού βρίσκεται άχδμη έν ζωή, καί θυμούνται πρόσωπα καίπράγματα. ************************* ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 1. *Η πίεση καί οί κοριοί Μιά γριά, πού ακούσε κάποτε πόσοι γνωστοί της είχαν πίεση καί πόσο έπικίνδυνο ήταν αύτό, είπε μέ άπελπισία : "'Ανάθεμά τσι πού βρίκανε αύταδά τά ντιντιντί κι" ήψοψήσανε τσίί κοριοί καί τσίι ψύλλοι πού μάς ρουφούσανε τό αίμα, καί πάει νά μας πνίζει ή πίεση. ". 2. *Η γ fj κ α ί π ώ ς στεκόμαστε σια... Μιά μέρα ένας βαρκάρης ακούσε τό δάσκαλο τού χωριού μας νά λέει καθώς συζητούσε πώς ή γή είναι στρογγυλή σάν πορτοκάλι καί τόν άντίκόψε μέ ειρωνεία. Έσεις οί γραμματιζούμενοι έν έχετε τό θεό σας* τωρες ώρες λέτε κάτι παλαβιές. "Αν ήτανε στ'ρογγυλή πώς θά στεκούμαστε ίο^χ ; Κ. Κ. Λ. -18-

21 ΚΑΘΩΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Ρ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ Χρονιάρες μέρες, είπα το λοιπό νά πάρω πέννα καί χάρτι καί νά σάς ευχηθώ "Νάχετε καλή υγεία στό σπιτικό σας καί νάχουνε τά παιδιά μας καλή φώτιση"."ας κάνουμε καί καμμιά μετάνοια,άς άνάψουμε καί κανένα κερί μπάς καί ήμερέώει ό Παντοδύναμος, έτσαδά πού ήγρίεφε,έ, μάς βλέπω καλά, άνίεις τήν τηλεόρασ ν'άκούσης τά νέα καί σηκώνεται ή τρίχα σου. 'Από δώ πόλεμος,άπό κεΐ πλημύρες παραδω σεισμοί καί καταποντισμοί, τ'άεροπλάνα πέφτουνε, τά παπόρια φουντέρνουνε κι ήρθε έδά τελευταία άπάνω άπό τήν 'Αθήνα ένα σύνεφο πού τό λένε "νέφος" κι είναι λέει γεμάτο δηλητήριο,θά κατέβη λέει καμμιά ώρα στή γή καί πάει χαθήκαμε όλοι.'αθήνα δέν ήθέλαμε; Καλά νά πάθουμε... Μάς ήβαρέθηκε μωρέ ό θεός, ήμετάνοιωσε φαίνεται πού μάς ήκανε, πολεμά ό ένας ν ά βγάλη τό μάτι τ'άλλουνού, σκάβγει ό ένας τό λάκκο τού άλλου, μάχεται ό άδερφός τόν άδερφό γιά ένα κομμάτι γης, πάνε στό διάτανο οί Δέκα έντολές,μωρέ ποιές δέκα... ούτε δύο εν ήπομείνανε άπείραχτες.δέαμε μιά φορά κι ένα καιρό στό χωριό μας πώς τά δικά μας έθίματα δέν χαλάσανε, σήμαινε τό Σαββατόβραδο ή καμπάνα καί πηγαίνανε κάμποσοι στόν έσδερινό,τώρα γιάντα νά χτυπήση; Ποιος νάπάει ;"Ε θέλω έκκλησιά μοοπε τό καλοκαίρι κάποια γνωστή μου. "Αγια θέλω λέει όαλμωδίες άνοίω τήν τηλεόραση καί βλέπω καί δεσπότη.ε'ίχαμε τά. έθιμά μας ήγαποοσε ό ένας τόν άλλο, μά ήρθε δ τουρισμός- ανάθεμά τον πού τόν ήβρικετά έξαφάνησε δλα, γινήκαμε χειρότεροι κι άπό όχτροί φάε με ή θά σέ φάω, τά βλέπει άπό κειδά πάνω ό Παντοκράτωρας, ίντα νά κάμει'... Νά χαρεϋ ; Μιά βροχή νά ρίζει θά τήν κάυ,η στό τέλος καταράκτη νά μάς έπνίζει... Νέφος στήν 'Αθήνα- τουρισμός στό χωριό πού στό διάτανο νά πάει κανείς νά γλυτώσει [... "Ας θυμηθούμε δλοι πώς ήπερνούσαμε αύτεσδά τίς άγιες μέσες στό χωριό μας στίς μέρες μας. Θυμάστε δλοι τίς προετοιμασίες, τά σιγυρίσματα, νά ντυθούμε μέ τά καλά μας, νά πάμε στήν έκκλησία, νά στολίσουμε τό Πασχαλινό τραπέζι.'αμέ τά ώραγα γλέντια j φεύγουν... πάνε δλα αυτά... Κ. Κ. Λ. -19-

22 Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι: A Γ A I ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ Ζ Ω Η * 'Ο Μπάρμπα - Θεμιστοκλής Πριν ακόμη καλά καλάξημερώσει, πριν άνοίξουν οί καφενέδες στό "ντουκιάνι" καί δεχτούν τούς πρωινούς πελάτες τους, ένα τραγούδι διαπερνούσε τήν πρωινή γαλήνη, αισιόδοξο μήνυμα τής καινούργιας μέρας πού άρχιζε. "Ηταν τό τραγούδι τού Θεμιστοκλή, τού γέρου γείτονά μου μέ τή νεανική καρδιά: " Ποτέ μου δέ μελαγχολώ σά θά μοΰ τύχει πράμα, γιατί τά πράματα ποτές άθρώπους δέν έκάνα! Ωχ! Αμάν! Αμάν! Ψαράς δεινός τού καιρού του, παιδί τής θάλασσας άπό τά μικράτα του, κι άφοϋ τή διάσχισε σ δλα τά μήκη καί τά πλάτη της, θαλασσόλυκος σέ φορτηγά τού παληοΰ καιρού, άραξε στ άπάνεμο χωριουδάκι, τήν 'Αγία Γαλήνη, ρίζωσε, έκανε οικογένεια - λιμάνι δικό του γιά νά βρίσκει καταφύγιο στις άχαρες νύχτες καί στις φουσκοθαλασσιές, άρμάτωσε τή βαρκούλα του -όχτώ τζίμες δίχτυα, καμμιά δεκαριά παραγάδια κι έδωσε γνώρα μέ τή ντόπια θάλασσα: Άπό τόν Κόκκινο Πύργο μέχρι τήν Άγια Ρούμελη καί τά Παξιμάδια ήταν ή αιώνια ρότα του. Ή σκούφια του, έλεγε, κρατούσε άπό τή Σμύρνη, τή χαμένη πατρίδα. 'Η Ανατολή θά πρέπει νά έβραζε στό αίμα του γιατί πολλές φορές τά άπόβραδα καθότανε μόνας στις Άλυκιές καί τραγουδούσε άνατολίτικους άμανέδες μέ πάθος "ντελικανή" - γιά ντέρτια παληά καί γιά "περαζούμενους καιρούς πού οί "Ελληνες όριζα"- κατά πού λέει καί ό ποιητής. Βέβαια τούτα ήτανε πράματα καί λόγια άκαταλαβίστικα γιά ένα μικρό παιδί πού τ άκουε καί πού δμως ένοιωθε άπό τό πάθος τής φωνής του πώς μιλούσε γιά γεγονότα σημαντικά καί γιά τόν ίδιο καί γιά δλους τούς ξεριζωμένους θεμιστοκλήδες, ίσως, τής Μεγάλης Συφοράς... Γείτονάς μου ήτανε κι άπό μικρός είχα μάθει πώς πρέπει νά αγαπώ δλο τόν κόσμο μά περισσότερο άπ δλο τόν κόσμο, τούς γείτονές μου. Αλλά καί νά μή μοΰ τό είχαν πει, εγώ τό Θεμιστοκλή θά τόν άγαποΰσα άπό ένστιχτο. "Ετσι, καθώς τόν έβλεπα νά άνεβοκατεβαίνει τήν άνηφόρα τού σπιτιού μου, τής γειτονιάς μας, πότε μέ δυό παραγάδια παραμάσχαλα, πότε μέ τά δίχτυα του, πότε μέ τις κουλούρες του καί τ άλλα χρειαζούμενα τής ψαρικής, ξυπόλητος θεώρατος ίσαμε έκεΐ πάνω καί πάντα γελαστός, τόν είχα μέ τό μικρό μου μυαλό συνδέσει μέ στοιχειό άναγκαίο τής γειτονιάς. Ή παρουσία του δηλαδή ήταν ή γειτονιά ή ίδια, έδινε ζωντάνια, όντότητα καί χρώμα - δπως θάλεγα άργότερα σάν έμαθα δυό κολυβογράμματα σάν τούς γραμματιζούμενους τού καιρού μας. Μοΰ κανε δά καί τά χατήρια μου: Μ έβαζε στή βάρκα τό πρωί δταν έρχόταν άπό τά δίχτυα του καί μ άφηνε νά ξεδιαλέγω τά ψάρια- έδώ τά μπαρμπόύνια, έκεΐ τά μαυρόψαρα, άλλοΰ τά σκορπίδια- καθώς τά λευτέρωνε ένα-ένα άπό τό δίχτυ του.κι δταν μεγάλωσαλίγο άκόμη, μ άφηνε νά τόν βοηθώ στό στοκάρισμα καί στό βάψιμο τής βάρκας του, τήν άρχή τής Μεγαλοβδομάδας. Χρόνια πέρασαν κι άκόμη δταν όσφραίνομαι τή μυρωδιά τού στόκου, γυρίζω πίσω στά περασμένα καί στά όμορφα- σάματις ξεχνιούνται αυτά ποτές!κι έλεγα στούς συνομιληκούς μου πώς ή " Μαίρη ", ή βάρκα του, ήτανε καταδική μου καί φούσκωνα άπό παιδιακίσιο έγωΐσμό, γιατί έκεϊνα δέν είχανε τέτοιο προνόμιο. -20-

23 τό σκολειό μου, δπως συνέβαινε μέ πολλά σκολιαρόπαιδα. Όχι! "Ήταν πώς θά μπορούσα νά βρίσκομαι περισσότερο δίπλα στό μπάρμπα - Θεμιστοκλή καί κοντά στή μεγάλη μου άγάπη, τή θάλασσα πού τό 'Αγιαγαληνιώτικο καλοκαίρι, έτσι μού φαίνονταν έμενα- τήν έδειχνε τόσο όμορφη όσο άλλου πουθενά. θυμάμαι πώς έκεϊνο τό καλοκαιριάτικο πρωινό καθυστέρησα νά πάω στήν προβλήτα, θάρεπε νά ένοιωσε τήν άπουσία μου ό φίλος μου γιατί όταν μέ είδε ξαφνιάστηκε καί χάρηκε πολύ. Τόν βρήκα καθισμένο στήν άμμο, σκυφτό, κάτω άπό τόν καυτό ήλιο, νά ράβει τά δίχτυα του. - "Καλώς τό παιδί!" Μου φώναξε μ ένθουσιασμό. - "Πώς πήγε, μπάρμπα Θεμιστοκλή;" Τόν ρώτησα, έννοώντας τήν ψαρική του. Μου έδειξε μιά μεγάλη σχισμή- άνοιγμα στό δίχτυ του: - "Πολλές ζημιές Νικολή καί ψάρι ΓΥΟΚ! Αυτό λέει πολλά γιά μένα. Τά λέει όλα! Μοΰ είπε. Θά πρέπει νά παθε τή μέρα κείνη μεγάλη ζημιά ό μπάρμπα -Θεμ ιστοκλήςσ άσκημπ πετραποχή θά έπεσε- γιατί κάθε τρύπα πού μπάλωνε τής έψελνε κι άπό ένα τρανταχτό υβρεολόγιο πότε στά ρωμέΐκα, πότε στά τούρκικα. Μά ή παρέα τοΰ παιδιού φάνηκε πώς τόν κάλμαρε λίγο. Μοΰ φάνηκε πώς σιγά-σιγά βρήκε τόν καλό εαυτό του. Έχω δει μουσικούς νά διευθύνουν όρχήστρες, νά κουνούν δαιμονισμένα τά χέρια τους, καθώς προσπαθούν νά συντονίσουν τήν άρμονία τοΰ ήχου μέ τή φυσική άδράνεια τοΰσώματος. "Ομως, ό μπάρμπα-θεμ ιστόκλής τούς ξεπερνοΰσε δλους. Κάθε λέξη τπού έλεγε καί μιά κίνηση, κάθε κίνηση καί μιά γκριμάτσα- εκφράσεις ποικίλων συναισθημάτων, άνάλογα μέ τήν περίσταση. Παραμυθάς άσύγκριτος καθώς ήτανε, έμπλεκε μαστορικά τήν άλήθεια μέ τό ψέμα έτσι πού δύσκολα μπορούσες, δέν ήθελες, νά τά ξεχωρίσεις ή καλύτερα, ένοιωθες άναγκασμένος νά δεχτείς δλη τήν ιστορία σάν νάτανε άληθινή κι άς ήξερες πώς έδώ καί έκεϊ είχε τό άλατάκι της, άλλοΰ περισσότερο, άλλοϋ λιγώτερο. Μά ήταν δμορφα πράματα αύτά νά σοΰάνιστορά πώς γλύτωσε άπό τούς Γερμανούς δταν πήγε νά ψαρέψει σ ώρα καί τόπο άπαγορευμένο καί πώς παρουσιάστηκαν αύτοπροσώπως οί Τέσσερεις Μάρτυρες πού μέ τό έκτυφλωτικό τους φως, τύφλωσαν, ζάλισαν τόν καταχτητή κι έτσι μπόρεσε νά ξεφύγει. Κι άκόμη πώς γλύτωσε έρχόμενος άπό τό Μισσίρι μέ τή βοήθεια τής Αγίας Φωτεινής πού, προστάτισσα αυτή τής Σμύρνης, άναγνώρισε τό Σμυρνιό μπάρμπα-θεμ ιστοκλή καθώς θαλασσόδερνε, γαλήνεψε τό κύμα, τόν έσωσε, Κι άλλα, "οϋχ ολίγα" παρόμοια τέτοια μαστορέματα. * * Τό κακό δευτέρωσε γιά τόν μπάρμπα- Θεμιστοκλή τήν ίδια μέρα.προκομένος καθώς ήταν, έφερε βόλτα τις ζημιές, στέγνωσε τά δίχτυα του νά προλάβει τουλόιχιστο τό έπόμενο μεροκάματο. Μά τό άπόγευμα ό καιρός χάλασε, ή θάλασσα μούτρωσε άπειλητικά. - "Ντραμουντάνα προχθές, ντραμουντάνα καί σήμερα". Είπε κυττάζοντας τό πέλαγος. "Ό θεόςεύλόγεΐ τήν ντραμουντάνα καί καταριέται τό Θεμιστοκλή. Ντραμουντάνα θά πει ψάρεμα ΓΥΟΚ! Κι αύτό λέει πολλά, τά λέίΐ όλα!". Ό μπάρμπα- Θεμιστοκλής θά πρέπει νά πληγώθηκε πολύ άπό τήν άναποδιά τής τύχης, άν κρίνω κι άπό τή δική μου άπογοήτευση. Αλλά τά ξημερώματα, τήν ίδια πάντα ώρα- ώρα πού τις καλές μέρες σηκώνονταν νά πάει νά μαζέψει τά δίχτυα του καί τή σοδιά του, τό γνώριμο τραγούδι του άκούστηκε δυνατότερα παρά ποτέ, λές κι ήθελε νά τρίξει τά δόντια του ένάντια στή μοίρα του, νά επιβεβαιώσει τόν έαυτό του πώς δέν τό βάζει κάτω! - "Ποτέ μου δέ μελαγχολώ, σά θά μοΰ τύχει πράμα..." /

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Μιχάλης Μουρουτσος - Αναστασία Περράκη Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία Περράκη και ο Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα