ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Τηλ: , 2239 Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. του Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA", 5. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», 7. Το Π.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 10. Το άρθρου 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ), 11. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 13. του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 14. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα, 15. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) που αφορά δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, 2

3 16. Του Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 17. Του Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 18. Του Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 20. ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 21. Με αριθμ. πρωτ. Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική πράξη διορισμού του καθηγητή Νικόλαου Γεωργόπουλου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 22.Την από Απόφαση Συγκλήτου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, 23.Την αριθμ. Πρωτ.: / Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23%. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, στις 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα 306, 3 ος όροφος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου: Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Β) Άμεση επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. 3

4 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει εμπειρία συντήρησης και λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων (BMS, PLC κλπ) σε ένα τουλάχιστον αντίστοιχου μεγέθους έργο συντήρησης εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. 2. Ο επιβλέπων μηχανικός (μηχανικός εγκατάστασης) θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τουλάχιστον 10ετη εμπειρία σε παρόμοια έργα συντήρησης και κατασκευών. 3. Οι τεχνικοί (υδραυλικός με ειδίκευση στη ψύξη, ηλεκτρολόγος) θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών καθώς επίσης να δεσμεύονται είτε με σύμβαση εργασίας είτε με συμφωνητικό για το συγκεκριμένο έργο. Τα ανωτέρω προσόντα αποδεικνύονται με την κατάθεση συμβάσεων έργων και εργασίας. 4

5 1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα μμ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, , Πειραιάς. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς από το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Πρωτοκόλλου γρ. 414, 4 ος ορ.) Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Φωτεινή Παραγυιού και η κα Αικατερίνη Γιαννάκη (τηλ , φαξ ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου και υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Στο ένα από τα δύο γράφεται σε κάθε σελίδα η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Παράλληλα κατατίθεται προς διευκόλυνση της αξιολόγησης αντίγραφο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή/και Microsoft Excel. Ειδικότερα, οι πίνακες με τις τιμές θα είναι σε μορφή Microsoft Excel. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 5

6 Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Oι προσφορές θα πρέπει να φέρουν κατά φύλλο σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο (οι πίνακες με τις τιμές θα πρέπει είναι στο πρόγραμμα Excel). Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τις κατηγορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», της παρούσης διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό Ποσό Φ.Π.Α Τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το 6

7 χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται από τον διαγωνιζόμενο. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 2.5 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΜΤΠΥ, Χαρτόσημο, ΟΓΑ κλπ), ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 7

8 εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: (1) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγιστούν. (2) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγίζονται. (3) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και διαβιβάζει στο Αρμόδιο Διοικούν Όργανο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. (4) Στην συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον συμμετέχοντα ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανα κατηγορία (Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και (Β) την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή ενώ θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 8

9 1) Η χαμηλότερη τιμή. 2) Η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν μόνο ανάδοχο και για τις δύο κατηγορίες (Α) και (Β). Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή αν αυτό δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από μια προσφορών με την ίδια τιμή, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντας που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους διαγωνιζόμενους μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη διαδικασία και μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 9

10 3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Η διαπίστωση της συμφωνίας ή ασυμφωνίας των προσφορών, με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. 3.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ.118/07 στοιχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Πανεπιστήμιο από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με βάση την οποία συμμετείχε ο τελευταίος στον διαγωνισμό. Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε τέλος δεδουλευμένου διμήνου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.118/07, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 10

11 β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε. ) 1. Το τελευταίο καταστατικό και 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο (Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ 2,4%, επιπλέον κράτηση 0,25% υπέρ Δημοσίου σε περίπτωση προμήθειας αγαθών), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/07 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. Tο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 5. Tο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωσή της, μετά από έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη της σύμβασης. 6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου την ορισμένη από την παρούσα Διακήρυξη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας βίας (έκτακτων περιστατικών, καταστροφών κλπ) το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά από σχετική ανακοίνωση δίχως επανάληψη της διαδικασίας. 7. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πανεπιστημίου. 11

12 8. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 12

13 Ανήκει στην Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 : Λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μέρος I. Υπάρχον εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Τεχνικές μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων Προδιαγραφές 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων (Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών) των κτιρίων του Πανεπιστημίου αφορά τα παρακάτω κτίρια : α) Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας, ( ΚΤΙΡΙΟ 1) αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λ.π. β) Δεληγιώργη και Τσαμαδού 78, Πειραιάς, νεοκλασικό κτίριο ( ΚΤΙΡΙΟ 2) μεταπτυχιακών σπουδών. γ) Δεληγιώργη 107, Πειραιάς. Εργαστήρια Τμήματος (ΚΤΙΡΙΟ 3) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, εργαστήρια. δ) Ζέας και Τσαμαδού 78, Πειραιάς. Νεοκλασικό κτίριο (σίτιση (ΚΤΙΡΙΟ 4 ) φοιτητών). ε) ρόπο α β 150 και Βας. Γεωργίου, Πειραιάς (ΚΤΙΡΙΟ 5) ζ) Ζέας 80 82, Πειραιάς. Γραμματείες και γραφεία καθηγητών. (ΚΤΙΡΙΟ 7) η) Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Πειραιάς. Γραφεία μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ). θ) Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. (ΚΤΙΡΙΟ 8) (ΚΤΙΡΙΟ 9) 3.11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κάθε κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει την βασική υποδομή των Η/Μ εγκαταστάσεων και υδραυλικών, η συντήρηση και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 13

14 1. Θέρμανση - Κλιματισμός Αερισμός. 2. Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα πυρασφάλειας και HALLON. 3. Πυρανίχνευση και φορητά μέσα πυρόσβεσης. 4. Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. 5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμός κίνηση υποσταθμός. 6. Κλιματιστικά μηχανήματα (Split), άλλες τοπικές κλιματιστικές μονάδες και αντλίες θερμότητας. Τα ανωτέρω συστήματα αναφέρονται συνοπτικά για κάθε κτίριο. ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ) Η εγκατάσταση ψύξεως αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα και εξαρτήματα για την παραγωγή και κυκλοφορία του ψυχρού νερού. 1.1 Δύο (2) ψυκτικά συγκροτήματα υδρόψυκτα αποτελούμενα από τον συμπυκνωτή τους, συμπιεστή τους και εξατμιστή τους με ψυκτική απόδοση 550 RT (ψυκτικούς τόνους) συνολικά. 1.2 Ηλεκτρικοί πίνακες ενσωματωμένους σε κάθε συγκρότημα κινήσεως, λειτουργίας και ασφαλείας των μηχανημάτων μετά των απαραίτητων οργάνων λειτουργίας ελέγχου και ασφαλείας. 1.3 Πίνακας αντλιών κυκλοφορητών νερού (πύργου ψύξεως κρύου νερού λεβήτων κλάδων δικτύου). Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 135 M3 / h H = 8 M Τρία (3) ταμ. Παροχή Q = 170 M3 / h H = 21 M Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 60 M3 / h H = 2,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 173 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 46 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 33 M3 / h H = 6 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 121 M3 / h H = 1,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 90 M3 / h H = 6,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 71 M3 / h H = 10 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 24 M3 / h H = 5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 16 M3 / h H = 3 M 1.4 Δύο πύργοι ψύξεως 300 (ψυκτικούς τόνους έκαστος) και ανεμιστήρες με μοτέρ ισχύος 4 x 9,2 KW. 1.5 Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Είναι εγκατεστημένες 29 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δύο τύπων. Οι 13 κλιματιστικές μονάδες παρέχουν μόνο κλιματιζόμενο αέρα. Οι υπόλοιπες 16 μονάδες είναι τύπου AHU, δηλαδή με ανακυκλοφορία του αέρα. 14

15 1.6 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan coil unit), τοποθετημένες σε διαφόρους χώρους του κτιρίου συνολικά 279 τεμ. Απόδοσης 200, 300, 400, 600, και 800 c.f.m. 1.7 Αερισμός Ο αερισμός του κτιρίου γίνεται μέσω 26 τεμ. Ανεμιστήρων τύπου fansection. 1.8 Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας και δίκτυα σωληνώσεων. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού νερού συγκροτούνται όπως από τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν. Τους συλλέκτες προσαγωγής και απαγωγής αντλιών, βάνες, βαλβίδες ρόπο α βία κλπ, διανέμεται το νερό προς τις κλιματιστικές μονάδες του κτιρίου που εξυπηρετούν αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, χώρους διακίνησης και παραμονής προσώπων (διάδρομοι, ρόπο ). Επίσης προς τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες που εξυπηρετούν γραφεία, διαδρόμους και χώρους αναμονής. Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας αποκαθιστά τις κανονικές συνθήκες του κλιματιζόμενου αέρα που παρέχεται από τις κλιματιστικές μονάδες μέσω των δύο ηλεκτρονικών κεντρικών πινάκων, τρίοδων βαλβίδων στην είσοδο νερού στις μονάδες και μέσω ηλεκτροκίνητων Dampers και υγραντήρων στις μονάδες. 1.9 Αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα. Α) Κλιματιστικά μηχανήματα που εξυπηρετούν το κεντρικό σύστημα του ΚΕΝΤΡΟΥ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Β) Δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα τύπου αντλίας (θέρμανσης ψύξης) , , BTU / H στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γ) Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου αντλίας (ψύξης θέρμανσης αερισμός ) στον συμβουλευτικό σταθμό. Δ) Επτά (7) αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου δωματίου σε διάφορους χώρους και κάθε αυτόνομο μηχάνημα εγκατεστημένο μετά την υπογραφή της σύμβασης ε) Οκτώ (8) κλιματιστικά συστήματα στις αίθουσες 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 των διατμηματικών εργαστηρίων και στους χώρους των αμφιθεάτρων 001, 002 και αίθουσα συνεδρίων, ψυκτικής ισχύος (RT=57 τύπου κασέτας οροφής) προσαρμοζόμενα στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού. Στ) Τέσσερις (4) επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες στο χώρο κεντρικών συστημάτων του Τμήματος Μηχανοργάνωσης ζ) Τρεις κλιματιστικές μονάδες (μια επιδαπέδια, 2 επιτοίχιες) στο χώρο κεντρικών συστημάτων δικτύων γραφ ΓΕΝΙΚΑ: α) Το δίκτυο κλιματισμού αποτελείται από τους κάτωθι κλάδους: Κλάδος Α (Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ορόφων). Κλάδος Β (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων Α και Β ορόφων. 15

16 Κλάδος Γ (Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές και τοπικές κλιματιστικές μονάδες ισογείου και υπογείων). Κλάδος Δ (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές, αίθουσες τελετών και υπάρχοντος μεγάλου αμφιθεάτρου. Κλάδος Ε (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων ισογείου, για την ψύξη και θέρμανση με τους συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού με τις βάνες τους. Β) Έδρανα (κουζινέτα) πλήρη δηλαδή φωλεά, ρουλεμάν περιστροφής, ηλεκτροκινητήρων και αντλιών. Γ) Μανόμετρα, θερμόμετρα, βαλβίδες ρόπο α βία, φίλτρα νερού, ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, σφαιρικοί κρουνοί κλπ. Εξαρτήματα του ολοκληρωμένου δικτύου όπως έχει κατασκευασθεί και φαίνεται από τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια. Δ) Κεντρική κλιματιστική συσκευή δύο στοιχείων αποτελείται από τα κάτωθι: Κέλυφος με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων. Ανεμιστήρες Θερμαντικό και ψυκτικό υλικό Φίλτρο Υγραντήρα με μπέκ εκτόξευσης νερού. Ηλεκτροκινητήρα Σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Στόμια αναρρόφησης και απόρριψης αέρα. Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού που αποτελούνται ως κάτωθι: Δύο χειροκίνητες βάνες για κάθε στοιχείο. Μία χειροκίνητη βάνα για τον υγραντήρα. Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας για κάθε στοιχείο. Μία δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF για τον υγραντήρα. Ένα θερμοστάτη προοδευτικής λειτουργίας για τον έλεγχο των δύο τριόδων βαλβίδων. Ένα υγροστάτη για τη δίοδη βαλβίδα του υγραντήρα. Ένα βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα που ανοίγει τα τάμπερ των στομίων απορρόφησης νωπού αέρα. Ένα πίνακα αυτοματισμού που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιέχει όλα τα όργανα και εξαρτήματα αυτοματισμού για τη λειτουργία της μονάδος. Ε) Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού τοπικών κλιματιστικών μονάδων. Στοιχείο θερμού ψυχρού νερού/ Φίλτρο Ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρος μετά του ηλεκτροκινητήρα και των εδράνων περιστροφής του. 16

17 Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF με θερμοστάτη βολβού για την αυτόματη μεταλλαγή από χειμώνα σε θέρος και αντίστροφα. Ένας θερμοστάτης τύπου αεραγωγού με χειριστήριο για τη ρύθμιση. Ένας διακόπτης τριών ταχυτήτων σε θέση εντός - εκτός για τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Δύο βάνες χειροκίνητες για το δίκτυο του νερού. Στ) Ανεμιστήρες Κάθε ανεμιστήρας είναι φυγόκεντρος και μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα αποτελούν ένα συγκρότημα. Τα επιμέρους εξαρτήματα είναι: Κέλυφος Πτερωτή Άξονα με έδρανα Ηλεκτροκινητήρες Σύστημα μετάδοσης της κίνησης με ρύθμιση τανύσεως ιμάντος. Η) Ανεμιστήρες (Fan section) Είναι ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης μέσα σε κέλυφος και χρησιμοποιούνται για την προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και αποτελούνται από τα εξής μέρη: Κέλυφος Ανεμιστήρας Ηλεκτροκινητήρας Σύστημα μετάδοσης της κίνησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αποτελείται: Από τρεις (3) λέβητες χαλύβδινους θερμικής απόδοσης Kcal / h έκαστος. Από τρεις (3) καυστήρες παροχής Kgr / h έκαστος. Διπλής ενέργειας (φυσικού αερίου ή πετρελαίου). Από το δοχείο διαστολής (ανοικτού τύπου). Από δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου υπέργειες κυλινδρικές χωρητικότητας περίπου λίτρων έκαστη. Μετά του ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής πετρελαίου, σωληνώσεων, διακοπτών και την διανομή πετρελαίου στους καυστήρες. Από τις δύο (2) ειδικές κατασκευές καπέλα των καπνοδόχων. Ο αυτοματισμός του λεβητοστασίου αποτελείται από το θερμοστάτη ασφαλείας για κάθε λέβητα. Από τρεις θερμοστάτες στον συλλέκτη του ζεστού νερού για την περιοδική λειτουργία των καυστήρων. Συντήρηση και έλεγχος εσωτερικού δικτύου κυκλώματος αερίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17

18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ κατάστασης πυρανίχνευσης Αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα: Σύστημα ανίχνευσης μέσω ανιχνευτών καπνού (γραφεία αίθουσες διδασκαλίας εργαστήρια) και ανιχνευτών θερμοδιαφορικών (γκαράζ-λεβητοστάσιο), διατεταγμένων σε 45 ζώνες όπως φαίνονται από τα σχέδια. Σύστημα αναγγελίας που περιλαμβάνει φωτεινά σήματα και σειρήνες καθώς και μπουτόν κατανεμημένα σε αντιστοιχία με τις ζώνες ανίχνευσης, όπως επίσης και περιοδικώς αναβοσβενυμμένη σήμανση επί εκάστου ανιχνευτού χώρου άνω της εισόδου του. Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης και αναγγελίας 78 ζωνών περιλαμβάνουν φωτεινές σηματοδοτήσεις αντιστοιχούσες σε κάθε ζώνη ανιχνευτών. Επίσης περιλαμβάνει σύστημα αυτοελέγχου όλων των ζωνών, τροφοδοτικό και συστοιχία συσσωρευτών και διακόπτες αναστολής, καθώς επίσης και επαναφορά του συστήματος σε θέση ισορροπίας. 3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLERS (Καταιωνιστήρων) και πυροσβεστικών αντλιών Συγκρότηση της εγκατάστασης του υδροδοτικού συστήματος: Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, το οποίο αναρροφά από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης. Παροχής 90 M3 / h με Μ.Υ. 70 Μ.Υ.Σ. συνολικής ισχύος 83 ΗP, πίεσης λειτουργίας 10 Ατμ. Με πιεστικό δοχείο 750 λίτρα. Αποτελείται από δύο αντλίες με ηλεκτροκινητήρα 40 HP/380 Δ2960 στρ/min. Και μία αντλία συμπλήρωσης διαρροών jockey με κινητήρα 3 HP/380 Δ/1400 στρ / min. Επίσης στο ενιαίο συγκρότημα περιλαμβάνεται και ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και αυτομάτου λειτουργίας όλου του συγκροτήματος μέσω ρόπο α βί πρεσοστατών. Δίκτυο σωληνώσεων από το αντλητικό συγκρότημα προς τους καταιωνιστήρες και πυροσβεστικές φωλιές και όπως φαίνονται από τα σχέδια της εγκατάστασης. Δίκρουνα σύνδεσης οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί των οδών και τις εισόδους Τσαμαδού και Καραολή Δημητρίου. Υπάρχουν εγκατεστημένες 47 πυροσβεστικές φωλεές με τις μάνικες και αντίστοιχους αυλούς. 320 ανιχνευτές καπνού. 170 θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές. 195 φωτεινοί επαναλήπτες. 49 μπουτόν συναγερμού. 26 φώτα αναβοσβενυμμένα 25 σειρήνες ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. 18

19 Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Δίκτυο υδρεύσεως αποχετεύσεως (όμβρια, λύματα) Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα: Αντλητικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος μετά του δικτύου του. Συγκρότημα αποσκλήρυνσης νερού. Αντλητικό συγκρότημα άντλησης λυμάτων. Σύστημα αντλιών αποχέτευσης μηχανοστασίου. Αντλίες. Ψύκτες πόσιμο νερού. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Χώροι υγιεινής (λεκάνες νιπτήρες και λοιπές κατασκευές των χώρων αυτών ). Το αντλητικό πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος Είναι συνολικής ισχύος 63 HP χωρητικότητας 6000 LT, πιέσεως λειτουργίας 12 ATU, πίεσης δοκιμής 15 ATU, παροχής 60Μ3 / Η, υπό Μ. Ύψος 70 ΜΥ. Αποτελούμενο από τα κάτωθι επί μέρους τμήματα : Δύο τεμάχια αντλίες, παροχής L/min ισχύ P1=24,1 ΚW, P2=22 ΚW/300 HP/380 Δ. Δύο δοχεία πιεστικά, κυλινδρικά κατακόρυφα, χωρητικότητας 3000 LT έκαστο σε ενιαίο συγκρότημα 6000 LT. Τον ηλεκτρικό πίνακα. Τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών που συνδέονται με τους αντίστοιχους κοινούς συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. Υπάρχουν οι αντίστοιχες βάνες απομόνωσης στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη βαλβίδες ρόπο α βία και φίλτρα, παροχές ρευματοδοτήσεις και λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αυτόματο Δίδυμο Ογκομετρικό σύστημα αποσκλήρυνσης νερού Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως τα παρακάτω : Πίεση λειτουργίας min 2 atm - max 7 atm. Ελάχιστη παροχή 2,1 m3 / h. Θερμοκρασία λειτουργίας min 40o C max 50o C. Αδιάλειπτη τάση λειτουργίας 220 VAC / 50 ΗΖ. Ο κάδος του αλατιού πρέπει να καθαρίζεται το ελάχιστο κάθε τρεις μήνες. Το νερό εισόδου στο σύστημα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παρουσία αέρα και θολότητας. Το σύστημα αποτελείται από δύο εμβαπτιζόμενες αντλίες ακαθάρτων (η μία εφεδρική της άλλης), ισχύος 2 HP 2800 στρ/min/380 V παροχής 15 m3 / h με Μ.Υ. 5 Μ.Υ.Σ. Οι ως άνω 19

20 αντλίες τροφοδοτούνται ηλεκτρικώς μέσω πίνακα αυτομάτου εναλλαγής λειτουργίας και ελέγχονται από τρία φλοτέρ στάθμης (κάτω άνω συναγερμού). Στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχουν ένας διακόπτης για κάθε αντλία με θέση «Αυτόματο χειροκίνητο» και διακόπτης «Test». Στο Λεβητοστάσιο-Μηχανοστάσιο υπάρχει φρεάτιο λυμάτων και αντλία άντλησης των λυμάτων. Αντλίες Drainage Οι αντλίες αυτές που βρίσκονται στα δύο φρεάτια αποστράγγισης του δικτύου από στραγγιστικών έργων της θεμελίωσης είναι του ιδίου τύπου με τις αντλίες ακαθάρτων του μηχανοστασίου. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Είναι αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών με φωτοκύτταρο στα W.C. του κτιριακού συγκροτήματος. Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Τεμάχια 38 α) 20 lt 100 W 7 β) 60 lt 3KW 25 γ) 80 lt 4KW ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ο υποσταθμός περιλαμβάνει συγκρότημα 4 κυψελών (οι κυψέλες άφιξης και μέτρησης αποτελούν ενιαίο σύνολο). Κυψέλη άφιξης με αποζεύκτη φορτίου 24 KV, 400 A. Τμήμα μέτρησης με 2Μ / Σ τάσης 20 KV / 11o V, με βολτόμετρο και 3 Μ / Σ έντασης με 3 αμπερόμετρα. Δύο κυψέλες αναχώρησης προς τους μετασχηματιστές με ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου 24 KV / 400 A με ασφάλειες Μ.Τ. 25 Α. Σε ανεξάρτητους χώρους τροφοδοτούνται από τις κυψέλες αναχώρησης δύο μετασχηματιστές ισχύος 800 KVA και τάσεως 20 KV / 0,4 KV, ψύξη με έλαιο, πλήρες οργάνων προστασίας, ήτοι αφυγραντήρα BUCITHOLTZ, θερμόμετρο δύο επαφών. Ο Γενικός πίνακας χαμηλής τάσεως που τροφοδοτείται από του μετασχηματιστές μέσω δύο αυτομάτων διακοπτών φορτίου 3 x 600 A, που βρίσκεται στον αντίστοιχο χώρο του Ηλεκτροστασίου. Από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης τροφοδοτούνται όλοι οι πίνακες φωτισμού και κινήσεως του κτιρίου. Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας πίνακας φωτισμού από τον οποίο τροφοδοτούνται υποπίνακες για την εξυπηρέτηση μιας ομάδας ή ενός συγκεκριμένου χώρου. Επίσης υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πίνακες κινήσεως. Στο χώρο του Γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως για τη διόρθωση του ρόπο α βί ισχύος, έχει εγκατασταθεί συγκρότημα ψυκτικών συνολικής ισχύος 150 KVAR σε δύο πίνακες, εκ των οποίων 100 KVAR με αυτόματη ρύθμιση ζεύξης απόζευξης αναλόγως αναγκών. Οι γειώσεις προστασίας, λειτουργίας. Εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο ιονισμού. 20

21 Υπάρχουν τοποθετημένοι 90 κύριοι πίνακες-υποπίνακες φωτισμού-κίνησης και (Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες από τα κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων). Στους πίνακες φωτισμού αμφιθεάτρων με τον ανιχνευτή κίνησης πρόσθετης κατανάλωσης για την ρύθμιση του φωτισμού των καθώς και τις ηλεκτρικές οθόνες. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 315 KVA / 50 HZ 1500 Σ.Α./ min με συν Φ. 0,8 τάσεως 230/400 V. Αποτελείται από τον πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτος την ηλεκτρογεννήτρια, τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου και χειρισμού, τον συσσωρευτή, το δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου. Σύστημα U.P.S ( UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ) και τοποθέτηση UPS στο κτίριο. Το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τριφασικό ισχύος 10 KVA. Επίσης τα επιπλέον που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν μετά την λήξη της εγγύησης. (1. Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room), τύπου ΑΒΒ τριφασικό 12 KVA- 2. Δύο UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου ΑΒΒ ORAION 6KVA - 3.Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου APC 6KVA. -4 Ένα UPS αίθουσα 010 ισόγειο, τύπου APC 6KVA). Εξωτερικός περιμετρικός φωτισμός. Πίνακας ηλεκτρικός. 19 λαμπτήρες φωτισμού σε ιστούς. 4 προβολείς ( Watt συν ένας Watt ). ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Αντλίες θερμότητας (Heat Pump) αέρος-νερού, εργοστάσιου «ρόπο α β Α.Β.Ε» 80 RT. 2 Κλιματιστικές μονάδες παροχής CFM τεμ Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής CFM τεμ κλιματιστικές μονάδες οριζόντιας διάταξης χαμηλού ύψους και παροχής εκάστη CFM. 5 Ανεμιστήρας εξαερισμού διπλής αναρροφήσεως παροχής CFM ΤΕΜ. 1 6 Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος τροφοδότησης των αντλιών (Heat-Pump) και των λοιπών μονάδων. 7 Το σύστημα σωληνώσεων μετά των αντλιών, διακοπτών, δοχείο διαστολής, αυτόματο σύστημα πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής και των λοιπών διατάξεων ασφαλείας και ελέγχου. Επίσης το δίκτυο προσαγωγής του αέρα ευρισκόμενο εντός της ψευδοροφής των ορόφων Γ, Δ, Ε του κτιρίου. Το ανωτέρω σύστημα θα ελέγχεται και θα συντηρείται με την έναρξη της θερινής περιόδου, έλεγχος στάθμης λαδιών, ψυκτικού υγρού, ηλεκτρικών διατάξεων, πιέσεων των συμπιεστών, θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου του ψυχρού ύδατος, καθώς και της θερμοκρασίας του παρεχόμενου κλιματιζόμενου αέρος και 21

22 της ποσότητας. Επίσης των μονάδων οροφής, φίλτρα κλπ. Στο τέλος της θερινής περιόδου θα γίνεται η προετοιμασία για την θερινή περίοδο. 8 Για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ισχύουν οι γενικοί όροι συντήρησης και όπου δεν περιγράφονται η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα βιβλία συντήρησης των ειδικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα μετά από τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού ή του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου. ΚΤΙΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δεληγιώργη 107 & ΚΤΙΡΙΟ 2 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δεληγιώργη & Τσαμαδού 78 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Για τον κλιματισμό και την θέρμανση των κτιρίων χρησιμοποιούνται μονάδες άμεσου εκτονώσεως «ρόπο α β» σειράς FAWH. Για το κτίριο των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, 9 εξωτερικές μονάδες και 9 κλιματιστικές μονάδες ψευδοροφής ρόπο α. Για το νεοκλασικό κτίριο μεταπτυχιακών σπουδών, 4 εξωτερικές μονάδες και 4 κλιματιστικές μονάδες ρόπο α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ηλεκτρικός υποσταθμός 400 KVA. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 60 KVA. Ηλεκτρικό δίκτυο αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα χαμηλής τάσης, τον γενικό πίνακα ανάγκης 4 υποπίνακες του κτιρίου των εργαστηρίων και 8 υποπίνακες του γενικού πίνακα ανάγκης για το ίδιο κτίριο. τον γενικό πίνακα του νεοκλασικού κτιρίου που τροφοδοτεί 6 υποπίνακες. το δίκτυο τροφοδότησης υποπινάκων. τα δευτερεύοντα κτίρια. τα φωτιστικά σώματα. τον εφεδρικό φωτισμό. τον φωτισμό ασφαλείας. τους ρευματοδότες. τον εξωτερικό φωτισμό. Ο εορταστικός φωτισμός (αφορά και τα τρία κτίρια επί των οδών Δεληγιώργη Τσαμαδού Ζέας). 22

23 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (ΚΟΜΠΑΚΤ) 7,5 KW, 11 BAR. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONORAIL Εγκατεστημένη στον χώρο των εργαστηρίων αναρτημένη σε σιδηροτροχιές οροφής δυνατότητας μεταφοράς φορτίο 0,5 tn. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. Για την παραγωγή ζεστού νερού, λέβητας Kcal. Boiler 500 lt. Εγκατάσταση ψυχρού νερού. Εγκατάσταση θερμού νερού. Αντλία αποχέτευσης ακάθαρτων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες συνδεδεμένες με το Η/Ζ ένα jockey pump, το πιεστικό δοχείο και τις πυροσβεστικές φωλιές. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους χώρους λεβητοστασίου, δεξαμενή καύσιμου, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, χώρος ΓΠΧΤ, χώρος Μ/Σ και χώρος Μ/Τ στους διαδρόμους και στα κλιμακοστάσια. Πίνακας 15 ζωνών, ανιχνευτής θερμοδιαφορικός στο λεβητοστάσιο, στην δεξαμενή και Η/Ζ. Ανιχνευτής ιονισμού στους υπόλοιπους χώρους. Φορητοί πυροσβεστήρες 6 κιλών κόνεως, 12 κιλών κόνεως και 6 κιλών CO2. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού με μπουτόν ηχητικές και οπτικές συσκευές συναγερμού. Σύστημα κατάσβεσης με CO2 στους χώρους των κυψελών, των πεδίων του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης, στο χώρο του μετασχηματιστή με δύο φιάλες 45 κιλών και ένα ακροφύσιο στο χώρο του πεδίο Μέσης Τάσης με δύο φιάλες των 30 κιλών και ένα ακροφύσιο το σύστημα διασυνδέσεως με τον πίνακα επιτήρησης. ΚΤΙΡΙΟ 5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ρόπο α β 150 ΚΑΙ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΥΔΡΕΥΣΗ. Περιλαμβάνει: Δίκτυο διανομής νερού Εγκατάσταση παρασκευής ζεστού νερού. Λέβητας ΚCAL/H Δίκτυο διανομής ζεστού νερού. Δεξαμενή νερού πιεστικό δοχείο. Είδη κρουνοποιίας. 23

24 3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής. Εγκατάσταση αποστράγγισης του υπογείου. Δίκτυο απορροής των όμβριων υδάτων. Είδη υγιεινής. 3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο. Δεξαμενή πυρόσβεσης 20m3 Πυροσβεστικό συγκρότημα. Υδροδοτικό δίκτυο. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με CO2 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς-χειροκίνητου συναγερμού. Φορητοί πυροσβεστήρες. 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση φωτισμού. Εγκατάσταση ρευματοδοτών και κίνησης. Δίκτυο διανομής-πίνακες (Γενικός πίνακας Χ. Τ. 268,8 KVA ).Γειώσεις. Εφεδρικός φωτισμός. Φωτισμός ασφαλείας. Εορταστικός φωτισμός. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (55ΚVA) Ισόγειο χώρος δικτύων : UPS τύπου APC 3 KVA 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Περιλαμβάνει: Κλιματιστικές συσκευές (τεμ.46) ολικού φορτίου KCAL/H. Αντλίες θερμότητας (τεμ.7) KCAL/H Ψυκτικά δίκτυα. Δίκτυα αεραγωγών. Στόμια. Θέρμανση, δίκτυο,λέβητας, δεξαμενή,σώματα Εξαερισμός, δίκτυα, εξαεριστήρες. Ισόγειο χώρος δικτύων : δύο επίτοιχες μονάδες κλιματισμού ΚΤΙΡΙΟ 8 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΑΣ Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων-λυμάτων). Περιλαμβάνει έλεγχο συντήρηση και επισκευή απάντων των σωληνώσεων εμφανών, υπογείων ή 24

25 εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κ.λ.π. Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχετεύσεως και αποχετεύσεως, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. 2. Το δίκτυο φωτισμού και κινήσεως καθώς και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. 3. Τις φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) και την φιάλη πυρόσβεσης (φούσκα) πάνω από τον λέβητα. 4. Τα υπάρχοντα αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τεμ Το δίκτυο θέρμανσης που περιλαμβάνει τον λέβητα, καυστήρα, δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, θερμαντικά σώματα, δεξαμενή πετρελαίου, σωλήνες ασφαλείας, καμινάδα κ.λ.π. 6. Ο υπάρχων μηχανισμός λειτουργίας εισόδου στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. 7. Ο φωτισμός ασφαλείας. 8. Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τεμ 3. ΚΤΙΡΙΟ 4 H/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Τσαμαδού Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων ). 2. Συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 3. Εξοπλισμός κουζίνας εστιατορίου 4. Δίκτυο θέρμανσης και ζεστού νερού ΚΤΙΡΙΟ 9 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 126. Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων) : περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή των σωληνώσεων, εμφανών, υπογείων ή εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κλπ ). Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχής, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. Δίκτυο φωτισμού και κινήσεως και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. Φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) Κλιματιστικό σύστημα (περσίδες αεραγωγών, μονάδες κλιματισμού αντλίες κλπ. ). Δίκτυο πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει : ανιχνευτές, καλωδιώσεις, πίνακα πυρανίχνευσης, κλπ. Φωτισμός ασφαλείας Δίκτυο τηλεφώνων και DATA (δομημένη καλωδίωση, τα κανάλια κλπ) Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας ( UPS ) Μονάδες κλιματισμού τεμ. 8 ψυκτικής ισχύος 36,5 Rt (ψυκτικών τόνων ). 25

26 ΚΤΙΡΙΟ 10 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21. Ύδρευση. Περιλαμβάνει δίκτυο διανομής νερού σε όλους τους ορόφους του κτιρίου Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων. Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής, εγκατάσταση με αντλίες αποστράγγισης ομβρίων στον ακάλυπτο χώρο. Δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων. Χώρος WC (Είδη Υγιεινής). Πυροπροστασία - Πυρόσβεση. Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο, Δεξαμενή πυρόσβεσης, Πυροσβεστικό συγκρότημα, Υδροδοτικό σύστημα, Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς χειροκίνητου, συναγερμού Φορητοί πυροσβεστήρες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις φωτισμού, εγκαταστάσεις ρευματοδοτών και κίνησης, Δίκτυο διανομής - Πίνακες (Γενικός Πίνακας Χ.Τ. Γειώσεις) Εφεδρικός φωτισμός, φωτισμός ασφαλείας, UPS ). Εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού Περιλαμβάνει: κλιματιστικά συστήματα τεμάχια 14 (κάθε σύστημα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και τις εσωτερικές μονάδες αυτής) και ψυκτικής ισχύος περίπου 200 Rt (ψυκτικών τόνων). ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Μέρος ΙΙ. Εργασίες συντήρησης 3.11 Εργασίες Συντήρησης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο προς συντήρηση εξοπλισμός ανά κτίριο αναφέρεται στο Μέρος 1 του παρόντος τεύχους. Οι εργασίες συντήρησης ανά είδος εξοπλισμού έχουν ως ακολούθως : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Φυγόκεντροι Ψύκτες Προβλεπόμενη συχνότητα εργασίας : μια φορά κατά την διάρκεια της σύμβασης Εργασίες : Για την συντήρηση των εγκατεστημένων ψυκτών πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται: Δειγματοληψία ψυκτελαίου προς έλεγχο περιεκτικότητας υγρασίας, μετάλλων, οξέως. Αλλαγή ψυκτελαίου και φίλτρο λαδιού. 26

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 31/10/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & ημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 31-10-2014 Αριθμ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45ΨΩ469Η25-ΜΙΔ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 19-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 20/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 30-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 20144184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9317 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721612 2015-04-22

15PROC002721612 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΒΜΗ6469Η25-Η3Ω Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 22-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 03/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΦ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΙ7469Η25-9 Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-12 - 2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/12/2012 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 8367 Fax: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα