ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Τηλ: , 2239 Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. του Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA", 5. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», 7. Το Π.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 10. Το άρθρου 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ), 11. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 13. του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 14. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα, 15. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) που αφορά δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, 2

3 16. Του Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 17. Του Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 18. Του Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 20. ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 21. Με αριθμ. πρωτ. Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική πράξη διορισμού του καθηγητή Νικόλαου Γεωργόπουλου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 22.Την από Απόφαση Συγκλήτου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, 23.Την αριθμ. Πρωτ.: / Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23%. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, στις 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα 306, 3 ος όροφος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου: Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Β) Άμεση επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. 3

4 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει εμπειρία συντήρησης και λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων (BMS, PLC κλπ) σε ένα τουλάχιστον αντίστοιχου μεγέθους έργο συντήρησης εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. 2. Ο επιβλέπων μηχανικός (μηχανικός εγκατάστασης) θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τουλάχιστον 10ετη εμπειρία σε παρόμοια έργα συντήρησης και κατασκευών. 3. Οι τεχνικοί (υδραυλικός με ειδίκευση στη ψύξη, ηλεκτρολόγος) θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών καθώς επίσης να δεσμεύονται είτε με σύμβαση εργασίας είτε με συμφωνητικό για το συγκεκριμένο έργο. Τα ανωτέρω προσόντα αποδεικνύονται με την κατάθεση συμβάσεων έργων και εργασίας. 4

5 1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα μμ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, , Πειραιάς. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς από το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Πρωτοκόλλου γρ. 414, 4 ος ορ.) Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Φωτεινή Παραγυιού και η κα Αικατερίνη Γιαννάκη (τηλ , φαξ ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου και υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Στο ένα από τα δύο γράφεται σε κάθε σελίδα η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Παράλληλα κατατίθεται προς διευκόλυνση της αξιολόγησης αντίγραφο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή/και Microsoft Excel. Ειδικότερα, οι πίνακες με τις τιμές θα είναι σε μορφή Microsoft Excel. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 5

6 Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Oι προσφορές θα πρέπει να φέρουν κατά φύλλο σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο (οι πίνακες με τις τιμές θα πρέπει είναι στο πρόγραμμα Excel). Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τις κατηγορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», της παρούσης διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό Ποσό Φ.Π.Α Τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το 6

7 χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται από τον διαγωνιζόμενο. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 2.5 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΜΤΠΥ, Χαρτόσημο, ΟΓΑ κλπ), ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 7

8 εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: (1) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγιστούν. (2) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγίζονται. (3) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και διαβιβάζει στο Αρμόδιο Διοικούν Όργανο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. (4) Στην συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον συμμετέχοντα ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανα κατηγορία (Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και (Β) την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή ενώ θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 8

9 1) Η χαμηλότερη τιμή. 2) Η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν μόνο ανάδοχο και για τις δύο κατηγορίες (Α) και (Β). Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή αν αυτό δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από μια προσφορών με την ίδια τιμή, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντας που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους διαγωνιζόμενους μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη διαδικασία και μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 9

10 3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Η διαπίστωση της συμφωνίας ή ασυμφωνίας των προσφορών, με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. 3.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ.118/07 στοιχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Πανεπιστήμιο από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με βάση την οποία συμμετείχε ο τελευταίος στον διαγωνισμό. Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε τέλος δεδουλευμένου διμήνου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.118/07, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 10

11 β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε. ) 1. Το τελευταίο καταστατικό και 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο (Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ 2,4%, επιπλέον κράτηση 0,25% υπέρ Δημοσίου σε περίπτωση προμήθειας αγαθών), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/07 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. Tο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 5. Tο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωσή της, μετά από έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη της σύμβασης. 6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου την ορισμένη από την παρούσα Διακήρυξη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας βίας (έκτακτων περιστατικών, καταστροφών κλπ) το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά από σχετική ανακοίνωση δίχως επανάληψη της διαδικασίας. 7. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πανεπιστημίου. 11

12 8. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 12

13 Ανήκει στην Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 : Λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μέρος I. Υπάρχον εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Τεχνικές μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων Προδιαγραφές 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων (Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών) των κτιρίων του Πανεπιστημίου αφορά τα παρακάτω κτίρια : α) Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας, ( ΚΤΙΡΙΟ 1) αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λ.π. β) Δεληγιώργη και Τσαμαδού 78, Πειραιάς, νεοκλασικό κτίριο ( ΚΤΙΡΙΟ 2) μεταπτυχιακών σπουδών. γ) Δεληγιώργη 107, Πειραιάς. Εργαστήρια Τμήματος (ΚΤΙΡΙΟ 3) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, εργαστήρια. δ) Ζέας και Τσαμαδού 78, Πειραιάς. Νεοκλασικό κτίριο (σίτιση (ΚΤΙΡΙΟ 4 ) φοιτητών). ε) ρόπο α β 150 και Βας. Γεωργίου, Πειραιάς (ΚΤΙΡΙΟ 5) ζ) Ζέας 80 82, Πειραιάς. Γραμματείες και γραφεία καθηγητών. (ΚΤΙΡΙΟ 7) η) Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Πειραιάς. Γραφεία μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ). θ) Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. (ΚΤΙΡΙΟ 8) (ΚΤΙΡΙΟ 9) 3.11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κάθε κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει την βασική υποδομή των Η/Μ εγκαταστάσεων και υδραυλικών, η συντήρηση και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 13

14 1. Θέρμανση - Κλιματισμός Αερισμός. 2. Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα πυρασφάλειας και HALLON. 3. Πυρανίχνευση και φορητά μέσα πυρόσβεσης. 4. Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. 5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμός κίνηση υποσταθμός. 6. Κλιματιστικά μηχανήματα (Split), άλλες τοπικές κλιματιστικές μονάδες και αντλίες θερμότητας. Τα ανωτέρω συστήματα αναφέρονται συνοπτικά για κάθε κτίριο. ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ) Η εγκατάσταση ψύξεως αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα και εξαρτήματα για την παραγωγή και κυκλοφορία του ψυχρού νερού. 1.1 Δύο (2) ψυκτικά συγκροτήματα υδρόψυκτα αποτελούμενα από τον συμπυκνωτή τους, συμπιεστή τους και εξατμιστή τους με ψυκτική απόδοση 550 RT (ψυκτικούς τόνους) συνολικά. 1.2 Ηλεκτρικοί πίνακες ενσωματωμένους σε κάθε συγκρότημα κινήσεως, λειτουργίας και ασφαλείας των μηχανημάτων μετά των απαραίτητων οργάνων λειτουργίας ελέγχου και ασφαλείας. 1.3 Πίνακας αντλιών κυκλοφορητών νερού (πύργου ψύξεως κρύου νερού λεβήτων κλάδων δικτύου). Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 135 M3 / h H = 8 M Τρία (3) ταμ. Παροχή Q = 170 M3 / h H = 21 M Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 60 M3 / h H = 2,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 173 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 46 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 33 M3 / h H = 6 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 121 M3 / h H = 1,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 90 M3 / h H = 6,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 71 M3 / h H = 10 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 24 M3 / h H = 5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 16 M3 / h H = 3 M 1.4 Δύο πύργοι ψύξεως 300 (ψυκτικούς τόνους έκαστος) και ανεμιστήρες με μοτέρ ισχύος 4 x 9,2 KW. 1.5 Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Είναι εγκατεστημένες 29 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δύο τύπων. Οι 13 κλιματιστικές μονάδες παρέχουν μόνο κλιματιζόμενο αέρα. Οι υπόλοιπες 16 μονάδες είναι τύπου AHU, δηλαδή με ανακυκλοφορία του αέρα. 14

15 1.6 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan coil unit), τοποθετημένες σε διαφόρους χώρους του κτιρίου συνολικά 279 τεμ. Απόδοσης 200, 300, 400, 600, και 800 c.f.m. 1.7 Αερισμός Ο αερισμός του κτιρίου γίνεται μέσω 26 τεμ. Ανεμιστήρων τύπου fansection. 1.8 Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας και δίκτυα σωληνώσεων. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού νερού συγκροτούνται όπως από τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν. Τους συλλέκτες προσαγωγής και απαγωγής αντλιών, βάνες, βαλβίδες ρόπο α βία κλπ, διανέμεται το νερό προς τις κλιματιστικές μονάδες του κτιρίου που εξυπηρετούν αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, χώρους διακίνησης και παραμονής προσώπων (διάδρομοι, ρόπο ). Επίσης προς τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες που εξυπηρετούν γραφεία, διαδρόμους και χώρους αναμονής. Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας αποκαθιστά τις κανονικές συνθήκες του κλιματιζόμενου αέρα που παρέχεται από τις κλιματιστικές μονάδες μέσω των δύο ηλεκτρονικών κεντρικών πινάκων, τρίοδων βαλβίδων στην είσοδο νερού στις μονάδες και μέσω ηλεκτροκίνητων Dampers και υγραντήρων στις μονάδες. 1.9 Αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα. Α) Κλιματιστικά μηχανήματα που εξυπηρετούν το κεντρικό σύστημα του ΚΕΝΤΡΟΥ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Β) Δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα τύπου αντλίας (θέρμανσης ψύξης) , , BTU / H στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γ) Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου αντλίας (ψύξης θέρμανσης αερισμός ) στον συμβουλευτικό σταθμό. Δ) Επτά (7) αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου δωματίου σε διάφορους χώρους και κάθε αυτόνομο μηχάνημα εγκατεστημένο μετά την υπογραφή της σύμβασης ε) Οκτώ (8) κλιματιστικά συστήματα στις αίθουσες 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 των διατμηματικών εργαστηρίων και στους χώρους των αμφιθεάτρων 001, 002 και αίθουσα συνεδρίων, ψυκτικής ισχύος (RT=57 τύπου κασέτας οροφής) προσαρμοζόμενα στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού. Στ) Τέσσερις (4) επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες στο χώρο κεντρικών συστημάτων του Τμήματος Μηχανοργάνωσης ζ) Τρεις κλιματιστικές μονάδες (μια επιδαπέδια, 2 επιτοίχιες) στο χώρο κεντρικών συστημάτων δικτύων γραφ ΓΕΝΙΚΑ: α) Το δίκτυο κλιματισμού αποτελείται από τους κάτωθι κλάδους: Κλάδος Α (Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ορόφων). Κλάδος Β (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων Α και Β ορόφων. 15

16 Κλάδος Γ (Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές και τοπικές κλιματιστικές μονάδες ισογείου και υπογείων). Κλάδος Δ (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές, αίθουσες τελετών και υπάρχοντος μεγάλου αμφιθεάτρου. Κλάδος Ε (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων ισογείου, για την ψύξη και θέρμανση με τους συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού με τις βάνες τους. Β) Έδρανα (κουζινέτα) πλήρη δηλαδή φωλεά, ρουλεμάν περιστροφής, ηλεκτροκινητήρων και αντλιών. Γ) Μανόμετρα, θερμόμετρα, βαλβίδες ρόπο α βία, φίλτρα νερού, ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, σφαιρικοί κρουνοί κλπ. Εξαρτήματα του ολοκληρωμένου δικτύου όπως έχει κατασκευασθεί και φαίνεται από τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια. Δ) Κεντρική κλιματιστική συσκευή δύο στοιχείων αποτελείται από τα κάτωθι: Κέλυφος με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων. Ανεμιστήρες Θερμαντικό και ψυκτικό υλικό Φίλτρο Υγραντήρα με μπέκ εκτόξευσης νερού. Ηλεκτροκινητήρα Σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Στόμια αναρρόφησης και απόρριψης αέρα. Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού που αποτελούνται ως κάτωθι: Δύο χειροκίνητες βάνες για κάθε στοιχείο. Μία χειροκίνητη βάνα για τον υγραντήρα. Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας για κάθε στοιχείο. Μία δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF για τον υγραντήρα. Ένα θερμοστάτη προοδευτικής λειτουργίας για τον έλεγχο των δύο τριόδων βαλβίδων. Ένα υγροστάτη για τη δίοδη βαλβίδα του υγραντήρα. Ένα βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα που ανοίγει τα τάμπερ των στομίων απορρόφησης νωπού αέρα. Ένα πίνακα αυτοματισμού που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιέχει όλα τα όργανα και εξαρτήματα αυτοματισμού για τη λειτουργία της μονάδος. Ε) Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού τοπικών κλιματιστικών μονάδων. Στοιχείο θερμού ψυχρού νερού/ Φίλτρο Ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρος μετά του ηλεκτροκινητήρα και των εδράνων περιστροφής του. 16

17 Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF με θερμοστάτη βολβού για την αυτόματη μεταλλαγή από χειμώνα σε θέρος και αντίστροφα. Ένας θερμοστάτης τύπου αεραγωγού με χειριστήριο για τη ρύθμιση. Ένας διακόπτης τριών ταχυτήτων σε θέση εντός - εκτός για τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Δύο βάνες χειροκίνητες για το δίκτυο του νερού. Στ) Ανεμιστήρες Κάθε ανεμιστήρας είναι φυγόκεντρος και μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα αποτελούν ένα συγκρότημα. Τα επιμέρους εξαρτήματα είναι: Κέλυφος Πτερωτή Άξονα με έδρανα Ηλεκτροκινητήρες Σύστημα μετάδοσης της κίνησης με ρύθμιση τανύσεως ιμάντος. Η) Ανεμιστήρες (Fan section) Είναι ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης μέσα σε κέλυφος και χρησιμοποιούνται για την προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και αποτελούνται από τα εξής μέρη: Κέλυφος Ανεμιστήρας Ηλεκτροκινητήρας Σύστημα μετάδοσης της κίνησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αποτελείται: Από τρεις (3) λέβητες χαλύβδινους θερμικής απόδοσης Kcal / h έκαστος. Από τρεις (3) καυστήρες παροχής Kgr / h έκαστος. Διπλής ενέργειας (φυσικού αερίου ή πετρελαίου). Από το δοχείο διαστολής (ανοικτού τύπου). Από δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου υπέργειες κυλινδρικές χωρητικότητας περίπου λίτρων έκαστη. Μετά του ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής πετρελαίου, σωληνώσεων, διακοπτών και την διανομή πετρελαίου στους καυστήρες. Από τις δύο (2) ειδικές κατασκευές καπέλα των καπνοδόχων. Ο αυτοματισμός του λεβητοστασίου αποτελείται από το θερμοστάτη ασφαλείας για κάθε λέβητα. Από τρεις θερμοστάτες στον συλλέκτη του ζεστού νερού για την περιοδική λειτουργία των καυστήρων. Συντήρηση και έλεγχος εσωτερικού δικτύου κυκλώματος αερίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17

18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ κατάστασης πυρανίχνευσης Αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα: Σύστημα ανίχνευσης μέσω ανιχνευτών καπνού (γραφεία αίθουσες διδασκαλίας εργαστήρια) και ανιχνευτών θερμοδιαφορικών (γκαράζ-λεβητοστάσιο), διατεταγμένων σε 45 ζώνες όπως φαίνονται από τα σχέδια. Σύστημα αναγγελίας που περιλαμβάνει φωτεινά σήματα και σειρήνες καθώς και μπουτόν κατανεμημένα σε αντιστοιχία με τις ζώνες ανίχνευσης, όπως επίσης και περιοδικώς αναβοσβενυμμένη σήμανση επί εκάστου ανιχνευτού χώρου άνω της εισόδου του. Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης και αναγγελίας 78 ζωνών περιλαμβάνουν φωτεινές σηματοδοτήσεις αντιστοιχούσες σε κάθε ζώνη ανιχνευτών. Επίσης περιλαμβάνει σύστημα αυτοελέγχου όλων των ζωνών, τροφοδοτικό και συστοιχία συσσωρευτών και διακόπτες αναστολής, καθώς επίσης και επαναφορά του συστήματος σε θέση ισορροπίας. 3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLERS (Καταιωνιστήρων) και πυροσβεστικών αντλιών Συγκρότηση της εγκατάστασης του υδροδοτικού συστήματος: Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, το οποίο αναρροφά από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης. Παροχής 90 M3 / h με Μ.Υ. 70 Μ.Υ.Σ. συνολικής ισχύος 83 ΗP, πίεσης λειτουργίας 10 Ατμ. Με πιεστικό δοχείο 750 λίτρα. Αποτελείται από δύο αντλίες με ηλεκτροκινητήρα 40 HP/380 Δ2960 στρ/min. Και μία αντλία συμπλήρωσης διαρροών jockey με κινητήρα 3 HP/380 Δ/1400 στρ / min. Επίσης στο ενιαίο συγκρότημα περιλαμβάνεται και ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και αυτομάτου λειτουργίας όλου του συγκροτήματος μέσω ρόπο α βί πρεσοστατών. Δίκτυο σωληνώσεων από το αντλητικό συγκρότημα προς τους καταιωνιστήρες και πυροσβεστικές φωλιές και όπως φαίνονται από τα σχέδια της εγκατάστασης. Δίκρουνα σύνδεσης οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί των οδών και τις εισόδους Τσαμαδού και Καραολή Δημητρίου. Υπάρχουν εγκατεστημένες 47 πυροσβεστικές φωλεές με τις μάνικες και αντίστοιχους αυλούς. 320 ανιχνευτές καπνού. 170 θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές. 195 φωτεινοί επαναλήπτες. 49 μπουτόν συναγερμού. 26 φώτα αναβοσβενυμμένα 25 σειρήνες ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. 18

19 Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Δίκτυο υδρεύσεως αποχετεύσεως (όμβρια, λύματα) Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα: Αντλητικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος μετά του δικτύου του. Συγκρότημα αποσκλήρυνσης νερού. Αντλητικό συγκρότημα άντλησης λυμάτων. Σύστημα αντλιών αποχέτευσης μηχανοστασίου. Αντλίες. Ψύκτες πόσιμο νερού. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Χώροι υγιεινής (λεκάνες νιπτήρες και λοιπές κατασκευές των χώρων αυτών ). Το αντλητικό πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος Είναι συνολικής ισχύος 63 HP χωρητικότητας 6000 LT, πιέσεως λειτουργίας 12 ATU, πίεσης δοκιμής 15 ATU, παροχής 60Μ3 / Η, υπό Μ. Ύψος 70 ΜΥ. Αποτελούμενο από τα κάτωθι επί μέρους τμήματα : Δύο τεμάχια αντλίες, παροχής L/min ισχύ P1=24,1 ΚW, P2=22 ΚW/300 HP/380 Δ. Δύο δοχεία πιεστικά, κυλινδρικά κατακόρυφα, χωρητικότητας 3000 LT έκαστο σε ενιαίο συγκρότημα 6000 LT. Τον ηλεκτρικό πίνακα. Τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών που συνδέονται με τους αντίστοιχους κοινούς συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. Υπάρχουν οι αντίστοιχες βάνες απομόνωσης στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη βαλβίδες ρόπο α βία και φίλτρα, παροχές ρευματοδοτήσεις και λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αυτόματο Δίδυμο Ογκομετρικό σύστημα αποσκλήρυνσης νερού Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως τα παρακάτω : Πίεση λειτουργίας min 2 atm - max 7 atm. Ελάχιστη παροχή 2,1 m3 / h. Θερμοκρασία λειτουργίας min 40o C max 50o C. Αδιάλειπτη τάση λειτουργίας 220 VAC / 50 ΗΖ. Ο κάδος του αλατιού πρέπει να καθαρίζεται το ελάχιστο κάθε τρεις μήνες. Το νερό εισόδου στο σύστημα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παρουσία αέρα και θολότητας. Το σύστημα αποτελείται από δύο εμβαπτιζόμενες αντλίες ακαθάρτων (η μία εφεδρική της άλλης), ισχύος 2 HP 2800 στρ/min/380 V παροχής 15 m3 / h με Μ.Υ. 5 Μ.Υ.Σ. Οι ως άνω 19

20 αντλίες τροφοδοτούνται ηλεκτρικώς μέσω πίνακα αυτομάτου εναλλαγής λειτουργίας και ελέγχονται από τρία φλοτέρ στάθμης (κάτω άνω συναγερμού). Στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχουν ένας διακόπτης για κάθε αντλία με θέση «Αυτόματο χειροκίνητο» και διακόπτης «Test». Στο Λεβητοστάσιο-Μηχανοστάσιο υπάρχει φρεάτιο λυμάτων και αντλία άντλησης των λυμάτων. Αντλίες Drainage Οι αντλίες αυτές που βρίσκονται στα δύο φρεάτια αποστράγγισης του δικτύου από στραγγιστικών έργων της θεμελίωσης είναι του ιδίου τύπου με τις αντλίες ακαθάρτων του μηχανοστασίου. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Είναι αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών με φωτοκύτταρο στα W.C. του κτιριακού συγκροτήματος. Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Τεμάχια 38 α) 20 lt 100 W 7 β) 60 lt 3KW 25 γ) 80 lt 4KW ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ο υποσταθμός περιλαμβάνει συγκρότημα 4 κυψελών (οι κυψέλες άφιξης και μέτρησης αποτελούν ενιαίο σύνολο). Κυψέλη άφιξης με αποζεύκτη φορτίου 24 KV, 400 A. Τμήμα μέτρησης με 2Μ / Σ τάσης 20 KV / 11o V, με βολτόμετρο και 3 Μ / Σ έντασης με 3 αμπερόμετρα. Δύο κυψέλες αναχώρησης προς τους μετασχηματιστές με ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου 24 KV / 400 A με ασφάλειες Μ.Τ. 25 Α. Σε ανεξάρτητους χώρους τροφοδοτούνται από τις κυψέλες αναχώρησης δύο μετασχηματιστές ισχύος 800 KVA και τάσεως 20 KV / 0,4 KV, ψύξη με έλαιο, πλήρες οργάνων προστασίας, ήτοι αφυγραντήρα BUCITHOLTZ, θερμόμετρο δύο επαφών. Ο Γενικός πίνακας χαμηλής τάσεως που τροφοδοτείται από του μετασχηματιστές μέσω δύο αυτομάτων διακοπτών φορτίου 3 x 600 A, που βρίσκεται στον αντίστοιχο χώρο του Ηλεκτροστασίου. Από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης τροφοδοτούνται όλοι οι πίνακες φωτισμού και κινήσεως του κτιρίου. Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας πίνακας φωτισμού από τον οποίο τροφοδοτούνται υποπίνακες για την εξυπηρέτηση μιας ομάδας ή ενός συγκεκριμένου χώρου. Επίσης υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πίνακες κινήσεως. Στο χώρο του Γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως για τη διόρθωση του ρόπο α βί ισχύος, έχει εγκατασταθεί συγκρότημα ψυκτικών συνολικής ισχύος 150 KVAR σε δύο πίνακες, εκ των οποίων 100 KVAR με αυτόματη ρύθμιση ζεύξης απόζευξης αναλόγως αναγκών. Οι γειώσεις προστασίας, λειτουργίας. Εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο ιονισμού. 20

21 Υπάρχουν τοποθετημένοι 90 κύριοι πίνακες-υποπίνακες φωτισμού-κίνησης και (Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες από τα κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων). Στους πίνακες φωτισμού αμφιθεάτρων με τον ανιχνευτή κίνησης πρόσθετης κατανάλωσης για την ρύθμιση του φωτισμού των καθώς και τις ηλεκτρικές οθόνες. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 315 KVA / 50 HZ 1500 Σ.Α./ min με συν Φ. 0,8 τάσεως 230/400 V. Αποτελείται από τον πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτος την ηλεκτρογεννήτρια, τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου και χειρισμού, τον συσσωρευτή, το δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου. Σύστημα U.P.S ( UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ) και τοποθέτηση UPS στο κτίριο. Το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τριφασικό ισχύος 10 KVA. Επίσης τα επιπλέον που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν μετά την λήξη της εγγύησης. (1. Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room), τύπου ΑΒΒ τριφασικό 12 KVA- 2. Δύο UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου ΑΒΒ ORAION 6KVA - 3.Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου APC 6KVA. -4 Ένα UPS αίθουσα 010 ισόγειο, τύπου APC 6KVA). Εξωτερικός περιμετρικός φωτισμός. Πίνακας ηλεκτρικός. 19 λαμπτήρες φωτισμού σε ιστούς. 4 προβολείς ( Watt συν ένας Watt ). ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Αντλίες θερμότητας (Heat Pump) αέρος-νερού, εργοστάσιου «ρόπο α β Α.Β.Ε» 80 RT. 2 Κλιματιστικές μονάδες παροχής CFM τεμ Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής CFM τεμ κλιματιστικές μονάδες οριζόντιας διάταξης χαμηλού ύψους και παροχής εκάστη CFM. 5 Ανεμιστήρας εξαερισμού διπλής αναρροφήσεως παροχής CFM ΤΕΜ. 1 6 Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος τροφοδότησης των αντλιών (Heat-Pump) και των λοιπών μονάδων. 7 Το σύστημα σωληνώσεων μετά των αντλιών, διακοπτών, δοχείο διαστολής, αυτόματο σύστημα πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής και των λοιπών διατάξεων ασφαλείας και ελέγχου. Επίσης το δίκτυο προσαγωγής του αέρα ευρισκόμενο εντός της ψευδοροφής των ορόφων Γ, Δ, Ε του κτιρίου. Το ανωτέρω σύστημα θα ελέγχεται και θα συντηρείται με την έναρξη της θερινής περιόδου, έλεγχος στάθμης λαδιών, ψυκτικού υγρού, ηλεκτρικών διατάξεων, πιέσεων των συμπιεστών, θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου του ψυχρού ύδατος, καθώς και της θερμοκρασίας του παρεχόμενου κλιματιζόμενου αέρος και 21

22 της ποσότητας. Επίσης των μονάδων οροφής, φίλτρα κλπ. Στο τέλος της θερινής περιόδου θα γίνεται η προετοιμασία για την θερινή περίοδο. 8 Για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ισχύουν οι γενικοί όροι συντήρησης και όπου δεν περιγράφονται η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα βιβλία συντήρησης των ειδικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα μετά από τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού ή του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου. ΚΤΙΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δεληγιώργη 107 & ΚΤΙΡΙΟ 2 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δεληγιώργη & Τσαμαδού 78 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Για τον κλιματισμό και την θέρμανση των κτιρίων χρησιμοποιούνται μονάδες άμεσου εκτονώσεως «ρόπο α β» σειράς FAWH. Για το κτίριο των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, 9 εξωτερικές μονάδες και 9 κλιματιστικές μονάδες ψευδοροφής ρόπο α. Για το νεοκλασικό κτίριο μεταπτυχιακών σπουδών, 4 εξωτερικές μονάδες και 4 κλιματιστικές μονάδες ρόπο α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ηλεκτρικός υποσταθμός 400 KVA. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 60 KVA. Ηλεκτρικό δίκτυο αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα χαμηλής τάσης, τον γενικό πίνακα ανάγκης 4 υποπίνακες του κτιρίου των εργαστηρίων και 8 υποπίνακες του γενικού πίνακα ανάγκης για το ίδιο κτίριο. τον γενικό πίνακα του νεοκλασικού κτιρίου που τροφοδοτεί 6 υποπίνακες. το δίκτυο τροφοδότησης υποπινάκων. τα δευτερεύοντα κτίρια. τα φωτιστικά σώματα. τον εφεδρικό φωτισμό. τον φωτισμό ασφαλείας. τους ρευματοδότες. τον εξωτερικό φωτισμό. Ο εορταστικός φωτισμός (αφορά και τα τρία κτίρια επί των οδών Δεληγιώργη Τσαμαδού Ζέας). 22

23 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (ΚΟΜΠΑΚΤ) 7,5 KW, 11 BAR. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONORAIL Εγκατεστημένη στον χώρο των εργαστηρίων αναρτημένη σε σιδηροτροχιές οροφής δυνατότητας μεταφοράς φορτίο 0,5 tn. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. Για την παραγωγή ζεστού νερού, λέβητας Kcal. Boiler 500 lt. Εγκατάσταση ψυχρού νερού. Εγκατάσταση θερμού νερού. Αντλία αποχέτευσης ακάθαρτων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες συνδεδεμένες με το Η/Ζ ένα jockey pump, το πιεστικό δοχείο και τις πυροσβεστικές φωλιές. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους χώρους λεβητοστασίου, δεξαμενή καύσιμου, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, χώρος ΓΠΧΤ, χώρος Μ/Σ και χώρος Μ/Τ στους διαδρόμους και στα κλιμακοστάσια. Πίνακας 15 ζωνών, ανιχνευτής θερμοδιαφορικός στο λεβητοστάσιο, στην δεξαμενή και Η/Ζ. Ανιχνευτής ιονισμού στους υπόλοιπους χώρους. Φορητοί πυροσβεστήρες 6 κιλών κόνεως, 12 κιλών κόνεως και 6 κιλών CO2. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού με μπουτόν ηχητικές και οπτικές συσκευές συναγερμού. Σύστημα κατάσβεσης με CO2 στους χώρους των κυψελών, των πεδίων του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης, στο χώρο του μετασχηματιστή με δύο φιάλες 45 κιλών και ένα ακροφύσιο στο χώρο του πεδίο Μέσης Τάσης με δύο φιάλες των 30 κιλών και ένα ακροφύσιο το σύστημα διασυνδέσεως με τον πίνακα επιτήρησης. ΚΤΙΡΙΟ 5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ρόπο α β 150 ΚΑΙ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΥΔΡΕΥΣΗ. Περιλαμβάνει: Δίκτυο διανομής νερού Εγκατάσταση παρασκευής ζεστού νερού. Λέβητας ΚCAL/H Δίκτυο διανομής ζεστού νερού. Δεξαμενή νερού πιεστικό δοχείο. Είδη κρουνοποιίας. 23

24 3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής. Εγκατάσταση αποστράγγισης του υπογείου. Δίκτυο απορροής των όμβριων υδάτων. Είδη υγιεινής. 3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο. Δεξαμενή πυρόσβεσης 20m3 Πυροσβεστικό συγκρότημα. Υδροδοτικό δίκτυο. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με CO2 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς-χειροκίνητου συναγερμού. Φορητοί πυροσβεστήρες. 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση φωτισμού. Εγκατάσταση ρευματοδοτών και κίνησης. Δίκτυο διανομής-πίνακες (Γενικός πίνακας Χ. Τ. 268,8 KVA ).Γειώσεις. Εφεδρικός φωτισμός. Φωτισμός ασφαλείας. Εορταστικός φωτισμός. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (55ΚVA) Ισόγειο χώρος δικτύων : UPS τύπου APC 3 KVA 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Περιλαμβάνει: Κλιματιστικές συσκευές (τεμ.46) ολικού φορτίου KCAL/H. Αντλίες θερμότητας (τεμ.7) KCAL/H Ψυκτικά δίκτυα. Δίκτυα αεραγωγών. Στόμια. Θέρμανση, δίκτυο,λέβητας, δεξαμενή,σώματα Εξαερισμός, δίκτυα, εξαεριστήρες. Ισόγειο χώρος δικτύων : δύο επίτοιχες μονάδες κλιματισμού ΚΤΙΡΙΟ 8 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΑΣ Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων-λυμάτων). Περιλαμβάνει έλεγχο συντήρηση και επισκευή απάντων των σωληνώσεων εμφανών, υπογείων ή 24

25 εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κ.λ.π. Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχετεύσεως και αποχετεύσεως, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. 2. Το δίκτυο φωτισμού και κινήσεως καθώς και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. 3. Τις φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) και την φιάλη πυρόσβεσης (φούσκα) πάνω από τον λέβητα. 4. Τα υπάρχοντα αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τεμ Το δίκτυο θέρμανσης που περιλαμβάνει τον λέβητα, καυστήρα, δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, θερμαντικά σώματα, δεξαμενή πετρελαίου, σωλήνες ασφαλείας, καμινάδα κ.λ.π. 6. Ο υπάρχων μηχανισμός λειτουργίας εισόδου στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. 7. Ο φωτισμός ασφαλείας. 8. Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τεμ 3. ΚΤΙΡΙΟ 4 H/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Τσαμαδού Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων ). 2. Συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 3. Εξοπλισμός κουζίνας εστιατορίου 4. Δίκτυο θέρμανσης και ζεστού νερού ΚΤΙΡΙΟ 9 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 126. Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων) : περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή των σωληνώσεων, εμφανών, υπογείων ή εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κλπ ). Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχής, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. Δίκτυο φωτισμού και κινήσεως και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. Φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) Κλιματιστικό σύστημα (περσίδες αεραγωγών, μονάδες κλιματισμού αντλίες κλπ. ). Δίκτυο πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει : ανιχνευτές, καλωδιώσεις, πίνακα πυρανίχνευσης, κλπ. Φωτισμός ασφαλείας Δίκτυο τηλεφώνων και DATA (δομημένη καλωδίωση, τα κανάλια κλπ) Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας ( UPS ) Μονάδες κλιματισμού τεμ. 8 ψυκτικής ισχύος 36,5 Rt (ψυκτικών τόνων ). 25

26 ΚΤΙΡΙΟ 10 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21. Ύδρευση. Περιλαμβάνει δίκτυο διανομής νερού σε όλους τους ορόφους του κτιρίου Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων. Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής, εγκατάσταση με αντλίες αποστράγγισης ομβρίων στον ακάλυπτο χώρο. Δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων. Χώρος WC (Είδη Υγιεινής). Πυροπροστασία - Πυρόσβεση. Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο, Δεξαμενή πυρόσβεσης, Πυροσβεστικό συγκρότημα, Υδροδοτικό σύστημα, Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς χειροκίνητου, συναγερμού Φορητοί πυροσβεστήρες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις φωτισμού, εγκαταστάσεις ρευματοδοτών και κίνησης, Δίκτυο διανομής - Πίνακες (Γενικός Πίνακας Χ.Τ. Γειώσεις) Εφεδρικός φωτισμός, φωτισμός ασφαλείας, UPS ). Εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού Περιλαμβάνει: κλιματιστικά συστήματα τεμάχια 14 (κάθε σύστημα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και τις εσωτερικές μονάδες αυτής) και ψυκτικής ισχύος περίπου 200 Rt (ψυκτικών τόνων). ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Μέρος ΙΙ. Εργασίες συντήρησης 3.11 Εργασίες Συντήρησης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο προς συντήρηση εξοπλισμός ανά κτίριο αναφέρεται στο Μέρος 1 του παρόντος τεύχους. Οι εργασίες συντήρησης ανά είδος εξοπλισμού έχουν ως ακολούθως : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Φυγόκεντροι Ψύκτες Προβλεπόμενη συχνότητα εργασίας : μια φορά κατά την διάρκεια της σύμβασης Εργασίες : Για την συντήρηση των εγκατεστημένων ψυκτών πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται: Δειγματοληψία ψυκτελαίου προς έλεγχο περιεκτικότητας υγρασίας, μετάλλων, οξέως. Αλλαγή ψυκτελαίου και φίλτρο λαδιού. 26

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147287/27-11-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ info ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20152709/11-05-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 7ΣΖΔ469Β7Θ-4ΝΖ ΑΔΑΜ: 15PROC002617129 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657025 2015-03-23

15PROC002657025 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210-8110975

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16624/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 19/6/2014, ημέρα Πέμπτη, του μήνα Ιουνίου, του έτους 2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα