ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20134003/18-07-2013"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς Τηλ: , 2239 Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ I A K H P Y Ξ H Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. του Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA", 5. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», 7. Το Π.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», 8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 10. Το άρθρου 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ), 11. Το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προμηθειών», 13. του Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 14. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα, 15. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) που αφορά δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, 2

3 16. Του Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 17. Του Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 18. Του Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 20. ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 21. Με αριθμ. πρωτ. Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική πράξη διορισμού του καθηγητή Νικόλαου Γεωργόπουλου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 22.Την από Απόφαση Συγκλήτου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, 23.Την αριθμ. Πρωτ.: / Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23%. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, στις 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα 306, 3 ος όροφος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου: Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Β) Άμεση επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. 3

4 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει εμπειρία συντήρησης και λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων (BMS, PLC κλπ) σε ένα τουλάχιστον αντίστοιχου μεγέθους έργο συντήρησης εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. 2. Ο επιβλέπων μηχανικός (μηχανικός εγκατάστασης) θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τουλάχιστον 10ετη εμπειρία σε παρόμοια έργα συντήρησης και κατασκευών. 3. Οι τεχνικοί (υδραυλικός με ειδίκευση στη ψύξη, ηλεκτρολόγος) θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών καθώς επίσης να δεσμεύονται είτε με σύμβαση εργασίας είτε με συμφωνητικό για το συγκεκριμένο έργο. Τα ανωτέρω προσόντα αποδεικνύονται με την κατάθεση συμβάσεων έργων και εργασίας. 4

5 1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα μμ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, , Πειραιάς. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς από το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Πρωτοκόλλου γρ. 414, 4 ος ορ.) Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Φωτεινή Παραγυιού και η κα Αικατερίνη Γιαννάκη (τηλ , φαξ ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 315 Α, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου και υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Στο ένα από τα δύο γράφεται σε κάθε σελίδα η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Παράλληλα κατατίθεται προς διευκόλυνση της αξιολόγησης αντίγραφο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή/και Microsoft Excel. Ειδικότερα, οι πίνακες με τις τιμές θα είναι σε μορφή Microsoft Excel. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 5

6 Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Oι προσφορές θα πρέπει να φέρουν κατά φύλλο σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο (οι πίνακες με τις τιμές θα πρέπει είναι στο πρόγραμμα Excel). Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τις κατηγορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», της παρούσης διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό Ποσό Φ.Π.Α Τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το 6

7 χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται από τον διαγωνιζόμενο. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 2.5 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το κάθε είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (ΜΤΠΥ, Χαρτόσημο, ΟΓΑ κλπ), ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 7

8 εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: (1) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγιστούν. (2) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Αρμόδιο Διοικούν Όργανο, χωρίς να αποσφραγίζονται. (3) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και διαβιβάζει στο Αρμόδιο Διοικούν Όργανο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. (4) Στην συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον συμμετέχοντα ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανα κατηγορία (Α) Για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και (Β) την επισκευή βλαβών στον εξοπλισμό ψύξης του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή ενώ θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 8

9 1) Η χαμηλότερη τιμή. 2) Η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν μόνο ανάδοχο και για τις δύο κατηγορίες (Α) και (Β). Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή αν αυτό δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από μια προσφορών με την ίδια τιμή, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντας που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους διαγωνιζόμενους μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη διαδικασία και μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 9

10 3.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Η διαπίστωση της συμφωνίας ή ασυμφωνίας των προσφορών, με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. 3.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ.118/07 στοιχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Πανεπιστήμιο από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με βάση την οποία συμμετείχε ο τελευταίος στον διαγωνισμό. Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε τέλος δεδουλευμένου διμήνου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.118/07, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 10

11 β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε. ) 1. Το τελευταίο καταστατικό και 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο (Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ 2,4%, επιπλέον κράτηση 0,25% υπέρ Δημοσίου σε περίπτωση προμήθειας αγαθών), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/07 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. Tο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 5. Tο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωσή της, μετά από έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη της σύμβασης. 6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου την ορισμένη από την παρούσα Διακήρυξη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας βίας (έκτακτων περιστατικών, καταστροφών κλπ) το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά από σχετική ανακοίνωση δίχως επανάληψη της διαδικασίας. 7. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του Πανεπιστημίου. 11

12 8. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 12

13 Ανήκει στην Αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 : Λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μέρος I. Υπάρχον εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Τεχνικές μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων Προδιαγραφές 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων (Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών) των κτιρίων του Πανεπιστημίου αφορά τα παρακάτω κτίρια : α) Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας, ( ΚΤΙΡΙΟ 1) αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λ.π. β) Δεληγιώργη και Τσαμαδού 78, Πειραιάς, νεοκλασικό κτίριο ( ΚΤΙΡΙΟ 2) μεταπτυχιακών σπουδών. γ) Δεληγιώργη 107, Πειραιάς. Εργαστήρια Τμήματος (ΚΤΙΡΙΟ 3) Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, εργαστήρια. δ) Ζέας και Τσαμαδού 78, Πειραιάς. Νεοκλασικό κτίριο (σίτιση (ΚΤΙΡΙΟ 4 ) φοιτητών). ε) ρόπο α β 150 και Βας. Γεωργίου, Πειραιάς (ΚΤΙΡΙΟ 5) ζ) Ζέας 80 82, Πειραιάς. Γραμματείες και γραφεία καθηγητών. (ΚΤΙΡΙΟ 7) η) Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Πειραιάς. Γραφεία μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ). θ) Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς. Αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία διδακτικού εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. (ΚΤΙΡΙΟ 8) (ΚΤΙΡΙΟ 9) 3.11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κάθε κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει την βασική υποδομή των Η/Μ εγκαταστάσεων και υδραυλικών, η συντήρηση και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 13

14 1. Θέρμανση - Κλιματισμός Αερισμός. 2. Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα πυρασφάλειας και HALLON. 3. Πυρανίχνευση και φορητά μέσα πυρόσβεσης. 4. Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. 5. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμός κίνηση υποσταθμός. 6. Κλιματιστικά μηχανήματα (Split), άλλες τοπικές κλιματιστικές μονάδες και αντλίες θερμότητας. Τα ανωτέρω συστήματα αναφέρονται συνοπτικά για κάθε κτίριο. ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ) Η εγκατάσταση ψύξεως αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα και εξαρτήματα για την παραγωγή και κυκλοφορία του ψυχρού νερού. 1.1 Δύο (2) ψυκτικά συγκροτήματα υδρόψυκτα αποτελούμενα από τον συμπυκνωτή τους, συμπιεστή τους και εξατμιστή τους με ψυκτική απόδοση 550 RT (ψυκτικούς τόνους) συνολικά. 1.2 Ηλεκτρικοί πίνακες ενσωματωμένους σε κάθε συγκρότημα κινήσεως, λειτουργίας και ασφαλείας των μηχανημάτων μετά των απαραίτητων οργάνων λειτουργίας ελέγχου και ασφαλείας. 1.3 Πίνακας αντλιών κυκλοφορητών νερού (πύργου ψύξεως κρύου νερού λεβήτων κλάδων δικτύου). Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 135 M3 / h H = 8 M Τρία (3) ταμ. Παροχή Q = 170 M3 / h H = 21 M Τρία (3) τεμ. Παροχή Q = 60 M3 / h H = 2,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 173 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 46 M3 / h H = 7 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 33 M3 / h H = 6 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 121 M3 / h H = 1,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 90 M3 / h H = 6,5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 71 M3 / h H = 10 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 24 M3 / h H = 5 M Δύο (2) τεμ. Παροχή Q = 16 M3 / h H = 3 M 1.4 Δύο πύργοι ψύξεως 300 (ψυκτικούς τόνους έκαστος) και ανεμιστήρες με μοτέρ ισχύος 4 x 9,2 KW. 1.5 Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Είναι εγκατεστημένες 29 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες δύο τύπων. Οι 13 κλιματιστικές μονάδες παρέχουν μόνο κλιματιζόμενο αέρα. Οι υπόλοιπες 16 μονάδες είναι τύπου AHU, δηλαδή με ανακυκλοφορία του αέρα. 14

15 1.6 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Fan coil unit), τοποθετημένες σε διαφόρους χώρους του κτιρίου συνολικά 279 τεμ. Απόδοσης 200, 300, 400, 600, και 800 c.f.m. 1.7 Αερισμός Ο αερισμός του κτιρίου γίνεται μέσω 26 τεμ. Ανεμιστήρων τύπου fansection. 1.8 Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας και δίκτυα σωληνώσεων. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού νερού συγκροτούνται όπως από τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν. Τους συλλέκτες προσαγωγής και απαγωγής αντλιών, βάνες, βαλβίδες ρόπο α βία κλπ, διανέμεται το νερό προς τις κλιματιστικές μονάδες του κτιρίου που εξυπηρετούν αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, χώρους διακίνησης και παραμονής προσώπων (διάδρομοι, ρόπο ). Επίσης προς τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες που εξυπηρετούν γραφεία, διαδρόμους και χώρους αναμονής. Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας υγρασίας αποκαθιστά τις κανονικές συνθήκες του κλιματιζόμενου αέρα που παρέχεται από τις κλιματιστικές μονάδες μέσω των δύο ηλεκτρονικών κεντρικών πινάκων, τρίοδων βαλβίδων στην είσοδο νερού στις μονάδες και μέσω ηλεκτροκίνητων Dampers και υγραντήρων στις μονάδες. 1.9 Αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα. Α) Κλιματιστικά μηχανήματα που εξυπηρετούν το κεντρικό σύστημα του ΚΕΝΤΡΟΥ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Β) Δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα τύπου αντλίας (θέρμανσης ψύξης) , , BTU / H στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γ) Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου αντλίας (ψύξης θέρμανσης αερισμός ) στον συμβουλευτικό σταθμό. Δ) Επτά (7) αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου δωματίου σε διάφορους χώρους και κάθε αυτόνομο μηχάνημα εγκατεστημένο μετά την υπογραφή της σύμβασης ε) Οκτώ (8) κλιματιστικά συστήματα στις αίθουσες 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 των διατμηματικών εργαστηρίων και στους χώρους των αμφιθεάτρων 001, 002 και αίθουσα συνεδρίων, ψυκτικής ισχύος (RT=57 τύπου κασέτας οροφής) προσαρμοζόμενα στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού. Στ) Τέσσερις (4) επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες στο χώρο κεντρικών συστημάτων του Τμήματος Μηχανοργάνωσης ζ) Τρεις κλιματιστικές μονάδες (μια επιδαπέδια, 2 επιτοίχιες) στο χώρο κεντρικών συστημάτων δικτύων γραφ ΓΕΝΙΚΑ: α) Το δίκτυο κλιματισμού αποτελείται από τους κάτωθι κλάδους: Κλάδος Α (Τοπικές κλιματιστικές μονάδες ορόφων). Κλάδος Β (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων Α και Β ορόφων. 15

16 Κλάδος Γ (Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές και τοπικές κλιματιστικές μονάδες ισογείου και υπογείων). Κλάδος Δ (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές, αίθουσες τελετών και υπάρχοντος μεγάλου αμφιθεάτρου. Κλάδος Ε (Ζεστό κρύο νερό ξεχωριστά) Κεντρικές κλιματιστικές συσκευές αμφιθεάτρων ισογείου, για την ψύξη και θέρμανση με τους συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού με τις βάνες τους. Β) Έδρανα (κουζινέτα) πλήρη δηλαδή φωλεά, ρουλεμάν περιστροφής, ηλεκτροκινητήρων και αντλιών. Γ) Μανόμετρα, θερμόμετρα, βαλβίδες ρόπο α βία, φίλτρα νερού, ηλεκτροκίνητες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, σφαιρικοί κρουνοί κλπ. Εξαρτήματα του ολοκληρωμένου δικτύου όπως έχει κατασκευασθεί και φαίνεται από τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια. Δ) Κεντρική κλιματιστική συσκευή δύο στοιχείων αποτελείται από τα κάτωθι: Κέλυφος με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων. Ανεμιστήρες Θερμαντικό και ψυκτικό υλικό Φίλτρο Υγραντήρα με μπέκ εκτόξευσης νερού. Ηλεκτροκινητήρα Σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Στόμια αναρρόφησης και απόρριψης αέρα. Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού που αποτελούνται ως κάτωθι: Δύο χειροκίνητες βάνες για κάθε στοιχείο. Μία χειροκίνητη βάνα για τον υγραντήρα. Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας για κάθε στοιχείο. Μία δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF για τον υγραντήρα. Ένα θερμοστάτη προοδευτικής λειτουργίας για τον έλεγχο των δύο τριόδων βαλβίδων. Ένα υγροστάτη για τη δίοδη βαλβίδα του υγραντήρα. Ένα βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα που ανοίγει τα τάμπερ των στομίων απορρόφησης νωπού αέρα. Ένα πίνακα αυτοματισμού που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιέχει όλα τα όργανα και εξαρτήματα αυτοματισμού για τη λειτουργία της μονάδος. Ε) Εξαρτήματα και όργανα αυτοματισμού τοπικών κλιματιστικών μονάδων. Στοιχείο θερμού ψυχρού νερού/ Φίλτρο Ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρος μετά του ηλεκτροκινητήρα και των εδράνων περιστροφής του. 16

17 Μία τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα ON OFF με θερμοστάτη βολβού για την αυτόματη μεταλλαγή από χειμώνα σε θέρος και αντίστροφα. Ένας θερμοστάτης τύπου αεραγωγού με χειριστήριο για τη ρύθμιση. Ένας διακόπτης τριών ταχυτήτων σε θέση εντός - εκτός για τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Δύο βάνες χειροκίνητες για το δίκτυο του νερού. Στ) Ανεμιστήρες Κάθε ανεμιστήρας είναι φυγόκεντρος και μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα αποτελούν ένα συγκρότημα. Τα επιμέρους εξαρτήματα είναι: Κέλυφος Πτερωτή Άξονα με έδρανα Ηλεκτροκινητήρες Σύστημα μετάδοσης της κίνησης με ρύθμιση τανύσεως ιμάντος. Η) Ανεμιστήρες (Fan section) Είναι ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης μέσα σε κέλυφος και χρησιμοποιούνται για την προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και αποτελούνται από τα εξής μέρη: Κέλυφος Ανεμιστήρας Ηλεκτροκινητήρας Σύστημα μετάδοσης της κίνησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αποτελείται: Από τρεις (3) λέβητες χαλύβδινους θερμικής απόδοσης Kcal / h έκαστος. Από τρεις (3) καυστήρες παροχής Kgr / h έκαστος. Διπλής ενέργειας (φυσικού αερίου ή πετρελαίου). Από το δοχείο διαστολής (ανοικτού τύπου). Από δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου υπέργειες κυλινδρικές χωρητικότητας περίπου λίτρων έκαστη. Μετά του ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής πετρελαίου, σωληνώσεων, διακοπτών και την διανομή πετρελαίου στους καυστήρες. Από τις δύο (2) ειδικές κατασκευές καπέλα των καπνοδόχων. Ο αυτοματισμός του λεβητοστασίου αποτελείται από το θερμοστάτη ασφαλείας για κάθε λέβητα. Από τρεις θερμοστάτες στον συλλέκτη του ζεστού νερού για την περιοδική λειτουργία των καυστήρων. Συντήρηση και έλεγχος εσωτερικού δικτύου κυκλώματος αερίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17

18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ κατάστασης πυρανίχνευσης Αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα: Σύστημα ανίχνευσης μέσω ανιχνευτών καπνού (γραφεία αίθουσες διδασκαλίας εργαστήρια) και ανιχνευτών θερμοδιαφορικών (γκαράζ-λεβητοστάσιο), διατεταγμένων σε 45 ζώνες όπως φαίνονται από τα σχέδια. Σύστημα αναγγελίας που περιλαμβάνει φωτεινά σήματα και σειρήνες καθώς και μπουτόν κατανεμημένα σε αντιστοιχία με τις ζώνες ανίχνευσης, όπως επίσης και περιοδικώς αναβοσβενυμμένη σήμανση επί εκάστου ανιχνευτού χώρου άνω της εισόδου του. Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης και αναγγελίας 78 ζωνών περιλαμβάνουν φωτεινές σηματοδοτήσεις αντιστοιχούσες σε κάθε ζώνη ανιχνευτών. Επίσης περιλαμβάνει σύστημα αυτοελέγχου όλων των ζωνών, τροφοδοτικό και συστοιχία συσσωρευτών και διακόπτες αναστολής, καθώς επίσης και επαναφορά του συστήματος σε θέση ισορροπίας. 3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ SPRINKLERS (Καταιωνιστήρων) και πυροσβεστικών αντλιών Συγκρότηση της εγκατάστασης του υδροδοτικού συστήματος: Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, το οποίο αναρροφά από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης. Παροχής 90 M3 / h με Μ.Υ. 70 Μ.Υ.Σ. συνολικής ισχύος 83 ΗP, πίεσης λειτουργίας 10 Ατμ. Με πιεστικό δοχείο 750 λίτρα. Αποτελείται από δύο αντλίες με ηλεκτροκινητήρα 40 HP/380 Δ2960 στρ/min. Και μία αντλία συμπλήρωσης διαρροών jockey με κινητήρα 3 HP/380 Δ/1400 στρ / min. Επίσης στο ενιαίο συγκρότημα περιλαμβάνεται και ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και αυτομάτου λειτουργίας όλου του συγκροτήματος μέσω ρόπο α βί πρεσοστατών. Δίκτυο σωληνώσεων από το αντλητικό συγκρότημα προς τους καταιωνιστήρες και πυροσβεστικές φωλιές και όπως φαίνονται από τα σχέδια της εγκατάστασης. Δίκρουνα σύνδεσης οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί των οδών και τις εισόδους Τσαμαδού και Καραολή Δημητρίου. Υπάρχουν εγκατεστημένες 47 πυροσβεστικές φωλεές με τις μάνικες και αντίστοιχους αυλούς. 320 ανιχνευτές καπνού. 170 θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές. 195 φωτεινοί επαναλήπτες. 49 μπουτόν συναγερμού. 26 φώτα αναβοσβενυμμένα 25 σειρήνες ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. 18

19 Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Δίκτυο υδρεύσεως αποχετεύσεως (όμβρια, λύματα) Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα: Αντλητικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος μετά του δικτύου του. Συγκρότημα αποσκλήρυνσης νερού. Αντλητικό συγκρότημα άντλησης λυμάτων. Σύστημα αντλιών αποχέτευσης μηχανοστασίου. Αντλίες. Ψύκτες πόσιμο νερού. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Χώροι υγιεινής (λεκάνες νιπτήρες και λοιπές κατασκευές των χώρων αυτών ). Το αντλητικό πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης του κτιριακού συγκροτήματος Είναι συνολικής ισχύος 63 HP χωρητικότητας 6000 LT, πιέσεως λειτουργίας 12 ATU, πίεσης δοκιμής 15 ATU, παροχής 60Μ3 / Η, υπό Μ. Ύψος 70 ΜΥ. Αποτελούμενο από τα κάτωθι επί μέρους τμήματα : Δύο τεμάχια αντλίες, παροχής L/min ισχύ P1=24,1 ΚW, P2=22 ΚW/300 HP/380 Δ. Δύο δοχεία πιεστικά, κυλινδρικά κατακόρυφα, χωρητικότητας 3000 LT έκαστο σε ενιαίο συγκρότημα 6000 LT. Τον ηλεκτρικό πίνακα. Τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών που συνδέονται με τους αντίστοιχους κοινούς συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. Υπάρχουν οι αντίστοιχες βάνες απομόνωσης στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη βαλβίδες ρόπο α βία και φίλτρα, παροχές ρευματοδοτήσεις και λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αυτόματο Δίδυμο Ογκομετρικό σύστημα αποσκλήρυνσης νερού Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως τα παρακάτω : Πίεση λειτουργίας min 2 atm - max 7 atm. Ελάχιστη παροχή 2,1 m3 / h. Θερμοκρασία λειτουργίας min 40o C max 50o C. Αδιάλειπτη τάση λειτουργίας 220 VAC / 50 ΗΖ. Ο κάδος του αλατιού πρέπει να καθαρίζεται το ελάχιστο κάθε τρεις μήνες. Το νερό εισόδου στο σύστημα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παρουσία αέρα και θολότητας. Το σύστημα αποτελείται από δύο εμβαπτιζόμενες αντλίες ακαθάρτων (η μία εφεδρική της άλλης), ισχύος 2 HP 2800 στρ/min/380 V παροχής 15 m3 / h με Μ.Υ. 5 Μ.Υ.Σ. Οι ως άνω 19

20 αντλίες τροφοδοτούνται ηλεκτρικώς μέσω πίνακα αυτομάτου εναλλαγής λειτουργίας και ελέγχονται από τρία φλοτέρ στάθμης (κάτω άνω συναγερμού). Στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχουν ένας διακόπτης για κάθε αντλία με θέση «Αυτόματο χειροκίνητο» και διακόπτης «Test». Στο Λεβητοστάσιο-Μηχανοστάσιο υπάρχει φρεάτιο λυμάτων και αντλία άντλησης των λυμάτων. Αντλίες Drainage Οι αντλίες αυτές που βρίσκονται στα δύο φρεάτια αποστράγγισης του δικτύου από στραγγιστικών έργων της θεμελίωσης είναι του ιδίου τύπου με τις αντλίες ακαθάρτων του μηχανοστασίου. Ηλεκτρικές συσκευές στεγνώματος χεριών. Είναι αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών με φωτοκύτταρο στα W.C. του κτιριακού συγκροτήματος. Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες Τεμάχια 38 α) 20 lt 100 W 7 β) 60 lt 3KW 25 γ) 80 lt 4KW ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ο υποσταθμός περιλαμβάνει συγκρότημα 4 κυψελών (οι κυψέλες άφιξης και μέτρησης αποτελούν ενιαίο σύνολο). Κυψέλη άφιξης με αποζεύκτη φορτίου 24 KV, 400 A. Τμήμα μέτρησης με 2Μ / Σ τάσης 20 KV / 11o V, με βολτόμετρο και 3 Μ / Σ έντασης με 3 αμπερόμετρα. Δύο κυψέλες αναχώρησης προς τους μετασχηματιστές με ασφαλειοαποζεύκτη φορτίου 24 KV / 400 A με ασφάλειες Μ.Τ. 25 Α. Σε ανεξάρτητους χώρους τροφοδοτούνται από τις κυψέλες αναχώρησης δύο μετασχηματιστές ισχύος 800 KVA και τάσεως 20 KV / 0,4 KV, ψύξη με έλαιο, πλήρες οργάνων προστασίας, ήτοι αφυγραντήρα BUCITHOLTZ, θερμόμετρο δύο επαφών. Ο Γενικός πίνακας χαμηλής τάσεως που τροφοδοτείται από του μετασχηματιστές μέσω δύο αυτομάτων διακοπτών φορτίου 3 x 600 A, που βρίσκεται στον αντίστοιχο χώρο του Ηλεκτροστασίου. Από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης τροφοδοτούνται όλοι οι πίνακες φωτισμού και κινήσεως του κτιρίου. Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας πίνακας φωτισμού από τον οποίο τροφοδοτούνται υποπίνακες για την εξυπηρέτηση μιας ομάδας ή ενός συγκεκριμένου χώρου. Επίσης υπάρχουν και οι αντίστοιχοι πίνακες κινήσεως. Στο χώρο του Γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως για τη διόρθωση του ρόπο α βί ισχύος, έχει εγκατασταθεί συγκρότημα ψυκτικών συνολικής ισχύος 150 KVAR σε δύο πίνακες, εκ των οποίων 100 KVAR με αυτόματη ρύθμιση ζεύξης απόζευξης αναλόγως αναγκών. Οι γειώσεις προστασίας, λειτουργίας. Εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο ιονισμού. 20

21 Υπάρχουν τοποθετημένοι 90 κύριοι πίνακες-υποπίνακες φωτισμού-κίνησης και (Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες από τα κατασκευαστικά σχέδια που υπάρχουν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων). Στους πίνακες φωτισμού αμφιθεάτρων με τον ανιχνευτή κίνησης πρόσθετης κατανάλωσης για την ρύθμιση του φωτισμού των καθώς και τις ηλεκτρικές οθόνες. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 315 KVA / 50 HZ 1500 Σ.Α./ min με συν Φ. 0,8 τάσεως 230/400 V. Αποτελείται από τον πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτος την ηλεκτρογεννήτρια, τον ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου και χειρισμού, τον συσσωρευτή, το δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου. Σύστημα U.P.S ( UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ) και τοποθέτηση UPS στο κτίριο. Το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τριφασικό ισχύος 10 KVA. Επίσης τα επιπλέον που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν μετά την λήξη της εγγύησης. (1. Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room), τύπου ΑΒΒ τριφασικό 12 KVA- 2. Δύο UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου ΑΒΒ ORAION 6KVA - 3.Ένα UPS χώρου κεντρικών συστημάτων (computer room) γραφ. 324, τύπου APC 6KVA. -4 Ένα UPS αίθουσα 010 ισόγειο, τύπου APC 6KVA). Εξωτερικός περιμετρικός φωτισμός. Πίνακας ηλεκτρικός. 19 λαμπτήρες φωτισμού σε ιστούς. 4 προβολείς ( Watt συν ένας Watt ). ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Αντλίες θερμότητας (Heat Pump) αέρος-νερού, εργοστάσιου «ρόπο α β Α.Β.Ε» 80 RT. 2 Κλιματιστικές μονάδες παροχής CFM τεμ Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής CFM τεμ κλιματιστικές μονάδες οριζόντιας διάταξης χαμηλού ύψους και παροχής εκάστη CFM. 5 Ανεμιστήρας εξαερισμού διπλής αναρροφήσεως παροχής CFM ΤΕΜ. 1 6 Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος τροφοδότησης των αντλιών (Heat-Pump) και των λοιπών μονάδων. 7 Το σύστημα σωληνώσεων μετά των αντλιών, διακοπτών, δοχείο διαστολής, αυτόματο σύστημα πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής και των λοιπών διατάξεων ασφαλείας και ελέγχου. Επίσης το δίκτυο προσαγωγής του αέρα ευρισκόμενο εντός της ψευδοροφής των ορόφων Γ, Δ, Ε του κτιρίου. Το ανωτέρω σύστημα θα ελέγχεται και θα συντηρείται με την έναρξη της θερινής περιόδου, έλεγχος στάθμης λαδιών, ψυκτικού υγρού, ηλεκτρικών διατάξεων, πιέσεων των συμπιεστών, θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου του ψυχρού ύδατος, καθώς και της θερμοκρασίας του παρεχόμενου κλιματιζόμενου αέρος και 21

22 της ποσότητας. Επίσης των μονάδων οροφής, φίλτρα κλπ. Στο τέλος της θερινής περιόδου θα γίνεται η προετοιμασία για την θερινή περίοδο. 8 Για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων ισχύουν οι γενικοί όροι συντήρησης και όπου δεν περιγράφονται η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα βιβλία συντήρησης των ειδικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα μετά από τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού ή του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου. ΚΤΙΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δεληγιώργη 107 & ΚΤΙΡΙΟ 2 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δεληγιώργη & Τσαμαδού 78 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Για τον κλιματισμό και την θέρμανση των κτιρίων χρησιμοποιούνται μονάδες άμεσου εκτονώσεως «ρόπο α β» σειράς FAWH. Για το κτίριο των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, 9 εξωτερικές μονάδες και 9 κλιματιστικές μονάδες ψευδοροφής ρόπο α. Για το νεοκλασικό κτίριο μεταπτυχιακών σπουδών, 4 εξωτερικές μονάδες και 4 κλιματιστικές μονάδες ρόπο α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ηλεκτρικός υποσταθμός 400 KVA. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 60 KVA. Ηλεκτρικό δίκτυο αποτελούμενο από τον κεντρικό πίνακα χαμηλής τάσης, τον γενικό πίνακα ανάγκης 4 υποπίνακες του κτιρίου των εργαστηρίων και 8 υποπίνακες του γενικού πίνακα ανάγκης για το ίδιο κτίριο. τον γενικό πίνακα του νεοκλασικού κτιρίου που τροφοδοτεί 6 υποπίνακες. το δίκτυο τροφοδότησης υποπινάκων. τα δευτερεύοντα κτίρια. τα φωτιστικά σώματα. τον εφεδρικό φωτισμό. τον φωτισμό ασφαλείας. τους ρευματοδότες. τον εξωτερικό φωτισμό. Ο εορταστικός φωτισμός (αφορά και τα τρία κτίρια επί των οδών Δεληγιώργη Τσαμαδού Ζέας). 22

23 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (ΚΟΜΠΑΚΤ) 7,5 KW, 11 BAR. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MONORAIL Εγκατεστημένη στον χώρο των εργαστηρίων αναρτημένη σε σιδηροτροχιές οροφής δυνατότητας μεταφοράς φορτίο 0,5 tn. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. Για την παραγωγή ζεστού νερού, λέβητας Kcal. Boiler 500 lt. Εγκατάσταση ψυχρού νερού. Εγκατάσταση θερμού νερού. Αντλία αποχέτευσης ακάθαρτων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες συνδεδεμένες με το Η/Ζ ένα jockey pump, το πιεστικό δοχείο και τις πυροσβεστικές φωλιές. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους χώρους λεβητοστασίου, δεξαμενή καύσιμου, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, χώρος ΓΠΧΤ, χώρος Μ/Σ και χώρος Μ/Τ στους διαδρόμους και στα κλιμακοστάσια. Πίνακας 15 ζωνών, ανιχνευτής θερμοδιαφορικός στο λεβητοστάσιο, στην δεξαμενή και Η/Ζ. Ανιχνευτής ιονισμού στους υπόλοιπους χώρους. Φορητοί πυροσβεστήρες 6 κιλών κόνεως, 12 κιλών κόνεως και 6 κιλών CO2. Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού με μπουτόν ηχητικές και οπτικές συσκευές συναγερμού. Σύστημα κατάσβεσης με CO2 στους χώρους των κυψελών, των πεδίων του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης, στο χώρο του μετασχηματιστή με δύο φιάλες 45 κιλών και ένα ακροφύσιο στο χώρο του πεδίο Μέσης Τάσης με δύο φιάλες των 30 κιλών και ένα ακροφύσιο το σύστημα διασυνδέσεως με τον πίνακα επιτήρησης. ΚΤΙΡΙΟ 5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ρόπο α β 150 ΚΑΙ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΥΔΡΕΥΣΗ. Περιλαμβάνει: Δίκτυο διανομής νερού Εγκατάσταση παρασκευής ζεστού νερού. Λέβητας ΚCAL/H Δίκτυο διανομής ζεστού νερού. Δεξαμενή νερού πιεστικό δοχείο. Είδη κρουνοποιίας. 23

24 3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής. Εγκατάσταση αποστράγγισης του υπογείου. Δίκτυο απορροής των όμβριων υδάτων. Είδη υγιεινής. 3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο. Δεξαμενή πυρόσβεσης 20m3 Πυροσβεστικό συγκρότημα. Υδροδοτικό δίκτυο. Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με CO2 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς-χειροκίνητου συναγερμού. Φορητοί πυροσβεστήρες. 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση φωτισμού. Εγκατάσταση ρευματοδοτών και κίνησης. Δίκτυο διανομής-πίνακες (Γενικός πίνακας Χ. Τ. 268,8 KVA ).Γειώσεις. Εφεδρικός φωτισμός. Φωτισμός ασφαλείας. Εορταστικός φωτισμός. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (55ΚVA) Ισόγειο χώρος δικτύων : UPS τύπου APC 3 KVA 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Περιλαμβάνει: Κλιματιστικές συσκευές (τεμ.46) ολικού φορτίου KCAL/H. Αντλίες θερμότητας (τεμ.7) KCAL/H Ψυκτικά δίκτυα. Δίκτυα αεραγωγών. Στόμια. Θέρμανση, δίκτυο,λέβητας, δεξαμενή,σώματα Εξαερισμός, δίκτυα, εξαεριστήρες. Ισόγειο χώρος δικτύων : δύο επίτοιχες μονάδες κλιματισμού ΚΤΙΡΙΟ 8 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΕΑΣ Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων-λυμάτων). Περιλαμβάνει έλεγχο συντήρηση και επισκευή απάντων των σωληνώσεων εμφανών, υπογείων ή 24

25 εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κ.λ.π. Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχετεύσεως και αποχετεύσεως, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. 2. Το δίκτυο φωτισμού και κινήσεως καθώς και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. 3. Τις φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) και την φιάλη πυρόσβεσης (φούσκα) πάνω από τον λέβητα. 4. Τα υπάρχοντα αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα τεμ Το δίκτυο θέρμανσης που περιλαμβάνει τον λέβητα, καυστήρα, δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, θερμαντικά σώματα, δεξαμενή πετρελαίου, σωλήνες ασφαλείας, καμινάδα κ.λ.π. 6. Ο υπάρχων μηχανισμός λειτουργίας εισόδου στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. 7. Ο φωτισμός ασφαλείας. 8. Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) τεμ 3. ΚΤΙΡΙΟ 4 H/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Τσαμαδού Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων ). 2. Συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 3. Εξοπλισμός κουζίνας εστιατορίου 4. Δίκτυο θέρμανσης και ζεστού νερού ΚΤΙΡΙΟ 9 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 126. Δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης (όμβριων λυμάτων) : περιλαμβάνει συντήρηση και επισκευή των σωληνώσεων, εμφανών, υπογείων ή εντοιχισμένων, βάνες, διακόπτες, κρουνούς κλπ ). Επίσης όλα τα είδη υγιεινής που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχής, στόμια καθαρισμού, φρεάτια αποχετεύσεως. Δίκτυο φωτισμού και κινήσεως και το αυτόνομο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. Φιάλες πυρόσβεσης (χειρός) Κλιματιστικό σύστημα (περσίδες αεραγωγών, μονάδες κλιματισμού αντλίες κλπ. ). Δίκτυο πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει : ανιχνευτές, καλωδιώσεις, πίνακα πυρανίχνευσης, κλπ. Φωτισμός ασφαλείας Δίκτυο τηλεφώνων και DATA (δομημένη καλωδίωση, τα κανάλια κλπ) Το σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας ( UPS ) Μονάδες κλιματισμού τεμ. 8 ψυκτικής ισχύος 36,5 Rt (ψυκτικών τόνων ). 25

26 ΚΤΙΡΙΟ 10 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21. Ύδρευση. Περιλαμβάνει δίκτυο διανομής νερού σε όλους τους ορόφους του κτιρίου Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων. Περιλαμβάνει: Δίκτυο αποχέτευσης των χώρων υγιεινής, εγκατάσταση με αντλίες αποστράγγισης ομβρίων στον ακάλυπτο χώρο. Δίκτυο απορροής των ομβρίων υδάτων. Χώρος WC (Είδη Υγιεινής). Πυροπροστασία - Πυρόσβεση. Περιλαμβάνει: Πυροσβεστικό δίκτυο, Δεξαμενή πυρόσβεσης, Πυροσβεστικό συγκρότημα, Υδροδοτικό σύστημα, Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς χειροκίνητου, συναγερμού Φορητοί πυροσβεστήρες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις φωτισμού, εγκαταστάσεις ρευματοδοτών και κίνησης, Δίκτυο διανομής - Πίνακες (Γενικός Πίνακας Χ.Τ. Γειώσεις) Εφεδρικός φωτισμός, φωτισμός ασφαλείας, UPS ). Εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού Περιλαμβάνει: κλιματιστικά συστήματα τεμάχια 14 (κάθε σύστημα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και τις εσωτερικές μονάδες αυτής) και ψυκτικής ισχύος περίπου 200 Rt (ψυκτικών τόνων). ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Πυροσβεστήρες κόνεως PA 6 Kgr 88 τεμ. Πυροσβεστήρες κόνεως Co2 76 τεμ. Τροχήλατο κόνεως 50 Kgr 1 τεμ. 2 Πυροσβεστήρες 12 Kgr B.C.E. στο χώρο της Δ.Ε.Η Μέρος ΙΙ. Εργασίες συντήρησης 3.11 Εργασίες Συντήρησης Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο προς συντήρηση εξοπλισμός ανά κτίριο αναφέρεται στο Μέρος 1 του παρόντος τεύχους. Οι εργασίες συντήρησης ανά είδος εξοπλισμού έχουν ως ακολούθως : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Φυγόκεντροι Ψύκτες Προβλεπόμενη συχνότητα εργασίας : μια φορά κατά την διάρκεια της σύμβασης Εργασίες : Για την συντήρηση των εγκατεστημένων ψυκτών πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται: Δειγματοληψία ψυκτελαίου προς έλεγχο περιεκτικότητας υγρασίας, μετάλλων, οξέως. Αλλαγή ψυκτελαίου και φίλτρο λαδιού. 26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20130674/11-02-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καραολή & Δημητρίου 80 185 34, Πειραιάς Πληροφορίες: Μέξη Γεωργία Τηλ.: 210 4142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Θέμα: «Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 31/10/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καραολή & Δημητρίου 80 185 34, Πειραιάς Υπεύθυνη: Γεωργία Μέξη Πληροφορίες: Γιαννάκη Αικατ. Τηλ.: 210 4142239

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20164570/23-8-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20132751/20-05-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π46914Ο-ΔΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: ΒΕ5Π46914Ο-ΔΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 01-03-2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ένωσις Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & ημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 31-10-2014 Αριθμ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια απολύμανση, γενική απεντόμωση και μυοκτονία των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142239 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 20-06 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 29 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 29 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προκηρύσσεται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προκηρύσσεται Πειραιάς, 13/01/2011 Αρ. Πρωτ.: 2011.00044 13/01/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσίευσης προσκλήσεων και ανακοινώσεων για τις ανάγκες του έργου «ΠΜΣ Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Πληροφορίες: Γεωργία Μέξη Τηλ.:210 4142239 Fax:210 4142469 Πειραιάς, 05-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 10/11/2006 Αριθ. Πρωτ. 6542 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103664 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Χολαργός ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ www.eof.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 2-4 - 2014 Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30140 Τμήμα : Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876687 2015-06-26

15PROC002876687 2015-06-26 ΑΔΑ: ΒΝΙΑ469Η25-ΑΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 26-6-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 08 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 96/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα