Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014"

Transcript

1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας γλωσσολόγος. Ἡ ἀγάπη μου ὅμως γιὰ τὴν γλῶσσα μας, καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι καθημερινά, σὰν συγγραφέας, διερευνῶ τὶς ἐκφραστικές της δυνατότητες, μὲ ὁδήγησαν σὲ μελέτες βάθους, καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτὴν τὴν γνώσι θὰ προσπαθήσω νὰ μοιρασθῶ μαζί σας σήμερα. Μελέτες, ποὺ ἀφοροῦν τόσο τὶς καταβολὲς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὅσο καὶ τὴν σπουδαιότητά της σὰν μοναδικὸ ὄργανο ἐκφράσεως καὶ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ σὰν πηγὴ συνεισφορᾶς στὴ δημιουργία ἄλλων εὐρωπαϊκῶν καὶ παγκοσμίων γλωσσῶν. ήμερα ἐγὼ θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὴν γλῶσσα, ἕνα ἐκφραστικὸ ὄργανο, ποὺ ἔχει στὸ ἐνεργητικό του μιὰ προφορικὴ παράδοσι κοντὰ τεσσάρων χιλιάδων ἐτῶν. Ὅταν ἀναφερόμαστε στὰ ἑλληνικὰ γράμματα, συνήθως ἐννοοῦμε τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία. Δηλαδὴ τὸ σύνολο τῆς πεζογραφικῆς, φιλοσοφικῆς, ποιητικῆς, θεατρικῆς καὶ ὅποιας ἄλλης γραπτῆς, λογοτεχνικῆς ἐκδηλώσεως στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ὅταν ἀναφερόμαστε μόνο στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, ἀναφερόμαστε σὲ ἕνα σύνολο 800 περίπου βιβλίων, ποὺ ἐπέζησαν τοῦ χρόνου, τῶν διώξεων καὶ τῶν καταστροφῶν. Σὰ συγγράμματα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ποὺ ἔχουμε σήμερα, εἶναι γραμμένα στὶς διάφορες διαλέκτους τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ ὁμιλοῦνταν καὶ γράφονταν στὶς ἐπὶ μέρους περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου γενικότερα, δηλαδὴ ἐκτὸς τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ στὶς ἑλληνικὲς ἀποικίες τῆς Κάτω Ἰταλίας, τῆς Ἰβηρικῆς χερσοννήσου, τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, τῆς Ἰωνίας, τοῦ Εὔξεινου Πόντου, καὶ ἀλλοῦ. Κύριες διάλεκτοι ποὺ ὁμιλοῦνταν καὶ γράφονταν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, καὶ ποὺ ὅλες ἀποτελοῦσαν μετεξέλιξι τῆς Ὁμηρικῆς, ἦταν ἡ δωρική, ἡ ἰωνική, ἡ αἰολική, ἡ κυμαϊκὴ - χαλκιδικὴ (ποὺ σ' αὐτὴ βασίσθηκαν καὶ τῆς ὁποίας 1

2 ἀποτελοῦν μετεξέλιξι τὰ λατινικά), καί, τέλος, ἡ ἀττικὴ κοινή, ποὺ ὁμιλήθηκε καὶ ἀποτέλεσε κύριο μέσο ἐπικοινωνίας τοῦ κόσμου ὁλόκληρου, μετὰ τὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετεξέλιξι τῆς ἀττικῆς κοινῆς ὑπῆρξαν ἐπίσης τὰ διάφορα στάδια τῆς βυζαντινῆς ἀρχαΐζουσας καθαρεύουσας, τῆς ἁπλῆς καθαρεύουσας, ποὺ καθιερώθηκε σὰν ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ κράτους, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τοὺς Σούρκους, καὶ τέλος τῆς δημοτικῆς λαλιᾶς, ποὺ μιλᾶμε σήμερα. Ὅλες οἱ παραπάνω διάλεκτοι καὶ στάδια ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἔχουν τὶς καταβολές τους στὸ ἀλφάβητο καὶ στὴ γλῶσσα τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν. Δηλαδὴ στὴν Ἰλιάδα καὶ στὴν Ὀδύσσεια. Παράδειγμα: Λέμε λεωφορεῖο, ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ λέξι λεὼς καὶ ὄχι λαοφορεῖο, ὅπως ἔχει ἐξελιχθῆ ἡ ὁμηρικὴ λέξι λεὼς στὴν δημοτική λέξι λαός. Δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν λέξι βρύχιος, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε ἐνσωματώσει στὸ ὑποβρύχιο, κλπ. Υυσικά, ὅλα αὐτὰ πολὺ χοντρικά, ἀφοῦ τὰ περιθώρια μιᾶς ἡμίωρης ὁμιλίας εἶναι ἀρκετὰ περιορισμένα. Σὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη δὲν εἶναι μόνο ἡ πηγὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς ὁποίας ἡ δημοτικὴ εἶναι τὸ τελευταῖο στάδιο γραπτῆς ἐξελίξεως περίπου 2800 ἐτῶν. Εἶναι παράλληλα, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος αὐτοῦ ποὺ σήμερα ἀποκαλοῦμε Δυτικὸ Πολιτισμό. Γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ μία ποιητικὴ ἐξιστόρησι τοῦ Σρωϊκοῦ πολέμου, ἡ Ἰλιάδα καὶ ἡ Ὀδύσσεια εἶναι ἕνα μωσαϊκὸ ἀπὸ πληροφορίες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πόλι κράτος, ποὺ ἐμφανίσθηκε περὶ τὸν 9ο - 8ο αἰώνα π.φ. Μᾶς μιλᾶνε γιὰ τὴν φύσι καὶ τὶς σχέσεις θεῶν καὶ ἀνθρώπων, γιὰ κοινωνικὲς δομὲς καὶ συνήθειες τῆς ἐποχῆς τοῦ Φαλκοῦ, ἤθη, ἔθιμα, γεωγραφία, θρησκεία, καὶ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν τέχνη τῆς ναυπηγικῆς καὶ τῆς κατασκευῆς ὅπλων, γιὰ νὰ καταλήξω. Ἐντελῶς δὲ παρεμπιπτόντως, ἀφοῦ τὸ θέμα μας δὲν εἶναι κυρίως αὐτό, ὅ,τι βιώνουμε σήμερα στὸ Δυτικὸ κόσμο, τέχνες, φιλοσοφία, μαθηματικά, γεωμετρία, πρόοδο, παιδεία, ἀρχιτεκτονική, μηχανική, ποίησις, θέατρο, ἱστορία, ἄμυνα, δηλαδὴ ὁ ὀργανωμένος στρατὸς γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς κάθε χώρας, ὅλα ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν ἑλληνικὴ πόλι - κράτος. Ἡ δὲ Ἰλιάδα καὶ ἡ Ὀδύσσεια, ἀποτελοῦν ἔκφρασι καὶ ἀπόδειξι αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. Αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο γνώμη δική μου, τὸ λένε εὐκρινέστερα καὶ μὲ λεπτομέρειες οἱ εἰδικοί, ὅπως οἱ Ἀμερικανοὶ καθηγητὲς καὶ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου "Ποιὸς σκότωσε τὸν Ὅμηρο;" Βίκτωρ Ντέϊβις Φάνσον καὶ Σζὼν Φήθ. Πόσες ἦταν οἱ ἑλληνικὲς πόλεις - κράτη στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο; Γύρω στὶς χίλιες. Μόνο ἡ Κρήτη εἶχε 90 κατὰ τὸν Ὅμηρο. Ἡ Κεφαλλονιά, εἶχε τρεῖς καὶ μαζὶ μὲ τὴν Ἰθάκη τέσσερις. Ὅλα τα στάδια ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσεια. Σί γλῶσσα μιλοῦσαν στὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀπὸ τὴ 2

3 γραφὴ τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν; Νὰ ἕνα πολὺ εὔλογο ἐρώτημα ποὺ γεννιέται ἀπὸ μόνο του στὸν ἁπλὸ ἀναγνώστη αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν δεδομένων. Ὅταν διάβασα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ὅμηρο, πρὶν πολλὰ χρόνια, αὐτὸ ποὺ παρατήρησα ἦταν τὸ ἑξῆς: Ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι λαοὶ στὸν Σρωικὸ πόλεμο μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα ἤ, γιὰ νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς, εἶχαν μιὰ γλῶσσα κοινῆς ἐπικοινωνίας: Σρῶες καὶ Μυκηναῖοι, Λυδοὶ καὶ Κάρες, Κρητικοὶ καὶ Θράκες, Αἰτωλοὶ καὶ Λύκιοι, ἀπευθύνονταν οἱ μὲν στοὺς δὲ ἄμεσα, χωρὶς τὴν μεσολάβησι διερμηνέα. Ἄς θυμηθοῦμε, γιὰ παράδειγμα, τὸν διάλογο τοῦ Διομήδη μὲ τὸν Λύκιο Γλαῦκο, στὴ ραψωδία 6 τῆς Ἰλιάδας, ὅπου καὶ οἱ περίφημοι στίχοι: "Συδεϊδη μεγάθυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις;/ Οἴηπερ φύλλων γενεῆ, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν./υύλλα τὰ μὲν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δὲ θ' ὕλη/ Σηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὤρη./ὡς ἀνδρῶν γενεῆ ἡ μὲν φύει ἡ δ' ἀπολήγει", δηλαδή: " Γιὲ τοῦ Συδέα μεγάθυμε, τί θέλεις τὴν γενιά μου;/ὅπως τῶν φύλλων ἡ γενιά, ἔτσι εἶν καὶ τῶν ἀνθρώπων./ἀπὸ τὰ φύλλα ὁ ἄνεμος ἄλλα τὰ ρίχνει χάμου,/κι ἄλλα στὸ δάσος ἡ ἄνοιξη χλωρὰ γεννάει βλαστάρια./ἔτσι κι οἱ ἀνθρώπινες γενιὲς ἔρχονται καὶ διαβαίνουν,/ἡ μία φτάνει θαλλερὴ ἐνῶ μιὰ ἄλλη φεύγει". Αὐτὸς καὶ ἄλλοι διάλογοι ἀντιμαχομένων ἡρώων ὑπονοεῖ καθαρὰ ὅτι ὅλος ὁ κόσμος ποὺ ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος μιλοῦσε μιὰ κοινὴ γλῶσσα. Ποιὰ ἦταν αὐτὴ ἡ γλῶσσα ἀφοῦ ἡ Ἰλιάδα καὶ ἡ Ὀδύσσεια δὲν εἶχαν ἀκόμα γραφθῆ; Αὐτὰ εἶναι μὲ λίγα λόγια τὰ διάφορα στάδια ἐξελίξεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Μιᾶς γλώσσας μοναδικῆς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος γιὰ τὴν προσφορά της στὴν δημιουργία καὶ ἀναβάθμισι τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπίδρασι καὶ στὴν ἀνεκτίμητη συνεισφορά της γιὰ τὴν δημιουργία τῶν ἄλλων γλωσσῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Γιατί οἱ βασικὲς ἔννοιες σκέψεως καὶ ἐκφράσεως σ' αὐτὲς τὶς γλῶσσες εἶναι ἑλληνικές. Ἄς πάρουμε, γιὰ παράδειγμα, τὴν ἀγγλική, ἀφοῦ ζῶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ ὅλοι λίγο πολύ μιλᾶμε αὐτὴ τὴν γλῶσσα. Σὰ στοιχεῖα, ποὺ θὰ ἀναφέρω, τὰ ἔχω πάρει ἀπὸ τὴν ἐκπληκτικὴ μελέτη, ἔργο ζωῆς, τοῦ Ἀριστείδη Κωνσταντινίδη "Οἱ ἑλληνικὲς λέξεις στὴν ἀγγλική", ποὺ πῆρε τὸ Πρῶτο Βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὸ Ἀπὸ αὐτὴν τὴν μελέτη, ὅπου συμπεριλαμβάνονται λέξεις, δώδεκα χιλιάδες εἶναι ἐπιστημονικοὶ ὅροι καὶ λέξεις εἶναι τῆς καθομιλουμένης. Πόσες χιλιάδες ἑλληνικὲς λέξεις ἔχουν συνολικὰ ἀφομοιώσει τὰ ἀγγλικὰ στὴν καθομιλουμένη καὶ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν; Πάνω ἀπὸ ἀμιγεῖς λέξεις. ' αὐτὲς δηλαδή δὲν συμπεριλαμβάνονται λήμματα ποὺ μόνο το ἕνα ἀπὸ τὰ δύο συνθετικὰ τους εἶναι ἑλληνικό, π.χ. τελεβίζιον: μόνο το πρόθεμα εἶναι ἑλληνικό, ἡ κατάληξι 3

4 εἶναι λατινική, σὲλφ ἀνάλυσις, ἐδῶ εἶναι μόνο ἡ κατάληξι, μικροεβολούσιον, μόνο το πρόθεμα, ραντιοφόουν, μόνο ἡ κατάληξι, κλπ. Νὰ καὶ μερικὲς λέξεις ποὺ οὔτε καν ὑποπτευόμαστε πὼς εἶναι ἑλληνικές. Massage, εἶναι ἀπὸ τὸ μάσσω. Channel, εἶναι ἀπὸ τὸ κάννα, καλάμι δηλαδή. Pose, ἀπὸ τὸ παῦσις. Gas, gasi, εἶναι ἀπὸ τὸ χάος, ἀπὸ τοὺς ὑδρατμούς, ὅταν σχηματιζόταν ὁ κόσμος. Parish, παροικία. Caliber, καλάπους, καλαπόδι. Brilliant, ἀπὸ τὸ λαμπρός. Blame, ἀπὸ τὸ βλάπτω. Prune, ἀπὸ τὸ προύμνον, τὸ δαμάσκηνο. Solecism, σολοικισμός, ὁ μὴ ὁμιλῶν σωστὰ τὴν ἀττικὴ διάλεκτο ἢ κάτοικος τῶν όλων Κιλικίας, ὅπου αὐτὸ συνέβαινε καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς κορόϊδευαν. Laconic, ἀπὸ τὸ Λακωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν σπαρτιατικὴ λιτότητα, κ.ο.κ. ὲ τί ποσοστὸ ἀντιστοιχεῖ ὁ ἀριθμὸς τοῦ δανείου τῶν ἑλληνικῶν λέξεων στὸ σύνολο τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας; Πλησιάζει τὸ 28%. Ποιὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν ἑλληνικῶν λέξεων στὴν ἰατρικὴ ὁρολογία, βάσει τοῦ ἔγκυρου ἐπιστημονικοῦ λεξικοῦ Dorland; Εἶναι 54%. τὴ Ζωολογία ὅλων των κλάδων (Πρωτόζωα, Μαλάκια, Ἰχθύες, Ἔντομα, Ἑρπετά, Πτηνά, Θηλαστικά), βάσει τῆς 13άτομης Animal Life Encyclopedia GRZIMEK φτάνει τὸ ἐκπληκτικὸ ποσοστὸ τοῦ 70.4%. Ἀναφέρθηκα προηγουμένως στὶς βασικὲς λέξεις σκέψεως καὶ ἐκφράσεως, ποὺ ἡ ἀγγλικὴ ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ἔχουν δανεισθῆ ἀπὸ τὴν ἑλληνική. Νὰ ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα, ποὺ δανείζομαι ξανὰ ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Κωνσταντινίδη: analysis, synthesis, antithesis, problem, hypothesis, method, theory, practice, empiric, paradigm, music, orchestra, melody, rhythm, harmony, rhapsody, organ, hypocricy, theater, drama, tragedy, comedy, poetry, lyrism, symptom, diagnosis, therapy, politic, democracy, tyranny, anarchy, despotism, oligarchy, idea, ideology, logic, dilemma, category, program, system, organization, etiology, symbol, syllable, phrase, dialect, κλπ, κλπ. Σὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς ὀνομασίες τῶν κυριώτερων κλάδων τῶν ἐπιστημῶν. Ἄς δοῦμε μερικές: Aetiology, Anemology, Angiology, Anthropology, Ontology, Entomology, Ecology, Gynaecology, Geography, Hydrology, Myology, Oneirology, Mathematics, Penology, Petrology, Myrmecology, Malacology, Phytology, Osteology καὶ μπορῶ νὰ συνεχίσω ἐπὶ ἕνα ποσοστὸ ἑλληνικῶν ὀνομασιῶν ποὺ φτάνει τὸ λιγότερο στὸ 70% τῶν κυριώτερων κλάδων ὅλων των ἐπιστημῶν. Ἀκόμα, δὲν θὰ συναντήσῃ κανεὶς εὔκολα ἕνα μορφωμένο Ἀμερικάνο ἢ Ἐγγλέζο, ποὺ δὲν θὰ χρησιμοποιήσῃ, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἀγγλοσαξωνικὴ λέξι, τὸ nostalgia ἀντὶ τοῦ homesickness, τὸ apathy ἀντὶ τοῦ indifference, τὸ energetic ἀντὶ τοῦ industrious ἢ τὸ antithesis ἀντὶ τοῦ opposition. Ἐπίσης, γιὰ παράδειγμα, στὴν ἀγγλικὴ ὑπάρχουν δύο ὅροι, ποὺ καθορίζουν τὸν ὑπόγειο σιδηρόδρομο: στὴν Ἀγγλία τὸν λένε underground καὶ στὴν Ἀμερικὴ τὸν λένε subway. Οἱ ψυχαναλυτὲς ὅμως, ποὺ χρειάσθηκε 4

5 νὰ δημιουργήσουν ἕναν ὅρο γιὰ τὴ φοβία ποὺ προξενεῖ σὲ ὁρισμένους ἀνθρώπους τὸ βάθος, στὸ ὁποῖο εὑρίσκεται ὁ ὑπόγειος σιδηρόδρομος, δὲν ὀνομάστηκε οὔτε undergroundphobia οὔτε subwayphobia ἀλλὰ bathysiderodromophobia. Σὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τοὺς περισσότερους νεοδημιουργούμενους ὅρους στὶς διάφορες ἐπιστῆμες. Παράδειγμα, πᾶμε πάλι στὴν ἀγγλική. Δὲν λέμε oldology, γιὰ τὴν ἐπιστήμη τοῦ γήρατος, youngology, γιὰ τὴν ἐπιστήμη ποὺ ἀφορᾶ τοὺς νέους ἢ commerciatrics γιὰ τὴν ἐπιστήμη ποὺ ἀφορᾶ τὸ ἐμπόριο, ἀπὸ τὸ old, τὸ young καὶ τὸ commerce, ἀλλὰ gerontology, ephebiatrics καὶ emporiatrics. Δὲν λέμε insectology, ἀπὸ τὸ insect, οὔτε plantology, ἀπὸ τὸ plant, ἀλλὰ entomology καὶ phytology, ἀπὸ τὸ ἔντομο καὶ τὸ φυτό. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο, τὰ ἀγγλικὰ ἔχουν δανεισθῆ ἀπὸ τὰ ἑλληνικά τὸ συντακτικὸ καὶ τὴν γραμματική. Μὲ λίγα λόγια, ἂν ἀφαιρεθοῦν τὰ ἑλληνικὰ «δάνεια», ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα καταρρέει, λέει ὁ Ἀριστείδης Κωνσταντινίδης. Σὸ La Trobe University τῆς Μελβούρνης, τὸ μεγαλύτερο τῆς Αὐστραλίας, ἔχει τὸ ἑξῆς σύνθημα: Learn Greek to improve your English (μάθε ἑλληνικὰ γιὰ νὰ βελτιώσῃς τὰ ἀγγλικά σου). Αὐτὸ λέει περισσότερα κι ἀπ' ὅσα εἶπα μέχρι τώρα ἐγώ. Ὕστερα ἀπ' ὅλα αὐτά, τὸ ἐρώτημα ποὺ εὐλόγως γεννιέται εἶναι τὸ ἑξῆς: τὰ ἑλληνικὰ δὲν ἔχουν δανεισθῆ ἀπὸ ἄλλες γλῶσσες; Μὰ ἀσφαλῶς καὶ ἔχουν δανεισθῆ. Ἡ διαφορὰ εἶναι πόσες λέξεις δανείζεται μία γλῶσσα ἀπὸ μία ἄλλη. Παράδειγμα, πᾶμε πάλι στὴν ἀγγλική: ἀπὸ τὰ σλαβικά, ἡ ἀγγλικὴ ἔχει δανεισθῆ μόνο 34 λέξεις, καὶ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ 57, πάντα βάσει τῆς ἐργασίας τοῦ Κωνσταντινίδη. Ποῦ 57 λέξεις καὶ ποῦ , ποὺ δανείσθηκε ἡ ἀγγλική ἀπὸ τὴν ἑλληνική ; Σὰ λέω ὅλα αὐτὰ γιατί ἡ σημερινὴ παγκοσμιοποίησι μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ πολτοποίησι. Ἀκούγεται δὲ ὅτι τὰ ἀγγλικὰ θὰ γίνουν κύρια γλῶσσα ἐπικοινωνίας, στὸν ὄχι καὶ τόσο μακρινὸ πιὰ μελλοντικὸ κόσμο, κάτι ποὺ νομίζω εἶναι σωστό: τὰ ἀγγλικὰ ἔχουν ἤδη ἐπιβληθῆ ἀπὸ μόνα τους σὰν γλῶσσα παγκόσμιας ἐπικοινωνίας, χωρὶς νὰ περιμένουν νὰ ὀνομασθοῦν ἐπισήμως. Ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς λόγους, ποὺ ἀνάφερα παραπάνω, πρὶν ἀπὸ μιὰ τέλεια ἐκμάθησι τῶν ἀγγλικῶν, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως, ἐπιβάλλεται μιὰ τέλεια ἢ παράλληλη ἐκμάθησι τῶν ἑλληνικῶν. Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι παγκοσμίως ἡ βασική γλῶσσα πρὶν ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλη. Ὄχι μόνο γιατί σ' αὐτὴ βασίσθηκαν τὰ ἀγγλικὰ καὶ οἱ ἄλλες δυτικοευρωπαϊκὲς γλῶσσες, ἢ ἐπειδὴ αὐτὴ δάνεισε τὶς ἔννοιες σκέψεως καὶ ἐκφράσεως, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι εἶναι γλῶσσα ἐννοιολογική, ὄχι σημειολογική, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν πρακτικὸ λόγο τοῦ ὅτι τὰ ἑλληνικὰ βοηθᾶνε στὴν ἐκμάθησι τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, ἀφοῦ αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν πηγή τους. 5

6 Ἐννοιολογικὴ εἶναι μιὰ γλῶσσα, ποὺ ἡ ὁρολογιά της ἔχει μία πρωτογενῆ, ἀδιαίρετη σχέσι μὲ τὴ σημασία της. Π.χ. ἡ λέξη τραπέζι εἶναι ἀπὸ τὸ τέτρα=τέσσερα=τετράποδο, τετραπέζι, δηλαδὴ στηρίζεται σὲ τέσσερα πόδια. Σὸ ἀντίθετο τῆς ἐννοιολογικῆς εἶναι ἡ σημειολογική, δηλαδή, ἡ λέξη σημαίνει κάτι ποὺ αὐθαίρετα τῆς ἔχει ὁρισθῆ νὰ σημαίνῃ. Π.χ., πᾶμε πάλι στὰ ἀγγλικά, ἡ λέξη σκάϊ. Προσωπικά, μιλάω καὶ γράφω διάφορες γλῶσσες, καὶ σὰν συγγραφέας γράφω, κατὰ καιρούς, πάντα στὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀλλὰ πιστεύω σὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἀμερικανὸς συγγραφεὺς Βίκτωρ Ντέϊβις Φάνσον : «μὲ μιὰ σωστὴ ἐκμάθησι τῶν ἑλληνικῶν, ἀλλάζει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου». ᾶς παρακαλῶ μὴν ξεχάσετε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ γλῶσσα της. Ὁ Δρ. ὰμ Σσέκουας γεννήθηκε στὸ χωριὸ Tochisville στὸ Oso / Lagos τῆς Νιγηρίας, ἦρθε στὴν Ἑλλάδα καὶ σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Ἑλληνικὴ Υιλολογία καὶ Ὀδοντιατρική. Ἐγκαταστάθηκε καὶ αὐτὸς τὸ 1989 στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νυχθημερὸν μοχθεῖ γιὰ τὴν διάδοσι καὶ ἐπικράτησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ο ΔΗΜΟ ΣΗ ΜΑΡΣΤΡΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΣΩΝ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΟ ΑΡΟΑΝΙΑ εὐγνωμοσύνης καὶ ἀπείρου ἐκτιμήσεως ἕνεκεν ΑΝΑΚΗΡΤΟΤΝ ἐπίτιμον δημότην των τὸν μεγάλον ἐθναπόστολον Dr. Sam Chekwas ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται ἐπὶ δεκαετίας διὰ τὴν διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ἐπικράτησιν αὐτῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων Ἐν Καλαβρύτοις τῇ 10ῃ Μαΐου 2014 ΔΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΝ ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΖΟΤΡΑ Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 10ῃ Μαΐου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΟ ΑΡΟΑΝΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΡΗ 6

7 7

8 Ὁ εβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἐπιδίδει τὴν βράβευσι εἰς τὸν φιλέλληνα Δρ. ὰμ Σσέκουας. Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων a--&catid=29:

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 157 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ Εἰσαγωγὴ Τριάντα περίπου αἰῶνες χωρίζουν τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαϊκὴ ἐνόραση τοῦ κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 43 4.00 ΑΝΟΙΞΗ 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριµηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς ------------------------------------------------------------------------------ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εποπτεία. Επιμέλεια Έκδοσης. Γλωσσική Επιμέλεια. Φιλοτέχνηση Εξωφύλλου. Διοικητικό Προσωπικό

Γενική Εποπτεία. Επιμέλεια Έκδοσης. Γλωσσική Επιμέλεια. Φιλοτέχνηση Εξωφύλλου. Διοικητικό Προσωπικό 1 1 2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης Γενική Εποπτεία Γαβριήλ Καράλλης Προϊστάμενος Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης Επιμέλεια Έκδοσης Σίμος Συμεού, Λειτουργός Π.Ι., Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου Στιγμιότυπο από το Συνέδριο. Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία Συνέδριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα