Brief presentation of the project GIMMIE SHELTER. Dr. Lambros Tsourgiannis Project Manager

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Brief presentation of the project GIMMIE SHELTER. Dr. Lambros Tsourgiannis Project Manager"

Transcript

1

2 Brief presentation of the project GIMMIE SHELTER Dr. Lambros Tsourgiannis Project Manager

3 Το έργο «GIMMIE SHELTER» Το έργο «GIMMIE SHELTER: Κοινή στρατηγική για την κοινή προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία » και εξυπηρετεί τη στοχοθεσία που τίθεται μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ποιότητα Ζωής» και τον Ειδικό Στόχο 1.3 «Συνεργασία και δικτύωση για την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια» The project «GIMMIE SHELTER» The project «GIMMIE SHELTER: Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups» is included in the Εuropean Territorial Cooperation Programme «Greece Bulgaria » Priority Axis 1: Quality of Life Area of Intervention 1.3 Cooperation and Networking in Health and Social Welfare Issues

4 «GIMMIE HELTER» Project Επικεντρώνεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών εκμετάλλευσης και εμπορίας (trafficking) παιδιών και των παράνομων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από εγκληματικά δίκτυα που δρουν στις δύο χώρες, φαινόμενα τα οποία παρουσιάζουν έξαρση. The project GIMMIE SHELTER based on genuine need for broader border region to cope by a drastic way the phenomenon of children who suffer every kind of abandonment and are in immediate danger. It has been observed that the percentages of children who are abandoned or suffer any way of exploitation by criminal networks operated in both countries (street children, delinquent behavior, and abandoned children) grow very rapidly.

5 Το έργο GIMMIE SHELTER Στοχεύει στην ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών στις περιοχές συνεργασίας των δύο χωρών. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω μιας κοινής πορείας ανταλλάσσοντας γνώσεις και αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα της παραμέλησης, της εκμετάλλευσης και της προώθησης παιδιών σε παραβατικές δραστηριότητες. Δημιουργία μιας ενιαίας φιλοσοφίας για το σύστημα της παιδικής προστασίας μειώνοντας και διασφαλίζοντας στο μέλλον την εξάλειψη της εμπορίας παιδιών από τη μία χώρα στην άλλη που οδηγεί στην εκμετάλλευση τους από εγκληματικές οργανώσεις στερώντας τους το δικαίωμα τους να είναι παιδιά. «GIMMIE HELTER» Project The GIMMIE SHELTER project Aims to strengthen a common structure recording, prevention and fight children exploitation and trafficking between the two areas. Contributes to face the problem through a common route by exchanging knowledge and stopping the phenomenon of neglect, exploitation and promotion of children's delinquent actions. Establish a common philosophy of social protection for these children and tries to stop the trafficking of children from one country to another which leads to their exploitation by criminal organizations

6 «GIMMIE HELTER» Project Καθιέρωση και θεσμοθέτηση μιας κοινής διασυνοριακής στρατηγικής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών των δύο περιοχών (δημόσιες υπηρεσίες, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις) Αντιμετώπιση φαινομένων παραμέλησης, εκμετάλλευσης και προώθησης εγκληματικών ενεργειών παιδιών Establish and institutionalize a joint cross-border structure to tackle the problem Strengthen cross-border cooperation in such an important social problem Commitment to sharing knowledge between actors of the two areas (public agencies and social organizations) Stop the exploitation and trafficking of children.

7 Συνεργαζόμενοι φορείς Το έργο υλοποιείται με κοινή συνεργασία πέντε συνολικά εταίρων: Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης Ανατολικής Περιφερειακή Διοίκηση SMOLYAN ΣΤΗΡΙΞΗ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Ξάνθης ΑΡΣΙΣ Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων Κ.KARATHEODORI A.E. Partners The involved partners are: Region of Eastern Macedonia - Thrace Regional Administration Smolyan STIRIXI Association of Social Solidarity ARSIS Association of Social Support of Youth Κ.KARATHEODORI S.A.

8 Region of Eastern Macedonia - Thrace Είναι επικεφαλής εταίρος του έργου έχοντας τη συνολική ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης. Παράλληλα, αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία της κινητής μονάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, εξοπλισμένη με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (streetworkers), για την καταγραφή, ταυτοποίηση και αξιολόγηση των περιπτώσεων παιδιών που έχουν ανάγκη στήριξης. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την καμπάνια ευαισθητοποίησης του έργου και τη διοργάνωση συνεδρίων και διασυνοριακών συναντήσεων. The Region of Eastern Macedonia and Thrace is the lead partner and has overall responsibility for the implementation and completion of the entire project. It will also create a Mobile Unit (with streetworkers) logging, tracking and evaluating incidents that require support. Moreover, is responsible for the publicity and awareness activities, the organizing of the forum and cross border meetings.

9 Regional Administration of Smolyan (Bulgaria) Έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός θα δημιουργηθεί το Κέντρο Ημέρας και Κατάρτισης μέσω του οποίου θα δοθεί βοήθεια στα παιδιά. Αφετέρου, μέσω του κέντρου θα βοηθηθούν και άτομα τρίτης ηλικίας. Μέσα από το έργο θα χρηματοδοτηθεί η αγορά 2 κινητών μονάδων με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό καθώς επίσης και η κτιριακή αναβάθμιση του Κέντρου Ημέρας και Κατάρτισης. Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Regional Administration of Smolyan will establish a Day Care and Training Center that will provide support to children and elder people. A procurement of 2 mobile units (with scientific personnel) and the renovation of the Day Care and Training Center will take place. It will contribute to the establishment of a cross border network of cooperation for the protection of protection of vulnerable social groups.

10 STIRIXI Association of Social Solidarity Η «Στήριξη» θα έχει την ευθύνη αρχικής λειτουργίας και ίδρυσης ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εφοδιασμένο με το κατάλληλο επιστημονικό, τεχνολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπου θα παραπέμπονται οι περιπτώσεις των παιδιών που έχουν ανάγκη στήριξης. Παράλληλα, μέσα από το έργο χρηματοδοτούνται ορισμένες εργασίες επισκευής του κτιρίου που φιλοξενεί το κέντρο ημέρας. STIRIXI will establish a day care center and support for vulnerable social groups with the proper equipment and the scientific personel in order to support the children and provide medical care, food and shelter for short periods of time. Also it will renovate the building that will host the day care center.

11 ARSIS Association of Social Support of Youth Έχει την ευθύνη επισκευής και λειτουργίας ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας ανηλίκων στην πόλη της Θεσσαλονίκης όπου παιδιά, κυρίως από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, λαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης όπως ενισχυτική διδασκαλία, νομική και ψυχολογική στήριξη, ρουχισμό και επίσης αναλαμβάνει την προμήθεια οχήματος και τη χρήση του για τη λειτουργία μιας κινητής μονάδας στελεχωμένης από ειδικούς συνεργάτες για την εύρεση, προσέγγιση και υποστήριξη ανηλίκων που εντοπίζονται να εργάζονται στον δρόμο και βρίσκονται σε εν δυνάμει κίνδυνο εκμετάλλευσης ή και trafficking. Παράλληλα θα συμμετέχει στα forums και conferences και θα διαθέσει στους εταίρους όπου χρειαστεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε θέματα υποστήριξης νέων. ARSIS is responsible for the renovation and operation of a day care center for children in Thessaloniki. It will provide to children from vulnerable social groups supporting services including teaching, legal and psychological support and clothes. It will purchase a van for the operation of a mobile unit (with streetworkers) for logging, tracking and evaluating incidents that require support. ARSIS will also participates to forums and conferences and will provide know-how in issues related to social support of youth to the other partners of the project.

12 Κ.KARATHEODORI S.A. Development Agency Αναλαμβάνει την καταγραφή του φαινομένου των παιδιών σε κίνδυνο στη διασυνοριακή περιοχή στα διοικητικά όρια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προχωρώντας στην κριτική επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης, προτείνοντας παράλληλα τις κατάλληλες παρεμβάσεις σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο. Επιπλέον αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης εθελοντών και υπηρεσιακών παραγόντων στο πλαίσιο λειτουργίας του διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προώθηση της φροντίδας και την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων του προγράμματος. K. Karatheodori SA is involved in the action that will include research to record the dimensions and qualities of the phenomenon (street children and potential victims of trafficking) and will participate on critical assessment of the current situation and will provide the necessary political and legal interventions. It will run actions for training volunteers and civil services employees within the framework of the cross border network of cooperation for the protection of protection of vulnerable social groups.

13 Description of the Project Αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής των δύο χωρών για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. GIMMIE SHELTER is a common implementation of the two countries bodies (Greece - Bulgaria) and foster a common strategy for handling issues of vulnerable social groups. It aims to the implementation of an integrated strategy to fight social exclusion, discrimination, poverty, diparities and human exploitation.

14 Ενεργή και οργανωμένη αντιμετώπιση περιστατικών εγκατάλειψης παιδιών στην παραμεθόρια περιοχή Συνολική ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας Δημιουργία μιας νέας φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου παιδικής εκμετάλλευσης Βελτίωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στην παραμεθόρια περιοχή Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας Αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και επικοινωνίας Expected results Active and organized response to incidents of abandonment of children in the border region Overall strengthening cross-border cooperation Create a new philosophy about overcoming this phenomenon Improvement of social structures and services in the border region The capabilities and skills of the workforce employed in the border area of social protection will be improved The effective dissemination of results through integrated action plan

15 Indicative Actions Κέντρα ημερήσιας φροντίδας Δημιουργία κινητών μονάδων δράσης Καταγραφή δικτύων και δομών που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή με θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης Επιμορφωτικά προγράμματα που στοχεύουν στα στελέχη κοινωνικών δομών και φορέων καθώς και εθελοντές Day Care Centers Creation of Mobile Units Recording networks and structures involved in the cross border area in social solidarity issues. Training programs targeting to the personnel of social services and structures, stakeholders and volunteers.

16 Progress of the project (in general) Παραλαβή κινητής μονάδας Έναρξη κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (street work) Καταγραφή σχετικών φορέων στην περιοχή παρέμβασης Επικοινωνία για συγκέντρωση στοιχείων με φορείς στην Δράμα & Ξάνθη Προεργασία δημιουργίας Δικτύου εθελοντών Procurement of the Mobile Unit Street work started Recording of relative stakeholders within the area of intervention. Communication with stakeholders in Drama and Xanthi. Working on the development of the Network of Volunteers.

17 Progress of the project (in general) Κοινωνική εργασία στο δρόμο (Ξάνθη): - Κεντρική πλατεία, Πλατεία ελευθερίας, Πάρκο Μ. Αλεξάνδρου, ΚΤΕΛ - Πρωινές ώρες- μετά τις 11:00-13 παιδιά, αγόρια κορίτσια σε επαιτεία - Τα περισσότερα συνοδευόμενα - Ηλικίες από 5 έως και 15 ετών - Κάτοικοι Ξάνθης (Δροσερό) Street-work (Xanthi): - Central Square, Eleftherias Square, Great Alexander s Park, Central Bus Station - Morning after am - 13 kids, boys and girls begging - Most of them were accompanied years old - Citizens of Xanthi (Drosero)

18 Progress of the project (in general) Επικοινωνία με σχετικούς φορείς Π.Ε. Δράμας: - Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων - Ιατροκοινωνικό Κέντρο Αθίγγανων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας - Ένωση Κυριών Δράμας - Αστυνομική Δ/νση Δράμας - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Δήμος Δράμας Communication with stakeholders in Drama: - Service of underage commisaries - Medical-Social Center of Roma - Directorate of Primary Education - Center of Children Protection in Drama - Ladies Association of Drama - Police Department in Drama - Directorate of Social Protection, Education and Civilization - Municipality of Drama

19 Progress of the project (in general) Στοιχεία για εκμετάλλευση παιδιών Π.Ε. Δράμας - Πολύ χαμηλή, ως ελάχιστη παραβατικότητα από μόνιμους κατοίκους - Μόνο 2 παιδιά από ένα πληθυσμό 80 ατόμων δεν πηγαίνει σχολείο - Παιδική εργασία σε πολύ χαμηλό ποσοστό - Η υφιστάμενη παιδική εργασία είναι μετακινούμενη από άλλους Νομούς (Ξάνθης) ή Βουλγαρία - Υψηλός Π/Υ για Κοινωνική πολιτική από το Δήμο Δράμας - Πολύ μεγάλη ευαισθησία κι υψηλή κοινωνική συνοχή Data for children exploitation in Regional District of Drama - Very low delinquency from people living in Drama - Only 2 kids (in a population of 80 people) do not attend school. - Very low rate of child labour. - The current child labour is derived from other prefectures (Xanthi) or Bulgaria. - High Budget for social policy in Drama Municipality - High sensitivity and social cohesion.

20 Thank you! Dr. Lambros Tsourgiannis Director Directorate of Public Health and Social Welfare Regional District of Xanthi / Region of Eastern Macedonia and Thrace Headquarters (Office 117), 67100, Xanthi, Greece. Tel ; Fax

Απολογισμός του έργου

Απολογισμός του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Απολογισμός του έργου «Προώθηση της Ολοκλήρωσης στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III 2000-2006 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND

ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ACTION CO-FINANCED BY THE INTEGRATION FUND Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα προσδοκώμενα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες, είτε ως επωφελούμενοι είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo)

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo) Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the Field of Business and Economic Science (B-WCo) This project has been funded with support from the European Commission. This publication

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ANNIVERSARY ALBUM 5 YEARS OF SOLIDARITY ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 5 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Γενική Επιμέλεια: Τζούλια Σταυρίδου, Απόστολος Μπετχαβάς Φωτογραφικό Υλικό: Χρήστος Μπόνης Αρχείο Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» IRIN (Integrated Regional Information Networks)

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013

κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 κοινωνικός απολογισμός a corporate citizen 2013 Μαζί μπορούμε περισσότερα Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη προσφέροντας εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2008 COM(2008) 158 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing.

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing. Τόμος 1, Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ Ο- ΣΗ: No (Wo)Man is an Island by Peter Plant

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα