ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ"

Transcript

1 ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΑ 1. ΠΔΣΡΑΚΗΓΟΤ ΒΗΚΣΧΡΗΑ 2. ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 3. ΣΟΤΠΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 4. ΥΑΝΕΖΖΛΗΑΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1

2 Σν ΤΜΒΟΛΑΗΟ καο ήµεξα 2/11/2011 ζηα πιαίζηα ηνπ µαζήµαηνο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project) αλαιαµβάλνπµε ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο µε ηίηιν: νµαδηθά παηρλίδηα σο µέζν έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο. Ύζηεξα από ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΑΜΔ 1.Να ηεξνύκε ηνπο θαλόλεο ζπλεξγαζίαο 2.Σελ ηζνκεξή θαηαλνκή εξγαζηώλ 3.Να ιέκε ηελ γλώκε καο όινη 4.Να δερόκαζηε ηηο απόςεηο όισλ ρσξίο αξλεηηθά ζρόιηα 5.Να εθαξκόδνπκε ηελ γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο 6.Να δηεθπεξαηώλεη ν θαζέλαο ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαηέζεθε Ζ νκάδα καο έρεη ππόζεκα ηα «ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ» Αθνύ δηαβάζηεθε ην θείκελν ζπκθσλήζεθε θαη ππνγξάθηεθε από όινπο 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΠΡΟΛΟΓΟ 2.ΠΔΡΗΛΖΦΖ 3.ΔΗΑΓΧΓΖ 4.ΠΛΑΗΗΟ 4.1.ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ 4.2.ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 4.3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ 4.4.ΣΟΥΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 5.1.ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 5.2.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 6.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 8.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 9.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3

4 1.ΠΡΟΛΟΓΟ Ο ξόινο θαη ε ζέζε ηνπ παηρληδηνύ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ είλαη πνιύ ζνβαξά θαη επίθαηξα δεηήκαηα, αθνύ θαηά θνηλή παξαδνρή ην παηρλίδη είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Σν παηδί κέζα από ην παηρλίδη γλσξίδεη ηελ απόιαπζε ηεο δσήο, ηνπ ζώκαηνο, ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. Μαζαίλεη ιεπηέο θαη πνιύπινθεο θηλήζεηο, αλαπηύζζεη ηνπο κπο κε ηνλ πην επράξηζην ηξόπν. Καιιηεξγεί ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ αλάγθε ηεο αλαθάιπςεο. Δθηνλώλεη θαη εθδξακαηίδεη ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπ γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινύλ. Με ιίγα ιόγηα, επηηπγράλεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ην παηρλίδη θαη θπξίσο νη αιιαγέο πνπ απηό επηθέξεη ζηνλ ςπρηζκό ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ζην ραξαθηήξα ηνπ, έρεη δηεξεπλεζεί επαλεηιεκκέλσο από επηζηήκνλεο ηόζν ζην δηεζλή όζν θαη ζην Διιαδηθό ρώξν. Σα ζρεηηθά βηβιία πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη δηάθνξα άξζξα ζε παηδαγσγηθά πεξηνδηθά, είλαη αδύλαην λα θαιύςνπλ έλα ηόζν ζεκαληηθό θαη επξύ ζέκα θαη λα δώζνπλ πιήξεηο απαληήζεηο ζε όια ηα εκπιεθόκελα πξνβιήκαηα. Δλ ηνύηνηο όια απηά θαλεξώλνπλ ηε δηαξθή επηθαηξόηεηα θαη ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο. Σν παηρλίδη ζαλ ειεύζεξε δξαζηεξηόηεηα δηαρσξίδεηαη από ην θαζήθνλ θαη ηελ εξγαζία. πλήζσο παξνπζηάδεηαη ζαλ μεθνύξαζε, γέκηζκα ηνπ ρξόλνπ ηηο ειεύζεξεο ώξεο, ζαλ μεγλνηαζηά θαη αλαςπρή, ζα ραιάξσκα. πρλά νη ελήιηθεο ζεσξνύλ ην παηρλίδη ράζηκν ρξόλνπ ή ην ζεσξνύλ κηα δξαζηεξηόηεηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο, γηαηί δελ έρνπλ θαηαλνήζεη όηη γηα ην παηδί είλαη αληίζεηα ε πην ζνβαξή ελαζρόιεζε θαη όηη απηή ε ελαζρόιεζε παίδεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Χζηόζν όκσο ν ηερλνθξαηηθόο ηξόπνο ηεο ζύγρξνλεο δσήο, ε ηειεόξαζε θαη ε αιόγηζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ πνπ θαηαθιύδνπλ ηε δσή ηνπ παηδηνύ θάλνπλ αθόκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζήκεξα παξά πνηέ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην παηρλίδη ζηε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 2.ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ θνηλσλία καο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα νδεγνύκελε από ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα παηδηά κεγαιώλνπλ ζε κηθξόηεξε ειηθία θαη νη ελήιηθεο παξακέλνπλ λένη γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα. Ο ρξόλνο ησλ παηδηώλ είλαη ηόζν αζθπθηηθά πξνγξακκαηηζκέλνο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ζπρλά δελ ηνπο κέλεη πνιύο ρξόλνο γηα παηρλίδη. Κη όκσο, ην παηρλίδη είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη γηα ηνλ θόζκν. ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αλεζπρία όηη ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από παηδηθή κνλαμηά θαη απνκόλσζε. 4

5 απηή ηε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, αληηζηαζκηζηηθό ξόιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην νκαδηθό παηρλίδη. Σν παηρλίδη απνηειεί έλα κεγάιν πεδίν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ. Ζ ραξά, ε ιύπε, ε αγσλία, ε δήιηα, ν ζπκόο, ην άγρνο είλαη κόλν κεξηθά από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ην παηδί κέζα από ην νκαδηθό παηρλίδη. Σν νκαδηθό παηρλίδη είλαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ αλαπηύζζνληαο ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπ, ηε ζπλαδειθηθόηεηά ηνπ θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ. Ζ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλά ηηο παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο αλ πξάγκαηη έρνπλ ηζρύ ζήκεξα θαη άξα είλαη δηθαηνινγεκέλεο νη αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη γύξσ από απηέο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο δεκνζθόπεζεο. πγθεθξηκέλα δόζεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνύ ηύπνπ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Πξνεγήζεθε βέβαηα αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαηαιήμακε όηη ηα νκαδηθά παηρλίδηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Μεηά από ηελ εκπεηξηθή δηεξεύλεζε πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : Σα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ πξνηηκνύλ θπξίσο ηα νκαδηθά αζιεηηθά παηρλίδηα όπσο κπάζθεη, πνδόζθαηξν θ.ά.. Σα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε πξνηίκεζε απηά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επθπΐαο. Δλώ ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αλ θαη ζα ήζειαλ λα παίδνπλ θαη θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ γνληώλ ηνπο. Σέινο, ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε έιιεηςε εηδηθώλ δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο δηαθαίλνληαη σο θύξηνη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ πεξηνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ. 3.ΔΗΑΓΧΓΖ «Ό,ηη ρξεηάδεηαη ε ςπρή ελόο παηδηνύ είλαη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηα παηρλίδηα, ην θαιό παξάδεηγκα θαη ιίγε αγάπε». Φ.ΝΣΟΣΟΓΔΦΚΤ Σν παηρλίδη απνηειεί ηελ θπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ. Ή, αιιηώο, γηα ην παηδί θάζε δξαζηεξηόηεηα είλαη παηρλίδη. Μέζα από ην παηρλίδη απνθηά νπνηαδήπνηε θαηλνύξγηα δεμηόηεηα, εμεξεπλά όια εθείλα ηα «γηαηί» πνπ ην απαζρνινύλ ζε ζρέζε κε ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ, καζαίλεη θαη δνθηκάδεη θαηλνύξγηνπο ξόινπο θαη ζπκπεξηθνξέο κέζα ζε έλα πιαίζην αζθαιείαο θαη, ηειηθά, αζθείηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη αξγόηεξα ζηε δσή ηνπ. Σν παηδί κέζα από ην παηρλίδη καζαίλεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη, λα αληαγσλίδεηαη, λα εηζπξάηηεη, λα πξνζθέξεη, λα δηαζθεδάδεη, λα νξγαλώλεη θαη λα νξγαλώλεηαη, λα ηαπηίδεηαη κε άιια πξόζσπα θαη ξόινπο. Με άιια ιόγηα, καζαίλεη λα δεη. Άιισζηε ε ιέμε παίδσ πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο παηο(παηδί) + δσ. Άξα Παηρλίδη = Εσή. Ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ην παηδί καζαίλεη πώο λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο άιινπο θαη πώο λα ρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνύζεηο. Σα νκαδηθά παηρλίδηα είλαη βαζηιηάο ηεο ςπρνζύλζεζε ησλ παηδηώλ, πξνζθέξνληαο νκαδηθόηεηα, ζπλαηζζήκαηα αιιειεγγύεο, κέγηζηε εθηόλσζε, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε. Μέζα από ηα νκαδηθά παηρλίδηα ηεο παιηάο γεηηνληάο καδί κε ηα 5

6 επηηξαπέδηα παηδαγσγηθά παηρλίδηα ηα παηδηά δνπλ κε ην θαιύηεξν ηξόπν ηε παηδηθή ηνπ δσή, αιιά θαη ζπλάκα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Κη ελώ ε ζεκαζία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ είλαη ζπνπδαηόηαηε, κέζα ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία καο πνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα νδεγνύκελε από ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ν ρξόλνο ησλ παηδηώλ είλαη ηόζν αζθπθηηθά πξνγξακκαηηζκέλνο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ζπρλά δελ ηνπο κέλεη πνιύο ρξόλνο γηα παηρλίδη. απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά από γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη όηη ηα παηδηά ζήκεξα δελ παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ παίδνπλ πνδόζθαηξν κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη έηζη δελ αλαπηύζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Ζ παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη λα δηεξεπλήζεη ηελ παξαπάλσ ππόζεζε μεθηλώληαο πξώηα ζε ζεσξεηηθό επίπεδν θαη έπεηηα πξνρσξώληαο ζε εκπεηξηθό επίπεδν πξαγκαηνπνηώληαο δεκνζθνπηθή έξεπλα. 4.ΠΛΑΗΗΟ 4.1.ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ Σν νκαδηθό παηρλίδη μεθηλάεη πεξίπνπ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ, όηαλ ηα παηδηά παίδνπλ δπνδπν ή ζε κηθξέο παξέεο. Γηα λα εκθαληζηεί ιίγν αξγόηεξα κε ηελ κνξθή νξγαλσκέλνπ παηρληδηνύ ζε νκάδεο κε θαλόλεο, ην νπνίν ιακβάλεη ρώξν είηε ζε κηα πιαηεία (άιινηε αιάλα), είηε ζην δξόκν κηα γεηηνληάο. Φπζηθά ζα πάξεη θαη κε ηελ κνξθή αζινπαηδηάο ζην ρώξν ελόο ζρνιηθνύ γεπέδνπ. Ζ αλάγθε ηνπ παηδηνύ γηα ζπληξνθηά είλαη απηή πνπ γελλά απηνύ ηνπ είδνπο παηρληδηνύ, κέζα από ην νπνίν βέβαηα αλαδεηθλύεηαη πόζν ζεκαληηθή κε κεγάιε ζπνπδαηόηεηα είλαη ε παηδηθή θαη εθεβηθή ζπληξνθηά. Έηζη ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ δηαδξακαηίδεη έλα απμαλόκελν ξόιν, ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Απηό ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ, ζε κεγάιν βαζκό είραλ θαηαλνήζεη νη αξραίνη Έιιελεο θαη γη απηό ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζα ζεηηθό κέζν απηναγσγήο. ηελ αξραηόηεηα κηθξνί θαη κεγάινη αθηέξσλαλ κεγάιν κέξνο από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη αγώλεο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζέζε ηνπ παηγληδηνύ ζηε δσή ησλ Βπδαληηλώλ δείρλεη όηη, κεηά ηνλ 11ν κ.υ. αηώλα, ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα δεκηνπξγία αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ. Σα αγόξηα ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο απιέο θαη ζηηο αιάλεο ηεο γεηηνλίαο παηγλίδηα όπσο ε 16άξα, θξπθηό, θπλεγεηό, ηζηιίθη, γνπξνύλα, ηπθιόκπγα, αιώλη, κήιν θαη άιια, θαη ηα θνξίηζηα κε ηηο θνύθιεο ζην ζπίηη. 6

7 Αιιά θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ηα παηδηά ζπλέρηδαλ λα ηα παίδνπλ. Ο ρώξνο πνπ ηα έπαηδαλ ήηαλ ην αιώλη. Μεξηθά από ηα παηγλίδηα πνπ έπαηδαλ ήηαλ ην θιέθηηθν (ην θξπθηό), ν πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Τπήξραλ ππαίζξηα παηγλίδηα θαη γηα ηα θνξίηζηα όπσο ε κέιηζζα, ην θνπηζό ην κήιν, ε πηλαθσηή, ε ηπθιόκπγα, ην ηζηιίθη. ηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ηα παηγλίδηα έπαημαλ ζπνπδαίν ξόιν γηα ηα παηδηά ηνπ ιανύ καο. Σα ρξόληα ηεο Καηνρήο ην παηγλίδη ηα έθαλε λα δνπλ θαη λα ληώζνπλ, γηα όζν δηαξθνύζε απηό, ειεύζεξα θαη αλέκεια από ηα πξνβιήκαηα, ηα γέκηδε κε ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, θαη ραξά. Μεηαπνιεκηθά, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ πνιύ δύζθνιεο αιιά ηα παηδηά ζπλέρηδαλ λα παίμνπλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζην δξόκν θαη ζηηο αιάλεο, θαη έηζη ραιάξσλαλ, δηαζθέδαδαλ θαη θαηάθεξλαλ λα κελ ράζνπλ ην θνπξάγην ηνπο θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ δσή θαη έλα θαιύηεξν αύξην. Λίγεο δεθαεηίεο πξηλ ρσξίο ηε ζεκεξηλή εκπνξεπκαηνπνίεζε, παηρλίδηα όπσο ην θξπθηό ην θπλεγεηό, νη βώινη, ηα μύιηλα ζπαζηά, αγαπεκέλν παηρλίδη ησλ αγνξηώλ, παίδνληαο θαη θσλάδνληαο ζηηο πιαηείεο θαη ζηηο αιάλεο, ην θνπηζό ην ιάζηηρν ην ζρνηλάθη, ηα κήια θαη ηόζα άιια, πνπ κέζα ζηελ απιόηεηά ηνπο καο γέκηδαλ κε ελζνπζηαζκό, δξάζε, θαληαζία θαη καγεία. Έηζη ινηπόλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα ηα παηδηά ζ όιν ηνλ θόζκν κέζα από ην νκαδηθό παηρλίδη ςπραγσγνύληαη, απηνδηαπαηδαγσγνύληαη, δνθηκάδνπλ θαη αζθνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, αληαγσλίδνληαη ζσζηά κε ηα ζπλνκήιηθα ηνπο, καζαίλνπλ λα πεηζαξρνύλ ζηνπο θαλόλεο, θηηάρλνπλ ραξαθηήξα, δεκηνπξγνύλ πξνζσπηθόηεηα, θνηλσληθνπνηνύληαη, αζθνύλ ην ζώκα θαη ην πλεύκα ηνπο, θξαηώληαο ηα ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. "Σα παηρλίδηα είλαη κέζν θπζηθήο θαη εζηθήο αλάπηπμεο" ιέεη ν Karl Groos. ήκεξα ινηπόλ όπνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ε κεγάιε αμία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ, ηα παηδηά καο άξαγε απνιακβάλνπλ ην νκαδηθό παηρλίδη; Υαίξνληαη θαη ςπραγσγνύληαη όζν ηνπο ρξεηάδεηαη; Παξαηεξώληαο όκσο θαλείο ηελ ζύγρξνλε θνηλσλία λα αιιάδεη ζπλερώο, αθνινπζώληαο ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, βιέπεη ηα ζεκεξηλά παηδηά λα κεγαιώλνπλ πάξσξα θαη ζηεξεκέλα από πνιύηηκν ειεύζεξν ρξόλν γηα παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ έιιεηςε εηδηθώλ ρώξσλ (εηδηθά δηακνξθσκέλεο πιαηείεο, δεκνηηθά γήπεδα θ.ά.), ην αζθπθηηθά γεκάην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ειαρηζηνπνηώληαο ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν, ε κε δπλαηόηεηα εμεύξεζεο θνηλνύ ρξόλνπ ζπλάληεζεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη ξαγδαία εμάπισζε θαη επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ έρνπλ αιινηώζεη ηελ πξσηηλή θπζηνγλσκία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ. Έηζη ινηπόλ εξσηήκαηα όπσο ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, ηη πξνηηκνύλ λα παίδνπλ, πόζν από ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν ρξεζηκνπνηνύλ γηα νκαδηθό παηρλίδη είλαη κεξηθά από ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ καο απαζρόιεζαλ κειεηώληαο ην ζέκα νκαδηθά παηρλίδηα ηελ ζύγρξνλε επνρή. Πξνζπαζώληαο ινηπόλ λα δώζνπκε ηηο απαληήζεηο καο πξνβήθακε ζε κηα κηθξήο έθηαζεο έξεπλα βαζηζκέλε ζηε κεζνδνινγία ηεο δεκνζθόπεζε. 7

8 Πξηλ, όκσο επηρεηξήζνπκε απηή ηελ θίλεζε ζεσξνύκε απαξαίηεην λα αλαδεηήζνπκε ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ηελ ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εθήβνπ. Έηζη ζα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ κεγάιε ζεκαζία θαη αμία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο καο ζρεηηθά κε ην ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Δπίζεο, θξίλνπκε αλαγθαίν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Από ηηο αξρέο ήδε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζεσξίεο πνπ ηόληδαλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνύ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη ζεσξίεο απηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνύ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ηόζν γηα ηε γλσζηηθή, όζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. ύκθσλα ινηπόλ κε απηέο ηηο ζεσξίεο, κέζα ζην νκαδηθό παηρλίδη, ην παηδί δνθηκάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο ζπγθξίλεη κ εθείλεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ θαη απηό ην νδεγεί λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε. πλάκα αλαπηύζζεη ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη εθπαηδεύεηαη ζηελ πεηζαξρία, ζηελ θηιία, ζηελ αιιειεγγύε, ζηε δηθαηνζύλε θαη ζηελ ζπλεξγαηηθόηεηα. ηα νκαδηθά παηρλίδηα ην παηδί καζαίλεη λα ζπγθξαηείηαη, λα πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ αιιά θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, λα είλαη πάληα έηνηκνο, λα ζπζηάδεη ηηο αηνκηθέο ραξέο θαη πξνηηκήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο. Γεληθά καζαίλεη λα ππνηάζζεη ηε αηνκηθόηεηα ηνπ θαη λα λνηώζεη κέινο κηαο νκάδαο. Σν παηδί κε ην νκαδηθό παηρλίδη, δεη κε ην θαιύηεξν ηξόπν ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ην δηθό ηνπ θόζκν. Λεηηνπξγεί ζαλ κηθξή θνηλσληθή νκάδα δνκεκέλε κε θαλόλεο, νη νπνίνη όηαλ ηεξνύληαη από όινπο κεηνπζηώλνληαη ζε δπλάκεηο πνπ δηαπαηδαγσγνύλ. Καηά ηνλ ERIKSON, ζην νκαδηθό παηγλίδη ην παηδί, απαιιάζζεηαη από πνιιέο θαθέο ζπλήζεηεο, όπσο ην ςέκα, ηνλ εγσηζκό, ηελ νθλεξία, ηε δεηιία, γίλεηαη ειεύζεξν θαη πεηζαξρηθό. Αθόκε ν ERIKSON καο ιέεη: «Σν παηδί ζην παηγλίδη απαιιάζζεηαη από ςπρηθά ζπκπιέγκαηα, αγσλίεο θαη δεηιίεο, γίλεηαη ειεύζεξν, πεηζαξρηθό θαη θνηλσληθό.» Έρεη κάιηζηα δηαπηζησζεί από ηνλ Decroly όηη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ ηαθηηθά νκαδηθά παηρλίδηα, αλαπηύζζνληαη αξκνληθά, ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Αληίζεηα, παηδηά πνπ δελ έπαηδαλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, έγηλαλ άβνπια, λεπξσηηθά, εγσπαζή, κνρζεξά θαη δύζηξνπα. Σν παηδί παίδνληαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηνλώλεηαη θαη λα εμηζνξξνπεί δηνρεηεύνληαο κέζα ζην παηρλίδη πνιιά από ηα επηβιαβή έλζηηθηα θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Μέζα επίζεο ζην νκαδηθό παηρλίδη, ην παηδί αλαθαιύπηεη ηνλ εαπηό ηνπ, ηνλ γλσξίδεη ζην βάζνο θαη καζαίλεη λα αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλάκεηο. 8

9 Σν παηδί δεκηνπξγεί θαη ζηεξεώλεη ηελ εζηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα αλαπηύζζνληαο ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο κέζα από ηηο επθαηξίεο άζθεζεο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο άκηιιαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπ δίλνπλ ηα αληαγσληζηηθά παηρλίδηα. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ην νκαδηθό παηρλίδη εξγαιείν ζεκαληηθό ηεο ζύγρξνλεο αγσγήο θαη κέζν πξαθηηθό γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα νινθιεξσζεί ην παηδί ζε άηνκν θνηλσληθό θαη ηζνξξνπεκέλν, έρνληαο δηακνξθώζεη ζπλαηζζήκαηα θηιίαο θαη αλζξσπηάο γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 4.3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ Βαζηθή δηάθξηζε ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ είλαη αλάινγα ηνπ ραξαθηήξα απηώλ, αλάινγα ηνπ ρώξνπ δηεμαγσγήο ζε ππαίζξηα ή επηηξαπέδηα, ηνπ κέζνπ π.ρ. ειεθηξνληθά θ.ά. εκαληηθόηεξα εμ απηώλ είλαη: ΣΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ Δπηηξαπέδην νλνκάδεηαη θάζε παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάλσ ζε ηακπιό. Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 2 ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη θύξηνο ζθνπόο είλαη ε δηαζθέδαζε θαη, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, ε απνθόκηζε γλώζεσλ ή ε λνεηηθή άζθεζε. Ο αληαγσληζκόο πνπ πνιιέο θνξέο ππάξρεη είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ, έλαο πην γεληθόο όξνο ζα ήηαλ ε εςγενήρ άμιλλα. Τπάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα, πνπ θπξίσο δηαθξίλνληαη ζε κλαζικά θαη ζύγσπονα. ηα ζύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα θαηαηάζζνληαη θαη ηα παηρλίδηα εξσηήζεσλ. ΚΛΑΗΚΑ 9

10 θάθη: Σν γλσζηό θιαζηθό, πςίζηεο ινγηθήο παίγλην πνπ αλαπαξηζηά κηα πξαγκαηηθή ζύγθξνπζε δύν βαζηιείσλ. Σάβιη: Σν πιένλ ιατθό παηρλίδη γηα πνιινύο ιανύο, εδώ θαη πνιιά ρξόληα. ην ηάβιη ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο παηρληδηώλ όπσο πόπηερ, πλακωηό και θεύγα πνπ θπξίσο βαζίδνληαη ζηνλ έμππλν ρεηξηζκό ηνπ παίθηε κόλν κε πνύιηα. Σν παηρλίδη παίδεηαη κε δάξηα. Φηδάθη: Γηαζθεδαζηηθό επηηξαπέδην παηρλίδη ζην νπνίν ππάξρνπλ νξηζκέλα επίπεδα, ηα νπνία αλεβαίλεηο εάλ ηύρεηο ζθάια θαη θαηεβαίλεηο εάλ ηύρεηο θηδάθη. Γθξηληάξεο: Παηρλίδη πνπ 2 έσο 4 άηνκα μεθηλνύλ από μερσξηζηή βάζε θαη πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ 4 γύξνπο ζην ηακπιό, παξακέλνληαο ζώνη. Γειαδή ρσξίο θάπνηνο άιινο παίθηεο λα ηνπο αλαγθάζεη λα βξεζνύλ ζηελ αξρή, απιά παηώληαο ζην ηεηξάγσλν πνπ βξίζθνληαη. Σξίιηδα: θνπόο είλαη λα ζρεκαηίζεηο ηηο πεξηζζόηεξεο ηξηάδεο (ηξίιηδεο) κε ηα πνύιηα ζνπ, ζηα πξνζρεδηαζκέλα ηεηξάγσλα, ρσξίο λα ζε εκπνδίζεη ν αληίπαινο. ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Monopoly Παισνίδι αγοπαπωληζίαρ ιδιοκηηζιών Scrabble Παισνίδι λέξεων Trivial Pursuit Παισνίδι επωηήζεων Pictionary Παισνίδι ζωγπαθικήρ Taboo Παισνίδι πεπιγπαθήρ λέξεων Σν Παηρλίδη ηεο Εσήο Παισνίδι με όλα ηα ζηάδια ηηρ ζωήρ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Αζιεηηθό νκαδηθό παηρλίδη νλνκάδεηαη ην παηρλίδη πνπ ζπλήζσο ιακβάλεη δξάζε ζ έλα εηδηθό ρώξν, ην γήπεδν ή ζ έλα ρώξν πνπ λα πξνζνκνηάδεη κε γήπεδν. Παίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή πνιιώλ παηδηώλ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο, νη νπνίεο αθνινπζνύλ θαιά πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο. Ο ραξαθηήξαο ηνπο είλαη αληαγσληζηηθόο, πξνζθέξνπλ όκσο ζπγρξόλσο πινύζηα δηαζθέδαζε, ζσκαηηθή άζθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη. Γεκνθηιέζηεξε ζέζε αλάκεζα ζ απηά θαηέρεη ην πνδόζθαηξν, έπεηηα αθνινπζνύλ ην κπάζθεη θαη ην βόιετ. Όια ηνύηα βέβαηα, δελ απνηεινύλ ζύγρξνλε "εθεύξεζε", αθνύ θαη θαηά ηελ Αξραηόηεηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα ήηαλ δηαδεδνκέλα. Οη Αξραίνη Έιιελεο επηδίδνληαλ ζε αζινπαηδηέο θπξίσο γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο θαη καδί κε δηάθνξεο αζθήζεηο ήηαλ κέζα βειηίσζεο ησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ηεο αλάπηπμεο αξεηώλ, όπσο ηνπ ζάξξνπο, ηεο θαξηεξίαο θαη ηεο εηνηκόηεηαο. 10

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΑΤΛΖ Σα παηρλίδηα ηεο απιήο είλαη παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ γεληέο νιόθιεξεο έμσ ζηνπο δξόκνπο, ζηηο απιέο θαη ηηο αιάλεο. ήκεξα ηα ζπίηηα δελ έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα απιέο, νη δξόκνη είλαη γεκάηνη απηνθίλεηα, ελώ νη αιάλεο έρνπλ παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπο ζηηο πνιπθαηνηθίεο. Απηό όκσο έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζεκεξηλά παηδηά κα κελ γλσξίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ παηρληδηώλ. Μεξηθά από ηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: Σα αγαικαηάθηα, Έλα - δύν - ηξία θόθθηλν θσο, Κόθθαιν μεθόθθαιν, Κιέθηεο θαη αζηπλόκνη, Μπηδ, ηξαηησηάθηα αθνύλεηα θ.ά. Κάπνηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηπρώο παίδνληαη αθόκε θπξίσο ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ όπσο ην θξπθηό, ην θπλεγεηό, ηα κήια, ην θνπηζό θαη ίζσο θάπνηα αθόκε. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Με ηνλ όξν ειεθηξνληθό παηρλίδη αλαθεξόκαζηε ζε νπνηνδήπνηε παηρλίδη παίδεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ρεηξίδεηαη ν παίθηεο κέζα από ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ηνπ ή από θάπνην εηδηθό ζύζηεκα θηηαγκέλν γηα απηόλ ηνλ ιόγν π.ρ. ην playstation (γηα νηθηαθή ρξήζε απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη κονζόλερ). Σα πξνγξάκκαηα απηά δεκηνπξγνύλ εηθνληθά εξγαιεία, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ παίθηε λα παίμεη κε έλαλ άιιν παίθηε ή κε έλαλ πξνζνκνησκέλν παίθηε, παηρλίδηα όπσο ηξάπνπια θαη δάξηα, ή δεκηνπξγνύλ πξνζνκνησκέλνπο θόζκνπο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ θαληαζηηθά γεγνλόηα κέζα ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνύ. Όια ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ κηα κνξθή εηζόδνπ δεδνκέλσλ από ηνλ ρξήζηε, π.ρ. έλα πιεθηξνιόγην, έλα joystick, έλα gamepad ή πνληίθη, θαη κηα κνξθή εμόδνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ παίρηε, ζπλήζσο έλα κόληηνξ ή κηα ηειεόξαζε θαη ερεία. Δπίζεο ππάξρνπλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ηα νπνία είλαη δηζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή ζηηο παηρληδνκεραλέο (π.ρ. Playstation) θαη, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παίδεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ρξήζηεο από δηάθνξεο ρώξεο, πνιύ ζπρλά, ζε έλαλ εληαίν, εηθνληθό θόζκν. Ζ ζεκαηνινγία ηνπο πνηθίιεη, όκσο ηα πεξηζζόηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα είλαη παηρλίδηα ξόισλ θαη παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην Ζξσηθήο Φαληαζίαο (Massively Multiplayer 11

12 Online Role Play Games- MMORPG). Κάπνηα αξθεηά δηαδεδνκέλα παηρλίδηα κπνξεί λα παίδνληαη δηαδηθηπαθά, αιιά δελ είλαη ακηγώο δηαδηθηπαθά, κπνξνύλ λα παηρηνύλ θαη ζε αηνκηθό ππνινγηζηή ή ηνπηθό δίθηπν (LAN). Παξαδείγκαηα πνιύ γλσζηώλ MMORPGs είλαη ην World of Warcraft (WνW), Lineage, Warhammer Online, Guild Wars, Lord of the Rings Online θ.α. Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη όρη απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθά, αιιά είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη ηα Warcraft, Counter Strike, DoTA θ.α. Φπζηθά ππάξρνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, όπσο ην Second Life. Σα ζηνηρεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αλαθέξνληαη ζε έξεπλεο πάλσ ζε MMORPGs, όκσο αθνξνύλ θάζε είδνο δηαδηθηπαθνύ παηρληδηνύ. 1. First person shooters: Παηρλίδηα όπνπ ζθνπόο ηνπ παίθηε είλαη λα ππξνβνιήζεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξνπο ζηόρνπο, ώζηε λα θεξδίζεη πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ή ρξήκαηα. 2. Παηρλίδηα ζηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν (Real time strategy): Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, πνπ εθηπιίζζνληαη ζε γξήγνξν ξπζκό, ζπρλά παίδνληαη κʼ άιινπο παίθηεο online. 3. Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (Simulation): Παηρλίδηα απνκίκεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 4. Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (Adventure): Παηρλίδηα πνπ αθνινπζνύλ κηα ηζηνξία θαη πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα γηα επίιπζε, γξίθνπο. 5. Παηρλίδηα ππόδπζεο ξόισλ (Role playing games): Ο παίθηεο αλαιακβάλεη έλα ραξαθηήξα (π.ρ. πνιεκηζηή, κάγν) θαη θαζώο εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία πξνζηίζεληαη λέα ζηνηρεία θαη δεμηόηεηεο ή εξγαιεία, όπια θ.ι.π. ζηνλ ραξαθηήξα (π.ρ. Diablo). 6. Sports: Π.ρ. ν παίθηεο έρεη ηελ επθαηξία λα παίμεη πνδόζθαηξν ή θαη λα κπεη ζηε ζέζε ελόο δηάζεκνπ πνδνζθαηξηζηή. ΣΟΥΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ ηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο ηέζεθαλ έλαο ζηόρνο γηα ηελ παξνύζα εξγαζία. Ο ζηόρνο απηόο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά από γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ αλεζπρία απηή νδήγεζε ηελ ππόζεζε πσο ζήκεξα ηα παηδηά παίδνπλ πνιύ ιίγν νκαδηθά παηρλίδηα θαη επνκέλσο δηεξσηόκαζηε ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Πξώηα βέβαηα, επηρεηξήζακε κηα ζύληνκε δηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ύκθσλα ινηπόλ, κε απηή ηε δηεξεύλεζε, ην νκαδηθό παηρλίδη είλαη ζεκαληηθό γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Από ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη όηη ε έγλνηα γηα ην ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα έρεη κηα βάζε. Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα δεηιή απόπεηξα θαηαγξαθήο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζε παηρλίδηα. Ξεθηλά από ηε βάζε όηη ηα παηδηά ζήκεξα, πηζαλόλ, παίδνπλ θπξίσο κνλαρηθά παηρλίδηα. ηελ ζπλέρεηα δηεξεπλά πόζν από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ηα παηδηά αθηεξώλνπλ ζην νκαδηθό παηρλίδη, ηη είδνπο νκαδηθά παηρλίδη πξνηηκνύλ θαη ηέινο πνηα είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα νκαδηθά παηρλίδηα. Με ην δηαρσξηζκό ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε απηέο έηζη ώζηε λα αλαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα επηβεβαηώλνπλ ηελ αλεζπρία πσο ζήκεξα ηα 12

13 παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ειεθηξνληθό παηρλίδη αθόκα θαη ζηα νκαδηθά ηνπο παηρλίδηα πεξηνξίδνληαο ηα θηλεηηθά ππαίζξηα νκαδηθά παηρλίδηα κε όιεο ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο. ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό απηό ε δηεξεύλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζε παηρλίδηα είλαη ζεκαληηθή, γηα λα μέξνπκε πξνο ηα πνύ λα θαηεπζπλζνύκε θηλνύκελνη πξνο ηε ιύζε ηεο αλεζπρίαο καο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα πξώηε θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Πέξαλ από ηε δηεξεύλεζε ησλ πξνηηκώκελσλ παηρληδηώλ, γίλεηαη επηπιένλ δηεξεύλεζε ησλ ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεσλ σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ειηθία. 5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 5.1. Γεηγκαηνιεςία ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 12 καζεηέο θαη 8 καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνύ, 5 καζεηέο θαη 9 καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ, 7 καζεηέο θαη 12 καζήηξηεο ηνπ ιπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ηνπ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ. Οη δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο βαζκίδεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ κεηάβαζε από ηε κία ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ άιιε, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί ελέρεη ηε κεηάβαζε ζε πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από ην ζρνιηθό ζύζηεκα, γεγνλόο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε ηα πξνηηκώκελα νκαδηθά παηρλίδηα αλά ζρνιηθή βαζκίδα. Απηό ην ηειεπηαίν καο βνεζάεη λα αληηιεθζνύκε ην θαηαιπηηθό ξόιν ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζηε δηακόξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπλεζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κέζσ ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. 5.2.Γηαδηθαζία Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεκνζθόπεζεο. Γη απηή ινηπόλ ηε δεκνζθόπεζε ζπληάρηεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ όπσο παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα λαη ή όρη. Οη κόλεο εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ειηθία θαη κε πνην είλαη ην αγαπεκέλν παηρλίδη ηνπο. Αθνύ δεηήζεθε θαη δόζεθε άδεηα από ηνπο αξκόδηνπο ηξηώλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο καο, κνηξάζηεθε ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο κηαο ηάμεσο αλά ζρνιηθήο βαζκίδαο. Καηόπηλ έγηλε ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 13

14 6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Μεηά ηε ζπιινγή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζε έλα πίλαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ excel πνπ δηακνξθώζακε εηδηθά γηα απηήλ ηελ αλάγθε. ηε ζπλέρεηα αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθδώζακε ηα απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή πνζνζηώλ θαη γξαθεκάησλ. ηελ πξώηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα», όια ηα παηδηά απάληεζαλ ζεηηθά, γεγνλόο πνπ καο θαλεξώλεη ηελ αγάπε ησλ παηδηώλ γηα ηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ηελ αζπλείδεηε, πξνθαλώο, απνδνρή ηεο ζεκαζίαο θαη αμίαο ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζηε δσή ηνπο. Σα παηδηά ληώζνπλ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, λα ραξνύλ, λα ραιαξώζνπλ, αιιά θαη λα γπκλαζηνύλ κέζα από ηηο επθαηξίεο ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. Βέβαηα, ν πεξηνξηζκόο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο, απνηέιεζκα ηνπ αζθπθηηθά γεκάηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηβάιιεη ν ζύγρξνλνο ηερλνθξαηηθόο ηξόπνο δσήο, πηζαλόλ λα ηνπο δπζθνιεύεη λα αθηεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ώζηε λα απνιαύζνπλ ηηο ραξέο θαη ζπγθηλήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ο πεξηνξηζκέλνο ειεύζεξνο ρξόλνο, όκσο δελ είλαη ν κόλνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη θαη πεξηνξίδεη ην ρξόλν πνπ ηειηθά αθηεξώλνπλ ηα παηδηά θαη ηδηαηηέξσο νη έθεβνη ζηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ζ καγεπηηθή εμάπισζε ησλ ηερλνινγηθώλ ηξόπσλ δηαζθέδαζεο, όπσο απηή ηεο ηειεόξαζεο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, είλαη αλακθηζβήηεηα αξλεηηθόο παξάγνληαο ζηε ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Σν πόζν ηειηθά ρξόλν παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, δείρλνπλ ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 2.ΔΡΩΣΖΖ Πόζν από ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν αθηεξώλεηε ηελ εβδνκάδα; 14

15 Παξαηεξώληαο ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεύηεξεο εξώηεζεο,δηαπηζηώλνπκε πσο ζην Γεκνηηθό ρνιείν ηα αγόξηα ζε έλα κεγάιν πνζνζηό, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 50% παίδνπλ ειάρηζηα νκαδηθά παηρλίδηα, αθνύ κόιηο αθηεξώλνπλ 1 κε 2 ώξεο εβδνκαδηαίσο γηα λα παίμνπλ νκαδηθά παηρλίδηα. Δλώ έλα 17% ησλ αγνξηώλ παίδεη 3-4 ώξεο θαη έλα άιιν 33% παίδεη 5-6 ώξεο. Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη ζηα θνξίηζηα ην 38% παίδεη 5-6 ώξεο, ην 25% 1-2 ώξεο κε όκνην πνζηνζηό ζηηο 3-4 ώξεο θαη έλα κηθξό πνζνζηό 13% παίδεη ειάρηζηα. ην Γπκλάζην ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζπγθεθξηκέλα 60% ησλ αγνξηώλ απνιακβάλνπλ 3-4 ηελ εβδνκάδα ηε ραξά ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. Δλώ ην ππόινηπν πνζνζηό κνηξάδεηε αλάκεζα ζηηο 1-2 ώξεο θαη ζηηο 5-6 ώξεο απόιαπζεο ηεο ραξάο απηήο. Σα θνξίηζηα πάιη κνηξάδνληαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο σξώλ πνπ ζέζακε ζην εξσηεκαηνιόγην καο, κε κεγαιύηεξν πνζνζηό 33% ζηελ θαηεγνξία ησλ 3-4 σξώλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ αγνξηώλ γηα ηα νκαδηθά παηρλίδηα ζπλερίδεηαη θαη ζην Λύθεην, κε ην 43% ησλ αγνξηώλ λα αθηεξώλεη 5-6 ώξεο ζην νκαδηθό παηρλίδη ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ κάιινλ 15

16 δείρλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ην ρξόλν ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο κε ην νκαδηθό παηρλίδη, αθνύ ην 50% ησλ θνξηηζηώλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 1-2 ώξεο. 3.ΔΡΩΣΖΖ Ση παίδεηε πεξηζζόηεξν; 16

17 Σα παηδηά πνπ δηαλύνπλ ηε ειηθηαθή πεξίνδν ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε όζα καο δήισζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ, ην 67% ησλ αγνξηώλ θαη ην 63% ησλ θνξηηζηώλ, αγαπνύλ λα παίδνπλ ππαίζξηα νκαδηθά παηρλίδηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα παηδηά πνπ πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν ηα επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, απηά αληηπξνζσπεύνπλ ην 25% θαη γηα ηα δπν θύια ρσξίο λα ιείπεη έζησ θαη έλα ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό παηδηώλ, 8% γηα ηα θνξίηζηα θαη έλα 13% γηα ηα αγόξηα, πνπ θαηαθεύγνπλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ αλαδεηώληαο ηηο ραξέο ηνπ παηρληδηνύ. Με ην πέξαζκα ηνπο, ηα παηδηά, ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα αιιάδνπλ πξνηηκήζεηο. Έηζη, ινηπόλ, αγόξηα θαη θνξίηζηα κε πνζνζηό 60% θαη 56% αληίζηνηρα, δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ ηα επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα. Έπεηηα ην 44% ησλ θνξηηζηώλ αγαπνύλ λα παίδνπλ ππαίζξηα παηρλίδηα, ελώ ην ππόινηπν 40% ησλ αγνξηώλ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηα ππαίζξηα θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πξνρσξώληαο αθόκα πην πνιύ ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, ην 50% ησλ θνξηηζηώλ επηκέλνπλ ζηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζε αληίζεζε κε ηα αγόξηα πνπ θαηά ην 56% απηώλ ζηξέθνληαη ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 4.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 17

18 Από ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθύπηεη πσο από ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη πξώηα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ αιιά θαη ηνπ Γπκλαζίνπ,ελώ γηα ηα θνξίηζηα ηα πξνηηκώκελα επηηξαπέδηα παηρλίδηα είλαη απηά ησλ γλώζεσλ θαη ηεο επθπΐαο. Λίγν αξγόηεξα, γηα ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ Λπθείνπ ηα πξνηηκώκελα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, είλαη ηα παηρλίδηα ηύρεο. 5.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 18

19 ηελ εξώηεζε πνηα από ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζηνπο κεγάινπο ρώξνπο είλαη απηά πνπ ζπλήζσο παίδνπλ, ηα αγόξηα όισλ ησλ ειηθηώλ απάληεζαλ όηη ζπλήζσο παίδνπλ παηρλίδηα από απηά πνπ παίδνληαη ζε γήπεδν όπσο ην πνδόζθαηξν θαη ην κπάζθεη. Απηά ηα παηρλίδηα είλαη πξώηα ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δεκνηηθνύ, ελώ ηα θνξίηζηα ηνπ Γπκλαζίνπ δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ εμίζνπ θαη ηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ ππαίζξησλ παηρληδηώλ θαη γηα ηα θνξίηζηα ηνπ Λπθείνπ πην αγαπεκέλα ππαίζξηα παηρλίδηα είλαη απηά πνπ παίδνληαη ζην δξόκν θαη ζηηο αιάλεο, όπσο ην θξπθηό, ηα κήια θ.ά.. 6.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε ειεθηξνληθά, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 19

20 Όζν αθνξά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δεκνηηθνύ καο δήισζαλ πσο δελ αζρνινύληαη θαζόινπ κε απηά. Αληίζεηα ηα αγόξηα απηήο ηεο ειηθίαο θάλνπλ 20

21 ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ θαη πξνηηκνύλ ηα ειεθηξνληθά κε αληίπαιν ην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. ην Γπκλάζην, θνξίηζηα θαη αγόξηα πξνηηκνύλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ γηα λα ζηξαθνύλ ιίγν αξγόηεξα ζην Λύθεην θαη πξνο ηα παηρλίδηα κε αληηπάινπο κέζσ ηληεξλέη. Από απηά ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα, δηαπηζηώλνπκε πσο ε αλεζπρία ησλ γνληώλ γηα ηελ απνκόλσζε ησλ παηδηώλ ηνπο από ζπλνκειίθνπο θαη ηελ θαηαθπγή ηνπο ζε κνλαρηθά παηρλίδηα, είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη βάζηκε σο έλα βαζκό. 7.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε πνιύ ιίγν ή θαζόινπ νκαδηθά παηρλίδηα πνύ νθείιεηαη πεξηζζόηεξν; 21

22 ην πξνβιεκαηηζκό καο ζρεηηθά κε ην ηη θηαίεη, ώζηε ζήκεξα ηα παηδηά θαη ηα παηδηά πηζαλόλ λα παίδνπλ ιηγόηεξν από παιαηόηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δέρεηαη σο θύξηα αηηία ηελ έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη σο δεύηεξε αηηία ηε κείσζε εηδηθώλ ρώξσλ, όπσο είλαη νη αιάλεο θαη νη πιαηείεο. Σα κεγαιύηεξα παηδηά, ζ απηέο ηηο πξναλαθεξόκελεο αηηίεο πξνζζέηνπλ ηελ έιιεηςε εξεζηζκάησλ θαη πξνηύπσλ από ηνπο κεγάινπο, ησλ νπνίσλ ην ξόιν έξρεηαη λα αλαιάβεη ε ηερλνινγία, ε νπνία δείρλεη λα επηθξαηεί παληνύ αζθώληαο θαηαιπηηθή επηξξνή θαη ηηο ζπλήζεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ. ην ηειεπηαίν εξώηεκα «πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο παηρλίδη» από ηηο δεινύκελεο απαληήζεηο επξέζεζαλ πσο ηα πην δεκνθηιή είλαη θάπνηα από ηελ θαηεγνξία ησλ νκαδηθώλ αζιεκάησλ όπσο ην πνδόζθαηξν, ην κπάζθεη θ. ά. θαη σο δεύηεξε θαηεγνξία αγαπεκέλσλ παηρληδηώλ πνιύ ιηγόηεξν δεκνθηιή είλαη θάπνηα από ηελ θαηεγνξία ησλ παξαδνζηαθώλ παηρληδηώλ ηνπ ηύπνπ θπλεγεηό, θξπθηό θαη άιια. ΤΕΖΣΖΖ Οη γνλείο, νη παηδαγσγνί εθθξάδνπλ ζπρλά ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Ζ παξνύζα έξεπλα είρε ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηη παηρλίδηα παίδνπλ, ηειηθά, ηα παηδηά ζήκεξα. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ είλαη ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη γηα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ απνηεινύλ θαη ηελ θύξηα αηηία πξνβιεκαηηζκνύ, είλαη δεκνθηιή ζηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ. Από ηα παηρλίδηα απηά πνιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθά βίαηα νύηε θαη κνλαρηθά, αιιά ζπρλά θαηαιήγνπλ ηα παηδηά λα ηα παίδνπλ κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ. Από ηα επξήκαηα, ινηπόλ, ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη λα ζπληξέρεη ιόγνο αλεζπρίαο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα κεγάια παηδηά. Δπίζεο ζηελ έξεπλα απηή βξέζεθαλ ζαθείο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ. Έηζη, ηα αγόξηα πξνηηκνύλ ζπρλόηεξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη νκαδηθά αζιήκαηα, πνπ απαηηνύλ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα θνξίηζηα πξνηηκνύλ ζπρλόηεξα επηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο θαη ησλ γλώζεσλ. Έλα ηειεπηαίν πνπ παξαηεξήζακε είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δειώζεηο ησλ κεγάισλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη θαη ζηηο ηειηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.έηζη, ινηπόλ ππήξραλ πεξηπηώζεηο κεγάισλ παηδηώλ πνπ ελώ δήισλαλ σο αγαπεκέλν ηνπο θάπνην νκαδηθό 22

23 παηρλίδη από ηα παιηά, ηειηθώο έθαλαλ πεξηζζόηεξν ρξήζε ειεθηξνληθώλ παηρλίδησλ. Πάλσ ζε απηό, θάλακε ηηο ππνζέζεηο πσο είλαη πηζαλό έλα παηδί λα κελ παίδεη ην παηρλίδη πνπ πξνηηκά αλ δελ έρεη ηνλ απαηηνύκελν ρώξν (π.ρ., αιάλα), ρξόλν, κέζν (π.ρ. κπάια) ή παξέα. 7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ εκείν αθεηεξίαο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε αλεζπρία ηελ νπνία εθθξάδνπλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ζήκεξα. Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ην πξώην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη απηή ε αλεζπρία είλαη δηθαηνινγεκέλε, αθνύ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πγηή νιόπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα. ηε ζπλέρεηα, από ηελ εκπεηξηθή δηεξεύλεζε πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ πξνηηκνύλ θπξίσο ηα νκαδηθά αζιεηηθά παηρλίδηα όπσο κπάζθεη, πνδόζθαηξν θ.ά. Σα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε πξνηίκεζε απηά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επθπΐαο Δλώ ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αλ θαη ζα ήζειαλ λα παίδνπλ θαη θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ γνληώλ ηνπο. Σέινο, από ηελ δεηιή πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ πεξηνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ από ηα παηδηά, πξνέθπςαλ σο θύξηεο πηζαλέο αηηίεο: ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε έιιεηςε εηδηθώλ δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο. 23

24 8.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ blogs.sch.gr/internet-safety/archives Ζιέθηξα Κνπηνύθε, Γεκνζηνγξάθνο Πηνελόπη Κεπενού, Ψςσολόγορ, Msc in Health Promotion Πέπε Γαξάθε «Οκαδηθά παηγλίδηα ησλ παηδηώλ καο» Αζήλα 1994 Δθπαίδεπζε θαη Φπρηθή Τγεία Βιεηώξαο Γεώξγηνο Σα Παηρλίδηα ζηελ Αξραία Διιάδα 4 ν Γπκλάζην Υαληώλ γπάθει η Kathleen Alfano, Ph.D. 24

25 9.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δξσηεκαηνιόγην Θέκα: Πνηά νκαδηθά παηρλίδηα παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. εκεηώζηε κε έλα Αγόξη Κνξίηζη Ζιηθία: (Γξάςηε ηνλ αξηζκό) 1.Παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα; Ναη Όρη 2.Πόζν από ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν αθηεξώλεηε ηελ εβδνκάδα; 0-1 ώξεο 1-2 ώξεο 3-4 ώξεο 5-6 ώξεο 3.Αλ λαη, ηη παίδεηε πεξηζζόηεξν; Δπηηξαπέδηα Απηά πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο π.ρ. ζην δξόκν Ζιεθηξνληθά 4Αλ παίδεηε επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε ; Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. ηα παηρλίδηα κε ηξάπνπια θαη δάξηα) 25

26 Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (π.ρ. ζθάθη) Παηρλίδηα επθπΐαο (π.ρ. κνλόπνιε, trivial pusuit) Παηρλίδηα γλώζεσλ (π.ρ. scrable, Taboo) 5.Αλ παίδεηε παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο, ηη ζπλήζσο παίδεηε; Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζην δξόκν ή ζε αιάλα όπσο θξπθηό, θπλεγεηό Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε γήπεδν όπσο πνδόζθαηξν, κπάζθεη 6.Αλ παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε; Παηρλίδηα κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ Παηρλίδηα κε αληηπάινπο παίθηεο κέζσ ηληεξλέη 7.Αλ παίδεηε πνιύ ιίγν ή θαζόινπ νκαδηθά παηρλίδηα πνπ νθείιεηε πεξηζζόηεξν; Έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ Μείσζε εηδηθώλ ρώξσλ π.ρ. αιάλεο, πιαηείεο. Έιιεηςε εξεζηζκάησλ από ηνπο κεγάινπο Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (επηθξάηεζε ησλ αηνκηθώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ) 8.Γξάςηε καο ην πην αγαπεκέλν ζαο νκαδηθό παηρλίδη: 26

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα