ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ"

Transcript

1 ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ Ζ ΟΜΑΓΑ ΜΑ 1. ΠΔΣΡΑΚΗΓΟΤ ΒΗΚΣΧΡΗΑ 2. ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 3. ΣΟΤΠΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 4. ΥΑΝΕΖΖΛΗΑΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1

2 Σν ΤΜΒΟΛΑΗΟ καο ήµεξα 2/11/2011 ζηα πιαίζηα ηνπ µαζήµαηνο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project) αλαιαµβάλνπµε ηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο µε ηίηιν: νµαδηθά παηρλίδηα σο µέζν έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο. Ύζηεξα από ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΑΜΔ 1.Να ηεξνύκε ηνπο θαλόλεο ζπλεξγαζίαο 2.Σελ ηζνκεξή θαηαλνκή εξγαζηώλ 3.Να ιέκε ηελ γλώκε καο όινη 4.Να δερόκαζηε ηηο απόςεηο όισλ ρσξίο αξλεηηθά ζρόιηα 5.Να εθαξκόδνπκε ηελ γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο 6.Να δηεθπεξαηώλεη ν θαζέλαο ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ αλαηέζεθε Ζ νκάδα καο έρεη ππόζεκα ηα «ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ» Αθνύ δηαβάζηεθε ην θείκελν ζπκθσλήζεθε θαη ππνγξάθηεθε από όινπο 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΠΡΟΛΟΓΟ 2.ΠΔΡΗΛΖΦΖ 3.ΔΗΑΓΧΓΖ 4.ΠΛΑΗΗΟ 4.1.ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ 4.2.ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 4.3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ 4.4.ΣΟΥΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 5.1.ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 5.2.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 6.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 8.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 9.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3

4 1.ΠΡΟΛΟΓΟ Ο ξόινο θαη ε ζέζε ηνπ παηρληδηνύ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ είλαη πνιύ ζνβαξά θαη επίθαηξα δεηήκαηα, αθνύ θαηά θνηλή παξαδνρή ην παηρλίδη είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Σν παηδί κέζα από ην παηρλίδη γλσξίδεη ηελ απόιαπζε ηεο δσήο, ηνπ ζώκαηνο, ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ. Μαζαίλεη ιεπηέο θαη πνιύπινθεο θηλήζεηο, αλαπηύζζεη ηνπο κπο κε ηνλ πην επράξηζην ηξόπν. Καιιηεξγεί ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ αλάγθε ηεο αλαθάιπςεο. Δθηνλώλεη θαη εθδξακαηίδεη ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπ γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινύλ. Με ιίγα ιόγηα, επηηπγράλεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ην παηρλίδη θαη θπξίσο νη αιιαγέο πνπ απηό επηθέξεη ζηνλ ςπρηζκό ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ζην ραξαθηήξα ηνπ, έρεη δηεξεπλεζεί επαλεηιεκκέλσο από επηζηήκνλεο ηόζν ζην δηεζλή όζν θαη ζην Διιαδηθό ρώξν. Σα ζρεηηθά βηβιία πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη δηάθνξα άξζξα ζε παηδαγσγηθά πεξηνδηθά, είλαη αδύλαην λα θαιύςνπλ έλα ηόζν ζεκαληηθό θαη επξύ ζέκα θαη λα δώζνπλ πιήξεηο απαληήζεηο ζε όια ηα εκπιεθόκελα πξνβιήκαηα. Δλ ηνύηνηο όια απηά θαλεξώλνπλ ηε δηαξθή επηθαηξόηεηα θαη ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο. Σν παηρλίδη ζαλ ειεύζεξε δξαζηεξηόηεηα δηαρσξίδεηαη από ην θαζήθνλ θαη ηελ εξγαζία. πλήζσο παξνπζηάδεηαη ζαλ μεθνύξαζε, γέκηζκα ηνπ ρξόλνπ ηηο ειεύζεξεο ώξεο, ζαλ μεγλνηαζηά θαη αλαςπρή, ζα ραιάξσκα. πρλά νη ελήιηθεο ζεσξνύλ ην παηρλίδη ράζηκν ρξόλνπ ή ην ζεσξνύλ κηα δξαζηεξηόηεηα δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο, γηαηί δελ έρνπλ θαηαλνήζεη όηη γηα ην παηδί είλαη αληίζεηα ε πην ζνβαξή ελαζρόιεζε θαη όηη απηή ε ελαζρόιεζε παίδεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Χζηόζν όκσο ν ηερλνθξαηηθόο ηξόπνο ηεο ζύγρξνλεο δσήο, ε ηειεόξαζε θαη ε αιόγηζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ πνπ θαηαθιύδνπλ ηε δσή ηνπ παηδηνύ θάλνπλ αθόκα πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζήκεξα παξά πνηέ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην παηρλίδη ζηε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 2.ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ θνηλσλία καο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα νδεγνύκελε από ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα παηδηά κεγαιώλνπλ ζε κηθξόηεξε ειηθία θαη νη ελήιηθεο παξακέλνπλ λένη γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα. Ο ρξόλνο ησλ παηδηώλ είλαη ηόζν αζθπθηηθά πξνγξακκαηηζκέλνο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ζπρλά δελ ηνπο κέλεη πνιύο ρξόλνο γηα παηρλίδη. Κη όκσο, ην παηρλίδη είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη γηα ηνλ θόζκν. ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αλεζπρία όηη ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από παηδηθή κνλαμηά θαη απνκόλσζε. 4

5 απηή ηε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, αληηζηαζκηζηηθό ξόιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην νκαδηθό παηρλίδη. Σν παηρλίδη απνηειεί έλα κεγάιν πεδίν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ. Ζ ραξά, ε ιύπε, ε αγσλία, ε δήιηα, ν ζπκόο, ην άγρνο είλαη κόλν κεξηθά από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ην παηδί κέζα από ην νκαδηθό παηρλίδη. Σν νκαδηθό παηρλίδη είλαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ αλαπηύζζνληαο ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπ, ηε ζπλαδειθηθόηεηά ηνπ θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ. Ζ παξνύζα έξεπλα δηεξεπλά ηηο παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο αλ πξάγκαηη έρνπλ ηζρύ ζήκεξα θαη άξα είλαη δηθαηνινγεκέλεο νη αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη γύξσ από απηέο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο δεκνζθόπεζεο. πγθεθξηκέλα δόζεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνύ ηύπνπ ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Πξνεγήζεθε βέβαηα αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαηαιήμακε όηη ηα νκαδηθά παηρλίδηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Μεηά από ηελ εκπεηξηθή δηεξεύλεζε πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : Σα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ πξνηηκνύλ θπξίσο ηα νκαδηθά αζιεηηθά παηρλίδηα όπσο κπάζθεη, πνδόζθαηξν θ.ά.. Σα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε πξνηίκεζε απηά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επθπΐαο. Δλώ ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αλ θαη ζα ήζειαλ λα παίδνπλ θαη θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ γνληώλ ηνπο. Σέινο, ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε έιιεηςε εηδηθώλ δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο δηαθαίλνληαη σο θύξηνη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ πεξηνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ. 3.ΔΗΑΓΧΓΖ «Ό,ηη ρξεηάδεηαη ε ςπρή ελόο παηδηνύ είλαη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηα παηρλίδηα, ην θαιό παξάδεηγκα θαη ιίγε αγάπε». Φ.ΝΣΟΣΟΓΔΦΚΤ Σν παηρλίδη απνηειεί ηελ θπξίαξρε δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ. Ή, αιιηώο, γηα ην παηδί θάζε δξαζηεξηόηεηα είλαη παηρλίδη. Μέζα από ην παηρλίδη απνθηά νπνηαδήπνηε θαηλνύξγηα δεμηόηεηα, εμεξεπλά όια εθείλα ηα «γηαηί» πνπ ην απαζρνινύλ ζε ζρέζε κε ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ, καζαίλεη θαη δνθηκάδεη θαηλνύξγηνπο ξόινπο θαη ζπκπεξηθνξέο κέζα ζε έλα πιαίζην αζθαιείαο θαη, ηειηθά, αζθείηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη αξγόηεξα ζηε δσή ηνπ. Σν παηδί κέζα από ην παηρλίδη καζαίλεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη, λα αληαγσλίδεηαη, λα εηζπξάηηεη, λα πξνζθέξεη, λα δηαζθεδάδεη, λα νξγαλώλεη θαη λα νξγαλώλεηαη, λα ηαπηίδεηαη κε άιια πξόζσπα θαη ξόινπο. Με άιια ιόγηα, καζαίλεη λα δεη. Άιισζηε ε ιέμε παίδσ πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο παηο(παηδί) + δσ. Άξα Παηρλίδη = Εσή. Ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ην παηδί καζαίλεη πώο λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο άιινπο θαη πώο λα ρεηξίδεηαη ηηο ζπγθξνύζεηο. Σα νκαδηθά παηρλίδηα είλαη βαζηιηάο ηεο ςπρνζύλζεζε ησλ παηδηώλ, πξνζθέξνληαο νκαδηθόηεηα, ζπλαηζζήκαηα αιιειεγγύεο, κέγηζηε εθηόλσζε, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε. Μέζα από ηα νκαδηθά παηρλίδηα ηεο παιηάο γεηηνληάο καδί κε ηα 5

6 επηηξαπέδηα παηδαγσγηθά παηρλίδηα ηα παηδηά δνπλ κε ην θαιύηεξν ηξόπν ηε παηδηθή ηνπ δσή, αιιά θαη ζπλάκα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Κη ελώ ε ζεκαζία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ είλαη ζπνπδαηόηαηε, κέζα ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία καο πνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα νδεγνύκελε από ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ν ρξόλνο ησλ παηδηώλ είλαη ηόζν αζθπθηηθά πξνγξακκαηηζκέλνο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε ζπρλά δελ ηνπο κέλεη πνιύο ρξόλνο γηα παηρλίδη. απηό έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά από γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεηαη όηη ηα παηδηά ζήκεξα δελ παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ παίδνπλ πνδόζθαηξν κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη έηζη δελ αλαπηύζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Ζ παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη λα δηεξεπλήζεη ηελ παξαπάλσ ππόζεζε μεθηλώληαο πξώηα ζε ζεσξεηηθό επίπεδν θαη έπεηηα πξνρσξώληαο ζε εκπεηξηθό επίπεδν πξαγκαηνπνηώληαο δεκνζθνπηθή έξεπλα. 4.ΠΛΑΗΗΟ 4.1.ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΘΔ ΣΟ ΖΜΔΡΑ Σν νκαδηθό παηρλίδη μεθηλάεη πεξίπνπ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ, όηαλ ηα παηδηά παίδνπλ δπνδπν ή ζε κηθξέο παξέεο. Γηα λα εκθαληζηεί ιίγν αξγόηεξα κε ηελ κνξθή νξγαλσκέλνπ παηρληδηνύ ζε νκάδεο κε θαλόλεο, ην νπνίν ιακβάλεη ρώξν είηε ζε κηα πιαηεία (άιινηε αιάλα), είηε ζην δξόκν κηα γεηηνληάο. Φπζηθά ζα πάξεη θαη κε ηελ κνξθή αζινπαηδηάο ζην ρώξν ελόο ζρνιηθνύ γεπέδνπ. Ζ αλάγθε ηνπ παηδηνύ γηα ζπληξνθηά είλαη απηή πνπ γελλά απηνύ ηνπ είδνπο παηρληδηνύ, κέζα από ην νπνίν βέβαηα αλαδεηθλύεηαη πόζν ζεκαληηθή κε κεγάιε ζπνπδαηόηεηα είλαη ε παηδηθή θαη εθεβηθή ζπληξνθηά. Έηζη ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ δηαδξακαηίδεη έλα απμαλόκελν ξόιν, ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Απηό ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ, ζε κεγάιν βαζκό είραλ θαηαλνήζεη νη αξραίνη Έιιελεο θαη γη απηό ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζα ζεηηθό κέζν απηναγσγήο. ηελ αξραηόηεηα κηθξνί θαη κεγάινη αθηέξσλαλ κεγάιν κέξνο από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζε νκαδηθά παηρλίδηα θαη αγώλεο. Μειέηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε ζέζε ηνπ παηγληδηνύ ζηε δσή ησλ Βπδαληηλώλ δείρλεη όηη, κεηά ηνλ 11ν κ.υ. αηώλα, ην ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα δεκηνπξγία αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ. Σα αγόξηα ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο απιέο θαη ζηηο αιάλεο ηεο γεηηνλίαο παηγλίδηα όπσο ε 16άξα, θξπθηό, θπλεγεηό, ηζηιίθη, γνπξνύλα, ηπθιόκπγα, αιώλη, κήιν θαη άιια, θαη ηα θνξίηζηα κε ηηο θνύθιεο ζην ζπίηη. 6

7 Αιιά θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία ηα παηδηά ζπλέρηδαλ λα ηα παίδνπλ. Ο ρώξνο πνπ ηα έπαηδαλ ήηαλ ην αιώλη. Μεξηθά από ηα παηγλίδηα πνπ έπαηδαλ ήηαλ ην θιέθηηθν (ην θξπθηό), ν πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Τπήξραλ ππαίζξηα παηγλίδηα θαη γηα ηα θνξίηζηα όπσο ε κέιηζζα, ην θνπηζό ην κήιν, ε πηλαθσηή, ε ηπθιόκπγα, ην ηζηιίθη. ηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο ηα παηγλίδηα έπαημαλ ζπνπδαίν ξόιν γηα ηα παηδηά ηνπ ιανύ καο. Σα ρξόληα ηεο Καηνρήο ην παηγλίδη ηα έθαλε λα δνπλ θαη λα ληώζνπλ, γηα όζν δηαξθνύζε απηό, ειεύζεξα θαη αλέκεια από ηα πξνβιήκαηα, ηα γέκηδε κε ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, θαη ραξά. Μεηαπνιεκηθά, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ πνιύ δύζθνιεο αιιά ηα παηδηά ζπλέρηδαλ λα παίμνπλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζην δξόκν θαη ζηηο αιάλεο, θαη έηζη ραιάξσλαλ, δηαζθέδαδαλ θαη θαηάθεξλαλ λα κελ ράζνπλ ην θνπξάγην ηνπο θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ηελ δσή θαη έλα θαιύηεξν αύξην. Λίγεο δεθαεηίεο πξηλ ρσξίο ηε ζεκεξηλή εκπνξεπκαηνπνίεζε, παηρλίδηα όπσο ην θξπθηό ην θπλεγεηό, νη βώινη, ηα μύιηλα ζπαζηά, αγαπεκέλν παηρλίδη ησλ αγνξηώλ, παίδνληαο θαη θσλάδνληαο ζηηο πιαηείεο θαη ζηηο αιάλεο, ην θνπηζό ην ιάζηηρν ην ζρνηλάθη, ηα κήια θαη ηόζα άιια, πνπ κέζα ζηελ απιόηεηά ηνπο καο γέκηδαλ κε ελζνπζηαζκό, δξάζε, θαληαζία θαη καγεία. Έηζη ινηπόλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα ηα παηδηά ζ όιν ηνλ θόζκν κέζα από ην νκαδηθό παηρλίδη ςπραγσγνύληαη, απηνδηαπαηδαγσγνύληαη, δνθηκάδνπλ θαη αζθνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, αληαγσλίδνληαη ζσζηά κε ηα ζπλνκήιηθα ηνπο, καζαίλνπλ λα πεηζαξρνύλ ζηνπο θαλόλεο, θηηάρλνπλ ραξαθηήξα, δεκηνπξγνύλ πξνζσπηθόηεηα, θνηλσληθνπνηνύληαη, αζθνύλ ην ζώκα θαη ην πλεύκα ηνπο, θξαηώληαο ηα ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. "Σα παηρλίδηα είλαη κέζν θπζηθήο θαη εζηθήο αλάπηπμεο" ιέεη ν Karl Groos. ήκεξα ινηπόλ όπνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ε κεγάιε αμία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ, ηα παηδηά καο άξαγε απνιακβάλνπλ ην νκαδηθό παηρλίδη; Υαίξνληαη θαη ςπραγσγνύληαη όζν ηνπο ρξεηάδεηαη; Παξαηεξώληαο όκσο θαλείο ηελ ζύγρξνλε θνηλσλία λα αιιάδεη ζπλερώο, αθνινπζώληαο ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, βιέπεη ηα ζεκεξηλά παηδηά λα κεγαιώλνπλ πάξσξα θαη ζηεξεκέλα από πνιύηηκν ειεύζεξν ρξόλν γηα παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ έιιεηςε εηδηθώλ ρώξσλ (εηδηθά δηακνξθσκέλεο πιαηείεο, δεκνηηθά γήπεδα θ.ά.), ην αζθπθηηθά γεκάην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ειαρηζηνπνηώληαο ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν, ε κε δπλαηόηεηα εμεύξεζεο θνηλνύ ρξόλνπ ζπλάληεζεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη ξαγδαία εμάπισζε θαη επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ έρνπλ αιινηώζεη ηελ πξσηηλή θπζηνγλσκία ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ. Έηζη ινηπόλ εξσηήκαηα όπσο ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, ηη πξνηηκνύλ λα παίδνπλ, πόζν από ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν ρξεζηκνπνηνύλ γηα νκαδηθό παηρλίδη είλαη κεξηθά από ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ καο απαζρόιεζαλ κειεηώληαο ην ζέκα νκαδηθά παηρλίδηα ηελ ζύγρξνλε επνρή. Πξνζπαζώληαο ινηπόλ λα δώζνπκε ηηο απαληήζεηο καο πξνβήθακε ζε κηα κηθξήο έθηαζεο έξεπλα βαζηζκέλε ζηε κεζνδνινγία ηεο δεκνζθόπεζε. 7

8 Πξηλ, όκσο επηρεηξήζνπκε απηή ηελ θίλεζε ζεσξνύκε απαξαίηεην λα αλαδεηήζνπκε ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ηελ ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εθήβνπ. Έηζη ζα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ κεγάιε ζεκαζία θαη αμία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο καο ζρεηηθά κε ην ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Δπίζεο, θξίλνπκε αλαγθαίν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζηελ ζεκεξηλή επνρή ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ Από ηηο αξρέο ήδε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζεσξίεο πνπ ηόληδαλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνύ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη ζεσξίεο απηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνύ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ ηόζν γηα ηε γλσζηηθή, όζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. ύκθσλα ινηπόλ κε απηέο ηηο ζεσξίεο, κέζα ζην νκαδηθό παηρλίδη, ην παηδί δνθηκάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο ζπγθξίλεη κ εθείλεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ θαη απηό ην νδεγεί λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε. πλάκα αλαπηύζζεη ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη εθπαηδεύεηαη ζηελ πεηζαξρία, ζηελ θηιία, ζηελ αιιειεγγύε, ζηε δηθαηνζύλε θαη ζηελ ζπλεξγαηηθόηεηα. ηα νκαδηθά παηρλίδηα ην παηδί καζαίλεη λα ζπγθξαηείηαη, λα πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ αιιά θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, λα είλαη πάληα έηνηκνο, λα ζπζηάδεη ηηο αηνκηθέο ραξέο θαη πξνηηκήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο. Γεληθά καζαίλεη λα ππνηάζζεη ηε αηνκηθόηεηα ηνπ θαη λα λνηώζεη κέινο κηαο νκάδαο. Σν παηδί κε ην νκαδηθό παηρλίδη, δεη κε ην θαιύηεξν ηξόπν ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ην δηθό ηνπ θόζκν. Λεηηνπξγεί ζαλ κηθξή θνηλσληθή νκάδα δνκεκέλε κε θαλόλεο, νη νπνίνη όηαλ ηεξνύληαη από όινπο κεηνπζηώλνληαη ζε δπλάκεηο πνπ δηαπαηδαγσγνύλ. Καηά ηνλ ERIKSON, ζην νκαδηθό παηγλίδη ην παηδί, απαιιάζζεηαη από πνιιέο θαθέο ζπλήζεηεο, όπσο ην ςέκα, ηνλ εγσηζκό, ηελ νθλεξία, ηε δεηιία, γίλεηαη ειεύζεξν θαη πεηζαξρηθό. Αθόκε ν ERIKSON καο ιέεη: «Σν παηδί ζην παηγλίδη απαιιάζζεηαη από ςπρηθά ζπκπιέγκαηα, αγσλίεο θαη δεηιίεο, γίλεηαη ειεύζεξν, πεηζαξρηθό θαη θνηλσληθό.» Έρεη κάιηζηα δηαπηζησζεί από ηνλ Decroly όηη ηα παηδηά πνπ παίδνπλ ηαθηηθά νκαδηθά παηρλίδηα, αλαπηύζζνληαη αξκνληθά, ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Αληίζεηα, παηδηά πνπ δελ έπαηδαλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, έγηλαλ άβνπια, λεπξσηηθά, εγσπαζή, κνρζεξά θαη δύζηξνπα. Σν παηδί παίδνληαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηνλώλεηαη θαη λα εμηζνξξνπεί δηνρεηεύνληαο κέζα ζην παηρλίδη πνιιά από ηα επηβιαβή έλζηηθηα θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Μέζα επίζεο ζην νκαδηθό παηρλίδη, ην παηδί αλαθαιύπηεη ηνλ εαπηό ηνπ, ηνλ γλσξίδεη ζην βάζνο θαη καζαίλεη λα αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλάκεηο. 8

9 Σν παηδί δεκηνπξγεί θαη ζηεξεώλεη ηελ εζηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα αλαπηύζζνληαο ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο κέζα από ηηο επθαηξίεο άζθεζεο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο άκηιιαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπ δίλνπλ ηα αληαγσληζηηθά παηρλίδηα. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ην νκαδηθό παηρλίδη εξγαιείν ζεκαληηθό ηεο ζύγρξνλεο αγσγήο θαη κέζν πξαθηηθό γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα νινθιεξσζεί ην παηδί ζε άηνκν θνηλσληθό θαη ηζνξξνπεκέλν, έρνληαο δηακνξθώζεη ζπλαηζζήκαηα θηιίαο θαη αλζξσπηάο γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 4.3.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΜΑΓΗΚΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ Βαζηθή δηάθξηζε ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ είλαη αλάινγα ηνπ ραξαθηήξα απηώλ, αλάινγα ηνπ ρώξνπ δηεμαγσγήο ζε ππαίζξηα ή επηηξαπέδηα, ηνπ κέζνπ π.ρ. ειεθηξνληθά θ.ά. εκαληηθόηεξα εμ απηώλ είλαη: ΣΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ Δπηηξαπέδην νλνκάδεηαη θάζε παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάλσ ζε ηακπιό. Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 2 ή πεξηζζόηεξα άηνκα θαη θύξηνο ζθνπόο είλαη ε δηαζθέδαζε θαη, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, ε απνθόκηζε γλώζεσλ ή ε λνεηηθή άζθεζε. Ο αληαγσληζκόο πνπ πνιιέο θνξέο ππάξρεη είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ, έλαο πην γεληθόο όξνο ζα ήηαλ ε εςγενήρ άμιλλα. Τπάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα, πνπ θπξίσο δηαθξίλνληαη ζε κλαζικά θαη ζύγσπονα. ηα ζύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα θαηαηάζζνληαη θαη ηα παηρλίδηα εξσηήζεσλ. ΚΛΑΗΚΑ 9

10 θάθη: Σν γλσζηό θιαζηθό, πςίζηεο ινγηθήο παίγλην πνπ αλαπαξηζηά κηα πξαγκαηηθή ζύγθξνπζε δύν βαζηιείσλ. Σάβιη: Σν πιένλ ιατθό παηρλίδη γηα πνιινύο ιανύο, εδώ θαη πνιιά ρξόληα. ην ηάβιη ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο παηρληδηώλ όπσο πόπηερ, πλακωηό και θεύγα πνπ θπξίσο βαζίδνληαη ζηνλ έμππλν ρεηξηζκό ηνπ παίθηε κόλν κε πνύιηα. Σν παηρλίδη παίδεηαη κε δάξηα. Φηδάθη: Γηαζθεδαζηηθό επηηξαπέδην παηρλίδη ζην νπνίν ππάξρνπλ νξηζκέλα επίπεδα, ηα νπνία αλεβαίλεηο εάλ ηύρεηο ζθάια θαη θαηεβαίλεηο εάλ ηύρεηο θηδάθη. Γθξηληάξεο: Παηρλίδη πνπ 2 έσο 4 άηνκα μεθηλνύλ από μερσξηζηή βάζε θαη πξέπεη λα νινθιεξώζνπλ 4 γύξνπο ζην ηακπιό, παξακέλνληαο ζώνη. Γειαδή ρσξίο θάπνηνο άιινο παίθηεο λα ηνπο αλαγθάζεη λα βξεζνύλ ζηελ αξρή, απιά παηώληαο ζην ηεηξάγσλν πνπ βξίζθνληαη. Σξίιηδα: θνπόο είλαη λα ζρεκαηίζεηο ηηο πεξηζζόηεξεο ηξηάδεο (ηξίιηδεο) κε ηα πνύιηα ζνπ, ζηα πξνζρεδηαζκέλα ηεηξάγσλα, ρσξίο λα ζε εκπνδίζεη ν αληίπαινο. ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Monopoly Παισνίδι αγοπαπωληζίαρ ιδιοκηηζιών Scrabble Παισνίδι λέξεων Trivial Pursuit Παισνίδι επωηήζεων Pictionary Παισνίδι ζωγπαθικήρ Taboo Παισνίδι πεπιγπαθήρ λέξεων Σν Παηρλίδη ηεο Εσήο Παισνίδι με όλα ηα ζηάδια ηηρ ζωήρ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Αζιεηηθό νκαδηθό παηρλίδη νλνκάδεηαη ην παηρλίδη πνπ ζπλήζσο ιακβάλεη δξάζε ζ έλα εηδηθό ρώξν, ην γήπεδν ή ζ έλα ρώξν πνπ λα πξνζνκνηάδεη κε γήπεδν. Παίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή πνιιώλ παηδηώλ, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο, νη νπνίεο αθνινπζνύλ θαιά πξνθαζνξηζκέλνπο θαλόλεο. Ο ραξαθηήξαο ηνπο είλαη αληαγσληζηηθόο, πξνζθέξνπλ όκσο ζπγρξόλσο πινύζηα δηαζθέδαζε, ζσκαηηθή άζθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη. Γεκνθηιέζηεξε ζέζε αλάκεζα ζ απηά θαηέρεη ην πνδόζθαηξν, έπεηηα αθνινπζνύλ ην κπάζθεη θαη ην βόιετ. Όια ηνύηα βέβαηα, δελ απνηεινύλ ζύγρξνλε "εθεύξεζε", αθνύ θαη θαηά ηελ Αξραηόηεηα ηα νκαδηθά αζιήκαηα ήηαλ δηαδεδνκέλα. Οη Αξραίνη Έιιελεο επηδίδνληαλ ζε αζινπαηδηέο θπξίσο γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο θαη καδί κε δηάθνξεο αζθήζεηο ήηαλ κέζα βειηίσζεο ησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ηεο αλάπηπμεο αξεηώλ, όπσο ηνπ ζάξξνπο, ηεο θαξηεξίαο θαη ηεο εηνηκόηεηαο. 10

11 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΑΤΛΖ Σα παηρλίδηα ηεο απιήο είλαη παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ γεληέο νιόθιεξεο έμσ ζηνπο δξόκνπο, ζηηο απιέο θαη ηηο αιάλεο. ήκεξα ηα ζπίηηα δελ έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα απιέο, νη δξόκνη είλαη γεκάηνη απηνθίλεηα, ελώ νη αιάλεο έρνπλ παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπο ζηηο πνιπθαηνηθίεο. Απηό όκσο έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζεκεξηλά παηδηά κα κελ γλσξίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ παηρληδηώλ. Μεξηθά από ηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: Σα αγαικαηάθηα, Έλα - δύν - ηξία θόθθηλν θσο, Κόθθαιν μεθόθθαιν, Κιέθηεο θαη αζηπλόκνη, Μπηδ, ηξαηησηάθηα αθνύλεηα θ.ά. Κάπνηα παηρλίδηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηπρώο παίδνληαη αθόκε θπξίσο ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ όπσο ην θξπθηό, ην θπλεγεηό, ηα κήια, ην θνπηζό θαη ίζσο θάπνηα αθόκε. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Με ηνλ όξν ειεθηξνληθό παηρλίδη αλαθεξόκαζηε ζε νπνηνδήπνηε παηρλίδη παίδεηαη κε ηε ρξήζε θάπνηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη πξνγξάκκαηα ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ρεηξίδεηαη ν παίθηεο κέζα από ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ηνπ ή από θάπνην εηδηθό ζύζηεκα θηηαγκέλν γηα απηόλ ηνλ ιόγν π.ρ. ην playstation (γηα νηθηαθή ρξήζε απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη κονζόλερ). Σα πξνγξάκκαηα απηά δεκηνπξγνύλ εηθνληθά εξγαιεία, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ παίθηε λα παίμεη κε έλαλ άιιν παίθηε ή κε έλαλ πξνζνκνησκέλν παίθηε, παηρλίδηα όπσο ηξάπνπια θαη δάξηα, ή δεκηνπξγνύλ πξνζνκνησκέλνπο θόζκνπο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ζπκβνύλ θαληαζηηθά γεγνλόηα κέζα ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνύ. Όια ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ κηα κνξθή εηζόδνπ δεδνκέλσλ από ηνλ ρξήζηε, π.ρ. έλα πιεθηξνιόγην, έλα joystick, έλα gamepad ή πνληίθη, θαη κηα κνξθή εμόδνπ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ παίρηε, ζπλήζσο έλα κόληηνξ ή κηα ηειεόξαζε θαη ερεία. Δπίζεο ππάξρνπλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, ηα νπνία είλαη δηζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή ζηηο παηρληδνκεραλέο (π.ρ. Playstation) θαη, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παίδεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ρξήζηεο από δηάθνξεο ρώξεο, πνιύ ζπρλά, ζε έλαλ εληαίν, εηθνληθό θόζκν. Ζ ζεκαηνινγία ηνπο πνηθίιεη, όκσο ηα πεξηζζόηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα είλαη παηρλίδηα ξόισλ θαη παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην Ζξσηθήο Φαληαζίαο (Massively Multiplayer 11

12 Online Role Play Games- MMORPG). Κάπνηα αξθεηά δηαδεδνκέλα παηρλίδηα κπνξεί λα παίδνληαη δηαδηθηπαθά, αιιά δελ είλαη ακηγώο δηαδηθηπαθά, κπνξνύλ λα παηρηνύλ θαη ζε αηνκηθό ππνινγηζηή ή ηνπηθό δίθηπν (LAN). Παξαδείγκαηα πνιύ γλσζηώλ MMORPGs είλαη ην World of Warcraft (WνW), Lineage, Warhammer Online, Guild Wars, Lord of the Rings Online θ.α. Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη όρη απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθά, αιιά είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη ηα Warcraft, Counter Strike, DoTA θ.α. Φπζηθά ππάξρνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, όπσο ην Second Life. Σα ζηνηρεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ αλαθέξνληαη ζε έξεπλεο πάλσ ζε MMORPGs, όκσο αθνξνύλ θάζε είδνο δηαδηθηπαθνύ παηρληδηνύ. 1. First person shooters: Παηρλίδηα όπνπ ζθνπόο ηνπ παίθηε είλαη λα ππξνβνιήζεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξνπο ζηόρνπο, ώζηε λα θεξδίζεη πεξηζζόηεξνπο πόληνπο ή ρξήκαηα. 2. Παηρλίδηα ζηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν (Real time strategy): Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, πνπ εθηπιίζζνληαη ζε γξήγνξν ξπζκό, ζπρλά παίδνληαη κʼ άιινπο παίθηεο online. 3. Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (Simulation): Παηρλίδηα απνκίκεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 4. Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (Adventure): Παηρλίδηα πνπ αθνινπζνύλ κηα ηζηνξία θαη πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα γηα επίιπζε, γξίθνπο. 5. Παηρλίδηα ππόδπζεο ξόισλ (Role playing games): Ο παίθηεο αλαιακβάλεη έλα ραξαθηήξα (π.ρ. πνιεκηζηή, κάγν) θαη θαζώο εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία πξνζηίζεληαη λέα ζηνηρεία θαη δεμηόηεηεο ή εξγαιεία, όπια θ.ι.π. ζηνλ ραξαθηήξα (π.ρ. Diablo). 6. Sports: Π.ρ. ν παίθηεο έρεη ηελ επθαηξία λα παίμεη πνδόζθαηξν ή θαη λα κπεη ζηε ζέζε ελόο δηάζεκνπ πνδνζθαηξηζηή. ΣΟΥΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ ηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο ηέζεθαλ έλαο ζηόρνο γηα ηελ παξνύζα εξγαζία. Ο ζηόρνο απηόο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αλεζπρία πνπ εθθξάδεηαη ζπρλά από γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη κέζα ελεκέξσζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα πσο ηα παηδηά παίδνπλ παηρλίδηα πνπ ηα απνκνλώλνπλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ αλεζπρία απηή νδήγεζε ηελ ππόζεζε πσο ζήκεξα ηα παηδηά παίδνπλ πνιύ ιίγν νκαδηθά παηρλίδηα θαη επνκέλσο δηεξσηόκαζηε ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Πξώηα βέβαηα, επηρεηξήζακε κηα ζύληνκε δηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ύκθσλα ινηπόλ, κε απηή ηε δηεξεύλεζε, ην νκαδηθό παηρλίδη είλαη ζεκαληηθό γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Από ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη όηη ε έγλνηα γηα ην ηη παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα έρεη κηα βάζε. Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα δεηιή απόπεηξα θαηαγξαθήο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζε παηρλίδηα. Ξεθηλά από ηε βάζε όηη ηα παηδηά ζήκεξα, πηζαλόλ, παίδνπλ θπξίσο κνλαρηθά παηρλίδηα. ηελ ζπλέρεηα δηεξεπλά πόζν από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ηα παηδηά αθηεξώλνπλ ζην νκαδηθό παηρλίδη, ηη είδνπο νκαδηθά παηρλίδη πξνηηκνύλ θαη ηέινο πνηα είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα νκαδηθά παηρλίδηα. Με ην δηαρσξηζκό ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε απηέο έηζη ώζηε λα αλαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα επηβεβαηώλνπλ ηελ αλεζπρία πσο ζήκεξα ηα 12

13 παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ειεθηξνληθό παηρλίδη αθόκα θαη ζηα νκαδηθά ηνπο παηρλίδηα πεξηνξίδνληαο ηα θηλεηηθά ππαίζξηα νκαδηθά παηρλίδηα κε όιεο ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο. ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό απηό ε δηεξεύλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ ζε παηρλίδηα είλαη ζεκαληηθή, γηα λα μέξνπκε πξνο ηα πνύ λα θαηεπζπλζνύκε θηλνύκελνη πξνο ηε ιύζε ηεο αλεζπρίαο καο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα πξώηε θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Πέξαλ από ηε δηεξεύλεζε ησλ πξνηηκώκελσλ παηρληδηώλ, γίλεηαη επηπιένλ δηεξεύλεζε ησλ ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεσλ σο πξνο ην θύιν θαη ηελ ειηθία. 5.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 5.1. Γεηγκαηνιεςία ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 12 καζεηέο θαη 8 καζήηξηεο ηνπ δεκνηηθνύ, 5 καζεηέο θαη 9 καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ, 7 καζεηέο θαη 12 καζήηξηεο ηνπ ιπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ηνπ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ. Οη δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο βαζκίδεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Ζ κεηάβαζε από ηε κία ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ άιιε, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί ελέρεη ηε κεηάβαζε ζε πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από ην ζρνιηθό ζύζηεκα, γεγνλόο πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε ηα πξνηηκώκελα νκαδηθά παηρλίδηα αλά ζρνιηθή βαζκίδα. Απηό ην ηειεπηαίν καο βνεζάεη λα αληηιεθζνύκε ην θαηαιπηηθό ξόιν ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ζηε δηακόξθσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπλεζεηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κέζσ ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. 5.2.Γηαδηθαζία Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δεκνζθόπεζεο. Γη απηή ινηπόλ ηε δεκνζθόπεζε ζπληάρηεθε εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ όπσο παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα λαη ή όρη. Οη κόλεο εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ειηθία θαη κε πνην είλαη ην αγαπεκέλν παηρλίδη ηνπο. Αθνύ δεηήζεθε θαη δόζεθε άδεηα από ηνπο αξκόδηνπο ηξηώλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο καο, κνηξάζηεθε ην ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην ζηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο κηαο ηάμεσο αλά ζρνιηθήο βαζκίδαο. Καηόπηλ έγηλε ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 13

14 6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Μεηά ηε ζπιινγή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζε έλα πίλαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ excel πνπ δηακνξθώζακε εηδηθά γηα απηήλ ηελ αλάγθε. ηε ζπλέρεηα αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθδώζακε ηα απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή πνζνζηώλ θαη γξαθεκάησλ. ηελ πξώηε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα», όια ηα παηδηά απάληεζαλ ζεηηθά, γεγνλόο πνπ καο θαλεξώλεη ηελ αγάπε ησλ παηδηώλ γηα ηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ηελ αζπλείδεηε, πξνθαλώο, απνδνρή ηεο ζεκαζίαο θαη αμίαο ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ ζηε δσή ηνπο. Σα παηδηά ληώζνπλ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο, λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, λα ραξνύλ, λα ραιαξώζνπλ, αιιά θαη λα γπκλαζηνύλ κέζα από ηηο επθαηξίεο ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. Βέβαηα, ν πεξηνξηζκόο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο, απνηέιεζκα ηνπ αζθπθηηθά γεκάηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηβάιιεη ν ζύγρξνλνο ηερλνθξαηηθόο ηξόπνο δσήο, πηζαλόλ λα ηνπο δπζθνιεύεη λα αθηεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ώζηε λα απνιαύζνπλ ηηο ραξέο θαη ζπγθηλήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ο πεξηνξηζκέλνο ειεύζεξνο ρξόλνο, όκσο δελ είλαη ν κόλνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη θαη πεξηνξίδεη ην ρξόλν πνπ ηειηθά αθηεξώλνπλ ηα παηδηά θαη ηδηαηηέξσο νη έθεβνη ζηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Ζ καγεπηηθή εμάπισζε ησλ ηερλνινγηθώλ ηξόπσλ δηαζθέδαζεο, όπσο απηή ηεο ηειεόξαζεο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, είλαη αλακθηζβήηεηα αξλεηηθόο παξάγνληαο ζηε ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηα νκαδηθά παηρλίδηα. Σν πόζν ηειηθά ρξόλν παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα, δείρλνπλ ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 2.ΔΡΩΣΖΖ Πόζν από ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν αθηεξώλεηε ηελ εβδνκάδα; 14

15 Παξαηεξώληαο ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεύηεξεο εξώηεζεο,δηαπηζηώλνπκε πσο ζην Γεκνηηθό ρνιείν ηα αγόξηα ζε έλα κεγάιν πνζνζηό, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 50% παίδνπλ ειάρηζηα νκαδηθά παηρλίδηα, αθνύ κόιηο αθηεξώλνπλ 1 κε 2 ώξεο εβδνκαδηαίσο γηα λα παίμνπλ νκαδηθά παηρλίδηα. Δλώ έλα 17% ησλ αγνξηώλ παίδεη 3-4 ώξεο θαη έλα άιιν 33% παίδεη 5-6 ώξεο. Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη ζηα θνξίηζηα ην 38% παίδεη 5-6 ώξεο, ην 25% 1-2 ώξεο κε όκνην πνζηνζηό ζηηο 3-4 ώξεο θαη έλα κηθξό πνζνζηό 13% παίδεη ειάρηζηα. ην Γπκλάζην ην κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζπγθεθξηκέλα 60% ησλ αγνξηώλ απνιακβάλνπλ 3-4 ηελ εβδνκάδα ηε ραξά ησλ νκαδηθώλ παηρληδηώλ. Δλώ ην ππόινηπν πνζνζηό κνηξάδεηε αλάκεζα ζηηο 1-2 ώξεο θαη ζηηο 5-6 ώξεο απόιαπζεο ηεο ραξάο απηήο. Σα θνξίηζηα πάιη κνηξάδνληαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο σξώλ πνπ ζέζακε ζην εξσηεκαηνιόγην καο, κε κεγαιύηεξν πνζνζηό 33% ζηελ θαηεγνξία ησλ 3-4 σξώλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ αγνξηώλ γηα ηα νκαδηθά παηρλίδηα ζπλερίδεηαη θαη ζην Λύθεην, κε ην 43% ησλ αγνξηώλ λα αθηεξώλεη 5-6 ώξεο ζην νκαδηθό παηρλίδη ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα πνπ κάιινλ 15

16 δείρλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ην ρξόλν ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο κε ην νκαδηθό παηρλίδη, αθνύ ην 50% ησλ θνξηηζηώλ πεξηνξίδεηαη ζηηο 1-2 ώξεο. 3.ΔΡΩΣΖΖ Ση παίδεηε πεξηζζόηεξν; 16

17 Σα παηδηά πνπ δηαλύνπλ ηε ειηθηαθή πεξίνδν ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε όζα καο δήισζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ, ην 67% ησλ αγνξηώλ θαη ην 63% ησλ θνξηηζηώλ, αγαπνύλ λα παίδνπλ ππαίζξηα νκαδηθά παηρλίδηα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα παηδηά πνπ πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν ηα επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, απηά αληηπξνζσπεύνπλ ην 25% θαη γηα ηα δπν θύια ρσξίο λα ιείπεη έζησ θαη έλα ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό παηδηώλ, 8% γηα ηα θνξίηζηα θαη έλα 13% γηα ηα αγόξηα, πνπ θαηαθεύγνπλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ αλαδεηώληαο ηηο ραξέο ηνπ παηρληδηνύ. Με ην πέξαζκα ηνπο, ηα παηδηά, ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα αιιάδνπλ πξνηηκήζεηο. Έηζη, ινηπόλ, αγόξηα θαη θνξίηζηα κε πνζνζηό 60% θαη 56% αληίζηνηρα, δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ ηα επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα. Έπεηηα ην 44% ησλ θνξηηζηώλ αγαπνύλ λα παίδνπλ ππαίζξηα παηρλίδηα, ελώ ην ππόινηπν 40% ησλ αγνξηώλ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηα ππαίζξηα θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πξνρσξώληαο αθόκα πην πνιύ ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, ην 50% ησλ θνξηηζηώλ επηκέλνπλ ζηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζε αληίζεζε κε ηα αγόξηα πνπ θαηά ην 56% απηώλ ζηξέθνληαη ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 4.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 17

18 Από ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθύπηεη πσο από ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη πξώηα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ αιιά θαη ηνπ Γπκλαζίνπ,ελώ γηα ηα θνξίηζηα ηα πξνηηκώκελα επηηξαπέδηα παηρλίδηα είλαη απηά ησλ γλώζεσλ θαη ηεο επθπΐαο. Λίγν αξγόηεξα, γηα ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ Λπθείνπ ηα πξνηηκώκελα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, είλαη ηα παηρλίδηα ηύρεο. 5.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 18

19 ηελ εξώηεζε πνηα από ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζηνπο κεγάινπο ρώξνπο είλαη απηά πνπ ζπλήζσο παίδνπλ, ηα αγόξηα όισλ ησλ ειηθηώλ απάληεζαλ όηη ζπλήζσο παίδνπλ παηρλίδηα από απηά πνπ παίδνληαη ζε γήπεδν όπσο ην πνδόζθαηξν θαη ην κπάζθεη. Απηά ηα παηρλίδηα είλαη πξώηα ζηηο πξνηηκήζεηο θαη ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δεκνηηθνύ, ελώ ηα θνξίηζηα ηνπ Γπκλαζίνπ δείρλνπλ λα πξνηηκνύλ εμίζνπ θαη ηηο δύν θαηεγνξίεο ησλ ππαίζξησλ παηρληδηώλ θαη γηα ηα θνξίηζηα ηνπ Λπθείνπ πην αγαπεκέλα ππαίζξηα παηρλίδηα είλαη απηά πνπ παίδνληαη ζην δξόκν θαη ζηηο αιάλεο, όπσο ην θξπθηό, ηα κήια θ.ά.. 6.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε ειεθηξνληθά, ηη ζπλήζσο παίδεηε; 19

20 Όζν αθνξά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θνξηηζηώλ ηνπ δεκνηηθνύ καο δήισζαλ πσο δελ αζρνινύληαη θαζόινπ κε απηά. Αληίζεηα ηα αγόξηα απηήο ηεο ειηθίαο θάλνπλ 20

21 ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ θαη πξνηηκνύλ ηα ειεθηξνληθά κε αληίπαιν ην ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. ην Γπκλάζην, θνξίηζηα θαη αγόξηα πξνηηκνύλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ γηα λα ζηξαθνύλ ιίγν αξγόηεξα ζην Λύθεην θαη πξνο ηα παηρλίδηα κε αληηπάινπο κέζσ ηληεξλέη. Από απηά ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα, δηαπηζηώλνπκε πσο ε αλεζπρία ησλ γνληώλ γηα ηελ απνκόλσζε ησλ παηδηώλ ηνπο από ζπλνκειίθνπο θαη ηελ θαηαθπγή ηνπο ζε κνλαρηθά παηρλίδηα, είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη βάζηκε σο έλα βαζκό. 7.ΔΡΩΣΖΖ Αλ παίδεηε πνιύ ιίγν ή θαζόινπ νκαδηθά παηρλίδηα πνύ νθείιεηαη πεξηζζόηεξν; 21

22 ην πξνβιεκαηηζκό καο ζρεηηθά κε ην ηη θηαίεη, ώζηε ζήκεξα ηα παηδηά θαη ηα παηδηά πηζαλόλ λα παίδνπλ ιηγόηεξν από παιαηόηεξα, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δέρεηαη σο θύξηα αηηία ηελ έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη σο δεύηεξε αηηία ηε κείσζε εηδηθώλ ρώξσλ, όπσο είλαη νη αιάλεο θαη νη πιαηείεο. Σα κεγαιύηεξα παηδηά, ζ απηέο ηηο πξναλαθεξόκελεο αηηίεο πξνζζέηνπλ ηελ έιιεηςε εξεζηζκάησλ θαη πξνηύπσλ από ηνπο κεγάινπο, ησλ νπνίσλ ην ξόιν έξρεηαη λα αλαιάβεη ε ηερλνινγία, ε νπνία δείρλεη λα επηθξαηεί παληνύ αζθώληαο θαηαιπηηθή επηξξνή θαη ηηο ζπλήζεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ. ην ηειεπηαίν εξώηεκα «πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο παηρλίδη» από ηηο δεινύκελεο απαληήζεηο επξέζεζαλ πσο ηα πην δεκνθηιή είλαη θάπνηα από ηελ θαηεγνξία ησλ νκαδηθώλ αζιεκάησλ όπσο ην πνδόζθαηξν, ην κπάζθεη θ. ά. θαη σο δεύηεξε θαηεγνξία αγαπεκέλσλ παηρληδηώλ πνιύ ιηγόηεξν δεκνθηιή είλαη θάπνηα από ηελ θαηεγνξία ησλ παξαδνζηαθώλ παηρληδηώλ ηνπ ηύπνπ θπλεγεηό, θξπθηό θαη άιια. ΤΕΖΣΖΖ Οη γνλείο, νη παηδαγσγνί εθθξάδνπλ ζπρλά ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. Ζ παξνύζα έξεπλα είρε ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηη παηρλίδηα παίδνπλ, ηειηθά, ηα παηδηά ζήκεξα. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα γηα ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ είλαη ηα νκαδηθά αζιήκαηα θαη γηα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ απνηεινύλ θαη ηελ θύξηα αηηία πξνβιεκαηηζκνύ, είλαη δεκνθηιή ζηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ. Από ηα παηρλίδηα απηά πνιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθά βίαηα νύηε θαη κνλαρηθά, αιιά ζπρλά θαηαιήγνπλ ηα παηδηά λα ηα παίδνπλ κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ. Από ηα επξήκαηα, ινηπόλ, ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη λα ζπληξέρεη ιόγνο αλεζπρίαο γηα ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα κεγάια παηδηά. Δπίζεο ζηελ έξεπλα απηή βξέζεθαλ ζαθείο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ. Έηζη, ηα αγόξηα πξνηηκνύλ ζπρλόηεξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη νκαδηθά αζιήκαηα, πνπ απαηηνύλ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα θνξίηζηα πξνηηκνύλ ζπρλόηεξα επηηξαπέδηα παηρλίδηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο θαη ησλ γλώζεσλ. Έλα ηειεπηαίν πνπ παξαηεξήζακε είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δειώζεηο ησλ κεγάισλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη θαη ζηηο ηειηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο.έηζη, ινηπόλ ππήξραλ πεξηπηώζεηο κεγάισλ παηδηώλ πνπ ελώ δήισλαλ σο αγαπεκέλν ηνπο θάπνην νκαδηθό 22

23 παηρλίδη από ηα παιηά, ηειηθώο έθαλαλ πεξηζζόηεξν ρξήζε ειεθηξνληθώλ παηρλίδησλ. Πάλσ ζε απηό, θάλακε ηηο ππνζέζεηο πσο είλαη πηζαλό έλα παηδί λα κελ παίδεη ην παηρλίδη πνπ πξνηηκά αλ δελ έρεη ηνλ απαηηνύκελν ρώξν (π.ρ., αιάλα), ρξόλν, κέζν (π.ρ. κπάια) ή παξέα. 7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ εκείν αθεηεξίαο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε αλεζπρία ηελ νπνία εθθξάδνπλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ζήκεξα. Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ην πξώην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη απηή ε αλεζπρία είλαη δηθαηνινγεκέλε, αθνύ ηα παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα παηδηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πγηή νιόπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα νκαδηθά παηρλίδηα. ηε ζπλέρεηα, από ηελ εκπεηξηθή δηεξεύλεζε πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ πξνηηκνύλ θπξίσο ηα νκαδηθά αζιεηηθά παηρλίδηα όπσο κπάζθεη, πνδόζθαηξν θ.ά. Σα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα κε πξνηίκεζε απηά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο επθπΐαο Δλώ ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ρσξίο λα απνξξίπηνπλ ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, αλ θαη ζα ήζειαλ λα παίδνπλ θαη θάπνηα από ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ησλ γνληώλ ηνπο. Σέινο, από ηελ δεηιή πξνζπάζεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ πεξηνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ από ηα παηδηά, πξνέθπςαλ σο θύξηεο πηζαλέο αηηίεο: ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ε έιιεηςε εηδηθώλ δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο. 23

24 8.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ blogs.sch.gr/internet-safety/archives Ζιέθηξα Κνπηνύθε, Γεκνζηνγξάθνο Πηνελόπη Κεπενού, Ψςσολόγορ, Msc in Health Promotion Πέπε Γαξάθε «Οκαδηθά παηγλίδηα ησλ παηδηώλ καο» Αζήλα 1994 Δθπαίδεπζε θαη Φπρηθή Τγεία Βιεηώξαο Γεώξγηνο Σα Παηρλίδηα ζηελ Αξραία Διιάδα 4 ν Γπκλάζην Υαληώλ γπάθει η Kathleen Alfano, Ph.D. 24

25 9.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δξσηεκαηνιόγην Θέκα: Πνηά νκαδηθά παηρλίδηα παίδνπλ ηα παηδηά ζήκεξα. εκεηώζηε κε έλα Αγόξη Κνξίηζη Ζιηθία: (Γξάςηε ηνλ αξηζκό) 1.Παίδεηε νκαδηθά παηρλίδηα; Ναη Όρη 2.Πόζν από ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν αθηεξώλεηε ηελ εβδνκάδα; 0-1 ώξεο 1-2 ώξεο 3-4 ώξεο 5-6 ώξεο 3.Αλ λαη, ηη παίδεηε πεξηζζόηεξν; Δπηηξαπέδηα Απηά πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο π.ρ. ζην δξόκν Ζιεθηξνληθά 4Αλ παίδεηε επηηξαπέδηα νκαδηθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε ; Παηρλίδηα ηύρεο (π.ρ. ηα παηρλίδηα κε ηξάπνπια θαη δάξηα) 25

26 Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (π.ρ. ζθάθη) Παηρλίδηα επθπΐαο (π.ρ. κνλόπνιε, trivial pusuit) Παηρλίδηα γλώζεσλ (π.ρ. scrable, Taboo) 5.Αλ παίδεηε παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε κεγάινπο ρώξνπο, ηη ζπλήζσο παίδεηε; Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζην δξόκν ή ζε αιάλα όπσο θξπθηό, θπλεγεηό Παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε γήπεδν όπσο πνδόζθαηξν, κπάζθεη 6.Αλ παίδεηε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηη ζπλήζσο παίδεηε; Παηρλίδηα κε αληίπαιν ην θνκπηνύηεξ Παηρλίδηα κε αληηπάινπο παίθηεο κέζσ ηληεξλέη 7.Αλ παίδεηε πνιύ ιίγν ή θαζόινπ νκαδηθά παηρλίδηα πνπ νθείιεηε πεξηζζόηεξν; Έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ Μείσζε εηδηθώλ ρώξσλ π.ρ. αιάλεο, πιαηείεο. Έιιεηςε εξεζηζκάησλ από ηνπο κεγάινπο Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (επηθξάηεζε ησλ αηνκηθώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ) 8.Γξάςηε καο ην πην αγαπεκέλν ζαο νκαδηθό παηρλίδη: 26

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ

Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι Α ΟΜΑΔΑ Σρύμασ Χρόςτοσ,Αλϋξανδροσ Σςιρόνησ,Σςιγαρύδασ ωτόρησ,άλκησ Χρυςταντώνησ Η πρώτη ψηφιακό παιχνιδομηχανό 1951. Σο 1952 ο καθηγητόσ Πληροφορικόσ του πανεπιςτημύου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα