Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 9 Μάρτιος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα Προσκλήσει -Προθεσµίε Προθεσµίε Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 6 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέµατα 16 ιεθνή Θέµατα 21 ιαβουλεύσει 23 Σεµινάρια Κατάρτισης 24 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο 1. Ευρωπα κό Πρόγραµµα «ια «Βίου Μάθηση, » 2013» Ο γενικό στόχο του προγράµµατο, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφο 2 τη απόφαση για τη θέσπιση του προγράµµατο, είναι «να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη Ευρωπα κή Ένωση ω προηγµένη κοινωνία τη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε και περισσότερε θέσει απασχόληση και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο για τι µελλοντικέ γενιέ». Αποσκοπεί ιδίω στην ενίσχυση των ανταλλαγών, τη συνεργασία και τη κινητικότητα µεταξύ εµπειρογνωµόνων των συστηµάτων εκπαίδευση και τη κατάρτιση στην Ευρωπα κή Ένωση, ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο αναφορά ω προ την ποιότητα. Χρηµατοδότηση συνεργασιών σε θέµατα εκπαίδευσης Το Φόρουµ των Παγκόσµιων Πόλεων Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτοµίας ECOWEEK στη Θεσσαλονίκη Οικολογικές Αδελφοποιήσεις Πόλεων Πολιτισµός και ηµιουργικότητα παράγοντες αστικής ανάπτυξης Ταµείο Τοπικής Πολιτιστικής ιακυβέρνησης Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Αλλαγή Οι πλέον ευφυείς πόλεις σε παγκόσµιο επίπεδο

2 2 Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη από πρόσκληση υποβολή προτάσεων, επιδοτούνται, µεταξύ άλλων, οι κύριε δραστηριότητε του Εγκάρσιου Προγράµµατο. Ειδικοί στόχοι του Εγκάρσιου Προγράµµατο είναι η προώθηση τη συνεργασία σε ευρωπα κό επίπεδο στου τοµεί που καλύπτουν δύο ή περισσότερα υποπρογράµµατα, καθώ και τη ποιότητα και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση και τα συστήµατα κατάρτιση των κρατών-µελών. Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ια Βίου Μάθηση (Κύρια ραστηριότητα 1) Στο πλαίσιο τη συνεργασία πολιτικών και καινοτοµία του προγράµµατο περιλαµβάνονται οι κάτωθι δράσει : Κινητικότητα φυσικών προσώπων συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων µελέτη για εµπειρογνώµονε και αρµόδιου που έχουν οριστεί από τι εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, για διευθυντέ ιδρυµάτων εκπαίδευση και κατάρτιση και υπηρεσιών καθοδήγηση και πιστοποίηση και κοινωνικού εταίρου. Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην προετοιµασία και τη δοκιµή προτάσεων για υιοθέτηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και καινοτοµία στη δια βίου µάθηση. Πολυµερή δίκτυα συνεργασία εµπειρογνωµόνων και/ή ιδρυµάτων που συνεργάζονται σε θέµατα πολιτικών. Παρατήρηση και ανάλυση των πολιτικών και των συστηµάτων του τοµέα τη δια βίου µάθηση. ράση για τη στήριξη τη διαφάνεια και τη αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν αποκτηθεί µέσω τη άτυπη και ανεπίσηµη εκπαίδευση, πληροφοριών και τη καθοδήγηση για εκπαιδευτικού σκοπού, και τη συνεργασία στη διασφάλιση τη ποιότητα. Λοιπέ δράσει (Συνοδευτικά µέτρα) συµπεριλαµβανοµένων και δραστηριοτήτων οµαδική µάθηση µε στόχο την προώθηση των στόχων τη κύρια δραστηριότητα. Για τι δράσει των δικτύων η επιδότηση ανέρχεται στι /έτο (75% η κοινοτική συνεισφορά), η διάρκεια του σχεδίου µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10, προερχόµενοι από τουλάχιστον 8 κράτη-µέλη τη ΕΕ.

3 3 Όσον αφορά στα πολυµερή δίκτυα η διάρκεια τη δράση φθάνει τα 3 έτη, το ύψο τη επιδότηση τι /έτο (75% η κοινοτική συνεισφορά), ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Παιδαγωγικών και Πρακτικών για τη ια Βίου Μάθηση βάσει των Τεχνολογιών τη Πληροφορία και τη Επικοινωνία (Κύρια ραστηριότητα 3) Γλώσσε (Κύρια ραστηριότητα 2) Οι ακόλουθε δράσει, οι οποίε είναι σχεδιασµένε να ανταποκριθούν στι διδακτικέ και µαθησιακέ ανάγκε περισσοτέρων του ενό υποπρογράµµατο, δύνανται να υποστηριχθούν από την κύρια δραστηριότητα τη εκµάθηση γλωσσών: Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: o Προώθηση τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και πρόσβαση στου πόρου γλωσσική εκµάθηση. o Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για νέε γλώσσε, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων online, και εργαλείων αξιολόγηση τη προόδου (tests). ίκτυα στον τοµέα τη εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλότητα. Λοιπέ πρωτοβουλίε µε στόχο την κύρια δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων συνεδρίων διάχυση και αξιοποίηση και εκδηλώσεων που συνδυάζουν σχέδια, συγκεκριµένε κοινότητε και ενδιαφερόµενα µέρη («Συνοδευτικά Μέτρα»). Οι κάτωθι δράσει οι οποίε σχεδιάσθηκαν ώστε να ανταποκριθούν στι διδακτικέ και µαθησιακέ ανάγκε, αφορούν πλέον του ενό τοµεί του υποπρογράµµατο και στηρίζονται από την κύρια δραστηριότητα Τεχνολογίε τη Πληροφορία και τη Επικοινωνία (ΤΠΕ): Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη τη µάθηση µέσω των ΤΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρο των µακροπρόθεσµων εκπαιδευτικών στρατηγικών καθώ και την ανάπτυξη και τη διάδοση καινοτόµων µεθόδων περιεχοµένου, υπηρεσιών και πλαισίων.

4 4 πλαίσιο τη συγκεκριµένη δραστηριότητα οφείλουν να επικεντρώνονται στη δηµιουργία συστηµάτων και µηχανισµών που θα στηρίζουν τη διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, καθώ επίση και την προώθηση δράσεων αξιοποίηση που διαπερνούν το σύνολο του προγράµµατο και αφορούν ολόκληρη την Ε.Ε. Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά του ανέρχεται στα 3 έτη, η επιδότηση κυµαίνεται µεταξύ (75% κοινοτική συνεισφορά), ενώ απαιτούνται 3 τουλάχιστον εταίροι, προερχόµενοι από τουλάχιστον 3 κράτη- µέλη τη ΕΕ. Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011 ίκτυα που στοχεύουν στην ανταλλαγή και την κοινωνία γνώσεων, εµπειρία και καλών πρακτικών. Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά του µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, η µέγιστη επιδότηση τι (75% κοινοτική συνεισφορά), ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 3 εταίροι από τουλάχιστον 3 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Στα πολυµερή δίκτυα, η µέγιστη επιδότηση φθάνει στι , ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και ιονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη) Αθήνα Τηλ: , Φαξ: , Ε-mail: Ιστοσελίδα: Κύρια ραστηριότητα 4 «ιάχυση και Αξιοποίηση των Αποτελεσµάτων» Ο πρωταρχικό στόχο των δράσεων τη κύρια δραστηριότητα 4 είναι να βοηθήσει να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατο τη ια Βίου Μάθηση καθώ και των προηγούµενων ανάλογων προγραµµάτων σε τοµεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπα κό επίπεδο. Τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται στο

5 5 2. Ευρωπα κό Πρόγραµµα PRINCE 2010: ράσει Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση για τη διεύρυνση τη Ευρωπα κή Ένωση Γενικό στόχο τη πρόσφατη πρόκληση υποβολή προτάσεων του ευρωπα κού προγράµµατο PRINCE είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τι προκλήσει τη διεύρυνση τη ΕΕ προ τα υτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία χάρη στη διασύνδεση µε του βασικού ενδιαφεροµένου, του παράγοντε ευρεία απήχηση και του επαγγελµατίε των µέσων ενηµέρωση καθώ και στην ενθάρρυνση των διαπροσωπικών επαφών. διοργάνωση δράσεων για την αύξηση τη ευαισθητοποίηση καθώ και πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Οι ανωτέρω στόχοι προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσω τη παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίηση. Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει στην προώθηση άτυπη δηµόσια συζήτηση για την πολιτική διεύρυνση τη ΕΕ µέσω τη παραγωγή και τη µετάδοση ειδικά αφιερωµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, στόχο των οποίων είναι να εισαγάγουν τη διεύρυνση τη ΕΕ στη δηµόσια σφαίρα να δείξουν στου ευρωπαίου πολίτε τον αντίκτυπο (οφέλη, ενδεχόµενα µειονεκτήµατα) που έχει η διεύρυνση τη ΕΕ στην καθηµερινή του ζωή να διαλύσουν του µύθου και τι ανεδαφικέ προσδοκίε να αλλάξουν τι νοοτροπίε σε σχέση µε τι χώρε τη διεύρυνση και να καταλύσουν τα στερεότυπα. Επίση, το πρόγραµµα αποσκοπεί στη στήριξη των πληροφοριών και τη επικοινωνία για θέµατα που συνδέονται µε τη διεύρυνση τη ΕΕ και στην άρση των προκαταλήψεων καθώ και παρουσίαση των χωρών τη διεύρυνση µέσω τη Το ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο τη παρούσα πρόσκληση υποβολή προτάσεων είναι ευρώ. Η χρηµατοδοτική στήριξη από την Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% (για τα τηλεοπτικά προγράµµατα) και το 80 % (γα τι δράσει ευαισθητοποίηση ) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. Προθεσµία υποβολή : 31 Μαρτίου 2011 Ms Catherine WENDT European Commission Directorate-General for Enlargement Unit A2 Information and Communication Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel Belgique Iστοσελίδα: ec.europa.eu/enlargement/howdoes-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

6 6 Ευρωπα κά Προγράµµατα Ενδεικτικέ δράσει ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Κορινθίων: «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων: Πολιτισµό, Νεολαία και Ευπαθεί Οµάδε» (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Στο πλαίσιο του Ευρωπα κού Προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, , του οποίου εθνικό σηµείο επαφή έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, µε πρωτοβουλία του ήµου Κορινθίων πραγµατοποιήθηκε διακρατική συνάντηση µεταξύ κατοίκων των πόλεων Buccino (Ιταλία), Kokkola (Φινλανδία) και Wreznia (Πολωνία). Στο τετραήµερο πρόγραµµα των εκδηλώσεων, πολίτε από τι τέσσερι πόλει διαπραγµατεύτηκαν και αντάλλαξαν εµπειρίε και απόψει σε θέµατα που αφορούν τον πολιτισµό και τη νεολαία, την περιβαλλοντική πολιτική, επικεντρωµένη στη διαχείριση απορριµµάτων, την ανακύκλωση και την προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρίε. Στο πλαίσιο του προγράµµατο ο ήµο, σε συνεργασία µε το Κέντρο Νέων Κορινθία, το Πνευµατικό Κέντρο, τη Φιλαρµονική, το Σωµατείο ΑµΕΑ τη Ν.Α. Κορινθία, το ΕΕΕΕΚ Κορινθία, το Ευθύµιο Κέντρο και το πρόγραµµα «έξω µαζί» για ΑµΕΑ, παρουσίασαν από κοινού δράσει και προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στην πόλη τη Κορίνθου σε σχέση µε τι ανωτέρω θεµατικέ ενότητε. Στη διάρκεια τη συνάντηση, σχηµατίστηκαν τρία διαφορετικά στρογγυλά τραπέζια όπου ανταλλάχθηκαν εµπειρίε, ιδέε και πρακτικέ τη κάθε χώρα στου τοµεί του πολιτισµού και τη νεολαία, τη περιβαλλοντική πολιτική. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων κορυφώθηκε µε την τελετή αδελφοποίηση του ήµου Κορινθίων µε τι πόλει Wrzesnia και Buccino, όπου επισφραγίσθηκε µε την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου η πολυετή συνεργασία των πόλεων, ενώ σε επόµενη συνάντηση αναµένεται να ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση του ήµου Κορινθίων και µε την πόλη Kokkola. ήµο Κορινθίων Κολιάτσου 32, Τ.Κ Κόρινθο Τηλ: Φαξ:

7 7 2. ήµο Φυλή (πρώην ήµο Ζεφυρίου): Εκπαιδεύοντα τι Τσιγγάνε στην Παραδοσιακή Μόδα (Ευρωπα κό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση ) Ο πρώην ήµο Ζεφυρίου (νυν ήµο Φυλή ) συµµετείχε ω συντονιστή στην υλοποίηση του έργου µε τίτλο Romfashion, σε συνεργασία µε τον ελληνικό εκδοτικό οίκο Dian, τον οργανισµό αλληλεγγύη και ανάπτυξη του πολιτισµού των Τσιγγάνων Sulukule, τι συµβουλευτικέ εταιρείε ESTA Danışmanlık και MKV (Τουρκία), τον αυτόνοµο επαγγελµατικό οργανισµό Transfer Slovensko (Σλοβακία), τον ιδιωτικό οργανισµό άτυπη εκπαίδευση METER Silesia (Τσεχία) και το ινστιτούτο ολοκληρωµένη κατάρτιση IFI (Ισπανία). Επρόκειτο για ένα πιλοτικό σχέδιο, διετού διάρκεια ( ) το οποίο προέβλεψε σε κάθε χώρα των συµµέτοχων οργανισµών την υλοποίηση ενό κύκλου επαγγελµατική κατάρτιση. Αυτή αφορούσε «το σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθηση παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων» και πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσοµοίαζε σε µία οικιστική ή κοινοτική µονάδα παραγωγή. Σκοπό του σχεδίου δράση ήταν η βελτίωση των «ευκαιριών» για τι Τσιγγάνε, παρέχοντά του επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη για τη δηµιουργία µία οικιακή ή κοινοτική µονάδα παραγωγή παραδοσιακών φορεµάτων. Τα κυριότερα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι τα εξή : Πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτιση για νεαρέ Τσιγγάνε στι χώρε των εταίρων του προγράµµατο, πάνω στι σύγχρονε µεθόδου οικιακή παραγωγή, σχεδιασµού, ραπτική και προώθηση παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων. Εγχειρίδιο και µεθοδολογικό οδηγό επαγγελµατική κατάρτιση σε έξι γλώσσε (ελληνικά, τουρκικά, τσεχικά, σλοβάκικα, ισπανικά και αγγλικά). Ιστοσελίδα. Θεµατικέ εκθέσει σε κάθε χώρα-εταίρο, µε επιλεγµένα ενδύµατα τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια τη εκπαιδευτική σειρά µαθηµάτων. Μεγάλη επίδειξη µόδα, µε συµµετοχή όλων των συµµετεχουσών οργανώσεων στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση αυτή θα πραγµατοποιηθούν πολιτιστικέ δραστηριότητε των Τσιγγάνων (µουσικά σύνολα, παραδοσιακοί χοροί, ταινίε σχετικέ µε τη ζωή των Τσιγγάνων κ.λπ.). ήµο Φυλή Υπόψη κο Γιώργο Βελλή Τηλ: Iστοσελίδα:www.romfashion.eu/romfa/?&ch0=1& ch1=19&lang=grc

8 8 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική Θεσσαλονίκη : ΒΑΜΒΙΝΙ : Κοινωνικοποίηση για καθαρή και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση (Ευρωπα κή Πρωτοβουλία Intelligent Energy Europe) To Πρόγραµµα ΒΑΜΒΙΝΙ ( ) έχει στόχο τη συµβολή στον έλεγχο των µηχανισµών ανάπτυξη προτύπων µετακίνηση και την προώθηση προτύπων αειφόρα µετακίνηση στα παιδιά από τη γέννησή του έω την ηλικία των 6 ετών. Λαµβάνοντα υπόψη τι στρατηγικέ τη Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη και τη προώθηση των φιλικών προ το περιβάλλον τρόπων µετακίνηση για την αντιµετώπιση τη κλιµατική αλλαγή και την έντονη αύξηση τη µηχανοκίνηση, το πρόγραµµα διερευνά του µηχανισµού στροφή των µετακινούµενων προ την αειφόρο µετακίνηση. Σταθµών των ήµων Καλαµαριά, Θέρµη, Πεύκων και Μίκρα. Οι παρεµβάσει στου ηµοτικού Παιδικού Σταθµού περιλαµβάνουν εκπαίδευση των παιδαγωγών στι έννοιε τη αειφόρου µετακίνηση, εφαρµογή πρωτότυπων βιωµατικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών µε στόχο την προώθηση τη δηµιουργία προτύπων αειφόρου µετακίνηση στα παιδιά προσχολική ηλικία καθώ και ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά µε τη µείωση τη χρήση του Ι.Χ. και την χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφορά. Ωστόσο, η στροφή προ πιο φιλικού προ το περιβάλλον τρόπου µεταφορά επιβατών, απαιτεί και αλλαγή νοοτροπία. Η νοοτροπία υπέρ τη µηχανοκίνητη µετακίνηση καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία καθώ η πλειοψηφία των µετακινήσεων των µικρών παιδιών διεξάγεται µε Ι.Χ., ενώ το µοτίβο τη µετακίνηση µε Ι.Χ επαναλαµβάνεται και προωθείται µέσα από τα παιχνίδια, τα παιδικά ενδύµατα και αξεσουάρ, ακόµα και τα παιδικά βιβλία. Στο πλαίσιο του προγράµµατο ΒΑΜΒΙΝΙ το οποίο υλοποιείται από 12 εταίρου σε 10 Κράτη Μέλη τη Ε.Ε., η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική Θεσσαλονίκη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί δραστηριότητε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στη χρήση των αειφόρων µέσω µετακίνηση των παιδιών προσχολική ηλικία 3-5 ετών των Παιδικών Με την εφαρµογή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. τα µικρά παιδιά συµµετέχουν σε οµάδε εργασία, παιχνίδια και βιωµατικά εργαστήρια, µε θέµα τα αειφόρα µέσα µετακίνηση, την εξοικονόµηση ενέργεια, συνδέοντα τα µε το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 1 ο χλµ. Θέρµη Τριαδίου, Gold Center 9, Τ.Κ Τηλ: , Fax: , Ιστοσελίδα:

9 9 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπα κά) Φυσικέ Καταστροφέ και Σχεδιασµό (Ουάσινγκτον, Μαρτίου 2011) Η Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα τον περιορισµό των φυσικών καταστροφών µέσω του σχεδιασµού ανθεκτικών αστικών ιστών. Εν προκειµένω, οι θεµατικέ του συνεδρίου περιλαµβάνουν τρόπου µε του οποίου οι δηµόσιε αρχέ µπορούν να θωρακίσουν αστικά κέντρα και αγροτικέ κοινότητε, να αναπτύξουν 55 ο Ετήσιο Συνέδριο ιεθνού Ένωση Αδελφοποιηµένων Πόλεων (Άρλινγκτον, Βιρτζίνια, 3-53 Μαρτίου 2011) Το ετήσιο συνέδριο τη διεθνού ένωση αδελφοποιηµένων πόλεων προσφέρει ένα εκπαιδευτικό και αλληλοδραστικό περιβάλλον για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συµµετοχή αιρετών τη αυτοδιοίκηση και διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών για συζητήσει σχετικά µε τη διπλωµατία των πόλεων. sister- cities.org org/conference conference/arlington arlington2011/ 2011/index index.cfm κοινή µεθοδολογία αξιολόγηση των κινδύνων, να αναπτύξουν µηχανισµού εποπτεία και προγράµµατα επιµόρφωση, διαχείριση των προσδοκιών τη κοινωνία, προγράµµατα κινήτρων και αντικινήτρων για τη µείωση των φυσικών καταστροφών, καθορισµό χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων και ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω των κοινωνικών µέσων επικοινωνία και ενηµέρωση. Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, 6-7 Μαρτίου 2011) Ο Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη δηµιουργία νέων µοντέλων για την τουριστική ανάπτυξη µε ανταγωνιστικότητα και ευθύνη. Πληροφορίε ; ://construction construction.com com/events events/2011/ /2011/mitigatingdisast er/

10 10 Οι συµµετέχοντε θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν θέµατα που αφορούν του βασικού παράγοντε για την ανάπτυξη ενό νέου ανταγωνιστικού πλαισίου για τον τουρισµό και την επένδυση στον υπεύθυνο τουρισµό για µια δίκαιη και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη. ιεθνέ φόρουµ για τι µεταφορέ (Γενεύη, Μαρτίου 2011) Με την υποστήριξη του ιεθνού Φορέα Ενέργεια διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά διεθνέ φόρουµ για τι µεταφορέ, το οποίο θα ://unwto unwto.org org/gtfandorra gtfandorra 8 ο ιεθνέ συνέδριο για τον αστικό σχεδιασµό για του σεισµού (Τόκιο, Μαρτίου 2011) Το Ίδρυµα Τεχνολογία του Τόκιο πραγµατοποιεί το 8 ο διεθνέ συνέδριο για το σχεδιασµό και τη µηχανική των πόλεων για την αντιµετώπιση των σεισµών. Η βασική θεµατολογία του συνεδρίου διερευνήσει τι νέε τεχνολογίε για τα µέσα σταθερή τροχιά και το αυτοκίνητο, καθώ και τρόπου αποθήκευση και υποδοµέ παροχή ενέργεια κ.α. iamf.ch ch/en en/presentation presentation/index index.php php?id Content=160& =160&navigId navigid=30 3 ο Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο Αστικό Τοπίο (Καλιφόρνια, 10 Μαρτίου 2011) Η ιεθνή Ένωση ενδροκαλλιέργεια διοργανώνει το 3ο ετήσιο διεθνέ συνέδριο για ένα βιώσιµο αστικό περιβάλλον, µε βασικέ θεµατικέ προτεραιότητε τη µέτρηση τη περιλαµβάνει τη σεισµολογική µηχανική, τη γεωτεχνική µηχανική, τη δοµική µηχανική, συστήµατα πρόληψη των φυσικών καταστροφών, ανταλλαγή εµπειριών από πρόσφατου σεισµού σε διεθνέ επίπεδο, διεύρυνση τεχνολογιών για του σεισµού για την προστασία συστηµάτων υποδοµών από πολλαπλού κινδύνου κ.α. cuee.titech titech.ac ac.jp jp/conference Conference_2011/ _2011/inde x.htm βιωσιµότητα των αστικών τοπίων και των καλλιεργειών, τη βιωσιµότητα τη αστική δασοκοµία, τη βιωσιµότητα των κατοικιών κ.α. cuyamaca.edu edu/ohweb OHweb/SUL SUL- Conference/2011 /2011-SUL SUL- Conference/2011_ /2011_AttendeeBrochureRev AttendeeBrochureRev.pdf

11 11 Καινοτόµε Κοινότητε ανοιχτέ προ όλου (Σεράγιεβο-Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαρτίου 2011) Το δίκτυο των τοπικών αρχών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (NALAS) διοργανώνει για πρώτη φορά διεθνή έκθεση δηµοτικών αρχών µε αφετηρία το Σεράγιεβο µε σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών στα πεδία τη σηµαντικών δρώντων εντό και πέραν των εθνικών συνόρων ω πεδίων καινοτοµία στου τοµεί τη αστική ανάπτυξη, τη παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, τη ανάπλαση κοινοτήτων και τη διαχείριση πόρων για βιώσιµε πόλει. ari.nus nus.edu edu.sg sg/events events_categorydetails categorydetails. asp?categoryid categoryid=6& =6&eventid eventid=1088 Eταιρικέ σχέσει και Τοπική ιακυβέρνηση (Βιέννη, Μαρτίου 2011) κοινωνική ένταξη, τη ενεργειακή αποδοτικότητα, του βιώσιµου τουρισµού και των αδελφοποιήσεων. Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι τοπικών αρχών, του επιχειρηµατικού και ακαδηµα κού χώρου θα συµµετάσχουν στην 7 η Συνάντηση του φόρουµ για τι Εταιρικέ Σχέσει και την Τοπική Πληροφορίε ; ://nexpo nexpo.nalas nalas.eu eu/ Αποκέντρωση και Αστικό Μετασχηµατισµό στην Ασία (Σιγκαπούρη, Μαρτίου 2011) Το Εθνικό Πανεπιστήµιο τη Σιγκαπούρη (Ασιατικό Ερευνητικό Ίδρυµα) διοργανώνει διεπιστηµονικό συνέδριο µε θέµα τη σχέση µεταξύ των διαφόρων τύπων και βαθµών αποκέντρωση και αστική αλλαγή στι ασιατικέ χώρε. Οι πρόσφατε εκχωρήσει αρµοδιοτήτων από τι κεντρικέ διοικήσει προ τι περιφέρειε έχουν οδηγήσει στην εµφάνιση των πόλεων-περιφερειών ω ιακυβέρνηση στο πλαίσιο του Προγράµµατο LEED του ΟΟΣΑ, διερευνώντα καινοτόµε πρακτικέ προσαρµογή στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση. ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26 49_34455_ _1_1_1_1,00.html

12 12 Πλουραλισµό, ένταξη και ιδιότητα του πολίτη (Πράγα, Μαρτίου 2011) Το διεπιστηµονικό παγκόσµιο δίκτυο Interdisciplinary.Net διοργανώνει το 6 ο παγκόσµιο συνέδριο µε θέµα τι εξελίξει και τι αλλαγέ στην ιδέα του πλουραλισµού και των επιµέρου ανάπτυξη ικανοτήτων για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. resilience org org/index index.php php?option option= com_content content&view view=article article&id id=22& =22&Itemid Itemid=26 Υπό την αιγίδα του Κέντρου για τη Μελέτη τη Αρχιτεκτονική στην Αραβική Περιφέρεια συνιστωσών του στι κοινωνικέ και πολιτικέ διαδικασίε τη ένταξη µεταναστών και τη ιδιότητα του πολίτη στι σύγχρονε κοινωνίε. Πληροφορίε ; disciplinary.net/at.net/at-the the- interface/diversity-recognition/pluralism recognition/pluralism- inclusion-and and-citizenship/booking citizenship/booking-form/ Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Βιωσιµότητα (Αριζόνα, Μαρτίου 2003) Το Πανεπιστήµιο τη Αριζόνα διοργανώνει διεπιστηµονικό και διαθεµατικό συνέδριο µε Πολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (Αµάν- Ιορδανία, Μαρτίου 2011) πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα τη βιωσιµότητα των πολιτιστικών τοπίων. Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει πέντε ερευνητικά πεδία: θεωρίε, ηθική και νοµικό πλαίσιο τη συντήρηση, έρευνα και σχέδιο στη συντήρηση πολιτιστικών τοπίων, συντήρηση περιβάλλοντο, συντήρηση δοµηµένου περιβάλλοντο, εκπαίδευση, πληροφόρηση και τεχνολογίε συντήρηση. csaar- center.org org/conference conference/2011/ /2011/index index.php php#topics Topics_of of_ Interest Φόρουµ Παγκόσµιων Πόλεων (Αµπού Ντάµπι, Μαρτίου 2011) θέµα τι σχέσει των εννοιών τη βιωσιµότητα και τη ανθεκτικότητα στο πλαίσιο τη Στο πλαίσιο τη 5 η συνάντηση του δικτύου των παγκόσµιων πόλεων βασικό θέµα προ διαπράγµατευση είναι η διαµόρφωση τη ταυτότητα και των αξιών των βιώσιµων

13 13 έκθεση οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και εν αναµονή των προτάσεων τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι δηµοσιονοµικέ προοπτικέ µετά το bledconference.teamwork.fr/docs/slove nia_draft_programme_poster.pdf df πόλεων. Εν προκειµένω, θα εξεταστούν οι τέσσερι κύριε διαστάσει των βιώσιµων πόλεων: η χωρί αποκλεισµού πόλη, η πολιτιστική πόλη, η ανταγωνιστική πόλη και η κατοικίσιµη πόλη. Ανοικοδόµηση Πόλεων: ηµιουργώντα ένα ίκαιο και Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, Μαρτίου 2011) Οι προσπάθειε ανοικοδόµηση τη Νέα Ορλεάνη και του Πόρτ-ο-Πρεν αποτελούν το αντικείµενο του 41 ου συνεδρίου τη Αµερικανική Ένωση Αστικών Υποθέσεων, το οποίο εξετάζει, globalcityforum.com com/en en/conference conference- program/online online-registration registration.aspx aspx Το Μέλλον τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ (Μπλεντ-Σλοβενία, Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη Γενική /νση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα το µέλλον τη πολιτική συνοχή τη ΕΕ την επαύριον τη δηµοσίευση τη πέµπτη στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών στα αστικά κέντρα, το ζήτηµα τη δηµιουργία πόλεων µε βιώσιµο ορίζοντα και χωρί ανισότητε. ex.html

14 14 Ευρωπα κό Συνέδριο Καινοτοµία (Λιλ, 17 Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη Ευρωπα κή Επιτροπή διοργανώνεται στην πόλη Λιλ συνέδριο µε θέµα την έρευνα και τι ευρωπα κέ πρακτικέ περιφερειακή ανάπτυξη, εγκαινιάζοντα, µε jinnove.net net/news News/News News/Lille Lille- Innovation-Conference Conference-LINC LINC# οικοσυστηµάτων. us Συνέδριο Velo-City (Σεβίλλη, Μαρτίου 2011) Η δηµοτική αρχή τη Σεβίλλη διοργανώνει το παγκόσµιο συνέδριο Velo-City µε θέµα τι πολιτικέ βιώσιµων µεταφορών µε επίκεντρό αυτόν τον τρόπο, την Εβδοµάδα Καινοτοµία, η οποία αφορά στι καινοτόµε πρακτικέ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Πράσινε ζώνε : Τοπικέ Λύσει σε Παγκόσµιε Προκλήσει (Τορόντο, Μαρτίου 2011) Η καναδική φιλανθρωπική οργάνωση Friends of the Greenbelt Foundation φιλοξενεί διεθνέ συνέδριο µε θέµα τι Πράσινε Ζώνε ω επωφελέ στοιχείο για την ποιότητα ζωή των κατοίκων και την προστασία των του τη χρήση του ποδηλάτου ω βασικού µέσου για τι µετακινήσει των κατοίκων των αστικών κέντρων. velo-city city com com/eng eng/inicio inicio.php Αστικά Κέντρα και Πράσινη Αρχιτεκτονική (Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου-3 Απριλίου 2011) Το συνέδριο ECOWEEK 2011: Αστικέ Κοινότητε + Πράσινη Αρχιτεκτονική είναι το έκτο κατά σειρά συνέδριο που διοργανώνει η αστική µηκερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα περιλαµβάνει και φέτο οµιλίε, επισκέψει, προβολή ντοκιµαντέρ, ενώ στον πυρήνα του βρίσκονται τα εργαστήρια

15 15 σχεδιασµού για διεπιστηµονικέ οµάδε φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων, µηχανικών, µηχανολόγων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων τοπίου. Τα εργαστήρια θα έχουν ω κεντρική θεµατολογία τι αστικέ κοινότητε και την πράσινη αρχιτεκτονική, όπω το σχεδιασµό ενό «ενεργειακά αυτόνοµου οικολογικού σπιτιού µηδενικών ρύπων», µια «αστική παρέµβαση για την αειφορία στην πόλη», «οικολογικέ παρεµβάσει σε υπάρχοντα κτίρια» κ.α. Τα εργαστήρια θα ασχοληθούν κατά το δυνατόν µε δηµόσιε πολιτικέ για τη συντήρηση και την οικονοµική προστιθέµενη αξία του. ceci-br br.org org/ceci ceci/en en/conservacao conservacao- urbana/revitaliza revitaliza/539 /539-6th th-international international-semin seminar ar- on-urban urban-conservation conservation.html θέµατα που έχουν εφαρµογή και µπορούν να αξιοποιηθούν από µη κερδοσκοπικού οργανισµού, κοινότητε ή κοινωνικέ οµάδε πολιτών, ώστε, κυρίω, οι φοιτητέ να αποκτήσουν εµπειρία από πραγµατικά έργα και από την εµπειρία προσφορά προ το κοινωνικό σύνολο. Αποδοτική χρήση και διαχείριση των υδάτινων πόρων (Ιορδανία, 29 Μαρτίου-2 Απριλίου 2011) Η ιεθνή Ένωση Υδάτινων Πόρων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων και Άρδευση τη Ιορδανία, διοργανώνει το 6 ο εξειδικευµένο διεθνέ συνέδριο στη Νεκρά Θάλασσα µε θέµα τι προκλήσει και τι ecoweek.netfirms netfirms.com com/ecoweek ecoweek.gr gr/eco week2011/ 2011/index index.html Σεµινάριο για τη συντήρηση πολιτιστική κληρονοµιά (Pernambuco-Bραζιλία, Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη UNESCO πραγµατοποιείται το 6 ο διεθνέ σεµινάριο για τη συντήρηση τη πολιτιστική κληρονοµιά στα αστικά κέντρα. Εν προκειµένω, το σεµινάριο θα εξετάσει τη µεθοδολογία µέτρηση των δράσεων συντήρηση, καθώ και τη σχέση ανάµεσα στι ευκαιρίε για µια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο στι ανεπτυγµένε όσο και στι αναπτυσσόµενε χώρε του πλανήτη. ent2011.com/efficient.html

16 16 Eυρωπα κά Θέµατα Οι προτεραιότητε τη Ουγγρική Προεδρία Η ενίσχυση τη ανάπτυξη, η εφαρµογή των αποφάσεων για την οικονοµική διακυβέρνηση, η ενίσχυση των κοινών κοινοτικών πολιτικών και η διεύρυνση τη ΕΕ αποτελούν τι βασικέ προτεραιότητε τη εκ περιτροπή εξάµηνη ουγγρική προεδρία, η οποία διαδέχθηκε τη βελγική την 1η Ιανουαρίου τ.ε. - Μεταναστευτικό ζήτηµα - Είσοδο Ρουµανία και Βουλγαρία στη Συνθήκη Σένγκεν - Ευρωπα κό Έτο Εθελοντισµού (2011) - Πολιτιστική πολυµορφία (δ) Υπεύθυνη διεύρυνση και παγκόσµια συµµετοχή - ιεύρυνση τη ΕΕ (Κροατία, Τουρκία, Ισλανδία, χώρε υτικών Βαλκανίων) - Εξωτερική πολιτική τη ΕΕ (Συνθήκη Λισαβώνα, Ευρωπα κή Πολιτική Γειτονία, Ανατολική Εταιρική Σχέση, Κοινή Πολιτική Ασφάλεια και Άµυνα, Κοινοτική Αναπτυξιακή Πολιτική) Ο ρόλο των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Στρατηγική τη ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο Οι προτεραιότητε και τα επιµέρου θέµατα τη Ουγγρική Προεδρία δύνανται να συνοψιστούν ω εξή : (α) Ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη - Οικονοµική διακυβέρνηση - Στρατηγική ΕΕ Ενιαία Αγορά (β) Ισχυρή Ευρώπη - Πολιτική Συνοχή - Κοινή Αγροτική Πολιτική - Κοινή Ενεργειακή Πολιτική - Ενεργειακή Ασφάλεια - Συζήτηση για τον Κοινοτικό Προ πολογισµό τη επόµενη προγραµµατική περιόδου - Περιβαλλοντική βιωσιµότητα - Μακρο-περιφερειακή συνεργασία Σύµφωνα µε σχετικό ψήφισµα του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου τη 20 η Ιανουαρίου τ.ε. ζητείται από την Ευρωπα κή Επιτροπή και την Ευρωπα κή Υπηρεσία Εξωτερική ράση (ΕΥΕ ) να καταρτίσουν στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, παράλληλα µε την αναθεώρηση τη Ευρωπα κή Πολιτική Γειτονία, καθορίζοντα κατά τον τρόπο αυτόν µια ολοκληρωµένη και συνολική προσέγγιση τη ΕΕ που θα αντιµετωπίσει τι προκλήσει και τι ευκαιρίε στην περιοχή, µε λεπτοµερέ σχέδιο δράση, σαφεί στόχου, εµβληµατικέ πρωτοβουλίε και σηµεία αναφορά. (γ) Ένωση κοντά στου πολίτε τη - Υλοποίηση του Προγράµµατο τη Στοκχόλµη

17 17 Εν προκειµένω, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγόντων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή τη στρατηγική, µε δεδοµένου του στενού συνδέσµου του µε την περιοχή και τον τοπικό πληθυσµό και τονίζεται η ανάγκη για µια προσέγγιση που θα βασίζεται σε έργα, µε σκοπό τη συµµετοχή τοπικών αρχών, επιχειρηµατικών κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών στο σχεδιασµό, τη συγκυριότητα και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τη στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ περιφερειών, προκειµένου να αντιµετωπίζονται τα κοινά προβλήµατα µε συντονισµένη δράση και επισηµαίνεται ότι ο Ευρωπα κό Όµιλο Εδαφική Συνεργασία (ΕΟΕΣ) παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασία για την εξασφάλιση διαρθρωµένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. ubref=-//ep//text+ta+p7 //EP//TEXT+TA+P7-TA TA DOC+XML+V0//EL&language=EL Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ και Υλοποίηση των Ευρωπα κών Προγραµµάτων Χαιρετίζοντα την εκπόνηση στρατηγική έκθεση που εισάγει ο γενικό κανονισµό µε στόχο την παροχή των πρώτων στοιχείων σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τι επιδόσει που σχετίζονται µε την υλοποίηση τη πολιτική συνοχή , η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών σε πρόσφατη γνωµοδότησή τη (159/2010) εξέφρασε παράλληλα τη λύπη τη για το γεγονό ότι, λόγω τη πολυπλοκότητα του µηχανισµού χρηµατοδότηση, τα ευρωπα κά προγράµµατα χαράσσονται µε γνώµονα τη συµµόρφωση µε τι διοικητικέ διαδικασίε, και όχι την αναπτυξιακή στρατηγική. Τονίζεται ότι ο κατακερµατισµό τη χρηµατοδότηση που παρέχεται από την ΕΕ παρεµποδίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων και παρακωλύει την εστίαση σε κοινέ αναπτυξιακέ προτεραιότητε. Κατόπιν τούτου, ζητείται να υιοθετηθεί µία νέα προσέγγιση για να γίνουν αλλαγέ και τροποποιήσει στον κανονισµό των διαρθρωτικών ταµείων, δεδοµένου ότι οι συχνέ µεταβολέ δηµιουργούν διοικητική επιβάρυνση και καθυστερούν την εφαρµογή, ενώ εκφράζεται η πεποίθηση ότι η ενεργό συµµετοχή των ΟΤΑ στο σχεδιασµό των επιχειρησιακών προγραµµάτων ανοίγει το δρόµο για πιο ρεαλιστικά προγράµµατα, ενώ γεννά προγράµµατα που ανταποκρίνονται καλύτερα στι εδαφικέ ανάγκε και διασφαλίζουν την άµεση απορρόφηση των κονδυλίων. mnzdtmfpjfwh5s%3d

18 18 Ο συντονισµό τη οικονοµική πολιτική των κρατών-µελών τη ΕΕ και η θέση τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Με αφορµή το σχέδιο τη Ευρωπα κή Επιτροπή για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των κρατών-µελών τη ΕΕ, το οποίο αποτυπώθηκε σε δύο σχετικέ Ανακοινώσει τη (COM367/2010, COM250/2010), η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει σε γνωµοδότησή τη (224/2010) την έλλειψη δέουσα προσοχή σε ό,τι αφορά στο ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών τόσο στη διαµόρφωση των κατευθύνσεων, όσο και στην υλοποίηση των κρατικών προ πολογισµών. Μάλιστα, προτείνεται η επικουρική συµµετοχή τη Επιτροπή των Περιφερειών κατά την διαδικασία του Ευρωπα κού Εξαµήνου, µέσω τη δυνατότητα αντίδραση στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη τη Ευρωπα κή Επιτροπή, που θα συζητείται στο Εαρινό Συµβούλιο. Επίση, προκειµένου να ενισχύσει του στόχου του, επισηµαίνεται ότι ο συντονισµό τη οικονοµική πολιτική θα πρέπει να επιτυγχάνει, κατά αναλογικό τρόπο, τη συµµετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών ιδίω στι περιπτώσει των περιφερειών που διαθέτουν την αντίστοιχη νοµοθετική εξουσία και ενθαρρύνονται η Ευρωπα κή Επιτροπή και το Συµβούλιο να αναζητήσουν τρόπου για την πιο έγκαιρη λήψη µέτρων σε περίπτωση δηµοσιονοµική ανισορροπία, µε σεβασµό στι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα, αλλά και τη κλιµακούµενη επιβολή κυρώσεων. Εδώ, τονίζεται ιδιαιτέρω η σηµασία τη εκ των κάτω προ τα άνω προσέγγιση και σε ό,τι αφορά στο ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χρηστή διαχείριση των πόρων και την άσκηση τη οικονοµική πολιτική, όπω και στην έγκαιρη διαπίστωση των αναπτυξιακών προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsfjssbagq4yzv2vjrux4m nzdtmfpjfwh5s%3d Πολιτισµό και ηµιουργικότητα παράγοντε τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Με αφορµή την Πράσινη Βίβλο τη Ευρωπα κή Επιτροπή µε τίτλο «Απελευθέρωση του δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα», η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών υπογραµµίζει σε γνωµοδότησή τη (181/2010) ότι οι κλάδοι του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα συµβάλλουν σηµαντικά

19 ΕΕΛ ΛΤΤΙΙΟ Ο ΙΙΕΕΘ ΘΝ ΝΩ ΩΝ ΝΚ ΚΑ ΑΙΙ ΕΕΥ ΥΡ ΡΩ ΩΠ ΠΑ ΑΪΪΚ ΚΩ ΩΝ ΝΘ ΘΕΕΜ ΜΑ ΑΤΤΩ ΩΝ Ν ΤΤΗ ΗΣΣ ΤΤΟ ΟΠ ΠΙΙΚ ΚΗ ΗΣΣ Α ΑΥ ΥΤΤΟ Ο ΙΙΟ ΟΙΙΚ ΚΗ ΗΣΣΗ ΗΣΣ 19 Οι Περιφέρειε καταλύτε για την υλοποίηση τη Στρατηγική ΕΕ2020 Με αφορµή τη δηµοσίευση τη πέµπτη έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το τελευταίο τεύχο του περιοδικού Panorama Inforegio, τη Γενική /νση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή, είναι αφιερωµένο στο ρόλο των περιφερειών για την υλοποίηση των στόχων τη Στρατηγική ΕΕ2020 για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη. στην τοπική, περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, διότι καθιστούν τι ευρωπα κέ πόλει και περιφέρειε ελκυστικότερε, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού και δηµιουργούν νέε δυνατότητε απασχόληση, καθώ συνιστούν κλάδου ζωτική σηµασία για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο οικονοµία τη αγορά στην Ευρώπη. Ειδικότερα, τονίζεται ο κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι κλάδοι του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα ω τµήµα τη πολιτιστική ατζέντα, διότι στηρίζουν τι τοπικέ κοινότητε και οικονοµίε ω προ την επίτευξη αποτελεσµάτων σε διάφορου τοµεί πολιτική, όπω η οικονοµική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, η τοπική ασφάλεια και η ποινική δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο πλαίσιο τη οικονοµία µετά την κρίση, ο πολιτισµό µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο εφόσον επιτρέπει την επίτευξη των στόχων τη κοινωνική πολιτική µε δηµιουργικό τρόπο, µέσω τη υποστήριξη τη καινοτοµία µε στόχο την επίτευξη αποτελεσµάτων στον κοινωνικό τοµέα. spx?pmi=ha5jdw%2bowsfjssbagq4yzv2vjrux4mn ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge zdtmfpjfwh5s%3d ner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdf

20 20 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Κρίση Στη διετία οι τοπικέ αρχέ τη ΕΕ επηρεάστηκαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν οι πόλει που συµµετέχουν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT. Γι αυτό το λόγο, η Επιτροπή Παρακολούθηση τη ανωτέρω Πρωτοβουλία αποφάσισε το Μάιο του 2009 την εκπόνηση µια περιλαµβάνεται και η πόλη τη Βέροια, η οποία µε το οικονοµικά αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο και βραχυπρόθεσµα µέτρα ανακούφιση των κατοίκων τη πέτυχε να ξεπεράσει τι πρώτε συνέπειε τη οικονοµική κρίση. urbact.eu/fileadmin/general_library/crise_ur bact 16-11_web.pdf 11_web.pdf Οικολογικέ Αδελφοποιήσει Πόλεων τη ΕΕ και των ΗΠΑ Στο πλαίσιο του µνηµονίου κατανόηση που υπογράφηκε πρόσφατα (Οκτώβριο 2010) µεταξύ τη Επιτροπή των Περιφερειών και τη ιάσκεψη των ηµάρχων των ΗΠΑ για το ζήτηµα τη κλιµατική αλλαγή, µετά την απογοητευτική έκβαση τη διάσκεψη τη Κοπεγχάγη, µελέτη µε θέµα τι επιπτώσει τη κρίση και τι πολιτικέ απαντήσει των πόλεων-εταίρων, οι οποίε υλοποιούν δράσει του URBACT. Το τελικό κείµενο τη µελέτη δηµοσιεύτηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2010) και συνοψίζει τα αποτελέσµατα των απαντήσεων 131 πόλεων µεταξύ των οποίων και η Βέροια. Σύµφωνα µε αυτά, η κρίση επεκτάθηκε πολύ σύντοµα από τον επιχειρηµατικό κόσµο στην αγορά εργασία µε άµεσε κοινωνικέ επιπτώσει. Η ανεργία, ιδιαίτερα αισθητή µεταξύ των νέων, των γυναικών και των µεταναστών, είναι από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τοπικέ αρχέ. Μεταξύ των εξεταζόµενων περιπτώσεων πόλεων προβλέπεται η ανάληψη µια πρωτοβουλία «οικολογική αδελφοποίηση µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ω στόχο να ενθαρρύνει την αδελφοποίηση πόλεων των ΗΠΑ και τη ΕΕ, έτσι ώστε οι αρµόδιε τοπικέ αρχέ και οι πολίτε των αδελφοποιηµένων πόλεων να µοιράζονται τι εµπειρίε του και τι βέλτιστε πρακτικέ του για την αντιµετώπιση τη κλιµατική αλλαγή, λαµβάνοντα υπόψη το Σύµφωνο των ηµάρχων τη ΕΕ και τη Συµφωνία των ηµάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του κλίµατο. x?view=detail&id=7447f46e-be12 be12-4f32 4f c7fc6f872

21 21 ιεθνή Θέµατα Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική ιακυβέρνηση Το παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών δηµιούργησε πέρυσι το Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική ιακυβέρνηση µε την υποστήριξη ενό ισπανικού αναπτυξιακού Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Αλλαγή Με την υπογραφή του Παγκόσµιου Συµφώνου για την Κλιµατική Αλλαγή, 146 πόλει δεσµεύτηκαν τον περασµένο Νοέµβριο να δηµοσιεύουν τι αποδόσει του για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο σχετικό µητρώο των πόλεων για το κλίµα (cccr). Με αυτό τον τρόπο, οι τοπικέ αυτοδιοικήσει επιδεικνύουν ηγεσία και πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των επιπτώσεων τη κλιµατική αλλαγή και ικανοποιούν την απαίτηση των κατοίκων του για διαφάνεια και λογοδοσία κατά την υλοποίηση των τοπικών δράσεών του. citiesclimateregistry.org/ Οι πιο ευφυεί πόλει σε παγκόσµιο επίπεδο φορέα συνεργασία και τη δηµοτική αρχή τη Βαρκελώνη. Συνολικά 28 προτάσει υποβλήθηκαν εκ των οποίων οι 11 χρηµατοδοτήθηκαν µε το συνολικό ποσό των ευρώ. Τα επιτυχηµένα σχέδια προέρχονται κυρίω από πόλει τη Αφρική και τη Λατινική Αµερική. To εργαστήριο για πολιτιστικά δίκτυα τη πόλη του Μεξικό, η δηµοτική σχολή τεχνών θεάµατο του Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη) και το πολιτιστικό παρατηρητήριο του Πόρτο Αλέγκρε ξεχωρίζουν µεταξύ των εν λόγω σχεδίων. Το αµερικανικό περιοδικό Fast Company δηµοσίευσε πρόσφατα έναν κατάλογο µε τι net/

22 22 πλέον ευφυεί πόλει παγκοσµίω. Οι πόλει Songdo (Β.Κορέα), Lavasa (Ινδία), Skolkova (Ρωσία), Nano City (Ινδία), Ho Chi Minh City (Κίνα), Dubuque-Α όβα (ΗΠΑ), Economic City του Βασιλιά Abdulah (Σαουδική Αραβία), Wuxi (Κίνα), Masdar (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα) και Κοιλάδα PlanIT, στα περίχωρα του Πόρτο (Πορτογαλία), κάνοντα χρήση των ΤΠΕ αποτελούν πόλει πρότυπα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τόσο για του κατοίκου όσο και για του επισκέπτε του. Το ευφυέ σύστηµα µεταφορών τη Μανίλα Ο αναπτυξιακό φορέα Metro Manila, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ηµοσίων Έργων και την εταιρία ΙΒΜ, επεξεργάζεται ένα ευφυέ smartest- cities-planet planet-slideshow#29 Η δηµιουργία Ηλεκτρονικών ήµων στο Ιράν Η πόλη Isfahan, µια από τι αρχαιότερε πόλει του Ιράν µε πληθυσµό 1.7 εκατ. κατοίκου, υλοποιεί πενταετέ σχέδιο αναβάθµιση των υποδοµών µε τη χρήση των ΤΠΕ µε σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη. Σε αυτή τη βάση, αρκετέ µεγαλουπόλει τη χώρα προσπαθούν να προσαρµόσουν τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδιά του για να ψηφιοποιήσουν τι διαδικασίε τη εσωτερική του λειτουργία και τη εξυπηρέτηση των κατοίκων του. futuregov.asia asia/articles articles/2010/ /2010/oct oct/25/ /25/ir an-city city-reveals reveals-ict ict-masterplan masterplan/ σύστηµα µεταφορών µε σκοπό να αντιµετωπιστεί το µείζον πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, επιτρέποντα στου οδηγού να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε για τα ατυχήµατα, τι εργασίε στο οδικό δίκτυο και τι εναλλακτικέ διαδροµέ σε πραγµατικό χρόνο. Ανάλογα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί και για πόλει τη Ολλανδία, τη Στοκχόλµη, του ουβλίνου, του Μπρισµπέιν και τη Σιγκαπούρη. futuregov.asia asia/articles articles/2010/ /2010/nov nov/22/ /22/s mart-transport transport-system system-man manila ila/

23 23 ιαβουλεύσει Ευρωπα κή Επιτροπή Χρηµατοδοτήσει τη ΕΕ στι Εσωτερικέ Υποθέσει µετά το 2013 Οι αρµοδιότητε τη Επιτροπή στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και έχουν επιβεβαιωθεί από το πρόγραµµα τη Στοκχόλµη και το σχετικό σχέδιο δράση. Ο τοµέα εσωτερικών υποθέσεων περιλαµβάνει τι πολιτικέ ασφάλεια (πρόληψη και καταπολέµηση τη τροµοκρατία και του οργανωµένου εγκλήµατο, αστυνοµική συνεργασία), µετανάστευση (νόµιµη και παράτυπη µετανάστευση, ένταξη, άσυλο, θεωρήσει ), και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων περιλαµβανοµένη τη επιστροφή. Η Επιτροπή επεξεργάζεται τη στιγµή αυτή την αναθεώρηση του προ πολογισµού τη ΕΕ καθώ και το επόµενο πολυετέ δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το διάστηµα µετά το Βασιζόµενη σε όλα αυτά, επανεξετάζει υπό νέο πρίσµα τι προτεραιότητέ τη όσον αφορά τι δαπάνε αλλά και του µηχανισµού που διαθέτει σήµερα για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αποτελεί µέρο αυτού του προβληµατισµού και δίνει στου ενδιαφεροµένου τη δυνατότητα να εκθέσουν τι απόψει του για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που εφαρµόζονται ήδη στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων, καθώ και να προτείνουν τρόπου βελτίωσή του ώστε να καλύπτουν τι µελλοντικέ ανάγκε. Θα βοηθήσει επίση την Επιτροπή να γνωρίσει εκ των έσω τι εµπειρίε όσων ασχολούνται µε προγράµµατα εσωτερικών υποθέσεων, και ιδίω τι δυσκολίε που αντιµετωπίζουν κατά την υλοποίηση έργων και τη διαχείριση κονδυλίων τη ΕΕ. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την αποτελεσµατική προστασία προσωπικών δεδοµένων, µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και την ιδιαίτερη ευθύνη του κατά την πρόληψη τη εγκληµατικότητα, καθώ και τον διοικητικό σχεδιασµό για την πρόληψη και την καταπολέµηση τη διαφθορά και του οργανωµένου εγκλήµατο. Επίση, επισηµαίνεται η ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουν οι τοπικέ και οι περιφερειακέ αρχέ για την ασφάλεια των ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφό του και για την ανάπτυξη ενό ευρωπα κού νοµικού πολιτισµού, βασιζόµενου στον σεβασµό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ελευθερία, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη, ω σηµαντικότερου µέσου πρόληψη του ρατσισµού και τη ξενοφοβία. Η διαβούλευση περιέχει γενικέ ερωτήσει σχετικά µε τι µελλοντικέ ανάγκε του τοµέα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και λεπτοµερέστερε, σχετικά µε συγκεκριµένου τοµεί πολιτική και µηχανισµού υλοποίηση. Τα αποτελέσµατα τη διαβούλευση θα χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό τη µελλοντική χρηµατοδότηση του τοµέα εσωτερικών υποθέσεων. Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011 ec.europa.eu/home- affairs/news/consulting_public/consulting_0020_el. /consulting_public/consulting_0020_el. htm

24 24 Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EI ( EIPA PA) The European Commission Funding Opportunities in the Field of Environment Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4381 Understanding Decision-Making in the European Union: Principles, Procedures and Practice Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4312 Managing the Project Pipeline: Generating Good Projects for Successful EU Structural Funds Programmes Ηµεροµηνία: 2-4 Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4334 Cost-Benefit Analysis (CBA) of o f EU Financed Projects - Why and How? Ηµεροµηνία: 7-9 Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4365 Lifecycle-Orientation in i Human Resource Management: Fantasy or a Policy to Shape the Future in Times of Rapid Changes, Budget Cuts and Staff Perceptions? Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4318 New Comitology - The Theory and Practice of EU Implementing and Delegated Acts Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4376 Working with Comitology after Lisbon: The New Rules on EU Implementing and Delegated Acts Ηµεροµηνία: 10 Μαρτίου 2011 Τόπο : Βρυξέλλε seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4379 European Information Management - Europe on the Internet - Finding your Way through the European Information Jungle Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4429 Corporate Governance from an EU Standpoint: Continued Challenges for Financial Institutions Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4386 Delivering Better Results from the European Social Fund (ESF) Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4348

25 25 Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, παρακαλούνται οι ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση και µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους. Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: ρ. Αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: ΕΛΤΙΙΟ ΙΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙΙ ΕΥΡΩΠΑ ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα..

Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος. «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. Καλλιεργητικό πλάνο - Αγροδιατροφική Σύµπραξη : Εργαλεία οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα.. ως τρόπος ζωής» Έντονη πίεση για κοινωνικέ και οικονοµικέ αλλαγέ Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα