Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 9 Μάρτιος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα Προσκλήσει -Προθεσµίε Προθεσµίε Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 6 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέµατα 16 ιεθνή Θέµατα 21 ιαβουλεύσει 23 Σεµινάρια Κατάρτισης 24 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο 1. Ευρωπα κό Πρόγραµµα «ια «Βίου Μάθηση, » 2013» Ο γενικό στόχο του προγράµµατο, όπω ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφο 2 τη απόφαση για τη θέσπιση του προγράµµατο, είναι «να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη τη Ευρωπα κή Ένωση ω προηγµένη κοινωνία τη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερε και περισσότερε θέσει απασχόληση και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντα, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντο για τι µελλοντικέ γενιέ». Αποσκοπεί ιδίω στην ενίσχυση των ανταλλαγών, τη συνεργασία και τη κινητικότητα µεταξύ εµπειρογνωµόνων των συστηµάτων εκπαίδευση και τη κατάρτιση στην Ευρωπα κή Ένωση, ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο αναφορά ω προ την ποιότητα. Χρηµατοδότηση συνεργασιών σε θέµατα εκπαίδευσης Το Φόρουµ των Παγκόσµιων Πόλεων Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτοµίας ECOWEEK στη Θεσσαλονίκη Οικολογικές Αδελφοποιήσεις Πόλεων Πολιτισµός και ηµιουργικότητα παράγοντες αστικής ανάπτυξης Ταµείο Τοπικής Πολιτιστικής ιακυβέρνησης Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Αλλαγή Οι πλέον ευφυείς πόλεις σε παγκόσµιο επίπεδο

2 2 Εν προκειµένω, στο πλαίσιο τη από πρόσκληση υποβολή προτάσεων, επιδοτούνται, µεταξύ άλλων, οι κύριε δραστηριότητε του Εγκάρσιου Προγράµµατο. Ειδικοί στόχοι του Εγκάρσιου Προγράµµατο είναι η προώθηση τη συνεργασία σε ευρωπα κό επίπεδο στου τοµεί που καλύπτουν δύο ή περισσότερα υποπρογράµµατα, καθώ και τη ποιότητα και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση και τα συστήµατα κατάρτιση των κρατών-µελών. Συνεργασία Πολιτικών και Καινοτοµία στη ια Βίου Μάθηση (Κύρια ραστηριότητα 1) Στο πλαίσιο τη συνεργασία πολιτικών και καινοτοµία του προγράµµατο περιλαµβάνονται οι κάτωθι δράσει : Κινητικότητα φυσικών προσώπων συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων µελέτη για εµπειρογνώµονε και αρµόδιου που έχουν οριστεί από τι εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, για διευθυντέ ιδρυµάτων εκπαίδευση και κατάρτιση και υπηρεσιών καθοδήγηση και πιστοποίηση και κοινωνικού εταίρου. Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην προετοιµασία και τη δοκιµή προτάσεων για υιοθέτηση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και καινοτοµία στη δια βίου µάθηση. Πολυµερή δίκτυα συνεργασία εµπειρογνωµόνων και/ή ιδρυµάτων που συνεργάζονται σε θέµατα πολιτικών. Παρατήρηση και ανάλυση των πολιτικών και των συστηµάτων του τοµέα τη δια βίου µάθηση. ράση για τη στήριξη τη διαφάνεια και τη αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν αποκτηθεί µέσω τη άτυπη και ανεπίσηµη εκπαίδευση, πληροφοριών και τη καθοδήγηση για εκπαιδευτικού σκοπού, και τη συνεργασία στη διασφάλιση τη ποιότητα. Λοιπέ δράσει (Συνοδευτικά µέτρα) συµπεριλαµβανοµένων και δραστηριοτήτων οµαδική µάθηση µε στόχο την προώθηση των στόχων τη κύρια δραστηριότητα. Για τι δράσει των δικτύων η επιδότηση ανέρχεται στι /έτο (75% η κοινοτική συνεισφορά), η διάρκεια του σχεδίου µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 10, προερχόµενοι από τουλάχιστον 8 κράτη-µέλη τη ΕΕ.

3 3 Όσον αφορά στα πολυµερή δίκτυα η διάρκεια τη δράση φθάνει τα 3 έτη, το ύψο τη επιδότηση τι /έτο (75% η κοινοτική συνεισφορά), ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Ανάπτυξη Καινοτόµου Περιεχοµένου, Υπηρεσιών, Παιδαγωγικών και Πρακτικών για τη ια Βίου Μάθηση βάσει των Τεχνολογιών τη Πληροφορία και τη Επικοινωνία (Κύρια ραστηριότητα 3) Γλώσσε (Κύρια ραστηριότητα 2) Οι ακόλουθε δράσει, οι οποίε είναι σχεδιασµένε να ανταποκριθούν στι διδακτικέ και µαθησιακέ ανάγκε περισσοτέρων του ενό υποπρογράµµατο, δύνανται να υποστηριχθούν από την κύρια δραστηριότητα τη εκµάθηση γλωσσών: Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν, µεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: o Προώθηση τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και πρόσβαση στου πόρου γλωσσική εκµάθηση. o Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για νέε γλώσσε, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων online, και εργαλείων αξιολόγηση τη προόδου (tests). ίκτυα στον τοµέα τη εκµάθηση γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλότητα. Λοιπέ πρωτοβουλίε µε στόχο την κύρια δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων συνεδρίων διάχυση και αξιοποίηση και εκδηλώσεων που συνδυάζουν σχέδια, συγκεκριµένε κοινότητε και ενδιαφερόµενα µέρη («Συνοδευτικά Μέτρα»). Οι κάτωθι δράσει οι οποίε σχεδιάσθηκαν ώστε να ανταποκριθούν στι διδακτικέ και µαθησιακέ ανάγκε, αφορούν πλέον του ενό τοµεί του υποπρογράµµατο και στηρίζονται από την κύρια δραστηριότητα Τεχνολογίε τη Πληροφορία και τη Επικοινωνία (ΤΠΕ): Πολυµερή σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη τη µάθηση µέσω των ΤΠΕ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρο των µακροπρόθεσµων εκπαιδευτικών στρατηγικών καθώ και την ανάπτυξη και τη διάδοση καινοτόµων µεθόδων περιεχοµένου, υπηρεσιών και πλαισίων.

4 4 πλαίσιο τη συγκεκριµένη δραστηριότητα οφείλουν να επικεντρώνονται στη δηµιουργία συστηµάτων και µηχανισµών που θα στηρίζουν τη διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, καθώ επίση και την προώθηση δράσεων αξιοποίηση που διαπερνούν το σύνολο του προγράµµατο και αφορούν ολόκληρη την Ε.Ε. Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά του ανέρχεται στα 3 έτη, η επιδότηση κυµαίνεται µεταξύ (75% κοινοτική συνεισφορά), ενώ απαιτούνται 3 τουλάχιστον εταίροι, προερχόµενοι από τουλάχιστον 3 κράτη- µέλη τη ΕΕ. Προθεσµία: 31 Μαρτίου 2011 ίκτυα που στοχεύουν στην ανταλλαγή και την κοινωνία γνώσεων, εµπειρία και καλών πρακτικών. Όσον αφορά στα πολυµερή σχέδια, η διάρκειά του µπορεί να φθάσει τα 3 έτη, η µέγιστη επιδότηση τι (75% κοινοτική συνεισφορά), ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 3 εταίροι από τουλάχιστον 3 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Στα πολυµερή δίκτυα, η µέγιστη επιδότηση φθάνει στι , ενώ ο αριθµό των εταίρων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 5, προερχόµενοι από τουλάχιστον 5 κράτη-µέλη τη ΕΕ. Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Μακρή 1 και ιονυσίου Αρεοπαγίτου (Μακρυγιάννη) Αθήνα Τηλ: , Φαξ: , Ε-mail: Ιστοσελίδα: Κύρια ραστηριότητα 4 «ιάχυση και Αξιοποίηση των Αποτελεσµάτων» Ο πρωταρχικό στόχο των δράσεων τη κύρια δραστηριότητα 4 είναι να βοηθήσει να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατο τη ια Βίου Μάθηση καθώ και των προηγούµενων ανάλογων προγραµµάτων σε τοµεακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπα κό επίπεδο. Τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται στο

5 5 2. Ευρωπα κό Πρόγραµµα PRINCE 2010: ράσει Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση για τη διεύρυνση τη Ευρωπα κή Ένωση Γενικό στόχο τη πρόσφατη πρόκληση υποβολή προτάσεων του ευρωπα κού προγράµµατο PRINCE είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τι προκλήσει τη διεύρυνση τη ΕΕ προ τα υτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία χάρη στη διασύνδεση µε του βασικού ενδιαφεροµένου, του παράγοντε ευρεία απήχηση και του επαγγελµατίε των µέσων ενηµέρωση καθώ και στην ενθάρρυνση των διαπροσωπικών επαφών. διοργάνωση δράσεων για την αύξηση τη ευαισθητοποίηση καθώ και πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Οι ανωτέρω στόχοι προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσω τη παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίηση. Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει στην προώθηση άτυπη δηµόσια συζήτηση για την πολιτική διεύρυνση τη ΕΕ µέσω τη παραγωγή και τη µετάδοση ειδικά αφιερωµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, στόχο των οποίων είναι να εισαγάγουν τη διεύρυνση τη ΕΕ στη δηµόσια σφαίρα να δείξουν στου ευρωπαίου πολίτε τον αντίκτυπο (οφέλη, ενδεχόµενα µειονεκτήµατα) που έχει η διεύρυνση τη ΕΕ στην καθηµερινή του ζωή να διαλύσουν του µύθου και τι ανεδαφικέ προσδοκίε να αλλάξουν τι νοοτροπίε σε σχέση µε τι χώρε τη διεύρυνση και να καταλύσουν τα στερεότυπα. Επίση, το πρόγραµµα αποσκοπεί στη στήριξη των πληροφοριών και τη επικοινωνία για θέµατα που συνδέονται µε τη διεύρυνση τη ΕΕ και στην άρση των προκαταλήψεων καθώ και παρουσίαση των χωρών τη διεύρυνση µέσω τη Το ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο τη παρούσα πρόσκληση υποβολή προτάσεων είναι ευρώ. Η χρηµατοδοτική στήριξη από την Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% (για τα τηλεοπτικά προγράµµατα) και το 80 % (γα τι δράσει ευαισθητοποίηση ) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. Προθεσµία υποβολή : 31 Μαρτίου 2011 Ms Catherine WENDT European Commission Directorate-General for Enlargement Unit A2 Information and Communication Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel Belgique Iστοσελίδα: ec.europa.eu/enlargement/howdoes-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

6 6 Ευρωπα κά Προγράµµατα Ενδεικτικέ δράσει ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Κορινθίων: «Συνάντηση Πολιτών Αδελφοποιηµένων Πόλεων: Πολιτισµό, Νεολαία και Ευπαθεί Οµάδε» (Ευρωπα κό Πρόγραµµα Ευρώπη για του Πολίτε, ) 2013 ) Στο πλαίσιο του Ευρωπα κού Προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, , του οποίου εθνικό σηµείο επαφή έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, µε πρωτοβουλία του ήµου Κορινθίων πραγµατοποιήθηκε διακρατική συνάντηση µεταξύ κατοίκων των πόλεων Buccino (Ιταλία), Kokkola (Φινλανδία) και Wreznia (Πολωνία). Στο τετραήµερο πρόγραµµα των εκδηλώσεων, πολίτε από τι τέσσερι πόλει διαπραγµατεύτηκαν και αντάλλαξαν εµπειρίε και απόψει σε θέµατα που αφορούν τον πολιτισµό και τη νεολαία, την περιβαλλοντική πολιτική, επικεντρωµένη στη διαχείριση απορριµµάτων, την ανακύκλωση και την προσβασιµότητα σε άτοµα µε αναπηρίε. Στο πλαίσιο του προγράµµατο ο ήµο, σε συνεργασία µε το Κέντρο Νέων Κορινθία, το Πνευµατικό Κέντρο, τη Φιλαρµονική, το Σωµατείο ΑµΕΑ τη Ν.Α. Κορινθία, το ΕΕΕΕΚ Κορινθία, το Ευθύµιο Κέντρο και το πρόγραµµα «έξω µαζί» για ΑµΕΑ, παρουσίασαν από κοινού δράσει και προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στην πόλη τη Κορίνθου σε σχέση µε τι ανωτέρω θεµατικέ ενότητε. Στη διάρκεια τη συνάντηση, σχηµατίστηκαν τρία διαφορετικά στρογγυλά τραπέζια όπου ανταλλάχθηκαν εµπειρίε, ιδέε και πρακτικέ τη κάθε χώρα στου τοµεί του πολιτισµού και τη νεολαία, τη περιβαλλοντική πολιτική. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων κορυφώθηκε µε την τελετή αδελφοποίηση του ήµου Κορινθίων µε τι πόλει Wrzesnia και Buccino, όπου επισφραγίσθηκε µε την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου η πολυετή συνεργασία των πόλεων, ενώ σε επόµενη συνάντηση αναµένεται να ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση του ήµου Κορινθίων και µε την πόλη Kokkola. ήµο Κορινθίων Κολιάτσου 32, Τ.Κ Κόρινθο Τηλ: Φαξ:

7 7 2. ήµο Φυλή (πρώην ήµο Ζεφυρίου): Εκπαιδεύοντα τι Τσιγγάνε στην Παραδοσιακή Μόδα (Ευρωπα κό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση ) Ο πρώην ήµο Ζεφυρίου (νυν ήµο Φυλή ) συµµετείχε ω συντονιστή στην υλοποίηση του έργου µε τίτλο Romfashion, σε συνεργασία µε τον ελληνικό εκδοτικό οίκο Dian, τον οργανισµό αλληλεγγύη και ανάπτυξη του πολιτισµού των Τσιγγάνων Sulukule, τι συµβουλευτικέ εταιρείε ESTA Danışmanlık και MKV (Τουρκία), τον αυτόνοµο επαγγελµατικό οργανισµό Transfer Slovensko (Σλοβακία), τον ιδιωτικό οργανισµό άτυπη εκπαίδευση METER Silesia (Τσεχία) και το ινστιτούτο ολοκληρωµένη κατάρτιση IFI (Ισπανία). Επρόκειτο για ένα πιλοτικό σχέδιο, διετού διάρκεια ( ) το οποίο προέβλεψε σε κάθε χώρα των συµµέτοχων οργανισµών την υλοποίηση ενό κύκλου επαγγελµατική κατάρτιση. Αυτή αφορούσε «το σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθηση παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων» και πραγµατοποιήθηκε σε εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσοµοίαζε σε µία οικιστική ή κοινοτική µονάδα παραγωγή. Σκοπό του σχεδίου δράση ήταν η βελτίωση των «ευκαιριών» για τι Τσιγγάνε, παρέχοντά του επαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη για τη δηµιουργία µία οικιακή ή κοινοτική µονάδα παραγωγή παραδοσιακών φορεµάτων. Τα κυριότερα αποτελέσµατα του σχεδίου είναι τα εξή : Πιλοτικό πρόγραµµα κατάρτιση για νεαρέ Τσιγγάνε στι χώρε των εταίρων του προγράµµατο, πάνω στι σύγχρονε µεθόδου οικιακή παραγωγή, σχεδιασµού, ραπτική και προώθηση παραδοσιακών τσιγγάνικων φορεµάτων. Εγχειρίδιο και µεθοδολογικό οδηγό επαγγελµατική κατάρτιση σε έξι γλώσσε (ελληνικά, τουρκικά, τσεχικά, σλοβάκικα, ισπανικά και αγγλικά). Ιστοσελίδα. Θεµατικέ εκθέσει σε κάθε χώρα-εταίρο, µε επιλεγµένα ενδύµατα τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια τη εκπαιδευτική σειρά µαθηµάτων. Μεγάλη επίδειξη µόδα, µε συµµετοχή όλων των συµµετεχουσών οργανώσεων στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση αυτή θα πραγµατοποιηθούν πολιτιστικέ δραστηριότητε των Τσιγγάνων (µουσικά σύνολα, παραδοσιακοί χοροί, ταινίε σχετικέ µε τη ζωή των Τσιγγάνων κ.λπ.). ήµο Φυλή Υπόψη κο Γιώργο Βελλή Τηλ: Iστοσελίδα:www.romfashion.eu/romfa/?&ch0=1& ch1=19&lang=grc

8 8 3. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολική Θεσσαλονίκη : ΒΑΜΒΙΝΙ : Κοινωνικοποίηση για καθαρή και ενεργειακά αποδοτική µετακίνηση (Ευρωπα κή Πρωτοβουλία Intelligent Energy Europe) To Πρόγραµµα ΒΑΜΒΙΝΙ ( ) έχει στόχο τη συµβολή στον έλεγχο των µηχανισµών ανάπτυξη προτύπων µετακίνηση και την προώθηση προτύπων αειφόρα µετακίνηση στα παιδιά από τη γέννησή του έω την ηλικία των 6 ετών. Λαµβάνοντα υπόψη τι στρατηγικέ τη Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη και τη προώθηση των φιλικών προ το περιβάλλον τρόπων µετακίνηση για την αντιµετώπιση τη κλιµατική αλλαγή και την έντονη αύξηση τη µηχανοκίνηση, το πρόγραµµα διερευνά του µηχανισµού στροφή των µετακινούµενων προ την αειφόρο µετακίνηση. Σταθµών των ήµων Καλαµαριά, Θέρµη, Πεύκων και Μίκρα. Οι παρεµβάσει στου ηµοτικού Παιδικού Σταθµού περιλαµβάνουν εκπαίδευση των παιδαγωγών στι έννοιε τη αειφόρου µετακίνηση, εφαρµογή πρωτότυπων βιωµατικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών µε στόχο την προώθηση τη δηµιουργία προτύπων αειφόρου µετακίνηση στα παιδιά προσχολική ηλικία καθώ και ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά µε τη µείωση τη χρήση του Ι.Χ. και την χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφορά. Ωστόσο, η στροφή προ πιο φιλικού προ το περιβάλλον τρόπου µεταφορά επιβατών, απαιτεί και αλλαγή νοοτροπία. Η νοοτροπία υπέρ τη µηχανοκίνητη µετακίνηση καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία καθώ η πλειοψηφία των µετακινήσεων των µικρών παιδιών διεξάγεται µε Ι.Χ., ενώ το µοτίβο τη µετακίνηση µε Ι.Χ επαναλαµβάνεται και προωθείται µέσα από τα παιχνίδια, τα παιδικά ενδύµατα και αξεσουάρ, ακόµα και τα παιδικά βιβλία. Στο πλαίσιο του προγράµµατο ΒΑΜΒΙΝΙ το οποίο υλοποιείται από 12 εταίρου σε 10 Κράτη Μέλη τη Ε.Ε., η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολική Θεσσαλονίκη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί δραστηριότητε εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στη χρήση των αειφόρων µέσω µετακίνηση των παιδιών προσχολική ηλικία 3-5 ετών των Παιδικών Με την εφαρµογή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. τα µικρά παιδιά συµµετέχουν σε οµάδε εργασία, παιχνίδια και βιωµατικά εργαστήρια, µε θέµα τα αειφόρα µέσα µετακίνηση, την εξοικονόµηση ενέργεια, συνδέοντα τα µε το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 1 ο χλµ. Θέρµη Τριαδίου, Gold Center 9, Τ.Κ Τηλ: , Fax: , Ιστοσελίδα:

9 9 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπα κά) Φυσικέ Καταστροφέ και Σχεδιασµό (Ουάσινγκτον, Μαρτίου 2011) Η Αµερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα τον περιορισµό των φυσικών καταστροφών µέσω του σχεδιασµού ανθεκτικών αστικών ιστών. Εν προκειµένω, οι θεµατικέ του συνεδρίου περιλαµβάνουν τρόπου µε του οποίου οι δηµόσιε αρχέ µπορούν να θωρακίσουν αστικά κέντρα και αγροτικέ κοινότητε, να αναπτύξουν 55 ο Ετήσιο Συνέδριο ιεθνού Ένωση Αδελφοποιηµένων Πόλεων (Άρλινγκτον, Βιρτζίνια, 3-53 Μαρτίου 2011) Το ετήσιο συνέδριο τη διεθνού ένωση αδελφοποιηµένων πόλεων προσφέρει ένα εκπαιδευτικό και αλληλοδραστικό περιβάλλον για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συµµετοχή αιρετών τη αυτοδιοίκηση και διοργάνωση στρογγυλών τραπεζιών για συζητήσει σχετικά µε τη διπλωµατία των πόλεων. sister- cities.org org/conference conference/arlington arlington2011/ 2011/index index.cfm κοινή µεθοδολογία αξιολόγηση των κινδύνων, να αναπτύξουν µηχανισµού εποπτεία και προγράµµατα επιµόρφωση, διαχείριση των προσδοκιών τη κοινωνία, προγράµµατα κινήτρων και αντικινήτρων για τη µείωση των φυσικών καταστροφών, καθορισµό χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων και ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω των κοινωνικών µέσων επικοινωνία και ενηµέρωση. Παγκόσµιο Φόρουµ Τουρισµού (Ανδόρα, 6-7 Μαρτίου 2011) Ο Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών διοργανώνει συνέδριο µε θέµα τη δηµιουργία νέων µοντέλων για την τουριστική ανάπτυξη µε ανταγωνιστικότητα και ευθύνη. Πληροφορίε ; ://construction construction.com com/events events/2011/ /2011/mitigatingdisast er/

10 10 Οι συµµετέχοντε θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν θέµατα που αφορούν του βασικού παράγοντε για την ανάπτυξη ενό νέου ανταγωνιστικού πλαισίου για τον τουρισµό και την επένδυση στον υπεύθυνο τουρισµό για µια δίκαιη και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη. ιεθνέ φόρουµ για τι µεταφορέ (Γενεύη, Μαρτίου 2011) Με την υποστήριξη του ιεθνού Φορέα Ενέργεια διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά διεθνέ φόρουµ για τι µεταφορέ, το οποίο θα ://unwto unwto.org org/gtfandorra gtfandorra 8 ο ιεθνέ συνέδριο για τον αστικό σχεδιασµό για του σεισµού (Τόκιο, Μαρτίου 2011) Το Ίδρυµα Τεχνολογία του Τόκιο πραγµατοποιεί το 8 ο διεθνέ συνέδριο για το σχεδιασµό και τη µηχανική των πόλεων για την αντιµετώπιση των σεισµών. Η βασική θεµατολογία του συνεδρίου διερευνήσει τι νέε τεχνολογίε για τα µέσα σταθερή τροχιά και το αυτοκίνητο, καθώ και τρόπου αποθήκευση και υποδοµέ παροχή ενέργεια κ.α. iamf.ch ch/en en/presentation presentation/index index.php php?id Content=160& =160&navigId navigid=30 3 ο Ετήσιο Συνέδριο για το Βιώσιµο Αστικό Τοπίο (Καλιφόρνια, 10 Μαρτίου 2011) Η ιεθνή Ένωση ενδροκαλλιέργεια διοργανώνει το 3ο ετήσιο διεθνέ συνέδριο για ένα βιώσιµο αστικό περιβάλλον, µε βασικέ θεµατικέ προτεραιότητε τη µέτρηση τη περιλαµβάνει τη σεισµολογική µηχανική, τη γεωτεχνική µηχανική, τη δοµική µηχανική, συστήµατα πρόληψη των φυσικών καταστροφών, ανταλλαγή εµπειριών από πρόσφατου σεισµού σε διεθνέ επίπεδο, διεύρυνση τεχνολογιών για του σεισµού για την προστασία συστηµάτων υποδοµών από πολλαπλού κινδύνου κ.α. cuee.titech titech.ac ac.jp jp/conference Conference_2011/ _2011/inde x.htm βιωσιµότητα των αστικών τοπίων και των καλλιεργειών, τη βιωσιµότητα τη αστική δασοκοµία, τη βιωσιµότητα των κατοικιών κ.α. cuyamaca.edu edu/ohweb OHweb/SUL SUL- Conference/2011 /2011-SUL SUL- Conference/2011_ /2011_AttendeeBrochureRev AttendeeBrochureRev.pdf

11 11 Καινοτόµε Κοινότητε ανοιχτέ προ όλου (Σεράγιεβο-Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαρτίου 2011) Το δίκτυο των τοπικών αρχών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (NALAS) διοργανώνει για πρώτη φορά διεθνή έκθεση δηµοτικών αρχών µε αφετηρία το Σεράγιεβο µε σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών στα πεδία τη σηµαντικών δρώντων εντό και πέραν των εθνικών συνόρων ω πεδίων καινοτοµία στου τοµεί τη αστική ανάπτυξη, τη παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, τη ανάπλαση κοινοτήτων και τη διαχείριση πόρων για βιώσιµε πόλει. ari.nus nus.edu edu.sg sg/events events_categorydetails categorydetails. asp?categoryid categoryid=6& =6&eventid eventid=1088 Eταιρικέ σχέσει και Τοπική ιακυβέρνηση (Βιέννη, Μαρτίου 2011) κοινωνική ένταξη, τη ενεργειακή αποδοτικότητα, του βιώσιµου τουρισµού και των αδελφοποιήσεων. Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι τοπικών αρχών, του επιχειρηµατικού και ακαδηµα κού χώρου θα συµµετάσχουν στην 7 η Συνάντηση του φόρουµ για τι Εταιρικέ Σχέσει και την Τοπική Πληροφορίε ; ://nexpo nexpo.nalas nalas.eu eu/ Αποκέντρωση και Αστικό Μετασχηµατισµό στην Ασία (Σιγκαπούρη, Μαρτίου 2011) Το Εθνικό Πανεπιστήµιο τη Σιγκαπούρη (Ασιατικό Ερευνητικό Ίδρυµα) διοργανώνει διεπιστηµονικό συνέδριο µε θέµα τη σχέση µεταξύ των διαφόρων τύπων και βαθµών αποκέντρωση και αστική αλλαγή στι ασιατικέ χώρε. Οι πρόσφατε εκχωρήσει αρµοδιοτήτων από τι κεντρικέ διοικήσει προ τι περιφέρειε έχουν οδηγήσει στην εµφάνιση των πόλεων-περιφερειών ω ιακυβέρνηση στο πλαίσιο του Προγράµµατο LEED του ΟΟΣΑ, διερευνώντα καινοτόµε πρακτικέ προσαρµογή στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση. ww.oecd.org/document/29/0,3746,en_26 49_34455_ _1_1_1_1,00.html

12 12 Πλουραλισµό, ένταξη και ιδιότητα του πολίτη (Πράγα, Μαρτίου 2011) Το διεπιστηµονικό παγκόσµιο δίκτυο Interdisciplinary.Net διοργανώνει το 6 ο παγκόσµιο συνέδριο µε θέµα τι εξελίξει και τι αλλαγέ στην ιδέα του πλουραλισµού και των επιµέρου ανάπτυξη ικανοτήτων για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. resilience org org/index index.php php?option option= com_content content&view view=article article&id id=22& =22&Itemid Itemid=26 Υπό την αιγίδα του Κέντρου για τη Μελέτη τη Αρχιτεκτονική στην Αραβική Περιφέρεια συνιστωσών του στι κοινωνικέ και πολιτικέ διαδικασίε τη ένταξη µεταναστών και τη ιδιότητα του πολίτη στι σύγχρονε κοινωνίε. Πληροφορίε ; disciplinary.net/at.net/at-the the- interface/diversity-recognition/pluralism recognition/pluralism- inclusion-and and-citizenship/booking citizenship/booking-form/ Ανθεκτικότητα, Καινοτοµία και Βιωσιµότητα (Αριζόνα, Μαρτίου 2003) Το Πανεπιστήµιο τη Αριζόνα διοργανώνει διεπιστηµονικό και διαθεµατικό συνέδριο µε Πολιτιστική Κληρονοµιά 2011 (Αµάν- Ιορδανία, Μαρτίου 2011) πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα τη βιωσιµότητα των πολιτιστικών τοπίων. Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει πέντε ερευνητικά πεδία: θεωρίε, ηθική και νοµικό πλαίσιο τη συντήρηση, έρευνα και σχέδιο στη συντήρηση πολιτιστικών τοπίων, συντήρηση περιβάλλοντο, συντήρηση δοµηµένου περιβάλλοντο, εκπαίδευση, πληροφόρηση και τεχνολογίε συντήρηση. csaar- center.org org/conference conference/2011/ /2011/index index.php php#topics Topics_of of_ Interest Φόρουµ Παγκόσµιων Πόλεων (Αµπού Ντάµπι, Μαρτίου 2011) θέµα τι σχέσει των εννοιών τη βιωσιµότητα και τη ανθεκτικότητα στο πλαίσιο τη Στο πλαίσιο τη 5 η συνάντηση του δικτύου των παγκόσµιων πόλεων βασικό θέµα προ διαπράγµατευση είναι η διαµόρφωση τη ταυτότητα και των αξιών των βιώσιµων

13 13 έκθεση οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και εν αναµονή των προτάσεων τη Ευρωπα κή Επιτροπή για τι δηµοσιονοµικέ προοπτικέ µετά το bledconference.teamwork.fr/docs/slove nia_draft_programme_poster.pdf df πόλεων. Εν προκειµένω, θα εξεταστούν οι τέσσερι κύριε διαστάσει των βιώσιµων πόλεων: η χωρί αποκλεισµού πόλη, η πολιτιστική πόλη, η ανταγωνιστική πόλη και η κατοικίσιµη πόλη. Ανοικοδόµηση Πόλεων: ηµιουργώντα ένα ίκαιο και Βιώσιµο Μέλλον (Νέα Ορλεάνη, Μαρτίου 2011) Οι προσπάθειε ανοικοδόµηση τη Νέα Ορλεάνη και του Πόρτ-ο-Πρεν αποτελούν το αντικείµενο του 41 ου συνεδρίου τη Αµερικανική Ένωση Αστικών Υποθέσεων, το οποίο εξετάζει, globalcityforum.com com/en en/conference conference- program/online online-registration registration.aspx aspx Το Μέλλον τη Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ (Μπλεντ-Σλοβενία, Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη Γενική /νση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή πραγµατοποιείται συνέδριο µε θέµα το µέλλον τη πολιτική συνοχή τη ΕΕ την επαύριον τη δηµοσίευση τη πέµπτη στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών στα αστικά κέντρα, το ζήτηµα τη δηµιουργία πόλεων µε βιώσιµο ορίζοντα και χωρί ανισότητε. ex.html

14 14 Ευρωπα κό Συνέδριο Καινοτοµία (Λιλ, 17 Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη Ευρωπα κή Επιτροπή διοργανώνεται στην πόλη Λιλ συνέδριο µε θέµα την έρευνα και τι ευρωπα κέ πρακτικέ περιφερειακή ανάπτυξη, εγκαινιάζοντα, µε jinnove.net net/news News/News News/Lille Lille- Innovation-Conference Conference-LINC LINC# οικοσυστηµάτων. us Συνέδριο Velo-City (Σεβίλλη, Μαρτίου 2011) Η δηµοτική αρχή τη Σεβίλλη διοργανώνει το παγκόσµιο συνέδριο Velo-City µε θέµα τι πολιτικέ βιώσιµων µεταφορών µε επίκεντρό αυτόν τον τρόπο, την Εβδοµάδα Καινοτοµία, η οποία αφορά στι καινοτόµε πρακτικέ των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Πράσινε ζώνε : Τοπικέ Λύσει σε Παγκόσµιε Προκλήσει (Τορόντο, Μαρτίου 2011) Η καναδική φιλανθρωπική οργάνωση Friends of the Greenbelt Foundation φιλοξενεί διεθνέ συνέδριο µε θέµα τι Πράσινε Ζώνε ω επωφελέ στοιχείο για την ποιότητα ζωή των κατοίκων και την προστασία των του τη χρήση του ποδηλάτου ω βασικού µέσου για τι µετακινήσει των κατοίκων των αστικών κέντρων. velo-city city com com/eng eng/inicio inicio.php Αστικά Κέντρα και Πράσινη Αρχιτεκτονική (Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου-3 Απριλίου 2011) Το συνέδριο ECOWEEK 2011: Αστικέ Κοινότητε + Πράσινη Αρχιτεκτονική είναι το έκτο κατά σειρά συνέδριο που διοργανώνει η αστική µηκερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα περιλαµβάνει και φέτο οµιλίε, επισκέψει, προβολή ντοκιµαντέρ, ενώ στον πυρήνα του βρίσκονται τα εργαστήρια

15 15 σχεδιασµού για διεπιστηµονικέ οµάδε φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων, µηχανικών, µηχανολόγων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων τοπίου. Τα εργαστήρια θα έχουν ω κεντρική θεµατολογία τι αστικέ κοινότητε και την πράσινη αρχιτεκτονική, όπω το σχεδιασµό ενό «ενεργειακά αυτόνοµου οικολογικού σπιτιού µηδενικών ρύπων», µια «αστική παρέµβαση για την αειφορία στην πόλη», «οικολογικέ παρεµβάσει σε υπάρχοντα κτίρια» κ.α. Τα εργαστήρια θα ασχοληθούν κατά το δυνατόν µε δηµόσιε πολιτικέ για τη συντήρηση και την οικονοµική προστιθέµενη αξία του. ceci-br br.org org/ceci ceci/en en/conservacao conservacao- urbana/revitaliza revitaliza/539 /539-6th th-international international-semin seminar ar- on-urban urban-conservation conservation.html θέµατα που έχουν εφαρµογή και µπορούν να αξιοποιηθούν από µη κερδοσκοπικού οργανισµού, κοινότητε ή κοινωνικέ οµάδε πολιτών, ώστε, κυρίω, οι φοιτητέ να αποκτήσουν εµπειρία από πραγµατικά έργα και από την εµπειρία προσφορά προ το κοινωνικό σύνολο. Αποδοτική χρήση και διαχείριση των υδάτινων πόρων (Ιορδανία, 29 Μαρτίου-2 Απριλίου 2011) Η ιεθνή Ένωση Υδάτινων Πόρων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων και Άρδευση τη Ιορδανία, διοργανώνει το 6 ο εξειδικευµένο διεθνέ συνέδριο στη Νεκρά Θάλασσα µε θέµα τι προκλήσει και τι ecoweek.netfirms netfirms.com com/ecoweek ecoweek.gr gr/eco week2011/ 2011/index index.html Σεµινάριο για τη συντήρηση πολιτιστική κληρονοµιά (Pernambuco-Bραζιλία, Μαρτίου 2011) Υπό την αιγίδα τη UNESCO πραγµατοποιείται το 6 ο διεθνέ σεµινάριο για τη συντήρηση τη πολιτιστική κληρονοµιά στα αστικά κέντρα. Εν προκειµένω, το σεµινάριο θα εξετάσει τη µεθοδολογία µέτρηση των δράσεων συντήρηση, καθώ και τη σχέση ανάµεσα στι ευκαιρίε για µια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων τόσο στι ανεπτυγµένε όσο και στι αναπτυσσόµενε χώρε του πλανήτη. ent2011.com/efficient.html

16 16 Eυρωπα κά Θέµατα Οι προτεραιότητε τη Ουγγρική Προεδρία Η ενίσχυση τη ανάπτυξη, η εφαρµογή των αποφάσεων για την οικονοµική διακυβέρνηση, η ενίσχυση των κοινών κοινοτικών πολιτικών και η διεύρυνση τη ΕΕ αποτελούν τι βασικέ προτεραιότητε τη εκ περιτροπή εξάµηνη ουγγρική προεδρία, η οποία διαδέχθηκε τη βελγική την 1η Ιανουαρίου τ.ε. - Μεταναστευτικό ζήτηµα - Είσοδο Ρουµανία και Βουλγαρία στη Συνθήκη Σένγκεν - Ευρωπα κό Έτο Εθελοντισµού (2011) - Πολιτιστική πολυµορφία (δ) Υπεύθυνη διεύρυνση και παγκόσµια συµµετοχή - ιεύρυνση τη ΕΕ (Κροατία, Τουρκία, Ισλανδία, χώρε υτικών Βαλκανίων) - Εξωτερική πολιτική τη ΕΕ (Συνθήκη Λισαβώνα, Ευρωπα κή Πολιτική Γειτονία, Ανατολική Εταιρική Σχέση, Κοινή Πολιτική Ασφάλεια και Άµυνα, Κοινοτική Αναπτυξιακή Πολιτική) Ο ρόλο των ΟΤΑ και των ΕΟΕΣ στη Στρατηγική τη ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο Οι προτεραιότητε και τα επιµέρου θέµατα τη Ουγγρική Προεδρία δύνανται να συνοψιστούν ω εξή : (α) Ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη - Οικονοµική διακυβέρνηση - Στρατηγική ΕΕ Ενιαία Αγορά (β) Ισχυρή Ευρώπη - Πολιτική Συνοχή - Κοινή Αγροτική Πολιτική - Κοινή Ενεργειακή Πολιτική - Ενεργειακή Ασφάλεια - Συζήτηση για τον Κοινοτικό Προ πολογισµό τη επόµενη προγραµµατική περιόδου - Περιβαλλοντική βιωσιµότητα - Μακρο-περιφερειακή συνεργασία Σύµφωνα µε σχετικό ψήφισµα του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου τη 20 η Ιανουαρίου τ.ε. ζητείται από την Ευρωπα κή Επιτροπή και την Ευρωπα κή Υπηρεσία Εξωτερική ράση (ΕΥΕ ) να καταρτίσουν στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, παράλληλα µε την αναθεώρηση τη Ευρωπα κή Πολιτική Γειτονία, καθορίζοντα κατά τον τρόπο αυτόν µια ολοκληρωµένη και συνολική προσέγγιση τη ΕΕ που θα αντιµετωπίσει τι προκλήσει και τι ευκαιρίε στην περιοχή, µε λεπτοµερέ σχέδιο δράση, σαφεί στόχου, εµβληµατικέ πρωτοβουλίε και σηµεία αναφορά. (γ) Ένωση κοντά στου πολίτε τη - Υλοποίηση του Προγράµµατο τη Στοκχόλµη

17 17 Εν προκειµένω, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγόντων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή τη στρατηγική, µε δεδοµένου του στενού συνδέσµου του µε την περιοχή και τον τοπικό πληθυσµό και τονίζεται η ανάγκη για µια προσέγγιση που θα βασίζεται σε έργα, µε σκοπό τη συµµετοχή τοπικών αρχών, επιχειρηµατικών κοινοτήτων, ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών στο σχεδιασµό, τη συγκυριότητα και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τη στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ περιφερειών, προκειµένου να αντιµετωπίζονται τα κοινά προβλήµατα µε συντονισµένη δράση και επισηµαίνεται ότι ο Ευρωπα κό Όµιλο Εδαφική Συνεργασία (ΕΟΕΣ) παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασία για την εξασφάλιση διαρθρωµένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. ubref=-//ep//text+ta+p7 //EP//TEXT+TA+P7-TA TA DOC+XML+V0//EL&language=EL Πολιτική Συνοχή τη ΕΕ και Υλοποίηση των Ευρωπα κών Προγραµµάτων Χαιρετίζοντα την εκπόνηση στρατηγική έκθεση που εισάγει ο γενικό κανονισµό µε στόχο την παροχή των πρώτων στοιχείων σχετικά µε τα αποτελέσµατα και τι επιδόσει που σχετίζονται µε την υλοποίηση τη πολιτική συνοχή , η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών σε πρόσφατη γνωµοδότησή τη (159/2010) εξέφρασε παράλληλα τη λύπη τη για το γεγονό ότι, λόγω τη πολυπλοκότητα του µηχανισµού χρηµατοδότηση, τα ευρωπα κά προγράµµατα χαράσσονται µε γνώµονα τη συµµόρφωση µε τι διοικητικέ διαδικασίε, και όχι την αναπτυξιακή στρατηγική. Τονίζεται ότι ο κατακερµατισµό τη χρηµατοδότηση που παρέχεται από την ΕΕ παρεµποδίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή των σχεδίων και παρακωλύει την εστίαση σε κοινέ αναπτυξιακέ προτεραιότητε. Κατόπιν τούτου, ζητείται να υιοθετηθεί µία νέα προσέγγιση για να γίνουν αλλαγέ και τροποποιήσει στον κανονισµό των διαρθρωτικών ταµείων, δεδοµένου ότι οι συχνέ µεταβολέ δηµιουργούν διοικητική επιβάρυνση και καθυστερούν την εφαρµογή, ενώ εκφράζεται η πεποίθηση ότι η ενεργό συµµετοχή των ΟΤΑ στο σχεδιασµό των επιχειρησιακών προγραµµάτων ανοίγει το δρόµο για πιο ρεαλιστικά προγράµµατα, ενώ γεννά προγράµµατα που ανταποκρίνονται καλύτερα στι εδαφικέ ανάγκε και διασφαλίζουν την άµεση απορρόφηση των κονδυλίων. mnzdtmfpjfwh5s%3d

18 18 Ο συντονισµό τη οικονοµική πολιτική των κρατών-µελών τη ΕΕ και η θέση τη Τοπική Αυτοδιοίκηση Με αφορµή το σχέδιο τη Ευρωπα κή Επιτροπή για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των κρατών-µελών τη ΕΕ, το οποίο αποτυπώθηκε σε δύο σχετικέ Ανακοινώσει τη (COM367/2010, COM250/2010), η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει σε γνωµοδότησή τη (224/2010) την έλλειψη δέουσα προσοχή σε ό,τι αφορά στο ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών τόσο στη διαµόρφωση των κατευθύνσεων, όσο και στην υλοποίηση των κρατικών προ πολογισµών. Μάλιστα, προτείνεται η επικουρική συµµετοχή τη Επιτροπή των Περιφερειών κατά την διαδικασία του Ευρωπα κού Εξαµήνου, µέσω τη δυνατότητα αντίδραση στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη τη Ευρωπα κή Επιτροπή, που θα συζητείται στο Εαρινό Συµβούλιο. Επίση, προκειµένου να ενισχύσει του στόχου του, επισηµαίνεται ότι ο συντονισµό τη οικονοµική πολιτική θα πρέπει να επιτυγχάνει, κατά αναλογικό τρόπο, τη συµµετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών ιδίω στι περιπτώσει των περιφερειών που διαθέτουν την αντίστοιχη νοµοθετική εξουσία και ενθαρρύνονται η Ευρωπα κή Επιτροπή και το Συµβούλιο να αναζητήσουν τρόπου για την πιο έγκαιρη λήψη µέτρων σε περίπτωση δηµοσιονοµική ανισορροπία, µε σεβασµό στι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα, αλλά και τη κλιµακούµενη επιβολή κυρώσεων. Εδώ, τονίζεται ιδιαιτέρω η σηµασία τη εκ των κάτω προ τα άνω προσέγγιση και σε ό,τι αφορά στο ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χρηστή διαχείριση των πόρων και την άσκηση τη οικονοµική πολιτική, όπω και στην έγκαιρη διαπίστωση των αναπτυξιακών προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsfjssbagq4yzv2vjrux4m nzdtmfpjfwh5s%3d Πολιτισµό και ηµιουργικότητα παράγοντε τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη Με αφορµή την Πράσινη Βίβλο τη Ευρωπα κή Επιτροπή µε τίτλο «Απελευθέρωση του δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα», η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών υπογραµµίζει σε γνωµοδότησή τη (181/2010) ότι οι κλάδοι του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα συµβάλλουν σηµαντικά

19 ΕΕΛ ΛΤΤΙΙΟ Ο ΙΙΕΕΘ ΘΝ ΝΩ ΩΝ ΝΚ ΚΑ ΑΙΙ ΕΕΥ ΥΡ ΡΩ ΩΠ ΠΑ ΑΪΪΚ ΚΩ ΩΝ ΝΘ ΘΕΕΜ ΜΑ ΑΤΤΩ ΩΝ Ν ΤΤΗ ΗΣΣ ΤΤΟ ΟΠ ΠΙΙΚ ΚΗ ΗΣΣ Α ΑΥ ΥΤΤΟ Ο ΙΙΟ ΟΙΙΚ ΚΗ ΗΣΣΗ ΗΣΣ 19 Οι Περιφέρειε καταλύτε για την υλοποίηση τη Στρατηγική ΕΕ2020 Με αφορµή τη δηµοσίευση τη πέµπτη έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το τελευταίο τεύχο του περιοδικού Panorama Inforegio, τη Γενική /νση Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή, είναι αφιερωµένο στο ρόλο των περιφερειών για την υλοποίηση των στόχων τη Στρατηγική ΕΕ2020 για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη. στην τοπική, περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, διότι καθιστούν τι ευρωπα κέ πόλει και περιφέρειε ελκυστικότερε, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιώσιµου τουρισµού και δηµιουργούν νέε δυνατότητε απασχόληση, καθώ συνιστούν κλάδου ζωτική σηµασία για µια ανταγωνιστική και καινοτόµο οικονοµία τη αγορά στην Ευρώπη. Ειδικότερα, τονίζεται ο κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι κλάδοι του πολιτισµού και τη δηµιουργικότητα ω τµήµα τη πολιτιστική ατζέντα, διότι στηρίζουν τι τοπικέ κοινότητε και οικονοµίε ω προ την επίτευξη αποτελεσµάτων σε διάφορου τοµεί πολιτική, όπω η οικονοµική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, η τοπική ασφάλεια και η ποινική δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο πλαίσιο τη οικονοµία µετά την κρίση, ο πολιτισµό µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο εφόσον επιτρέπει την επίτευξη των στόχων τη κοινωνική πολιτική µε δηµιουργικό τρόπο, µέσω τη υποστήριξη τη καινοτοµία µε στόχο την επίτευξη αποτελεσµάτων στον κοινωνικό τοµέα. spx?pmi=ha5jdw%2bowsfjssbagq4yzv2vjrux4mn ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge ec.europa.eu/regional_policy/sources/docge zdtmfpjfwh5s%3d ner/panorama/pdf/mag36/mag36_el.pdf

20 20 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Οικονοµική Κρίση Στη διετία οι τοπικέ αρχέ τη ΕΕ επηρεάστηκαν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν οι πόλει που συµµετέχουν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT. Γι αυτό το λόγο, η Επιτροπή Παρακολούθηση τη ανωτέρω Πρωτοβουλία αποφάσισε το Μάιο του 2009 την εκπόνηση µια περιλαµβάνεται και η πόλη τη Βέροια, η οποία µε το οικονοµικά αναπτυξιακό στρατηγικό σχέδιο και βραχυπρόθεσµα µέτρα ανακούφιση των κατοίκων τη πέτυχε να ξεπεράσει τι πρώτε συνέπειε τη οικονοµική κρίση. urbact.eu/fileadmin/general_library/crise_ur bact 16-11_web.pdf 11_web.pdf Οικολογικέ Αδελφοποιήσει Πόλεων τη ΕΕ και των ΗΠΑ Στο πλαίσιο του µνηµονίου κατανόηση που υπογράφηκε πρόσφατα (Οκτώβριο 2010) µεταξύ τη Επιτροπή των Περιφερειών και τη ιάσκεψη των ηµάρχων των ΗΠΑ για το ζήτηµα τη κλιµατική αλλαγή, µετά την απογοητευτική έκβαση τη διάσκεψη τη Κοπεγχάγη, µελέτη µε θέµα τι επιπτώσει τη κρίση και τι πολιτικέ απαντήσει των πόλεων-εταίρων, οι οποίε υλοποιούν δράσει του URBACT. Το τελικό κείµενο τη µελέτη δηµοσιεύτηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2010) και συνοψίζει τα αποτελέσµατα των απαντήσεων 131 πόλεων µεταξύ των οποίων και η Βέροια. Σύµφωνα µε αυτά, η κρίση επεκτάθηκε πολύ σύντοµα από τον επιχειρηµατικό κόσµο στην αγορά εργασία µε άµεσε κοινωνικέ επιπτώσει. Η ανεργία, ιδιαίτερα αισθητή µεταξύ των νέων, των γυναικών και των µεταναστών, είναι από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τοπικέ αρχέ. Μεταξύ των εξεταζόµενων περιπτώσεων πόλεων προβλέπεται η ανάληψη µια πρωτοβουλία «οικολογική αδελφοποίηση µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ω στόχο να ενθαρρύνει την αδελφοποίηση πόλεων των ΗΠΑ και τη ΕΕ, έτσι ώστε οι αρµόδιε τοπικέ αρχέ και οι πολίτε των αδελφοποιηµένων πόλεων να µοιράζονται τι εµπειρίε του και τι βέλτιστε πρακτικέ του για την αντιµετώπιση τη κλιµατική αλλαγή, λαµβάνοντα υπόψη το Σύµφωνο των ηµάρχων τη ΕΕ και τη Συµφωνία των ηµάρχων των ΗΠΑ για την προστασία του κλίµατο. x?view=detail&id=7447f46e-be12 be12-4f32 4f c7fc6f872

21 21 ιεθνή Θέµατα Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική ιακυβέρνηση Το παγκόσµιο δίκτυο των Ηνωµένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών δηµιούργησε πέρυσι το Ταµείο για την Τοπική Πολιτιστική ιακυβέρνηση µε την υποστήριξη ενό ισπανικού αναπτυξιακού Παγκόσµιο Σύµφωνο για την Κλιµατική Αλλαγή Με την υπογραφή του Παγκόσµιου Συµφώνου για την Κλιµατική Αλλαγή, 146 πόλει δεσµεύτηκαν τον περασµένο Νοέµβριο να δηµοσιεύουν τι αποδόσει του για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο σχετικό µητρώο των πόλεων για το κλίµα (cccr). Με αυτό τον τρόπο, οι τοπικέ αυτοδιοικήσει επιδεικνύουν ηγεσία και πρωτοβουλία για την καταπολέµηση των επιπτώσεων τη κλιµατική αλλαγή και ικανοποιούν την απαίτηση των κατοίκων του για διαφάνεια και λογοδοσία κατά την υλοποίηση των τοπικών δράσεών του. citiesclimateregistry.org/ Οι πιο ευφυεί πόλει σε παγκόσµιο επίπεδο φορέα συνεργασία και τη δηµοτική αρχή τη Βαρκελώνη. Συνολικά 28 προτάσει υποβλήθηκαν εκ των οποίων οι 11 χρηµατοδοτήθηκαν µε το συνολικό ποσό των ευρώ. Τα επιτυχηµένα σχέδια προέρχονται κυρίω από πόλει τη Αφρική και τη Λατινική Αµερική. To εργαστήριο για πολιτιστικά δίκτυα τη πόλη του Μεξικό, η δηµοτική σχολή τεχνών θεάµατο του Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη) και το πολιτιστικό παρατηρητήριο του Πόρτο Αλέγκρε ξεχωρίζουν µεταξύ των εν λόγω σχεδίων. Το αµερικανικό περιοδικό Fast Company δηµοσίευσε πρόσφατα έναν κατάλογο µε τι net/

22 22 πλέον ευφυεί πόλει παγκοσµίω. Οι πόλει Songdo (Β.Κορέα), Lavasa (Ινδία), Skolkova (Ρωσία), Nano City (Ινδία), Ho Chi Minh City (Κίνα), Dubuque-Α όβα (ΗΠΑ), Economic City του Βασιλιά Abdulah (Σαουδική Αραβία), Wuxi (Κίνα), Masdar (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα) και Κοιλάδα PlanIT, στα περίχωρα του Πόρτο (Πορτογαλία), κάνοντα χρήση των ΤΠΕ αποτελούν πόλει πρότυπα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τόσο για του κατοίκου όσο και για του επισκέπτε του. Το ευφυέ σύστηµα µεταφορών τη Μανίλα Ο αναπτυξιακό φορέα Metro Manila, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ηµοσίων Έργων και την εταιρία ΙΒΜ, επεξεργάζεται ένα ευφυέ smartest- cities-planet planet-slideshow#29 Η δηµιουργία Ηλεκτρονικών ήµων στο Ιράν Η πόλη Isfahan, µια από τι αρχαιότερε πόλει του Ιράν µε πληθυσµό 1.7 εκατ. κατοίκου, υλοποιεί πενταετέ σχέδιο αναβάθµιση των υποδοµών µε τη χρήση των ΤΠΕ µε σκοπό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τη. Σε αυτή τη βάση, αρκετέ µεγαλουπόλει τη χώρα προσπαθούν να προσαρµόσουν τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδιά του για να ψηφιοποιήσουν τι διαδικασίε τη εσωτερική του λειτουργία και τη εξυπηρέτηση των κατοίκων του. futuregov.asia asia/articles articles/2010/ /2010/oct oct/25/ /25/ir an-city city-reveals reveals-ict ict-masterplan masterplan/ σύστηµα µεταφορών µε σκοπό να αντιµετωπιστεί το µείζον πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, επιτρέποντα στου οδηγού να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίε για τα ατυχήµατα, τι εργασίε στο οδικό δίκτυο και τι εναλλακτικέ διαδροµέ σε πραγµατικό χρόνο. Ανάλογα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί και για πόλει τη Ολλανδία, τη Στοκχόλµη, του ουβλίνου, του Μπρισµπέιν και τη Σιγκαπούρη. futuregov.asia asia/articles articles/2010/ /2010/nov nov/22/ /22/s mart-transport transport-system system-man manila ila/

23 23 ιαβουλεύσει Ευρωπα κή Επιτροπή Χρηµατοδοτήσει τη ΕΕ στι Εσωτερικέ Υποθέσει µετά το 2013 Οι αρµοδιότητε τη Επιτροπή στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια και έχουν επιβεβαιωθεί από το πρόγραµµα τη Στοκχόλµη και το σχετικό σχέδιο δράση. Ο τοµέα εσωτερικών υποθέσεων περιλαµβάνει τι πολιτικέ ασφάλεια (πρόληψη και καταπολέµηση τη τροµοκρατία και του οργανωµένου εγκλήµατο, αστυνοµική συνεργασία), µετανάστευση (νόµιµη και παράτυπη µετανάστευση, ένταξη, άσυλο, θεωρήσει ), και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων περιλαµβανοµένη τη επιστροφή. Η Επιτροπή επεξεργάζεται τη στιγµή αυτή την αναθεώρηση του προ πολογισµού τη ΕΕ καθώ και το επόµενο πολυετέ δηµοσιονοµικό πλαίσιο για το διάστηµα µετά το Βασιζόµενη σε όλα αυτά, επανεξετάζει υπό νέο πρίσµα τι προτεραιότητέ τη όσον αφορά τι δαπάνε αλλά και του µηχανισµού που διαθέτει σήµερα για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αποτελεί µέρο αυτού του προβληµατισµού και δίνει στου ενδιαφεροµένου τη δυνατότητα να εκθέσουν τι απόψει του για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που εφαρµόζονται ήδη στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων, καθώ και να προτείνουν τρόπου βελτίωσή του ώστε να καλύπτουν τι µελλοντικέ ανάγκε. Θα βοηθήσει επίση την Επιτροπή να γνωρίσει εκ των έσω τι εµπειρίε όσων ασχολούνται µε προγράµµατα εσωτερικών υποθέσεων, και ιδίω τι δυσκολίε που αντιµετωπίζουν κατά την υλοποίηση έργων και τη διαχείριση κονδυλίων τη ΕΕ. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την αποτελεσµατική προστασία προσωπικών δεδοµένων, µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα, και την ιδιαίτερη ευθύνη του κατά την πρόληψη τη εγκληµατικότητα, καθώ και τον διοικητικό σχεδιασµό για την πρόληψη και την καταπολέµηση τη διαφθορά και του οργανωµένου εγκλήµατο. Επίση, επισηµαίνεται η ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουν οι τοπικέ και οι περιφερειακέ αρχέ για την ασφάλεια των ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφό του και για την ανάπτυξη ενό ευρωπα κού νοµικού πολιτισµού, βασιζόµενου στον σεβασµό τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ελευθερία, στην ισότητα και στην αλληλεγγύη, ω σηµαντικότερου µέσου πρόληψη του ρατσισµού και τη ξενοφοβία. Η διαβούλευση περιέχει γενικέ ερωτήσει σχετικά µε τι µελλοντικέ ανάγκε του τοµέα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και λεπτοµερέστερε, σχετικά µε συγκεκριµένου τοµεί πολιτική και µηχανισµού υλοποίηση. Τα αποτελέσµατα τη διαβούλευση θα χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό τη µελλοντική χρηµατοδότηση του τοµέα εσωτερικών υποθέσεων. Προθεσµία: 21 Φεβρουαρίου 2011 ec.europa.eu/home- affairs/news/consulting_public/consulting_0020_el. /consulting_public/consulting_0020_el. htm

24 24 Σεµινάρια Κατάρτιση Ευρωπα κό Ινστιτούτο ηµόσια ιοίκηση (EI ( EIPA PA) The European Commission Funding Opportunities in the Field of Environment Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4381 Understanding Decision-Making in the European Union: Principles, Procedures and Practice Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4312 Managing the Project Pipeline: Generating Good Projects for Successful EU Structural Funds Programmes Ηµεροµηνία: 2-4 Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ ://seminars seminars.eipa eipa.eu eu/en en/order order_activity activity/one one/& /&tid tid=4334 Cost-Benefit Analysis (CBA) of o f EU Financed Projects - Why and How? Ηµεροµηνία: 7-9 Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4365 Lifecycle-Orientation in i Human Resource Management: Fantasy or a Policy to Shape the Future in Times of Rapid Changes, Budget Cuts and Staff Perceptions? Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4318 New Comitology - The Theory and Practice of EU Implementing and Delegated Acts Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4376 Working with Comitology after Lisbon: The New Rules on EU Implementing and Delegated Acts Ηµεροµηνία: 10 Μαρτίου 2011 Τόπο : Βρυξέλλε seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4379 European Information Management - Europe on the Internet - Finding your Way through the European Information Jungle Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4429 Corporate Governance from an EU Standpoint: Continued Challenges for Financial Institutions Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4386 Delivering Better Results from the European Social Fund (ESF) Ηµεροµηνία: 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2011 Τόπο : Μάαστριχτ seminars.eipa.eu/en/order_activity/one/&tid=4348

25 25 Για τον συνεχή εµπλουτισµό του δελτίου µε καλές πρακτικές και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αλλά και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, παρακαλούνται οι ήµοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών όπως µας γνωρίζουν σε τακτική βάση και µε ηλεκτρονικό τρόπο οτιδήποτε αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδριά τους αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Επίσης, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων όπως αναρτήσουν το δελτίο στις οικείες ιστοσελίδες τους. Ελληνική YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Σταδίου 27 Τ.Κ Αθήνα Επιµέλεια ύλης και πληροφορίες: ρ. Αντώνιος Καρβούνης Τηλ: Fax: Ε-mail: Ιστοσελίδα: ΕΛΤΙΙΟ ΙΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙΙ ΕΥΡΩΠΑ ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

Ελληνική. 1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272 Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 Καλώς ήρθατε στην έκτη ηλεκτρονική έκδοση Newsletter του προγράμματος ESPON 2013. Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα