GFV Enterprises. Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GFV Enterprises. Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία:"

Transcript

1 Διαδικησακό λογιζμικό ζύζηημα μεηαθοράς ζε πραγμαηικό τρόνο υηθιακών δεδομένφν και ζηίγμαηος μέζφ GPS Ζ πιαηθόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο 4 ζηνηρεία: To module MobileTracker είλαη ην ινγηζκηθό πνπ εθηειείηαη ζηελ ζπζθεπή κόληκεο εγθαηάζηαζεο επί ηνπ νρήκαηνο θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ιήςε θαη απνζηνιή ησλ γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ζηνλ ρώξν κέζσ ησλ ηερλνινγηώλ gps / gprs. Τν module MapMatcher είλαη ην ινγηζκηθό πνπ εθηειείηαη ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ηνπ επηηεξεηή θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απνινγηζηηθή γεσγξαθηθή πξνβνιή ηεο δηαδξνκήο ελόο νρήκαηνο. Τν module TrackWebView είλαη ην ινγηζκηθό κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαηεξείηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ελόο νρήκαηνο ή αηόκνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Τν module TrackReportGenerator είλαη ην ινγηζκηθό κέζσ ηνπ νπνίνπ παξάγνληαη εηδηθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα,ηηο ζηάζεηο, ησλ απνθιίζεσλ από ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο, ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο θαη ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ελόο νρήκαηνο. Απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ: Γηα ην ζηνηρείν MobileTracker απαηηνύληαη ηεξκαηηθά κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα windows mobile 5 θαη άλσ κε ελζσκαησκέλν δέθηε GPS θαη GSM module. Γηα ηα modules MapMatcher, TrackWebView θαη TrackReportGenerator απαηηείηαη ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Pentium IV 2.00 Ghz ή αλώηεξνο, 512MB ram, 40GB hdd, Windows XP GR ή EN. Εξειδικεςμένερ εθαπμογέρ Custom Solutions Τν ηκήκα αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ηεο GFV Enterprises παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ζε: Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο Φνξηεγά απηνθίλεηα Βπηηνθόξα Θαπζίκσλ Logistics Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Δπηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ Couriers Δηαηξείεο θύιαμεο (security), πεξηπνιίαο Σρνιηθά νρήκαηα TAXI ΗΦ νρήκαηα Σθάθε (αιηείαο ηαρύπινα θόηεξα)

2 Σςνοπηική πεπιγπαθή αναθοπέρ ηος ζςζηήμαηορ Τν δηαδηθηπαθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ζηόινπ νρεκάησλ είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ζθνπό έρεη: ηελ θαηαγξαθή ζέζεο ελόο ζηόινπ νρεκάησλ θαζώο θαη άιισλ ηδηνηήησλ/πεξηζηαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Τελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεηαθνξώλ Γηαρείξηζε επηρεηξεζηαθώλ θαη αλζξσπίλσλ πόξσλ Παξνρή θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πξνο πειάηεο Καηαγπαθή θέζεων οσήμαηορ Θαηαγξαθή ζέζεο νρήκαηνο κέζσ δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο GPS. Θαηαγξαθή ηαρύηεηαο, πςόκεηξνπ Σηάζεσλ, ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ Απνζηνιή ησλ θαηαρσξήζεσλ κέζσ αζύξκαηνπ δηθηύνπ δηακεηαγσγήο δεδνκέλσλ GPRS. Δλαιιαθηηθά απνζηνιή κέζσ κελπκάησλ SMS Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθήο Θαηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο, ηάζεο κπαηαξίαο Άλνηγκα θιείζηκν πόξηαο Θεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνύ ρώξνπ (θνξηεγά-ςπγεία) Δηδνπνίεζε πξνζέγγηζεο Θίλεζε εληόο πξνθαζνξηζκέλεο Γεσ-Εώλεο Τειεπηαία ζέζε ησλ νρεκάησλ. Γηαδξνκέο. Ζκεξήζην έξγν. Αλαθνξεο, ζηαηηζηηθά άλνηγκα-θιείζηκν πόξηαο, άλνηγκα-ζβήζηκν κεραλήο, ζεξκνθξαζία, θιπ Ταρύηεηα Πξνθίι νδεγνύ θιπ Παποςζίαζη ζςζηήμαηορ και αναθοπέρ Ο εμππεξεηεηήο είλαη πξνζβάζηκνο 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν κέζσ δηαδηθηύνπ ππνζηεξίδνληαο ηηο βαζηθόηεξεο πιαηθόξκεο πεξηεγεηώλ δηαδηθηύνπ (Mozilla, IE 7.0-, Chrome) κόλνλ ζε δηαπηζηεπκέλα άηνκα (πνπ δηαζέηνπλ θσδηθνύο πξόζβαζεο username password) θαη επηηξέπεη ηηο εμήο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Τελεςηαία θέζη ηων οσημάηων. Ο δηαπηζηεπκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ησλ νρεκάησλ ηνπ, όισλ ή επηιεγκέλσλ, θαζώο θαη ην ίρλνο ηεο ηειεπηαίαο ηνπο δηαδξνκήο. Ζ απεηθόληζε ηεο ζέζεο ησλ νρεκάησλ γίλεηαη ζε ράξηε Google θαη πάλσ ζηελ «αθίδα» παξνπζίαζεο ηνπ νρήκαηνο αλαθέξεηαη ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ε εκεξνκελία-ώξα ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο πνπ έρεη απνζηαιεί ζηνλ εμππεξεηεηή. Διαδπομέρ. Παξνπζίαζε ησλ δηαδξνκώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην παξειζόλ γηα θάζε έλα από ηα θαηαγεγξακκέλα νρήκαηα θαη νξηζκόο ηεο θάζε δηαδξνκήο. Οη δηαδξνκέο απηέο παξνπζηάδνληαη σο κηα ιίζηα πνπ κπνξνύλ λα επηιεγνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζε έλα ράξηε Google.Γηα θάζε δηαδξνκή παξνπζηάδνληαη θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: ρξόλνο θίλεζεο, ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε, ζηάζεηο, κέζε ηαρύηεηα, κέγηζηε ηαρύηεηα.

3 Ημεπήζιο έπγο. Ωο εκεξήζην έξγν ζεσξνύκε ηελ θίλεζε ελόο νρήκαηνο εληόο κηαο εκέξαο (24 ώξεο).θαηαγξάθνπκε ζηάζεηο, θίλεζε νρήκαηνο θαζώο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία όπσο ρξόλνο θίλεζεο, ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε, ζηάζεηο, κέζε ηαρύηεηα, κέγηζηε ηαρύηεηα. Report. Τα ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάθνπλ θαη άιια δεδνκέλα όπσο άλνηγκα-θιείζηκν πόξηαο, άλνηγκα-θιείζηκν κεραλήο, ζεξκνθξαζίαο, θιπ. Σσήμα 1: Αλαθνξά εκεξήζηνπ έξγνπ δηαδξνκώλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο Σσήμα 1a: Αλαθνξά εκεξήζηνπ έξγνπ δηαδξνκώλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο

4 Σσήμα 1b: Αλαθνξά εκεξήζηνπ έξγνπ δηαδξνκώλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο Σσήμα 2: Αλαθνξά εκεξήζηνπ έξγνπ ιεπηνκέξεηεο δηαδξνκώλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο Απνηύπσζε δηαδξνκήο ζην ράξηε

5 Σσήμα 3: Σπρλόηεηεο Πνπ ζπρλάδεη ην όρεκα Σσήμα 4 : Αλαθνξά Φηιηόκεηξα εβδνκαδηαία αλάιπζε Σσήμα 5: Αλαθνξά Φηιηόκεηξα κεληαία αλάιπζε

6 Σσήμα 6: Αλαθνξά Μέζεο Τηκέο Φξήζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο (κέζεο ηηκέο) Σσήμα 7: Πξνθίι νδήγεζεο Σσήμα 8: Πξνθίι νδήγεζεο αλά εκέξα εβδνκάδαο

7 Σσήμα 9: Θαηαλνκή ζηάζεσλ αλά βδνκάδα Σσήμα 10: Θαηαλνκή ζηάζεσλ αλά εκέξα ηεο εβδνκάδνο Εικονική πλοήγηζη και πεπιήγηζη Εικονική πλοήγηζη. Υπεξεζία πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ππνινγίζεη ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα επηιέμεη γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, θαζώο θαη λα ππνινγίζεη ηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλύζεη. Πέξα όκσο από ηνπο ππνινγηζκνύο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θαη ηελ πινήγεζε εηθνληθά (ζε ηξηζδηάζηαηε εηθόλα), βιέπνληαο ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη έηζη ώζηε λα εμνηθεησζεί κε απηήλ (δξόκνο, δηαζηαπξώζεηο, ραξαθηεξηζηηθά). Εικονική πεπιήγηζη. Υπεξεζία πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα πεξηεγεζεί ζε ήδε θαηαγεγξακκέλεο δηαδξνκέο. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα «μαλαθάλεη» ηηο δηαδξνκέο απηέο εηθνληθά μαλαπεξλώληαο ηα ίδηα ζεκεία. Δίλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα εθπαίδεπζε λέσλ νδεγώλ.

8 Αζθάλεια θοπηίων Γξνκνιόγεζε κεηαθνξάο παξαιαβήο παξάδνζεο (πξνθαζνξίδεη ηε δηαδξνκή) Απεηθόληζε δηαδξνκήο θαη ην ζηίγκαηνο θάζε νρήκαηνο αλά επηζπκεηό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηε αλάινγα. Απόθιηζε από ηελ δηαδξνκή δηαλνκήο ηνπ δξνκνινγίνπ Απόθιηζε από πξόηππνπο ρξόλνπο ζηάζεσλ Σε δηαδξνκέο κε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο νη ζηάζεηο θαη ν ρξόλνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο είηε γηα ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ νδεγνύ είηε γηα άιινπο ιόγνπο, όηαλ ην όρεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξνκνινγίνπ ζηακαηήζεη ζε κε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ή ζηακαηήζεη ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν αιιά δηαθνξεηηθό ρξόλν από ηνλ πξνθαζνξηζκέλν, ζα ζηέιλεηαη ζήκα εηδνπνίεζεο ζπλαγεξκόο ζην ηεξκαηηθό. Σε ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο, ζε πξνθαζνξηζκέλα γεσγξαθηθά ζεκεία θαη ζε αλάινγα πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα βάζεη ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ άθημεο, κπνξεί λα γίλεηε επηβεβαίσζε όηη ην όρεκα πέξαζε ζηε πξνθαζνξηζκέλε ώξα ή όρη, κε ερεηηθό ζήκα ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο θαη ν επηβιέπσλ ην ζύζηεκα ζα επηβεβαηώλεη ηελ πιεξνθόξεζε. Απνζηνιή ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν παξάδνζεο παξαιαβήο γηα όπνπ θξίλεηε αλαγθαίν. Δλεκέξσζε αλαθνξά γηα κε παξάδνζε νιηθήο ή κεξηθήο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ηελ αηηία ηεο κε θσδηθνπνίεζε ηεο δηεπθόιπλζε ησλ νδεγώλ. Διασείπιζη επισειπηζιακών και ανθπωπίνων πόπων Με επί πιένλ δεδνκέλα, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πειάηε πξνκεζεπηή, επηηπγράλεηαη άξηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ. Ζκεξνιόγην ζπκβάλησλ. Οη απεηθνλίζεηο ησλ ζέζεσλ, δηαδξνκώλ, αλαθνξώλ θιπ εθηόο ηεο κεκνλσκέλεο ή ζπλνιηθήο ηνπ ζηόινπ γηα θαιύηεξν ζπληνληζκό θαη αμηνπνίεζε δίδνληαη αλά: o Γεσγξαθηθή πεξηνρή o Αξηζκό θπθινθνξίαο o Αλά πειάηε o Αλά επηζπκεηέο νκάδεο ή θαηεγνξίεο θιπ Δλεκέξσζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα απξόβιεπηα πεξηζηαηηθά. Μπνπηόλ παληθνύ ζε ηπρόλ πξόβιεκα ή θίλδπλν. Γπλαηόηεηα ζε ηξίην άηνκν ζπλεξγάηε, κέζσ θσδηθνύ, λα βιέπεη κόλν όρεκα ή νρήκαηα πνπ ηνλ αθνξνύλ θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο γηα απηά. Παποσή καινοηόμων ςπηπεζιών ππορ πελάηερ ζςνεπγάηερ Δλεκέξσζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζσ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ πξνκεζεπηή ή πειάηε γηα ην όρεκα θνξηίν παξαιαβήο ή παξάδνζεο πνπ ηνλ αθνξά. Δλεκέξσζε κε απνζηνιή ςεθηαθήο ππνγξαθήο, barcodes, θσηνγξαθίαο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ νινθιήξσζεο ηεο παξαιαβήο ή παξάδνζεο. Με εκηίμηζη για ηην G.F.V. Παηεπάκηρ Μανώληρ

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Ενεργειακό Γραθείο Κσπρίων Πολιηών Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program and the Cyprus Union of Communities ηάδια Βεληιζηοποίηζης

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα