ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ"

Transcript

1 ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ»

2 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ DESSAU Γηαππεηηθή ηδξσηαδελίηηδα ή αλάζηξνθε αθκή Υξόληα, ππνηξνπηάδνπζα δεξκαηνπάζεηα ηνπ ηξηρνζκεγκαηνγόλνπ ζπιάθνπ Δθδειώλεηαη κεηά ηελ ελήβσζε κε επώδπλεο, ελ ησ βάζεη, θιεγκνλώδεηο δεξκαηηθέο βιάβεο, πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζρεκαηηζκό νπιώλ Δληνπίδεηαη ζε πεξηνρέο κε άθζνλνπο απνθξηλείο ηδξσηνπνηνύο αδέλεο (καζράιεο, βνπβσληθέο πεξηνρέο, πξσθηνγελλεηηθή πεξηνρή)

3

4

5

6 ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ Μπζηεξηώδεο λόζνο Μεγάιε ηαηξν-θνηλσληθή ζεκαζία πρλή (1-4%) εκαληηθή λνζεξόηεηα Βαξύηαηεο ςπρν-θνηλσληθέο επηπηώζεηο θαη ζνβαξή έθπησζε ηεο πνηόηεηαο δσήο

7 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Παξαδνζηαθά ζεσξείην λόζνο ησλ απνθξηλώλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ δηαππεηηθή ηδξσηαδελίηηδα (Verneuil, 1854) Όκσο κόλν βάζεη θαηαλνκήο, δελ επηβεβαηώλεηαη ηζηνινγηθά ήκεξα ζεσξείηαη λόζνο ησλ ηειηθώλ ηξηρνζπιαθίσλ Απόθξαμε ηξηρηθνύ ζπιάθνπ επέθηαζε θιεγκνλήο ζηνπο απνθξηλείο αδέλεο (δεπηεξνγελέο θαηλόκελν) Σξηάδα ή ηεηξάδα ζπιαθηθήο απόθξαμεο Αθκνεηδήο πάζεζε ηεηξάδα αθκήο Αλάζηξνθε αθκή (Plewig and Steger, 1989)

8 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ-ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ Γελεηηθνί παξάγνληεο Απόθξαμε - Ρήμε ζπιάθνπ Μηθξνβηαθή ινίκσμε Αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο Οξκόλεο Κάπληζκα Παρπζαξθία Δξεζηζηηθνί παξάγνληεο Φάξκαθα

9 ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Οηθνγελήο ζην 26% (Jemec JBE, 1988), ζπλήζσο επηόηεξε από ζπνξαδηθή Γελ έρνπλ απνδεηρζεί HLA ζπζρεηίζεηο (O'Loughlin S et al, 1988, Lapins J et al, 2001) Κάπνηεο παιηόηεξεο κειέηεο έδεημαλ απηνζσκαηηθή επηθξαηνύζα, κνλνγνληδηαθή θιεξνλνκηθόηεηα (Fitzsimmons JS et al, 1984, 1985) 1st International Symposium: πνιπγνληδαθή λόζνο κε ηηο ζπνξαδηθέο πεξηπηώζεηο λα παξνπζηάδνπλ θξίζηκεο αιιαγέο ζε πνηθίια γνλίδηα, ελώ ζηηο νηθνγελείο πεξηπηώζεηο παξαηεξνύληαη αιιαγέο πςειήο δηεηζδπηηθόηεηαο ζε έλα από απηά ηα γνλίδηα (Kurzen H et al, 2008) ε 4 γελεέο θηλεδηθήο νηθνγέλεηαο αλαγλσξίζηεθε γνληδηαθόο ηόπνο γηα HS ζην ρξσκόζσκα 1p21.1-1q25.3 (Gao M et al, 2006) ε 6 θηλεδηθέο νηθνγέλεηεο Han κε νηθνγελή λόζν, κεηαιιάμεηο ζην ζύκπιεγκα ηεο γ-ζεθξεηάζεο ζην ρξσκόζσκα 19p13 (Wong B et al, 2010) Οη γελεηηθέο επηδξάζεηο πηζαλόηαηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο θπζηθήο αλνζίαο

10 ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Οηθνγελείο πεξηπηώζεηο: πνηθίιεο γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο κε κεγάιε δηεηζδπηηθόηεηα - ρξσκόζσκα 19p13 - δηάθνξεο κεηαιιάμεηο ζην ζύκπιεγκα ηεο γ- ζεθξεηάζεο (PSEN1, PSENEN, NCSTN, APH1) ζε νηθνγέλεηεο από Κίλα, Γαιιία, Ηαπσλία - ζην ρξσκόζσκα 1p21.1-1q25.3 ζηελ 76 Mb πεξηνρή ζε Κηλέδηθε νηθνγέλεηα πνξαδηθέο πεξηπηώζεηο: αζπλήζεηο κεηαιιάμεηο (κόιηο 2 από 56 αζζελείο) ζε δηάθνξα θξίζηκα γνλίδηα Πνιπκνξθηζκνί CARD15/NOD2 πνπ παξαηεξνύληαη ζηε λόζν Crohn, απνπζηάδνπλ ζηελ HS.

11 ΤΜΠΛΔΓΜΑ γ-δκρδσαζ -Secretase is a transmembrane enzymatic complex that is composed of Presenilin (catalytic subunit), encoded by two homologs (PSEN1 and PSEN2) and three cofactors: Presenilin Enhancer 2 (PSENEN), Nicastrin (NCSTN), and Anterior Pharynx Defective-1, which also has two homologs (APH1A and APH1B) It catalyzes the cleavage of a wide range of transmembrane proteins, including - amyloid precursor and Notch, which have generated a great interest because of their involvement in Alzheimer s disease and crucial developmental pathways Wang et al, 2010

12 ΤΜΠΛΔΓΜΑ γ-δκρδσαζ Έρνπλ αλαθεξζεί 21 δπλεηηθέο κεηαιιάμεηο ηεο γ-ζεθξεηάζεο ζηελ νηθνγελή ΖS Οδεγνύλ ζε απώιεηα ιεηηνπξγίαο ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο Τπόθεηηαη ηεο λόζνπ Κεληξηθόο ξόινο ηεο ληθαζηξίλεο (NCSTN) εληόο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ζηε παζνγέλεζε ηεο HS Liu Y et al. J Invest Dermatol131:1570 2, 2011; Li CR et al. Br J Dermatol 165:415 8, 2011; Zhang C et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012; [Epub ahead of print]; Miskinyte S et al. J Invest Dermatol 132: , 2012; Pink AE et al. J Invest Dermatol 12: , 2012; Nomura Y et al. Br J Dermatol 168:206-9, 2013; Pink AE et al. J Invest Dermatol 133:601-7, 2013

13 ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Πνιπκνξθηζκνί (SNP) ηνπ γνληδίνπ ηεο ππνκνλάδαο β1 ηνπ ππνδνρέα IL12R ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν βαξύηεξεο λόζνπ (ζηάδην ΗΗΗ), αιιά όρη κε πξνδηάζεζε γηα ηε λόζν (Giatrakos S et al, 2013) Πνιπκνξθηζκνί (SNP) ηνπ γνληδίνπ ηνπ TNF ζπλδένληαη κε απμεκέλε εππάζεηα πξνο ηε λόζν, ελώ εθείλνη ηνπ γνληδίνπ TLR4 όρη (Savva A et al, 2013)

14 ΑΠΟΦΡΑΞΖ-ΡΖΞΖ ΘΤΛΑΚΟΤ Πξσηνγελή γεγνλόηα: ζπιαθηθή ππεξθεξάησζε απόθξαμε - δηάηαζε θιεγκνλή θαηώηεξνπ ζπιάθνπ απνζηήκαηα ζπξίγγηα Γεπηεξνγελή γεγνλόηα: ζπκκεηνρή απνθξηλνύο αδέλα κηθξνβηαθή εηζβνιή Αθξνθνιπσκαην-ζπιαθίηηδα Πεξηζπιαθίηηδα Ρήμε ζπιάθνπ: πξσηκόηεξν θιεγκνλώδεο γεγνλόο (ηξηβή ζηηο πηπρέο?) δηαξξνή θιεγκνλώδνπο πιηθνύ ζην ρόξην θνθθησκαηώδεο αληίδξαζε ηύπνπ μέλνπ ζώκαηνο Ηζηνινγηθά: ιεκθντζηηνθπηηαξηθή θιεγκνλώδεο δηήζεζε, θνθθησκαηώδεο αληίδξαζε, ζπξίγγηα, νπινπνίεζε Revuz J, 2009

15 ΟΡΜΟΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Αλδξνγόλα δηεγείξνπλ-νηζηξνγόλα θαηαζηέιινπλ ηνπο απνθξηλείο αδέλεο (δηαζέηνπλ 5α-αλαγσγάζε) Έμαξζε ζηελ εκκελνξξπζία ύθεζε ζηελ θύεζε Δπηθξάηεζε γπλαηθώλ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ησλ νηζηξνγόλσλ ζηε θιεγκνλή πάληα πξν ηεο εκκελαξρήο Όρη ζε επλνύρνπο Ναη ζε πξόσξε αδξελαξρή Βειηίσζε κε ηα αληηαλδξνγόλα Δπαηζζεζία ηειηθνύ νξγάλνπ ζε θπζηνινγηθά θπθινθνξνύληα αλδξνγόλα SHBG (επεξεάδεηαη από Β) ειεύζεξεο ηεζηνζηεξόλεο Γαζπηξηρηζκόο, αθκή ζπρλά ζπλππάξρνπλ (όρη ζ.ζ. δηαθνξά κε γεληθό πιεζπζκό)

16 ΠΑΥΤΑΡΚΗΑ Παρπζαξθία ζπρλά ζηελ HS Δπεξεάδεη κεηαβνιηζκό γελλεηηθώλ νξκνλώλ (νηζηξνγόλα αλδξνγόλα) νδεγώληαο ζε ππεξαλδξνγνληθή θαηάζηαζε ζπιαθηθή απόθξαμε Κιεηζηέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην δέξκα (δεκηνπξγία πηπρώλ, επαθή δέξκαηνο κε δέξκα) επλννύλ

17 ΚΑΠΝΗΜΑ εκαληηθόο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο Βειηίσζε κε ηε δηαθνπή ηνπ Δπεξεάδεη ρεκεηνηαμία ΠΜΠ

18 ΔΡΔΘΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Υεκηθνί ή κεραληθνί Απνζκεηηθά Απνηξίρσζε Ξύξηζκα Εέζηε, εθίδξσζε (επηδείλσζε ην θαινθαίξη) ηξεο

19 ΦΑΡΜΑΚΑ Αληηζπιιεπηηθά Λίζην

20 HS ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΑ Γελ είλαη ινίκσμε Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηθξνβίσλ? - Ππξνδόηεζε κηαο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο θιεγκνλή? - Γεπηεξνγελήο επηκόιπλζε πνπ επλνείηαη από ηηο ζπλζήθεο απόθξαμεο?

21 ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΜΗΚΡΟΒΗΩΝ Σν βηνθίικ εκπνδίδεη ηελ δξάζε ησλ αληηβηνηηθώλ θαη ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ μεληζηή (Otto M, 2004) Σα ζπξίγγηα εληζρύνπλ ηε δξάζε ησλ κηθξνβίσλ (Lapins J, Jarstrand C, 1999) Παξαγσγή ελδύκσλ (ιηπάζεο, πξσηεάζεο) πξνάγεη ηηο ηζηηθέο βιάβεο θαη ηε δηαηώληζε ηεο θιεγκνλήο (Otto M, 2004) Παξαγσγή ηνμηλώλ (Leach RD, Eyskyn SJ, 1979) Παξαγσγή PAS (+) εμσθπηηάξηαο πνιπζαθραξηηηθήο νπζίαο απόθξαμε (Mowad CM, Mc Ginley KJ, 1995)

22 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Τπέξ Ζ θιηληθή εηθόλα («απνζηήκαηα») ζπκίδεη κηθξνβηαθή ινίκσμε Ζ ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ νδεγεί ζε ύθεζε Καηά Αζπκβαηόηεηα βαξύηεηαο θιηληθήο εηθόλαο θαη κηθξνβηνινγηθώλ επξεκάησλ Πνηθηιόηεηα απνκνλνύκελσλ κηθξννξγαληζκώλ ζπρλά ζπζηαηηθά ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο

23 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Μηθξόβηα πνπ απνκνλώλνληαη ζπρλόηεξα Αεξόβηα: Staphylococcus aureus, S. albus θαη S. epidermidis, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa Αλαεξόβηα: Prevotella sp., Fusobacterium, Bacteroides, θιπ

24 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ηερληθή ηεο ιήςεο επεξεάδεη πλήζσο αλαξξόθεζε κε βειόλα Αλ ε ιήςε επηθαλεηαθή, επηκόιπλζε από ηελ ηνπηθή ρισξίδα Αλ ε ιήςε βαζύηεξε, επηθξαηνύλ S. aureus, θναγθνπιάζε (-) Staph. θαη αλαεξόβηα Γπζθνιία εληνπηζκνύ ζέζεο ελεξγνύ θιεγκνλήο αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο

25 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Ζ αλάπηπμε κηθξνβίσλ ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηεο θιεγκνλήο, ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ηζηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία νπιώλ Οδεγεί ζε κηθξνβηαηκία, ηδίσο κεηά από επεκβαηηθέο ζεξαπείεο [coagulase (-) ζηαθπιόθνθθνη, ηδίσο S. warneri, θαη αλαεξόβηα, ηδίσο Propionibacterium acnes θαη P. granulosum] Sartorius K et al, 2006

26 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 25 αζζελείο Λήςε επηθαλεηαθή θαη ελ ησ βάζεη αλαεξόβηεο θαη αεξόβηεο θαιιηέξγεηεο Καηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ Απνκνλώζεθαλ 16 δηαθνξεηηθά είδε ε 9 από16, κόλν coagulase (-) Staph. Lapins J et al, 1999

27 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Δπηθαλεηαθή ιήςε (πξν επέκβαζεο) Δλ ησ βάζεη ιήςε (κεηά CO2 laser) Coagulase (-) Staph. ηα κόλα κηθξόβηα Παξαδόμσο, όρη S. aureus ζε θιεγκνλώδε νδίδηα θαηά ηελ έμαξζε Sartorius et al, 2012

28 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Μειέηε ζε 22 αζζελείο 68% ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο ε 14/15 ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο, απνκνλώζεθε έλα κόλν είδνο 86% αεξόβηα, 7% αλαεξόβηα, 7% κηθηή πρλόηεξα Proteus mirabilis (λ=4), Streptococcus hemolyticus (λ=3), S. lugdunensis (λ=2) Πνηθίιινπζα επαηζζεζία ζηα αληηβηνηηθά Πνηθηιόηεηα ησλ νξγαληζκώλ πνπ απνκνλώζεθαλ Katoulis A et al. Under review

29 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Αλαδξνκηθή ηζηνινγηθή κειέηε ζε 27 αζζελείο Απνηθηζκόο εμαξηεκάησλ ειέγρζεθε κε Fluorescence in situ hybridization (FISH) θαη Immunofluorescence (IF) ην 50% αζζελώλ βξέζεθαλ βαθηήξηα - 7% ζηελ θεξαηίλε ζηηβάδα - 30% ζηα ηξηρνζπιάθηα - 26% ζηα ζπξίγγηα Γελ αληρλεύζεθαλ S. aureus θαη S. epidermidis Γνκέο ζαλ βαθηεξηαθό βηνθίικ αληρλεύζεθαλ ζην 1/5 ησλ αζζελώλ Jahns AC et al, 2014

30 πζζώξεπζε κηθξνβίσλ ζηελ κεζνθπηηάξηα νπζία, κε θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά ησλ εηδώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ πξνζηαηεύεη ηα θύηηαξα από πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη δηεπθνιύλεη ηελ δηαθπγή από ηελ αλνζνινγηθή επαγξύπλεζε ηνπ μεληζηή ΒΗΟΦΗΛΜ

31 HS ΚΑΗ ΒΗΟΦΗΛΜ Νόζνο ζρεηηδόκελε κε ην βηνθίικ? Άκεζε εμέηαζε ησλ βιαβώλ δείρλεη ζπζζσξεύζεηο ή κηθξναπνηθίεο κηθξνβίσλ Ζ ινίκσμε παξακέλεη εληνπηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη είλαη δύζθνιν λα εθξηδσζεί κε ηα αληηβηνηηθά, παξόηη ηα κηθξόβηα εκθαλίδνληαη επαίζζεηα ζε απηά Parsek and Singh, 2003

32 HS ΚΑΗ ΒΗΟΦΗΛΜ Δμέηαζε ζπξηγγίσλ δείρλεη βιελλώδεηο ζπζζσξεύζεηο πνπ ζπκίδνπλ βηνθίικ Σα βαθηήξηα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ απινύ θαη δεκηνπξγνύλ ζπλαζξνίζεηο Kathju et al, 2012

33 HS ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ

34 HS ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ (ΑΜΡ) Δηζβνιή κηθξννξγαληζκνύ/ηξαύκα ελεξγνπνίεζε θπζηθήο θαη επίθηεηεο αλνζίαο ΑΜΡ ππάξρνπλ ηδηνζπζηαζηαθά ή παξάγνληαη κεηά από ελεξγνπνίεζε ζπζηεκάησλ αλαγλώξηζεο (Toll-like ππνδνρείο, ειηθάζεο) Απαξαίηεηα γηα θπζηνινγηθή άκπλα θαη αληίζηαζε ζηηο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο (Nizet et al, 2001) Γηαηαξαρέο ησλ ΑΜΡ ζπλδένληαη κε λόζνπο ζηνλ άλζξσπν Nakatsuji T and Gallo R, 2012

35 ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ πληίζεληαη θπξίσο ζηελ θνθθηώδε ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο Έρνπλ πεξηγξαθεί >1200, 2 θύξηεο νηθνγέλεηεο: θαζειηζηδίλεο θαη ληεθελζίλεο Γξάζεηο: - Άκεζε αληηκηθξνβηαθή δξάζε - Έκκεζε (αλνζνηξνπνπνηεηηθή) αληηκηθξνβηαθή δξάζε - Δπνύισζε Nakatsuji T and Gallo R, 2012

36 ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ Σν δέξκα είλαη ε πξώηε γξακκή άκπλαο Καζειηζηδίλεο θαη B ληεθελζίλεο είλαη ηα πιένλ κειεηεκέλα AMP Κύξηεο πεγέο: θεξαηηλνθύηηαξα, καζηνθύηηαξα, νπδεηεξόθηια, θύηηαξα Α, εθθξηλή επηζειηαθά θύηηαξα Nakastsuji and Gallo R, 2012

37 ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ Έρεη αλαγλσξηζηεί έλα κόλν γνλίδην θαζειηζηδηλώλ: LL-37 Απμεκέλε έθθξαζε κεηά κόιπλζε ή ηξαύκα Άκεζε αληηκηθξνβηαθή δξάζε, ελεξγνπνίεζε αλνζνινγηθώλ κεραληζκώλ, επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο επνύισζεο Γπζιεηηνπξγία: πηζαλόο ζεκαληηθόο ξόινο ζε θιεγκνλώδεηο παζήζεηο Reinholz M et al, 2013

38 HS ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ

39

40 HS ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ Όρη πξσηνγελήο ινίκσμε, αιιά δεπηεξνγελήο ιόγσ θιεηζηώλ ζπλζεθώλ ρεηίδεηαη κε ζαπξνθπηηθά κηθξόβηα Παζνγελεηηθό ξόιν έρνπλ ην βηνθίικ θαη ηα αληηκηθξνβηαθά πεπηίδηα

41 ΗΣΟΛΟΓΗΑ Απνθξαμε ηξηρηθνύ ζπιάθνπ Δλ ησ βάζεη ίλσζε Μηθηή δηαππεηηθή θαη θνθθησκαηώδεο θιεγκνλώδεο δηήζεζε

42 ΗΣΟΛΟΓΗΑ Τπεξπιαζία θεξαηηλνθπηηάξσλ (ςσξηαζηόκνξθε) Θπιαθηθά βύζκαηα Γηαηεηακέλνη ζύιαθνη ηξηρώλ

43 ΑΝΟΟΪΣΟΥΖΜΔΗΑ ηελ καδηθή θιεγκνλώδε δηήζεζε ζπκκεηέρνπλ: - CD4+ θαη CD8+ T θύηηαξα - NK θύηηαξα - B θύηηαξα - νπδεηεξόθηια - καζηνθύηηαξα - πιαζκαηνθύηηαξα - CD68+ καθξνθάγα - CD11C+ δελδξηηηθά θύηηαξα

44 ΑΝΟΟΪΣΟΥΖΜΔΗΑ CD4+ θπξίσο ζην ρόξην CD8+ θπξίσο ζηελ επηδεξκίδα

45 ΜΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ (ΣΡΤΠΣΑΖ +) Δ ΥΡΟΝΗΑ HS ΚΑΗ ΤΓΗΔΗ ΜΑΡΣΤΡΔ

46 ΜΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ (ΣΡΤΠΣΑΖ +) Δ HS ΚΑΗ ΤΓΗΔΗ ΜΑΡΣΤΡΔ Αξηζκόο καζηνθπηηάξσλ απμάλεη ζηηο βιάβεο κε ηελ δηάξθεηα ηεο λόζνπ Ίζσο εξκελεύεη ηνλ ζπρλά αλαθεξόκελν θλεζκό

47 ΚΤΣΟΚΗΝΔ ΚΑΗ HS Έρνπλ βξεζεί απμεκέλα επίπεδα TNF-α, IL-1β, IL-17 θαη IL-10 ζηηο βιάβεο Μόιηο αληρλεύνληαη IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5 Σα επίπεδα θπηνθηλώλ (TNF-α, IL-1β) ζηηο βιάβεο ηεο HS θαηά πνιύ ςειόηεξα ζρεηηθά κε ηηο βιάβεο ηεο ςσξίαζεο Σα επίπεδα θπηνθηλώλ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηε βαξύηεηα ηεο λόζνπ (ζηάδην θαηά Hurley) Van der Zee HH et al, 2011

48 ΚΤΣΟΚΗΝΔ ΚΑΗ HS Ζ ζύλζεζε ΑΜΡ είλαη απμεκέλε ζηελ HS θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζην θιεγκαίλνλ δέξκα (Bevins C, 2005)

49 ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ Γηαπηζηώλεηαη ε παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ θπηηάξσλ θαη απμεκέλε παξαγσγή νξηζκέλσλ θπηνθηλώλ Γελ είλαη γλσζηόο ν αθξηβήο ηνπ ξόινο Απνηεινύλ δπλεηηθνύο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο

50 ΑΜΡ ΚΑΗ IL-20 KAI -22 ηελ HS/AI παξαηεξείηαη ζρεηηθή κείσζε ησλ ΑΜΡ ζπγθξηηηθά κε Ps, AD Δπίζεο, ζρεηηθή κείσζε ησλ IL-20 θαη -22 IL-20 θαη -22 ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ηελ ΑΜΡ (παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο) Wolk et al, 2011

51 IΝΣΔΡΛΔΤΚΗΝΔ-10 ΚΑΗ -22 ΚΑΗ HS Respective genetic background and environment factors (including smoking and obesity) Occlusion of gland ducts, Stasis in glands Accumulation of bacteria in apocrine hair follicle unit + Increase of intracellular camp levels (due to nicotine) Production of IL-1β, TNF-α, IL-10,IL-22, and IL-20 Increase of IL-10 production Limitation of IL-22 production Limitation of IL-20 production Limitation of AMP expression Propagation of bacteria in skin Production of ΗL-17, IFN-γ,IL-1β, TNF-α, IL-6, infiltration of immune cells Chronic purulent inflammation, Tissue destruction,development of scars and fistula ducts Wolk et al, 2011

52 HS: ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΡΟ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΖ? Δπηδεξκηδηθέο θύζηεηο παξαηεξνύληαη ζπρλά ζηελ HS

53 HS: ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΡΟ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΖ? Ρήμε ηνπ ζπιάθνπ θαη δηαθπγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζην ρόξην Πηζαλώο ιόγσ αλεπαξθνύο ζηήξημεο Danby FW et al, 2013

54 HS: ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΡΟ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΖ? Μεηά ηε ξήμε ηνπ ζπιάθνπ, ζπληξίκκαηα θεξαηίλεο δηαθεύγνπλ ζην ρόξην

55 HS: ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΡΟ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΖ? Σα ζπληξίκκαηα θεξαηίλεο πξνζειθύνπλ πνιππύξελα γηγαληνθύηηαξα, ηα νπνία ηα θαγνθπηηαξώλνπλ Όκσο πέπηνληαη δύζθνια van der Zee HH et al, 2011

56 HS: ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΠΡΟ ΤΝΣΡΗΜΜΑΣΑ ΚΔΡΑΣΗΝΖ? Μήπσο ε HS είλαη ην απνηέιεζκα κηαο αλεμέιεγθηεο θιεγκνλώδνπο αληίδξαζεο πξνο ηελ θεξαηίλε πνπ εθρέεηαη ζην ρόξην κεηά ηελ ξήμε ηνπ ζπιάθνπ, ζε γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλν άηνκν? Μήπσο ζηελ ΖS ζπκβαίλεη ελεξγνπνίεζε ηνπ θιεγκνλνζσκαηίνπ (inflammosome), όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο νπξηθνύο θξπζηάιινπο ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα? van der Zee HH et al, 2011

57 ΦΛΔΓΜΑΗΝΟΩΜΑΣΗΟ Κπηνζνιηθόο ππνδνρέαο πνηθίισλ «ζεκάησλ θηλδύλνπ» (DAMP θαη PAMP) Πξνάγεη ηελ δηάζπαζε θαη απειεπζέξσζε IL-1 & IL-18 ελεξγνπνηώληαο ηελ θαζπάζε-1 Δπάγεη TNF, inos, PGE2, NO, ηύπνπ 2 θσζθνιηπάζε A, θαη IL-1β πλδέεηαη κε απηνθιεγκνλώδεηο παζήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή IL-1β Mitra AD, et al,2012, Nazary M et al,2011

58 ΦΛΔΓΜΑΗΝΟΩΜΑΣΗΟ Tar from cigarettes Cellular debris Keratin fibres Franchi L et al, 2009

59 ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Τπεξαληηδξαζηηθόηεηα ησλ νπδεηεξνθίισλ + απειεπζέξσζε ROS θαη πξσηεαζώλ (Lapins J et al, 2001) Μείσζε ησλ ΝΚ θπηηάξσλ θαη κεησκέλε απάληεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ πξνο ζπζηαηηθά κηθξνβίσλ (Giamarellos-Bourboulis EJ et al, 2007) Απμεκέλε έθθξαζε ησλ TLR2 από CD68+ καθξνθάγα θαη CD209+ δελδξηηηθά θύηηαξα (Hunger RE et al, 2008)

60 ΠΡΩΗΜΖ HS

61 ΥΡΟΝΗΑ HS

62 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Δλεξγνπνίεζε θπζηθήο θαη επίθηεηεο αλνζίαο Αλνζνινγηθή απάληεζε πξνο κηθξόβηα Γηαηαξαρή ησλ AMP Διεύζεξε θεξαηίλε νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε θιεγκνλνζσκαηίνπ θαη ππξνδνηεί θιεγκνλή Δγθαηάζηαζε θαύινπ θύθινπ Πιάγηα επέθηαζε

63 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παζνγέλεζε παξακέλνπλ πξνο ην παξόλ αλαπάληεηα Καηλνύξγηεο γλώζεηο πξνζηίζεληαη θαζεκεξηλά, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο αλνζνινγίαο θαη ηεο κηθξνβηνινγίαο Καζώο ε αηηηνπαζνγέλεηα θσηίδεηαη πξνθύπηνπλ θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο ζεξαπείεο

64 C. Zouboulis. Genetics. V. der Marmol. Bacteriology of Hidradenitis suppurativa. E Prens. Pathophysiology. EADV Fostering Specialist Course on Hidradenitis Suppurativa/Acne Inversa. Brussels, February 2014

65 ΔΤΥΑΡΗΣΩ!

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species

Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών. Rearing techniques to produce galliform species Σεσνικέρ Δκηποθήρ για Παπαγυγή Οπνιθόμοπθυν Θηπαμαηικών Διδών Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο¹ & Χξήζηνο Κ. Σώθνο² ¹Αλώηαην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Λάξηζαο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα