ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.1/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.1/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Ταχ. Δ/νση: ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ Πάτρα: Aρ.Πρωτ:17857 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.1/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας» 2. Το Ν 2955/ΦΕΚ αρ. 256/ «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας του Πε.Σ.Υ.» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 17/Α95) Προμήθεια του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις 4. Το Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» 5. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 «Περί τρόπου ενεργείας των υπό των Ν.Π.Δ.Δ προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει..εργασιών» 7. Την αριθ.37/ απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Π ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρου που βρίσκεται στο Β` κτιρίου του 1 ου ορόφου (Β1 18 Α ) 10m 2 περίπου του Νοσοκομείου, για Ενοικίαση τηλεοράσεων στους θαλάμους των νοσηλευομένων ασθενών στο Νοσοκομείο για ένα (1) έτος. Μηνιαία τιμή εκκίνησης ενοικίου 2.500,00 πλέον του χαρτοσήμου. Άρθρο1. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2015 και ώρα π.μ στο Γραφείο Προμηθειών Νο 14 του Π.Γ.Ν.Π ενώπιον της οριζόμενης από το Δ.Σ Επιτροπής αξιολόγησης. Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά συμμετοχής. Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ για «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Στον ένα φάκελο θα αναγράφεται ευανάγνωστα η λέξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και ονοματεπώνυμο του μισθωτή, και θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν 1599/1986 (Α 75) όπως εκάστοτε ισχύει. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν τελούν σε πτώχευση. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό ποινή εκκαθάρισης του Ν 2190/1920 όπως ισχύει η ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/90 της περίπτωσης (3) του εδ α. της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιδίου διατάγματος. Στην έγγραφη πλειοδοτική προσφορά απαραιτήτως θα αναφέρονται: 1

2 1. Η υποχρέωση στην έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών (Νόμιμη απόδειξη ταμειακής μηχανής ή χειρόγραφη απόδειξη) θεωρημένου από τη Δ.Ο.Υ σε κάθε ασθενή που ενοικιάζει συσκευή τηλεοράσεως. 2. Την τιμή με ΦΠΑ ενοικίασης της συσκευής της τηλεόρασης ανά ημέρα η οποία και θα δηλωθεί στην προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία θα είναι σταθερή για ένα (1) έτος. ΜΕΡΟΣ Β` ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η παρούσα περιγραφή, αφορά στην ενοικίαση τηλεοράσεων σε θαλάμους νοσηλευομένων ασθενών. Η ενοικίαση θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρους γενικούς και ειδικούς όρους και απαιτήσεις. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις να είναι σε καλή και ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Δεν θα έχουν σπασίματα και λοιπές φθορές που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στους χρήστες. 2. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι έγχρωμες, σύγχρονης τεχνολογίας (χωρίς καθοδικό σωλήνα), επίπεδες, LCD, TFT, LED κλπ, υψηλής ευκρίνειας, με τηλεχειριστήριο και ακουστικά για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι ασθενείς. 3. Να διαθέτουν ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή MPEG-4, για λήψη επίγειου τηλεοπτικού σήματος DIGEA. 4. Να υποστηρίζουν την πιο προς (κατά την διάρκεια της σύμβασης) τεχνολογία λήψης τηλεοπτικού σήματος (HDTV, Full HTDV κλπ). 5. Να διαθέτουν υποδοχές RF, RCA, Scart, Headphones 3,5mm κλπ, οι οποίες θα επιτρέπουν την χρήση ατομικών ακουστικών και λοιπών οπτικοακουστικών σημάτων και ψηφιακών δυνατοτήτων. 6. Να είναι διαγωνίου από 14 έως 20 ιντσών. 7. Να έχουν την δυνατότητα να συνδέονται με εξωτερική και εσωτερική κεραία λήψης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη τηλεοπτικού σήματος ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει βλάβη στο δίκτυο TV του Νοσοκομείου. 8. Το Νοσοκομείο οφείλει να εξασφαλίσει την ηλεκτρική τροφοδοσία και την λήψη τηλεοπτικού σήματος για τις ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις, μέσω των αντίστοιχων πριζών ρεύματος και TV. 9. Τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης τηλεοπτικού σήματος των ενοικιαζομένων τηλεοράσεων του αναδόχου να τα παρέχει. 10. Η προμήθεια και αντικατάσταση των συσσωρευτών των τηλεχειριστηρίων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 11. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας (προεκτάσεις, πολύμπριζα) που πιθανόν απαιτηθούν, για την ηλεκτρική τροφοδότηση των ενοικιαζόμενων τηλεοράσεων (λόγο απόστασης του σημείου τοποθέτησης της τηλεόρασης από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος), θα παρέχει ο ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή, τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας (προεκτάσεις, πολύμπριζα) θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και ασφαλή στην χρήση τους. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, έχει το δικαίωμα ελέγχου των καλωδίων αυτών και της υπόδειξης αντικατάστασής τους σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτά δεν είναι ασφαλή και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα στις υποδείξεις αυτές. 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη, πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος και πρίζες TV, οι οποίες θα έχουν υποστεί φθορά ή θα έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητά του. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα προμηθεύει στο Νοσοκομείο τις νέες πρίζες (οι οποίες θα είναι ποιοτικές και ασφαλείς και εγκεκριμένες από το Νοσοκομείο) και αυτές θα αντικαθίστανται από το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου. 13. Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που τυχόν προκληθούν από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα διαθέτει (τηλεοράσεις- καλώδια) κατά την ενοικίαση. 14. Απαγορεύεται αυστηρά ή οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου, στις Η-Μ εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος-πρίζες τηλεόρασης κλπ.) Παραβίαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία και διακοπή της σύμβασης. 15. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, ελέγχει την τήρηση των όρων που αφορούν στην ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του ενοικιαζόμενου εξοπλισμού (τηλεοράσεις τηλεχειριστήρια-καλώδια κλπ) και στην περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών, ενημερώνει την Διοίκηση του Νοσοκομείου και εισηγείται σε αυτήν, 2

3 την επιβολή ποινικής ρήτρας ή και την διακοπή της σύμβασης. 16. Τα τηλεκοντρόλ θα παραδίδονται στους ασθενείς εφόσον έχουν απολυμανθεί από την προηγούμενη ημέρα. 17. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών των τηλεοράσεων. Η επιφάνεια θα πρέπει να γίνετε σε καθημερινή βάση. 18. Η τοποθέτηση των τηλεοράσεων θα γίνεται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα προσδιοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται επιδαπέδιες βάσεις. Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η χρέωση των τηλεοράσεων θα γίνεται από τον ανάδοχο, στον εκάστοτε ενοικιαστή ασθενή. 2. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή τηλεόρασης και δεν υποχρεούται σε επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής. 3. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται στην καταβολή ενοικίου στον ανάδοχο, σε περίπτωση μη καταβολής του ενοικίου από την ενοικιαστή ασθενή. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει (ενοικιάζει) τηλεοράσεις στους ασθενείς (ενοικιαστές), εφόσον αυτές ζητηθούν από αυτούς. 5. Η μίσθωση τηλεόρασης από τους ασθενείς του Νοσοκομείου, είναι ελεύθερη και εναπόκειται στους ασθενείς η ευχέρεια να ενοικιάζουν τηλεόραση. 6. Οποιαδήποτε ενέργεια από τον ανάδοχο, η οποία τείνει στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό ή άσκηση πίεσης προς τους ασθενείς, για ενοικίαση τηλεόρασης, απαγορεύεται αυστηρά, με ποινή την καταγγελία και την διακοπή της σύμβασης. 7. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ενοικίασης ανά ασθενή, είναι η αναγραφόμενη στη σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποδοχή του εν λόγω ελέγχου, η δε πιστοποίηση του τιμήματος ενοικίασης ανά ασθενή, θα προκύπτει από τα νομίμως απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο). 8. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, έναντι του αναδόχου, εάν οι ασθενείς φέρουν και χρησιμοποιούν τηλεοράσεις της ιδιοκτησίας τους ή εάν προκύψουν σχετικές οικονομικές ή άλλες διαφορές και διενέξεις, μεταξύ των ενοικιαστών ασθενών και του αναδόχου. 9. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη, έναντι του αναδόχου για τυχόν απώλειες ειδών ή εξαρτημάτων (πχ. Τηλεχειριστήρια) κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τυχόν οικονομικές ζημίες λόγω μη ενοικίασης του προβλεπόμενου ή εκτιμώμενου, από τον ανάδοχο αριθμού τηλεοράσεων. 10. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη, έναντι του αναδόχου και έναντι οποιασδήποτε αρχής (εφορία κλπ), για τις κατά νόμου υποχρεώσεις του αναδόχου προς αυτές, που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύμβασης. 11. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος, για τυχόν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι τρίτων (πχ. ΑΕΠΙ κλπ). 12. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αναδόχου, που προκύπτουν από τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία και διακοπή της σύμβασης. 13. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπεία και στη Μονάδα Εμφραγμάτων. 14. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους πλην των θαλάμων νοσηλείας. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ζητηθεί η ενοικίαση τηλεοράσεων από άλλους χώρους ή Τμήματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται σχετικό αίτημα προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον ανάδοχο και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης θα είναι δυνατή η ενοικίαση. Στην περίπτωση αυτή, η εκάστοτε έγκριση της Διοίκησης, θα προσαρτάται στην σύμβαση και θα αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα της σύμβασης. 15. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης των τηλεοράσεων (από και προς το Νοσοκομείο). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου των εγγράφων αυτών, κατά την είσοδο και έξοδο των τηλεοράσεων στο Νοσοκομείο. 16. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί δικό του προσωπικό για την διακίνηση των τηλεοράσεων, υποχρεούται στην τήρηση τις ισχύουσας σχετικής εργατικής νομοθεσίας (ασφάλιση προσωπικού κλπ). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ανά πάση στιγμή, στον έλεγχο της τήρησης του όρου αυτού. Παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία και διακοπή της σύμβασης. 3

4 17. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης, είναι για ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 18. Τροποποίηση της σύμβασης, μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της, με κοινή συναίνεση του Νοσοκομείου και του αναδόχου και της σχετικής Απόφασης της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 19. Επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Πάτρας. ΠΑΡΑΔΟΣΗ Οι τηλεοράσεις θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά της εταιρείας στα δωμάτια των ασθενών. Η χρέωση θα γίνεται από την εταιρεία στον εκάστοτε ενοικιάζοντα ασθενή σύμφωνα με την ανωτέρω τιμή / ανά ημέρα χωρίς δικαίωμα αύξηση καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί η οποία θα είναι για ένα έτος. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω «πλειοδότης» θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. Ο μισθωτής μέσα σε δυο (2) ημέρες από την ημέρα της ειδοποίησης του, πρέπει να υπογράψει την σύμβαση και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να αρχίσει η λειτουργία του καταστήματος. Tυχόν καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας δεν επιμηκύνει το χρόνο της σύμβασης. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβαση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το ποσό που θα επιτευχθεί σε ενοίκια μισθώματος δυο μηνών η οποία και θα παραμείνει μέχρι της λήξεως της μισθώσεως σαν εγγύηση για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν αποδέχεται την κατακύρωση του διαγωνισμού και αρνείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη κάθε μισθωτικού μήνα τοις μετρητοίς στο λογαριασμό του Νοσοκομείου μας στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθ. GR , επί του οποίου θα καταβάλλεται και το ανάλογο τέλος χαρτοσήμου επ` αυτού. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος πέραν των δέκα (10) ημερών, δύναται να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σε βάρος του μισθωτή, το ύψος του οποίου θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος πέραν των δυο μηνών, το Νοσοκομείο δύναται να προβεί στην καταγγελία της μίσθωσης και την αποδοχή της χρήσης του κυλικείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση όλων των μισθωμάτων του και τη σχετική βεβαίωση του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, επιστρέφεται στον μισθωτή η εγγύηση καλής εκτέλεσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του κυλικείου και εφόσον σ` αυτό δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε βάρος του μισθωτή. ΛΟΙΠΗ ΟΡΟΙ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι διαταράσσεται η σωστή λειτουργία του ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης ή άλλος φορέας χορηγήσει δωρεάν τις υπηρεσίες στο Νοσοκομείο που καλύπτουν τα ζητούμενα στο Μέρος Β` της παρούσας. Απαγορεύεται στον μισθωτή να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία την λειτουργία του καταστήματος διαφορετικά μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ανά ημέρα το οποίο θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. Το πρόστιμο εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πρέπει μέσα σε (2) ημέρες να συμπληρώσει αυτή με ποσό ίσο προς το πρόστιμο. Σε περίπτωση δεύτερης διακοπής της από τον μισθωτή ή για διακοπή πέραν των τριών συνεχόμενων ημερών αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από το Δ.Σ του Νοσοκομείου και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκομείου. Επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου -όταν αυτό καταστεί αναγκαίο-, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται αποζημίωση από το Νοσοκομείο. Μετά την έκπτωσή του ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει αμέσως από τον χώρο και να παραδώσει αυτό στο Νοσοκομείο. Η παράδοσή του θα γίνει δυο (2) ημέρες από την έκπτωσή του. Ο μισθωτής δεν μπορεί να προσλάβει συνέταιρο, ούτε να εκχωρήσει σε τρίτο, μέρος ή το όλον από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 4

5 Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της διακήρυξης ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή προστίμου το οποίο θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. Αν η παράβαση γίνει τρεις (3) φορές σε διάστημα μηνός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου μετά την πρόταση της Επιτροπής καταστημάτων του Νοσοκομείου, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία. Ο μισθωτής μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο του καταστήματος. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και εν γένει τούτο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν με σύμβαση και να γνωστοποιεί στον εκμισθωτή κάθε τυχόν πρόβλημα, άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση. Κάθε διαφορά ή διαφωνία που προκύπτει κατά την διάρκεια της μίσθωσης, μεταξύ των εντεταλμένων οργάνων του Νοσοκομείου και του μισθωτή θα επιλύεται από το Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Π άλλως από τα δικαστήρια των Πατρών. Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι του ΠΔ 715/79. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 5

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- 1 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29 / 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-10-2013 Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αρωνιάδικα Κυθήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117E/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 117(β) /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: Τις ακόλουθες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002961202 2015-08-07

15PROC002961202 2015-08-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2104893000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα