I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α 101110!"

Transcript

1 ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α Τ Α Τ Η Σ ΓΕΩΑ. Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α ! (ΜΕΘ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ) Δ Ρ Σ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Δ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ A I ΘΕΟΔ. Γ. ΜΟΥΡΑΜΠΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ε Κ Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α Τ Α Τ Η Σ ΓΕΩΛ. Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ Ε ΛΛΑΔΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ 22 μ m n ι α κ η ι ι ι ( Μ Ε Θ Ε Ν Ο Σ Χ Α Ρ Τ Ο Υ Ε Κ Τ Ο Σ Τ Ο Υ Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Υ ) ν η ο ΔΡ0Σ ΓΕΩΡΓ. Δ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ Τ Η Σ ΓΕ Ω ΛΟ ΓΙΚΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Κ A I ΘΕΟΔ. Γ. ΜΟΥΡΑΜΠΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΗ Σ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠ ΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 MINISTERE DE L ECONOMIE NATIONALE S E R V I C E G E O L O G I Q U E D E G R ^ C E P U B L IC A T IO N S DU S E R V IC E G E O L O G IQ U E D E G R E C E N UMERO 2 2 IfS D I E r a i l DE L i l f DE H i l l ( AVEC UNE CARTE HORS TEXTE) P A R DR GEORG. D. VOREADIS CEOLOGUE DU SERVICE GEOLOGIQUE E T TH. G. MOURABAS CHIM ISTE DU MEME SERVICE A T H E N E S IMPRIMERIE NATIONALE Ί 935

4 Π ΡΟΛΟΓΟΣ Ή άνά χεΐρας μελέτη κατηρτίσθη κατ εντολήν τοϋ 'Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας είσηγήσει τής Γεωλογικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος. Ή επιτόπιος γεωλογική καί όρυκτολογική έρευνα των άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, καθώς καί ή σύνθεσις τοϋ έργου, έγένετο υπό τοϋ πρώτου εξ ημών. Ό δεύτερος έξετέλεσε τας χημικάς αναλύσεις επί των προσκομισθέντων δειγμάτων και τον χημικόν προσδιορισμόν τής όρυκτολογικής μορφής τοϋ εμφανιζόμενου εις τα μεταλλεύματα ταϋτα αργύρου. Ά θήναι, Ίουνιοζ ΓΕΩ Ρ Γ. Δ. Β Ο Ρ Ε Α Δ Η Σ Θ ΕΟ Δ. Γ. Μ Ο Υ Ρ Α Μ Π Α Σ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Εισαγωγή II. Γεωλογική άνάλυοις τής Μ ήλον... III. Τοποϋεσίαι εμφανίσεω ς των άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν εν Μ ήλω και γεωλογική &έσις α υ τ ώ ν Τά άργνροΰχα μεταλλεύματα τής Μ ήλου... α) Γ αληνίτη ς... β) Άργυρονχος β α ρ ύ τη ς... γ) Β αρυτομιγεΐς αργιλλοι άργνροΰχοι... δ) Βαρυτομιγης δακίτης καί άνδεσίτης άργυροϋχος... ε) Ά ργνροΰχοι βαρυτομιγεΐς τό φ φ ο ι... V. Γένεσις των άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν τής Μ ήλου... VI. Οικονομική σημααία τω ν άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν τής Μ ήλου..

6 ΤΙΪ ΑΡΓΥΡΟΥΧΑ JVIETfiAAEYJWflTB ΤΗΣ WflflOY ΥΠΟ ΡΟτ: Γ Ε Ω Ρ Γ A - B O P E A A O V Γ εω λόγον τής Γ εω λογικής ' Υ πηρεσίας ΚΑΙ ΘΕΟ. Γ ΜΟΥΡΛΓΛ(ΤΑ Χ η μ ικού τής Γ εω λογικής *Υ πηρεσίας I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή έμφάνισις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις την Μήλον δεν ποοσέπεσεν εις την άντίληψιν των πρώτων αυτής ερευνητών. 01 B o b lav e και Y ir le t τής Γαλλικής Επιστημονικής 'Αποστολής:1; καί κατόπιν ό μεταλλειολόγος F ie d ler 2 καί ο μηχανικός μεταλλείων S a u v a g e 8, οι όποιοι, μελετησαντες γεο> λογικώς την νήσον, ήσχολήθησαν συγχρόνως καί περί του μεταλ?,εν»τικοϋ πλούτου αυτής, ούδαμοϋ αναφέρουν την ΰπαρξιν τοιοΰτων μεταλλευμάτων. Είναι μάλιστα περίεργον, δτι ό F ie d le r, ό όποιος ευρίσκει δείγμα γαληνίτου εις την Μήλον, δέχεται τάς δοθείσας εις αυτόν πληροφορίας περί προελεύσεως εκ Σάμου τοϋ μεταλλεύματος τούτου4. Τό πρώτον εκ τών άργυρούχων μεταλλευμάτων, τοϋ όποιου άπεκαλύφθη ή παρουσία εις την Μήλον, είλ'αι ό γαληνίτης. Ά λλα τό μετάλλευμα τοϋτο είναι, ώς γνωστόν, περιζήτητον καί ανεξαρτήτους τής περιεκτικότητός του εις άργυρον. Διά τοΰτο ή άνεύρεσις κοιτασμάτων γαληνίτου εις τήν Μήλον έκίνησεν αμέσως τό προσήκον ενδιαφέρον, ή δέ ανώνυμος εταιρεία «Σίφνος Εϊίβοια» δυνάμει τοϋ 1. Expedition] Scientifique de Moree. t. II. 2>eme p a rtie : G eologie et M ineralogie, par P. Boblave et Th. Virlet. P aris, 1833, σ D r. K a r l G m tave Fied ler. Reise durch alle Theile des Kdnigsreichei Griechenlands. II. Theil. Leipzig, 18+1, a M. Sauvage. Description geologique de Vile de Milo. Annales des Mines, t. X. Paris, 1846, σ Μ νημανεσθέν εργον. a

7 από 25 Φεβρουάριου 18,80 Β. Διατάγματος άνελαβε την έκμετάλλευσιν αύτών1. Α ί μεταλλευτικοί έργασίαι τής εταιρείας «.Σίφνος Εύβοια» εις την Μήλον δεν διήρκεσαν επί μακοον. Κατά τό 1884 παρετηρήθη, δτι εις τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες εμφανίζεται μετά τοϋ γαληνίτου και άργυροΰχος βαρύτης. Ή Ελληνική Κυβέρνησις, ώς έγένετο γνωστόν τοϋτο, άπηγόρευσε πάσαν περαιτέρο^ έκμετάλλευσιν. Εκ τής από 25 Φεβρουάριου 1880 παραχωρήσεως ούδέν δικαίωμα είχεν ή εταιρεία επί δεδηλωμένων άργυρούχων μεταλλευμάτων. Ά λλ ή έμφάνισις βαρύτου εν γένει εις τήν Μήλον δέν ήτο άγνωστος και προ τοΰ 'Ο Κορδέλλας αναφέρει ήδη τήν παρουσίαν αύτοϋ εις τά κοιτάσματα γαληνίτου παρά τό άκρωτήρισν Βάνη2. Εις τήν εταιρείαν «Σίφνος - Εύβοια», καί Ιδίως εις τον διευθυντήν τών ιν Μήλω εργασιών αυτής L u ig i de P iaii", όφείλεται ή άποκάλυφις τής περιεκτικότητας εις άργυρον τοΰ βαρύτου, καί συνεπώς ό χαρακτηρισμός αύτοϋ ώς άργυρούχου μεταλλεύματος. Α ί ερευνητικοί εργασίαι, αί όποϊαι εκτοτε έπηκολούοησαν, απέδειξαν ήδη από τοϋ 1887, δτι τοιαϋτα άργυροϋχα μεταλλεύματα εμφανίζονται καί εις άλλας περιοχάς τής νήσου *. Ή άνεύρεσις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις τήν Μήλον προεκάλεσεν, ώς ήτο επόμενον, ζωηρόν ενδιαφέρον εις τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος. Διά τήν μελέτην αύτών ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν παρέλειψε νά μετακαλέση αμέσως και ξένους μεταλλειολόγους καί μεταλλουργούς, η καί απλώς νά θέση ύπ δψιν των τά εν λόγφ μεταλλεύματα, ένώ ά φ ετέρου έγένοντο καί εις τό έσωτερικόν πλεΐσται χημικαί αναλύσεις, ύπεβλήθησαν δέ ταϋτα έν Λ αυρίφ καί εις μεταλλουργικών δοκιμασίαν πρός έξακρίβωσιν τής περιεκτικότατος αύτών εις άργυρον καί έκτίμησιν τής οικονομικής «ο ν σημασίας. Εκ παραλλήλου πρός τήν ώς άνω τεχνικήν καί οίκονομικήν ερευνάν τών έν λόγο) μεταλλευμάτων εμφανίζονται καί αί πρώται άπόπειραι γενικωτέρας αύτών σπουδής. 'Ο de P ia n 5 επί τοϋ προ-κειμένου περιορίζεται εις τάς εμφανίσεις της περιοχής Τριάδες, ό δέ Δαμδέργης 6 εξετάζει τά μεταλλεύματα ταϋτα ιδίως δσον άφορα τάς χημικας αντιδράσεις, αί όποϊαι προεκάλεσαν τον εμπλουτισμόν αύτώ ν εις άργυρον. 1. 'Ο Κ ο ρ δ έ λ λ α ς φρονεί, on ώ ρισμένα κοιτάσματα άργυρούχου γαληνίτου έν Μ ήλψ ήσαν γνω στά καί είς τούς αρχαίους, οί όποιοι προέβησαν μάλιστα καί εις τήν έκμετά'.λευσιν αΰιώ ν. (A. Cordelias. ΐ. La Grece sons le ra)jp<»-t gtotogu/ue et mineralogique. Paris, 1878, σ. 76 καί ΓΥπόμνημα,-rfpi τών ονχτιιιν τού άμγνρον τής Μηλον. ΆΦ ήναι, 1892, σ. 19). Δέν αποκλείεται νά είναι τοϋτο άληΰές. Φαίνεται δμως, δτι δέν άν«φέρουν περί αύτοϋ οί αρχαίοι συγγραφείς, διότι άλλως τό γεγονός αϋτό δέν Λά διεφευγε τούς Boblave καί Virlet τής Γαλλικής Ε π ιστημονικής Αποστολής, οι όποιοι μετά περισσής έπιμελείας έχουν έγ κ ύψ ει είς τά σχετικά αρχαία κείμενα. 2. Μ νημονευθέν έργον : 1, σ G. vom Rath. Einige geologiseh* W ahrnehm ungen in Griechenland. Sitzungsberichte der N iederrheinischen G esellscliaft fu r N a tu r-u n d H eilkunde zu Bonn. Bonn, 1887, σ G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ Α υτόθι, σ O esterreicliischer Z eitschrift fiir Berg-und Hiittenwesen. N 3, 1891.

8 11 f A,,, Λεπτομερέστερα ασχολούνται περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μη, λου ό Κορδέλλας1 καί ό G obantz -. Όφείλομεν όμως νά παρατηρήσωμεν, οτι τό άντικείμενον τής μελέτης τοΰ Κορδέλλα δέν είναι προϊόν ιδίας έπιτοπίου έρεύνης, άλλα προέρχεται ι Α τοΰ άποσταλέντος πρός αυτόν έν Λαυρίω υπό τοΰ Gobantz ύλικοΰ. Αί τοπικαί ερευναι τών άλλων, οί όποιοι είργάσβησαν εις τήν Μήλον, είτε κατ εντολήν τής ελληνικής Κυβερνήσεως, είτε καί έξ ιδίας πρωτοβουλίας, άπέβλεψαν κυρίως εις τήν άναζήτησιν άργυρούχων μεταλλευμάτων και εις όίλλας περιοχάς τής νήσου, καί είς τήν έκτίμηοιν τής ύπαρχούσης ποσότητας αύτών. Εις ιιίαν νεωτέραν περίοδοί άνακινήσεως τοΰ κοινοΰ ενδιαφέροντος περί τά άογυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου παρεμβαίνει εις τήν σχετικήν συζήτησιν καί ό Κ τένα ς4. Αί αντιλήψεις αύτοΰ, όσον αφορά τήν όρυκτολογικήν φύσιν καί τον σχηματισμόν τών εν λόγω μεταλλευμάτων, εκπροσωπούν, ώς ήτο επόμενον, τήν όρ- Αοτέραν γνώμην, άν λάβϊ) κανείς ύπ όι ην τά γνωστά μέχρι τής εποχής εκείνης π-ρί αύτών στοιχεία. Ό Κτετδς συμπληρώνει βραόύτερονγι τάς έκτεθείσας επί τοΰ κεφαλαίου τούτον απόψεις του, άλλ είναι πρόδηλον, ότι δέν έ'χει ύπ όψιν του παρά μόνον τάς Αφανίσεις ίκείνας τών άργυρούχων μεταλλ?υμάτα>ν, αί όποϊαι αναπτύσσονται μέσα είς τά- λάβας τής νήσου. Εσχάτως ήσχολήθη περί τά μεταλλεύματα ταΰτα καί ό Μανούσης* εις ιιίαν πρόδρομον μελέτην του, προϊόν επιτόπιων καί εργαστηριακών ερευνών, τάς όποίας έξετέλεσε κατ εντολήν τής. «Προνομιούχου Εταιρείας Αογυρομεταλλευμάτων τής Μήλου». Είναι ήδη γνωστόν, δτι τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου δέν περιορίζονται μόνον εις τον γαληνίτην καί τον άργυροΰχον βαρύτην. Π ρώτος ό de P ia n 7 παρετήρησεν, ότι ό βαρύτης τώ ν κοιτασμάτων τοΰ Χάλακα άπαντά προσμεμιγμένος μετ άργίλλου προερχομένου έκ τής άποσαθρώσεως τών τραχειτικών πετρωμάτων τής περιοχής, εμφανίζεται δέ συγχρόνως καί εντός τών έν μερική άποσαθρώσει πετρωμάτων τούτοη\ Ό Κορδέλλας8 διακρίνει τά έν λόγω μεταλλεύματα εις τραχείτας καί βαρυτομιγεϊς άργίλλους, ό G o b an tz 8 όμως, πρός τον όποιον συμφωνεί καί ό H u ffn e r 10, περιλαμβάνει μεταξύ τών άργυ Alex. Gobantz. Die silberhdltigen Miner-alien a u f de) Insel Mi/os. O esterr. Z eitscbr. fiir Berir-und Huttemvesen. N 18, Ja h rg a n g X L, 1892, a ^έν έχομεν ύπ όψιν ιιας τό εργον: * 'Υ π όμ νημα περί τής μ εταλλευτικής οη μ α π ία ς τώ ν μ ταλλενμάτωι άργυρον τ ή ; Μ ήλον». Ε κ θέσ εις πρός τό Ύ πουργεϊον τών Ο ικονομικών. Α θ ή να ι 1893, ύ.τό Σ. Π α ιτα βασιλείο υ. 4. Κωνοτ. Α. Κ τ ε ν ά. 1. Ή β α ρυτΐνη τής Μ ήλον. «Αρχιμήδης», ετος ΙΑ', Ά θ ή ν α ι, 1911, σ ,,,, 5. 2 Σ τοιχεία αναλυτικής 'Ο ρυκτολογίας. Ό ρυκτογνω αϊα τής Ε λλάδος. Α θήναι, 1923, Ο I. Μ ανβύοη. Τα άογνρομπαλλεύματα τής Μήλον. «Εργα» ετος III, τεΰχος 70. Α θήνα ι, 1928, σ G. vom Rath Μ νημονευθέν εργον, σ , σ ^ 9. Μνημονευθέν εργον Λ. Huffner. Uber den Bevy und Hiittenmdnnischen W ert der a u f der griechisehen Insel Milos vorkommenden SiLbererze,!W :i.

9 ρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου καί τον βαρύτην, ενώ συγχρόνως τούς βαρυτομιγεϊς τραχείτας μετονομάζει είς λιπαρίτας. ΑΙ νεώτεραι ερευναι εις τήν Μήλον παρέσχον,, όσον άφορα τάς γνώσεις ημών περί τών αργυρούχο^ν μεταλλευμάτων τής νήσου, πληρέστερα στοιχεία. Έ ν πρώϊοις άπεδείχοη, ότι at βαρυτομιγείς λάβαι τοΰ Χάλα/.α δέν είναι τραχειτικαί ή Λίπαριτικαί, άλλ ανήκουν είς τους δακίτας καί τούς οξείνους άνδεσίτας1. Είναι γνω στό ν2 ά φ ετέρου, δτι τά αργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσονται επίσης, πλήν τών λαβών, καί εντός τών ηφαιστείων τόφφων τής νήσου. Δέν αποκλείεται λοιπόν, κατ: αναλογίαν πρός τούς βαρυτομιγείς δακίτας καί άνδεσίτας, νά ιμφανίζωνται καί οι ήφαίστειοι τόφφοι ενιαχού βαρυτομιγείς καί συνεπώς αργυροΰχοι. Τοΰτο πράγματι έπιστοποιήθη εσχάτως. Τήν μελέτην τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου ύ φ δλας τάς έμφανιζομένας όρυκτολογικάς των μορφάς σκοπεί ή παροΰσα πραγματεία. Όμολογοΰαεν, δτι δέν εξαντλείται ενταύθα τό προκείμενον θέμα. Τό εργον αυτό θά έχρειάζετο πρωτίστως συστηματικήν έρευναν, δσον αφορά τήν άνάπτυξιν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τά κοιτάσματα αύτών, μέ αντίστοιχον εκ παραλλήλου χημικήν των άνάλυσιν. Αλλά τοΰτο είναι άπολύτως αδύνατον σήμερον, οπότε ού&εμία μεταλλευτική εργασία γίνεται είς τήν νήσον, αί δέ παλαιότεραι έχουν καταστροφή κατά τό πλεΐστον. Ιίεριοριζόμεθα ώς εκ τούτου μόνον είς τά στοιχεία, τά όποια μάς έδωκεν ή επιτόπιος έρευνα ύπο τάς παρούσας συνθήκας, καθώς καί αί γενόμεναι παρ άλλων, έφ δσον αύται ήσαν χρησιμοποιήσιμοι, ώς καί παρ: ημών, επί τών συλλεγέντων κυριωτέρων δειγμάτων, χημικοί αναλύσεις. Εάν άναληφθοΰν ποτέ νέαι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν νήοον, έπιφυλασσόμεθα νά «υμπληρώσωμεν τά πορίσμ.ατα τής παρούσης μελέτης, έφ δσον καί ή σχετική έ'ρευνα ήί)-λε παράσχει νεώτερα στοιχεία. II. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝ ΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ Ή Μήλος, ευρισκόμενη εντός τής ζώνης τών ηφαιστείων τοΰ νοτίου Αιγαίου, άποτελεΐται κατά τό πλεΐστον από ηφαιστειογενείς σχηματισμούς. Τό μεγαλύτερον μέρος αύτής απαρτίζουν οί ήφαίστειοι τόφφοι. At λάβαι διασχίζουν τούς τόφφους καί σχηματίζουν συνήθως καλύμματα επ αύτών. Τό ύπόβαθρον δμως τής νήσου, επί τοΰ όποιου αναπτύσσονται οί έν λόγιο ήφαιστΐται, συνίσταται κυρίως από πειρώματα κρυσταλλοσχιστο>δη. 'Ιζηματογενείς σχηματισμοί φαίνεται δτι κατέχουν μιχράν εκτασιν εις τήν Μήλον. Τόσον τό 1. Κ ω να τ. Α. Κ τ ε ν *. 2. σ. F8. R. A. Sender. Zur. Geologie und Petrographie der Inselgruppe von Milos. Z eitsclirift fiir V ulkanologie. Bd. V III, Heft 4, B erlin, 1925, «J G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σελ

10 13 κουσταλλοσχιοχώδες ύπόβαθρον, όσον καί td ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια υπερκεινται αυτοΰ, εμφανίζονται μόνον είς τό νότιον καί τό νοτιοανατολικόν τμήμα τής νήσου. Ιό κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβαθρον τής Μήλου συνίσταται, από μοσχοβιτικόν γνεύσιον, μάρμαρον καί σερινατικόν σχιστόλιθον, ό όποιος μεταπίπτει ενίοτε πρός ψυλλίτην. Η επιφανειακή άνάπτυξις αύτοϋ περιορίζεται κυρίως είς τήν νοτιοανα,- τολικήν πλευράν της νήσου, καί μάλιστα κατά μήκος τής βραχώδους παραλίας, αύτής. Οί ιζηματογενείς σχηματισμοί ίμφανίζονται είς τόι νοτιοανατολικών τμήμα τής περιοχής τοϋ Χάλακα. Επικρατούν οί ασβεστόλιθοι, κατά θέσεις μαργαϊκοί, οί όποιοι περαιτέρω μεταπίπτουν είς μάργας καί άργίλλους. Είς τούς νοτιοανατολικούς πρόποδας τοϋ ΙΊροφ. Ηλία τά μαργαϊκά στρώματα περιέχουν καί φακούς γύψου, είς δέ τον πρόβουνον Π ροβατάν κάτωθεν τοΰ μαργαϊκοΰ άσβεστολίθου εμφανίζεται στρώμα ερυθρού κροκαλοπαγούς. Οί άσβεστολιθικοί καί μαργαϊκοί ορίζοντες τοΰ Χάλακα ανήκουν είς τό Κ οητιδικον-ή ώ καινον. Τό στρώμα τοΰ ερυθροΰ κροκαλοπαγούς, τό οποίον παρατηρεΐται καί κάτωθεν τής άσβεστολιθικής μάζης τοϋ Προφ. Ηλία, είναι κατά πάσαν πιθανότητα μεσοζω ικής η λ ικ ία ς'. Οί ηφαιστειογενείς σχηματισμοί τής Μήλου ανήκουν εις διαφόρους φάσεις ηφαιστείου παροξυσμού. Ό S o n d er διακρίνει είς τήν Μήλον τρεις άλλ-παλλήλους εκρήξεις ιντός τής άνωτέρας π λ ε ιο κ α ινικ ή ς περιόδου. Εκτός δμως αύτών παοατηρίί καί δύο άλλας μεταγενεστέρας, τήν μίαν κατά τήν διλο ύβ ιο ν π ε ρίοδον καί τήν άλλην κατά τήν ά λλούβ ιον., Οί τόφφοι προέρχονται ΐκ τής πρώτης καί δευτέρας φάσεως ήφαιστείας ένεργείας. Ούτοι συνίστανται κυρίως από κίσηριν καί σποδόν, περιέχουν θρύμματα δακίτου καί ενίοτε θραύσματα λιπαρίτου, μεταπίπτουν δέ κατά θέσεις είς άσβεστούχους ψαμμιτικούς ορίζοντας καί περαιτέρω είς άσβεστολιθικάς τραπέζας, προϊόντα άοβεστολιθικής ΐζηματογενέσεως κατά τήν περίοδον τής ηρεμίας. Τά πάχος αύτών υπερβαίνει τά μ. Αί λάβαι τής πρώτης φάσεο>ς ήφαιστείου παροξυσμοΰ είς τήν Μ ήλον παρουσιάζουν μικράν έπιφανειακήν άνάπτυξιν. Ή σχετικώς μεγαλύτερα έμφάνισις αύτών παρατηρεΐται είς τό μέσον τής άνατολκής παραλίας τής νήσου σχηματίζουσα τόν λόφον Δεμενεγάκι. Περαιτέρω εμφανίζονται είς τούς λόφους τής Βομβάρδας καί τής Νυχιας κατά μήκος τής παραλίας άπό τόν Αδάμαντα είς τό Κλίμα, επίσης δέ καί ύπεράνω τής Τρυπητής καί κάτωθεν τής Τριοβασάλας. Αποτελούνται άπό λιπαρίτας καί έν μέρει οξείνους δακίτας. Μεγαλυτέρας εκτάσεις καταλαμβάνουν είς τήν Μήλον αί λάβαι τών επομένων φάσεων ήφαιστείας ένεργείας. Αί έκχύσεις ολοκλήρου τού δυτικού τμήματος τής νήσου άπό τών άκρων τής Καλαμαριάς καί τοϋ ακρωτηρίου Βάνη μέχρι τοϋ λόφου Κατσιμπάρδου, καθώς καί εκείνη τοΰ λόφον Κορακιά εις τό ΒΑ. άκρον αυτής, αποτελούνται άπό δακίτας καί οξείνους άνδεσίτας τής δευτέρας φάσεως. Εϊς τα κέντρον τοΰ νοτίου τμήματος, επίσης δέ καί είς τό βόρειον άκρον τής νήσου, έπιί- 1. λ. Λ. Sonder. Μ νημονευθέν εργον.

11 14 κρατούν οί λιπαρίται. Και είς μέν τήν περιοχήν τοΰ Χαλεπά και τής Κακόπετρας οί λιπαρίται ανήκουν είς τήν δευτέραν Ιως τρίτην φάσιν ηφαιστείου παροξτ'σμού τής Μήλου, ινώ είς τήν περιοχήν τής Βουναλιάς καί είς τήν χερσόνησον τοΰ Τραχιλά παρόμοιαι λάβαι έξεχύθησαν κατά τήν τελευταίαν έκδήλωοιν ήφαιστείας ενέργειας είς τήν νήσον, ή όποια έγένετο, ώς ε ίδομεν, κατά την άλλο ύβ ίο ν περίοδον. Τουναντίον οί άνδεσΐται τής τρίτης φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού, δηλαδή τής τελευταίας κατά τήν άνω τέυαν π λ ειο χ α ινιχ ή ν περίοδον, καθώς καί οί βασικοί δακίται τής αμέσως επομένης, τοΰ Δ ιλουβίον, είναι ασήμαντοι ώς επιφοτ νειακαί εμφανίσεις. Οί πρώτοι παρατηρούνται είς τό καταδυτικόν τμγμπ τής νήσου, ιδίως ανατολικά τοΰ λόφου Κατσιμπάρδου, οί δέ δεύτεροι απαρτίζουν τόν δόμον τοΰ Κάστρου, ένθα ό ομώνυμος συνοικισμός, καθώς καί τάς νησίδας Μικρήν καί Μεγάλην Ά κραδιάν. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Οί πυρήνες τών δα/.ιτών καί όξείνων άνδεσιτών τοΰ Χάλακα είς τό δυτικύν τμήμα τής νήσου περιβάλλονται άπό λατύπας, εύμεγέθεις κατά τό πλεΐστον, έκ τοΰ αυτού ΰλικοΰ. Τοΰτο παρατηρεΐται έν μέρει καί ιίς τους άνδεσίτας τής τρίτης φάσεως ήφαιστείας ένεργείας. Ά ντιθέτως πέριξ τής λιπαριτικής έκρήξεως τοΰ Ά λ λ ο ν β ίο υ παρατηρεΐται άπόθεσίς όμοιας σποδοΰ. Αί έν λόγω λατύπαι σχήματά ζουν κατά μέγα μέρος καλύμματα, τά όποια φθάνουν καί μέχρι τών τόφφ<ι>ν, αντιστοιχούν δέ είς ρεύματα λάβας κατακερματισθέντα ΐπιφανειακώς κατά την ψΰξιν αυτών. Οί νεώτεροι Ιζηματογενείς σχηματισμοί τής Μήλου δέν παρουσιάζουν ενδιαφέρον είς τό θέμα τής παρούσης μελέτης. Τόσον αί αποθέσεις τών ορεινών βαθμιδών τοΰ Δ ιλουβίου, υσον καί αί αποθέσεις τού Ά λλο νβ ίο υ, αί όποϊαι καλύπτουν τά ταπεινά επίπεδα τής χέρσου, εύρίσκονται εξω τοΰ πεδίου τών μεταλλοφόρων εμφανίσεων τής νήσου. Από μεταλλευματολογικής άπόψεως τό ενδιαφέρον συγκεντροΰται είς τάς λάβας καί τούς ήφαιστείους τόφφους, εντός τών όποιων εμφανίζονται τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. Τό κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβαθρον τής νήσου, καθώς καί τά ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια ενιαχού μεσολαβούν, ώς ειδομεν, μεταξύ αυτοΰ καί τών ηφαιστειογενών σχηματισμών, στερούνται μεταλλοφόρων κοι τασμάτων. III. ΤΟΠ ΟΘΕΣΙΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΗΑΩ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ Αί τοποθεσία!, είς τάς όποίας παρετηρήθησαν μέχρι τοΰδε άργυροΰχα μεταλλεύματα είς τήν Μήλον, είναι αί εξής : α) Είς τόν Χάλακα τού δυτικού τμήματος τής νήσου, 1 ) ή περιοχή Τριάδες καί 2) αί θέσεις Αβόθονας καί Ασημότρυπα μεταξύ τού ακρωτηρίου Βάνη καί τοϋ ορμίσκου Κοντάρου.

12 β) Εις τό άνατολι-,ών τμήμα, 1 ) αί τοποθεσίαι Πικραδοΰ, Μεροβίλια και Καστανάς, 2) ή τοποθεσία Πηλονήσι ( Βοΰδια) τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου καί 3) ή νησίς Πηλονήσι, ή όποία κεϊται απέναντι τής ώς άνω ομωνύμου τοποθεσίας. γ) Αριστερά τώ είσερχομένω είς τον λιμένα τής Μήλον», 1 ) ή γλωσσοειδής προεξοχή τής χέρσου Φουρκοβοΰνι ΒΔ. τοΰ Κάστρου καί 2 ) ή τοποθεσία Κλίμα τοϋ ομώνυμου ορμίσκου κάτωθεν τοΰ συνοικισμού τής Τρυπητής. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Ή περιοχή Τριάδες περιλαμβάνει ολόκληρον τήν εκτασιν, ή όποία κεϊται ιιεταξύ τής βουνοσειράς Αγ. Χαλαλάου - Καλαμαύρου ά φ ένας καί τών υψωμάτων Φάβας Τριών Βουνών άφ ετέρου. Ή έ'κτασις αυτή διασχίζεται ΰπό τής χαράδρας τοΰ Ά γ. Νικολάοτ>, ή όποία διαμορφσΰται σχεδόν άπό τής κορυφής τών Τριών Βουνών καί μέ δύο εκατέρωθεν διακλαδώσεις καταλήγει είς τόν ορμον τής Αγ. Τριάδος. Βορείως τής έν λόγω χαράδρας σχηματίζεται μία άλλη μικροτέρα. Αντη άπό τά υψώματα τοΰ βουνού Φάβας εκβάλλει μέ μίαν διακλάδο>σιν έξ άριττερών εις τήν νοτιοανατολικήν άκτήν τής χερσονήσου Γαλανά. Ή εκτασις τής περιοχής Τριάδες, τήν όποίαν διασχίζει ή χαράδρα τοΰ 'Α γ. Νικολάου, φέρει τήν ιδιαιτέραν ονομασίαν Τασίφνου. Ά φ ετέρου τό τμήμα, διά τοϋ όποιου διέρχεται ή χαράδρα τών Γαλανών, καλείται επίσης Γαλανά. Τά άργυροϋχα μεταλλεύματα τής περιοχής Τριάδες παρατηρούνται είς τάς τοποθεσίας Τασίφνου καί Γαλανά. Έ ξω τών τοποθεσιών τούτων απομένουν αί εμφανίσεις τοΰ Αγ. Νικολάου καί τοΰ Ά γ. Στεφάνου. Τό πέτρωμα, τό όποιον επικρατεί ενταύθα, είναι οί δακΐται καί οί όξεινοι άνδεσΐται τής δευτέρας,. ώς εϊδομεν, φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μήλον, καθώς καί αί λατύπαι αύτών. Τά υψώματα τής Φάβας καί τώ ν Τριών Βουνών, καθώς καί ή χερσόνησος Γαλανά, αποτελούνται άπό συμπαγείς λάβας έκ τοΰ πετρώματος τοντου, ενώ ή ενδιάμεσος έκτασις καλύπτεται έπιφανειακώς άπό τάς αντιστοίχους λατύπας. Εκατέρωθεν τής χαράδρας τοΰ Αγ. Νικολάου, εξαιρέσει ένός τμήματος τής κυρίας αφετηρίας καί τής δεξιάς διακλαδώσεως αυτής, αναπτύσσονται οί ήφαίστειοι τόφφοι. Ούτοι παρά τήν επαφήν των πρός τάς λάβας ή τάς λατύπας αύτών καλύπτονται έν μέρει υπό τώ ν πετρωμάτων τούτο^ν. Τά κοιτάσματα τών άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τήν τοποθ-σίαν Τασίφνου εμφανίζονται : 1 ) Εντός τών ηφαιστείων τόφφων. 2 ) Εντός τών κατ επιφάνειαν λατυπών έκ δακιτικοϋ καί άνδεσιτικοΰ υλικού, αί όποϊαι πρός τό βάθος μεταπίπτουν είς τάς άντιστοίχους λάβας. 3) Εντός ιών δακιτικών καί όξείνων άνδεσιτικών λαβών.' Αί μεταλλευτικοί έργασίαι τής Εταιρείας «Σίφνος Εύβοια», καθώς και αί μετέπειτα γενόμεναι ερευνητικοί, είς τήν τοποθεσίαν Ταοίφνου, περιωρίσθησαν ιδίως επί τής δεξιάς πλευράς τής κυρίας κοίτης τής χαράδρας τού 'Α γ. Νικολάου. Εσχάτως υπό τής ΓΙ ρονομιούχου Εταιρείας Αργυρομεταλλευμάτων Μήλου έγένοντο άπόπειραι καί είς τήν άριστεράν πλευράν τής έν λόγω χαράδρας, ίγγυς μάλιστα καί πρός τήν έκ τής κορυφής τών Τριών Βουνών αφετηρίαν της.

13 1 6 Εις την τοποθεσίαν Γαλανά οί ήφαίστειοι τόφφοι καταλαμβάνουν τήν παρατ λιακήν λωρίδα. Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα εμφανίζονται είς ίκανήν άπόστασιν από τής παραλίας, αναπτύσσονται δέ ώς έκ τούτου εντός τοϋ δακιτικοϋ,- άνδεσιτικοΰ πετρώματος, είτε ανήκει τοΰτο είς τήν ζώνην τών λατυπών, είτε απαρτίζει τον συμπαγή πυρήνα. Αί σοβαρώτεραι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν τοποθεσίαν Γαλανά έγένοντο ολίγον άνωθεν τοΰ τόπου, δπου συμβάλλουν αί δύο διακλαδώσεις τής ομωνύμου χαράδρας. Μικραί όμως δοκιμαστικαί ερευναι έξετελέσθησαν καί ολίγον υψηλότερα είς τήν θέσιν Αγριόλακκος. Τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες έθεωρήθησαν ανέκαθεν τά πλουσιώτερα τής Μήλου. Α ί γενόμεναι μέχρι σήμερον έρευνητικαί έργασίαι είς τήν νήσον δέν διέψευσαν τήν γνώμην αυτήν. Α ί θέσεις Άβόθονας καί Άσυμότρυπα κείνται κατά μήκος τής βόρειας ακτής τοΰ Χάλακα, καί είδικώτερον 6 μέν Άβόθονας είς τήν βορειοανατολικήν πλευράν τοϋ λοφίσκου Κατσιμούδη εγγύς τής θαλάσσης, ή δέ Άσημότρυπα δεξιά τοΰ ορμίσκου Κοντάρου. Εις άμφοτέρας τάς υ'έσεις, αί όποϊαι αντιστοιχούν είς τήν ζώ νην τών ηφαιστείων τόφφων τοΰ Χάλακα, παρατηρούνται σήμερον μόνον ενδείξεις έμφανίσεως άργυρούχων μεταλλευμάτων, καί ιδίως μικραί άπόπειραι έρευνητικών ιργασιών. Τοιαϋται έρευνητικαί έργασίαι παρατηρούνται επίσης καί είς τήν παραλίαν νοτιοανατολικά τής Ασημότρυπας έντός τού αυτοΰ ορμίσκου Κοντάρου. Ένταΰθα δμως αντί τών ήφαστείων τόφφων, τούς όποιους σημειώνει ό χάρτης τού Sonder,, έκτείνεται τό δακιτοανδεσιτικόν πέτρωμα τοΰ 'Αγ. Δημητρίοΐ', καλυπτόμενον κατ έπιφάνειαν από τάς αντιστοίχους λατύπας. Είς το άνατολικόν τμήμα τής Μήλου παρουσιάζονται έπίσης αξιόλογοι εμφανίσεις άργυρούχων μεταλλευμάτων. Αί έρευνητι/.αί έργασίαι, αί όπο-.αι κ'.τά δια φόρους καιρούς εγένοντο ένταΰθα, άπεκάλνψαν, δτι τά σημαντικώτερα κοιτάσματα παρατηρούνται είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια. Τά κοιτάσματα τών τοποθεσιών Πικραδοΰ καί Καστανά, αί όποϊαι κεϊνται εγγύς τής Μεροβίλια, έρχονται είς ΰποδεεστέραν μοίραν. Ά ξ ια προσοχής είναι καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας 1 1 ή λο νή σι είς τήν περιοχήν Βοΰδια τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου, ώς έ'δειξαν αί γενόμεναι εσχάτως ένταΰθα έρευνητικαί έργασίαι, έν μέρει δέ καί αί έμφανίαεις τής ομωνύμου νησίδος απέναντι τής έν λόγω τοποθεσίας. Τόσον είς τά Μεροβίλια, τήν Π ικραδοΰ καί τόν Καστανά, δσον καί είς τό Π ηλονήσι, καθώς καί είς τήν απέναντι αΰτοΰ ομώνυμον νησίδα, τά άργυροΰχα μεταλλεύματα έμφανίζονται έντός τών ήφαιστείων τόφφων κάτω τών επιφανειακών στρωμάτων αύτοΰ. Από τά άργυροΰχα μεταλλεύματα, τά όποια παρατηρούνται κατά μήκος τής παραλίας άριστερά τω εισερχόμενο) είς τόν λιμένα τής Μήλον, ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Κλίμα. Αί έμφανίσεις τοΰ Φονρκοβοΰνι δέν είναι ά ξια ι λόγου. Είς τό Κλίμα τά άργυροΰχα μεταλλεύματα άπαντώσιν έπίσης έντός τών ηφαιστείων τόφφων, είς κατώτερον ορίζοντα αυτών. 'Ένεκα τούτου αί έρευνητικαί έργασίαι παρουσίασαν ένταΰθα δυσχερείας καί έγένοντο είς μικράν μόνον κλίμακα. Είς τά νότιον τμήμα τής Μήλου δέν εμφανίζονται άργυροΰχα μεταλλεύματα.

14 Έκ παραλλήλου δμως δέν παρατηρούνται ενταύθα καί αί δακιτοανδεσιτικαί λάβαι τή: δευτε'ρας φάσεως ήφαιστείας ένεργείας τής νήσου. Τά ήφαιστειογενή πετρώματα. ιό όποϊ«αναπτύσσονται εις τό τμήμα τοΰτο, ανήκουν, ό>ς εΐδομεν, εις μεταγενεστέρας εκρήξεις. Τό γεγονός αϊτό δέν δύναται νά θεωρηθ^ άσχετον πρός τήν γενετικήν εξάρτησιν τών άργυρούχων μετλλευμάτων άπό ώρισμένην χρονικώς περίοδον ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μήλον. Π ερί τοΰ ζητήματος δμως τούτου θά γίνη ειδικός λόγος εις τό οίκεϊον κ'φάλαιον. IV. ΤΑ ΑΡ.ΓΥΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ, \ I,, ί; Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλοι», εξαιρέσει τοΰ γαληνίτου, χαρακτηρίζονται έν γένει έκ τής παρουσίας βαρύτου1 έντός τής μάζης αύτών. Τό όρυκτόν τοΰτο υπάρχει εις τά μεταλλεύματα αυτά ώς σύνδρομον πάντοτε. Διότι έκτος τοΰ γαληνίτου, ύ όποιος, μετά ή άνευ καί τών δλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενεσεως αυτοΰ, εμφανίζεται έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου ή τών βαρυτομιγών τοιούτων, είς τά άλλα άργυροΰχα μεταλλεύματα τής νήσου ή περιεκτικότης αυτών εις άργυρον προϋποθέτει κατά κανόνα τήν παρουσίαν βαρύτου, ό όποιος καί μόνος είναι «ργυροΰχος, καί χωρίς τόν όποιον, έξαιρέσει πάντοτε τοΰ γαληνίτου, δέν δύναται νά νοηθή άργυροΰχον μετάλλευμα εις τήν Μήλον. Ή παρατήρησις ouor αυτή δέν Ισχύει καί κατ αντίστροφον έννοιαν. Πολλά κοιτάσματα βαρύτου, ή γενικώς βαρυτομιγή, είς τήν Μήλον δέν περιέχουν άργυρον καί συνεπώς δέν δύνανται νά καταταχθοΰν εις τήν κατηγορίαν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων. Τα, ργυοοΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου φέρονται. σήμερον συνήθως υπό τήν κοινην ονομασίαν βαουτίνη. ΕΙς τήν ονομασίαν αυτήν δέν περιλαιιβάνεται φυσικά ό γαληνίτης. Ούτος γνωστός έν 'Ελλάδι καί έξ άλλων έμφανίσεο>ν αύτοΰ, εκτός τοΰ συγκροτήματος τών νήσων τής Μήλου, δέν έχει χρησιμοποιηθώ μέχρι σήμερον παρά ιιόνον ώς μολυβδούχον μετάλλευμα. Είναι δμως προφανές, δτι ή ονομασία βαρριίνη? έν άνταποκρίνεται πρός δλα τά είδη τών έμφανιζομένων είς τήν Μήλον άργυρούχων μεταλλευμάτων. Διότι πλήν τοΰ αυτοτελούς βαρύτου ό δρος αυτός δέν δύναται νά περιλάβη κατά κυριολεξίαν τάς άλλας ορυκτολογικας των παραλλαγάς. Άλλως τε καί αυτός ό βαρύτης δέν είναι πάντοτε, ώς έλέχθη, άργυροΰχος. Ένεκα τούτου απόπειρα πρός ειδικόν χαρακτηρισμόν τώ ν έν λόγο) μεταλλευμάτων κατά τρόπον, ό όποιος νά άνταποκρίνεται πληρέστερον καί πρός τήν όρυκτολογικήν των σύστασιν, έγένετο ήδη, ώς εΐδομεν, άπό τοΰς πρώτους έρευνητάς. 1 Όνομόζοιιεν βαρύτην τό όρυκτόν θειϊκόν βάριον, Ba S 0 4, (γερμ. B aryt, Schw erspat, γαλλ. barytine), τό όποιον εμ φανίζεται είς τήν Μήλον, καθώ ς κ α ί είς ολόκληρον τό συγκρότηιια τών νήσων αυτής. Τόν δρον αυτόν μετεχειρίσθησαν καί οι πρώτοι άσχοληθέντες περί τοΰ δρυκτοο τούτου ώς άργυρούχου μεταλλεύματος έν Μηλιό. Βραδύτερον έιτεκράτησεν ό δρος βαρυτίνη ώς κοινή ονομασία ολων τώ ν άργυρούχων μεταλλευμάτω ν τής νήσου. 2

15 18 Συμπληροΰντες διά τών ήμετέρων παρατηρήσεων τά δεδομένα επί τοΰ κεφαλαίου τούτου διακρίνομεν τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ώς εξής: Γαληι ίτη ς άργυροΰχος βαρύτης, βαρυτομιγείς Άργιλλοι άργυροΰχοι, βαρυτομιγής δακί της κ α ι άνδεσίτης άργυροΰχος κ α ι άργυροΰχοι βα ρ υτο μ ιγείς τόφ φ οι. Ή ποικιλία τών ανωτέρω μεταλλευμάτων είναι αποτέλεσμα άνομοίου μέτρου ενεργείας τών παραγόντων, οί. όποιοι προεκάλεσαν τήν γένεσιν αύτών, επί πλέον δέ όφείλεται καί είς τό είδος τοΰ περικλείοντος αυτά πετρώματος. 'Έ νεκα τούτου εμφανίζονται ταΰτα εις κοινά κατά τό πλεΐστον κοιτάσματα. Εις τήν περιοχήν Τριάδες, δπου τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσονται κυρίως εντός τών δακιτικών καί άνδεσιτικών λαβών, μαίζυ με τά κοιτάσματα τοΰ άργυρούχου βαρύτου παρατηρούνται ομοίως κοιτάσματα βαρυτομιγοΰς άργίλλου καί περαιτέρω βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου άργυρούχου. Ανάλογα μεταλλεύματα παρατηρούνται καί είς τάς άλλας περιοχάς τής νήσου. Έκεΐ ό'μως άντίί τοΰ άργυρούχου βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου εμφανίζονται κοιτάσματα άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων. Φυσικά ή συνύπαρξις τών έν λόγω μεταλλευμάτων έν όλω ή ιν μέρει δέν είναι πάντοτε αναγκαία. Ό γαληνίτ,ης σχηματίζει ίδιας φλέβας έντος τών άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων*, εξαιρέσει μόνον τών βαρυτομιγών τόφφων. α') Γ α λ η ν ίτ η ς Ό γαληνίτης εμφανίζεται είς διαφόρους τοποθεσίας τοΰ Χάλακα είς τό δυτ -.όν τμήμα τής Μήλου, είς δέ τό άνατολικόν τμήμα αυτής μόνον είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι, καθώς καί είς τήν άπέναντι ομώνυμον νησίδα. Είς τόν Χάλακα τά κοιτάσματα τοΰ γαληνίτου παρατηρούνται κυρίως είς τήν περιοχήν Τριάδες, ύπόθεν έγένετο καί ή πρώτη έξόρυξις τοΰ μεταλλεύματος τούτου υπό τής ανωνύμου Εταιρείας «Σίφνος - Εύβοια». Έλάχισται ποσότητες γαληνίτου έξωούχθησαν εις τό παρελθόν καί άπό τάς θέσεις Άβόθονας παρά τό άκρωτήριον Βάνη, α.ώ τάς εμφανίσεις τοΰ ορμίσκου Κοντάρου, επί πλέον δέ καί άπό τό Φουρκοβοΰνι είς τήν απέναντι αύτών έ,τέραν ακτήν. Αί ανωτέρω τελευταϊαι τοποθεσίαι άντιστοιχοΰν κατά τόν Κορδέλλαν1 είς τούς τόπους έξορύξεως άργυρούχου γαληνίτου υπό τών «ρχαία>ν έν Μήλω. (!Ίδε συνημμ. χάρτην). Είς εήν περιοχήν Τριάδες ό γαληνίτης άπαντγι τόσον είς τήν τοποθεσίαν Ταοίφνου, οσον καί είς εκείνην τών Γαλανών. Είς τάς τοποθεσίας αύτάς ό γαληνίτης.αναπτύσσεται κυρίως έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου, ή τοΰ βαρυτομιγοΰς -ήακίτσυ καί άνδεσίτου. Ά ντιθέτως είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου, καθώς καί είς τήν απέναντι αυτής ομώνυμον νησίδα, ό γαληνίτης παρατηρεΐται μόνον έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου. Είς τό Πηλονήσι μάλιστα ό γαληνίτης συνυπάρχει μετά άγγλεσίτου, μετά τού όποιου άποτελεϊ κοινόν μετάλλευμα. Έ κ τώ ν ανωτέρω κοιτασμάτων τοΰ γαληνίτου τά σοδαρώτερα, ώς άπεδεί- 1. 1, σ

16 19 χθη ϊκ τών γενομένων μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών, άπεκαλύφθησαν εις τάς τοποθεσίας Τασίφνου και Γαλανών. Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα υπό μορφήν φλεβών είς τά κοιτάσματα αυτοΰ. Ό Κορδέλλας προκειμένου περί τών εμφανίσεων εντός τοϋ βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου, παρετήρησε τόν γοληνίτην καί είς συμποτίσματα άκανονίστως ένεσπαρμένα έντός τής μάζης τοΰ μεταλλεύματος τούτου.1 Τό πάχος τών φλεβών τοΰ γαληνίτου ποικίλλει μεταξύ εκατοστών τινων τοΰ μέτρου, ώς επί τό πλεΐστον δέ κυμαίνεται άπό 0,01 μ. μέχρι 0,05 μ., ένίοτε δέ φθάνει καί τά 0,50 μ. Τό μήκος τής φλεβός έξαρτάται έκ τοΰ πάχους καί είναι σχεδόν πάντοτε άνάλογον αύτοϋ. Ώς σύνδρομον όρυκτόν τοΰ γαληνίτου παρουσιάζεται πάντοτε ό βαρύτης. Ούδαμοϋ τής νήσου παρατηρούνται κοιτάσματα γαληνίτου, χωρίς νά ε ΐνα ι ταϋτα συγχρόνως και κοιτάσματα βαρύτου η άπλώς βαρυτομιγή. Ή περιεκτικότης Τ] μή είς άργυρον τοΰ συνδρόμου όρυκτοΰ δέν έχει καμμίανέπίδρασιν επί τοΰ προκειμένου. Μόνον τό άντίστροφον δέν ισχύει άπολύτως. Είς όλα τά κοιτάσματα τοΰ βαρύτου ή τά βαρυτομιγή τής νήσου δέν εμφανίζεται κατ άνάγκην καί ό γαληνίτης. Επί πλέον οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφοι άπεδείχθησαν, ϊκ τών γενομένων μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών τουλάχιστον, δτι στεροΰνται κατά κανόνα φλεβών γαληνίτου. Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα είς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα μέ λάμψιν ζωηρά μεταλλικήν καί χρώμα κυανότεφρον, ιδίως εις έπιφανείας προσφάτου θραύσεως. Ενίοτε διασχίζεται καί υπό φλεβιδίιον βαρύτου. Κυρίως εΐναι μακροτ κρυσταλλοφυής, αλλά συνηθέστατα μεταπίπτει καί είς μικροκρυσταλλοφυή γαληνίτην. Εις τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες ιδίως παρουσιάζεσαι κατά θέσεις ανάμικτος μέ σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, άλλά τά ορυκτά τής έν λόγω παραγενέσεως εύρίσκονται συνήθως είς μικράν άναλογίαν tv σχέσει πρός τό κύριον μετάλλευμα. Είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοϋ ΒΑ. άκρου τής Μήλου ό γαληνίτης μεταπίπτει διά δευτερογενούς άλλοιώσεως πρός άγγλεσίτην, ό όποιος εμφανίζεται ώς γεηρόν τεφρόμαυρον μετάλλευμα. Ή όξείδωσις δέν εχει προσβάλλει εξ ολοκλήρου τήν μάζαν τοΰ αρχικού όρυκτοΰ. Έ νεκεν τούτου έντός τοΰ άγγλεσίτου δύναται νά διακρίνη κανείς διά φακού κρυστάλλια γαληνίτου*, τήν παρουσίαν τοΰ οποίου εις τό έν λόγω μετάλλευμα έ'χει πιστοποιήσει καί ή χημική άνάλυσις. Εις τήν νησίδα Πηλονήσι αί έμφανίσεις τοΰ γαληνίτου είναι ασήμαντοι. Σχηματίζουν κατά τό.ώεϊστον λεπτοτάτας στρωματαειδεΐς φλέβας έντός κοιτάσματος βαρύτου, καί συγκεκριμένως τής παραλλαγής αύτοϋ μόνον έκείνης, ή όποία αναπτύσσεται είς κρυσταλλικά συσσωματώματα. Ή περιεκτιπότης τοϋ γαληνίτου τής Μήλου είς άργυρον δεν ε ίν α ι σταθερά είς ολας τάς έμφανίσεις αύτοϋ. ΑΓ τη έξαρτάται άλλαις τε καί ικ τής παρουσίας τών άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τού γαληνίτου», τά όποια θεωρούνται ιπίσης άργυροΰχα.2 Έ νεκα τούτου είς τά μακροκρυσταλλοφυή συσσωματώ- 1. 2, ο L. Pe Launay. Giles mineraux et metallifei'es. t. Ill, Paris et Liege. 1913, <J

17 20 ματα αύτοΰ, τά όποια κατά κανόνα στερούνται τής θειούχοι» παραγενέσεως, ή πϊριεκτικότης τοΰ γαληνίτου εις άργυρον εΐναι συνήθα>ς μικρά. Δεν είναι γνωστόν, εάν είς τά κοιτάσματα, είς τά όποια εμφανίζεται ό γαληγ νίτης είς ποσότητα ικμεταλλεύσιμονι ή είς άργυρον περιεκτικότης αύτοΰ παρουσιάζει άνάλογον σχέσιν πρός τήν αντίστοιχον περιεκτικότητα είς άργυρον τοΰ συνδρόμου ορυκτού* εντός τοΰ οποίου αναπτύσσεται. Μία τοιαύτ,η Ερευνα ήτο αδύνατος εις ημάς δι έλλειψιν μεταλλευτικών εργασιών έν έλ'εργεία είς τήν Μήλον. ΦλεΓ βίδια δμως γαληνίτου έντός τών κοιτασμάτων βαρύτου εύρέθησαν κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ d e P ia n 1 πτωχότατα είς άργυρον, έφ δσον καί ό σύνδρομος βαρύτης έστερεΐτο τελείως αργύρου. Έ κ τών χημικών αναλύσεων, τάς όποίας ήμ-ΐς έζεγ τελέσαμεν επί γαληνίτου τών κοιτασμάτων Γαλανά καί Πηλονήσι, προκύπτει μόλ'ον, δτι ό γαληνίτης τής Μήλον εμ φανίζεται έν γένει άργνροϋχος άνεξαρτήτως τής περιεκτικότητας ή μή είς άογνρον τοϋ βαρντον, ή τοϋ βαρντομιγοϋς κοιτάσματος, έντός τοϋ όποιον άναπτύσσεται. Ό Κορδέλλας 2 είς τά πειράματα αύτοΰ, τά όποία έξετέλεσεν έν Λαυρίω τώ 1891 κατ εντολήν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως επί άργυρούχων μεταλλευμάτων ι ποσταλέντων πρός αυτόν υπό τοΰ G obantz έκ Μήλου, περιέλαβε καί τήν χημικήν άνάλυσιν γαληνίτου, τόν οποίον έπιμελώς άπεμόνωσεν έκ τών έν λόγω μεταλλευμάτων. Ό γαληνίτης τοΰ βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου έδωκεν : Pb ' 39,4000 /ο Ag 0,0570 % ό δε τής βαρυτομιγοΰς αργίλλου : Pb 78,0000% Ag 0,0729 «/ο ήτοι ό μέν πρώτος 570 γραμμ. αργύρου, ό δέ δεύτερος 729 γραμμ. κατά τόννον μεταλλεύματος γαληνίτου. Είναι προφανές, δτι αί ανωτέρω αναλύσεις δέν αποδίδουν τήν περιεκτικότητα είς άργυρον τοΰ γαληνίτου, 6 οποίος έμφανίζεται είς αυτοτελή έκμτταλλεύσιμα κοιτάσματα έν Μήλω. Ασφαλή δεδομένα έπί τοΰ προκειμένου θα είχεν ή Εταιρεία «Σ ίφνος - Εύβοια», ή όποία έξεμεταλλεύθη, ώς εΐδομεν, έπί ίκανόν χρονικόν διάστημα τόν γαληνίτην τών κοιτασμάτων τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής νήσου, ταΰτα δμως δέν διεσώθησαν μέχρις ημών. Γενικώς μόνον γνωρίζομεν, δτι ό έξορυχθείς υπό τής έν λόγω Εταιρείας γαληνίτης περιείχε γραμμ. αργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος.3 Ό H uffner * αναβιβάζει είς 2 3 /0 τήν είς άργυρον περιεκτικότητα τοΰ γαληνίτου τώ ν κοιτασμάτων τής περιοχής Τριάδες. Σειράν χημικών αναλύσεων γαληνίτου τής Μήλου έκ τών κοιτασμάτων Τασίφνου καί Γαλανών δίδει καί ό Παλαιολόγος. 5 Έ κ τοΰ σχετικού πίνακος, είς 1. G. vom R ath. Μ νημονευθέν έ'ργον. σ ο. 10 καί vom R a th. Μ νημονευθέν εργον. σ Μ νημονευθέν εργον. σ D. C. P aliologue. Etude sur la valeur industrielle des m inerals complexes argentiferes et de ta barytine dn groupe des lies de Milos, Kimolos et Polivos etc. Athenes, , o. 1 1.

18 21 w τόν όποιον παρατίθενται «ΰται, μαζύ μέ αναλύσεις καί άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου, άποσπώμεν τά άνταποκρινόμενα πρός τόν γαληνίτην αποτελέσματα. Αί αναλύσεις τοΰ Π ζλαιολόγου δέν είναι πλήρεις. Έν τούτοις εΐναι φανερόν, δτι πρόκειται περί γαληνίτου, ό όποιο; συνοδεύεαι κατά τό πλεΐστον καί άπό ορυκτά τής θειοι χου παραγενέσεως αύτοΰ. Παραπλεύρως έκάστης αναλύσεως δίδομεν τήν αντίστοιχον όρυκτολογικήν σύνθεσιν τοΰ μεταλλη'ηιατος. ΠΙΝΑΞ I. Pb /ο Zn "/ο A g 7 ο P b S 7. Z ns 7ο Σύνολον 7 ο 1 40,84 15,70 0, ,15 23,40 70, , , ,36 28,32 58, ,10 0, ,74 15,05 57, , ,83 ' 80, ,84 16,50. 0, ,09. 21,60 78, ,15 0.Q4S0 70,61 ' 70,61 Ιίλήρη άνάλυσιν γαληνίτου παρέχομεν ένταΰθα λεγη παρ ημών έκ τών κοιτασμάτων τής τοποθεσίας μάλλον μικροκρυσταλλοφυή;,. εμφανίζει, επίσης καί τήν ράγένεσιν. SiO... Α M go... CaO... BaO... Κ 0... NaaO.. η 2ο +.. Η,Ο. S όλικϋν C1.... Agr... P b... Zn.... F e... Cu... άπό δείγμα, τό όποιον συνε- Γαλανά. Ό γαληνίτης ούτος, συνήθη θειοΰχόν ίου πα- 3 Οδ "/ο» 0,20» 0,60»» 0,28» 0,10» 0,10» 0,11» 24,45» 0,12» 0,04» 40,50» 21,48» 7,0δ» 2,54»

19 2 2 Έκ τών ανωτέρω δεδομένων εξάγεται ή άκόλουθος όρυκτολογική σύνθεσις τοΰ έν λόγω γαληνίτου μετά τών ορυκτών τής παραγενέσεως αυτοΰ : Γαληνίτης P b S... 46,76 0/0 Σφαλερίτης ZnS...32,01» Σιδηροπυρίτης F e S... 9,35» Χαλκοπυρίτης FeCuS3... 7,33» ένφ άφ έτέραυ ό άργυρος, τοΰ οποίου ή ποσότης έντός τοΰ μεταλλεύματος ανέρχεται εις 400 γραμμ. κατά τόννον, ενυπάρχει υπό μορφήν άργυρίτου καί κεραργυρίτου εις αναλογίαν : Άργυρίτης A g2s... 0,042 /0 Κεραργυρίτης A g C l... 0,003» ΙΙ,αραθέτομεν καί τά αποτελέσματα, τά όποια μ ις εδωκεν ή χημική άνάλυσις τοΰ άγγλεσίτου τής τοποθεσίας Πηλονήσι. Τό μετάλλευμα τοΰτο έμφανίζεται, ώς είναι επόμενον, πλουσιώτερον είς άργυρον, μέ περιεκτικότητα 1200 γραμμ. κατά τόννον. S i ,68 β/ο Α » Fe ,05» F e O...» M g O...» C ao...» B a O...0,65» K20...» Na,Q......» H.,0 +..0,05» H ,02» S όλικόν...10,99» A g...0,12» Pb...70,16» Zn...» C u...» 82,72 Είς τήν άνάλυσιν ταύτην άντιστοιχεΐ ή εξής όρυκτολογική σύνθεσις τοΰ έν λόγφ μεταλλεύματος : Άγγλεσίτης P b S ,15 /0 Γαληνίτης P b S... 16,96» Άργυρίτης A g S... 0,14» Βαοΰτης BaSO,... 1,02 * 99,27»

20 23 Ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, καθώς καί τών προϊόντων όξειδώσεως αύτοϋ, εύρίο/εται συνήθως υπό μορφήν θειούχου έλ'ώσεωΐς. Είς τά μακρσκρυσταλλοφΐίή σιισσοοματώκατα αΐητοΰ δέν αποκλείεται ό άργυρος νά ύπάρχμ καί είς κατάπτασιν μεταλλικήν.1 Εις τόν μικροκρυσταλλοφυή δμως γαληνίτην, ό όποιος συνοδεύεται συνήθως καί από τά όουκτά σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, τά όποια συμπληροΰν τήν θειοΰχον παραγένεσιν αύτοΰ, ό άργυρος άπαντά, ώς έλέχθη, κυρίως υπό μοοφήν άογυρίτου. Τό όρυκτόν αυτό έντός τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος δέν εΐναι όοατόν διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ. Εύρίσκεται ώς ισόμορφος παράιιιξις πρός τόν γαληνίτην,2 πιθανώτατα δέ καί πρός τόν σφαλερίτην, καθώς καί τά άλλα ορυκτά της παραγενέσεως.3 Κατ ακολουθίαν ή χλωριοΰχας ενο>σις, υπό την όποίαν άπαντά έν μέρει ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, δέον νά θεωοηθή ώς προϊόν δευτερογενών αντιδράσεων.4 β') Ά ρ γυρ ο ϋχ ο ς βαρύτης. Κοιτάσματα βαρύτου έν γένει άπαντώσιν είς δλας τάς εμφανίσεις άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου. Άλλ ένταΰθα δέν πρόκειται περί πάσης και ύπό υίανδύιποτε μορφήν έμφανίσεως βαρύτου. Τό κεφάλαιον τοΰτο αφορά αποκλειστικές τόν βαρύτην, ό όποιος άναπτύσσεται εις αυτοτελή κοιτάσματα έντός τών ήφαιστιτών τής Μήλου, ή τών τόφφων αυτών, άνεξαρτήτως δηλαδή τοϋ είδους τοΰ περιέχοντος αυτά πετρώματος. Περί τών άλλων εμφανίσεων τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ, είς τάς όποίας φέρεται τοΰτο κατανεμημένον δι εμποτισμού έντός άπεσαθρωμένου δακίτου καί άνδεσίτου, ή ηφαιστείων τόφφων, είτε υπάρχει προσμεμιγμένον μετ άργίλλου, γίνεται ειδικός λόγος χωριστά. Τά κυριώτερα κοιτάσματα βαρύτου έν Μήλω εμφανίζονται εις τήν περιοχήν Τριάδες τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου, καί είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια τοΰ ανατολικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Πηλόν ή σι τών Βούδιων, καθώς καί τής άπέναντι αυτής ομωνύμου νησίδος, πιθανώτατα δέ καί έκεΐνα τής τοποθεσίας Κλίμα. Αί γενόμεναι είς τό παρελθόν έρευνητικαί έργασίαι άπεκάλυψαν κοιτάσματα βαρύτου καί είς τά» τοποθεσίας Πικραδοΰ καί Καστανά. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Εις τήν περιοχήν Τριάδες ό βαρύτης t μφανίζεται τόσον εις τόν Τασίφνον,ό'σον /.αί είς τά Γαλανά. Εις τόν Τασίφνον τά κοιτάσματα αύτοΰ άναπτύσσονται έν μέρει μέν έντός τών ηφαιστείων τόφφων, έν μέρει δέ καί έντός τών δακιτικών καί ανδεσιτικών λαβών τής περιοχής. Αντιθέτους είς τά Γαλανά τά κοιτάσματα τού βαρύτου άπαντώσιν άποκλειστικώς έντός τών δακιτών καί όξείνων άνδεσιτών. Αί έμφανίσεις τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί τοΰ 'Αγ. Στεφάνου παρατηροϋνται έντός τών 1. L. De Launay. Μ νημονευθέν εργον. α Ε. Haug. Traite de Geologie. t. I. P aris, 1907, σ P. Niggli. Lehrbuch der Mineralogie. II, Berlin, 1926, σ L. De Launa\. Μ νημονευθέν εργον. t. I ll, a Ίδε καί A. Δ α μ β έ ρ γ η. Μ νημονευθέν έ'ργον.

21 24 ηφαιστείων τόφφων. Έντός όμοιων πετρωμάτων αναπτύσσονται τά κοιτάσματα ϊοο βαρύτου καί είς τάς τοποθεσίας Μεροβίλια, Πικραδοΰ, Καστανάς, Πηλονήσι μέ τήν ομώνυμον νησίδα καί Κλίμα. 'Ο βαρύτης άπαντά είς φλεβοειδή η ακανόνιστα κοιτάσματα,1, τά όποία έσχηματίσθησαν δι άποδέσεως τοΰ θειϊκοϋ βαρίου έντός τών ρωγμών ή κοιλοτήτων τών περικλειόντων αυτά πετρωμάτων. Συνήθως εμφανίζεται κρυσταλλοφυής, κατά ιό πλεΐστον δέ μικροκρυσταλλοφυής, ενίοτε ύέ καί στιφρόις. Ο μακροκαυαταλλοφυής βαρύτ>]ς είναι μάλλον κοκκώδης καί μάλιστα λεπτοκοκκώδης, τόοον δέ αυτός, όσον καί ό μικροκρυσταλλοφυής, καθώς καί ό στιφρος βαρύτης, παρουσιάζουν κατά θέσεις εμπλουτισμόν είς διοξείδιον τοΰ πυριτίου. Είς ώρισμένα δμως κοιτάσματα τά συσσωματώματα τοΰ βαρύτου μεταπίπτουν άπό κρυσταλλοφυή είς κρυσταλλικά. Ή τελευταία αΰτη κρυσταλλική μορφή παρατηρεΐται κατά τήν επιφάνειαν επαφής τοΰ όρυκτοΰ πρός τό πέτρωμα, έντος τοΰ όποιου περ1κλείεται, ή κατά την >σωτερικήν Επιφάνειαν τ ώ ν εμφανιζόμενων έντός τής μάζης τοΰ όρυκτοΰ ρωγμών. Εις τήν έν λόγφ περίπτωοιν τά u il μέρους κρυσταλλικά άτομα τοΰ βαρύτου λαμβάνουν τήν συνήθη πλακώδη πρισματικήν αύτοΰ μορφήν, φθάνουν δέ είς μέγεθος μέχρι 0,04-0,06 μ., έπικαθήμενα υπό τύπον αδένων έπί τής υπολοίπου μάζης. Τό χρώμα τοΰ βαρύτου εΐναι συνήθως τεφρόλευκον. 'Η ύπότεφρος άπόχρωσις χαρακτηρίζει κυρίως τόν μικροκρυσταλλοφυή βαρύτην, όφείλεται δέ έν μέρει είς τόν έμπλουσισμόν αύτοΰ είς τά ορυκτά τοΰ αργύρου.2 Ο μακροκρυοταλλοφυής βαρύτης, ιδίως μάλιστα εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια λαμβάνει ούτος κατά θέσεις τήν μορφήν κρυσταλλικών συσσωματωμάτων, φέρεται ώς. πί τό πλεΐ τον λευκός. Ό βαρύτης αύτός, ώς έ'δειξεν ή χημική άνάλυσις, δέν περιέχει ίν γένει ενώσεις βαρέων μετάλ?ιων. Ό γαληνίτης, οσάκις εμφανίζεται έντός τών κοιτασμάτων τού βαρύτου, μετά ή ανευ καί τώ ν άλλων ορυκτών τής θειούχου παραγενέσεως αύτοΰ, συγκεντροΰται είς ιδίας φλέβας έντός τής μάζης τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ. Ή ανωτέρω παρατήρησις δέν δύναται φυσικά νά ίσχύση ώς γενικός κανών μακροσκοπικής ινδείξεω ς διά νά χαρακτηρίζεται έκάστοτε άργυροΰχον τό κοίτασμα τοΰ βαρύτου, τό όποιον παρουσιάζει τήν έν λόγω άπόχρωσιν. Ή άλλοίωσις τοΰ λευκού χρώματος τού όριν.τοΰ δύναται νά προέλθη καί εξ άλλο^ν αιτίων. Ό βαρύτης τής Μήλου δέν έμ φ α νίξετα ι πάντοτε άργυροϋχος. "Άλλως τε καί εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια φέρεται άργυροϋχος, ή περικτικότης του είς άργυρον δέν εΐναι σταθερά καθ'όλην τήν μάζαν τοΰ μεταλλεύματος. 'Όσον αφορά τί,ν παρουσίαν ενώσεων μολύβδου καί ψευδαργύρου έντός τοΰ άργυρούχου βαρύτου, ούδέν δεδομένον έχομεν ίκ τών γενομένων μέχρι σήμερον χημικών άναλύσεω.. Τά αποτελέσματα τών άναλύσεων τοΰ Κορδέλλα 3 δέν άντ αποκρίνονται πρός τόν βαρύτην. Είναι πολύ πιθανόν λεπτομερείς αναλύσεις τοΰ όρυκτοΰ τούτου νά έγένοντο ύπό τών άλλων, οί όποιοι συγχρονίας πρός τόν Κορδέλλαν ήσχολήθησαν περί 1. Α. Κ ο ρ δ έ λ λ α 2, ο. 20. Κ ω νσ τ. Α. Κ τ έ ν α. 2, σ Ό I. Μ χ νβ ύ α η ς (μνημονειοέν εργον, σ. 569) φρονεί, ότι τϊ> ύπότεφρον χρώμα τοϋ β-ιρύτου προέρχεται έκ τοΰ έμπλουιισμοο αύτοϋ, πλήν τοΰ αργύρου, καί εις ενώσεις μολύβδου κ α ί ψευδαργύρου. Αί αχ τικαί αναλύσεις ημών (πίν. II) έδειξαν, οτι ό βαρύτης τής Μήλου στερείται τοιούτων ένώσεων. 3. Μ νημονευθέν έργον. 2, σ

22 τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. At σχετικαί δμως εκθέσεις αύτών,1 έκ τών όποΐιυν θά ήδυνάμεθα νά πορ^σθώμεν τά αναγκαία έπ'ι τοΰ προκειμένου στοιχεία, δέν ευρίσκονται σήμερον εις τά αρχεία τής Διευθύνσεως Μεταλλείων. Αί νεώτερζι ερευναι έπί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου άπέβλε- Ί'αν κυρίως είς τήν μελέτην αύτών από τής οικονομικής των πλευράς. Διά τοΰτο ώς άντικειμενικός σκοπός τών γενομένων χημικών αναλύσεων ετέθη απλώς ή έξακρίβωσις τής περι-κτικότητος αύτών εις άργυρον, χωρίς νά δοθή μάλιστα καί σημασία εϊς τήν όρυκτολογικήν διάκρισιν τών έν λόγω μεταλλευμάτων* Αξιοσημείωτος έπί τοΰ προκειμένου Εμφανίζεται ή εργασία τοΰ Μανούιση.2 Ούτος, εκ παραλλήλου πρός τάς άλλας αύτοΰ ερεύνας περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, έπεδίωξε νά καθορίση καί τήν χημική,ν σύστασιν αυτών καί εΐδικώτερον τήν όρυκτολογικήν μορφήν τοΰ έμπεριεχομένου αργύρου. Εκ τών άναλνσ?ων, τάς όποίας έξετέλεσεν εις τό Χημικόν Έργαστήριον τής Γεκλογικής Υπηρεσίας, παραθέτει τάς κάτωθι δύο : BaSO, Cl... Ag ,210 % 98,880 % 0,076» 0,098» 0,100» 0,387» Είναι προφανές, ότι αί αναλύσεις αΰται δέν δίδουν πλήρη τήν εκατοστιαία/ ούνθεσιν τοΰ αντιστοίχου μεταλλεύματος. Διά τοΰτο δέν γνωρίζομεν, εάν τό εν λόγω μετάλλευμα εκτός τοΰ αργύρου περιέχει καί ενώσεις μολύβδου καί ψευδαρ.- γύρου. Εις τόν σκοπόν, τόν όποιον ό Μανούσης έπεδίωκε διά τών έν λόγω αναλύσεων, δέν ήτο απαραίτητος μία τοιαύτη λεπτομέρεια. Έν τούτοις φθάνουν τά δεδομένα ταΰτα διά νά κρίνη κανείς, ότι έκ τών ανωτέρω αναλύσεων μόνον ή δεύτερα αντιστοιχεί άναμφισβητήτως εις μετάλλευμα βαρύτου. Πλήρεις χημικάς αναλύσεις βαρύτου τής Μήλου δίδομεν κατωτέρω. Τό ύλιν.όν, έπί τοΰ οποίου έγένοντο άί αναλύσεις αύται, προέρχ-ται από τά κυριώτερα είς τήν νήσον κοιτάσματα τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος, καθ δν τρόπον ή σημερινή κατάστασις τών γενομένων εις τό παρελθόν ερευνητικών εργασιών μας έπέτρεψε νά ονλλέξωμεν τοΰτο. 1. Αναλύσεις Α. Κ ο ρ δ έ λ λ α και Π. Ζ» λ ο κ ί 3Γ«. 10 Σεπτεμβρίου Α ναλύσεις Α. Χ ρ η α το μ χ νο υ καί Κ. Μ η τα ο π ο ύ λ ο υ. 27 Μαΐόυ Έ κ θ εσ ις Π. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α και Α. Λ ίβα. 29 Μαΐου Μνημονευθέν εργον, σ. 570.

23 26 ΠΙΝΑΞ II SiO s... 0,30 /o 1,95 /0 0,07 / 8,50 /0 56, ,69 /o Τ ίο,... 0,1 0» 0,1 0» α ι 2ο ,05 > 0,14» 0,30» 1,17» 0,05» t'e ,0 2» E eo... 0,50» 0,1 0 * 0,2 0» 1,2 0» 0,0 2» CaO... M g O... Ο *03 OV ft ocm o' 0,2 1 * 0,30» κ 2ο... I 0,45» N a.o... H so -f... h 2o -... B aso,... 0,47» 98,60» 0,C6 * 0,0 1» 98 0,42» 0,03» 99,05» 0,1 0» j 0,02» 89,64» 0,80» 1,86» 37,68» 0,10 99,24» A g... 0,010» 0,008» 0,003» P b... Z n... - C!... 0, ,32 100, ,918 j 98,97 I 69, ,10 1. Β αρύτης γεηρός κοιτασμάτων Τασίφνου 2.» κρυσταλλοφυής κοκκώδης κοιτασμάτων Μ εροβίλια 3.» γεηρός τοποθεσίας Κ λίμα 4.» μικροκρυσταλλοφυής τοποθεσίας Π ηλονήσι (Βούδιων) 5.» σηφρός νησίδος Πηλονήσι 6.» μακροκρυσταλλοφυής νησίδος Πηλονήσι Ή απουσία αργύρου είς τον ώς άνω βαρύτην τών κοιτασμάτων Τασίφνου δέν σημαίνει βέβαια, δτι τά κοιτάσματα ταΰτα δέν είναι έν τώ συνόλφ άργυροΰχα. Εΐναι γνωστόν άλλως τε, δτι αί τοποθεσίαι Τασίφνου καί Γαλανών ίθεωοήοησαν ανέκαθεν αί πλουσιώτεραι είς άργυροΰχα μεταλλεύματα. Τό άποτέλεσμα τής ύπ αριθ. 1 άναλύσεως βεβαιώνει άπλώς, δτι ό βαρύτης τών κοιτασμάτων μιας καί τής αυτής τοποθεσίας δέν είναι εξ ολοκλήρου άργυροϋχος. Χαρακτηριστικόν επίσης είναι τό γεγονός:, δτι καί ό βαρύτης τής τοποθεσίας Π ηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου ιΰ.ς Μήλου (άνάλ. 4) δέν περιέχει άργυρον. Ένταΰθα δμως ή άπουσία αργύρου

24 έπεκτείνεται κατά πάσαν πιθανότητα εις ολόκληρον το κοίτασμα τοϋ όρυκτοΰ. 'Ο άργυρος ε ις την έν λόγω τοποθεσίαν εντοπίζεται εις τον γαληνίτην και τό προϊόν όςειδα ισεως αυτοί, τά όποια σχηματίζουν αυτοτελείς φλέβας εντός τοϋ βαρύτου. Ανιιθέτως εις την νησίδα Πηλονήσι ό βαρύτης παρουσιάζεται έξ ίσου άργυρούχος καθώς καί έστερημένος αργύρου καθ ολοκληρίαν. Ή ύπ άριθ. 6 άνάλυσις, ή όποια δεν έδειξε παρουσίαν αργύρου, αντιστοιχεί εις μακροκρυσταλλοφυή βαρύτην, τοΰ οποίου τά συσσωματώματα μεταπίπτουν κατ έπιφάνειαν εις κρυσταλλικά. Ά ρ γυροΰχος εμφανίζεται ενταύθα ή στιφρά μορφή τοϋ βαρύτου (,άνάλ. 5 ). Τούτου ή μεγάλη περιεκτικότης εις διοξείδιον τοϋ πυριτίου δφείλεται εις δευτερογενή εμπλουτισμόν. Επί γεη.ροΰ δμως βαρύτου τής αυτής τοποθεσίας έστερημένου τού πυ ριτικοΰ εμπλουτισμοί', άντίδρασις αργύρου εδωκεν αρνητικά αποτελέσματα. 'Η περιεκτικότης εις άργυρον τοϋ βαρύτου τής Μήλου, την όποίαν παρέχουν αί ανωτέρω αναλύσεις, κυμαιναμένη μεταξύ 30 καί 100 γραμμ. κατά τόννον, δεν άνταποκρίνεται βέβαια εις τϊ ν μέσην περιεκτικότητα τοϋ μεταλλεύματος τούτου. Η άνά/.υσις τοϋ Μανούσΐ] δίδει, ώς εϊδομεν, 387 γραμμ. άργύρου κατά τόννον βαρύτου, ό δέ de P ia n 1 αναβιβάζει τό ποσόν αυτό εις 400 γραμμ. κατά μέσον δρον διά τό έν λόγω μετάλλευμα των κοιτασμάτων Τασίφνου καί Γαλανών. Μίαν μέσην τιμήν γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος δέχεται καί ό Gobantz 2 εις τον συνήθη άργυρονχον βαρύτην τής Μήλου. Διά τοΰτο τόν βαιρύτην των κοιτασμάτων Πικραδοϋ καί Καστανά, τοϋ όποιου ή περιεκτικότης εις άργυρον κυμαίνεται μεταξύ 50 καί 250 γραμμ. κατά τόννον, κατατάσσει μεταξύ τών πτωχών μεταλλευμάτων τής νήσου. Αλλά δεν πρόκειται νά συζητήσωμεν ενταύθα τό ζήτημα τής ποσότητας τοΰ περιεχομένου άργύρου εις τόν βαρύτην τής Μήλου κατά τόννον μεταλλεύματος. Επί τοΰ αντικειμένου τούτου προηγήθη άλλως τε σωρεία χημικών αναλύσεων μέ συστηματικής πολλάκις δειγματοληψίαν, τήν όποίαν ημείς διά λόγους, τούς όποιου; καί ανωτέρω άνεφέραμεν, ήτο αδύνατον νά έκτελεσωμεν. Εκείνο τό όποιον παρατηροΐμεν εκ τών γενομένων ύφ ημών αναλύσεων είναι,ότι ό βαούτης τής Μ ήλου άνεξαρτήτω; τής πεοιεκτικότητος αύτοϋ εις άργυρον, στερείται ενώσεων μολύβδου καί ψευδαογύρον. 'Η φερομένη εΐ; τάς παλαιοτέρας αναλύσεις περιεκτικότης εις τά βαρέα αυτά μέταλλα προέρχεται ασφαλώς εκ τών φλεβιδίων, τά όποια υπό μορφήν θειούχων έλ ώσεων τών μετάλλοιν τούτων εμφανίζονται εντός τής μάζης τοΰ έν λόγω ορυκτού. ' Οσον άφορά τόν όρυκτολογικόν τύπον, υπό τόν όποιον εύρίσκεται ό άργυρος εντός τοΰ βαρύτου, ό Μανούσης3 έκ τών γενομένων παρ' αύτοϋ ερευνών επί τοϋ ζητήματος τούτου συνάγει, οτι ό άργυρος ενυπάρχει υπό μορφήν χλωριούχου (κεραργυρίτου) καί θειούχου ένώσεχος (άργυρίτου), επικρατεί δε μάλιστα ποσοτικώς ή πρώτη. Ή ειδική ήμών ερευνά επί τοΰ αυτού αντικειμένου εδειξεν, δτι ή χλωριοϋχος ενωσις τοΰ άργύρου δεν παρουσιάζεται εις δλας τάς εμφανίσεις τοΰ 1. G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ Μνημονευθέν εργον, α Μνημονευθέν εργον, σ. 570.,

25 άργυρούχου βαρύτου τής Μήλου. Ό άργυρος άπαντα εντός τοΰ εν λόγω μεταλλεύματος κατά τό πλΰστον καί κατά κανόνα ώς άργυρίτης, ή δέ τυχόν παρουσία και κεραργυρίτου είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς άλλοιώσεως. Τοιουτοτρόπως εις τόν άργυροΰχον βαρύτην τών κοιτασμάτων Μεροβίλια, δπου ό άργυρος εκτός τή; συνήθους θειοι^χου αύτοΰ μορφής εμφανίζεται καί ώς χλωριοΰχος, επικρατή ό άργυρίττ,ς τοΰ κεραργυρίτου, εις δέ τόν βαρύτην τής τοποθεσίας Κλίμα καθώς καί τ ή ς νησίδος Πηλονήσι ολόκληρος ή ποσότης τοΰ περιεχομένου άργύρου υπάρχει άποκλειστικώς ώς άργτ ρίτης. Ιδού τά σχετικά άποτελέσματα : 2 3 δ Άργυρίτης.... A g2s 0,0103 0, Κεραργυρίτης.. AgCl 0,0013 'Υπό μορφήν άργυρίτου ευρίσκει κα'ι ό Μητσόπουλος1 διά πυροχημικής δοκιμασίας τόν περυχάμενον άργυρον έντός τοΰ άργυρούχου βαρύτου τγς vi)r o\. Τά γενικά πορίσματα, τά όποια συνάγονται έκ τώ ν ανωτέρω, είναι τά εξής : Ό βαρύτης τής Μήλου είναι άργυροϋχος εις τά κοιτάσματα αυτοΰ τής περιοχής Τριάδες, καθώς και τών τοποθεσιών Μεροβίλια, Κλίμα και τής νησίδος Πηλονήσι, στερείται δέ πιθανώτατα αργύρου ό βαρύτης τής τοποθεσίας Πηλονήσι (.Βούδια). Περ'ι τών κοιτασμάτων Πικραδοΰ καί Καστανά δέν γίνεται λόγος ένταΰθα. Ό άργυροϋχος βαρύτης μεταπίπτει κατά θέσεις εις βαρύτην έστερημένον αργύρου. 'Ο άργυροϋχος βαρύτης Αναπτύσσεται είς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα, και Ιδίως μικροσταλλοφυή ή γεηρά. Τό άντίστροφον δεν ισχύει άπολΰτως, καθ δσον ό μικροκρυσταλλοφυής βαρύτης δέν είναι πάντοτε και άργυροϋχος. *Ο βα ρ ύ της δμω;, ό όποιος έμ φ α νίζετα ι είς μακροκονσταλλοφυή εως κρυσταλλικά συσσω μ ατώ μ ατα, σ τερ είτα ι κατά κανόνα άργύρου..π λήν τοΰ άργύοοτ ονδεμία άλλη ενωσις βαρέος μετάλλου _ενυπάρχει_ εις τόν βπούτιιν Ο νοιληνιττίΐί *κααώ. κ3ΐ"*τίογ"άλλα ^ιητκτά τ^γ'^ειουνοί παραγενέσεως αυτού, δνγκεντροΰνται είς ιδίας φλέβας. Αί μεταλλοφόρο: αύταί φλέβες είναι άργυροΰχοι ανεξαρτήτως τής περιεκτικότητος ή μή είς άργυρον τοΰ βαρύτοί', έντός τοΰ όποιου αναπτύσσονται. Τοιουτοτρόπως ό βαρύτης τής Μ ήλον δεν δύναται νά χαρακτηριοϋ-ή κατ άρχήν ώς άργνροϋχον μετάλλευμα παρά μόνον έ φ δσον περιέχει άργυρον. Είς τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια εμφανίζεται έστερημένος τελείως άργύρου, ό βαρύτης θεωρείται απλώς ώς όρυκτόν, και μόνον, δταν έγκλείη καί φλέβας γαληνίτου, μ-τά ή ανευ καί τώ ν άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τοΰ τελευταίου, έπέχει θέσιν συνδρόμου όρυκτοΰ τοΰ μεταλλεύματος τούτου. 1. p r. Const. Afitzopu/os. Kerr/.W itten und Salinenwesen von. Griechenland in der N ational Ausstellung von Allien ISS8. D itigler s Polytechnisches Journal. 70 Jalir* g an g, 272 Band. S onder A bdruck axis Heft n, 12 und 13, a Δέν έννοΰμεν ενταύθα τήν ενδεχομένην παρουοίαν χρυσυο, τής όποίας δέν έπρχειρήσαμεν άνίχνευσιν. _mrr-m.ni «wi.vin.ji..... ι.-n..»... ι. Μ»» Μ ΐυι»ί

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα

Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα 1 Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα Συγγενετικές ανωμαλίες: Προκύπτουν συγχρόνως με το σχηματισμό των πετρωμάτων Επιγενετικές ανωμαλίες: Έπονται του φιλοξενούντος πετρώματος, τροποποιούν την ορυκτολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 4: Γεωχημικά θερμόμετρα, Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων, Πρωτογενές και Δευτερογενές Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο Ανθρακικά ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3 A = μέταλλο Ομάδα Ασβεστίτη Τριγωνικό Ασβεστίτης CaCO 3 Μαγνησίτης MgCO 3 Σιδηρίτης FeCO 3 Ροδοχρωσίτης MnCO 3 Σμιθσωνίτης ZnCO 3 Ομάδα Αραγωνίτη Ρομβικό Αραγωνίτης CaCO 3 Κερουσίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965) E.E. Παρ. HI (I) 397 Κ.Δ.Π. 115/87 Αρ. 2221,10.4.87 Αριθμός 115 Οι περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987, οι οποίοι εξεδόθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Σίφνος: Αρχαίο Μεταλλείο Αργύρου στον Αγ. Σώστη ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛΙΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ e Στοιβάδες L n Πυρήνας p Κ Το άτοµο µοιάζει µε µια µικρή σφαίρα που αποτελείται από: Ι) Το πυρήνα δηλαδή µια µικρότερη σφαίρα στο κέντρο του ΙΙ) Τις στοιβάδες δηλαδή κυκλικές τροχιές πάνω στις

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ % Mn ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Χαουσμανίτης Mn 3 O 4 72,5 4,84 Πυρολουσίτης MnO 2 63 5,15 Μαγγανίτης MnOOH 62,5 4,30 Ψιλομέλα; Mn 2 O 3 2H 2 O 45-60

Διαβάστε περισσότερα

Pb-Zn Ore deposits in Greece

Pb-Zn Ore deposits in Greece Pb-Zn Ore deposits in Greece 1. Kirki-Evros* 2. Thermes* 3. Thasos P. Kavala Pangaeon* 4. Agistron Vrontou* 5. Pontokerasia Kilkis* 6. Chalkidiki* 7. Lavrio* 8. Molaoi -Lakonia 9. Cyclades (Milos, Siphnos,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 6: Γεωχημικές και ορυκτολογικές διαδικασίες

Κοιτασματολογία Ενότητα 6: Γεωχημικές και ορυκτολογικές διαδικασίες Κοιτασματολογία Ενότητα 6: Γεωχημικές και ορυκτολογικές διαδικασίες Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Συχνότητα κατανομής, Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των ύλικών Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. ΛΑΡΚΟ Η συνολική ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

'Οταν είναι γνωστή η ταυτότητα των σταθερών ορυκτολογικών ειδών και των διαλυτών ιοντικών φάσεων είναι δυνατό να υπολογίσουµε τη σχετική διαλυτότητα

'Οταν είναι γνωστή η ταυτότητα των σταθερών ορυκτολογικών ειδών και των διαλυτών ιοντικών φάσεων είναι δυνατό να υπολογίσουµε τη σχετική διαλυτότητα Γεωχηµική Ευκινησία Ευκινησία κάτω από επιφανειακές συνθήκες Η ευκινησία των στοιχείων στο επιφανειακό περιβάλλον κυριαρχείται από τη µεταφορά σε υδάτινα διαλύµατα. 'Ένας κατά προσέγγιση οδηγός στην ευκινησία

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Προέλευση των αερίων συστατικών του θαλασσινού νερού, της ατμόσφαιρας και των ιζηματογενών πετρωμάτων. Ορισμένα από τα κύρια συστατικά του θαλασσινού

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φωτ.: Κατά FLSmidth 1 ΠΡΟ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι στην παραγωγική διαδικασία του κλίνκερ τσιμέντου, εκτός των άλλων, σημαντικότατη επίδραση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέταλλα Τα μέταλλα αποτελούν μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες διαχωρισμού των στοιχείων του περιοδικού συστήματος. Οι δύο άλλες κατηγορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II 4-1 ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II Θέμα ασκήσεως: Ποτενσιομετρική τιτλοδότηση, προσδιορισμός κανονικού δυναμικού ηλεκτροδίου, πειραματική επαλήθευση της εξισώσεως Nernst. Αρχή μεθόδου: Μετρείται η ΗΕΔ γαλβανικού

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου

Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου Περιβαλλοντική Επισκόπηση: Κύπρος 2014 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου Δρ Ελένη Γεωργίου Μορισσώ Διευθύντρια Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής Λέκτορας Βασίλειος Μέλφος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 2: Βασική μεταλλευτική ορολογία και τύποι εκμετάλλευσης Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων

Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Mορφές ανάπτυξης των κοιτασμάτων και δομές μεταλλευμάτων Στην παρουσίαση αυτή υπάρχουν εικόνες με περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πολλά μεταλλεύματα αναπτύσσονται στο χώρο, καθώς και επιλογή από εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία επιφανειακών νερών Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Γενικά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της σύστασης των ουσιών καθώς και με τις μεταβολές τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα