I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α !

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α 101110!"

Transcript

1 ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α Τ Α Τ Η Σ ΓΕΩΑ. Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟ Σ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 I I Ι Ρ Π Ν Π Ι Μ Ε Η Ι Α ! (ΜΕΘ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ) Δ Ρ Σ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Δ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ A I ΘΕΟΔ. Γ. ΜΟΥΡΑΜΠΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ε Κ Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Μ Α Τ Α Τ Η Σ ΓΕΩΛ. Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ Ε ΛΛΑΔΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ 22 μ m n ι α κ η ι ι ι ( Μ Ε Θ Ε Ν Ο Σ Χ Α Ρ Τ Ο Υ Ε Κ Τ Ο Σ Τ Ο Υ Κ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Υ ) ν η ο ΔΡ0Σ ΓΕΩΡΓ. Δ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΥ Τ Η Σ ΓΕ Ω ΛΟ ΓΙΚΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ Κ A I ΘΕΟΔ. Γ. ΜΟΥΡΑΜΠΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΗ Σ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠ ΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 MINISTERE DE L ECONOMIE NATIONALE S E R V I C E G E O L O G I Q U E D E G R ^ C E P U B L IC A T IO N S DU S E R V IC E G E O L O G IQ U E D E G R E C E N UMERO 2 2 IfS D I E r a i l DE L i l f DE H i l l ( AVEC UNE CARTE HORS TEXTE) P A R DR GEORG. D. VOREADIS CEOLOGUE DU SERVICE GEOLOGIQUE E T TH. G. MOURABAS CHIM ISTE DU MEME SERVICE A T H E N E S IMPRIMERIE NATIONALE Ί 935

4 Π ΡΟΛΟΓΟΣ Ή άνά χεΐρας μελέτη κατηρτίσθη κατ εντολήν τοϋ 'Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας είσηγήσει τής Γεωλογικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος. Ή επιτόπιος γεωλογική καί όρυκτολογική έρευνα των άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, καθώς καί ή σύνθεσις τοϋ έργου, έγένετο υπό τοϋ πρώτου εξ ημών. Ό δεύτερος έξετέλεσε τας χημικάς αναλύσεις επί των προσκομισθέντων δειγμάτων και τον χημικόν προσδιορισμόν τής όρυκτολογικής μορφής τοϋ εμφανιζόμενου εις τα μεταλλεύματα ταϋτα αργύρου. Ά θήναι, Ίουνιοζ ΓΕΩ Ρ Γ. Δ. Β Ο Ρ Ε Α Δ Η Σ Θ ΕΟ Δ. Γ. Μ Ο Υ Ρ Α Μ Π Α Σ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Εισαγωγή II. Γεωλογική άνάλυοις τής Μ ήλον... III. Τοποϋεσίαι εμφανίσεω ς των άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν εν Μ ήλω και γεωλογική &έσις α υ τ ώ ν Τά άργνροΰχα μεταλλεύματα τής Μ ήλου... α) Γ αληνίτη ς... β) Άργυρονχος β α ρ ύ τη ς... γ) Β αρυτομιγεΐς αργιλλοι άργνροΰχοι... δ) Βαρυτομιγης δακίτης καί άνδεσίτης άργυροϋχος... ε) Ά ργνροΰχοι βαρυτομιγεΐς τό φ φ ο ι... V. Γένεσις των άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν τής Μ ήλου... VI. Οικονομική σημααία τω ν άργυρούχω ν μεταλλευμάτω ν τής Μ ήλου..

6 ΤΙΪ ΑΡΓΥΡΟΥΧΑ JVIETfiAAEYJWflTB ΤΗΣ WflflOY ΥΠΟ ΡΟτ: Γ Ε Ω Ρ Γ A - B O P E A A O V Γ εω λόγον τής Γ εω λογικής ' Υ πηρεσίας ΚΑΙ ΘΕΟ. Γ ΜΟΥΡΛΓΛ(ΤΑ Χ η μ ικού τής Γ εω λογικής *Υ πηρεσίας I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή έμφάνισις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις την Μήλον δεν ποοσέπεσεν εις την άντίληψιν των πρώτων αυτής ερευνητών. 01 B o b lav e και Y ir le t τής Γαλλικής Επιστημονικής 'Αποστολής:1; καί κατόπιν ό μεταλλειολόγος F ie d ler 2 καί ο μηχανικός μεταλλείων S a u v a g e 8, οι όποιοι, μελετησαντες γεο> λογικώς την νήσον, ήσχολήθησαν συγχρόνως καί περί του μεταλ?,εν»τικοϋ πλούτου αυτής, ούδαμοϋ αναφέρουν την ΰπαρξιν τοιοΰτων μεταλλευμάτων. Είναι μάλιστα περίεργον, δτι ό F ie d le r, ό όποιος ευρίσκει δείγμα γαληνίτου εις την Μήλον, δέχεται τάς δοθείσας εις αυτόν πληροφορίας περί προελεύσεως εκ Σάμου τοϋ μεταλλεύματος τούτου4. Τό πρώτον εκ τών άργυρούχων μεταλλευμάτων, τοϋ όποιου άπεκαλύφθη ή παρουσία εις την Μήλον, είλ'αι ό γαληνίτης. Ά λλα τό μετάλλευμα τοϋτο είναι, ώς γνωστόν, περιζήτητον καί ανεξαρτήτους τής περιεκτικότητός του εις άργυρον. Διά τοΰτο ή άνεύρεσις κοιτασμάτων γαληνίτου εις τήν Μήλον έκίνησεν αμέσως τό προσήκον ενδιαφέρον, ή δέ ανώνυμος εταιρεία «Σίφνος Εϊίβοια» δυνάμει τοϋ 1. Expedition] Scientifique de Moree. t. II. 2>eme p a rtie : G eologie et M ineralogie, par P. Boblave et Th. Virlet. P aris, 1833, σ D r. K a r l G m tave Fied ler. Reise durch alle Theile des Kdnigsreichei Griechenlands. II. Theil. Leipzig, 18+1, a M. Sauvage. Description geologique de Vile de Milo. Annales des Mines, t. X. Paris, 1846, σ Μ νημανεσθέν εργον. a

7 από 25 Φεβρουάριου 18,80 Β. Διατάγματος άνελαβε την έκμετάλλευσιν αύτών1. Α ί μεταλλευτικοί έργασίαι τής εταιρείας «.Σίφνος Εύβοια» εις την Μήλον δεν διήρκεσαν επί μακοον. Κατά τό 1884 παρετηρήθη, δτι εις τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες εμφανίζεται μετά τοϋ γαληνίτου και άργυροΰχος βαρύτης. Ή Ελληνική Κυβέρνησις, ώς έγένετο γνωστόν τοϋτο, άπηγόρευσε πάσαν περαιτέρο^ έκμετάλλευσιν. Εκ τής από 25 Φεβρουάριου 1880 παραχωρήσεως ούδέν δικαίωμα είχεν ή εταιρεία επί δεδηλωμένων άργυρούχων μεταλλευμάτων. Ά λλ ή έμφάνισις βαρύτου εν γένει εις τήν Μήλον δέν ήτο άγνωστος και προ τοΰ 'Ο Κορδέλλας αναφέρει ήδη τήν παρουσίαν αύτοϋ εις τά κοιτάσματα γαληνίτου παρά τό άκρωτήρισν Βάνη2. Εις τήν εταιρείαν «Σίφνος - Εύβοια», καί Ιδίως εις τον διευθυντήν τών ιν Μήλω εργασιών αυτής L u ig i de P iaii", όφείλεται ή άποκάλυφις τής περιεκτικότητας εις άργυρον τοΰ βαρύτου, καί συνεπώς ό χαρακτηρισμός αύτοϋ ώς άργυρούχου μεταλλεύματος. Α ί ερευνητικοί εργασίαι, αί όποϊαι εκτοτε έπηκολούοησαν, απέδειξαν ήδη από τοϋ 1887, δτι τοιαϋτα άργυροϋχα μεταλλεύματα εμφανίζονται καί εις άλλας περιοχάς τής νήσου *. Ή άνεύρεσις άργυρούχων μεταλλευμάτων εις τήν Μήλον προεκάλεσεν, ώς ήτο επόμενον, ζωηρόν ενδιαφέρον εις τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος. Διά τήν μελέτην αύτών ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν παρέλειψε νά μετακαλέση αμέσως και ξένους μεταλλειολόγους καί μεταλλουργούς, η καί απλώς νά θέση ύπ δψιν των τά εν λόγφ μεταλλεύματα, ένώ ά φ ετέρου έγένοντο καί εις τό έσωτερικόν πλεΐσται χημικαί αναλύσεις, ύπεβλήθησαν δέ ταϋτα έν Λ αυρίφ καί εις μεταλλουργικών δοκιμασίαν πρός έξακρίβωσιν τής περιεκτικότατος αύτών εις άργυρον καί έκτίμησιν τής οικονομικής «ο ν σημασίας. Εκ παραλλήλου πρός τήν ώς άνω τεχνικήν καί οίκονομικήν ερευνάν τών έν λόγο) μεταλλευμάτων εμφανίζονται καί αί πρώται άπόπειραι γενικωτέρας αύτών σπουδής. 'Ο de P ia n 5 επί τοϋ προ-κειμένου περιορίζεται εις τάς εμφανίσεις της περιοχής Τριάδες, ό δέ Δαμδέργης 6 εξετάζει τά μεταλλεύματα ταϋτα ιδίως δσον άφορα τάς χημικας αντιδράσεις, αί όποϊαι προεκάλεσαν τον εμπλουτισμόν αύτώ ν εις άργυρον. 1. 'Ο Κ ο ρ δ έ λ λ α ς φρονεί, on ώ ρισμένα κοιτάσματα άργυρούχου γαληνίτου έν Μ ήλψ ήσαν γνω στά καί είς τούς αρχαίους, οί όποιοι προέβησαν μάλιστα καί εις τήν έκμετά'.λευσιν αΰιώ ν. (A. Cordelias. ΐ. La Grece sons le ra)jp<»-t gtotogu/ue et mineralogique. Paris, 1878, σ. 76 καί ΓΥπόμνημα,-rfpi τών ονχτιιιν τού άμγνρον τής Μηλον. ΆΦ ήναι, 1892, σ. 19). Δέν αποκλείεται νά είναι τοϋτο άληΰές. Φαίνεται δμως, δτι δέν άν«φέρουν περί αύτοϋ οί αρχαίοι συγγραφείς, διότι άλλως τό γεγονός αϋτό δέν Λά διεφευγε τούς Boblave καί Virlet τής Γαλλικής Ε π ιστημονικής Αποστολής, οι όποιοι μετά περισσής έπιμελείας έχουν έγ κ ύψ ει είς τά σχετικά αρχαία κείμενα. 2. Μ νημονευθέν έργον : 1, σ G. vom Rath. Einige geologiseh* W ahrnehm ungen in Griechenland. Sitzungsberichte der N iederrheinischen G esellscliaft fu r N a tu r-u n d H eilkunde zu Bonn. Bonn, 1887, σ G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ Α υτόθι, σ O esterreicliischer Z eitschrift fiir Berg-und Hiittenwesen. N 3, 1891.

8 11 f A,,, Λεπτομερέστερα ασχολούνται περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μη, λου ό Κορδέλλας1 καί ό G obantz -. Όφείλομεν όμως νά παρατηρήσωμεν, οτι τό άντικείμενον τής μελέτης τοΰ Κορδέλλα δέν είναι προϊόν ιδίας έπιτοπίου έρεύνης, άλλα προέρχεται ι Α τοΰ άποσταλέντος πρός αυτόν έν Λαυρίω υπό τοΰ Gobantz ύλικοΰ. Αί τοπικαί ερευναι τών άλλων, οί όποιοι είργάσβησαν εις τήν Μήλον, είτε κατ εντολήν τής ελληνικής Κυβερνήσεως, είτε καί έξ ιδίας πρωτοβουλίας, άπέβλεψαν κυρίως εις τήν άναζήτησιν άργυρούχων μεταλλευμάτων και εις όίλλας περιοχάς τής νήσου, καί είς τήν έκτίμηοιν τής ύπαρχούσης ποσότητας αύτών. Εις ιιίαν νεωτέραν περίοδοί άνακινήσεως τοΰ κοινοΰ ενδιαφέροντος περί τά άογυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου παρεμβαίνει εις τήν σχετικήν συζήτησιν καί ό Κ τένα ς4. Αί αντιλήψεις αύτοΰ, όσον αφορά τήν όρυκτολογικήν φύσιν καί τον σχηματισμόν τών εν λόγω μεταλλευμάτων, εκπροσωπούν, ώς ήτο επόμενον, τήν όρ- Αοτέραν γνώμην, άν λάβϊ) κανείς ύπ όι ην τά γνωστά μέχρι τής εποχής εκείνης π-ρί αύτών στοιχεία. Ό Κτετδς συμπληρώνει βραόύτερονγι τάς έκτεθείσας επί τοΰ κεφαλαίου τούτον απόψεις του, άλλ είναι πρόδηλον, ότι δέν έ'χει ύπ όψιν του παρά μόνον τάς Αφανίσεις ίκείνας τών άργυρούχων μεταλλ?υμάτα>ν, αί όποϊαι αναπτύσσονται μέσα είς τά- λάβας τής νήσου. Εσχάτως ήσχολήθη περί τά μεταλλεύματα ταΰτα καί ό Μανούσης* εις ιιίαν πρόδρομον μελέτην του, προϊόν επιτόπιων καί εργαστηριακών ερευνών, τάς όποίας έξετέλεσε κατ εντολήν τής. «Προνομιούχου Εταιρείας Αογυρομεταλλευμάτων τής Μήλου». Είναι ήδη γνωστόν, δτι τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου δέν περιορίζονται μόνον εις τον γαληνίτην καί τον άργυροΰχον βαρύτην. Π ρώτος ό de P ia n 7 παρετήρησεν, ότι ό βαρύτης τώ ν κοιτασμάτων τοΰ Χάλακα άπαντά προσμεμιγμένος μετ άργίλλου προερχομένου έκ τής άποσαθρώσεως τών τραχειτικών πετρωμάτων τής περιοχής, εμφανίζεται δέ συγχρόνως καί εντός τών έν μερική άποσαθρώσει πετρωμάτων τούτοη\ Ό Κορδέλλας8 διακρίνει τά έν λόγω μεταλλεύματα εις τραχείτας καί βαρυτομιγεϊς άργίλλους, ό G o b an tz 8 όμως, πρός τον όποιον συμφωνεί καί ό H u ffn e r 10, περιλαμβάνει μεταξύ τών άργυ Alex. Gobantz. Die silberhdltigen Miner-alien a u f de) Insel Mi/os. O esterr. Z eitscbr. fiir Berir-und Huttemvesen. N 18, Ja h rg a n g X L, 1892, a ^έν έχομεν ύπ όψιν ιιας τό εργον: * 'Υ π όμ νημα περί τής μ εταλλευτικής οη μ α π ία ς τώ ν μ ταλλενμάτωι άργυρον τ ή ; Μ ήλον». Ε κ θέσ εις πρός τό Ύ πουργεϊον τών Ο ικονομικών. Α θ ή να ι 1893, ύ.τό Σ. Π α ιτα βασιλείο υ. 4. Κωνοτ. Α. Κ τ ε ν ά. 1. Ή β α ρυτΐνη τής Μ ήλον. «Αρχιμήδης», ετος ΙΑ', Ά θ ή ν α ι, 1911, σ ,,,, 5. 2 Σ τοιχεία αναλυτικής 'Ο ρυκτολογίας. Ό ρυκτογνω αϊα τής Ε λλάδος. Α θήναι, 1923, Ο I. Μ ανβύοη. Τα άογνρομπαλλεύματα τής Μήλον. «Εργα» ετος III, τεΰχος 70. Α θήνα ι, 1928, σ G. vom Rath Μ νημονευθέν εργον, σ , σ ^ 9. Μνημονευθέν εργον Λ. Huffner. Uber den Bevy und Hiittenmdnnischen W ert der a u f der griechisehen Insel Milos vorkommenden SiLbererze,!W :i.

9 ρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου καί τον βαρύτην, ενώ συγχρόνως τούς βαρυτομιγεϊς τραχείτας μετονομάζει είς λιπαρίτας. ΑΙ νεώτεραι ερευναι εις τήν Μήλον παρέσχον,, όσον άφορα τάς γνώσεις ημών περί τών αργυρούχο^ν μεταλλευμάτων τής νήσου, πληρέστερα στοιχεία. Έ ν πρώϊοις άπεδείχοη, ότι at βαρυτομιγείς λάβαι τοΰ Χάλα/.α δέν είναι τραχειτικαί ή Λίπαριτικαί, άλλ ανήκουν είς τους δακίτας καί τούς οξείνους άνδεσίτας1. Είναι γνω στό ν2 ά φ ετέρου, δτι τά αργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσονται επίσης, πλήν τών λαβών, καί εντός τών ηφαιστείων τόφφων τής νήσου. Δέν αποκλείεται λοιπόν, κατ: αναλογίαν πρός τούς βαρυτομιγείς δακίτας καί άνδεσίτας, νά ιμφανίζωνται καί οι ήφαίστειοι τόφφοι ενιαχού βαρυτομιγείς καί συνεπώς αργυροΰχοι. Τοΰτο πράγματι έπιστοποιήθη εσχάτως. Τήν μελέτην τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου ύ φ δλας τάς έμφανιζομένας όρυκτολογικάς των μορφάς σκοπεί ή παροΰσα πραγματεία. Όμολογοΰαεν, δτι δέν εξαντλείται ενταύθα τό προκείμενον θέμα. Τό εργον αυτό θά έχρειάζετο πρωτίστως συστηματικήν έρευναν, δσον αφορά τήν άνάπτυξιν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τά κοιτάσματα αύτών, μέ αντίστοιχον εκ παραλλήλου χημικήν των άνάλυσιν. Αλλά τοΰτο είναι άπολύτως αδύνατον σήμερον, οπότε ού&εμία μεταλλευτική εργασία γίνεται είς τήν νήσον, αί δέ παλαιότεραι έχουν καταστροφή κατά τό πλεΐστον. Ιίεριοριζόμεθα ώς εκ τούτου μόνον είς τά στοιχεία, τά όποια μάς έδωκεν ή επιτόπιος έρευνα ύπο τάς παρούσας συνθήκας, καθώς καί αί γενόμεναι παρ άλλων, έφ δσον αύται ήσαν χρησιμοποιήσιμοι, ώς καί παρ: ημών, επί τών συλλεγέντων κυριωτέρων δειγμάτων, χημικοί αναλύσεις. Εάν άναληφθοΰν ποτέ νέαι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν νήοον, έπιφυλασσόμεθα νά «υμπληρώσωμεν τά πορίσμ.ατα τής παρούσης μελέτης, έφ δσον καί ή σχετική έ'ρευνα ήί)-λε παράσχει νεώτερα στοιχεία. II. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝ ΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ Ή Μήλος, ευρισκόμενη εντός τής ζώνης τών ηφαιστείων τοΰ νοτίου Αιγαίου, άποτελεΐται κατά τό πλεΐστον από ηφαιστειογενείς σχηματισμούς. Τό μεγαλύτερον μέρος αύτής απαρτίζουν οί ήφαίστειοι τόφφοι. At λάβαι διασχίζουν τούς τόφφους καί σχηματίζουν συνήθως καλύμματα επ αύτών. Τό ύπόβαθρον δμως τής νήσου, επί τοΰ όποιου αναπτύσσονται οί έν λόγιο ήφαιστΐται, συνίσταται κυρίως από πειρώματα κρυσταλλοσχιστο>δη. 'Ιζηματογενείς σχηματισμοί φαίνεται δτι κατέχουν μιχράν εκτασιν εις τήν Μήλον. Τόσον τό 1. Κ ω να τ. Α. Κ τ ε ν *. 2. σ. F8. R. A. Sender. Zur. Geologie und Petrographie der Inselgruppe von Milos. Z eitsclirift fiir V ulkanologie. Bd. V III, Heft 4, B erlin, 1925, «J G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σελ

10 13 κουσταλλοσχιοχώδες ύπόβαθρον, όσον καί td ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια υπερκεινται αυτοΰ, εμφανίζονται μόνον είς τό νότιον καί τό νοτιοανατολικόν τμήμα τής νήσου. Ιό κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβαθρον τής Μήλου συνίσταται, από μοσχοβιτικόν γνεύσιον, μάρμαρον καί σερινατικόν σχιστόλιθον, ό όποιος μεταπίπτει ενίοτε πρός ψυλλίτην. Η επιφανειακή άνάπτυξις αύτοϋ περιορίζεται κυρίως είς τήν νοτιοανα,- τολικήν πλευράν της νήσου, καί μάλιστα κατά μήκος τής βραχώδους παραλίας, αύτής. Οί ιζηματογενείς σχηματισμοί ίμφανίζονται είς τόι νοτιοανατολικών τμήμα τής περιοχής τοϋ Χάλακα. Επικρατούν οί ασβεστόλιθοι, κατά θέσεις μαργαϊκοί, οί όποιοι περαιτέρω μεταπίπτουν είς μάργας καί άργίλλους. Είς τούς νοτιοανατολικούς πρόποδας τοϋ ΙΊροφ. Ηλία τά μαργαϊκά στρώματα περιέχουν καί φακούς γύψου, είς δέ τον πρόβουνον Π ροβατάν κάτωθεν τοΰ μαργαϊκοΰ άσβεστολίθου εμφανίζεται στρώμα ερυθρού κροκαλοπαγούς. Οί άσβεστολιθικοί καί μαργαϊκοί ορίζοντες τοΰ Χάλακα ανήκουν είς τό Κ οητιδικον-ή ώ καινον. Τό στρώμα τοΰ ερυθροΰ κροκαλοπαγούς, τό οποίον παρατηρεΐται καί κάτωθεν τής άσβεστολιθικής μάζης τοϋ Προφ. Ηλία, είναι κατά πάσαν πιθανότητα μεσοζω ικής η λ ικ ία ς'. Οί ηφαιστειογενείς σχηματισμοί τής Μήλου ανήκουν εις διαφόρους φάσεις ηφαιστείου παροξυσμού. Ό S o n d er διακρίνει είς τήν Μήλον τρεις άλλ-παλλήλους εκρήξεις ιντός τής άνωτέρας π λ ε ιο κ α ινικ ή ς περιόδου. Εκτός δμως αύτών παοατηρίί καί δύο άλλας μεταγενεστέρας, τήν μίαν κατά τήν διλο ύβ ιο ν π ε ρίοδον καί τήν άλλην κατά τήν ά λλούβ ιον., Οί τόφφοι προέρχονται ΐκ τής πρώτης καί δευτέρας φάσεως ήφαιστείας ένεργείας. Ούτοι συνίστανται κυρίως από κίσηριν καί σποδόν, περιέχουν θρύμματα δακίτου καί ενίοτε θραύσματα λιπαρίτου, μεταπίπτουν δέ κατά θέσεις είς άσβεστούχους ψαμμιτικούς ορίζοντας καί περαιτέρω είς άσβεστολιθικάς τραπέζας, προϊόντα άοβεστολιθικής ΐζηματογενέσεως κατά τήν περίοδον τής ηρεμίας. Τά πάχος αύτών υπερβαίνει τά μ. Αί λάβαι τής πρώτης φάσεο>ς ήφαιστείου παροξυσμοΰ είς τήν Μ ήλον παρουσιάζουν μικράν έπιφανειακήν άνάπτυξιν. Ή σχετικώς μεγαλύτερα έμφάνισις αύτών παρατηρεΐται είς τό μέσον τής άνατολκής παραλίας τής νήσου σχηματίζουσα τόν λόφον Δεμενεγάκι. Περαιτέρω εμφανίζονται είς τούς λόφους τής Βομβάρδας καί τής Νυχιας κατά μήκος τής παραλίας άπό τόν Αδάμαντα είς τό Κλίμα, επίσης δέ καί ύπεράνω τής Τρυπητής καί κάτωθεν τής Τριοβασάλας. Αποτελούνται άπό λιπαρίτας καί έν μέρει οξείνους δακίτας. Μεγαλυτέρας εκτάσεις καταλαμβάνουν είς τήν Μήλον αί λάβαι τών επομένων φάσεων ήφαιστείας ένεργείας. Αί έκχύσεις ολοκλήρου τού δυτικού τμήματος τής νήσου άπό τών άκρων τής Καλαμαριάς καί τοϋ ακρωτηρίου Βάνη μέχρι τοϋ λόφου Κατσιμπάρδου, καθώς καί εκείνη τοΰ λόφον Κορακιά εις τό ΒΑ. άκρον αυτής, αποτελούνται άπό δακίτας καί οξείνους άνδεσίτας τής δευτέρας φάσεως. Εϊς τα κέντρον τοΰ νοτίου τμήματος, επίσης δέ καί είς τό βόρειον άκρον τής νήσου, έπιί- 1. λ. Λ. Sonder. Μ νημονευθέν εργον.

11 14 κρατούν οί λιπαρίται. Και είς μέν τήν περιοχήν τοΰ Χαλεπά και τής Κακόπετρας οί λιπαρίται ανήκουν είς τήν δευτέραν Ιως τρίτην φάσιν ηφαιστείου παροξτ'σμού τής Μήλου, ινώ είς τήν περιοχήν τής Βουναλιάς καί είς τήν χερσόνησον τοΰ Τραχιλά παρόμοιαι λάβαι έξεχύθησαν κατά τήν τελευταίαν έκδήλωοιν ήφαιστείας ενέργειας είς τήν νήσον, ή όποια έγένετο, ώς ε ίδομεν, κατά την άλλο ύβ ίο ν περίοδον. Τουναντίον οί άνδεσΐται τής τρίτης φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού, δηλαδή τής τελευταίας κατά τήν άνω τέυαν π λ ειο χ α ινιχ ή ν περίοδον, καθώς καί οί βασικοί δακίται τής αμέσως επομένης, τοΰ Δ ιλουβίον, είναι ασήμαντοι ώς επιφοτ νειακαί εμφανίσεις. Οί πρώτοι παρατηρούνται είς τό καταδυτικόν τμγμπ τής νήσου, ιδίως ανατολικά τοΰ λόφου Κατσιμπάρδου, οί δέ δεύτεροι απαρτίζουν τόν δόμον τοΰ Κάστρου, ένθα ό ομώνυμος συνοικισμός, καθώς καί τάς νησίδας Μικρήν καί Μεγάλην Ά κραδιάν. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Οί πυρήνες τών δα/.ιτών καί όξείνων άνδεσιτών τοΰ Χάλακα είς τό δυτικύν τμήμα τής νήσου περιβάλλονται άπό λατύπας, εύμεγέθεις κατά τό πλεΐστον, έκ τοΰ αυτού ΰλικοΰ. Τοΰτο παρατηρεΐται έν μέρει καί ιίς τους άνδεσίτας τής τρίτης φάσεως ήφαιστείας ένεργείας. Ά ντιθέτως πέριξ τής λιπαριτικής έκρήξεως τοΰ Ά λ λ ο ν β ίο υ παρατηρεΐται άπόθεσίς όμοιας σποδοΰ. Αί έν λόγω λατύπαι σχήματά ζουν κατά μέγα μέρος καλύμματα, τά όποια φθάνουν καί μέχρι τών τόφφ<ι>ν, αντιστοιχούν δέ είς ρεύματα λάβας κατακερματισθέντα ΐπιφανειακώς κατά την ψΰξιν αυτών. Οί νεώτεροι Ιζηματογενείς σχηματισμοί τής Μήλου δέν παρουσιάζουν ενδιαφέρον είς τό θέμα τής παρούσης μελέτης. Τόσον αί αποθέσεις τών ορεινών βαθμιδών τοΰ Δ ιλουβίου, υσον καί αί αποθέσεις τού Ά λλο νβ ίο υ, αί όποϊαι καλύπτουν τά ταπεινά επίπεδα τής χέρσου, εύρίσκονται εξω τοΰ πεδίου τών μεταλλοφόρων εμφανίσεων τής νήσου. Από μεταλλευματολογικής άπόψεως τό ενδιαφέρον συγκεντροΰται είς τάς λάβας καί τούς ήφαιστείους τόφφους, εντός τών όποιων εμφανίζονται τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. Τό κρυσταλλοσχιστώδες ύπόβαθρον τής νήσου, καθώς καί τά ιζηματογενή πετρώματα, τά όποια ενιαχού μεσολαβούν, ώς ειδομεν, μεταξύ αυτοΰ καί τών ηφαιστειογενών σχηματισμών, στερούνται μεταλλοφόρων κοι τασμάτων. III. ΤΟΠ ΟΘΕΣΙΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΗΑΩ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ Αί τοποθεσία!, είς τάς όποίας παρετηρήθησαν μέχρι τοΰδε άργυροΰχα μεταλλεύματα είς τήν Μήλον, είναι αί εξής : α) Είς τόν Χάλακα τού δυτικού τμήματος τής νήσου, 1 ) ή περιοχή Τριάδες καί 2) αί θέσεις Αβόθονας καί Ασημότρυπα μεταξύ τού ακρωτηρίου Βάνη καί τοϋ ορμίσκου Κοντάρου.

12 β) Εις τό άνατολι-,ών τμήμα, 1 ) αί τοποθεσίαι Πικραδοΰ, Μεροβίλια και Καστανάς, 2) ή τοποθεσία Πηλονήσι ( Βοΰδια) τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου καί 3) ή νησίς Πηλονήσι, ή όποία κεϊται απέναντι τής ώς άνω ομωνύμου τοποθεσίας. γ) Αριστερά τώ είσερχομένω είς τον λιμένα τής Μήλον», 1 ) ή γλωσσοειδής προεξοχή τής χέρσου Φουρκοβοΰνι ΒΔ. τοΰ Κάστρου καί 2 ) ή τοποθεσία Κλίμα τοϋ ομώνυμου ορμίσκου κάτωθεν τοΰ συνοικισμού τής Τρυπητής. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Ή περιοχή Τριάδες περιλαμβάνει ολόκληρον τήν εκτασιν, ή όποία κεϊται ιιεταξύ τής βουνοσειράς Αγ. Χαλαλάου - Καλαμαύρου ά φ ένας καί τών υψωμάτων Φάβας Τριών Βουνών άφ ετέρου. Ή έ'κτασις αυτή διασχίζεται ΰπό τής χαράδρας τοΰ Ά γ. Νικολάοτ>, ή όποία διαμορφσΰται σχεδόν άπό τής κορυφής τών Τριών Βουνών καί μέ δύο εκατέρωθεν διακλαδώσεις καταλήγει είς τόν ορμον τής Αγ. Τριάδος. Βορείως τής έν λόγω χαράδρας σχηματίζεται μία άλλη μικροτέρα. Αντη άπό τά υψώματα τοΰ βουνού Φάβας εκβάλλει μέ μίαν διακλάδο>σιν έξ άριττερών εις τήν νοτιοανατολικήν άκτήν τής χερσονήσου Γαλανά. Ή εκτασις τής περιοχής Τριάδες, τήν όποίαν διασχίζει ή χαράδρα τοΰ 'Α γ. Νικολάου, φέρει τήν ιδιαιτέραν ονομασίαν Τασίφνου. Ά φ ετέρου τό τμήμα, διά τοϋ όποιου διέρχεται ή χαράδρα τών Γαλανών, καλείται επίσης Γαλανά. Τά άργυροϋχα μεταλλεύματα τής περιοχής Τριάδες παρατηρούνται είς τάς τοποθεσίας Τασίφνου καί Γαλανά. Έ ξω τών τοποθεσιών τούτων απομένουν αί εμφανίσεις τοΰ Αγ. Νικολάου καί τοΰ Ά γ. Στεφάνου. Τό πέτρωμα, τό όποιον επικρατεί ενταύθα, είναι οί δακΐται καί οί όξεινοι άνδεσΐται τής δευτέρας,. ώς εϊδομεν, φάσεως ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μήλον, καθώς καί αί λατύπαι αύτών. Τά υψώματα τής Φάβας καί τώ ν Τριών Βουνών, καθώς καί ή χερσόνησος Γαλανά, αποτελούνται άπό συμπαγείς λάβας έκ τοΰ πετρώματος τοντου, ενώ ή ενδιάμεσος έκτασις καλύπτεται έπιφανειακώς άπό τάς αντιστοίχους λατύπας. Εκατέρωθεν τής χαράδρας τοΰ Αγ. Νικολάου, εξαιρέσει ένός τμήματος τής κυρίας αφετηρίας καί τής δεξιάς διακλαδώσεως αυτής, αναπτύσσονται οί ήφαίστειοι τόφφοι. Ούτοι παρά τήν επαφήν των πρός τάς λάβας ή τάς λατύπας αύτών καλύπτονται έν μέρει υπό τώ ν πετρωμάτων τούτο^ν. Τά κοιτάσματα τών άργυρούχων μεταλλευμάτων είς τήν τοποθ-σίαν Τασίφνου εμφανίζονται : 1 ) Εντός τών ηφαιστείων τόφφων. 2 ) Εντός τών κατ επιφάνειαν λατυπών έκ δακιτικοϋ καί άνδεσιτικοΰ υλικού, αί όποϊαι πρός τό βάθος μεταπίπτουν είς τάς άντιστοίχους λάβας. 3) Εντός ιών δακιτικών καί όξείνων άνδεσιτικών λαβών.' Αί μεταλλευτικοί έργασίαι τής Εταιρείας «Σίφνος Εύβοια», καθώς και αί μετέπειτα γενόμεναι ερευνητικοί, είς τήν τοποθεσίαν Ταοίφνου, περιωρίσθησαν ιδίως επί τής δεξιάς πλευράς τής κυρίας κοίτης τής χαράδρας τού 'Α γ. Νικολάου. Εσχάτως υπό τής ΓΙ ρονομιούχου Εταιρείας Αργυρομεταλλευμάτων Μήλου έγένοντο άπόπειραι καί είς τήν άριστεράν πλευράν τής έν λόγω χαράδρας, ίγγυς μάλιστα καί πρός τήν έκ τής κορυφής τών Τριών Βουνών αφετηρίαν της.

13 1 6 Εις την τοποθεσίαν Γαλανά οί ήφαίστειοι τόφφοι καταλαμβάνουν τήν παρατ λιακήν λωρίδα. Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα εμφανίζονται είς ίκανήν άπόστασιν από τής παραλίας, αναπτύσσονται δέ ώς έκ τούτου εντός τοϋ δακιτικοϋ,- άνδεσιτικοΰ πετρώματος, είτε ανήκει τοΰτο είς τήν ζώνην τών λατυπών, είτε απαρτίζει τον συμπαγή πυρήνα. Αί σοβαρώτεραι μεταλλευτικοί έργασίαι είς τήν τοποθεσίαν Γαλανά έγένοντο ολίγον άνωθεν τοΰ τόπου, δπου συμβάλλουν αί δύο διακλαδώσεις τής ομωνύμου χαράδρας. Μικραί όμως δοκιμαστικαί ερευναι έξετελέσθησαν καί ολίγον υψηλότερα είς τήν θέσιν Αγριόλακκος. Τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες έθεωρήθησαν ανέκαθεν τά πλουσιώτερα τής Μήλου. Α ί γενόμεναι μέχρι σήμερον έρευνητικαί έργασίαι είς τήν νήσον δέν διέψευσαν τήν γνώμην αυτήν. Α ί θέσεις Άβόθονας καί Άσυμότρυπα κείνται κατά μήκος τής βόρειας ακτής τοΰ Χάλακα, καί είδικώτερον 6 μέν Άβόθονας είς τήν βορειοανατολικήν πλευράν τοϋ λοφίσκου Κατσιμούδη εγγύς τής θαλάσσης, ή δέ Άσημότρυπα δεξιά τοΰ ορμίσκου Κοντάρου. Εις άμφοτέρας τάς υ'έσεις, αί όποϊαι αντιστοιχούν είς τήν ζώ νην τών ηφαιστείων τόφφων τοΰ Χάλακα, παρατηρούνται σήμερον μόνον ενδείξεις έμφανίσεως άργυρούχων μεταλλευμάτων, καί ιδίως μικραί άπόπειραι έρευνητικών ιργασιών. Τοιαϋται έρευνητικαί έργασίαι παρατηρούνται επίσης καί είς τήν παραλίαν νοτιοανατολικά τής Ασημότρυπας έντός τού αυτοΰ ορμίσκου Κοντάρου. Ένταΰθα δμως αντί τών ήφαστείων τόφφων, τούς όποιους σημειώνει ό χάρτης τού Sonder,, έκτείνεται τό δακιτοανδεσιτικόν πέτρωμα τοΰ 'Αγ. Δημητρίοΐ', καλυπτόμενον κατ έπιφάνειαν από τάς αντιστοίχους λατύπας. Είς το άνατολικόν τμήμα τής Μήλου παρουσιάζονται έπίσης αξιόλογοι εμφανίσεις άργυρούχων μεταλλευμάτων. Αί έρευνητι/.αί έργασίαι, αί όπο-.αι κ'.τά δια φόρους καιρούς εγένοντο ένταΰθα, άπεκάλνψαν, δτι τά σημαντικώτερα κοιτάσματα παρατηρούνται είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια. Τά κοιτάσματα τών τοποθεσιών Πικραδοΰ καί Καστανά, αί όποϊαι κεϊνται εγγύς τής Μεροβίλια, έρχονται είς ΰποδεεστέραν μοίραν. Ά ξ ια προσοχής είναι καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας 1 1 ή λο νή σι είς τήν περιοχήν Βοΰδια τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου, ώς έ'δειξαν αί γενόμεναι εσχάτως ένταΰθα έρευνητικαί έργασίαι, έν μέρει δέ καί αί έμφανίαεις τής ομωνύμου νησίδος απέναντι τής έν λόγω τοποθεσίας. Τόσον είς τά Μεροβίλια, τήν Π ικραδοΰ καί τόν Καστανά, δσον καί είς τό Π ηλονήσι, καθώς καί είς τήν απέναντι αΰτοΰ ομώνυμον νησίδα, τά άργυροΰχα μεταλλεύματα έμφανίζονται έντός τών ήφαιστείων τόφφων κάτω τών επιφανειακών στρωμάτων αύτοΰ. Από τά άργυροΰχα μεταλλεύματα, τά όποια παρατηρούνται κατά μήκος τής παραλίας άριστερά τω εισερχόμενο) είς τόν λιμένα τής Μήλον, ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Κλίμα. Αί έμφανίσεις τοΰ Φονρκοβοΰνι δέν είναι ά ξια ι λόγου. Είς τό Κλίμα τά άργυροΰχα μεταλλεύματα άπαντώσιν έπίσης έντός τών ηφαιστείων τόφφων, είς κατώτερον ορίζοντα αυτών. 'Ένεκα τούτου αί έρευνητικαί έργασίαι παρουσίασαν ένταΰθα δυσχερείας καί έγένοντο είς μικράν μόνον κλίμακα. Είς τά νότιον τμήμα τής Μήλου δέν εμφανίζονται άργυροΰχα μεταλλεύματα.

14 Έκ παραλλήλου δμως δέν παρατηρούνται ενταύθα καί αί δακιτοανδεσιτικαί λάβαι τή: δευτε'ρας φάσεως ήφαιστείας ένεργείας τής νήσου. Τά ήφαιστειογενή πετρώματα. ιό όποϊ«αναπτύσσονται εις τό τμήμα τοΰτο, ανήκουν, ό>ς εΐδομεν, εις μεταγενεστέρας εκρήξεις. Τό γεγονός αϊτό δέν δύναται νά θεωρηθ^ άσχετον πρός τήν γενετικήν εξάρτησιν τών άργυρούχων μετλλευμάτων άπό ώρισμένην χρονικώς περίοδον ηφαιστείου παροξυσμού είς τήν Μήλον. Π ερί τοΰ ζητήματος δμως τούτου θά γίνη ειδικός λόγος εις τό οίκεϊον κ'φάλαιον. IV. ΤΑ ΑΡ.ΓΥΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ, \ I,, ί; Τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλοι», εξαιρέσει τοΰ γαληνίτου, χαρακτηρίζονται έν γένει έκ τής παρουσίας βαρύτου1 έντός τής μάζης αύτών. Τό όρυκτόν τοΰτο υπάρχει εις τά μεταλλεύματα αυτά ώς σύνδρομον πάντοτε. Διότι έκτος τοΰ γαληνίτου, ύ όποιος, μετά ή άνευ καί τών δλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενεσεως αυτοΰ, εμφανίζεται έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου ή τών βαρυτομιγών τοιούτων, είς τά άλλα άργυροΰχα μεταλλεύματα τής νήσου ή περιεκτικότης αυτών εις άργυρον προϋποθέτει κατά κανόνα τήν παρουσίαν βαρύτου, ό όποιος καί μόνος είναι «ργυροΰχος, καί χωρίς τόν όποιον, έξαιρέσει πάντοτε τοΰ γαληνίτου, δέν δύναται νά νοηθή άργυροΰχον μετάλλευμα εις τήν Μήλον. Ή παρατήρησις ouor αυτή δέν Ισχύει καί κατ αντίστροφον έννοιαν. Πολλά κοιτάσματα βαρύτου, ή γενικώς βαρυτομιγή, είς τήν Μήλον δέν περιέχουν άργυρον καί συνεπώς δέν δύνανται νά καταταχθοΰν εις τήν κατηγορίαν τών άργυρούχων μεταλλευμάτων. Τα, ργυοοΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου φέρονται. σήμερον συνήθως υπό τήν κοινην ονομασίαν βαουτίνη. ΕΙς τήν ονομασίαν αυτήν δέν περιλαιιβάνεται φυσικά ό γαληνίτης. Ούτος γνωστός έν 'Ελλάδι καί έξ άλλων έμφανίσεο>ν αύτοΰ, εκτός τοΰ συγκροτήματος τών νήσων τής Μήλου, δέν έχει χρησιμοποιηθώ μέχρι σήμερον παρά ιιόνον ώς μολυβδούχον μετάλλευμα. Είναι δμως προφανές, δτι ή ονομασία βαρριίνη? έν άνταποκρίνεται πρός δλα τά είδη τών έμφανιζομένων είς τήν Μήλον άργυρούχων μεταλλευμάτων. Διότι πλήν τοΰ αυτοτελούς βαρύτου ό δρος αυτός δέν δύναται νά περιλάβη κατά κυριολεξίαν τάς άλλας ορυκτολογικας των παραλλαγάς. Άλλως τε καί αυτός ό βαρύτης δέν είναι πάντοτε, ώς έλέχθη, άργυροΰχος. Ένεκα τούτου απόπειρα πρός ειδικόν χαρακτηρισμόν τώ ν έν λόγο) μεταλλευμάτων κατά τρόπον, ό όποιος νά άνταποκρίνεται πληρέστερον καί πρός τήν όρυκτολογικήν των σύστασιν, έγένετο ήδη, ώς εΐδομεν, άπό τοΰς πρώτους έρευνητάς. 1 Όνομόζοιιεν βαρύτην τό όρυκτόν θειϊκόν βάριον, Ba S 0 4, (γερμ. B aryt, Schw erspat, γαλλ. barytine), τό όποιον εμ φανίζεται είς τήν Μήλον, καθώ ς κ α ί είς ολόκληρον τό συγκρότηιια τών νήσων αυτής. Τόν δρον αυτόν μετεχειρίσθησαν καί οι πρώτοι άσχοληθέντες περί τοΰ δρυκτοο τούτου ώς άργυρούχου μεταλλεύματος έν Μηλιό. Βραδύτερον έιτεκράτησεν ό δρος βαρυτίνη ώς κοινή ονομασία ολων τώ ν άργυρούχων μεταλλευμάτω ν τής νήσου. 2

15 18 Συμπληροΰντες διά τών ήμετέρων παρατηρήσεων τά δεδομένα επί τοΰ κεφαλαίου τούτου διακρίνομεν τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου ώς εξής: Γαληι ίτη ς άργυροΰχος βαρύτης, βαρυτομιγείς Άργιλλοι άργυροΰχοι, βαρυτομιγής δακί της κ α ι άνδεσίτης άργυροΰχος κ α ι άργυροΰχοι βα ρ υτο μ ιγείς τόφ φ οι. Ή ποικιλία τών ανωτέρω μεταλλευμάτων είναι αποτέλεσμα άνομοίου μέτρου ενεργείας τών παραγόντων, οί. όποιοι προεκάλεσαν τήν γένεσιν αύτών, επί πλέον δέ όφείλεται καί είς τό είδος τοΰ περικλείοντος αυτά πετρώματος. 'Έ νεκα τούτου εμφανίζονται ταΰτα εις κοινά κατά τό πλεΐστον κοιτάσματα. Εις τήν περιοχήν Τριάδες, δπου τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου αναπτύσσονται κυρίως εντός τών δακιτικών καί άνδεσιτικών λαβών, μαίζυ με τά κοιτάσματα τοΰ άργυρούχου βαρύτου παρατηρούνται ομοίως κοιτάσματα βαρυτομιγοΰς άργίλλου καί περαιτέρω βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου άργυρούχου. Ανάλογα μεταλλεύματα παρατηρούνται καί είς τάς άλλας περιοχάς τής νήσου. Έκεΐ ό'μως άντίί τοΰ άργυρούχου βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου εμφανίζονται κοιτάσματα άργυρούχων βαρυτομιγών τόφφων. Φυσικά ή συνύπαρξις τών έν λόγω μεταλλευμάτων έν όλω ή ιν μέρει δέν είναι πάντοτε αναγκαία. Ό γαληνίτ,ης σχηματίζει ίδιας φλέβας έντος τών άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων*, εξαιρέσει μόνον τών βαρυτομιγών τόφφων. α') Γ α λ η ν ίτ η ς Ό γαληνίτης εμφανίζεται είς διαφόρους τοποθεσίας τοΰ Χάλακα είς τό δυτ -.όν τμήμα τής Μήλου, είς δέ τό άνατολικόν τμήμα αυτής μόνον είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι, καθώς καί είς τήν άπέναντι ομώνυμον νησίδα. Είς τόν Χάλακα τά κοιτάσματα τοΰ γαληνίτου παρατηρούνται κυρίως είς τήν περιοχήν Τριάδες, ύπόθεν έγένετο καί ή πρώτη έξόρυξις τοΰ μεταλλεύματος τούτου υπό τής ανωνύμου Εταιρείας «Σίφνος - Εύβοια». Έλάχισται ποσότητες γαληνίτου έξωούχθησαν εις τό παρελθόν καί άπό τάς θέσεις Άβόθονας παρά τό άκρωτήριον Βάνη, α.ώ τάς εμφανίσεις τοΰ ορμίσκου Κοντάρου, επί πλέον δέ καί άπό τό Φουρκοβοΰνι είς τήν απέναντι αύτών έ,τέραν ακτήν. Αί ανωτέρω τελευταϊαι τοποθεσίαι άντιστοιχοΰν κατά τόν Κορδέλλαν1 είς τούς τόπους έξορύξεως άργυρούχου γαληνίτου υπό τών «ρχαία>ν έν Μήλω. (!Ίδε συνημμ. χάρτην). Είς εήν περιοχήν Τριάδες ό γαληνίτης άπαντγι τόσον είς τήν τοποθεσίαν Ταοίφνου, οσον καί είς εκείνην τών Γαλανών. Είς τάς τοποθεσίας αύτάς ό γαληνίτης.αναπτύσσεται κυρίως έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου, ή τοΰ βαρυτομιγοΰς -ήακίτσυ καί άνδεσίτου. Ά ντιθέτως είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου τής νήσου, καθώς καί είς τήν απέναντι αυτής ομώνυμον νησίδα, ό γαληνίτης παρατηρεΐται μόνον έντός τών κοιτασμάτων τοΰ βαρύτου. Είς τό Πηλονήσι μάλιστα ό γαληνίτης συνυπάρχει μετά άγγλεσίτου, μετά τού όποιου άποτελεϊ κοινόν μετάλλευμα. Έ κ τώ ν ανωτέρω κοιτασμάτων τοΰ γαληνίτου τά σοδαρώτερα, ώς άπεδεί- 1. 1, σ

16 19 χθη ϊκ τών γενομένων μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών, άπεκαλύφθησαν εις τάς τοποθεσίας Τασίφνου και Γαλανών. Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα υπό μορφήν φλεβών είς τά κοιτάσματα αυτοΰ. Ό Κορδέλλας προκειμένου περί τών εμφανίσεων εντός τοϋ βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου, παρετήρησε τόν γοληνίτην καί είς συμποτίσματα άκανονίστως ένεσπαρμένα έντός τής μάζης τοΰ μεταλλεύματος τούτου.1 Τό πάχος τών φλεβών τοΰ γαληνίτου ποικίλλει μεταξύ εκατοστών τινων τοΰ μέτρου, ώς επί τό πλεΐστον δέ κυμαίνεται άπό 0,01 μ. μέχρι 0,05 μ., ένίοτε δέ φθάνει καί τά 0,50 μ. Τό μήκος τής φλεβός έξαρτάται έκ τοΰ πάχους καί είναι σχεδόν πάντοτε άνάλογον αύτοϋ. Ώς σύνδρομον όρυκτόν τοΰ γαληνίτου παρουσιάζεται πάντοτε ό βαρύτης. Ούδαμοϋ τής νήσου παρατηρούνται κοιτάσματα γαληνίτου, χωρίς νά ε ΐνα ι ταϋτα συγχρόνως και κοιτάσματα βαρύτου η άπλώς βαρυτομιγή. Ή περιεκτικότης Τ] μή είς άργυρον τοΰ συνδρόμου όρυκτοΰ δέν έχει καμμίανέπίδρασιν επί τοΰ προκειμένου. Μόνον τό άντίστροφον δέν ισχύει άπολύτως. Είς όλα τά κοιτάσματα τοΰ βαρύτου ή τά βαρυτομιγή τής νήσου δέν εμφανίζεται κατ άνάγκην καί ό γαληνίτης. Επί πλέον οί άργυροΰχοι βαρυτομιγείς τόφφοι άπεδείχθησαν, ϊκ τών γενομένων μέχρι σήμερον ερευνητικών εργασιών τουλάχιστον, δτι στεροΰνται κατά κανόνα φλεβών γαληνίτου. Ό γαληνίτης τής Μήλου άπαντα είς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα μέ λάμψιν ζωηρά μεταλλικήν καί χρώμα κυανότεφρον, ιδίως εις έπιφανείας προσφάτου θραύσεως. Ενίοτε διασχίζεται καί υπό φλεβιδίιον βαρύτου. Κυρίως εΐναι μακροτ κρυσταλλοφυής, αλλά συνηθέστατα μεταπίπτει καί είς μικροκρυσταλλοφυή γαληνίτην. Εις τά κοιτάσματα τής περιοχής Τριάδες ιδίως παρουσιάζεσαι κατά θέσεις ανάμικτος μέ σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, άλλά τά ορυκτά τής έν λόγω παραγενέσεως εύρίσκονται συνήθως είς μικράν άναλογίαν tv σχέσει πρός τό κύριον μετάλλευμα. Είς τήν τοποθεσίαν Πηλονήσι τοϋ ΒΑ. άκρου τής Μήλου ό γαληνίτης μεταπίπτει διά δευτερογενούς άλλοιώσεως πρός άγγλεσίτην, ό όποιος εμφανίζεται ώς γεηρόν τεφρόμαυρον μετάλλευμα. Ή όξείδωσις δέν εχει προσβάλλει εξ ολοκλήρου τήν μάζαν τοΰ αρχικού όρυκτοΰ. Έ νεκεν τούτου έντός τοΰ άγγλεσίτου δύναται νά διακρίνη κανείς διά φακού κρυστάλλια γαληνίτου*, τήν παρουσίαν τοΰ οποίου εις τό έν λόγω μετάλλευμα έ'χει πιστοποιήσει καί ή χημική άνάλυσις. Εις τήν νησίδα Πηλονήσι αί έμφανίσεις τοΰ γαληνίτου είναι ασήμαντοι. Σχηματίζουν κατά τό.ώεϊστον λεπτοτάτας στρωματαειδεΐς φλέβας έντός κοιτάσματος βαρύτου, καί συγκεκριμένως τής παραλλαγής αύτοϋ μόνον έκείνης, ή όποία αναπτύσσεται είς κρυσταλλικά συσσωματώματα. Ή περιεκτιπότης τοϋ γαληνίτου τής Μήλου είς άργυρον δεν ε ίν α ι σταθερά είς ολας τάς έμφανίσεις αύτοϋ. ΑΓ τη έξαρτάται άλλαις τε καί ικ τής παρουσίας τών άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τού γαληνίτου», τά όποια θεωρούνται ιπίσης άργυροΰχα.2 Έ νεκα τούτου είς τά μακροκρυσταλλοφυή συσσωματώ- 1. 2, ο L. Pe Launay. Giles mineraux et metallifei'es. t. Ill, Paris et Liege. 1913, <J

17 20 ματα αύτοΰ, τά όποια κατά κανόνα στερούνται τής θειούχοι» παραγενέσεως, ή πϊριεκτικότης τοΰ γαληνίτου εις άργυρον εΐναι συνήθα>ς μικρά. Δεν είναι γνωστόν, εάν είς τά κοιτάσματα, είς τά όποια εμφανίζεται ό γαληγ νίτης είς ποσότητα ικμεταλλεύσιμονι ή είς άργυρον περιεκτικότης αύτοΰ παρουσιάζει άνάλογον σχέσιν πρός τήν αντίστοιχον περιεκτικότητα είς άργυρον τοΰ συνδρόμου ορυκτού* εντός τοΰ οποίου αναπτύσσεται. Μία τοιαύτ,η Ερευνα ήτο αδύνατος εις ημάς δι έλλειψιν μεταλλευτικών εργασιών έν έλ'εργεία είς τήν Μήλον. ΦλεΓ βίδια δμως γαληνίτου έντός τών κοιτασμάτων βαρύτου εύρέθησαν κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ d e P ia n 1 πτωχότατα είς άργυρον, έφ δσον καί ό σύνδρομος βαρύτης έστερεΐτο τελείως αργύρου. Έ κ τών χημικών αναλύσεων, τάς όποίας ήμ-ΐς έζεγ τελέσαμεν επί γαληνίτου τών κοιτασμάτων Γαλανά καί Πηλονήσι, προκύπτει μόλ'ον, δτι ό γαληνίτης τής Μήλον εμ φανίζεται έν γένει άργνροϋχος άνεξαρτήτως τής περιεκτικότητας ή μή είς άογνρον τοϋ βαρντον, ή τοϋ βαρντομιγοϋς κοιτάσματος, έντός τοϋ όποιον άναπτύσσεται. Ό Κορδέλλας 2 είς τά πειράματα αύτοΰ, τά όποία έξετέλεσεν έν Λαυρίω τώ 1891 κατ εντολήν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως επί άργυρούχων μεταλλευμάτων ι ποσταλέντων πρός αυτόν υπό τοΰ G obantz έκ Μήλου, περιέλαβε καί τήν χημικήν άνάλυσιν γαληνίτου, τόν οποίον έπιμελώς άπεμόνωσεν έκ τών έν λόγω μεταλλευμάτων. Ό γαληνίτης τοΰ βαρυτομιγοΰς δακίτου καί άνδεσίτου έδωκεν : Pb ' 39,4000 /ο Ag 0,0570 % ό δε τής βαρυτομιγοΰς αργίλλου : Pb 78,0000% Ag 0,0729 «/ο ήτοι ό μέν πρώτος 570 γραμμ. αργύρου, ό δέ δεύτερος 729 γραμμ. κατά τόννον μεταλλεύματος γαληνίτου. Είναι προφανές, δτι αί ανωτέρω αναλύσεις δέν αποδίδουν τήν περιεκτικότητα είς άργυρον τοΰ γαληνίτου, 6 οποίος έμφανίζεται είς αυτοτελή έκμτταλλεύσιμα κοιτάσματα έν Μήλω. Ασφαλή δεδομένα έπί τοΰ προκειμένου θα είχεν ή Εταιρεία «Σ ίφνος - Εύβοια», ή όποία έξεμεταλλεύθη, ώς εΐδομεν, έπί ίκανόν χρονικόν διάστημα τόν γαληνίτην τών κοιτασμάτων τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής νήσου, ταΰτα δμως δέν διεσώθησαν μέχρις ημών. Γενικώς μόνον γνωρίζομεν, δτι ό έξορυχθείς υπό τής έν λόγω Εταιρείας γαληνίτης περιείχε γραμμ. αργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος.3 Ό H uffner * αναβιβάζει είς 2 3 /0 τήν είς άργυρον περιεκτικότητα τοΰ γαληνίτου τώ ν κοιτασμάτων τής περιοχής Τριάδες. Σειράν χημικών αναλύσεων γαληνίτου τής Μήλου έκ τών κοιτασμάτων Τασίφνου καί Γαλανών δίδει καί ό Παλαιολόγος. 5 Έ κ τοΰ σχετικού πίνακος, είς 1. G. vom R ath. Μ νημονευθέν έ'ργον. σ ο. 10 καί vom R a th. Μ νημονευθέν εργον. σ Μ νημονευθέν εργον. σ D. C. P aliologue. Etude sur la valeur industrielle des m inerals complexes argentiferes et de ta barytine dn groupe des lies de Milos, Kimolos et Polivos etc. Athenes, , o. 1 1.

18 21 w τόν όποιον παρατίθενται «ΰται, μαζύ μέ αναλύσεις καί άλλων άργυρούχων μεταλλευμάτων τής νήσου, άποσπώμεν τά άνταποκρινόμενα πρός τόν γαληνίτην αποτελέσματα. Αί αναλύσεις τοΰ Π ζλαιολόγου δέν είναι πλήρεις. Έν τούτοις εΐναι φανερόν, δτι πρόκειται περί γαληνίτου, ό όποιο; συνοδεύεαι κατά τό πλεΐστον καί άπό ορυκτά τής θειοι χου παραγενέσεως αύτοΰ. Παραπλεύρως έκάστης αναλύσεως δίδομεν τήν αντίστοιχον όρυκτολογικήν σύνθεσιν τοΰ μεταλλη'ηιατος. ΠΙΝΑΞ I. Pb /ο Zn "/ο A g 7 ο P b S 7. Z ns 7ο Σύνολον 7 ο 1 40,84 15,70 0, ,15 23,40 70, , , ,36 28,32 58, ,10 0, ,74 15,05 57, , ,83 ' 80, ,84 16,50. 0, ,09. 21,60 78, ,15 0.Q4S0 70,61 ' 70,61 Ιίλήρη άνάλυσιν γαληνίτου παρέχομεν ένταΰθα λεγη παρ ημών έκ τών κοιτασμάτων τής τοποθεσίας μάλλον μικροκρυσταλλοφυή;,. εμφανίζει, επίσης καί τήν ράγένεσιν. SiO... Α M go... CaO... BaO... Κ 0... NaaO.. η 2ο +.. Η,Ο. S όλικϋν C1.... Agr... P b... Zn.... F e... Cu... άπό δείγμα, τό όποιον συνε- Γαλανά. Ό γαληνίτης ούτος, συνήθη θειοΰχόν ίου πα- 3 Οδ "/ο» 0,20» 0,60»» 0,28» 0,10» 0,10» 0,11» 24,45» 0,12» 0,04» 40,50» 21,48» 7,0δ» 2,54»

19 2 2 Έκ τών ανωτέρω δεδομένων εξάγεται ή άκόλουθος όρυκτολογική σύνθεσις τοΰ έν λόγω γαληνίτου μετά τών ορυκτών τής παραγενέσεως αυτοΰ : Γαληνίτης P b S... 46,76 0/0 Σφαλερίτης ZnS...32,01» Σιδηροπυρίτης F e S... 9,35» Χαλκοπυρίτης FeCuS3... 7,33» ένφ άφ έτέραυ ό άργυρος, τοΰ οποίου ή ποσότης έντός τοΰ μεταλλεύματος ανέρχεται εις 400 γραμμ. κατά τόννον, ενυπάρχει υπό μορφήν άργυρίτου καί κεραργυρίτου εις αναλογίαν : Άργυρίτης A g2s... 0,042 /0 Κεραργυρίτης A g C l... 0,003» ΙΙ,αραθέτομεν καί τά αποτελέσματα, τά όποια μ ις εδωκεν ή χημική άνάλυσις τοΰ άγγλεσίτου τής τοποθεσίας Πηλονήσι. Τό μετάλλευμα τοΰτο έμφανίζεται, ώς είναι επόμενον, πλουσιώτερον είς άργυρον, μέ περιεκτικότητα 1200 γραμμ. κατά τόννον. S i ,68 β/ο Α » Fe ,05» F e O...» M g O...» C ao...» B a O...0,65» K20...» Na,Q......» H.,0 +..0,05» H ,02» S όλικόν...10,99» A g...0,12» Pb...70,16» Zn...» C u...» 82,72 Είς τήν άνάλυσιν ταύτην άντιστοιχεΐ ή εξής όρυκτολογική σύνθεσις τοΰ έν λόγφ μεταλλεύματος : Άγγλεσίτης P b S ,15 /0 Γαληνίτης P b S... 16,96» Άργυρίτης A g S... 0,14» Βαοΰτης BaSO,... 1,02 * 99,27»

20 23 Ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, καθώς καί τών προϊόντων όξειδώσεως αύτοϋ, εύρίο/εται συνήθως υπό μορφήν θειούχου έλ'ώσεωΐς. Είς τά μακρσκρυσταλλοφΐίή σιισσοοματώκατα αΐητοΰ δέν αποκλείεται ό άργυρος νά ύπάρχμ καί είς κατάπτασιν μεταλλικήν.1 Εις τόν μικροκρυσταλλοφυή δμως γαληνίτην, ό όποιος συνοδεύεται συνήθως καί από τά όουκτά σφαλερίτην, σιδηροπυρίτην καί χαλκοπυρίτην, τά όποια συμπληροΰν τήν θειοΰχον παραγένεσιν αύτοΰ, ό άργυρος άπαντά, ώς έλέχθη, κυρίως υπό μοοφήν άογυρίτου. Τό όρυκτόν αυτό έντός τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος δέν εΐναι όοατόν διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ. Εύρίσκεται ώς ισόμορφος παράιιιξις πρός τόν γαληνίτην,2 πιθανώτατα δέ καί πρός τόν σφαλερίτην, καθώς καί τά άλλα ορυκτά της παραγενέσεως.3 Κατ ακολουθίαν ή χλωριοΰχας ενο>σις, υπό την όποίαν άπαντά έν μέρει ό άργυρος έντός τοΰ γαληνίτου, δέον νά θεωοηθή ώς προϊόν δευτερογενών αντιδράσεων.4 β') Ά ρ γυρ ο ϋχ ο ς βαρύτης. Κοιτάσματα βαρύτου έν γένει άπαντώσιν είς δλας τάς εμφανίσεις άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου. Άλλ ένταΰθα δέν πρόκειται περί πάσης και ύπό υίανδύιποτε μορφήν έμφανίσεως βαρύτου. Τό κεφάλαιον τοΰτο αφορά αποκλειστικές τόν βαρύτην, ό όποιος άναπτύσσεται εις αυτοτελή κοιτάσματα έντός τών ήφαιστιτών τής Μήλου, ή τών τόφφων αυτών, άνεξαρτήτως δηλαδή τοϋ είδους τοΰ περιέχοντος αυτά πετρώματος. Περί τών άλλων εμφανίσεων τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ, είς τάς όποίας φέρεται τοΰτο κατανεμημένον δι εμποτισμού έντός άπεσαθρωμένου δακίτου καί άνδεσίτου, ή ηφαιστείων τόφφων, είτε υπάρχει προσμεμιγμένον μετ άργίλλου, γίνεται ειδικός λόγος χωριστά. Τά κυριώτερα κοιτάσματα βαρύτου έν Μήλω εμφανίζονται εις τήν περιοχήν Τριάδες τοΰ δυτικού τμήματος τής νήσου, καί είς τήν τοποθεσίαν Μεροβίλια τοΰ ανατολικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά κοιτάσματα τής τοποθεσίας Πηλόν ή σι τών Βούδιων, καθώς καί τής άπέναντι αυτής ομωνύμου νησίδος, πιθανώτατα δέ καί έκεΐνα τής τοποθεσίας Κλίμα. Αί γενόμεναι είς τό παρελθόν έρευνητικαί έργασίαι άπεκάλυψαν κοιτάσματα βαρύτου καί είς τά» τοποθεσίας Πικραδοΰ καί Καστανά. ( Ίδε συνημμ. χάρτην). Εις τήν περιοχήν Τριάδες ό βαρύτης t μφανίζεται τόσον εις τόν Τασίφνον,ό'σον /.αί είς τά Γαλανά. Εις τόν Τασίφνον τά κοιτάσματα αύτοΰ άναπτύσσονται έν μέρει μέν έντός τών ηφαιστείων τόφφων, έν μέρει δέ καί έντός τών δακιτικών καί ανδεσιτικών λαβών τής περιοχής. Αντιθέτους είς τά Γαλανά τά κοιτάσματα τού βαρύτου άπαντώσιν άποκλειστικώς έντός τών δακιτών καί όξείνων άνδεσιτών. Αί έμφανίσεις τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί τοΰ 'Αγ. Στεφάνου παρατηροϋνται έντός τών 1. L. De Launay. Μ νημονευθέν εργον. α Ε. Haug. Traite de Geologie. t. I. P aris, 1907, σ P. Niggli. Lehrbuch der Mineralogie. II, Berlin, 1926, σ L. De Launa\. Μ νημονευθέν εργον. t. I ll, a Ίδε καί A. Δ α μ β έ ρ γ η. Μ νημονευθέν έ'ργον.

21 24 ηφαιστείων τόφφων. Έντός όμοιων πετρωμάτων αναπτύσσονται τά κοιτάσματα ϊοο βαρύτου καί είς τάς τοποθεσίας Μεροβίλια, Πικραδοΰ, Καστανάς, Πηλονήσι μέ τήν ομώνυμον νησίδα καί Κλίμα. 'Ο βαρύτης άπαντά είς φλεβοειδή η ακανόνιστα κοιτάσματα,1, τά όποία έσχηματίσθησαν δι άποδέσεως τοΰ θειϊκοϋ βαρίου έντός τών ρωγμών ή κοιλοτήτων τών περικλειόντων αυτά πετρωμάτων. Συνήθως εμφανίζεται κρυσταλλοφυής, κατά ιό πλεΐστον δέ μικροκρυσταλλοφυής, ενίοτε ύέ καί στιφρόις. Ο μακροκαυαταλλοφυής βαρύτ>]ς είναι μάλλον κοκκώδης καί μάλιστα λεπτοκοκκώδης, τόοον δέ αυτός, όσον καί ό μικροκρυσταλλοφυής, καθώς καί ό στιφρος βαρύτης, παρουσιάζουν κατά θέσεις εμπλουτισμόν είς διοξείδιον τοΰ πυριτίου. Είς ώρισμένα δμως κοιτάσματα τά συσσωματώματα τοΰ βαρύτου μεταπίπτουν άπό κρυσταλλοφυή είς κρυσταλλικά. Ή τελευταία αΰτη κρυσταλλική μορφή παρατηρεΐται κατά τήν επιφάνειαν επαφής τοΰ όρυκτοΰ πρός τό πέτρωμα, έντος τοΰ όποιου περ1κλείεται, ή κατά την >σωτερικήν Επιφάνειαν τ ώ ν εμφανιζόμενων έντός τής μάζης τοΰ όρυκτοΰ ρωγμών. Εις τήν έν λόγφ περίπτωοιν τά u il μέρους κρυσταλλικά άτομα τοΰ βαρύτου λαμβάνουν τήν συνήθη πλακώδη πρισματικήν αύτοΰ μορφήν, φθάνουν δέ είς μέγεθος μέχρι 0,04-0,06 μ., έπικαθήμενα υπό τύπον αδένων έπί τής υπολοίπου μάζης. Τό χρώμα τοΰ βαρύτου εΐναι συνήθως τεφρόλευκον. 'Η ύπότεφρος άπόχρωσις χαρακτηρίζει κυρίως τόν μικροκρυσταλλοφυή βαρύτην, όφείλεται δέ έν μέρει είς τόν έμπλουσισμόν αύτοΰ είς τά ορυκτά τοΰ αργύρου.2 Ο μακροκρυοταλλοφυής βαρύτης, ιδίως μάλιστα εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια λαμβάνει ούτος κατά θέσεις τήν μορφήν κρυσταλλικών συσσωματωμάτων, φέρεται ώς. πί τό πλεΐ τον λευκός. Ό βαρύτης αύτός, ώς έ'δειξεν ή χημική άνάλυσις, δέν περιέχει ίν γένει ενώσεις βαρέων μετάλ?ιων. Ό γαληνίτης, οσάκις εμφανίζεται έντός τών κοιτασμάτων τού βαρύτου, μετά ή ανευ καί τώ ν άλλων ορυκτών τής θειούχου παραγενέσεως αύτοΰ, συγκεντροΰται είς ιδίας φλέβας έντός τής μάζης τοΰ έν λόγω όρυκτοΰ. Ή ανωτέρω παρατήρησις δέν δύναται φυσικά νά ίσχύση ώς γενικός κανών μακροσκοπικής ινδείξεω ς διά νά χαρακτηρίζεται έκάστοτε άργυροΰχον τό κοίτασμα τοΰ βαρύτου, τό όποιον παρουσιάζει τήν έν λόγω άπόχρωσιν. Ή άλλοίωσις τοΰ λευκού χρώματος τού όριν.τοΰ δύναται νά προέλθη καί εξ άλλο^ν αιτίων. Ό βαρύτης τής Μήλου δέν έμ φ α νίξετα ι πάντοτε άργυροϋχος. "Άλλως τε καί εις τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια φέρεται άργυροϋχος, ή περικτικότης του είς άργυρον δέν εΐναι σταθερά καθ'όλην τήν μάζαν τοΰ μεταλλεύματος. 'Όσον αφορά τί,ν παρουσίαν ενώσεων μολύβδου καί ψευδαργύρου έντός τοΰ άργυρούχου βαρύτου, ούδέν δεδομένον έχομεν ίκ τών γενομένων μέχρι σήμερον χημικών άναλύσεω.. Τά αποτελέσματα τών άναλύσεων τοΰ Κορδέλλα 3 δέν άντ αποκρίνονται πρός τόν βαρύτην. Είναι πολύ πιθανόν λεπτομερείς αναλύσεις τοΰ όρυκτοΰ τούτου νά έγένοντο ύπό τών άλλων, οί όποιοι συγχρονίας πρός τόν Κορδέλλαν ήσχολήθησαν περί 1. Α. Κ ο ρ δ έ λ λ α 2, ο. 20. Κ ω νσ τ. Α. Κ τ έ ν α. 2, σ Ό I. Μ χ νβ ύ α η ς (μνημονειοέν εργον, σ. 569) φρονεί, ότι τϊ> ύπότεφρον χρώμα τοϋ β-ιρύτου προέρχεται έκ τοΰ έμπλουιισμοο αύτοϋ, πλήν τοΰ αργύρου, καί εις ενώσεις μολύβδου κ α ί ψευδαργύρου. Αί αχ τικαί αναλύσεις ημών (πίν. II) έδειξαν, οτι ό βαρύτης τής Μήλου στερείται τοιούτων ένώσεων. 3. Μ νημονευθέν έργον. 2, σ

22 τά άργυροΰχα μεταλλεύματα τής Μήλου. At σχετικαί δμως εκθέσεις αύτών,1 έκ τών όποΐιυν θά ήδυνάμεθα νά πορ^σθώμεν τά αναγκαία έπ'ι τοΰ προκειμένου στοιχεία, δέν ευρίσκονται σήμερον εις τά αρχεία τής Διευθύνσεως Μεταλλείων. Αί νεώτερζι ερευναι έπί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου άπέβλε- Ί'αν κυρίως είς τήν μελέτην αύτών από τής οικονομικής των πλευράς. Διά τοΰτο ώς άντικειμενικός σκοπός τών γενομένων χημικών αναλύσεων ετέθη απλώς ή έξακρίβωσις τής περι-κτικότητος αύτών εις άργυρον, χωρίς νά δοθή μάλιστα καί σημασία εϊς τήν όρυκτολογικήν διάκρισιν τών έν λόγω μεταλλευμάτων* Αξιοσημείωτος έπί τοΰ προκειμένου Εμφανίζεται ή εργασία τοΰ Μανούιση.2 Ούτος, εκ παραλλήλου πρός τάς άλλας αύτοΰ ερεύνας περί τών άργυρούχων μεταλλευμάτων τής Μήλου, έπεδίωξε νά καθορίση καί τήν χημική,ν σύστασιν αυτών καί εΐδικώτερον τήν όρυκτολογικήν μορφήν τοΰ έμπεριεχομένου αργύρου. Εκ τών άναλνσ?ων, τάς όποίας έξετέλεσεν εις τό Χημικόν Έργαστήριον τής Γεκλογικής Υπηρεσίας, παραθέτει τάς κάτωθι δύο : BaSO, Cl... Ag ,210 % 98,880 % 0,076» 0,098» 0,100» 0,387» Είναι προφανές, ότι αί αναλύσεις αΰται δέν δίδουν πλήρη τήν εκατοστιαία/ ούνθεσιν τοΰ αντιστοίχου μεταλλεύματος. Διά τοΰτο δέν γνωρίζομεν, εάν τό εν λόγω μετάλλευμα εκτός τοΰ αργύρου περιέχει καί ενώσεις μολύβδου καί ψευδαρ.- γύρου. Εις τόν σκοπόν, τόν όποιον ό Μανούσης έπεδίωκε διά τών έν λόγω αναλύσεων, δέν ήτο απαραίτητος μία τοιαύτη λεπτομέρεια. Έν τούτοις φθάνουν τά δεδομένα ταΰτα διά νά κρίνη κανείς, ότι έκ τών ανωτέρω αναλύσεων μόνον ή δεύτερα αντιστοιχεί άναμφισβητήτως εις μετάλλευμα βαρύτου. Πλήρεις χημικάς αναλύσεις βαρύτου τής Μήλου δίδομεν κατωτέρω. Τό ύλιν.όν, έπί τοΰ οποίου έγένοντο άί αναλύσεις αύται, προέρχ-ται από τά κυριώτερα είς τήν νήσον κοιτάσματα τοΰ έν λόγω μεταλλεύματος, καθ δν τρόπον ή σημερινή κατάστασις τών γενομένων εις τό παρελθόν ερευνητικών εργασιών μας έπέτρεψε νά ονλλέξωμεν τοΰτο. 1. Αναλύσεις Α. Κ ο ρ δ έ λ λ α και Π. Ζ» λ ο κ ί 3Γ«. 10 Σεπτεμβρίου Α ναλύσεις Α. Χ ρ η α το μ χ νο υ καί Κ. Μ η τα ο π ο ύ λ ο υ. 27 Μαΐόυ Έ κ θ εσ ις Π. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α και Α. Λ ίβα. 29 Μαΐου Μνημονευθέν εργον, σ. 570.

23 26 ΠΙΝΑΞ II SiO s... 0,30 /o 1,95 /0 0,07 / 8,50 /0 56, ,69 /o Τ ίο,... 0,1 0» 0,1 0» α ι 2ο ,05 > 0,14» 0,30» 1,17» 0,05» t'e ,0 2» E eo... 0,50» 0,1 0 * 0,2 0» 1,2 0» 0,0 2» CaO... M g O... Ο *03 OV ft ocm o' 0,2 1 * 0,30» κ 2ο... I 0,45» N a.o... H so -f... h 2o -... B aso,... 0,47» 98,60» 0,C6 * 0,0 1» 98 0,42» 0,03» 99,05» 0,1 0» j 0,02» 89,64» 0,80» 1,86» 37,68» 0,10 99,24» A g... 0,010» 0,008» 0,003» P b... Z n... - C!... 0, ,32 100, ,918 j 98,97 I 69, ,10 1. Β αρύτης γεηρός κοιτασμάτων Τασίφνου 2.» κρυσταλλοφυής κοκκώδης κοιτασμάτων Μ εροβίλια 3.» γεηρός τοποθεσίας Κ λίμα 4.» μικροκρυσταλλοφυής τοποθεσίας Π ηλονήσι (Βούδιων) 5.» σηφρός νησίδος Πηλονήσι 6.» μακροκρυσταλλοφυής νησίδος Πηλονήσι Ή απουσία αργύρου είς τον ώς άνω βαρύτην τών κοιτασμάτων Τασίφνου δέν σημαίνει βέβαια, δτι τά κοιτάσματα ταΰτα δέν είναι έν τώ συνόλφ άργυροΰχα. Εΐναι γνωστόν άλλως τε, δτι αί τοποθεσίαι Τασίφνου καί Γαλανών ίθεωοήοησαν ανέκαθεν αί πλουσιώτεραι είς άργυροΰχα μεταλλεύματα. Τό άποτέλεσμα τής ύπ αριθ. 1 άναλύσεως βεβαιώνει άπλώς, δτι ό βαρύτης τών κοιτασμάτων μιας καί τής αυτής τοποθεσίας δέν είναι εξ ολοκλήρου άργυροϋχος. Χαρακτηριστικόν επίσης είναι τό γεγονός:, δτι καί ό βαρύτης τής τοποθεσίας Π ηλονήσι τοΰ ΒΑ. άκρου ιΰ.ς Μήλου (άνάλ. 4) δέν περιέχει άργυρον. Ένταΰθα δμως ή άπουσία αργύρου

24 έπεκτείνεται κατά πάσαν πιθανότητα εις ολόκληρον το κοίτασμα τοϋ όρυκτοΰ. 'Ο άργυρος ε ις την έν λόγω τοποθεσίαν εντοπίζεται εις τον γαληνίτην και τό προϊόν όςειδα ισεως αυτοί, τά όποια σχηματίζουν αυτοτελείς φλέβας εντός τοϋ βαρύτου. Ανιιθέτως εις την νησίδα Πηλονήσι ό βαρύτης παρουσιάζεται έξ ίσου άργυρούχος καθώς καί έστερημένος αργύρου καθ ολοκληρίαν. Ή ύπ άριθ. 6 άνάλυσις, ή όποια δεν έδειξε παρουσίαν αργύρου, αντιστοιχεί εις μακροκρυσταλλοφυή βαρύτην, τοΰ οποίου τά συσσωματώματα μεταπίπτουν κατ έπιφάνειαν εις κρυσταλλικά. Ά ρ γυροΰχος εμφανίζεται ενταύθα ή στιφρά μορφή τοϋ βαρύτου (,άνάλ. 5 ). Τούτου ή μεγάλη περιεκτικότης εις διοξείδιον τοϋ πυριτίου δφείλεται εις δευτερογενή εμπλουτισμόν. Επί γεη.ροΰ δμως βαρύτου τής αυτής τοποθεσίας έστερημένου τού πυ ριτικοΰ εμπλουτισμοί', άντίδρασις αργύρου εδωκεν αρνητικά αποτελέσματα. 'Η περιεκτικότης εις άργυρον τοϋ βαρύτου τής Μήλου, την όποίαν παρέχουν αί ανωτέρω αναλύσεις, κυμαιναμένη μεταξύ 30 καί 100 γραμμ. κατά τόννον, δεν άνταποκρίνεται βέβαια εις τϊ ν μέσην περιεκτικότητα τοϋ μεταλλεύματος τούτου. Η άνά/.υσις τοϋ Μανούσΐ] δίδει, ώς εϊδομεν, 387 γραμμ. άργύρου κατά τόννον βαρύτου, ό δέ de P ia n 1 αναβιβάζει τό ποσόν αυτό εις 400 γραμμ. κατά μέσον δρον διά τό έν λόγω μετάλλευμα των κοιτασμάτων Τασίφνου καί Γαλανών. Μίαν μέσην τιμήν γραμμ. άργύρου κατά τόννον μεταλλεύματος δέχεται καί ό Gobantz 2 εις τον συνήθη άργυρονχον βαρύτην τής Μήλου. Διά τοΰτο τόν βαιρύτην των κοιτασμάτων Πικραδοϋ καί Καστανά, τοϋ όποιου ή περιεκτικότης εις άργυρον κυμαίνεται μεταξύ 50 καί 250 γραμμ. κατά τόννον, κατατάσσει μεταξύ τών πτωχών μεταλλευμάτων τής νήσου. Αλλά δεν πρόκειται νά συζητήσωμεν ενταύθα τό ζήτημα τής ποσότητας τοΰ περιεχομένου άργύρου εις τόν βαρύτην τής Μήλου κατά τόννον μεταλλεύματος. Επί τοΰ αντικειμένου τούτου προηγήθη άλλως τε σωρεία χημικών αναλύσεων μέ συστηματικής πολλάκις δειγματοληψίαν, τήν όποίαν ημείς διά λόγους, τούς όποιου; καί ανωτέρω άνεφέραμεν, ήτο αδύνατον νά έκτελεσωμεν. Εκείνο τό όποιον παρατηροΐμεν εκ τών γενομένων ύφ ημών αναλύσεων είναι,ότι ό βαούτης τής Μ ήλου άνεξαρτήτω; τής πεοιεκτικότητος αύτοϋ εις άργυρον, στερείται ενώσεων μολύβδου καί ψευδαογύρον. 'Η φερομένη εΐ; τάς παλαιοτέρας αναλύσεις περιεκτικότης εις τά βαρέα αυτά μέταλλα προέρχεται ασφαλώς εκ τών φλεβιδίων, τά όποια υπό μορφήν θειούχων έλ ώσεων τών μετάλλοιν τούτων εμφανίζονται εντός τής μάζης τοΰ έν λόγω ορυκτού. ' Οσον άφορά τόν όρυκτολογικόν τύπον, υπό τόν όποιον εύρίσκεται ό άργυρος εντός τοΰ βαρύτου, ό Μανούσης3 έκ τών γενομένων παρ' αύτοϋ ερευνών επί τοϋ ζητήματος τούτου συνάγει, οτι ό άργυρος ενυπάρχει υπό μορφήν χλωριούχου (κεραργυρίτου) καί θειούχου ένώσεχος (άργυρίτου), επικρατεί δε μάλιστα ποσοτικώς ή πρώτη. Ή ειδική ήμών ερευνά επί τοΰ αυτού αντικειμένου εδειξεν, δτι ή χλωριοϋχος ενωσις τοΰ άργύρου δεν παρουσιάζεται εις δλας τάς εμφανίσεις τοΰ 1. G. vom Rath. Μ νημονευθέν εργον, σ Μνημονευθέν εργον, α Μνημονευθέν εργον, σ. 570.,

25 άργυρούχου βαρύτου τής Μήλου. Ό άργυρος άπαντα εντός τοΰ εν λόγω μεταλλεύματος κατά τό πλΰστον καί κατά κανόνα ώς άργυρίτης, ή δέ τυχόν παρουσία και κεραργυρίτου είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς άλλοιώσεως. Τοιουτοτρόπως εις τόν άργυροΰχον βαρύτην τών κοιτασμάτων Μεροβίλια, δπου ό άργυρος εκτός τή; συνήθους θειοι^χου αύτοΰ μορφής εμφανίζεται καί ώς χλωριοΰχος, επικρατή ό άργυρίττ,ς τοΰ κεραργυρίτου, εις δέ τόν βαρύτην τής τοποθεσίας Κλίμα καθώς καί τ ή ς νησίδος Πηλονήσι ολόκληρος ή ποσότης τοΰ περιεχομένου άργύρου υπάρχει άποκλειστικώς ώς άργτ ρίτης. Ιδού τά σχετικά άποτελέσματα : 2 3 δ Άργυρίτης.... A g2s 0,0103 0, Κεραργυρίτης.. AgCl 0,0013 'Υπό μορφήν άργυρίτου ευρίσκει κα'ι ό Μητσόπουλος1 διά πυροχημικής δοκιμασίας τόν περυχάμενον άργυρον έντός τοΰ άργυρούχου βαρύτου τγς vi)r o\. Τά γενικά πορίσματα, τά όποια συνάγονται έκ τώ ν ανωτέρω, είναι τά εξής : Ό βαρύτης τής Μήλου είναι άργυροϋχος εις τά κοιτάσματα αυτοΰ τής περιοχής Τριάδες, καθώς και τών τοποθεσιών Μεροβίλια, Κλίμα και τής νησίδος Πηλονήσι, στερείται δέ πιθανώτατα αργύρου ό βαρύτης τής τοποθεσίας Πηλονήσι (.Βούδια). Περ'ι τών κοιτασμάτων Πικραδοΰ καί Καστανά δέν γίνεται λόγος ένταΰθα. Ό άργυροϋχος βαρύτης μεταπίπτει κατά θέσεις εις βαρύτην έστερημένον αργύρου. 'Ο άργυροϋχος βαρύτης Αναπτύσσεται είς κρυσταλλοφυή συσσωματώματα, και Ιδίως μικροσταλλοφυή ή γεηρά. Τό άντίστροφον δεν ισχύει άπολΰτως, καθ δσον ό μικροκρυσταλλοφυής βαρύτης δέν είναι πάντοτε και άργυροϋχος. *Ο βα ρ ύ της δμω;, ό όποιος έμ φ α νίζετα ι είς μακροκονσταλλοφυή εως κρυσταλλικά συσσω μ ατώ μ ατα, σ τερ είτα ι κατά κανόνα άργύρου..π λήν τοΰ άργύοοτ ονδεμία άλλη ενωσις βαρέος μετάλλου _ενυπάρχει_ εις τόν βπούτιιν Ο νοιληνιττίΐί *κααώ. κ3ΐ"*τίογ"άλλα ^ιητκτά τ^γ'^ειουνοί παραγενέσεως αυτού, δνγκεντροΰνται είς ιδίας φλέβας. Αί μεταλλοφόρο: αύταί φλέβες είναι άργυροΰχοι ανεξαρτήτως τής περιεκτικότητος ή μή είς άργυρον τοΰ βαρύτοί', έντός τοΰ όποιου αναπτύσσονται. Τοιουτοτρόπως ό βαρύτης τής Μ ήλον δεν δύναται νά χαρακτηριοϋ-ή κατ άρχήν ώς άργνροϋχον μετάλλευμα παρά μόνον έ φ δσον περιέχει άργυρον. Είς τά κοιτάσματα αύτοΰ, είς τά όποια εμφανίζεται έστερημένος τελείως άργύρου, ό βαρύτης θεωρείται απλώς ώς όρυκτόν, και μόνον, δταν έγκλείη καί φλέβας γαληνίτου, μ-τά ή ανευ καί τώ ν άλλων θειούχων ορυκτών τής παραγενέσεως τοΰ τελευταίου, έπέχει θέσιν συνδρόμου όρυκτοΰ τοΰ μεταλλεύματος τούτου. 1. p r. Const. Afitzopu/os. Kerr/.W itten und Salinenwesen von. Griechenland in der N ational Ausstellung von Allien ISS8. D itigler s Polytechnisches Journal. 70 Jalir* g an g, 272 Band. S onder A bdruck axis Heft n, 12 und 13, a Δέν έννοΰμεν ενταύθα τήν ενδεχομένην παρουοίαν χρυσυο, τής όποίας δέν έπρχειρήσαμεν άνίχνευσιν. _mrr-m.ni «wi.vin.ji..... ι.-n..»... ι. Μ»» Μ ΐυι»ί

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3. A = μέταλλο Ανθρακικά ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ACO 3 A = μέταλλο Ομάδα Ασβεστίτη Τριγωνικό Ασβεστίτης CaCO 3 Μαγνησίτης MgCO 3 Σιδηρίτης FeCO 3 Ροδοχρωσίτης MnCO 3 Σμιθσωνίτης ZnCO 3 Ομάδα Αραγωνίτη Ρομβικό Αραγωνίτης CaCO 3 Κερουσίτης

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ % Mn ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Χαουσμανίτης Mn 3 O 4 72,5 4,84 Πυρολουσίτης MnO 2 63 5,15 Μαγγανίτης MnOOH 62,5 4,30 Ψιλομέλα; Mn 2 O 3 2H 2 O 45-60

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Παρουσίαση: Γεώργιος Οικονόμου Δρ Γεωλόγος Δ/ντής Ορυκτών Φυσικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων 20-22 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας

ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας Γ Ί) ànò το περιεχόμενον καί τάς μεθόδους τής όνθρωπογεωγραφίας ύπό Michel Sivignon Εις τό παρόν τεύχος τής Έπιθεωρήσεώς μας παρουσιάζομεν ώρισμένας όψεις τής ανθρωπογεωγραφίας τής Ελλάδος. Με τήν ευκαιρίαν

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ Ο «κρυμμένος πλούτος» στα έγκατα της ελληνικής γης

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ Ο «κρυμμένος πλούτος» στα έγκατα της ελληνικής γης ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ Ο «κρυμμένος πλούτος» στα έγκατα της ελληνικής γης Οι σπάνιες γαίες (REE) αποτελούν ένα επίκαιρο θέµα τόσο στον επιστηµονικό όσο και στο βιοµηχανικό χώρο. Πρόκειται για χηµικά στοιχεία, τα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ "8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "8" ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8020 ΦΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8040 ΓΡΗΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8050 ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8060 ΔΥΣΒΑΤΟ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ 8110 ΛΙΒΑΔΑ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ 8140 ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργία Κοιτίδα της Τεχνολογίας

Μεταλλουργία Κοιτίδα της Τεχνολογίας Μεταλλουργία Κοιτίδα της Τεχνολογίας Μια ανασκόπηση για την εκατοστή επέτειο της Επίπλευσης (Froth Flotation), του πλέον θεμελιώδους κλάδου της μεταλλουργίας, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Η εστίαση στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της γεωθερμίας, καθώς και

Η εστίαση στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της γεωθερμίας, καθώς και ΟΜΙΛΙΑ Συνέδριο Economist Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel "Re-designing the European energy map" ------------------ Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012 (Ώρα : 13:00 π.μ.) (Divani Apollon Palace &

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ "4 ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΟΛΠΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΑΛΕΑΣ ΑΕΦ 4010 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΑΕΦ 4020 ΠΑΡΑΠΟΛΑ Ή ΜΠΕΛΛΟΠΟΥΛΑ ΑΕΦ 4050 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΕΦ 4110

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a')

Σύµβασις EΛΛA OΣ -ΦINΛAN IAΣ. NOMOΣ 1191/1981 (Φ.E.K. 206/31-7-1981/ τ.a') ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1191 Περί κυρώσεως της εις Aθήνας την 21ην Iανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συµβάσεως µεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικός χάρτης του ΝΑ τμήματος Θράκης

Γεωλογικός χάρτης του ΝΑ τμήματος Θράκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Κυριάκος Αρίκας Υφηγητής Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα