Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων"

Transcript

1 Δηάιεμε 9 Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

2 Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

3 Υεκηθή Καηαθξήκληζε (Chemical Precipitation) Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαβύζηζε δηαιπηώλ αλνξγάλσλ ελώζεσλ Ν, Ρ θαζώο θαη ηελ απνκάθξπλζε κεηάιισλ από βηνκεραληθά απόβιεηα Η απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ αλόξγαλσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ αληηδξαζηεξίσλ κε ηα νπνία νη δηαιπηνί ξππαληέο κεηαηξέπνληαη ζε αδηάιπηεο κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα ζπζζσκαησζνύλ θαη λα απνκαθξπλζνύλ κε θαζίδεζε

4 Υεκηθή Καηαθξήκληζε Η έληαζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ξππαληώλ εμαξηάηαη από ηελ δηαιπηόηεηα ησλ πξντόλησλ ε νπνία θαζνξίδεηαη από παξάγνληεο όπσο pη θαη ζεξκνθξαζία πλήζσο ηα κέηαιια κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ νπζηώλ θαηαθξεκλίδνληαη σο αδηάιπηα πδξνμείδηα κεηάιισλ κε ην pη ηνπ κέζνπ λα απνηειεί ηνλ πην θαζνξηζηηθό παξάγνληα H δηαιπηόηεηα ησλ πδξνμεηδίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαζνξίδεη θαη ην pη ηνπ κέζνπ ζην νπνίν ζα αξρίζεη ε θαηαθξήκληζε

5 Υεκηθή Καηαθξήκληζε Διαλςηόηηηερ ηυν μεηαλλικών ιόνηυν ζε διάθοπα ph

6 Υεκηθή Καηαθξήκληζε Γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ηεο θαηαθξήκληζεο απαηηείηαη ε ζσζηή δνζνινγία αληηδξαζηεξίσλ. Σν Ca(OH) 2 ζεσξείηαη ην πην ηδαληθό αληηδξαζηήξην γηα ηνλ ζρεκαηηζκό πδξνμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ θαη είλαη ην πην θζελό

7 ηάδηα Υεκηθήο Καηαθξήκληζεο Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο ρεκηθήο θαηαθξήκληζεο ζηελ επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ είλαη: Πξνζδηνξίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηάιισλ Πξνζδηνξίδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ νμένο πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί γηα λα πξνζαξκνζηεί ην pη ζε όμηλεο ηηκέο Αλάδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 30 min Τπνινγίδεηαη ε δνζνινγία πνπ απαηηείηαη γηα θαηαθξήκληζε ησλ κεηαιιηθώλ ηόλησλ πζζσκάησζε γηα min Καηαθάζηζε γηα 3-8 ώξεο Γηαρσξηζκόο ησλ θαζαξώλ ιπκάησλ θαη ηεο παξαρζείζαο ιάζπεο

8 Υεκηθή Καηαθξήκληζε Σύζηημα ηπιών δεξαμενών, ανάμιξηρ, ζςζζωμάηωζηρ, καηακάθιζηρ

9 Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ν θαη Ρ ε πεξίπησζε πνπ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ Ν θαη Ρ ζηα πγξά απόβιεηα είλαη πςειέο θαη κεηά ηελ δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία εθαξκόδεηαη θαη ρεκηθή θαηαθξήκληζε Oη αδωηνύρεο ελώζεηο απνκαθξύλνληαη κε δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπο, δειαδή ΝΗ 4 κεηαηξέπνληαη κε ληηξνπνίεζε ζε ΝΟ 3 ελώ ηα ΝΟ 3 κε απνληηξνπνίεζε ζε Ν 2 θπξίσο όκσο κε βηνινγηθέο δηεξγαζίεο Οη θωζθνξηθέο ελώζεηο απνκαθξύλνληαη κε ρεκηθή θαηαθξήκληζε κε πξνζζήθε πνιπζζελώλ κεηαιιηθώλ ηόλησλ 10Ca PO OH - Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Al +3 + H n PO 4 -(3-n) AlPO 4 + nh + Fe +3 + H n PO 4 -(3-n) FePO 4 + nh +

10 Υεκηθή Καηαθξήκληζε ζηελ Απνζθιήξπλζε λεξνύ Η απνζθιήξπλζε λεξνύ απνηειεί κηα από ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο ρεκηθήο θαηαθξήκληζεο. Σα ζθιεξά λεξά πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ ώζηε ην λεξό λα απνζθιεξπλζεί Σα πόζηκα λεξά έρνπλ ζθιεξόηεηα 75 mg/l (κνλάδα CaCO 3 ) θαη ζεσξνύληαη καιαθά ελώ νξηζκέλα ππόγεηα λεξά έρνπλ πςειή ζθιεξόηεηα (κεξηθέο εθαηνληάδεο mg/l CaCO 3 ).

11 Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

12 Ινληηθή Αληαιιαγή (ion exchange) Αλεπηζύκεηα ηόληα αληηθαζίζηαληαη από ηόληα αδηάιπηνπ πιηθνύ αληαιιαγήο (πρ ξεηίλε). Φπζηθά πιηθά όπσο θπζηθνί δεόιηζνη θαη ζπλζεηηθά ρεκηθά όπσο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηνληηθή αληαιιαγή Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηόληνο πνπ πξνζθέξεηαη πξνο αληαιιαγή από ηα πιηθά ηα δηαρσξίδνπκε ζε αληναληαιιαθηηθά ή θαηηνλαληαιιαθηηθά Σα θαηηόληα πνπ πξνζθέξνληαη πξνο ελαιιαγή από ηα πιηθά είλαη Νa +, H + ελώ ηα αληόληα είλαη ΟΗ - θαη Cl -

13 Ινληηθή Αληαιιαγή (ion exchange) Oη θπζηθνί δεόιηζνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζθιήξπλζε λεξνύ από ηόληα Cu, Mg έρνπλ σο ηόλ γηα αληαιιαγή ην Νa +. To λεξό πνπ πξνθύπηεη ραξαθηεξίδεηαη από πςειέο ζπγθεληξώζεηο Νa +. Όηαλ όια ηα ηόληα Νa αληαιιαρζνύλ ηόηε νη δεόιηζνη ρξεηάδνληαη αλαγέλλεζε πνπ γίλεηαη κε αληίζηξνθή πιύζε κε δηάιπκα ΝaCl Oη θπζηθνί δεόιηζνη κε ηόλ αληαιιαγήο Νa + έρνπλ πεξίπνπ ηελ κηζή ηθαλόηεηα ηνληηθήο αληαιιαγήο από ηηο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο κε ηόλ αληαιιαγήο Νa +

14 Ινληηθή Αληαιιαγή (ion exchange) Aληνληηθέο ξεηίλεο: ζπλήζσο παξάγσγα ακκσληαθά πνπ θέξνπλ πδξνμπινκάδεο σο αληόληα αληαιιαγήο. Αλαγέλλεζε ησλ αληνληηθώλ ξεηηλώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αληίδξαζε κε ηζρπξέο βάζεηο ΗΝΟ 3 Η 2 SO 4 HCl H 2 SiO 3 H 2 CO 3 + R - OH R NO 3 SO 4 Cl SiO 3 CO 3 + H 2 O Αναγέννηση με ΝaOH ROH + NaNO 3 κ.ο.κ.

15 Ινληηθή Αληαιιαγή (ion exchange) Καηηνληηθέο ξεηίλεο: πεξηέρνπλ ζαλ δξαζηηθέο νκάδεο ζνπθινληθέο (R-SO 3 -H) θαη θαξβνμπιηθέο θαηλνιηθέο. Οη θαηηνληηθέο ξεηίλεο κε Η + αληαιιάζνπλ όια ηα ξένληα θαηηόληα κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ελόο όμηλνπ ξεπζηνύ Ca +2 Mg +2 Na + + H 2 Z Ca Mg Na Z + 2H + Η 2 Ζ + Ca +2 Mg +2 Na + H αναγέννηζη ηυν πηηινών γίνεηαι με όξινη επεξεπγαζία

16 Δθαξκνγέο Ινληηθήο Αληαιιαγήο Καηην-αληαιιηθηηθέο ζπλζεηηθέο ξεηίλεο από πνιπζηπξέλην κε δξαζηηθέο ζνπιθνληθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε κεηαιιηθώλ ηόλησλ όπσο Fe +2, Fe +3, Cr +3, Zn +2, Cu +2 από πγξά απόβιεηα Άιιε θαηεγνξία ηνληναληαιιαθηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ δέζκεπζε βαξέσλ κεηάιισλ είλαη ε μαλζνγνληθή θπηηαξίλε ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειή ρσξεηηθόηεηα αιιά κεγάιε εθιεθηηθόηεηα ζε βαξέα κέηαιια

17 Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

18 Πξνζξόθεζε (Adsorption) Φπζηθνρεκηθή δηεξγαζία ζπγθέληξσζεο δηαιπκέλσλ νξγαληθώλ θαη αλνξγάλσλ νπζηώλ ζηελ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμύ πγξνύ θαη ζηεξενύ ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζην πγξό Βαζηθή δηαθνξά κε ηελ απνξξόθεζε (absorption) είλαη όηη ηα κόξηα ηεο νπζία ζηελ απνξξόθεζε δηαρένληαη θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ πιηθνύ ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζξόθεζε πνπ ηα κόξηα παξακέλνπλ επηθαλεηαθά

19 Πξνζξόθεζε (Adsorption) Υξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο άξγηινο, ππξηηηθά πιηθά θαη πνιύ ζπρλά ελεξγνπνηεκέλνο άλζξαθαο ιόγσ ηεο κεγάιεο εηδηθήο επηθάλεηαο αλά κνλάδα όγθνπ πνπ παξέρεη (10 m 2 /m 3 ) Αλάινγα κε ηελ ειθηηθή δύλακε κε ηελ νπνία ηα πξνζξνθεκέλα κόξηα ζπγθξαηνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξνζξνθεηηθνύ πιηθνύ ε πξνζξόθεζε ραξαθηεξίδεηαη ρεκηθή όηαλ νη δεζκνί είλαη ηζρπξνί (ηνληηθνί, νκνηνπνιηθνί, γέθπξεο πδξνγόλνπ) θαη θπζηθή όηαλ νη δεζκνί είλαη αζζελείο (δπλάκεηο Van der Waals) θαη ε πξνζξόθεζε είλαη αληηζηξεπηή

20 Θεσξία ηεο δηεξγαζίαο Πξνζξόθεζεο Η πνζόηεηα x κηαο νπζίαο πνπ πξνζξνθάηαη ζε έλα ζηεξεό ζώκα βάξνπο m, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπγθέληξσζεο C ηεο νπζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηελ πξνζξνθεκέλε πνζόηεηα νπζίαο αλά κνλάδα πξνζξνθεηηθνύ πιηθνύ (x/m) ζπλαξηήζεη ηεο ζπγθέληξσζεο νπζίαο (C) ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ιέγνληαη ηζόζεξκεο

21 Θεσξία ηεο δηεξγαζίαο Πξνζξόθεζεο Οη εμηζώζεηο ησλ Freundlich θαη Langmuir ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ καζεκαηηθά ην θαηλόκελν ηεο πξνζξόθεζεο x/m = k * C 1/n εμίζσζε Freundlich C/(x/m) = (1/α * β) + (1/α) * C εμίζσζε Langmuir

22 Πξνζξόθεζε Θεσξία Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο ζπλεπάγεηαη κείσζε πξνζξόθεζεο Αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζπλήζσο νδεγεί ζε αύμεζε ηεο πξνξόθεζεο ε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο έρνπκε ηαρύηεξε πξνζξόθεζε κηθξόηεξσλ πνζνηήησλ ηεο νπζίαο

23 Πξνζξόθεζε ζε Κιίλεο Δλεξγνύ Άλζξαθα Ο ελεξγόο άλζξαθαο παξάγεηαη από μύιν & άλζξαθα κε ζέξκαλζε κέρξη εξπζξνππξώζεσο κε κηθξή παξνρή αέξα ώζηε λα κελ γίλεη θαύζε Ο άλζξαθαο ζηελ ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη κε αηκό ζε πςειή ζεξκνθξαζία ( C) ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πόξνη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα Σν πνξώδεο ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα απνηειείηαη από καθξνπόξνπο (αθηίλα 1000 nm), κεηαβαηηθνύο πόξνπο (100 nm), κηθξνπόξνπο (1 nm). Οη κηθξνπόξνη θαη νη κεηαβαηηθνί πόξνη απνηεινύλ ην 95% ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο

24 Πξνζξόθεζε ζε Κιίλεο Δλεξγνύ Άλζξαθα Ο ελεξγόο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζξνθεηηθό πιηθό ζηελ επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί βηνινγηθή επεμεξγαζία ηήιεο κε ζηαζεξή θιίλε (fixed bed column) ηήιεο κε θηλεηή θιίλε (moving bed technique)

25 ηήιεο κε ζηαζεξή θιίλε Η ζηήιε είλαη πιεξσκέλε κε θόθθνπο ελεξγνύ άλζξαθα. Σα απόβιεηα δηνρεηεύνληαη ζηελ ζηήιε από ηελ θνξπθή θαη θαζώο δηέξρνληαη ηεο δώλεο ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα αησξνύκελα νξγαληθά ηεκαρίδηα πξνζξνθόληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα.

26 ηήιεο κε θηλεηή θιίλε Η εηζαγσγή ησλ απνβιήησλ γίλεηαη από ηνλ ππζκέλα ηεο θιίλεο ελώ ν ελεξγόο άλζξαθαο κπνξεί λα αλαλεώλεηαη ζε παξάιιειε κνλάδα αλαγέλλεζεο θαη επαλαπξνζηίζεηαη από ηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο

27 Αλαγέλλεζε Δλεξγνύ άλζξαθα Η αλαγέλλεζε ηνπ ελεξγνύ άλζξαθα πεξηιακβάλεη αξρηθά ηελ εθξόθεζε ησλ νπζηώλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κε απνθαηάζηαζε θαηά ην δπλαηόλ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη πνξώδνπο Βιολογική μέθοδορ Χημική Μέθοδορ Θεπμική Μέθοδορ

28 Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Δηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

29 Γηεξγαζίεο Μεκβξαλώλ Δίλαη κηα κνξθή δηήζεζεο όπνπ εδώ αληί γηα ζηήιεο κε πιηθά δηήζεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη εκηπεξαηέο κεκβξάλεο Η ξνή λεξνύ αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηεο κεκβξάλεο είλαη πνιύ ρακειόηεξε από ηα ζπλεζηζκέλα θίιηξα ( m 3 /m 2 ) θαη ην κέγεζνο ησλ πόξσλ ηεο κεκβξάλεο είλαη ζπλήζσο 10,000 κηθξόηεξν ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ζπκβαηηθή δηήζεζε Χπηζιμοποιούνηαι όηαν απαιηείηαι εξειδικεςμένη απομάκπςνζη οπγανικών μοπίυν και πολύ ςτηλήρ ποιόηηηαρ ςγπά λύμαηα

30 Γηεξγαζίεο Μεκβξαλώλ Υπεξδηήζεζε: αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε κεκβξαλώλ γηα ηνλ δηαρσξηζκό καθξνκνξίσλ ή θνιινεηδώλ ζσκαηηδίσλ ηεο ηάμεο ησλ κm Αληίζηξνθε ώζκωζε: είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ε εθαξκνδόκελε πίεζε ζηελ πιεπξά ηνπ δηαιύκαηνο έρεη μεπεξάζεη ηελ σζκσηηθή πίεζε θαζηζηώληαο αληίζηξνθε ηελ ξνή (ν δηαιύηεο ζα δηέιζεη από ην δηάιπκα πξνο θαζαξό δηαιύηε)

31 Γηεξγαζίεο Μεκβξαλώλ Οη βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ κεκβξαλώλ είλαη: Εθιεθηηθόηεηα: ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ κνξίσλ πνπ ζα δηαπεξάζνπλ ηελ κεκβξάλε θαη απηώλ πνπ ζα θαηαθξαηεζνύλ Ππθλόηεηα ξνήο: ε πνζόηεηα λεξνύ ζε θαζνξηζκέλε πίεζε αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηεο κεκβξάλεο Μηθξόηεξε πίεζε απαηηείηαη όηαλ γίλεηαη δηαρσξηζκόο ζρεηηθά κεγάισλ κνξίσλ όπσο πνιππεπηίδηα ελώ πςειόηεξε πίεζε απαηηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό κηθξόηεξσλ κνξίσλ όπσο άιαηα

32 Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ - Ηιεθηξνδηάιπζε Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαιάησζε ηνπ λεξνύ θαη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηηο ηνληηθήο αληαιιαγήο κε ηελ δηαθνξά όηη εδώ ηα ηόληα ηνπ δηαιύκαηνο θηλνύληαη θάησ από ειεθηξηθό δπλακηθό θαη δηαπεξλνύλ εθιεθηηθέο κεκβξάλεο ζε αληόληα ή θαηηόληα.

33 Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

34 Απνιύκαλζε Η εθιεθηηθή κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε αληίζεζε κε ηελ απνζηείξσζε πνπ ζεκαίλεη ηελ θαηαζηξνθή θάζε δσήο Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνιύκαλζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ή βηνκεραληθώλ απνβιήησλ είλαη Μησανικά Φςζικά Χημικά Ραδιολογικά

35 Απνιύκαλζε Μεραληθά Μέζα Μηθξννξγαληζκνί θαη παζνγόλα απνκαθξύλνληαη ζε θάπνην βαζκό θαηά ηηο δηεξγαζίεο πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο κε κεραληθά κέζα όπσο εζράξσζε, ακκνζπιινγή θ.η.ι. Μηχανική Επεξεπγασία % Απομάκπυνση Χοντρή εστάρα 0-5 Λεπτή εστάρα Αμμοσσλλέκτης Απλή καθίζηση Χημική καθίζηση 40-80

36 Απνιύκαλζε Φπζηθά Μέζα Απνιύκαλζε κε ζέξκαλζε θαη θσο: Η ζέξκαλζε κέρξη βξαζκνύ θαηαζηξέθεη ηα πεξηζζόηεξα κε ζπνξηνγόλα παζνγόλα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Η ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ πεξηνρή ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο κε κέγηζην ηα 265 nm παξνπζηάδεη κηθξνβηνθηόλεο ηδηόηεηεο. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό κηθξώλ πνζνηήησλ λεξνύ. Αληίζεηα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο αθαζάξησλ ιπκάησλ ε αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη από ηα αησξνύκελα ζηεξεά ηεκαρίδηα

37 Xεκηθά Μέζα: Γηάθνξα ρεκηθά κέζα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί όπσο νηλόπλεπκα, ηώδην, βξώκην, θαηλόιεο, όδνλ, ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ, απνξξππαληηθά θαη δηάθνξα νμέα ή βάζεηο. Ραδηνινγηθά Μέζα: Η ξαδηελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη ππό κνξθή ζσκαηηδίσλ (β-αθηηλνβνιία ειεθηξνλίσλ) ή ζαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρνπλ κηθξνβηνθηόλν δξάζε θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απνιύκαλζε λεξνύ

38 Μεραληζκνί Απνιύκαλζεο Φζνξά ή θαηαζηξνθή ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο Μεηαβνιή ηεο εθιεθηηθήο δηαπεξαηόηεηαο ηεο θπηηνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο κε απνηέιεζκα ηελ δηαθπγή δσηηθώλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο Ν θαη Ρ Αιιαγή ηεο θνιινεηδνύο θύζεο ηνπ πξσηνπιάζκαηνο Παξεκπόδηζε ηεο ελδπκηθήο δξάζεο θαη ηθαλόηεηαο ησλ θπηηάξσλ λα ζπλζέζνπλ λέα πιηθά πρ. ριώξην, όδνλ κεηαβάιινπλ ηελ ρεκηθή ζύζηαζε ησλ ελδύκσλ θαη ηα αδξαλνπνηνύλ κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ν ξπζκόο κεηαβνιηζκνύ

39 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο απνιύκαλζεο Χξόλνο επαθήο απνιπκαληηθνύ - πγξνύ: ε επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ επαθήο έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα πγθέληξωζε ηνπ κέζνπ απνιύκαλζεο Είδνο νξγαληζκώλ θαη ζπγθέληξωζε απηώλ Θεξκνθξαζία Φύζε ηνπ πγξνύ: ε παξνπζία νξγαληθώλ ελώζεσλ δεζκεύεη θαη εμνπδεηεξώλεη ηα νμεηδσηηθά κέζα απνιύκαλζεο (ριώξην), ε ζνιεξόηεηα εκπνδίδεη ηελ δηείζδπζε ηεο αθηηλνβνιίαο ή ηελ εμνπδεηεξώλεη κε ηελ απνξξόθεζε ηνπ παξάγνληα απνιύκαλζεο

40 Υισξίσζε επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ Οη θπξηόηεξεο κνξθέο ρισξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ είλαη ην αέξην ριώξην (πνπ είλαη ηνμηθό δηαβξσηηθό αέξην) θαη ριωξηνύρεο ελώζεηο (πεξηζζόηεξν αζθαιείο νπζίεο)

41 Πξνζζήθε αέξηνπ ρισξίνπ Σν αέξην ριώξην είλαη ηνμηθό θαη δηαβξσηηθό αέξην, ζρεηηθά πδαηνδηαιπηό θαη ζηαζεξό ζην θώο Πξνζζήθε αέξηνπ ρισξίνπ ζηα πγξά απόβιεηα νδεγεί αξρηθά ζε πδξόιπζε πξνο ζρεκαηηζκό ππνρισξηνύδνπο νμένο HOCl ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ην ph ηνπ δηαιύκαηνο ηνλίδεηαη πξνο ην ππνρισξηώδεο αληόλ OCl - Cl 2 + H 2 O HOCl + H + + Cl - HOCl H + + OCl - Οι μορφές τλωρίοσ ΗΟCl και ΟCl - αποτελούν το ελεύθερο τλώριο

42 H κνξθή κε ηελ νπνία ζα βξίζθεηαη ζηα πγξά απόβιεηα ην αέξην ριώξην θαζνξίδεηαη θπξίσο από ην ph ηνπ κέζνπ. ε ρακειά pη επηθξαηεί ε κνξθή ΗΟCl πνπ απνηειεί ηελ δξαζηηθή κνξθή ελώ ζε αιθαιηθά ph επηθξαηεί ην αληόλ OCl - Η πςειόηεξε δξάζε ηνπ ΗΟCl νθείιεηαη ζηελ επθνιία πξνζέγγηζεο ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ πνπ είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ζπλήζσο θαη εηζόδνπ ζην εζσηεξηθό ησλ θπηηάξσλ

43 πλδπαζκέλεο κνξθέο ρισξίνπ Όηαλ ηα απόβιεηα πεξηέρνπλ ακκσλία ή αδσηνύρεο ελώζεηο ην ριώξην αληηδξά θαη ζρεκαηίδεη ζεηξά από ρισξνακίλεο πνπ έρνπλ ηζρπξή απνιπκαληηθή δξάζε Οη κνλνρισξακίλε (ΝΗ 2 Cl), δηρισξακίλε (ΝΗCl 2 ) θαη ην ηξηρισξηνύρν άδσην (ΝCl 3 ) απνηεινύλ ζην ζύλνιν ηνπο ην ζπλδπαζκέλν ριώξην γηα ηελ απνιύκαλζε ΝΗ 3 + HOCl NH 2 Cl + HOCl NHCl 2 + HOCl NH 2 Cl + H 2 O NHCl 2 + H 2 O NCl 3 + H 2 O

44 Δθαξκνγέο ρισξίνπ Σν ριώξην εθηόο από ηελ απνιύκαλζε βξίζθεη θαη άιιεο εθαξκνγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ όπσο Έιεγρνο ππεξβνιηθήο αλάπηπμεο βηνκάδαο Έιεγρνο δηαβξώζεωο (θαηαζηξνθή Η 2 S) Έιεγρνο νζκώλ Ομείδωζε ακκωλίαο Απνκάθξπλζε ιίπνπο Ειάηηωζε BOD δηακέζνπ νμείδωζεο νξγαληθώλ ξύπωλ Έιεγρνο αθξηζκνύ δεμακελήο ρώλεπζεο θαη ΙΜΗΟFF

45 Πξνβιήκαηα ρισξίσζεο πγξώλ απνβιήησλ Σν ριώξην πνπ πξνζηίζεηαη πηζαλόλ λα αληηδξάζεη κε νξγαληθνύο ξύπνπο ή άιια νξγαληθά κόξηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα απόβιεηα θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή ρισξησκέλσλ νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζηελ δηάζπαζε θαη ελίνηε ηνμηθά ζηελ βηνκάδα ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ Η δνζνινγία εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο εθαξκνγήο θαη επίζεο από ην κέγεζνο ηεο κείσζεο ηνπ κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ πνπ ζέινπκε λα επηηύρνπκε. Δάλ απαηηείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηόηε ε δνζνινγία ζα πξέπεη λα επηιερζεί κεηά από εξγαζηεξηαθή κειέηε

46 πζθεπέο ρισξίσζεο Οη ζπζθεπέο ρισξίσζεο δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο Χιωξηωηέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε αέξην ριώξην Υπνριωξηωηέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ελώζεηο ρισξίνπ Οη ριωξηωηέο δηαθξίλνληαη ζε δύν ηύπνπο: Υισξησηέο πξνδηάιπζεο πνπ δηαιύνπλ ην ριώξην ζε λεξό θαη ηξνθνδνηνύλ ην ζεκείν εθαξκνγήο κε ππθλό δηάιπκα Υισξησηέο απεπζείαο ηξνθνδόηεζεο πνπ παξέρνπλ αέξην ριώξην ζην ζεκείν εθαξκνγήο

47 πζθεπέο ρισξίσζεο Οη ππνρισξησηέο ρξεζηκνπνηνύλ ελώζεηο ρισξίνπ ζε δηαιύκαηα. Απνηεινύληαη ζπλήζσο από κηθξή δνζνκεηξηθή αληιία πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά αλζεθηηθά ζην ριώξην, κε θαηάιιειν ζπλδπαζκό δνρείνπ δηαιύκαηνο (ζπλήζσο κε ππνρισξηώδεο λάηξην) θαη δεμακελή επαθήο

48 Έιεγρνο ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ρισξίσζεο γίλεηαη κεηξώληαο ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην κε ηελ ρξσκαηνκεηξηθή κέζνδν ηεο νξζνηνιηδίλεο Απνκάθξπλζεο πεξίζζεηαο ρισξίνπ ζηα επεμεξγαζκέλα απόβιεηα κπνξεί λα γίλεη κεξηθώο κε αεξηζκό ή κε ρξήζε ρεκηθώλ όπσο SO 2 Cl 2 + SO 2 + 2H 2 O HOCL + SO 2 + 2H 2 O NH 2 Cl + SO 2 + 2H 2 O H 2 SO 4 + 2HCl H 2 SO 4 + 2HCl NH 4 HSO 4 + HCl

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ

ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ Aλάιπζε κηγκάησλ Η ρξσκαηνγξαθηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κεζόδσλ δηαρσξηζκνύ κηγκάησλ αλόξγαλσλ ή νξγαληθώλ νπζηώλ ζηηο επηκέξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» 1 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκυν: κ. ιγάλαρ «ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» Μςζηηπίδος Δμμανοςέλα (ΑΜ 861) Παπαζκεςή 15 Οκηυβπίος 2010 Πεπίλητη Οξηζκέλεο από ηηο κεζόδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Διζαγωγή Ο ηόπνο, επηθαλεηαθόο ή ππόγεηνο, από ηνλ νπνίνλ εμάγνληαη ρξήζηκα νξπθηά, ιέγεηαη ορστείο. Υπάξρνπλ δύν είδε νξπρείσλ, ηα λαηομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα