ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 208 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δυνάµει του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα απορρυπαντικά, σχετικά µε τη βιοαποδόµηση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δυνάµει του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα απορρυπαντικά, σχετικά µε τη βιοαποδόµηση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά 1 προβλέπονται τα εξής: «Μέχρι τις 8 Απριλίου 2009, η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών και αξιολογεί, υποβάλει σχετική έκθεση και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε: την αναερόβια βιοδιάσπαση, τη βιοδιάσπαση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών». Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης της Επιτροπής για τη βιοαποδόµηση των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Εκτός από επιφανειοδραστικούς και αποσκληρυντικούς παράγοντες, τα απορρυπαντικά περιέχουν και ορισµένα µη επιφανειοδραστικά οργανικά και ανόργανα συστατικά. Στον πίνακα 1 απαριθµούνται οι κύριες οµάδες των µη επιφανειοδραστικών χηµικών ουσιών και περιγράφεται η δράση τους στα απορρυπαντικά. Πίνακας 1: Μη επιφανειοδραστικά συστατικά απορρυπαντικών (RPA, 2006) 2 Χηµικά συστατικά Οξέα - Βάσεις Λευκαντικοί παράγοντες, ενεργοποιητές, σταθεροποιητές Αποσκληρυντικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλάκτες Αναστολείς διάβρωσης Σκοπός Για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ph στο νερό πλύσης Καλύτερα αποτελέσµατα στο καθάρισµα Αποσκλήρυνση του νερού για τη µέγιστη δυνατή απόδοση στο καθάρισµα (δηλαδή αποµάκρυνση των λεκέδων και διατήρησή τους σε µορφή αιωρήµατος) Για την αποφυγή της διάβρωσης των 1 2 ΕΕ L 104 της , σ. 1. Η έκθεση RPA διατίθεται στην ιστοσελίδα: EL 2 EL

4 Χρωστικές ουσίες Αναστολείς αποχρωµατισµού Ένζυµα Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες Ρυθµιστές αφρού Ενισχυτικά της σύστασης Παράγοντες αποφυγής εναπόθεσης ιαλύτες πλυντηρίων Για την προσθήκη χρώµατος στα απορρυπαντικά Για να εµποδίζεται ο αποχρωµατισµός των υφασµάτων "Βιολογικός" καθαρισµός Οπτική λεύκανση Για τον περιορισµό της δηµιουργίας αφρού (στα πλυντήρια) Για τη βελτίωση της δράσης των απορρυπαντικών Εµποδίζουν την επαναπόθεση των ρύπων του διαλύµατος πλύσης στα ρούχα ιατηρούν τα συστατικά σε µορφή διαλύµατος (ειδικά για τα υγρά απορρυπαντικά) Τα ανόργανα συστατικά (π.χ ανόργανες βάσεις ή λευκαντικοί παράγοντες) τα οποία δεν υφίστανται βιοαποδόµηση δεν εξετάζονται περαιτέρω στην παρούσα έκθεση. Για τα σηµαντικότερα και κοινώς χρησιµοποιούµενα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά παρέχεται στον πίνακα 2 σύντοµη ανασκόπηση των χρήσεων τους, των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους όσον αφορά τη βιοαποδόµηση. Πίνακας 2: Ανασκόπηση των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών Οµάδα ουσιών Κύρια συστατικά Κατανάλωση απορρυπαντικών στην ΕΕ (τόνοι/έτος) Βιοαποδόµηση Οξέα Οξικό, κιτρικό, αδιπικό Κιτρικό οξύ t/y 3 Άµεσα βιοαποδοµήσιµα Αποσκληρυν τικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλά κτες α) φωσφονικές ενώσεις β) πολυκαρβοξυλικές ενώσεις ~ t/y 4 ( στοιχεία AISE για το 2007) ~ t/y (στοιχεία AISE για το 2007) γ) Αιθυλενοδιαµινοτετραοξ ικό οξύ (EDTA) και τα άλατά του ~ και t/y (απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης και απορρυπαντικά Τα χαρακτηριστικά της βιοαποδόµησής τους αναλύονται στα τµήµατα 2 και EL 3 EL

5 Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ) οικιακής χρήσης αντίστοιχα) 5 > t/y κυρίως σε απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης 6 Αναστολείς αποχρωµατισ µού H πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP) είναι ο συνηθέστερος αναστολέας αποχρωµατισµού Ένζυµα Πρωτεάσες, α- αµυλάσες, (λιπάση, κυτταρινάσες σε µικρές ποσότητες) Φθορίζουσες λαµπρύνουσε ς ουσίες (FWAs) Ρυθµιστές αφρού Ενισχυτικά σύστασης Παράγοντες αποφυγής εναπόθεσης ιαλύτες FWA-1 (CAS αριθ.: FWA-5 (CAS αριθ.: ) n-παραφίνες Πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο (PDMS) ~ 100 t/y εν βιοαποδοµώνται άµεσα Πρωτεάση: ~ t/y α-αµυλάση: 150 t/y 7 Βιοαποδοµώνται άµεσα ~ t/y FWA-5 δεν 600 t/y 8 βιοαποδοµώνται άµεσα ~ t/y t/y 9 n-παραφίνες βιοαποδοµώνται άµεσα Το PDMS χαρακτηρίζεται ως άκρως ανθεκτικό Τολουόλιο t/y 10 Αποδοµώνται άµεσα υπό αερόβιες συνθήκες Καρβοξυµεθυλοκυταρίν η (CMC) ιάφορες αλκοόλες (αιθανόλη, ισοπροπανόλη, 2- βουτοξυαιθανόλη, 1- δεκανόλη, γλυκερόλη) και τριαιθανολαµίνη t/y Bιοαποδοµείται δύσκολα Βιοαποδοµώνται άµεσα εκτός από την TEA pdf Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/ntaENVsum307.pdf "Environmental Risk Assessment of Polydimethylsiloxane used in Detergent Applications", έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Σιλικόνες, στις 15 Μαρτίου EL 4 EL

6 (TEA) Η επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (SCTEE) της Επιτροπής εξέδωσε το Μάρτιο του 2003 γνώµη 11 στην οποία κατέληγε, µεταξύ άλλων, στο συµπέρασµα ότι χρειάζονταν περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία η ύπαρξη συναποσκληρυντικών στα απορρυπαντικά. Σύµφωνα µε την SCTEE, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής του κανονισµού για τα απορρυπαντικά όσον αφορά τα επιφανειοδραστικά συστατικά και συγκεκριµένα τη βιοαποδοµησιµότητά τους, ορισµένα άλλα χηµικά συστατικά των απορρυπαντικών εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, ειδικότερα δε ορισµένες οργανικές ενώσεις. 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.1. Κύριες διαπιστώσεις όσον αφορά τα «µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά και απορρυπαντικά µε βάση το ζεόλιθο» Το 2005, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέθεσαν στην εταιρεία RPA (Risk & Policy Analysts Ltd) την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να καλυφθούν οι ελλείψεις σε στοιχεία που είχαν εντοπιστεί στη γνώµη της CSTEE όσον αφορά τη χρήση, τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Η τελική έκθεση µε τίτλο Non-surfactant organic ingredients and zeolite-based detergents, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του , χρησίµευσε στην Επιτροπή ως βάση για την ανασκόπηση τις βιοαποδόµησης των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών τις χηµικής σύστασης των απορρυπαντικών. Στη µελέτη της, η RPA εξέτασε τις ιδιότητες 50 περίπου αντιπροσωπευτικών συστατικών των απορρυπαντικών που ανήκουν σε οµάδες ουσιών που περιλαµβάνονται στον πίνακα 1. Οι ουσίες που βιοαποδοµώνται άµεσα χωρίς να έχουν άλλες ιδιότητες που να αποτελούν πηγή ανησυχίας (όπως υψηλή τοξικότητα των υδάτων) δεν θεωρήθηκε πιθανό να ενέχουν σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και δεν αναλύθηκαν περισσότερο. Οι ουσίες ή οµάδες ουσιών που επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση ήταν εκείνες που δεν βιοαποδοµώνται άµεσα ή που έχουν ιδιότητες που αποτελούν δυνητική πηγή ανησυχίας. Το αποτέλεσµα τις διαδικασίας εξέτασης που διεξήγαγε η RPA ήταν η κατάρτιση τις καταλόγου ειδικών ουσιών και οµάδων ουσιών που επελέγησαν για περαιτέρω ανάλυση µε βάση τα επιστηµονικά στοιχεία που προέκυψαν από τις διάφορες αξιολογήσεις κινδύνου. Πρόκειται για τις εξής ουσίες ή οµάδες ουσιών: (1) Αποσκληρυντικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλάκτες α) Φωσφονικές ενώσεις: Υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι φωσφονικές ενώσεις διασπώνται αργά και ενδεχοµένως να παρουσιάζουν κίνδυνο για το περιβάλλον, κυρίως, όσον αφορά το ενδεχόµενο χρόνιας υδατικής τοξικότητας ιατίθεται στην ιστοσελίδα : EL 5 EL

7 του 1-υδροξυαιθανο-1,1-διφωσφονικού οξέος (HEDP) και των αλάτων του σε δαφνία. β) Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις: Οι πολυκαρβοξυλικές ενώσεις δεν διασπώνται άµεσα και ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία παρακολούθησης, ενδέχεται οι συγκεντρώσεις σε εδάφη στα οποία έχει χρησιµοποιηθεί ιλύς να είναι υψηλές. γ) EDTA και τα άλατά του: Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία το EDTA (αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση τους στο πλαίσιο βιοµηχανικού και επαγγελµατικού καθαρισµού - αλλά όχι στα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης όπου η κατανάλωσή τους είναι περιορισµένη. (ECB, 2004) 13. δ) Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ): Κατά γενική οµολογία, το ΝΑΤ βιοαποδοµείται άµεσα µέσω διαφόρων τυποποιηµένων δοκιµών - παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις, ο σχηµατισµός µεταλλικών συµπλεκτικών παραγόντων ΝΑΤ µπορεί να επιβραδύνει το ρυθµό διάσπασης (ECB, 2005) 14. Περισσότερα στοιχεία για την περιβαλλοντική επίδραση των φωσφονικών ενώσεων, των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων, του EDTA και NΑΤ παρέχονται στο τµήµα 3 παρακάτω. (2) Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP): Η PVP δεν δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και φαίνεται να υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι κίνδυνοι για το περιβάλλον είναι περιορισµένοι. Εντούτοις, θα ήταν σκόπιµο να συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία, ώστε να καταδειχθεί ότι η πολυβινυλοπυρολιδόνη δεν παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον. (3) Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες FWA-5: Οι καταγραφείσες συγκεντρώσεις FWA-5 στο περιβάλλον είναι περισσότερο από µια τάξη µεγέθους χαµηλότερες από την PNEC (προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις). Σε αυτή τη βάση, το FWA-5 δεν συνεπάγεται, κατά τα φαινόµενα, σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα τα προϊόντα της διάσπασης να αποτελούν δυνητική πηγή ανησυχίας. (4) Ρυθµιστές αφρού συγκεκριµένα παραφίνες (n-παραφίνες C10-C16) και πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο (PDMS): Για τις n-παραφίνες, θεωρείται απίθανο να φθάνουν στο περιβάλλον σηµαντικές ποσότητές τους, λόγω του συνδυασµού ταχείας βιοαποδόµησης και επεξεργασίας λυµάτων. Εντούτοις, τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε ιδιότητες όπως η υδατική τοξικότητα και η βιοσυσσώρευση είναι εξαιρετικά ασαφή µε αποτέλεσµα να µη είναι δυνατή η εξαγωγή βέβαιου συµπεράσµατος ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον. Όσον αφορά το PDMS, παρόλο που θεωρείται ανθεκτικό, διασπάται στο περιβάλλον - ειδικά σε ξηρά, αργιλώδη εδάφη. Επιπλέον, υπάρχει σχετικός βαθµός ανησυχίας για τους κινδύνους που απορρέουν από το Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/edtasum061.pdf ntaenvsum307 EL 6 EL

8 µεγαλύτερο µοριακό βάρος των ενώσεων PDMS που χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά. (5) Παράγοντες αποφυγής της εναπόθεσης - ειδικότερα καρβοξυµεθυλοκυταρίνη (CMC): εν θεωρείται πιθανό η χρήση CMC σε απορρυπαντικά να παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον λόγω της χαµηλής τοξικότητάς της. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για τα επίπεδα που καταγράφονται στο περιβάλλον, ώστε να τεκµηριωθεί δεόντως η άποψη αυτή. (6) ιαλύτες - ειδικότερα 1-δεκανόλη και τριαιθανολαµίνη: εν θεωρείται πιθανό η χρήση της 1-δεκανόλης σε απορρυπαντικά να παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον λόγω της ταχείας βιοαποδόµησής της. Απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία προκειµένου να εξαχθεί οριστικό συµπέρασµα για το εάν η τριαιθανολαµίνη µπορεί να αποτελεί δυνητική πηγή ανησυχίας. Συνολικά, από την ανάλυση που διεξήγαγε η RPA για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά απορρυπαντικών συνάγεται ότι ακόµη και τα ανθεκτικά συστατικά δεν ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον (δηλαδή ο λόγος PEC/PNEC είναι µικρότερος από ένα) επειδή διασπώνται στο περιβάλλον και/ή δεν είναι ιδιαίτερα τοξικά για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα στοιχεία για τη βιοαποδοµησιµότητα συγκεκριµένων συστατικών και δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διεξαγωγή δοκιµών Πτυχές της βιοαποδόµησης και της επεξεργασίας λυµάτων σε συνάρτηση µε τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά Σύµφωνα µε την κανονιστική προσέγγιση που υιοθέτησε η ΕΕ για τα επιφανειοδραστικά ως οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών είναι ότι πρέπει να µπορούν να βιοαποδοµώνται σε αερόβιες συνθήκες. Οι οργανικές ουσίες που βιοαποδοµώνται υπό αερόβιες συνθήκες είναι πιθανό να αποµακρύνονται στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων. ύο βασικές παράµετροι της βιοαποδόµησης είναι ο βαθµός της τελικής βιοαποδόµησης των συστατικών και ο ρυθµός βιοαποδόµησης. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης που διεξήγαγε η RPA, η πρωτογενής και δευτερογενής φάση της επεξεργασίας λυµάτων είναι πιθανό να οδηγούν σε σηµαντική αποµάκρυνση πολλών από τα προβληµατικά συστατικά µειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τις απορρίψεις στο υδάτινο περιβάλλον. Ωστόσο, το EDTA δεν αποµακρύνεται κατά την επεξεργασία των λυµάτων και το ΤΕΑ µπορεί µόνο εν µέρει να αποµακρυνθεί. Επιπλέον, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι χρωστικές ουσίες των απορρυπαντικών αποµακρύνονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων. Παρόλο που τα διαθέσιµα στοιχεία παρακολούθησης δεν αρκούν για να το επιβεβαιώσουν, η RPA θεωρεί ότι η PVP και η CMC αποµακρύνονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων λόγω της απορρόφησής τους από την ιλύ. 3. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ (SCHER) 3.1. Γνωµοδότηση της SCHER το 2007 για την έκθεση RPA σχετικά µε τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά Το εκέµβριο του 2006, η Επιτροπή ζήτησε από την Επιστηµονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER) να αξιολογήσει τη συνολική επιστηµονική EL 7 EL

9 αρτιότητα της έκθεσης της RPA και να σχολιάσει τη µεθοδολογία και τις παραδοχές στις οποίες αυτή βασίστηκε. Η SCHER κλήθηκε να σχολιάσει την εγκυρότητα των πορισµάτων της RPA όσον αφορά τα εξεταζόµενα µη επιφανειοδραστικά συστατικά των απορρυπαντικών και τη συµµόρφωσή τους µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσµατα σχετικά µε την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των συναποσκληρυντικών που περιέχονται στη χηµική σύσταση των απορρυπαντικών, των οποίων τα ονόµατα παρατίθενται στη συνέχεια η σχετική ανάλυση της RPA ανέφερε είτε ότι δηµιουργούσαν ανησυχία ή ότι δεν ήταν αρκετά σαφή : (i) EDTA και τετρανάτριο άλας του EDTA (ii) Νιτριλοτριοξικό οξύ (NΑΤ), (iii) φωσφονικές ενώσεις, και (iv) πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. Τον Ιούνιο του 2007, αφού εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών, η SCHER δηµοσίευσε επιστηµονική γνώµη 15 µε τίτλο Non-surfactant Organic Ingredients and Zeolite-based Detergents. Στη γνώµη της αυτή υποστηρίζει ότι οι περισσότερες από τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η µελέτη της RPA ήταν έγκυρες και ότι η συνολική ποιότητα της έκθεσης ήταν καλή. Η SCHER συµφώνησε ότι η µελέτη της RPA αποτελεί αξιόπιστη και εµπεριστατωµένη βάση όσον αφορά τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Όσον αφορά τις ιδιότητες βιοαποδόµησης και τους επακόλουθους περιβαλλοντικούς κινδύνους για κάθε µια από τις τέσσερις προαναφερόµενες κατηγορίες αποσκληρυντικών των απορρυπαντικών, η SCHER στη γνώµη της κατέληγε στο συµπέρασµα: (1) EDTA και τετρανάτριο EDTA: Η SCHER επιβεβαίωσε την προηγούµενη επιστηµονική γνώµη της SCTEE 16, ότι η χρήση του EDTA σε απορρυπαντικά οικιακής χρήσης δεν συνεπάγεται κινδύνους, ενώ για ορισµένες άλλες εφαρµογές (βιοµηχανικά απορρυπαντικά, χαρτοποιίες, κατασκευαστές τυπωµένων κυκλωµάτων κ.λπ.) απαιτείται ακριβέστερη αξιολόγηση της έκθεσης, ώστε να αποκλειστούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι. (2) Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ και τα άλατά του): Η SCHER υποστήριξε το συµπέρασµα της προηγούµενης γνώµης της 17 ότι κανένας από τους τρόπους παραγωγής και χρήσης δεν συνεπάγεται κινδύνους για το περιβάλλον. Επιπλέον, η SCHER υπογράµµισε ότι όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης σε ποντικούς και αρουραίους, δεν υφίστανται προς το παρόν στοιχεία καρκινογένεσης, τερατογένεσης ή µετάλλαξης στον άνθρωπο. (3) Φωσφονικές ενώσεις: Η SCHER, βασιζόµενη σε προκαταρκτικές αξιολογήσεις και εξετάζοντας κυρίως τις εκθέσεις των RPA και HERA, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι φωσφονικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται σε σκόνες µε βάση το ζεόλιθο ( χωρίς φωσφορικά άλατα ) ενδέχεται να εµπερικλείουν κινδύνους για το υδάτινο και το χερσαίο περιβάλλον (καλλιεργήσιµο έδαφος). Η SCHER υπογράµµισε ότι η ανθεκτικότητα των φωσφονικών ενώσεων και η αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνητική ιατίθεται στην ιστοσελίδα: ιατίθεται στην ιστοσελίδα: διατίθεται στην ιστοσελίδα: EL 8 EL

10 βιοσυσσώρευσή τους επιβάλλει την περαιτέρω αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης και δευτερογενούς τοξικότητας. (4) Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις: Η SCHER κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι πιθανόν οι πολυκαρβοξυλικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται στη σύσταση απορρυπαντικών µε βάση το ζεόλιθο να ενέχουν κινδύνους για τους υδρόβιους οργανισµούς, επειδή δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων για τη χρόνια NOEC, ενώ ερωτηµατικά υπάρχουν και για τους χερσαίους οργανισµούς, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τον υπολογισµό της PNEC Γνώµη της SCHER 2008 για τη βιοαποδόµηση σε αναέροβιες συνθήκες και τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις Το 2007 διατέθηκαν νέα επιστηµονικά στοιχεία για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των οµοπολυµερών και των συµπολυµερών) εν είδει στοχοθετηµένης έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που συνέταξε η ΗERA. Το Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή ανέθεσε στη SCHER να εκπονήσει επικαιροποιηµένη επιστηµονική γνώµη και να δηλώσει κατά πόσο συµφωνούσε µε τα κύρια συµπεράσµατα της έκθεσης της HERA για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις στα απορρυπαντικά 18, δηλαδή για το ότι η χρήση των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων στα απορρυπαντικά δεν συνεπάγεται κινδύνους για τµήµατα του περιβάλλοντος µε εξαίρεση το τοπικό τµήµα εδάφους για το P-AA/MA (συµπολυµερές του ακρυλικού και µηλεϊνικού οξέος ή το νιτρικό άλας του). Το Νοέµβριο του 2008, η SCHER εξέδωσε επιστηµονική γνώµη 19 στην οποία ανέφερε ότι οι αλλαγές της PNEC για τους υδρόβιους οργανισµούς που πρότεινε η HERA για το P-AA/MA επηρεάζουν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο, η SCHER δεν ήταν σε θέση να δώσει µια τελική απάντηση για τους πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους α) λόγω της έλλειψης πληροφοριών όσον αφορά την αξιοπιστία των µελετών για την χρόνια τοξικότητα σχετικά µε τα ψάρια και β) επειδή θεώρησε ότι οι πληροφορίες για τις λειτουργίες των µικροοργανισµών του εδάφους είναι σηµαντικές για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας αυτών των χηµικών προϊόντων. Γενικά, η SCHER κατέληξε στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία προκειµένου να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω χηµικές ουσίες δεν δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα για το περιβάλλον. Η SCHER δεν βρήκε συµπληρωµατικά στοιχεία για τις φωσφονικές ενώσεις και για το λόγο αυτό το συµπέρασµα στο οποίο κατέληγε στη γνώµη της του 2007 για ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους παραµένει αµετάβλητο. 4. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα πορίσµατα των µελετών των RPA και HERA καθώς και η αξιολόγησή τους από τις επιστηµονικές επιτροπές συζητήθηκαν σε διάφορες συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας των αρµοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού για τα απορρυπαντικά τον Ιούνιο του 2007, τον Ιούλιο του 2008 και το Φεβρουάριο του Στις συνεδριάσεις αυτές συµµετείχαν εκπρόσωποι των κρατών µελών και διάφορες επαγγελµατικές ενώσεις όπως: Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence ιατίθεται στην ιστοσελίδα:http://www.heraproject.com/files/32-f- HERA_polycarboxylates_final_Sept07.pdf διατίθεται στην ιστοσελίδα: : EL 9 EL

11 et des Produits d Entretien (AISE), και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών (ΕΣΧΒ). Συνολικά, τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι η έκθεση RPA αποτέλεσε πολύτιµη βάση ειδικά όσον αφορά την επανεξέταση των περιβαλλοντικών κινδύνων των µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών και ότι ο κλάδος παραγωγής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη συγκέντρωση περαιτέρω στοιχείων για ορισµένα συστατικά των απορρυπαντικών που προκαλούν δυνητική πηγή ανησυχίας. Tο σχέδιο HERA αποτέλεσε καλό παράδειγµα ανάλογης εθελοντικής δράσης εκ µέρους του κλάδου παραγωγής. Επιπλέον, τα κράτη µέλη έλαβαν υπό σηµείωση ότι ο κλάδος παραγωγής θα πρέπει, στο εγγύς µέλλον, να αναλάβει την ευθύνη αυτή, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης που προβλέπει ο κανονισµός REACH (EΚ) 1907/ για την υποβολή αναλυτικών στοιχείων για τα συστατικά των χηµικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στη σύσταση των απορρυπαντικών. Η AISE αµφισβήτησε ορισµένα από τα συµπεράσµατα της RPA όσον αφορά την τριαιθανολαµίνη και τους συµπλεκτικούς παράγοντες EDTA και NΑΤ για τους οποίους υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ µε πιο πρόσφατα στοιχεία. Η AISE υπογράµµισε ότι στην έκθεση της RPA δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα των εν λόγω εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται περιττή ανησυχία. Τέλος, η AISE υπογράµµισε ότι ο βιοµηχανικός και επαγγελµατικός τοµέας χρησιµοποιεί τα υλικά αυτά επειδή προσφέρουν ειδικές τεχνικές λειτουργικές δυνατότητες που είναι αναγκαίες για δυσχερείς επαγγελµατικές συνθήκες καθαρισµού. Το EDTA συµπεριλήφθηκε επίσης στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2008/105/EC 21 και υπόκειται σε επανεξέταση προκειµένου να χαρακτηριστεί ως ουσία προτεραιότητας ή ως επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η Επιτροπή θα ενηµερώσει σχετικά µε τα αποτελέσµατα της επανεξέτασής της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, έως τις 13 Ιανουαρίου Τον Ιανουάριο του 2009, η AISE υπέβαλε ορισµένα επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση πολυκαρβοξυλικών οξέων στην ΕΕ που εκτιµήθηκε σε τόνους για το 2007, από την οποία το 10% χρησιµοποιήθηκε στο βιοµηχανικό και επαγγελµατικό κλάδο. Η παρατηρούµενη αύξηση της κατανάλωσης πολυκαρβοξυλικών ενώσεων (έναντι του ποσού των ~ t/y που αναφέρεται στην έκθεση της RPA το 2006 ) συνδέεται µε την αυξητική τάση της χρήσης απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικά άλατα για το πλύσιµο ρούχων και της επακόλουθης αλλαγής της σύστασής τους. Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε από την εταιρεία BASF (Ιανουάριος 2009) στοιχεία από πρόσφατα διεξαχθείσες µελέτες όσον αφορά τη χερσαία τοξικότητα των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων. Σύµφωνα µε την BASF, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, όσον αφορά το συµπολυµερές P-AA/MA, ο λόγος PEC/PNEC για όλα τα τµήµατα του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη συνέχεια είναι κάτω από 1, και ως εκ τούτου το συµπολυµερές P-AA/MA δεν ενέχει κινδύνους για τους χερσαίους οργανισµούς. Συµφωνήθηκε να επικαιροποιηθεί η έκθεση της ΗΕRA 2007 για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις µε τη συµπερίληψη των νέων αυτών στοιχείων και να διαβιβαστεί η αναθεωρηµένη έκθεση HERA στη SCHER τον ΕΕ L 396 της , σ.1. Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης εκεµβρίου 2008 σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 348 της , σ. 84). EL 10 EL

12 Απρίλιο του 2009 για περαιτέρω αξιολόγηση και διατύπωση γνώµης για το κατά πόσο έχει δοθεί σαφής απάντηση στα υπάρχοντα ερωτηµατικά. 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H Επιτροπή έλαβε ορισµένα σηµαντικά µέτρα για να διαµορφώσει την απαραίτητη γνωστική βάση για τη διεξαγωγή ανασκόπησης της «βιοαποδόµησιµότητας των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών» σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού 648/2004. Το 2004, όταν εκδόθηκε ο κανονισµός για τα απορρυπαντικά, επικρατούσε η άποψη ότι το κριτήριο της τελικής βιοαποδοµησιµότητας αποτελούσε έναν αποτελεσµατικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίζεται ότι τα επιφανειοδραστικά συστατικά των απορρυπαντικών δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. Η βιοαποδόµησιµότητα χρησιµοποιήθηκε ως έµµεση µεταβλητή µέτρησης της τοξικότητας του περιβάλλοντος, λόγω των ανεπαρκών άµεσων στοιχείων που υπήρχαν τότε για την περιβαλλοντική τοξικότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών. Ωστόσο, στο διάστηµα που µεσολάβησε, και κατά την προετοιµασία του προγράµµατος REACH, καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για τη διεξαγωγή στοχοθετηµένων αξιολογήσεων κινδύνου για τα συσταστικά των απορρυπαντικών. Η Επιτροπή, εποµένως, επέτυχε περισσότερα από όσα απαιτούσε το άρθρο 16 παράγραφος 2 και είναι πλέον σε θέση να µην αξιολογεί µόνο τη βιοαποδοµησιµότητα αλλά και τους κινδύνους που δηµιουργούν οι εν λόγω ουσίες. Σε µελέτη που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2006 επανεξετάστηκε η βιοαποδοµησιµότητα και οικοτοξικότητα των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Τα πορίσµατα της µελέτης σε συνδυασµό µε τις συναφείς γνωµοδοτήσεις της επιστηµονικής επιτροπής της Επιτροπής, τον Ιούνιο του 2007 και το Νοέµβριο του 2008, συζητήθηκαν µε εκπροσώπους των κρατών µελών και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων της κλάδου παραγωγής σε µια σειρά συνεδριάσεων της οµάδας εργασίας της επιτροπής για τα απορρυπαντικά. εν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον για κανένα από τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Παρόλο που ο κίνδυνος δεν µπορεί να εξαλειφθεί οριστικά για ορισµένες από τις ουσίες αυτές, λόγω ελλιπών στοιχείων, τα συµπληρωµατικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ολοκληρωµένης αξιολόγησης κινδύνου είναι τώρα σχετικά λίγα. Για το λόγο αυτό, δεν θεωρείται ενδεδειγµένο να προταθεί νοµοθετική ρύθµιση για την επιβολή της απαίτησης της τελικής βιοαποδοµησιµότητας για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Πράγµατι, πολλά από τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά για τα οποία υπάρχουν εµπεριστατωµένα στοιχεία δεν είναι τελικά βιοαποδοµήσιµα, αλλά ούτε είναι τοξικά για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον. Η εφαρµογή ενός υποκατάστατου δείκτη κινδύνου, όπως η τελική βιοαποδοµησιµότητα στα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά, θα οδηγούσε, εποµένως, σε απαγόρευση ορισµένων από αυτά, παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν ενέχουν κινδύνους. Ως εκ τούτου είναι αναλογικότερο, καθώς και ορθότερο από επιστηµονική άποψη, να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις κινδύνου για τις λίγες εναποµένουσες ουσίες. Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηµατικά ως προς την περιβαλλοντική πορεία των ακόλουθων ουσιών: α) πολυκαρβοξυλικές και φωσφονικές ενώσεις, που χρησιµοποιούνται και οι δυο σε αρκετούς τόνους απορρυπαντικών οικιακής χρήσης και β) EDTA και τα άλατά EL 11 EL

13 του (χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο σε απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης), τριαιθανολαµίνη, FWA-5 και παραφίνες για τα οποία τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι απαιτήσεις των φακέλων καταχώρισης REACH για την υποβολή στοιχείων θα διασφαλίσουν ότι για τις περισσότερες από τις ουσίες αυτές οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων αναλυτικά στοιχεία για τις επικίνδυνες ιδιότητες και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Πράγµατι, για τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες από τόνους και πάνω ανά έτος οι καταχωρίσεις πρέπει να γίνουν έως το εκέµβριο του 2010 και οι εκθέσεις χηµικής ασφάλειας που αποτελούν µέρος των φακέλων καταχώρισης θα πρέπει να καταδεικνύουν την ασφαλή χρήση τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Εποµένως, οι πληροφορίες καταχώρισης REACH πρέπει να αρκούν για να ληφθεί απόφαση εάν πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί στα προαναφερόµενα οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών λόγω περιβαλλοντικού κινδύνου και, στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιορισµού REACH αποτελεί το πλέον πρόσφορο µέσο για την επιβολή τους. Όσον αφορά τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, για τις οποίες σύµφωνα µε το REACH πρέπει να καταχωρίζονται µόνο τα µονοµερή, προβλέπεται αναθεωρηµένη αξιολόγηση κινδύνου από την HERA στο εγγύς µέλλον στην οποία θα πρέπει να δίνεται απάντηση στα υπάρχοντα ερωτηµατικά όσον αφορά τους δυνητικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η αναθεωρηµένη έκθεση θα υποβληθεί στην SCHER τον Απρίλιο του Επιπλέον το EDTA θα επανεξεταστεί, επίσης, από την Επιτροπή έως το 2011 εν όψει ενδεχόµενου χαρακτηρισµού του ως ουσίας προτεραιότητας βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει νοµοθετική πράξη σχετικά µε τη βιοαποδοµησιµότητα των µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών. Η έννοια της χρήσης της βιοαποδοµησιµότητας ως κριτηρίου αποδοχής των συστατικών των απορρυπαντικών δεν υφίσταται πλέον λόγω της αναλυτικής αξιολόγησης κινδύνου για την περιβαλλοντική τοξικότητα των ουσιών. EL 12 EL

14 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ AISE: Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d Entretien CEFIC: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών CMS: ECB: Καρβοξυµεθυλοκυταρίνη Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών Προϊόντων, EDTA Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ FWAs: Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες HEDP 1: Υδροξυαιθανοδιφωσφονικό οξύ HERA: Human and Environmental Risk Assessment [αξιολόγηση κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον] (σχέδιο συνεργασίας µεταξύ AISE-ΕΣΧΒ) I&I: Βιοµηχανική και επαγγελµατική χρήση NOEC Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση (NOEC): NΑΤ: Νιτριλοξικό οξύ P(AA-MA): Συµπολυµερές του ακρυλικού και µηλεϊνικού οξέος PDMS: Πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο PEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση στο περιβάλλον PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις PVP: RAR: Πολυβινυλοπυρρολιδόνη Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου REACH: Registration Evaluation Authorisation of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση χηµικών προϊόντων) RCR: RPA: Λόγος χαρακτηρισµού κινδύνου RPA Risk & Policy Analysts SCHER: Επιστηµονική Επιτροπή για τους υγειονοµικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους SCTEE: Επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον. TAED : Τετρακετυλοαιθυλενοδιαµίνη EL 13 EL

15 TEA: WFD: Τριαιθανολαµίνη Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα EL 14 EL

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 29.10.2003 COM(2003) 644 τελικό 2003/0256(COD) 2003/0257(COD) ΤΟΜΟΣ II - Παραρτήματα I έως IX της πρότασης κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 12 Mαΐου 2011 Αρ. Πρωτ.: 30/004/1065/12.05.2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 12 Mαΐου 2011 Αρ. Πρωτ.: 30/004/1065/12.05.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010 ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 111 1 8-Dec-10 2 (N;R50) Η400 EC50 1 mg/l Σημείωση 1: Απαιτείται συντελεστής Μ 8-Dec-10 3 96 hr LC 50 (για ψάρια) 48 hr EC 50 (για μαλακόστρακα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δρ. Χ. Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να 27.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP

Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Συνοπτική καθοδήγηση Προσδιορισμός και ονοματοδοσία ουσιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα