ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 208 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δυνάµει του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα απορρυπαντικά, σχετικά µε τη βιοαποδόµηση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δυνάµει του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα απορρυπαντικά, σχετικά µε τη βιοαποδόµηση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά 1 προβλέπονται τα εξής: «Μέχρι τις 8 Απριλίου 2009, η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών και αξιολογεί, υποβάλει σχετική έκθεση και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε: την αναερόβια βιοδιάσπαση, τη βιοδιάσπαση των κυρίων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών». Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης της Επιτροπής για τη βιοαποδόµηση των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Εκτός από επιφανειοδραστικούς και αποσκληρυντικούς παράγοντες, τα απορρυπαντικά περιέχουν και ορισµένα µη επιφανειοδραστικά οργανικά και ανόργανα συστατικά. Στον πίνακα 1 απαριθµούνται οι κύριες οµάδες των µη επιφανειοδραστικών χηµικών ουσιών και περιγράφεται η δράση τους στα απορρυπαντικά. Πίνακας 1: Μη επιφανειοδραστικά συστατικά απορρυπαντικών (RPA, 2006) 2 Χηµικά συστατικά Οξέα - Βάσεις Λευκαντικοί παράγοντες, ενεργοποιητές, σταθεροποιητές Αποσκληρυντικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλάκτες Αναστολείς διάβρωσης Σκοπός Για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ph στο νερό πλύσης Καλύτερα αποτελέσµατα στο καθάρισµα Αποσκλήρυνση του νερού για τη µέγιστη δυνατή απόδοση στο καθάρισµα (δηλαδή αποµάκρυνση των λεκέδων και διατήρησή τους σε µορφή αιωρήµατος) Για την αποφυγή της διάβρωσης των 1 2 ΕΕ L 104 της , σ. 1. Η έκθεση RPA διατίθεται στην ιστοσελίδα: EL 2 EL

4 Χρωστικές ουσίες Αναστολείς αποχρωµατισµού Ένζυµα Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες Ρυθµιστές αφρού Ενισχυτικά της σύστασης Παράγοντες αποφυγής εναπόθεσης ιαλύτες πλυντηρίων Για την προσθήκη χρώµατος στα απορρυπαντικά Για να εµποδίζεται ο αποχρωµατισµός των υφασµάτων "Βιολογικός" καθαρισµός Οπτική λεύκανση Για τον περιορισµό της δηµιουργίας αφρού (στα πλυντήρια) Για τη βελτίωση της δράσης των απορρυπαντικών Εµποδίζουν την επαναπόθεση των ρύπων του διαλύµατος πλύσης στα ρούχα ιατηρούν τα συστατικά σε µορφή διαλύµατος (ειδικά για τα υγρά απορρυπαντικά) Τα ανόργανα συστατικά (π.χ ανόργανες βάσεις ή λευκαντικοί παράγοντες) τα οποία δεν υφίστανται βιοαποδόµηση δεν εξετάζονται περαιτέρω στην παρούσα έκθεση. Για τα σηµαντικότερα και κοινώς χρησιµοποιούµενα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά παρέχεται στον πίνακα 2 σύντοµη ανασκόπηση των χρήσεων τους, των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους όσον αφορά τη βιοαποδόµηση. Πίνακας 2: Ανασκόπηση των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών Οµάδα ουσιών Κύρια συστατικά Κατανάλωση απορρυπαντικών στην ΕΕ (τόνοι/έτος) Βιοαποδόµηση Οξέα Οξικό, κιτρικό, αδιπικό Κιτρικό οξύ t/y 3 Άµεσα βιοαποδοµήσιµα Αποσκληρυν τικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλά κτες α) φωσφονικές ενώσεις β) πολυκαρβοξυλικές ενώσεις ~ t/y 4 ( στοιχεία AISE για το 2007) ~ t/y (στοιχεία AISE για το 2007) γ) Αιθυλενοδιαµινοτετραοξ ικό οξύ (EDTA) και τα άλατά του ~ και t/y (απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης και απορρυπαντικά Τα χαρακτηριστικά της βιοαποδόµησής τους αναλύονται στα τµήµατα 2 και EL 3 EL

5 Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ) οικιακής χρήσης αντίστοιχα) 5 > t/y κυρίως σε απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης 6 Αναστολείς αποχρωµατισ µού H πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP) είναι ο συνηθέστερος αναστολέας αποχρωµατισµού Ένζυµα Πρωτεάσες, α- αµυλάσες, (λιπάση, κυτταρινάσες σε µικρές ποσότητες) Φθορίζουσες λαµπρύνουσε ς ουσίες (FWAs) Ρυθµιστές αφρού Ενισχυτικά σύστασης Παράγοντες αποφυγής εναπόθεσης ιαλύτες FWA-1 (CAS αριθ.: FWA-5 (CAS αριθ.: ) n-παραφίνες Πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο (PDMS) ~ 100 t/y εν βιοαποδοµώνται άµεσα Πρωτεάση: ~ t/y α-αµυλάση: 150 t/y 7 Βιοαποδοµώνται άµεσα ~ t/y FWA-5 δεν 600 t/y 8 βιοαποδοµώνται άµεσα ~ t/y t/y 9 n-παραφίνες βιοαποδοµώνται άµεσα Το PDMS χαρακτηρίζεται ως άκρως ανθεκτικό Τολουόλιο t/y 10 Αποδοµώνται άµεσα υπό αερόβιες συνθήκες Καρβοξυµεθυλοκυταρίν η (CMC) ιάφορες αλκοόλες (αιθανόλη, ισοπροπανόλη, 2- βουτοξυαιθανόλη, 1- δεκανόλη, γλυκερόλη) και τριαιθανολαµίνη t/y Bιοαποδοµείται δύσκολα Βιοαποδοµώνται άµεσα εκτός από την TEA pdf Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/ntaENVsum307.pdf "Environmental Risk Assessment of Polydimethylsiloxane used in Detergent Applications", έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Σιλικόνες, στις 15 Μαρτίου EL 4 EL

6 (TEA) Η επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (SCTEE) της Επιτροπής εξέδωσε το Μάρτιο του 2003 γνώµη 11 στην οποία κατέληγε, µεταξύ άλλων, στο συµπέρασµα ότι χρειάζονταν περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κινδύνων που συνεπάγεται για την υγεία η ύπαρξη συναποσκληρυντικών στα απορρυπαντικά. Σύµφωνα µε την SCTEE, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής του κανονισµού για τα απορρυπαντικά όσον αφορά τα επιφανειοδραστικά συστατικά και συγκεκριµένα τη βιοαποδοµησιµότητά τους, ορισµένα άλλα χηµικά συστατικά των απορρυπαντικών εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, ειδικότερα δε ορισµένες οργανικές ενώσεις. 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 2.1. Κύριες διαπιστώσεις όσον αφορά τα «µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά και απορρυπαντικά µε βάση το ζεόλιθο» Το 2005, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέθεσαν στην εταιρεία RPA (Risk & Policy Analysts Ltd) την εκπόνηση µελέτης προκειµένου να καλυφθούν οι ελλείψεις σε στοιχεία που είχαν εντοπιστεί στη γνώµη της CSTEE όσον αφορά τη χρήση, τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Η τελική έκθεση µε τίτλο Non-surfactant organic ingredients and zeolite-based detergents, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του , χρησίµευσε στην Επιτροπή ως βάση για την ανασκόπηση τις βιοαποδόµησης των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών τις χηµικής σύστασης των απορρυπαντικών. Στη µελέτη της, η RPA εξέτασε τις ιδιότητες 50 περίπου αντιπροσωπευτικών συστατικών των απορρυπαντικών που ανήκουν σε οµάδες ουσιών που περιλαµβάνονται στον πίνακα 1. Οι ουσίες που βιοαποδοµώνται άµεσα χωρίς να έχουν άλλες ιδιότητες που να αποτελούν πηγή ανησυχίας (όπως υψηλή τοξικότητα των υδάτων) δεν θεωρήθηκε πιθανό να ενέχουν σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον και δεν αναλύθηκαν περισσότερο. Οι ουσίες ή οµάδες ουσιών που επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση ήταν εκείνες που δεν βιοαποδοµώνται άµεσα ή που έχουν ιδιότητες που αποτελούν δυνητική πηγή ανησυχίας. Το αποτέλεσµα τις διαδικασίας εξέτασης που διεξήγαγε η RPA ήταν η κατάρτιση τις καταλόγου ειδικών ουσιών και οµάδων ουσιών που επελέγησαν για περαιτέρω ανάλυση µε βάση τα επιστηµονικά στοιχεία που προέκυψαν από τις διάφορες αξιολογήσεις κινδύνου. Πρόκειται για τις εξής ουσίες ή οµάδες ουσιών: (1) Αποσκληρυντικά, συµπλεκτικοί παράγοντες και ιοντοανταλλάκτες α) Φωσφονικές ενώσεις: Υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι φωσφονικές ενώσεις διασπώνται αργά και ενδεχοµένως να παρουσιάζουν κίνδυνο για το περιβάλλον, κυρίως, όσον αφορά το ενδεχόµενο χρόνιας υδατικής τοξικότητας ιατίθεται στην ιστοσελίδα : EL 5 EL

7 του 1-υδροξυαιθανο-1,1-διφωσφονικού οξέος (HEDP) και των αλάτων του σε δαφνία. β) Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις: Οι πολυκαρβοξυλικές ενώσεις δεν διασπώνται άµεσα και ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία παρακολούθησης, ενδέχεται οι συγκεντρώσεις σε εδάφη στα οποία έχει χρησιµοποιηθεί ιλύς να είναι υψηλές. γ) EDTA και τα άλατά του: Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία το EDTA (αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση τους στο πλαίσιο βιοµηχανικού και επαγγελµατικού καθαρισµού - αλλά όχι στα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης όπου η κατανάλωσή τους είναι περιορισµένη. (ECB, 2004) 13. δ) Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ): Κατά γενική οµολογία, το ΝΑΤ βιοαποδοµείται άµεσα µέσω διαφόρων τυποποιηµένων δοκιµών - παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις, ο σχηµατισµός µεταλλικών συµπλεκτικών παραγόντων ΝΑΤ µπορεί να επιβραδύνει το ρυθµό διάσπασης (ECB, 2005) 14. Περισσότερα στοιχεία για την περιβαλλοντική επίδραση των φωσφονικών ενώσεων, των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων, του EDTA και NΑΤ παρέχονται στο τµήµα 3 παρακάτω. (2) Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP): Η PVP δεν δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και φαίνεται να υπάρχει γενική συµφωνία ότι οι κίνδυνοι για το περιβάλλον είναι περιορισµένοι. Εντούτοις, θα ήταν σκόπιµο να συγκεντρωθούν περαιτέρω στοιχεία, ώστε να καταδειχθεί ότι η πολυβινυλοπυρολιδόνη δεν παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον. (3) Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες FWA-5: Οι καταγραφείσες συγκεντρώσεις FWA-5 στο περιβάλλον είναι περισσότερο από µια τάξη µεγέθους χαµηλότερες από την PNEC (προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις). Σε αυτή τη βάση, το FWA-5 δεν συνεπάγεται, κατά τα φαινόµενα, σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα τα προϊόντα της διάσπασης να αποτελούν δυνητική πηγή ανησυχίας. (4) Ρυθµιστές αφρού συγκεκριµένα παραφίνες (n-παραφίνες C10-C16) και πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο (PDMS): Για τις n-παραφίνες, θεωρείται απίθανο να φθάνουν στο περιβάλλον σηµαντικές ποσότητές τους, λόγω του συνδυασµού ταχείας βιοαποδόµησης και επεξεργασίας λυµάτων. Εντούτοις, τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε ιδιότητες όπως η υδατική τοξικότητα και η βιοσυσσώρευση είναι εξαιρετικά ασαφή µε αποτέλεσµα να µη είναι δυνατή η εξαγωγή βέβαιου συµπεράσµατος ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον. Όσον αφορά το PDMS, παρόλο που θεωρείται ανθεκτικό, διασπάται στο περιβάλλον - ειδικά σε ξηρά, αργιλώδη εδάφη. Επιπλέον, υπάρχει σχετικός βαθµός ανησυχίας για τους κινδύνους που απορρέουν από το Chemicals/RISK_ASSESSMENT/SUMMARY/edtasum061.pdf ntaenvsum307 EL 6 EL

8 µεγαλύτερο µοριακό βάρος των ενώσεων PDMS που χρησιµοποιούνται στα απορρυπαντικά. (5) Παράγοντες αποφυγής της εναπόθεσης - ειδικότερα καρβοξυµεθυλοκυταρίνη (CMC): εν θεωρείται πιθανό η χρήση CMC σε απορρυπαντικά να παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον λόγω της χαµηλής τοξικότητάς της. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για τα επίπεδα που καταγράφονται στο περιβάλλον, ώστε να τεκµηριωθεί δεόντως η άποψη αυτή. (6) ιαλύτες - ειδικότερα 1-δεκανόλη και τριαιθανολαµίνη: εν θεωρείται πιθανό η χρήση της 1-δεκανόλης σε απορρυπαντικά να παρουσιάζει σηµαντικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον λόγω της ταχείας βιοαποδόµησής της. Απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία προκειµένου να εξαχθεί οριστικό συµπέρασµα για το εάν η τριαιθανολαµίνη µπορεί να αποτελεί δυνητική πηγή ανησυχίας. Συνολικά, από την ανάλυση που διεξήγαγε η RPA για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά απορρυπαντικών συνάγεται ότι ακόµη και τα ανθεκτικά συστατικά δεν ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον (δηλαδή ο λόγος PEC/PNEC είναι µικρότερος από ένα) επειδή διασπώνται στο περιβάλλον και/ή δεν είναι ιδιαίτερα τοξικά για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα στοιχεία για τη βιοαποδοµησιµότητα συγκεκριµένων συστατικών και δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διεξαγωγή δοκιµών Πτυχές της βιοαποδόµησης και της επεξεργασίας λυµάτων σε συνάρτηση µε τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά Σύµφωνα µε την κανονιστική προσέγγιση που υιοθέτησε η ΕΕ για τα επιφανειοδραστικά ως οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών είναι ότι πρέπει να µπορούν να βιοαποδοµώνται σε αερόβιες συνθήκες. Οι οργανικές ουσίες που βιοαποδοµώνται υπό αερόβιες συνθήκες είναι πιθανό να αποµακρύνονται στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων. ύο βασικές παράµετροι της βιοαποδόµησης είναι ο βαθµός της τελικής βιοαποδόµησης των συστατικών και ο ρυθµός βιοαποδόµησης. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης που διεξήγαγε η RPA, η πρωτογενής και δευτερογενής φάση της επεξεργασίας λυµάτων είναι πιθανό να οδηγούν σε σηµαντική αποµάκρυνση πολλών από τα προβληµατικά συστατικά µειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τις απορρίψεις στο υδάτινο περιβάλλον. Ωστόσο, το EDTA δεν αποµακρύνεται κατά την επεξεργασία των λυµάτων και το ΤΕΑ µπορεί µόνο εν µέρει να αποµακρυνθεί. Επιπλέον, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι χρωστικές ουσίες των απορρυπαντικών αποµακρύνονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων. Παρόλο που τα διαθέσιµα στοιχεία παρακολούθησης δεν αρκούν για να το επιβεβαιώσουν, η RPA θεωρεί ότι η PVP και η CMC αποµακρύνονται κατά την επεξεργασία των λυµάτων λόγω της απορρόφησής τους από την ιλύ. 3. ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ (SCHER) 3.1. Γνωµοδότηση της SCHER το 2007 για την έκθεση RPA σχετικά µε τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά Το εκέµβριο του 2006, η Επιτροπή ζήτησε από την Επιστηµονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER) να αξιολογήσει τη συνολική επιστηµονική EL 7 EL

9 αρτιότητα της έκθεσης της RPA και να σχολιάσει τη µεθοδολογία και τις παραδοχές στις οποίες αυτή βασίστηκε. Η SCHER κλήθηκε να σχολιάσει την εγκυρότητα των πορισµάτων της RPA όσον αφορά τα εξεταζόµενα µη επιφανειοδραστικά συστατικά των απορρυπαντικών και τη συµµόρφωσή τους µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσµατα σχετικά µε την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των συναποσκληρυντικών που περιέχονται στη χηµική σύσταση των απορρυπαντικών, των οποίων τα ονόµατα παρατίθενται στη συνέχεια η σχετική ανάλυση της RPA ανέφερε είτε ότι δηµιουργούσαν ανησυχία ή ότι δεν ήταν αρκετά σαφή : (i) EDTA και τετρανάτριο άλας του EDTA (ii) Νιτριλοτριοξικό οξύ (NΑΤ), (iii) φωσφονικές ενώσεις, και (iv) πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. Τον Ιούνιο του 2007, αφού εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών, η SCHER δηµοσίευσε επιστηµονική γνώµη 15 µε τίτλο Non-surfactant Organic Ingredients and Zeolite-based Detergents. Στη γνώµη της αυτή υποστηρίζει ότι οι περισσότερες από τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η µελέτη της RPA ήταν έγκυρες και ότι η συνολική ποιότητα της έκθεσης ήταν καλή. Η SCHER συµφώνησε ότι η µελέτη της RPA αποτελεί αξιόπιστη και εµπεριστατωµένη βάση όσον αφορά τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Όσον αφορά τις ιδιότητες βιοαποδόµησης και τους επακόλουθους περιβαλλοντικούς κινδύνους για κάθε µια από τις τέσσερις προαναφερόµενες κατηγορίες αποσκληρυντικών των απορρυπαντικών, η SCHER στη γνώµη της κατέληγε στο συµπέρασµα: (1) EDTA και τετρανάτριο EDTA: Η SCHER επιβεβαίωσε την προηγούµενη επιστηµονική γνώµη της SCTEE 16, ότι η χρήση του EDTA σε απορρυπαντικά οικιακής χρήσης δεν συνεπάγεται κινδύνους, ενώ για ορισµένες άλλες εφαρµογές (βιοµηχανικά απορρυπαντικά, χαρτοποιίες, κατασκευαστές τυπωµένων κυκλωµάτων κ.λπ.) απαιτείται ακριβέστερη αξιολόγηση της έκθεσης, ώστε να αποκλειστούν ενδεχόµενοι κίνδυνοι. (2) Νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΑΤ και τα άλατά του): Η SCHER υποστήριξε το συµπέρασµα της προηγούµενης γνώµης της 17 ότι κανένας από τους τρόπους παραγωγής και χρήσης δεν συνεπάγεται κινδύνους για το περιβάλλον. Επιπλέον, η SCHER υπογράµµισε ότι όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης σε ποντικούς και αρουραίους, δεν υφίστανται προς το παρόν στοιχεία καρκινογένεσης, τερατογένεσης ή µετάλλαξης στον άνθρωπο. (3) Φωσφονικές ενώσεις: Η SCHER, βασιζόµενη σε προκαταρκτικές αξιολογήσεις και εξετάζοντας κυρίως τις εκθέσεις των RPA και HERA, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι φωσφονικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται σε σκόνες µε βάση το ζεόλιθο ( χωρίς φωσφορικά άλατα ) ενδέχεται να εµπερικλείουν κινδύνους για το υδάτινο και το χερσαίο περιβάλλον (καλλιεργήσιµο έδαφος). Η SCHER υπογράµµισε ότι η ανθεκτικότητα των φωσφονικών ενώσεων και η αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνητική ιατίθεται στην ιστοσελίδα: ιατίθεται στην ιστοσελίδα: διατίθεται στην ιστοσελίδα: EL 8 EL

10 βιοσυσσώρευσή τους επιβάλλει την περαιτέρω αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης και δευτερογενούς τοξικότητας. (4) Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις: Η SCHER κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είναι πιθανόν οι πολυκαρβοξυλικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται στη σύσταση απορρυπαντικών µε βάση το ζεόλιθο να ενέχουν κινδύνους για τους υδρόβιους οργανισµούς, επειδή δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων για τη χρόνια NOEC, ενώ ερωτηµατικά υπάρχουν και για τους χερσαίους οργανισµούς, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τον υπολογισµό της PNEC Γνώµη της SCHER 2008 για τη βιοαποδόµηση σε αναέροβιες συνθήκες και τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις Το 2007 διατέθηκαν νέα επιστηµονικά στοιχεία για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των οµοπολυµερών και των συµπολυµερών) εν είδει στοχοθετηµένης έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που συνέταξε η ΗERA. Το Μάρτιο του 2008, η Επιτροπή ανέθεσε στη SCHER να εκπονήσει επικαιροποιηµένη επιστηµονική γνώµη και να δηλώσει κατά πόσο συµφωνούσε µε τα κύρια συµπεράσµατα της έκθεσης της HERA για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις στα απορρυπαντικά 18, δηλαδή για το ότι η χρήση των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων στα απορρυπαντικά δεν συνεπάγεται κινδύνους για τµήµατα του περιβάλλοντος µε εξαίρεση το τοπικό τµήµα εδάφους για το P-AA/MA (συµπολυµερές του ακρυλικού και µηλεϊνικού οξέος ή το νιτρικό άλας του). Το Νοέµβριο του 2008, η SCHER εξέδωσε επιστηµονική γνώµη 19 στην οποία ανέφερε ότι οι αλλαγές της PNEC για τους υδρόβιους οργανισµούς που πρότεινε η HERA για το P-AA/MA επηρεάζουν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο, η SCHER δεν ήταν σε θέση να δώσει µια τελική απάντηση για τους πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους α) λόγω της έλλειψης πληροφοριών όσον αφορά την αξιοπιστία των µελετών για την χρόνια τοξικότητα σχετικά µε τα ψάρια και β) επειδή θεώρησε ότι οι πληροφορίες για τις λειτουργίες των µικροοργανισµών του εδάφους είναι σηµαντικές για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας αυτών των χηµικών προϊόντων. Γενικά, η SCHER κατέληξε στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία προκειµένου να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω χηµικές ουσίες δεν δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα για το περιβάλλον. Η SCHER δεν βρήκε συµπληρωµατικά στοιχεία για τις φωσφονικές ενώσεις και για το λόγο αυτό το συµπέρασµα στο οποίο κατέληγε στη γνώµη της του 2007 για ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους παραµένει αµετάβλητο. 4. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα πορίσµατα των µελετών των RPA και HERA καθώς και η αξιολόγησή τους από τις επιστηµονικές επιτροπές συζητήθηκαν σε διάφορες συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας των αρµοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού για τα απορρυπαντικά τον Ιούνιο του 2007, τον Ιούλιο του 2008 και το Φεβρουάριο του Στις συνεδριάσεις αυτές συµµετείχαν εκπρόσωποι των κρατών µελών και διάφορες επαγγελµατικές ενώσεις όπως: Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence ιατίθεται στην ιστοσελίδα:http://www.heraproject.com/files/32-f- HERA_polycarboxylates_final_Sept07.pdf διατίθεται στην ιστοσελίδα: : EL 9 EL

11 et des Produits d Entretien (AISE), και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών (ΕΣΧΒ). Συνολικά, τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι η έκθεση RPA αποτέλεσε πολύτιµη βάση ειδικά όσον αφορά την επανεξέταση των περιβαλλοντικών κινδύνων των µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών και ότι ο κλάδος παραγωγής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη συγκέντρωση περαιτέρω στοιχείων για ορισµένα συστατικά των απορρυπαντικών που προκαλούν δυνητική πηγή ανησυχίας. Tο σχέδιο HERA αποτέλεσε καλό παράδειγµα ανάλογης εθελοντικής δράσης εκ µέρους του κλάδου παραγωγής. Επιπλέον, τα κράτη µέλη έλαβαν υπό σηµείωση ότι ο κλάδος παραγωγής θα πρέπει, στο εγγύς µέλλον, να αναλάβει την ευθύνη αυτή, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης που προβλέπει ο κανονισµός REACH (EΚ) 1907/ για την υποβολή αναλυτικών στοιχείων για τα συστατικά των χηµικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στη σύσταση των απορρυπαντικών. Η AISE αµφισβήτησε ορισµένα από τα συµπεράσµατα της RPA όσον αφορά την τριαιθανολαµίνη και τους συµπλεκτικούς παράγοντες EDTA και NΑΤ για τους οποίους υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ µε πιο πρόσφατα στοιχεία. Η AISE υπογράµµισε ότι στην έκθεση της RPA δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα των εν λόγω εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται περιττή ανησυχία. Τέλος, η AISE υπογράµµισε ότι ο βιοµηχανικός και επαγγελµατικός τοµέας χρησιµοποιεί τα υλικά αυτά επειδή προσφέρουν ειδικές τεχνικές λειτουργικές δυνατότητες που είναι αναγκαίες για δυσχερείς επαγγελµατικές συνθήκες καθαρισµού. Το EDTA συµπεριλήφθηκε επίσης στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2008/105/EC 21 και υπόκειται σε επανεξέταση προκειµένου να χαρακτηριστεί ως ουσία προτεραιότητας ή ως επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η Επιτροπή θα ενηµερώσει σχετικά µε τα αποτελέσµατα της επανεξέτασής της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, έως τις 13 Ιανουαρίου Τον Ιανουάριο του 2009, η AISE υπέβαλε ορισµένα επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση πολυκαρβοξυλικών οξέων στην ΕΕ που εκτιµήθηκε σε τόνους για το 2007, από την οποία το 10% χρησιµοποιήθηκε στο βιοµηχανικό και επαγγελµατικό κλάδο. Η παρατηρούµενη αύξηση της κατανάλωσης πολυκαρβοξυλικών ενώσεων (έναντι του ποσού των ~ t/y που αναφέρεται στην έκθεση της RPA το 2006 ) συνδέεται µε την αυξητική τάση της χρήσης απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικά άλατα για το πλύσιµο ρούχων και της επακόλουθης αλλαγής της σύστασής τους. Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε από την εταιρεία BASF (Ιανουάριος 2009) στοιχεία από πρόσφατα διεξαχθείσες µελέτες όσον αφορά τη χερσαία τοξικότητα των πολυκαρβοξυλικών ενώσεων. Σύµφωνα µε την BASF, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, όσον αφορά το συµπολυµερές P-AA/MA, ο λόγος PEC/PNEC για όλα τα τµήµατα του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη συνέχεια είναι κάτω από 1, και ως εκ τούτου το συµπολυµερές P-AA/MA δεν ενέχει κινδύνους για τους χερσαίους οργανισµούς. Συµφωνήθηκε να επικαιροποιηθεί η έκθεση της ΗΕRA 2007 για τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις µε τη συµπερίληψη των νέων αυτών στοιχείων και να διαβιβαστεί η αναθεωρηµένη έκθεση HERA στη SCHER τον ΕΕ L 396 της , σ.1. Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης εκεµβρίου 2008 σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 348 της , σ. 84). EL 10 EL

12 Απρίλιο του 2009 για περαιτέρω αξιολόγηση και διατύπωση γνώµης για το κατά πόσο έχει δοθεί σαφής απάντηση στα υπάρχοντα ερωτηµατικά. 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H Επιτροπή έλαβε ορισµένα σηµαντικά µέτρα για να διαµορφώσει την απαραίτητη γνωστική βάση για τη διεξαγωγή ανασκόπησης της «βιοαποδόµησιµότητας των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών» σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισµού 648/2004. Το 2004, όταν εκδόθηκε ο κανονισµός για τα απορρυπαντικά, επικρατούσε η άποψη ότι το κριτήριο της τελικής βιοαποδοµησιµότητας αποτελούσε έναν αποτελεσµατικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίζεται ότι τα επιφανειοδραστικά συστατικά των απορρυπαντικών δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. Η βιοαποδόµησιµότητα χρησιµοποιήθηκε ως έµµεση µεταβλητή µέτρησης της τοξικότητας του περιβάλλοντος, λόγω των ανεπαρκών άµεσων στοιχείων που υπήρχαν τότε για την περιβαλλοντική τοξικότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών. Ωστόσο, στο διάστηµα που µεσολάβησε, και κατά την προετοιµασία του προγράµµατος REACH, καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες για τη διεξαγωγή στοχοθετηµένων αξιολογήσεων κινδύνου για τα συσταστικά των απορρυπαντικών. Η Επιτροπή, εποµένως, επέτυχε περισσότερα από όσα απαιτούσε το άρθρο 16 παράγραφος 2 και είναι πλέον σε θέση να µην αξιολογεί µόνο τη βιοαποδοµησιµότητα αλλά και τους κινδύνους που δηµιουργούν οι εν λόγω ουσίες. Σε µελέτη που διεξήγαγε η Επιτροπή το 2006 επανεξετάστηκε η βιοαποδοµησιµότητα και οικοτοξικότητα των κύριων µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών των απορρυπαντικών. Τα πορίσµατα της µελέτης σε συνδυασµό µε τις συναφείς γνωµοδοτήσεις της επιστηµονικής επιτροπής της Επιτροπής, τον Ιούνιο του 2007 και το Νοέµβριο του 2008, συζητήθηκαν µε εκπροσώπους των κρατών µελών και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων της κλάδου παραγωγής σε µια σειρά συνεδριάσεων της οµάδας εργασίας της επιτροπής για τα απορρυπαντικά. εν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον για κανένα από τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Παρόλο που ο κίνδυνος δεν µπορεί να εξαλειφθεί οριστικά για ορισµένες από τις ουσίες αυτές, λόγω ελλιπών στοιχείων, τα συµπληρωµατικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ολοκληρωµένης αξιολόγησης κινδύνου είναι τώρα σχετικά λίγα. Για το λόγο αυτό, δεν θεωρείται ενδεδειγµένο να προταθεί νοµοθετική ρύθµιση για την επιβολή της απαίτησης της τελικής βιοαποδοµησιµότητας για τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών. Πράγµατι, πολλά από τα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά για τα οποία υπάρχουν εµπεριστατωµένα στοιχεία δεν είναι τελικά βιοαποδοµήσιµα, αλλά ούτε είναι τοξικά για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον. Η εφαρµογή ενός υποκατάστατου δείκτη κινδύνου, όπως η τελική βιοαποδοµησιµότητα στα µη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά, θα οδηγούσε, εποµένως, σε απαγόρευση ορισµένων από αυτά, παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν ενέχουν κινδύνους. Ως εκ τούτου είναι αναλογικότερο, καθώς και ορθότερο από επιστηµονική άποψη, να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις κινδύνου για τις λίγες εναποµένουσες ουσίες. Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηµατικά ως προς την περιβαλλοντική πορεία των ακόλουθων ουσιών: α) πολυκαρβοξυλικές και φωσφονικές ενώσεις, που χρησιµοποιούνται και οι δυο σε αρκετούς τόνους απορρυπαντικών οικιακής χρήσης και β) EDTA και τα άλατά EL 11 EL

13 του (χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο σε απορρυπαντικά βιοµηχανικής και επαγγελµατικής χρήσης), τριαιθανολαµίνη, FWA-5 και παραφίνες για τα οποία τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι απαιτήσεις των φακέλων καταχώρισης REACH για την υποβολή στοιχείων θα διασφαλίσουν ότι για τις περισσότερες από τις ουσίες αυτές οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων αναλυτικά στοιχεία για τις επικίνδυνες ιδιότητες και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Πράγµατι, για τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες από τόνους και πάνω ανά έτος οι καταχωρίσεις πρέπει να γίνουν έως το εκέµβριο του 2010 και οι εκθέσεις χηµικής ασφάλειας που αποτελούν µέρος των φακέλων καταχώρισης θα πρέπει να καταδεικνύουν την ασφαλή χρήση τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Εποµένως, οι πληροφορίες καταχώρισης REACH πρέπει να αρκούν για να ληφθεί απόφαση εάν πρέπει να επιβληθούν περιορισµοί στα προαναφερόµενα οργανικά συστατικά των απορρυπαντικών λόγω περιβαλλοντικού κινδύνου και, στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιορισµού REACH αποτελεί το πλέον πρόσφορο µέσο για την επιβολή τους. Όσον αφορά τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, για τις οποίες σύµφωνα µε το REACH πρέπει να καταχωρίζονται µόνο τα µονοµερή, προβλέπεται αναθεωρηµένη αξιολόγηση κινδύνου από την HERA στο εγγύς µέλλον στην οποία θα πρέπει να δίνεται απάντηση στα υπάρχοντα ερωτηµατικά όσον αφορά τους δυνητικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η αναθεωρηµένη έκθεση θα υποβληθεί στην SCHER τον Απρίλιο του Επιπλέον το EDTA θα επανεξεταστεί, επίσης, από την Επιτροπή έως το 2011 εν όψει ενδεχόµενου χαρακτηρισµού του ως ουσίας προτεραιότητας βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει νοµοθετική πράξη σχετικά µε τη βιοαποδοµησιµότητα των µη επιφανειοδραστικών οργανικών συστατικών. Η έννοια της χρήσης της βιοαποδοµησιµότητας ως κριτηρίου αποδοχής των συστατικών των απορρυπαντικών δεν υφίσταται πλέον λόγω της αναλυτικής αξιολόγησης κινδύνου για την περιβαλλοντική τοξικότητα των ουσιών. EL 12 EL

14 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ AISE: Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d Entretien CEFIC: Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Χηµικών Βιοµηχανιών CMS: ECB: Καρβοξυµεθυλοκυταρίνη Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών Προϊόντων, EDTA Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ FWAs: Φθορίζουσες λαµπρύνουσες ουσίες HEDP 1: Υδροξυαιθανοδιφωσφονικό οξύ HERA: Human and Environmental Risk Assessment [αξιολόγηση κινδύνου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον] (σχέδιο συνεργασίας µεταξύ AISE-ΕΣΧΒ) I&I: Βιοµηχανική και επαγγελµατική χρήση NOEC Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση (NOEC): NΑΤ: Νιτριλοξικό οξύ P(AA-MA): Συµπολυµερές του ακρυλικού και µηλεϊνικού οξέος PDMS: Πολυδιµεθυλοσιλοξάνιο PEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση στο περιβάλλον PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις PVP: RAR: Πολυβινυλοπυρρολιδόνη Έκθεση αξιολόγησης κινδύνου REACH: Registration Evaluation Authorisation of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση χηµικών προϊόντων) RCR: RPA: Λόγος χαρακτηρισµού κινδύνου RPA Risk & Policy Analysts SCHER: Επιστηµονική Επιτροπή για τους υγειονοµικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους SCTEE: Επιστηµονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον. TAED : Τετρακετυλοαιθυλενοδιαµίνη EL 13 EL

15 TEA: WFD: Τριαιθανολαµίνη Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα EL 14 EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2016 COM(2016) 154 final 2016/0083 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταχώριση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Υπάρχει απαίτηση να δηλωθούν οι αλλεργιογόνοι αρωματικές 21.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 907/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 20 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου, Δρ. Α. Κουτσοδήμου Χημικά προϊόντα ECHA European Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/333 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1994 για τον καθορισμό των αρχών αξιολόγησης των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/347 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.04.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 1148/2008, του κ. Damien Cassidy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόµατος Ringsend Irishtown Sandymount Environmental

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. REACH-EN-FORCE-2 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Το δεύτερο συντονισμένο έργο του Φόρουμ για την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού REACH & εφαρμογή ορισμένων από τις απαιτήσεις του καν. CLP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών

Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών REACH Ενημερωτικό δελτίο ECHA-12-FS-08-EL Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών Σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2010 COM(2010) 427 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τη σκοπιµότητα της κατάρτισης καταλόγου περιοχών σε τρίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 29.10.2003 COM(2003) 644 τελικό 2003/0256(COD) 2003/0257(COD) ΤΟΜΟΣ II - Παραρτήματα I έως IX της πρότασης κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 231/34 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 12 Mαΐου 2011 Αρ. Πρωτ.: 30/004/1065/12.05.2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 12 Mαΐου 2011 Αρ. Πρωτ.: 30/004/1065/12.05.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13546/1/15 REV 1 DCL 1 SCH-EVAL 42 SIRIS 76 COMIX 528 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 13546/1/15 REV 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED της:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα 8 Επιστημονικά πορίσματα Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών (BfArM) της Γερμανίας και η Επιθεώρηση Υπηρεσιών Υγείας (IGZ) του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 111/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.4.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2016 EL L 30/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/146 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας lambda-cyhalothrin, ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0175(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0175(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/0175(COD) 14.1.2016 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα