Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Δηήζια Έκθεζη Τλοποίηζηρ Έηοςρ 2011 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ΔΠΠΔΡΑΑ Ιοωνιορ 2012 i

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ... 1 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ Δ.Π. ΣΟΤ ΔΠΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΣΟΤ Κ(ΔΚ) 1083/ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΣΑΣΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ, ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΙΗΠΑΒΝΛΑΠ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΠΑ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΔΤΡΧΠΗ 2020» ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3» ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ii

3 3.7 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 8 «ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 9 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 10 «ΘΔΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 11 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΔΣΠΑ» ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΜΗ ΓΙΑΚΡΙΗ, ΣΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ (Α.16 Κ(ΔΚ) 1083/2006) ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ Η ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΝΑΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ Ή ΙΗ ΣΧΝ 25 ΔΚΑΣ. ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ Ή ΙΗ ΣΧΝ 50 ΔΚΑΣ ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΣΗΙΧΝ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ Δ.Δ ΚΑΙ Γ.Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Παπάπηημα Ι: Δληαγκέλα έξγα ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θ(ΔΘ) 1083/2006 Παπάπηημα ΙΙ: Ξίλαθεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ, ζηηο Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ Ξνιηηηθή Ππλνρήο, ζηηο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΚ θαη ζην earmarking. Παπάπηημα ΙΙΙ: Ξίλαθεο αλαθνξάο πξνφδνπ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ Παπάπηημα ΙV: Ξίλαθεο Ρερληθήο Βνήζεηαο Παπάπηημα V: Ξίλαθαο επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ Παπάπηημα VΙ: Ξίλαθαο Δλεξγεηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ iii

4 ΔΗΠΑΓΥΓΖ: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2011 ζπληάρζεθε απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα ηνπ Θ (EK) 1828/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κε ΑΞ 23288/ΔΠΑΑΞ1332/ εγθχθιην ηνπ ΞΝΗΝ (λπλ ΞΑΑΛ), ην κε αξ. πξ ΔΠΠΑΑΞ 720/ έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ, ην κε αξ. πξ ΔΠΠΑΑΞ 1056/ έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ ηνπ ΞΑΑΛ, θαζψο θαη φιεο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά απφ ην ΞΑΑΛ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρεηηθφο Πηφρνο: Πχγθιηζε Πρεηηθή επηιέμηκε πεξηνρή: Ρακείν Ππλνρήο: νη 13 Ξεξηθέξεηεο ηεο Σψξαο. ΔΡΞΑ: νη 8 Ξεξηθέξεηεο ηνπ Πηφρνπ 1 ηεο Σψξαο (Θξήηε, Βφξεην Αηγαίν, Ξεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Α. Καθεδνλία-Θξάθε). Ξεξίνδνο Ξξνγξακκαηηζκνχ: Αξηζκφο Ξξνγξάκκαηνο (αξηζ. CCI): CCI 2007 GR 161 PO 005 Ρίηινο Ξξνγξάκκαηνο: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Έηνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ: 2012 Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο:26/06/2012 Ν Πηξαηεγηθφο Πηφρνο γηα ηνλ Ρνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ Ξεξίνδν είλαη: «Ζ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, 1

5 ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη βαζηθό παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.» Ν Ρνκέαο Ξεξηβάιινληνο απνηειεί ελ γέλεη ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σψξαο. Δηδηθά ζηελ Διιάδα κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο. Πηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ρα έκκεζα νθέιε αλαθέξνληαη ζηε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development), ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζδηνξίδεηαη σο πξάζηλε αλάπηπμε, ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ γηα ην Ξεξηβάιινλ, φρη κφλν ζπλάδεη, αιιά ηαπηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαξζξσηηθήο δνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ, ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ, ζηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ πφξσλ κεηαμχ ΔΡΞΑ θαη Ρακείνπ Ππλνρήο, πξνζεγγίδνληαο θαηά έλα βαζκφ ηελ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ, ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο. Δπίζεο ειήθζεζαλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ Ξεξηβάιινληνο κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο (8 2

6 Ξεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη 5 Ξεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο 3 phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα δεδνκέλεο ηεο θαηαλεκεκέλεο Θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε απηά, θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ γηα ηελ πεξίνδν , θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο. Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ζηα επί κέξνπο Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ, θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ», κε ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο, γηα ην ζχλνιν ηεο Σψξαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε: 1. Ζ Πηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία σο βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε «δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηήξεζε ησλ νξίσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε θαη εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο». 2. Νη Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ηεο ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΝΘΓ 14: «Λα ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 3. Ζ 1ε Θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ Πηξαηεγηθψλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Θνηλφηεηαο (ΘΠΘΓ) «...λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε» θαη εηδηθφηεξα ε παξάγξαθνο «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε». 4. Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ 5. Νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεο ηνπ ΔΠΞΑ Ρνκέαο Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 6. Ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΞΑ πεξί «αλάδεημεο ηεο Διιάδαο σο κηαο 3

7 εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία: κηα Διιάδα παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα...» 7. Νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ), φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε». Νη Γεληθνί Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε », πξνζδηνξίζζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ, αθ ελφο ηηο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη αθ εηέξνπ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Γεληθφο Πηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζεσξνχληαη θπξίσο νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο νξζνινγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Πεκαληηθνχο επίζεο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ απνηεινχλ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο, ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Γεληθφο Πηφρνο 2) ελέρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη ε ζεζκηθή θαη ηερληθή πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, Γεληθνί Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1 Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Έδαθνο, δαηηθφ Ξεξηβάιινλ, Αηκφζθαηξα, Φχζε) 4

8 ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2 Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηεο Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηψλ ζε ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ιακβάλνληαο ππφςε φηη: ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πξνθχπηεη «κε βάζε κφλν ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά», ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Ρ.Ξ.Α. θαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο πξέπεη λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Ρακείν», θαζψο θαη δηαθξηηή Ρερληθή Βνήζεηα, Κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην ΔΞΞΔΟΑΑ δηαξζξψλεηαη ζε έληεθα Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ζην πιαίζην επηά βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ Δπηινγψλ: 1) Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο Δλίζρπζε «Ξξάζηλσλ» Κεηαθνξψλ - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 6) 2) Ξξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 2 θαη 7) 3) Ξξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 8) 4) Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4) 5) Ξξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 9) 6) Αλάπηπμε Θεζκψλ θαη Κεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 10) 7) Ρερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11) 5

9 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ Δ.Π. ΣΟΤ ΔΠΑ Κε ηελ ππ αξηζκ / απφθαζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ δεθαηξηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πηφρσλ «Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε». Κε ηελ έγθξηζε απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαηαβάιεη ηηο ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ε έγθξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε. Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ησλ Πηφρσλ «Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε» θαη πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ επί κέξνπο Αξρψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο θαη ηεο Αξρήο Διέγρνπ, πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ. Δπίζεο, ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ φπσο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ε Αξρή Διέγρνπ θαη ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα παξαηππίεο θαη αλαθηήζεηο, ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. Πην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθφ γξαθείν ππνζηήξημεο (helpdesk) ζηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ /Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο, ζηελ ηζηνζειίδα ζην πεδίν «Ξψο πινπνηείηαη», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ή εθαξκνγήο θαη ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Πηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο επί λνκηθψλ ζεκάησλ, ε άκεζε 6

10 αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνγελνχο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ηνπ Ππζηήκαηνο. Ρν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο Ξεξηφδνπ βαζίδεηαη ζην Λφκν 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΘ 267Α' / ), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53Α' / ). Ρν δε ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, εμεηδηθεχεηαη κε ηελ ΘΑ 14053/ΔΠ 1749/ (ΠΓΔ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο ΘΑ 43804/ΔΘ 2041/ θαη 28020/ΔΘ 1212/ Κε ηελ ηζρχ ηνπ Λφκνπ 3614/07, ε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ ΘΞΠ , ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Δπίζεο κε βάζε ην άξζξν 5 παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ΘΞ URBAN ηνπ ΘΞΠ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Λφκνπ, εθδφζεθε ε ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /11/ (ΦΔΘ 35 Β 2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ» κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ Λ. 3614/2007.» (αξ. πξση. νηθ / , ΦΔΘ 1499 Β / ). Αθνινχζεζε ε κε αξηζκ. πξση. νηθ / ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ /12/ (ΦΔΘ 35 Β / 2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2α ηνπ λ. 2860/2000 ζηελ πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» ( ΦΔΘ 2015 Β / ), ζπκπιεξψλνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ. Κε ηελ 2876/09 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ (ΦΔΘ 2234/09), δεκηνπξγήζεθε ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ), ην νπνίν ελζσκάησζε 7

11 έλα κέξνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ελψ κε ην Ξ.Γ. 189/2009 (ΦΔΘ 221/Α/ ), θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ ΞΔΘΑ. Πηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ΘΑ ππ. αξηζκ /2011 (ΦΔΘ 361/Β/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /11/ (ΦΔΘ 35/Β/2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ» (ηξνπνπνίεζε ηεο ΘΑ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ), ελψ κε ηελ ΘΑ ππ αξηζκ /2011 (ΦΔΘ 1097/Β/ ), ηξνπνπνηείηαη ε ΘΑ ππ Αξηζκ /2010 (ΦΔΘ 463/Β/ ) «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ». Ρέινο, κε ηελ ΘΑ ππ. Αξηζκ /2012 (ΦΔΘ 980/Β/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /2008 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1957/Β/2008) κε ηίηιν «Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007» (ΔΠΞΔΓ), ζπγθξνηήζεθε ε ΔΠΞΔΓ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. 1.1 ΔΞΗΡΔΜΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Δ(2007) 5442/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ «γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη απφ ην Σακείν πλνρήο», CCI 2007 GR 161 PO 005. Θαηά ην έηνο 2011 ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηελ ππ αξηζκ. 6975/ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ, αθ ελφο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο απφ 80% ζε 85% θαη αθ εηέξνπ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά 132,35 εθαη. επξψ. Ρν 2011 ήηαλ έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθε πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, αθνχ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (2010) έγηλε ε νπζηαζηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Δληφο ηνπ 2011, ζπλερίζηεθαλ κε ηαρείο ξπζκνχο, νη εληάμεηο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ψξηκσλ έξγσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ 8

12 πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, κε κηθξφηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο, γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ νηθνινγηθά πεξηνρψλ, αιιά θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ απνξξένπλ απφ αληίζηνηρεο Θνηλνηηθέο Νδεγίεο. Ξαξάιιεια, ππνγξάθηεθαλ λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιχ ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο, ελψ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ Ξεξηβαιινληηθά Έξγα ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο, ηα νπνία είραλ εληαρζεί αξρηθά ζηα αληίζηνηρα ΞΔΞ θαη θαηφπηλ ηεο απέληαμήο ηνπο απφ ηα ΞΔΞ εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Κε ηε δηαδηθαζία απηή, απειεπζεξψζεθαλ ζεκαληηθνί πφξνη ζηα ΞΔΞ γηα έληαμε ζε απηά άιισλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηηο Διιεληθέο Ξεξηθέξεηεο. Αλαιπηηθά ε πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα Δλεκέξσζε σο πξνο ηελ θπζηθή πξόνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ζ θπζηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθθξάδεηαη κε ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ (πξαγκαηνπνίεζεο) θαη απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, είηε απηνί είλαη δείθηεο θνξκνχ, είηε δείθηεο ζε Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο. Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο, είηε Θνξκνχ, είηε θαη ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: α) Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είλαη δχζθνιν έσο θαη αλέθηθην λα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή πξφνδνο πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί πνζνηηθά ε ηηκή ζηφρνο ησλ δεηθηψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο πξάμεηο / έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Κε δεδνκέλν φηη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ πξάμεσλ / έξγσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2-3 εηψλ, πέξαλ ησλ Κεγάισλ Έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ ε εθηέιεζή ηνπο δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη εκθαλήο ε δπζθνιία απνηχπσζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο κε θπζηθνχο δείθηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γείθηε «Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ», γηα ηνλ νπνίν πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πινπνίεζεο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηα αληίζηνηρα έξγα / πξάμεηο. Γηα λα εθηηκεζεί δε, ε πξφνδνο πινπνίεζεο πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ ηζνδχλακνπ πινπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εθηίκεζεο, δηαδηθαζία ε νπνία 9

13 επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ρσξίο φκσο λα απνηππψλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΝΞΠ. β) Πεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη απνηχπσζε ηεο θπζηθήο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ, είλαη ν βαζκφο / επίπεδν εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ (εμακεληαία Γειηία) ζην ΝΞΠ, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα ε εγθπξφηεηα θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ πινπνίεζεο πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο φηη ζε απηφ ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη πνιχ ππνεθηηκεκέλε ε θπζηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην ΝΞΠ, ελψ απνηππψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα / πξάμεηο. γ) Ρα θαηλφκελα απηά αλαθέξνληαη ηφζν ζηνπο δείθηεο ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν θαη ζηνπο δείθηεο θνξκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο Θνξκνχ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ελεκέξσζε / ζπκπιήξσζε ηνπ ΝΞΠ κε λένπο δείθηεο Θνξκνχ, νχησο ψζηε λα θαιχπηεηαη ε απαίηεζε γηα παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Υζηφζν, εθ φζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί Αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη δείθηεο απηνί δελ έρνπλ ελζσκαησζεί «επίζεκα» ζην Ξξφγξακκα. Υο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, φζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πξφνδν ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη φπσο απηή απνηππψλεηαη κε ηνπο δείθηεο Θνξκνχ ηνπ, κέρξη 31/12/2011, εγθεθξηκέλνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα ζην Ξξφγξακκα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: Γηα ην δείθηε: «Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα χδξεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 25, ν νπνίνο είλαη δείθηεο απνηειεζκάησλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε Δλψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ δελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, κε βάζε εθηηκήζεηο, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αληηπξνζσπεχεη ην 66,5% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο πξνζεγγίδεη ην 35% ηνπ ζηφρνπ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε: «Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ηζνδχλακν πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ) κε θσδηθφ ΝΞΠ 26, ν νπνίνο θαη απηφο είλαη δείθηεο απνηειεζκάησλ, βάζεη ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 10

14 ζην ΝΞΠ, αλέξρεηαη ζε , ήηνη 90,3% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, κε πινπνίεζε (20% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), ελψ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ, αλέξρεηαη ζε (20,5% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο). Γηα ην δείθηε: «Αξηζκφο λέσλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ)», κε θσδηθφ ΝΞΠ 27, θαζψο θαη γηα ηνπο νκνεηδείο δείθηεο 1001 θαη 1042, νη νπνίνη είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 28, ήηνη 58% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δεηθηψλ ηνπ ΝΞΠ αλέξρεηαη ζε 3,25, ελψ βάζεη εθηηκήζεσλ ζε 7,1, δηαθνξά ε νπνία νθείιεηαη, είηε ζηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο πινπνίεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, είηε ζηε κε ζπκπιήξσζε απφ νξηζκέλνπο δηθαηνχρνπο ησλ αληίζηνηρσλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο. Γηα ην δείθηε: «Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ (αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 1002, ν νπνίνο είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 363 θαη ε πινπνίεζε είλαη ίζε κε 114,5, αληηπξνζσπεχνληαο, ν κελ δείθηεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ην 66% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, ε δε πινπνίεζή ηνπο, ην 21% ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε, κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε φκσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ΝΞΠ είλαη ππνεθηηκεκέλε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαη δελ απνηηκά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Υο εθ ηνχηνπ, εθηηκάηαη, φηη ε πξφνδνο πινπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε ηζνδχλακν πινπνίεζεο 263 ΣΑΓΑ, ήηνη ζην 48% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεηθηψλ θνξκνχ, είηε παξακείλνπλ σο έρνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είηε ελζσκαησζνχλ ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, ζηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, απφ ην δείθηε κε Θσδ. 29 «Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ (km2)», ή λα παξακείλεη θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ δείθηε. πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφνδνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2011). Βάζεη δε ησλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ ζην ΝΞΠ ζηνηρείσλ δεηθηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε πξφνδνο εθαξκνγήο απηψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί: 11

15 Γείκηερ Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα χδξεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα) Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ηζνδχλακν πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ) Αξηζκφο λέσλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ) Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ (αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ) Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία 0 Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Πίνακαρ 1.1 Γείκηερ Κοπμοω Σιμή βάζηρ ( ) ωνολο , ,

16 1.1.2 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε θπζηθή πξφνδν, ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη γηα ην έηνο 2011, απνηππψλεηαη σο εμήο: Πηνλ Ξίλαθα 1.2, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθιήζεηο, ηηο εληάμεηο έξγσλ, ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηηο δαπάλεο απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη 31/12/2011, ελψ ζηνλ Ξίλαθα 1.2.α παξνπζηάδνληαη, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία δηαθξηηά γηα ην έηνο Απφ απηνχο ηνπο Ξίλαθεο παξαηεξείηαη φηη: Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη θαη εθδφζεθαλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εθαηφλ είθνζη έμη (126) πξνζθιήζεηο χςνπο 5.767,86 εθαη. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ απηέο, ζαξάληα πέληε (45) αθνξνχζαλ ζε εθρσξήζεηο δηαρείξηζεο πξάμεσλ ζε ΔΦΓ, χςνπο 745,28 εθαη. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθιήζεσλ, ην 2011 εθδφζεθαλ πελήληα ηξεηο (53) πξνζθιήζεηο, χςνπο 2.701,15 εθαη.. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 3.279,51 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ, έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 2.178,25 εθαη., ήηνη ην 66% ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ, εληάρζεθαλ εληφο ηνπ Απφ απηά ηα πνζά, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εθρσξεζέλησλ ζηηο ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ ή θαη άιισλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ, αλέξρεηαη ζε 502,14 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ ηα 407,19 εθαη. εληάρζεθαλ εληφο ηνπ Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) αλέξρνληαη ζε 841,06 εθαη., πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 26% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ζην 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δληφο ηνπ 2011 ην χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αλήιζε ζε 506,69 εθαη., ήηνη ην 60,2% ησλ ζπλνιηθψλ δεζκεχζεσλ ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ Πηα έξγα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε έρεη εθρσξεζεί ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, νη ζπκβάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο αλέξρνληαη ζε 375,38 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ηα 302,03 εθαη. αληηζηνηρνχλ ζε ππνγεγξακκέλεο ην 2011 λνκηθέο δεζκεχζεηο. Νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 511,44 εθαη., ήηνη ην 61% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 16% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ην 24% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρα, νη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 492,30 εθαη., πνζφ ην νπνίν απνηειεί ην 59% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Νη δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) πνπ 13

17 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 351,44 εθαη. θαη ζε 334,69 εθαη. σο πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε. Ρα έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εθρσξεζέληα θνλδχιηα θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, παξνπζίαζαλ δαπάλεο χςνπο 250,92 εθαη. (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) θαη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε χςνπο 239,39 εθαη.. Ρν 2011 νη αληίζηνηρεο δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλήιζαλ ζε 195,17 εθαη. θαη νη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ζε 183,65 εθαη.. Αθνινπζνχλ νη Ξίλαθεο 1.2 θαη 1.2.α, φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθά κέρξη 31/12/2011 θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο

18 Πίνακαρ 1.2 Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ μέσπι 31/12/2011 ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011 ΕΠΠΕΡΑΑ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο Πιεξσκέο έξγσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ , ,02 1 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ Α ν α ν ε ώ ζ ι μ ε ρ Π η γ έ ρ Δ ν έ π γ ε ι α ρ , , , , , ,49 2 Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , , Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , , , , ,02 Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν Γ ι α σ ε ί π ι ζ η η ε π ε ώ ν Α π ο β λ ή η υ ν , , , , , ,18 5 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ , , , , , ,44 6 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ , , , , , ,00 7 Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , ,93 8 Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , ,19 0,00 0,00 0,00 9 Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ & Β ι ο π ο ι κ ι λ ό η η η α ρ , , , , , ,17 10 Θεζμοί & Μησανιζμοί , , , , , ,73 11 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α , , , , , ,15 ΕΚΥΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ Α ν α ν ε ώ ζ ι μ ε ρ Π η γ έ ρ Δ ν έ π γ ε ι α ρ , , , , , ,95 2 Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , , Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , , , , ,02 Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν Γ ι α σ ε ί π ι ζ η η ε π ε ώ ν Α π ο β λ ή η υ ν , , , , , ,69 5 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ.. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ , , , , , ,00 7 Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ & Β ι ο π ο ι κ ι λ ό η η η α ρ 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Θεζμοί & Μησανιζμοί 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΕΙΟ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι. Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Γ.Γ Τπφινηπo Πξνο Έληαμε Έξγσλ πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ ΔΠΠΔΡΑΑ , ,32 126, , , , ,02 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , ,32 91, , , , ,04 ΔΣΠΑ , ,00 35, , , , ,98 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ , ,07 45, , , , ,27 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , ,07 43, , , , ,27 ΔΣΠΑ , ,00 2, , , , ,00 15

19 Πίνακαρ 1.2.α Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ καηά ηο έηορ 2011 ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμε νη Δ.Δ Πιήζνο Πξνζθι Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Ννκηθέο δεζκεχζεηο Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο πργξεκαηνδνηνπκ ελε Γ.Γ Πιεξσκέο έξγσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ , ,55 1 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο , ,00 4, , , , ,94 2 Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,06 22, , , , , Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ , ,00 2, , , , , , ,51 11, , , , ,95 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ , ,00 3, , , , ,34 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο , ,00 1, ,00 0, , ,00 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,00 2, , , , ,93 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ , ,00 2, ,35 0,00 0,00 0,00 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο , ,00 2, , , , ,24 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί , ,00 3, , , , ,73 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α , ,00 1, , , , ,15 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο 1 Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο , ,50 2, , , , ,75 2 Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,22 20, , , , , Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ , ,00 2, , , , , , ,60 10, , , , ,82 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο , ,00 1,00 0,00 0, , ,00 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΔΗΟ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμε νη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι. Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Ννκηθέο δεζκεχζεηο πγρξεκαηνδνηνχκ ελε Γ.Γ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΠΔΡΑΑ , , , , , ,55 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , , , , , ,49 ΔΣΠΑ , , , , , ,05 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ , , , , , ,24 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , , , , , ,24 ΔΣΠΑ , ,00 1 0,00 0, , ,00 16

20 Δπηπξφζζεηα, ζηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Θ(ΔΘ) 1828/2006, κε βάζε ην δεχηεξν Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XVIII θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δγθχθιην 23288/ΔΠΠΑΑΞ 1332/ θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ ππ αξηζκ /ΔΠΠΑΑΞ 720/ , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πηνπο Ξίλαθεο 1.3 θαη 1.3α πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε: α) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο (απφιπην πνζφ) β) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο, σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο [Ππλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν)]. Πίνακαρ 1.3 Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έυρ 31/12/2011 Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν) Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο (Γεκφζην ή ζπλνιηθφ θφζηνο) πλνιηθφ πνζφ ησλ πηζηνπνηεζεηζψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο Αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά Πνζνζηφ πινπνίεζεο ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Σακείν πλνρήο) Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν πλνρήο) α β γ δ ε=γ/α , , , ,72 54% , , , ,39 21% , , , ,02 7% , , , ,46 30% ΑΠ 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο) , , , ,44 5% ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ , , , ,03 25% ΑΠ 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,00 115% ΑΠ 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,93 14% ΑΠ 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0,00 0,00 0% ΑΠ 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,16 19% ΑΠ 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,72 2% ΑΠ 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,15 9% ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α , , , ,96 21% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , , , ,99 24% 17

21 Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη 31/12/2011: Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε 517,53 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 464,17 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 53,37 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θζάλεη ην 24%. Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 25% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 21% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Πίνακαρ 1.3α Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2011 Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν) Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο (Γεκφζην ή ζπλνιηθφ θφζηνο) πλνιηθφ πνζφ ησλ πηζηνπνηεζεηζψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο Αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά Πνζνζηφ πινπνίεζεο ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Σακείν πλνρήο) Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν πλνρήο) α β γ δ ε=γ/α , , , ,08 33% , , , ,19 16% , , , ,02 7% , , , ,23 22% ΑΠ 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο) , , , ,34 4% ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ , , , ,86 17% ΑΠ 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0, ,00 0% ΑΠ 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,93 14% ΑΠ 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0,00 0,00 0% ΑΠ 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,59 14% ΑΠ 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,72 2% ΑΠ 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,17 5% ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α , , , ,41 8% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , , , ,27 16% Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, γηα ην 2011: Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε 345,48 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 323,88 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 18

22 ΑΞΟΝΑ 21,60 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θζάλεη ην 16%. Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 17% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 8% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Πηνλ Ξίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά έηνο: ΔΠ ΔΣΟ ΩΡΔΤΣΗΚΑ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 31/12/2011 (πεπιλαμβ. η πποκαηαβολή) ΔΗΡΟΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩ Ν ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 ύνολο , , , , , , ,64 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη κέρξη 31/12/2011 είρε εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 26% ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην 7,5% αθνξά ζε πξνθαηαβνιή, ελψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2012 εηζέξεπζαλ ηα πνζά ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη ην 2011, έρεη εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 33% ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ Πηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα ζην Ξξφγξακκα έξγα, κέρξη , ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ, κέξνο Γ ηνπ Θ (ΔΘ) 1828/2006, αλά Θεκαηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, Κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, Θαηεγνξία Ξεξηνρήο, Νηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή. Ρα πνζά ηνπ Ξίλαθα αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζε Θνηλνηηθή Ππλδξνκή. 19

23 Ππλνπηηθά, σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ, βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξίλαθα, ε θαηαλνκή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο αλά Γηάζηαζε, έρεη σο εμήο: Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 1- Θεμαηική πποηεπαιψηηηα: Πηνλ ΘΘΞ 39 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-αηνιηθή» είλαη εληαγκέλα 10 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 70,47 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 40 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-ειηαθή» είλαη εληαγκέλα 93 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 75,04 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 41 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-βηνκάδα» είλαη εληαγκέλν 1 έξγν πξνυπνινγηζκνχ 1,12 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 42 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα- πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο» είλαη εληαγκέλα 3 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 3,64 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 43 «Δλεξγεηαθή απφδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο» είλαη εληαγκέλα 17 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 135,33 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 44 «Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» είλαη εληαγκέλα 103 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 118,96 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 45 «Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή χδαηνο (πφζηκν λεξφ)» είλαη εληαγκέλα 81 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 256,22 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» είλαη εληαγκέλα 225 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 1.590,98 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 47 «Ξνηφηεηα ηνπ αέξα» είλαη εληαγκέλα 5 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 10,30 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 50 «Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο» είλαη εληαγκέλα 2 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 15,61 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 51 «Ξξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο» είλαη εληαγκέλα 28 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 111,69 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 52 «Ξξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ» είλαη εληαγκέλα 2 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 66,99 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 53 «Ξξφιεςε θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ)» είλαη εληαγκέλα 22 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 271,72 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 54 «Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ» είλαη εληαγκέλα 20 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 44,98 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή 20

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013»

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΗ ΔΣΠΑ ΚΑΙ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ ΑΔΑ: Β43ΙΦ-ΠΓΚ ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ απφθηεζε γεο, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ αλαγθαζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» Δηήζηα Έθζεζε 2009

Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» Δηήζηα Έθζεζε 2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2009 πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Οδεγίεο πξνο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηωλ Δ.Π. ηνπ Δ..Π.Α.

Θέκα: Οδεγίεο πξνο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα ηωλ Δ.Π. ηνπ Δ..Π.Α. ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο:Θ.Πηδεξφπνπινο, Θ.Αξβαλίηεο Αζήλα, 04/09/2012 Αξ. Ξξση.: 38140/ΔΘ 760 Πξνο: ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ Ρει.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΑ ΕΡΓΩΝ ΣΩΝ ΔΕΤΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΑ ΕΡΓΩΝ ΣΩΝ ΔΕΤΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΑ ΕΡΓΩΝ ΣΩΝ ΔΕΤΑ Αζηέριος Μποσζνάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Καηερίνης, μέλος Δ.Σ. ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Ο ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ. Χ ρ ή ς τ ο σ Μ π ό γ α σ 6/2 / 2 0 1 3. Επιβλέπων καθηγητής: ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ν α ς τ α ς ί α Μ α ν ω λ ά κ ο υ Α Ε Μ : 7 3 8 1 6/2 / 2 0 1 3 Θέμα: Πρώτεσ εκτιμήςεισ και ςχολιαςμοί ςτο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) τησ προγραμματικήσ περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΥΟΡ1Θ-Π0 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Νι. Πεθάθε Ρει.:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΔΙΑ 2000-2006

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΔΙΑ 2000-2006 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ. Π. ΑΛΙΔΙΑ 2000-2006 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΔΙΑ 2000-2006 ΣΔΛΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα