Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Δηήζια Έκθεζη Τλοποίηζηρ Έηοςρ 2011 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ΔΠΠΔΡΑΑ Ιοωνιορ 2012 i

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ... 1 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ Δ.Π. ΣΟΤ ΔΠΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΣΟΤ Κ(ΔΚ) 1083/ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΣΑΣΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ, ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΙΗΠΑΒΝΛΑΠ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΠΑ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΔΤΡΧΠΗ 2020» ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3» ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΓΑΦΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ii

3 3.7 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 8 «ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 9 «ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 10 «ΘΔΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 11 «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΔΣΠΑ» ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΜΗ ΓΙΑΚΡΙΗ, ΣΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ (Α.16 Κ(ΔΚ) 1083/2006) ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ Η ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΙΝΑΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ Ή ΙΗ ΣΧΝ 25 ΔΚΑΣ. ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ Ή ΙΗ ΣΧΝ 50 ΔΚΑΣ ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΣΗΙΧΝ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ Δ.Δ ΚΑΙ Γ.Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Παπάπηημα Ι: Δληαγκέλα έξγα ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θ(ΔΘ) 1083/2006 Παπάπηημα ΙΙ: Ξίλαθεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ, ζηηο Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηελ Ξνιηηηθή Ππλνρήο, ζηηο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΚ θαη ζην earmarking. Παπάπηημα ΙΙΙ: Ξίλαθεο αλαθνξάο πξνφδνπ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ Παπάπηημα ΙV: Ξίλαθεο Ρερληθήο Βνήζεηαο Παπάπηημα V: Ξίλαθαο επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ Παπάπηημα VΙ: Ξίλαθαο Δλεξγεηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ iii

4 ΔΗΠΑΓΥΓΖ: ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2011 ζπληάρζεθε απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα ηνπ Θ (EK) 1828/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κε ΑΞ 23288/ΔΠΑΑΞ1332/ εγθχθιην ηνπ ΞΝΗΝ (λπλ ΞΑΑΛ), ην κε αξ. πξ ΔΠΠΑΑΞ 720/ έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ, ην κε αξ. πξ ΔΠΠΑΑΞ 1056/ έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ ηνπ ΞΑΑΛ, θαζψο θαη φιεο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά απφ ην ΞΑΑΛ. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρεηηθφο Πηφρνο: Πχγθιηζε Πρεηηθή επηιέμηκε πεξηνρή: Ρακείν Ππλνρήο: νη 13 Ξεξηθέξεηεο ηεο Σψξαο. ΔΡΞΑ: νη 8 Ξεξηθέξεηεο ηνπ Πηφρνπ 1 ηεο Σψξαο (Θξήηε, Βφξεην Αηγαίν, Ξεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Ηφληα, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Α. Καθεδνλία-Θξάθε). Ξεξίνδνο Ξξνγξακκαηηζκνχ: Αξηζκφο Ξξνγξάκκαηνο (αξηζ. CCI): CCI 2007 GR 161 PO 005 Ρίηινο Ξξνγξάκκαηνο: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Έηνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ: 2012 Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο:26/06/2012 Ν Πηξαηεγηθφο Πηφρνο γηα ηνλ Ρνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ Ξεξίνδν είλαη: «Ζ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, 1

5 ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη βαζηθό παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.» Ν Ρνκέαο Ξεξηβάιινληνο απνηειεί ελ γέλεη ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σψξαο. Δηδηθά ζηελ Διιάδα κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα (αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην πεξηβάιινλ απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο. Πηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ (αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ρα έκκεζα νθέιε αλαθέξνληαη ζηε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development), ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζδηνξίδεηαη σο πξάζηλε αλάπηπμε, ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ γηα ην Ξεξηβάιινλ, φρη κφλν ζπλάδεη, αιιά ηαπηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαξζξσηηθήο δνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ, ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ, ζηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ πφξσλ κεηαμχ ΔΡΞΑ θαη Ρακείνπ Ππλνρήο, πξνζεγγίδνληαο θαηά έλα βαζκφ ηελ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ, ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο. Δπίζεο ειήθζεζαλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ Ξεξηβάιινληνο κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο (8 2

6 Ξεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη 5 Ξεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο 3 phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα δεδνκέλεο ηεο θαηαλεκεκέλεο Θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε απηά, θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ γηα ηελ πεξίνδν , θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο. Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ζηα επί κέξνπο Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ, θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ», κε ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο, γηα ην ζχλνιν ηεο Σψξαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε: 1. Ζ Πηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία σο βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε «δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηήξεζε ησλ νξίσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε θαη εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο». 2. Νη Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ηεο ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΝΘΓ 14: «Λα ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 3. Ζ 1ε Θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ Πηξαηεγηθψλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Θνηλφηεηαο (ΘΠΘΓ) «...λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε» θαη εηδηθφηεξα ε παξάγξαθνο «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε». 4. Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ 5. Νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεο ηνπ ΔΠΞΑ Ρνκέαο Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 6. Ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΞΑ πεξί «αλάδεημεο ηεο Διιάδαο σο κηαο 3

7 εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία: κηα Διιάδα παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα...» 7. Νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ), φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε». Νη Γεληθνί Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε », πξνζδηνξίζζεθαλ νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ, αθ ελφο ηηο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη αθ εηέξνπ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Γεληθφο Πηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζεσξνχληαη θπξίσο νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη νη δξάζεηο νξζνινγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Πεκαληηθνχο επίζεο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ απνηεινχλ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο, ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Γεληθφο Πηφρνο 2) ελέρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη ε ζεζκηθή θαη ηερληθή πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, Γεληθνί Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1 Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Έδαθνο, δαηηθφ Ξεξηβάιινλ, Αηκφζθαηξα, Φχζε) 4

8 ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2 Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηεο Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηψλ ζε ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ιακβάλνληαο ππφςε φηη: ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πξνθχπηεη «κε βάζε κφλν ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά», ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Ρ.Ξ.Α. θαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο πξέπεη λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Ρακείν», θαζψο θαη δηαθξηηή Ρερληθή Βνήζεηα, Κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην ΔΞΞΔΟΑΑ δηαξζξψλεηαη ζε έληεθα Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ζην πιαίζην επηά βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ Δπηινγψλ: 1) Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο Δλίζρπζε «Ξξάζηλσλ» Κεηαθνξψλ - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 6) 2) Ξξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 2 θαη 7) 3) Ξξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 8) 4) Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4) 5) Ξξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 9) 6) Αλάπηπμε Θεζκψλ θαη Κεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 10) 7) Ρερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11) 5

9 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ Δ.Π. ΣΟΤ ΔΠΑ Κε ηελ ππ αξηζκ / απφθαζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ δεθαηξηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πηφρσλ «Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε». Κε ηελ έγθξηζε απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαηαβάιεη ηηο ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ε έγθξηζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε. Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ησλ Πηφρσλ «Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε» θαη πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ επί κέξνπο Αξρψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο θαη ηεο Αξρήο Διέγρνπ, πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ. Δπίζεο, ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ φπσο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ε Αξρή Διέγρνπ θαη ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα παξαηππίεο θαη αλαθηήζεηο, ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ. Πην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθφ γξαθείν ππνζηήξημεο (helpdesk) ζηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ /Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο, ζηελ ηζηνζειίδα ζην πεδίν «Ξψο πινπνηείηαη», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ή εθαξκνγήο θαη ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Πηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο επί λνκηθψλ ζεκάησλ, ε άκεζε 6

10 αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνγελνχο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ηνπ Ππζηήκαηνο. Ρν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο Ξεξηφδνπ βαζίδεηαη ζην Λφκν 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΘ 267Α' / ), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53Α' / ). Ρν δε ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, εμεηδηθεχεηαη κε ηελ ΘΑ 14053/ΔΠ 1749/ (ΠΓΔ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο ΘΑ 43804/ΔΘ 2041/ θαη 28020/ΔΘ 1212/ Κε ηελ ηζρχ ηνπ Λφκνπ 3614/07, ε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ ΘΞΠ , ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Δπίζεο κε βάζε ην άξζξν 5 παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ΘΞ URBAN ηνπ ΘΞΠ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Λφκνπ, εθδφζεθε ε ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /11/ (ΦΔΘ 35 Β 2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ» κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ Λ. 3614/2007.» (αξ. πξση. νηθ / , ΦΔΘ 1499 Β / ). Αθνινχζεζε ε κε αξηζκ. πξση. νηθ / ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ /12/ (ΦΔΘ 35 Β / 2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2α ηνπ λ. 2860/2000 ζηελ πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» ( ΦΔΘ 2015 Β / ), ζπκπιεξψλνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ. Κε ηελ 2876/09 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ (ΦΔΘ 2234/09), δεκηνπξγήζεθε ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ), ην νπνίν ελζσκάησζε 7

11 έλα κέξνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ελψ κε ην Ξ.Γ. 189/2009 (ΦΔΘ 221/Α/ ), θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ ΞΔΘΑ. Πηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ΘΑ ππ. αξηζκ /2011 (ΦΔΘ 361/Β/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /11/ (ΦΔΘ 35/Β/2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ» (ηξνπνπνίεζε ηεο ΘΑ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ), ελψ κε ηελ ΘΑ ππ αξηζκ /2011 (ΦΔΘ 1097/Β/ ), ηξνπνπνηείηαη ε ΘΑ ππ Αξηζκ /2010 (ΦΔΘ 463/Β/ ) «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ». Ρέινο, κε ηελ ΘΑ ππ. Αξηζκ /2012 (ΦΔΘ 980/Β/ ) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /2008 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 1957/Β/2008) κε ηίηιν «Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007» (ΔΠΞΔΓ), ζπγθξνηήζεθε ε ΔΠΞΔΓ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. 1.1 ΔΞΗΡΔΜΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Δ(2007) 5442/ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ «γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη απφ ην Σακείν πλνρήο», CCI 2007 GR 161 PO 005. Θαηά ην έηνο 2011 ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηελ ππ αξηζκ. 6975/ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ, αθ ελφο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο απφ 80% ζε 85% θαη αθ εηέξνπ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά 132,35 εθαη. επξψ. Ρν 2011 ήηαλ έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθε πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, αθνχ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (2010) έγηλε ε νπζηαζηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Δληφο ηνπ 2011, ζπλερίζηεθαλ κε ηαρείο ξπζκνχο, νη εληάμεηο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ψξηκσλ έξγσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ 8

12 πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, κε κηθξφηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο, γηα ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ νηθνινγηθά πεξηνρψλ, αιιά θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ απνξξένπλ απφ αληίζηνηρεο Θνηλνηηθέο Νδεγίεο. Ξαξάιιεια, ππνγξάθηεθαλ λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιχ ζεκαληηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο, ελψ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ Ξεξηβαιινληηθά Έξγα ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο, ηα νπνία είραλ εληαρζεί αξρηθά ζηα αληίζηνηρα ΞΔΞ θαη θαηφπηλ ηεο απέληαμήο ηνπο απφ ηα ΞΔΞ εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Κε ηε δηαδηθαζία απηή, απειεπζεξψζεθαλ ζεκαληηθνί πφξνη ζηα ΞΔΞ γηα έληαμε ζε απηά άιισλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηηο Διιεληθέο Ξεξηθέξεηεο. Αλαιπηηθά ε πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα Δλεκέξσζε σο πξνο ηελ θπζηθή πξόνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ζ θπζηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθθξάδεηαη κε ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ (πξαγκαηνπνίεζεο) θαη απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, είηε απηνί είλαη δείθηεο θνξκνχ, είηε δείθηεο ζε Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο. Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνφδνπ επίηεπμεο ησλ θπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο, είηε Θνξκνχ, είηε θαη ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: α) Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είλαη δχζθνιν έσο θαη αλέθηθην λα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή πξφνδνο πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2011, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί πνζνηηθά ε ηηκή ζηφρνο ησλ δεηθηψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο πξάμεηο / έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Κε δεδνκέλν φηη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ πξάμεσλ / έξγσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2-3 εηψλ, πέξαλ ησλ Κεγάισλ Έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ ε εθηέιεζή ηνπο δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη εκθαλήο ε δπζθνιία απνηχπσζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο κε θπζηθνχο δείθηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γείθηε «Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ», γηα ηνλ νπνίν πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πινπνίεζεο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηα αληίζηνηρα έξγα / πξάμεηο. Γηα λα εθηηκεζεί δε, ε πξφνδνο πινπνίεζεο πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ ηζνδχλακνπ πινπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εθηίκεζεο, δηαδηθαζία ε νπνία 9

13 επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ρσξίο φκσο λα απνηππψλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΝΞΠ. β) Πεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη απνηχπσζε ηεο θπζηθήο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ, είλαη ν βαζκφο / επίπεδν εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ (εμακεληαία Γειηία) ζην ΝΞΠ, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα ε εγθπξφηεηα θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ πινπνίεζεο πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο φηη ζε απηφ ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη πνιχ ππνεθηηκεκέλε ε θπζηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην ΝΞΠ, ελψ απνηππψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα / πξάμεηο. γ) Ρα θαηλφκελα απηά αλαθέξνληαη ηφζν ζηνπο δείθηεο ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν θαη ζηνπο δείθηεο θνξκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο Θνξκνχ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ελεκέξσζε / ζπκπιήξσζε ηνπ ΝΞΠ κε λένπο δείθηεο Θνξκνχ, νχησο ψζηε λα θαιχπηεηαη ε απαίηεζε γηα παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Υζηφζν, εθ φζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί Αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη δείθηεο απηνί δελ έρνπλ ελζσκαησζεί «επίζεκα» ζην Ξξφγξακκα. Υο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, φζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πξφνδν ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη φπσο απηή απνηππψλεηαη κε ηνπο δείθηεο Θνξκνχ ηνπ, κέρξη 31/12/2011, εγθεθξηκέλνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα ζην Ξξφγξακκα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: Γηα ην δείθηε: «Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα χδξεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 25, ν νπνίνο είλαη δείθηεο απνηειεζκάησλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε Δλψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ δελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, κε βάζε εθηηκήζεηο, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αληηπξνζσπεχεη ην 66,5% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο πξνζεγγίδεη ην 35% ηνπ ζηφρνπ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε: «Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ηζνδχλακν πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ) κε θσδηθφ ΝΞΠ 26, ν νπνίνο θαη απηφο είλαη δείθηεο απνηειεζκάησλ, βάζεη ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 10

14 ζην ΝΞΠ, αλέξρεηαη ζε , ήηνη 90,3% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, κε πινπνίεζε (20% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), ελψ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ, αλέξρεηαη ζε (20,5% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο). Γηα ην δείθηε: «Αξηζκφο λέσλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ)», κε θσδηθφ ΝΞΠ 27, θαζψο θαη γηα ηνπο νκνεηδείο δείθηεο 1001 θαη 1042, νη νπνίνη είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 28, ήηνη 58% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δεηθηψλ ηνπ ΝΞΠ αλέξρεηαη ζε 3,25, ελψ βάζεη εθηηκήζεσλ ζε 7,1, δηαθνξά ε νπνία νθείιεηαη, είηε ζηε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο πινπνίεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, είηε ζηε κε ζπκπιήξσζε απφ νξηζκέλνπο δηθαηνχρνπο ησλ αληίζηνηρσλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο. Γηα ην δείθηε: «Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ (αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 1002, ν νπνίνο είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 363 θαη ε πινπνίεζε είλαη ίζε κε 114,5, αληηπξνζσπεχνληαο, ν κελ δείθηεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ην 66% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, ε δε πινπνίεζή ηνπο, ην 21% ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε, κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε φκσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ΝΞΠ είλαη ππνεθηηκεκέλε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαη δελ απνηηκά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Υο εθ ηνχηνπ, εθηηκάηαη, φηη ε πξφνδνο πινπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε ηζνδχλακν πινπνίεζεο 263 ΣΑΓΑ, ήηνη ζην 48% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεηθηψλ θνξκνχ, είηε παξακείλνπλ σο έρνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είηε ελζσκαησζνχλ ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ή ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, ζηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, απφ ην δείθηε κε Θσδ. 29 «Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ (km2)», ή λα παξακείλεη θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ δείθηε. πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφνδνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2011). Βάζεη δε ησλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ ζην ΝΞΠ ζηνηρείσλ δεηθηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε πξφνδνο εθαξκνγήο απηψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί: 11

15 Γείκηερ Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα χδξεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα) Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ηζνδχλακν πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ) Αξηζκφο λέσλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ) Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ (αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ) Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία 0 Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Νινθιήξσζε Πηφρνο - Αθεηεξία - Πίνακαρ 1.1 Γείκηερ Κοπμοω Σιμή βάζηρ ( ) ωνολο , ,

16 1.1.2 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε θπζηθή πξφνδν, ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη γηα ην έηνο 2011, απνηππψλεηαη σο εμήο: Πηνλ Ξίλαθα 1.2, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθιήζεηο, ηηο εληάμεηο έξγσλ, ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηηο δαπάλεο απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη 31/12/2011, ελψ ζηνλ Ξίλαθα 1.2.α παξνπζηάδνληαη, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία δηαθξηηά γηα ην έηνο Απφ απηνχο ηνπο Ξίλαθεο παξαηεξείηαη φηη: Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη θαη εθδφζεθαλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εθαηφλ είθνζη έμη (126) πξνζθιήζεηο χςνπο 5.767,86 εθαη. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ απηέο, ζαξάληα πέληε (45) αθνξνχζαλ ζε εθρσξήζεηο δηαρείξηζεο πξάμεσλ ζε ΔΦΓ, χςνπο 745,28 εθαη. ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθιήζεσλ, ην 2011 εθδφζεθαλ πελήληα ηξεηο (53) πξνζθιήζεηο, χςνπο 2.701,15 εθαη.. Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 3.279,51 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ, έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 2.178,25 εθαη., ήηνη ην 66% ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ, εληάρζεθαλ εληφο ηνπ Απφ απηά ηα πνζά, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εθρσξεζέλησλ ζηηο ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ ή θαη άιισλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ, αλέξρεηαη ζε 502,14 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ ηα 407,19 εθαη. εληάρζεθαλ εληφο ηνπ Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) αλέξρνληαη ζε 841,06 εθαη., πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 26% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ζην 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δληφο ηνπ 2011 ην χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αλήιζε ζε 506,69 εθαη., ήηνη ην 60,2% ησλ ζπλνιηθψλ δεζκεχζεσλ ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ Πηα έξγα ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε έρεη εθρσξεζεί ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, νη ζπκβάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο αλέξρνληαη ζε 375,38 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ηα 302,03 εθαη. αληηζηνηρνχλ ζε ππνγεγξακκέλεο ην 2011 λνκηθέο δεζκεχζεηο. Νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 511,44 εθαη., ήηνη ην 61% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 16% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ην 24% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρα, νη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 492,30 εθαη., πνζφ ην νπνίν απνηειεί ην 59% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Νη δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) πνπ 13

17 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 351,44 εθαη. θαη ζε 334,69 εθαη. σο πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε. Ρα έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εθρσξεζέληα θνλδχιηα θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, παξνπζίαζαλ δαπάλεο χςνπο 250,92 εθαη. (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) θαη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε χςνπο 239,39 εθαη.. Ρν 2011 νη αληίζηνηρεο δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλήιζαλ ζε 195,17 εθαη. θαη νη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ζε 183,65 εθαη.. Αθνινπζνχλ νη Ξίλαθεο 1.2 θαη 1.2.α, φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθά κέρξη 31/12/2011 θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο

18 Πίνακαρ 1.2 Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ μέσπι 31/12/2011 ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011 ΕΠΠΕΡΑΑ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο Πιεξσκέο έξγσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ , ,02 1 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ Α ν α ν ε ώ ζ ι μ ε ρ Π η γ έ ρ Δ ν έ π γ ε ι α ρ , , , , , ,49 2 Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , , Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , , , , ,02 Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν Γ ι α σ ε ί π ι ζ η η ε π ε ώ ν Α π ο β λ ή η υ ν , , , , , ,18 5 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ , , , , , ,44 6 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ , , , , , ,00 7 Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , ,93 8 Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , ,19 0,00 0,00 0,00 9 Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ & Β ι ο π ο ι κ ι λ ό η η η α ρ , , , , , ,17 10 Θεζμοί & Μησανιζμοί , , , , , ,73 11 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α , , , , , ,15 ΕΚΥΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ Α ν α ν ε ώ ζ ι μ ε ρ Π η γ έ ρ Δ ν έ π γ ε ι α ρ , , , , , ,95 2 Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν , , , , , , Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς , , , , , ,02 Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν Γ ι α σ ε ί π ι ζ η η ε π ε ώ ν Α π ο β λ ή η υ ν , , , , , ,69 5 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ.. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ Α ν η ι μ ε η ώ π ι ζ η Κ λ ι μ α η ι κ ή ρ Α λ λ α γ ή ρ , , , , , ,00 7 Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού Κ ι ν δ ύ ν ο ς 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ & Β ι ο π ο ι κ ι λ ό η η η α ρ 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Θεζμοί & Μησανιζμοί 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΕΙΟ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι. Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Γ.Γ Τπφινηπo Πξνο Έληαμε Έξγσλ πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ ΔΠΠΔΡΑΑ , ,32 126, , , , ,02 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , ,32 91, , , , ,04 ΔΣΠΑ , ,00 35, , , , ,98 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ , ,07 45, , , , ,27 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , ,07 43, , , , ,27 ΔΣΠΑ , ,00 2, , , , ,00 15

19 Πίνακαρ 1.2.α Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ καηά ηο έηορ 2011 ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμε νη Δ.Δ Πιήζνο Πξνζθι Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Ννκηθέο δεζκεχζεηο Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο πργξεκαηνδνηνπκ ελε Γ.Γ Πιεξσκέο έξγσλ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ΔΠΠΔΡΑΑ , ,55 1 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο , ,00 4, , , , ,94 2 Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,06 22, , , , , Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ , ,00 2, , , , , , ,51 11, , , , ,95 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ , ,00 3, , , , ,34 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο , ,00 1, ,00 0, , ,00 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,00 2, , , , ,93 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ , ,00 2, ,35 0,00 0,00 0,00 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο , ,00 2, , , , ,24 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί , ,00 3, , , , ,73 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α , ,00 1, , , , ,15 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο 1 Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο , ,50 2, , , , ,75 2 Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ , ,22 20, , , , , Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ , ,00 2, , , , , , ,60 10, , , , ,82 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο , ,00 1,00 0,00 0, , ,00 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΔΗΟ Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Προϋπολογιζμός προζκληζεων Σσγτρημαηοδοηούμε νη Δ.Δ Πιεζνο Πξνζθι. Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Ννκηθέο δεζκεχζεηο πγρξεκαηνδνηνχκ ελε Γ.Γ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΠΔΡΑΑ , , , , , ,55 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , , , , , ,49 ΔΣΠΑ , , , , , ,05 ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ , , , , , ,24 ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ , , , , , ,24 ΔΣΠΑ , ,00 1 0,00 0, , ,00 16

20 Δπηπξφζζεηα, ζηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Θ(ΔΘ) 1828/2006, κε βάζε ην δεχηεξν Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XVIII θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δγθχθιην 23288/ΔΠΠΑΑΞ 1332/ θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δθζέζεσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ ππ αξηζκ /ΔΠΠΑΑΞ 720/ , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πηνπο Ξίλαθεο 1.3 θαη 1.3α πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε: α) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο (απφιπην πνζφ) β) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο, σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο [Ππλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν)]. Πίνακαρ 1.3 Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έυρ 31/12/2011 Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν) Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο (Γεκφζην ή ζπλνιηθφ θφζηνο) πλνιηθφ πνζφ ησλ πηζηνπνηεζεηζψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο Αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά Πνζνζηφ πινπνίεζεο ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Σακείν πλνρήο) Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν πλνρήο) α β γ δ ε=γ/α , , , ,72 54% , , , ,39 21% , , , ,02 7% , , , ,46 30% ΑΠ 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο) , , , ,44 5% ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ , , , ,03 25% ΑΠ 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,00 115% ΑΠ 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,93 14% ΑΠ 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0,00 0,00 0% ΑΠ 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,16 19% ΑΠ 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,72 2% ΑΠ 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,15 9% ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α , , , ,96 21% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , , , ,99 24% 17

21 Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη 31/12/2011: Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε 517,53 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 464,17 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 53,37 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θζάλεη ην 24%. Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 25% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 21% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Πίνακαρ 1.3α Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2011 Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε θαη Δζληθφ επίπεδν) Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο (Γεκφζην ή ζπλνιηθφ θφζηνο) πλνιηθφ πνζφ ησλ πηζηνπνηεζεηζψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο Αληίζηνηρε δεκφζηα ζπλεηζθνξά Πνζνζηφ πινπνίεζεο ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Σακείν πλνρήο) Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο) Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν πλνρήο) α β γ δ ε=γ/α , , , ,08 33% , , , ,19 16% , , , ,02 7% , , , ,23 22% ΑΠ 5 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο) , , , ,34 4% ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ , , , ,86 17% ΑΠ 6 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0, ,00 0% ΑΠ 7 Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,93 14% ΑΠ 8 Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α) , ,82 0,00 0,00 0% ΑΠ 9 Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,59 14% ΑΠ 10 Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,72 2% ΑΠ 11 Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α) , , , ,17 5% ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α , , , ,41 8% ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ , , , ,27 16% Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, γηα ην 2011: Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε 345,48 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 323,88 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 18

22 ΑΞΟΝΑ 21,60 εθαη. ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θζάλεη ην 16%. Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 17% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 8% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ. Πηνλ Ξίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά έηνο: ΔΠ ΔΣΟ ΩΡΔΤΣΗΚΑ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 31/12/2011 (πεπιλαμβ. η πποκαηαβολή) ΔΗΡΟΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩ Ν ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 ύνολο , , , , , , ,64 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη κέρξη 31/12/2011 είρε εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 26% ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην 7,5% αθνξά ζε πξνθαηαβνιή, ελψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2012 εηζέξεπζαλ ηα πνζά ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη ην 2011, έρεη εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 33% ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ Πηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα ζην Ξξφγξακκα έξγα, κέρξη , ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ, κέξνο Γ ηνπ Θ (ΔΘ) 1828/2006, αλά Θεκαηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, Κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, Θαηεγνξία Ξεξηνρήο, Νηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή. Ρα πνζά ηνπ Ξίλαθα αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζε Θνηλνηηθή Ππλδξνκή. 19

23 Ππλνπηηθά, σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ, βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ξίλαθα, ε θαηαλνκή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο αλά Γηάζηαζε, έρεη σο εμήο: Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 1- Θεμαηική πποηεπαιψηηηα: Πηνλ ΘΘΞ 39 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-αηνιηθή» είλαη εληαγκέλα 10 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 70,47 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 40 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-ειηαθή» είλαη εληαγκέλα 93 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 75,04 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 41 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-βηνκάδα» είλαη εληαγκέλν 1 έξγν πξνυπνινγηζκνχ 1,12 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 42 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα- πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο» είλαη εληαγκέλα 3 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 3,64 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 43 «Δλεξγεηαθή απφδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο» είλαη εληαγκέλα 17 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 135,33 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 44 «Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» είλαη εληαγκέλα 103 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 118,96 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 45 «Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή χδαηνο (πφζηκν λεξφ)» είλαη εληαγκέλα 81 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 256,22 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» είλαη εληαγκέλα 225 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 1.590,98 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 47 «Ξνηφηεηα ηνπ αέξα» είλαη εληαγκέλα 5 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 10,30 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 50 «Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο» είλαη εληαγκέλα 2 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 15,61 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 51 «Ξξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο» είλαη εληαγκέλα 28 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 111,69 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 52 «Ξξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ» είλαη εληαγκέλα 2 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 66,99 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 53 «Ξξφιεςε θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ)» είλαη εληαγκέλα 22 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 271,72 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή Πηνλ ΘΘΞ 54 «Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ» είλαη εληαγκέλα 20 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 44,98 εθαη. Θνηλνηηθή Ππλδξνκή 20

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013»

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 2014-2020 Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 2014-2020 Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 2014-2020 Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ 18 Απξηιίνπ, 2013 1 Γνκή Παξνπζίαζεο: Πιαίζην Δηνηκαζίαο Πξνγξακκαηηθψλ Δγγξάθσλ Σπκθσλία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΥΟΡ1Θ-Π0 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Νι. Πεθάθε Ρει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Βίικα ηλάλνγινπ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Διιεληθφ ΔΠΑ 2007-2013: κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη ν πεξηθεξεηαθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα