ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ » (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝΑ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ί ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΌΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΣΠ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΟ Α ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΥΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ,ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΉ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 88

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της µελέτης είναι η δηµιουργία του Το ικού Συµφώνου Ποιότητας των Κυκλάδων, µέσω της κατάρτισης κριτηρίων και ροδιαγραφών οιότητας για τις αρεχόµενες υ ηρεσίες και τα ροϊόντα, την οργάνωση και τη λειτουργία των µελών του. Η ροσέγγιση της οιότητας στην αραγωγή και ροσφορά ροϊόντων και υ ηρεσιών, ιδιαίτερα στον τοµέα του τουρισµού, δηµιουργεί ένα νέο εδίο δραστηριο οίησης στα λαίσια της το ικής οικονοµίας. Η θέσ ιση το ικών κριτηρίων οιότητας και η δέσµευση σε αυτά µέσα α ό ένα Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) θα α οτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την αναβάθµιση τόσο των υ ηρεσιών, όσο και των ροϊόντων της εριοχής αρέµβασης, εµ λέκοντας σηµαντικό αριθµό φορέων και ε ιχειρήσεων της εριοχής αρέµβασης του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER. Το ΤΣΠ θα α οτελέσει ένα θεσµικό εργαλείο του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER, διότι θα είναι το κείµενο αρχών ου θα ρέ ει να ακολουθήσουν οι ε ί µέρους δράσεις, για να ε ιτευχθούν οι στόχοι του Προγράµµατος. Το ΤΣΠ θα βασίζεται στους σκο ούς και στις αρχές σχεδιασµού του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER και θα δια νέεται α ό µακρο ρόθεσµη ροο τική. Το ΤΣΠ αφορά στη θέσ ιση εραιτέρω ροδιαγραφών οιότητας, σε σχέση µε όσα θεωρούνται υ οχρεωτικά α ό την εθνική νοµοθεσία, οι ο οίες σχετίζονται µε την εριοχή αρέµβασης και τις κατηγορίες ε ενδύσεων στις ο οίες το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER στοχεύει. Η κατάρτιση του ΤΣΠ ροβλέ ει τη δηµιουργία ενός νοµικού κειµένου, ου καταγράφει το σύνολο των κανόνων ου είναι συµ ληρωµατικοί ρος το υ άρχον θεσµικό λαίσιο, ορίζοντας ειδικότερες δεσµεύσεις ου βελτιώνουν την οιότητα των αρεχόµενων υ ηρεσιών και ροϊόντων στην εριοχή αρέµβασης και είναι συµφωνηµένες οµόφωνα α ό τους συµµετέχοντες. Θεωρείται αυτονόητο ότι η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας είναι υ οχρεωτική για τους συµµετέχοντες. Παράλληλα, η εφαρµογή των οδηγιών οιότητας, έτσι ό ως εριγράφονται στο ΤΣΠ του Ν. Κυκλάδων, ακολουθεί τις νέες τάσεις ου ε ικρατούν στον οικονοµικό τοµέα και αφορούν στη βελτίωση της οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών και ροϊόντων καθώς και τον εµ λουτισµό του τουριστικού ροϊόντος µε νέες µορφές εναλλακτικού τουρισµού. Υ ογραµµίζεται ότι η τήρηση των ροδιαγραφών ου καθορίζονται στις ροδιαγραφές οιότητας του ΤΣΠ α οτελεί βασική ροϋ όθεση για την ένταξη και χρηµατοδότηση των ε ενδύσεων α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) για την εριοχή αρέµβασης Προσέγγισης LEADER του Ν. Κυκλάδων α οτελεί ένα άτυ ο κατά την αρχική φάση δίκτυο φορέων και ε ιχειρήσεων ου δραστηριο οιούνται για την ανά τυξη των νησιών και στηρίζεται σε ένα λαίσιο συµφωνίας µεταξύ τους, µε στόχο τη τήρηση ροσδιορισµένων ροδιαγραφών οιότητας, τη βελτίωση των αρεχόµενων υ ηρεσιών και την ανάδειξη της το ικής ταυτότητας της εριοχής. Το Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας θεσ ίζει ένα σύνολο κανόνων ου λειτουργούν µέσα στο θεσµικό λαίσιο της Πολιτείας. Κάθε όρος ου αντιβαίνει σε αυτό είναι άκυρος. Οι όροι καθορίζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του αρόντος Το ικού Συµφώνου, εξειδικεύοντας τις ε ιµέρους ροδιαγραφές ου βελτιώνουν την οιότητα των αρεχόµενων υ ηρεσιών και ροϊόντων στην εριοχή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου εξασφαλίζουν την ένταξη των ενδιαφερόµενων στο ΤΣΠ βασίζονται στις αρχές και τους στόχους του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER για την εριοχή των Κυκλάδων και α οτελούν συµ ληρωµατικές ρος το ισχύον νοµοθετικό λαίσιο υ οχρεώσεις για τους συµµετέχοντες ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την εριοχή των Κυκλάδων εξυ ηρετεί τους ακόλουθους κύριους στόχους: Αναβάθµιση της οιότητας των διατιθέµενων ροϊόντων και των αρεχόµενων υ ηρεσιών. ιαφύλαξη των αισθητικών και καταναλωτικών ροτύ ων της εριοχής. Σεβασµός στον ελάτη καταναλωτή. ιαφύλαξη των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Τήρηση κανόνων λειτουργικότητας των χώρων. Προστασία - ανάδειξη του εριβάλλοντος και ορθολογική διαχείριση των φυσικών όρων. ιάδοση καλών ρακτικών και µεταφορά τεχνογνωσίας. Προστασία α ό την κερδοσκο ία και τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Προώθηση των το ικών όρων και ροϊόντων. Ανά τυξη της συνεργασίας και της κοινής δράσης ανάµεσα σε κλάδους και τοµείς της νησιωτικής οικονοµίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η δηµιουργία του Το ικού Συµφώνου Ποιότητας για την εριοχή των Κυκλάδων, διέ εται α ό τις ακόλουθες βασικές αρχές: έσµευση όλων των µελών για συµµόρφωση µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του Συµφώνου. Γνώση και α όλυτη τήρηση της νοµοθεσίας ου διέ ει τη δραστηριότητα του µέλους και ειδικότερα των ε ιχειρήσεων. έσµευση όλων των µελών να συνεργάζονται µεταξύ τους για την ροώθηση κοινών στόχων και ολιτικών στους τοµείς της το ικής ανά τυξης. Ανάδειξη κοινών δραστηριοτήτων ου α οσκο ούν στη γενικότερη ανά τυξη της εριοχής. Ορθολογική διαχείριση των φυσικών όρων µε τρό ο ου να διασφαλίζει την αειφόρο ανά τυξη. ιατήρηση της αράδοσης και ανάδειξη της ολιτιστικής κληρονοµιάς.

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την εριοχή των Κυκλάδων µ ορούν να ενταχθούν ως µέλη: Οι δικαιούχοι ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων. Οι ε ιχειρήσεις ου χρηµατοδοτήθηκαν α ό το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+ ( ) του Νοµού Κυκλάδων. Όσες ε ιχειρήσεις ή ε αγγελµατίες ε ιθυµούν να ροσχωρήσουν στο ΤΣΠ ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων ή αν έχουν χρηµατοδοτηθεί α ό το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+ ( ) του Νοµού Κυκλάδων - µε την ροϋ όθεση ότι δραστηριο οιούνται σε αντίστοιχους τοµείς της το ικής οικονοµίας και α οδέχονται λήρως τους όρους του Συµφώνου. ΟΤΑ και ε ιχειρήσεις τους (Περιφέρεια, ήµοι, ΤΕ Κ, δηµοτικές ε ιχειρήσεις κλ ), συλλογικοί φορείς ΜΜΕ, ΜΚΟ µε σχετικό καταστατικό σκο ό, θεσµικοί ή κλαδικοί αράγοντες της οικονοµίας και της αγροτικής ανά τυξης, λοι οί συλλογικοί και κοινωνικοί φορείς, οι ο οίοι ναι µεν δεν είναι δικαιούχοι ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων αλλά ε ιθυµούν να ροσχωρήσουν στο ΤΣΠ και α οδέχονται λήρως τους όρους του Συµφώνου. Τέτοιοι φορείς εντάσσονται στο ΤΣΠ ως θεσµικά µέλη. Τα θεσµικά µέλη συµµετέχουν στα όργανα του ΤΣΠ, λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες λήψης α οφάσεων και καταβάλλουν εισφορές κατό ιν α όφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΤΣΠ. Στα θεσµικά µέλη χορηγείται ειδικό σήµα θεσµικού µέλους ΤΣΠ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Προϋ όθεση για τη συµµετοχή ενός νοµικού ροσώ ου 1 στο ΤΣΠ Κυκλάδων είναι η υ ογραφή σχετικής σύµβασης µε την Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει νοµική µορφή, βάσει της ο οίας το νοµικό ρόσω ο α οδέχεται: Τις ροαναφερόµενες βασικές αρχές του ΤΣΠ. Τους όρους α ονοµής του σήµατος ΤΣΠ. Την ε ανεξέταση της συµµετοχής του σε ερί τωση µεταβολής της δραστηριότητας του, µεταφοράς της έδρας του εκτός εριοχής αρέµβασης ή αλλαγής του χαρακτήρα του. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων εφαρµογής του ΤΣΠ α ό τις αρµόδιες Ε ιτρο ές Ελέγχου. Την υ οχρέωση συµµετοχής στα αρεχόµενα ρογράµµατα κατάρτισης. Την υ οχρέωση συµµετοχής στις συνεδριάσεις του ΤΣΠ. Τη λειτουργία των ε ιχειρήσεων µελών κατ ελάχιστο α ό τον Α ρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους. Η µη τήρηση ο οιουδή οτε όρου του Συµφώνου ε ιφέρει κυρώσεις ου µ ορούν να φτάσουν µέχρι και τη διαγραφή του µέλους α ό το ΤΣΠ και τη συνε αγόµενη αφαίρεση του ειδικού σήµατος. Ε ισηµαίνεται ότι µελλοντικά ενδέχεται να ιδρυθεί ειδικός Φορέας ιαχείρισης του Το ικού Συµφώνου Ποιότητας Κυκλάδων. Σε αυτή την ερί τωση, τα µέλη του ΤΣΠ θα κληθούν να υ ογράψουν σύµβαση µε το νέο νοµικό ρόσω ο ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας για την εριοχή των Κυκλάδων αρέχει τις ακόλουθες υ ηρεσίες στα µέλη του: Σχεδιασµός και α ονοµή ειδικού σήµατος σε όσους ληρούν τους όρους και τις ροδιαγραφές του Το ικού Συµφώνου Ποιότητας. 1 Ως νοµικό ρόσω ο θεωρείται και η ατοµική ε ιχείρηση

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 6 Θέσ ιση ροδιαγραφών οιότητας κατασκευών, εξο λισµού, ρώτων υλών και ροϊόντων, υ ηρεσιώνοργάνωσης-διοίκησης, ροσω ικού, υγιεινής/ασφάλειας και ροστασίας του εριβάλλοντος. Καθορισµός συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των ροδιαγραφών οιότητας α ό τα µέλη. Εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης και ελέγχου τήρησης των ροδιαγραφών οιότητας. Ενηµέρωση ευαισθητο οίηση του το ικού ληθυσµού και όλων των το ικών φορέων και ε ιχειρήσεων σε θέµατα οιότητας. Εκ όνηση ερευνών σχετικών µε την ροώθηση των το ικών ροϊόντων και υ ηρεσιών και το βαθµό ικανο οίησης των ε ισκε τών α ό τις αρεχόµενες στην εριοχή υ ηρεσίες. Αξιολόγηση του έργου του ΤΣΠ και ε ανα ροσδιορισµός των ροδιαγραφών οιότητας ό οτε και αν κρίνεται σκό ιµο. Υλο οίηση συνεργασιών ου σχετίζονται µε την ανά τυξη και ανάδειξη της εριοχής. ραστηριότητες µεταφοράς τεχνογνωσίας στα µέλη του ΤΣΠ (.χ. κατάρτιση). Σχεδιασµός και οργάνωση κοινών δράσεων ροώθησης και ροβολής των µελών. ηµιουργία κοινών υ οδοµών για τη στήριξη των αναγκών των µελών. Παρακολούθηση του νοµοθετικού λαισίου και ενηµέρωση των µελών. Παρακολούθηση του οικονοµικού εριβάλλοντος και ενηµέρωση των µελών. Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ροσώ ου Ί ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ό ως έχει ροαναφερθεί, το Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας Κυκλάδων α οτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας φορέων και ε ιχειρήσεων και στην αρχική φάση δεν έχει λάβει νοµική µορφή. Για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει νοµική µορφή, η οργάνωση και η λειτουργία του θα ραγµατο οιείται α ό τα στελέχη της Οµάδας Το ικής ράσης (Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.). Ειδικότερα, µέχρι τη σύσταση του ειδικού Φορέα ιαχείρισης του ΤΣΠ Κυκλάδων, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι αρµόδια για τη θέσ ιση των κανόνων του ΤΣΠ και τον έλεγχο της εφαρµογής τους, το συντονισµό των ενεργειών ου α αιτούνται για τη λειτουργία του Συµφώνου και την ροβολή τόσο του ΤΣΠ όσο και των µελών ου συµµετέχουν σε αυτό. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του ΤΣΠ Κυκλάδων και η ε ίτευξη των στόχων ου αυτό θέτει, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων A.E. δεσµεύεται για τα ακόλουθα: Παραχωρεί ένα λήρως ε ι λωµένο και εξο λισµένο χώρο στα γραφεία της. Παρέχει την α αιτούµενη υλικοτεχνική υ οδοµή για τη λειτουργία του ΤΣΠ. ιαθέτει ένα στέλεχος µε αρµοδιότητες συντονιστή και έναν/µία υ άλληλο γραµµατειακής υ οστήριξης για τη διεκ εραίωση της αλληλογραφίας και την τήρηση αρχείου εγγράφων. Υ οστηρίζει τη διοργάνωση συνεδριάσεων και εκδηλώσεων ενηµέρωσης. Αναλαµβάνει τη διαχείριση του ΤΣΠ καθώς και το συντονισµό των ενεργειών ου α αιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του. ιενεργεί τους ροβλε όµενους ελέγχους εφαρµογής του ΤΣΠ. Σχεδιάζει και υλο οιεί τις ενέργειες ροβολής του ΤΣΠ. Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ροσώ ου Σε µεταγενέστερη φάση, το ΤΣΠ δύναται να λάβει νοµική υ όσταση µε την ίδρυση νοµικού ροσώ ου ου θα αναλάβει όλες τις αρµοδιότητες ου συνδέονται µε την οργάνωση και τη λειτουργία του ΤΣΠ Κυκλάδων. Στο καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του νέου νοµικού ροσώ ου θα ροσδιορίζονται λε τοµερώς:

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 7 Η νοµική µορφή, η ε ωνυµία και η έδρα του. Προτείνεται η ίδρυση αστικής µη κερδοσκο ικής εταιρείας ή συνδέσµου µε την ε ωνυµία «Φορέας ιαχείρισης Το ικού Συµφώνου Ποιότητας για την εριοχή των Κυκλάδων». Ως έδρα του νέου φορέα µ ορούν να χρησιµο οιηθούν οι κτιριακοί χώροι της Ανα τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων, εκτός αν τα αρµόδια όργανα του νέου Φορέα α οφασίσουν τη µεταφορά του. Ο σκο ός της εταιρείας και τα µέσα ε ίτευξης του. Τα όργανα του νοµικού ροσώ ου, οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες τους, καθώς και η στελέχωση του. Η εκ ροσώ ηση του φορέα. Η διάρκεια λειτουργίας του. Το κεφάλαιο και οι όροι του φορέα. Οι όροι συµµετοχής στο ΤΣΠ. Οι κυρώσεις για τη µη τήρηση των υ οχρεώσεων και τα ρονόµια για την ε ιµελή τήρηση τους. Η διαδικασία και οι ροϋ οθέσεις τρο ο οίησης των όρων και ροδιαγραφών του ΤΣΠ. Ε ισηµαίνεται ότι, όσο θα ανα τύσσεται η λειτουργία του ΤΣΠ και θα διευρύνεται το λαίσιο εφαρµογής του, οι όροι ένταξης, οι οιοτικές ροδιαγραφές καθώς και το ύψος της εισφοράς θα ε ανα ροσδιορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ροσώ ου ΌΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για το διάστηµα ου θα µεσολαβήσει µέχρι τη σύσταση ειδικού Φορέα ιαχείρισης του ΤΣΠ, την ευθύνη για την εφαρµογή του ΤΣΠ αναλαµβάνουν τα ακόλουθα όργανα: 1. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER (Ε..Π. LEADER). Η Ε..Π. LEADER α οτελεί το εκτελεστικό όργανο του ΤΣΠ. Τα µέλη της αναλαµβάνουν την οργάνωση, αρακολούθηση και διαχείριση του ΤΣΠ. Οι βασικές αρµοδιότητες της Ε..Π. LEADER ως ρος το ΤΣΠ είναι οι ακόλουθες: Η ένταξη και διαγραφή των µελών α ό το ΤΣΠ Κυκλάδων. Η τρο ο οίηση των ροδιαγραφών και των κριτηρίων ένταξης στο ΤΣΠ ή των υ οχρεώσεων των µελών. Η ανάληψη κάθε υ οχρέωσης ρος τρίτους για την ροώθηση των σκο ών του ΤΣΠ. Ο σχεδιασµός και η υλο οίηση των ενεργειών ου α αιτούνται για την ε ίτευξη των σκο ών του ΤΣΠ. Η διαχείριση οιουδή οτε οικονοµικού ζητήµατος συνδέεται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ. Η ανάθεση ε ιµέρους εργασιών σε τρίτους. Η αντιµετώ ιση σοβαρών ε ιµέρους θεµάτων/ ροβληµάτων ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ. Η ραγµατο οίηση συστάσεων συµµόρφωσης µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ ρος τα µέλη, σύµφωνα µε σχετική εισήγηση της Ε ιτρο ής ιστο οίησης έργων LEADER. Η λήψη α οφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία του ΤΣΠ, την ενδεχόµενη ε έκταση των δραστηριοτήτων του και την τρο ο οίηση ή συµ λήρωση των ροδιαγραφών του ΤΣΠ. Η τήρηση του Βιβλίου Μελών του ΤΣΠ στο ο οίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του κάθε µέλους, οι εκθέσεις ελέγχου και ο εκάστοτε βαθµός ε ίδοσης, τα αρά ονα των ελατών ε ισκε τών, τυχόν µεταβολές της ε ιχείρησης (.χ. αλλαγή καταστατικού, αλλαγή νοµικής µορφής κλ.), αρατηρήσεις, συστάσεις και α οφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ΤΣΠ. Η Ε..Π. LEADER µ ορεί µε α όφαση της να εκχωρήσει µέρος των αρµοδιοτήτων της σε τρίτους,.χ. ορίζοντας συντονιστή µε εντολή για τη διενέργεια συγκεκριµένων ράξεων ου αφορούν το ΤΣΠ για ορισµένο χρόνο. Ε ίσης, µ ορεί να ορίσει έναν/µία υ άλληλο γραµµατειακής υ οστήριξης για τη διεκ εραίωση της αλληλογραφίας και τη τήρηση αρχείου εγγράφων.

8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε Η Ε ιτρο ή ιστο οίησης έργων LEADER. Τα µέλη της Ε ιτρο ής είναι υ εύθυνα για τον έλεγχο του βαθµού συµµόρφωσης των µελών του Το ικού Συµφώνου Ποιότητας µε τους ροβλε όµενους σε αυτό όρους και ροδιαγραφές. Ο έλεγχος ραγµατο οιείται χωρίς ροηγούµενη ειδο οίηση της ε ιχείρησης, σε τακτική βάση (ετησίως) ή έκτακτα κατό ιν σχετικής α όφασης της Ε..Π. LEADER και σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχου ου εριγράφεται στην αράγραφο ου ακολουθεί. Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ροσώ ου Σε ερί τωση ου το ΤΣΠ Κυκλάδων λάβει νοµική υ όσταση, το καταστατικό λειτουργίας του νέου Φορέα ιαχείρισης του ΤΣΠ θα ορίζει τα κύρια όργανα του ΤΣΠ και τις αρµοδιότητες τους. Αυτά ροτείνεται να είναι: Η Γενική Συνέλευση Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης και Οι Ε ιτρο ές Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ. 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Είναι το ανώτατο όργανο του ΤΣΠ και α οτελείται α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των µελών του ΤΣΠ Κυκλάδων. Συνεδριάζει τακτικά (ανά εξάµηνο) και έκτακτα εφόσον το α αιτήσει το 1/3 των µελών ή η Ε ιτρο ή ιαχείρισης. Κύριες αρµοδιότητες της Γ.Σ. είναι: Η ένταξη και διαγραφή των µελών α ό το ΤΣΠ Κυκλάδων. Η σύσταση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης και ο ορισµός και η αντικατάσταση των µελών της. Η τρο ο οίηση των ροδιαγραφών και των κριτηρίων ένταξης στο ΤΣΠ ή των υ οχρεώσεων των µελών. Η λήψη α οφάσεων σχετικά µε τις εισηγήσεις της Ε ιτρο ής ιαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε α αρτία, όταν συµµετέχει το 51%, των τακτικών µελών της. Σε ερί τωση αδυναµίας συµµετοχής ενός µέλους σε συνεδρίαση της Γ.Σ., υ άρχει δυνατότητα εκ ροσώ ησης του α ό άλλο µέλος µε γρα τή εξουσιοδότηση ρος το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. Σε κάθε συνεδρίαση της Γ.Σ., εκλέγεται Πρόεδρος της Γ.Σ. α ό τα εκάστοτε αρόντα µέλη. Η θητεία του εκάστοτε Προέδρου της Γ.Σ. λήγει µε την εκλογή νέου Προέδρου κατά την ε όµενη συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος υ ογράφει τα ρακτικά της συνεδρίασης και είναι υ εύθυνος για την εφαρµογή των α οφάσεων της Γ.Σ. σε συνεργασία µε την Ε ιτρο ή ιαχείρισης. Η Γ.Σ. α οφασίζει µε λειοψηφία των τριών έµ των (3/5) των αρόντων µελών για σηµαντικά θέµατα και µε α λή λειοψηφία για όλα τα υ όλοι α. Σε ερί τωση ισοψηφίας, υ ερισχύει η ψήφος του Προέδρου. εδοµένης της γεωγραφικής διασ οράς των ε ιχειρήσεων µελών του ΤΣΠ ροβλέ εται η διεξαγωγή συνεδριάσεων της Γ.Σ. µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων ( , τηλεδιάσκεψη κλ ). 2. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης. Πρόκειται για το εκτελεστικό όργανο του ΤΣΠ. Είναι υ εύθυνη για το σχεδιασµό και την υλο οίηση των δράσεων του ΤΣΠ. Ταυτόχρονα, είναι αρµόδια για τη σύσταση, τη διαχείριση και το συντονισµό των Ε ιτρο ών Ελέγχου Εφαρµογής. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης εισηγείται και η Γενική Συνέλευση α οφασίζει για την ένταξη, την ε ιβολή κυρώσεων ή την α οβολή ε ιχειρήσεων α ό το ΤΣΠ καθώς και για τους τρό ους αντιµετώ ισης ε ιµέρους σοβαρών θεµάτων ή ροβληµάτων ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ. Οι βασικές αρµοδιότητες της Ε ιτρο ής ιαχείρισης είναι: Η ανάληψη κάθε υ οχρέωσης ρος τρίτους για την ροώθηση των σκο ών του ΤΣΠ. Ο σχεδιασµός και η υλο οίηση των ενεργειών ου α αιτούνται για την ε ίτευξη των σκο ών του ΤΣΠ. Η διαχείριση οιουδή οτε οικονοµικού ζητήµατος συνδέεται µε τη λειτουργία του ΤΣΠ. Η ανάθεση ε ιµέρους εργασιών σε τρίτους. Η εισήγηση ρος τη Γενική Συνέλευση για την ένταξη ή τη διαγραφή µελών του ΤΣΠ ή για την αντιµετώ ιση σοβαρών ε ιµέρους θεµάτων/ ροβληµάτων ου σχετίζονται µε τη λειτουργία του Συµφώνου.

9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 9 Η ραγµατο οίηση συστάσεων συµµόρφωσης ρος τα µέλη του ΤΣΠ. Η υ οβολή ροτάσεων και τακτικών (ετήσιων) ή έκτακτων αναφορών στη Γενική Συνέλευση σχετικά µε τη λειτουργία του ΤΣΠ, την ενδεχόµενη ε έκταση των δραστηριοτήτων του και την τρο ο οίηση ή συµ λήρωση των ροδιαγραφών του ΤΣΠ. Η συγκρότηση, η αρακολούθηση και ο συντονισµός των Ε ιτρο ών Ελέγχου Εφαρµογής. Η τήρηση του Βιβλίου Μελών του ΤΣΠ στο ο οίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του κάθε µέλους, οι εκθέσεις ελέγχων και ο εκάστοτε βαθµός ε ίδοσης, τα αρά ονα των ελατών ε ισκε τών, τυχόν µεταβολές της ε ιχείρησης (.χ. αλλαγή καταστατικού, αλλαγή νοµικής µορφής κλ ), αρατηρήσεις, συστάσεις και α οφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ΤΣΠ. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης είναι τριµελής, α οτελείται α ό εκ ροσώ ους των µελών του ΤΣΠ Κυκλάδων και εκλέγεται α ό τη Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Η Γενική Συνέλευση µ ορεί να διακόψει τη θητεία της εκάστοτε Ε ιτρο ής ιαχείρισης ή ορισµένων εκ των µελών της µε αιτιολογηµένη α όφαση της. Τυχόν α όφαση διακο ής της θητείας της Ε ιτρο ής ιαχείρισης ή µελών της ροϋ οθέτει λειοψηφία των τριών έµ των των αρόντων µελών. Με εκλογή µεταξύ των τριών µελών της Ε ιτρο ής ιαχείρισης, κατανέµονται τα αξιώµατα του Προέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµία, µε αρµοδιότητες κατ αντιστοιχία µε τα τυ ικά αξιώµατα των ιοικητικών Συµβουλίων συλλογικών φορέων. Ο Πρόεδρος της Ε ιτρο ής ιαχείρισης: Εκ ροσω εί την Ε ιτρο ή ιαχείρισης ενώ ιον της Γενικής Συνέλευσης και ενώ ιον κάθε τρίτου. Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ψηφίζει µε την ιδιότητα του εκ ροσώ ου µέλους του ΤΣΠ. Υ ογράφει τις εισηγήσεις της Ε ιτρο ής ιαχείρισης καθώς και τις τακτικές (ετήσιες) και έκτακτες αναφορές της. Υ ογράφει τις α οφάσεις συγκρότησης Ε ιτρο ών Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης µ ορεί µε α όφαση της να εκχωρήσει µέρος των αρµοδιοτήτων της σε τρίτους,.χ. συντονιστή, µε εντολή για τη διενέργεια συγκεκριµένων ράξεων ου αφορούν το ΤΣΠ και για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 3. Οι Ε ιτρο ές Ελέγχου Εφαρµογής (ΕΕλΕ) του ΤΣΠ. Είναι αρµόδιες για την αρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρµογής των όρων και ροδιαγραφών του ΤΣΠ α ό τα µέλη του Συµφώνου. Ο έλεγχος ραγµατο οιείται χωρίς ροηγούµενη ροειδο οίηση της ε ιχείρησης σε τακτική βάση (ετησίως) ή έκτακτα κατό ιν σχετικής α όφασης της Ε ιτρο ής ιαχείρισης, ή κατ αίτηση της ίδιας της ΕΕλΕ και σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία. Οι ΕΕλΕ συστήνονται ad hoc και ανάλογα µε τις ανάγκες του ΤΣΠ σύµφωνα µε σχετική α όφαση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης. Κάθε ΕΕλΕ διενεργεί τουλάχιστον έναν τακτικό έλεγχο ετησίως σε όλες τις ε ιχειρήσεις ου εµ ί τουν στην αρµοδιότητά της, καθώς και έκτακτους ελέγχους, εφόσον αιτιολογηµένα ζητηθεί α ό την Ε ιτρο ή ιαχείρισης ή αν η ίδια η ΕΕλΕ αιτηθεί την ραγµατο οίηση έκτακτου ελέγχου στην Ε ιτρο ή ιαχείρισης. Οι ΕΕλΕ του ΤΣΠ α οτελούνται κατ ελάχιστον α ό τρία (3) µέλη ή α ό ερισσότερα εφόσον α αιτείται. Στις ΕΕλΕ µ ορούν να συµµετέχουν: Στελέχη της Ανα τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Στελέχη της Περιφέρειας, των ήµων και των νοµικών τους ροσώ ων. Στελέχη φορέων και ε ιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα. Στελέχη ε ιχειρήσεων συναφούς δραστηριότητας µε αυτή της ε ιθεωρούµενης ε ιχείρησης. Εκ ρόσω οι συλλογικών ή κλαδικών φορέων ου σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της ε ιθεωρούµενης ε ιχείρησης. Εξωτερικοί εµ ειρογνώµονες ειδικών θεµάτων. Η συµµετοχή εξωτερικού εµ ειρογνώµονα σε µία ΕΕλΕ ραγµατο οιείται µε αιτιολογηµένη α όφαση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης.

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 10 Βασικό κριτήριο για την ε ιλογή των µελών µίας Ε ιτρο ής Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ είναι η εµ ειρία των ροτεινόµενων µελών σχετικά µε τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των ε ιχειρήσεων του συγκεκριµένου κλάδου, τυχόν ειδικές γνώσεις, βεβαίωση κατοικίας εκτός της έδρας της ε ιχείρησης και µη α ασχόλησης στην ε ιθεωρούµενη ε ιχείρηση ή συνεργασίας µ αυτήν. Μία α όφαση συγκρότησης ΕΕλΕ εριλαµβάνει υ οχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθµός και ονοµατε ώνυµα µελών. Ορισµός ανα ληρωµατικού µέλους. Ορισµός Προέδρου Ε ιτρο ής. Ο Πρόεδρος είναι υ εύθυνος για τη σύγκληση των µελών και το συντονισµό των εργασιών της Ε ιτρο ής. Ε ωνυµία ε ιχείρησης/εων ου θα ελεγχθούν α ό τη συγκεκριµένη ΕΕλΕ. Αντικείµενο ελέγχου (.χ. έλεγχος τήρησης ροδιαγραφών κατασκευών, έλεγχος τήρησης ροδιαγραφών κατασκευών και εξο λισµού, έλεγχος τήρησης ροδιαγραφών ΤΣΠ κλ ). Προθεσµία υ οβολής Εντύ ου Ελέγχου (κατ ανώτατο ένα µήνα α ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου). Μία α όφαση συγκρότησης ΕΕλΕ µ ορεί να αφορά τη σύσταση ερισσότερων α ό µία Ε ιτρο ών και/ή τον έλεγχο ερισσότερων α ό µίας ε ιχειρήσεων. Η Ε ιτρο ή ιαχείρισης µεριµνά ώστε µία ε ιχείρηση να µην ε ιθεωρείται α ό το/α ίδιο/α µέλος/η ΕΕλΕ ερισσότερες α ό δύο φορές στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών. Τα µέλη των ΕΕλΕ του ΤΣΠ Κυκλάδων αµείβονται για τις υ ηρεσίες τους σύµφωνα µε τον τρό ο και τη διαδικασία ου ορίζει η Ε ιτρο ή ιαχείρισης και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ε ι λέον, ροβλέ εται η καταβολή οδοι ορικών εξόδων και δα ανών διανυκτέρευσης και διατροφής. Οι εξωτερικοί εµ ειρογνώµονες ου συµµετέχουν σε Ε ιτρο ές Ελέγχου υ ογράφουν σχετική σύµβαση ανάθεσης έργου µε το ΤΣΠ Κυκλάδων. Στη σύµβαση αναφέρονται υ οχρεωτικά: Η α όφαση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης σύµφωνα µε την ο οία συγκροτείται η συγκεκριµένη οµάδα Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ. Το ακριβές έργο του εµ ειρογνώµονα στο λαίσιο του ελέγχου. Η χρονική διάρκεια του έργου ου αναλαµβάνει ο εξωτερικός εµ ειρογνώµονας και οι α αιτούµενες ανθρω οώρες. Η συνολική αµοιβή του εµ ειρογνώµονα και ο τρό ος καταβολής της.

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α. ικαιούχοι Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER Ό ως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων είναι υ οχρεωτική για τους δικαιούχους ου έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER του Νοµού Κυκλάδων. Η διαδικασία ένταξής τους στο ΤΣΠ εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Υ ογραφή σύµβασης ένταξης στο Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER Κυκλάδων µεταξύ ε ενδυτή και Ανα τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το ικής ράσης) σύµφωνα µε το ο οίο ο ε ενδυτής α οδέχεται, µεταξύ άλλων, τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η υ ογραφή της σύµβασης και συνε ώς, η α οδοχή των αρχών και των όρων του ΤΣΠ α οτελούν ροϋ όθεση για την καταβολή της χρηµατοδότησης. 2. Έλεγχος νοµιµότητας του δικαιούχου. Η νοµοθετική συµµόρφωση ενός δικαιούχου α οτελεί κριτήριο αξιολόγησης των υ οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του δικαιούχου όσο και η γνώση των διατάξεων ου διέ ουν τη δραστηριότητα του υ οψήφιου µέλους. Για το σκο ό αυτό, ο δικαιούχος και ειδικότερα στην ερί τωση ου αυτός είναι ε ιχείρηση, καλείται να ε ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας. 3. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Εφόσον δια ιστωθεί λήρης νοµιµότητα όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του δικαιούχου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσης του µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η ληµµελής ή µη συµµόρφωση του δικαιούχου µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ µ ορεί να α οτελέσει λόγο α οβολής του α ό το ΤΣΠ. Σε αυτή την ερί τωση, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην Κ.Υ.Α. 401/ «Πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά τυξης της Ελλάδας » και στην Υ.Α. 1577/ «Λε τοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα ε ο τείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά τυξης της Ελλάδας », ό ως ισχύουν κάθε φορά. Η διαδικασία αξιολόγησης εριγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ου ακολουθεί. 4. Α ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ου εριγράφεται στην αράγραφο ου ακολουθεί. Β. ικαιούχοι Το ικού Προγράµµατος LEADER+ Ό ως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων ήταν υ οχρεωτική για τους δικαιούχους ου χρηµατοδοτήθηκαν α ό το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων. Η διαδικασία ένταξης των ε ιχειρήσεων αυτών στο ΤΣΠ εριελάµβανε τα ακόλουθα στάδια: 1. Υ οβολή Υ εύθυνης ήλωσης Ν. 1599/86 σύµφωνα µε την ο οία ο υ οψήφιος ε ενδυτής α οδεχόταν λήρως τις βασικές αρχές και δεσµευόταν να τηρήσει τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ, σε ερί τωση ένταξης του στο Το ικό Πρόγραµµα LEADER+. Η Υ.. υ οβλήθηκε στην Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το ικής ράσης) και συνόδευε υ οχρεωτικά το φάκελο υ οψηφιότητας για χρηµατοδότηση α ό το Ε.Π. LEADER+. 2. Υ ογραφή σύµβασης ένταξης στο Το ικό Πρόγραµµα LEADER+ Κυκλάδων µεταξύ ε ενδυτή και Ανα τυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το ικής ράσης) σύµφωνα µε το ο οίο η ε ιχείρηση α οδεχόταν, µεταξύ άλλων, τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η υ ογραφή του Συµφωνητικού Ένταξης στο ΤΣΠ Κυκλάδων και συνε ώς, η α οδοχή των αρχών και των όρων του Συµφώνου α οτελούσαν ροϋ όθεση για την καταβολή της χρηµατοδότησης. 3. Έλεγχος νοµιµότητας της ε ιχείρησης. Η νοµοθετική συµµόρφωση µιας ε ιχείρησης α οτελούσε κριτήριο αξιολόγησης των υ οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ ε ιχειρήσεων. Εξετάστηκε τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία της ε ιχείρησης όσο και η γνώση των διατάξεων ου διέ ουν τη δραστηριότητα της υ οψήφιας ε ιχείρησης. Για το σκο ό αυτό, η ε ιχείρηση κλήθηκε να ε ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας. 4. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια ιστωνόταν λήρης νοµιµότητα όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία της ε ιχείρησης, αξιολογήθηκε ο βαθµός συµµόρφωσης της µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η ληµµελής ή µη συµµόρφωση της χρηµατοδοτούµενης ε ιχείρησης µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ α οτελούσε και α οτελεί λόγο α οβολής της

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 12 α ό το ΤΣΠ. Σε αυτή την ερί τωση, η Οµάδα Το ικής ράσης έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην Κ.Υ.Α. 518/350/ «Πλαίσιο εφαρµογής του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+ στην Ελλάδα» και στην Υ.Α. 430/ «Λε τοµέρειες εφαρµογής του Ε.Π. της Κ.Π. LEADER+», ό ως ισχύουν κάθε φορά. Η διαδικασία αξιολόγησης εριγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ου ακολουθεί. 5. Α ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ου εριγράφεται στην αράγραφο ου ακολουθεί. Γ. Λοι οί (µη δικαιούχοι) Η διαδικασία ένταξης ενός ενδιαφερόµενου ου δεν είναι δικαιούχος είτε του Το ικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER είτε του Το ικού Προγράµµατος LEADER+, εριλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Υ οβολή αίτησης για ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων ρος την Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.. Σε ερί τωση ου έχει συσταθεί Φορέας ιαχείρισης του ΤΣΠ, η αίτηση ένταξης υ οβάλλεται στο νέο φορέα. 2. Υ ογραφή σύµβασης ένταξης στο ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε το ο οίο το υ οψήφιο µέλος α οδέχεται λήρως τις βασικές αρχές καθώς και τους όρους και τις ροδιαγραφές του Το ικού Συµφώνου. Σε ερί τωση ου το ΤΣΠ Κυκλάδων έχει λάβει νοµική µορφή, το συµφωνητικό υ ογράφεται µε το νέο φορέα. Με την υ ογραφή της σύµβασης ένταξης, η αρµόδια Ε ιτρο ή Ελέγχου Εφαρµογής του ΤΣΠ ου έχει συσταθεί για το σκο ό αυτό ορίζει ηµεροµηνία διεξαγωγής της αρχικής αξιολόγησης. Ε ισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία διεξαγωγής της αρχικής αξιολόγησης δεν γνωστο οιείται στο υ οψήφιο µέλος. 3. Έλεγχος νοµιµότητας του υ οψηφίου. Η νοµοθετική συµµόρφωση α οτελεί κριτήριο αξιολόγησης των υ οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του υ οψηφίου όσο και η γνώση των διατάξεων ου διέ ουν τη δραστηριότητά του. Για το σκο ό αυτό, ο υ οψήφιος οφείλει να ε ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας. 4. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια ιστωθεί λήρης νοµιµότητα όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του υ οψηφίου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Η διαδικασία αξιολόγησης εριγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ου ακολουθεί. 5. Α ονοµή Σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ου εριγράφεται στην αράγραφο ου ακολουθεί.

13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κάθε υ οψήφιο ρος ένταξη στο ΤΣΠ Κυκλάδων µέλος, α οτελεί αντικείµενο αρχικής αξιολόγησης ροκειµένου να δια ιστωθεί ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τις οιοτικές ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Ε ι λέον, για όσο διάστηµα ένα νοµικό ρόσω ο α οτελεί µέλος του ΤΣΠ Κυκλάδων και εφόσον φέρει το ειδικό σήµα, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις ροδιαγραφές και τους όρους του ΤΣΠ. Ο βαθµός συµµόρφωσης των µελών του ΤΣΠ είναι αντικείµενο ελέγχου. Οι έλεγχοι ραγµατο οιούνται σε ετήσια βάση κατό ιν σχετικής α όφασης της Ε ιτρο ής ιαχείρισης ή έκτακτα κατό ιν αιτιολογηµένης α όφασης της Ε ιτρο ής ιαχείρισης ή κατ αίτηση της αρµόδιας ΕΕλΕ. Ό ως είναι φυσικό, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των µελών ΤΣΠ διαφορο οιείται ανάλογα µε το αν ρόκειται για νεο-ιδρυόµενο ή για υφιστάµενο νοµικό ρόσω ο. Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα: Α. Υφιστάµενα νοµικά ρόσω α Η αξιολόγηση υφιστάµενων νοµικών ροσώ ων εριλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Έλεγχος νοµιµότητας του νοµικού ροσώ ου. Η νοµοθετική συµµόρφωση α οτελεί κριτήριο αξιολόγησης των υ οψήφιων για ένταξη στο ΤΣΠ µελών. Εξετάζεται τόσο η τήρηση της νοµοθεσίας όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του νοµικού ροσώ ου όσο και η γνώση των διατάξεων ου διέ ουν τη δραστηριότητα του υ οψηφίου. Για το σκο ό αυτό, ο υ οψήφιος καλείται να ε ιδείξει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του καθώς και ενηµερωµένο αρχείο νοµοθεσίας. 2. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές ΤΣΠ. Εφόσον δια ιστωθεί λήρης νοµιµότητα όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του υ οψηφίου, αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής του µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ ου εριγράφονται στο Κεφάλαιο 3 ου ακολουθεί. 3. Α ονοµή σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων στο µέλος σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία ου εριγράφεται στην αράγραφο της αρούσας. Β. Νεο-ιδρυόµενα ή υ ό ίδρυση νοµικά ρόσω α Εφόσον ρόκειται για υ ό ίδρυση νοµικό ρόσω ο, ο έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ ραγµατο οιείται σταδιακά και σύµφωνα µε το ρυθµό ίδρυσης/υλο οίησης της ε ένδυσης/δραστηριο οίησης. Έτσι, ο έλεγχος νοµοθετικής συµµόρφωσης ραγµατο οιείται µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του υ οψηφίου, ο έλεγχος συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές της οµάδας κριτηρίων «Προδιαγραφές κατασκευών» ραγµατο οιείται κατά την ραγµατο οίηση των οικοδοµικών εργασιών κ.ο.κ. Για όσο διάστηµα ένα νοµικό ρόσω ο δεν έχει αξιολογηθεί για το σύνολο των οµάδων κριτηρίων ου ροβλέ ονται στην αντίστοιχη κατηγορία µελών και µε την ροϋ όθεση ότι έχει αξιολογηθεί θετικά στον έλεγχο συµµόρφωσης µε όσες οµάδες κριτηρίων έχουν εφαρµογή, α οτελεί ροσωρινό µέλος του ΤΣΠ Κυκλάδων. Ως ροσωρινό µέλος του ΤΣΠ, συµµετέχει κανονικά στη Γενική Συνέλευση, έχει δικαίωµα χορήγησης σήµατος ροσωρινού µέλους του ΤΣΠ και ε ωφελείται ισότιµα α ό τις ροβλε όµενες ενέργειες ροβολής ου διοργανώνει το ΤΣΠ για τα µέλη του. Προκειµένου να γίνει λήρες µέλος του ΤΣΠ, ρέ ει να έχει υ οβληθεί µε ε ιτυχία σε έλεγχο συµµόρφωσης µε το σύνολο των οµάδων κριτηρίων ου αφορούν την αντίστοιχη κατηγορία µελών. Η διαδικασία αξιολόγησης διακρίνεται σε αρχική και εριοδική (έλεγχοι εφαρµογής ΤΣΠ) Αρχική αξιολόγηση Η ένταξη κάθε υ οψήφιου µέλους στο ΤΣΠ για την εριοχή των Κυκλάδων α οτελεί αντικείµενο αρχικής αξιολόγησης. Σκο ός της αρχικής αξιολόγησης είναι να δια ιστωθεί ο κατ αρχήν βαθµός συµµόρφωσης του υ οψήφιου για ένταξη µέλους µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Τυχόν ελλείψεις ου θα δια ιστωθούν σε σχέση µε τις ισχύουσες ροδιαγραφές ρέ ει να καλυφθούν α ό το υ οψήφιο µέλος σε χρονικό διάστηµα ου καθορίζει η αρµόδια ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Η λήρης συµµόρφωση του νεοεισερχόµενου µέλους µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ συνε άγεται την άµεση χορήγηση του ειδικού σήµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αράγραφο της αρούσας. Σε αντίθετη ερί τωση, το µέλος υ οβάλλεται σε νέο έλεγχο ου ρογραµµατίζεται α ό την αρµόδια ΕΕλΕ. Η δοκιµαστική ερίοδος ένταξης ενός µέλους στο ΤΣΠ δεν µ ορεί να ξε ερνά συνολικά το διάστηµα έξι µηνών α ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ρώτου ελέγχου. Μετά το έρας της δοκιµαστικής εριόδου και εφόσον δια ιστωθεί µη συµµόρφωση µε τις

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 14 ροδιαγραφές του ΤΣΠ, το µέλος διαγράφεται α ό το ΤΣΠ. Σε ερί τωση ου το µέλος έχει χρηµατοδοτηθεί α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στις σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ό ως ισχύουν κάθε φορά Περιοδική αξιολόγηση (έλεγχοι εφαρµογής ΤΣΠ) Κάθε λήρες µέλος του ΤΣΠ υ οβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους συµµόρφωσης ου ραγµατο οιούνται σε ετήσια βάση. Εκτός α ό τους τακτικούς ελέγχους, δύναται να ραγµατο οιηθούν και έκτακτοι έλεγχοι κατό ιν σχετικής αιτιολογηµένης α όφασης της Ε ιτρο ής ιαχείρισης ή κατό ιν σχετικής αίτησης της αρµόδιας ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Ο έλεγχος εφαρµογής των όρων και ροδιαγραφών του ΤΣΠ ραγµατο οιείται χωρίς ροηγούµενη ειδο οίηση του µέλους. Στο λαίσιο τυ ο οίησης της διαδικασίας ελέγχου, η Ε ιτρο ή ιαχείρισης σχεδιάζει ενιαίο Έντυ ο Ελέγχου, κοινό για όλες τις ΕΕλΕ, ορίζει ενιαία κλίµακα βαθµολόγησης των µελών του Συµφώνου και τηρεί Βιβλίο Μελών. Η διαδικασία της αξιολόγησης τόσο της αρχικής όσο και της εριοδικής εριλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στάδια: Ε ίσκεψη της ΕΕλΕ του ΤΣΠ Κυκλάδων στην έδρα του µέλους και αυτοψία των χώρων και του τρό ου λειτουργίας του. Ε ισηµαίνεται ότι η ε ιτό ου ε ίσκεψη στους χώρους του µέλους ραγµατο οιείται χωρίς ροηγούµενη ειδο οίησή του. Ε εξεργασία των δελτίων εντυ ώσεων των ελατών/ε ισκε τών. Η ά οψη των ελατών/ε ισκε τών ενός µέλους του ΤΣΠ α οτελεί στοιχείο αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, το µέλος υ οχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελατών/ε ισκε τών του δελτία εντυ ώσεων, να διαθέτει θυρίδα για τη συλλογή των συµ ληρωµένων δελτίων και να ενθαρρύνει έµ ρακτα τη συµ λήρωση και υ οβολή τους σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αράγραφο ου ακολουθεί. Συµ λήρωση Εντύ ου Ελέγχου Μέλους του ΤΣΠ. Τα ορίσµατα των ελέγχων αναφέρονται στο Έντυ ο Ελέγχου ου συµ ληρώνεται α ό την ΕΕλΕ και υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της. Στο λαίσιο τυ ο οίησης της διαδικασίας, το Έντυ ο Ελέγχου αραδίδεται α ό την Ε ιτρο ή ιαχείρισης και είναι κοινό για όλες τις ΕΕλΕ του ΤΣΠ. Έχει τη µορφή ελέγχου κριτηρίων (check list), στην ο οία εριλαµβάνεται το σύνολο των ροδιαγραφών του ΤΣΠ για κάθε οµάδα κριτηρίων και ίνακας βαθµολογίας για κάθε κριτήριο. Στο τέλος κάθε οµάδας κριτηρίων υ άρχει συγκεντρωτικός ίνακας βαθµολόγησης της συγκεκριµένης οµάδας κριτηρίων. Στο τέλος του εντύ ου υ άρχει συγκεντρωτικός ίνακας ό ου συµ ληρώνεται ο τελικός βαθµός. Εισήγηση στην Ε ιτρο ή ιαχείρισης σύµφωνα µε τα α οτελέσµατα του ελέγχου. Η εισήγηση της εκάστοτε ΕΕλΕ του ΤΣΠ ρος την Ε ιτρο ή ιαχείρισης του Συµφώνου µ ορεί να αφορά: Αρχική ένταξη στο Το ικό Σύµφωνο Ποιότητας και χορήγηση του ειδικού σήµατος ΤΣΠ Κυκλάδων. Ανανέωση της ιστο οίησης και διατήρηση του σήµατος ΤΣΠ. Συστάσεις συµµόρφωσης µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ εντός ορισµένης ροθεσµίας, σε ερι τώσεις δια ίστωσης ε ουσιωδών ελλείψεων ή αραλείψεων. Πρόταση διαγραφής α ό το ΤΣΠ και αφαίρεσης του σήµατος, σε ερι τώσεις ουσιωδών ελλείψεων ή µη συµµόρφωσης µε το ΤΣΠ. Α οστολή ίνακα ετήσιας βαθµολογίας στο µέλος και κοινο οίηση τυχόν συστάσεων συµµόρφωσης µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Ο ίνακας ετήσιας βαθµολογίας υ οχρεωτικά αναρτάται, εντός των χώρων/εγκαταστάσεων του µέλους, σε κεντρικό σηµείο ορατό στους ελάτες/ε ισκέ τες κατά την είσοδό τους (.χ. κεντρική είσοδος, χώρος υ οδοχής) ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο λαίσιο του αρχικού και των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων ου διενεργεί, η εκάστοτε ΕΕλΕ του ΤΣΠ καλείται να δια ιστώσει το βαθµό συµµόρφωσης του ε ιθεωρούµενου µέλους µε τους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ σύµφωνα µε το ακόλουθο σύστηµα βαθµολόγησης:

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 15 Η ε ίδοση του µέλους βαθµολογείται σε κλίµακα α ό το 0 ως το 3, ό ου το 0 αντιστοιχεί στο χαµηλότερο και το 3 στον υψηλότερο βαθµό συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες ροδιαγραφές. Πιο αναλυτικά: Ο βαθµός 0 αντιστοιχεί στη µη τήρηση των ροδιαγραφών του ΤΣΠ. Ο βαθµός 1 αφορά ερι τώσεις µερικής συµµόρφωσης µε τους ε ιµέρους όρους και τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ. Ο βαθµός 2 ισοδυναµεί µε τήρηση όλων των ροδιαγραφών οιότητας ου ορίζει το ΤΣΠ. Ο βαθµός 3 αντιστοιχεί στη µέγιστη βαθµολογία ου µ ορεί να λάβει ένα µέλος του ΤΣΠ και αφορά τις ερι τώσεις µελών ου δια ιστωµένα υ ερκαλύ τουν τις ροδιαγραφές οιότητας του ΤΣΠ. Η ΕΕλΕ καταρτίζει ίνακα βαθµολογίας ξεχωριστά για κάθε οµάδα κριτηρίων σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύ ο: ΣΕ=ΣΒ/ΣΚ ό ου: - ΣΒ είναι το άθροισµα των βαθµών ε ίδοσης για τη συγκεκριµένη οµάδα κριτηρίων και - ΣΚ είναι το άθροισµα των κριτηρίων ου α αρτίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα κριτηρίων. Η βαθµολόγηση των ροαιρετικών κριτηρίων ραγµατο οιείται ως εξής: Σε ερί τωση ου το µέλος τηρεί κά οιο ροαιρετικό κριτήριο, βαθµολογείται υ οχρεωτικά µε 3 για το συγκεκριµένο κριτήριο και το ροαιρετικό κριτήριο υ ολογίζεται στο άθροισµα των κριτηρίων (ΣΚ) της συγκεκριµένης οµάδας. Σε ερί τωση ου το µέλος δεν τηρεί κά οιο ροαιρετικό κριτήριο, το ροαιρετικό κριτήριο δεν βαθµολογείται και δεν υ ολογίζεται στο άθροισµα των κριτηρίων (ΣΚ) της συγκεκριµένης οµάδας. Σύµφωνα µε τα αρα άνω, η µέγιστη βαθµολογία ου µ ορεί να λάβει ένα µέλος στη διάρκεια ενός έτους δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το 3. Για κάθε οµάδα κριτηρίων είναι δυνατό να ορισθεί, µε εισήγηση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης και α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, συντελεστής βαρύτητας. Σε αυτή την ερί τωση, το άθροισµα των ε ιµέρους βαθµολογιών ολλα λασιαζόµενο µε το συντελεστή βαρύτητας της κάθε οµάδας και διαιρούµενο µε το σύνολο των ροδιαγραφών α οτελεί τη συνολική βαθµολογία της κάθε ε ιχείρησης. Η συνολική ετήσια βαθµολογία ου ροκύ τει α ό τον έλεγχο καταγράφεται στο Βιβλίο Μελών ΤΣΠ ου τηρεί η Ε ιτρο ή ιαχείρισης και α οστέλλεται ο ίνακας ετήσιας βαθµολογίας στο µέλος. Υ ενθυµίζεται ότι λήρη µέλη του ΤΣΠ Κυκλάδων θεωρούνται µόνο εκείνα ου έχουν υ οβληθεί σε έλεγχο συµµόρφωσης µε όλες τις οµάδες κριτηρίων ου αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα και έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του βαθµού ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ Η ελλι ής αντα όκριση των µελών του ΤΣΠ στις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό τη συµµετοχή τους σε αυτό συνε άγεται την ε ιβολή κυρώσεων. Αντίστοιχα, το ΤΣΠ ροβλέ ει την ε ιβράβευση εκείνων των µελών ου ροχωρούν στην υιοθέτηση ε ι λέον µέτρων για την ενίσχυση της οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών ή ροϊόντων τους. Πιο αναλυτικά, το ΤΣΠ ροβλέ ει τις ακόλουθες οινές και ρονόµια: Σε ερί τωση ου ένα µέλος έχει βαθµολογηθεί µε 0 στο λαίσιο ενός τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, η Ε ιτρο ή ιαχείρισης κατό ιν σχετικής εισήγησης της ΕΕλΕ ροβαίνει σε σύσταση για συµµόρφωση του µέλους µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ εντός ροθεσµίας ου η ίδια ορίζει ανάλογα µε τις α αιτήσεις συµµόρφωσης και ορίζεται η ακριβής ηµεροµηνία ε ανελέγχου. Σε ερί τωση ου ο δεύτερος έλεγχος δια ιστώσει µη αντα όκριση στη σύσταση, η Γενική Συνέλευση µε εισήγηση της Ε ιτρο ής ιαχείρισης, α οβάλει το µέλος α ό το ΤΣΠ Κυκλάδων. Υ ενθυµίζεται ότι σε ερί τωση ου το µέλος το ο οίο α οβάλλεται έχει χρηµατοδοτηθεί α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή α ό το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το ικής ράσης) έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στις σχετικές Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ό ως ισχύουν κάθε φορά.

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 16 Σε όσες ε ιχειρήσεις έχουν βαθµολογηθεί µε 1 γίνεται σύσταση α ό την Ε ιτρο ή ιαχείρισης για συµµόρφωση µε το σύνολο των ροδιαγραφών του ΤΣΠ εντός ορισµένης ροθεσµίας και ρογραµµατίζεται νέος έλεγχος. Η ροθεσµία συµµόρφωσης καθορίζεται α ό την αρµόδια ΕΕλΕ του ΤΣΠ κατά ερί τωση και ανάλογα µε τις α αιτήσεις συµµόρφωσης ου δια ιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. Εντούτοις, η ροθεσµία συµµόρφωσης µε τις συστάσεις της ΕΕλΕ δεν µ ορεί να ξε ερνά το εξάµηνο εφόσον ρόκειται για ρώτη σύσταση. Σε ερί τωση ου ο δεύτερος έλεγχος δε δια ιστώσει βελτίωση του βαθµού συµµόρφωσης του µέλους µε τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ, γίνεται νέα σύσταση ρος την ε ιχείρηση και ορίζεται νέα ροθεσµία συµµόρφωσης, η ο οία, εφ όσον αφορά ελλείψεις της ε ιχείρησης ε ί του ιδίου θέµατος, δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το τρίµηνο. Σε ερί τωση ου η ε ιχείρηση δια ιστωµένα δεν αντα οκριθεί σε δύο συνεχόµενες συστάσεις της Ε ιτρο ής ιαχείρισης ε ί του ιδίου θέµατος, η αρµόδια ΕΕλΕ εισηγείται τη διαγραφή της α ό το ΤΣΠ. Και σε αυτή την ερί τωση, αν η ε ιχείρηση ου α οβάλλεται έχει χρηµατοδοτηθεί α ό το Το ικό Πρόγραµµα Προσέγγισης LEADER ή το Το ικό Πρόγραµµα LEADER+, η Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (Οµάδα Το ικής ράσης) έχει το δικαίωµα να ζητήσει ε ιστροφή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στις Κ.Υ.Α. και Υ.Α., ό ως ισχύουν κάθε φορά. Σε κάθε ερί τωση, αν δια ιστωθεί µη συµµόρφωση µέλους του ΤΣΠ σε δύο συνεχόµενες συστάσεις ε ί του ίδιου θέµατος, το µέλος α οβάλλεται α ό το ΤΣΠ και του αφαιρείται το σήµα. Τα µέλη ου δια ιστωµένα υ ερκαλύ τουν τις ροδιαγραφές του ΤΣΠ, εκτός α ό τη µέγιστη βαθµολογική κατάταξη, εξασφαλίζουν την ένταξη τους στην κατηγορία των «χρυσών µελών» του ΤΣΠ. Στα χαρακτηρισµένα ως «χρυσά» µέλη του ΤΣΠ α ονέµεται ειδική λακέτα την ο οία το µέλος αναρτά σε εµφανές σηµείο ως ένα ε ι λέον στοιχείο ροβολής του. Ε ι λέον, η ανακήρυξη του µέλους σε «χρυσό» ανακοινώνεται στα ΜΜΕ µε ευθύνη του ΤΣΠ, γεγονός ου συµβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας του µέλους ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΣΠ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ό ως έχει ήδη αναφερθεί, στα µέλη του ΤΣΠ χορηγείται ειδικό σήµα το ο οίο ιστο οιεί τόσο τη συµµετοχή του µέλους στο ΤΣΠ όσο και το βαθµό συµµόρφωσής του µε τα ροδιαγραφόµενα σε αυτό. Το σήµα α οτελεί την εταιρική ταυτότητα του ΤΣΠ Κυκλάδων, είναι ενιαίο για όλα τα µέλη του ΤΣΠ και ο σχεδιασµός του έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη/σύµβουλο ε ικοινωνίας. Το σήµα είναι 5ετούς διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης, υ ό τον όρο ότι εξακολουθούν να ληρούνται τα κριτήρια σύµφωνα µε τα ο οία χορηγήθηκε, γεγονός ου ιστο οιείται α ό την ΕΕλΕ κατό ιν ελέγχου, ο ο οίος ραγµατο οιείται κατ ελάχιστον ετησίως. Το σήµα χορηγείται κατό ιν αίτησης του νοµικού ροσώ ου για ένταξη στο ΤΣΠ και µε την ροϋ όθεση ότι το υ οψήφιο µέλος έχει αξιολογηθεί θετικά α ό την αρµόδια ΕΕλΕ του ΤΣΠ κατά την αρχική αξιολόγηση. Στα µέλη ου έχουν αξιολογηθεί για ένα µέρος και όχι για το σύνολο των όρων και ροδιαγραφών του ΤΣΠ ου αφορούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα α ονέµεται το σήµα ροσωρινού µέλους του ΤΣΠ µε την ροϋ όθεση ότι έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 2. Σύµφωνα µε τη σύµβαση ου υ ογράφει κάθε µέλος µε το ΤΣΠ κατά την ένταξή του σε αυτό, δεσµεύεται να εφαρµόζει την εταιρική ταυτότητα ως εξής: Ανάρτηση του σήµατος και των βασικών αρχών του ΤΣΠ, εντός των χώρων/εγκαταστάσεων του µέλους, σε κεντρικό σηµείο ορατό στους ελάτες/ε ισκέ τες κατά την είσοδό τους (.χ. κεντρική είσοδος, χώρος υ οδοχής) Αναφορά στον τιµοκατάλογο ροϊόντων και/ή υ ηρεσιών. Ε ίδειξη εταιρικής ταυτότητας και βασικών αρχών ΤΣΠ στις εκδηλώσεις ου διοργανώνει ή στις ο οίες συµµετέχει. Ε ίδειξη εταιρικής ταυτότητας και αναφορά στις βασικές αρχές του ΤΣΠ στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του µέλους. Ενσωµάτωση εταιρικής ταυτότητας ΤΣΠ σε όλα τα υλικά ε ικοινωνίας (.χ. ε ιστολόχαρτα, έντυ α, δελτία τύ ου, ε ιχειρηµατικά δώρα) της ε ιχείρησης. Η µη τήρηση ο οιουδή οτε όρου ένταξης στο ΤΣΠ α οτελεί λόγο διαγραφής του µέλους α ό το ΤΣΠ. Αντίστοιχα, η α ώλεια της ιδιότητας του µέλους του ΤΣΠ συνε άγεται αυτοδικαίως και την αφαίρεση του σήµατος και γενικά, του

17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 17 δικαιώµατος χρήσης της εταιρικής ταυτότητας του ΤΣΠ. Ωστόσο, είναι δυνατή η ε ανένταξη έκ τωτων µελών µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΣΠ και µε την ροϋ όθεση ότι α οδέχονται και ληρούν τους όρους του ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εφόσον το ΤΣΠ Κυκλάδων λάβει νοµική µορφή, οι ε ιµέρους όροι και οι ροδιαγραφές του ΤΣΠ δύναται να τρο ο οιηθούν, ε εκταθούν ή εµ λουτισθούν σύµφωνα µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης η ο οία λαµβάνεται µε λειοψηφία τριών έµ των (3/5) των αρόντων µελών. Πριν τη σύσταση νοµικού ροσώ ου, η αρα άνω αρµοδιότητα ασκείται α ό την Ε..Π. LEADER ΕΣΟ Α ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α. Πριν τη σύσταση νοµικού ροσώ ου Για όσο διάστηµα το ΤΣΠ Κυκλάδων δεν έχει λάβει νοµική µορφή, οι οικονοµικές ανάγκες εφαρµογής και λειτουργίας του ΤΣΠ θα καλυφθούν α ό την Ανα τυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., µε την ροϋ όθεση ότι αυτό δεν αντίκειται στο θεσµικό και διαχειριστικό λαίσιο του Π.Α.Α Β. Μετά τη σύσταση νοµικού ροσώ ου Σε ερί τωση ίδρυσης ειδικού Φορέα ιαχείρισης του ΤΣΠ Κυκλάδων, η εριουσία του νέου νοµικού ροσώ ου θα α οτελείται α ό τις εισφορές των µελών, δωρεές ή χορηγίες ή εριουσιακά δικαιώµατα α οκτώµενα συνε εία της λειτουργίας του ΤΣΠ και α ό τυχόν ε ιχορηγήσεις δηµόσιων φορέων, της Ευρω αϊκής Ένωσης, οργανισµών και ο οιοδή οτε άλλου ροσώ ου δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Το ύψος της εισφοράς των µελών θα καθοριστεί στο λαίσιο διαβουλεύσεων και µε γνώµονα τις ε ιµέρους ανάγκες του ΤΣΠ και τον αριθµό των µελών ου θα κληθούν να τις καλύψουν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 ΠΑΡΡΑΡΡΤΗΜΑ ΓΓ ΤΟΠΙΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Χ. Παππά Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πρόσκληση για την Υ οβολή Προτάσεων µε αντικείµενο τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν (1) «Εµ ειρογνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 6ΨΝΣΩΛΚ-Ν0Κ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 40 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 644 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14330 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Λ ΤΩΛΚ-ΕΒ7 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 299 /2016 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω33ΓΩΛΚ-Ξ9Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 14 /2017 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/ MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium EURO PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/11.07.2011 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 17-11-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 2822 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ε ιτρο ής της 17ης Ιουνίου 2014 (βλέ ε Παράρτηµα Ι της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης).

(ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Ε ιτρο ής της 17ης Ιουνίου 2014 (βλέ ε Παράρτηµα Ι της αρούσας ηµόσιας Πρόσκλησης). Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14325 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α ΒΜΞΛΩΛΚ-512 ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 493 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.18 30.04.18 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 319 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλύµνου

Το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλύµνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ------------------------------ Ταχ. /νση: Κτίριο υτών Tαχ. Κώδικας: 85200 FAX: 22430 /59071 Τηλ: 22430 59072 E-Mail: dltk@kalymnos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα αρακάτω ερωτήµατα ου υ οβλήθηκαν: Α Α: ΒΕΑ81-ΛΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πα άγου, 22.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2573 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. ΠΡΟΣ: 1. ήµους της Χώρας Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ν.Α..Ε.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ν.Α..Ε.Α. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Τρι όλεως 6 & Λ. Κύ ρου Τηλ. 210-9600639, 210-9629844 fax 210-9635872 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛΙ Α 1 Ονοµασία και έδρα 2 2 Χώρος δραστηριότητας 2 3 Έννοια & Σκο ός 2 4 Κοινωφέλεια 2 5 Mέσα ε ίτευξης στόχων 3-4 6 Α όκτηση ιδιότητας Μέλους 4 7 ικαιώµατα και υ οχρεώσεις 4 8 Α ώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα