Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των"

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου, στον α ρα του περιβ λλοντο ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 130 Σ παρ γραφο 1, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 189 Γ τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι, µε β ση τι αρχ που κατοχυρ νονται απ το ρθρο 130 Ρ τη συνθ κη, το κοινοτικ πρ γραµµα πολιτικ και δρ σεω για το περιβ λλον και τη σταθερ αν πτυξη (π µπτο πρ γραµµα δρ ση για το περιβ λλον) ( 4 ), προβλ πει, ιδ ω, την τροποπο ηση τη νοµοθεσ α περ των ατµοσφαιρικ ν ρ πων τι το εν λ γω πρ γραµµα συνιστ τον καθορισµ µακροπρ θεσµων στ χων για την ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα (2) τι το ρθρο 129 τη συνθ κη προβλ πει τι, οι απαιτ σει στον τοµ α τη προστασ α τη υγε α αποτελο ν συνιστ σα των λλων πολιτικ ν τη Κοιν τητα τι το ρθρο 3 στοιχε ο ξ) τη συνθ κη προβλ πει τι η δρ ση τη Κοιν τητα πρ πει να περιλαµβ νει συµβολ στην επ τευξη υψηλο επιπ δου προστασ α τη υγε α (3) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 5 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ του Συµβουλ ου, τη 27η Σεπτεµβρ ου 1996, για την εκτ µηση και τη διαχε ριση τη ποι τητα του α ρα του περιβ λλοντο ( 5 ), το Συµβο λιο θα θεσπ σει τη νοµοθεσ α που προβλ πεται στην παρ γραφο 1, καθ και τι διατ ξει που προβλ πονται στι παραγρ φου 3 και 4 του ρθρου αυτο (4) τι οι οριακ τιµ που καθορ ζονται απ την παρο σα οδηγ α αποτελο ν ελ χιστε απαιτ σει τι, σ µφωνα µε το ρθρο 130 Τ τη συνθ κη, τα κρ τη µ λη δ νανται να τι διατηρο ν να θεσπ ζουν µ τρα ενισχυµ νη προστασ α τι, ειδικ τερα, ε ναι δυνατ ν να θεσπιστο ν αυστηρ τερε οριακ τιµ για την προστασ α τη υγε α ιδιαιτ ρω ευαισθ των κατηγορι ν πληθυσµο, πω τα παιδι και ( 1 )ΕΕC 9 τη , σ. 6. ( 2 )ΕΕC 214 τη , σ. 1. ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 13η Μα ου 1998 (ΕΕ C 167 τη , σ. 103), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 24η Σεπτεµβρ ου 1998 (ΕΕ C 360 τη , σ. 99) και απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 13η Ιανουαρ ου 1999 (ΕΕ C 104 τη , σ. 44). ( 4 )ΕΕC 138 τη , σ. 5. ( 5 )ΕΕL 296 τη , σ. 55. οι νοσηλευ µενοι ασθενε τι τα κρ τη µ λη δ νανται να προβλ πουν οριακ τιµ που πρ πει να επιτευχθο ν ενωρ τερα απ τι ηµεροµην ε που ορ ζονται στην παρο σα οδηγ α (5) τι τα οικοσυστ µατα θα πρ πει να προστατευθο ν απ τα επιβλαβ αποτελ σµατα του διοξειδ ου του θε ου τι θα πρ πει να προστατευθε η βλ στηση απ τα επιβλαβ αποτελ σµατα των οξειδ ων του αζ του (6) τι τα δι φορα ε δη σωµατιδ ων ενδ χεται να χουν διαφορετικ επιβλαβε επιπτ σει στην υγε α του ανθρ που τι υπ ρχουν στοιχε α τι οι κ νδυνοι για την υγε α του ανθρ που που συνδ ονται µε την κθεση σε ανθρωπογεν σωµατ δια ε ναι υψηλ τεροι απ του κινδ νου που συνδ ονται µε την κθεση σε σωµατ δια που υπ ρχουν εκ φ σεω στον α ρα του περιβ λλοντο (7) τι η οδηγ α 96/62/ΕΚ απαιτε, για ζ νε που οι συγκεντρ σει ρ πων στον ατµοσφαιρικ α ρα υπερβα νουν τι οριακ τιµ προσαυξηµ νε κατ το τυχ ν ισχ ον προσωριν περιθ ριο ανοχ, την αν πτυξη σχεδ ων δρ ση προκειµ νου να εξασφαλιστε η συµµ ρφωση µε τι οριακ τιµ µ χρι την (τι ) καθοριζ µενη(-ε ) ηµεροµην α(-ε ) τι αυτ τα σχ δια δρ ση και λλε στρατηγικ µε ωση, στο βαθµ που χουν σχ ση µε τα σωµατ δια, θα πρ πει να αποσκοπο ν στη µε ωση των συγκεντρ σεων λεπτ ν σωµατιδ ων στο πλα σιο τη συνολικ µε ωση των συγκεντρ σεων σωµατιδ ων (8) τι η οδηγ α 96/62/ΕΚ προβλ πει τι οι αριθµητικ οριακ τιµ και ρια συναγερµο πρ πει να βασ ζονται στα πορ σµατα των εργασι ν που εκτελο νται απ τι διεθνε επιστηµονικ οµ δε που δραστηριοποιο νται στον τοµ α αυτ τι η Επιτροπ, κατ την επανεξ ταση των στοιχε ων στα οπο α βασ ζονται οι οριακ τιµ και τα ρια συναγερµο, λαµβ νει υπ ψη τα πλ ον πρ σφατα επιστη- µονικ δεδοµ να τη ρευνα στον τοµ α τη επιδη- µιολογ α και του περιβ λλοντο, καθ και τι τελευτα ε προ δου στη µετρολογ α (9) τι, προκειµ νου να διευκολυνθε η επανεξ ταση τη παρο σα οδηγ α το 2003, η Επιτροπ και τα κρ τη µ λη θα πρ πει να µεριµν σουν για την ενθ ρρυνση τη ρευνα σχετικ µε τι επιπτ σει των ρ πων στου οπο ου αυτ αναφ ρεται, κυρ ω το διοξε διο του θε ου, το διοξε διο του αζ του και τα οξε δια του αζ του, τα σωµατ δια και το µ λυβδο

2 L 163/42 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των (10) τι οι τυποποιηµ νε τεχνικ ακριβο µ τρηση και τα κοιν κριτ ρια για την τοποθ τηση των σταθµ ν µ τρηση αποτελο ν ουσιαστικ στοιχε ο για την εκτ µηση τη ποι τητα του α ρα του περιβ λλοντο, προκειµ νου να συγκεντρ νονται συγκρ σιµα στοιχε α για λη την Κοιν τητα (11) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 12 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, οι αναγκα ε τροποποι σει για την προσαρµογ στην επιστηµονικ και τεχνικ πρ οδο µπορο ν να αφορο ν αποκλειστικ τα κριτ ρια και τι τεχνικ εκτ µηση των συγκεντρ σεων διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου τι λεπτοµερε ρυθµ σει για τη διαβ βαση πληροφορι ν στην Επιτροπ, και δεν µπορο ν να χουν ω συν πεια την µεση µµεση τροποπο ηση των οριακ ν τιµ ν των ορ ων συναγερµο (12) τι το κοιν θα πρ πει να χει ευχερ πρ σβαση σε ενηµερωµ νε πληροφορ ε σχετικ µε τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου, στον α ρα του περιβ λλοντο, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ρθρο 1 Στ χοι Οι στ χοι τη παρο σα οδηγ α ε ναι: ο καθορισµ οριακ ν τιµ ν και, εφ σον απαιτε ται, ορ ων συναγερµο για τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο, στε να αποφε γονται, να προλαµβ νονται να µει νονται οι επιβλαβε επιπτ σει στην ανθρ πινη υγε α και στο σ νολο του περιβ λλοντο, η εκτ µηση των συγκεντρ σεων διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο, β σει κοιν ν µεθ δων και κριτηρ ων, η συλλογ κατ λληλων πληροφορι ν σχετικ µε τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ων του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο και η εξασφ λιση τι οι πληροφορ ε αυτ τ θενται στη δι θεση του κοινο, η διατ ρηση τη ποι τητα του α ρα του περιβ λλοντο, ταν ε ναι καλ, και η βελτ ωσ τη στι λλε περιπτ σει, σον αφορ το διοξε διο του θε ου, το διοξε διο του αζ του και τα οξε δια του αζ του, τα σωµατ δια και το µ λυβδο. ρθρο 2 Ορισµο Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, νοο νται ω : 1) «α ρα του περιβ λλοντο»: ο εξωτερικ α ρα τη τροπ σφαιρα, εξαιρουµ νου του α ρα στου χ ρου εργασ α 2) «ρ πο»: κ θε ουσ α η οπο α διοχετε εται αµ σω εµµ σω απ τον νθρωπο στον α ρα του περιβ λλοντο και ενδ χεται να χει επιβλαβε επιπτ σει στην ανθρ πινη υγε α /και στο περιβ λλον στο σ νολ του 3) «επ πεδο»: η συγκ ντρωση εν ρ που στον α ρα του περιβ λλοντο η εναπ θεσ του σε µια επιφ νεια σε δεδοµ νη χρονικ στιγµ 4) «εκτ µηση»: κ θε µ θοδο που χρησιµοποιε ται για τη µ τρηση, τον υπολογισµ, την πρ βλεψη την εκτ µηση του επιπ δου εν ρ που στον α ρα του περιβ λλοντο 5) «οριακ τιµ»: να επ πεδο καθοριζ µενο β σει επιστη- µονικ ν γν σεων, µε σκοπ να αποφε γονται, να προλαµβ νονται να µει νονται οι επιβλαβε επιπτ σει στην ανθρ πινη υγε α /και στο σ νολο του περιβ λλοντο, το οπο ο πρ πει να επιτευχθε εντ δεδοµ νη προθεσµ α χωρ εν συνεχε α υπερβ σει 6) «ριο συναγερµο»: να επ πεδο π ραν του οπο ου υπ ρχει κ νδυνο για την ανθρ πινη υγε α ακ µα και αν η κθεση ε ναι βραχ χρονη, και κατ το οπο ο τα κρ τη µ λη λαµβ νουν αµ σω τα µ τρα που προβλ πει η οδηγ α 96/62/ΕΚ 7) «περιθ ριο ανοχ»: το ποσοστ τη οριακ τιµ κατ το οπο ο επιτρ πεται να γ νεται υπ ρβασ τη σ µφωνα µε του ρου τη οδηγ α 96/62/ΕΚ 8) «ζ νη»: οριοθετηµ νο απ τα κρ τη µ λη τµ µα του εδ φου του 9) «οικισµ»: µια ζ νη µε συγκ ντρωση πληθυσµο νω των κατο κων, ταν η συγκ ντρωση πληθυσµο ε ναι κατ τερη ση προ κατο κου, µε πυκν τητα πληθυσµο αν τετραγωνικ χιλι µετρο η οπο α δικαιολογε, κατ τη γν µη των κρατ ν µελ ν, την αν γκη εκτ µηση και διαχε ριση τη ποι τητα του α ρο του περιβ λλοντο 10) «οξε δια του αζ του»: το θροισµα του µονοξειδ ου του αζ του και του διοξειδ ου του αζ του, προστιθ - µενα ω µ ρη αν δισεκατοµµ ριο και εκφραζ µενα ω διοξε διο του αζ του σε µικρογραµµ ρια αν κυβικ µ τρο 11) «ΑΣ 10»: τα σωµατ δια που δι ρχονται δια στοµ ου κατ µ γεθο διαλογ το οπο ο συγκρατε το 50 % των σωµατιδ ων αεροδυναµικ διαµ τρου 10 µm 12) «ΑΣ 2,5»: τα σωµατ δια που δι ρχονται δια στοµ ου κατ µ γεθο διαλογ το οπο ο συγκρατε το 50 % των σωµατιδ ων αεροδυναµικ διαµ τρου 2,5 µm 13) «αν τερο ριο εκτ µηση»: επ πεδο, καθοριζ µενο στο παρ ρτηµα V, κ τω του οπο ου επιτρ πεται η χρ ση εν συνδυασµο µετρ σεων και τεχνικ ν προσο- µο ωση για την εκτ µηση τη ποι τητα του α ρα του περιβ λλοντο, σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 3 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ 14) «κατ τερο ριο εκτ µηση»: επ πεδο, καθοριζ µενο στο παρ ρτηµα V, κ τω του οπο ου επιτρ πεται µ νον η χρ ση τεχνικ ν προσοµο ωση αντικειµενικ εκτ µηση για την εκτ µηση τη ποι τητα του α ρα του περιβ λλοντο, σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 4 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/43 15) «φυσικ φαιν µενα»: οι εκρ ξει ηφαιστε ων, οι σεισ- µικ δον σει, οι γεωθερµικ δραστηρι τητε, οι πυρκαγι φυσικ ν εκτ σεων, τα περιστατικ ισχυρ ν αν µων η επαναι ρηση η µεταφορ µε τον ατµοσφαιρικ α ρα φυσικ ν σωµατιδ ων απ ξηρ περιοχ 16) «σταθερ µετρ σει»: οι µετρ σει που διενεργο νται σ µφωνα µε το ρθρο 6 παρ γραφο 5 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. ρθρο 3 ιοξε διο του θε ου 1. Τα κρ τη µ λη λαµβ νουν τα αναγκα α µ τρα προκει- µ νου να εξασφαλ σουν τι οι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου στον α ρα του περιβ λλοντο, πω εκτιµ νται σ µφωνα µε το ρθρο 7, δεν υπερβα νουν τι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο Ι απ τι καθοριζ µενε στο µ ρο αυτ ηµεροµην ε. Τα περιθ ρια ανοχ που καθορ ζονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο Ι εφαρµ ζονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. 2. Το ριο συναγερµο για τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου στον α ρα του περιβ λλοντο, καθορ ζεται στο µ ρο ΙΙ του παραρτ µατο Ι. 3. Προκειµ νου να συνδρ µουν την Επιτροπ στη σ νταξη τη κθεση που αναφ ρεται στο ρθρο 10, τα κρ τη µ λη, ω τι 31 εκεµβρ ου 2003, καταγρ φουν, εφ σον απαιτε ται, στοιχε α για τι µ σε συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου επ δεκ λεπτο απ ορισµ νου σταθ- µο µ τρηση που επιλ γουν τα κρ τη µ λη, στε τα στοιχε α να ε ναι αντιπροσωπευτικ τη ποι τητα του α ρα σε κατοικηµ νε περιοχ που βρ σκονται κοντ σε πηγ εκποµπ ν και στου οπο ου µετρ νται οι ωρια ε συγκεντρ σει. Παρ λληλα µε την παροχ στοιχε ων για τι ωρια ε συγκεντρ σει σ µφωνα µε το ρθρο 11 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, τα κρ τη µ λη ανακοιν νουν στην Επιτροπ, για του επιλεγ ντε αυτο σταθµο µ τρηση, τον αριθµ των επ δεκ λεπτο συγκεντρ σεων που υπερβα νουν τα 500 µg/m 3, τον αριθµ ηµερ ν εντ του ηµερολογιακο του κατ τι οπο ε συν βη αυτ, τον αριθµ αυτ ν των ηµερ ν κατ τι οπο ε οι ωρια ε συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου υπερ βησαν ταυτ χρονα τα 350 µg/m 3, και τι µ γιστε επ δεκ λεπτο σηµειωθε σε συγκεντρ σει. 4. Τα κρ τη µ λη δ νανται να ορ ζουν ζ νε οικισµο, εντ των οπο ων σηµει νεται υπ ρβαση των οριακ ν τιµ ν για το διοξε διο του θε ου που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο Ι, λ γω συγκεντρ σεων του διοξειδ ου του θε ου στον α ρα του περιβ λλοντο, που οφε λονται σε φυσικ πηγ. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν στην Επιτροπ κατ λογο αυτ ν των ζων ν οικισµ ν συνοδευ µενο απ πληροφορ ε σχετικ µε τι εντ αυτ ν συγκεντρ σει και πηγ διοξειδ ου του θε ου. ταν ενη- µερ νουν την Επιτροπ σ µφωνα µε το ρθρο 11 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, τα κρ τη µ λη παρ χουν την αναγκα α αιτιολ γηση, στε να αποδεικν εται τι οι υπερβ σει οφε λονται σε φυσικ πηγ. Εντ αυτ ν των ζων ν οικισµ ν, τα κρ τη µ λη υποχρεο νται να εφαρµ ζουν σχ δια δρ ση σ µφωνα µε το ρθρο 8 παρ γραφο 3 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ µ νον ταν οι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ - µατο Ι, σηµει νουν υπ ρβαση λ γω ανθρωπογεν ν εκποµπ ν. ρθρο 4 ιοξε διο του αζ του και οξε δια του αζ του 1. Τα κρ τη µ λη λαµβ νουν τα αναγκα α µ τρα προκει- µ νου να εξασφαλ σουν τι οι συγκεντρ σει διοξειδ ου του αζ του και, εφ σον απαιτε ται, οξειδ ων του αζ του, στον α ρα του περιβ λλοντο, πω εκτιµ νται σ µφωνα µε το ρθρο 7, δεν υπερβα νουν τι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙ απ τι καθοριζ µενε στο µ ρο αυτ ηµεροµην ε. Τα περιθ ρια ανοχ που καθορ ζονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙ εφαρµ ζονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. 2. Το ριο συναγερµο για τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του αζ του στον α ρα του περιβ λλοντο, καθορ ζονται στο µ ρο ΙΙ του παραρτ µατο ΙΙ. ρθρο 5 Σωµατ δια 1. Τα κρ τη µ λη λαµβ νουν τα αναγκα α µ τρα προκει- µ νου να εξασφαλ σουν τι οι συγκεντρ σει ΑΣ 10 στον α ρα του περιβ λλοντο, πω εκτιµ νται σ µφωνα µε το ρθρο 7, δεν υπερβα νουν τι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙΙ απ τι καθοριζ µενε στο µ ρο αυτ ηµεροµην ε. Τα περιθ ρια ανοχ που καθορ ζονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙΙ, εφαρµ ζονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. 2. Τα κρ τη µ λη εξασφαλ ζουν τι χουν εγκατασταθε και λειτουργο ν σταθµο µ τρηση για την παροχ στοιχε ων σχετικ µε τι συγκεντρ σει ΑΣ 2,5. Οαριθµ και η θ ση των σταθµ ν µ τρηση ΑΣ 2,5 επιλ γονται απ τα κρ τη µ λη, στε τα στοιχε α να ε ναι αντιπροσωπευτικ των συγκεντρ σεων ΑΣ 2,5 εντ του κρ του µ λου αυτο. Ει δυνατ ν, τα σηµε α δειγµατοληψ α πρ πει να συνδυ ζονται µε σηµε α δειγµατοληψ α για τα ΑΣ 10. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν ετησ ω στην Επιτροπ, εντ ενν α µην ν µετ το τ λο κ θε του, τον αριθµητικ µ σο, το δι µεσο, το 98ο εκατοστηµ ριο και τη µ γιστη συγκ ντρωση που υπολογ ζονται απ τι µετρ σει ΑΣ 2,5 επ 24 ρε εντ του του αυτο. Το 98ο εκατοστηµ ριο υπολογ ζεται σ µφωνα µε τη διαδικασ α που καθορ ζεται στο µ ρο 4 του παραρτ µατο Ι τη απ φαση 97/101/ΕΚ του Συµβουλ ου, τη 27η Ιανουαρ ου 1997, για την καθι ρωση διαδικασ α για την αµοιβα α ανταλλαγ πληροφορι ν και δεδοµ νων που προ ρχονται απ τα δ κτυα και του µεµονωµ νου σταθµο µετρ σεω τη ρυπ νσεω του α ρα του περιβ λλοντο στα κρ τη µ λη ( 1 ). 3. Τα σχ δια δρ ση για τα ΑΣ 10 που καταρτ ζονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ και οι γενικ στρατηγικ για τη µε ωση των συγκεντρ σεων ΑΣ 10, αποσκοπο ν επ ση στη µε ωση των συγκεντρ σεων ΑΣ 2,5. ( 1 )ΕΕL 35 τη , σ. 14.

4 L 163/44 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Οταν σηµει νεται υπ ρβαση των οριακ ν τιµ ν για τα ΑΣ 10 που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙΙ λ γω συγκεντρ σεων ΑΣ 10 στον α ρα του περιβ λλοντο, οφειλοµ νων σε φυσικ φαιν µενα, η υπ ρβαση δε αυτ συνεπ γεται συγκεντρ σει υπερβα νουσε σηµαντικ τα συν θη βασικ επ πεδα απ φυσικ πηγ, τα κρ τη µ λη ενηµερ νουν την Επιτροπ σ µφωνα µε το ρθρο 11 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, και παρ χουν την αναγκα α αιτιολ γηση στε να αποδεικν εται τι οι υπερβ σει αυτ οφε λονται σε φυσικ φαιν µενα. Στι περιπτ σει αυτ, τα κρ τη µ λη υποχρεο νται να εφαρµ ζουν σχ δια δρ ση σ µφωνα µε το ρθρο 8 παρ γραφο 3 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, µ νον ταν οι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο ΙΙΙ σηµει νουν υπ ρβαση οφειλ µενη σε λλε αιτ ε, εκτ των φυσικ ν φαινο- µ νων. 5. Τα κρ τη µ λη δ νανται να ορ ζουν ζ νε οικισµο εντ των οπο ων οι οριακ τιµ για τα ΑΣ 10 που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του πραρτ µατο ΙΙΙ σηµει νουν υπ ρβαση λ γω συγκεντρ σεων ΑΣ 10 στον α ρα του περιβ λλοντο, οφειλοµ νων στην επαναι ρηση σωµατιδ ων µετ την χειµεριν επ στρωση των οδ ν µε µµο. Τα κρ τη µ λη διαβιβ ζουν στην Επιτροπ κατ λογο αυτ ν των ζων ν οικισµ ν, συνοδευ µενο απ πληροφορ ε για τι εντ αυτ ν συγκεντρ σει και πηγ ΑΣ 10. ταν ενηµερ νουν την Επιτροπ σ µφωνα µε το ρθρο 11 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, τα κρ τη µ λη παρ χουν την αναγκα α αιτιολ γηση, στε να αποδεικν εται τι οι υπερβ σει αυτ οφε λονται στα επαναιωρο µενα αυτ σωµατ δια, και τι χουν ληφθε ε λογα µ τρα για τη µε ωση των συγκεντρ σεων. Εντ αυτ ν των ζων ν οικισµ ν, τα κρ τη µ λη υποχρεο νται να εφαρµ ζουν σχ δια δρ ση σ µφωνα µε το ρθρο 8 παρ γραφο 3 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, µ νον ταν οι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ - µατο ΙΙΙ σηµει νουν υπ ρβαση λ γω επιπ δων ΑΣ 10 µη οφειλοµ νων στην χειµεριν επ στρωση των οδ ν µε µµο. ρθρο 6 Μ λυβδο Τα κρ τη µ λη λαµβ νουν τα αναγκα α µ τρα προκειµ νου να εξασφαλ σουν τι οι συγκεντρ σει µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο, πω εκτιµ νται σ µφωνα µε το ρθρο 7, δεν υπερβα νουν τι οριακ τιµ που αναφ ρονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο IV απ τι καθοριζ µενε στο µ ρο αυτ ηµεροµην ε. Τα περιθ ρια ανοχ που καθορ ζονται στο µ ρο Ι του παραρτ µατο IV, εφαρµ ζονται σ µφωνα µε το ρθρο 8 τη οδηγ α 92/62/ΕΚ. ρθρο 7 Εκτ µηση των συγκεντρ σεων 1. Το αν τερο και το κατ τερο ριο εκτ µηση του διοξειδ ου του θε ου, του διοξειδ ου του αζ του και των οξειδ ων του αζ του, των σωµατιδ ων και του µολ βδου για του σκοπο του ρθρου 6 τη οδηγ α 92/62/ΕΚ, καθορ ζονται στο µ ρο Ι του πραρτ µατο V. Για του σκοπο του εν λ γω ρθρου 6, η κατ ταξη κ θε ζ νη οικισµο επανεξετ ζεται τουλ χιστον κ θε π ντε τη, σ µφωνα µε τη διαδικασ α που ορ ζεται στο µ ρο ΙΙ του παραρτ µατο V. Η κατ ταξη επανεξετ ζεται ενωρ τερα σε περ πτωση σηµαντικ αλλαγ των δραστηριοτ των που επιδρο ν στι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του, που ενδε κνυται, οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων µολ βδου στο περιβ λλον. 2. Το παρ ρτηµα VI ορ ζει τα κριτ ρια καθορισµο τη θ ση των σηµε ων δειγµατοληψ α για τη µ τρηση διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο. Το παρ ρτηµα VII ορ ζει τον ελ χιστο αριθµ σηµε ων δειγµατοληψ α για σταθερ µετρ σει συγκεντρ σεων κ θε επιµ ρου ρ που, και τα σηµε α δειγ- µατοληψ α εγκαθ στανται σε κ θε ζ νη οικισµ, εντ των οπο ων απαιτε ται µ τρηση, ε ν οι σταθερ µετρ σει ε ναι η µ νη πηγ στοιχε ων για τι συγκεντρ σει σ αυτ. 3. Στι ζ νε και στου οικισµο, εντ των οπο ων οι πληροφορ ε απ του σταθµο σταθερ µ τρηση συµπληρ νονται µε πληροφορ ε απ λλε πηγ, πω η καταγραφ εκποµπ ν, οι µ θοδοι ενδεικτικ ν µετρ σεων και οι τεχνικ προσοµο ωση τη ποι τητα του α ρα, ο αριθµ των σταθµ ν σταθερ µ τρηση που εγκαθ στανται και η χωρικ διακριτικ ικαν τητα λλων τεχνικ ν, πρ πει να επαρκο ν για τον προσδιορισµ των συγκεντρ σεων ρ πων σ µφωνα µε τορο Ι του παραρτ µατο VI και το µ ρο Ι του παραρτ µατο VIII. 4. Στι ζ νε και στου οικισµο, εντ των οπο ων δεν απαιτε ται µ τρηση, επιτρ πεται να χρησιµοποιο νται τεχνικ προσοµο ωση αντικειµενικ εκτ µηση. 5. Οι µ θοδοι αναφορ για την αν λυση του διοξειδ ου του θε ου, του διοξειδ ου του αζ του και των οξειδ ων του αζ του, καθ και για τη δειγµατοληψ α και την αν λυση του µολ βδου, καθορ ζονται στα µ ρη Ι ω ΙΙΙ του παραρτ µατο ΙΧ. Η µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και τη µ τρηση των ΑΣ 10 καθορ ζεται στο µ ρο IV του παραρτ µατο ΙΧ. Η προσωριν µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και τη µ τρηση των ΑΣ 2,5, καθορ ζεται στο µ ρο V του παραρτ µατο ΙΧ. Οι τεχνικ αναφορ για την προσοµο ωση τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα καθορ ζονται στο µ ρο VI του παραρτ µατο ΙΧ. 6. Τα κρ τη µ λη ενηµερ νουν την Επιτροπ 18 µ νε µετ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α σχετικ µε τι µεθ δου που χρησιµοποιο ν για την προκαταρκτικ εκτ µηση τη ποι τητα του α ρα, σ µφωνα µε το ρθρο 11 παρ γραφο 1 στοιχε ο δ) τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. 7. Τυχ ν αναγκα ε τροποποι σει για την προσαρµογ του παρ ντο ρθρου και των παραρτηµ των V ω ΙΧ προ την επιστηµονικ και τεχνικ πρ οδο, θεσπ ζονται σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 12 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ.

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/45 ρθρο 8 Κοινοπο ηση πληροφορι ν στο κοιν 1. Τα κρ τη µ λη εξασφαλ ζουν τι ενηµερωµ νε πληροφορ ε περ των συγκεντρ σεων διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων του αζ του, σωµατιδ ων και µολ βδου στο περιβ λλον, τ θενται συνεχ στη δι θεση του κοινο, καθ και στη δι θεση καταλλ λων οργαν σεων, πω οι οργαν σει προστασ α του περιβ λλοντο, οι οργαν σει καταναλωτ ν, οι οργαν σει που εκπροσωπο ν τα συµφ ροντα ευαισθ των οµ δων του πληθυσµο και λλοι σχετικο υγειονοµικο φορε, µ σω, λ γου χ ριν, των ραδιοτηλεοπτικ ν µ σων, του Τ που, των ενηµερωτικ ν οθον ν των υπηρεσι ν δικτ ου ηλεκτρονικ ν υπολογιστ ν. Οι πληροφορ ε για τι συγκεντρ σει διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του, και σωµατιδ ων στο περιβ λλον, ενηµερ νονται τουλ χιστον σε καθηµεριν β ση, και, στην περ πτωση ωρια ων τιµ ν για το διοξε διο του θε ου και το διοξε διο του αζ του, εφ σον ε ναι εφικτ, οι πληροφορ ε ενηµερ νονται σε ωρια α β ση. Οι πληροφορ ε για τι συγκεντρ σει µολ βδου στο περιβ λλον, ενηµερ νονται σε τριµηνια α β ση. Οι πληροφορ ε αυτ αναφ ρουν τουλ χιστον λε τι υπερβ σει των οριακ ν τιµ ν συγκ ντρωση και των ορ ων συναγερµο κατ τι µ σε περι δου που καθορ ζονται στα παραρτ µατα Ι ω IV. Οι πληροφορ ε περι χουν επ ση µια σ ντοµη εκτ µηση σον αφορ τι οριακ τιµ και τα ρια συναγερµο, καθ και πρ σφορα στοιχε α για τι επιπτ σει στην υγε α. 2. Τα κρ τη µ λη, ταν θ τουν στη δι θεση του κοινο σχ δια προγρ µµατα κατ εφαρµογ ν του ρθρου 8 παρ γραφο 3 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµ νων των σχεδ ων και προγραµµ των που αναφ ρονται στο ρθρο 3 παρ γραφο 4 και στο ρθρο 5 παρ γραφοι 4 και 5 τη παρο σα οδηγ α, τα θ τουν επ ση στη δι θεση των οργαν σεων, που αναφ ρονται στην παρ γραφο ταν σηµειωθε υπ ρβαση του ορ ου συναγερµο που αναφ ρεται στο µ ρο ΙΙ του παραρτ µατο Ι και στο παρ ρτηµα ΙΙ, τα στοιχε α που τ θενται στη δι θεση του κοινο, σ µφωνα µε το ρθρο 10 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, περιλαµβ νουν τουλ χιστον τα στοιχε α που αναφ ρονται στο µ ρο ΙΙΙ των εν λ γω παραρτηµ των. 4. Οι πληροφορ ε που τ θενται στη δι θεση του κοινο και των οργανισµ ν που αναφ ρονται στι παραγρ φου 1 και 3, ε ναι σαφε, κατανοητ και ευπρ σιτε. ρθρο 9 Καταργ σει και µεταβατικ ρυθµ σει 1. Η οδηγ α 80/779/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 15η Ιουλ ου 1980, σον αφορ τι οριακ τιµ και τι καθοδηγητικ τιµ ποι τητα τη ατµ σφαιρα για το διοξε διο του θε ου και τα αιωρο µενα σωµατ δια ( 1 ), καταργε ται απ τι 19 Ιουλ ου 2001, εκτ απ το ρθρο 1, το ρθρο 2 παρ γραφο 1, το ρθρο 3 παρ γραφο 1, τα ρθρα 9, 15 και 16 και τα παραρτ µατα Ι, ΙΙΙβ και IV, τα οπο α καταργο νται απ την 1η Ιανουαρ ου Η οδηγ α 82/884/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 3η εκεµβρ ου 1982, για την οριακ τιµ του µολ βδου που περι χεται στην ατµ σφαιρα ( 2 ) καταργε ται απ τι 19 Ιουλ ου 2001, εκτ απ τα ρθρα 1 και 2, το ρθρο 3 παρ γραφο 1, τα ρθρα 7, 12 και 13, τα οπο α καταργο νται απ την 1η Ιανουαρ ου Η οδηγ α 85/203/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 7η Μαρτ ου 1985, σχετικ µε τι προδιαγραφ ποι τητα του α ρα για το διοξε διο του αζ του ( 3 ) καταργε ται απ τι 19 Ιουλ ου 2001, εκτ απ το ρθρο 1 παρ γραφο 1 πρ τη περ πτωση και παρ γραφο 2, το ρθρο 2 πρ τη περ πτωση, το ρθρο 3 παρ γραφο 1, τα ρθρα 5, 9, 15 και 19 και το παρ ρτηµα Ι, τα οπο α καταργο νται απ την 1η Ιανουαρ ου Απ τι 19 Ιουλ ου 2001, τα κρ τη µ λη µπορο ν να χρησιµοποιο ν σταθµο µ τρηση και λλε µεθ δου εκτ µηση τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα που συµµορφ νονται προ την παρο σα οδηγ α για την εκτ µηση των συγκεντρ σεων διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και µολ βδου στον α ρα του περιβ λλοντο, προκειµ νου να συγκεντρ νουν στοιχε α για την απ δειξη τη τ ρηση των οριακ ν τιµ ν που καθορ ζουν οι οδηγ ε 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ, ω του οι οριακ τιµ που καθορ ζουν οι εν λ γω οδηγ ε πα σουν να εφαρµ ζονται. 5. Απ τι 19 Ιουλ ου 2001, τα κρ τη µ λη µπορο ν να χρησιµοποιο ν σταθµο µ τρηση και λλε µεθ δου εκτ µηση τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα που συµµορφ νονται προ την παρο σα οδηγ α σον αφορ τα ΑΣ 10, για την εκτ µηση των συγκεντρ σεων αιωρουµ νων σωµατιδ ων προκειµ νου να αποδεικν εται η τ ρηση των οριακ ν τιµ ν για τα ολικ αιωρο µενα σωµατ δια που καθορ ζει το παρ ρτηµα IV τη οδηγ α 80/779/ΕΟΚ προκειµ νου να αποδεικν εται η τ ρηση αυτ, ωστ σο, τα ο τω συλλεγ µενα στοιχε α πολλαπλασι ζονται επ να συντελεστ 1,2. 6. Τα κρ τη µ λη ενηµερ νουν ετησ ω την Επιτροπ, για οιεσδ ποτε υπερβ σει των οριακ ν τιµ ν που καθορ ζουν οι οδηγ ε 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ, παρ λληλα µε τι σηµειωθε σε τιµ, του λ γου κ θε παρατηρουµ νου περιστατικο και τα λαµβαν µενα µ τρα για την αποφυγ κ θε επαν ληψ του, εντ ενν α µην ν µετ το τ λο κ θε του, σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 17 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, ω του πα σουν να εφαρµ ζονται οι οριακ τιµ που ορ ζουν οι εν λ γω οδηγ ε. 7. Στι ζ νε εντ των οπο ων κρ το µ λο κρ νει αναγκα ο να περιοριστε να προληφθε µια προβλ ψιµη α ξηση τη ρ πανση απ το διοξε διο του θε ου, τα οξε δια του αζ του τα αιωρο µενα σωµατ δια, µπορο ν να συνεχ σουν να χρησιµοποιο νται οι ενδεικτικ τιµ για την προστασ α των οικοσυστηµ των του παραρτ µατο ΙΙ τη οδηγ α 80/779/ΕΟΚ και του πραρτ µατο ΙΙ τη οδηγ α 85/203/ΕΟΚ. ( 2 )ΕΕL 378 τη , σ. 15. ( 1 )ΕΕL 229 τη , σ. 30. ( 3 )ΕΕL 87 τη , σ. 1.

6 L 163/46 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 10 κθεση και επανεξ ταση χι αργ τερα απ την 31η εκεµβρ ου 2003, η Επιτροπ υποβ λλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο κθεση µε β ση την πε ρα που θα αποκτηθε απ την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, και ιδ ω σχετικ µε τα αποτελ σµατα των πλ ον πρ σφατων επιστηµονικ ν ερευν ν για τι επιπτ σει που χει στην ανθρ πινη υγε α και στα οικοσυστ µατα η κθεση στο διοξε διο του θε ου, στο διοξε διο του αζ του, και στα οξε δια του αζ του, σε δι φορα κλ σµατα σωµατιδ ων και στο µ λυβδο, καθ και σχετικ µε τι τεχνολογικ εξελ ξει και την πρ οδο που χει επιτελεστε στι µεθ δου µ τρηση και στι λλε τεχνικ εκτ µηση των συγκεντρ σεων σωµατιδ ων στον α ρα του περιβ λλοντο, και τη εναπ θεση σωµατιδ ων και µολ βδου σε επιφ νειε. Προκειµ νου να διατηρηθε υψηλ επ πεδο προστασ α τη ανθρ πινη υγε α και του περιβ λλοντο και λαµβ νοντα υπ ψη την αποκτηθε σα πε ρα απ την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α στα κρ τη µ λη, και ιδ ω τι συνθ κε τι αναφερ µενε στο παρ ρτηµα VI, υπ τι οπο ε χουν γ νει οι µετρ σει, η κθεση αυτ συνοδε εται, εφ σον απαιτε ται, απ προτ σει τροποπο ηση τη παρο σα οδηγ α. Η Επιτροπ εξετ ζει, ειδικ τερα, τι οριακ τιµ του δευτ ρου σταδ ου και, για τα ΑΣ 10, µε σκοπ να τι καταστ σει υποχρεωτικ, και διερευν ε ν πρ πει να επιβεβαι σει να τροποποι σει τι οριακ τιµ για το δε τερο στ διο και, εφ σον ενδε κνυνται, για το πρ το στ διο. Επ πλ ον, η Επιτροπ δ δει ιδια τερη προσοχ στον καθορισµ οριακ ν τιµ ν για τα ΑΣ 2,5, λλα κλ σµατα σωµατιδ ων, ω ενδε κνυται. Περαιτ ρω, η Επιτροπ εξετ ζει την ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α απ το διοξε διο του αζ του και προβα νει σε πρ ταση µε την οπο α επιβεβαι νεται τροποποιε ται αυτ η τιµ. Μελετ επ ση την ωρια α οριακ τιµ για το διοξε διο του αζ του, υπ το πρ σµα των κατευθυντ ριων γραµµ ν τη Παγκ σµια Οργ νωση Υγε α, και εξετ ζει ε ν η οριακ τιµ θα πρ πει να επιβεβαιωθε να µεταβληθε. Η Επιτροπ θα εξετ σει επ ση ε ν µπορο ν να καθοριστο ν ρια συναγερµο, τα οπο α να συµβιβ ζονται µε τα ισχ οντα για λλου ρ που τη παρο σα οδηγ α, για τα ΑΣ 10, τα ΑΣ 2,5 κλ σµατα σωµατιδ ων, αν λογα µε την περ πτωση. ρθρο 11 Κυρ σει Τα κρ τη µ λη καθορ ζουν τι κυρ σει που εφαρµ ζονται σε παραβ σει εθνικ ν διατ ξεων που θεσπ ζονται κατ εφαρµογ ν τη παρο σα οδηγ α. Οι κυρ σει αυτ πρ πει να ε ναι αποτελεσµατικ, αναλογικ και αποτρεπτικ. ρθρο 12 Εφαρµογ 1. Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανον στικ και διοικητικ διατ ξει προκειµ νου να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α ω τι 19 Ιουλ ου Ενηµερ νουν αµ σω την Επιτροπ σχετικ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ παρ µοια αναφορ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει για την αναφορ αυτ καθορ ζονται απ τα κρ τη µ λη. 2. Τα κρ τη µ λη ανακοιν νουν στην Επιτροπ το κε - µενο των κυρ ων διατ ξεων εσωτερικο δικα ου που θεσπ ζουν στον τοµ α που καλ πτει η παρο σα οδηγ α. ρθρο 13 ναρξη ισχ ο Η παρο σα οδηγ α αρχ ζει να ισχ ει την εικοστ ηµ ρα απ τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρθρο 14 Αποδ κτε Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Λουξεµβο ργο, 22 Απριλ ου Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο W. MÜLLER

7 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ I. Οριακ τιµ για το διοξε διο του θε ου Οι οριακ τιµ εκφρ ζονται σε µg/m 3. Η µ τρηση του γκου πρ πει να αν γεται σε θερµοκρασ α 293 K και σε π εση 101,3 kpa. Περ οδο αναφορ για τον υπολογισµ του µ σου ρου Οριακ τιµ Περιθ ριο ανοχ Προθεσµ α συµµ ρφωση προ την οριακ τιµ 1. Ωρια α οριακ τι- µ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α 1 ρα 350 µg/m 3 των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 24 φορ αν ηµερολογιακ το 150 µg/m 3 (43 %) κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο - µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001 και κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σο ετ σιο ποσοστ, στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η 2005 Ιανουαρ ου 2. Ηµερ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α 24 ρε 125 µg/m 3 των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 3 φορ αν ηµερολογιακ το Καν να 1η Ιανουαρ ου Οριακ τιµ για την προστασ α των οικοσυστηµ των Ηµερολογιακ το χειµ να (1η Οκτωβρ ου ω 31 Μαρτ ου 20 µg/m 3 Καν να 19 Ιουλ ου 2001 II. ριο συναγερµο για το διοξε διο του θε ου 500 µg/m 3 µετρο µενα επ τρει συνεχε ρε σε αντιπροσωπευτικ για την ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα θ σει σε περιοχ κταση τουλ χιστον 100 km 2 σε ολ κληρη ζ νη οικισµ, αν λογα µε το ποια ε ναι η µικρ τερη σε κταση. III. Ελ χιστε πληροφορ ε που πρ πει να τ θενται στη δι θεση του κοινο, σε περ πτωση υπ ρβαση του ορ ου συναγερµο για το διοξε διο του θε ου Οι πληροφορ ε που πρ πει να τ θενται στη δι θεση του κοινο, περιλαµβ νουν τουλ χιστον τα ακ λουθα στοιχε α: ηµεροµην α, ρα και τ πο του περιστατικο και λ γοι στου οπο ου οφε λεται, εφ σον ε ναι γνωστο, προβλ ψει : µεταβολ των συγκεντρ σεων (βελτ ωση, σταθεροπο ηση επιδε νωση), λ γο τη αναµεν µενη µεταβολ, πληττ µενη γεωγραφικ περιοχ, δι ρκεια, κατηγορ α πληθυσµο που ε ναι ενδεχοµ νω ευα σθητη στο περιστατικ, προφυλ ξει που πρ πει να λ βει ο ενδιαφερ µενο ευα σθητο πληθυσµ.

8 L 163/48 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO 2 ) ΚΑΙ ΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO x ) ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ I. Οριακ τιµ για το διοξε διο του αζ του και τα οξε δια του αζ του Οι οριακ τιµ εκφρ ζονται σε µg/m 3. Η µ τρηση του γκου πρ πει να αν γεται σε θερµοκρασ α 293 Κ και σε π εση 101,3 kpa. Περ οδο αναφορ για τον υπολογισµ του µ σου ρου Οριακ τιµ Περιθ ριο ανοχ Προθεσµ α συµµ ρφωση προ την οριακ τιµ 1. Ωρια α οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α 1 ρα 200 µg/m 3 No 2 των οπο ων δεν πρ πει να ση- µει νεται υπ ρβαση απ 18 φορ αν ηµερολογιακ το % κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001 και κατ πιν 12 µ νε κατ σο ετ σιο ποσοστ στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η 2010 Ιανουαρ ου 2. Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α Ηµερολογιακ το 40 µg/m 3 No 2 50 % κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001 και κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σο ετ σιο ποσοστ στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η 2010 Ιανουαρ ου 3. Ετ σια οριακ τι- µ για την προστασ α τη βλ στηση Ηµερολογιακ το 30 µg/m 3 No x Καν να 19 Ιουλ ου 2001 II. ριο συναγερµο για το διοξε διο του αζ του 400 µg/m 3 µετρο µενα επ τρει συνεχε ρε σε αντιπροσωπευτικ για την ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα θ σει σε περιοχ κταση τουλ χιστον 100 km 2 σε ολ κληρη ζ νη οικισµ, αν λογα µε το ποια ε ναι η µικρ τερη σε κταση. III. Ελ χιστε πληροφορ ε που πρ πει να τ θενται στη δι θεση του κοινο, σε περ πτωση υπ ρβαση του ορ ου συναγερµο για το διοξε διο του αζ του Οι πληροφορ ε που πρ πει να τ θενται στη δι θεση του κοινο, περιλαµβ νουν τουλ χιστον τα ακ λουθα στοιχε α: ηµεροµην α, ρα και τ πο του περιστατικο και λ γοι στου οπο ου οφε λεται εφ σον ε ναι γνωστο, προβλ ψει : µεταβολ των συγκεντρ σεων (βελτ ωση, σταθεροπο ηση επιδε νωση), λ γο τη αναµεν µενη µεταβολ, πληττ µενη γεωγραφικ περιοχ, δι ρκεια, κατηγορ α πληθυσµο που ε ναι ενδεχοµ νω ευα σθητη στο περιστατικ, προφυλ ξει που πρ πει να λ βει ο ενδιαφερ µενο ευα σθητο πληθυσµ.

9 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ (ΑΣ 10 ) Περ οδο αναφορ για τον υπολογισµ του µ σου ρου Οριακ τιµ Περιθ ριο ανοχ Προθεσµ α συµµ ρφωση προ την οριακ τιµ ΣΤΑ ΙΟ ωρη οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α 24 ρε 50 µg/m 3 ΑΣ 10 των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 35 φορ αν ηµερολογιακ το 50 % κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο - µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001, και κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σιο ετ σιο ποσοστ, στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η Ιανουαρ ου Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α Ηµερολογιακ το 40 µg/m 3 ΑΣ % κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο - µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001, και κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σιο ετ σιο ποσοστ, στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η Ιανουαρ ου 2005 ΣΤΑ ΙΟ2 ( 1 ) 1. 24ωρη οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α 24 ρε 50 µg/m 3 ΑΣ 10 των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 7 φορ αν ηµερολογιακ το Θα υπολογιστε β σει δεδο- µ νων και θα ε ναι ισοδ ναµο µε την οριακ τιµ του σταδ ου 1 1η Ιανουαρ ου Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α Ηµερολογιακ το 20 µg/m 3 ΑΣ % την 1η Ιανουαρ ου 2005, µειο µενο κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σιο ετ σιο ποσοστ, στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου η Ιανουαρ ου 2010 ( 1 ) Ενδεικτικ οριακ τιµ που θα αναθεωρηθο ν β σει των ν ων πληροφορι ν για τι επιπτ σει στην υγε α και το περιβ λλον, την τεχνικ εφικτ τητα και β σει τη πε ρα απ την εφαρµογ των οριακ ν τιµ ν του σταδ ου 1 στα κρ τη µ λη.

10 L 163/50 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΛΥΒ Ο Περ οδο αναφορ για τον υπολογισµ του µ σου ρου Οριακ τιµ Περιθ ριο ανοχ Προθεσµ α συµµ ρφωση προ την οριακ τιµ Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α Ηµερολογιακ το 0,5 µg/m 3 ( 1 ) 100 % κατ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, µειο µενο απ 1η Ιανουαρ ου 2001, και κατ πιν κ θε 12 µ νε κατ σο ετ σιο ποσοστ, στε να φθ σει το 0 % την 1η Ιανουαρ ου 2005, την 1η Ιανουαρ ου 2010, στο µεσο περιβ λλον συγκεκρι- µ νων σηµειακ ν πηγ ν οι οπο ε κοινοποιο νται στην Επιτροπ 1η Ιανουαρ ου 2005, 1η Ιανουαρ ου 2010, στο µεσο περιβ λλον συγκεκριµ νων βιοµηχανικ ν πηγ ν οι οπο ε βρ σκονται σε θ σει µολυσµ νε απ δεκαετ ε βιο- µηχανικ δραστηρι τητα. Οι πηγ αυτ κοινοποιο νται στην Επιτροπ ω τι 16 Ιουλ ου 2001 ( 2 ). Στι περιπτ σει αυτ, η οριακ τιµ απ 1η Ιανουαρ ου 2005 ε ναι 1,0 µg/m 3 ( 1 ) Κατ τη διαδικασ α επανεξ ταση τη παρο σα οδηγ α που προβλ πεται στο ρθρο 10, εξετ ζεται η δυνατ τητα συµπλ ρωση αντικατ σταση τη οριακ τιµ απ ριο εναπ θεση στο µεσο περιβ λλον σηµειακ ν πηγ ν. ( 2 ) Η κοινοπο ηση αυτ δ ον να συνοδε εται απ δ ουσα αιτιολ γηση. Η περιοχ που ισχ ουν υψηλ τερε οριακ τιµ, δεν πρ πει να εκτε νεται νω των µ. απ τι εν λ γω συγκεκριµ νε πηγ.

11 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO 2 ), ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO x ), ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (ΑΣ 10 ) ΚΑΙ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ I. Αν τερα και κατ τερα ρια εκτ µηση Ισχ ουν τα ακ λουθα αν τερα και κατ τερα ρια εκτ µηση : α) ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ Αν τερο ριο εκτ µηση Κατ τερο ριο εκτ µηση Προστασ α τη υγε α 60 % τη 24ωρη οριακ τιµ (75 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 3 φορ αν ηµερολογιακ το ) 40 % τη 24ωρη οριακ τιµ (50 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 3 φορ αν ηµερολογιακ το ) Προστασ α οικοσυστηµ των 60 % τη χειµεριν οριακ τιµ (12 µg/m 3 ) 40 % τη χειµεριν οριακ τιµ (8 µg/m 3 ) β) ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ωρια α οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α (NO 2 ) Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α (NO 2 ) Ετ σια οριακ τιµ για την προστασ α τη βλ στηση (NO x ) Αν τερο ριο εκτ µηση 70 % τη οριακ τιµ (140 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 18 φορ αν ηµερολογιακ το ) 80 % τη οριακ τιµ (32 µg/m 3 ) 80 % τη οριακ τιµ (24 µg/m 3 ) Κατ τερο ριο εκτ - µηση 50 % τη οριακ τιµ (100 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 18 φορ αν ηµερολογιακ το ) 65 % τη οριακ τιµ (26 µg/m 3 ) 65 % τη οριακ τιµ (19,5 µg/m 3 ) γ) ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ Τα αν τερα και τα κατ τερα ρια εκτ µηση για τα ΑΣ 10, βασ ζονται στι ενδεικτικ οριακ τιµ για την 1η Ιανουαρ ου Μ ση τιµ 24 ρου Αν τερο ριο εκτ µηση 60 % τη οριακ τιµ (30 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 7 φορ αν ηµερολογιακ το ) Κατ τερο ριο εκτ µηση 40 % τη οριακ τιµ (20 µg/m 3, των οπο ων δεν πρ πει να σηµει νεται υπ ρβαση περισσ τερε απ 7 φορ αν ηµερολογιακ το ) Ετ σια µ ση τιµ 70 % τη οριακ τιµ (14 µg/m 3 ) 50 % τη οριακ τιµ (10 µg/m 3 )

12 L 163/52 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των δ) ΜΟΛΥΒ ΟΣ Ετ σια µ ση τιµ Αν τερο ριο εκτ µηση 70 % τη οριακ τιµ (0,35 µg/m 3 ) Κατ τερο ριο εκτ µηση 50 % τη οριακ τιµ (0,25 µg/m 3 ) II. Προσδιορισµ τη υπ ρβαση του αν τερου και του κατ τερου ορ ου εκτ µηση Η υπ ρβαση του αν τερου και κατ τερου ορ ου εκτ µηση προσδιορ ζεται µε β ση τι συγκεντρ σει των προηγο µενων π ντε ετ ν, ε ν υπ ρχουν επαρκ δεδοµ να. Κρ νεται τι χει σηµειωθε υπ ρβαση του ορ ου εκτ µηση, ε ν ο συνολικ αριθµ υπερβ σεων τη αριθµητικ τιµ τη συγκ ντρωση του ορ ου, κατ τη δι ρκεια των τελευτα ων π ντε ετ ν, ε ναι υπερτριπλ σιο του αριθµο υπερβ σεων που επιτρ πονται ετησ ω. ταν υπ ρχουν στοιχε α για λιγ τερα απ π ντε τη, τα κρ τη µ λη, προκειµ νου να προσδιορ ζουν τι υπερβ σει του αν τατου και του κατ τατου ορ ου εκτ µηση, δ νανται να συνδυ ζουν εκστρατε ε µ τρηση σ ντοµη δι ρκεια, κατ την περ οδο του του και σε σηµε α που ενδ χεται να αντιπροσωπε ουν τα υψηλ τερα επ πεδα ρ πανση, µε στοιχε α που προ ρχονται απ αρχε α εκποµπ ν και απ τεχνικ προσο- µο ωση.

13 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σον αφορ τη σταθερ µ τρηση, ισχ ουν οι παρακ τω προϋποθ σει. I. Χωροθ τηση µεγ λη κλ µακα α) Προστασ α τη ανθρ πινη υγε α σον αφορ την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α, τα σηµε α δειγµατολ ψια θα πρ πει να τοποθετο νται τσι στε: i) να παρ χουν στοιχε α σχετικ µε τι περιοχ εντ ζων ν και οικισµ ν που σηµει νονται οι υψηλ τερε συγκεντρ σει στι οπο ε ε ναι πιθαν να εκτεθε µεσα µµεσα ο πληθυσµ για µεγ λο χρονικ δι στηµα σε σχ ση µε την περ οδο αναφορ που χρησιµοποιε ται για τον υπολογισµ του µ σου ρου τη των οριακ ν τιµ ν, ii) να παρ χουν στοιχε α σχετικ µε τα επ πεδα που µετρο νται σε λλε περιοχ εντ των ζων ν οικισµ ν και ε ναι αντιπροσωπευτικ τη κθεση του γενικο πληθυσµο. Τα σηµε α δειγµατοληψ α θα πρ πει κατ καν να να τοποθετο νται τσι στε να αποφε γονται οι µετρ σει πολ µικρ ν µικροπεριβαλλ ντων που βρ σκονται σε µεση γειτν αση µε αυτ. Ενδεικτικ, να σηµε ο δειγµατοληψ α θα πρ πει να τοποθετε ται τσι στε να ε ναι αντιπροσωπευτικ τη ποι τητα του α ρα σε γ ρω περιοχ κταση τουλ χιστον 200 m 2 σε θ ση µεγ λη οδικ κυκλοφορ α, και αρκετ ν τετραγωνικ ν χιλιοµ τρων σε θ ση παρακολο θηση τη βασικ αστικ ρ πανση. Τα σηµε α δειγµατοληψ α θα πρ πει επ ση, κατ το δυνατ ν, να ε ναι αντιπροσωπευτικ παροµε ων θ σεων που δεν βρ σκονται σε µεση γειτν αση µε αυτ. Θα πρ πει επ ση να λαµβ νεται υπ ψη η αν γκη τοποθ τηση σηµε ων δειγµατοληψ α σε ν σου, ταν αυτ ε ναι αναγκα ο για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α. β) Προστασ α των οικοσυστηµ των και βλ στηση σον αφορ την προστασ α των οικοσυστηµ των βλ στηση, τα σηµε α δειγµατοληψ α θα πρ πει να τοποθετο νται π ραν των 20 km απ οικισµο π ραν των 5 km απ λλη δοµηµ νη περιοχ βιοµηχανικ εγκατ σταση αυτοκινητ δροµο. Ενδεικτικ, να σηµε ο δειγµατοληψ α θα πρ πει να τοποθετε ται τσι στε να ε ναι αντιπροσωπευτικ τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα σε γ ρω περιοχ κταση τουλ χιστον km 2. Τα κρ τη µ λη δ νανται να προβλ πουν την τοποθ τηση εν σηµε ου δειγµατοληψ α σε µικρ τερη απ σταση το τι θα ε ναι αντιπροσωπευτικ τη ποι τητα του α ρα σε λιγ τερο εκτεταµ νη περιοχ, λαµβ νοντα υπ ψη τι γεωγραφικ συνθ κε. Θα πρ πει επ ση να λαµβ νεται υπ ψη η αν γκη εκτ µηση τη ποι τητα του α ρα στι ν σου. II. Χωροθ τηση µικρ κλ µακα Στο µ τρο του δυνατο, θα πρ πει να τηρο νται τουλ χιστον οι ακ λουθε κατευθυντ ριε γραµµ : η ρο του α ρα γ ρω απ το στ µιο του σωλ να δειγµατοληψ α θα πρ πει να ε ναι ελε θερη, χωρ καν να εµπ διο που να επηρε ζει τη ρο α ρα κοντ στο δειγµατολ πτη (κανονικ πρ πει να τοποθετε ται σε απ σταση µερικ ν µ τρων απ κτ ρια, µπαλκ νια, δ νδρα, και λλα εµπ δια και τουλ χιστον 0,5 µ τρα απ το πλησι στερο κτ ριο, σε περ πτωση σηµε ων δειγµατοληψ α που αντιπροσωπε ουν την ποι τητα του α ρα στην οικοδοµικ γραµµ ), κατ καν να, το στ µιο του σωλ να δειγµατοληψ α θα πρ πει να τοποθετε ται σε απ σταση 1,5 (ζ νη αναπνο ) ω 4 µ τρων π νω απ το δαφο. Σε ορισµ νε περιπτ σει, ενδ χεται να πρ πει να τοποθετηθε υψηλ τερα ( ω και 8 µ τρα). Μπορε επ ση να ενδε κνυται η τοποθ τηση σε µεγαλ τερο ψο, ε ν ο σταθµ αντιπροσωπε ει εκτεταµ νη περιοχ, το στ µιο του σωλ να δειγµατοληψ α δεν θα πρ πει να γειτνι ζει µεσα µε πηγ εκποµπ ν, στε να αποφε γεται η απευθε α πρ σληψη εκποµπ ν που δεν χουν αναµειχθε µε τον α ρα του περιβ λλοντο, το στ µιο εξαγωγ του δειγµατολ πτη θα πρ πει να τοποθετε ται τσι στε να αποφε γεται η ανακυκλοφορ α του εξερχ µενου α ρα προ την ε σοδο τη συσκευ,

14 L 163/54 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των τοποθ τηση δειγµατοληπτ ν για τη µ τρηση τη κυκλοφοριακ ρ πανση : για λου του ρ που, αυτ τα σηµε α δειγµατοληψ α θα πρ πει να τοποθετο νται σε απ σταση τουλ χιστον 25 µ τρων απ το ριο των κ ριων οδικ ν κ µβων και τουλ χιστον 4 µ τρων απ το κ ντρο τη πλησι στερη λωρ δα κυκλοφορ α, για το διοξε διο του αζ του, τα στ µια δεν θα πρ πει να απ χουν νω των 5 µ τρων απ το ρε θρο του οδοστρ µατο, για τα σωµατ δια και το µ λυβδο, τα στ µια θα πρ πει να τοποθετο νται τσι στε να ε ναι αντιπροσωπευτικ τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα κοντ στην οικοδοµικ γραµµ. Μπορο ν επ ση να λαµβ νονται υπ ψη οι παρακ τω παρ γοντε : πηγ παρεµβολ, ασφ λεια, πρ σβαση, παρξη ηλεκτρικ εν ργεια και τηλεφωνικ επικοινων α, ορατ τητα του σηµε ου σε σχ ση µε το περιβ λλον του, ασφ λεια του κοινο και των χειριστ ν, σκοπιµ τητα του συνδυασµο σηµε ων δειγµατοληψ α για δι φορου ρ που, απαιτ σει σχεδιασµο. III. Τεκµηρ ωση και επανεξ ταση τη επιλογ του σηµε ου Οι διαδικασ ε επιλογ του σηµε ου θα πρ πει να τεκµηρι νονται πλ ρω κατ το στ διο τη κατ ταξη, ιδ ω µε φωτογραφ ε τη γ ρω περιοχ κατ τα σηµε α τη πυξ δα και λεπτοµερ χ ρτη. Τα σηµε α θα πρ πει να επανεξετ ζονται σε τακτικ διαστ µατα, µε επαναλαµβαν µενη τεκµηρ ωση, στε να εξασφαλ ζεται τι τα κριτ ρια επιλογ εξακολουθο ν να ισχ ουν µε την π ροδο του χρ νου.

15 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO 2 ), ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO 2 ) ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ NO X, ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. Ελ χιστο αριθµ σηµε ων δειγµατοληψ α για σταθερ µ τρηση προ εκτ µηση τη συµµ ρφωση µε τι οριακ τιµ για την προστασ α τη ανθρ πινη υγε α και µε τα ρια συναγερµο σε ζ νε και οικισµο, που η σταθερ µ τρηση αποτελε τη µοναδικ πηγ πληροφορι ν α) ι χυτε πηγ Πληθυσµ οικισµο ζ νη (χιλι δε ) Ε ν οι συγκεντρ σει υπερβα νουν το αν τερο ριο εκτ µηση Ε ν οι µ γιστε συγκεντρ σει κυµα νονται µεταξ του αν τερου και του κατ τερου ορ ου εκτ µηση Για το SO 2 και το NO 2, σε οικισµο που οι µ γιστε συγκεντρ σει ε ναι µικρ τερε απ το κατ τερο ριο εκτ µηση δεν ισχ ει σον αφορ το NO 2 και τα σωµατ δια: θα περιλαµβ νεται τουλ χιστον να σταθµ µ τρηση τη βασικ αστικ ρ πανση και να σταθµ µ τρηση τη κυκλοφοριακ ρ πανση β) Σηµειακ πηγ Για την εξακρ βωση τη ρ πανση κοντ σε σηµειακ πηγ, ο αριθµ των σηµε ων δειγµατοληψ α για σταθερ µ τρηση, θα πρ πει να υπολογ ζεται µε β ση τι πυκν τητε εκποµπ, τα πιθαν πρ τυπα κατανοµ τη ρ πανση του α ρα του περιβ λλοντο και την ενδεχ µενη κθεση του πληθυσµο.

16 L 163/56 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των II. Ελ χιστο αριθµ σηµε ων δειγµατοληψ α για σταθερ µ τρηση προ εκτ µηση τη συµµ ρφωση µε τι οριακ τιµ για την προστασ α των οικοσυστηµ των βλ στηση σε λλε ζ νε, εκτ οικισµ ν Ε ν οι µ γιστε συγκεντρ σει υπερβα νουν το αν τερο ριο εκτ µηση Ε ν οι µ γιστε συγκεντρ σει κυµα νονται µεταξ του αν τερου και του κατ τερου ορ ου εκτ µηση 1 σταθµ αν km 2 1 σταθµ αν km 2 Σε νησιωτικ ζ νε, ο αριθµ των σηµε ων δειγµατοληψ α για σταθερ µετρ σει, θα πρ πει να υπολογ ζεται λαµβ νοντα υπ ψη τα πιθαν πρ τυπα κατανοµ τη ρ πανση του α ρα του περιβ λλοντο και την ενδεχ µενη κθεση των οικοσυστηµ των βλ στηση.

17 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣ ΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ I. Ποιοτικο στ χοι για τα στοιχε α Προβλ πονται οι ακ λουθοι ποιοτικο στ χοι για τα στοιχε α, σον αφορ την απαιτο µενη ορθ τητα των µεθ δων εκτ µηση, τη ελ χιστη χρονικ περι δου κ λυψη και τη ελ χιστη συλλογ στοιχε ων, ω οδηγο για τα προγρ µµατα διασφ λιση τη ποι τητα. ιοξε διο του θε ου, διοξε διο του αζ του, και οξε δια του αζ του Σωµατ δια και µ λυβδο Συνεχ µ τρηση Ορθ τητα 15 % 25 % Ελ χιστη συλλογ στοιχε ων 90 % 90 % Ενδεικτικ µ τρηση Ορθ τητα 25 % 50 % Ελ χιστη συλλογ στοιχε ων 90 % 90 % Ελ χιστη χρονικ περ οδο κ λυψη 14 % (µ α µ τρηση αν τυχα α εβδοµ δα, οµοι µορφα κατανεµηµ νε εντ του του, 8 εβδοµ δε, οµοι µορφα κατανεµηµ νε εντ του του ) 14 % (µ α µ τρηση αν τυχα α εβδοµ δα, οµοι µορφα κατανεµηµ νε εντ του του, 8 εβδοµ δε, οµοι µορφα κατανεµηµ νε εντ του του ) Προσοµο ωση Ορθ τητα: Ωρια οι µ σοι ροι Ηµερ σιοι µ σοι ροι Ετ σιοι µ σοι ροι 50 %-60 % 50 % 30 % δεν χει προσδιοριστε προ το παρ ν ( 1 ) 50 % Αντικειµενικ εκτ µηση Ορθ τητα 75 % 100 % ( 1 ) Κ θε τροποπο ηση που απαιτε ται για την προσαρµογ του σηµε ου αυτο στην επιστηµονικ και τεχνικ πρ οδο θεσπ ζεται σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 12 παρ γραφο 2 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ. Η ακρ βεια των µετρ σεων καθορ ζεται πω ορ ζεται στον «Οδηγ κφραση τη αβεβαι τητα των µετρ σεων» (ISO 1993), στο ISO «Ορθ τητα (πιστ τητα και ακρ βεια) των µεθ δων µ τρηση και των αποτελεσµ των» (1994). Τα ποσοστ του π νακα δ δονται για µεµονωµ νε µετρ σει, των οπο ων εξ γεται ο µ σο ρο κατ την περ οδο που ορ ζεται για την οριακ τιµ, για δι στηµα εµπιστοσ νη 95 % (σφ λµα + δ ο φορ τη συν θη απ κλιση). Η ορθ τητα των συνεχ ν µετρ σεων θα πρ πει να ερµηνε εται ω ισχ ουσα στην περιοχ τη κατ λληλη οριακ τιµ. Η ορθ τητα τη προσοµο ωση και τη αντικειµενικ εκτ µηση ορ ζεται ω η µεγ στη απ κλιση των µετρουµ νων και υπολογιζοµ νων επιπ δων συγκ ντρωση, κατ την περ οδο που καθορ ζεται για την οριακ τιµ, χωρ να λαµβ νεται υπ ψη η χρονικ διαδοχ των συµβ ντων. Στι απαιτ σει ελ χιστη συλλογ στοιχε ων και χρονικ κ λυψη, δεν περιλαµβ νονται οι απ λειε στοιχε ων λ γω τη τακτικ βαθµον µηση τη συν θου συντ ρηση των οργ νων µ τρηση. Κατ παρ κκλιση, τα κρ τη µ λη δ νανται να πραγµατοποιο ν τυχα ε µετρ σει αντ των συνεχ ν µετρ σεων για τα σωµατ δια και το µ λυβδο, εφ σον δ νανται να αποδε ξουν στην Επιτροπ τι η ορθ τητα του διαστ µατο εµπιστοσ νη 95 % σον αφορ τη συνεχ παρακολο θηση κυµα νεται γ ρω στο 10 %. Η τυχα α δειγµατοληψ α πρ πει να ε ναι οµοι µορφα κατανεµηµ νη εντ του του.

18 L 163/58 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των II. Αποτελ σµατα τη εκτ µηση τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα Για τι ζ νε του οικισµο που, λλε πηγ, εκτ απ τη µ τρηση, συµπληρ νουν τα στοιχε α που προκ πτουν απ τη µ τρηση, αποτελο ν τα µοναδικ µ σα εκτ µηση τη ποι τητα του ατµοσφαιρικο α ρα, θα πρ πει να συγκεντρ νονται οι παρακ τω πληροφορ ε : περιγραφ των πραγµατοποιουµ νων ενεργει ν εκτ µηση, ειδικ µ θοδοι που χρησιµοποιο νται, µε αναφορ στην περιγραφ τη µεθ δου, πηγ στοιχε ων και πληροφορι ν, περιγραφ των αποτελεσµ των, συµπεριλαµβανοµ νη τη ορθ τητα, και ιδ ω αναφορ τη κταση κ θε περιοχ, κατ περ πτωση, του µ κου τη οδο εντ τη ζ νη του οικισµο, που οι συγκεντρ σει υπερβα νουν την τι οριακ τιµ, κατ περ πτωση, την τι οριακ τιµ προσαυξη- µ νε κατ το τα ισχ οντα περιθ ρια ανοχ, και κ θε περιοχ που οι συγκεντρ σει υπερβα νουν το αν τατο ριο εκτ µηση το κατ τερο ριο εκτ µηση, για τι οριακ τιµ που αποσκοπο ν στην προστασ α τη ανθρ πινη υγε α, ο πληθυσµ που ενδ χεται να εκτεθε σε συγκεντρ σει που υπερβα νουν την οριακ τιµ. Κατ το δυνατ ν, τα κρ τη µ λη θα πρ πει να καταρτ ζουν χ ρτε που θα εµφα νεται η κατανοµ των συγκεντρ σεων σε κ θε ζ νη και οικισµ. III. Τυποπο ηση Για το διοξε δο του θε ου και τα οξε δια του αζ του, ο γκο πρ πει να αν γεται σε θερµοκρασ α 293 K και π εση 101,3 kpa.

19 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑ ΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΙΟΞΕΙ- ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ (ΑΣ 10 και ΑΣ 2,5 ) ΚΑΙ ΜΟΛΥΒ ΟΥ I. Μ θοδο αναφορ για την αν λυση του διοξειδ ου του θε ου ISO/FDIS (Σχ διο προτ που) Α ρα του περιβ λλοντο Προσδιορισµ του διοξειδ ου του θε ου Μ θοδο υπερι δου φθορισµο Κρ το µ λο δ ναται να χρησιµοποιε κ θε λλη µ θοδο για την οπο α ε ναι σε θ ση να αποδε ξει τι δ δει ισοδ ναµα αποτελ σµατα µε την ω νω µ θοδο. II. Μ θοδο αναφορ για την αν λυση του διοξειδ ου του αζ του και των οξειδ ων του αζ του ISO 7996: 1985 Α ρα του περιβ λλοντο Προσδιορισµ των µαζικ ν συγκεντρ σεων αξειδ ων του αζ του Μ θοδο χηµειοφωτα γεια Κρ το µ λο δ ναται να χρησιµοποιε κ θε λλη µ θοδο για την οπο α ε ναι σε θ ση να αποδε ξει τι δ δει ισοδ ναµα αποτελ σµατα µε την ω νω µ θοδο. III.A. Μ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α του µολ βδου Η µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α του µολ βδου ε ναι εκε νη που περιγρ φεται στο παρ ρτηµα τη οδηγ α 82/884/ΕΟΚ ω του επιτευχθε η οριακ τιµ του παραρτ µατο IV τη παρο σα οδηγ α, ταν η µ θοδο αναφορ ε ναι εκε νη που καθορ ζεται για τα ΑΣ 10, στο µ ρο IV του παρ ντο παραρτ µατο. Κρ το µ λο δ ναται να χρησιµοποιε κ θε λλη µ θοδο για την οπο α ε ναι σε θ ση να αποδε ξει τι δ δει ισοδ ναµα µε την ω νω µ θοδο. III.B. Μ θοδο αναφορ για την αν λυση του µολ βδου ISO 9855: 1993 Α ρα του περιβ λλοντο Προσδιορισµ τη περιεκτικ τητα των αερολυµ των σε σωµατ δια µολ βδου Μ θοδο φασµατοσκοπ α ατοµικ απορρ φηση Τα κρ τη µ λη δ νανται να χρησιµοποιο ν κ θε λλη µ θοδο για την οπο α ε ναι σε θ ση να αποδε ξουν τι δ δει ισοδ ναµα αποτελ σµατα µε την ω νω µ θοδο. IV. Μ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και τη µ τρηση των ΑΣ 10 Η µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και τη µ τρηση των ΑΣ 10 ε ναι η µ θοδο που περιγρ φεται στο ΕΝ «Ποι τητα του α ρα ιαδικασ α επιτ πια δοκιµ προ απ δειξη τη ισοδυναµ α αναφορ των µεθ δων δειγµατοληψ α για το κλ σµα ΑΣ 10 των αιωρουµ νων σωµατιδ ων». Η αρχ που δι πει τη µ τρηση βασ ζεται στη συλλογ επ φ λτρου του κλ σµατο ΑΣ 10 σωµατιδ ων του περιβ λλοντο και στον βαρυµετρικ προσδιορισµ τη µ ζα. Τα κρ τη µ λη δ νανται να χρησιµοποιο ν κ θε λλη µ θοδο για την οπο α ε ναι σε θ ση να αποδε ξουν τι δ δει ισοδ ναµα αποτελ σµατα µε την ω νω µ θοδο, κ θε λλη µ θοδο για την οπο α δ νανται να αποδε ξουν τι χει ουσιαστικ σχ ση µε τη µ θοδο αναφορ. Στην περ πτωση αυτ, τα επιτυγχαν µενα µε τη µ θοδο αυτ αποτελ σµατα, πρ πει να διορθ νονται µ σω εν καταλλ λου συντελεστ στε να παραχθο ν αποτελ σµατα ισοδ ναµα προ εκε να που θα ε χαν επιτευχθε µε τη χρ ση τη µεθ δου αναφορ. Κ θε κρ το µ λο ενηµερ νει την Επιτροπ για τη χρησιµοποιηθε σα µ θοδο δειγµατοληψ α και µ τρηση των ΑΣ 10. Η Επιτροπ διενεργε το ταχ τερο δυνατ ν σ γκριση των µεθ δων δειγµατοληψ α και µ τρηση των ΑΣ 10, προκειµ νου να συλλ ξει στοιχε α για την επανεξ ταση τη παρο σα οδηγ α σ µφωνα µε το ρθρο 10. V. Προσωριν µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και µ τρηση των ΑΣ 2,5 Η Επιτροπ θα καθορ σει κατευθυντ ριε γραµµ, σε συνενν ηση µε την επιτροπ του ρθρου 12 τη οδηγ α 96/62/ΕΚ, σχετικ µε την κατ λληλη προσωριν µ θοδο αναφορ για τη δειγµατοληψ α και την εκτ µηση των ΑΣ 2,5. ω τι 16 Ιουλ ου Τα κρ τη µ λη δ νανται να χρησιµοποι σουν κ θε λλη µ θοδο που κρ νουν κατ λληλη. Κ θε κρ το µ λο ενηµερ νει την Επιτροπ για τη χρησιµοποιηθε σα µ θοδο δειγµατοληψ α και µ τρηση των ΑΣ 2,5. Η Επιτροπ διενεργε το ταχ τερο σ γκριση των µεθ δων δειγµατοληψ α και µ τρηση των ΑΣ 2,5, προκειµ νου να συλλ ξει στοιχε α για την επανεξ ταση τη παρο σα οδηγ α σ µφωνα µε το ρθρο 10.

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59,

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, L 266/36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 30 Σεπτεµβρ ου 1998 για τη δι κριση σε τµ µατα του κοινοτικο αλιευτικο στ λου και τη αλιευτικ προσπ θεια στο πλα σιο των πολυετ ν προγραµµ των προσανατολισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στην πρα ξη τα δεδομένα ενο ς ερευνητη ει ναι απο τη φυ ση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 26/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 15 Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Ηλίας Ιωακείμογλου (Ιανουάριος 2018) Κατα τα ε τη 2010-2016, ασκη θηκε στην Ελλα δα μια πολιτικη εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα