Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων ΟινολόΥων. κυκλοφορε( κάβε τρεις μήνες. - Πρόσκληση σε ΤΑΚΤ1ΚΗ ΓΕΝ1ΚΗ. ΣγNEI\EγΣHII ~ σσελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων ΟινολόΥων. κυκλοφορε( κάβε τρεις μήνες. - Πρόσκληση σε ΤΑΚΤ1ΚΗ ΓΕΝ1ΚΗ. ΣγNEI\EγΣHII ~ σσελ."

Transcript

1

2 ΟΟIΝΟΛΟΓΟΣ " Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων ΟινολόΥων κυκλοφορε( κάβε τρεις μήνες Δ101ΚΗΤ1ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ10 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 01ΝΟΛΟΓΩΝ Πρόεδρος Ε.Γκλ(ναβος Αντιπρόεδρος Δ.Κρανιδιώτης Γεν.Γραμματέας 1.Δρ(τσας Ειδ.Γραμματέας Γ.Τσέλεπος ταμfας.. Γ.ΒlΚιος Έφορος. Α.τσαΚ(ρης Μέλος... Β.πυΡοβολαΚης ~γnτakτ1kh ΕΠ1ΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤ10γ "Ο 01ΝΟΛΟΓΟΣ π ί.βέκιος Δ.Κρανιδιώτης Α. Τσακ (ρης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - Πρόσκληση σε ΤΑΚΤ1ΚΗ ΓΕΝ1ΚΗ ΣγNEI\EγΣHII ~ σσελ. :5 Ευχές από το Διοικητικό Συμβούλιο " 4 - Η διοργάνωση του σεμιναρ(ου γευστιk~ς δοκιμασ(ας.ι985. " 5 Από το σεμινάριο γευστικής δοκιμασγας της [.Ε.Ο n 6 Δι~Bηση των ο(νων Δρ. Ε. Σουφλερού." 12 Γαλλοελληνlκό συμπόσιο οινολογ(ας 8εσσαλον(κη 1985 n - Οργανοληπτική εξέταση του κρασιού Δρ. Ε. Σουφλερού. n - Μικρές Αγγελ(ες -Μικρές Ανακοινώσεις" 16 1Β 28 Ι Α Ν Ο V Α Ρ Ι Ο Σ '19Β6 - Χρόνος 30ς - Τεύχος Βο Μ ε ν α ν δ Ρ ο υ Α Β Η Ν Α - τηλ

3 11( Α rii(} /'ιι' Β Σ IfH Ο Ε ιi F/,vS()Ί-ϊ! Ε WΣΕn,'1:; fjlcp_exl!1zcvo COlJ ήcππο Το δελτίο αυτό,όπως το πρoβλέπε~ κ~ι το ~αταστατ~κό της '~~ΩΣH~, έxε~ σαν στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων οινολόγων στο χώρο της ε πιστ~μης της οινολογίας,την παρουσίαση των ~έσεων της Ένωσης γ~α επαγγελμ~τικά ~έματα,~λλιί )(αι την συσπείρωση των μελών γ~~ την κ~λ~τερη επίλυση των προβλημάτων που ~ντιμετωπίζ01)ν στην άσκηση του επαγγέλμ~τoς του οινολόγου. rα[,j.1!.q.πιw~ lnf, i;iinr. Στο δελτ'ο δημoσ~ε~oνται άρ~ρα ή μελέτες,ειδήσεις,)(ριτ~κ~ και σχόλια πάνω σε επιστημονικά Sέματα αλλά και οι δραστηριότητες της ':r;νωσης. OiJllyce!, προς τους όυυυ'ραφcιι' Για την δημοσίευση }ιειμένου μιάς από τις )ΒΟ πάνω κατηγορίες,πρέπει ο συγγραφέας να ε(ναι μέλος της Έν~σης ή να αοκδί το επάγγελμα του οινολόγου ~ να εργάζεται σε ερευνητικό κέντρο με αντικείμενο την οινολογ(α ή να έχει κάποια παρουσία στο χώρο της o~νoλoγί~ς. Πάντως η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την δημοσιειιση κειμένου όταν ~υτό κρίνεται ότ-ι δεν είν~~ αντοετο με τους στόχους του δελτίου και ο συγγραφέας του δεν ανήκει σε μία-από τις πιο πάνω κατηγορίες. Τα κείμενα των εργασιών που υπo~άλλoνται στη Συντακτική Επίτροπή γι~ δημοσίευση πρέπει να είναι δακτυλoγραφημέν~ σε διπλό διάστημ~ κ~ι με περι~ώρια 3-4 εκατοστά στο αριστερό και πάνω μέρος της σελίδας και σε τρία αντίτυπα.η πρώτη σελίδα περιέχει τον τίτλο της εργασίας που Sa. προηγειται του ονόματος του συγγραφέα. Οι σελίδες πρέπει να είναι αρι~μημένες.h βιβλιoγραφικ~ ενημέρωση και παραπομπές γράφονται στο τέλος της εργασίας. YUQporIn cn!, vrln!, Τα κείμενα των εργασιών xiίst κατηγορίας υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην '&~ΩΣH ΕΛΔΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ με τη σημείωση "για την Συντακτική Επιτροπή του δελτ ίου Ο ΟΙΝΟΔΟΓΟΣ",Μενιίνδρου 26, ΑθΗΝΑ. ΟΙ ~πόψεις ~oυ εκφράζονται στα ενυπόγραφα κείμεν~ δεσμεύουν τον συγγραφέ~ τους.η Συντακτική Επιτροπή δεν δέχεται για δημοσίευση ανυπόγραφα άρsρα ή κ~ταγγελίες. 2,

4 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΤΟΣ 1ΔργΣΕΩΣ 1926 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔρογ 26 τηλ ΑθΗΝΑ 17 / 1 Ι 86 AGHNA c. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤ1ΚΗ ΓΕΝ1ΚΗ ΣγΝΕΛΕγΣΗ Προς όλα τα μέλη Αγαπητέ ΣυνG6ελφε, Σύμφωνα με το &p~ρo 29,Κεφαλαlο ΣΤ: του καταστατικού,καλούμε σε τακτική ΓενΙK~ Συνέλευση όλα τα μέλη της "Ένωσης. Η Συνέλευση θα γ(νη το ΣGββατο 15 Φεβρουαρ(ου Ι986,ώρα fo~o το πρω( στα γραφεγα της Ένωσης Eλλ~νων Οινολόγων.Σε περγπτωση μη απαρτ(ας η ΓενlK~ Συνέλευση θα επαναληφθε( Ξe~~!~~~_!~_~~~~~~~_Ξ~~~~!2_~~_~~~e~~Ξei~~_l~~~L!~~_i~~~_~Ξ~_~~~_~!2~ i~~ξ_~~e~.:. Σ6μφωνα με το GpBpo 32 ΚεφGλαlο ΣΤ: του καταστατικ06,θα συζητηθ06ν τα ΠΙΟ κgτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞJiΣ Ι) hπολογισμός και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικ06 Συμβουλίου,έγκρlση. 2)Έγκριση ισολογισμού του προηγούμενου 0lκονομικ06 χρόνου. 3) Aπαλλαγ~ του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πεπραγμένων και α ποφάσεών του απέναντί στην Ένωση. 4)Έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικ06 έτους. 5) Θέματα που θα προτείνουν Τα μέλη. πρέπει να εξηγ~σoυμε γιατγ η Συνέλευση συγκαλε(ταl ημέρα ΣGββατο.Σχε6όν όλες οι πρoηγo~μενες Γ.Σ. γ(νονταl ΤετGΡτη,όμως ~ολλg μέλη μας που κατοικ06ν στην επαρχ(α ε(χαν εκφρgσει cruxvg την επιθυμγα να παρευρεθούν σε Γ.Σ. ΠΡGγμα όμως που 6εν ήταν εύκολο λόγω της ημέρας που γινόταν.το Δ.Σ. αποφgσισε και καθόρισε αυτ~ η Γ.Σ. να γ(νει ΣGββατο.Πιστεύουμε ότι η προσέλευση των μελών και α πό την επαρχγα θα ε(ναι μεγgλη. Με συνα6ελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.ΓΚΛΙΝΑθΟΣ Ι.ΔΡΙΤΣΑΣ :5

5 .,..... ~',. - Ι Ι, ) ί,,- ιj./' ι! '.... 4

6 Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ~MINAPIOY ΓΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Ι9θ5 Δύο μήνες λοιπόν πέρασαν από το σεμινάριο και με την ευκαιρ(α του ενημερω -.. τικού δελτ(ου που κυκλοφορε( πρέπει να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες που δεν γ(νονται γνωστές και για όσους βoήθησ~ν να γ(νει. Οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν το σεμιναριο μπόρεσαν να διαπιστώσουν πόσο αναγκα(ο ε(ναι να επαναληφθε( αλλά επ(σης πόσο δύσκολο όταν δεν διαθέτεις τα, μεσα. Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα μέσα από αυτή τη διοργάνωση ε(ναι όχι μόνο η καθυστέρηση της χώρας μας σεοργανωτικό επ( πεδο όσο και σε έργα υποδομής.'οπως παρατήρησε ο κος Σ.Σωτηρόπουλος η έλλειψη μιας σωστής α(θουσας για παρόμοιες εκδηλώσης ε(ναl σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας.οi δύο α(θουσες που ευγενικά μας πρόσφεραν για την διοργάνωση του σεμιναρ(ου δεν πληρουσαν τους όρους για μια σωστή εξέταση των κρασιών.α/άνηκε ξεκάθαρα ότι η δημιουργ(α μιας α(θουσας πρέπει να ε(ναι ο μελλοντικός στόχος ε κε'(νων που η υπόθεση κρασ ( ε (να ι πηγή εισοδήματος αλλά και μεράκl.προτε(νω το Διοικητικό Συμβούλιο να απευθυνθε( σ' να ~άνω γνωστά τα ονόματα τοuς.εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής ευχα-, 'λ " ριστω ο ους που με οποιο τροπο μας βοήθησαν. Δ(δαξαν χωρ(ς G. GUrr~BERTEAU ΑΑΝΑΡΙΔΗΣ Π. ΣΟΥα/ΑΕΡΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΑΟΣ Σ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α. καμ(α αμοιβή(αλφαβητικά). Βοήθησαν προσφέροντας κρασιά,ποτήρια δοκιμασ(ας και πρότυπα διαλύματα καθως και προσωπική εργασ(α εργαζόμενοι στο Ινστιτούτο Ο(νου.Ευχαριστουμε τον κο ΔΑΝΗΑΑΤΟ Ν. Δ!ντη του Ινστιτούτου ~ην καν ΜΠΕΝΑ.-'!ΖΟΥρογ Elρήν~,; καβώς κ&ι όλους όσους εκ των εργαζ6μενωνβοήθησαν. Α(θουσες για το σεμινάριο διέθεσαν Τα Τ.Ε.Ι. - Αιγάλεω(Τμήμα Τροφ(μων) και ο Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς.Ευχαριστούμε τον κο ΚΑΤΣΟΥΡΑ Δ!ντη των Τ.Ε. Ι. ΚαΙ τον κο ΚΟΥΡΤΑΚΗ Δ. πρόεδρο του Α.Ο.Κ. Στην εξταστική επιτροπή συμμετε(χε ο κος ΔΑΜΗΑΑΚΟΣ Σ. καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Τέλος οι βιομηχαν(ες που απευθυνθηκαμε και ανταπo~ρ(θηkαν(αλφαβητikά). όσους μπορουν να βοηθήσουν για τη δημιουργ(α αυτής της α(θουσας.η πρόταση αυτή (σως φανε( ανεφάρμοστη, όμως στην οργανωτική επιτροπή που συμμετε(χα για τη διοργάνωση του σεμιναρ(ου έχουμε παραδε(γματα ότι δεν ε(ναι μια ουτοπ(α και ΑΧΑΙΑ - CLAUSS με τη συνεργασ(α φορέων και ιδιωτών ε(- θοτργσ Α.Ε. ναι δυνατόν να γ(νεl.'οταν αντιμετωπ(- ΓΕΝΚΑ ΑΕθΕ σαμε οικονομικές δυσκολ(ες,κυρια από τη Δ.κογΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. μετάκληση του κου G.GUΙΜθΕRΤΕΑU,παρ'όλο Ι.ΜπογΤΑΡΗΣ κ γιοσ ΑΑΟΒ κ ΕΕ που απευθυνθήκαμε κυριολεκτικά την τε~ Ε.ΤΣΑΝΤΑΑΗΣ Α.Ε. λευτα(α_ρτιγμή σε οινοποιητικές βιομη - Στην αρχή γράφω για το πόσο δύσκολο χαν (ες ε(χαμε άμεση απάντηση και οικο - ε(ναι,όταν δεν διαθέτεις τα μέσα,η νομική βοήθεια που κάλυψε στο σύνολό του διοργάνωση εκδηλώσεων όπως το σεμινάτο Ο'εμιναριο. ριο.ο κατάλογος των ατόμων,εταιριών Πιστεύω λοιπόν ότι μ(α α(θουσα που θα και Ινστιτουτων που πρoαν~φερα δε( καλύπτε ι τ ι ς ανάγκες της Ένωσης Ελλήνων χνουν.τό μέγεθος. της δουλειάς 'που α- οlνολόγ""ν,του ινστιτούτου Ο(νου,του - παιτούν οι διοργανώσεις αυτές και που ΣΕΒΟΠ,της Σχολής Οινολογ(ας των Τ.Ε.Ι. έλλειψη υποδομής μεγενθύνει. ενδεχομένως και άλλων που ενδιαφέρονται για το κρασ(,θα μπορούσε να γ(νεl μέσα από την συνεργασ(α,με, κάποια μορφή, όλων των πιο πανω. θέκιος Γιωργος Ανάφερα πριν για βοήθεια χωρ(ς όμως 5

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στα πλαίσια των προσπαθειών του για την πραγματοποίηση ~ων σκοπών της Ένωσης. μεταζύ των οποίων είναι και η εζύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών της σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης οινολογικής επιστήμης και τεχνολογίας,οργάνωσε και πραγματοποίησε σεμινάριο γευστικής δοκιμασίας κρασιων,στις 29,30/11,1/12 και 6,7,8/ Από τrλcυράς Ένωσης ε ίναι η δεύτερη φορ& που ΟΡΥαv~νετbι εkδ~λωση ενημεpωτιk~~' με θ μα την οργανοληπτική δοκιμασία,και το6το δι6τι η Ε.Ε.Ο. πιστε6cι 6τl crtqv τομια αυτ6 η Ελλάδα υστερεί σημαντικά, με πολύ σoβαρ ς επιπτώσεις στην ποιότη-, τα των ~pασιωy μας. Και μόνο το γεγονός ότι παρ 'όλη την υ ΠOXp ωσή με βάση τη νομοβεσίά- μας,δεν γίνεται οργανοληπτικός έλεγχος στους Ο.' Π.!Ι.Π.,με αποτέλεσμα η "ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας" να cyiuata, μόνο μια "λογιστική" καταγωγή,δείχνεl την καθοριστική συμμετοχή των δοκιμαστών στην G διαμόρφωση της ποιότητας της οινικής παραγωγής. Η Ε.Ε.Ο. πιστεύει ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ΚαΙ τους συνεταιριστικούς και Ιδιωτικούς φορείς. μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό για την επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος της χώρας μας,με τη δημιουργία ε νός σωματος δοκιμαστων κρασιών., 'L λ " στο οποιο απο φ~τoς ειτουργει Τμημα Τεχνολογίας οίνων και Ποτών. "αν: Κύριοι εισηγητ ς του σεμιναρίου ή Ο κος G.GUIM8EnTEAU από το επιστημονικ6 προσωπικ6 του IvcrTIτo6Tou"Jtνολογίας του Μπορντώ. Ο κος Ε.Σουφλερός,καθηγητής στα Τ. Ε.Ι. Βεσσαλονίκης. Οι ~~ι Σ.Σωτηρόπουλος και Π.Ααναρίδης από το Ινστιτούτο οίνου Αθηνών. Ο κος Α.Τσακίρης οινολόγος μ λoς του Δ.Σ. της [.Ε.Ο. πρέπει νόναφέρουμε ότι όσοι δίδαζαν πρόσφεραν την βοήθειά τους αφιλοκερδώς. Το σεμινάριο τίμησε με την παρουσία του ο Δ/ντης του Iνστιτo~τoυ οίνου κος Δανηλάτος Ν. Το πρώτο τριήμερο το σεμινάριο διεζήχθη σε αίθουσα των Τ.Ε.Ι.Αιγαλεω. Το δεύτερο τριήμερο γινε σε αίθουσα του αθλητικού ομίλου κηφισιάς,ύστερα από ευγενική npoaqopa του Δ.Σ. του ομίλου και του πρo δρoυ του κου Δ.Κουρτάκη. Στό κείμενο που ακολουθεί θα πpo~ σπαθήσω να δώσω μια λεπτομερή περιγραφή των εργασιών του σεμιναρίου. Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου καθοριστικής σημασίας ήταν η βοήθεια του Ινστιτούτου οίνου,σε uλικα υποδομής(ποτήρια - σκεύη)σε επιλεγμένα Kρασιά,δείγ~ ματα κρασιων από πειραματικές οινοποιή_ σεις και κυρίως με τη συμμ:rοχr1,. των μελών του επιστημoνιko~ το'υ προσωπικο6 καν Σ. Σωτηρ6πουλο και Π.Ααναρίδη. Εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.σ. στην οργάνωση συμμετείχε και το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων των Τ.Ε.Ι. Αιγάλεω. 6 Τα κείμενα των εισηγήσεων των κων GUIABERTEAU και Σουφλερού θα δημοσιευθούν ~τoν οινολόγο όπως αυτοί μας Τα αδωσαν,(ι) (Ι) το κείμενφ της ομιλίας τόυ κου G. GUIMBERTEAU θα δημοσ1ευθεί στο επόμενο τεύχος του οινολόγου.

8 Ακολουθεί μια "ελcύθερη" απόδοση των 8cμάτωv που ανέπίuζαν οι υπόλοιποι ειση~ ητές Οι "χημικές" αισθήσεις όσφρη,11η και γεύση έπαιζαν από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γή σημαντικότατο ρόλο στη ζωή του.ο άνθρωπος προσπαθεί να εξευμενίσει α~6μα ΚαΙ τους 8εούς με αρωμα~ l'ικα θυμιάματα. Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της φυσιολογίας της γεύσης και της όσφρησης αποτελεί ο o~γανoληπτιkός έλεγχος των τροφίμων.η γεύση είναι μια σχετικά πτωχή αίσθηση.κυρίως περιορίζεται στη δυνατότητα προσδιορισμού τεσσαρων, " 'λ' βασlκwν ερεθισματων ητοl.πικρου,γ υκου, αλμυρού και ξινού.ο πιο πέρα διαχωρισμός > ' 'λ' ', μεταςu Των ΠΟΙΚΙ ων ειυων και ποιοτητων, των κρασιών εν προκειμένω,βασίζcται στο χαρακτηριστικό αρω~α εκάστου και συντελήται με την όσφρηση. Αισθητήριο όργανο της γεύσης είναι έ να μέρος από το βλεννoγό~o της γλώσσας, δηλαδή το μcγαλύτερο μέρος της ανω επιφάνειας της,η κορυφή,τα χείλη και το πίσω μέρος της.στις θηλές του βλεννογόνου υπάρχουν οι γευ~τiko~.kάλυkες στους ο ποίους απολήγουν ίνες του γευστικού νεύρου.γlα να λειτομργήσει το αισθητήριο της γεύσης πρέπει οι γευστικές ουσίες να είναι διαλυμένες.για την διάλυση φροντίζουν με τις εkk~ίσεις τους οι αδένες του βλεννογόνου της γλώσσας κάl οι σιελογόναι αδένες.για το κα8ε ένα από τα τέσσερα βασικά γευστικά ερεθίσματα, είναι περισσότερο.ευαίσθητες διαφορετικές περιοχές της γλώσσας έτσι: Στο ξινό είναι πιο ευαίσθητες οι περιοχcς αριστερά και δεξιά προς τις πλευρές στο κέντρο περίπου της γλώσσας. Στο γλυκό το εμπρόσθιο ακραίο κυρίως τμήμα. -'. [το αλμυρό το εμπρόσθιο δεξια και αρι~ στερά τμήμα. Στο πικρό το πίσω κεντρικό τμήμα. Γευστική ευαισθησία στο συνδιασμό πικρο6 - στuφο6 και στο ξιν6 παρouσι~ζει,, (, επ ί σης ο σκ λ ηρος ουρανισκος σημειο ραφής).φυσικά την γευστική ικανότητα επ)ρ_ ρεάζουν διάφοροι παράγοντες όπως ασθένεια κόπωση,επίσης με την αύξηση της ηλικίας αμβλύνεται η γεύση.,,, Για μια συγκεκριμενη ουσια γευστικα 7, λ ', υπαρχεl μια ε αχιστη συγκεντρωση στην οπο(α γ(νεται αντιληπτή χωρίς να μπορούμε να την αναγνωρ(σουμε και αυτό είναι. το "κατώφλι ανίχνευσης".iι.ελαχιστη συγκέντρωση στην ΟΗοία Ταυταποιούμε την όυσία ονομάζουμε lικατώφλι α ναγνώρισης".το κατώφλι αναγνώρισης παίρνει αρκετά μεγαλύτερες τιμές όταν υπάρχουν και άλλες oωσ(~ς.xαpαkτηpισϊικό παραδειγμα:στα κρασιά που λόγω ποικιλίας περιέχουν βαριά αρώματα-γεύσεις δεν γίνονται αντιληπτά άλλα αpω~ ματικ6-γευστικά ~uσταtik&,με ciποτ~λεσμα να μην'!έχουν " σ ύνοετο άρωμα π.χ. η αυστραλιανή ποικιλία ναlτεπ1νεπ. GRUNER. Aισθητή~ιo όργανο της όσφρησης είναι ο οσφρητικός βλεννογόνος που βρίσκεται μέσα στη ρινική κοιλότητα.η επιφ&νεια του βλεννογ6νου auimg ε( ναι 5 τετρ. εκατοστά περ(που.αποτελεί ΤαΙ από 50 ~ως 100 εκατομύρια οσφρητικών κυττάρων.στο κάθε κύτταρο αντιστοιχε( ένας αριθμός οσφρητικών τριχιδίων δlαμμέτρου 0,2 μικρών και μήκους 3μικρών τα αποία είναι εμβαπτυσμένα στο υδαρές διάλυμα του ρινικού βλεννογόνου. Η pινι~ή κοιλότητα συγκοινωνε( και με τον φάρυγγα.γι αυτ6 όταν τρώμε ή πίνουμε οι οσμές κατά την μάσηση v,ai κατά την κατάποση φθάνουν στην ρινική κοιλότητα και γίνονται αντιληπτές (οσμή στόματος). Σε αντίθεση λοιπόν με την ακοή και την όραση που δέχοντα ι δονήσε ι ς ή η λεκτρομαγνητικές ακτινοβολ(ες με δια- ",, φορετικες συχνοτητες,η γευση και η οσφρηση διεγείρονται μόνο με την παρουσία μορ(ων από τις ουσίες που επιδρούν και γι αυτό.τις λ~με "χημικές αισθήσεις". Όπως αναφέραμε προηγούμενα για την γεύση έτσι και για την όσφρηση υπάρχουν Τα αντίστοιχα κατωφλια.μ6νο που στην όσφρηση δεν μιλάμε για κάποιες τέσσερεις βασικές μυρωδιές,αλλά για, Εδ',, χιλιαδες. ω ΟΙ συγκεντρωσεις μπορουν να εκφρασθούν σε μόρια ανά κυβικό ε κατοστό. Είναι γνωστό σε όλους ότι ύστερα, " " απο παραμονη για ενα ορισμενο χρονο,,, σε παρουσια K~ΠOΙOU συγκεκριμενοu α- ρωματος,το άρωμα φα(νεται να χάνεται., θ ό λ',, Αυτος ο ε ισμ ς ε εγχεται απο Τα ανωτερα οσφραντtκά κέντρα του εγκεφάλου

9 γ~α { ε (να ι μ ι α αυτόμα-γη αλλαυιι στο κατυιnλι ~ναyν~ρησης η τιμ~ του οπο(ου αυξ& ~εταl κατά τον εbισμό~ την Το πρω"το " πραγμα που ~Iας προ δ ια 8 ετcι ' για την ποι6τητα ενός \cρασιο6 ε(ναι τα, '(,, χρωματ ι lω του χαρακτηρ ι στ ι κα ενταση-αποχρωση) ", δ' - Κατ αρχη Π(ΧΡατηΡΟU\Jε την ιαυγεια και λαμπρότητα.,,,, ) Στα λευκα μπορουμε να εχοuμc απο ~Eυ~ ΚΟΚ ίτρ ι νο [1 αρχ uρόχρουν ΙΗ;:ΧΡ Ι χμυσοκ ί τρινο ή και I{Εχριμπαρέ"νιο"Για τα IIBLANC D[S BLANCS" η Ινδει,ξη απορόφησης Α420 ΠΡlπει να ε(ναι μικρότερη από 70.,,, δ' Στα ερυ8ρα κρασια το χρωμα μας ινει ΚαΙ στοιχεία εξfλιξης δl6τι το ΙΥτονο ",, 'ζ'( με lωδη ιxnoxpl!grl χρωμα των νεr.ι.1ν Ε<..,ΕΛ ΟΕτα! ΙΤΡΟζ γο κεραμιδ( 1(91 ερυ8ρ6 Kα~ετ(. Η μεtαβoλ~ αυτ~ οφε(λεται στην ελλ6 τωση των ~JοvομεΡ~V ανbokυαv~y που βρ( σl<οvταt ~τouς y~oυζ ογνους,αλλ6 και στη συμπίίl<\ίί,lσή.:τους μc ταvν(νες οι οπο(ες, auijtrukvf.,)vovtrit και μεταl.ύ τους. Ι'[τσι το xp~μα των παλι~γ εpυap~γ O~E(λεται TCλικ& σε ΙΙ υψη λο6 βα8μο6 πολυμεριυμο6 1!τανν(νες. Η tvτα~η (Ι) του ΧΡ(Sμα,"Οζ των ερu6p~ν εκφρ&ζεταl με το &8ρ6lσμα των απopρoφ~_. σcων σε μ~kη K~μαToς 420,520,620 δηλ. Ι = Α420 + AS20 + Α620 Η απόχμωση (τ) εκφρgζε~αι απ6 το πηλ(κον των απoρoφ~σεων σε 420 και 520 δηλ. Τ = Α420 / Α520 Όσο περισσότερο προς το"καφετ(" ε(ναι ό "λ ' η απ χρωση του κρασιου τοσο μεγα υτερη ( ", ε ναι η α~ι8μητιkη τιμη της αποχρωσης. Για την Ικφραση του xp~ματoς των κρασι~ν με απόλυτες τιμις εφαρμόζεται η μι 80δος των τριxρωματιk~ν Tιμ~ν. Τα πά~~α σχεδόν για ένα κρασ( txouv, "Η', σχεση με το αρωμα του. πρωτη εντυπωαη ε(ναι και η ~εpιασόtεpo KαBop(σΤIK~. Eδ~ παρατηρο6με τυχ6ν Ι'ξ{νεςΙΙ Ιlλ&Βος'I' μυρωδιές. Eδ~,ξεχωρίζουμε το φρέσκο φρoυτ~δες 6ρωμα της-ποικιλ(ας και των πρ01όντων, " Β ' της ζυμωσης απο το συν ετο μπουκετο της παλα(ωσης στο βαρέλι και στο μπουκ6λι., ό', ΣυνηΒως απ το αρωμα ταυτοποιουμε και την ποικιλ(α, και την προιλευση του κρασιου. 8 Η γε(ση στο στόμα επ ι βεβα Ι (JVE ι συνι'ί 8~Jς τις πληροφορ(εζ Tr~~ μ6της. Eδ~ Hα(pνOlJμ~ τις πληροφορ(ες για τη lιδομrji! την" ισσοροπίο." την IΙΙiρεσ1<ά6α" -rflv ΙΙαΊ(αλότητα fl την ff επι Gci ι KιJTητα1!. Με τη ~έστη της στoματι,(~ς l{οlλ6τγι" τας οι ΠΤfΙΤΙJ:ές oυσ(~ς γ(νονται ευκολ ( λ", υτερα αντ! ηπτ~ς Ετσι παιρνουμε το 116ρωμα στ6ματοζ". Στο τlλος α'po~ φτ6σοιjμε ~ καταπιο6 με ΤΟ κρασ( το χρονικ6 α[ggημα της "παρουσ( ας 11 που μας αφ~νcι το κρασ( στο στόμα κα80ργζcι ΤΓιν 1! επγγευσηι! ΚαΙ την Ι'δl&ρκcια'Ι. Η περισσ6τερο napageiτ~ τα~ιν6μηση των αρwu&τljv ε(ναι η κατ6 κατηγορ(ες, σ6μφljjα, ων. με το σ6στημα,'ων αρωματοποι-, λ' R ' [χουμε οιπον μυρωυιες: Ι. 2ωϊκές 2. φρουτων 3. AOlJλoυδι~ν 4. Βαλσαμ ι l(fc; 5. ~1παx(;{ρ ι ι{ων μέθοδος με ηδoνισtik~ 6. ΞΙJλwv 7. ΕμπυρευματικΙς 8. ΦαρμαKευ~IXEς Χημικcς Εντοπ(ζουμε λο!π6ν την επικρατο6σα κυρ(αρχη κατηγορ(α και πpooπα806μ~ vα δ~σoυμε χαρακτηριστικές συμπληρωμαυι Κt:ς ηληροφσρ (ες. Το λε,ξιλ6γιο ε(ναl ηολ6 μεγ&λο και αποτελε( ~Vα αιι6 τα βασlκ& Ι!6πλα!1 Ε νός δοl< ι μαστγι. γη&ρχουν πολλοί τρόποι για να εκφρ& σουμε τα αllοτελέσματα της δοκιμασ(ας. Οι πιο συνη8ισμινοι είναι επιγραμματικά: α) Η συγkpιtιk~ μlοοδος β) Η γ) Η τη xρ~ση βα8μολογ(ας περιγpαφιk~ μιθοδος. Φlιdικ& κυρ(αρχο στοιχε(ο ε(ναι ο σκοπ6ς και ο προορισμ6ς των αιτοτελε-, δ' σματων μιας οκιμης., (, δ ' Αν δηλαδη γ νεται,απο ει ικους για. ",, οινοτεχνικους λογους η για εμπορικους λ6γους ~ για διαγωνισμό ποιότητος κλπ. Συν~8ως γ(νεται α,ξιολόγηση του χρώ-, (' ), ματος,της μυρωδιας αρωματος,της γευσης και της αρμον(ας ΚαΙ ~o τιλος ε-,, ό',ξαγεται ενα γενικ συμπερασμα., 'ζ" Φυσικα το να δοκιμα ει χανεις κρασια ε(ναι προσωπικό.ο σκοπός όμως των δο-

10 Κ ι μαστών στα }<ρασ ι ά ε (να ι να μπορούν να εκφράσουν με κοινό και χατανοητό-αντιληπτ6 απ6 όλους λεξιλ6γιο κάποιες αντikει~ μενικές εκτlμησεις.η εκπαίδευση στην δοκιμασία έχει δύο μεγάλα προβλιjματα:την αναγνώρ ι ση \<α ι την περ ι γραφή. Τα πρώτο έχει μεγάλες δυσκολίες στο να το μά8εlς. Το δεύτερο στο να το εκφράσεις; Όπως τώρα είμαστε σε 8έση να μιλάμε για το χρώμα στα πλαίσια κ&ποιου μήκους κύματος του φωτός και να ε(μαστε απόλυτα αντιληπτοί,πl8ανόν κάποια μέρα 8α μιλάμε και για το άρωμα με αρl8μούς στα πλαίσια κάποιας ηλεκτροχημικής θεωρίας. Όταν αυτό γίνει τότε σίγουρα κάποιοι συνάδελωοl 8α αισθάνονται ότι η "τέχνη" του δοκιμαστή τελείωσε. Οι οργανοληπτικές δοκιμές έγιναν με. > ', την εςης σε φα: ι) προτγπα ΔΙΑΑγΜΑΤΑ 2) ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ) 3) ΓΑΑΑΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(από την ελληνική αγορά) Ι ) Στην οργανοληπτικη" δοκιμη των προτύπων ιsιαλυμάiων τους συναδέλφους που πήραν μέρος κα80δήγησε ο κος Ααναρίδης του Ινστιτούτου οίνου.,,, λ Εγιναν δοκιμες σχετικα με τον προσulορισμό των γεύσεων γλυκού-ξινού-πικρούαλμυρού και συνδιασμού τους σε υδατικά διαλύματα. Ακολού8ως έγιναν δοκιμές με κρασιά, μ~pτυpες,στα οποία είχαν γίνει μεταβολές στην οξύτητα,στον αλκοολικό τίτλο και στα περιεχόμενα αζύμωτα σάκχαρα. Στο τέλος έγινε οργανοληπτική δοκιμασ(α πpότ~πων διαλυμάτων αρωματικών ενώσεων οι οποίες βρίσκονται στο Kp~σί ό πως:οξεlκός αl8υλεστέρας,καπρυλl εξανόλη,καπρυνικός κός αl8υλεστέρας. αl8υλεστέρας,ακεταλδευδη, Σχετικά με τις δοκlυές κρασιών η κατά δε(γμα περιγραφή,βεβαίως δεν λέε} τίποτα σε κάποιον που δεν έ~ει εμπρός του το αντίστοιχο δείγμα για να το δοκιμάζεl.για το λόγο αυτό απλως 8α μεταφέρω ", την περιγραφη ορισμενων χαρακτηριστικων κρασιών,ώστε να πάρετε μια ιδέα για τήν ορολογ(α και τον τρόπο παρουσίασης των εντυπώσεών του από τον δοκιμαστή.εδώ έ- 9 χουμε μια περiυραφlκή παρουσίαση,χω_ ρίς έντυπο και χωρίς βαομολογία. Για Τα ελληνι~& κρασl6 fiou παροuσι~στηkαν από τον κο Σωτηρ6πουλο την Κυρlακή'Ι/Ι2/85 8α γρά~oυμε σ~o επόμενο τεύχος άρ8ρο του μαζί με σχόλια για τις π~ιραματιkις οινοποιήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τ α κρασιά αύτα. 3) ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ(εμπορίου) Την δοκιμασία διύ8ηνε ο κος GUIM 8ERTEAU.KaTa την διάρκειά της ylvgταν ανταλαγή απ6ψεων για τις CVTUπώσεις που σχημάτιζαν οι συνάδελφo~.!~_~~.ι:~~~!:~!?!~~~_~~~~~.',.::ξ.. 2E~1 Τα κρασιά αυτής της ονομασγας γίνονται από σταφύλια της ποικιλ(ας GAMAY που Οεωρούνταl κατ'εξοχήν κατάλληλα για ελαφρά κόκκινα κρασιά,χωρίς παλα(ωση για καταν6λωση εντός του { τους παραγωγής. Xρώμ~. Κόκκινο "ανοικτό" ελαφρύ χωρίς-σημαντική εξέλlξη,σωστό για τον,, τυπο του κρασιου. Άρωμα. Κα8αρό(χωρίς ελαττ~ματα),έντoνo~με-τόνoυς φρούτων.στο συγκεκρlμέ- "λ ' νο δειγμα ε ειπε η φινετσα. Γεύση. Μαλακό,δροσερό με ικανοποιητικη-οξύτητα,λε(πει η φρεσκάδα που πρέπει να χαρακτηρίζει τον τύπο του 8EAUJDLAIS. Συμπέρασμα.'Εχεl τα γενικά χαρακτηριστϊx~-των-kpασlων αυτής τηζ ονομασ( ας,αλλά έχει κακή εζέλιζη,έχει χάσει τη φρεσκάδα του. 2. CDRBIERES 1983 (κόκκινο ξηρό) Η ~εριoxή CDRBIERES βρίσκεται μεταξ6 LANGUEDDC και RDUSSILLDN κοντά στη πόλη NAR80NNE στο νοτιότερο σημε(ο, Ι', της Γαλλιας προς τα σπανικα συνορα.,.,,, [ιναl απο τις πεpισσo~ερo παραγωγικες, ", περιοχες αλλα συγχρονως και απο τις περιοχές με το μικρότερο ποιοτικό ενδlαφέρον.κυριότερ8ς ποικιλ(ες ε( ναι το SYRAH το MDURVEO?E και το ΜΕΑ-,,, LDΤ.Xpησ~μoπoιηται συχνα η τεχνικη της MACERATIDN CAR8DNIQUE. χρωμα. κόκκινο μέτριο με Χάπόια εζέ Χϊξη-προς το πορτοκαλλί. Άρωμα. καποιες μυρωδιές ταννινών και ζωυκις-(δέρματος).

11 -....~_.._._ _.~_._----_.--_._--- Γεύση. ftίαλcι1<ύ ~IC σωστή δομή ι<ατrως λ (1'0 στ'ϊφ6-για ';:ην ι(αυηγορ[α -ι-ου.,γ'ιέτριιχ διr~~κεια. Συμπέρασμα:> 'Ένα επ Ι l'ραπέι: Ι ο Kprta ( χωρ ί ς (juοuδα"rες-εl1' ί δ t ωξε ι.. κατ-αλλιιλο "Ι α Kα9η~ μερινrι χρήση. 3. COTES ου RHONE (κ6κκινο ξηρ6\ ~ Τα "COTES ου RHONE" προέρχονται από τον κατέξαχήν μcσογειακό υμπελ~να της Γαλλ(αc:sείvαι 1"α~~Kρασlά του ήλιου" όπως λ~..,, νε,,,αι στην παραγωγη τους σιιμμετεχουν α- πό δ60 μέχρι δέκα διαφορετικές ποικιλ(ες. Κuρ(ως sγηλη,gfiεναciιε,cη,sαuιτ αλλά και άλλες μιχρflτερcς. Τα "COTES ου ληονε PRIMEUR βγα(νουυ στην αγορά από 15 ~cεμβp(oυ του έτους παραγωγής τους. χρ~μα.όxι ΠGλd lvtovo,kdvdvtlt6 για τον ~""'i'-'-- τυπο του. 4ρωμα. Μέτριο ~ρoυτ~δες(με κάποια μυρωgi~-i~ρτ~δη).βυμ(ζει λ(γο κεράσι(χαρα K~'ηpισTlι:6 των ΠOIKlλι~ν που χρησιμοποιήβηκσν),επ(σης γλυκόριζα. Συμπέρασμα. ~l{τplo για ίην κατηγοργα :rοu7:ϊρο(fαv~ς από την παραγωγή ίου Βα ~ταν ~JtTPIo(o χαραχτ~ρtσμός αφορ& το συγκcχριμtνο Gε(γμα ναι 6χι τον τ6πο,,, αυτων των κραulω~1e ~~_~~~D~~~:_(~~~~~~Ξ~~2~~_~_~Ξ~~~~1 BORDEAUX στα κρασιά σημαίνει η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή παραγωγής κρασ;~y υψηλ~ς ποι6τητος στον κ6σμο.οi ποικιλ(ες της περιοχής ε(ναι CA8ERNET SAU VIGNON,CABERNET,RANC και MERLOT κυρίως για τα κωκκlνα ~pασιά.γlα τα λευκά κυρίως SAUVIGNON 8LANC και λιγότερο MUSCAOELLE και 5ΕΓ'lΙΙLΟΝ,η τελευτα(α έχει το χάρισμα να υφγστα~α: την EUγEV~ σ~ψη και να δ( νε: τα γνωστά κρασιά "SAUTERNES". 4.1 DOROE~UX 1983 (λευχ6 ~ηp6) χρ~μα. Κ(τρινο cνdικτ6 με πρ&αινες αντ6uγειες.καλό. 'APWIJa. Απλ6,αρκετ& {ντονο,χωρίς ' σφαλματα.σχετικ& βαρύ.'οχι πολ6 λεπτό.δεν έχει φρεσκάδα.ξεχωρ(ζει το 8clώδει:;. 'Έχει μια μυρωδιά l<αψί~iατoζ, καραμελοπο ίηaιις. r-' ευση. Σ _χετll(α' απα λ' η με ε λ αιρρως ' επιfi~;:i~~ DξύτηTα.TελEι~νει με μια υ φάλμφη α (σ8ηση. Συl'πCρασμα. Απλό κρασ(,χωρ(ς ιδια( ~--."'7- τερα ~pcioovta αλλά και χωρ(ς έντονα ελαττώματα. χ, Μ' δ', _Ξ~~~~ ετριο κεραμι ι,ανοικτο για Mπopντ~ ΚαΙ αρκετ& εξελιγμiνο κρασ ( γ cα Άρωμα. Χαρακτηριστικό του πιπερι06 ri;~α~iηρrζει το CΑ8ΕRΝΕΤ).Απλό,ΧωΡ(ς ένταση. Γε6ση~MαλαK6 αλλ& Επ(πεδοιμ[τριο χω ~7~-~~ 6ε(χνει κάποιο χαρακτηρlστικ6. ~~~~~eξξ~~~έvα πολu μέτριο 80RO~ALX _... _---_.~--_._----_._--- (κόlο{ Ι νο.ξηρό) 4.3 BORDEAUX,~OUTON-CADET 1982 χρ~~lα.διαυγές,k6kινo ΠOλ6 ~αλ6 σko~po,ιντoνo. Άρωμα~Kα9αρ6 με ένταση και αρκετά λεπτ67πλούσιο σε ποικιλ(α. [!~~2~Mαλαxό Kαλ~ lσσοροπγα. Συμπ{ρασμα. Ένα καλ6 BOROEAUX Ονομα- --}'''-_ -~ --7~- " σιας προελευσης προερχομενο α~o την μcγ&λη ζ~νη Mπopvτ~.Σωστ6 για την ζ~νη που εκπροσωπε(. Η παr..οuσίαση των κρασιών που δaκιμάστιν.αν,όπως εγπα και στην αρχή,δεν λέει τίποτα για όσους δεν τα δοκίμασαν.είναι απλώς ένα δείγμα του πως έγινε η δοκιμασ(α και κ6παlοζ 06ηγ6ς για τις.μελλοντικές 60κιμασ(ες των σuναδfλφων κατ'ιδίαν ή σε ομαδικές. Τριανταφύλλου Αναστάσ!ος 10

12 ΙΙ

13 Ι~---- L Ι Η Θ Η Σ Η τ R Ο Ι Eφαπτoμ~νη μιkpoδl~8ηση (MICnOFILTRATI0N TA~GE~ΤI[LLE) EQanToptvn υπερδι~8ηση (ULΤRAFIlTRATIDN ΤANGENT,ELlE) Οτ. Ε. ΣΟΥΦΑΕΡDΣ Kα8ηyητ~ς Οινολογ(ας Σxoλ~ς Τεχνολογ (ας Τροφ Γμυ,'. των Τ. Ε. Ι. Θεσσαλον Γ,(ης Εκτ6ς απ6 τις yvuortc; μεθ6δους δι~8ησηι; του ογνου με γη διατ6μων,πλ~kες ~ μεμβp~νες,τελευτα(α cπιχειρεγται η χρησιμοπο(ηση της εφαπτσμtνης μικροδι~bησης και της EQanToptvnc; υπερδι~8ησης. Πρόκειται για DGo πολg ogyxpovec; μεθόδους 6ι~8ησης,πoυ βργσκονται α κόμη στο πειραματικό στ~διo για την εψαpμoγ~ τους στην οινοχογγα. Η αρχι! π~νω στην οπο Γα στηρ Γϊ:;ονται ο ι 6ύο προαναφερόμενες lιέ80δο ι ε Γ ναι r5ti η ρo~ του uypog που πρ6κειται να διηοηβcγ ε(ναι πορ6λληλη 'ρος την στιρ66α δι~bησης και όχι κ60ετη,6πυςσυμραγνcι στις oup~atiktc; ρεβόδοuς.σ"γην εφαπτομέ\ιη ~IΙKpoδΙΓ10ηση I{C,:I υπcρδιήθηση!'το υγρ6 (ο οίνος) ΚΙνc(... Tal εφαπτ6μενο των Toιxωμ&T~1ν της δlη8γi'ιk~ζ aτoιβ&δας,εν~ στις συ~pαtι Ktc: μεα660uς κινευται μlσα απ6 το 1lσ~μαll αυτ~ς (υx~μαtα I t 2,3). Στην εφαπτομ{νη δι~θηση,kσb~ς το προς δι~8ηση υγρό κινεγται, γρ~γoρα και εφαπτόμενο στο φ(λτρο,τα σωματ(δια -με διάμετρο μεγαλύτερη από το ptye8oc; Των πόρων της διη8ητιk~ς μεμβρ~νης- napaptvouv στο PEGpa του uypog και αποφεύγr:τul.. έτσι σημαντική απόφραζη (μτroύkωμα) ταυ φ(λτρουιενώ μέρος του υγρού DItoxETuI απ6 τους,πόρους και 06ηγε(ται σε χωριστ6 σημεγο (σx~μα 3).,, Η βασιk~ διαφορά μ ι κρ 06 ι ιιθηση, αναμεσα ε-την επιφανειακη και στην επιφανει- υπεpδι~θηση ε(ναι ότι δεύτερη γ (νετα ι σε μεμβράνες μικρότερους ακη Γ; με,, πρώτη.η θέση δε δύο, μεθόδων πορους σε σχεση με την των αυτων στο των ρεθόδων δι~bησης φα (νετα ι στο παραl<ατω, σχημα 4. σύνολο Η εφαπτομένη μιkρoδι~8ηση και η εφαπτομένη ΙΙΠEρδι~8ηση γγνονται με με μ βρ~νες συληνωτ~ς μoρφ~ς (σx~μα 3) οι οπογες στην πρ~τη περ(πτωση φέρουν πόρους από 0,1 μέχρι 10 μιη,ενωότη δεύτερη περ(πτυση 0\ πό~oι έχουν δι~μετρο από 0,001 μέχρι 0,1 μιη.με την εφαπτομένη υπερδιήθηση επιτυγχάνεται,, δ', όχι μόνον η δι~υγαση του ο(νου αλλά και η σταθεροποιηση αυτου,σχ ε ον,απο K~θε επιβλαβ~ παράγοντα. Η προώθηση των υγρών προς δι~8ηση Υ(νεται με τη απόδοση του φ(λτρου διατηρε(ται σχεδόν σταθερή., λ', βοηβεlα αντ lας,ενυ η 12

14 προϊόν για διήθηση προτάν για διήθηση Εγκαρσια διήθηση (Σχ. Ι) Εφαπτόμενη διήθηση (Σχ. 1) στην, επιφανεια. (Σχ. 2) (Σχ. 2) Εγκαρσια διήθηση (τομή της διηθητικής μάζας). 13

15 Εφαπτομένη διήβηση (Σχήμα 3) i Ι Ι- ~J~R cδι '!Jr σ -l1wiljjll β, δι '~ συμ αrικη.':'~':" σ i Ι υπερδ~τί!jηση Ι ~~τίστρoφη όσμωση Ι~- Ι- tί 11 ΙΙ'Ι-ΙΙΙ--Ι-ΗΙ ,0001 0,001 0, Q)Jm --j Όρια εφαρμογής των μεθόδων διήβησης (μrη ) θέση της μικροδιήθησης και υπερδtήβησης στις τεχνικές διαxωρισμo~ (Σ:υ'ίμα 4) Τα σχήματα 1,2,3,4 πάρβηκαν από τα περιοδικά CONNA1SSANCE ΟΕ LΑ VIGNE ΕΤ ου ν1ν ΚΑΙ REVUE FRAN~A1SE O'c['J;!OLOG1E. 14

16 Τα πλεoνεkτ~~τα που συγkcντρ~νει η εφαπτομινη δι~θηση συνγσταιαι στο παρακαιω: -ΕξασφαλΓζει διαύγαση και σταθεροπογηση των ογνων με την κατακράτηση κολλοειδών ουσιών,αλάτων,χρωστικών οuσιών,μικροοργανισμών κλπ. -Μπορε( ν'αντιkαταστ~σει τα περισσότερα στάδια διαύγασ~ς του (προδιήθηση, διήθηση σε πλάκες,συμβατική διήθηση σε μεμβράνη κλπ.) με μγα και μόνη διήθηση. -Δεν συμβαγνει πρακτικά καθόλου απόφραξη (μπούκωμα) του φ(λτρου με αποτέλεσμα να διατηρεγται σταθερή η απόδοσή του. -Η ανά ~ρα αηόδοση των φ(λτρων αυτ~ν εγναι σχετικά αξιόλογη. -Η "διάρκεια ζωής των" χρησιμοηοιούμενων διηθητιk~ν μεμβραν~ν εγναι αρκετά μακρόχρονη,η δε αντοχή τους στην η(εση,στη θέρμανση και στις διάφορες χημlκις ουσ(ες ε(ναι εξαιρετική. -Δεν αλλoι~νoνται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ο(νων που διηθήθηκαν με τη μέθοδο αυτή. -ο τρόπος εργασ(ας ε(ναι συνεχής. Ως μειονικτημα αναφέρεται από μερικούς ερευνητές η αφα(ρεση των φαινολι K~ν ενώσεων,που συντελε( στη με(ωση του xρ~ματoς αλλά και στη διαφοροπο( ηση των oργανoληπτιk~ν χαρακτήρων του ο(νου.η κατακράτηση των ταννιν~ν α ποτελε( ταυτόχρονα και πλεονικτημα για ορισμινους ογνους π(εσης γιατ( τους καθιστά απαλότερους και λιγότερο πικρούς

17 ._ Γ Α rι rι ο Ε rι rι Η Ν 1 Κ Ο Σ γ Μ n ο Σ Ι Ο Ο J Ν Ο rι ο Γ i Α Σ θεσσαλονίκη 10 11, 12 Δεκεμβρ(ου B~ Ι Το IgS5 π~pασε σαν xpoyι~ σημαντικόν θε( KPΙΤΙK~ στις Υυχ6ν ατιλειες ~ παεkδηλ~σεων στον τoμ~α της αμπελοπινολο- ραλ~.εις τoυ.aλλ~ Βα γ(νει μια σ~ντoμη (, ",, λ', λ' ν αι;.οι Εκδηλωσεις αη"ες ηταν φυσικο α- παρα8εση -των ομι (ων ωοι-ε να κατα/απoτ~λεσμα της ~νtoνης δραστηρι6τητας του βουν οι συν6δελφοl τα B~ματα που ΒΓχτηαμπελοοlνικο6 ΤΟIJlα τα τελευτα(α χρ6νια. καν και 6σοι ~XOUν napn~ra ενδιαφtροv Πράγμαιι τη τελευτα(α δεκαετία αναπτύχ- να ζητήσουν Τα πρακτικά από άλλους που " 'δ' (. Οηκαν αρκετες νεες μονα ες με συγχρονες συμετε χαν. εγκαταστ&σεις(6~ι1ττ~ρια,πlεστ~ριqtδεξα-,,,~, Σαν γεγον6ς θα μπορούσε να πει κανε[ς μενες,μηχανηματα ψυ~ης,xωpoυς και εγκα- xωργ~ να εγναι υπερβολικ6ς πως δεν t ταστ6σεις εμ{pιαλ~σεως,k.λ.π.) και παλιις χει πρoηγo~μενo στα Ελληνικ& αμπελοοιαντικατ&στησαν τον εξοπλισμό τους.οι μο-,, -1 ( (, νάδες επανδρωθηκαν με νέους επιστήμονες Υ!κα XΡ~VΙKα~I',πoρε, να ε ~~ν γιν~~ α ΠΘΙΙ συνδυ&ζοντας την πεγρα των παλιοτt- νταλλ~γες ~πoψεων:η6'λιpoσk ησεις,~ω~ ρων με 'τις νέες αντιλήψcιζ,πέτuχαν ένα εlδημoν{~ν~η ~ta,α~ι, ΟΥηι εpευνη~ιkγόί αξι6λογο αλμα στα ελληνικα κρασιά γεγο- πρακτικη DOU εια απο το νσ~ιτouτo ι- νου ή άλλουζ,αλλα τ'απστελcσματα δεν ν6ς που ε(χε απήχηση τόσο μέσα στην ΕλέΜταναν στους ενδtαφερ6μενοuς ~ tφταλαδα 6σο και στο εξωτερικό με τις ση μα- Ψ,, ( " ντικtς διακρ(σεις τους στους διε8νε(ς ναν Kαπo~oι αποηχ οι χωρ( ς συνoxη~k~pι-, ως στο κοσιjο της Επαρχ ας που ενω εχει 5 ι αγων ι σμους., την oυσιαστιk~ συμβπ~ή στην εξελιξη Οι εκδηλώσεις λοιπόν αυτtς ε(χαν σημα- της αμπελοοινολογ(ας του λε(πεl 6μως ντik~ επιτυχ(α γιατγ ικανοπο(ησαν την η σωστή πληροφ6ρηση και οι KατευB~νσεις, λ",, αναγκη των ΟΙΥΟ ογων και γενικωτερα ε- για μια ορβολογlκί οργανωση της παρακε(νων που ~XOυν σχέση με τον Touta να γωγ~ς 1<α t επεξεργασ(ας του υλιko~. σuυευρεθούν,ν'ακούσουν καινούριες από -, Και εδ~ κατα παρέκληση ας επιτραπε( ψεις,ν'ανταλλ6ζοuν τις δικες τους,να δι-. μια παρατήρηση YIJ το συμπ6σιο 6τι προευp~νoυν τις γν~σεlς τους και το αισβη-, 6 Η ', έ ' τιμώτερο Βα ήταν για την επεξ~γηση των τηρι τους. συμμετοχη σ αυτ ς ηταν ση~ διαφ6ρων σταδ(ων επεξεργασ(ας του στα~ μαντιk~ παρ'6λο που έγι~αν σε σύντομο Χ ρονικ6 διάστημα. φυλιo~ και του Kpασιo~,τη σημ~σγα, και τις συνέπεl~ς του τρόπου ενεργειας,να Αναφερ6μαστε βέβαια στο Εεμινάριο Γευ- ε(χαν προσκληθε( Βεωρητικού αντ( αντι-, ( 'Β 6 ', (, στικης Δοκιμασ ας που οργανω η.ιε απ την προσωποl η τεχνικο ετερειων κατασκευ- Ένωση Ελλήνων Οινολόγων για δ~o τpι~μεpα~ς οινολογικών μηχανημάτων που δεν στις 29/11,30/11,1/12 και 6,7,Β/12 ΔεKέμ-μπopo~σαν παρά να υπερ8εματ(ζουν τα βρη στην"ab~να και για το οπο(ο έχουν πλεoνεkτ~ματα των διk~ν τους μηχανημα- Ύραφε( και γραφονται εκτενέστερα σ'άλλα των αρβρα και το Γαλλοελληνικ6 Συμπ6σιο Οι- Η επtτuχ(α λοιπόν του συμποσίου 0 νολογ(ας που έγινε στις 10,11 και 12 του ΔεK~μβpη στη Θεσσαλον(κη και opγαν~θηkε φε(λεται στην οργανωμένη παρουσίαση των.αποτελεσματων των ερευνων από τα απ6 το εμπορικ6 τμ~μα της Γαλλικής Πρε- Ινστιτούτα Αμπtλου και Ο(νου και τις σβε(ας στην ΑΒήνα και το Ελληνικ6 Ινστι- σύγχρονες Βtσεις των Γ&λλων εlδιk~ν τo~τo Ο(νου με τη συμπαρασταση της HEL~ που έχουν την τελευτα(αλ~ξη στα Btpa LΕΧΡΟ.Για το Συμπ6σιο αυτ6 Βα γγνει πατα παραγωγής και επεξεργασ(ας του κραρακάτω μια σ~ντoμη παρουσγαση για τη ση-, μασγα τουότον αμπελοοινικ6 κόσμο της σιου. χωρας, χωρις " ν αναφερ Β' ουν λ' επτομερειες Εκτ6" ς απο αυτο α~ειoσημε τ ( ωτο ε ( ναι στο περιεχ6μενο των ομιλιών - πράγμα αλ- και το γεγουός 6τι συνευρέθηκαν μαζιλωστε πρακτικα" αδυνατο- και χωρ('" ς ν ασκη- κα οι φορεις των υπηρεσιων, της πο λ ι- 16

18 τε(ας ιτου {χουν αρμ3δι6τητα στον αl!πελοοινικό τομέα με ίους τεχνικούς των παραγωγιk~ν μονgδων της x~pας(oινoπoιε(ων) κα ι ενημερώθηκαν πληρέστερ~ ι δ r'jς ο Ι npl:j~~ τοι,στους τρόπους τις δυσκολ(ες και Τα προβλήματα ~αp~γωγής ενός καλού κρασιού ένα σημαντικό κεφgλαιο στο ΟΠΟ(Ο μέχρι τ~ρα η διδασκαλγα ήταν πολύ ελλειπής στη x~ρα μας. Όμως για να γ(νει ένας σωστός έλεγχος σε μια παραγωγική διαδικασία XPEIGtETat γν~ση σε βgsος στα διgφορα στgδια της και κατανόηση στα προβλήμα,ο που αντιμετωπγζονται. Αλλ& και στον αμπελουργικό τομtα ο ρόλος των Ipoptwv των TOΠΙK~ν υπηρεσι~ν ε( ναι βασικός γιατί οι αμπελουργοί θέλουν να γνωργζουν με ποιές ποικιλίες,τρόπο καλλιέργειας και προφυλ&ξεις θ'ανανe~σoυν ~ θα ε1τεκτε(νουν τον αμπελ~να τους ~στe να τους εξασφελίζει {να καλο και στα9ερό εισόδημα. Στο συμπόσιο δόθηκαν πολές απαντήσεις σμα ερωτήματα που χρόν tα απασχολούν τους αμπελου'ργούς, τους ο ι νολόγους, τους ο ι νεμπόρους K.λ.π.Συγ~εKριμένα:Πoιές εγναι οι πιό αξιόλογες ελληνικ{ς ποικlλγες,σε ποl& διαμεργσματα της x~pας καλιεργρcύνται,ποια εγναl τα τεχνολογικg χαρκτηριστικά Ύους,πσιός ε(ναι ο καλύτερος τρόπος Έπεξεργμσίας τους πως συμπεριφέρονται αν οινοποιηθο6ν χωριστ6 ~ σε συνδυασμό με Gλλες. Επ(σης ποια ήταν η συμπεριφορ& ξένων ποικιλιών που καλιεργήθηκαν πειραματικά ποια η προσφορg τους στη βελτ(ωση του ελληνικού ποιοτικού δυναμικού του κρασιού και πως συμπεριφέρονται από πλεuρ&ς προσαρμογής και απόδοσης. Αυτ& καλυψαν οι τεκμηριωμένες ομιλγες των εκπροσώπων του Ινστιτο6του Ο(νοu και Ινστιτούτου Αμπέλου v.κwκοuρακο~,μπενά~ Τζούρου,Σωτηρόπουλου και Καραντώνη και στα πρακτικα αποτελέσματα οινοποιήσεων ελληνlκwv και ξένων ποικιλιών αναφέρθηκε ο κος ΓεροβασιλεΓου. Στην 6lνολογ(α Ο KαBηγητ~ς κος ΑΙ BEREA~-GAYON μ(λησε για τις τεχνικές <'λ <,, ε<,ε ι <,ης στην ποφαγωγ'] των κρ:χσ ι ων και στη συν{χειq εκπρόσωποι του Ιν-, ο', UTtTOUΤOU {νου για Τα αποτελεσματα ορισμένων κατεργασιών σ~ πειραματικιζ οινοποιήσεις διαφόρων Kρασl~γ. Α ντιπροσωποι ' δ' lιvφoρων εταιρειων, μ (- λησαν για τεχνικές βελτιώσεις των μηχανημ6των τους στα δl&φορα στ6δια ΤΓlς ο ι νοπο Γηοπς. Αναφέρ8ηκανεπΓσης καινούριες τεχνl K~ς ελ yχou και αvτιμετ~τfισης διαφόρων oινoλoγlk~y προβλημ&των, Εμπεριστατωμένη αναφορά στην εξέλιξη ΚαΙ τις προοπτικές της ελληνικής Οlνοβιομηχαν(ας έκανε ο κaς Δανηλά~ τος. Τελε ιώνοντας τη σύν.τομη παροιισγαιτη του ωμποσ(ου Β'&ξιζε να σταβεγ κανεγς σε δύο ιτημεγα:την παρουσγαση από τον Ι.Ν.Α.Ο.(ΕΒνικό Ινστιτούτο Ονομασιώω Προέλευσης της ΓαλλΓας)του τρόπου που KαBιερ~νoν'αl 'στη ΓαλλΓα οι ονομασ(ες πpo~λεuσης των Kpασι~ν και την αν6πτυξη από τον κο ΓλυσΓδη του Ε.Μ.Π. μιας τεχνικής κατεργασγας αποβλήτων οινοπνcυματοποιεγων(βυν&σσας) με την οπόγα παράγεται ενέργεια με τη μoρφ~ με ΒανΓου,λύνοντας συγχρόνως δύο ζωτικ& προβλήματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και σ'ένα βαθμό το ενεργειακό πρόβλημα σε μια τέτοια μονάδα. Το συμπόσιο Αμπελοοινολογ(ας αποτιλεσε ένα από Τα πρώτα σημαντικά βήματα στην ενημέρωση του κόσμου που α πασχολεγται με τον αμπελοοινικ6 τομέα. Τα συμπερ&σματα πρέπει να μελετηβούν και να εφαρμοσ80ύν προσεκτικά.ανάλογες ηροσπα8ειες πρέπει να γίνονται συχν& με μεγαλύτερη συμμετοχή και πληρέστερη cργ&νωση. Το κεφάλαιο της επιλογής ποικιλιών για τους μεσογειακούς αμπελώνες συμπλήρωσε ο καθηγητής κος BOUBAL5 (και ολοκληρώθηκε) με τη γευστική δοκιμασγα κρασιών οlνοποιημένων πειραματικά από το Ινστιτούτο 0( νου καβώς και διαφόρων Γαλλικών Kpασι~ν. Συμπληρωματικ& στην αμπελουργγα ανα9έp~ ~~Kε η σημασγα των αντlφυλλoξηριkώ~ υποκειμένων και ο τρόπος επιλογής,καλλιέρ?1 γειας και προετοιμασγας των φυτωρ(ων.,. Πυροβολάκης θασγλης 17

19 Οργανοληπτική εξέταση τοϋ κμασιου Είιαγ. Σουφλερός Ooctcur. lη~~ηίθυγ στ~ν ΟΙνολογία. Kαθηγητi'ι ΟI'Jολοyfας Υης Σχολής Τεχ'!ολογΙας Τροφfμων _ ΤΕ' θεcισαλoνω1ς. l'cxomen οοηοογίθl des νίγi" Ρ"Γ EvangheIo5 Soufler05 (Degust"tiol1) Ooctaur. Ιngι!nίeur εη Oeno!ogJe. Professeur dόenοlοgre ~ l'ecole. de Technofoyie A.linleOtaire -. ΤΕΙ dc TIleSSaIOn:Que. Resunle. Ddgustor υπ νίπ ". Vt1uf dire Ι'oxatniner tres altenrivemenr a I"aide de ses sens pour en definit ses caracteres οrganοleριίqυes er en ostimer ses qualires θι ses defauts. Α cette raiso!1l"homme doite savoir ρerceνοίr les sensations pour les etudier, les dέιermίner θl les d6crire. Afin d'arriver a ce bul (ίχ.ε, ίl esl necessaire de parcourir des phases differenles. ιι Ιουl donc, οl dans I"ordre, regarder, senrir οι gouter le νίπ οι e/j parlorala suiro. ιι ΙουΙ. c'est-adiro, mobiliser la vue, (odorat, le ρούι θι la sensibilire tactile. Α vec ses sen:; le degustateur forme pour le νίπ υπθ-idee ριecise, Por I'observarion visue//e, sur 5Β limpidiιe et S8 couleur. P8r I'observation olfactive, sur.on arόme ου son bouquet dans 50n cnsemble. P8r I'observation gustative, 5ur la presence, fintensite, la succesion θι I'harmonie des quatre saveurs element8ires: sucre, acide, saje. amer θι θπιίπ. - Par le toucher (sen5ibiliιe IacIile), sur son onctuosite, son gras, 50Π cheleur, lθ cau5tiq~e de I'alcoof, I'a"rringence de tanins. son volumineux e.i.c. Ιο rapiditέ θι la sensibilitέ des sen5 50ΠΙ te//es que le degustation Πθ Sera jamais completement remplacee par I'analyse chimique, methode qui donne seulement Ι'anatomiB du νίπ e~ Ιυί echappe I'essenriel de la personnalite du νίπ, dύ par exemple ουχ sub5tances indossbles. Ιθ degu "Ιθιίοπ Ι)θυι egalement informer (tandis que I'analyse chimique n'en ΡθυΙ pos) les differentes personnes qui la procedent, suivant les motils qui les enime/jt. E//e ρουι servir de clas.<ement hierarchique des produirs e/jtre θυχ, nietire θπ relicf leurs vorίus. οπ dece/er les dfhauts. metίre en armonie les qualites d'un νίπ aι'ec υγι ρlυι. reiiseigner sur I'origine, le ΙΥΡ" ει le mi//esime, definir la consriιution άυπ νίπ, sa ροιεπιίοlίιε οι 5θ vaieur. Ιο fait que la degustatioii s'exerce ΡΟ' I'intervention de I,homn1e, ii 5θ trouve d'etre intluencee par une serie: dcs facielιrs to/s qve I'heure do la pratique. la temperatιιre des echantillans, la forme des VOI're, I'arnbiance du lίeυ do degustastiorι, einsique per le caractere personnel du dagu5fafeur qui d~pend do la memoire, I'IΙΙΙθπιίοπ, la faiiguo. I'accoutumance, le contra 5Ιθ, la sente, 10 vocabulaire utilise θ. Ι. c. Tou/es ses faiblesses de la degvstation ΡθυνθΠΙ etro limitees ου elii1lineos par I'applicatiοπ des tecfiniqves uniformos θι par I'adoption des meiho.des objectives tol/es qve la degusrarion triangulaire, la degustation en equipe θι d"autres. Enfin. υπ richc vocabulaire pcrn1ettra la description complette des caracteres organoleptiques des vins, tandis que I'epplicarion de certains coefficients rendra possible l'estiniation de leυr qualitέ. Είσαγωγή Οταν λέμε όργανοληπτική έξέταση του κρασιαυ ΙΊ όργσναληπτική δακιμή ΙΊ όκόμη έξέτααη ταυ κρασιαυ με τις αιαθήαεις, έwααυμε τήν έκτlμηαη της ποιότητός ταυ, μέ τήν βαήθεια της όσφρηαης και της γευσης. Στήν πραγματικότητα όμως -δοκlμόζω ~να κρααι. σημαινει ύπαβάλλω τό κρααl αίιτό ατό συναλα των αιαθήοεών μαυ προσπαθώντας νό τό ΓVωplαω, νό καθορισω τούς όργανοληmικούς χορακτηρες του. Μέ δλλα λόγια σημαlνει έπιατρότευαη δλων των αlαθήαεων. 18

20 Κάθε άτομο ειναl έπιδεκτικό γιά τήν όργανοληπτική έξέωση' φτάνcι μιά προσπάθεια πρασοχης και όνάλυσης τών έντuπώσεων, γιά νά μετατρέψουμε τήν όπλή κατανάλωση τού κρασιού σέ δοκιμή. Τό πιό δύσκολο, χωρις όμφιβολία, έργο καί 1ό όitοίο δέν ειναι δυνατά γιά όλους, ε]ναι ή itεριγραφή τών εντυπώσεων πού δεχόμαστε και ή αιτιολογημένη φlτικι) αύτών. Γ/ά νά ετναl, ΕΓΙομένως, όποτελεσματική ή όργανοληπτικι) Εξέταση, ό δοκιμαστ(ις όφείλει όχι μόνο νά μπορεί νά δlακρlνel τά δ,άφορα τόν Ίδιο σκοπό, σε κάθε οlνο-όμπελουργlκήπφιοχι) ύrtάrχουν <πlσης ΟΙ παρσδοσlακές JURAr,IΞS (έπιτραπές δοκιμαστικών) ΟΙ όποίες παρά,.ό φολ "λαρiκό χαρακτήρα τους, προσφέρουν ούσιαστικό έργο σ,.όν τομέα όργανοληlπικης εξέτοσης τών κρασιών. 'Υπάρχουν πολλοι τύποι όργανοληπτικηςέξέτασης άνάλογα μέ τό σιωπό γιό τόν όποίο γlνεταl. ΣΕ γενικές γραμμές θά μπορούσαμε νά ξεχωρισουμε Ίήν δοκιμή τού ιωταναλωτ(ι όπό IΞKEIVI] τού Επαγ χαρακτηριστικό τού κρασιού όλλά και νό ξέρει νό γελματια. 'Ο καταναλωτήςενδ,αφέρετοικυρlως γιά συγκρατεί αύτό πού αισθάνεται, νό τό έκφράζει μέ ξεκάθαρους και όκριβείς όρους και νά ετναι Ικανός νά σχηματιζει μ/ά γνώμη. 'Ολα αύτά όμως προϋποθέτουν γνώση τού όντικειμενου και μοκρόχρονη nelpa. Σκοπός τίjς 6ργανοΛηnτ,κης δοκιμης 'Η όργανοληπτική δοκιμή τού κρασιού ε]ναι όπαραlτητη γιά τήν πραγματική εκ,lμηση της ποιότητάς του. ΟΙ όναλύσεις, παρ' όλο πού μποροϋν νό έπισημάνουν σήμερα περισσότερα όπό 300 συστατικά μέσα σ' αύτό, εvτoύτoις δίνουν μόν-j. τήν «όνατομια» αύτού και όφήνουν νά διαφύγουν τό στοιχεία έi(εϊνα τό όποία, όν και Ηεριέ:χοντσl σέ ηολύ μικρότερες ποσότητες, φαίνεται νό ετναι ύηεύθυνα γιό τόν «χαρακτήρα. τού κρασιού.. Η όνόλυση τού κρασιού όπό μόνη της, μερικές φορές, δέν ε/ναι Ικανή νά διακρίνει ένα κρασι ύψηλης πolότητας όπό ένα άλλο κοινης κατανάλωσης.. Η όδυναμlα αύτ(ι,.ης όνόλυσης συμπληρώνεταιμέ τ(ιν.όργανοληπτική <ξέ,.αση. 'Η σπουδαιότητατης όργανοληπτ//(ηςέξέτασης εχει γινει όντιληπτή στις χgjρες της Ε.Ο.Κ. σέ τέτοιο βαθμό ώστε όπό τό 1979 γιό νό άποδοθεί ή όνομασlα προέλευσης σ' ένα κρασι. έκτός όπό τις όπαραιτητες όναλύσεις και έλέγχους, όπαιτείτα/ Επισης και ή όργανοληπτική δοκιμή αύτού. Στή χώ ρα μας όπό τις όρχές τού 1981 Ισχύουν τό Ίδια μέτρα. Γ/ό τ6 λόγο αύτό επιβόλλεται ή σύσταση, τ6 συντ()μότερο δυνατό, ενός σώματος ειδικών δοκι τήν εύχαριστησι'1 του και προσπαθεί νά δημιουργήσει τίς συνθηκες έκείνες (θερμοκρασίατού κρασιού, συνδυααμός κα,.αλλι)λων εδεσμάτων κλπ.), πού θά βοηθήσουν atijv καλύτερη άξlοποlηση της ποιότητας τού κρασιού. Ά vτlθετσ, τ6 ενδlαφέρον τοο επαγγελματ!α δοκιμαστή ε/ναι αλλο' επιχειρεί νό ErllaIlfJCVEiiC1 rrιeavd σφάλμαrα και νό δημιουργι'ίσει τέτοιες συνθηκες πού θό τά κάνουν πιό φανερά. Στήν περιπτωση αύτή ή δοκιμι) ε!νσι δυνατόν νά λάβει δlάφoρ ς δισσ,.άσεις, άνάλογα μέ τήν περίπτωση. Μπορεί νά ε]ναl όlτλήκαι περιορισμένη, λmτομερής και πλήρης, γρι)γορη ~ σχολαστική.. Ο έμπορος δοκιμαστ(ις προσπαθεί νά καθορι σει τόν τύπο ένός κρασιού, τήν Εμπορική του όξlα, ν(ι όναγνωρισο,.ήν προέλευσή του και τήν όνομσσία του, νά τό συγκρινεl με κάποιο άλλο, νό τό τσξινομήσεl.. Ο οινολόγος δοκιμασ,.ής προβαlνει όκόμα σέ πιό λεπωμερή όνόλυαη. Προσπαθεί νό Εξηγήσει τά όργανοληπτικά χαρακτηριστικά του σέ σχέση μέ τή σύσταση αύτού, ψόχνει νά όπoδ(~σει κάποια εντύπωση σέ ένα συγκεκριμένο στοιχείο, νό προχωρήσει μέχρι τήν πρώτη ύλη, τις συνθηκες οlνοπαίησης και συντήρησης, νά KaeoplaEI τήν επιδραση μιας <πεξεργασιας και νά προβλέψει τή μετέπειτα πορεlα του και παλαlωσή του. Γενικό, ή δοκιμή όπό έναν οίνολόγο εlναl περιασότερο λεπωμερής και προσεκτική στά συμπεράσματά της και άνατρέχει στις αlτίες~. στις πηγές, πού μπορεί νά ε[ναι ύπεύθυνες γιό όρισμένα όργανοληπτικά χαρα. κτηριστικά. μαστών πού θά επιτελεί τό έργο αύ,.ό. Στή Γαλλlα, μέ τήν όξιολόγηση της ποιότητας τών κρσσιών ε]ναι Επιφορτισμένο τό Ι.Ν.Α.Ο. (Instltυt NatIonaI des ΟΙ αίσθήσεις πού χρησιμοποιούνται στήν οργαναληπτική έξέταση. Appellations dόrlgιne = 'Εθνικό 'Ινστιτούτο 'Ονομασιών Προέλευσης). ΟΙ δοκιμές γινοντot όπό Επιτροπές πού όπoteλoύvται όπό εκπροσώπους τών παραγωγών, εμπόρων, μεσαζόντων, KarovaAwrwv και ΟΙνολόγων, όφού προηγουμένως εκπαιδευτούν συστηματικό και επανειλλημένα. Στή Γαλλlα, γιό ΟΙ αίσθήσεις πού χρησιμοποιούνται κυρlως οτήν όργανοληπτική έξέταση ειναι: ή όραση, ή όσφρηση και ή γεύση. 'Η 6ραση μας πληροφορεί γιά τήν κατάστσαη της διαύγειας καί τό ε!δος τοο χρώμοτος τού 19

21 κροolοϋ. Διακρ{\,οιψι:: δγ λ. {1 1.1 TC κρασι (!ας εl,,'οι διαυγές ί\ Cοl.φό, άι' φέρει η CXI ίζήμωα, άν c!vql λ.υ"ύ, ρσζέ :'t <ρυθρό οιαί ΠGρcιrηρcΟμΕ "j,l '-ντααl) κσί (πιόχρωαη 1Όϋ χρώματός IΌυ, παpόγoντ ς πού μίις πλl1ροφοροϋν γιά τό βαθμό όtelδώοεως ένός λευl~οϋ I~jJvOIOO κaί nlv ήj..ικία ένός ερv9ροϋ.. Η όραση μός nληρi)φοrχ:ϊ έπισης γ:ά l'ή ρευστότητα τού lφαοιοσ και Υιό τήν f1ο:ρi!:ξκrικόιητό του αέ CO" ή όποία <,.νάλογα lιέ τό μέγcsός της τό χαρακτr,ρlζcl ιiις άφρώδες ι'ι ήμlαφρc"δες.. Η npιijti1 cύί [\ έν-rύfίωση. σοχ... ά 1!\'σΤΙKτι~δης. πμοδlαθέτcl τό\' δοι:ψαστή ατήν πυρασέρα <ξέrααη.. Ο δοκψααnίς θό φ:", πιό αύατηρό <να Οολό κρασί με όσυv~θιστo χρώμci,. Η εντοοη τοο χρι,ψατος έrιίαης <'Ιός έγ,υθροίί κρασιοίί προδlκόζεi τ6 (,'ιιιiίμα» ΙΌU κα! τόν "δγ~o:ιo του.. Η δοκιμή χωρίς τή\ι όραση αύ~(1νel τίς δω:. χολιες πού nαρουσίάζο ντοι "ωά τγ,ν αυν(iθη έφαρμογή 1ης. "[ται κατά τή δοκψιj μιας σειράς δειγμάτων όπ6 λευκό, ροζέ και <ρυθρ<) KPOCfiίI, δε,'.ι "σι πόντο Εύκολος ό διαχωρlσl'ός τους, άν δέν χρηαψοποιη8ε; (Ι όρσση. 'Η δυσtzολίσ συτι\ γlνεταl άκόμα ιτιό μεγάλη όταν τ6 <ρυθρά 011τά φαυοά ε!νσl φτωχά οέ τ"νvίνες. 'Η όσφρηση (!νω Ε1110'1ς πολύ σημαντική. Μας ηληροφcφci γί(lτό (Ip".!JfIQ της πρώτης ίιληι.; (ΖΓόrηe ρrίrnaίr(),,'6 δρωμα της ζ,ύμωσης (arόιne SCCOιldnire) κσ6όις (,,'σης,αί γιό τήν εύulδιό ι1 i'ιτουκέτο πού άνο111 ίισσεται υτό κόκκιl.'ο κρασιά, l:οτ6 11"1 παλαl αή τους. (!ιέ τήν δσφρηση γινο",οl άντιληmές ΟΙ όσμ'ς πού θυμιζουν διάφορα άνθη, φροϋ,α, βότπ\'σ "σθώς καί δlάφόρες δυσάρεστες όσμές πού μπορούν νά όποκτηθούν όπό τά δοχεία, τις δεξαμενές, τούς σωl.ηνες μεταφcρας κλπ. 'Η όσφρηση μας πληραφορεί γιό τήν ποιό1"ητα και τόν τρόπο οlνοποίηαης Kαθιiις και γιό τίς παραιτέρα ΕΠΕξεργασίΕς καί συντήρηαη. 'Ορισμένοι τύποι α-,ν",ν μόλιστσ μπορούν νά κριθοίίν ή νά χαrακτηρlσθοίίν μόνο και μάνο όηό τήν όσμή 10υς, τό άρωμό τους. 'ΟΦΕίλαυμε έπαμένως ηρ!ν φέρουμε τό φαοl στό στόμα, νό τό μυρίζουμε ηόντα και μόλιστσ «πι μσίφόν<, ετσι ίλιοτε νό σχηματίζουμε "jν πληρέστερη δυνσtlj έντύπωοη. Γιό κσλύτερα άποτελέσματα συνιστατσι ή έπσνόληψη της όαφρηαης, μαά όπό πφισφοφική όνακ!νηση τοίί ποτηριού, ή όηαίσ εxcι σόν όποτέλεαμσ τήν.μεγέθυνση ιης έrιιφόνεlας έξάτμισης και συνεπώς τή μεγαλύτερη όπελευθέρωση άρώμστος. Γιό τήν όσφρηση χρησιμοποιούμε κυρίως ιήν γραμμή της ρινlκης κοιλότητσς. ΣυμβαlνΕI όμως μερικές φορές, ότσν τό κρσσί βρίσκεται στό στόμα.,'.._' 20 νlι δίνθ όρισμε\ι'ες c:ύχόμιστες Εντυπώοος ποι; δέν όv{ικου\ι cωο:<λε!σ1ίr,ό στι~ν a~loθηυη τιϊς γεύσης. cιλλά ΚΟϊό έ,.ιο μερcς όφειλοντqι σtl'ν όσμι' ηοίι φθό"ει στή., έδρα της ό~φρησης διό μ<οου τ'ις σίοματορlvlκιlς ~olλόtηyσς. Πρ'5κειται γ!ά τό «γευστικό άρωμα< I~ τό.άρωμα γεύσης> ι) όι:όμη τά c:σρωμα τσα σrό;jαίος:ιο.. Η συνύπαρξη των ε'ιτυrτtίισεων iίαφγ'ησης καί γ(ύσης όποδίδσσl μέ τόν όρο 4I:flaveurI> ti.flbvoi""', όρ~ς ποιί διν χρησιμοποι Ε;ται όκ6μα συχνά. Η άισ0ηση τιϊς γεύσης σχημα1'lζετσl στά Εύαίσ6ητσ ι~ύtταpσ πού βρισ:<οντol Εγκαταστημένα μόνο πόljω στήν γλιljσσα, στό διογκωμένα μέρη πού όνομόζο\'ταl θηλές. και rτφιoμiζεται όνόλογπ μέ το ΕΙόος ιγις ciίαθησης καί Of δι(~φo()(ς πεpιoχ ς {βλέπε σχίίμα;. ~Eίσι 16 «γλυl<ό» Y!V::Tol α1aθητό Οίό έμπρόαθlo «"Ρο της γλώσσσς, τό.όλμυρό. στά ΕμπρόσΟlα I~nf ΕκaΤfρωθεν 1Όϋ r.εvτρικοϋ άξονα άκρα της πίίνω έπιφό\'ι:ιας, τ6 «όξινο" στό πλόγω καί στό κάτω μέρος της γλι;;σσας ι<οί τέλος τό <ιιιοιρό< μόνο ('τό πίσω μέρας της "άνω <πlφόνεlας, σ μιά ζώνη πού «πρoσβόλλ T01" μόνο όταν καταπίνουμε. 'Λνόl!Cωσ. Eπoμ~νως, στίς εντυηώσεlς τού... γ)ωιω(ί. ΚΟ{ n~υ «πικρού, μι:uολαfj(i (\ια χρονικό διάστημα μερικιιν δευηγ'ολέιπων. Γιά τό λόγο ούι ό. ϊ:ρίν Εκφρόσοuμc όnοιαδήποηξ έντύηωση α}:cτikά "" τή γe~σι1, έπιβόλλετcιι τό κρσσί νό πφιλούσει όλα τό σημc;" ιης γλώσσας., Από τις 4 αύτές στοιχειώδες I'ΕύσΕlς μόνα μία ΕΙναι πραγμιnιkό είlχάρισ1η, ή γεύση τοσ.γλυκού<.. ΑντίθΕΤα, ΟΙ άλλες σέ Kα~σρή κοτόσταση Ε!ναl δυσάρεστες. Στό κρασί περιέχονται τά συσταη"ό πού ε!ναl ύπεύθυνα κα: γιό τις 4 γeύσcις: Η γεύση του <γλυκού< δίνεται όιιό 1"ήν όλκοόλη και όπωσδlίποτε όπό,.ό περιεχόμενα ζόχσρα και τή γλυκφόλl]. 'Η <όξινη γεύση< όπό τό έλεύθερα όργανικά όξέα. Η <όλμυρι'ι γεύση< όπό τό όξέα πού βρισκοντσl σέ fιορφή όλόιων. καί Η <πιιφή γhίσηc όπό τίς φαlνολlκές ενώσεις, πού άνaφέρονται κυριως στις τaννινες. Καθεμιό όπό τις γευατικές σύτές έντυπώσεις όλοκληρώνετοι όφού περόσεi όπό τις ΤΡΕίς όκόλουθες φόσεις: 1) Τήν 'στιγμιαία γεύση< iί <έπιθεση< πού σχηματιζεταl στό πρώτα 2 εως 3 δευτερόλεπτα. 2) Tljν.εξέλlξη. iί <όνόπτυξη< ή όποία όντιστοιχεί ατή συνεχή μεταβολή της α-,σθησης (εντύ-

22 πωσης) κσl διαρκεί 5 έως 1Ο δευτερόλεπτα. 3) Τήν «επιγευση., άντιληπτή στό τέλος της δοκιμης ε/ναι ή εντύπωση πού παραμένει και μετά τήν άποβολή τού κρααιού όπά τό ατό μα. Σύμφωνα μέ τά π.αραπάνω, ή «στιγμlαlα γεύση> ή «EnlSEaηo (τά 2 3 πρωτα δευτερόλεπτα) ε/ναι πάντα εύχάριατη' δημιουργείται ή εντύπωαη τού «μυελιίjδoυς», τού c:γλυκίζοvτος» πού όφειλεταl KUρΙως στήν όλ,ωόλη. ΠροοδΕυτικά ερχονται ΟΙ άλλες γεύσεις νά καλύψουν τήν γεύση τού «γλυκού.' ή επίγευαη, όπου κυριαρχούν τό «όξινο. και τό «'Πικρό>, μπορεί νά όφήσει τελικά μιά εντύπωση λιγότερο εύχάριστη, μετά 8 10". Μόνο τά κρασιά ύψηλης ποιότητας διοτηρούν γιά πολύ χρόνο τήν εύχάριστη εντύπωση πού δημιουργούν στό στόμα. Παράλληλα μέ τίς διάφορες γευστικές έντυπώ σεις, στά στόμα όναπτύσσονταl επlσης όρlσμένες αισθlισε,ς όνάλογες μέ τήν άφή. ΟΙ αίσθl'σεις αύτές γινονταl άντιληπτές.πάνω στή γλώσσα, στό εσωτε ρικό των παρει ων και στά οiiλσ και όναφέρονταl στι1 «ρευστότητα., τή «λιπαρότητα> ή τή «στρογγυλότητα> τού κρασιού, στή θερμοκρασlα αύτού ι) στήν καυατικότητα της όλκοόλης καθώς επιαης ι:αl ατόν ερεθισμό των βλεwογόνων όπό όρισμένά αυστατιι<ά. Χόρη α' αύτές τις αιαθήαεlς γινεται άντιληπτl1 ή όποξl\ρανοη και ό ερεθισμός των ούλων ΚΟ( των έσωτερii(ών τοιχωμότωντων παρειων, πού όφείλοντοl στήν καυστικότητα των όξέων και στήν στυπτικότητα τών ταννινων. 'Ορισμένοι δοκιμαστές όναφέρουν ότι όκόμα και ή άκοή παιζεl κάποιο ρόλα στήν όργαναληπτική έξέταση τού κρααιού.. Ο θόρυβος πού δημιουργεί ται κατό τό ξεllωμότωμα τού μπουκαλιού ή κατά τό άδειασμα τού κρασιού στό ποτήρι ή όι<όμα ό θόρυβος, πού προκαλούν ΟΙ φυσαλιδες τού όφρώ δους, δημιουργεί μιό εύχάριστη ότμόσφαιρα. Άλλοι βέβαια δοκιμαστές όναφέρουν ότι ή α'ισθηση αύτή δέν συμμετέχει στήν όργανοληπτική δοκιμή και ότι, όντιθετα, ΟΙ θόρυβοι πού όκούγονται μειώνουν τήν π'ροσοχή και τήν εύαιαθησlα τού δοκιμαστή. 'Η σijμμετοχή των δ,αφόρων αlσθητηριων όργόνων στι1ν όργονοληπτική δοκιμή, ό τύπος της όισθησης και τά εξεταζόμενα χαρακτηριστικά φαlνονταl όπό τόν πινακα 1. όσο και όnό τίς εξωτερικές επιδρόσεις πού μπορούν νό Επηρεάσουν τ(ιν άνϊικειμενlκότητο αύτοί'. Προσωπικός xαρcιkτή,.σς: Λέγεται ότι ή δοκιμή ενός κρασιού άξίζει τόσο όσο ό δοι<ιμαστής.. Η Ικανότητα τού δοκιμαστη εξαρτδταl όπό τήν εξάσκηση των αισθήσεών του, τή συγκράτηση των εντυπώσεων και τήν ερμηνεlα κσί περιγραφι\ σύτων. Πρόγματι, «χωρίς εξάσκηση δεν είναι δυνατή ι<αμμιά εκτιμηση>, όπως λέει καί ό Plerre Ρουροπ. 'Η εκπαίδευση των σίσθi'σεων ε/ναι δυνστόν νά βελτιώσει τήν όκρίβεια και τήν εύαισοηαία αύτων και νά ενισχύσει τις δυνατότητες εκτίμησης κσί κριτικης. 'Η συγκράτηση των έντυπι~σεων, ή μνήμη δηλαδή, ε/ναι βασιι<ός παράγοντας στήν όργανοληπτική εξέτααη διότι σύτι1 δέν ε[ναl τίποτε άλλο παρά μιά αύγκριση όρισμένων εντυπώσεων ή αίσθήσεων μέ άλλες σύυχρονες ή προγενέστερες.. Η ίκονότητα λοιπόν νό αυγκρατούμε τις εντυπώσεις μας όκέραlες KOI όχι παραποιημένες, γιά όσο τό δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτελεί σημαντικι\ εφόδιο γιά ένα δοκιμαστή. '. Η γεύση και ή δσμή δέν εινω δυνατόν νά μετρηθούν μέ όρlθμούς. όπως εχα γίνει μέ όρισμένες όλλες όπό τις αίσθήαεις μας. Μπορούμε μόνο νά κάνουμε συγκρίσεις καί νά πούμε πώς μιό γεύση εlναl πιό Ισχυρή όπό μιό άλλη καί ότι μιά όομή ε/ναι πιό έντονη, χωρις όμως νά ε/ναι δυνατόν νό πούμε πόσες φορές. Γιά νά όποδοθούν εllομένως καλύτερα ΟΙ αίσθι1σεις αύτές, χρειάζεται λεπτομερής περιγραφl1 και ερμηνεια αύτων πού αισθανόμαστε μέ τις πιό όκριβείς λέξεις και εκφρόσεις. Παρ' όλα αύτά όμως, ή ερμηνεlα των εντυπώσεων εξακολουθεί νά παραμένει μιά όπό τις πιό σημαντικές δυσκολίες της όργανοληπτικης εξέτασης, διότι τό λεξιλόγιο τού δοκιμαστη εlνοl Ισχυρά φανταστικό και δύσκολα κωδll<οποιείται. 'Η κατα νόηαη όρlσμένων όρων, όπως Π.χ. όπαλότητα>, c:στρόγγuλο~. «νευρικότητο-,πού XρησιμOΠOIOϋVΤαι Υιό τήν περιγραφή ενός κρασιού εχει όνόγκη όπό εξηγήσεις, ΟΙ όποίες όμως προϋποθέτουνμιό κάποια γνώση όργανοληπτικης δοκιμης. 'Η κριτική, πού χρησιμοποιείται κατά την degustation, Μν μπορεί νά ε/ναι όνεξόρτητη όπό τόν δοκιμαστή. Ύποβάλλεταl στήν πρoαωπlκότητά Δυσκσλίες της όργανσληπtlκης έξέτασης του. στις διαθέσεις του, στό λεξιλόγιό του, στήν όκριβή EWOla πού όποδlδεl στις λέξεις, όπως και 'Η όργανοληπτικη έξέταση έξαρτδταl τόσο όπό τόν καθαρά προσωπικό χαρακτι\ρα τού δοκιμαστη. στή σπουδαιότητα πού προσδίδει σέ κάποια ποιότητα ή σέ κάποιο αφόλμα. 'Εξωτερικές εljlδράσεlς: Τέτοιες επιδράσεις ό-

Ο ΟIΝΟΛΟΓΟ.Σ. Ενημερωτικό δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων. κuκλοφορε( κα8ε τέσσερεις μήνες - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ

Ο ΟIΝΟΛΟΓΟ.Σ. Ενημερωτικό δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων. κuκλοφορε( κα8ε τέσσερεις μήνες - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΟIΝΟΛΟΓΟ.Σ Ενημερωτικό δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων κuκλοφορε( κα8ε τέσσερεις μήνες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜ80ΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ πρ6εδρος... Ε.ΓΚλ(ναβος Αντιπρόεδρος Α.Τριανταφύλλοu Γεν.Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

1 ένα όνομα: , κα. * Όξινο Τρυγικό Κάλι (Κρεμόριο) * Σιδηροκυανιούχο Κάλι (ΙUX Β) * Σορβικό Κάλι tι Τρυγικό Οξύ και λοιπά προϊόντα του κλάδου

1 ένα όνομα: , κα. * Όξινο Τρυγικό Κάλι (Κρεμόριο) * Σιδηροκυανιούχο Κάλι (ΙUX Β) * Σορβικό Κάλι tι Τρυγικό Οξύ και λοιπά προϊόντα του κλάδου DELLA TOFFOLΛ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κατάλληλα για την διαύγαση γλευκών, και γενικότερα για την βιομηχανία υγρών τροφίμων 1 ένα όνομα:, κα Φίλτρα με υπόστρωμα περλίτη όνε υ διαχωριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I:feiltIiI. Β.Π SEIΤZ ENZINGER ΝΟΙΙ Πλήρεις αυτόματες Υραμμές εμφιάλωσης αναψυκτικών, κρασιών, μπύρας, νεραύ κλπ. ευκιβωτιστές, παλετταριστικά.

I:feiltIiI. Β.Π SEIΤZ ENZINGER ΝΟΙΙ Πλήρεις αυτόματες Υραμμές εμφιάλωσης αναψυκτικών, κρασιών, μπύρας, νεραύ κλπ. ευκιβωτιστές, παλετταριστικά. DELLA TOFFOLΛ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κατάλληλα για την διαύγαση γλευκών, και γενικότερα για την Βιομηχανία υγρών τροφίμων Β.Π SEIΤZ ENZINGER ΝΟΙΙ Πλήρεις αυτόματες Υραμμές εμφιάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης οίνου και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

. === 0000 == Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΑΙΙΟΚΑΛΥΠΤΕΙΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ.4~ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΜΠΟΥΤΑΡΗ

. === 0000 == Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΑΙΙΟΚΑΛΥΠΤΕΙΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑΤΗΣ.4~ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΜΠΟΥΤΑΡΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΝΟΛΟΓΩΝ {:{ ΕΤΟΣ 110 1:l ΤΕΥΧΟΣ 29 {:{ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡιΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994 Τα οινοποιείαμπουτάρη είναι ένα μεγάλο βήμα στην πορείατης εταιρίας Μπουτάρη,η οποία

Διαβάστε περισσότερα

siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν.

siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν. Ι ι il ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΑΛΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γεωργίου ΛούΒαρπ Διπλωματούχου υαλουργού (ΑΡ Παρισίων Λ:Μ: ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τ.Θ. 51026 14510 ΚΗΦΙΣΙΑ '11 ΛΜ f'.λλaσ Α.Ε έδώ καί 2S χρόνια είναι πρωτοπόρος είς τήν άvτιπρoσώπευσιν

Διαβάστε περισσότερα

26 (105 52) Αθήνα. 'to" για 'tov πωμα'tισμ6 'tfiiv φιαλών 'to" κιιασιού.. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ.

26 (105 52) Αθήνα. 'to για 'tov πωμα'tισμ6 'tfiiv φιαλών 'to κιιασιού.. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ. ι ο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Κλειο'l6 ένnιπo. AQ. αδείας:: 1107/96 ΚΔΑ Μενάνδρόυ 26 (105 52) Αθήνα Ετος 140, Τεύχος 37 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1997 Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδάστρια: Νικολάου Μαρία Α.Μ.2488 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 2 Περιεχόμενα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ....................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111

LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3827278, 210 3301111 2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΥ Φίλιππος Ψύχαλος & Σία Εκδοτική O.E Χαρ. Τρικούπη 56-58 & Βαλτετσίου, Αθήνα 10680 Τηλ.: 210 3834254, 210 3222468 Fax: 210 3834254 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ LIVING GREEN Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

r::. Ο ιu Ο Ο ΟΣ c:: LJ...J ιlj επωυυ α πp()~()yτa Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κινη8είτε επώνυμα, καλυφ8είτεκάτω από την πείρα των ειδικών.

r::. Ο ιu Ο Ο ΟΣ c:: LJ...J ιlj επωυυ α πp()~()yτa Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κινη8είτε επώνυμα, καλυφ8είτεκάτω από την πείρα των ειδικών. Ι --Ι επωυυ α πp()~()yτa Ι Ο Ο ΟΣ Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κλειστό έντυπο Αρ. αδεiας 1314/98 ΚΔΑ Νεοχημlκή ειδικεύεται εδώ και 50 χρόνια στην εμπορία ουσιών και οινολογικώνοργάνων. ιlj c:: LJ...J Η πολύχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία του φελλού

Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία του φελλού Σαντoρίvη. Το VΗσί. Μοναδικό στον κόσμο. Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία του φελλού στην υπηρεσία της αρχαιότερης παράδοσης Σαντoρίvη Μπουτάρη. Το κρασί. Μοναδικό στον κόσμο. Δαβακη-8194 ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΑ:Μοnacο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1. Ανάπτυξη προϊόντος 1. 1 Δημιουργία ιδεών 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1.4 Έλεγχος Αγοράς 1.5 Προώθηση Προϊόντος 2. Το μοντέλο PEST 3. Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες ΑΠΡΙΛ.ΟΣ-ΜΑ ΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979 ΕΤΟΣ Γ - ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΔΡΑΧΜΑΙ 50 ΙΑΟΥςΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ Τηλεόραση και παιδί Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Υποβληθείσα στον Καθηγητή: Σκαρβατσόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία»

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Με πρακτικό θέμα : «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας. Οινοποιία Ρέντη. Ομάδα Εργασίας

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας. Οινοποιία Ρέντη. Ομάδα Εργασίας 2 ο Γυμνάσιο Αγ.Ι.Ρέντη Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας Μεθέξ Οινοποιία Ρέντη Ομάδα Εργασίας 1.Πιτσάρη Ευθυμία 2.Μπεκάκου Ειρήνη 3.Ντινόπολους Θέμης 4.Παυλοπούλου Κυριακή 5.Παζαράκης Δημήτρης 7.Νομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

* Για τις αργές ζυμώσεις ή την αναζύμωση: * Ταινίνες Καζείνη Ζελατίνη Ιχθυοκόλλα

* Για τις αργές ζυμώσεις ή την αναζύμωση: * Ταινίνες Καζείνη Ζελατίνη Ιχθυοκόλλα Διότι δουλεύει μαζί με τις τελευταίες καινοτομίες και τεχνολογίες στο τομέα της οινολογίας, η ΝΕΟΧΗΜ/ΚΗ, η πιο έμπειρη εταιρία οινολογικών ουσιών στην Ελλάδα, σας προσφέρει την πλήρη γκάμα της. ΜΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ Α.Ε.Μ. : 4242 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Β.

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα