Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού Α. Ροθούζος ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ, Πεπίληψη Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο θέξλεη κηα λέα δηάζηαζε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Μνηάδεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα, φκσο δηαζέηεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Δθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, φ,ηη είλαη δπλαηφ λα θάλεη έλαο ππνινγηζηήο θαη έλαο ζπκβαηηθφο πίλαθαο καδί. Σα νθέιε γηα φινπο είλαη πνιιά θαη αλακθηζβήηεηα. θνπφο ηεο πξνθείκελεο αλαθνίλσζεο είλαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη, ψζηε λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο θαη αλαδεηήζεηο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη γηαηί φρη θαη ζηελ απφθαζε γηα έληαμε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πεξαηηέξσ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαθηηθή ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Λέξειρ κλειδιά: διαδραζηικός πίνακας, διδακηική, γερμανική γραμμαηική. 1. Ειζαγωγή Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εκθαλήο ε ζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ελ γέλεη. Παξφιν πνπ ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ρσξίο ακθηβνιία ε αγγιηθή γιψζζα -ηφζν ιφγσ ηεο πξνψζεζήο ηεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φζν θαη ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ- δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηελ εθκάζεζε θαη ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Η αληαιιαγή γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο -επαγγεικαηηθήο πθήο θαη φρη κφλνέρνπλ κεηαηξέςεη ηα γεξκαληθά ζε κία ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή γιψζζα. Η δηδαζθαιία, σζηφζν, ησλ μέλσλ γισζζψλ -επνκέλσο θαη ηεο γεξκαληθήο- έρεη ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε παγθφζκην επίπεδν. Κχξηνο ιφγνο γη απηφ είλαη φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο καζήκαηνο πξνζθέξνπλ κελ αζθάιεηα, δελ επαξθνχλ φκσο, ψζηε λα ζεκεησζεί αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ρεδφλ θάζε «ζχγρξνλνο» άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί γηα πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζεξθάξεη ζην ίληεξλεη. Σα λέα κέζα σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θπξηαξρνχλ ζηε δσή καο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1182 Γε ζα ήηαλ επνκέλσο ινγηθφ λα κελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γη απηφ ην ιφγν θαηαζθεπάδνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε λέα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 2. Ένηαξη ηος διαδπαζηικού πίνακα ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ην πνιπκεζηθφ εξγαιείν ηνπ κέιινληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ζήκεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Schlieszeit, 2008 Methodik und Didaktik - das "A" und "O" am interaktiven Whiteboard ) θαη γη απηφ ην ιφγν απνιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ωο θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε λέεο δηδαθηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (Αλψλπκνο, 2010). Δμσηεξηθά ζπκίδεη ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα, πξνζθέξεη σζηφζν άιιεο δπλαηφηεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε πνιινχο άιινπο ρψξνπο θαη γηα πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο -πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ- αλνίγεη λένπο νξίδνληεο. Κάζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πξνζθέξεη καδί κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κάζεκα. Έηζη, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα εξγαιείν πνπ ηνπο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Μπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα, λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα, λα ηα κεηαθηλήζνπλ, λα γξάςνπλ κε ην ρέξη ή πάλσ ζε εηδηθφ πιεθηξνιφγην, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζρεδφλ θάζε δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθφηεξα λα θάλνπλ φ,ηη αθξηβψο κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ελφο απινχ πίλαθα θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κεηαηξέπεη ηε ζρνιηθή ηάμε ζε έλα δπλακηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζθέξεη πνιπρξσκία, ελζνπζηαζκφ, δσληάληα, δξάζε θαη αληίδξαζε (CPI). Να αλαθεξζεί εδψ ελ παξελζέζεη φηη ππάξρεη θαη κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθέο ηάμεηο πέξα απφ γεσγξαθηθά φξηα, φπνπ καζεηέο θαη θαζεγεηήο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε, αιιά κπνξνχλ θαη επηθνηλσλνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (Roche, 2008, ζει.101). Η έληαμε ηνπ ζχγρξνλνπ απηνχ κέζνπ ζην κάζεκα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ: Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ. Γηεπθνιχλεη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε πιήζνο πιηθνχ (Αλψλπκνο, 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα ζρνιηάζεη πάξα πνιχ εχθνια νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςεθηαθφ θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ζηνλ πίλαθα ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο πνπ έρεη ζθαλάξεη, ειεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, γεληθφηεξα φιν ην πιηθφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη, θαζψο επίζεο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζπλνδεχεη νξηζκέλα δηδαθηηθά ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ βηβιία, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο ηνπ δηάθνξεο πεγέο θαη καζεζηαθά ζηηι. Δπηπιένλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν, αθνχ ην πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα -κεηαμχ άιισλ εξγαζίεο κε θείκελα, ηαμηλφκεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ- δε ρξεηάδεηαη λα αληηγξαθεί απφ ηνπο καζεηέο, αιιά κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα δηαλεκεζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα αξρεηνζεηεζεί, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα αληιεί θαη λα επεμεξγάδεηαη πιηθφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζθνπφ, είηε πξφθεηηαη π.ρ. γηα επαλάιεςε, γηα ζχγθξηζε, γηα παξαπνκπή ζε παιαηφηεξε χιε είηε αθφκε θαη γηα κειινληηθή ρξήζε κε άιινπο καζεηέο (CPI, Der Lehrerfreund, 2008; Schlieszeit, 2008). Απηφ ην πιηθφ κπνξεί επίζεο λα δεκνζηεπζεί ζην δηαδίθηπν αθνχ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη παιηθφξκεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αλάξηεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ή κπνξεί απιψο λα ζηαιεί ζηνπο καζεηέο αθφκε θαη κε , ηδηαηηέξσο ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο (Meinke, 2008). Η κφλε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα είλαη νη παξνπζηάζεηο κε PowerPoint θαη απηφ δηφηη ζε ηένηνπ είδνπο παξνπζηάζεηο δελ κπνξεί θαλείο λα επέκβεη ζην πιηθφ (Der Lehrerfreund, 2008). Απφ ηε κέρξη ζηηγκήο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο -φπσο π.ρ. ην πξφγξακκα «Public-Private-Partnership-Projekt» (Teachers news, 2007)- έρεη πξνθχςεη φηη κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαιείνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα (CPI). Όηαλ κε έλα απιφ άγγηγκα ηεο νζφλεο έρεη θαλείο ηε δπλαηφηεηα λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα, λα κεηαθηλήζεη εηθφλεο θαη λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο νκαδηθήο εξγαζίαο, λα θαιιηεξγείηαη ε ελάζρνιεζε κε ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αζθήζεσλ θαη λα κεηαηξέπεηαη έηζη ε γλψζε ζε βίσκα νιφθιεξεο ηεο ηάμεο (LMZ). Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αλαδσνγνλεί ην κάζεκα, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη θαη γίλεηαη πην παξαζηαηηθφ, νη καζεηέο απνθηνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη θαιχηεξε δηάζεζε, ε πξνζνρή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο εληζρχνληαη, ε απφδνζε ηεο ηάμεο αλεβαίλεη θαη ε χιε αθνκνηψλεηαη θαιχηεξα (Teachers news, 2007; Schlieszeit, 2008). Δπηπιένλ, νη καζεηέο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αιιειεπηδξνχλ, δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ ήδε έρνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (CPI). Σα απνηειέζκαηα είλαη επνκέλσο ζπρλά εληππσζηαθά θαη δηθαίσο ζα ιέγακε φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο νδεγεί ζε έλα κάζεκα πνπ πξνθαιεί ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Γηφηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην κάζεκα πνπ δίλεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο θαη ζην κάζεκα πνπ δηεγείξεη ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε παίδνπλ ξφιν κφλν νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ελψ ζηε δεχηεξε ελεξγνπνηείηαη ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, ε θνπιηνχξα ηνπ, αζθεί θξηηηθή ζθέςε, παίξλεη απνθάζεηο θαη ελεξγεί θαη αλεβαίλεη έηζη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ (Roche, 2008, ζει. 34). Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αθνξά φινπο ηνπο ηχπνπο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1184 καζεηψλ -π.ρ. ηνπο νπηηθνχο, ηνπο θηλαηζζεηηθνχο, ηνπο αθνπζηηθνχο (ππάξρνπλ πεξίπνπ πελήληα δηαθνξεηηθνί ηχπνη καζεηψλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα, Roche, 2008, ζει.35-36) - δηφηη θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ππνζηεξίδεη έηζη θαη ηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ ζην ζπίηη ηνπο θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ επαλαιήςεηο θαη εκβαζχλνληαο ζηελ χιε (CPI). Απφ ηα πξναλαθεξζέληα είλαη ζαθέο φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θξχβεη σζηφζν θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο. Η έληαμε απηνχ ηνπ ηφζν ζχλζεηνπ εξγαιείνπ ζην κάζεκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη φπσο είπακε ηηο ιεηηνπξγίεο πνιιψλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ελίζρπζεο ελφο παζεηηθνχ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ φξν δηαδξαζηηθφο, θαζψο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απφ κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξν κάζεκα ζε θακία πεξίπησζε. Σελ ψξα πνπ έλαο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα κε ηδηαίηεξε ραξά, ζα κπνξνχζε κε ηελ ίδηα ηδηαίηεξε επθνιία ε ππφινηπε ηάμε λα απνθνηκεζεί. απηφ αθξηβψο ην ζεκείν έγθεηηαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ζηφρνπ. Γελ πξέπεη πνηέ λα δηαθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη απέλαληη απφ ηνλ πίλαθα βξίζθνληαη καζεηέο θαη φηη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο απηνχ ηνπ πίλαθα δελ έγηλε κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ καζήκαηνο (Der Lehrerfreund 2009; Αλψλπκνο 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα πψο ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ελψ ε εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ δπλακηθνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη φρη κφλν επηζπκεηή, αιιά απνιχησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε λέσλ κέζσλ θαη πιηθψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 3. Εξάζκηζη ηηρ γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ππνζηεξίδεη θαη ηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο: Καηαλφεζε Γξαπηνχ Λφγνπ, Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ, Καηαλφεζε Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζηαζεί θαλείο ελ ζπληνκία ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα δηαδξαζηηθφ πίλαθα αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη λα κειεηήζεη ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δηαδξαζηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Κχξηνο ιφγνο γη απηφ ην εγρείξεκα είλαη φηη εηδηθά ζηε γεξκαληθή γιψζζα ε εθκάζεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο -ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο-, ελψ έρεη μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Οθείινπκε ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή καο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ρξήζε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη β) ζην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηηο κεκνλσκέλεο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ζθεπηηθφ λα εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αιιά θαη επέθηαζε εθαξκφδνληαη θαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ρσξίο φκσο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. ηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζνχκε, σζηφζν, κφλν κε ην πιηθφ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε δηδαθηηθφ πιηθφ επηπέδνπ Α1. Δλδεηθηηθά έρεη κειεηεζεί ηδηαηηέξσο ην παξαθάησ πιηθφ: Luftballons Kids A Interaktiv ησλ εθδφζεσλ Κνπλαιάθε (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Luftballons Kids A, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε), Magnet A1 interaktiv, Interaktive Übungen zum Magnet A1, Kursbuch für interaktive Tafeln ησλ εθδφζεσλ Klett (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Magnet A1, Klett Verlag) θαη Planet 1 digital, Kursbuch, Arbeitsbuch, DVD für interaktive Whiteboards (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Planet 1 Hueber/Hueber Hellas Verlag. Μειεηψληαο ην πξναλαθεξζέλ ςεθηαθφ πιηθφ γηα ρξήζε ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα βιέπνπκε φηη πξφθεηηαη γηα πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα επσθειεζνχκε ζην κέγηζην βαζκφ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έμππλνπ πίλαθα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη φηη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ βηβιίν κε ηηο αλάινγεο πξνζζήθεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο βέβαηα. Βξίζθεη θαλείο φιν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ πνπ πεξηέρεη θαη ε έληππε κνξθή, θαζψο επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο. Πνιιά κέξε, σζηφζν, ηνπ βηβιίνπ έρνπλ πιένλ γίλεη δηαδξαζηηθά. Ό,ηη βξίζθεηαη κέζα ζε πιαίζην ζπλήζσο θφθθηλν ή κπιε- είλαη πιένλ δηαδξαζηηθφ. Σα αθνπζηηθά κέξε κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ απηφκαηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο CD, ελψ ην ίδην ην ςεθηαθφ βηβιίν πεξηέρεη επίζεο κία κπάξα εξγαιείσλ παξφκνηα κε εθείλε πνπ πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ ηνπ θάζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Η γεξκαληθή γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ, επνκέλσο, κε ηηο ίδηεο ζρεδφλ κεζφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία π.ρ. ηακπέιεο, ζπληαθηηθή αλάιπζε πξνηάζεσλ. Σν δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν πνπ έρνπκε εδψ είλαη νη θηλνχκελεο εηθφλεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ παξαζηαηηθέο θαη επράξηζηεο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο ε θίλεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ (Scheller, 2007, ζει. 90, Roche, Scheller, 2004). Δπίζεο πνιιέο θνξέο ζηε ζεσξία ελφο γξακκαηηθνχ ή ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ θαηλνκεληθά είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηήλ ζηελ έληππε κνξθή ηνπ βηβιίνπ, ππάξρεη θάπνην ζχκβνιν πνπ καο δείρλεη φηη εθεί θξχβεηαη κηα δηαδξαζηηθή άζθεζε. Αθφκε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θαη κηα έλδεημε πνπ καο νδεγεί ζε ζπλνπηηθή δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε ηεο χιεο κε ζθνπφ ηελ επαλάιεςε. Η παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πξαθηηθφ κέξνο. Πνιιέο αζθήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο ηνπ έληππνπ βηβιίνπ, άιιεο φκσο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ή αθφκε θαη πξνζζήθεο π.ρ. αθνπζηηθνχ, παηρληδηψλ, ελψ ππάξρνπλ θαη εληειψο λέεο αζθήζεηο. Έηζη, πνιιέο θνξέο νη ζειίδεο ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θαίλνληαη φκνηεο κε ηνπ έληππνπ, θάλνληαο φκσο θιηθ ζηηο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1186 αζθήζεηο, δηαπηζηψλνπκε φηη εθεί θξχβεηαη αξθεηφ λέν πιηθφ. Η κνξθή, σζηφζν, ησλ αζθήζεσλ είλαη ε ίδηα π.ρ. αζθήζεηο κε θελά, κε επηινγέο, αληηζηνηρίεο. Η δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζην ινγηζκηθφ, νη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο δίλνπλ ζε θάπνην πιαίζην ηηο απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα θελά άιιεο θνξέο απφ ηελ αξρή θαη άιιεο θνξέο θξχβνληάο ηηο ζε έλα ζχκβνιν πνπ κπνξεί λα ηηο ελεξγνπνηήζεη κε έλα θιηθ-, θάηη πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηελ έληππε κνξθή ησλ αζθήζεσλ, αιιά φρη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Δθηφο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επηζεκάλακε σο ηψξα, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη απηφ ην νπνίν θπξίσο αιιάδεη κε ην ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. Με ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο εξγαιεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τπάξρεη π.ρ. ν κεγελζπληηθφο θαθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε φ,ηη είλαη ζεκαληηθφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξακκίζνπκε κέξνο ηεο ζεσξίαο θαη λα ην ρξσκαηίζνπκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θσηίζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζειίδαο πνπ πξνβάιιεηαη θαη λα θξχςνπκε ην ππφινηπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηξαβήμνπκε ρξσκαηηζηά βέιε, ππάξρεη ην πιαίζην θάιπςεο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα θξχςνπκε κέξνο ηεο χιεο θαη λα ην απνθαιχπηνπκε ζηαδηαθά, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπκε δηθέο καο ζεκεηψζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, είηε ζε λέεο ζειίδεο, είηε πάλσ ζηηο πξνβαιιφκελεο ζειίδεο ζε φπνην ζεκείν επηζπκνχκε ή ζε εηδηθφ πιαίζην. Καη φια απηά κπνξνχκε λα ηα απνζεθεχνπκε, λα ηα εκθαλίδνπκε ζην κάζεκα φζεο θνξέο ζέινπκε, λα ηα αθήλνπκε ζην πεξηζψξην θαη λα δνπιεχνπκε ρσξίο πεξηνξηζκφ ρψξνπ θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζβήζνπκε θάηη γηα λα γξάςνπκε θάηη άιιν. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο κπνξνχκε επίζεο λα ηα εθηππψζνπκε αλ ην επηζπκνχκε. Με παξφκνην ηξφπν δνπιεχεη θαλείο θαη κε ηηο αζθήζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Ο ηξφπνο εξγαζίαο είλαη πνιχ πην ειθπζηηθφο γηα ην καζεηή αθνχ αθφκε θαη ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γξάςεη θάηη, απηφ γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ελφο ςεθηαθνχ πιεθηξνινγίνπ ή κε ηε κεηαθίλεζε γξακκάησλ απφ ην αληίζηνηρν πιαίζην ή επίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ καξθαδφξνπ γηα ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σηο πεξηζζφηεξεο, σζηφζν, θνξέο ν καζεηήο θαιείηαη λα ζχξεη ηε ιέμε ή θξάζε ηεο επηινγήο ηνπ ζην ζσζηφ θελφ ή πιαίζην ή ζηε ζσζηή ζηήιε, λα θπθιψζεη ή λα ζηαπξψζεη ηε ζσζηή απάληεζε, λα ηξαβήμεη βέιε, αιιά φια απηά κπνξεί λα ηα θάλεη κε εηδηθά εξγαιεία πνπ ξπζκίδνπλ αθφκε θαη ην ρξψκα θη ην κέγεζνο ησλ γξακκψλ. Αθφκε θαη «βαξεηέο» αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ θιίζε ξεκάησλ γίλνληαη κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα πνιχ πην ειθπζηηθέο, αθνχ ν καζεηήο θαιείηαη λα ζχξεη ηηο έηνηκεο ξεκαηηθέο κνξθέο πνπ ηνπ δίλνληαη, ζε κηα ζηήιε ψζηε λα ζρεκαηηζηεί νιφθιεξε ε θιίζε ηνπ ξήκαηνο. Σν ίδην ειθπζηηθέο είλαη θαη νη αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μπεξδεκέλεο ιέμεηο ζχξνληαη θαη κπαίλνπλ ζε ζσζηή ζπλαηθηηθά ζεηξά κέρξη λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε. Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηαθνξνπνίεζεο είλαη, ηέινο, ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο. Μεξηθέο θνξέο ε δηφξζσζε γίλεηαη ζην ηέινο κηαο άζθεζεο ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ παξνπζηάδνληαο ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιάζνο επηινγέο θαη άιιεο θνξέο έλα ερεηηθφ ζήκα ή ν ρξσκαηηζκφο θάπνηαο ιέμεο καο επηζεκαίλεη φηη έρνπκε ή δελ έρνπκε θάλεη ηε ζσζηή επηινγή. Δπίζεο, άιια πξνγξάκκαηα δελ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα ηνπνζεηήζεη κηα ιέμε ζε θάπνην θελφ φηαλ απηή ε επηινγή δελ είλαη ε ζσζηή. Σν ηδηαίηεξν απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζθήζεσλ δίλεη κία λφηα ςπραγσγίαο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ην αληηιακβάλνληαη σο παηρλίδη. Να επηζεκάλνπκε, φκσο, ζην ζεκείν απηφ, φηη δελ παξέρεηαη ζε φιεο ηηο αζθήζεηο ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο, δηφηη ζθνπφο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηξφπνο, επνκέλσο, πνπ παξνπζηάδνληαη νη αζθήζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζαθψο γίλεηαη πην εχθνιε ε επίιπζή ηνπο θαζηζηνχλ ην κάζεκα δπλακηθφ, ειθπζηηθφ, ραξνχκελν, δσληαλφ, κε ρξψκα θαη δπλαηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη δηάδξαζεο, θάηη πνπ δε ζα ιέγακε φηη ζπκβαίλεη φηαλ αλαζέηνπκε ζηνπο καζεηέο ην «θνπξαζηηθφ» έξγν ηεο επίιπζεο αζθήζεσλ έληππεο κνξθήο. 4. Επίλογορ Απφ ηε κειέηε ηνπ σο ζήκεξα ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη κφιηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ελεξγνπνηήζεθαλ νη κεραληζκνί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Απηή ε παξαηήξεζε ηζρχεη φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε ινγηζκηθνχ γηα ηα γεξκαληθά σο μέλε γιψζζα. ε γεληθφηεξν επίπεδν παξαηεξείηαη έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ (Schlieszeit, 2008). Δλψ ππάξρνπλ αξθεηνί εθδνηηθνί νίθνη γεξκαληθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, δελ έρνπλ πξνρσξήζεη φινη ζηε δεκηνπξγία πιήξνπο ινγηζκηθνχ πνπ λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Δθείλνη πνπ ην έρνπλ θάλεη, επηθεληξψζεθαλ ζε πνιχ ιίγνπο ηίηινπο απφ ηελ πιεζψξα ησλ εθδφζεψλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη πεξηνξίζηεθαλ ζηε δεκηνπξγία παθέησλ θπξίσο γηα ην επίπεδν Α1 θαη θάπνηνη ιίγνη θαη γηα ην επίπεδν Α2. Απηφ δελ νθείιεηαη, σζηφζν, ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θάηη πνπ θαίλεηαη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηφ ζρεηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη ππφ έθδνζε θαη ζα θπθινθνξήζεη ζην εκπφξην ζηα άκεζν κέιινλ, φζν θαη απφ ην φηη ην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη νη κεκνλσκέλεο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ζθεπηηθφ λα εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αιιά θαη επέθηαζε εθαξκφδνληαη θαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ρσξίο φκσο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ππάξρνπλ πιένλ γηα αξθεηνχο ηίηινπο θαη γηα αξθεηά επίπεδα. ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία κε ζπλερείο αιιαγέο θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα αλαπηχζζεηαη, λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαλεψλεηαη, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνζδνθίεο. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν κέζν πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη αλαβαζκηζηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα αλαζεσξήζεη θαη αλαδηακνξθψζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, 2005, ζει , 30). Απηφ έρεη πιένλ γίλεη απνδεθηφ απφ φινπο. Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ινγηζκηθνχ δελ νθείιεηαη επνκέλσο ζηελ πεπνίζεζε φηη ν δηαδξαζηηθφο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1188 πίλαθαο δελ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Κάζε άιιν! Δίλαη ζαθέο φηη έρεη πιήξσο πιένλ θαηαλνεζεί πσο ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην πνιπκεζηθφ εξγαιείν ηνπ κέιινληνο. Γελ είλαη αμάιινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη έρνπλ εμνπιηζηεί κε ην ελ ιφγσ κέζν πεξίπνπ ζρνιεία ζηε Γεξκαλία θαη ζρνιεία ζηε Μ. Βξεηαλία (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie). Πξφθεηηαη φκσο γηα έλα λέν ζρεηηθά επίηεπγκα ηεο ηερλνινγίαο θαη απαηηείηαη αξθεηή δνπιεηά, εθηεηακέλε έξεπλα, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πνιχο ρξφλνο κέρξη λα είλαη ζε ζέζε θάζε εθδνηηθφο νίθνο λα θαηαζθεπάζεη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα θάζε ηίηιν πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην. Σν βέβαην είλαη, σζηφζν, φηη θάζε λέα έθδνζε ζην κέιινλ ζα ζπλνδεχεηαη πιένλ θαη απφ ην αληίζηνηρν πιηθφ γηα ηε ρξήζε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Απηφ αθξηβψο ην κεηαβαηηθφ ζηάδην είλαη πνπ «νθείινπκε» εκείο νη εθπαηδεπηηθνί λα εθκεηαιιεπηνχκε, ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα αλαιάβνπκε δξάζε θαη λα κπνξέζνπκε λα απνθηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε εμνηθείσζε κε ην πην «έμππλν» σο ζήκεξα εξγαιείν γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Βιβλιογραφία Αλψλπκνο (2009). Unterrichtseinheit mit interaktivem Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Αλψλπκνο (2010). Eine interaktive Tafel oder guter Unterricht? Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε CPI. Δημιοσργική μάθηζη, καινοηομία, δσναμικές παροσζιάζεις, διαδραζηικοί πίνακες. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Der Lehrerfreund (2008). Vom Sinn und Unsinn Interaktiver Whiteboards im Unterricht. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Κσλζηαληίλνπ, Κ. Π. (2005). Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία. ην πκεψλ Ρεηάιεο (Δπηκ.), Οι προηγμένες ηετνολογίες διαδικηύοσ ζηην σπηρεζία ηης μάθηζης. Αζήλα, εθδ. Καζηαληψηε. LMZ. Interaktives Whiteboard im Unterricht? Entscheidungshilfen. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Luftballons Kids A Interaktiv, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε Luftballons Kids A, Lehr- und Arbeitsbuch, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε Magnet A1 interaktiv, Interaktive Übungen zum Magnet A1, Kursbuch für interaktive ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Tafeln, Klett Verlag Magnet A1, Kursbuch, Klett Verlag Meinke, U. (2008). Ende der Kreidezeit an deutschen Schulen. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Planet 1 digital, Kursbuch, Arbeitsbuch, DVD für interaktive Whiteboards, Hueber Verlag Planet 1 Hueber/Hueber Hellas Verlag Roche, J. (2008). Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik (2 ε Tübingen, UTB Basics. Roche, J. (2008). Handbuch Mediendidaktik. Ismaning, Hueber Verlag. εθδ.). Roche, J., Scheller, J. (2004). Zur Effizienz von Grammatikanimationen beim Spracherwerb, Ein empirischer Beitrag zu einer kognitiven Theorie des multimedialen Fremdsprachenerwerbs. ην Zeitschrift fuer interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], (9[1]). Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Scheller, J. (2007). Grammatikanimationen und die kognitive Theorie des multimedialen Spracherwerbs. ην Roche, J (Δπηκ.), Fremdsprachen lernen medial -- Entwicklungen, Forschungen, Perspektiven. Berlin, Lit-Verlag. Schlieszeit, J. (2008). Gute Tafelbilder am interaktiven Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Interaktives am Board. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Methodik und Didaktik - das "A" und "O" am interaktiven Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Neue Rubrik für die Unterrichtspraxis. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Teachers News (2007). Positiver Abschlussbericht zum Projekt Interaktive Whiteboards im Unterricht. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1190 δηεχζπλζε ZUM-Wiki. Interaktive Tafeln. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα