Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού Α. Ροθούζος ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ, Πεπίληψη Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο θέξλεη κηα λέα δηάζηαζε ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Μνηάδεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα, φκσο δηαζέηεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Δθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, φ,ηη είλαη δπλαηφ λα θάλεη έλαο ππνινγηζηήο θαη έλαο ζπκβαηηθφο πίλαθαο καδί. Σα νθέιε γηα φινπο είλαη πνιιά θαη αλακθηζβήηεηα. θνπφο ηεο πξνθείκελεο αλαθνίλσζεο είλαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδεη, ψζηε λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο θαη αλαδεηήζεηο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη γηαηί φρη θαη ζηελ απφθαζε γηα έληαμε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Πεξαηηέξσ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηε δηδαθηηθή ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Λέξειρ κλειδιά: διαδραζηικός πίνακας, διδακηική, γερμανική γραμμαηική. 1. Ειζαγωγή Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εκθαλήο ε ζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ ελ γέλεη. Παξφιν πνπ ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ρσξίο ακθηβνιία ε αγγιηθή γιψζζα -ηφζν ιφγσ ηεο πξνψζεζήο ηεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φζν θαη ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ- δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηελ εθκάζεζε θαη ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Η αληαιιαγή γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο -επαγγεικαηηθήο πθήο θαη φρη κφλνέρνπλ κεηαηξέςεη ηα γεξκαληθά ζε κία ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή γιψζζα. Η δηδαζθαιία, σζηφζν, ησλ μέλσλ γισζζψλ -επνκέλσο θαη ηεο γεξκαληθήο- έρεη ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε παγθφζκην επίπεδν. Κχξηνο ιφγνο γη απηφ είλαη φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο καζήκαηνο πξνζθέξνπλ κελ αζθάιεηα, δελ επαξθνχλ φκσο, ψζηε λα ζεκεησζεί αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ρεδφλ θάζε «ζχγρξνλνο» άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί γηα πξνζσπηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζεξθάξεη ζην ίληεξλεη. Σα λέα κέζα σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θπξηαξρνχλ ζηε δσή καο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1182 Γε ζα ήηαλ επνκέλσο ινγηθφ λα κελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γη απηφ ην ιφγν θαηαζθεπάδνληαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε λέα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, κε πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. 2. Ένηαξη ηος διαδπαζηικού πίνακα ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ην πνιπκεζηθφ εξγαιείν ηνπ κέιινληνο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ζήκεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Schlieszeit, 2008 Methodik und Didaktik - das "A" und "O" am interaktiven Whiteboard ) θαη γη απηφ ην ιφγν απνιακβάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ωο θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε λέεο δηδαθηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (Αλψλπκνο, 2010). Δμσηεξηθά ζπκίδεη ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα, πξνζθέξεη σζηφζν άιιεο δπλαηφηεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε πνιινχο άιινπο ρψξνπο θαη γηα πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο -πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ- αλνίγεη λένπο νξίδνληεο. Κάζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πξνζθέξεη καδί κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κάζεκα. Έηζη, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα εξγαιείν πνπ ηνπο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Μπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εηθνληδφκελα αληηθείκελα, λα δεκηνπξγήζνπλ αληηθείκελα, λα ηα κεηαθηλήζνπλ, λα γξάςνπλ κε ην ρέξη ή πάλσ ζε εηδηθφ πιεθηξνιφγην, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζρεδφλ θάζε δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γεληθφηεξα λα θάλνπλ φ,ηη αθξηβψο κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε ρξήζε ελφο απινχ πίλαθα θαη ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κεηαηξέπεη ηε ζρνιηθή ηάμε ζε έλα δπλακηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζθέξεη πνιπρξσκία, ελζνπζηαζκφ, δσληάληα, δξάζε θαη αληίδξαζε (CPI). Να αλαθεξζεί εδψ ελ παξελζέζεη φηη ππάξρεη θαη κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθέο ηάμεηο πέξα απφ γεσγξαθηθά φξηα, φπνπ καζεηέο θαη θαζεγεηήο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε, αιιά κπνξνχλ θαη επηθνηλσλνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (Roche, 2008, ζει.101). Η έληαμε ηνπ ζχγρξνλνπ απηνχ κέζνπ ζην κάζεκα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ: Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ. Γηεπθνιχλεη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε πιήζνο πιηθνχ (Αλψλπκνο, 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα ζρνιηάζεη πάξα πνιχ εχθνια νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςεθηαθφ θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ζηνλ πίλαθα ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο πνπ έρεη ζθαλάξεη, ειεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, γεληθφηεξα φιν ην πιηθφ πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη, θαζψο επίζεο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζπλνδεχεη νξηζκέλα δηδαθηηθά ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ βηβιία, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο ηνπ δηάθνξεο πεγέο θαη καζεζηαθά ζηηι. Δπηπιένλ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν, αθνχ ην πιηθφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα -κεηαμχ άιισλ εξγαζίεο κε θείκελα, ηαμηλφκεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ- δε ρξεηάδεηαη λα αληηγξαθεί απφ ηνπο καζεηέο, αιιά κπνξεί λα εθηππσζεί θαη λα δηαλεκεζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα αξρεηνζεηεζεί, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα αληιεί θαη λα επεμεξγάδεηαη πιηθφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζθνπφ, είηε πξφθεηηαη π.ρ. γηα επαλάιεςε, γηα ζχγθξηζε, γηα παξαπνκπή ζε παιαηφηεξε χιε είηε αθφκε θαη γηα κειινληηθή ρξήζε κε άιινπο καζεηέο (CPI, Der Lehrerfreund, 2008; Schlieszeit, 2008). Απηφ ην πιηθφ κπνξεί επίζεο λα δεκνζηεπζεί ζην δηαδίθηπν αθνχ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη παιηθφξκεο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αλάξηεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ή κπνξεί απιψο λα ζηαιεί ζηνπο καζεηέο αθφκε θαη κε , ηδηαηηέξσο ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο (Meinke, 2008). Η κφλε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα είλαη νη παξνπζηάζεηο κε PowerPoint θαη απηφ δηφηη ζε ηένηνπ είδνπο παξνπζηάζεηο δελ κπνξεί θαλείο λα επέκβεη ζην πιηθφ (Der Lehrerfreund, 2008). Απφ ηε κέρξη ζηηγκήο ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο -φπσο π.ρ. ην πξφγξακκα «Public-Private-Partnership-Projekt» (Teachers news, 2007)- έρεη πξνθχςεη φηη κε ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαιείνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα (CPI). Όηαλ κε έλα απιφ άγγηγκα ηεο νζφλεο έρεη θαλείο ηε δπλαηφηεηα λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα, λα κεηαθηλήζεη εηθφλεο θαη λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο νκαδηθήο εξγαζίαο, λα θαιιηεξγείηαη ε ελάζρνιεζε κε ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αζθήζεσλ θαη λα κεηαηξέπεηαη έηζη ε γλψζε ζε βίσκα νιφθιεξεο ηεο ηάμεο (LMZ). Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αλαδσνγνλεί ην κάζεκα, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη θαη γίλεηαη πην παξαζηαηηθφ, νη καζεηέο απνθηνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη θαιχηεξε δηάζεζε, ε πξνζνρή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο εληζρχνληαη, ε απφδνζε ηεο ηάμεο αλεβαίλεη θαη ε χιε αθνκνηψλεηαη θαιχηεξα (Teachers news, 2007; Schlieszeit, 2008). Δπηπιένλ, νη καζεηέο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αιιειεπηδξνχλ, δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ ήδε έρνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (CPI). Σα απνηειέζκαηα είλαη επνκέλσο ζπρλά εληππσζηαθά θαη δηθαίσο ζα ιέγακε φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο νδεγεί ζε έλα κάζεκα πνπ πξνθαιεί ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Γηφηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην κάζεκα πνπ δίλεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο θαη ζην κάζεκα πνπ δηεγείξεη ην πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε παίδνπλ ξφιν κφλν νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ελψ ζηε δεχηεξε ελεξγνπνηείηαη ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή, ε θνπιηνχξα ηνπ, αζθεί θξηηηθή ζθέςε, παίξλεη απνθάζεηο θαη ελεξγεί θαη αλεβαίλεη έηζη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ (Roche, 2008, ζει. 34). Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο αθνξά φινπο ηνπο ηχπνπο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1184 καζεηψλ -π.ρ. ηνπο νπηηθνχο, ηνπο θηλαηζζεηηθνχο, ηνπο αθνπζηηθνχο (ππάξρνπλ πεξίπνπ πελήληα δηαθνξεηηθνί ηχπνη καζεηψλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην κάζεκα, Roche, 2008, ζει.35-36) - δηφηη θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ππνζηεξίδεη έηζη θαη ηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ ζην ζπίηη ηνπο θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ επαλαιήςεηο θαη εκβαζχλνληαο ζηελ χιε (CPI). Απφ ηα πξναλαθεξζέληα είλαη ζαθέο φηη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, θξχβεη σζηφζν θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο. Η έληαμε απηνχ ηνπ ηφζν ζχλζεηνπ εξγαιείνπ ζην κάζεκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη φπσο είπακε ηηο ιεηηνπξγίεο πνιιψλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ελίζρπζεο ελφο παζεηηθνχ καζήκαηνο, θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ φξν δηαδξαζηηθφο, θαζψο θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απφ κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξν κάζεκα ζε θακία πεξίπησζε. Σελ ψξα πνπ έλαο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα κε ηδηαίηεξε ραξά, ζα κπνξνχζε κε ηελ ίδηα ηδηαίηεξε επθνιία ε ππφινηπε ηάμε λα απνθνηκεζεί. απηφ αθξηβψο ην ζεκείν έγθεηηαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ζηφρνπ. Γελ πξέπεη πνηέ λα δηαθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φηη απέλαληη απφ ηνλ πίλαθα βξίζθνληαη καζεηέο θαη φηη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο απηνχ ηνπ πίλαθα δελ έγηλε κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ καζήκαηνο (Der Lehrerfreund 2009; Αλψλπκνο 2010). Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα πψο ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ελψ ε εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ δπλακηθνχ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη φρη κφλν επηζπκεηή, αιιά απνιχησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε λέσλ κέζσλ θαη πιηθψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 3. Εξάζκηζη ηηρ γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού Η ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ππνζηεξίδεη θαη ηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο: Καηαλφεζε Γξαπηνχ Λφγνπ, Παξαγσγή Γξαπηνχ Λφγνπ, Καηαλφεζε Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, Παξαγσγή Πξνθνξηθνχ Λφγνπ. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζηαζεί θαλείο ελ ζπληνκία ζην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα δηαδξαζηηθφ πίλαθα αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη λα κειεηήζεη ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δηαδξαζηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Κχξηνο ιφγνο γη απηφ ην εγρείξεκα είλαη φηη εηδηθά ζηε γεξκαληθή γιψζζα ε εθκάζεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο -ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο-, ελψ έρεη μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Οθείινπκε ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε φηη ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή καο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ρξήζε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη β) ζην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηηο κεκνλσκέλεο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ζθεπηηθφ λα εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αιιά θαη επέθηαζε εθαξκφδνληαη θαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ρσξίο φκσο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. ηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζνχκε, σζηφζν, κφλν κε ην πιηθφ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε δηδαθηηθφ πιηθφ επηπέδνπ Α1. Δλδεηθηηθά έρεη κειεηεζεί ηδηαηηέξσο ην παξαθάησ πιηθφ: Luftballons Kids A Interaktiv ησλ εθδφζεσλ Κνπλαιάθε (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Luftballons Kids A, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε), Magnet A1 interaktiv, Interaktive Übungen zum Magnet A1, Kursbuch für interaktive Tafeln ησλ εθδφζεσλ Klett (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Magnet A1, Klett Verlag) θαη Planet 1 digital, Kursbuch, Arbeitsbuch, DVD für interaktive Whiteboards (ζπλνδεχεη ην δηδαθηηθφ βηβιίν Planet 1 Hueber/Hueber Hellas Verlag. Μειεηψληαο ην πξναλαθεξζέλ ςεθηαθφ πιηθφ γηα ρξήζε ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα βιέπνπκε φηη πξφθεηηαη γηα πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα επσθειεζνχκε ζην κέγηζην βαζκφ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έμππλνπ πίλαθα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη φηη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ βηβιίν κε ηηο αλάινγεο πξνζζήθεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο βέβαηα. Βξίζθεη θαλείο φιν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ πνπ πεξηέρεη θαη ε έληππε κνξθή, θαζψο επίζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αζθήζεηο. Πνιιά κέξε, σζηφζν, ηνπ βηβιίνπ έρνπλ πιένλ γίλεη δηαδξαζηηθά. Ό,ηη βξίζθεηαη κέζα ζε πιαίζην ζπλήζσο θφθθηλν ή κπιε- είλαη πιένλ δηαδξαζηηθφ. Σα αθνπζηηθά κέξε κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ απηφκαηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο CD, ελψ ην ίδην ην ςεθηαθφ βηβιίν πεξηέρεη επίζεο κία κπάξα εξγαιείσλ παξφκνηα κε εθείλε πνπ πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ ηνπ θάζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Η γεξκαληθή γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ, επνκέλσο, κε ηηο ίδηεο ζρεδφλ κεζφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηα δηδαθηηθά βηβιία π.ρ. ηακπέιεο, ζπληαθηηθή αλάιπζε πξνηάζεσλ. Σν δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν πνπ έρνπκε εδψ είλαη νη θηλνχκελεο εηθφλεο, νη νπνίεο είλαη πνιχ παξαζηαηηθέο θαη επράξηζηεο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο ε θίλεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ (Scheller, 2007, ζει. 90, Roche, Scheller, 2004). Δπίζεο πνιιέο θνξέο ζηε ζεσξία ελφο γξακκαηηθνχ ή ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ θαηλνκεληθά είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηήλ ζηελ έληππε κνξθή ηνπ βηβιίνπ, ππάξρεη θάπνην ζχκβνιν πνπ καο δείρλεη φηη εθεί θξχβεηαη κηα δηαδξαζηηθή άζθεζε. Αθφκε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θαη κηα έλδεημε πνπ καο νδεγεί ζε ζπλνπηηθή δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε ηεο χιεο κε ζθνπφ ηελ επαλάιεςε. Η παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πξαθηηθφ κέξνο. Πνιιέο αζθήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη αθξηβψο ίδηεο κε απηέο ηνπ έληππνπ βηβιίνπ, άιιεο φκσο παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ή αθφκε θαη πξνζζήθεο π.ρ. αθνπζηηθνχ, παηρληδηψλ, ελψ ππάξρνπλ θαη εληειψο λέεο αζθήζεηο. Έηζη, πνιιέο θνξέο νη ζειίδεο ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θαίλνληαη φκνηεο κε ηνπ έληππνπ, θάλνληαο φκσο θιηθ ζηηο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1186 αζθήζεηο, δηαπηζηψλνπκε φηη εθεί θξχβεηαη αξθεηφ λέν πιηθφ. Η κνξθή, σζηφζν, ησλ αζθήζεσλ είλαη ε ίδηα π.ρ. αζθήζεηο κε θελά, κε επηινγέο, αληηζηνηρίεο. Η δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζην ινγηζκηθφ, νη πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο δίλνπλ ζε θάπνην πιαίζην ηηο απαληήζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα θελά άιιεο θνξέο απφ ηελ αξρή θαη άιιεο θνξέο θξχβνληάο ηηο ζε έλα ζχκβνιν πνπ κπνξεί λα ηηο ελεξγνπνηήζεη κε έλα θιηθ-, θάηη πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηελ έληππε κνξθή ησλ αζθήζεσλ, αιιά φρη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Δθηφο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επηζεκάλακε σο ηψξα, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη απηφ ην νπνίν θπξίσο αιιάδεη κε ην ςεθηαθφ πιηθφ είλαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. Με ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο εξγαιεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τπάξρεη π.ρ. ν κεγελζπληηθφο θαθφο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζε φ,ηη είλαη ζεκαληηθφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξακκίζνπκε κέξνο ηεο ζεσξίαο θαη λα ην ρξσκαηίζνπκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θσηίζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζειίδαο πνπ πξνβάιιεηαη θαη λα θξχςνπκε ην ππφινηπν, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηξαβήμνπκε ρξσκαηηζηά βέιε, ππάξρεη ην πιαίζην θάιπςεο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα θξχςνπκε κέξνο ηεο χιεο θαη λα ην απνθαιχπηνπκε ζηαδηαθά, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηνπκε δηθέο καο ζεκεηψζεηο, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο, είηε ζε λέεο ζειίδεο, είηε πάλσ ζηηο πξνβαιιφκελεο ζειίδεο ζε φπνην ζεκείν επηζπκνχκε ή ζε εηδηθφ πιαίζην. Καη φια απηά κπνξνχκε λα ηα απνζεθεχνπκε, λα ηα εκθαλίδνπκε ζην κάζεκα φζεο θνξέο ζέινπκε, λα ηα αθήλνπκε ζην πεξηζψξην θαη λα δνπιεχνπκε ρσξίο πεξηνξηζκφ ρψξνπ θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζβήζνπκε θάηη γηα λα γξάςνπκε θάηη άιιν. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο κπνξνχκε επίζεο λα ηα εθηππψζνπκε αλ ην επηζπκνχκε. Με παξφκνην ηξφπν δνπιεχεη θαλείο θαη κε ηηο αζθήζεηο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. Ο ηξφπνο εξγαζίαο είλαη πνιχ πην ειθπζηηθφο γηα ην καζεηή αθνχ αθφκε θαη ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γξάςεη θάηη, απηφ γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε ελφο ςεθηαθνχ πιεθηξνινγίνπ ή κε ηε κεηαθίλεζε γξακκάησλ απφ ην αληίζηνηρν πιαίζην ή επίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ καξθαδφξνπ γηα ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Σηο πεξηζζφηεξεο, σζηφζν, θνξέο ν καζεηήο θαιείηαη λα ζχξεη ηε ιέμε ή θξάζε ηεο επηινγήο ηνπ ζην ζσζηφ θελφ ή πιαίζην ή ζηε ζσζηή ζηήιε, λα θπθιψζεη ή λα ζηαπξψζεη ηε ζσζηή απάληεζε, λα ηξαβήμεη βέιε, αιιά φια απηά κπνξεί λα ηα θάλεη κε εηδηθά εξγαιεία πνπ ξπζκίδνπλ αθφκε θαη ην ρξψκα θη ην κέγεζνο ησλ γξακκψλ. Αθφκε θαη «βαξεηέο» αζθήζεηο πνπ απαηηνχλ θιίζε ξεκάησλ γίλνληαη κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα πνιχ πην ειθπζηηθέο, αθνχ ν καζεηήο θαιείηαη λα ζχξεη ηηο έηνηκεο ξεκαηηθέο κνξθέο πνπ ηνπ δίλνληαη, ζε κηα ζηήιε ψζηε λα ζρεκαηηζηεί νιφθιεξε ε θιίζε ηνπ ξήκαηνο. Σν ίδην ειθπζηηθέο είλαη θαη νη αζθήζεηο ζπληαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μπεξδεκέλεο ιέμεηο ζχξνληαη θαη κπαίλνπλ ζε ζσζηή ζπλαηθηηθά ζεηξά κέρξη λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε. Μία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηαθνξνπνίεζεο είλαη, ηέινο, ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο. Μεξηθέο θνξέο ε δηφξζσζε γίλεηαη ζην ηέινο κηαο άζθεζεο ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ παξνπζηάδνληαο ηηο ζσζηέο θαη ηηο ιάζνο επηινγέο θαη άιιεο θνξέο έλα ερεηηθφ ζήκα ή ν ρξσκαηηζκφο θάπνηαο ιέμεο καο επηζεκαίλεη φηη έρνπκε ή δελ έρνπκε θάλεη ηε ζσζηή επηινγή. Δπίζεο, άιια πξνγξάκκαηα δελ επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα ηνπνζεηήζεη κηα ιέμε ζε θάπνην θελφ φηαλ απηή ε επηινγή δελ είλαη ε ζσζηή. Σν ηδηαίηεξν απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αζθήζεσλ δίλεη κία λφηα ςπραγσγίαο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ην αληηιακβάλνληαη σο παηρλίδη. Να επηζεκάλνπκε, φκσο, ζην ζεκείν απηφ, φηη δελ παξέρεηαη ζε φιεο ηηο αζθήζεηο ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηφξζσζεο, δηφηη ζθνπφο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηξφπνο, επνκέλσο, πνπ παξνπζηάδνληαη νη αζθήζεηο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζαθψο γίλεηαη πην εχθνιε ε επίιπζή ηνπο θαζηζηνχλ ην κάζεκα δπλακηθφ, ειθπζηηθφ, ραξνχκελν, δσληαλφ, κε ρξψκα θαη δπλαηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη δηάδξαζεο, θάηη πνπ δε ζα ιέγακε φηη ζπκβαίλεη φηαλ αλαζέηνπκε ζηνπο καζεηέο ην «θνπξαζηηθφ» έξγν ηεο επίιπζεο αζθήζεσλ έληππεο κνξθήο. 4. Επίλογορ Απφ ηε κειέηε ηνπ σο ζήκεξα ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη κφιηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ελεξγνπνηήζεθαλ νη κεραληζκνί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Απηή ε παξαηήξεζε ηζρχεη φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε ινγηζκηθνχ γηα ηα γεξκαληθά σο μέλε γιψζζα. ε γεληθφηεξν επίπεδν παξαηεξείηαη έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ (Schlieszeit, 2008). Δλψ ππάξρνπλ αξθεηνί εθδνηηθνί νίθνη γεξκαληθψλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, δελ έρνπλ πξνρσξήζεη φινη ζηε δεκηνπξγία πιήξνπο ινγηζκηθνχ πνπ λα αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Δθείλνη πνπ ην έρνπλ θάλεη, επηθεληξψζεθαλ ζε πνιχ ιίγνπο ηίηινπο απφ ηελ πιεζψξα ησλ εθδφζεψλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη πεξηνξίζηεθαλ ζηε δεκηνπξγία παθέησλ θπξίσο γηα ην επίπεδν Α1 θαη θάπνηνη ιίγνη θαη γηα ην επίπεδν Α2. Απηφ δελ νθείιεηαη, σζηφζν, ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θάηη πνπ θαίλεηαη ηφζν απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηφ ζρεηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη ππφ έθδνζε θαη ζα θπθινθνξήζεη ζην εκπφξην ζηα άκεζν κέιινλ, φζν θαη απφ ην φηη ην ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη νη κεκνλσκέλεο δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ζθεπηηθφ λα εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αιιά θαη επέθηαζε εθαξκφδνληαη θαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ρσξίο φκσο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ππάξρνπλ πιένλ γηα αξθεηνχο ηίηινπο θαη γηα αξθεηά επίπεδα. ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία κε ζπλερείο αιιαγέο θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα αλαπηχζζεηαη, λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαλεψλεηαη, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνζδνθίεο. Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν κέζν πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη αλαβαζκηζηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη λα αλαζεσξήζεη θαη αλαδηακνξθψζεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηνπ καζεηή (Κσλζηαληίλνπ, 2005, ζει , 30). Απηφ έρεη πιένλ γίλεη απνδεθηφ απφ φινπο. Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ινγηζκηθνχ δελ νθείιεηαη επνκέλσο ζηελ πεπνίζεζε φηη ν δηαδξαζηηθφο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1188 πίλαθαο δελ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο. Κάζε άιιν! Δίλαη ζαθέο φηη έρεη πιήξσο πιένλ θαηαλνεζεί πσο ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην πνιπκεζηθφ εξγαιείν ηνπ κέιινληνο. Γελ είλαη αμάιινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη έρνπλ εμνπιηζηεί κε ην ελ ιφγσ κέζν πεξίπνπ ζρνιεία ζηε Γεξκαλία θαη ζρνιεία ζηε Μ. Βξεηαλία (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie). Πξφθεηηαη φκσο γηα έλα λέν ζρεηηθά επίηεπγκα ηεο ηερλνινγίαο θαη απαηηείηαη αξθεηή δνπιεηά, εθηεηακέλε έξεπλα, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πνιχο ρξφλνο κέρξη λα είλαη ζε ζέζε θάζε εθδνηηθφο νίθνο λα θαηαζθεπάζεη ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα θάζε ηίηιν πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην. Σν βέβαην είλαη, σζηφζν, φηη θάζε λέα έθδνζε ζην κέιινλ ζα ζπλνδεχεηαη πιένλ θαη απφ ην αληίζηνηρν πιηθφ γηα ηε ρξήζε ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Απηφ αθξηβψο ην κεηαβαηηθφ ζηάδην είλαη πνπ «νθείινπκε» εκείο νη εθπαηδεπηηθνί λα εθκεηαιιεπηνχκε, ηψξα είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα αλαιάβνπκε δξάζε θαη λα κπνξέζνπκε λα απνθηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε εμνηθείσζε κε ην πην «έμππλν» σο ζήκεξα εξγαιείν γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Βιβλιογραφία Αλψλπκνο (2009). Unterrichtseinheit mit interaktivem Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Αλψλπκνο (2010). Eine interaktive Tafel oder guter Unterricht? Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε CPI. Δημιοσργική μάθηζη, καινοηομία, δσναμικές παροσζιάζεις, διαδραζηικοί πίνακες. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Der Lehrerfreund (2008). Vom Sinn und Unsinn Interaktiver Whiteboards im Unterricht. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Κσλζηαληίλνπ, Κ. Π. (2005). Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία. ην πκεψλ Ρεηάιεο (Δπηκ.), Οι προηγμένες ηετνολογίες διαδικηύοσ ζηην σπηρεζία ηης μάθηζης. Αζήλα, εθδ. Καζηαληψηε. LMZ. Interaktives Whiteboard im Unterricht? Entscheidungshilfen. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Luftballons Kids A Interaktiv, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε Luftballons Kids A, Lehr- und Arbeitsbuch, Δθδφζεηο Κνπλαιάθε Magnet A1 interaktiv, Interaktive Übungen zum Magnet A1, Kursbuch für interaktive ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Tafeln, Klett Verlag Magnet A1, Kursbuch, Klett Verlag Meinke, U. (2008). Ende der Kreidezeit an deutschen Schulen. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Planet 1 digital, Kursbuch, Arbeitsbuch, DVD für interaktive Whiteboards, Hueber Verlag Planet 1 Hueber/Hueber Hellas Verlag Roche, J. (2008). Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik (2 ε Tübingen, UTB Basics. Roche, J. (2008). Handbuch Mediendidaktik. Ismaning, Hueber Verlag. εθδ.). Roche, J., Scheller, J. (2004). Zur Effizienz von Grammatikanimationen beim Spracherwerb, Ein empirischer Beitrag zu einer kognitiven Theorie des multimedialen Fremdsprachenerwerbs. ην Zeitschrift fuer interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], (9[1]). Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Scheller, J. (2007). Grammatikanimationen und die kognitive Theorie des multimedialen Spracherwerbs. ην Roche, J (Δπηκ.), Fremdsprachen lernen medial -- Entwicklungen, Forschungen, Perspektiven. Berlin, Lit-Verlag. Schlieszeit, J. (2008). Gute Tafelbilder am interaktiven Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Interaktives am Board. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Methodik und Didaktik - das "A" und "O" am interaktiven Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Schlieszeit, J. (2008). Neue Rubrik für die Unterrichtspraxis. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Teachers News (2007). Positiver Abschlussbericht zum Projekt Interaktive Whiteboards im Unterricht. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Whiteboard. Αλαθηήζεθε απφ ηε ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1190 δηεχζπλζε ZUM-Wiki. Interaktive Tafeln. Αλαθηήζεθε απφ ηε δηεχζπλζε ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1181 Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού Α. Ροφούζου Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, erofouzou@snd.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα